ÖNSÖZ. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir."

Transkript

1 ÖNSÖZ Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı düzenlemelerinin yapıldığı 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı Tebliğ, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı nın sitesinde taslak olarak duyurulmakla birlikte Resmi Gazete de henüz yayımlanmamıģtır. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir. Belirtmek isteriz ki, hazırlanan 100 Soru ġirketlerin karģılaģabilecekleri Vergi Affı konularının kapsamlı bir listesi olma amacını gütmemektedir. Amaç, Vergi Affından yararlanacak olanların hali hazırda üstesinden gelmek zorunda oldukları bazı kilit konuların altını çizmek ve bu konuların çözümünde yardımcı olacak kaynağı oluģturmaktır. 100 Soruda Vergi Affı kitapçığı yukarıda yer alan kanun hükümlerine dayanılarak hazırlansa da, kullanıcıların yorumu nedeniyle farklı uygulamalar ortaya çıkabilir. Bu sebeple gerekli hallerde uzman görüģü alınması yerinde olacaktır. Ayrıca kitapta yer alan bilgi ve belgelerin uzman görüģü alınmadan kullanılmasından dolayı oluģacak maddi ve manevi zarar ve ziyanlardan dolayı Alternatif YMM A.ġ. mesul tutulamaz. 100 Soruda Vergi Affı ve bu kitapçıkta bahsi geçen konular hakkında daha fazla bilgi için bizlerle temasa geçebileceğinizi belirtmekle birlikte, çalıģmanın kullanıcılara faydalı olmasını dileriz. Saygılarımızla, Alternatif YMM A.ġ. Mart/2011 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARI YENĠDEN YAPILANDIRILAN ĠDARELER HANGĠLERĠDĠR? MALĠYE BAKANLIĞI NA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE TAKĠP EDĠLEN AMME ALACAKLARININ TÜRLERĠ NELERDĠR? TORBA KANUN HANGĠ DÖNEMLERĠ KAPSAMAKTADIR? TORBA KANUN HANGĠ DÖNEMLERĠ KAPSAM DIġINDA BIRAKMIġTIR? YILI YILLIK BEYANNAMELERĠ ĠÇĠN TORBA KANUNDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ÖZEL HESAP DÖNEMĠ VE KIST HESAP DÖNEMĠNE TABĠ OLANLAR AÇISINDAN TORBA KANUNDAN YARALANMA SÜRELERĠ NASIL OLACAKTIR? MOTORLU TAġIT VERGĠLERĠ AÇISINDAN TORBA KANUNDAN YARARLANMA SÜRELERĠ NASIL OLACAKTIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU SÜRESĠ NE ZAMANDIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU NASIL OLACAKTIR? BĠRDEN FAZLA VERGĠ DAĠRESĠNE BORCU OLAN MÜKELLEFLER ĠÇĠN BAġVURU NASIL OLACAKTIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLARDAN TALEP ETTĠĞĠM DÖNEM VE TÜRLER ĠÇĠN YARARLANABĠLĠR MĠYĠM? KESĠNLEġMĠġ BORÇLARDAN DOLAYI ĠDAREYE AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAK? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN ÖDENECEK TUTAR NASIL HESAPLANACAKTIR? TEFE/ÜFE AYLIK DEĞĠġĠM ORANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR? TEFE/ÜFE ORANLARINA NEREDEN ULAġABĠLĠRĠM?

3 16. VERGĠ AFFINDAN YARARLANILMASI HALĠNDE ELDE EDĠLECEK AVANTAJI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAYABĠLĠR MĠSĠNĠZ? KESĠNLEġTĠĞĠ HALDE HENÜZ ÖDEME SÜRESĠ GEÇMEMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? UZLAġMA HÜKÜMLERĠNE GÖRE KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? VERGĠ ZIYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA ĠNDĠRĠM (VUK MD.376) SONRASINDA KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? PĠġMANLIK HÜKÜMLERĠNE GÖRE BEYAN EDĠLEN MATRAHLAR ÜZERĠNDEN TAHAKKUK EDEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ĠKMALEN, RE SEN YA DA ĠDARECE YAPILAN TARHĠYATA ĠLĠġKĠN OLARAK DAVA AÇILMAKSIZIN KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ASILLARI KISMEN ÖDENMĠġ OLAN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFI NASIL HESAPLANACAKTIR? ASILLARI TAMAMEN ÖDENMĠġ BORÇLAR ÜZERĠNDEN HESAPLANMIġ GECĠKME FAĠZĠ VE GECĠKME ZAMMININ DURUMU NE OLACAKTIR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARININ TAKSĠTLE ÖDENME ĠMKÂNI VAR MIDIR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI KAÇ TAKSĠTTE ÖDEYEBĠLĠRĠM? YUKARIDA YER ALAN TAKSĠT SAYILARINI VE ÖDEME SÜRELERĠNĠ DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠYĠM? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINA ĠLĠġKĠN TAKSĠTLERĠ ÖDEMEMENĠN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDĠR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARININ YANINDA GÜNCEL DÖNEM VERGĠ BORÇLARIMI DA ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

4 29. YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI KREDĠ KARTI ĠLE ÖDEMEM MÜMKÜN MÜDÜR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI ĠADE ALACAKLARIMA MAHSUP ETMEM MÜMKÜN MÜDÜR? KESĠNLEġMĠġ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN BORÇLARA ĠLĠġKĠN TORBA KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANILABĠLMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN ġartlar NELERDĠR? KESĠNLEġMEMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN ÖDENECEK TUTAR NASIL HESAPLANACAKTIR? TARHĠYAT YAPILMIġ ANCAK HENÜZ DAVA AÇILMIġ VEYA DAVA AÇMA SÜRESĠ GEÇMEMĠġSE NE OLUR? DAVA AÇILMIġ VE KARAR ÇIKMAMIġSA NE OLUR? SON KARAR MÜKELLEF LEHĠNE (TERKĠN) ĠSE NE OLUR? SON KARAR ĠDARE LEHĠNE (TASDĠK) VEYA KISMEN ĠDARE LEHĠNE (TADĠLEN TASDĠK) ĠSE NE OLUR? SON KARAR BOZMA KARARI ĠSE NE OLUR? SON KARAR ONAMA KARARI ĠSE NE OLUR? SON KARAR KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI ĠSE NE OLUR? EN SON KARAR NEDĠR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA SADECE VERGĠ CEZALARINA (VERGĠ ASLINA BAĞLI OLAN) KARġI AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAKTIR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA SADECE VERGĠ CEZALARINA (VERGĠ ASLINA BAĞLI OLMAYAN) KARġI AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAKTIR? ĠġTĠRAK, TEġVĠK VE YARDIM FĠĠLLERĠ NEDENĠYLE KESĠLEN VERGĠ ZĠYAI CEZALARINDA DURUM NE OLACAKTIR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA UZLAġMA TALEPLĠ BORÇLAR ĠÇĠN TORBA KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

5 45. TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA DAVA AÇMA SÜRESĠ GEÇMEMĠġ VEYA ĠHTĠLAF KONUSU OLAN ĠDARĠ PARA CEZALARINDA DURUM NE OLACAKTIR? KESĠNLEġMEMĠġ BORÇLARIN ÖDEME SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? ĠNCELEME VE TARHĠYAT AġAMASINDAKĠ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? TORBA KANUN UN YAYIMI TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE VAR OLAN ĠNCELEMELER DEVAM EDECEK MĠDĠR? ĠNCELEMEYE BAġLAMA TARĠHĠ HANGĠ TARĠH OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE DURUM NE OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE BAġVURU VE ÖDEME ġeklġ NASIL OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE BAġVURU VE ÖDEME ġeklġ HAKKINDA BĠR ÖRNEK VERĠR MĠSĠNĠZ? PĠġMANLIKLA BEYAN NEDĠR? PĠġMANLIKLA BEYAN DURUMUNU BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? PĠġMANLIKLA BEYANDA BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? EMLAK VERGĠSĠ BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNMAYANLAR ĠÇĠN TORBA KANUN DA YAPILAN DÜZENLEMELER NELERDĠR? BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMINDA BULUNABĠLECEK MÜKELLEFLER KĠMLERDĠR?

6 59. NEDEN MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI YAPMALIYIM? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI HANGĠ DÖNEMLER ĠÇĠN GEÇERLĠDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI BAġVURU SÜRESĠ NE ZAMANDIR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMINDA BAġVURU ġeklġ NASIL OLACAKTIR? YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAKTIR? YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN ARTTIRDIKLARI MATRAHLAR ĠÇĠN ALT SINIR VAR MIDIR? MATRAH ARTIRIMINDA ÖDENECEK VERGĠNĠN HESAPLANMASINDA DĠKKATE ALINACAK ORAN NEDĠR? GELĠR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRIMINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? GELĠR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRMINDA HESAPLANAN TUTARIN ÖDEMESĠ NASIL OLACAKTIR? ZARAR BEYAN EDENLER ĠLE BEYANA TABĠ GELĠRĠ OLMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMEYENLER DE MATRAH ARTIRIMI OLANAĞINDAN YARARLANABĠLĠRLER MĠ? KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAKTIR? KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN ARTTIRDIKLARI MATRAHLAR ĠÇĠN ALT SINIR VAR MIDIR? MÜKELLEFĠYET KAYITLARI OLUP DA KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMELERĠNDE ZARAR BEYAN ETMĠġ VEYA HĠÇ BEYANNAME VERMEMĠġ OLAN MÜKELLEFLER ĠLE FAALĠYETTE BULUNDUĞU VEYA GELĠR ELDE ETTĠĞĠ HALDE MÜKELLEFĠYET 6

7 TESĠS ETTĠRMEMĠġ OLAN KURUMLAR MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANABĠLĠR MĠ? YATIRIM ĠNDĠRĠMĠ ĠSTĠSNASI TEVKĠFATINDA VERGĠ ARTIRIMI VE MATRAH BEYANI YAPMAK ZORUNLU MUDUR? YATIRIM ĠNDĠRĠMĠ STOPAJINDA MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? KURUMLAR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRIMINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAYABĠLĠR MĠSĠNĠZ? MATRAH ARTIMINDA GEÇMĠġ YIL ZARARLARININ DURUMU NE OLACAKTIR? MAHSUP EDĠLEMEYECEK GEÇMĠġ YIL ZARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR ÖNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER HANGĠLERĠDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER ĠÇĠN MATRAH VE VERGĠ ARTIRIM ORANLARI NEDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER HAKKINDA BĠR ÖRNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? KDV MATRAH ARTIRIMA ESAS TUTAR VE UYGULANACAK ARTIRIM ORANLARI NELERDĠR? NO.LU KDV BEYANNAMESĠ ĠÇĠN MATRAH ARTIRIMDAN FAYDALANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? KDV ARTIRIMDA BULUNULMASI HALĠNDE SONRAKĠ DÖNEME DEVREDEN KDV NĠN DURUMU NE OLUR? YILIN BELLĠ DÖNEMLERĠ ĠÇĠN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMAK MÜMKÜN MÜDÜR? KDV BEYANNAMELERĠN TAMAMI VERĠLMEKLE BĠRLĠKTE, VERGĠYE TABĠ ĠġLEMLERĠN BULUNMAMASI HALĠNDE ARTIRIM YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

8 85. TORBA YASA KAPSAMINDA ĠġLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTĠA, MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE DEMĠRBAġLARI KAYIT ALTINA ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR? TORBA YASA KAPSAMINDA ĠġLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTĠA, MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE DEMĠRBAġLARI KAYIT ALTINA ALMA SÜRESĠ NEDĠR? KAYITLARA ALINACAK MAL VE SABĠT KIYMETLER NASIL DEĞERLENECEKTĠR? KAYITLARA ALINACAK SABĠT KIYMETLER ĠÇĠN AMORTĠSMAN AYRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? KAYITLARA ALINACAK MAL VE SABĠT KIYMETLERĠN KDV ĠADESĠNE KONU EDĠLMESĠ MÜMKÜN MÜDÜR? BEYAN EDĠLEN KIYMETLERĠN KAYITLARA ĠNTĠKALĠ NASIL OLACAKTIR? BEYAN EDĠLEN KIYMETLERĠN KAYITLARA ĠNTĠKALĠ HAKKINDA BĠR ÖRNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? BEYAN EDĠLEN KIYMETLER BA FORMUNA DAHĠL EDĠLECEK MĠ? TORBA YASA KAPSAMINDA KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠANIN DURUMU NE OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠA HAKKINDA BELGE DÜZENĠ VE DEĞER TESPĠTĠ NASIL OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠA HAKKINDA VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MUHASEBE KAYITLARINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠANIN BS FORMU KARġISINDAKĠ DURUMU NE OLACAKTIR?

9 97. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI NASIL OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANINDA VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER NELER OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLACAKTIR? BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLACAKTIR? BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ?

10 1. Kanun Kapsamında Alacakları Yeniden Yapılandırılan Ġdareler Hangileridir? Kanun kapsamında alacakları yeniden yapılandırılan idareler; - Maliye Bakanlığı, - Gümrük MüsteĢarlığı, - Sosyal Güvenlik Kurumu, - Ġl özel idareleri, - Belediyeler (BüyükĢehir Belediyeleri dâhil), - BüyükĢehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon Ġdareleri, -TEDAġ, - Yurt Kur, - TRT, - KOSGEB, - TOBB ve TOBB a Bağlı Odalar, - Organize Sanayi Bölgeleri. 2. Maliye Bakanlığı na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarının Türleri Nelerdir? sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer i alacaklar, sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacaklar, - Kapsama giren Ġdari Para Cezaları. 3. Torba Kanun hangi dönemleri kapsamaktadır? tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliģkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır yılına iliģkin olarak tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır. 10

11 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere iliģkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır. 4. Torba Kanun hangi dönemleri kapsam dıģında bırakmıģtır? Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Aralık/2010 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresinin son günü Ocak/2011 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. Kasım/2010 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Aralık/2010 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Bu nedenle, 7-8-9/2010 dönemi (3 aylık) gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, /2010 dönemine (3 aylık) iliģkin gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisinin dönemi Aralık/2010 itibarıyla sonlanmakla birlikte beyanname verme süreleri Ocak/2011 ayına rastladığından kapsama girmemektedir Yılı Yıllık Beyannameleri Ġçin Torba Kanundan Yararlanmak Mümkün Müdür? Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2009 takvim yılı ve önceki yıllara iliģkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2010 takvim yılına iliģkin vergilendirme dönemi kapsama girmemektedir. 6. Özel Hesap Dönemi ve Kıst Hesap Dönemine Tabi Olanlar Açısından Torba Kanundan Yararlanma Süreleri Nasıl Olacaktır? Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir yılı kıst dönemlerine iliģkin olup vergi mevzuatı gereği 2010 yılı içerisinde verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden, beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. Aynı Ģekilde, tasfiye dönemine iliģkin olarak verilmesi gereken beyannamelerden kanuni beyanname verme süresi tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 11

12 7. Motorlu TaĢıt Vergileri Açısından Torba Kanundan Yararlanma Süreleri Nasıl Olacaktır? Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taģıtlara iliģkin olup, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gereken motorlu taģıtlar vergisinde; ödeme süresinin son günü tarihine kadar (bu tarih dâhil) olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girmemektedir yılına iliģkin olarak yıllık tahakkuk etmesi gereken motorlu taģıtlar vergisi için yapılan tarhiyatlardan tarihine kadar tahakkuk edenler kapsama girmekte, bu tarihten sonra tahakkuk edenler ise kapsama girmemektedir. 8. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin BaĢvuru Süresi Ne Zamandır? Buna göre, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükģehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak baģvurmaları gerekmektedir. 9. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin BaĢvuru Nasıl Olacaktır? Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleģmiģ alacaklar için madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlularca kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ ekinde dilekçe örnekleri düzenlenmiģ olup alacaklı diğer idarelerce örneğe uygun baģvuru dilekçeleri hazırlanarak borçluların kullanımına sunulacaktır. 10. Birden Fazla Vergi Dairesine Borcu Olan Mükellefler Ġçin BaĢvuru Nasıl Olacaktır? Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı baģvurmaları gerekmektedir. 12

13 11. KesinleĢmiĢ Borçlardan Talep Ettiğim Dönem ve Türler Ġçin Yararlanabilir miyim? Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taģıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taģıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için baģvuruda bulunmaları zorunludur. 12. KesinleĢmiĢ Borçlardan Dolayı Ġdareye Açılan Davalarda Durum Ne Olacak? Torba Kanun hükümlerinden yararlanılmasının Ģartlarından biri de dava açılmaması, açılmıģ davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına baģvurulmaması olduğundan, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere baģvuran borçluların, tahsilat iģlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir. 13. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır? Ödenecek borç tutarının tespiti için vergi asıllarına; - Vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine, - Daha önce hesaplanmıģ gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan borç tutarı bulunacaktır. Yapılandırılan borç tutarının, Kanunda öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi halinde vergi aslına iliģkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 13

14 14. TEFE/ÜFE Aylık DeğiĢim Oranları Nasıl Hesaplanacaktır? Türkiye Ġstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tarihine kadar toptan eģya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değiģim oranları, tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değiģim oranları esas alınacaktır. Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya iliģkin TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmıģ olan oran olacaktır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde de TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı vade tarihinin rastladığı aydan baģlamak suretiyle hesaplanacaktır. TEFE/ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan TEFE/ÜFE aylık değiģim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme iliģkin olarak TEFE/ÜFE aylık değiģim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer iler yerine alınması gereken TEFE/ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir. 15. TEFE/ÜFE Oranlarına Nereden UlaĢabilirim? Türkiye Ġstatistik Kurumunca Ocak/1980 ayından Torba Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki aya ait ÜFE aylık değiģim oranı dahil açıklanan TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları Maliye Bakanlığının çıkaracağı Tebliğe ekli tabloda (Ek:3) yer almaktadır. 16. Vergi Affından Yararlanılması Halinde Elde Edilecek Avantajı Bir Örnek Ġle Açıklayabilir Misiniz? ÖRNEK: vadeli TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiģtir. Torba Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.050,11 TL gecikme zammı hesaplanmıģtır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 4.550,11 TL dir. Torba Kanundan yararlanmak üzere baģvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı ve TEFE/ÜFE tutarı aģağıdaki Ģekilde olacaktır. 14

15 Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Alacak Aslı Tutarı Toplam Gecikme Zammı Oranı Gecikme Zammı Tutarı* Toplam TEFE/ÜFE Oranı TEFE/ÜFE Tutarı* 2.500,00 % 82, ,11 % 24, ,06 * arasındaki süre için hesaplanmıģtır. Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aģağıdaki gibi olacaktır. Ödenecek Tutar Gelir (stp) Vergisi : 2.500,00 TL TEFE/ ÜFE Tutarı : 619,06TL (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) TOPLAM : 3.119,06TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Aslına Uygulanan : 2.050,11 TL Gecikme Zammı TOPLAM : 2.050,11 TL Yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanan ödenecek toplam 3.119,06 TL tutarın Torba Kanunda öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi halinde, toplam 2.050,11 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir. 17. KesinleĢtiği Halde Henüz Ödeme Süresi GeçmemiĢ Borçlar Ġçin Kanun Hükümlerinden Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleģtiği halde ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan borçlar için de Kanun hükmünden yararlanılabilecektir. 18. UzlaĢma Hükümlerine Göre KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihinden önce 213 sayılı Kanunun gerek uzlaģma gerekse tarhiyat öncesi uzlaģma hükümlerinden yararlanılarak uzlaģma sağlanmıģ ancak henüz ödeme süresi geçmemiģ borcu olan mükellefler, uzlaģma 15

16 sonucu tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 19. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Ġndirim (VUK Md.376) Sonrasında KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilmiģ olan vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiģ, henüz ödeme süresi geçmemiģ bulunan borçlar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Torba Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. 20. PiĢmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden Tahakkuk Eden Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla piģmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiģ olan borçlar için Torba Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu takdirde, piģmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 21. Ġkmalen, Re sen Ya Da Ġdarece Yapılan Tarhiyata ĠliĢkin Olarak Dava Açılmaksızın KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Ġkmalen, re sen ya da idarece tarh edilmiģ olan ve Torba Kanun tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiģ ancak henüz ödeme süresi geçmemiģ bulunan borçlar için tarhiyata iliģkin vergi ve ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak Kanunun 2nci maddesi hükmünden yararlanılabilecektir. 22. Asılları Kısmen ÖdenmiĢ Olan Borçlar Ġçin Vergi Affı Nasıl Hesaplanacaktır? Asılları kısmen ödenmiģ olan vergilerin ödenmemiģ kısmına, - Vade tarihinden Torba Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine, 16

17 - Daha önce hesaplanmıģ gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, ödenmemiģ vergi aslı ile toplanarak yapılandırılan borç tutarı bulunacaktır. 23. Asılları Tamamen ÖdenmiĢ Borçlar Üzerinden HesaplanmıĢ Gecikme Faizi ve Gecikme Zammının Durumu Ne Olacaktır? Asılları tamamen ödenmiģ vergiler üzerinden hesaplanmıģ gecikme zammı ve gecikme faizleri; - Verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - Vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanarak yapılandırılacaktır. 24. Yapılandırılan Borç Tutarının Taksitle Ödenme Ġmkânı Var Mıdır? Torba Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarının taksitle ödenmesi imkanı getirilmiģ ve ödeme süresine bağlı olarak katsayı uygulaması öngörülmüģtür. 25. Yapılandırılan Borç Tutarını Kaç Taksitte Ödeyebilirim? Torba Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borç tutarı; 1) Altı eģit taksit için (1,05), 2) Dokuz eģit taksit için (1,07), 3) Oniki eģit taksit için (1,10), 4) Onsekiz eģit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılmak suretiyle ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikiģer aylık dönemler halinde ödenebilecektir. 26. Yukarıda Yer Alan Taksit Sayılarını ve Ödeme Sürelerini DeğiĢtirebilir Miyim? Yapılandırılan borç tutarının taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlular baģvuru sırasında sadece altı, dokuz, oniki veya onsekiz eģit taksitte ödeme seçeneklerinden 17

18 birini tercih edebileceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. 27. Yapılandırılan Borç Tutarına ĠliĢkin Taksitleri Ödememenin Doğurduğu Sonuçlar Nelerdir? Yapılandırılan borç tutarına iliģkin bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için Torba Kanun hükmünden yararlanacak bu tarihten sonra ise Torba Kanun kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir. 28. Yapılandırılan Borç Tutarının Yanında Güncel Dönem Vergi Borçlarımı Da Ödemek Zorunda Mıyım? Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergileri, Gelir (Stopaj) Vergisi, Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi için, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin baģlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi Ģarttır. 29. Yapılandırılan Borç Tutarını Kredi Kartı Ġle Ödemem Mümkün Müdür? Torba Kanun kapsamında yapılandırılan borç tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine mümkündür. Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için alacaklı kurumlar olan Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsilata aracılık yapan bankalarla anlaģma yapması gerekmektedir. 30. Yapılandırılan Borç Tutarını Ġade Alacaklarıma Mahsup Etmem Mümkün Müdür? BaĢvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi Ģartıyla yapılandırılan borç tutarının mahsup yoluyla ödenmesi mümkündür. 18

19 31. KesinleĢmiĢ veya Dava Safhasında Bulunan Borçlara ĠliĢkin Torba Kanun Hükümlerinden Yararlanılabilmesi Ġçin Gerekli Olan ġartlar Nelerdir? Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla; a) Ġkmalen, re sen veya idarece yapılmıģ bir tarhiyatın bulunması ve tarhiyata karģı; - Vergi mahkemeleri nezdinde dava açma süresi geçmemiģ veya dava açılmıģ bulunması, - Bölge idare mahkemeleri veya DanıĢtay nezdinde ilgisine göre itiraz, temyiz veya karar düzeltme talep sürelerinin geçmemiģ olması ya da bu yollara baģvurulmuģ olması, b) Ġdari para cezalarına iliģkin idari yaptırım kararlarına karģı dava açma süresi geçmemiģ veya dava açılmıģ olması ya da ilk derece yargı merciinin verdiği karara karģı kanun yoluna baģvurma süresi geçmemiģ veya baģvurulmuģ olması gerekmektedir. 32. KesinleĢmemiĢ Borçlar Ġçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır? Kapsama giren kesinleģmemiģ borçların bir kısmı ile TEFE/ÜFE oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergi ve cezaların bir kısmı ile faiz ve zamların tahsilinden vazgeçilmektedir. Ödenecek ve silinecek borç tutarları, tarhiyatın/ihtilafın bulunduğu durumu göre değiģmektedir. 33. Tarhiyat YapılmıĢ Ancak Henüz Dava AçılmıĢ veya Dava Açma Süresi GeçmemiĢse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı. 19

20 34. Dava AçılmıĢ ve Karar ÇıkmamıĢsa Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı. 35. Son Karar Mükellef Lehine (Terkin) Ġse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 20 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 10 u - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergi aslının % 80 i - Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 90 ı - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tamamı. 36. Son Karar Ġdare Lehine (Tasdik) veya Kısmen Ġdare Lehine (Tadilen Tasdik) Ġse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının tamamı - Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen ceza tutarının % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı. 20

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı

Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Sirküler No : 2016 / 22 Sirküler Tarihi : 06.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 Sayılı Kanun 19.08.2016 tarihli

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/29 VERGİ Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Mayıs/2016 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Haziran/2016 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

Mayıs/2016 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Haziran/2016 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. 23 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29810 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 06 Nisan

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı

Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı Yahya ARIKAN İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Başta vergi ve sigorta primi olmak üzere devlete olan borçların ödenmesinde kolaylık getiren

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060 Sirküler Tarihi : 08.06.2017 Sirküler No : 2017/060 7020 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANACAK ALACAKLARA İLİŞKİN 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ ÖZETİ 3 Haziran 2017 gün ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. MADDE 1- (1) Bu Kanunun Birinci, Ġkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan hükümleri;

BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. MADDE 1- (1) Bu Kanunun Birinci, Ġkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan hükümleri; VERGĠ AFFI TBMM DE KABUL EDĠLEN METĠN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU VE DĠĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-11 6736 SAYILI KANUN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1) 6552 sayılı ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

SON DÖNEM KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILARAK TAKSĠTLER HALĠNDE ÖDENMESĠ ĠMKÂNI GETĠRĠLMĠġTĠR

SON DÖNEM KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILARAK TAKSĠTLER HALĠNDE ÖDENMESĠ ĠMKÂNI GETĠRĠLMĠġTĠR SİRKÜLER NO: YORDAM 2017/S 30 ĠST. 06.06.2017 SON DÖNEM KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILARAK TAKSĠTLER HALĠNDE ÖDENMESĠ ĠMKÂNI GETĠRĠLMĠġTĠR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı R. Gazetede yayınlanan

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ 1- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI KAPSAMI Matrah Artırımı Vergi Artırımı : Kurumlar Vergisi Gelir

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN 1 KAPSAMA GĠREN ĠDARELER Maliye Bakanlığı Gümrük MüsteĢarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyeler BüyükĢehir Belediyeleri

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

TEBLİĞ sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

TEBLİĞ sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. 12 Mart 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27872 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 6111 sayılı Bazı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun un Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bağlı tahsil daireleri

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırma İlişkin Hükümler Sirküler 2016-044 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun; Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümler 6736 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR:

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: SİRKÜLER TARİHİ : 22/10/2013 SİRKÜLER NO : 2013/80 TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6495

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) ASMMMO

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) ASMMMO BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN Resmi Gazete Sayısı 29810 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 23.08.2016 I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK II- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER III- KESİNLEŞMEMİŞ

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/083

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/083 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Sirküler No : 2016/083 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1)

GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1) GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Tebliğin amacı, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 66 (Adalet Adalet ve ve Kalkınma Kalkınma Partisi Grup Partisi Başkanvekili Grup Başkanvekili Milletvekili Süreyya Kayseri Sadi Bilgiç in Milletvekili Teklifi) Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen ancak, TBMM tarafından kabul edilen ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST, 06.06.2017 ÖZET: 03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete de 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Uygulama Rehberi Hakkında

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Uygulama Rehberi Hakkında S Ġ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 14.03.2011 Sayı: 2011/13 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Uygulama Rehberi Hakkında 6111 SAYILI KANUN (UYGULAMA REHBERĠ) 14 MART

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84

5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84 İstanbul, 22.08.2013 5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 05/06/20176 SİRKÜLER NO : 2017/79 GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI: 3 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede Gümrük

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 24 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

alfa ymm İstanbul, 20/03/2008 ALFA GENELGE 2008/29 Konu: İhtilaflı Bazı Kamu Alacaklarında Uzlaşma

alfa ymm İstanbul, 20/03/2008 ALFA GENELGE 2008/29 Konu: İhtilaflı Bazı Kamu Alacaklarında Uzlaşma alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 20/03/2008 ALFA GENELGE 2008/29 Konu: İhtilaflı Bazı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 12.09.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 KONU: İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

TEBLİĞ. - Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler

TEBLİĞ. - Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler 23 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29810 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sayılı Kanun 1 Seri No lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sayılı Kanun 1 Seri No lu Genel Tebliğ Yayımlandı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,24/08/2016 Sayı:2016/35

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Sirküler No: 2016-66 Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Resmi Gazete'de henüz yayımlanmayan ancak 3 Ağustos 2016

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL AMAÇ Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi Vergi ihtilaflarının

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI 05.06.2017/73-1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan

Detaylı

Kanun kapsamına giren vergiler, vergilendirme dönemleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

Kanun kapsamına giren vergiler, vergilendirme dönemleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016

Detaylı

Sözü edilen Kanun ve ilgili Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Sözü edilen Kanun ve ilgili Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. 1 Tamim Tarihi : 09.09.2016 Tamim No : 2016/10 Tamim Konusu : 6736 Sayılı Kanun ve İlgili Tebliğ Düzenlemeleri Dağıtım : Bütün Şirketler TAMİM Kamuoyunda Af Kanunu olarak adlandırılan 6736 sayılı Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TEBLİĞ. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan:

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TEBLİĞ. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ağustos 2016 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

Alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, stoklarda düzeltme

Alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, stoklarda düzeltme Alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, stoklarda düzeltme KesinleĢmiĢ Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Düzenlemeler (mad.2) KesinleĢmemiĢ veya Dava Safhasında Bulunan

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 24.08.2016/103-1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : ebliğde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Sayısı 29812 Resmi Gazete Tarihi 25.08.2016 Amaç ve Kapsam Kesinleşmiş Gümrük Vergileri Alacağında

Detaylı