HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI MAYIS 2013 İZMİR Grup Adı : Vergi Hukuku 2. Grup Grup Başkanı : Mehmet SÖNMEZ Grup Sözcüsü : Ebubekir BAŞEL (Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi) Raporlama Heyeti : 1- Yüksel NAVDAR 2- M.Volkan ULUÇAY I- TARTIŞILAN KONULAR 1-) İncelemeye ibraz edilmeyen defter ve belgelerin mahkemeye ibrazı edilmesi (KDV yönünden) Daire kararı; kural olarak, mücbir sebep yok ise defter ve belgeler üzerinde Mahkemece inceleme yaptırılamayacağı yönündedir. Konu içtihadı birleştirme kuruluna sevk edilmiştir. Defter ve belgeler mücbir sebep nedeniyle ibraz edilmemişse re sen tarh nedeni bulunup bulunmadığı tartışılmış her iki yönde görüşler paylaşılmıştır. Mücbir sebebin ortaya konulması yönünden zayi belgesinin önemi hususunda ise; mücbir sebebin varlığının ortaya konulması bakımından zayi belgesinin alınmış olmasının zorunlu olmadığı, zayi belgesi alınmasa dahi olayın özelliğine ve dosyadaki delil durumuna göre mücbir sebep halinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin mahkemece takdiri gerektiği, zayi belgesinin alınmış olduğu hallerde de bu belgenin dosyadaki diğer belgeler ve olayın özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüşler sunulmuştur. 2-) Mükellefiyet tesisine ilişkin işlemlerle ilgili uyuşmazlıklar İdarece re'sen mükellefiyet tesisi ve terkinine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerle ilgili davalarda karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Bu konuda yargı önüne gelen belli başlı uyuşmazlıklarla ilgili Danıştay Dördüncü Dairesi kararları; a) Mükellefin faaliyetini terk ettiğinin idarece tespiti halinde; Vergi Usul Kanunu'nun 160' ıncı maddesi uyarınca mükellefiyetin re sen terkini gerektiği, bu tarihten sonrası için beyanname veya bilgi formu verilmemesi nedeniyle usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği, b) Geçmişe dönük mükellefiyet tesis edilerek geçmiş dönemler için tarhiyat yapılabileceği ancak beyanname veya bilgi formlarını vermeme fiili nedeniyle bu dönemler için ceza kesilemeyeceği, 1

2 c) Mükellefiyet re sen tesis edilmiş ancak bu durum ilgiliye ayrıca tebliğ edilmemişse, mükellefiyetin iptali istemiyle, idareye herhangi bir başvuru olmaksızın dava açılabileceği, d) Mükellefiyetin geçmişe dönük olarak terkini talebi ile yapılan başvuruların reddi üzerine, mükellefiyetin başvuru tarihinden öncesine yönelik olarak kaldırılması sonucunu doğuracak şekilde dava açılabileceği, e) Oto alımı satımı nedeniyle re sen mükellefiyet tesisine ilişkin davalarda, kişisel ihtiyaç için olduğu davacı tarafından ortaya konulamayan ve süreklilik arz eden alım-satım işlemlerinin ticari olarak kabul edilmesi gerektiği, f) Gayrimenkul alım satımı ve inşaat işleri nedeniyle re'sen mükellefiyet tesisine ilişkin uyuşmazlıklarda, alım satıma konu olan taşınmazların ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, süreç içerisinde başka taşınmaz alım satımlarının da bulunup bulunmadığı gibi hususların birlikte değerlendirilmesi ve olayın gerçek mahiyetinin kavranması gerektiği yönündedir. 3-) Tekerrür nedeniyle cezanın artırılması Cezanın tekerrür hükümlerine göre arttırılması için fiilin, kesinleşen cezadan sonra işlenmiş olması gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunulmuş, Daire kararlarının da bu yönde olduğu bilgisi paylaşılmıştır. 4-) Takdir komisyonunda geçen sürenin zamanaşımı yönünden değerlendirilmesi; Danıştay Dördüncü Dairesince; sayılı Kanunun 114'üncü maddesinin, takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımı süresini durduracağına ilişkin hükmü Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden ve iptal kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu yönde bir düzenleme yürürlükte bulunmadığından; 2004 ve önceki yıllar için yapılan tarhiyatlardan, ilgili dönemi takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içerisinde tebliğ edilmemiş olanların zamanaşımına uğradığı, ve sonrası için takdirde geçen sürenin 1 yıl için zaman aşımını durdurduğu kabul edilmektedir. Toplantıda ayrıca, sadece zamanaşımını durdurmak için takdire sevk halinde, takdire sevkin zamanaşımını durdurup durdurmadığı tartışılmış, bu hususta takdire sevk tarihi itibari ile re sen tarh nedeninin mevcut olup olmadığı yönünde inceleme yapılması gerektiği yönünde görüşler bildirilmiştir. Tahsil zamanaşımı yönünden ise, yapılan cüz i ödemelerin zaman aşımını kesmeyeceğinin kabul edildiği, bu konuda verilen kararların istikrar kazandığı belirtilmiştir. 5-) Düzeltme/Pişmanlık beyannamelerinde ihtirazi kayıt, düzeltme-şikayet, hukuki ihtilaf ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 ve 11' inci maddeleriyle ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar 2

3 - Danıştay Dördüncü Dairesince, süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerine ve pişmanlıkla verilen beyannamelere konulan ihtirazi kaydın beyana karşı dava açma hakkı vermeyeceğinin kabul edildiği belirtilmiştir. - Daire kararının, İYUK 10 ve 11' inci maddelerinin hem tarhiyat aşamasında hem de 6183 sayılı Kanuna göre tesis edilen işlemlerle ilgili olarak uygulanabileceği yönünde olduğu ifade edilmiştir. - İdareye yapılan başvuru düzeltme başvurusu mu yoksa İYUL 10 veya 11' inci maddesi kapsamında bir başvuru mu? Başvurunun niteliği belirlenirken, mükellefin hak kaybına uğramayacağı şekilde geniş yorum yapılması, bu hususta başvurunun dava açma süresi içerisinde yapılıp yapılmadığının da dikkate alınabileceği yönünde görüşler paylaşılmıştır. - Daire kararlarına göre, dava açma süresi geçtikten sonra yapılan düzeltme başvurularının reddi üzerine doğrudan dava açılamayacağı; bu durumda, şikâyet yoluna başvurulmasının zorunlu olduğunun kabul edildiği belirtilmiştir. Danıştay Dördüncü Dairesince, uyuşmazlığın temelindeki Kanun hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması halinde, uyuşmazlığın iptal edilen hükme göre karara bağlanamayacağının kabul edildiği; bununla birlikte, Anayasa Mahkemesince verilen iptal hükmünün 213 sayılı Kanunun ' inci maddelerinde sayılan vergi hataları kapsamında değerlendirilmediği belirtilmiştir. 6-) İş ortaklığı ve adi ortaklıkların dava ehliyeti Davanın ortakların tamamının ya da bu konuda yetki verdikleri ortağın imzaladığı bir dilekçeyle açılması veya ortaklar adına avukat vasıtasıyla dava açılması gerektiği, bu hususta dilekçedeki eksikliklerin, dilekçenin reddine karar verilerek tamamlatılabileceği görüşülmüştür. 7-) Münfesih şirketin dava açma ehliyeti, kanuni temsilcinin takibi - Daire kararının; tasfiye bitse, şirket tüzelkişiliği son bulsa bile kanuni temsilci adına ihbarname düzenleyebileceği yönünde olduğu, - Tüzelkişiliği sona eren şirket adına tarhiyat yapılamayacağı ancak bu şirketin dava ehliyeti de bulunmadığından, Dördüncü Daire ve VDDK kararlarının ağırlıklı kısmının davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği yönünde olduğu bilgisi paylaşılmıştır. 8-) Kanuni temsilci ve ortağın takibi Daire kararlarında: - Kanuni temsilci ve ortağın takibi hususunda öncelik sonralık ilişkisi bulunmadığının, temsilcinin takip ediliyor olmasının ortağın takibine engel teşkil etmediğinin; 3

4 - Kanuni temsilciler ile ortakların şirketteki hisselerini devretmeleriyle birlikte, devir tarihinden sonrasına ilişkin şirket borçlarından sorumluluklarının da sona erdiğinin, bunun için devrin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesinin şart olmadığının kabul edildiği belirtilmiştir. 9-) İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve teminat isteme işlemleri Dördüncü Daire kararlarına göre; - Şirket borcu nedeniyle temsilciler hakkında teminat, ihtiyatı tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanamayacağı, sayılı Kanunun 13/1' inci maddesine göre inceleme tamamlandıktan sonra teminat istenemeyeceği ve ihtiyati haciz kararı alınamayacağı; 13' üncü maddenin diğer bentleri uyarınca ise, gerekli şartların gerçekleştiği ortaya konulmuşsa, inceleme tamamlanmış olsa bile ihtiyati haciz kararı alınıp uygulanabileceği, bu konuda verilen kararların istikrar kazandığı belirtilmiştir. 10-) Finansman amacıyla kredi kartı kullanılması Kredi kartının finansman amacıyla kullanıldığının dosya içeriğinden anlaşıldığı hallerde bu hususun Daire tarafından kabul edildiği, bu konudaki kararların istikrar kazandığı belirtilmiştir. 11-) İYUK 26/3' üncü maddesi ve Tebligat Kanunu Uygulaması Daire kararının; davacıya tebliğ yapılamadığı hususu, Tebligat Kanunda belirtildiği şekilde ortaya konulmamışsa, davanın açılmamış sayılmasına ilişkin olarak verilen kararların bozulması yönünde olduğu, bu konuda verilen kararların istikrar kazandığı belirtilmiştir. 12-) Vergi davalarında faize hükmedilip hükmedilemeyeceği VVDK ve Dairelerin kararlarının 3095 sayılı Kanun uyarınca yasal faize hükmedilmesi yönünde olduğu, düzeltme şikâyet başvurularının reddine ilişkin işlemler üzerine açılan davalarda da faize hükmedilmesi gerektiğinin kabul edildiği belirtilmiştir. 13-) Sakatlık İndirimi Sakatlık indirimi ile ilgili davalarda vergi dairesi işlemlerinin icrai işlem olarak kabul edildiği; bu nedenle uyuşmazlığın, ilgili Vergi Dairesi nin bulunduğu yerdeki mahkemede görülebileceği belirtilmiştir. Davanın Gelir İdaresi başkanlığı husumetiyle açılmış olduğu ve Merkez Sağlık Kurulu raporunun iptali istendiği hallerde; dilekçe içeriğinden hareketle, dava dilekçesinin icrai işlem niteliğinde olan vergi dairesi işleminin iptali istemini içerdiği ileri sürülmüş, bu suretle davanın yetkili mahkemede görülerek karara bağlanmasının usul ekonomisine de uygun olacağı yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur. 4

5 14-) 6111 Sayılı Kanundan yararlanılan borçlara ilişkin sorumluluk 6111 sayılı Kanundan, şirketin yeni temsilcilerinin döneminde yararlanılması halinde borcun nitelik değiştirdiği, artık ilgili dönemde temsilci olanların değil 6111 sayılı Kanundan faydalananların kanuni temsilci sıfatıyla bu borçtan sorumlu tutulabileceği ancak bu durumun yeminli mali müşavirlerin müteselsil sorumluğunu ortadan kaldırmayacağı, Daire kararlarının da bu yönde olduğu belirtilmiştir. 15-) Borç döküm listelerinin icrai işlem niteliği Borç döküm listeleri, kural olarak icrai işlem niteliğinde görülmemekle birlikte, uyuşmazlığın niteliğine göre ayrıksı durumların da dikkate alınması gerektiği yönünde görüşler paylaşılmıştır. 16-) Araç satışlarında kasko bedeli esas alınarak yapılan tarhiyatlar Danıştay Dördüncü Dairesince, araç satışlarında sadece kasko bedelinden hareketle tarhiyat yapılamayacağı yönünde karar verildiği, bu konudaki kararların istikrar kazandığı belirtilmiştir. 17-) Davaların birleştirilmesi ve vekâlet ücreti İdari yargıda davaların birleştirilmesi ve seri davalarda hükmedilecek vekâlet ücreti ile ilgili yasal düzenleme yapılmasının faydalı olacağı yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur. 18-) Özel usulsüzlük cezasına ilişkin kararlar Bu konuda verilen güncel Daire kararları üzerinde durulmuştur. Danıştay Dördüncü Dairesince: - VUK 353 üncü maddeye göre kesilen cezalarda belge sayısının esas alınması gerektiği; - Hem tutanağa hem de inceleme raporlarına dayanılarak kesilen cezalarda hesap dönemi (takvim yılı) kapandıktan sonra bu maddeye göre ceza kesilemeyeceği; - Banka veya finans kurumları vasıtasıyla ödeme yapılmadığı gerekçesiyle kesilen cezalarla ilgili olarak, sahte olduğu belirtilen fatura tutarlarının ödenmesine ilişkin somut tespit olmadan ceza kesilemeyeceği; - Ödemelerin kayıt altına alındığı kurum ve kuruluşların (Ör. : Belediyeler) veznelerine yapıldığı hallerde banka veya finans kurumları vasıtasıyla ödeme yapılmadığı gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği Yönünde karar verilmektedir. 19-) Sahte fatura kullanımı nedeniyle yapılan tarhiyatlar Gelir ve Kurumlar vergisi uyuşmazlıklarında Dördüncü Daire tarafından verilen güncel kararlar, öncelikle kullanılan faturaların sahte olup olmadığının (re'sen tarh nedeninin varlığının) incelenmesi, eğer faturalar sahteyse (re'sen tarh nedeni varsa) düzenlenen 5

6 raporlarda matraha ne şekilde ulaşıldığının değerlendirilmesi gerektiği yönündedir. Re'sen tarh nedeni varsa ve matraha ulaşılırken, (mükellefin beyanı, defter kayıtları, bağlı olduğu meslek odasının bildirdiği oranlar ve benzeri somut verilerden hareketle belirlenen karlılık oranının uygulanması gibi) ödenmesi gereken vergi miktarının tespitine uygun bir yöntem izlenmişse tarhiyatın yasal olduğu kabul edilmektedir. Sahte fatura ile belgelenen gider kayıtlarının işletmenin gerçek gideri olup olmadığı konusunda ispat külfetinin idareye ait olduğu yönünde görüşler bildirilmiştir. Sahte fatura düzenlenmesinden ve/veya kullanımından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin mahkeme kararlarında sadece inceleme raporundaki tespitlere değil, tespitler hakkında Mahkemece yapılan değerlendirmelere de yer verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda verilen Dördüncü Daire kararları üzerinde durulmuştur: - çekle ve banka kanalıyla yapılan ödemeler: Sahte fatura kullanımı nedeniyle yapılan KDV tarhiyatları yönünden, çekle ve banka yoluyla ödemelerin tek başına faturaların gerçek bir ticari ilişkiye dayalı olduğunu göstermeyeceği kabul edilmektedir. - Geçici vergi üzerinden kesilen vergi zıyaı cezalarının, gelir veya kurumlar vergisi üzerinden kesilen ceza miktarına paralel olarak tek kat veya üç kat olarak kesilmesi gerektiği yönündedir. - İnceleme raporunun ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemiş olmasının tarhiyatın kaldırılmasını gerektirdiği, tebliğ alındısında bu hususun açıkça gösterilmesi gerektiği, fatura alınan firmalar hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarının ise tebliğinin zorunlu olmadığı kabul edilmektedir. 20-) İkrazatçılık nedeniyle yapılan tarhiyatlar Dördüncü Daire kararlarında, ikrazatcılık faaliyeti ile ilgili olarak ticari kazanç yönünden yapılan tarhiyatlarda mahkemece kazancın menkul sermaye iradı olarak değerlendirilemeyeceğinin; İdarece belirlenen re sen tarh sebebinin mahkeme tarafından değiştirilmesinin mümkün olmadığının kabul edildiği belirtilmiştir. II- ÖNERİLER 1) Danıştay kararlarının UYAP kapsamında vergi mahkemelerine en kısa sürede açılması. 2) UYAP sisteminde etkin ve hızlı şekilde çalışabilecek metin içerisinde kelime arama ve karar tarama olanağı sağlanması, 3) Seri dosyalardan birinin öncelikle vergi mahkemesince karara bağlanması ve bu dosyanın Danıştay denetiminden öncelikle geçirilerek uygulamaya ışık tutulması yönünde ivedilikle düzenleme yapılması. 4) Tek Hâkim sınırının artırılması 6

7 5) Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun daha etkin hale getirilmesi. Özellikle; - Defter ve belgelerin doğrudan mahkemeye ibrazı durumunda KDV uyuşmazlıkları - Şirketten tahsil olunamayan vergi alacağının kanuni temsilcilerden ve ortaklardan takibi hususunda bu ikisi arasında öncelik bulunup bulunmadığı - Vergi uyuşmazlıklarında İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 ve 11' inci maddelerinin uygulama alanı Tüzel kişiliği sona eren şirketler hakkında yapılan işlemler hakkındaki davalar. 6-) Danıştay ile maliye, gelir idaresi başkanlığı, gümrük ve posta idareleri arasında yapılan çalıştayın sonuçlarının hayata geçirilebilmesi amacıyla gerekli takiplerin yapılması. 7-) 213, 6183, 2576 ve 2577 sayılı Kanunlar ve aralarındaki uyumsuzlukların giderilmesi: -Dava ehliyeti ( VUK 378 nci maddesinin İYUK 2 inci maddeyle paralel hale getirilmesi veya 378 nci maddenin tamamen kaldırılması) -Farklı kanunlarda farklı düzenlenen özel dava açma, temyiz ve karar düzeltme sürelerinin tek süre belirlenerek aynılaştırılması, (örnek: 6183 nci madde 13, 58, VUK 47 gibi) -İYUK maddelerinin vergi davalarında ( 6183 sayılı Kanundan doğan uyuşmazlıklar dâhil ) uygulanıp uygulanmayacağı sorunu. - İdareye yapılan başvuruların ve bu başvurular üzerine açılan davalarda açılan davanın konusunun düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesisi edilen işlem mi yoksa İYUK m kapsamında yapılan başvuru üzerine tesis edilen işlem mi olduğunun belirlenmesinde yaşanan güçlükler. 8) 213 sayılı Kanundaki bilinen adresler arasına MERNİS adresinin de eklenmesi. 9) 2577 sayılı Kanunun 31. maddesinde yapılan atıfların, 2577 sayılı Kanun içerisinde ve İdari Yargılama usulüne uygun olarak yeniden düzenlenmesi. 10) Aynı konuda farklı kararlar verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla alternatif çözüm önerilerinin tartışılması. ( Bölge İdare mahkemesi kararlarına ısrar olanağı tanınması, belirli periyotlarla Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay temsilcilerinin bir araya gelerek içtihat birliğini sağlamak amacı ile bir araya gelmesi veya bu hususun savcılık müessesesi aracılığıyla takibinin sağlanması gibi) 11) İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/1' inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, ihtiyati haciz ve haciz uygulamalarına ilişkin yargı kararının kesinleşinceye kadar uygulanmaması nedeniyle kararların işlevsiz kalmasının önüne geçilmesi adına gerekli yasal düzenlemenin tartışılması. (28/1 inci maddenin bu hususa ilişkin hükmünün kaldırılması gibi) 7

8 12) Vergisel işlemlerde (mükellefiyet, ödeme emri, haciz vb.) ilgilisine yazılı bildirim yapılması; dava açma sürelerinin, başvuru yollarının ve mercilerinin gösterilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması. 13) İhbarname ile birlikte, vergi mahremiyeti de gözetilerek, özellikle sahte fatura kullanımında, fatura veren mükellefler hakkında düzenlenen ve tarhiyatla doğrudan ilgili bulunan vergi tekniği raporlarının da ilgilisine tebliğ edilmesi ya da söz konusu vergi tekniği raporunda yer alan, mükellef ile ilgili kısımlara ayrıntılı olarak vergi inceleme raporlarında yer verilmesi, bu yolla hak arama hürriyetinin sağlanması ve kolaylaştırılması. 14) İdari yargıda staj döneminde öncelikle gönüllülük esas olmak üzere vergi mahkemesi ve idare mahkemesinde görev yapacak hâkimlerin belirlenmesi, stajlarının buna göre programlanarak yoğunlaştırılması. 15) Bu çalışmada olduğu gibi Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri Hâkimleri ile Danıştay arasında iletişim yollarının kurulması ve etkin hale getirilmesi. 8

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 06-09 HAZİRAN 2013 - HATAY Grup Adı : Vergi Hukuku 1. Grup Grup Başkanı : Hanifi DOĞAN (Danıştay üyesi) Grup Sözcüsü : Ayhan KOLUKIRIK (Danıştay

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN. Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi)

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN. Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi) HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı : 13. Daire : 13. Daire Konuları : Ahmet EĞERCİ (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem. 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz

1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem. 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz Uyuşmazlıklar 1 İÇİNDEKİLER 1 VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 1.1 Vergi İncelemesi Süreç Yönetimi 1.1.1 Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem 1.1.2 Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz 1.1.3 Vergi

Detaylı

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek,

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek, Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir 29.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyurusunda

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ ÜCRETSİZDİR 1 Ayrıntılı Bilgi İçin - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma Bürolarına, - Vergi İletişim Merkezi 444 0 189

Detaylı

Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir?

Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir? Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir? Bir anonim şirketin kanuni temsilcilerinin belirlenmesinde; 1. Anonim Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinden

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI*

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI* TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI* Yafes Pehlivan** I. Giriş Vergi kanunlarının uygulamasında, mükellefle vergi idaresi arasında çeşitli anlaşmazlıklar çıkabilir. Mükellef ve vergi idaresi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup Konu : Tüketici davaları Grup Başkanı : Abdullah TURGUT (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Grup

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6552 sayılı îş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/707 Karar No : 2012/618 Anahtar Kelimeler: Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek, Bilirkişi, Re sen Araştırma Yetkisi Özeti: Hiçbir mücbir sebep

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında "(1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; Page 1 of 61 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı Đş Kanunu ile

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Ödeme Emri Düzenlenmesi Haciz Mal Varlığı Araştırması Üçüncü

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 28 EYLÜL 2014 10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF 6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ULUS-ANKARA, 19 Mart 2011 1 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER (Md. 1) İKİNCİ KISIM : MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA,.

Detaylı