Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ"

Transkript

1 Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

2 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle anlatmaktadır: Taarruz yaklaştı. Ordu, durmadan para istiyor. Aşar ( vergi ) vakti yakın, fakat zamanı gelmemişti. Vergilerin tümü tahsil edilmişti. Hiçbir yerde metelik bırakmamıştım. Bir gün, Osmanlı Bankası nın Ankara Şubesi Müdürü Bojeti yi çağırdım. Dedim ki: Osmanlı Bankası tarihi anını yaşıyor. Maliyeye 1,5 mil- ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ 1) Atatürkçü Düşünce Sistemi ni Hazırlayan Etkenler: Türk Milleti nin, tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, millet egemenliğini esas alan, aklın ve bilimin öncülüğünde, Türk kültürünün, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması amacıyla, esasları Atatürk tarafından belirlenen devlet, toplum ve ekonomik yaşama ilişkin tüm düşünce ve ilkelere Atatürkçülük denmiştir. Daha kısa bir tanım yapılacak olursa; Atatürk ün, Türk toplumunun refahı ve huzuru için devlet ve toplum yaşamında yaptığı inkılaplara ve ilkelere bağlı kalmak, yaşatmak ve yücelterek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Lloyd Georges in, Arkadaşlar yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu. Mustafa Kemal in dehasına karşı elden ne gelirdi? söylediği gibi, 20. yüzyılda yetişen dünyanın en büyük liderlerinden olan Atatürk ün, günümüzde geçerliliğini koruyan ve gelecekte de koruyacağına inandığımız düşünce sisteminin oluşumunda; a) Aile ve yetiştiği ortam, b) Eğitim hayatı, c) Yerli ve yabancı yazarlara ait okuduğu ve Manastır ın içinde bulunduğu Makedonya, batı fikir akımlarının ve yeni düşüncelerin Osmanlı topraklarına ilk girdiği yerlerden biri olduğu gibi bu fikirlerin rahatça tartışılabildiği bir konumdaydı. Manastır da, II. Abdülhamit yönetimine karşı olan Meşrutiyet yanlıları etkin bir durumdaydı. Ülke sorunlarının rahatça tartışıldığı Manastır ortamı Mustafa Kemal e ülke sorunlarını daha yakından öğrenme fırsatı kazandırmış, Tarih öğretmeni sayesinde Türk Tarihi ne büyük ilgi duymaya başlamıştı Kültürel yaşamın hareketli olduğu, Avrupa dan gelen fikir akımlarının ilk görüldüğü yerlerden olan başkent İstanbul da ülke sorunlarıyla ve hürriyet fikirleri ile daha yakından ilgilenmesine katkı sağlamıştı. b) Eğitim Hayatı : Selanik Askeri Rüştiyesi nde kültürel yayınlara ilgi duyan Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi nde önemli düşünürlerin eserlerini okuyarak kişi hak ve özgürlüklerine yönelik fikirleri benimsemeye başlamıştı. yon lira lazım. Bizim idaremiz- eserler, deki bölgede 16 şubeniz var. İstediğim parayı vermezsen, şubelerinizin 16 sına el koyar, kasalardaki bütün parayı zabıt mukabili alırım. Düşünmek için sana bir çeyrek saat mühlet veriyorum, git düşün, cevabını ver. Böylece bir çeyrek saat sonunda istediğimiz 1,5 milyon lirayı Osmanlı Bankası ndan alıyorduk. d) Avrupa daki gelişmeler ile bunların Osmanlı Devleti üzerinde ki olumsuz etkileri, başlıca etkenlerdir. a) Aile ve yetiştiği ortam: Mustafa Kemal in ailesi Selanik te yaşayan devlete ve geleneklerine bağlı bir Türk ailesidir. Mustafa Kemal, annesinin etkisi ile kısa bir süre geleneksel eğitim veren Mahalle Mekte- Manastır Askeri İdadisi İstanbul Harp Okulu yılları, biryandan vatan ve millet fikirlerinin olgunlaşmasında diğer yandan çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde etkili olmuştur bine gitmiş ise de buradan batı usullerine göre çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu na geçmişti. Gençlik günlerinin geçtiği Selanik İstanbul Harbiye Mektebi 158

3 Yerli ve Yabancı Yazarların Etkileri: Manastır Askeri İdadisi nde iken Meşrutiyet ÜNİTE 5 c) ve Hürriyet fikirlerinden etkilendiği Namık Kemal i Türklerin yüzyıllardır beklediği ses şair Mehmet Emin Yurdakul un şiirlerinden Notlar de etkilenmişti. ean acgues Rousseau d) Avrupa daki gelişmelerin etkisi: Mustafa Kemal in fikir yapısının oluşumuna Avrupa da ki büyük olaylarında katkısı olmuştu. Namık Kemal Mehmet Emin Yurdakul Reform olayları ile bunların sonucu ortaya Mustafa Kemal, çağdaş ve inkılapçı kişili- çıkan edebiyat, güzel sanatlar ve din alanın- ğinin gelişmesinde Tevfik Fikret in etkisinin da ki gelişmeler, aydınlanma çağında bilim olduğunu Hangi Türk şairi böyle İnkılapçı ve aklın ön plana çıkması, Fransız İhtilali ile şiirler yazmıştır? sözleriyle açıklamıştır. yayılan, eşitlik adalet, özgürlük, milliyetçilik ve demokrasi fikirleri tüm dünyayı etkilemişti. Milli kültürü koruyup geliştirerek çağdaşlaşmanın sağlanması, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, Türk dilinin sadeleştirilmesi, 15 ve 16. yüzyıllarda görülen Rönesans ve 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan sanayi devrimi ise sömürgeciliği hızlandır- devletin laik yapıya kavuşturulması, her mıştı. alanda halkın yararının gözetilmesi gibi konularda da ünlü şair Ziya Gökalp ten etki- lendiği ileri sürülmüştür. Tevfik Fikret Ziya Gökalp Atatürk ün düşünce sisteminin oluşmasında yalnızca ülkemizin yazar ve şairleri değil, olayları akılcı bir şekilde değerlendirme konusunda Rasyonalizm (akılcılık) akımının temsilcilerinden Dekart (Descartes) ile Kant ın eserleri, Volter, Cumhuriyetçi ve özgürlükçü fikirleri ile Fransız İhtilalinin fikir adamlarından an ak Ruso ve Monteskiyö nün cumhuriyetin erdemleri ile ilgili fikirleri etkilemiştir. Osmanlı Devleti nin Durumu : Çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı İm- paratorluğu bir yandan milliyetçilik akımının etkisi ile bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşması ile parçalanıp, sömürgeci devletler tarafından paylaşılırken diğer yandan ekonomide ki gelişmeleri izleyemediğinden ekonomisi bozulmuş, 19. yüzyılın ortalarından itibaren aldığı borçları ve faizlerini ödeyemez duruma düşmüş, düzenli gelir kaynaklarını Düyunu Umumiye Teşkilatı na bırakmak zorunda kalmıştı. 159 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ diye nitelendiren Mustafa Kemal, Türkçü

4 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ CUMHURİYETİMİZİN İLK YILLARINDA 1924 : Gölcük te tersane ünitesi kuruldu; Devlet Demiryolları kuruldu; İstanbul-Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı; Türkiye İş Bankası kuruldu : Türk Hava Kurumu kuruldu; Eskişehir Cer Atölyesi nde demiryolu malzemesi üretecek üniteler kuruldu; Adana Mensucat Fabrikası; Türk yapımı ilk planör uçuruldu; Osmanlı Devlet adamları 17. yüzyılda devlet otoritesini sağlamak, 18. yüzyıldan itibaren toprak kayıplarını önleyerek devletin bütünlüğünü korumak amacı ile bazı yeniliklere girişmiş iseler de askeri alanda sınırlı kalan bu yüzeysel yenileşme çabalarından olumlu sonuç alamamışlardı. 19. yüzyılda ise daha kapsamlı arayışlara yönelmişlerdi. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi aydınları, Osmanlı İmparatorluğu nu, milliyetçilik akımının etkisinden korumak ruz. sözleri ile açıklayarak batı taklitçiliğine karşı olduğunu, batıdan toplum yapımıza uyan ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak gelişmeleri alabileceğimizi belirtmiştir. Osmanlı Devleti, en bunalımlı yıllarını ise 20. yüzyılın başında yaşamaya başlamıştı. a) Trablusgarp Savaşı sonunda Kuzey Afrika egemenliğini kaybetmiş, b) Balkan Savaşları nda, önemli toprak kayıplarına uğrayarak Doğu Trakya ya kadar çekilmek zorunda kalmış, c) I. Dünya Savaşı nda uğradığı yenilgiler üzerine imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması ile ülke yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti. Üst üste uğranılan yenilgiler ordunun da kötü durumda olduğunu ortaya koymuştu : Eskişehir uçak bakım fabrikası; Alpullu Şeker Fabrikası; Ankara otomatik telefonu işletmeye açıldı; İstanbul da inşaat demiri üreten ilk haddehane açıldı; Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası; Bakırköy Çimento ve Uşak Şeker Fabrikası : Bünyan Dokuma Fabrikası; Ankara-Kayseri demiryolu; Samsun-Havza-Amasya demiryolu; Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı. 1928: Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı; Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin demiryolları yabancılardan satın alındı; Ankara Çimento Fabrikası; Ankara Numune Hastanesi; Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü; İstanbul Bomonti de Türk Mensucat Fabrikası; Ankara- Zile demiryolu; Malatya elektrik santralı; Kütahya-Tavşanlı demiryolu; Gaziantep Mensucat Fabrikası. düşüncesiyle farklı dil, din ve soydan oluşan Osmanlı toplumunu Osmanlı vatandaşlığı düşüncesinde birleştirme politikasını uygulamaya çalışmışlardı. Meşrutiyetle birlikte, müslüm ve gayrimüslim tüm Osmanlı vatandaşlarının haklarının anayasanın güvencesi altına alınması, parlamento aracılığı ile yönetime katılmaları sağlanmış ise de bu çabalarda Osmanlı Devleti nin dağılmasını önlemeye yetmemişti. II. Abdülhamit Dönemi nde ki İslamcılık ile İttihat Terakkicilerin Turancılık akımları da yeterli olamamıştı. Mustafa Kemal, İmparatorluğun bütünlüğünü korumaya yönelik, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık akımlarının yetersizliğini görmüş, bunları erişilmesi imkansız çabalar olarak değerlendirmişti. Ayrıca, bazı aydınların yüzeysel ve taklitten ileri gitmeyen batıcılık girişimlerini ise Biz batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi gördüklerimizi kendi bün- Devletin içinde bulunduğu durumu gören Mustafa Kemal, kurtuluşu Ulusun egemenliğini eline almasında ve tüm ulusla birlikte bir milli mücadelenin yapılmasında görmüştü. Bu amaçla 19 Mayıs 1919 da Samsun a çıkmış, Havza da ulusu, işgalleri protesto etmeye çağırırken Amasya Genelgesi nde Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek, Türk ulusuna ve ulusal egemenliğe olan inancını ve güvenini ortaya koymuştu. Erzurum da ve Sivas ta alınan Milli iradeyi egemen kılmak esastır kararını, 23 Nisan 1920 de TBMM nin açılışı ile somutlaştırmıştı. yemize uygun bulduğumuz için benimsiyo- 160

5 2) Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi : Bunlar; Atatürkçü düşünce sistemi; Milli mücadelemizin başlamasından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurulmasına ve Türk ulusunu çağdaş uluslar düzeyine çıkarmayı amaçlayan İnkılapların yapılmasına kadar devlet ve toplum yaşamının her alanında etkili olmuştur.. Atatürkçü düşünce sistemi; Türk halkının ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkmış, temel ilkeleri Atatürk tarafından belirlenmiştir. Atatürk düşünce sisteminin temel amacı; a) Tam bağımsızlık, b) Toplumun huzur ve refahını sağlamak, c) Devletin milli egemenlik esasına dayanması, d) Aklı ve bilimi rehber edinmek, e) Milli yapımızı koruyarak çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkmaktır. a) Hürriyet ve Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk; Milli Mücadelemizi bu temel düşünce üzerine kurmuştu. Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir. diyen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti nin her alanda bağımsızlığını hedeflemiştir. Atatürk, tam bağımsızlık konusundaki düşüncelerini Nutuk ta şu anlamlı sözlerle ortaya koymuştu. Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun bağımsızlığından yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez Oysa Türk ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun, daha iyidir. Öyleyse, ya bağımsızlık, ya ölüm. b) Atatürkçü düşünce sisteminin temel hedeflerinden biri de halkın refah ve huzur içinde yaşamasını sağlamaktır. Bunun için ekonomik alanda kalkınmamızın önemine işaret eden Atatürk, daha Lozan imzalanmadan, Cumhuriyet ilan edilmeden İzmir de İktisat Kongresi ni toplamış, Cumhuriyetin ilanından sonra da eğitim, hukuk, toplumsal yaşam alanlarında olduğu gibi ekonomik kalkınmamız yolunda da çok önemli yenilikler gerçekleştirmiştir. c) Mustafa Kemal in milli mücadeleye başlarken Amasya Genelgesi nde Bu durumdan millet kendi azim ve kararı ile kurtulacaktır. Yani ulus kendi geleceğine kendisi karar verecektir; diyerek, ilk kez Ulus egemenliğinden söz etmiş, Erzurum ve Sivas Kongreleri nde Milli iradeyi egemen kılmak esastır kararının alınmasını sağlamıştı. 23 Nisan 1920 de I. TBMM nin açılmasını sağlayarak Ulusal egemenliğe dayalı yeni devletin temellerini atmış, zaferden sonra bir yandan ulus egemenliğinin önünde engel oluşturan kişisel egemenliği temsil eden Saltanat ve Hilafeti kaldırmış, diğer yandan 29 Ekim 1923 de Ulusal egemenliğe dayalı Cumhuriyeti ilan etmişti ve 1924 yıllarında kabul edilen anayasalarda Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ilkesini getirerek ulus egemenliğine olan bağlılığını ve verdiği önemi sözle değil eylemleriyle ortaya koymuştu. Milli mücadelemiz bir yandan yurdumuzu işgal edenlere karşı bağımsızlık, diğer yandan kişisel egemenliği temsil eden Saltanat ve hükümetine karşı egemenlik mücadelesi olarak yürütülmüştü. Milli egemenlik ilkesi; Türk Devleti nin temel dayanağı olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık ve Laiklik ilkelerinin de destekleyicisidir. d) Atatürkçülüğün temeli, akılcılık ve bilimselliğe dayalıdır. Biz daima gerçeği arayan.. adamlarız sözü ile gerçekçi bir düşünceye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ortaya çıkan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılığı gerçekleşmesi imkansız olan hayaller olarak nitelendirmişti : Mersin-Adana demiryolu yabancılardan satın alındı; İstanbul-Ankara arasında telefon konuşmaları başladı; Ayancık Kereste Fabrikası; Trabzon Vizera hidroelektrik santralı; Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı; Kütahya- Emirler, Fevzipaşa - Gölbaşı demiryolu hizmete açıldı : Ankara-Sivas demiryolu ulaşıma açıldı; Ankara-Şarkışla demiryolu; 1931 : Bursa-Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı; Gölbaşı-Malatya demiryolu; 10 ilde bölge sanat okulu açıldı; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu; 1932 : Devlet Sanayi Ofisi kuruldu; Samsun-Sivas demiryolu açıldı; Sanayi Teşvik Kanunu ile toplam 1473 işletme teşvikten yararlandı; İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı; 1933: Eskişehir Şeker Fabrikası; Sümerbank; Adana-Fevzipaşa ve Ulukışla-Kayseri demiryolu; İller Bankası; Halk Bankası; Devlet Hava Yolları. ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ 161

6 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Notlar Atatürk; Hayatta en doğru yolu gösteren bilimdir sözü ile yaşamın her alanında bilimin yolunda ilerlenmesi gerektiğini, bilimi kendilerine kılavuz yapan toplumların gerçeğin yolunda ilerlediğini ifade etmiştir. e) Atatürk ün en büyük hedeflerinden biri de Türk ulusunu çağdaş uluslar düzeyine çıkarmaktır. Bunu Türk ulusunun varlığını koruması, refah ve huzur içinde yaşayabilmesinin de koşulu olarak görmüştü. Uygarlık yolunda ilerleyemeyen toplumların kısa bir süre sonra her şeylerini kaybedebileceklerini, gelişmiş ulusların sömürgesi durumuna düşebileceklerini belirtmiştir. Bu gerçekten yola çıkan Atatürk, akıl ve bilimin rehberliğinde, devlet yapısını ve toplumsal yaşamı çağdaş yapıya kavuşturmak amacı ile bir dizi inkılap gerçekleştirmişti. Devletin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak geçerliliğini yitirmiş kurum ve kuruluşları kaldırarak yerlerine Türk ulusunu çağdaş uluslar düzeyine çıkaracak kurum ve kuruluşları egemen kılmıştı. Atatürk, Türk toplumunda çağdaşlaşmayı bir yaşam davası bir yaşam savaşı olarak görüyordu. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın temel prensibi budur sözleri ile hem inkılapların amacını ortaya koymuş ve hem de çağdaşlaşma yolundaki girişimlerin sürekli olacağını vurgulamıştı. muştur. Ulusal yapımızı koruyarak çağdaşlaşmayı temel alan Atatürkçü düşünce sistemi, geçerliliğini günümüze kadar sürdürmekle diğer düşünce sistemlerinden ayrılmıştır. Bu ayrılığı Atatürkçü Düşünce Sistemi nin niteliklerinde görmek mümkündür. Bunlar; Atatürkçülük, ülke gerçeklerinden, Türk halkının ihtiyaçlarından doğmuştur, taklitçi değildir. Milletimizin ortak istek ve eğilimini ifade etmektedir. Bunun yanında, milli devlet, bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi evrensel değerleri de kapsamaktadır. Atatürk,ün Ben manevi miras olarak hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır sözlerinden anlaşılacağı gibi, Atatürkçülük, değişmez ilkelere katı dogmatik düşüncelere dayanmaz. Akılcı, bilimsel ve gerçekçi bir çağdaşlaşmayı esas alır. Çağın gereklerine uygun sürekli yenileşmeyi öngörür. Milli Egemenliği temel ilke edinmiş, ülke gerçeklerinin ve Türk halkının ortak isteğinin ürünü olan Atatürkçülük, Faşizm, Nazizm ve Komünizm gibi katı ve dogmatik özellikler gösteren siyasi akım ve ideolojilerden farklıdır. Atatürk, 20. yüzyılın Avrupa sında etkin olan demokratik özellikler taşımayan bu ideolojilerin ülkemizin gerçeklerine ve yapısına uymadığını açıklamıştır. Atatürkçü çağdaşlaşmanın temelinde; devlet olarak tam bağımsızlık, millet olarak egemenlik, birey olarak hak ve özgürlükler söz konusudur. 3. Atatürkçülüğün Nitelikleri : Faşizm, Nazizm ve Komünizm gibi düşünce sistemleri, 20 yüzyılın önemli tarihi olaylarına ve toplumsal değişimlerine neden olurken, yeni Türk Devleti nin kurulmasında, Türk toplumunun gelişip güçlenmesinde ise Atatürkçü düşünce sistemi önemli yer tut- Hitler ve Mussolini Lenin Atatürkçü düşünce sistemi birbirine bağlı, birbirini tamamlayan ve koruyan ilkelerden oluşmuştur. 162

7 ATATÜRK İLKELERİ NİN ÖZELLİKLERİ ve DAYANDIĞI ESASLAR Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri: Amaç : Atatürk İlkeleri, Türk ulusunun aklın ve bilimin öncülüğünde, çağdaş uluslar düzeyine çıkmayı, uluslar arası alanda bağımsız, eşit, onurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini amaçlamıştır. Atatürk ilkeleri, a) Türk halkının ihtiyaçlarından doğmuştur. Zorlama ve taklitçilik yoktur. Osmanlı Devleti nin çöküşüne neden olan, toprak kayıpları, azınlıkların isyanları, ekonomik çöküntü, halkın geri kalmışlığı gibi tarihi gelişmelerin bir sonucudur. b) Atatürk ilkeleri, birbirine bağlı, birbirini tamamlayan ve birbirlerini koruyan bir bütündür. (Temel ve bütünleyici ilkeler) c) Katı ve dogmatik olmayan, her alanda sürekli yenileşmeyi ve ilerlemeyi hedefleyen dinamik bir yapıya sahiptir. d) Cumhuriyet döneminde yapılan İnkılapların temel amacı Türk ulusunu çağdaş uluslar düzeyine çıkarmaktır. Atatürk, İnkılapların hedefini; Türkiye Cumhuriyeti halkını çağdaş ve bütün anlamıyla uygar bir toplum durumuna ulaştırmaktır. sözleriyle açıklamıştır. Atatürk e göre İnkılapçılık Türk ulusunu geri bırakmış kurum ve kuruluşları yıkarak yerlerine Türk ulusunu, çağdaş uluslar düzeyine çıkaracak kurum ve kuruluşları getirmektir. Atatürk ilke ve İnkılaplarının dayandığı esaslar içinde Bütünleyici ilkeler olarak ta isimlendirilen; a) Milli egemenlik, b) Milli birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü, c) Milli dil ve milli tarih, d) Bağımsızlık ve özgürlük, e) Yurtta barış, Dünyada barış, f) Çağdaşlaşma ve batılılaşma yer almaktadır. Atatürk, herkesin umudunu yitirdiği bir anda uzun süren savaşlarda yorulmuş, yıpranmış, yoksullaşmış ulusu yeniden ayağa kaldırmış ve milli mücadeleyi ulusla birlikte zafere ulaştırmıştı. Bu mücadelenin temelinde kuşkusuz vatan ve millet sevgisi yatmaktadır. Atatürk Türk ulusunun vatan sevgisini, gerektiği zaman vatanı için hep birlikte azim ve kararla çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir. sözleriyle açıklamıştır. Gerek bağımsızlık mücadelemiz ve gerekse ulusumuzun çağdaşlaşması yolundaki tüm çabaları Atatürk ün, Türk ulusuna duyduğu sevginin açık göstergeleridir ve Atatürk e göre millet sevgisinden daha büyük sevgi yoktur. Bu sevgiyi,..benim arkadaşlarıma önerim şudur; şahsınız için değil, ait olduğunuz millet için el birliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur. sözleri ile açıklamıştır. Notlar ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar: Atatürk ilkelerinin en önemli özelliklerinden biri de sözde kalmamış inkılaplar yolu ile uygulanmış olmasıdır. İlkelerde temel amaç, Türk toplumunu ülke yönetiminde, ekonomide ve toplumsal yaşamın her alanında egemen kılmaktır. İlkelerin özelliklerinden biri de vatan ve millete bağlılığı ön planda tutan, bağımsızlık, milliyetçilik, eşitlik ve adalet gibi evrensel esaslara dayanmasıdır. Atatürk, milli kültür ile milli bilincin oluşmasında tarih ve dilin çok önemli olduğunu görmüş bu nedenle Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları nı kurmuş, çalışmalarına katılmış, kurumların çalışmalarını sürdürmeleri için mirasının büyük bir bölümünü bu kurumlara bırakmıştır..bağımsızlığından yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez diyen Atatürk, Türk ulusunun onurlu ve özgür yaşayabilmesi için her alanda tam bağımsız olması 163

8 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ 1929 EKONOMİK KRİZİ Nedenleri: 1. Amerika daki şirketlerin mali güçleriydi li yıllarda Amerika da irili ufaklı pek çok şirket varken I. Dünya Savaşı nın getirdiği zorluklar karşısında küçük şirketler birleşmek zorunda kalmış ve savaş sonrasında tekeller oluşturmuşlardır. Öyle ki 1929 yılına gelindiğinde Amerikan ekonomisinin yarısı üzerinde söz sahibi olan holding sayısı 200 kadardı. Bu da tek bir holdingin bile iflasının ekonomiyi sarsmaya yeteceğini gösteriyordu. gerektiğine inanmıştır. Tam bağımsızlık yalnızca askeri ve siyasal alanda değil yaşamın her alanında yani adli, mali, ekonomik, kültürel alanlarda da tam bağımsız olmaktır. Türk ulusu, Erzurum ve Sivas ta Manda ve himaye asla kabul edilemez kararı ile bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, bir başka devletin korumasını kabul etmeyeceğini göstermiştir. Atatürk, bağımsızlık kadar milli egemenlik ilkesine de çok önem vermiş, bunları devletimizin varlığı için kaçınılmaz görmüştür. Bağımsızlık uğruna milli mücadeleye başladığı ilk günden itibaren ulus egemenliğini sağlama yolunda genelgeler yayımlamış, kongreler düzenlemiş ve TBMM ni açmıştır. Zaferden sonra ise bir yandan ulus egemenliğinin önündeki engelleri kaldırmış diğer yandan Cumhuriyetin ilanı ve 1924 anayasasında Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ilkesini getirerek ulus egemenliğini pekiştirmiştir. Uygar dünyada varlığımızı sürdürebilmemizin koşullarından biri de çağdaşlaşmaktır. Çağın gerisinde kalan toplumlar zamanla ATATÜRK İLKELERİ Atatürk ün, Türk halkına çağdaşlaşma yolunu gösteren Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri, insan onuruna ve özgürlüğüne saygılı, milli egemenliğe dayanan demokrasi anlayışı içerisinde uygar bir toplum yaratmayı amaçlamıştır. 1. CUMHURİYETÇİLİK Anlamı : Halk yönetimi demektir. Egemenliğin millete ait olmasıdır. Siyasi bir kavram olarak Halkın seçtiklerinin ülkeyi yönetmesi demektir. Millet iradesinin devlet yönetimine egemen olduğu yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde milli egemenliği, milli iradeyi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi Cumhuriyettir. Milli egemenlik kavramını en iyi temsil edecek, en iyi gerçekleştirecek en iyi uygulatacak bir devlet şeklidir. Demokrasinin de en gelişmiş biçimidir. 2. Bankaların kötü yapılanmış olmasıydı. Bankaların sermaye esaslarını, rezerv ve kredi oranlarını belirle- bağımsızlıklarını ve varlıklarını kaybetmek durumu ile karşı karşıya kalabilirler. Çağdaşlaşmak ise ancak milli kültür alanındaki gelişmelerle sağlanabilir diyen Atatürk, yen yasalar yoktu. Örneğin şirketlerin mali tablolarının güvenilirliğini sağlayan yasalar yoktu. Bu yüzden yatırımcı senedini aldığı firma hakkında yeterince bilgiye sahip olamıyordu. Yine ticari bankaları yatırım bankalarından ayıran yasalar da mevcut değildi. 3. Başkan Hoover yöneti- Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür sözü ile milli kültürümüze verdiği önemi ortaya koymuştur. Milli kültürümüzün temeli olan milli tarih ve milli dil alanlarındaki çalışmaları desteklemekle yetinmemiş çalışmalara bizzat katılmış, bu çalışmaların sürmesi için mirasının büyük bir bölümünü bu alandaki çalışmalar için vasiyet etmişti. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biride milli birlik, beraberlik Liderler Cumhuriyet Bayramı töreninde Devlet şekli olarak cumhuriyet; egemenliğin millete ait olması, Hükümet şekli olarak ise, ülkeyi yönetecek kişileri halkın belirli süreler için seçmesi sistemidir. Cumhuriyet yönetiminin, tam anlamı ile uygulanabilmesi demokrasi ile sağlanabilir. minin ekonomi alanındaki tecrübesizliği olduğu söylenebilir. Bu düşüncenin savunucularına göre başkan Hoover yönetimi, ve ülke bütünlüğü duygusudur. Milli mücadelemizin zaferle sonuçlanması, inkılapların benimsenmesi bu duygunun Türk milletinde ne kadar güçlü olduğunun en önemli kanıtıdır. Demokrasi; toplum içinde ki değişik görüşlerin serbestçe temsil edilmesi ve kişilerin bunlardan dilediklerine taraf olması esasına dayalıdır. Bununda uygulanabileceği en iyi sistem cumhuriyettir. 164

9 Her cumhuriyet demokratik olmadığı gibi her demokrasinin olduğu yerde de cumhuriyet olmayabilir. İngiltere, İsveç, Belçika gibi bazı ülkeler demokrasi ile yönetilmekle birlikte devlet şekilleri cumhuriyet değil. Parlamenter, anayasal, monarşidir Bazı ülkelerde ise vatandaşlar seçme ve seçilme haklarına sahip olmakla birlikte yalnızca tek bir partiye veya bir adaya oy vermek zorundadırlar. Çin Halk Cumhuriyeti gibi Bu tür ülkeler demokratik değildir. Cumhuriyeti, demokrasi içinde işleyen en ideal rejim olarak gören Atatürk demokrasi ilkesinin en modern ve mantıksal uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyette son söz milletçe seçilmiş meclisindir.cumhuriyette meclis, cumhurbaşkanı ve hükümet bilirler ki kendilerini iktidar ve yetki yerine belli bir zaman için getiren irade ve egemenliğin sahibi millettir. sözleri ile cumhuriyetin temelinin millet egemenliğine dayandığını açıkça ortaya koymuştur. Bu yüzden cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren demokrasinin en temel unsurlarından olan çok partili siyasi yaşama geçmek için çaba harcanmıştır. 1. Atatürkçü Düşünce Sistemi nde Cumhuriyetçilik Osmanlı Devleti nin son dönemde dağılmaya başlaması aydınları arayışa yöneltmişti. Çareyi mutlakiyetten meşrutiyet yönetimine geçilmesinde görmüşler ancak bu da çare olamamıştı. Bu gelişmeler Mustafa Kemal de daha Anadolu ya geçmeden, gençlik yıllarından itibaren benimsediği Millet egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulması gerektiği düşüncesini güçlendirmişti. Milli Mücadeleye başladığı günden itibaren milli birlik ve beraberliğin bozulabileceği endişesiyle adını söylememiş bile olsa cumhuriyete doğru gidişin adımlarını atmaya başlamıştı. Amasya genelgesinde milletin kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini belirterek ulusun egemenliğini ele alma- sı yolunda ilk adımını atmış, kongreler yolu ile bunu güçlendirmiş TBMM nin açılması ve 1921 Anayasa sında Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. ilkesini getirerek pekiştirmişti. Milli mücadelemizin zaferle sonuçlanmasından sonra 1 Kasım 1922 de TBMM de yaptığı konuşmada; millet egemenliğinin yanında kişisel egemenliğin de sürmesinin akla aykırı olduğunu söyleyen Mustafa Kemal millet egemenliğinin önündeki en büyük engel olan Saltanat ı kaldırarak Cumhuriyetin önünü açmıştı. Demokrasinin gereği seçim Atatürk ün, cumhuriyetçilik anlayışı, demokrasiyi esas almıştır. Bu sistemde yöneticilerini belirli süreler için seçme hakkına sahip olan halk, yönetimlerinden memnun olmadıklarını değiştirme hakkına da sahiptir. Bu yüzden halkın seçtiği yöneticiler halkın istek ve arzularına göre hareket etmek, onların refah ve mutluluğunu sağlamak için çalışmak zorundadırlar. Atatürk işte bu nedenlerle cumhuriyet yönetimini tercih ettiğini belirtmiştir. Atatürk;.artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir sözleri ile cumhuriyeti, milletle devletin bütünleşmesi olarak ta değerlendirmiştir. 2. Cumhuriyet in Nitelikleri: Yürürlükte olan 1982 Anayasamız; 1. Madde, Türkiye Devleti bir Cumhuriyet tir 2. Madde, Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir lerde hüküm süren liberal ekonomi anlayışına göre ekonomiye devlet müdahalesi yapmamayı uygun görmüştü. Ancak 1929 krizine müdahale etmemenin toplumsal maliyeti çok büyük olmuştu. Daha sonraları başkan müdahaleye karar verdiğinde ise hem çok geç olmuştu hem de müdahale başarılı değildi. Örneğin devlet bütçesini dengelemek için devlet harcamalarını kısması ve vergileri arttırmasının işsizliğe neden olduğunu ve bunun da insanların satın alma gücünün azalmasına ve fiyatların düşmesine neden olduğu savunuldu. Hükümetin tecrübesizliğinin bir diğer göstergesi de altın standardına bağlı kalmakta ısrar edişiydi. Hükümet altına bağlı olmayan para basmayı reddederek sıkı bir para politikası izledi ve piyasada para bulunmayınca ekonomik faaliyetler durdu, reel sektör küçüldü. Bu da daha fazla işsizlik, daha az gelir demekti. 4. Amerika nın dünya üzerindeki kredi veren ülke olmasıydı. Bunun yanında I. Dünya Savaşı sonrası Almanya ve İngiltere den istediği tazminatların altın olarak ödenmesini talep ediyordu. Ancak yeryüzündeki altın stoğu yetersizdi ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ 165

10 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ve varolan stoğu da zaten Amerika kontrol ediyordu. Bu nedenle de bahsedilen tazminatların ve kredilerin mal ve hizmet olarak ödenmesi denendi ancak bu da Amerika nın kendi mal ve hizmet sektörünü vurdu. Son çare olarak gümrük duvarları koyma yoluna gidildi ancak bu da yalnızca dış ticareti küçülttü. Sonuçta Amerika hesapsızca vermiş olduğu kredileri geri alamadı. Krizin Patlak Verişi: Kara Perşembe New York Borsası 1928 yılının başından 1929 yılı Ekim ayının başına kadar olan süreçte gittikçe yükseliyor ve yüksek fiyat/kazanç oranı getiriyordu. Ancak 3 Ekim 1929 tarihine gelindiğinde, borsanın ilerlemesi durmuş hatta birkaç büyük holdingin hisse senetleri düşmüştü. Bu düşüş 21 Ekim günü yabancı yatırımcıların kâğıtlarını ellerinden çıkarmalarıyla hızlandı ve Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe vurdu yılının fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar yok oldu. 29 Ekim 1929 gününün fiyatlarına bakıldı- 3. Madde, Türkiye Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür (Üniter devlet). Dili Türkçe, Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayrak, Milli Marşı İstiklal Marşı, Başkenti Ankara dır. 4. Madde, 1. maddede ki devletin şekli, 2. maddede ki Cumhuriyet in nitelikleri ve 3. maddede ki hükümler değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez esaslarını içermektedir. Anayasadan da anlaşılacağı gibi Cumhuriyetimizin nitelikleri; a) Üniter Devlet ( Ülkesi ve milleti ile bölünmezliği ) b) Demokratik, c) Laik, d) Sosyal, e) Hukuk devleti, olduğu açıkça vurgulanmış ve değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez maddesi ile de güvence altına alınmıştır. İstanbul da kalmakla yurdun kurtarılamayacağı gerçeğini gören Mustafa Kemal i, Anadolu ya geçmeye yönelten güç Türk milletine olan güveni ve Anadolu da işgallere karşı başlayan yer yer direnişler olmuştur. Bu duygusunu Türk milletine güvenerek işe başladım sözleri ile açıklamıştır. Amasya Genelgesi ni hazırlayıp tüm yurda yaymakla, kongreler toplayıp, TBMM ni açmakla, milli mücadeleyi halka mal etmiştir. Milli mücadelemizin zaferle sonuçlanması, Anadolu ya geçerken Türk Milleti ne güvenerek işe başladım duygusunda ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Atatürk e göre Kurtuluş Savaşı nı kazanan da, Türkiye Cumhuriyeti ni kuran da millettir. O zaman egemenlik de, yönetim de onun hakkıdır Anayasa sının başlangıcında yer alan Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesi Türkiye Cumhuriyeti nin en önemli dayanaklarındandır ve değiştirilemez maddeler içinde yer almıştır. Türk halkını, etnik ve inanç farklılıkları gözetmeden Atatürk milliyetçiliğinde birleştirmiş, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde milli mücadeleyi zafere ulaştırarak vatanı işgallerden kurtarmıştır. Cumhuriyetimizin en önemli niteliklerinden biri de Laik Devlet ilkesini benimsemiş olmasıdır. Atatürk, dinin toplum yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladıktan sonra, vicdan özgürlüğünün bir hak. olduğunu, bu hakkı Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, bağlı olduğu dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlüklerine sahiptir. Kimsenin düşünce ve vicdan kanaatlerine karışılamaz. sözleri ile ifade etmiştir. Ayrıca Din olgusu vicdani olduğundan, Cumhuriyet, dini fikirleri devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı benimsemiştir. diyerek Laikliğin de ne anlam ifade ettiğini açıklamıştır. Sosyal devlet, vatandaşlarının; a) Sosyal alanda temel gereksinmelerini karşılayan, b) Yaşamlarını güvence altına alan, c) Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Emeklilik, İş güvenliği gibi kamu hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlayan devlet anlayışıdır ve cumhuriyetimizin değiştirilemez temel ilkelerindendir. ğında bir yıl öncesinin karının bile sıfırlandığı görülür Ekim 1929 tarihleri arasında kadar banka batmış, binlerce insanın mal varlığı yok olmuştu. Faşizm, Nazizm ve Komünizm gibi rejimlerin etkinliklerini artırdıkları bir dönemde Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesini yerleştirmiş, Türkiye Cumhuriyeti nin demokratik yapıya kavuşmasını sağlamış ve bu yapıyı anayasal güvence altına almıştır. İş yaşamı ve güvenliği 166

11 Türkiye Cumhuriyeti, dil, din etnik farklılar gözetmeksizin, tüm vatandaşlarının yasalar karşısında bir ve eşitliğini esas alan hukuk devletidir ve bu anlayış anayasal güvence altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. maddesinde belirtildiği gibi milli ve üniter bir devlettir. Milli devleti oluşturan Türkçenin resmi dil olması, hukukun üstünlüğünün benimsenmesi, merkezi yönetim anlayışı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü amaçlamaktadır. Atatürk Türk Gençliği ne hitabesinde de; Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. sözleriyle cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacaklarına güvendiği Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak. diyerek Türk Gençliğine emanet etmiştir. Atatürk, Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yüceltecek ve yaşatacak sizsiniz dediği Türk gençliğinin bilgili, inançlı ve kültürlü olarak yetiştirilmesi gerektiğine işaret ederek Yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister. sözleriyle Öğretmenlere çok kutsal görev vermiştir. Bunalımın etkileri II. Dünya Savaşı na kadar yaklaşık 10 yıl devam etti. Krizin sanayileşmiş ülkeler üzerindeki etkileri hemen hemen aynıydı. Toptan fiyatlarda düşüş (%40-60 arası), hammadde fiyatlarının dibe vurması (%50 civarı), menkul kıymet fiyatlarının ve borsanın gerilemesi (%30-40 civarında), dünya sanayi üretiminin düşmesi (%35-45 arası), işsiz sayısındaki artış (50 milyon kişi işsiz ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ kaldı), ticaretin dibe vuru- 3. Cumhuriyetçilik İlkesi nin Önemi ve Sonuçları Çağımızda, bazı krallıkların varlığına rağmen cumhuriyet yönetimleri yaygındır. Çünkü, cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Tek kişinin egemenlik haklarını temsil eden Monarşiler ile, bir sınıf veya zümrenin çıkarlarını gözeten oligarşilerden üstün özelliklere sahiptir. Cumhuriyet yönetiminde ayrıcalıkların olmadığı vatandaşların yasalar karşısında bir ve eşit olduğu hakları gibi vergi verme, askerlik, vb görevleri yasalarla belirlenmiş ve yasaların güvencesi altına alınmıştır. Cumhuriyette, tüm vatandaşların yönetime katılması ile Hükümet millettir, Millet hükümettir. anlayışı benimsenerek devlet millet bütünleşmesi sağlanmıştır. 4. Gençlik ve Cumhuriyet Atatürk, İzmir suikastının ortaya çıkması üzerine Türk ulusuna yayımladığı mesajında; Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. sözleri ile cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağına olan inancını belirtmiştir. Atatürk, gençlerle bir arada Türk milletini, cumhuriyetin dayanağı olarak gören Atatürk, cumhuriyeti her türlü iç ve dış tehditlerden bölücü faaliyetlerden korumanın da her Türk vatandaşının milli görevi olduğunu belirtmiştir. 2. MİLLİYETÇİLİK : Vatan denilen, aynı toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak geçmişe, (Tarih birliği) birlikte yaşama (Kader birliği) ve gelecekte de birlikte yaşama (ülkü birliği) arzu ve isteğinde olan insan topluluğuna millet adı verilmiştir. Atatürk milleti; dil, kültür ve ülkü birliği (mefkure) ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal toplum olarak tanımlamıştır. şu (%55-80) ve iflasların çoğalması oldu. Türkiye ye Etkileri Türkiye 1929 bunalımı karşısında, kalkınmasını sağlayabilmek için ihracat ve ithalatını artırmak zorundaydı, Türkiye Cumhuriyeti bunu sağlayabilmek için çeşitli politikalar izledi. Türkiye 1933 de dış ödemelerde uygulamasına başlanan, malını alanın malını alma (kliring) ve takas sistemini uyguladı. Bu sistemde ithalat ihracata bağlandığından, ihracat teşvik edilmiş olur. Nitekim, Türk Hükümeti mümkün olduğu kadar bütün ülkelerle bu nitelikli anlaşmalar yapmaya çaba harcadı ve Türkiye ile ticaret ve ödeme anlaşması yapan ülkelerden, ithalata öncelik tanıdı. Ayrıca ihraç malları- 167

12 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ nın kalitesine önem verilerek, ihracat bu yönden de teşvik edildi. İhraç edilen fındık ve yumurtadan başlayarak, ihraç mallarında kalite kontrolüne gidildi. Halen dünyada yaşanmış olan en büyük kriz 1929 Krizi dir. Bu krizin dünyayı en az I. ve II. Dünya Savaşları kadar etkilediği ileri sürülmüştür. Büyük bunalımın yol açtığı 1930 lar dünya tablosuna bakıldığında ekonomik krizlerin bazen insanlık tarihini etkileyecek boyutlara varabileceği rahatlıkla görülebilir. Bu yüzden ekonomik krizlere yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal hatta politik bir olgu olarak da bakılmalıdır. Ait olduğu milletin varlığını sürdürmek ve yüceltmek için çalışmaya, bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaya Milliyetçilik denmiştir. Atatürk vatandaşlarımız arasında Atatürkçü Düşünce Sistemi nde Milliyetçilik : Osmanlı aydınları, Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan milliyetçilik akımından korunmak, imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak amacı ile Osmanlıcılık, İslamcılık, Turancılık ve Batıcılık gibi fikir akımlarını uygulamaya çalışmış iseler de başarılı olamamışlardı. Milliyetçilik akımı çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti nin yıkılışını hızlandırırken Mustafa Kemal in önderliğinde yeni Türk Devleti nin kuruluşunun dayanağı olmuştur. Atatürkçü düşünce sistemi içinde yer alan milliyetçilik ilkesinin dayanağı millettir. Millet toplum yaşamında erişilen son aşamadır. Atatürk, Türk milletini ırk esasına dayandırmamıştır. Sınıf ve zümre ayrımını reddeder. Akılcı ve insancıldır. Bir insan kökeni ne olursa olsun, kendini hangi millete ait kabul ediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu nedenle Atatürk Ne Mutlu Türk olana değil, Ne Mutlu Türküm diyene demiştir Anayasa sında Türkiye Cumhuriyeti ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir Anayasa sında Türk Devleti ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk tür ifadeleri konmakla milletin ırk, sınıf ve zümre esasına dayanmadığı açıkça belirtilmiştir. Atatürk milliyetçiliğinin unsurları; a) Coğrafi birlik ( vatan ) Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayan birbirini koruyan ilkeler bütünüdür. Bu doğrultuda; Cumhuriyetçilik; Milli iradeyi egemen kılarak, Halkçılık; sınıf ayrımını reddedip eşitliği esas alarak, Laiklik; mezhep ayrımcılığını reddederek, Devletçilik; ülke kalkınmasını amaçlayarak, İnkılapçılık; Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı hedefleyerek milliyetçilik ilkesini desteklemişlerdir. Atatürkçülüğün ön gördüğü milliyetçilik; Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu ve varlığını yükseltmeyi amaçlamıştır. Üstünlük sağlama çabası yoktur. Uluslar arası ilişkilerde eşitlik, saygı ve barış esastır. Milli Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi: Atatürk İstanbul dan Anadolu ya geçerken arkadaşlarına, Anadolu da yer yer başlayan direnişleri birleştirmek ve milleti bir bütün halinde düşmanın karşısına çıkarmak gerekir diyerek milli birlik ve beraberliğin gerekliliğini ve önemini belirtmişti. Sivas ta bu birliğin oluşması doğrultusunda yurttaki direniş güçlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile bir çatı altında toplamış, TBMM ni açarak Türk ulusunu vatanın kurtuluşu davasında birleştirerek milli mücadeleyi milli birlik ve beraberlik esasına dayandırmıştı. Atatürk, birlik ve beraberlikle başarılmayacak bir şey olmayacağını ise bir millet varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir. sözleri ile açıkça ortaya koymuştur. Atatürk e göre, milli eğitim, kültür ve ülkü birliği, dil, tarih, vatan ve Türklük duygusu milli birliği sağlayan başlıca unsurlardır. b) Kültür birliği, c) Tarih birliği, d) Ülkü birliği e) Siyasal birlik esasına dayanır. Atatürkçü düşünce sistemi, her alanda Türkiye Cumhuriyeti ni güçlü kılmayı amaçlar. Bu amaca ulaşmada, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren milli güç unsurları da önemli yer tutmaktadır. 168

13 1. Sosyo-kültürel güç: ekonomi, devletin bağımsızlığını sağlama- Bir ülkenin sosyo- da siyasi gücün en büyük yardımcısı olduğu kültürel açıdan güçlü olması, eğitime, gü- gibi, toplumda dayanışmanın güçlenmesi ile zel sanatlara, bilim ve teknolojiye verilen dir. Notlar önemli yoldur. Eğitilmiş ve kültürlü bireylerin oluşturdukları sosyal güç, milli birliğin oluş- masına ve sürekliliğini sağlamasında en önemli etkenlerdendir. 5. Teknolojik güç : Devletlerin gelişmişlik ve çağdaşlık düzeyleri teknolojik alandaki du- rumlarına bağlıdır. Bilim ve teknoloji alanın- da gelişemeyen toplumların çağın gerekle- rine ayak uydurmaları, uluslar arası alanda etkili olmaları söz konusu olamaz. 2. Siyasi güç: Devletin varlığını sürdürmesi, milli birliğin sağlanması için gerekli olan siyasi güç, milli egemenlik, hukuk devleti ve demokrasi ilkelerinin uygulanmasını ifade eder. Siyasi gücün etkili olması, bireyle- rin birbirlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı olmasına bağlıdır. Kültür, milletlere kimlik kazandıran, milletleri birbirinden ayıran değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültür dür diyen Atatürk, bir milletin uluslar arası alanda ancak kültürü ile yer alabileceğini belirtmiştir. Atatürk, bu düşüncelerle, milli kültürü oluşturan değerlerin başında yer alan dil ve tarih çalışmalarına büyük önem vermiş Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları nı bu amaçla aç3. Askeri güç : İç ve dış tehlikelere karşı ülkemizin korunması, huzurun ve milli birliğin sağlanması için gerekli olan bir güçtür. mıştır. Atatürk ayrıca milleti oluşturan temel unsurlar içinde yer alan, ulusunun varlığını yücelterek gelecek kuşaklara aktarmak de- mek olan ülkü birliği, vatan birliğine de bü- yük önem vermiştir. Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Bu mem- leket tarihte Türk tür, halen de ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. sözleri Atatürk ün Türk olmakla duyduğu gururun ifadesidir. 169 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ tim milletleri çağdaş uygarlığa götüren en milli birliğin oluşmasında da önemli etken- öneme bağlıdır. Milletlerin her alanda gelişip kalkınmasının ön koşulu eğitimdir. Eği- ÜNİTE 5 4. Ekonomik güç: Sağlam ve güçlü bir milli Bunlar;

14 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ DEVLET DEMİR YOLLARI (TCDD ) Dünyada ilk kez 1825 yılında İngiltere de başlayan demiryolu ulaşımının, Osmanlı İmparatorluğu na girişi diğer birçok ülkeye göre erken olmuştur. Anadolu daki demiryolu tarihi, 1856 yılında ilk demiryolu hattı olan 130 km lik İzmir - Aydın hattının bir İngiliz firması tarafından yapımı ile başlamıştır. Anadolu topraklarındaki ilk demiryolu hattı olan 130 km lik bu hat 10 yıl süren bir çalışmayla 1866 yılında Sultan Abdülaziz zamanında tamamlanmıştır. Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları : Atatürk ün milliyetçilik anlayışı, birleştirici, bütünleştirici, çağdaş ve uygardır. Milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan en önemli unsurdur. Kurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlanması ve bir çok alanda inkılapların gerçekleştirilmesi bu anlayışın sonuçlarıdır. Milli kültürün gelişmesi yolunda, başta dil ve tarih olmak üzere önemli adımlar atılmış, çağdaş düşüncelere ve bilimin gerekliliğine inanan nesillerin yetişmesi için eğitim ve öğretim alanında da önemli atılımlar gerçekleşmiştir. Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesi ile milli siyasetimizin temellerini atan Atatürk, barış yolunda atılan tüm adımları desteklemiş 1932 de barışın sağlanması amacı ile kurulan Milletler Cemiyetin saygın bir devlet olarak davet edilmesini sağlamıştır. Aynı siyaseti izleyen Türk ulusu II. Dünya Savaşı ndan sonra oluşturulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı nın kurucuları arasında yer almıştır. Atatürkçü, Halkçılık anlayışı, bireyler arasında eşitliği esas alır ve sosyal adalete, sosyal güvenliğe, adaletli gelir dağılımına büyük önem verir. Atatürkçü Düşünce Sistemi nde Halkçılık: Halkçılık anlayışının temelinde halk vardır. Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslardan; 1.si Halk yönetimidir Milli egemenliğin halk tarafından halkın yararına kullanılmasıdır. Bu anlayış demokrasinin gelişmesini ve yerleşmesini sağlar. Bu özelliği ile Halkçılık, Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu bir sonucudur. 2.si Hiç kimseye veya zümreye ayrıcalık tanımayan herkesin eşitliğini esas alan bir düşünce sistemidir. 3.sü Sınıf mücadelesini reddeder toplumsal dayanışmayı öngörür. 1. Halk egemenliği: Atatürk e göre, eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün temeli ulusal egemenliktir. Bu nedenle halkçılık anlayışının İzmir-Aydın Demiryolu 1850 Daha sonra imtiyaz verilen başka bir İngiliz şirketi de İzmir-Turgutlu-Afyon hattı ile Manisa-Bandırma hattının 98 km lik kısmını 1865 yılında tamamlamıştır. Osmanlı Hükümeti, Haydarpaşa yı Bağdat a bağlamayı, dolayısı ile Hindistan ı Avrupa ile birleştirecek olan hattın İstanbul dan geçirilmesini düşünmektedir yılında çıkarılan bir ferman ile Haydarpaşa-İzmit hattının devlet tarafından yapımına başlanmış ve 3. HALKÇILIK : Vatan bildiği topraklar üzerinde yaşayan, kaderini ve mutluluğunu, vatanının kaderi ve mutluluğuna bağlamış insanların bütününe Halk dendiği gibi, Bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal gurupların içinde bulunan insanlara da Halk denmiştir. Atatürk TBMM nin açıldığı günlerde Yeni kurulan devlet bir halk devleti olacaktır sözleri ile halkın kendi kendisini yöneteceğini yani milli egemenliğin esas olduğunu ortaya koymuştur. Atatürk bir vatandaşla sohbette tam olarak yerleşebilmesi için egemenliğin kayıtsız şartsız halka ait olması gerekir. Atatürk ün, TBMM nin açıldığı günlerde söylediği Yeni Türk Devleti bir Halk devleti olacaktır sözünde kayıtsız şartsız halk egemenliği esastır, bu anlayışı ile egemenliğin yalnızca bir sınıfa ait olduğu, muhalefet partilerinin olmadığı tek bir siyasi partinin egemenliğine dayanan Halk Cumhuriyetlerinden farklıdır. 2. Eşitlik : Halkçılık ilkesi, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanımayan bütün vatandaşları yasalar karşısında bir ve eşit sayan bir anlayışı içermektedir.. Bu anlayış vatandaşların devlete olan güvenlerini artıracağı gibi ulusal birliğin pekişmesinde de etkendir. 170

15 Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra vatandaşlar arasındaki hukuki ayrıcalıkları ortadan kaldıran adımlar atılmıştır. Önce Medeni Kanun un kabulü ile her alan da kadın erkek eşitliği sağlanmış, ayrıcalık ve üstünlük ifade eden unvanlar yasaklanmış daha sonra da seçme ve seçilme hakları ile toplumun bireyleri arasında egemenlik alanında da (siyasal alanda) eşitlik getirilmiştir. Ayrıca Halkçılık ilkesi, sosyal adalete, sosyal güvenliğe ve gelirlerin adaletli bir şekilde dağılmasına da büyük önem vermiştir. Atatürk, vatandaşlarımızın ekonomik hayatın için de aktif olarak yer almalarını istemişti. Halkın tüm imkanlarıyla ekonomik hayata katılmaları, ülke ekonomisinden de hakkı olan payı almaları amaçlanmıştı. Bunu;.. çalışmaya mecbur olan bir halkız..arka üstü yatmak ve hayatını çalışmaktan uzak geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuz içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur. sözleri ile açıkça ortaya koymuştur. Bir yandan vatandaşların ekonomik yaşama katılmaları sağlanırken diğer yandan vatandaş devlet işbirliği sağlanarak ekonomide Devletçilik ilkesi doğmuştur. Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları: Atatürkçü düşünce sistemi içinde halkçılık ilkesi; 1. Demokrasinin yerleşmesini sağlamış, 2. Kişi hak ve hürriyetlerini benimseyerek bireylerin daha iyi yaşayabilmelerine ortam hazırlamış, 3. Çiftçi, işçi, sanatkar gibi meslek guruplarının teşkilatlanmalarını ve yöneticileri denetlemelerini sağlamış, 4. Vatandaşların her konuda haklarını aramalarına ortam hazırlayarak demokratik bir toplum yapısının oluşmasında etkili olmuş, 5. Bireylerin yasalar karşısında eşitliği ilkesi benimsenmekle devlet olanaklarından eşit şekilde yararlanmalarına ortam hazırlamış, 6. Devlet, ülkenin her yöresindeki vatandaşlarının ekonomik sorunlarını çözme, vatandaşın refah düzeyini yükseltme, iş olanakları yaratma görevini üstlenirken, vatandaşlara da ülke ekonomisini güçlendirme yolunda çalışmaları görevini vermiştir. 91 km lik hat 1873 yılında bitirilmiştir. 8 Ekim 1888 tarihli başka bir ferman da bu hattın İzmit- Ankara kısmının inşaat ve işletme hakkı Anadolu Osmanlı Şimendifer Kumpanyası na verilmiştir. 15 Şubat 1893 tarihinde alınan bir hakla aynı kumpanya Alman sermayesi ile Eskişehir- Konya, Alayunt-Kütahya kısımlarını inşa ederek işletmeye açmıştır. 31 Ağustos 1893 yılında Eskişehir den Konya ya doğru başlayan inşaat, 29 Temmuz 1896 yılında Konya ya ulaşmıştır yılında yapım hakkı Baron Hirsch e verilmiş olan 2000 km lik şark demiryollarının milli sınırlar içerisinde kalan 336 km lik İstanbul-Edirne ve Kırklareli - Alpullu kesiminin 1888 de bitirilerek işletmeye açılmasıyla da İstanbul, Avrupa demiryollarına bağlanmıştır. ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ 3. Sınıf mücadelesini reddeder : Atatürk, Türk toplumunun çıkarları birbiri ile çatışan sınıflardan oluşmadığını aksine birbirlerine ihtiyaç duyan bir durumda olduklarını, çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, birbirine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir?... sözleri ile açıklamıştır. Atatürkçü halk devleti Türk halkının tümünü kapsar. Türkiye Cumhuriyeti nin halkçılığı, eşitliğe, demokratik bir yönetim kurmaya yönelik olduğundan sadece halkın bir kesimine dayanan diğer halk cumhuriyetlerinden ayrılır. Devlet, sınıf mücadelesini, sosyal adaleti, sosyal güvenliği, toplumsal barış ve düzen için adaletli gelir dağılımını sağlamak suretiyle önlemeyi hedefler. 4. DEVLETÇİLİK : Devlet : Vatan bilinen toprak üzerinde yaşayan insanların belli bir düzen içinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan otoritedir. Devletin temel unsurları ise; a) Ülke (Vatan) b) Millet (halk) c) Egemenlik d) Ülkü birliğidir. İnsanlar arasında düzeni sağlayan otoritenin niteliklerine göre ise; 1. Monarşi : Egemenliğin bir kişi veya aileye ait olması, Osmanlı Dönemi nde işletmeye açılan hatlar Anadolu Demiryolları 1871 de Osmanlı Anadolu Demiryolları adında İstanbul-Adapazarı arasında işletmeye başlamış 1888 de hattın Eskişehir, Konya ve Ankara ya kadar uzatılması karşılığında Société du Chemin de fer Ottoman d Anatolie şirketine devredilmiştir. Bu şirket, 1924 yılında 171

16 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ yeni Türk hükümeti ortaklı Chemins de fer d Anatolie Baghdad şirketi satın almıştır km normal hat İstanbul - İzmit - Bilecik - Eskişehir - Ankara ve Eskişehir-Afyon-Konya hatlarıdır. Anadolu - Bağdat Demiryolları 1904 yılında kurulan Adana merkezli Osmanlı-Alman sermayeli Chemin de Fer Impérial Ottoman de Baghdad şirketi tarafından 1923 yılına kadar işletilmiştir km normal hat Konya-Adana-Halep-Bağdat- Basra hattıdır. Hicaz Demiryolu 1900 yılında Osmanlı sermayesi ile başlanan hattın 1908 yılında Şam Medine arasındaki kısmı tamamlanarak açılmıştır. I. Dünya Savaşı ve yerel Arap kabilelerinin demiryolunu sık 2. Oligarşi: Egemenliğin bir sınıf veya zümre tarafından kullanılması, 3. Meşrutiyet: Egemenliğin hükümdar ile halkın temsilcilerinin birlikte kullanması, 4. Teokrasi : Egemenliğin kaynağının din kuralları olduğu sistem, 5. Demokrasi: Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimi, gibi devlet çeşitleri ortaya çıkmıştır. Her devlette, devletin vatandaşlarına, vatandaşlarında toplumuna ve devletine karşı birçok görevi vardır. Devletin görevleri; 1. Ülkeyi iç ve dış tehlikelerden korumak, 2. Koyacağı kanunlarla düzeni ve vatandaşlar arasında adaleti, güvenliği sağlamak, bireylerin özgürlüklerini güvence altına almak, 3. Ülkeyi bayındır hale getirmek ve insanların refah, sağlık ve mutluluğunu sağlamak 4. Ülkenin varlıklarını, halk yararına kullanmak ve geliştirmek 5. Halkın refah düzeyini yükseltmek, halkı ekonomik yaşamın içinde etkin kılmak için ortam yaratmak Bu sistem, ekonomik yaşamın düzenlenmesini yalnızca özel sektöre bırakan Liberalizm ile, ekonominin tamamının devlet denetiminde olduğu Sosyalist ekonomik modellerden ayrılır. Atatürk e göre, devletçilik, çağdaş ve güçlü bir devlet meydana getirmenin temel aracıdır. Güçlü bir devletin, ancak güçlü bir ekonomi ile sağlanabileceğini; Millî egemenlik ekonomik egemenlikle pekiştirilmelidir...bunların bütün olarak gerçekleşmesini sağlamak için, tek kuvvet en kuvvetli temel, ekonomik güçtür. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner. sözleri ile açıklamıştır. Devlet; a) Sınıf farklılıklarını önleyerek sosyal barışı sağlamak, b) Sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmek için her alanda etkin olmalıdır. Bu anlayışı ile Devletçilik, Halkçılık ilkesinin de tamamlayıcısıdır. sık tahrip etmeleri sonucu 1920 yılına kadar işletilebilmiştir. 6. Diğer devletlere karşı ulusu bağımsız, güçlü ve çağdaş kılmak başlıca görevleridir. Buna karşılık vatandaşlarında; askerlik Türk Kurtuluş Savaşı Dönemi ( ) Kurtuluş Savaşı nda cepheye asker, silah ve malzeme taşımada, cephelerden de geriye gazilerin taşınmasında, demiryolları Kurtuluş Savaşı nın yapmak, vergi vermek, ekonomik ve toplumsal yaşamda etkin olmak gibi devletin koyduğu kurallara uymaları gerekmektedir. Atatürk, devletin güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için devletin ve vatandaşların birbirlerine karşı olan görevlerini yerine getirmeleri gerektiğine inanmıştır. Kadınlarımızda üretim sürecinde yerlerini aldı kazanılmasında önemli rol almıştır. Bu dönemde Anadolu - Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik : Ancak özel sektörün; Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umum Müdürü Behiç Erkin demiryollarının kusursuz işlemesindeki başarısından dolayı hem T.B.M.M. Takdirnamesi, hem de İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. Devletçilik genel anlamda, bir ekonomi siyaseti olarak, devletin, halkın yanında halkla birlikte doğrudan yatırımcı ve üretici olarak ekonomik hayata girmesidir. Geniş anlamda ise devletin, siyasi, askeri, idari, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanda kısacası hayatın her alanında devletin düzenleyiciliği ve etkinliği anlaşılmalıdır. 1. Uzun süren savaşlardan yeni çıkılmış olması ve sermaye yetersizliği, 2. Teknoloji ve teknik eleman eksikliği, 3. yetersizliği, 4. Uzun süre, ticaret ve sanayiyi ellerinde tutan azınlıkların savaştan sonra ülkemizi terk etmiş olmaları, 172

17 5. Dünyayı sarsan 1929 ekonomik krizin ülkemizde özellikle tarım sektöründe yarattığı olumsuz etkiler gibi nedenlerle, beklenen ekonomik kalkınmayı sağlayamaması üzerine, devlet bir yandan özel sektörü yasal ve krediler yolu ile desteklerken diğer yandan mevcut yabancı sermayeli şirketleri (demiryolları, tramvaylar, şehir ışıkları, suları, gaz, rıhtımları satın alarak) millileştirmiş (devletleştirmiş), özel sektörün giremediği alanlara doğrudan yatırımcı ve üretici olarak girmiştir. Görülüyor ki devlet, savaşlarda harap olan ülkemizi yeniden bayındır hale getirmek, halkın her türlü sıkıntısını önlemek ve ülkemizi çağdaş uluslar düzeyine çıkarmak amacıyla ekonomik hayata katılmak zorunda kalmıştır. Yani, devletçilik ilkesi ülkenin ihtiyaçlarından ve şartlarından doğmuştur. Atatürk bu durumu; siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de vatandaşların girişimlerinin sonucunu beklemek doğru değildir. Önemli ve büyük işleri, ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetlerine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ni idare edenlerin, demokrasi esasından ayrılmamakla beraber devletçilik prensibine uygun yürümeleri bugün içinde bulunduğumuz şartlara ve mecburiyetlere uygundur. sözleriyle açıklamıştır. ilişkisini de;.kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar kısa zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlığa eriştirmek için, milletin genel ve yüksek menfaatlerinin gerektirdiği işlerde özellikle iktisadi alanda devleti fiilen ilgili kılmaktır. sözleriyle bir yandan özel sektörün ekonomide temel unsur olduğunu belirtirken diğer yandan içinde bulunan şartlar nedeniyle devletin ekonomik hayatın içinde yer almasının gerekliliğini açıklamıştır. Sümerbank den itibaren devlet politikası olarak uygulanan devletçilik ilkesi 1937 de diğer ilkelerle birlikte anayasamıza konmuştur. Devletçilik ilkesinin uygulanmasında dikkate değer en önemli özellik ise Türk tarihinde ilk kez görülen Planlı Kalkınma Modeline geçilmiş olmasıdır de hazırlanan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı; a) Yerli malını kullanmayı artırmak, b) Hammaddesi ülkemizde bulunan demir, kağıt, dokuma, şeker gibi ürünlerin üretimine önem vermek, ithalatı mümkün olduğu kadar azaltmak, paramızın ülkede kalmasını sağlamaktır. 3 yıl kadar süren planlı kalkınma döneminde dünyanın en hızlı sanayileşen (%9.6) ülkeleri arasına giren ülkemiz, Atatürk ün ölümü, II. Dünya Savaşı nın başlaması gibi nedenlerle uzun süre planlı kalkınma modelinden uzaklaşmıştır. Cumhuriyet Dönemi ( ) Bu dönemde demiryolları devletleştirilmiş ve yeni hatlar oluşturulmuştur. Anadolu topraklarında 1923 yılı itibarı ile 4559 km olan demiryolu hattı 1940 yılına kadar gerçekleştirilen çalışmalarla 8637 km ye ulaşmıştır de Kayseri, 1930 da Sivas, 1931 de Malatya, 1933 de Niğde, 1934 Elazığ, 1935 Diyarbakır, 1939 da Erzurum demiryolu ağına bağlanmıştır yılları demiryolları açısından Durgunluk dönemi dir. Gerçekten de İnönü dönemindeki ekonomik kıtlığa, imkânsızlıklara rağmen, demiryolu yapımı II. Dünya Savaşı na kadar sürdürülmüştür. Savaş nedeniyle 1940 dan sonra ise yavaşlamıştır. ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Devlet, ekonomik yaşamda özel sektöre karşı değil tam tersi destekleyici ve teşvikçidir. Kurduğu bankalar aracılığı ile parasal yönden destekleyici olurken 1927 Teşviki Sanayi Kanunu başta olmak üzere çıkardığı kanunlar ile de yasal açıdan destek olmuştur. Devlet-Özel sektör, birbirinin tamamlayıcısıdır. Atatürk, Devlet-Özel Sektör Atatürk Bursa Merinos Fabrikasında (2 Şubat 1938) 173

18 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ATATÜRK ve DİN Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz yılına kadar ara verilen 5 yıllık planlı kalkınma modelinin günümüzde 9. Beş yıllık planlı kalkınma dönemini yaşadığımızı,10. Beş yıllık kalkınma planın hazırlığının yapıldığını Biliyor muydunuz? Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları : Atatürk ve Sümerbank a) Toplumun ihtiyaçları, büyük oranda karşılanmış, b) Devlet hizmetleri, vatandaşlara ulaştırılarak sosyal adalet sağlanmış, 5. LAİKLİK Laiklik en genel anlamı ile Din ile Devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız olmasını ifade eder. İnsanların din ve ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmesi ve devletin bütün din ve inançlara karşı tarafsız ve aynı mesafede durarak onların özgürce yaşamalarını sağlar. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi devletin resmi dini yoktur. Vatandaşlar, din, inanç ve ibadetlerinde tamamen özgürdür. Bu durum; a) Herkes dil, ırk, renk cinsiyet, siyasi düşünce felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. b) Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. maddeleri ile anayasal ilkelere bağlanmıştır. Ayrıca anayasamız bu hakkın kullanımı ile ilgili; Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için, akla, fenne, ilme ve mantığa dayanması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı ilerlemeye mani hiç bir şey ihtiva etmiyor c) Toplumun tüm kesimleri çalışma hayatında ekonomide ve hukuk alanında bir ve eşit tutularak sınıfsız bir toplum yapısı oluşturulmuş, d) Ekonomik alanda, devlet vatandaş işbirliği bağları güçlendirerek demokrasinin gelişmesine katkı sağlamış, e) Devletçilik uygulaması yalnızca ekonomik alanla sınırlı kalmamış devlet, toplumun kültür ve her türlü sanatsal faaliyetlerinin gelişmesini üstlenmiştir. f) Planlı Kalkınma, Modelinin uygulanması ile yatırımlar ve buna dayalı üretim artmış, toplumun refah düzeyi yükselmiştir. g) Başta demiryolu olmak üzere, ülkenin her yöresinin birbirine bağlanması için ulaşıma önem verilmiş ve büyük bir gelişme sağlanmıştır. h) Günümüzde Kamu İktisadi teşebbüsleri (KİT) denilen öz kaynaklarımıza dayalı sanayi kuruluşlarının bir çoğunun temelleri atılmıştır, ı) Ekonomideki bu canlanma ihracatın, ithalattan fazla olması sayesinde bir yandan Türk Lirasının değeri yükselirken ( de 1 Dolar= 1.26 TL) diğer yandan tasarruflar artmıştır. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz düzenlemeler ve güvenceler getirmiştir. Anayasamız bu güvencelerin yanında; Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanamaz ayrıca, Kimse, devletin, sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. kararlarıyla bu hakkın kullanım yöntemini belirlemiş, vatandaşların haklarını güvence altına aldığı gibi laik devletin varlığını koruyucu önlemleri de almıştır. 174

19 Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik : Fransız İhtilalinden sonra dünyaya yayılan Laiklik kavramı Osmanlı devletinde bir kavram olarak belirtilmemiş ise de II. Mahmut un Ben tebaamın Müslüman ını Camide, Hıristiyan ını Kilisede, Musevi sini Havra da ayırt ederim. Bunun dışında herkes bir ve eşittir fermanı ile herkesin din ve inanıcında özgür olduğunu, devlet karşısında vatandaşların eşit olduğunu açıklamıştır. Tanzimat döneminde, Tanrı haklarına dayalı sistem yanında, Batı nın laik sistemi de değer kazanmaya başlamıştı Anayasasında ise bu durum anayasal güvence altına alınmıştı Anayasası na konulan devletin dini İslamdır maddesi 1928 de anayasadan çıkarılmakla anayasamız tamamen laik yapıya kavuşturulduğu gibi 1937 de Atatürk ün 6 temel ilkesi içinde yer alan Laiklik bundan sonraki 1961 ve 1982 anayasalarımızda da yerini almıştır. Laiklik ilkesi; 1. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Devlet işleri, din kurallarına göre değil akıl, bilim ve çağın gereklerine göre yönetilir. 2. Devletin resmi dini yoktur. Yürürlükte olan anayasamızın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir ilkesini benimsemiş değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler içine aldığı gibi, vatandaşların din ve vicdan özgürlüğü de anayasamızın güvencesi altına alınmıştır. 3. İnanç ayırımını ve dini taassubu önler, Laik devlet, hiçbir dine üstünlük tanımamayı ve çeşitli dinlere inanmış olanlar arasında bir ayırım yapmamayı amaçlamıştır. 4. Milli Egemenliği ve çağdaşlaşmayı esas alır. Çağdaşlık, devlet ve toplum yaşamının akla ve bilime dayandırılmasıdır. 5. Milli egemenlik ilkesini benimsemekle demokrasiyi güçlendirerek Cumhuriyetçilik ilkesini, milli bilincin oluşmasına katkı sağlayarak Milliyetçilik ilkesini ve dini veya mezhebi sınıf farklılarının oluşmasına engel olmakla, vatandaşlar arasında eşitliği esas alan Halkçılık ilkesini bütünler, çağdaşlaşmayı esas alarak ise İnkılapçılık ilkesini destekler. Atatürk; Bizim dinimiz en makul ve en doğal bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, bilime ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. Müslümanların toplumsal hayatında hiç kimsenin özel bir sınıf halinde mevcudiyetini muhafaza hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini emirlere uygun harekette bulunmuş olmazlar sözleri ile dine ve gerçek dindarlara karşı olmadığını, dini çıkarları için kullananlara karşı olduğunu açıklamıştır. Anayasamızla güvence altına alınan Herkes, vicdan dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ilkesi vatandaşların dinlerini özgürce seçebilme ve bu dinin gereklerini yerine getirme veya getirmeme hakkını tanımıştır. Vatandaşlar istedikleri bir dini özgürce seçme hakkına sahip olduğu gibi bir dini seçmeme hakkına da sahiptir. Bununla birlikte Atatürk; Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletin devamına imkan yoktur. Din vardır ve lazımdır. Temeli sağlam bir dinimiz vardır. diyerek dinin toplum yaşamında önemli olduğunu ortaya koymuştur. Atatürk özellikle dini siyaset aracı yapmak isteyenlere karşı mücadele etmeyi gerekli gördüğünü, Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyunlar varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar. Dinden maddi çıkar sağlayanlar, iğrenç kimselerdir, işte biz bu duruma karşıyız ve buna izin vermiyoruz. sözleri ile açıklamıştır. Bizim dinimiz milletimize aşağılık, miskin ve hor görülmeyi tavsiye etmez. Aksine Allah ta Peygamber de insanların ve milletlerin yücelik ve şereflerini muhafaza etmelerini emreder. Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla alakası olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler asri olmayı kafir olmak sayıyorlar. Asıl küfür, onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı, İslamların kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir?! Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, dimağladır. İslam dinini, yüzyıllardan beri alışageldiği üzere bir siyaset aracı durumundan uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz Kutsal ve ilahi inançlarımızı ve vicdani değerlerimizi, karanlık ve kararsız olan ve her türlü menfaat ve ihtiraslara görünüş sahnesi olan siyasetlerden ve siyasetin bütün kısımlarından bir an önce ve kesin olarak kurtarmak milletin dünyevi ve uhrevi mutluluğunun emrettiği bir zarurettir. Ancak bu suretle İslam dininin yüceliği belirir. ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ 175

20 ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Notlar Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları : a) Din, vicdan ve ibadet özgürlüğü, din ve mezhep kavgalarını önlemiş, vatandaşlar arasında hoşgörü duygusu yaratmış bu da barış ve huzur ortamının oluşmasına katkı sağlamıştır. b) Millet egemenliğini esas alan laiklik, demokrasimizin yerleşmesinde etken olmuştur. c) Laiklik, inanca dayalı toplum yapısı (ümmet) yerine milleti esası aldığından milli bilincin gelişmesini sağlamıştır. d) Halkın ve din görevlilerinin eğitimine önem verilmek suretiyle hurafelerin önüne geçilmeye ve dinde taassubun önlenmesine çaba harcanmıştır, Din adına insanları sömürenlere karşı olan Atatürk, gerçek din âlimlerini her zaman takdir etmiş, hizmetlerini övmüştür. Atatürk, Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her ferd, dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir. sözleri ile çağdaş dini eğitimine verdiği önemi ortaya koymuştur. e) Toplum ve devlet yaşamında aklı ve bilimi esas alan laiklik ilkesi bilim, sanat ve kültür alanında da çağdaşlaşmanın önünü açmıştır. Din eğitimi gören öğrenciler Atatürk çağdaş eğitim veren bir okul ziyaretinde 6. İNKILAPÇILIK ( DEVRİMCİLİK ): İnkılapçılık kavramını anlayabilmek için kasıtlı olmasa da yer yer eş anlamlı gibi kullanılan bazı kavramları tanımlamak gerekmektedir. 1. Islahat: Devletin temel yapısına, düzenine dokunulmadan, aksayan yönleri düzeltmek amacı ile yapılan yüzeysel düzenlemelerdir. Yenilik ve reform anlamına gelir. 2. İsyan : Belli bir fikre dayanmayan bir amaç için, devlete karşı girişilen silahlı eylemlerdir. 3. İrtica : İsyan veya ihtilal ile yıkılan düzenin yerine eski ve geri bir düzenin getirilmesidir. 4. Darbe : Ülkenin kolluk kuvvetlerinden birisinin (Asker veya polis) ülke yönetimine el koymasıdır. Hükümet darbesi, ülke düzeninde temel değişiklikler içermez. Genellikle yöneticiler değişir. 5. Evrim : Toplumda yavaş yavaş yaşanan değişikliklerdir. Evrimin gerçekleşebilmesi toplumun eğitim düzeyinin yüksek olması ile ilgilidir. 6. İhtilal : Mevcut düzenin zor kullanılarak yıkılmasıdır. İnkılap ın (Devrimin) 2. aşamasıdır. (ilk aşama fikri evredir) İnkılap (Devrim): İhtilal ile yıkılan eski düzenin yerine daha ileri nitelikte yeni bir düzen getirmektir. Atatürk (İnkılabı) Devrimi; Var olan kurumları zorla değiştirmek demektir. Türk ulusunu son asırlarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek çağdaş gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları koymuş olmaktır. sözleriyle tanımlamıştır. Atatürk, uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır sözleri ile kalıplaşmış dogmatik akımlara karşı olduğunu da vurgulamıştır. Türkiye nin mutlaka ileri gitmesini açıklayan Atatürk; Artık duramayız, derhal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir medeniyet öyle kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder. demiştir. Çünkü toplum yaşayan bir varlıktır, değişme ve gelişme zorundadır. En büyük devrimler arasında yer alan Türk 176

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. M. Kemal ATATÜRK «Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 24.04.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/130/190-2006/135/95 Konu : Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve TCMB nin Kuruluşu

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK H.A.S. TİC. MES. LİSESİ 1/39

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK H.A.S. TİC. MES. LİSESİ 1/39 MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK H.A.S. TİC. MES. LİSESİ 1/39 * Milli Birlik ve Beraberlik. - Milli Birliğin Önemi. TAKDİM PLANI MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK - Atatürk ün Milli Birlik ve Beraberlik Anlayışı. -

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

ÜNİTE BÜTÜNLEYİCİ İLKELER İÇİNDEKİLER HEDEFLER. TARİHİ II Okt. Yücel ÇİL Okt. Yücel ÇİL ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

ÜNİTE BÜTÜNLEYİCİ İLKELER İÇİNDEKİLER HEDEFLER. TARİHİ II Okt. Yücel ÇİL Okt. Yücel ÇİL ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP BÜTÜNLEYİCİ İLKELER İÇİNDEKİLER Bütünleyici İlkeler Tam Egemenlik Tam Bağımsızlık Millî Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü Yurtta Sulh Cihanda Sulh Bilimsellik ve Akılcılık Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!!

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Remzi Güzel,Yaptığı Yazılı Açıklamada: ''Milli Dayanışma ve Birlik Ruhu Hatay da Bitmez.''Dedi.

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

ATATÜRK GENÇLİĞE NEDEN BÜYÜK ÖNEM VERMİŞTİR?

ATATÜRK GENÇLİĞE NEDEN BÜYÜK ÖNEM VERMİŞTİR? ATATÜRK GENÇLİĞE NEDEN BÜYÜK ÖNEM VERMİŞTİR? Bu sorunun cevabını, Atatürk ün gençlikle ilgili yaklaşım ve temaslarında rahatlıkla görürüz. O halde, kısa kısa da olsa bu yaklaşım ve temaslardan örnekler

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Nasıl Bir Deniz Feneriyiz?

Nasıl Bir Deniz Feneriyiz? Nasıl Bir Deniz Feneriyiz? Üniversitelerin, kültürel sermaye sinin en başında kuşkusuz bilimsel araştırmalar ve bilimsel yayınlar gelir. Kültürel sermaye ne denli yoğunlaşmış ve ne denli geniş bir alana

Detaylı

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi,

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, TÜRKÇE dersinde, Kişisel Gelişim ve Okuma Kültürü temalarına bağlı olarak çeşitli metinler ve Düşünceler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT

KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 Hazırlayan: Zeynep ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Dış İlişkiler Masası 2 KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN

Detaylı

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Ankara Üniversitesi ve Ziraat Bankası işbirliği ile Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik

Detaylı