YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR"

Transkript

1 YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR Yajar GOK Say~jtay Bajdenetgsl Yaplm sozlegmelerini de kapsam~nalan eser (istisna) sozlegmelerinde miiteahhide ait yiikiimliiliiklerden birisi de, sozlegmeye uygun bi~imde meydana getirilmig eseri teslim borcudur. Teslim, eser iizerinde ig sahibinin fiili egemenliginin saglanmas~d~r. Eserin tesliminin soz konusu olabilmesi i~in sozlegmeye uygun olarak tamamlanm~g olmas~ gerekir. Ancak, eserin bitmig say~lmas~n~ engellemeyen kiiqiik noksanl~klar ve tiili igler teslime engel olmaz. Teslim ve teselliim (teslim alma) birbirinin karg~t~ olan ve aynl olayl biri muteahhit aq~s~ndan digeri ise ig sahibi aqs~ndan ifade eden kavramlard~r. Buna karg~llk eserin kabulii hukuki bir terim olarak teselliimden farkl~ bir oloudur. Eserin kabulii, miiteahhidin yaptlgl iglerin sozlegmeye uygun w.. goriildugu ve aylp iddiaslnda bulunulmayacagl hususunda ig sahibinin irade beyann niteli gindedir. (BK, md. 362) Bu ise teslimden sonraki bir agamayl ifade eder. Borqlar Kanunu, eserin kabulii ile ilgili yontem ve esaslarl biiyiik olqiide taraflarca diizenlenecek sozlegme hiikiimlerine blrakm~gken, Devletin taraf oldugu yaplm sozlegmelerinde, eserin kabul siirecine iligkin yontem ve esaslar gartname ve yonetmelik hiikiimleriyle belli kurailara ve gekil kogullarlna baglanmlgtlr say111 Devlet 1hale Kanununun "Muayene ve Kabul Iglemleri" bagllkll 91 inci maddesinde; "Teslim edilen ma], hizmet, yaplm veya yapllan igin muayene ve kabul iglemleri, idarelerce kurulacak en az ii~ kigilik muayene ve kabul heyetleri taraflndan yaplllr. Muayene ve kabul iglemlerinin nasll yapllacagl, hliili Savunma, Maliye ve Baylndlrl~k Bakanllklar~nca hazlrlanacak Bakanlar Kurulunca q~karllacak bir yonetmeli kte gosterilir." Denilmek suretiyle uygulaman~n yasal temeli olugturulmug, soz konusu madde hiikmiine istinaden haz~rlanan Muayene ve Kabul ~glemlerine Ait Yonetmelik hiikiimleriyle de, ge~ici ve kesin kabul iglemlerinde izlenecek yonteme iligkin ayrlnt~l~ diizenlemeler getirilmigtir.

2 Sayl~tay Dergisi Sayr : 37 Yaplm iglerinin kabul iglemleri konusundaki temel duzenleme ise Baylndlrllk Igleri Gene1 Sartnamesinde (BIGS) yer almaktadir. Y aplm sozlegmelerinin dogal eki niteligindeki BIGS konuyu "Kabul Iglernleri" boliimunde geqici ve kesin kabul bagllklarl altlnda genig biqimde ele almlg ve her iki agamanln gerqeklegtirilig surecine iligkin ayrlnt111 hukumlere yer vermigtir. BIGS nin ongordugu sisteme gore ge~ici ve kesin kabul agamalarlnln her ikisi de kabul igleminin bir parqasinl olugturmakla birlikte, Borqlar Kanununun 362 nci maddesinde ifade edilen anlamda kabul olayl kesin kabul agamaslnda soz konusu olmaktadlr. Teslim borcunun ifas1 zamanl ise, sozlegmede eserin teslimi i~in kararlagtlrllan surenin doldugu tarihtir. 11- GECICI KABUL ISLEMLERI Geqici kabul iglemlerinde uygulanacak yontem ve esaslar bagta BIGS nin 41 inci maddesi olmak iizere Muayene ve Kabul Iglemlerine Ait Yonetmelik hukiimleriyle duzenleme altlna allnmlgtlr. Konu agaglda soz konusu gartname ve yonetmelik hukumleri qerqevesinde, geqici kabulde izlenecek yontem ve esaslar baklmlndan analiz edilecek, gerekli oldugu durumlarda Borqlar Kanununun ilgili hukumlerine de deginilecektir. A. Geeici Kabul Talebi ve o n 1nceleme A~amasi BIGS nin 41 inci maddesine gore; sozlegme konusu ig tamamlandlglnda, muteahhit idareye verecegi dilekqe ile (telgraf veya teleksle de olabilir) geqici kabul isteginde bulunur. Eger ig sozle~mede ongoriilen ta"rihte bitirilecek durumda ise muteahhit, geqici kabul talebini, her hangi bir gecikme iddiasnin gundeme gelmemesi iqin ig bitim tarihinden once idareye iletir. Ig sozlegmede ongoriilen tarihte bitirilememig ve cezall qallgma durumu soz konusu olmug ise, anllan talep igin fiilen tarnamland~gl tarihte idareye intikal ettirilir. BIGS, geqici kabul talebinin idareye yap~lacag~ hukmunu amir oldugundan soz konusu talebin kontrol tegkilatlna degil idareye iletilmesi gerekmektedir. Muteahhidin bu taiebi uzerine idare, kontrol tegkilatlna yapllan iglerin on incelemeden geqirilmesi talimatlnl verir. Kontrol tegkilatlnca maddi bir engel bulunmadlgl takdirde en qok otuz gun iqinde yapllan ig on incelemeye tabi tutulur. Sozlegmesinde erken bitirme primi verilmesi ongoriilen iglerde on incelemenin beg gun iqinde yapllmasl gerekmektedir. Yapllan on inceleme kapsamlnda; ig, sozlegme ve ekleri ile teknik ve sanat kurallarlna uygunluk aq~slndan incelenir ve geqici kabule engel bir hususun bulunup bulunmad~gl hususu tespit edilir.

3 Kontrol tegkilatlnca yapllan on inceleme sonucunda; - Igin, sozlegme ve ekleri ile teknik ve sanat kurallarlna uygun biqimde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlanmlg oldugu, - Igte kusur ve eksiklikler bulunmakla birlikte, kusurlu ve eksik k~slmlann bedelleri toplamlnln igin tamamma ait bedelin 705 inden fazla olmadlgl ve soz konusu oran1 geqmeyecek kusur ve eksikliklerin aynl zamanda igln idareye teslimine ve kullan~lmas~na engel tegkil etmedigi ve her hangi bir tehlikeye meydan vermedigi, tespit edilirse, "Geqici Kabul Teklif ~elgesi"(l) diizenlenmek suretiyle yetkili makarna gonderir. Kontrol tegkilatlnca yapilan on inceleme sonucunda, igte kusur ve eksikliklerin varl~gl ve bu kusurlu ve eksik igler top!amln~n igin tamamlna ait bedelin %5 inden fazla oldugu ya da %5 den kii~iik olmakla birlikte igin idareye teslimine ve kullan~lmasrna engel tegkil ettigi veya her hangi bir tehlikeye neden oldugu belirlenirse, durum bir tutanakla tespit edilir ve igin geqici kabule hazlr olmadlgl hususu idareye bildirilir. Bu durumda miiteahhit - izin verildigi siirece- cezali qallgmak suretiyle igi tamamlar ve igin tamamlanmas~ndan sonra geqici kabul talebinde bulunur. Yukarlda belirtilen %5 lik eksik ve kusurlu iglerin tespitinde, eksik ve kusurlu iglerin sozle~me y111 birim fiyatlarlyla tutarlnln igin toplam kegif bedeline (yasal kegif artlgr dahil) oran1 dikkate alinlr. Miiteahhit bapurusunda gecikmig olursa veyahut igi siiresinde kabule elverigli duruma getirememigse, sozlegmeye gore igin bitmesi gereken tarihte kontrol tegkilatl veya idarece gorevlendirllecek iki eleman taraf~ndan ig, yerinde incelenerek o giinkiidurum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme slraslnda muteahhidin veya vekilinin de haz~r bulunmas~ gereklidir. Muteahhide yapllacak tebligata ragmen kendisi veya vekili gelmezse, kontrol tegkilat~ veya idare bu incelemeyi tek tarafll olarak yapar ve diizenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Baylnd~rllk ve iskan Bakanlnginca hazlrlanan Tip Sozlegmenin 20 nci maddesine gore, yap~lan on incelernede igin ge~ici kabule hazlr olrnad~g~ tespit edilirse, eksik ve kusurlu igleri gosteren tutanak kontrol veya tutanagl diizenleyen memurlarln igin yaklaglk bitim tarihini tespit eden diigiincesi ile birlikte en geq iig gun iqerisinde idareye gonderilir. (I) "Ge~ici Kabul Teklif Belgesi" ornegi Muayene ve Kabul I~lemlerine Ait Yonetmelik ekinde (Ornek: 1) yer almaktad~r.

4 Sayr~tay Dergisi Sayr : 37 B. Geqici Kabul Heyetinin Tegkili, Gorevi ve Karar Alma Siireci 1. Geqici Kabul Heyetinin Tegkili Kontrol tegkilatinln geqici kabule engel bir husus bulunmadlgi yonundeki geqici kabul teklif belgesinin yetkili makama intikalinden itibaren en geq on gun iqinde yetkili makam tarafindan ge~ici kabul heyeti olugturulur ve soz konusu heyet bu sure iqinde kabul iglemine baglar. Sozlegmesinde erken bitirme primi verilmesi ongorulen iglerde ise heyetin tegkili ve goreve ba2lama suresi beg gundur. BIGS nde ve Yonetmelikte heyeti tegkil edecek yetkili makam konusunda bir aqikllk olmamakla birlikte soz konusu makamin idare adlna sozlegmeyi imzalayan (akit makam) olmasi gerektigi kanaatindeyiz. Geqici veya kesin kabul heyetlerinin kurulmasl konusuna Yonetmeligin 3 uncu maddesinde yer verilmigtir. Soz konusu madde hukrnune gore; geqici ve kesin kabul heyetleri yetkili makam taraflndan, biri bagkan olmak uzere en az iiq kigiden olugturulur. Igin onemi, niteligi ve nev'i goz onunde bulundurularak gerektiginde heyetin uye sayisi artlrilir. Igin kontrollugiinde fiilen gorevli olanlar heyetlere bagkan ve uye olarak allnmazlar. Ancak kabul qall~malari slrasinda hazir bulunurlar. Yonetmeligin 3 ve 180 say111 Bayindirlik ve Iskan Bakanliginin Tegkilat ve Gorevleri Hakkrnda KHK' nin 9 uncu maddesinin (c) bendine gore, Bayindirlik ve Iskan Bakanliginca yeterli teknik tegkilati oldugu kabul edilenler dlglnda kalan katma butqeli idareler ile belediyelerin kuracaklari kabul heyetlerine, ayrica bu Bakanliktan bir iiyenin de katilmasl zorunludur. Bayindirlik ve 1skan Bakanllginca yuriitulen iglerde ise, kabul heyetlerine ilgili kurulugtan da bir uyenin mugahit olarak katllmasi gerektigi hususu soz konusu Bakanlikqa hazirlanan 10.9,1979 tarih ve Yapim Dai. B2k. Ih. Ig. Tak. Gr. 99-2lB B say111 Genelge ile duyurulmugtur. 2. Geqici Kabul Heyetinin Gorevi Geqici kabul heyeti, kurulmaslndan sonra en geq on gun iqinde ig yerine giderek muteahhit tarafindan yapllmig igleri muayene eder; on gunluk sure mecburiyet halinde yetkili makamca uzatilabilir. Kabul heyeti varsa kegif artlgi ile yaptirllan igler de dahil olmak uzere gerqeklegtirilen iglerin turiinu, niteligini, sozlegme ve ekleri ile teknik gereklere ve ig siraslnda onaylanan degigikliklere uygunlugunu ve kabule hazlr olup olmadlg~n~ inceler. Yapilan inceleme slraslnda, sozlept ye gore gerekli gorulen yiikleme deneyi veya buna benzer diger teknik dent, ler, kabul heyetinin istemesi halinde miiteahhit tarafindan yaplllr veya yaptlril~r. Ayrlca kabul heyeti, muteahhidin yaptlg~ igte tereddut doguran durumlar goriirse giiven sagla-

5 - Snyqmy Dergisi Say : mak iqin, sozle~mede yaz111 olmasa bile, her turlii giderleri muteahhide ait olmak uzere yukleme ve benzeri deneylerin yapllmaslnl isteyebilir. Kabul iglemlerinde BIGS ve Muayene ve Kabul 15lemlerine Ait Yonetmelik hukumleri yanlnda varsa igin sozle~mesindeki ozel hukumler de goz onunde bulundurulur. Geqici kabul heyeti yapt~gl incelemeler sonucunda i ~ geqici i kabule hazlr bulmadlgl takdirde durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda ge~ici kabul yapllmamlg saylllr. Yapllan incelemeler sonunda igin, sozlegme ve ekleri ile teknik ve sanat kurallarlna uygun biqimde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlanmlg 01- dugu ya da mahiyeti agag~d aqlklanan kabule engel tegkil etmeyecek kusur ve eksiklikleri tespit ederse igi kabul eder ve geqic~ kabul tutanaglnl diizenlemek suretiyle ilgili makama gonderir. Yapiian incelemede igte kusur ve eksiklikler bulundugu, ancak kusurlu ve eksik k~slmlarln bedelleri toplaminln igin tamamlna ait bedelin %5 inden fazla olmad~g~ ve soz konusu orani geqmeyen kusur ve eksikliklerin aynl zamanda igin idareye teslirnine ve kullan~lrnaslna engel te~kil etmedigi ve her hangi bir tehlikeye meydan vermedigi anlag~lnrsa, agaglda "geqici kabulde tespit edilen kusurlu ve eksik igler" bagllgl altlnda genig biqimde aqkland~gl uzere, kabul heyeti geqici kabul tutanag~n~ diizenlernekle birlikte soz konusu eksikliklerin tamamlanmasl iqin gerekli sureyi de tespit eder. 3. Geqici Kabul Tutanaginln Diizenlenrnesi Ge~ici kabul heyeti yapmlg oldugu muayene ve incelemeler sonucunda, igi geqici kabule hazlr buldugu takdirde, igin gene1 durumunu belirten goruglerini ve uygun gorecegi diger kaylt ve gartlar~ belirten beg niisha gepci kabul tutanagl( 2, diizenler ve kabul heyeti bagkan~ diizenlenen tutanaklarl ilgili makama gonderir. Kabul heyetince yapllan inceleme ve muayene qal~~malar~na muteahhit ya da vekilinin de katilmasl ve diizenlenen tutanagl imzalamasl gerekmektedir. Muteahhit veya vekili, yazl ile yapllacak qagriya ragmen kabul $allgmalarlnda hazir bulunmadigt veya kabul tutanagln~ imzalamak istemedigi takdirde bu husus tutanakta ayrica belirtilir. (2) "Geqici Kabul Tutanagt" Mualene \e Kabul I~lernlerine Ait Yonetmelik ekinde (Ornek:2) qer alrnaktadlr.

6 Sayl~tay Dergisi Say1 : 37 Geqici kabul muayenesi slrasinda kabule engel tegkil etmeyen kusur ve r~oksanliklar tespit edilrnigse, bunlarln giderilmesi iqin gerekli sure belirlenir ve ayri bir madde altlnda kabul tutanagina yazlllr. Bu durumda geqici kabul tutanaklarindan dort adedi heyet bagkani tarafindan ilgili makama, bir adedi de kontrol tegkilatina gonderilir. Tamamlanmasl gerekli olan ve geqici kabul tutanaginda maddeler halinde'gosterilen kusur ve noksanlann tamarnlanmasl iqin bunlarin giderilme bedelleri de her maddenin altina yazilir. Kusur ve noksanlan belirleyen butun sahifeler kabul heyeti iiyelerince ayni tarihte imzalanlr. Varsa nefaset kesintisi de her kusurlu ig iqin ayri ayrl tespit edilmek ve gerekqeleri de belirtilmek suretiyle geqici kabul tutanaglnda gosterilmelidir. Uygulamada zaman zaman, geqici kabul tutanaglnda gosterilen ve muteahhide giderilmesi iqin sure tanlnan eksik ve kusurlu igler iqin; "... igin yapllmasl, yapilmadlgl takdirde (...) TL. kesilmesi" geklinde bir kaylt dugulmektedir ki bu tur bir uygulamayi nefaset kesintisinin amaclyla ve konuyu duzenleyen BIGS ve Muayene ve Kabul ~glemlerine Ait Yonetmelik hukumleriyle bagdagtlnnak mumkun degildir. Zira, nefaset kesintisinin amacl, mahiyeti agagida aqiklandigi uzere, giderilmesi mumkun olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybi gerektiren kusurlu ve eksik igler iqin eserde meydana getirdigi deger azali~i olqusunde bir bedel kesmektir. Dolayislyla giderilmesi mumkun olan ve muteahhide sure verilen igler iqin, geqici kabul tutanaglnda, yapilrnadlgl takdirde nefaset fark~ da kesilebilir gibi bir kaylt dugmek mumkun degildir. Bu nitelikteki igler, belirlenen surede muteahhide ikmal ve lslah ettirilmeli, verilen sure iqerisinde bu mumkun olmamigsa, muteahhit nam ve hesablna yaptlnlmalldlr. Konu agagida ilgili bagliklar altinda ele allnmlgtir. Kabul heyeti kararini qogunlukla verir. Oylar egit oldugu takdirde bagkanin bulundugu taraf tercih edilir. Karara kargl olan uyeler, kargl kalma sebeplerini kararln altlna yazarak imza etmek zorundadlrlar. Kararlarda qekimser kalinamaz. Geqici kabul tutanagl yetkili makam tarafindan onandiktan sonra geqerli olur. C. Geqici Kabul 1tibar Tarihi Muteahhidin igi sozlegmede veya en son verilen sure uzatlm karannda ongoriilen ig bitim tarihinde tamamladig1 Kontrol tegkilat~ tarafindan yap~lan on incelemede tespit edilmig, ancak kabul heyetinin ig yerine gitmesi ve kabulu yapmas] her hangi bir nedenle gecikmig ise, kabul tutanaglnda igin fii-

7 len bitmig oldugu tarit, gosterilir ve soz konusu tarih igin geqici kabul tarihi kabul edilir. bmegin, en son sure uzatlm kararlyla bitim tarihi olarak belirlenen bir igte soz konusu tarih itibariyle igin fiilen tamamland~glnl ve bu hususun kontrol tegkilatlnca yap~lan iin incelemede tespit edildigini, ancak geqici kabul komisyonunun inceleme iqin ig yerine tarlhinde geldigini ve geqici kabul iglemini tarihinde bitirerek geqici kabul tutanaglnl tanzim ettigini varsayallm. Bu durumda geqici kabul tarihi olarak igin fiilen tamamland1gl tarihi kabul edilecek ve geqici kabul tutanaglnln sonuq boliimiine de kabul tarihi olarak da soz konusu tarih yazllacaktlr. Muteahhit geqici kabul talebinde bulunmu~ olmaslna ragmen kontrol tegkilatlnln on incelemeyi geciktirmesi halinde de yapllan i~te kabule engel tegkil eden kusur ve eksiklikler bulunmadlgl takdirde geqici kabul tarihi olarak igin fiilen bittigi tarihe itibar edilir. D. Vaktinden once Teslim 1gin sozlegmede ongorulen bitim tarihinden once tamamlanarak geqici kabule hazlr hale getirilmesi durumunda yapllacak uygulamaya illgkin olarak BIGS nin 28 inci maddesinde; "Igin erken bitirilmesi halinde, muteahhidin istegi iizerine, idare sozlegmedeki bitim tarihini beklemeksizin "Kabul iglemleri" boliimiinde belirlenen usullere uygun olarak kabul iglemlerini tamamlar" Denilmektedir Baylndlrllk ve 1skan Bakanllglnca hazlrlanan Tip Sozlegmenin 22 nci maddesinde ise; "Igin taahhiit edilen gunden once bitirilmesi halinde idare geqici kabul iglemini uygulayacaktlr. Teminat siiresi bu suretle yapllan geqlci kabuliin itibar edildigi tarihten itibaren baglar." Hiikmii yer almaktad~r Soz konusu diizenlemeler ~er~evesinde, muteahhidin sozlegmeye gore igin bitmesi gereken tarihten once..geqici kabul talebinde bulunmasl hallnde, normal geqici kabul iglemleri yurutiilerek igin geqici kabulii yapllacak, ancak teminat suresinin baglang~q tarihi igin sozlegmeye gore bitmesi gereken tarih degil erken gerqeklegtlrilen geqici kabuliin itibar edildigi tarih olacaktlr.

8 Sayt~tay Dergisi Say1 : 37 E. Geqici Kabulde Tespit Edilen Kusurlu ve Eksik isler Konunun aynntisina geqmeden once kusurlu ig ve eksik ig kavramlanna deginmekte fayda goriilmektedir. Eserdeki kusur, sozlegmede iizerinde anlagllan vasiflarln veya teknik olarak gerekli vaslflarln bulunmamas~ geklinde kendisini gosterir. Sozlegmede taraflarln iizerinde uyugtugu vaslflar yer, biqim, olqii, imal tarzl, renk gibi somut eseri belirlemeye yarayan genel vaslflar veya genel olarak belirlenmig eseri daha yalundan tanlmlayan ozel vaslflar (betonun taglma giicii, kalorifer tesisatlnln lsltma derecesi, qatlnin yalltlm biqimi vb.) olabilir. Bu vaslflardan birinin eksikligi eseri aylpll kllar. Yapllarda bu vaslflar projelerde ve gartnamelerde gosterilir. Vaslflar hususundaki bu tiir anla~malar eser sozlegmesinin iqeriginin bir parqaslnl olugturur ve akdi nitelik tag1r.o) Ayrlca sozlegme ve eklerinde eserin nitelikleri konusunda ozel diizenlemeler olmasa bile eser teknik ve sanat kurallarlna ve ongoriilen amaca uygun biqimde yapilmalld~r. Bu nedenle amaca uygun ve normal yapldaki bir eserin deger kalitesini tagimayan eser de ayipl~dir.(4) Devletin taraf oldugu yaplm sozlegmelerinde, soz konusu hususlara ilaveten, yap~lan iglerin sozlegme eki genel ve ozel teknik gartnamelere, projesine, birim fiyat tariflerine, yayinlanmlg standartlara uygun gerqeklegtirilmesi gerekrnektedir. Soz konusu belge ve normlarda ongoriilen vaslflari tagimayan igler kusurlu saylllr. Eksik igler ise, igin projesi geregi yapllmasl gereken ig klslmlarinln yapllmamlg olmasi, bir bagka ifadeyle natamam durumda bulunmasldlr. Mahiyeti yukarlda aqlklanan ve geqici kabulde tespit edilebilecek eksik ve kusurlu igleri kabul iglernine etkisi baklmlndan iki ayrl kategoride ele almak gerekmektedir. 1. Geqici Kabule Engel Te~kil Eden Kusur ve Eksiklikler Agagida nitelikleri belirtilen kusurlu ve eksik igler geqici kabul igleminin yapllmaslna engel tegkil eder. -Kusurlu ve eksik iglerin bedelleri toplamlnln igin tamamlna ait bedelin %5 inden fazla olmasl. (3) TANDOGAN, H. Borqlar Hukuku Ozel Borq Ili~kileri sh. 162 (4) Yargltay HGK Tarih ve E. 4-46, K. 248 say111 kardrl

9 - Kusurlu ve eksik iglerin bedelleri toplaml %5 den kuquk olmakla birlikte, soz konusu kusur ve eksikliklerin igin idareye teslimine ve yaprnrn kullanrmlna engel tegkil edecek nitelikte bulunmasr ve kullanlcrlara yahut uquncu gahrslara kargr her hangi bir tehlike olugturmasr. Bu durumda igin geqici kabulu yaprlmaz. Soz konusu nitelikteki kusur ve eksikliklerin kontrol tegkilatlnca yap~lan on incelemede belirlenmesi halinde, kontrol tegkilatl bu hususlar~ tespit eder bir tutanak duzenlemek suretiyle durumu idareye intikal ettirir ve boylece geqici kabul iglemi soz konusu kusur ve eksikliklerin giderildigi tarihe ertelenmig olur. Kontrol tegkilatlnrn soz konusu kusur ve eksikliklere ragmen on inceleme sonucunda geqici kabul teklif belgesi duzenlemesi ve bu hususlarrn geqici kabul komisyonunun muayene ve rncelemesi sonucunda ortaya qlkmasr halinde, komisyon durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda da geqici kabul yapllmam~g saylllr. Kabule engel tegkil eden kusur ve eksiklikler nedeniyle geqici kabul igleminin yapllamadlgl durumlarda, miiteahhit cezalr qallgmak suretiyle soz konusu eksiklikleri glderdikten sonra geqici kabul talebinde bulunur. Muteahhidin bu talebi uzerine yapllacak geqici kabul iglemleri yukarlda izah edilen prosedur dahilinde gerqeklegtir~lrr. Ig, hiq kabul edilemeyecek ol~ude aglr kusurlu ve aylpl~ imal edilmigse, idare ne tur bir davranrgta bulunacaktrr? Konunun izahlna geqemeden once "noksan ig" ile "kusurlu ve ayiplr imal edilmig ig" ayrrmlna dikkat qekmekte yarar gorulmektedir. Kural olarak, inga edilecek bir eser tamamen bittikten sonra teslim edilebi~ir.(~) Heniiz tamamlanmam~g yahut noksan bir eserin teslim ve tesellumiinden soz edi~emez.(~) Bu nedenle noksan iglerin (BIGS 'nin 41 inci maddesine gore kabule engel olacak olqude) varllg~ eserin zamanrnda bitirilemedigi ve muteahhidin teslimde geciktigi anlamma geleceginden, ig sahibi idare ya muteahhidin cezal~ qallgmaslna ~mkin vererek igin tamamlanmasrnr ya da bu yolu faydas~z goruyorsa muteahhidi temerrude dugurerek sozlegmenin feshi yolunu tercih edebilir. Aylplr imal edilmig bir igte ise, ig yapllmigtlr ancak sozlegmeye veya teknik ve sanat kurallarrna nazaran bir taklm vasrf eksiklikleri tagrmaktadrr. Soz konusu vaslf eksiklikieri eserin teknik aqrdan kullanrmrnl engellemese bile, eser aylpll say~llr. (5) Yarg~tay 15. HD. 'nin '1' L3175 say111 kararl (6) Yargltay 15. HD. 'nin T say111 karar~

10 Sayl~tay Dergisi Sayr : 37 Borqlar Kanununun "kusur halinde ig sahibinin hakkl" bagllkll 360 nc~ madde hiikmiine gore, igin, ig sahibinin kabule zorlanamayacag~ olgiide aylpll, sozlegme gartlarlna aylurl ger~eklegtirilmesi halinde ig sahibi kabulden imtina edebilir. 1g sahibinin nlsfet kaidesine gore kabule zorlanamayacagl (kabuliin ondan beklenemeyecegi) derecede aylpll bir eser karglslnda bulunulup bulunulmadlgl, somut olayln kogullar~ goz oniine allnarak, taraflarln karglllkll menfaatlerinin hakkaniyete gore tartllmasl suretiyle belirlenir. meg gin, ya- p~nln kullanlmlnln hayati tehlike arz ettigi, aylbln eseri tamamlyla degersiz klldlgl, aylpta miiteahhidin aglr kusurunun bulundugu durumlarda ig sahibi kabulden kapnarak sozlegmeden donebilir. Ig sahibinin kabulden kapnarak sozlegmeden donmesi BK. md de yukarldaki biqimde diizenlenmigken, aynl maddenin son flkraslnda eserin ig sahibinin arsasl iizerine yaplldlgl durumlarda izlenecek hukuki yontem ifade edilmigtir. Buna gore, "ig sahibinin arsasl iizerinde yapllmlg olup da ref i (kaldlnlmasl) ve kal'i (yllulmasl) fazla bir zararl mucip ise ig sahibi, ancak..." ihnci fikrada yer alan iicretin indirilmesini veya eserin tamir veya diizeltilmesini isteyebilir, kabulden kapnamaz. Eserin kald~r~lmas~n~n muteahhit iqin aglrl bir zarara yo1 aqlp a~madlg~ hakimin takdirine baglldlr. (Medeni Kanun md.4) Hakim bu takdirini somut olayln kogullar~n~, ozellikle eserin arsaya bag11 olarak arz ettigi luymetle arsadan kald~rlld~gl zaman ugrayacagl deger diigiikliigiinii dikkate alarak ortaya koyar.(') Yargltay, ig sahibinin arsasl iizerine yapllan bina kullan~lamayacak derecede aylpll ise, BK. md hiikmii uygulanarak sozlegmenin feshedilmesini ve binanln ylktlrlllp yiikleniciden tazminat istenebilmesini kabul etrnektedir. Ayr~ca, binanln kullan~m~n~n hayati tehlike arz ettigi ve ylkllmaslnda yasal zorunluluk bulundugu durumlarl da aynl kapsamda degerlendirmek gerekrnektedir. 2. Geqici Kabule Engel Tegkil Etmeyen Kusur ve Eksiklikler Igin tamamlna ait bedelin %5 inden fazla olmayan ve aynl zamanda igin idareye teslimine ve kullan~lmas~na engel tegkil etmeyen ve her hangi bir tehlikeye de meydan vermeyen kusur ve eksiklikler ge~ici kabule engel tegkil etmezler. (7) TANDOGAN, H. age sh. 183

11 Sayr~tay Dergrsi Say1 : Geqici kabul heyeti, teknik olarak kabuliinde saklnca gorulmeyen ve giderilmesi de mumkun olmayan veya fazla harcama ve zaman kayblnl gerektiren kusur ve eksiklikler iqin kesilecek uygun bir bedel (nefaset kesintisi) belirlemek; giderilmesi mumkun olan kusur ve eksikliklere iligkin olarak ise, bunlarln dokumunii gosterir bir liste diizenleyerek giderilmeleri iqin Oerekli sureyi de tespit etmek suretiyle geqici kabul tutanaglnl duzenler ve!6z konusu hususlar~ geqici kabul tutanag~nda gosterir. Geqici kabul tutanaglnda g~sterilen kusurlu ve eksik iglerin belirlenen siirede lslah ve ikmal edilip edilmediginin takibi kontrol tegkilatlnca gerqeklegtirilir. Yapllacak tespitler, muteahhit bulunsun veya bulunmasln bir tutanaga baglanmak suretiyle idareye intikal ettirilir. Belirlenen surenin sonunda kusur ve eksiklikler giderilmigse kontrol tegkilat~ durumu tutanagln altlna kaydederek imzalar ve tutanagl ilgili makama gonderir. Eksikliklerin giderilmesi iqin verilen sure iqerislnde muteahhide gecikme cezasl uygulanmaz. Soz konusu kusur ve eksiklerin verilen sure iserisinde lslah veya ikma1 edilmemesi durumunda ise, kontrol tegkilat~, BIGS nin 41 inci maddesinde duzenlendigi gekilde, muteahhide miktarl ge~ici kabul tutanaglnda gosterilen g,ecikme cezasln~ uygular. Ceza uygulamas~na ragmen ekslkliklerin otuz gun iqinde de tamamlanamayacag~n~n anlagllmasl halinde muteahhit hesablna kusurlu ve eksik iglerin giderilmesi prosedurunun baglatllmasl iqin durumu idareye bildirir. Konu agaglda ceza uygulamasl, muteahhit hesablna kusurlu ve eksik iglerin giderilmesi ve nefaset kesintisi bagllklarl altlnda aqlklanmlgtlr. a. Ceza uygulamasi BIGS nin 41 inci maddesinin 6 ncl fikraslna g9re; kabul heyetinin tespit ettigi eksiklikler, belirlenen sure iqinde miiteahh~taraflndan giderilmezse bu surenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geqecek her gun iqin, giderilecek eksikliklerin durumuna gore sozlegmesinde gecikme cezasl olarak yazllan miktarln belli bir oran1 tutarlnda ceza uygulan~r ve geqici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine otelen~r. Ancak bu gecikme otuz gunu geqtigi takdirde idare, muteahhit hesablna eksiklerin giderilmesini kendisi yapt~rabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanlncaya kadar ceza uygulamas~ devam eder ve kabul tarihi otelenir. Eski BIGS nin 36 ncl maddesinde, kusurlu ve eksik iglerin verilen surede lslah ve ikmal edilememesi halinde sozlegmede yaz111 gunluk gecikme cezaslnln dortte biri tutarlnda ceza uygulanacagl hukmu ongor~ilmugken; inevcut BIGS bu tur durumlarda uygulanacak ceza konusunda belli bir oran iingormemig, soz konusu ceza tutarinln giderilecek eksikliklerin durumuna gore geqici kabul komisyoaunca belirlenecegi diizenlemesini getirmigtir. Anllan hukum nedeniyle kabul komisyonunun tespit ettigi eksik ve kusurlu

12 Sayljtay Dergisi Sayr : 37 iglerin miktar ve niteligine gore uygulanacak gecikme cezaslnln oranlnl belirlemesi ve bu hususu "Ekli listedeki kusurlu ve eksik igler igin BIGS nin 41 inci maddesinde belirtilen gunluk gecikme cezasl sozlegmedeki gunluk gecikme cezaslnln... dur." geklinde tutanaga gerh etmesi gerekmektedir. b. Miiteahhit hesablna kusur ve eksiklerin giderilmesi BIGS nin 41 inci madde hukmune gore, muteahhidin gegici kabulde tespit edilen eksik ve kusurlu igleri kendisine verilen sure igerisinde ikmal ve lslah etmemesi ve verilen sureye gore gecikmenin otuz gunu agmasl durumunda idare muteahhit hesablna eksiklerin giderilmesini kendisi yaptlrabilir. Soz konusu maddede kusurlu ve eksik iglerin muteahhit nam ve hesablna yaptlrllmaslna iligkin olarak izlenecek yonteme deginilmemekle birlikte, bu husus gene1 olarak BIGS nin 23 iincu maddesinde "Muteahhidin Bahm ve Duzeltme Sorumluluklar~" bagllgl altlnda ele allnmlgtlr. Anllan madde hukmune gore, muteahhit tespit edilen eksiklikleri gidermedigi takdirde, idare kendisinden bir yazl ile yukumliiluklerini yerine getirmesini ister, bu talimatln muteahhide tebligi tarihinden baglamak uzere, igin ozelligine gore talimat yazlslnda idarece daha uzun bir sure verilmemigse, muteahhit on gun iginde yukumliiluklerini yerine getirmeye fiilen veya baglayip da belirlenen sure i~inde teknik gereklerine gore igi bitirmedigi takdirde, idare, soz konusu igleri, butun giderleri muteahhide ait 01- mak uzere 2886 say111 Kanunda gosterilen usullerden biri ile yaptlrabilir ve bu igler igin muteahhidin teminatlndan veya varsa diger alacaklarlndan odeme yapmaya yetkilidir. BIGS nin ongordugu yontemi daha somut bigimde ifade etmek gerekirse, idare muteahhide hitaben noter ahcclllgl ile en az on gun sureli bir ihtarname kegide eder. ~htarnamede belirlenen sure igerisinde i ~e baglanllmasl, aksi halde eksik ve kusurlu iglerin muteahhit hesablna oir bagkaslna yaptlrllacagl hususu aglkga belirtilir. ~htarname ile verilen sure zarflnda da ige baglanllrnadlgl takdirde, o tarihte gegerli birim fiyatlar uzerinden ikmal kegfi duzenlenir ve eksik ve kusurlu igler muteahhit hesablna yaptlrllmak uzere 2886 say111 Kanunda gosterilen ihale usullerinden uygun olanlna gore ihale edilir. Bu durumda muteahhit igin kigiye yaptlrllmasl nedeniyle dogan masraflardan, igin bagkasl tarafindan yapllmasl slrasrnda kazaen meydana gelen zarardan ve kotu igin blraklldlgl kigi tarafindan kargllanmayan sonu~lar~ndan sorumlu olur. Ancak, ig sahibi idarenin uguncu kiginin se~ilmesinde veya ona talimat verilmesindeki kusurundan ileri gelen zararlar idareye (8) TANDOGAN, H. a.g.e sh. 62,63

13 Sayqtay Dergisi Sayr : 37- Soz konusu kusurlu ve eksik iglerin miiteahhit hesablna giderilmesi suresince de yukarlda belirtilen cezanln uygulanmasina da devam edilir. Idare, gerek kusur ve eksikliklerin muteahhit hesablna giderilmesi bedellerini, gerekse yukarlda aqlklanan bekleme cezalarlnl muteahhidin hakediginden, hakedigi kalmamlgsa teminat~ndan keser. c. Nefaset kesintisi Borqlar Kanununun 360 lncl maddesinin 2 nci f~kra hiikmune gore, eserdeki ayibln kabule engel olacak olqiide onemli olmamasi halinde, 1g sahibi, muteahhide odenecek ucrette eserdeki klymet noksan~ oranlnda indirim yapllmaslni isteyebilir. Yaplm iglerinde "nefaset farkl" ya da "nefaset kesintisi" olarak ifade edilen bu kesintinin hukuki dayanaglni da anllan madde hiikmii olugturmaktadlr. Konu, BIGS 41 inci maddesinde Borqlar Kanunu hiikumlerine paralel biqimde duzenlenmigtir. Soz konusu maddeye gore; "Geqici kabul iqin yapllan incelemede, teknik olarak kabuliinde salunca gorulmeyen ve giderilmesi de mumkun olmayan veya fazla harcama ve zaman kayblnl gerektiren, kusur ve eksiklikler gorulecek olursa miiteahhidin hakedig veya teminatlndan uygun gorulecek bir bedel kesilmek garti ile, ig idare tarafindan bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliginin ve kesilecek bedelin kabul tutanaglnda gosterilmesi gereklidir. Muteahhit bu igleme razl olmazsa, her turlu gideri kendisine ait olmak uzere, kusur ve eksiklikleri verilen surede duzeltmek ve gidermek zorundadlr." Anilan madde hiikmu qerqevesinde, geqici kabulde tespit edilen kusurlu ve eksik igler dolaylslyla nefaset kesintisi yapilabilmesi i~in agagldaki kogullarln olugmasl gereklidir : - Kusurlu ve eksik igler kabulu engellemeyecek nitelikte olmalldlr. Kabulii engellemeyecek kusurlu ve eksik iglerin niteligine yukarida deginilmigti. Buna gore, igin tamamlna ait bedelin %5 inden fazla olmayan ve aynl zamanda igin idareye teslimine ve kullanilmas~na engel tegkil etmeyen ve her hangi bir tehlikeye de meydan vermeyen kusur ve eksiklikler geqici kabule engel tegkil etmezler. - Nefaset kesintisine konu kusurlu ve eksik igler, teknik olarak giderilmesi mumkun olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybl gerektiren iglerden olmalldir. Borqlar Kanununun 360 lnct maddesinde "buyiik masraf", BIGS nin 41 inci maddesinde ise "fazla harcama" olarak geqen ve kusur ve eksikliklerin muteahhide tamir ve lslah ettirilmesi yerine nefaset kesintisi yapllmaslnln kriterini olugturan ifadeden ne anlagilmasi gerektigi hususuna gelince; konuya iligkin yargl kararlarlndan ve bazl yazarlarln goriiglerinden q~karllan sonuq, ay~bln giderilmesi iqin ongorulen masraflar~n, bu gidermenin ig sahi-

14 Sayr~tay Dergisi Say1 : 37 bi igin tagldlgl yararla orantlslz oldugu durumlarda, aglrl bir harcamadan soz edilebilecegi noktas1ndadlr.d) Bu gergevede omegin, yapilmlg olan slva, boya, zernin ve duvar kaplama (seramik, fayans, mozaik, parke vb.) veya dograma imalatlarlnda tespit edilen; igin projesine, ozel ve gene1 teknik gartnamelere, teknik ve sanat kurallarlna uygun dugmeyen vas~f ve kalite eksiklikleri nefaset kesintisine konu edilebilir. Ancak, mevcut kusur ve eksiklikler teknik olarak ikmal edilebilecek nitelikte ise ve aglrl bir harcamayl gerektirmiyorsa nefaset kesintisi degil, muteahhide tamir ve lslah ettirilmelidir. Bu anlamda vaslf ve kalite eksikliginden ziyade hi$ yapllmamlg durumdaki noksan iglerin nefaset kesintisine konu edilmemesi, muteahhide lslah ve ikmal ettirilmesi gerekmektedir. Nefaset kesintisinin hesap tam konusunda BIGS nde her hangi bir hiikum bulunmamakta, kabul komisyonunca uygun gorulecek bir bedelin kesilmesinden soz edilmektedir. BIGS bu konuda bir yontem getirmemig olmakla birlikte, hesaplanacak nefaset farklnln somut verilere dayanmas] gerekmektedir. Bunun igin, nefaset kesintisine konu kusur ve eksiklikler nitelik ve nicelik olarak ayrlntl- 11 belirienmeli ve kabul tutanaglna yazllmall; nefaset kesintisi de belirlenen bu kusur ve eksikliklerin eserde meydana getirdigi deger azalmaslnl kargllayacak gekilde tespit edilmelidir. Tespit edilen nefaset kesintisi tutarl gegici kabul tutanaglnda gosterilir. Muteahhidin soz konusu tutarl yuksek bularak itiraz etmesi halinde, gegici kabul komisyonu nefaset kesintisinden vazgeqerek soz konusu kusur ve eksikliklerin giderilmesi igin gerekli siireyi belirleyerek bunlarln belirlenen sure i~erisinde muteahhit tarafindan ~slah ve ikmal edilmelerini temin eder. Bu husus BIGS nde, "Muteahhit bu igleme razt olmazs-., her tiirlu gideri kendisine ait olmak iizere, kusur ve eksiklikleri verilen surede diizeltmek ve gidermek zorundadlr." geklinde ifade edilmigtir. A. Teminat Siiresi Gegici kabul ile kesin kabul (kesin kabul iglemlerinin idarece tarih) araslnda gegecek siireye teminat suresi denir. Teminat suresi, ozellikle muteahhidin baklrn: kusur ve eksiklikleri giderme ve muhafaza yiikumliiluguniin siiresini tespit baklm~ndan onemlidir. (9) Yargltay 15. HD. 'nin T say111 karan, TANDO- AN, H. a.g.e sh

15 --A- Sayqmy Dergisi Sag! : 37 BIGS nin 42 nci maddesine gore, biitiin yaplm ve hizmet iglerinde teminat siiresi gene1 olarak on iki ay olmakla birlikte, bazl iglerin ozelligine binaen sozlegme ve eklerinde belirtilmek suretiyle bu sure art~rllabilir veya eksiltilebilir. Teminat siiresi aynl zamanda kesin kabulun yapllmasl gereken azami sureyi de belirlediginden, bu sure iqerisinde kesin kabul iglemlerinin de ikma1 edilmesi gerekmektedir. Teminat suresinin ba5langlq tarihi mahiyeti yukarlda apklanan ge~ici kabul itibar tarihidir. Baylndlrllk ve Iskan Bakanllglnca hazlrlanan Tip Sozlegmenin 18 inci maddesinde, teminat suresinin (12) ay oldugu ve bu siirenin geqici kabuliin itibar edildigi gun baglayacagl ifade edilmektedir. B. Muteahhide Ait Yiikumlulukler B~GS nin 43 uncu maddesinde miiteahhidin teminat siiresindeki baklm ve giderlere iligkin yukumluluklerinin kapsaml ile yukumliiliigii dlglnda bulunan kotu kullanlmdan miitevellit onarlm giderlerine aqlkllk getirilmigtir. Ancak aynl maddede idarelerin, igin onem ve niteligini goz oniinde bulundurarak, teminat suresi iqerisinde miiteahhitlerin baklmlarlnl yapmakla yukumlii olduklarl hususlarda sozlegme ve eklerine ozel hiikiimler koyabilecekleri de belirtilmigtir. 1. Bakim Yiikiimliiliigii Ge~ici kabulu yapllmlg olan eser idarece kullan~ls~n ya da kullanllmasln teminat suresi iqerisindeki biitiin baklm giderleri miiteahhide aittir. Baklm giderleri, her hangi bir kusur ve eksige dayanmayan, yapllmlg olan ingaat ve tesisat~n igler halde ve kullanlma hazlr biqimde bulunmasln~ saglamaya doniik periyodik hizmetlere iligkin giderlerdir. 2. Muhafaza Yiikiimliiliigii Yap~lan igin teminat suresi iqerisindeki muhafaza yukumliiliigii tiimuyle muteahhide aittir. Bu husus BIG$ nin 7 nci maddesinde de 43 iincii maddeye gonderme yapllmak suretiyle aqlkqa ifade edilmigtir. Ayrlca soz konusu 7 nci maddede miiteahhidin koruma yiikumliiliigiinun bir geregi olarak yapllan igin butun klslmlarlnln muteahhit taraflndan sigorta ettirllmesi zoruniulu~u ongoriilmiig ve bu yiikiimliilu~un teminat siiresi i~erisinde de devam edlp etmeyeceginin sozlegme ve eklerinde belirtilmesi gerektigi ifade edilmigtir. 3. Kusur ve Aksakliklarln Giderilmesi Yukiimliiliigii Idarenin kullanlm ve igletiminden kaynakianmayan kusur ve eksikliklerin giderilmesi de miiteahhide aittir. Bu kusur ve eksiklikler geqici kabulden sonra ortaya pkabilecegi gibi, ge~ici kabulde tespit edilememig ku-

16 Sayzjtay Dergiri Sayr : 37 sur ve eksiklikler de olabilir. Miiteahhidin bu husustaki sorumlulugu BIGS nin 43 uncii madde hiikmiine paralel biqimde 23 iincii maddede de aqikqa ifade edilmigtir. Soz konusu madde hiikmiine gore; iistlenilen yapim ve hizmet iglerinin her tiirlii sorumlulugu, kesin kabul iglemlerinin idarece onaylanmasina kadar, tiimuyle miiteahhide aittir. Bu nedenle miiteahhit, gerek malzemenin kotiiliigiinden ve gerekse yapim ve hizmet iglerinin kusur ve eksikliklerinden dolay], idarece gerekli goriilecek biitiin onarim ve diizeltmeler ile siirekli bakim iglerini kendi hesabina derhal yapmak zorundadir. C. Sorumlulu~u Muteahhide Ait Olmayan Onarim Giderleri Bitirilmig yapllarln idare tarafindan kullanilma ve igletilmesinden kaynaklanan veya miiteahhidin kusurlari diglndaki nedenlerin gerektirdigi onarimlar miiteahhidin bakim yiikiimliiliigiiniin digindadlr. Idarenin kendi kullanimlndan kaynaklanan onarim giderlerinden miiteahhidin sorumlu olmayacagl hususu aqik olmakla birlikte, miiteahhidin kusurlar~ diglndaki nedenlerin gerektirdigi onarimlarin kapsami tespit edilirken miiteahhidin koruma yiikiimliiliigiinii yerine getirip getirmediginin belirlenmesi gerekmektedir. IV- KES~N KABUL ISLEMLERI Kesin kabul iglemlerinde uygulanacak yontem ve esaslar, bagta BIGS nin 44 uncii maddesi olmak uzere Muayene ve Kabul Iglemlerine Ait Y onetmelik hiikumleriyle diizenleme altina alinmigt~r. BIGS nin 44 lincii maddesinde, kesin kabul iglemlerinin geqici kabul iglemlerine ait esas ve usuller qerqevesinde yiiriitiilecegi ifade edilmek suretiyle geqici kabul iglemlerini diizenleyen 41 inci maddeye gonderme yap~lmlg, Muayene ve Kabul iglemlerine Ait Yonetmelikte de kabul heyetlerinin tegkili, karar alma yontem ve sorumluluklari geqici ve kesin kabul iglemleri iqin geqerli olmak iizere aynl baglik alt~nda diizenlenmigtir. Bu nedenle kesin kabul iglemlerinin yiiriitiilmesi ve sonuqlandirilmas~nda ilgili mevzuatln gonderme yaptlii;~ olqiide geqici kabul iglemlerini diizenleyen hiikiimlerin de dikkate allnmasi gerekmektedir. A. Kesin Kabul Zaman~ ve Muteahhidin Bagvurusu Hem BIGS nin 44 uncii maddesinde hem de Muayene ve Kabul Iglemlerine Ait Yonetmeligin 8 inci maddesinde kesin kabul siirecinin, kesin kabul iqin belirlenen tarihte miiteahhidin bagvurusu ile baglayacaii;~ ifade edilmektedir. Kesin kabul iqin belirlenen tarihin hangi tarih oldugunu B~GS nin 42 nci maddesindeki diizenlemeden ve Tip S'jzlegmenin ilgili hukiimlerinden pkartmak rniimkiindiir. BIGS nin anllan madde hiikmiine gdre; ge~ici kabul ile kesin kabul aras~nda geqen siire teminat siiresidir ve slizlegmede farkli bir belirleme yapllrnarni~sa gene! olarak teminat suresi (12) ay olarak uygul--:lr.

17 Sap~jtay Dergisi Sapr : 37 Tip Sozlegmenin 18 inci maddesinde ise, teminat suresinin (12) ay oldugu ve bu siirenin geqici kabulun itibar edildigi gunden baglayacagi; 27 inci maddesinde de kesin kabul iglemlerinin, teminat suresinin dolmasini muteakip, muteahhidin yazlli istegi uzerine baglayacagi ifade edilmektedir. Soz konusu hiikiimler qerqevesinde, muteahhit teminat suresinin doldugu tarihte idareye bagvurmak suretiyle kesin kabul talebinde bulunacak ve boylece kesin kabul sureci baglam~g olacaktir. Geqici kabule iligkin muracaatta oldugu gibi, miiteahhit bu bagvurusunu dilekqe, telgraf veya teleksle de yapma imkinina sahiptir. Kesin kabul iqin belirlenen tarihten itibaren muteahhidin bagvurusuna ragmen idarenin kesin kabulden kag~nmasl halinde, miiteahhit, igin kesin kabule hazlr oldugu ve idarenin kesin kabulden kaqlndlgi iddiaslyla tespit davasl agabilir.(lo) Bu konuda gorevli yargl mercii adliye mahkemeleridir.(l B. Kesin Kabul Heyetinin Tegkili ve Gorev Kapsaml Miiteahhidin miiracaatl iizerine kontrol tegkilatinca ig yerinde yapilan inceleme sonucunda "Kesin Kabul Teklif Belgesi" (I2) diizenlenmek suretiyle idareye intikal ettirilir. idare, gegici kabul heyetinin tegkiline iligkin hiikiimler gerqevesinde kesin kabul heyetini olugturur ve durum yazlll olarak hem heyet iiyelerine hem de muteahhide teblig edilir. Kesin kabul heyeti, BIGS nin 41 ve 44 iincii maddelerinde yazlli hiikiimlere gore ig yerinde yapacagl incelemeler sonucunda igin kesin kabule hazlr olup olmadlglnl tespit eder. Heyetge yapllacak gallgmalar~ soz konusu maddelere iligkin hiikiimler gergevesinde agagldaki biqirnde slralamak miimkiindiir: - Gerekli goriilen klslmlarin (ozellikle tesisatla ilgili klsimlarln) igletme ve gallgma tecriibeleri yaplllr. - Teminat siiresi i~erisinde miiteahhit tarafindan yapllmasi gereken, siirekli baklm niteligindeki iglerin sozlegme hiikiimlerine uygun biglmde yaplllp yapllmadlgl tespit edilir. (10) k'arg~tay 15 HD T. 577 E. 583 K.. (1 1) Danr~tay 12. D T E K. (12) "Kesin Kabul Teklif Belgesi" Muayene ve Kabul i~lemlerine Ait Yonetmelik ekinde (Ornek:3) yer almaktadlr.

18 Sayz~tay Dergisi Say1 : 37 - Geqici kabul sirasinda iyi durumda ve kabule elverigli oldugu tespit edilmig olan iglerde teminat suresince idarenin kullanim~ sonucu meydana gelen normal aglnma ve eksilmeden dogan durumlar dlglnda, igin ancak kotu yapilmaslndan kaynaklanabilecek her hangi bir bozuklugun veya geqici kabulden sonra ortaya qlkan bir kusurun olup olmadigi incelenir. - Yapilan incelemeler sonucunda kesin kabule engel bir hususa rastlanllrnadlgl ya da agagida aqiklandigl uzere kabule engel nitelikte gorulmeyen kusur ve eksikliklerin bulundugu durumlarda kesin kabul tutanagl duzenlenir ve ilgili makama sunulur. - Teminat suresi iqerisinde sorumlulu~u muteahhide ait olmayan bir aksaklik veya eksiklik tespit edilrnigse bu hususta tutanakta ayrica belirtilir. C. Kesin Kabul Tutanaginin Diizenlenmesi Kesin kabul heyeti yaptigi incelemeler sonucunda igi kesin kabule hazir buldugu takdirde "Kesin Kabul ~utanagl"(l~) ni duzenler. Inceleme siraslnda kesin kabule engel nitelikte bulunmayan kusur ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde, soz konusu kusur ve eksiklikler ile bunlarin giderilmesi iqin gerekli olan sure de kesin kabul tutanaginda gosterilir. Ayrlca kesin kabul incelemeleri sirasinda, ilgili baglik altlnda aq~klanmig olan nefaset kesintisine konu iglerin tespit edilmesi halinde, bunlar i~in kesilmesi gereken bedel de kesin kabul tutanaginda gosterilir. Kesin kabul tutanaklari heyet tarafindan beg adet olarak duzenlenir ve imza edildikten sonra heyet bagkani tarafindan ilgili makama gonderilir. Kabul tutanaklarl ilgili makamca incelenip onandiktan sonra geqerli olur. D. Kesin Kabulde Tespit Edilecek Kusur ve Eksiklikler - Kusur ve noksanlar kesin kabule engel olacal. nitelikte bulundugu takdirde; soz konusu kusur ve noksanlar ile bunlarln giderilmeleri iqin gerekli olan sure tespit edilerek kabul heyeti tarafindan bir tutanaga baglanir ve durum idareye bildirilir. Idare soz konusu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen sure iqerisinde giderilmesi hususunu muteahhide teblig eder. Bu durumda kesin kabul iglemlerinin tamamlanmasi soz konusu kusur ve noksanlarln giderilmesinden sonraya biralulir ve kusur ve noksanlarin miiteahhit tarafindan giderildigi idarece tespit edildikten sonra kabul heyeti kesin kabul iglemlerini sonuqlandlnr. (13) "Kesin Kabul Tutanagn" Muayene ve Kabul I~lemlerine Ait Yonetmelik ekinde (Ornek:4) yer almaktadlr. 34

19 Say~~tay Dergisi Snpi : , &in hiq kabul edilemeyecek olqiide ag~r kusurlu ve ay~pl~ imal edildiginin kesin kabul agamaslnda belirlenmesi halinde idarenin ne tur bir davranlgta bulunacagl konusunda ise, geqici kabul iglemleriyle ilgili klslmda ifade edilenler kesin kabul agamas~jlla ilgili olarak da aynen geqerli oldugundan burada tekrarlanmayacakt~r. - Kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulundugu takdirde kesin kabul tutanag~ diizenlenmekle birlikte, soz konusu kusur ve noksanlar tutanaga eklenecek listelerde gosterilir ve bunlarln giderilmeleri iqin gerekli sure tespit edilerek ayrlca tutanakta belirtilir. Bu durumda kesin kabul tutanag~nln yetkili makamca onaylanmasl ve i~leme konulmasi soz konusu kusur ve noksanlar~n tamamlandlg~n~n kontrol tegkilati tarafindan tespit edilip bildirilrnesinden sonraya blrakal~r. - Y ukarldaki her iki durumda da kesin kabwl heyetince tespit olunan surelerde kusur ve noksanllklar muteahhit taraf~ndan giderilmezse, idare ya muteahhide BIGS nin 41 inci maddesinde belirtilen cezayl uygulayarak eksiklik ve kusurlarln giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz gunu geqerse ceza uygulamas~na devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri muteahhit hesab~na kendisi giderir. idare, gerek kusur ve eksikliklerin muteahhit hesabina giderilmesi bedellerini, gerekse bekleme cezalarln: muteahhidin hakediginden, hakedigi kalmam~gsa teminatindan kesmeye yetkilidir. 1darenin ceza uygulamas~ ve eksiklik ve kusurlar~ muteahhit hesablna kendisinin gidermesi konusunda geqici kabul iglemleri klsm~nda yapilan aq~klamalar kesin kabul iglemleri iqin de aynen geqerli bulunmaktadlr. - BIGS nin 23 ve 44 uncu maddelerine gore, kesin kabul tarihine kadar geqen zaman iqinde her hangi bir aksak11g:n gorulmesi halinde, bu aksakliklar muteahhit taraflndan soz konusu madde hukiimleri qer~evesinde duzeltilip onarllmakla birlikte, idare, i$n niteligine gore, aksakligt tespit edilen ig kls~mlarlnln kesin kabullerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulu ertelenen klslm iqin, idarenin uygun gorecegi bir miktarda teminat allkonulur. (BIGS md. 23) E. Kesin Kabuliin Hukuki Sonuglari Borqlar Kanununun "&in Kabulu" bagl~kll 362 nci maddesinde; "Yapllan Seyin sarahaten veya zlmnen kabulunu muteakip muteahhit, her tiirlu mesuliyetten beri olur. Ancak muteahhidin kasten saklad~gl usulu veqhile muayenesinde mugahede edilemeyecek olan kusurlar hakk~nda mesuliyeti bakidir." Denilmekte, Sozlegme eki BIGS nin 23 uncu maddesinde de, ustlenilen igin her turlu sorumlulugunun kesin kabul iglemlerinin idarece onaylanmasl tarihine kadar tumuyle muteahhide ait oldugu ifade edilmektedir.

20 ise; Sayz~tay Dergisi Sayz : 37 Muayene ve Kabul Iglemlerine Ait Yonetmeligin 12 nci maddesinde "Kesin kabul tutanaklari idarece onandlktan sonra, miiteahhidin sozlegme konusu iginden dolayi idareye kargi hic bir sorumlulugu kalmaz. Ancak, 2886 say111 Kanunun 56 ve 87 nci maddeleri hiikiimleri saklldir." Hiikmii yer almaktadir Soz konusu Kanun, Sartname ve Yonetmelik hiikiimlerinden, kesin kabul iglemlerinin idarece onaylanmasindan itibaren miiteahhidin; - BIGS nin 7 nci maddesinde diizenlenmig olan ig ve igyerlerinin korunmasi ve sigortalanmasi, - BIGS nin 23,43, ve 44 iincii maddeleri bagta olmak iizere diger benzer maddelerde yer alan bakim, onarim ve diizeltme, sorumlulu~u, 2886 sayili Kanunun 56 ve 87 nci maddelerinde yer alan hiikiimler sakll kalmak kaydiyla sona erer sayili Kanunun 56 nci maddesine gore, kesin teminat tutarlnin miiteahhide iade edilebilmesi i~in, miiteahhidin bu ig nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borglar~ ile iicret ve iicret sayilan odemelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar odenmesi gerekmekte olup, soz konusu borqlarln kesin kabul tarihine kadar rizaen odenmemesi durumunda, teminat 54 iincii madde hiikmiine gore paraya Cevrilerek miiteahhidin bor~larina karglllk tutulur. Varsa kalanl miiteahhide geri verilir say111 Kanunun 87 nci maddesinde ise miiteahhidin kesin kabulden sonraki sorumlulugu diizenlenmigtir. Borqlar hukukunda miiteahhidin ayiba kargl tekeffiil borcu olarak isimlendirilen teslimden sonraki sorumlulugun DIK na tabi igler a~isindan uygulamasi soz koilusu maddede "Hileli Ingaat ve Onarlm" bagligl altinda diizenlenmigtir. F. Mesleki Kontrolliik ve Proje Hizmetlerinin Kabul 1~lemleri Mesleki kontrolliik ve proje hizmetlerinde izlenecek kabul prosediirii BIGS nin 44 iincii maddesinde diizenlenmigtir. Soz konusu madde hiikmiine gore; Mesleki kontrolliik hizmeti ihalelerinde, sozlegme ve ekleri qerqevesinde kontrolu yaptirilan ingaat iginin geqici ve kesin kabullerinin yapillp kesin hesabin~n idarece onaylanmasi, kontrol hizmetini iistlenen miiteahhidin de hizmetinin kabulii sayllrr. Proje ve diger hizmet ihalelerind~ 152, sozlegme ve eklerinde yer alan gartlar yerine getirildikten ve igin bitirildigine iligkin tutanak yetkili makamln onaylndan ge~tikten sonra hizmet bitirilmig ve kabul edilmig sayillr.

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET IHALE KANUNU'NA TABI YAPIM ISLER~NDE KESIF ARTIS VE EKSILI!$LERI ILE HUKUKI SONUCLARI

2886 SAYILI DEVLET IHALE KANUNU'NA TABI YAPIM ISLER~NDE KESIF ARTIS VE EKSILI!$LERI ILE HUKUKI SONUCLARI 2886 SAYILI DEVLET IHALE KANUNU'NA TABI YAPIM ISLER~NDE KESIF ARTIS VE EKSILI!$LERI ILE HUKUKI SONUCLARI Yagar GOK Sayzgtay Bagdenetgisi Devlet 1hale Kanunu, yaplm iglerinde tahmin edilen bedelin kegif

Detaylı

Sayi~tay Dergisi Say1 : 33-3067 sayili Kanunda plan degigikligi konusunda, planin TBMM'de miizakere safhasindan onceki agamasi ile ilgili olarak uygulanacak esas ve usul hakkinda herhangi bir diizenleme

Detaylı

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI ismail KALENDER Sanuyi ve Ticaret Bakanllg'~ Kontroloru GIRIS ve TANIMLAR Kooperatif; tiizel kigiligi haiz olmak iizere ortaklarlnln belirli ekonomik menfeatlerini

Detaylı

KAMU YAPIM I~$LERINDE MUTEAHHITLERIN "ALL RISKS' " SIGORTA YUKUMLULUGU

KAMU YAPIM I~$LERINDE MUTEAHHITLERIN ALL RISKS'  SIGORTA YUKUMLULUGU KAMU YAPIM I~$LERINDE MUTEAHHITLERIN "ALL RISKS' " SIGORTA YUKUMLULUGU M~lhsirl A LTUN Sayqtay Denetgisi Yap~m iglerinin konusunu tegkil eden bina ve tesisler qegitli tehlikelerle karg~ karg~yad~r. Yangln,

Detaylı

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre)

Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre) Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre) **05/10/2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/08/2006 tarih ve 2006/10933 sayılı yönetmelik gereğince

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

- TEMYIZ KURULU KARARLARI - DAIRELER KURULU KARARLARI

- TEMYIZ KURULU KARARLARI - DAIRELER KURULU KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI - DAIRELER KURULU KARARLARI TEMYIZ KURULU KARARLARI Karar Tarihi : 16.05.2000 Tutanak No: 2475 1 OZET :"Ajinrna Tabakasl Beton Asfalt Yaplrnl " itnalatl isin Karayollarl Genel

Detaylı

- GEWEL KURUL KARARI - TEMY~Z KURULU KARARLARI - DAIRELER KURETLU KARARLARI

- GEWEL KURUL KARARI - TEMY~Z KURULU KARARLARI - DAIRELER KURETLU KARARLARI - GEWEL KURUL KARARI - TEMY~Z KURULU KARARLARI - DAIRELER KURETLU KARARLARI GENELKURULKARARI Karar No. : 490212 Tarih: 2.7.1998 OZET : "Kamu Sektoriine Dahil Idarelerin Ihalesi Yapllmlg ve Yapllacak ISlerinde

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

- DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI

- DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI - DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI Karar Tarihi : 1.12.1999 Karar Saylsl : 101511 Karar 0zeti :(I) (H) grubu kapsanztnda sayzlan ig i~in (G) grubu karne, (2) Bu igi en az beg. resnti kurunza

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARDA KONTROL, MUAYENE VE KABÜL İŞLEMLERİ TOKAT - 2016 İlgili Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734

Detaylı

- DAIRELER KURULU KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI

- DAIRELER KURULU KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI - DAIRELER KURULU KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI DAIRELEK KURULU KARARLARI Derleyen: M. Kubilay YlLDIRIM Daireler Kurulu Raportorii Karar Tarihi : 11.1 1.I998 Karar No : 98 11 1 Belediye Bagkanllg~

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI

MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI MUHASEBE DENETIMI KAVRAM ILKE VE YONTEMLERI A. Yasin KARANFZLO~LU Cagdag denetim uygulamas~nin bir yontemi de muhasebe denetimidir. Muhasebe denetimi iqinde onemli yer tutan mali analiz tekniklerinin kullanilmas~,

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler AMAÇ Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı teslim edilen

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

KAMU IHALELERINE KATILMA YASAGI

KAMU IHALELERINE KATILMA YASAGI KAMU IHALELERINE KATILMA YASAGI Saadettin D O~~NYZ~IT Sayzjtay Bazdenet~isi Kamu ihalelerine katllma yasagl esasen iki kaynaklldir. Bunlardan ilki, ihale komisyon iiyeleri ile ita amirine olan slhri ve

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI

MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI MERKEZI IDARE VE BELEDIYELERDE MALI SORUMLULUK DUZENI Atilla INAN Sayzgtay Uzman Denetgisi Sorumluluk oziinde ozgiirliiklerle ilgili bir konudur. ~z~iirliiklerle ilgisi hem yoneten hem de yonetilenler

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.)

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.) INBOX MAIL MARKETING H~ZMET SOZLESMES~ Madde I- TARAFLAR 1.1 Altay~egme Mh. Boma~ Sok. No:217 Maltepe I istanbul adresinde mukim Gen~dizayn Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

- GENEL KURUL KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARI

- GENEL KURUL KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARI - GENEL KURUL KARARLARI - TEMYIZ KURULU KARARI GENEL KURUL KARARI -- Karar No : 486311 Karar Tarihi : 21.10.1996 KONU : 2886 sayili Devlet 1hale Kanununun 6 nci maddesinin 1 inci bendi kapsamina giren

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 Sayılı VUK un (Vergi Usul Kanunu) 413 üncü maddesinde, mükelleflerin, vergi durumları ve vergi uygulanması

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

em Meht Em Hes 1 33516705~1 1 3351670503 I BELEDIYELERDE AYNIYAT I$LEMLERI MUHASEBE KAYITLARI VE DENETIMI

em Meht Em Hes 1 33516705~1 1 3351670503 I BELEDIYELERDE AYNIYAT I$LEMLERI MUHASEBE KAYITLARI VE DENETIMI BELEDYELERDE AYNYAT $LEMLER MUHASEBE KAYTLAR VE DENETM Gzyasettin GURSES Sayqtay Uvnarz Derzetgisi Belediye nakit saymanl~klar~nca diizenlenen Hesap Ozet Cetvellerinin incelenmesinde bazl hesaplar~n hiq

Detaylı

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 SİRKÜLER İstanbul, 02.11.2016 Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 Konu: VERGİ İNCELEME VE VERGİ İNCELEME RAPOR SÜREÇLERİNİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİKLERDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 25.10.2016 tarihli ve 29868 sayılı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 İÇİNDEKİLER Madde Sayfa SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ XVII - XXXVIII DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLÂN KOMİSYONU RAPORU...... 10-20 2886 SAYILI

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

BELEDIYELERIN SPORA KATKILARI VE SPOR KULUPLERINE YARDIMLARI

BELEDIYELERIN SPORA KATKILARI VE SPOR KULUPLERINE YARDIMLARI BELEDIYELERIN SPORA KATKILARI VE SPOR KULUPLERINE YARDIMLARI 1982 Anayasasi; Devletin, genqleri alkol diigkiinliigiinden, uyugturucu maddelerden, suqluluk, kumar ve benzeri allgkanl~klar~ ile cehaletten

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

2001 Yılı Fiyat Farkı Kararnamesi

2001 Yılı Fiyat Farkı Kararnamesi 2001 Yılı Fiyat Farkı Kararnamesi (2886 Sayılı Eski Yasaya Tabi İşler için) KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKI HESABINDA

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Recep GÜNER 50 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

imar VE EHiRCiLiK DAiRESi BASKANLIGINDAN DUYURU

imar VE EHiRCiLiK DAiRESi BASKANLIGINDAN DUYURU imar VE EHiRCiLiK DAiRESi BASKANLIGINDAN DUYURU Ruhsat vermeye yetkili idarelerce "3194 sayili imar Kanunu'nun 28 inci maddesinin 10 uncu fikrasi geregince yapi kullanma izin belgesi duzenlenmesinin, 5510

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI 2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/29139 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

1- DIS PROJE KREDILERININ TANIMI

1- DIS PROJE KREDILERININ TANIMI Abhillah SEVIMLI Sayqtay Ba~detletgisi Dlg proje kredileri allnan d~g borqlar iqinde onemli bir yere sahip olan, ancak biitqe iqinde kaydedilip harcanmasl gerektigi halde, biitqe dlglna qikarillp harcanan,

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI UYGUN İSE AMASYA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI BAŞKAN yaklaşık gizli ve maliyet gizli KONTROL AMİRİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ YÜKLENİCİ TALEP SAİBİ KURUM YAPI İŞLERİ TEKNİK

Detaylı

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Kamu İhale Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031/ 226032 25.03.2008 KONU : Tecil ve taksitlendirme usul ve esasları ile hacizli malların satış süreçleri GENELGE 2008 16 1 TECİL VE TAKSİTLENDİRME USUL VE ESASLARI

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

SAYISTAY TAZMINLERINDE FAIZ UYGULAMASI

SAYISTAY TAZMINLERINDE FAIZ UYGULAMASI SAYISTAY TAZMINLERINDE FAIZ UYGULAMASI Ali SERDAR Sayz~tay ~yesi Eski Ba;i Hesap Uzmanl Devletin gelirlerinin toplanmasl ve giderlerinin yapllmasl, parlamentolar taraflndan qlkarllan kanunlarla ger~eklegtirilmektedir.

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

KURUMU YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİ DÜZENLEME VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA bildirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz

KURUMU YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİ DÜZENLEME VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA bildirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz Konu : Adana Sanayi Odası 21. Grup İnşaat Tarih: 08.04.2014 Müteahhitliği Meslek Komitesinin kararı hakkında. ADANA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADANA İLGİ: 03.04.2014 Tarih ve 407 Sayılı yazınız. İlgi yazınızda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Kanunu nun Geçici 23. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir;

01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Kanunu nun Geçici 23. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir; EĞİTİME %100 DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI Hayrettin Başar AKSAKAL SENA YMM - DENETÇİ 1- GİRİŞ Türk Eğitim Sisteminin niteliksel ve niceliksel sorunlarının çözümü için Eğitime %100 Destek Projesi

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı