LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA GELECEĞE YÖNELİK KENTSEL GELİŞİM ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA GELECEĞE YÖNELİK KENTSEL GELİŞİM ANALİZİ"

Transkript

1 LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA GELECEĞE YÖNELİK KENTSEL GELİŞİM ANALİZİ ÖZET Anıl AKIN* a, Süha BERBEROĞLU* b, Filiz SUNAR* c * a Bursa Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, * a b Çukurova Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, * c İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Yangın, tarım ve orman tahribatı gibi insan ve doğa kaynaklı çevresel etkiler küresel sistemler üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte en çarpıcı ve tahribatı geri dönüşümsüz olan arazi dönüşümü kentleşmedir. İstanbul, Avrupa da yer alan yerleşimler arasında en yoğun, dünyada ise şehrin nüfus limitleri düşünüldüğünde 5. en büyük yerleşimdir. 20 inci yüzyılın sonlarına doğru beraberinde birçok çevresel sorunu da getirerek çok hızlı bir büyümeye tanık olmuştur. Günümüzde İstanbul Boğazı nda yapımına başlanan 3. Köprü ve yeni yol rotaları ve havaalanı çalışmaları şehri sadece ekolojik ve çevresel açıdan değil, aynı zamanda plansız bir yerleşimi tetiklemesi açısından da etkilemektedir. Günümüzde uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi konumsal bilgi teknolojileri kullanılarak kentsel büyümenin yersel ve zamansal bileşenleri başarılı bir şekilde modellenebilmektedir. Bu kapsamda çalışma İstanbul un 2040 yılı için kentsel gelişimini tahmin etmeyi ve bu gelişimin ekoloji üzerinde gerçekleşebilecek olası etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Cellular Automata (CA) tabanlı Lojistik Regresyon (LR) yöntemi modelleme çalışmasında tercih edilmiştir. CA modelleri kapsam olarak sade görünse de, şehirler gibi karmaşık yapı gösteren alanları tahmin etmede ve zaman aşımı sonucu şehre ait konumsal yapının geçirdiği süreci tespit etmede başarılı sonuçlar üretmektedir. LR modelleri, bağımlı bir değişken ve bağımsız kategorik ve sürekli değişkenler arasındaki ampirik ilişkiyi açıklamaya yarayan modellerdir. Tanımlanan yersel değişkenler yardımıyla kentsel gelişime ait olasılık haritaları oluşturmak için kullanılır. Yerleşim, yol ve sudan uzaklık, yükseklik, eğim ve arazi kullanım haritaları değişkenler olarak tanımlanmıştır. Çalışmada, 1972, 1986 ve 2013 yıllarına ait 30 m yersel çözünürlüğe sahip Landsat verileri kalibrasyon verisini oluşturmuştur yılına ait tahmin çalışması yapılarak mevcut ve modellenen değişim Receiver Operating Characteric (ROC) analizi ile karşılaştırılarak model validasyonu yapılmıştır. Sonuçlar 2040 yılı içinde kentsel gelişimin büyük oranda ormanlık alanlar üzerinde gerçekleşeceğini göstermiştir. Anahtar Sözcükler: İstanbul, Lojistik Regresyon, Kentsel Modelleme. ABSTRACT Human and environmental effects such as fires, agriculture and forest degradations have a massive impact on the global systems. Besides, urbanization is the most effective and irreversible land use change. Istanbul is one of the most intense city in Europe and the fifth-largest city in the world in terms of population within city limits. By the end of the 20 th century, the city faced a rapid and fast urban growth and brings out several environmental problems. Recently, Istanbul s new third bridge and proposed new routes for across the Bosphorus are foreseen to not only threaten the ecology of the city, but also it will trigger unplanned urbanization. Integration of Remote sensing, Geographical Information Systems (GIS) and spatial modeling is used to determine spatial and temporal change of urban growth successfully. In this context this study aims to analyze the urban land use change and assess the ecological threats for Istanbul City through the spatial modeling for the year For this purpose, the Logistic Regression within Cellular Automata (CA), was selected for the modelling process. CA is a simple and effective tool to capture and simulate the complexity of urban system dynamic. LR is a method to discover the empirical relationships between a binary dependent and several independent categorical and continuous variables. Spatial variables including distance from each pixel to the urban, road classes, plus the elevation, slope and land use maps (as excluded layer)were used to generate urban growth probability maps. Calibration data were obtained from remotely sensed data recorded in 1972, 1986 and Validation was performed by overlaying the simulated and observed change and Receiver Operating Characteric (ROC) was calculated. The results indicate that the urban expansion will influence mainly forest areas for the year Keywords: İstanbul, Logistic Regression, Urban modelling. 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), Ekim 2014, İstanbul

2 1. GİRİŞ Kentlerdeki nüfus yoğunluğu ve buna eşlik eden hızlı kentsel büyüme küresel bir olaydır ve günümüzde çözümü zor dinamikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle doğrusal olmayan süreçleri daha iyi anlamak ve mevcut eğilimlerin ve plan kararlarının gelecek yerleşimler için olası etkilerini ortaya koyabilmek için geniş kapsamlı bir araca gereksinim duyulmaktadır. CBS, bu gereksinimi karşılamanın hızlı ve etkin bir yoludur. Günümüzde oldukça önem kazanan bilginin sistematik bir şekilde toplanması, uygun ortamlarda işlenmesi ve kullanıcıların istedikleri biçimlerde sunuma hazır hale getirilmesi ancak bilgi sistemlerini kullanarak mümkün olmaktadır. Sayısal veriler ve CBS kullanılarak daha hızlı ve daha doğru bilgi ve hizmet üretilmektedir. CBS, mekana yönelik bilgilerin işlendiği kapsam ve bilgi sistemleri yönünden en hacimlisidir. Özellikle uydu teknolojileri ile CBS bütünleşerek yeryüzü kaynaklarının incelenmesini ve etkin kullanımını sağlamaktadır (Tekinsoy ve ark, 2003). Kentsel modelleme yaklaşımı 1950 li yılların sonuna doğru Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Endüstri ve ekonomideki büyük dönüşümler kentsel modellemeyi, 1970 li yılların sonuna doğru baskın bir planlama ve karar verme mekanizması haline getirmiştir (Sui ve Zeng, 2001). Geliştirilen modeller içerisinde hücresel özişleme (Cellular Automata, CA) temelli yaklaşım, kendi başına organize olabilen, kritik ve düzensiz sistemleri anlamada giderek önem kazanmaktadır li yıllarda karmaşık kent yapılarını modellemek için geliştirilen yöntem, günümüzde kentsel gelişim, kentsel dinamikler ve kent-toplum ilişkilerini anlamaya yönelik çalışmalarda yoğun olarak kullanılmaktadır (Turner, 1987; Clarke ve Gaydos, 1998; Wang ve Zhang, 2001). CA tabanlı şehir gelişimi modelleri, şehir uygulamalarına bağlı teknolojik gelişimler göz önüne alındığında, geliştirilen diğer modeller arasında en etkin gruptur. Hücresel özişleme (Cellular Automata, CA) geçiş kuralları, olasılık ifadeleri, kendi kendini değiştirme (self-modification) ve stokastik (olasılıklı) hesaplamalar gibi temel özelliklerinden dolayı (Torrens ve O Sullivan, 2001) son yıllarda, kentsel gelişim tahminlerine yönelik yapılan çalışmalarda güvenilir bir araç olarak kullanılmaktadır. Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan da en önemli şehri olma özelliğine sahiptir. Diğer yandan Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'nı da içerdiğinden jeopolitik açıdan da büyük önemi taşımaktadır. Bu özellikleri nedeniyle İstanbul ili birçok bölgeden sürekli göç almakta ve nüfus artışından doğan bu hızlı ve plansız şehirleşme, hava ve su kirliliği, trafik, gürültü, açık ve yeşil alanların azalımı, tarımsal alanların kaçak yerleşimler tarafından işgali gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu hızlı şehirleşme sürecinde İstanbul Boğazı nda yapımına başlanan 3. köprü ve yeni yol rotaları ile havaalanı çalışmaları, şehri, plansız bir yerleşimin yanı sıra ekolojik ve çevresel açıdan da olası yeni sorunların doğmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada CA-Logistik Regresyon entegrasyonu ile İstanbul için farklı tarihlerde alınan çok-spektrumlu Landsat uydu verileri kullanılarak 2040 yılı kentsel gelişim modellemesi yapılmış ve modelleme ile İstanbul un kentsel gelişme dinamiklerinin belirlenmesi ve kentin gelecekteki gelişimine yönelik bir simülasyonunun oluşturulması hedeflenmiştir. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1 Çalışma Alanı Çalışma alanı olarak Türkiye'nin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan da en önemli yerleşimi olan İstanbul ele alınmıştır. Yaklaşık 14 milyon nüfusu ve km²'lik yüz ölçümü ile neredeyse bir ülke büyüklüğündeki İstanbul, nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık şehirler listesinde dünyanın en kalabalık 2. Şehridir 41 Kuzey, 29 Doğu koordinatlarında yer alan il, kuzeyde Karadeniz, doğuda Kocaeli Sıradağları'nın yüksek tepeleri, güneyde Marmara Denizi ve batıda ise Ergene Havzası'nın su ayrım çizgisi ile sınırlanmaktadır (Şekil 1). Son 50 yılda orman varlığı nüfus artışıyla paralel olarak azalmış ve özellikle Boğaz'a yapılan köprüler nedeniyle şehrin öngörülen doğu-batı doğrultusundaki genişlemesi kuzeye kayarak orman arazileri yeni yerleşim bölgeleri oluşturmak adına tahrip olmuştur (Atlas dergisi, 2008) Materyal Çalışmada mekansal çözünürlüğü 30 m olan 3 farklı tarihli (15/11/1972, 24/10/1986 ve 19/11/2013) Landsat -TM uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bununla birlikte İstanbul için planlanan 1/ çevre düzeni planları ile 1/25000 nazım imar planları da dikkate alınarak model dışında bırakılması gerekli alanlar (askeri alanlar, sulak alanlar vb.) belirlenmiş ve aynı zamanda son dönemde alınan 3. Köprü ve havalanı gibi planlama kararları da çalışmaya entegre edilmiştir.

3 Şekil 1. Çalışma alanı haritası ve uydu görüntüsü Yöntem Çalışmada kullanılan yöntem, 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; 1. Uydu verileri ve hava fotoğraflarının geometrik olarak düzeltilmesi, 2. Farklı tarihlerdeki görüntülerin kontrollü sınıflandırması, 3. Sınıflama sonrası değişim analizi kullanılarak sınıflandırılmış görüntüler arasındaki değişimin ( ; ; ) belirlenmesi, 4. Lojistik Regresyon (LR) yöntemi için gerekli girdilerin hazırlanması, 5. CA ve LR yaklaşımları kullanılarak 2040 yılına ait İstanbul için potansiyel kentsel gelişim alanlarının tahmin edilmesi Kontrollü Sınıflandırma Sınıflandırmada Maksimum olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Maksimum olabilirlik yöntemi Bayesian olasılık teorisine dayalı ve istatistiksel fonksiyonlara bağlı bir sınıflandırma yöntemidir. Bu yöntemde piksellerin varyans kovaryans ve ortalama değerleri, sınıfların belirlenmesinde kullanılmaktadır (Eastman, 2001). Maksimum olabilirlik yönteminde, bantlar arası korelasyon ile sınıfların yansıma karakteristikleri ortaya konmaktadır. Bununla birlikte her sınıfa ait olan ortalama değerler, sınıflar arasındaki sınırları belirlemektedir. Buna göre, her bir piksel, parlaklık değerine göre, kendisine en yakın ortalamaya sahip sınıfa atanır Değişim Saptama Analizi Değişim saptama analizi, bir objeyi ya da olguyu farklı zamanlarda gözlemleyerek gösterdiği farklılıkların tespitini içeren bir uygulamadır. Genel olarak değişim saptama analizi farklı zamanlara ait olan veri setlerinde, meydana gelen değişimlerin nitel ve nicel olarak tespitini hedefleyen bir takım uygulamaları içerir. Geniş arşiv olanakları nedeniyle Landsat MSS/TM/ETM, SPOT, NOAA, AVHRR, radar ve hava fotoğrafları en çok kullanılmakta olan veri kaynaklarıdır. Analizde uygun bir değişim saptama tekniğinin seçilmesinde değişimin yönünün tanımlanması çok önemlidir. Çalışmada sıklıkla kullanılan sınıflandırma sonrası değişim analizi yöntemi, diğer bir ifade ile sınıflandırma sonrası karşılaştırma yapılarak değişim gösteren sınıfların saptanması yöntemi kullanılmıştır. Bu amaca yönelik olarak farklı tarihlere ait görüntüler ayrı ayrı sınıflandırılarak çakıştırılır ve bu yolla değişim haritası oluşturulur. Kentsel değişim çalışmaları için de önemli olan bu yöntem farklı tarihlere ait sınıflandırılmış görüntülerin elde edilmesi ve aynı zamanda değişime ait nereden-nereye (from-to) bilgisini vermesi açısından da önemlidir Model Giriş Katmanlarının Hazırlanması Modelleme için gereken yersel değişkenler yükseklik, eğim, kentsel alan, yol ağları, model dışı bırakılacak alanlar ve arazi örtüsü/alan kullanımı (AÖAK) kullanımı haritalarıdır. 1. Yükseklik: Model için gerekli olan eğim katmanın oluşturulabilmesi için yükseklik görüntüsü gereklidir. Sayısal topoğrafik haritalar yardımıyla, uydu görüntülerinin mekansal çözünürlüğü ile uyumlu Sayısal yükseklik Modeli (SYM) ArcGIS ortamında oluşturulmuştur. 2. Eğim: Yükseklik verisi kullanılarak ArcGIS ortamında üretilmiştir. 3. Yerleşim: Kontrollü sınıflandırma ile sınıflandırılmış görüntülerden maskelenerek çıkarılmıştır yılı kentsel alan görüntüsü, 2040 yılı simülasyonu için çekirdek yıl olarak kullanılmıştır.

4 4. Yol Ağları: 2013 yılına Landsat verisi üzerinden ArcGIS ortamında sayısallaştırılarak elde edilmiştir. Bununla birlikte İstanbul iline ait planlanmış yol haritası da bu katmana dahil edilmiştir. 5. Arazi Kullanımı: Çalışmanın ana konusu kentsel değişim ve gelişim olduğu için genel sınıfları içeren arazi örtüsü/kullanımı katmanı, modele eklenmiştir. Farklı zaman periyotları arasındaki değişim eğilimleri, gelecek dönüşümlerin hesaplanmasında temel girdi olmaktadır. 6. Model Dışı Alanlar: 2013 tarihli güncel uydu görüntüsü ve Çevre Düzeni Planları dikkate alınarak model dışı bırakılacak alanlar (örneğin su yüzeyleri) tespit edilmiştir Hücresel Özişleme Yaklaşımı ve Lojistik Regresyon CA modeller zamandan, uzaydan ve durumdan soyut dinamik modellerdir. Basit bir hücresel otomasyon A, bir kafes sistemi L, bir durum uzayı Q, komşu modeli δ ve lokal bir geçiş fonksiyonu f ile tanımlanır (Adamatzky, 1994). A = L, Q, δ, f. L deki her bir hücre Q dışında durumdan bağımsız olabilir. Basit durumlarda, yersel sıralamaya göre tek ya da iki boyutlu karesel hücre ya da altıgen plotlar gibi geometrik olarak bağlanabilirler. Hücreler durumlarını zaman basamaklarından ayrı olarak değiştirebilirler. CA genellikle senkronizedir. Örneğin hücreler durumlarını eş zamanlı değiştirirler. Bir hücrenin kaderi, komşusuna ve ilgili geçiş fonksiyonuna bağlıdır. CA nın basit yapısı olmasına rağmen, oldukça karmaşık sistemlerin modellenmesinde iyi sonuçlar vermektedir (Jackson, 1991; Wolfram, 1984). CA dinamiklerinin detaylı analizi ile sistemde ani ortaya çıkan davranışların ve sayısal kapasitenin anlaşılması sağlanmaktadır. CA modellerinin en önemli avantajları (i) interaktif olmaları (sonuçlar görsel olarak yorumlanabilir ve alansal olarak ölçülebilir), (ii) CBS ortamında kolayca ilişkilendirilebilmeleri, (iii) raster tabanlı konumsal verilerin entegre olabilmeleri ve (iv) çevresel modellerle kolayca ilişkilendirilebilir olmalarıdır. Lojistik regresyon analizinin kullanım amacı, istatistikte kullanılan diğer model yapılandırma teknikleri ile aynıdır. En az değişkeni kullanarak en iyi uyuma sahip olacak şekilde bağımlı ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlayabilen bir model kurmaktır (Bircan, 2004). Çalışmada sürekli veriler ile kentsel değişim görüntüsü kullanılarak her bir piksel için kentsel değişim olasılık görüntüsü oluşturulmuştur. LR yönteminde yersel değişkenler arasındaki ağırlıklandırma objektif olarak yapılmaktadır. LR yöntemi genellikle kategorik verileri sınıflandırma ve farklı değişkenler arasında sıralama yapma (ağırlıklandırma) gibi çalışmalarda kullanılmaktadır, ancak geleceğe yönelik kentsel modelleme çalışmalarında henüz yaygın değildir. Bununla birlikte olasılık haritalarının oluşturulması ve değişkenlerin birbirlerine önem decesinin belirlenmesi modellemedeki en önemli basamaklardan biridir. Olasılık haritaları oluşturulduktan sonra, geleceğe yönelik modelleme çalışması için bir CA yazılımına gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda Dinamica yazılımı çalışma kapsamında tercih edilmiştir. Dinamica, C++ ve Java da yazılmış bir seri algoritmaları da içeren işlemcilerden oluşmaktadır. Her bir işlemci bir süreci içermektedir. Yapılan çalışmalar arasında CBS yardımıyla yapılan konumsal analizler, kalibrasyon ve validasyon işlemlerini de içeren simülasyonlar yer almaktadır. Logistik Regresyon için SYM, yerleşimden uzaklık, yoldan uzaklık, yükseklik, eğim değişkenleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır yılları arasındaki AÖAK değişimi ise bağımlı değişkendir. 3. UYGULAMA Çalışmanın ana amacı, Türkiye nin en yoğun yerleşimi olan İstanbul da kentsel alan kullanım değişimlerini ortaya koymak ve 2040 yılı için potansiyel gelişim alanları tespit edebilmektir. Bu kapsamda 30 m yersel çözünürlüğe sahip 1972, 1986 ve 2013 yıllarına ait Landsat verileri kullanılmıştır. Görüntüler geometrik olarak çakıştıırldıktan sonra piksel tabanlı kontrollü sınıflandırma yöntemi uygulanmıştır. Sınıflandırmada arazi örtüsü/kullanımı sınıfları olarak orman, tarım, maden alanları, açık alanlar ve yerleşim olmak üzere toplam 5 genel sınıf göz önüne alınmıştır (Şekil 2). İkinci adım olarak sınıflandırılmış görüntüler, sınıflandırma sonrası değişim analizi yöntemi kullanılarak, ve yılları arasındaki değişim nitel ve nicel olarak belirlenmiştir. Çalışmada ana hedef kentsel gelişim olduğundan, tüm arazi sınıflarından yerleşime olan dönüşümler göz önüne alınmıştır (örn; tarımdan yerleşime)(şekil 3). Sınıflandırma doğruluğu, hata matrisi yardımıyla doğru sınıflanan piksellerin toplam yüzdesi hesaplanarak bulunmuştur. Hata matrisinde sadece köşegenler dikkate alındığı için, ayrıca matristeki tüm elemanları dikkate alan çapraz Kappa istatistik hesaplaması da yapılmıştır. Yer gerçeği verisi olarak Google Earth görüntüleri, hava fotoğrafları, eski tarihli veri setleri, NDVI görüntüleri kullanılmıştır yılları için hesaplanan genel sınıflandırma doğruluğu %80 -%90 ve Kappa değeri aralığındadır yılına ait görüntünün radyometrik

5 kalitesinin düşük olması ve bu yıllara ait yer gerçeği verisinin sınırlı olmasından dolayı, 1972 sınıflandırmasında istenilen doğruluk elde edilememiştir. Elde edilen sınıflandırılmış görüntüler Şekil 2 de verilmektedir. Değişim analizi sonuçlarına göre, şehrin özellikle Avrupa yakası kentin en hızlı gelişen bölgesi olarak tespit edilmiştir. Bu bölgede yer alan mahallelere bakıldığında merkeze yakın ve yapılaşma sürecini tamamlamış yerler dışında, önemli nüfus artışlarının olduğu görülmektedir. Göç, İstanbul un en büyük problemi olarak hâlâ gündemdedir. Bununla birlikte geleneksel yapı stokunun yap-satçılar ve kooperatifler eliyle yenilenmesi ve mahalle içindeki imarlı yapılaşmanın ve kentsel dönüşüm projelerinin artması bu gelişimi tetiklemektedir ve yılları arasında toplam olarak sırayla 264 km 2 ve 663 km 2 alan yerleşime dönüşmüştür. Her iki zaman periyodu için en çok orman alanlarından yerleşime doğru bir dönüşüm olmuştur yılları arasında 182 km 2, arasında ise 411 km 2 lik orman alanları yerleşim için kaybedilmiştir. İkinci dikkat çeken değişim ise, 42 km 2 ve 205 km 2 ile açık alanlardan yerleşime olan dönüşümdür. Çalışmanın üçüncü basamağını, model için gereken katmanların hazırlanması oluşturmaktadır. Bu aşamada önemli olan nokta yersel değişkenlerin model için gerekli ağırlık değerlerinin belirlenmesidir. Mesafe görüntüleri yerleşim ve yol için uygulanmıştır. Yerleşim için kent merkezinden değil, kent sınırından olan mesafe görüntüsü dikkate alınmıştır. Farklı değer aralıklarında olan değişkenler aynı değer aralığına Fuzzy yaklaşımı ile getirilmiştir. Bu yaklaşımda her bir Fuzzy seti fonksiyonu değerlendirilerek, bu setlere ait her bir piksel için değerlendirilme yapılır. Sigmoidal, J-shaped ve doğrusal fonksiyonlar değer ölçeğindeki en yüksek ve en düşük değerlerden elde edilen kontrol noktaları ile biçimlendirilirler. İlk nokta, fonksiyonun sıfırdan yükselmeye başladığı alanı temsil etmektedir. İkinci nokta, fonksiyonun 1 değerini aldığı; üçüncü nokta, fonksiyonun yeniden 1 değerinden aşağı doğru düşmeye başladığı ve dördüncü nokta ise fonksiyonun 0 değerine geri döndüğü alandır. The Sigmoidal ("s-shaped") biçim, Fuzzy seti teorilerinde en çok kullanılan fonksiyondur ve kosinüs fonksiyonu kullanılarak üretilmiştir. Çalışmada; Yerleşimden uzaklık haritasında maksimum uzaklık m olarak bulunmuştur. Sigmoidal monoton olarak azalan fonksiyon, şehir uzaklık haritası için kullanılmıştır. Şehirden uzaklaştıkça, hücrelerde gelecekte yerleşime dönüşme olasılığı azalmaktadır. Dolayısıyla en uygun değer 0, en az uygun değer olarak da maksimum mesafe olan m seçilmiştir. Yoldan uzaklık haritasında maksimum uzaklık m olarak bulunmuştur. Lineer monoton olarak azalan fonksiyon, yol uzaklık haritası için kullanılmıştır. Yoldan uzaklaştıkça yerleşim olma ihtimali azalmaktadır. Dolayısıyla en uygun değer 100 m, en az uygun değer olarak da maksimum mesafe olan m seçilmiştir. SYM yardımı ile hesaplanmış olan eğim haritasında en eğimli alan 64 o (derece) olarak bulunmuştur. Sigmoidal monoton olarak azalan fonksiyon kullanılmıştır. Dolayısıyla en uygun değer 0, en az uygun değer olarak da maksimum eğim olan 64 o seçilmiştir. Yükseklik haritasında en yüksek alan 532 m olarak bulunmuştur. Yerleşim için Sigmoidal monoton olarak azalan fonksiyonu kullanılmıştır. Şehir için en uygun değer 0 m, en az uygun değer olarak da maksimum yükseklik olan 532 m seçilmiştir. Yersel değişkenler aynı değer aralığına getirildikten sonra (0-1) LR uygulanarak, kentsel dönüşüm olasılık haritaları oluşturulmuştur. Aşağıda belirtilen değişimler dikkate alınarak, yersel değişkenler bağımsız değişken, değişimin kendisi ise bağımlı değişken olarak regresyona girilmiştir. 1: Ormandan yerleşime olan değişim, 2: Tarımdan yerleşime olan değişim, 3: Maden alanlarından yerleşime olan değişim, 4: Açık alanlardan yerleşime olan değişim. LR, her bir belirlenen değişim için, yersel değişkenlerin yerleşime olan dönüşüm olasılığını hesaplamaktadır. Maden alanları 2013 AÖAK kullanımı haritasında ihmal edilecek kadar küçük bir alan kapladığı için yerleşim sınıfına dahil edilmiş ve olasılık hesaplamasının dışında bırakılmıştır (Şekil 3) yılı, değişim analizinde kullanılmış fakat modele dahil edilmemiştir. Bunun nedeni ise, bu tarihe ait sınıflandırılmış görüntüsünün beklenen doğrulukta elde edilememesi ve eski yıllara ait yer gerçeği verisinin olmamasıdır yılı modelleme çalışması, yılları temel alınarak yapılmıştır.

6 Şekil (a), 1986 (b) ve 2013 (c) yıllarına ait AÖAK haritaları.

7 Şekil 3. Değişim saptama analizi ( ve ) sonuç görüntüleri yılları için hazırlanan kentsel olasılık haritası (Şekil 4) sonucunda alıcı işletim karakteristiği (ROC) değerleri elde edilmiştir. Alıcı işletim karakteristiği (Receiver Operating Characteric - ROC) ya da sade biçimde ROC eğrisi yapılan tahminlerin sonuçlarını değerlendirmede kullanılan yararlı bir araçtır. Bir ROC eğrisi, farklı eşik değerleri için dikey eksen üzerinde doğru pozitiflik (duyarlılık) ve yatay eksen üzerinde yanlış pozitiflik (1- özgüllük) oranlarının gösterildiği bir eğridir. ROC eğrisi üzerindeki her nokta, farklı eşik değerlerine karşılık gelen duyarlılık ve 1- özgüllük değerlerini ortaya koyar. Genelde düşük yanlış pozitiflik oranlarını veren eşik değerleri, düşük doğru pozitiflik oranına da sahiptir. Doğru pozitiflik oranı arttıkça, yanlış pozitiflik oranı da artar (Zweih ve Camphell, 1993; Obuchowski ve Mcclish, 1997; Van Erkel ve Pattynama, 1998; Dirican, 2001). ROC altında kalan alan, etkinlik düzeyine bağlı olarak 0.50 ile 1.00 arasında değerler almaktadır. Bu alan ve daha üzerinde ise mükemmel sayılmaktadır. Çalışmada periyodu için ROC değeri elde edilmiştir (Çizelge 1). Olasılık haritaları, 2040 simulasyonu için Dinamica yazılımına entegre edilmiştir. Dinamica EGO, CA uygulamalarında iki tamamlayıcı geçiş fonksiyonu kullanır: Expander ve Patcher. Bu işlemciler değişimin konumsal örneklerini yeniden oluşturur. İlk işlem, belli bir sınıftaki geçmiş yıllara ait parçaların (patch) genişlemesini ya da küçülmesini ele alır. Fakat ikinci işlem, girilen çekirdek görüntüye göre yeni parçalar oluşturmaya çalışır. Patcher, seçilmiş bir lokasyon çevresinde geçişler için hücreler araştırır. Bu işlem ilk olarak yeni parçada bir merkez hücre seçilmesiyle başlar. Daha sonra geçiş olasılıkları fonksiyonlarına göre merkez hücre etrafından diğer hücreler seçilir. Patcher ve expander işlemcilerinde dikkat edilmesi gereken bir nokta, ortalama parça büyüklüğü (mean patch size), parça büyüklüğü varyansı (patch size variance) ve parça izometrisinin belirlenmesidir. Parça izometrisi 0 2 arasında değişmektedir. Bu sayının artması daha fazla izometrik form oluşumuna neden olmaktadır. Değişen parçaların büyüklüğü lognormal olasılık dağılımına göre ayarlanır. Bu nedenle oluşturulacak olan parçaların ortalaması ve varyansının tanımlanması gerekmektedir. Görüntülerin yersel çözünürlüğü ortalama ve varyans değerlerin belirlenmesinde belirleyicidir. Çalışmada ortalama parça büyüklüğü (mean patch size) 0.36, parça büyüklüğü varyansı 0.72 (patch size variance) ve parça izometrisine ait değerler 1,5 olarak verilmiştir yılına ait potansiyel gelişim haritası Şekil 5 te verilmiştir.

8 Şekil 4. Kentsel dönüşüm olasılık görüntüleri. Çizelge 1. Lojistik regresyon istatistikleri. Regresyon istatistikleri ( ) Gözlenen Fitted 0 Fitted 1 Doğruluk (%) ROC Şekil yılı için potansiyel gelişim alanları.

9 Modelin doğruluğunu birinci derecede etkileyen faktör, olasılık görüntülerini hesaplamadaki başarısıdır. Her bir yaklaşım, tanımlanan yersel değişkenler arasındaki ağırlıklandırmayı kendi yeteneği dahilinde belirlemektedir. LR yöntemi ile ağırlıklar objektif olarak belirlenmekte ve her bir değişken için katsayı değerleri hesaplanmktadır. Çalışmada sürekli veriler ile kentsel değişim görüntüsü kullanılarak her bir piksel için kentsel değişim olasılık görüntüsü oluşturulmuştur. Kentsel değişim olasılık görüntüleri hesaplanırken, belli dönüşümler dikkate alınmıştır. Her iki yöntemde de, her bir dönüşüm ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Lojistik regresyon kentsel gelişim olasılık tahmininde ROC değeri elde edilmiştir. Bu değer gözlemlenen ve modellenen değişim arasındaki korelasyon değerinin iyi olduğu göstermektedir yılı kentsel gelişim olasılık haritasında en dikkat çeken alan, şehrin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki büyümelerdir. Mevcut değişim eğilimleri dikkatte alındığında 2040 yılında yaklaşık olarak 513 km 2 lik bir alanın yerleşime açılacağı öngörülmektedir. Model sonuçları, yeni yerleşim alanlarının yine orman arazilerinden dönüşüm (327 km 2 lik bir orman arazinin dönüşümü beklenmektedir) ile elde edileceği yönündedir. Tarım alanlarında büyük bir değişim beklenmemektedir (Şekil 6). Üçüncü köprü ve havalimanı gibi son dönem planlama kararları da modele entegre edilmiştir. Söz konusu projelerin belli bir miktar değişimi tetikleyecegi öngörülse de, çarpıcı bir değişim belirlenememiştir. Şekil yılları arası AÖAK değişim miktarları. 4. SONUÇLAR Çalışmada İstanbul un yılları arasındaki 68 yıllık kentsel arazi kullanımı değişimi ve gelişiminin analizi hedeflenmiş ve bu amaca yönelik CA tabanlı LR modeli şehir gelişiminin modellenmesinde tercih edilmiştir. Model, uzaktan algılanmış veri setlerinden elde edilen zaman serileri kullanılarak kalibre edilmiş ve geçmiş değişim eğilimleri dikkate alınarak, 2040 yılına ait projeksiyon yapılmıştır. Özellikle son 27 yılda çalışma alanında önemli kentsel arazi örtüsü değişimleri olmuştur. En çarpıcı değişim orman alanları üzerinde gerçekleşmiş ve gelecekte de bu eğilimin devam edeceği öngörülmektedir. İstanbul da oluşan demografik hareketlilik, ülkenin benzer durumdaki diğer kentleri ile karşılaştırıldığında oldukça yoğun ve etkili olmaktadır. Göç olgusu, kentin fiziksel büyümesinde denetimi zor bir biçimlenmenin oluşumuna yol açmaktadır. Artan nüfusun konut gereksinimi, kent çevresinde gecekondu bölgeleri yaratmakta, bu ise kentsel yayılımı sürekli bir şekilde tetiklemektedir. Uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve konumsal modelleme entegrasyonu, değişimin ve gelişimin nitelik ve nicelik olarak belirlenmesinde güvenilir ve objektif bir araçtır. Bu çalışmada da görüldüğü gibi gelecek simülasyonları(modeller) ile üretilen geleceğe yönelik yönetim senaryoları ile bu alternatiflerin potansiyel sonuçları, karar verici mekanizmalara şehir planlamasında yardımcı olmaktadır.

10 KAYNAKLAR Adamatzky, A., Identification of Cellular Automata. Taylor and Francis, London. Atlas Dergisi, İstanbul Boğazı, Sayı 180, s.106, İstanbul: Doğan Burda. Bircan, H., Lojistik Regresyon Analizi: Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, Clarke, K., Gaydos, L.J., Loose coupling a cellular automaton model and GIS: long-term urban growth prediction for San Francisco and Washington/Baltimore. International Journal of Geographical Information Science, 12 7, Dirican A Tanı testi performansının değerlendirilmesi ve kıyaslanması. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 32, Eastman, R. J., Idrisi32 Release 2 Guide to GIS and Image Processing Volume 2. Clark Labs. United States of America. Jackson, E.A., Perspective of Non-Linear Dynamics 2. Cambridge University Press. Obuchowski N.A., Mcclish D., Sample size determination for diagnostic accuracy studies involving binormal ROC curve indices. Stat Med. 16, Sui, D. Z., Zeng, H., Modeling the dynamics of landscape structure in Asia s emerging Desakota regions: a case study in Shenzhen. Landscape and Urban Planning, 53, Tekinsoy, P., Aksaray, N., Yıldız, Y., Kandırmaz, M., Peştamalci, V., CBS nin Çukuroca Üniversitesi Kampus alanına Uygulanması, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart-4 Nisan 2003, Ankara. Torrens, P. M., O'Sullıvan, D., Cellular automata and urban simulation: where do we go from here? Environment and Planning B: Planning and Design, 28, Turner, M.G., Spatial simulation of landscape changes in Georgia: A comparison of 3 transition models. Landscape Ecology, 1, Van Erkel A.R., Pattynama P.M.T., Receiver operating characteristic (ROC) analysis: basic principles and applications in radiology. Eur J Radiol. 27, Wang, Y., Zhang, X., A dynamic modeling approach to simulating socioeconomic effects on landscape changes. Ecological Modeling, 140, Wolfram, S., Universality and Complexity in Cellular Automata. Physica D, 10, Zweih M.H., Camphell G., Receiver-operating characteristic (ROC) plots: a fundamental evaluation tool in clinical medicine. Clin Chem.39,

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi Yrd.Doç.Dr. Anıl AKIN Bursa Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, aakin@student.cu.edu.tr

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Aksaray Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulamaları Doç.Dr. Semih EKERCİN Harita Mühendisliği Bölümü sekercin@aksaray.edu.tr 2010-2011 Bahar Yarıyılı Uzaktan Algılama Uygulamaları GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

MODELLEME ÇALIŞMALARINDA KALİBRASYONUN ETKİSİ: SLEUTH MODELİ ÖRNEĞİ

MODELLEME ÇALIŞMALARINDA KALİBRASYONUN ETKİSİ: SLEUTH MODELİ ÖRNEĞİ 608 [1485] MODELLEME ÇALIŞMALARINDA KALİBRASYONUN ETKİSİ: SLEUTH MODELİ ÖRNEĞİ Anıl AKIN 1, Süha BERBEROGLU 2 1 Bursa Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bursa, anil.tanriover@btu.edu.tr

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING Asst. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL Week IV NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANIRIZ? Sayısaldır (Dijital), - taramaya gerek yoktur Hızlıdır Uçuş planı,

Detaylı

Tarımsal Meteorolojik Simülasyon Yöntemleri ve Uzaktan Algılama ile Ürün Verim Tahminleri ve Rekolte İzleme

Tarımsal Meteorolojik Simülasyon Yöntemleri ve Uzaktan Algılama ile Ürün Verim Tahminleri ve Rekolte İzleme Tarımsal Meteorolojik Simülasyon Yöntemleri ve Uzaktan Algılama ile Ürün Verim Tahminleri ve Rekolte İzleme Twente Universitesi ITC Fakultesi, Enschede, Hollanda - 2013 Dr. Ediz ÜNAL Tarla Bitkileri Merkez

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA Hunjae Ryu, In Kwon Park, Bum Seok Chun, Seo Il Chang Güney Kore de Bir Kentin

Detaylı

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ ANALYSING COASTAL AREAS CHANGES USING SATELLITE DATA

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ ANALYSING COASTAL AREAS CHANGES USING SATELLITE DATA KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ A.SABUNCU 1, A. DOĞRU 1, H. ÖZENER 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeodezi Anabilim Dalı, İstanbul,

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ

HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı HAVADAN LAZER TARAMA ve SAYISAL GÖRÜNTÜ VERİLERİNDEN BİNA TESPİTİ VE ÇATILARIN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ Dr.Nusret

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

FARKLI POLİTİKALAR DOĞRULTUSUNDA ADANA KENTSEL GELİŞİMİNİN MODELLENMESİ

FARKLI POLİTİKALAR DOĞRULTUSUNDA ADANA KENTSEL GELİŞİMİNİN MODELLENMESİ FARKLI POLİTİKALAR DOĞRULTUSUNDA ADANA KENTSEL GELİŞİMİNİN MODELLENMESİ Anıl AKIN* S, Süha BERBEROĞLU* ÖZET * S Dr., Çukurova Universitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sarıçam/ADANA, anil.akin@hotmail.com

Detaylı

SLEUTH MODELİ İLE KENTSEL GELİŞİMİN İZLENMESİ

SLEUTH MODELİ İLE KENTSEL GELİŞİMİN İZLENMESİ 66 [1225] SLEUTH MODELİ İLE KENTSEL GELİŞİMİN İZLENMESİ Mustafa Mutlu UYSAL 1, Murat UYSAL 2, Cihan UYSAL 3 ¹Yük. Müh., Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir, 10050, mustafamutluuysal@yahoo.com.tr

Detaylı

Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır.

Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır. Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır. İldeki madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanların çoğu orman

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Eğitim Süresi: 4 gün (28 Saat) /esriturkey /company/esri-turkey /EsriTurkiye egitim@esriturkey.com.tr Genel 3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder

Detaylı

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI 18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI SEL VE TAŞKINA DUYARLI ALANLARIN CBS İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ Arş.Grv. Mustafa YALÇIN Afyon Kocatepe Üniversitesi İÇERİK Sel ve Taşkın Duyarlılık

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

Ö. Kayman *, F. Sunar *

Ö. Kayman *, F. Sunar * SPEKTRAL İNDEKSLERİN LANDSAT TM UYDU VERİLERİ KULLANILARAK ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SINIFLANDIRMASINA ETKİSİ: İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİ Ö. Kayman *, F. Sunar * * İstanbul Teknik

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA TÜRKİYE NİN TOPLAM YAĞIŞ HARİTALARININ OLUŞTURULMASINDA REGRESYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA TÜRKİYE NİN TOPLAM YAĞIŞ HARİTALARININ OLUŞTURULMASINDA REGRESYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA TÜRKİYE NİN TOPLAM YAĞIŞ HARİTALARININ OLUŞTURULMASINDA REGRESYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Ahmet Çilek 1, Duygu Aladağ 2, Süha Berberoğlu 3 1 AEÜ, Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

I.ULUSAL PLANLAMADA SAYISAL MODELLER SEMPOZYUMU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ

I.ULUSAL PLANLAMADA SAYISAL MODELLER SEMPOZYUMU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ I.ULUSAL PLANLAMADA SAYISAL MODELLER SEMPOZYUMU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ 24-26 KASIM 2010- TAŞKIŞLA, İSTANBUL Yayın Türü: Bildiri Kitabı, Hakemli

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi ISITES 2016 4 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE Dr. G. Çiğdem Çavdaroğlu ISITES,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark.

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark. SPOT-4 Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi; Devrez Planlama Birimi Örneği Hüseyin Cihad ANLAR¹, *Alkan GÜNLܲ, Sedat

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Detaylı

İçerik. Giriş 1/23/13. Giriş Problem Tanımı Tez Çalışmasının Amacı Metodoloji Zaman Çizelgesi. Doktora Tez Önerisi

İçerik. Giriş 1/23/13. Giriş Problem Tanımı Tez Çalışmasının Amacı Metodoloji Zaman Çizelgesi. Doktora Tez Önerisi İsmail ÇÖLKESEN 501102602 Doktora Tez Önerisi Tez Danışmanı : Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ Geoma*k Mühendisliği İçerik Giriş Tez Çalışmasının Amacı Zaman Çizelgesi 1 of 25 Giriş Yeryüzü ile ilgili yapılan

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Mustafa USTAOĞLU 1, Aycan Murat MARANGOZ 2, Murat ORUÇ 2, Aliihsan ŞEKERTEKİN

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 22, 53-60 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ercan

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dijital Görüntü İşleme (JDF338) Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 1 İletişim bilgileri sabdikan@beun.edu.tr 0 372 2574010 1718 http://geomatik.beun.edu.tr/abdikan/ Öğrenci

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

Muğla ili kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi

Muğla ili kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi Kaynak : KULELI, T., ERDEM, M., GUCLU, K., ERKOL, L., (2008)Muğla Đli kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi.

Detaylı

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4 TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Proje No: 105Y283 Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ Prof.Dr. Doğan KANTARCI Prof.Dr. Cumali KINACI Dr. Süleyman

Detaylı

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ Mustafa Mutlu UYSAL 1, Murat UYSAL 2 1 Harita Mühendisi, Orman Bölge Müdürlüğü, Teknik İşler ve Planlama Ofisi,63000,

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

ÇORUM İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİ İLE BİTKİ ÖRTÜSÜ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇORUM İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİ İLE BİTKİ ÖRTÜSÜ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇORUM İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİ İLE BİTKİ ÖRTÜSÜ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet F.E. TOMBUŞ 1, M. ŞAHİN 2 1 Hitit Üniversitesi, Çorum MYO, Harita

Detaylı

AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ

AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ M. Denizdurduran a, *, Y. Kızılelma a, Ö. Acar a, E. Bengin a a Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

ADANA DA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI DEĞİŞİMLERİNİN PEYZAJ METRİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ADANA DA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI DEĞİŞİMLERİNİN PEYZAJ METRİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ ADANA DA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI DEĞİŞİMLERİNİN PEYZAJ METRİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ M. A. Erdoğan a, *, A. Akın b, S. Berberoğlu c a Çukurova Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mimarlık

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı Simon Shilton Kilit Uzman 2 İçerik Kişisel

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

5 İki Boyutlu Algılayıcılar

5 İki Boyutlu Algılayıcılar 65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

Gaziantep Kentinde 2040 Yılına Kadar Oluşabilecek Arazi Kullanımı/ Arazi Örtüsü Değişiminin Tahmini

Gaziantep Kentinde 2040 Yılına Kadar Oluşabilecek Arazi Kullanımı/ Arazi Örtüsü Değişiminin Tahmini Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Gaziantep Kentinde 2040 Yılına Kadar

Detaylı

FARKLI YÖNTEMLERLE SINIFLANDIRILMIŞ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BENZERLİK KARŞILAŞTIRMASI. Tolga BAKIRMAN 1

FARKLI YÖNTEMLERLE SINIFLANDIRILMIŞ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BENZERLİK KARŞILAŞTIRMASI. Tolga BAKIRMAN 1 FARKLI YÖNTEMLERLE SINIFLANDIRILMIŞ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BENZERLİK KARŞILAŞTIRMASI Tolga BAKIRMAN 1 1 Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 34220, Davutpaşa, İstanbul, bakirman@yildiz.edu.tr

Detaylı

Boğaz Geçişlerinin İstanbul un Mekânsal Gelişimine Etkileri

Boğaz Geçişlerinin İstanbul un Mekânsal Gelişimine Etkileri Boğaz Geçişlerinin İstanbul un Mekânsal Gelişimine Etkileri İbrahim TAŞDEMİR 1, Fatmagül BATUK 2 Özet Dünya üzerindeki bir çok farklı kültürün birbiriyle etkileşim halinde bulunduğu bir köprü üzerinde

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI Ahmet Yıldızhan 1, Emrah Türkyılmaz 2 1 İKÜ,

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ N. Musaoğlu,

Detaylı

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Modelleri Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Objelerin temsili Raster -- Grid Piksel Konum ve değeri Uydu görüntüleri ve hava fotoları bu formatta Vector -- Linear

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serileri IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere sahip değișkenlere zaman serisi adı verilmektedir. Genel olarak zaman serisi,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ Yrd.Doç.Dr..Dr. Abdullah E. Akay KSÜ Orman Fakültesi Orman MühendisliM hendisliği i BölümüB Orman İnşaatı,, Jeodezi ve Fotogrametri ABD Kahramanmaraş Kasım

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği

Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği Arzu Özlem ALPASLAN 1*, Veli ORTAÇEŞME 2 1, 2 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Sanal Küreler ve Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF 904 Uydu Görüntüleri ve Kullanım

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLER BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ GİRİŞ Giriş Ortofoto Ortofoto Ürün

Detaylı

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri Doğuş

Detaylı