MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İstanbul"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İstanbul MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 1. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 2. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 3. Paragrafta yer alan hususlar haricinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, grup'un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

2 3. Olumsuz Görüşün Dayanakları 3.1. Ticari alacaklar, alacak senetleri/alınan çekler, ilişkili taraflardan alacaklar ve verilen avansların doğrulamasına ilişkin yaptığımız çalışmaya göre: Ticari alacakların TL'lik kısmı (% 3,38) doğrulanmıştır İlişkili taraflardan ticari alacaklar bakiyesi hiç doğrulanamamıştır. (% 0) Alınan çeklerin TL'lik kısmı ( % 77,24) doğrulanmıştır Verilen avansların TL'lik kısmı (% 0,73) doğrulanmıştır Doğrulamaların çok düşük seviyede kalması, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların tutarının çok yüksek olması ve rapor tarihi itibariyle bunlara ilişkin hiçbir hukuki takibe başlanmaması gibi nedenlerden dolayı bu hesapların gerçeği yansıttığına dair makul güvence elde edilememiştir Ticari borçlar, borç senetleri/verilen çekler, ilişkili taraflara borçlar ve alınan avansların doğrulamasına ilişkin yaptığımız çalışmaya göre: Ticari borçların TL'lik kısmı (% 6,61) doğrulanmıştır İlişkili taraflara ticari borçlar bakiyesi hiç doğrulanamamıştır. (% 0) Verilen çeklerin bakiyesi hiç doğrulanamamıştır ( % 0) Verilen avansların TL'lik kısmı (% 29,59) doğrulanmıştır Doğrulamaların çok düşük seviyede kalması, vadesi geçmiş borçların çok yüksek olması, bilanço tarihinden sonra bunlara ilişkin şirket aleyhine birçok icra takibinin ve ödeme tebligatlarının yapılması nedenleriyle, hesapların gerçeği yansıttığına dair makul güvence elde edilememiştir Not: 41'de belirtildiği üzere 2013 yılı başında finansal darboğaz sonucu borçların ödenememesi nedeni ile alacaklılar ve finansman sağlayıcıları 2013 yılı Ocak ayından itibaren şirket varlıkları üzerinde hacizler ve hukuki takipler başlatmışlardır. Söz konusu borçlar ile ilgili olarak alacaklıların ilave olarak faiz, masraf ve vekalet ücretleri talepleri bulunmaktadır. İlave talepler nedeniyle şirketten çıkması muhtemel kaynak çıkışları için ekli finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır Not: 10'da belirtilen şirketin Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna'ya yaptığı ihracatlardan yaklaşık TL' alacaklarının, şirket yönetimi tarafından daha önceki raporlamalarda tahsil edilebileceği ileri sürülmüş olmasına rağmen ve rapor tarihi itibariyle tahsilatı gerçekleşmemiştir. Ayrıca Irak'a yapılan ihracattan kaynaklı TL tutarındaki alacağın ve rapor tarihi itibariyle tahsilatı gerçekleşmemiştir. Buna benzer TL tutarındaki tahsilatı gecikmiş diğer ihracat alacakları ile birlikte değer düşüklüğü hesaplanıp finansal tablolarda yer verilmemiştir. Söz konusu alacaklara ilişkin alınan teminat gibi kredi güvenliğinde artış sağlayan unsurlar bulunmamaktadır ve faiz hesaplanmamaktadır. Vadesi geçmiş olan yurtdışı alacaklara ilişkin finansal tablolarda düzeltmelerin olması muhtemeldir tarihi itibariyle şirketin eski bağlı ortaklığı Aydın Gıda'dan TL çek alacağı ve

3 TL cari hesap alacağı olmak üzere toplam TL'lik alacak bulunmaktadır. Çeklerin TL'lik kısmının vadesi geçmiştir. Elde edilen bilgilere göre bu şirketin ödeme güçlüğü içinde bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak şirket yönetimi alacakların tahsiline yönelik hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Söz konusu alacaklara ilişkin alınan teminat gibi kredi güvenliğinde artış sağlayan unsurlar bulunmamaktadır ve faiz hesaplanmamaktadır Şirket ortağının akrabalık ilişkisinden dolayı ilişkili şirket durumundaki Doğal Tarım-Erdal Karak'tan tarihi itibariyle TL çek alacağı ve TL avans alacağı olmak üzere toplam TL alacak bulunmaktadır. Avans alacağının vadelerine ilişkin detaylı bilgi elde edilememiştir. Şirket yönetimi, alacakların tahsiline yönelik hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Söz konusu alacaklara ilişkin alınan teminat gibi kredi güvenliğinde artış sağlayan unsurlar bulunmamaktadır ve faiz hesaplanmamaktadır İlişkili şirket Mono A.Ş.'den olan TL'lik alacak, söz konusu şirketin stok satışı ya da nakit olarak borcunu ödeme kabiliyeti kalmadığı şirket yönetimince anlaşıldığından bu şirkete ait Afyonda bulunan gayrimenkulünün yaptırılan değerlemeye göre TL (KDV dahil) bedelle satın alınması ve bakiye tutarın TL'nin şirket ortakları Ayhan Karak ve Mehmet Yayla'nın şirketten olan alacağından mahsup edilmesi suretiyle kapatılmasına ilişkin tarihinde yönetim kurulu kararı alınmıştır. Ancak rapor tarihi itibariyle söz konusu gayrimenkulün devri yapılmamıştır. Gayrimenkul alınamayacak ise finansal tablolarda karşılık ayrılması gerekli olabilecektir. Söz konusu alacağa ilişkin alınan teminat gibi kredi güvenliğinde artış sağlayan unsurlar bulunmamaktadır ve faiz hesaplanmamaktadır Not: 1'de belirtildiği üzere şirketin eski bağlı ortaklığı Aydın Gıda'nın TL' bedelle Sait Örek ve Serkan Yağmur adlı kişilere satılmıştır. Satıştan TL tahsilat yapılmış ve TL tutarındaki çekler ise karşılıksız çıkmış ve tahsil edilememiştir. Şirket ortağı Mehmet Yayla 2013 yılında söz konusu kişilerden payları satın almıştır. SPK bedelli sermaye artırımına bu satış alacağının tahsilinin yönetim kuruluna ait olmak şartı ile vermiştir. Söz konusu alacağa ilişkin alınan teminat gibi kredi güvenliğinde artış sağlayan unsurlar bulunmamaktadır ve faiz hesaplanmamaktadır Bilanço tarihinden sonra ve şirket aleyhine yapılan hacizlerin yoğunlaştığı tarihinden sonra şirketin ve bağlı ortaklık Sepken Tarım'ın depolarındaki stoklar ve diğer varlıklarının, alacaklılar tarafından alındığı bilgisi elde edilmiştir. Bu konuda tarihinde şirkete yazılı olarak bilgi sorulmuş olup, rapor tarihi itibariyle yazımız konusu olan alacaklılar tarafından alınıp götürülen varlıkların tutarı, kim tarafından alındığı, belge düzenlenip düzenlemediği hususunda kesin ve net bir cevap alınamadığı gibi belge ve bilgi de elde edilememiştir tarihi itibariyle mevcut stokların net gerçekleşebilir değerlerine ilişkin test, karşılaştırma amacıyla gerekli fatura vs belgeler elde edilemediği için gerçekleştirilememiştir itibariyle sayım planına göre denetçilerimiz canlı varlıkların yer aldığı kiralık tarlalardaki sayımlara iştirak etmiştir. Denetçilerimiz yaklaşık TL makul değerli %95 oranında olgunlaşmış domates ve TL makul değerli %99 oranında olgunlaşmış havuçların mevcudiyetini görmüştür. Ekli finansal tablolarda canlı varlıklara yer verilmediği görülmüş olup (Not: 14) şirket yönetimi daha önce kendisine ait olduğunu beyan ettiği canlı varlıkların kendisine ait olmadığını, yanlışlıkla sayıma dahil edildiğini belirtmiştir. Sayım sonucunda tespit edilen canlı varlıkların akıbeti hakkında yeterli bilgi ve belge de elde edilememiştir.

4 3.11. İlişkili taraflara verilen avansların stok alımı amacıyla verilmesine rağmen uzun süredir hareket görmediği tespit edilmiş olup, bunların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı hakkında yeterli bilgi elde edilememiştir Not: 18'de belirtildiği üzere tarihi itibariyle maddi duran varlıklardan arsa/(tarla) ve binalar yeniden değerleme yöntemine göre sunulmuştur. Ancak değerleme tarihi 2013 yılı Ocak ayıdır. Bu durumda oluşan değerlerin bilgisini göstermeyebilecektir. Ayrıca, değerleme adil piyasa şartlarında emsal fiyatlarına göre yapılmıştır. Oysa şirket, bulunduğu durum itibariyle bunları daha ucuz fiyattan satmak zorunda kalabilecektir Maddi duran varlık alım ve satımlarının bazılarının kayıtlara yansıtılmadığı, denetim çalışmaları neticesinde tespit edilen bazı hususlardan sonra ancak kayda alındığı tespit edilmiştir. Şu kadarki: Sepken Tarım'ın aktifine kayıtlı tarihli TL maliyetli Bursa Yenişehir'deki tarlası tarihinde TL olarak ortağın şoförü Hasan İlknur adlı kişiye tapudan devir edilmesine rağmen tarihinde TL fatura kesilmiştir tarihi itibariyle söz konusu kişiden olan alacak tutarı TL'dir. Bu işleme ilişkin geç fatura kesilmesi nedeniyle vergisel yükümlülükler olabilecektir tarihinde Ayvalık Cunda Adasında 6,7 bin m2 büyüklüğünde tarla, alış bedeli TL'ye Sepken Tarım adına tapudan satın alınmıştır. Satın alımla ilgili Mango'nun kayıtlarında TL çek ve TL nakit, Sepken'in kayıtlarında TL çek ve TL nakit ödemeleri bulunmaktadır. Tarlanın satın alınması ile ilgili satan şirket tarafından fatura kesilmemiş olmakla birlikte, bağlı ortaklık Sepken tarafından tapu değeri üzerinden aktifleştirme yapılmış ve böylece TL KDV indirimi yapılmıştır. Faturasız bu işleme ilişkin rapor tarihi itibariyle KDV düzeltme beyannamesinin vergi dairesine verilmemesi nedeniyle vergisel risk bulunmaktadır Şirketin bağlı ortaklığı Sepken Tarıma ait Bayrampaşa halinde yer alan yazıhane tahsisi hakkının 18 Temmuz 2012 tarihinde noter devir sözleşmesi ile başka bir şirkete devredildiği belgelenmesine rağmen kayıtlarda bu husus yer almamaktadır. Devirden dolayı TL tutarında çek alınmış ancak söz konusu çek, kayıtlara hasılat olarak yansıtılmayarak ortağın verdiği borç olarak kaydedilmiştir Şirketin ve bağlı ortaklığı Sepken Tarım'ın Antalya'da sahip olduğu hal tahsis haklarının bilanço tarihinden sonra 18 Ocak 2013 tarihinde bir şirkete ve bir şahısa noterden devrine muvafakat edilmesine rağmen, rapor tarihi itibariyle bu devire ilişkin geçerli bir belge elde edilememiştir tarihi itibariyle finansal tablolarda ilişkili taraflara borçlar hesabında ortaklara borçlar olarak muhasebeleştirilen TL'nin oluşumuna ilişkin yeterli denetim kanıtı elde edilememiştir Şirketin İngiltere'de bulunan şubesi, cari dönemde anormal seviyede TL zarar etmiştir. Bu zararın büyük kısmı 2012/4. çeyrekte meydana gelmiştir. Zararın sebebi olarak İngiltere'de bir firmaya Temmuz 2012 ayında yapılan GBP'lik satışa konu yaş sebze ve meyvelerin bozuk çıkması nedeniyle iade alınmasından kaynaklandığı açıklanmıştır. Ancak bozulan yaş sebze ve meyvelerin bu durumlarını belgeleyen bir rapor elde edemedik.

5 3.18. Şirketin 2012/4. çeyrekte anormal seviyede zarar ettiği, bunun sebebinin de satışların maliyetinde artışın neden olduğu açıklanmıştır. Ancak satışların maliyetinin hesaplanmasına ilişkin yeterli bilgi ve denetim kanıtı elde edemedik. Şirketin ürün alımları için verdiği avansları bulunduğu halde, yüksek maliyetlerle elde ettiği ürünleri neden zararına sattığına dair somut bir gerekçe veya sektörel bir bozulmaya ilişkin bilgi bulunmamaktadır Bilanço tarihinden sonra şirket aleyhine başlayan takipler sonucunda kayıtlarda hiç olmayan bazı verilen çeklerin ve verilen senetlerin bilgisine ulaşılmıştır tarihi itibariyle kayıtlarda halen bulunmayan haciz takibine konu olan ve 2012 tarihinde düzenlenen 2013 vadeli 4 adet verilen senetlerin toplam tutarı TL'dir. Ayrıca, hacizlerin başladığı günü kayıtlarda daha önce yer almayan TL tutarındaki çek sahibi ortaya çıkmış ve bu çeke ilişkin takibe başlamasını müteakip 2013 yılında kayıtlara alınmıştır. Bu durumlar, verilen çekler/senetler bilgisinin gerçek durumu yansıtmadığı ve kayıtlarda olmayan başka verilen çeklerin/senetlerin de bulunabileceği şüphesini uyandırmaktadır Yukarıda açıklanan bazı durumlardan dolayı, şirket kayıtlarına yansımayan işlemlerin olduğuna dair emareler bulunmaktadır. Bu nedenle kayıtlara yansımayan gayrimenkul alım - satım işlemleri, belgeye ve ticari işlemlere dayanmayan alınan ve verilen çekler/senetler, cari hesap alacağı ve borcu, satılan stok, canlı varlıklar ve taahhütler olup olmadığına dair yeterli denetim kanıtı elde edemedik. Bazı firmalar ile karşılıklı olarak alınan ve verilen çeklerin bulunması şüphe uyandırmaktadır. İlişkili taraf bilgisinin tarafımıza yeterli açıklıkta verilmediğinden şüphe duymaktayız. Tapu doğrulamalarının bazılarına cevap alınamaması nedeniyle mülkiyet ve takyidat bilgisi tam olarak teyit edilememektedir. Yukarıda sayılan nedenlerle finansal tablolarda hile, usulsüzlük veya hatadan kaynaklanabilecek önemli yanlışlıkların bulunmadığına dair makul ölçüde güvence sağlayamadık. Yasal saptama yapmamakla birlikte, varlıkların kötüye kullanıldığına dair şüphelerimiz bulunmaktadır Şirket, düştüğü finansal darboğaz yüzünden faaliyetini tam ve sağlıklı olarak sürdürememektedir. Ekli finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmasına rağmen, işletmenin sürekliliği varsayımı üzerinde ciddi şüpheler uyandırabilecek olay, durum ve emarelerin şirketin üzerinde yoğun bir şekilde hasıl olması, işletmenin sürekliliğine ilişkin ciddi şüphelerimizin olmasına ve işletmenin sürekliliği ilkesi yönünden bir değerlendirme yapılması gereğine neden olmaktadır. Şirket, mahkemeye sunduğu iyileştirme projesinin gerçekliğini ve uygulanabilirliğini öne sürmekte, ayrıca mahkemenin şirket aleyhine olan takiplerin yürütmesini durdurmasını olumlu bir durum olarak değerlendirmiştir. Şirket yönetimi bunun sonucunda tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararına göre tarihli finansal tabloların işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmasına karar vermiştir. Ancak, şirketin iflas erteleme için mahkemeye başvurması ve mahkemenin ilk kararına göre şirket aleyhine olan takiplerin yürütmesini durdurması tek başına bir mana ifade etmemektedir. Şirket yönetimi Eylül 2012 ayından itibaren 3 tane farklı danışman şirket ile kaynak arayışına girmiş ancak olumlu bir sonuç alamamıştır. Şirket yönetimi gelecekte şirketin faaliyetlerini nasıl yürüteceğine ilişkin tarafımızca da uygun görülen bir yeniden yapılandırma planı sunmamıştır. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ancak, şirket alacaklarının nakde dönüştürülmesine, finansal, ticari ve diğer borçların ödenmesine, borçların yeniden yapılandırılmasına, yeni kaynak teminine, ortakların ilave olarak koyacağı sermayeye veya sağlanacak diğer kaynaklara bağlıdır. Oysa şirket, mahkemeye iflas erteleme başvurusunda bulunduğu çalışmalar dışında bu sayılan tedbirlere yönelik girişimlerde bulunduğuna dair yeterli ve ikna edici çalışmayı bize sunmamıştır.

6 4. Olumsuz Görüş Görüşümüze göre, işletmenin sürekliğine ilişkin varsayım ve 3. paragrafta belirtilen diğer hususların önemi, ilişikteki konsolide finansal tabloların, MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığını göstermektedir. 5. Açıklama Olumsuz görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlar ilgililerin dikkatine sunulur. Şirketin cari dönem faaliyeti (eksi) TL konsolide zararla sonuçlanmıştır yılı başında finansal darboğaz sonucu borçların ödenememesi nedeni ile alacaklılar ve finansman sağlayıcıları 2013 yılı Ocak ayından itibaren şirket varlıkları üzerinde hacizler ve hukuki takipler başlatmışlardır. Alacaklılar tarafından başlatılan takipler nedeniyle şirket faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Şirket, tarihinde TTK'nın 376 ve 377. maddeleri ve İcra İflas Kanunu'nun 179. Maddesi gereği "İflas Erteleme" talebiyle Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmuştur. T.C. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesi tarihindeki ara kararına göre " taşınır-taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklılar tarafından açılan icra takipleri yönünden sadece muhafaza tedbirlerinin uygulanmasına ve rehinli malların satışının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına " karar vermiştir. Bu kararla birlikte şirkete iki kişilik kayyım heyeti ve iyileştirme projesinin incelenmesi amacıyla iki kişilik bilirkişi heyeti atanmıştır. Kayyımlar tarihinde göreve başlamışlardır. Mahkemenin ilk duruşma tarihi olan tarihinde bilirkişilerin raporlarını teslim etmemesi nedeniyle esas hakkındaki karar bir sonraki duruşma tarihi olan tarihine ertelenmiştir tarihinde başlayan yoğun hacizler nedeniyle, şirketin yönetim merkezindeki bilgisayar sistemleri ve sunucuları birçok kere haciz edilerek götürülmüştür. Bu durum veri güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Grup tarihinden itibaren Adana, Antalya, Bursa Yenişehir ve İstanbul Merkez olmak üzere toplam 186 kişiyi işten çıkarmıştır. İşten çıkarma neticesinde şirketin ve bağlı ortaklığının TL kıdem tazminatı ve TL ihbar tazminatı yükümlülüğü doğmuştur. İstanbul, 12 Nisan 2013 DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. A member of ECOVIS International Cafer TEZSEZEN Sorumlu Ortak Başdenetçi Büyükdere Caddesi No: 119/ Gayrettepe - İstanbul

30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL TURİZM

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 8 Mart 2007

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında denetim raporu 1-3 Konsolide finansal durum

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2-3 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4-5 31.12.2013

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA; Kartonsan Karton Sanayi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NA Giriş ÇEMAŞ

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 AĞUSTOS 2008 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 AĞUSTOS 2008 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 AĞUSTOS 2008 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Detaylı

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2-3 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İhlas Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul Kiler

Detaylı

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 20,327,469 7,929,024 Hazır Değerler 4 741,029

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 BİLANÇOLAR... 3-4 GELİR TABLOLARI... 5 ÖZSERMAYE

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1-2 Bilanço 3-4 Gelir Tablosu 5 Mali Tablolara

Detaylı

Mutlucan Tuz Maden İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mutlucan Tuz Maden İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mutlucan Tuz Maden İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2012, 2011 ve 2010 tarihlerine ait finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu Mutlucan Tuz Maden

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı