, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ", q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM"

Transkript

1 Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734 saytlt Kamu Ihale Kanunun 22. maddesi gereli dolrudan temin usulu ile temin edilecektir. Birim fiyatlannrn bildirilmesini rica ederim. Srra No Birim Fiyata Esas Ig Kaleminin Adr Miktan Birimi Birim Fiyatr (TL) Toplam Fiyatr (TL) I A Tipi gehir iqi Arama Saniye z A Tipi $ehirlerarasr Arama Sanrye 3 A Tipi GSM Yoniinde Arama Saniye 4 Telefon Hat 81 Adel GENELTOPLAM Toplamfiyatyalnrz......Tl'dir. $artlar tamamen okunup kabul edilmigtir. onrprr,i Norr,.lR: En son teklif kabul tarihi... /... l2ol4 tarihi mesai saati bitimine kadardlr : Proforma faturalarda malzeme teslim tarihi belirtilecektir. : Teklifler Turk Lirasr olarak verilecektir. : Nakliye firmaya aittir. : Birim fiyatlar tlzerinden teklifettiginiz toplam bedel K.D.v haric belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu gundur. : Usultine uygun olmayan teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. EK: Teknik $arnrame irtibat Adresi: Halk Salhlr Mudurlugu Reqatbey Mah.5.ocak cad.no:53 seyhan / ADANA irtibat TeI: trtibat Fax:

2 ._ffi w T.C. ADANA V,tI,iIiGi Halk Sa$rfr Miidtirlii$i sabit TELEFON HiZMETi TEKNIT $anrnamesi 1.KONU: MiidikliiEiimi.iz ve ba[h birimlerde bulunan sabit hatlann (PSTN); gehir.igi,. gehirlerarast, GSM' Fax, rizel s ewis (444'li hatlarl telefon goriigmeleri hizmetlerinin yaprlmasr igidir' 2-AMAQ: Adana Halk Sa[1[r Mtidtirttifiti ve ba[h birimlerde kullamlan telefon hizmetlerinde kaynaklann etkili, ekonomikve verimli kullamlmasmm sa$lanmastdr. 3.I(APSAM: Adana Halk saplfr Miidiirltig.i ve bafh birimlerin qehir igi, gehirlerarasr, GSM,6zel servis (444',1ii hatlar) telefon gortiqmelerinin, 2014 yrh sonuna k?tt taqrytcr 6n seqimi (A tipi hizmet) gergevesinde hizmet sunan Sabit Teleion Hizmeti (srh) lisansrna sahip iqletmeci tizerinden yaprlmasr igidir. Yaklasrk giirtis.me siireleri : n f'tpi $.ttir igi Arama Saniye A Tipi $ehirlerarast Arama Saniye A Tipi GSM Yoniinde Arama 7.s Saniye Telefon Hat SaYrsr (PSTN) 81 Adet 4-GENEL $ARTLAR: 4.1. Hizmeti saflayan yi.iklenici Bilgi reknolojileri ve iletigim Kurumunca yetkilendirilmig olmahdrr. ytiklenici tarafindan sozleqrie kapsamrnda sa[lanacak hizmetler 5809 sayrh Elektronik Haberlegme Kanunu ve Bilgi Teknolojileil Y. _Iletigim. Kurumu (BTK) tarafindan yiiriirltife konulmug mevzuatauygun olirah bununla ilgili belgeleri idareye vermekle yiikiimliidtir' 4.2, Bilgive Teknoloji Kurumu (BTK) tarafindan belirtilen kapsamda, ilgili Telekom operatorleri ile yaprlmasr gereken A tipi lisans tiplerinde ara ba[lanttlannt tamamlamrq olmahdrr' Firma bununla ilgili belgeleri idareye sunmahdr' 4.3. Yiiklenicinin ses trafifini taqrmak amactyla kurulmug, kendine ait bir. omurgasl olmalt ve omurga yedekliligini sa[lamahdrr. Ytiklenicinin omurgasl ses ve data trafilini birbirinden aytracak yuprdl oi-uil g.r.t rn"t tedir. Yiiklenici ses ve data trafi[ini aym taqrmaltdrr' 4.4. yiiklenici karasal hatlar iizerinden veri iletim lisansma sahip olmasr gerekmekte olup gerekli belgeleri idareye sunmaltdtr'

3 T.C. ADANA vnliligi Halk Sa$rgr Miidiirlii$i -ffi yiiklenici idarenin gehir igi, gehirlerarasr, FAX, GSM ve Ozel Servis (444'lii Hatlar) telefon g6r1igmeleri igin kurulacak aliyapr hizmetinin kesintisiz ve problemsiz olarak saflanmasrndan, lereken tedbiilerinin almmasrndan, hizmet kalitesine iligkin standartlara ve s0zlegme koqullarrna uymakla sorumlu olacakttr yiiklenici hizmetin kesintisiz olank sunulmasr igin gereken tedbirleri almakla yiiktimliidtir. Kesintilerden kaynaklanacak uyugmazhklarda yr.iklenici sorumlu olacaktrr ytiklenici tiim illere, GSM ve Ozel Servi s (444' lii Hatlar) operatcirlerine erigimi saflamakla ytikiimliidtir yiiklenici, arcyannumara, aranan numara, arama zamanr) konuqma siiresi ve konuqma ticretini igeren aylntrli fatura bilgilerini ayhk periyotlarda saflamakla ytikiimltdiir. idarenin talep etmesi halinde aktif fatura doneirine ait aynnirh dokiim 5 gtin igerisinde saflanacakttr. Bu hizmetler igin ayncabir iicret talep edilmeyecektir' 4.9. yiiklenici aylk olarak yaprlan gori.iqmeler ile ilgili, o aya ait aynntrlt faturayt ertesi ayrn ilk 5 iggiinii iginde Aiiitat ortamia-ve kagrt ortammda istenilen adrese gdnderecektir. Faturalandtrma OJn.ri iigili ayrn ilk ve son gunii olacaktrr. Fatura kesim tarihi ile son odeme tarihi arasrnda en az 30 giin s=tire tulunacaktrr. Son uyrtr faturasr (Arahk ) 2015 yrh Ocak ayr igerisinde odenecektir Her ne sebeple olursa olsun fatura bedelleri son odeme tarihinde Odenmemesi durumunda ilk 3 ay igin gecikme iicreti talep edilmeyecektir Odeme ile ilgili gecikmelerden ve diler sorunlardan dolayr hig bir nedenle hizmet kesintiye u[ramayacaktrr yiiklenici idare tarafindan talep edilmesi halinde kullamcr sayrsr, kimlik bilgileri, gori'iqme stireleri ve trafik miktan bilgilerini idare'ye vermek izere 5 (beq) ytl muhafaza etmekle ytikiimltidiir yiiklenici, sahip oldu[u veya difer igletmecilerden kiraladr[r hizmetin sunumuna yonelik her torlii alt yapr, bant genigli[iya da anahtarlama kapasitesi gibi unsurlarla ilgili idareye taahhiit etti[i hizmel kalitesini sa[lamakla yiikiimliidiir Idare ydnetilebilirlik yetkisine sahip olacaktrr. Sistem ve santral iizerinden kullamcrlara muhtelif konu$ma yetkileri verilerek (gehirigi, gehirlerarasy 6zel Servis (444'lii Hatlar) ve GSM) yaprlacak konugmalar srrurlandrrrlacak, hat agma kapama yetkisine sahip olacaktrr Yriklenici, hat agma, kapatma ve yonlendirme iicreti talep etmeyecektir yiiklenici, hizmetin sunumuna yonelik ticret de[iqikliklerini veya hizmet kalitesinde azalma gibi kullanrcr tercihlerini etkileyebilecek veya hatlann kapanmasr gibi herhangi bir defiqikli[i 7 gtin onceden yazlt olarak idareye bildirecektir yiiklenici, yasayla yetkili krhnmrg kigi ve kuruluglarca talep edildifinde, kendi donarum ve gebekesi aracrl[ryla tugrnun rahatsrz edici aramalan tespit etmek igin gereken izleme ve kayrt ekipmarunr bulundurmakla y0ki.imliidiir Miicbir sebepler drgmda, yiiklenici tarafindan yaprlacak rm onarlm gahqmalarr sistemin kesintisiz galgmasrna engel olmayacak qekilde olmafudr 2/s

4 T ffi Y"t). S*ff$rk ##+d$*trftr T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfr Miidiirliigi Yuklenici, qebeke bakrm onarlm gahqmalarr, iqletme anzalan gibi sebeplerle servisin gegici olarak veya tamamen durmasr halinde derhal idareye yazir olarak bildirecektir. Altyapr igletmecisinden kaynaklanan anzalar drgrndaki sistem kesintisine neden olan arruaya 30 (otuz) dakika iginde mtidahale edip en geg 24 saat iginde gozecektir Yiiklenici, sistemde olugacak arrzalarc idarenin bildiriminden itibaren 30 dakika iginde mtidahale etmez ise her bir arza igin sozleqmede belirtilen orarunda ceza kesilir. 4.2l.Yiiklenici tarafindan kurulacak sistemde ses kalitesi, yedeklilik, gtivenlik, izlenebilirlik ve yonetilebilirlik cizellikleri mutlaka bulunmahdrr. 4,22.Sabit telefon hatlarrnrn sabit iicretleri THK (Toptan Hat Kiralama ) kapsamrnda STH yiiklenicisi tarafindan iicretlendirilecektir Hizmet kalitesinin saflanmasr ve olgrilmesi konusunda Hizmet Kalitesi Y0netmeli[i htikiimleri gegerli olacaktrr. Bu yonetmelikte yer alan htiktimler gergevesinde yr.iklenici hizmet kalitesi ve seviyelerine iliqkin anlagtlr, kargrlanabilir ve glincel bilgileri kolay anlaqrlabilir gekilde ayhk hazrlayank, 3 ayda bir rapor halinde idareye sunal Rap orl arda Hizmet Kalitesi Yonetmel ifi htiktimleri gergevesinde ; a-eriqim hattr bagrna arrza oranr, b-baqansrz arama oranl, c- Arva giderme stiresi, Bilgilerini igermelidir. 4,25,4735 sayrh Kanunun 10. maddesi mticbir sebep halleri ve gartlarr haricinde, hizmet kalitesini gosteren kriterlerin fiili gergekleqtirme oranlarr /stireleri aqafrdaki smrr delerleri agmamahdrr. a- Kabul edilir srnrr de$eri:yo 2 den az b- Bagarrsrz aramaoraru: Yo2 denaz c-arva giderme sriresi: maksimum 30 dk. d-$ehir igi, gehirlerarasl ve Ozel Servis (444' lii Hatlar) aramalard,a aramarun kurulma siiresi: maksimum 5 sn, e-gsm aramalarda aramarun kurulma stiresi: maksimum 8 sn olmahdrr Ayn il igin, madde de belirtilen hizmet kalitesini gosteren kriterlerin fiili gergekleqtirme oranlart / siirelerinin3 kez agtlmasr halinde, sozlegmede belirtilen orarunda ceza kesilir sayrh Kanunun 10. Maddesinde belirtilen mricbir sebepler drqrnda 48 saat stire ile araltkstz hizmetin kesintiye u[ramasr halinde, sdzlegme alman kanun hiikiimlerine gore feshedilir. s-genel TTUTUVTT,BN 5.1. idare'nin firma aracrh[ryla yapaca[r $ehir igi, twafta gdninecek numara ile mevcut kullanrlmakta olmayacaktrr. A*.4"'*;r{req ElL.T"$--, $ehirlerarasl veya GSM aramalannda, aranan olan nu ar drgrnd farkh numara talebi 3/s

5 s / ffib\ T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sa$rfr Miidiirliigi w**$$t #*tu*.mh ftr 5,2, Idare tarafindan yaprlacak telefon gortigmelerinde, sa$lanan A Tipi STH Lisansr kapsamrnda gevrilecek numararun oniine herhangi bir ilave numara eklenmesine gerek olmayacakttr idarenin A Tipi STH Yiiklenici aracrhsryla yapacapr $ehir igi, $ehirlerarasr veya GSM aramalarmda, aranan tarafta goriinecek numara ile ilgili sistemin atayacapr numara drgrnda farkh numara talebi olmayacaktrr. S.4.Yiiklenici fatura ile beraber fatura icmalini ve fatura tarihleri arasmda gergeklegen ga[n detaylarrnr ve ga[rr i.icretlerini de idarenin istedili adrese gdnderecektir. 5.5.Hizmet altnacak yiiklenici lisansr kapsamrnda ayn ayrr olarak gahqan ve hayata gegirilmig iiriinleri olmasr gereklidir. 5.6.Kurulacak yaprda ses kalitesi, yedeklilik, gtivenlik, izlenebilirlik ve ycinetilebilirlilik ozellikleri bulunacaktr. 5.7.idare gerekli gdrdiifri takdirde scizlegmeyi tek taraflr feshedebilir. Ytiklenici sadece yaprlan goriigme iicretlerini talep edebilir. Baqka herhangi bir iq igin ricret talep edemez. S.S.Ytiklenicinin kullandrlr ticretlendirme yaz:jirmt kendine ait olmah ve kendisi tarafindan ydnetiliyor olmahdrr. 5.9.Yiiklenici, idarenin internet iizerinden istek ve problemlerini iletebileceli ve takibini yapabilece[i bir web arc yijzij safilayabilmelidir. S.l0.Yiiklenici 1124 ulaqrlabilecek bir ga[rr merkezi numarasr ve teknik destek verebilecek ekibin isim listesi ve telefonlannr teklifle birlikte verecektir. S.ll.Yiiklenici telefon santrallerinin kullanrm ozellikleri olan, konferans ga[rr bekletme, arayan numarayl gosterme gibi ozelliklerini sa[layabilmelidir, Yiiklenici sistemin devreye almmasr ve kapatrlmasr srrasmda Ttirk Telekom ile yapacalr iptal protokol ve sdzlegme iqlemlerini takip edecektir. 5.l3.Yi.iklenici elemanlanntn idareye ait yerlerde gahgma esnasrnda dofabilecek her trirlii zaran yi.iklenici kargrlayacaktrr. Sistemin kurulmasr ile ilgili higbir gekilde ekipman ve kurulum ticreti ahnmayacaktrr deme ile ilgili gecikmelerden ve sorunlardan otiirti higbir qekilde sabit telefon hattr kesilmeyecektir. Bu kesintiden dolayr grkacak zarar ytikleniciye aittir. 5.l5.Yiiklenici mricbir sebepler drqrnda scizlegme feshi durumunda fatura edilecek ycinlendirme iptal iicretini kargrlayacaktrr. 5.l6.Yiiklenici fatura ile beraber fatura icmalini ve fatura tarihleri arasrnda gergeklegen gafrr detaylannr ve gafrr i.icretlerini idare' ye araydrzdrzerinden sunmahdrr. 5.l7.Yi.iklenici 118 ile baqlayan hizmet numaralannr iicretlendirmeyecektir. 5.1S.Ytiklenici, diler ozel servis numaralarrna yaprlacak aramalarr ricretlendirmeyecektir. 5.l9.Yiiklenici, Kurumsal Sabit Telefon Hizmeti ile ilgili teknik destefi, srizlegme sjiresince kendisi verecektlr Yi.iklenici, sistemin gahqrr durumda olup olmadrgrnr stirekli kont

6 T.C. ADANA valiligi Halk Saflrfr Miidiirliigii Y.ff.li*$i:it ffisk#*:*c 5.21.yi.iklenici firma sistemde olugabilecek artza sonucu devre drqr kalmast durumunda sistemin devammt sa[layacak yedek devre sisteme girmelidir ytiklenici sistemin devreye girmemesi ve yedek devrenin sisteme girmemesinden do$acak tiim ek masraf ve iicretleri karqrlayacaktr. Bu masraflar ilk hak edig odemesinden kesilecek ve sozleqme bedelinin yizde bir oranrnd a ceza kesilecektir Kuruma verilen hizmetin sonucunda kesilen faturarun kontroli.i ve kabuli.i Adana Halk Sa[h[r Miidtirlti$i tarafindan ayhk o larak yap r I acaktrr yiiklenici fatural an zamanrnda Adana Halk Sa$rfr Mtidtirlii[ti' ne ulaqttrmak zorundadtr Miicbir sebeplerle (fatura ulagmamasr sistemde goztikmemesi v.b.) faturalann odenmemesi halinde firma gecikme iicreti talep etmeyecek veya kendisi kargrlayacaktrr ytiklenici s6zlegme imza tarihinden itibaren 10 giin igerisinde tiim hatlan gahqrr vaziyette kendi sistemine ddhil edecektir. 6,GLZLLLIK 6. l.telefon gortiqmeler inde azami dlgtide gizlilik ilkelerine riayet edilecektir. 6.2.Higbir suretle goruqmelerin kaydr tutulmayacaktrr' 6.3.ytiklenici personeli / operatorii vasrtasryla higbir nedenle (muayene amacryla dahi olsa) telefon goriigmelerine ddhil olunmayacaktrr' 6.4.AdanaHalk Sa[h[r Miidi.irli.i[ii haricind e2. ve 3. gahrslara bilgi ve belge verilmeyecektir. 6.5.Kurum menf-aatleri on planda tutulacaktrr. Bastna ve kamuoyuna yanslyacak durumlarda Ytiklenici sorumlu tutulacaktrr. 6.6.yiiklenici idarenin yapmr$ ve yapmakta oldu[u telefon gori.iqme kayttlanntn korunmastnt sa[lamak zorundadrr. Aksi durumda bofacak maddi ve manevi zararlardan Yiiklenici sorumlu olica[r gibi her ti.irli.i cezai sorumluluk Ytikleniciye ait olacaktrr. 6.7.Kurum, yi.iklenici firma tarafindan gizlilik ilkelerine uyulmadrfr takdirde idare tutanakla durumu tespit eder ve ytikleniciye sozlegrire bedelinin yizde bir oranrnda ceza uygular. Yi'iklenici gizlilik hususlalyla ilgili sozleqme siiresince tigten fazla ceza altrsa, 4735 Sayrlt Kanun hiiktimleri dofrultusunda sozleqme feshedilir. T.DIGER HUSUSLAR T.l.ytiklenici 7124 ulagrlabilecek bir gafirr merkezi numarasr ve teknik destek verebilecek ekibin isim listesi ve telefonlanm teklifle birlikte verecektir' A-A.**{r*t

7 HALK SAGLIGI MUDURLUGU TELEFoN SIRA ABONE NO NO ABONE ADI o6xuu Iislesi yen KULLANtLDIGT airiru I MridUrh.ik Satr nalma (faks) {dana Halk Saglrgr Mud. MUdUrlUk Satrnalma \dana Halk Saglrgr Mrid. Aile Heklmligi izleme Birimi Qocuk,Ergen, Kadrn Ureme Sag rgr \dana Halk Saghgr Mtid. Qocuk,Ergen, Kadrn Ureme SaShgr(faks) o Adana Halk Saghgr Mrid. MLidUr r.ik Santral Adana Halk Saglrgr Mud. Makam Sekreterva Adana Halk Saglrgr MUd. Makam Sekreterya Adana Halk Saghgr Mud. Personel gube(faks) ldari ve Mali igler gube MUdtiru 11 Bulagrcr Adana Halk Saghgr M0d Makam Sekreterya (faks) IJ Adana Halk Saglrgr Mud. Ruh Saghgr Birimi MUdr.irlUk Faks \dana Halk Saghgr MUd. MUdrirlUk Santral to Adana Halk Saglrgr MUd. MUdurlUk Santral 10 HastaIkla(faks) Adana Halk Sag gr Mtid MUdtirlUk Santral Adana Halk Saglrgr M0d. MUdilrluk Santral \dana Halk Saghgr Mud. \dana Halk Saghgr Mttd. MrldUrluk Santral Halk Saghqr Labaratuvafl zz Adana Halk Sag gr Mrid. ZJ MudUrluk Santral MLidUr[]k Santral Adana Halk Saglrgr MUd qssqtzs Halk Sagllgr Labaratuvarr(faks) Adana Halk Saglrgr MUd. Halk Saglrgr Labaratuvarr zc zo \dana Halk Saglrgr MUd. \dana Halk Saglrgr Mrtd. \dana Halk Saglrgr MUd. Adana Halk Saghgr Mrtd. ZJ Adana Halk Saglrgr MLid Perihan Gizer Ek Hizmet Binasr Adana Halk Sagllgr Mud. Perihan Gizer Ek Hizmet Binast(faks) \dana Halk Saglrgr 24 z6 e1 JZ JI MUd. Adana Halk Saghgr Mi.id Adana Halk Saghgr Mud Adana Halk Sag gr MUd {dana Halk Saglrgr Mrid Adana Halk Saglrgr MOd. 605 Adana Halk Saghgr Mrld, Adana Halk Saghgr Mud \dana Halk Saghgr Mud. Halk Saghgr Labaratuvan Halk Saglrdr Labaratuvarr(Depo) Halk Sagllgr Labaratuvarr Halk Saqhqr Labaratuvarr SUr0c0 Davranrglarr Geligtirme ve Egitim Merkezi Kargakekeg Srtma ve Hastalrklan Dispanseri Kargakekeg Srtma ve Hast,ahklan Dispanseri(faks) Tropikal Tropikal 1 Nolu Ana Qocuk Sag. ve Aie Planlama Merkezi r Noru Ana q;ocuk SaE. ve AieplEnlErna Merkezi 1 Nolu Ana Qocuk Sag.ve Aie Planlama Merkezi(faks) 2 Nolu Ana Qocuk Saq.ve Aie Planlama Merkezi 2 Nolu Ana Qocuk Sag. ve Aie Planlama Merkezi(faks) 2 Nolu Ana Qocuk Sag. ve Aie Planlama Merkezi Kalrtsal Kan Hastallklarr Hemoglin Tant Merkezi Adana Halk Sag gr Mrid. Cevhan Verem Savas Disoanseri Adana Halk Saghgr Mt1d. Sevhan Verem Savas Disoanseri Adana Halk Saghgr Mtid. Seyhan Verem Savas Dispanseri(faks) Adana Halk Saglrgr Mrid Yrire$ir Cumhuriyet Toplum Sag gr Merkezi {dana Halk Saglrgr M0d. YUre$ir Cumhuriyet Toplum Saghgr Merkezi z+o Musfofo Kemol {dana Halk Saghgr M0d. ozgitici' Memur fl -- Yure$ir Cumhuriyet Toplum Sagtrgr Merke.rf fnp/ L icori{iioii

8 \dana Halk Saghgr MUd. Seyhan Toplum Sadhdr Merkezi Adana Halk Saglrgr Mrid. Seyhan Toplum Saqhqr Merkezi Adana Halk Sa!hgr MUd Seyhan Toplum Sadhdl Merkezi(faks) Adana Halk Sagtrgr MUd. F,I Seyhan Toplum Saglrdr Merkezi {dana Halk Saglrgr MUd. Seyhan Toplum Sag qr Merkezi \dana Halk Saghgr MUd. Koza! Toplum Sagrlrgr Merkezi(faks) {dana Halk Saghgr MUd. Kozan Toplum Sadrltdr Merkezi Adana Halk Saghgr Mud. A.F Eker Ana Qocuk Saqhqr Merkezi Adana Halk Saghgr Mtid. Kozan Verem Savas Disoanseri Adana Halk Saglrgr MUd. Yuzbasr Karatas Sad k Evi {dana Halk Saglrgr Mrtd. Akprnar Sadlrk Evi Adana Halk Saghgr Mud. Qelemli Saglkr Evi Adana Halk SaQhgr Mrid Krzrlkas sadlk Evi Adana Halk Sag gl Mrid. Karhk Saslrk Evi Adana Halk Sa!lrgr MUd, Beloren Saghk Evi oz Hakkrbeyli Faik Balcr Sadlrk Evi Adana Halk Saglrgr Mrid. Yagrzlar Saqltk Evi \dana Halk Saghgr MUd. Karaisalt Sadhk Evi Pozantr Akcatekir Sadlrk Evi Adana Halk Saghgr Mud. Karaahmetli K6yU Sadllk Evi Adana Halk Saglrgr MUd. Baklah Sadlrk Evi Adana Halk Saghgr Mud. Deri ve ZUhrevi Hastahklar Disoanseri \dana Halk Saghgr MUd. Sarrgam Toplum Saqhdr Merkezi Adana Halk Sadhdr MUd. Adli Trp Merkezi tl Adana Halk Sadlror MUd. Jeyhan foplum Saglrgr Merkezi(faks) Adana Halk Sadhdr M0d. Ceyhan'Ioplum Sad dr Merkezi IJ {dana Halk SaOhgr M0d. Qukurova Toplum Sag gr Merkezi \dana Halk Saglrqr MUd. QeLmbeyli Toplum SaghSr Merkezi \dana Halk Sad dr MUd. Aladag Toplum Saqhqr Merkezi to Adana Halk Saglrgr Mud. Karaisalr Toplum Sadlrdr Merkezi(faks) Adana Halk Sadhdr Miid. Karaisah Toplum Saqhdr Merkezi Feke Toplum Saghgr Merkezi {dana Halk Saqlrdr MUd. Hastanesi) Feke Toplum Saglrgr Merkezi {dana Halk Sadhdr MUd. Hastanesi) Feke Toplum Saghgr Merkezi Adana Halk Sadhdr Mud. Hastanesi) faks (llge Entegre (itge Entegre (ilge Entegre Adana Halk Sadhdr MUd. ]ukurov;r Toplum Saghdr Merkezi

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

ABONELİK BAŞVURU FORMU

ABONELİK BAŞVURU FORMU ABONELİK BAŞVURU FORMU HİZMET TIPI SABİT TELEFON HİZMETİ, ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Abone Şahıs Firması Bireysel Abone Şirket Adı:... Yetkili Kişinin Adı Soyadı:... T.C. Kimlik Numarası:...Doğum Yeri/Yılı

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

^ M3Et"lyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU

^ M3Etlyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU ELEKTRiK ENER.IiSi ALIM IHALESI TEKMK SARTNAMESI Ill( Yayln I annl 28.08.2014 Revizvon No 0 Revizvon Tarihi Sayfa No 1/l I isr,r,ngur, ULA$rM A.g. GENEL MUDURLUGU ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi TEKNiK

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı