(Tezcan) Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancaktar AİHS Işığında Türkiye nin İnsan Hakları Sorunu Seçkin Yay. 2. bası Ankara s. 96.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Tezcan) Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancaktar AİHS Işığında Türkiye nin İnsan Hakları Sorunu Seçkin Yay. 2. bası Ankara s. 96."

Transkript

1 14. PROTOKOL İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞEN DENETİM MEKANİZMASI 1 GİRİŞ İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi ni (Sözleşme) diğer birçok insan haklarına ilişkin uluslararası belgelerden ayıran en önemli özelliği, Sözleşmenin denetim mekanizmasının daha etkin olan organları bünyesinde barındırmasıdır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (Mahkeme) tarafsız ve bağımsız bir yargı organı olarak Avrupa içinde insan haklarının korunmasına yönelik etkili ve egemen bir rolü taşıması, denetim mekanizmasının, dolayısıyla Sözleşmenin, etkin olması bakımından son derece önemlidir. Böylece taraf devletlerin Sözleşme ile yetkilendirdikleri Mahkeme, Sözleşmenin içerdiği hak ve özgürlüklerin teminatı olarak yaptırım gücüne kavuşturulmuştur. Sözleşme, 1950 de kabul edildikten bu yana, birçok kez Avrupa içindeki gelişmeleri karşılayabilmek için ek protokollerle değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. 2 Denetim mekanizmasında değişiklik öngören 11. Protokol ise 1 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 11. Protokol, Sözleşmedeki insan haklarının içeriği ile ilgili bir değişiklik sunmamış, denetim mekanizmasında değişiklik yapmıştır. Son dönemlerde Mahkemenin iş yükünün artması ve başvuruların önemli bir kısmının kabul edilemez bulunuşu veya kayıttan düşürülmesi nedeniyle, Mahkemenin egemen rolünü oynamasının sürdürülebilmesini sağlama gerekliliği göz önünde tutularak 3 Avrupa Konseyi tarafından 13 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye yeni bir ek 14. Protokol 4 imzaya açılmıştır. Henüz yürürlüğe girmeyen 14. Protokolün 18. maddesine göre, Protokol hükümlerinin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Konseyi üyelerinin çekincesiz olarak Protokole katılmalarının ardından geçen 3 ayı izleyen ayın ilk gününün beklenmesi gerekmektedir. İnsan Hakları Mahkemesinin ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin (Bakanlar Komitesi) yetkilerini ve işleyişini yeniden düzenleyen bu Protokol hükümlerinin -yürürlüğe girip girmeyeceği kesin olmasa da- incelenmesi gerekmektedir. Çünkü 14. protokole katılım sağlanmasa da denetim mekanizmasının yeniden şekillendirilmesi ihtiyacı kaçınılmaz bir sorun haline gelmiştir. 11. PROTOKOL ÖNCESİNDEKİ DENETİM MEKANİZMASI ve 11. PROTOKOLE İHİYAÇ DUYULMASININ NEDENLERİ Geleneksel denetim mekanizması Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Mahkeme ve Bakanlar Komitesi olmak üzere üç organdan oluşmaktaydı. 5 Sözleşme ile korunan bir hakkın ihlal edildiğine yönelik bir başvuru öncelikle Komisyonun kabul edilebilirlik denetimine tabiydi. Komisyonun kabul edilemez bulduğu başvuru kayıtlardan düşmekteydi. Komisyon tarafından kabul edilebilir bulunan bir başvuru hakkında Komisyonun hazırladığı rapor bağlayıcı ve kesin nitelikte bir karar değildi. Bu karar Bakanlar Komitesi veya Mahkeme (eski adıyla Divan ) tarafından verilen karar ile bağlayıcılık kazanabiliyordu. 6 Bakanlar Komitesinin şikâyet edilen devlete katılım ve oy hakkı tanınması nedeniyle siyasî bir organ olması da, 7 1 Stj. Av. Alper Can AYKAÇ Protokolün Açıklayıcı Raporu 1. paragraf, Explanatory Report to the CETS Protokol Başlangıç (Preamble) hükümleri 6. paragraf. 4 CETS: 194 Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention. 5 (Tezcan) Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancaktar AİHS Işığında Türkiye nin İnsan Hakları Sorunu Seçkin Yay. 2. bası Ankara s Tezcan a.g.e. s (Ünal) Şeref Ünal Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, s.380.

2 denetim mekanizmasını Sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen tarafsız ve bağımsız bir yapıdan uzaklaştırmaktaydı. Komisyon ve herhangi bir taraf devlet Divana gitme yetkisine sahipken, bu olanak bireysel başvuru sahiplerine tanınmamıştı. 11. Protokol ile yeni bir denetim mekanizması yapılandırma ihtiyacı öncelikle Mahkeme ve Komisyonun iş yükü altında ezilmesi nedeninden ötürü ortaya çıkmıştır. 8 Önceki protokollerle bir takım önlemler alınmışsa da Avrupa Konseyine üye olanların sayısı arttıkça, başvuru sayısı da buna bağlı olarak yükseliyordu. Böylece yargılama süreleri, adil yargılanma süresinin sınırlarını zorlayacak ölçüde makul olmanın dışına çıkmaktaydı. Ayrıca bu üç organın yetkileri son derece karmaşık olarak düzenlenmişti. 9 Komisyon ve Mahkeme aynı olayı ayrı ayrı inceliyorlardı. Bu iki organın birleştirilmesi görüşü benimsenmişti. 14. PROTOKOLE İHTİYAÇ DUYULMSININ NEDENLERİ Sözleşmenin denetim mekanizmasının yeniden değiştirilmesi için sunulan nedenler, önceki ek protokoller için sunulanlarla benzer nitelikler taşımaktadır. Mahkemeye sunulan başvuruların sayısı gün geçtikçe artmaktadır yılında yeni başvuru yapılmışken, bu sayı 1998 yılında 18200, 2003 yılında 38800, 2004 yılında e ulaşmıştır yılı sonunda çözüm bekleyen başvuru sayısı e varmıştır. 10 Mahkeme 2003 yılında yalnızca 753 başvuruyu, 2004 yılında 830 başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur. Buna karşılık 2003 yılında 12726, 2004 yılında başvuru Mahkeme kararıyla kabul edilemez bulunmuş veya dava kayıtlarından düşürülmüştür. 11 Mahkemenin 2005 yılının ilk dokuz ayı için toplanan istatistiklerine göre 12 çözüm bekleyen başvuru sayısı olarak belirlenmiştir. Ayrıca Sözleşmeci Taraf sayısında da artış gözlenmektedir. 11. protokolün imzaya açıldığı tarihin ardından, 14. protokolün imzaya açıldığı tarihe kadar 13 yeni Sözleşmeci Taraf, AİHS Sözleşmesine katılmıştır. Bununla birlikte bireysel başvuru hakkına sahip Avrupa Konseyi üyesi devletlerin toplam nüfusları yaklaşık 240 milyondan 800 milyona varmıştır. 13 Yukarıda da görüldüğü gibi Mahkeme önündeki başvuruların birçoğu kabul edilemez bulunmaktadır. Ayrıca başvurular içerisinde yer alan olayların önemli bir kısmı Mahkemenin daha önce vermiş olduğu hükümlerle benzer niteliktedir. Başka bir deyişle iş yükünü oluşturan olaylar, Mahkeme içtihatlarıyla çözümlenmiş meselelerden doğmaktadır. Söz konusu olayların daha hızlı ve pratik yollarla değerlendirilmesine; böylece henüz Mahkeme içtihatlarıyla çözümlenmemiş nitelikteki kabul edilebilir olaylar üzerinde Mahkemenin daha dikkatli inceleme yapabilme olanağının sağlanmasına duyulan gereksinim yadsınamaz boyutlara varmıştır. Ancak 14. Protokol, 11. Protokolden farklı olarak, Mahkemenin kuruluş ve işleyişinde köklü değişiklikler getirmemiştir PROTOKOL DOĞRULTUSUNDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Yargıçların Seçimi, Görev Süreleri, Görevden Alınmaları Sözleşmenin 22. ve 23. maddelerinde öngörülen yargıçların 3 yıllık süreler için dönüşümlü olarak yeniden seçilmesine yönelik düzenleme terk edilmiştir. Önceki sistemde yargıçların dönüşümlü olarak seçimle yenilenmesi ve yargıçların kısa bir süreliğine görev almaları istenmeyen sonuçlar doğurmaktaydı. 15 Bu düzenlemenin terk edilmesi ile birlikte Sözleşmenin 22. maddesinin 2. fıkrası metinden çıkarılmıştır. Yeni sisteme göre yargıçlar dokuz 8 Ünal a.g.e. s Tezcan a.g.e. s Europen Court of Human Rights Statics 2004 (April 2005). 11 Europen Court of Human Rights Statics 2004 (April 2005). 12 Europen Court of Human Rights Statics 1/1-30/9/ Protokolün Açıklayıcı Raporu, 6. paragraf Protokolün Açıklayıcı Raporu, 35. paragraf Protokolün Açıklayıcı Raporu, 51. paragraf.

3 yıllık görev yapmak için seçilirler ve yargıçların yeniden seçilmeleri mümkün değildir (14. Protokol m.2). Böylece yargıçların görev süreleri uzatılmış, yeniden seçilmeleri olanaksız hale getirilmiş ve en önemlisi yargıçların daha uzun dönemler için bir arada çalışmaları sağlanmıştır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk görevini yapmakta olan yargıçların görev süreleri kendiliğinden 9 yıla uzatılacaktır. Diğer yargıçların ise süreleri iki yıl daha kendiliğinden uzatılacaktır. Sözleşmenin 24. maddesi madde metninden kaldırılmıştır. Ancak 24. maddenin içeriği (yargıçların görevden alınmaları) 23. maddenin sonuna yerleştirilmiştir. Buradaki amaç, ileride değinilecek olan Tek Yargıçlı Teşekkülün yetkilerini belirleyen ayrı bir madde için yer açmaktan ibarettir. Sözleşmenin ve 27 maddeleri sırasıyla ve 26. madde haline getirilmiştir. Yeni 27. madde ile Tek Yargıcın yetkileri düzenlenmiştir. Tek Yargıçlı Teşekkül ve Bu Teşekkülün Yetkileri 14. Protokolün getirdiği en önemli değişikliklerden birisi de tek yargıçlı yeni bir kuruluşu düzenlemiş olmasıdır. Şikâyet edilen devlet adına seçilmiş olan yargıç bağlı bulunduğu devletle ilgili tek yargıçlı oturumlara katılamaz (14. Protokol m. 6). Anlaşılacağı gibi bu hüküm başvuru sahibini korumaya yönelik bir güvence niteliğindedir. Böylece İçtüzük m. 28/2 hükmü ile paralellik sağlanmıştır. Bunun dışında, konuyla ilgili olarak, tek yargıçlı teşekküllere yazı işleri idaresinin Mahkeme Başkanı denetiminde yardımcı olacağı da hükme bağlanmıştır. 34. madde uyarınca Mahkeme önüne gelen bireysel başvurular öncelikle tek yargıçlı teşekkülün denetiminden geçmektedir. Yargıç başvuruyu gerçekleştirdiği inceleme sonrasında kabul edilemez bulabilir veya kayıttan düşürebilir; aksi halde başvuruyu ileriki incelemeler için Komite veya Daireye gönderir (14. Protokol m.7). Bu düzenleme ile kabul edilebilirlik incelemelerinin hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak tek yargıcın kabul edilemezlik kararının ve davanın kayıttan düşürülmesine yönelik kararının kesin karar niteliğinde olması uygulama sırasında eleştiriye maruz kalabilir. Komitenin Yetkileri 3 yargıçlı Komite davanın ileriki incelemeleri gerektirmediğine oybirliği ile karar verirse davayı kayıtlardan düşürebilir veya başvuruyu kabul edilemez bulabilirdi. 16 Önceki sistemde tanınan Komitenin bu yetkisi 14. Protokol aracılığıyla genişletilmiş bulunmaktadır. Buna göre Komiteye yeni bir seçimlik hak tanınmıştır. Komite, başvuruyu kayıttan düşürmezse veya kabul edilemezlik kararı vermezse, davadaki sorunların Mahkeme içtihatlarıyla önceden çözümlenmiş meseleler ile ilgili olduğu kanaatine vardığı takdirde, davayı kabul ederek esas hakkında hüküm verebilir. Bu kararın da oybirliği ile alınması gerekir. Bireysel başvurular hakkında verilen bu kararlar kesin niteliktedir. Sözü edilen bu iki karar için oybirliğini sağlayamazsa, Komite başvuruyu Daireye gönderir. Davanın tarafı olan devlet adına seçilmiş yargıç, Komite üyesi değilse, Komite tarafından, yargılamanın herhangi bir aşamasında üye olması için davet edilebilir. Ancak bu davet için, taraf devletin davanın esası hakkında karar verilmesi hakkındaki tutumunun Komite tarafından göz önüne alınması gerekir. Davanın mahkeme içtihatlarıyla çözümlenmiş olup olmadığı konusunda, Komite ile ilgili devlet veya devlet adına seçilmiş olan yargıç- arasında bir çekişme söz konusu ise, Komite bu yargıcı davet etmeyebilir. Dairelerin Kabul Edilebilirlik ve Esasa İlişkin Kararları 16 Ünal a.g.e. s.382; Tezcan a.g.e. s. 103

4 Aslında Dairelerin Kabul Edilebilirlik veya Esasa ilişkin kararlarında (m. 29) önemli bir değişikliğe gidilmemiştir. Yalnızca Tek Yargıçlı Teşekkülün kuruluşu ve Komite yetkilerinin genişletilmesi sürecinin izleyen düzeltme niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Tek Yargıçlı Teşekkül veya Komite davanın kabul edilebilirliğine ilişkin bir karar vermemişse ya da Komite davanın esası hakkında bir karar vermemişse, artık bireysel başvuruyu inceleme yetkisi Daireye aittir. Daire, öncesinde olduğu gibi, devlet başvurularını da inceleme yetkisine ve dolayısıyla devlet başvurularının da kabul edilebilirliği ve esası hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Daire, bireysel başvurular hakkındaki kabul edilebilirlik kararını ayrı olarak verebilir. Devlet başvurularında ise yalnızca istisnaî hallerde, kabul edilebilirlik kararını ayrı olarak verebilir. Yedi yargıçlı Dairelerin yargıç sayısının beşe indirilmesi amacıyla, Mahkeme Genel Kurulunun talebi ile Bakanlar Komitesi karar alabilir. Büyük Dairenin Yetkileri Büyük Daireye yeni bir yetki daha getirilmiştir. Kesinleşen Mahkeme Kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesinin konuyla ilgili olarak Büyük Daireye gönderdiği meseleler, Büyük Daire tarafından incelenir. Söz konusu yetki, Bakanlar Komitesini etkinliğini arttırıcı değişiklikler doğrultusunda tanınmıştır. Başka bir deyişle asıl amaçlanan Bakanlar Komitesinin etkinliğini artırarak, devletin Mahkeme hükmünden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu konuya ileride değinilecektir. Bununla birlikte üçüncü tarafın müdahalesi hükümlerinde yapılan eklemeye göre (14. Protokol m.13), Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu, Dairelerde ve Büyük Dairede görülen tüm davalar hakkında yazılı görüş bildirebilir ve bu davanın oturumlarında yer alabilir. Davanın İncelenmesi ve Dostane Çözümler Bu konuda önemli değişiklikler olmamakla birlikte madde metninin lafzında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 38. madde yalnızca Davanın İncelenmesi başlığı altında bir düzenleme içerirken, 39 madde tamamen Dostane Çözümler içeriklidir. Davanın incelenmesi için devletler tüm olanakları sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemsi durumunda Mahkeme devletin etkinliği ile ilgili soruşturma başlatabilir. Yargılamanın herhangi bir evresinde Mahkeme sorunun dostane çözüm ile sonuçlanması için işbirliği yapmaya hazır bulunmaktadır. Önceki sistemde mahkemenin dostane çözüm yoluna gitmesi için hizmet sunması yalnızca kabul edilebilirlik kararından sonra mümkün olmaktaydı. 17 Dolayısıyla yeni sistemde getirilen bu düzenleme ile Mahkeme yargılamanın herhangi bir aşamasında dostane çözüm yolu ile davayı sonlandırabilir. Artık dostane çözüm yoluna gitmek için Sözleşmenin ihlal edildiğine ilişkin Mahkemenin bir izlenime varması beklenmeyecektir. Bu da yeni düzenlemeyi daha esnek bir hale getirilmiştir. 18 Dostane çözüm görüşmelerinde, önceki sistemde de olduğu gibi, gizlilik ilkesi hâkimdir. Dostane çözümün gerçekleşmesiyle birlikte Mahkeme, kararında olayın kısa bir açıklamasına ve varılan bir çözüme yer vererek davayı kayıtlarından düşürür. İlgili devletin dostane çözüm kararında yer alan taahhütlerinin icrasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesine karar gönderilir. Hükümlerin Bağlayıcılığı, İcrası ve Bakanlar Komitesinin Etkinliği 17 Ünal a.g.e. s Protokolün Açıklayıcı Raporu, 92. paragraf.

5 Davanın tarafı olan devlet, Mahkeme tarafından verilmiş, kesinleşen hükümlere uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak için, hükmün icrasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesine hüküm gönderilir. Bu hükümler, sözleşmenin ihlal edildiğine veya dostane çözüme varıldığına ilişkin olabilir. Önceki sözleşmeden farksız olan bu iki fıkranın dışında Protokolün 16. maddesi ile değiştirilen 46. maddenin son üç fıkrası Bakanlar Komitesinin etkinliğini arttıracak niteliktedir. 19 Buna göre Bakanlar Komitesi hükümde yer alan bir sorunun yorumu nedeniyle hükmün icra edilemediğine ilişkin kararı üçte iki çoğunlukla alırsa hükmü Mahkemeye gönderir. Böylece Mahkemeden tavzih talep edilir (yeni m. 46/3). Bakanlar Komitesi, bunun yanı sıra eğer taraf devlet, hükümden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşünürse üçte iki çoğunlukla davayı Mahkemeye gönderir. Mahkeme taraf devletin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin bir karar verecektir (yeni m.46/4). Eğer Mahkeme, taraf devletin yükümlülüklerini yerine getirmediğini saptarsa davayı, gerekli önlemlerin alınması için, Bakanlar Komitesine gönderir. Mahkeme, devletin yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmadığını görürse, davayı kayıtlarından düşürür. Bu yeni usul için Mahkemenin yetkili organı Büyük Dairedir. Bu usulü izleyen Büyük Dairenin yetkilendirmesine yönelik değişikliğin yanı sıra, artık Mahkemenin yargı yetkisi (m.32), getirilen değişiklik sonucunda, (14. Protokol m. 11) 46. madde uyarınca doğan uyuşmazlıkları da içermektedir. Bir başka değişiklik ise iş yükünün azaltılması amacıyla getirilmiştir. Buna göre Mahkeme Genel Kurul halinde toplanıp Dairelerin yargıç sayısının beşe indirilmesi amacıyla, Bakanlar Komitesinden talepte bulunabilir (14. Protokol m.6). Bu talep sonucunda Bakanlar Komitesinin oybirliği ile belirli bir süre için Dairedeki yargıç sayısının yediden beşe indirilmesine karar verir. Yeni Kabul Edilebilirlik Kriteri Önemli bir değişiklik de başvuruların kabul edilebilirlik koşullarına yeni bir ek şartın getirilmiş olmasıdır. Buna göre Sözleşmenin 35. maddesinin 3. fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Böylece m.35/3 hükmünde yer alan 3 şarta 20 4 üncüsü eklenmiştir. Bundan böyle başvuru sahibinin önemli bir zarara uğramaması durumunda başvurular, Mahkeme tarafından kabul edilemez bulunabilecektir. Yeni getirilen bu kriterin iki istisnası bulunmaktadır. Eğer Sözleşmede veya Ek protokollerinde tanımlanan insan haklarıyla ilgili bir sorun, davanın esastan incelemesini gerektiren bir nitelikteyse başvuru sahibinin önemli bir zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın başvuru diğer şartlar açısından engelleyici bir neden yoksa kabul edilir. İkinci istisna ise yerel mahkemelerde uygun ölçüde inceleme yapılmayan durumlarla ilgilidir. Bu hadde de başvuru sahibinin uğradığı zararın önem derecesine bakılmayacaktır. Önemli bir zarar kavramının sınırlarının nasıl çizileceği Mahkemenin uygulaması ile netleşecektir. 21 Kural olarak Protokol yürürlüğe girdikten sonra Mahkeme önündeki tüm davalara uygulanacaktır fakat yeni kabul edilebilirlik koşulu, önceden kabul edilmiş bulunan davalar için aranmayacaktır. Bununla birlikte yürürlük tarihini izleyen iki yıl içerisinde bu kabul edilebilirlik koşulu Daire ve Büyük Dairelerde uygulanmayabilir (14. Protokol m. 20). Başka bir deyişle Tek Yargıçlı oturumlarda ve Komite önünde, her durumda bu kabul edilebilirlik koşulu aranacaktır Protokolün Açıklayıcı Raporu, paragraflar. 20 1) Başvurunun Sözleşme veya ek Protokollerle bağdaşmaması, 2) Başvurunun açıkça dayanaktan yoksunluğu, 3) Başvurunun kötü niyetle yapılmış olması. 21 Zarar kavramı ise dar anlamıyla değil, geniş anlamıyla ele alınacaktır. Çünkü sözleşmenin İngilizce metninde disadvantage (dezavantaj) deyimi kullanılmıştır

6 14. Protokolle İlgili Diğer Bilgiler Yukarıda da belirtildiği gibi Protokolün yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Konseyine üye olan tüm devletlerin çekincesiz olarak 14. Protokolü onaylaması gerekmektedir. Şu an onaylayan 17 üyeye karşı henüz onay vermemiş olan 28 devlet bulunmaktadır. 22 Bakanlar Komitesi, 13 Nisan 2004 te yayımladığı tavsiye kararında, 14. Protokolün imzaya açıldıktan sonra iki yıl içerisinde yürürlüğe girmesi için, üye devletlerin protokolü derhal onaylamaları konusunda ısrar etmiştir. Bir diğer önemli nokta ise Sözleşmenin 59. maddesinde yapılan değişiklikle ilgilidir. Buna göre, Avrupa Birliğinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine katılması olanaklı hale getirilmiştir. Böylece Avrupa Birliği, Sözleşmeye katılırsa hukukî açıdan yükümlülük üstlenecektir ve Mahkemede davalı olarak yargılanabilecektir. Sonuç Mahkemenin iş yükünün artması, insan haklarının daha güncel bir mesele olarak günümüzde tartışılması ilk bakışta olumlu bir gelişme olarak görünmektedir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ülkesel mahkemelerde uygulandığı gibi benzer ihlalleri yeniden tespit etmek eğilimlisi değildir. Bakanlar Komitesinin siyasal yapısı nedeniyle hükümlerin uygulanışını denetleyememesi, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin insan haklarına yeterli saygıyı göstermemsi ve bunun sonucunda devletlerin insan haklarını ihlal eden uygulamalarını sürdürmesi sonucunda iş yükü artmaktadır. Başka bir deyişle, iş yükünün artışı olumlu bir gelişme olmadığı gibi, Mahkemenin işleyişinin hızlandırılması, insan haklarını koruyucu nitelikteki bir çözüm olmaktan uzak olabilir. Denetim mekanizmasının yenilenmesi yerine ihlal hükümleri sonucunda daha ağır yaptırımların uygulanması veya söz konusu yaptırımların tam anlamıyla uygulanması başka bir çözüm önerisi gibi olsa da, bu, üye devletlerin uluslararası alanda pek sıcak bir tutum ile karşılayacakları bir çözüm olmaktan uzaktır. 14. Protokolün içeriği dolayısıyla elde olan bu değişikliklerin de Denetim Mekanizmasındaki bu tıkanmayı giderme doğrultusunda etkili olacağı düşünülebilir. Ancak elbette bazı olası sakıncalı noktaları da görmezden gelmemek gerekir. 14. Protokol ile Avrupa Konseyinin ulaşmaya çalıştığı somut nitelikte üç önemli amaç vardır, bunlar: Esasına girilmeyecek olan başvuruların elenmesine yönelik Mahkemenin yeterliliğini güçlendirmek; Başvuru sahibinin önemli bir zarara uğramadığına ilişkin yeni bir kabul edilebilirlik koşulu getirmek; bu koşulun iki adet koruyucu istisnası vardır; Benzer davaların elenmesi için önlem almak. 23 Genel olarak üç unsurun, Mahkemenin önemli insan hakları sorunlarına yoğunlaşmasını sağlayacağı savunulmuştur. 24 İlk unsurun gerçekleştirilmesi için Tek Yargıçlı Teşekkül, Mahkeme teşkilatına yerleştirilmiş ve bu teşekküle başvuruları kabul edilemez bulma veya kayıttan düşürme yetkisi tanınmıştır. Ayrıca Komiteye belli durumlarda esas hakkında hüküm verme yetkisi verilmiştir. Böylece aynı zamanda üçüncü unsurun gerekleri yerine getirilmiştir. Bunun yanı sıra Bakanlar Komitesinin etkinliği arttırılmıştır. Ancak bu etkinlik geleneksel sistemdeki gibi hüküm verme yönünde bir niteliğe sahip değildir. Bakanlar 22 (7 Kasım 2005 teki durum) Protokolün Açıklayıcı Raporu, 36. paragraf Protokolün Açıklayıcı Raporu, 37. paragraf.

7 Komitesinin yeni yetkileri, hükümlerin icrasının denetimini ve bağlayıcılığını sağlamaya yöneliktir. Dolayısıyla geleneksel sistemin eleştirilen hüküm verme yetkisini içeren uygulamaya geri dönüşten söz edilemez. Benzer nitelikteki başvuruların Mahkeme önüne gelmesinin kaynağındaki asıl etken bu yolla zayıflatılabilir. Genel Kurulun talebi ve Bakanlar Komitesinin kararıyla Dairelerin yargıç sayılarının belli dönem için beşe indirilmesi olumlu bir değişiklik olarak değerlendirilebilir. Bu düzenlemenin öngörülebilir bir sakıncasının bulunmamaktadır. Yeni kabul edilebilirlik koşulu gerçekten de savunulduğu gibi iş yükü sorununa uzun vadeli ve etkili bir çözüm getirebilir. Kabul edilebilirlik koşulunun bazı sakıncalarını önlemek için iki koruyucu istisna getirilmiş olmasına rağmen, henüz 14. Protokol yürürlüğe girmemiş olduğundan ve Mahkemenin uygulamasının ne yönde olacağı bilinmediğinden, bazı endişeleri ortadan kaldıramamıştır. İleriki bireysel başvurular için öngörülen bu koşul, sisteme yeni yerleştirilen Tek Yargıçlı Teşekkül önündeki davalar için aranacaktır. Tek Yargıcın davanın kabul edilemezliğine veya kayıttan düşürülmesine ilişkin kararı kesin olacaktır. Bu kararların herhangi bir biçimde hukukî denetiminin yapılamaması, henüz nasıl uygulanması gerektiğini bilmediğimiz önemli zarara uğramamış olma kavramının sürekli olarak farklı yorumlanmasına neden olabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu şekilde farklı uygulamalara sahip olan bir yapıya bürünmesi, bireysel başvurucuların güvensizliğini doğurabilir. Bu da 14. Protokol ile amaçlanan Mahkemenin üstlendiği İnsan Hakları alanındaki etkin rolün korunması hedefinden Mahkemeyi uzaklaştırabilir.

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Tarihsel ardalanı A. 1950'li yıllarda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 1. İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış,

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

14 NO LU PROTOKOL İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NE GETİRİLECEK OLAN DEĞİŞİKLİKLER

14 NO LU PROTOKOL İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NE GETİRİLECEK OLAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Serkan CENGİZ 14 NO LU PROTOKOL İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NE GETİRİLECEK OLAN DEĞİŞİKLİKLER Serkan CENGİZ * Hemen hemen en küçük bir uyuşmazlıkta davamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Detaylı

14 nolu Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Getirilecek Olan Değişiklikler Serkan Cengiz/Avukat 1

14 nolu Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Getirilecek Olan Değişiklikler Serkan Cengiz/Avukat 1 Türkiye Barolar Birliği Dergisi Ocak-Şubat 2005 Sayısı 14 nolu Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Getirilecek Olan Değişiklikler Serkan Cengiz/Avukat 1 Hemen hemen en küçük bir uyuşmazlıkta

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ (Strasbourg, imza: 09/11/1995; yürürlük: 01/07/1998) 1 Başlangıç 18 Ekim 1961 tarihinde Torino da imzaya açılan Avrupa Sosyal Şartının

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Mart 2013 Nr. Ref.: RK392/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI19/10 Başvurucu Sh. P. K. Syri Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin 9 Şubat 2010 tarihinde çıkardığı SCA-09-0041 sayılı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM I BÖLÜM II SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI, AMACI VE TANIMLAR Sözleşmenin uygulanma alanı ve amacı... Madde 1 Tanımlamalar...

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

AİHM ye başvurunuz: Nasıl başvurulur ve başvurunuz nasıl işlem görür

AİHM ye başvurunuz: Nasıl başvurulur ve başvurunuz nasıl işlem görür AİHM ye başvurunuz: Nasıl başvurulur ve başvurunuz nasıl işlem görür Mahkeme ye yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu kabul edilemez bulunmaktadır. Bu durum, başvurunun kabul edilebilirlik kriterlerini

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Bir başvurunun kabuledilebilirlik şartları 1

Bir başvurunun kabuledilebilirlik şartları 1 Bir başvurunun kabuledilebilirlik şartları 1 1. Başvuru formu ve Mahkeme İçtüzüğünün 47. maddesi...1 2. İç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı aylık süre kuralı (Sözleşme nin 35. Maddesinin 1. fıkrası)...2

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 310/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 43/12 Başvurucu SH.A JATEX Yüksek Mahkeme nin P.P.A nr 3/2008 sayı ve 03.05.2011 tarihli karar hakkında anayasal denetim

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sorular ve Cevaplar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sorular ve Cevaplar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sorular ve Cevaplar Sorular ve Cevaplar AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEDİR? Bu soru ve cevaplar Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü nce hazırlanmıştır. Bu belge Mahkeme yi bağlayıcı

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Adli Yardım Taleplerinin Đletilmesine Đlişkin Avrupa Sözleşmesi (092 No lu Cets) ve Bu Sözleşmeye Ek Protokol (179 No lu Cets) Uyarınca Yapılacak Başvuruda Kullanılmak Üzere

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI, MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ. (1 Kasım 1998)

AVRUPA İNSAN HAKLARI, MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ. (1 Kasım 1998) STRASBOURG AVRUPA İNSAN HAKLARI, MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, (1 Kasım 1998) İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak,

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sorular ve Cevaplar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sorular ve Cevaplar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sorular ve Cevaplar Sorular ve Cevaplar AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEDİR? Bu soru ve cevaplar Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü nce hazırlanmıştır. Bu belge Mahkeme yi bağlayıcı

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1

Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1 Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN REDDEDİLEN TARİFEYE DAYANILARAK FAZLA KESİLMİŞ VERGİLERİN İADESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TARAFINDAN YAPILAN BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNDEN

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

AİHS İN 41. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK TAZMİNAT TALEPLERİNE DAİR YÖNERGE *

AİHS İN 41. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK TAZMİNAT TALEPLERİNE DAİR YÖNERGE * AİHM Karaları Serkan Cengiz AİHS İN 41. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK TAZMİNAT TALEPLERİNE DAİR YÖNERGE * Çev.: Serkan Cengiz *** I. Giriş 1. Tazminata hükmedilmesi Mahkemenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR?

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR? Avrupa İnsan Hakları 50 SORUDA Mahkemesi AİHM TUR? AN COURT OF HUM 50 Soruda AİHM Bu kitapçık, Mahkeme Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmış olup, AİHM yi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu kitapçık

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG 25 Haziran 2013 2 HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE KARARI Misak Haçikoğlu / Türkiye davasında, Başkan Dragoljub Popović, Yargıçlar Paulo Pinto

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

1987 yılında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bireysel başvuru kabul edilmiştir.

1987 yılında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bireysel başvuru kabul edilmiştir. İNSAN HAKLARI DUYARLILIĞI İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması gün geçtikçe daha bir uluslararası boyut kazanmaktadır. Ülkelerin, artık iç sorunu olmaktan çıkan insan hak ve özgürlükleri, mevcut halinden

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK175/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 92/11 Başvurucu Muhamet Bucaliu Devlet Savcılığının KMLC. nr. 37/11 sayı ve 2 Haziran 2011 tarihli tebligatının Anayasaya

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 41257/04 Sabahattin Engin AKKAYA ve Diğerleri / Türkiye ve 2 diğer başvuru (bk. ekli liste) Başkan Valeriu Griţco

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN SÜRECE KATKISI

TÜRKİYE DE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN SÜRECE KATKISI TÜRKİYE DE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN SÜRECE KATKISI I. Türkiye de Ölüm Cezasının Kaldırılması Süreci Türk Ceza Hukuku mevzuatında, başta mülga 1926 tarihli ve 765 sayılı

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı