ÖNSÖZ. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir."

Transkript

1 ÖNSÖZ Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı düzenlemelerinin yapıldığı 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı Tebliğ, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı nın sitesinde taslak olarak duyurulmakla birlikte Resmi Gazete de henüz yayımlanmamıģtır. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir. Belirtmek isteriz ki, hazırlanan 100 Soru ġirketlerin karģılaģabilecekleri Vergi Affı konularının kapsamlı bir listesi olma amacını gütmemektedir. Amaç, Vergi Affından yararlanacak olanların hali hazırda üstesinden gelmek zorunda oldukları bazı kilit konuların altını çizmek ve bu konuların çözümünde yardımcı olacak kaynağı oluģturmaktır. 100 Soruda Vergi Affı kitapçığı yukarıda yer alan kanun hükümlerine dayanılarak hazırlansa da, kullanıcıların yorumu nedeniyle farklı uygulamalar ortaya çıkabilir. Bu sebeple gerekli hallerde uzman görüģü alınması yerinde olacaktır. Ayrıca kitapta yer alan bilgi ve belgelerin uzman görüģü alınmadan kullanılmasından dolayı oluģacak maddi ve manevi zarar ve ziyanlardan dolayı Alternatif YMM A.ġ. mesul tutulamaz. 100 Soruda Vergi Affı ve bu kitapçıkta bahsi geçen konular hakkında daha fazla bilgi için bizlerle temasa geçebileceğinizi belirtmekle birlikte, çalıģmanın kullanıcılara faydalı olmasını dileriz. Saygılarımızla, Alternatif YMM A.ġ. Mart/2011 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARI YENĠDEN YAPILANDIRILAN ĠDARELER HANGĠLERĠDĠR? MALĠYE BAKANLIĞI NA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE TAKĠP EDĠLEN AMME ALACAKLARININ TÜRLERĠ NELERDĠR? TORBA KANUN HANGĠ DÖNEMLERĠ KAPSAMAKTADIR? TORBA KANUN HANGĠ DÖNEMLERĠ KAPSAM DIġINDA BIRAKMIġTIR? YILI YILLIK BEYANNAMELERĠ ĠÇĠN TORBA KANUNDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ÖZEL HESAP DÖNEMĠ VE KIST HESAP DÖNEMĠNE TABĠ OLANLAR AÇISINDAN TORBA KANUNDAN YARALANMA SÜRELERĠ NASIL OLACAKTIR? MOTORLU TAġIT VERGĠLERĠ AÇISINDAN TORBA KANUNDAN YARARLANMA SÜRELERĠ NASIL OLACAKTIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU SÜRESĠ NE ZAMANDIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU NASIL OLACAKTIR? BĠRDEN FAZLA VERGĠ DAĠRESĠNE BORCU OLAN MÜKELLEFLER ĠÇĠN BAġVURU NASIL OLACAKTIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLARDAN TALEP ETTĠĞĠM DÖNEM VE TÜRLER ĠÇĠN YARARLANABĠLĠR MĠYĠM? KESĠNLEġMĠġ BORÇLARDAN DOLAYI ĠDAREYE AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAK? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN ÖDENECEK TUTAR NASIL HESAPLANACAKTIR? TEFE/ÜFE AYLIK DEĞĠġĠM ORANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR? TEFE/ÜFE ORANLARINA NEREDEN ULAġABĠLĠRĠM?

3 16. VERGĠ AFFINDAN YARARLANILMASI HALĠNDE ELDE EDĠLECEK AVANTAJI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAYABĠLĠR MĠSĠNĠZ? KESĠNLEġTĠĞĠ HALDE HENÜZ ÖDEME SÜRESĠ GEÇMEMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? UZLAġMA HÜKÜMLERĠNE GÖRE KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? VERGĠ ZIYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA ĠNDĠRĠM (VUK MD.376) SONRASINDA KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? PĠġMANLIK HÜKÜMLERĠNE GÖRE BEYAN EDĠLEN MATRAHLAR ÜZERĠNDEN TAHAKKUK EDEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ĠKMALEN, RE SEN YA DA ĠDARECE YAPILAN TARHĠYATA ĠLĠġKĠN OLARAK DAVA AÇILMAKSIZIN KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ASILLARI KISMEN ÖDENMĠġ OLAN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFI NASIL HESAPLANACAKTIR? ASILLARI TAMAMEN ÖDENMĠġ BORÇLAR ÜZERĠNDEN HESAPLANMIġ GECĠKME FAĠZĠ VE GECĠKME ZAMMININ DURUMU NE OLACAKTIR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARININ TAKSĠTLE ÖDENME ĠMKÂNI VAR MIDIR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI KAÇ TAKSĠTTE ÖDEYEBĠLĠRĠM? YUKARIDA YER ALAN TAKSĠT SAYILARINI VE ÖDEME SÜRELERĠNĠ DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠYĠM? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINA ĠLĠġKĠN TAKSĠTLERĠ ÖDEMEMENĠN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDĠR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARININ YANINDA GÜNCEL DÖNEM VERGĠ BORÇLARIMI DA ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

4 29. YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI KREDĠ KARTI ĠLE ÖDEMEM MÜMKÜN MÜDÜR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI ĠADE ALACAKLARIMA MAHSUP ETMEM MÜMKÜN MÜDÜR? KESĠNLEġMĠġ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN BORÇLARA ĠLĠġKĠN TORBA KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANILABĠLMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN ġartlar NELERDĠR? KESĠNLEġMEMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN ÖDENECEK TUTAR NASIL HESAPLANACAKTIR? TARHĠYAT YAPILMIġ ANCAK HENÜZ DAVA AÇILMIġ VEYA DAVA AÇMA SÜRESĠ GEÇMEMĠġSE NE OLUR? DAVA AÇILMIġ VE KARAR ÇIKMAMIġSA NE OLUR? SON KARAR MÜKELLEF LEHĠNE (TERKĠN) ĠSE NE OLUR? SON KARAR ĠDARE LEHĠNE (TASDĠK) VEYA KISMEN ĠDARE LEHĠNE (TADĠLEN TASDĠK) ĠSE NE OLUR? SON KARAR BOZMA KARARI ĠSE NE OLUR? SON KARAR ONAMA KARARI ĠSE NE OLUR? SON KARAR KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI ĠSE NE OLUR? EN SON KARAR NEDĠR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA SADECE VERGĠ CEZALARINA (VERGĠ ASLINA BAĞLI OLAN) KARġI AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAKTIR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA SADECE VERGĠ CEZALARINA (VERGĠ ASLINA BAĞLI OLMAYAN) KARġI AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAKTIR? ĠġTĠRAK, TEġVĠK VE YARDIM FĠĠLLERĠ NEDENĠYLE KESĠLEN VERGĠ ZĠYAI CEZALARINDA DURUM NE OLACAKTIR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA UZLAġMA TALEPLĠ BORÇLAR ĠÇĠN TORBA KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

5 45. TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA DAVA AÇMA SÜRESĠ GEÇMEMĠġ VEYA ĠHTĠLAF KONUSU OLAN ĠDARĠ PARA CEZALARINDA DURUM NE OLACAKTIR? KESĠNLEġMEMĠġ BORÇLARIN ÖDEME SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? ĠNCELEME VE TARHĠYAT AġAMASINDAKĠ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? TORBA KANUN UN YAYIMI TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE VAR OLAN ĠNCELEMELER DEVAM EDECEK MĠDĠR? ĠNCELEMEYE BAġLAMA TARĠHĠ HANGĠ TARĠH OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE DURUM NE OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE BAġVURU VE ÖDEME ġeklġ NASIL OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE BAġVURU VE ÖDEME ġeklġ HAKKINDA BĠR ÖRNEK VERĠR MĠSĠNĠZ? PĠġMANLIKLA BEYAN NEDĠR? PĠġMANLIKLA BEYAN DURUMUNU BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? PĠġMANLIKLA BEYANDA BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? EMLAK VERGĠSĠ BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNMAYANLAR ĠÇĠN TORBA KANUN DA YAPILAN DÜZENLEMELER NELERDĠR? BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMINDA BULUNABĠLECEK MÜKELLEFLER KĠMLERDĠR?

6 59. NEDEN MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI YAPMALIYIM? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI HANGĠ DÖNEMLER ĠÇĠN GEÇERLĠDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI BAġVURU SÜRESĠ NE ZAMANDIR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMINDA BAġVURU ġeklġ NASIL OLACAKTIR? YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAKTIR? YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN ARTTIRDIKLARI MATRAHLAR ĠÇĠN ALT SINIR VAR MIDIR? MATRAH ARTIRIMINDA ÖDENECEK VERGĠNĠN HESAPLANMASINDA DĠKKATE ALINACAK ORAN NEDĠR? GELĠR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRIMINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? GELĠR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRMINDA HESAPLANAN TUTARIN ÖDEMESĠ NASIL OLACAKTIR? ZARAR BEYAN EDENLER ĠLE BEYANA TABĠ GELĠRĠ OLMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMEYENLER DE MATRAH ARTIRIMI OLANAĞINDAN YARARLANABĠLĠRLER MĠ? KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAKTIR? KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN ARTTIRDIKLARI MATRAHLAR ĠÇĠN ALT SINIR VAR MIDIR? MÜKELLEFĠYET KAYITLARI OLUP DA KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMELERĠNDE ZARAR BEYAN ETMĠġ VEYA HĠÇ BEYANNAME VERMEMĠġ OLAN MÜKELLEFLER ĠLE FAALĠYETTE BULUNDUĞU VEYA GELĠR ELDE ETTĠĞĠ HALDE MÜKELLEFĠYET 6

7 TESĠS ETTĠRMEMĠġ OLAN KURUMLAR MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANABĠLĠR MĠ? YATIRIM ĠNDĠRĠMĠ ĠSTĠSNASI TEVKĠFATINDA VERGĠ ARTIRIMI VE MATRAH BEYANI YAPMAK ZORUNLU MUDUR? YATIRIM ĠNDĠRĠMĠ STOPAJINDA MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? KURUMLAR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRIMINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAYABĠLĠR MĠSĠNĠZ? MATRAH ARTIMINDA GEÇMĠġ YIL ZARARLARININ DURUMU NE OLACAKTIR? MAHSUP EDĠLEMEYECEK GEÇMĠġ YIL ZARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR ÖNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER HANGĠLERĠDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER ĠÇĠN MATRAH VE VERGĠ ARTIRIM ORANLARI NEDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER HAKKINDA BĠR ÖRNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? KDV MATRAH ARTIRIMA ESAS TUTAR VE UYGULANACAK ARTIRIM ORANLARI NELERDĠR? NO.LU KDV BEYANNAMESĠ ĠÇĠN MATRAH ARTIRIMDAN FAYDALANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? KDV ARTIRIMDA BULUNULMASI HALĠNDE SONRAKĠ DÖNEME DEVREDEN KDV NĠN DURUMU NE OLUR? YILIN BELLĠ DÖNEMLERĠ ĠÇĠN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMAK MÜMKÜN MÜDÜR? KDV BEYANNAMELERĠN TAMAMI VERĠLMEKLE BĠRLĠKTE, VERGĠYE TABĠ ĠġLEMLERĠN BULUNMAMASI HALĠNDE ARTIRIM YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

8 85. TORBA YASA KAPSAMINDA ĠġLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTĠA, MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE DEMĠRBAġLARI KAYIT ALTINA ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR? TORBA YASA KAPSAMINDA ĠġLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTĠA, MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE DEMĠRBAġLARI KAYIT ALTINA ALMA SÜRESĠ NEDĠR? KAYITLARA ALINACAK MAL VE SABĠT KIYMETLER NASIL DEĞERLENECEKTĠR? KAYITLARA ALINACAK SABĠT KIYMETLER ĠÇĠN AMORTĠSMAN AYRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? KAYITLARA ALINACAK MAL VE SABĠT KIYMETLERĠN KDV ĠADESĠNE KONU EDĠLMESĠ MÜMKÜN MÜDÜR? BEYAN EDĠLEN KIYMETLERĠN KAYITLARA ĠNTĠKALĠ NASIL OLACAKTIR? BEYAN EDĠLEN KIYMETLERĠN KAYITLARA ĠNTĠKALĠ HAKKINDA BĠR ÖRNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? BEYAN EDĠLEN KIYMETLER BA FORMUNA DAHĠL EDĠLECEK MĠ? TORBA YASA KAPSAMINDA KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠANIN DURUMU NE OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠA HAKKINDA BELGE DÜZENĠ VE DEĞER TESPĠTĠ NASIL OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠA HAKKINDA VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MUHASEBE KAYITLARINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠANIN BS FORMU KARġISINDAKĠ DURUMU NE OLACAKTIR?

9 97. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI NASIL OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANINDA VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER NELER OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLACAKTIR? BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLACAKTIR? BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ?

10 1. Kanun Kapsamında Alacakları Yeniden Yapılandırılan Ġdareler Hangileridir? Kanun kapsamında alacakları yeniden yapılandırılan idareler; - Maliye Bakanlığı, - Gümrük MüsteĢarlığı, - Sosyal Güvenlik Kurumu, - Ġl özel idareleri, - Belediyeler (BüyükĢehir Belediyeleri dâhil), - BüyükĢehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon Ġdareleri, -TEDAġ, - Yurt Kur, - TRT, - KOSGEB, - TOBB ve TOBB a Bağlı Odalar, - Organize Sanayi Bölgeleri. 2. Maliye Bakanlığı na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarının Türleri Nelerdir? sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer i alacaklar, sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacaklar, - Kapsama giren Ġdari Para Cezaları. 3. Torba Kanun hangi dönemleri kapsamaktadır? tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliģkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır yılına iliģkin olarak tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır. 10

11 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere iliģkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır. 4. Torba Kanun hangi dönemleri kapsam dıģında bırakmıģtır? Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Aralık/2010 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresinin son günü Ocak/2011 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. Kasım/2010 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Aralık/2010 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Bu nedenle, 7-8-9/2010 dönemi (3 aylık) gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, /2010 dönemine (3 aylık) iliģkin gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisinin dönemi Aralık/2010 itibarıyla sonlanmakla birlikte beyanname verme süreleri Ocak/2011 ayına rastladığından kapsama girmemektedir Yılı Yıllık Beyannameleri Ġçin Torba Kanundan Yararlanmak Mümkün Müdür? Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2009 takvim yılı ve önceki yıllara iliģkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2010 takvim yılına iliģkin vergilendirme dönemi kapsama girmemektedir. 6. Özel Hesap Dönemi ve Kıst Hesap Dönemine Tabi Olanlar Açısından Torba Kanundan Yararlanma Süreleri Nasıl Olacaktır? Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir yılı kıst dönemlerine iliģkin olup vergi mevzuatı gereği 2010 yılı içerisinde verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden, beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. Aynı Ģekilde, tasfiye dönemine iliģkin olarak verilmesi gereken beyannamelerden kanuni beyanname verme süresi tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 11

12 7. Motorlu TaĢıt Vergileri Açısından Torba Kanundan Yararlanma Süreleri Nasıl Olacaktır? Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taģıtlara iliģkin olup, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gereken motorlu taģıtlar vergisinde; ödeme süresinin son günü tarihine kadar (bu tarih dâhil) olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girmemektedir yılına iliģkin olarak yıllık tahakkuk etmesi gereken motorlu taģıtlar vergisi için yapılan tarhiyatlardan tarihine kadar tahakkuk edenler kapsama girmekte, bu tarihten sonra tahakkuk edenler ise kapsama girmemektedir. 8. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin BaĢvuru Süresi Ne Zamandır? Buna göre, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükģehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak baģvurmaları gerekmektedir. 9. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin BaĢvuru Nasıl Olacaktır? Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleģmiģ alacaklar için madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlularca kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ ekinde dilekçe örnekleri düzenlenmiģ olup alacaklı diğer idarelerce örneğe uygun baģvuru dilekçeleri hazırlanarak borçluların kullanımına sunulacaktır. 10. Birden Fazla Vergi Dairesine Borcu Olan Mükellefler Ġçin BaĢvuru Nasıl Olacaktır? Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı baģvurmaları gerekmektedir. 12

13 11. KesinleĢmiĢ Borçlardan Talep Ettiğim Dönem ve Türler Ġçin Yararlanabilir miyim? Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taģıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taģıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için baģvuruda bulunmaları zorunludur. 12. KesinleĢmiĢ Borçlardan Dolayı Ġdareye Açılan Davalarda Durum Ne Olacak? Torba Kanun hükümlerinden yararlanılmasının Ģartlarından biri de dava açılmaması, açılmıģ davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına baģvurulmaması olduğundan, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere baģvuran borçluların, tahsilat iģlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir. 13. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır? Ödenecek borç tutarının tespiti için vergi asıllarına; - Vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine, - Daha önce hesaplanmıģ gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan borç tutarı bulunacaktır. Yapılandırılan borç tutarının, Kanunda öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi halinde vergi aslına iliģkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 13

14 14. TEFE/ÜFE Aylık DeğiĢim Oranları Nasıl Hesaplanacaktır? Türkiye Ġstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tarihine kadar toptan eģya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değiģim oranları, tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değiģim oranları esas alınacaktır. Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya iliģkin TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmıģ olan oran olacaktır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde de TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı vade tarihinin rastladığı aydan baģlamak suretiyle hesaplanacaktır. TEFE/ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan TEFE/ÜFE aylık değiģim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme iliģkin olarak TEFE/ÜFE aylık değiģim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer iler yerine alınması gereken TEFE/ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir. 15. TEFE/ÜFE Oranlarına Nereden UlaĢabilirim? Türkiye Ġstatistik Kurumunca Ocak/1980 ayından Torba Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki aya ait ÜFE aylık değiģim oranı dahil açıklanan TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları Maliye Bakanlığının çıkaracağı Tebliğe ekli tabloda (Ek:3) yer almaktadır. 16. Vergi Affından Yararlanılması Halinde Elde Edilecek Avantajı Bir Örnek Ġle Açıklayabilir Misiniz? ÖRNEK: vadeli TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiģtir. Torba Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.050,11 TL gecikme zammı hesaplanmıģtır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 4.550,11 TL dir. Torba Kanundan yararlanmak üzere baģvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı ve TEFE/ÜFE tutarı aģağıdaki Ģekilde olacaktır. 14

15 Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Alacak Aslı Tutarı Toplam Gecikme Zammı Oranı Gecikme Zammı Tutarı* Toplam TEFE/ÜFE Oranı TEFE/ÜFE Tutarı* 2.500,00 % 82, ,11 % 24, ,06 * arasındaki süre için hesaplanmıģtır. Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aģağıdaki gibi olacaktır. Ödenecek Tutar Gelir (stp) Vergisi : 2.500,00 TL TEFE/ ÜFE Tutarı : 619,06TL (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) TOPLAM : 3.119,06TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Aslına Uygulanan : 2.050,11 TL Gecikme Zammı TOPLAM : 2.050,11 TL Yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanan ödenecek toplam 3.119,06 TL tutarın Torba Kanunda öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi halinde, toplam 2.050,11 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir. 17. KesinleĢtiği Halde Henüz Ödeme Süresi GeçmemiĢ Borçlar Ġçin Kanun Hükümlerinden Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleģtiği halde ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan borçlar için de Kanun hükmünden yararlanılabilecektir. 18. UzlaĢma Hükümlerine Göre KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihinden önce 213 sayılı Kanunun gerek uzlaģma gerekse tarhiyat öncesi uzlaģma hükümlerinden yararlanılarak uzlaģma sağlanmıģ ancak henüz ödeme süresi geçmemiģ borcu olan mükellefler, uzlaģma 15

16 sonucu tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 19. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Ġndirim (VUK Md.376) Sonrasında KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilmiģ olan vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiģ, henüz ödeme süresi geçmemiģ bulunan borçlar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Torba Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. 20. PiĢmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden Tahakkuk Eden Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla piģmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiģ olan borçlar için Torba Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu takdirde, piģmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 21. Ġkmalen, Re sen Ya Da Ġdarece Yapılan Tarhiyata ĠliĢkin Olarak Dava Açılmaksızın KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Ġkmalen, re sen ya da idarece tarh edilmiģ olan ve Torba Kanun tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiģ ancak henüz ödeme süresi geçmemiģ bulunan borçlar için tarhiyata iliģkin vergi ve ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak Kanunun 2nci maddesi hükmünden yararlanılabilecektir. 22. Asılları Kısmen ÖdenmiĢ Olan Borçlar Ġçin Vergi Affı Nasıl Hesaplanacaktır? Asılları kısmen ödenmiģ olan vergilerin ödenmemiģ kısmına, - Vade tarihinden Torba Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine, 16

17 - Daha önce hesaplanmıģ gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, ödenmemiģ vergi aslı ile toplanarak yapılandırılan borç tutarı bulunacaktır. 23. Asılları Tamamen ÖdenmiĢ Borçlar Üzerinden HesaplanmıĢ Gecikme Faizi ve Gecikme Zammının Durumu Ne Olacaktır? Asılları tamamen ödenmiģ vergiler üzerinden hesaplanmıģ gecikme zammı ve gecikme faizleri; - Verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - Vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanarak yapılandırılacaktır. 24. Yapılandırılan Borç Tutarının Taksitle Ödenme Ġmkânı Var Mıdır? Torba Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarının taksitle ödenmesi imkanı getirilmiģ ve ödeme süresine bağlı olarak katsayı uygulaması öngörülmüģtür. 25. Yapılandırılan Borç Tutarını Kaç Taksitte Ödeyebilirim? Torba Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borç tutarı; 1) Altı eģit taksit için (1,05), 2) Dokuz eģit taksit için (1,07), 3) Oniki eģit taksit için (1,10), 4) Onsekiz eģit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılmak suretiyle ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikiģer aylık dönemler halinde ödenebilecektir. 26. Yukarıda Yer Alan Taksit Sayılarını ve Ödeme Sürelerini DeğiĢtirebilir Miyim? Yapılandırılan borç tutarının taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlular baģvuru sırasında sadece altı, dokuz, oniki veya onsekiz eģit taksitte ödeme seçeneklerinden 17

18 birini tercih edebileceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. 27. Yapılandırılan Borç Tutarına ĠliĢkin Taksitleri Ödememenin Doğurduğu Sonuçlar Nelerdir? Yapılandırılan borç tutarına iliģkin bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için Torba Kanun hükmünden yararlanacak bu tarihten sonra ise Torba Kanun kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir. 28. Yapılandırılan Borç Tutarının Yanında Güncel Dönem Vergi Borçlarımı Da Ödemek Zorunda Mıyım? Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergileri, Gelir (Stopaj) Vergisi, Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi için, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin baģlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi Ģarttır. 29. Yapılandırılan Borç Tutarını Kredi Kartı Ġle Ödemem Mümkün Müdür? Torba Kanun kapsamında yapılandırılan borç tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine mümkündür. Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için alacaklı kurumlar olan Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsilata aracılık yapan bankalarla anlaģma yapması gerekmektedir. 30. Yapılandırılan Borç Tutarını Ġade Alacaklarıma Mahsup Etmem Mümkün Müdür? BaĢvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi Ģartıyla yapılandırılan borç tutarının mahsup yoluyla ödenmesi mümkündür. 18

19 31. KesinleĢmiĢ veya Dava Safhasında Bulunan Borçlara ĠliĢkin Torba Kanun Hükümlerinden Yararlanılabilmesi Ġçin Gerekli Olan ġartlar Nelerdir? Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla; a) Ġkmalen, re sen veya idarece yapılmıģ bir tarhiyatın bulunması ve tarhiyata karģı; - Vergi mahkemeleri nezdinde dava açma süresi geçmemiģ veya dava açılmıģ bulunması, - Bölge idare mahkemeleri veya DanıĢtay nezdinde ilgisine göre itiraz, temyiz veya karar düzeltme talep sürelerinin geçmemiģ olması ya da bu yollara baģvurulmuģ olması, b) Ġdari para cezalarına iliģkin idari yaptırım kararlarına karģı dava açma süresi geçmemiģ veya dava açılmıģ olması ya da ilk derece yargı merciinin verdiği karara karģı kanun yoluna baģvurma süresi geçmemiģ veya baģvurulmuģ olması gerekmektedir. 32. KesinleĢmemiĢ Borçlar Ġçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır? Kapsama giren kesinleģmemiģ borçların bir kısmı ile TEFE/ÜFE oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergi ve cezaların bir kısmı ile faiz ve zamların tahsilinden vazgeçilmektedir. Ödenecek ve silinecek borç tutarları, tarhiyatın/ihtilafın bulunduğu durumu göre değiģmektedir. 33. Tarhiyat YapılmıĢ Ancak Henüz Dava AçılmıĢ veya Dava Açma Süresi GeçmemiĢse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı. 19

20 34. Dava AçılmıĢ ve Karar ÇıkmamıĢsa Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı. 35. Son Karar Mükellef Lehine (Terkin) Ġse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 20 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 10 u - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergi aslının % 80 i - Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 90 ı - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tamamı. 36. Son Karar Ġdare Lehine (Tasdik) veya Kısmen Ġdare Lehine (Tadilen Tasdik) Ġse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının tamamı - Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen ceza tutarının % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı. 20

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 06 Nisan

Detaylı

Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı

Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı Yahya ARIKAN İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Başta vergi ve sigorta primi olmak üzere devlete olan borçların ödenmesinde kolaylık getiren

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. MADDE 1- (1) Bu Kanunun Birinci, Ġkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan hükümleri;

BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. MADDE 1- (1) Bu Kanunun Birinci, Ġkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan hükümleri; VERGĠ AFFI TBMM DE KABUL EDĠLEN METĠN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU VE DĠĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1) 6552 sayılı ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN 1 KAPSAMA GĠREN ĠDARELER Maliye Bakanlığı Gümrük MüsteĢarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyeler BüyükĢehir Belediyeleri

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/26

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/26 İstanbul, 14.03.2011 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/26 12.03.2011 tarih ve 27872 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan,

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun un Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bağlı tahsil daireleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR:

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: SİRKÜLER TARİHİ : 22/10/2013 SİRKÜLER NO : 2013/80 TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6495

Detaylı

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1)

GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1) GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI) (SERĠ NO:1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Tebliğin amacı, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen ancak, TBMM tarafından kabul edilen ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

alfa ymm İstanbul, 20/03/2008 ALFA GENELGE 2008/29 Konu: İhtilaflı Bazı Kamu Alacaklarında Uzlaşma

alfa ymm İstanbul, 20/03/2008 ALFA GENELGE 2008/29 Konu: İhtilaflı Bazı Kamu Alacaklarında Uzlaşma alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 20/03/2008 ALFA GENELGE 2008/29 Konu: İhtilaflı Bazı

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Bu kanunun Geçici 2 inci Maddesine göre ve tebliğde yapılan açıklamalara göre; Geçici Madde:2 nin

Bu kanunun Geçici 2 inci Maddesine göre ve tebliğde yapılan açıklamalara göre; Geçici Madde:2 nin 19.08.2013 SİRKÜLER (2013 60) Konu: 6495 Sayılı Kanunun Geçici 2 /2 nci Maddesiyle 31.12.2010 Tarihinden Önce Verilen ve Bu Maddenin Yürürlük Tarihi Olan 02.08.2013 Tarihine Kadar Ödenmemiş Bulunan İdari

Detaylı

5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84

5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84 İstanbul, 22.08.2013 5 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2013/84 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Sözü edilen Kanun ve ilgili Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Sözü edilen Kanun ve ilgili Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. 1 Tamim Tarihi : 09.09.2016 Tamim No : 2016/10 Tamim Konusu : 6736 Sayılı Kanun ve İlgili Tebliğ Düzenlemeleri Dağıtım : Bütün Şirketler TAMİM Kamuoyunda Af Kanunu olarak adlandırılan 6736 sayılı Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TEBLİĞ. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan:

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TEBLİĞ. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ağustos 2016 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 997 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ġstanbul, 18.02.2011 ALFA GENELGE 2011 / 18 Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 2011/17 sayılı Alfa Genelgemizde genel hatları ile açıklamış olduğumuz ve henüz Resmi Gazetede

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.22.G.4-24.10.2013 Özet Bülten : :Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması (6495 Sayılı Kanun Geç. Md.2/2) Hakkında Değerli Müşterimiz; Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

1. Vergi ve Prim Affı olarak bilinen Kanun un geneli hakkında neler söylenebilir? Kanun un baģlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile

1. Vergi ve Prim Affı olarak bilinen Kanun un geneli hakkında neler söylenebilir? Kanun un baģlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 1. Vergi ve Prim Affı olarak bilinen Kanun un geneli hakkında neler söylenebilir? Kanun un baģlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer

Detaylı

KANUN. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/8/2016

KANUN. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/8/2016 19 Ağustos 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29806 KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 6736 Kabul Tarihi: 3/8/2016 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanun hükümleri; a)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010

Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010 Gündem 2010 da neler oldu? Bir bakışta 2010 6009 SayılıYasa Yeniden Yapılandırma Kanunu Tasarısı( Vergi

Detaylı

6111 S A Y I L I K A N U N

6111 S A Y I L I K A N U N 6111 S A Y I L I K A N U N Mizan Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi 6111 Sayılı Kanun 1 / 160 25 ġubat 2011 TARĠHLĠ ve MÜKERRER 27857 SAYILI RESMĠ GAZETEDE YAYIMLANMIġTIR. KANUNUN BAZI ALACAKLARIN

Detaylı

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ 6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ Bilindiği üzere, kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan, 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Torba

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF 6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ULUS-ANKARA, 19 Mart 2011 1 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER (Md. 1) İKİNCİ KISIM : MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA,.

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

Konu: 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Konu: 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. No: 2016/61 Tarih: 25.08.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik Hizmetleri Ltd. ġti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU VE DĠĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6111

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011

Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011 No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Bilindiği üzere, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) yayımlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) yayımlanmıştır Sayı: YMM.03.2011-32 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) İZMİR. 25.3.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bazı Alacakların

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010

Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010 Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ndaki, tahsilatın hızlandırılması ve stok affına ilişkin hükümler. Özet: 29 Kasım 2010

Detaylı

MERSĠN SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI

MERSĠN SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 6111 SAYILI KANUN VERGĠ VE SĠGORTA PRĠMĠ AFFI KESĠNLEġMĠġ KAMU ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI 1-) Kapsam A-) ALACAKLARIN TÜRLERĠ AÇISINDAN KAPSAM Kanun'un 2. maddesinde kesinleģmiģ kamu alacaklarının

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 11325 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun

Detaylı

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER (Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 Resmi Gazete Sayısı / Tarihi :27857(1.Mük) - 25/2/2011) 1. KANUN

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet sayfası aracılığıyla

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 İstanbul, 30.11.2010 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 Bilginize Sunulur. Bu sirkülerimizde Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 15 Kasım

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 27.07.2016 Sayı : 2016/17 Değerli MüĢterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri bilgilerinize sunuyoruz. I- BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE GETİRİLEN MALİ AF

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE GETİRİLEN MALİ AF 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE GETİRİLEN MALİ AF A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com.tr ANTALYA, 03 Eylül 2016 1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARINI YENİDEN YAPILANDIRAN 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İÇ GENELGELER:

BAZI KAMU ALACAKLARINI YENİDEN YAPILANDIRAN 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İÇ GENELGELER: SİRKÜLER TARİHİ : 25/03/2011 SİRKÜLER NO : 2011/38 BAZI KAMU ALACAKLARINI YENİDEN YAPILANDIRAN 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İÇ GENELGELER: 6111 sayılı Kanuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı nın 2011/1 ve

Detaylı

SİRKÜLER 2016/48. KONU : Vergi Affı na ilişkin 6736 sayılı Kanun yayımlandı

SİRKÜLER 2016/48. KONU : Vergi Affı na ilişkin 6736 sayılı Kanun yayımlandı SİRKÜLER 2016/48 23.08.2016 KONU : Vergi Affı na ilişkin 6736 sayılı Kanun yayımlandı Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve Varlık Barışına ilişkin 6736 sayılı Kanun 19 Ağustos 2016 tarih

Detaylı

İlgili maddede yer alan düzenlemelere göre kapsama giren alacaklar aşağıdaki gibidir.

İlgili maddede yer alan düzenlemelere göre kapsama giren alacaklar aşağıdaki gibidir. Sirküler Tarihi : 19.09.2014 Sirküler No : 2014-4 KONU : 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

ALT KOMĠSYON METNĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

ALT KOMĠSYON METNĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler ALT KOMĠSYON METNĠ BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU VE DĠĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN

Detaylı

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MTV VE TPC BORÇLARI HANGİLERİDİR?

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MTV VE TPC BORÇLARI HANGİLERİDİR? 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borçlarının yeniden yapılandırılarak borç yükünün önemli ölçüde azaltılması

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu DUYURU Maliye Bakanlığı 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında; Bazı Alacakların 6552

Detaylı

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER 1 Değerli Üyemiz, 28/02/2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Tahsilat ve Ġhtilaflı ĠĢler Daire BaĢkanlığı 1 Eylül 2014 KAPSAMA GĠREN ALACAKLI KURUMLAR - Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-016 Tarih : 07.03.2011 Konu : 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda TORBA YASA olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

(27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) MALİYE BAKANLIĞINDAN (27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6552 sayılı

Detaylı