ÖNSÖZ. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir."

Transkript

1 ÖNSÖZ Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı düzenlemelerinin yapıldığı 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı Tebliğ, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı nın sitesinde taslak olarak duyurulmakla birlikte Resmi Gazete de henüz yayımlanmamıģtır. Bu nedenle hazırladığımız kitapçık 6111 Sayılı Kanun hükümleri ile tebliğ taslağı hükümleri esas alınarak düzenlenmiģtir. Belirtmek isteriz ki, hazırlanan 100 Soru ġirketlerin karģılaģabilecekleri Vergi Affı konularının kapsamlı bir listesi olma amacını gütmemektedir. Amaç, Vergi Affından yararlanacak olanların hali hazırda üstesinden gelmek zorunda oldukları bazı kilit konuların altını çizmek ve bu konuların çözümünde yardımcı olacak kaynağı oluģturmaktır. 100 Soruda Vergi Affı kitapçığı yukarıda yer alan kanun hükümlerine dayanılarak hazırlansa da, kullanıcıların yorumu nedeniyle farklı uygulamalar ortaya çıkabilir. Bu sebeple gerekli hallerde uzman görüģü alınması yerinde olacaktır. Ayrıca kitapta yer alan bilgi ve belgelerin uzman görüģü alınmadan kullanılmasından dolayı oluģacak maddi ve manevi zarar ve ziyanlardan dolayı Alternatif YMM A.ġ. mesul tutulamaz. 100 Soruda Vergi Affı ve bu kitapçıkta bahsi geçen konular hakkında daha fazla bilgi için bizlerle temasa geçebileceğinizi belirtmekle birlikte, çalıģmanın kullanıcılara faydalı olmasını dileriz. Saygılarımızla, Alternatif YMM A.ġ. Mart/2011 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARI YENĠDEN YAPILANDIRILAN ĠDARELER HANGĠLERĠDĠR? MALĠYE BAKANLIĞI NA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE TAKĠP EDĠLEN AMME ALACAKLARININ TÜRLERĠ NELERDĠR? TORBA KANUN HANGĠ DÖNEMLERĠ KAPSAMAKTADIR? TORBA KANUN HANGĠ DÖNEMLERĠ KAPSAM DIġINDA BIRAKMIġTIR? YILI YILLIK BEYANNAMELERĠ ĠÇĠN TORBA KANUNDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ÖZEL HESAP DÖNEMĠ VE KIST HESAP DÖNEMĠNE TABĠ OLANLAR AÇISINDAN TORBA KANUNDAN YARALANMA SÜRELERĠ NASIL OLACAKTIR? MOTORLU TAġIT VERGĠLERĠ AÇISINDAN TORBA KANUNDAN YARARLANMA SÜRELERĠ NASIL OLACAKTIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU SÜRESĠ NE ZAMANDIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU NASIL OLACAKTIR? BĠRDEN FAZLA VERGĠ DAĠRESĠNE BORCU OLAN MÜKELLEFLER ĠÇĠN BAġVURU NASIL OLACAKTIR? KESĠNLEġMĠġ BORÇLARDAN TALEP ETTĠĞĠM DÖNEM VE TÜRLER ĠÇĠN YARARLANABĠLĠR MĠYĠM? KESĠNLEġMĠġ BORÇLARDAN DOLAYI ĠDAREYE AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAK? KESĠNLEġMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN ÖDENECEK TUTAR NASIL HESAPLANACAKTIR? TEFE/ÜFE AYLIK DEĞĠġĠM ORANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR? TEFE/ÜFE ORANLARINA NEREDEN ULAġABĠLĠRĠM?

3 16. VERGĠ AFFINDAN YARARLANILMASI HALĠNDE ELDE EDĠLECEK AVANTAJI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAYABĠLĠR MĠSĠNĠZ? KESĠNLEġTĠĞĠ HALDE HENÜZ ÖDEME SÜRESĠ GEÇMEMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? UZLAġMA HÜKÜMLERĠNE GÖRE KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? VERGĠ ZIYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA ĠNDĠRĠM (VUK MD.376) SONRASINDA KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? PĠġMANLIK HÜKÜMLERĠNE GÖRE BEYAN EDĠLEN MATRAHLAR ÜZERĠNDEN TAHAKKUK EDEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ĠKMALEN, RE SEN YA DA ĠDARECE YAPILAN TARHĠYATA ĠLĠġKĠN OLARAK DAVA AÇILMAKSIZIN KESĠNLEġEN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? ASILLARI KISMEN ÖDENMĠġ OLAN BORÇLAR ĠÇĠN VERGĠ AFFI NASIL HESAPLANACAKTIR? ASILLARI TAMAMEN ÖDENMĠġ BORÇLAR ÜZERĠNDEN HESAPLANMIġ GECĠKME FAĠZĠ VE GECĠKME ZAMMININ DURUMU NE OLACAKTIR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARININ TAKSĠTLE ÖDENME ĠMKÂNI VAR MIDIR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI KAÇ TAKSĠTTE ÖDEYEBĠLĠRĠM? YUKARIDA YER ALAN TAKSĠT SAYILARINI VE ÖDEME SÜRELERĠNĠ DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠYĠM? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINA ĠLĠġKĠN TAKSĠTLERĠ ÖDEMEMENĠN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDĠR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARININ YANINDA GÜNCEL DÖNEM VERGĠ BORÇLARIMI DA ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

4 29. YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI KREDĠ KARTI ĠLE ÖDEMEM MÜMKÜN MÜDÜR? YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARINI ĠADE ALACAKLARIMA MAHSUP ETMEM MÜMKÜN MÜDÜR? KESĠNLEġMĠġ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN BORÇLARA ĠLĠġKĠN TORBA KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANILABĠLMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN ġartlar NELERDĠR? KESĠNLEġMEMĠġ BORÇLAR ĠÇĠN ÖDENECEK TUTAR NASIL HESAPLANACAKTIR? TARHĠYAT YAPILMIġ ANCAK HENÜZ DAVA AÇILMIġ VEYA DAVA AÇMA SÜRESĠ GEÇMEMĠġSE NE OLUR? DAVA AÇILMIġ VE KARAR ÇIKMAMIġSA NE OLUR? SON KARAR MÜKELLEF LEHĠNE (TERKĠN) ĠSE NE OLUR? SON KARAR ĠDARE LEHĠNE (TASDĠK) VEYA KISMEN ĠDARE LEHĠNE (TADĠLEN TASDĠK) ĠSE NE OLUR? SON KARAR BOZMA KARARI ĠSE NE OLUR? SON KARAR ONAMA KARARI ĠSE NE OLUR? SON KARAR KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI ĠSE NE OLUR? EN SON KARAR NEDĠR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA SADECE VERGĠ CEZALARINA (VERGĠ ASLINA BAĞLI OLAN) KARġI AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAKTIR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA SADECE VERGĠ CEZALARINA (VERGĠ ASLINA BAĞLI OLMAYAN) KARġI AÇILAN DAVALARDA DURUM NE OLACAKTIR? ĠġTĠRAK, TEġVĠK VE YARDIM FĠĠLLERĠ NEDENĠYLE KESĠLEN VERGĠ ZĠYAI CEZALARINDA DURUM NE OLACAKTIR? KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA UZLAġMA TALEPLĠ BORÇLAR ĠÇĠN TORBA KANUN HÜKÜMLERĠNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

5 45. TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠH ĠTĠBARIYLA DAVA AÇMA SÜRESĠ GEÇMEMĠġ VEYA ĠHTĠLAF KONUSU OLAN ĠDARĠ PARA CEZALARINDA DURUM NE OLACAKTIR? KESĠNLEġMEMĠġ BORÇLARIN ÖDEME SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? ĠNCELEME VE TARHĠYAT AġAMASINDAKĠ BORÇLAR ĠÇĠN BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? TORBA KANUN UN YAYIMI TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE VAR OLAN ĠNCELEMELER DEVAM EDECEK MĠDĠR? ĠNCELEMEYE BAġLAMA TARĠHĠ HANGĠ TARĠH OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE DURUM NE OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE BAġVURU VE ÖDEME ġeklġ NASIL OLACAKTIR? TORBA KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARĠHĠNDEN ÖNCE BAġLANILDIĞI HALDE BU TARĠHE KADAR TAMAMLANAMAMIġ BULUNAN VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE BAġVURU VE ÖDEME ġeklġ HAKKINDA BĠR ÖRNEK VERĠR MĠSĠNĠZ? PĠġMANLIKLA BEYAN NEDĠR? PĠġMANLIKLA BEYAN DURUMUNU BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? PĠġMANLIKLA BEYANDA BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? EMLAK VERGĠSĠ BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNMAYANLAR ĠÇĠN TORBA KANUN DA YAPILAN DÜZENLEMELER NELERDĠR? BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ NASIL OLACAKTIR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMINDA BULUNABĠLECEK MÜKELLEFLER KĠMLERDĠR?

6 59. NEDEN MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI YAPMALIYIM? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI HANGĠ DÖNEMLER ĠÇĠN GEÇERLĠDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI BAġVURU SÜRESĠ NE ZAMANDIR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMINDA BAġVURU ġeklġ NASIL OLACAKTIR? YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAKTIR? YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN ARTTIRDIKLARI MATRAHLAR ĠÇĠN ALT SINIR VAR MIDIR? MATRAH ARTIRIMINDA ÖDENECEK VERGĠNĠN HESAPLANMASINDA DĠKKATE ALINACAK ORAN NEDĠR? GELĠR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRIMINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? GELĠR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRMINDA HESAPLANAN TUTARIN ÖDEMESĠ NASIL OLACAKTIR? ZARAR BEYAN EDENLER ĠLE BEYANA TABĠ GELĠRĠ OLMASINA RAĞMEN BEYANNAME VERMEYENLER DE MATRAH ARTIRIMI OLANAĞINDAN YARARLANABĠLĠRLER MĠ? KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAKTIR? KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠNDE MATRAH BEYAN ETMĠġ OLAN MÜKELLEFLERĠN ARTTIRDIKLARI MATRAHLAR ĠÇĠN ALT SINIR VAR MIDIR? MÜKELLEFĠYET KAYITLARI OLUP DA KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMELERĠNDE ZARAR BEYAN ETMĠġ VEYA HĠÇ BEYANNAME VERMEMĠġ OLAN MÜKELLEFLER ĠLE FAALĠYETTE BULUNDUĞU VEYA GELĠR ELDE ETTĠĞĠ HALDE MÜKELLEFĠYET 6

7 TESĠS ETTĠRMEMĠġ OLAN KURUMLAR MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANABĠLĠR MĠ? YATIRIM ĠNDĠRĠMĠ ĠSTĠSNASI TEVKĠFATINDA VERGĠ ARTIRIMI VE MATRAH BEYANI YAPMAK ZORUNLU MUDUR? YATIRIM ĠNDĠRĠMĠ STOPAJINDA MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? KURUMLAR VERGĠSĠ MATRAH ARTIRIMINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAYABĠLĠR MĠSĠNĠZ? MATRAH ARTIMINDA GEÇMĠġ YIL ZARARLARININ DURUMU NE OLACAKTIR? MAHSUP EDĠLEMEYECEK GEÇMĠġ YIL ZARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR ÖNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER HANGĠLERĠDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER ĠÇĠN MATRAH VE VERGĠ ARTIRIM ORANLARI NEDĠR? MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINAN STOPAJ KONUSU ÖDEMELER HAKKINDA BĠR ÖRNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? KDV MATRAH ARTIRIMA ESAS TUTAR VE UYGULANACAK ARTIRIM ORANLARI NELERDĠR? NO.LU KDV BEYANNAMESĠ ĠÇĠN MATRAH ARTIRIMDAN FAYDALANMAK MÜMKÜN MÜDÜR? KDV ARTIRIMDA BULUNULMASI HALĠNDE SONRAKĠ DÖNEME DEVREDEN KDV NĠN DURUMU NE OLUR? YILIN BELLĠ DÖNEMLERĠ ĠÇĠN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMAK MÜMKÜN MÜDÜR? KDV BEYANNAMELERĠN TAMAMI VERĠLMEKLE BĠRLĠKTE, VERGĠYE TABĠ ĠġLEMLERĠN BULUNMAMASI HALĠNDE ARTIRIM YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

8 85. TORBA YASA KAPSAMINDA ĠġLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTĠA, MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE DEMĠRBAġLARI KAYIT ALTINA ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR? TORBA YASA KAPSAMINDA ĠġLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTĠA, MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE DEMĠRBAġLARI KAYIT ALTINA ALMA SÜRESĠ NEDĠR? KAYITLARA ALINACAK MAL VE SABĠT KIYMETLER NASIL DEĞERLENECEKTĠR? KAYITLARA ALINACAK SABĠT KIYMETLER ĠÇĠN AMORTĠSMAN AYRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? KAYITLARA ALINACAK MAL VE SABĠT KIYMETLERĠN KDV ĠADESĠNE KONU EDĠLMESĠ MÜMKÜN MÜDÜR? BEYAN EDĠLEN KIYMETLERĠN KAYITLARA ĠNTĠKALĠ NASIL OLACAKTIR? BEYAN EDĠLEN KIYMETLERĠN KAYITLARA ĠNTĠKALĠ HAKKINDA BĠR ÖRNEK VEREBĠLĠR MĠSĠNĠZ? BEYAN EDĠLEN KIYMETLER BA FORMUNA DAHĠL EDĠLECEK MĠ? TORBA YASA KAPSAMINDA KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠANIN DURUMU NE OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠA HAKKINDA BELGE DÜZENĠ VE DEĞER TESPĠTĠ NASIL OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠA HAKKINDA VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MUHASEBE KAYITLARINI BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTĠANIN BS FORMU KARġISINDAKĠ DURUMU NE OLACAKTIR?

9 97. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI NASIL OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANINDA VERGĠSEL YÜKÜMLÜLÜKLER NELER OLACAKTIR? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLACAKTIR? BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ? KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANINDA MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLACAKTIR? BĠR ÖRNEK ĠLE AÇIKLAR MISINIZ?

10 1. Kanun Kapsamında Alacakları Yeniden Yapılandırılan Ġdareler Hangileridir? Kanun kapsamında alacakları yeniden yapılandırılan idareler; - Maliye Bakanlığı, - Gümrük MüsteĢarlığı, - Sosyal Güvenlik Kurumu, - Ġl özel idareleri, - Belediyeler (BüyükĢehir Belediyeleri dâhil), - BüyükĢehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon Ġdareleri, -TEDAġ, - Yurt Kur, - TRT, - KOSGEB, - TOBB ve TOBB a Bağlı Odalar, - Organize Sanayi Bölgeleri. 2. Maliye Bakanlığı na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarının Türleri Nelerdir? sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer i alacaklar, sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacaklar, - Kapsama giren Ġdari Para Cezaları. 3. Torba Kanun hangi dönemleri kapsamaktadır? tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliģkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır yılına iliģkin olarak tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır. 10

11 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere iliģkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır. 4. Torba Kanun hangi dönemleri kapsam dıģında bırakmıģtır? Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Aralık/2010 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresinin son günü Ocak/2011 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. Kasım/2010 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Aralık/2010 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Bu nedenle, 7-8-9/2010 dönemi (3 aylık) gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, /2010 dönemine (3 aylık) iliģkin gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisinin dönemi Aralık/2010 itibarıyla sonlanmakla birlikte beyanname verme süreleri Ocak/2011 ayına rastladığından kapsama girmemektedir Yılı Yıllık Beyannameleri Ġçin Torba Kanundan Yararlanmak Mümkün Müdür? Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2009 takvim yılı ve önceki yıllara iliģkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2010 takvim yılına iliģkin vergilendirme dönemi kapsama girmemektedir. 6. Özel Hesap Dönemi ve Kıst Hesap Dönemine Tabi Olanlar Açısından Torba Kanundan Yararlanma Süreleri Nasıl Olacaktır? Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir yılı kıst dönemlerine iliģkin olup vergi mevzuatı gereği 2010 yılı içerisinde verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden, beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. Aynı Ģekilde, tasfiye dönemine iliģkin olarak verilmesi gereken beyannamelerden kanuni beyanname verme süresi tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 11

12 7. Motorlu TaĢıt Vergileri Açısından Torba Kanundan Yararlanma Süreleri Nasıl Olacaktır? Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taģıtlara iliģkin olup, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gereken motorlu taģıtlar vergisinde; ödeme süresinin son günü tarihine kadar (bu tarih dâhil) olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girmemektedir yılına iliģkin olarak yıllık tahakkuk etmesi gereken motorlu taģıtlar vergisi için yapılan tarhiyatlardan tarihine kadar tahakkuk edenler kapsama girmekte, bu tarihten sonra tahakkuk edenler ise kapsama girmemektedir. 8. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin BaĢvuru Süresi Ne Zamandır? Buna göre, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükģehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak baģvurmaları gerekmektedir. 9. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin BaĢvuru Nasıl Olacaktır? Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleģmiģ alacaklar için madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlularca kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ ekinde dilekçe örnekleri düzenlenmiģ olup alacaklı diğer idarelerce örneğe uygun baģvuru dilekçeleri hazırlanarak borçluların kullanımına sunulacaktır. 10. Birden Fazla Vergi Dairesine Borcu Olan Mükellefler Ġçin BaĢvuru Nasıl Olacaktır? Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı baģvurmaları gerekmektedir. 12

13 11. KesinleĢmiĢ Borçlardan Talep Ettiğim Dönem ve Türler Ġçin Yararlanabilir miyim? Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taģıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taģıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için baģvuruda bulunmaları zorunludur. 12. KesinleĢmiĢ Borçlardan Dolayı Ġdareye Açılan Davalarda Durum Ne Olacak? Torba Kanun hükümlerinden yararlanılmasının Ģartlarından biri de dava açılmaması, açılmıģ davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına baģvurulmaması olduğundan, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere baģvuran borçluların, tahsilat iģlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir. 13. KesinleĢmiĢ Borçlar Ġçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır? Ödenecek borç tutarının tespiti için vergi asıllarına; - Vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine, - Daha önce hesaplanmıģ gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan borç tutarı bulunacaktır. Yapılandırılan borç tutarının, Kanunda öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi halinde vergi aslına iliģkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 13

14 14. TEFE/ÜFE Aylık DeğiĢim Oranları Nasıl Hesaplanacaktır? Türkiye Ġstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tarihine kadar toptan eģya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değiģim oranları, tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değiģim oranları esas alınacaktır. Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya iliģkin TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmıģ olan oran olacaktır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde de TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı vade tarihinin rastladığı aydan baģlamak suretiyle hesaplanacaktır. TEFE/ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan TEFE/ÜFE aylık değiģim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme iliģkin olarak TEFE/ÜFE aylık değiģim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer iler yerine alınması gereken TEFE/ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir. 15. TEFE/ÜFE Oranlarına Nereden UlaĢabilirim? Türkiye Ġstatistik Kurumunca Ocak/1980 ayından Torba Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki aya ait ÜFE aylık değiģim oranı dahil açıklanan TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları Maliye Bakanlığının çıkaracağı Tebliğe ekli tabloda (Ek:3) yer almaktadır. 16. Vergi Affından Yararlanılması Halinde Elde Edilecek Avantajı Bir Örnek Ġle Açıklayabilir Misiniz? ÖRNEK: vadeli TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiģtir. Torba Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.050,11 TL gecikme zammı hesaplanmıģtır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 4.550,11 TL dir. Torba Kanundan yararlanmak üzere baģvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı ve TEFE/ÜFE tutarı aģağıdaki Ģekilde olacaktır. 14

15 Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Alacak Aslı Tutarı Toplam Gecikme Zammı Oranı Gecikme Zammı Tutarı* Toplam TEFE/ÜFE Oranı TEFE/ÜFE Tutarı* 2.500,00 % 82, ,11 % 24, ,06 * arasındaki süre için hesaplanmıģtır. Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aģağıdaki gibi olacaktır. Ödenecek Tutar Gelir (stp) Vergisi : 2.500,00 TL TEFE/ ÜFE Tutarı : 619,06TL (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) TOPLAM : 3.119,06TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Aslına Uygulanan : 2.050,11 TL Gecikme Zammı TOPLAM : 2.050,11 TL Yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanan ödenecek toplam 3.119,06 TL tutarın Torba Kanunda öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi halinde, toplam 2.050,11 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir. 17. KesinleĢtiği Halde Henüz Ödeme Süresi GeçmemiĢ Borçlar Ġçin Kanun Hükümlerinden Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleģtiği halde ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan borçlar için de Kanun hükmünden yararlanılabilecektir. 18. UzlaĢma Hükümlerine Göre KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihinden önce 213 sayılı Kanunun gerek uzlaģma gerekse tarhiyat öncesi uzlaģma hükümlerinden yararlanılarak uzlaģma sağlanmıģ ancak henüz ödeme süresi geçmemiģ borcu olan mükellefler, uzlaģma 15

16 sonucu tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 19. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Ġndirim (VUK Md.376) Sonrasında KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilmiģ olan vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiģ, henüz ödeme süresi geçmemiģ bulunan borçlar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Torba Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. 20. PiĢmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden Tahakkuk Eden Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Torba Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla piģmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiģ olan borçlar için Torba Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu takdirde, piģmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 21. Ġkmalen, Re sen Ya Da Ġdarece Yapılan Tarhiyata ĠliĢkin Olarak Dava Açılmaksızın KesinleĢen Borçlar Ġçin Vergi Affından Yararlanmak Mümkün Müdür? Ġkmalen, re sen ya da idarece tarh edilmiģ olan ve Torba Kanun tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiģ ancak henüz ödeme süresi geçmemiģ bulunan borçlar için tarhiyata iliģkin vergi ve ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak Kanunun 2nci maddesi hükmünden yararlanılabilecektir. 22. Asılları Kısmen ÖdenmiĢ Olan Borçlar Ġçin Vergi Affı Nasıl Hesaplanacaktır? Asılları kısmen ödenmiģ olan vergilerin ödenmemiģ kısmına, - Vade tarihinden Torba Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine, 16

17 - Daha önce hesaplanmıģ gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, ödenmemiģ vergi aslı ile toplanarak yapılandırılan borç tutarı bulunacaktır. 23. Asılları Tamamen ÖdenmiĢ Borçlar Üzerinden HesaplanmıĢ Gecikme Faizi ve Gecikme Zammının Durumu Ne Olacaktır? Asılları tamamen ödenmiģ vergiler üzerinden hesaplanmıģ gecikme zammı ve gecikme faizleri; - Verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - Vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanarak yapılandırılacaktır. 24. Yapılandırılan Borç Tutarının Taksitle Ödenme Ġmkânı Var Mıdır? Torba Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarının taksitle ödenmesi imkanı getirilmiģ ve ödeme süresine bağlı olarak katsayı uygulaması öngörülmüģtür. 25. Yapılandırılan Borç Tutarını Kaç Taksitte Ödeyebilirim? Torba Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borç tutarı; 1) Altı eģit taksit için (1,05), 2) Dokuz eģit taksit için (1,07), 3) Oniki eģit taksit için (1,10), 4) Onsekiz eģit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılmak suretiyle ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikiģer aylık dönemler halinde ödenebilecektir. 26. Yukarıda Yer Alan Taksit Sayılarını ve Ödeme Sürelerini DeğiĢtirebilir Miyim? Yapılandırılan borç tutarının taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlular baģvuru sırasında sadece altı, dokuz, oniki veya onsekiz eģit taksitte ödeme seçeneklerinden 17

18 birini tercih edebileceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. 27. Yapılandırılan Borç Tutarına ĠliĢkin Taksitleri Ödememenin Doğurduğu Sonuçlar Nelerdir? Yapılandırılan borç tutarına iliģkin bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için Torba Kanun hükmünden yararlanacak bu tarihten sonra ise Torba Kanun kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir. 28. Yapılandırılan Borç Tutarının Yanında Güncel Dönem Vergi Borçlarımı Da Ödemek Zorunda Mıyım? Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergileri, Gelir (Stopaj) Vergisi, Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi için, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin baģlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi Ģarttır. 29. Yapılandırılan Borç Tutarını Kredi Kartı Ġle Ödemem Mümkün Müdür? Torba Kanun kapsamında yapılandırılan borç tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine mümkündür. Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için alacaklı kurumlar olan Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsilata aracılık yapan bankalarla anlaģma yapması gerekmektedir. 30. Yapılandırılan Borç Tutarını Ġade Alacaklarıma Mahsup Etmem Mümkün Müdür? BaĢvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi Ģartıyla yapılandırılan borç tutarının mahsup yoluyla ödenmesi mümkündür. 18

19 31. KesinleĢmiĢ veya Dava Safhasında Bulunan Borçlara ĠliĢkin Torba Kanun Hükümlerinden Yararlanılabilmesi Ġçin Gerekli Olan ġartlar Nelerdir? Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla; a) Ġkmalen, re sen veya idarece yapılmıģ bir tarhiyatın bulunması ve tarhiyata karģı; - Vergi mahkemeleri nezdinde dava açma süresi geçmemiģ veya dava açılmıģ bulunması, - Bölge idare mahkemeleri veya DanıĢtay nezdinde ilgisine göre itiraz, temyiz veya karar düzeltme talep sürelerinin geçmemiģ olması ya da bu yollara baģvurulmuģ olması, b) Ġdari para cezalarına iliģkin idari yaptırım kararlarına karģı dava açma süresi geçmemiģ veya dava açılmıģ olması ya da ilk derece yargı merciinin verdiği karara karģı kanun yoluna baģvurma süresi geçmemiģ veya baģvurulmuģ olması gerekmektedir. 32. KesinleĢmemiĢ Borçlar Ġçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır? Kapsama giren kesinleģmemiģ borçların bir kısmı ile TEFE/ÜFE oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergi ve cezaların bir kısmı ile faiz ve zamların tahsilinden vazgeçilmektedir. Ödenecek ve silinecek borç tutarları, tarhiyatın/ihtilafın bulunduğu durumu göre değiģmektedir. 33. Tarhiyat YapılmıĢ Ancak Henüz Dava AçılmıĢ veya Dava Açma Süresi GeçmemiĢse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı. 19

20 34. Dava AçılmıĢ ve Karar ÇıkmamıĢsa Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı. 35. Son Karar Mükellef Lehine (Terkin) Ġse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının % 20 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 10 u - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergi aslının % 80 i - Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 90 ı - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tamamı. 36. Son Karar Ġdare Lehine (Tasdik) veya Kısmen Ġdare Lehine (Tadilen Tasdik) Ġse Ne Olur? Ödenecek Tutarlar - Vergi aslının tamamı - Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen ceza tutarının % 25 i - TEFE/ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar. Silinecek Tutarlar - Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı. 20

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN 1 KAPSAMA GĠREN ĠDARELER Maliye Bakanlığı Gümrük MüsteĢarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyeler BüyükĢehir Belediyeleri

Detaylı

YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR KANUN NO : 6111 Kabul Tarihi : 13.02.2011 Resmi Gazete : 25.02.2011- Mük. 27857 Alacaklı İdareler Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Gümrük Müsteşarlığı İl Özel İdareleri

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF 6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ULUS-ANKARA, 19 Mart 2011 1 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER (Md. 1) İKİNCİ KISIM : MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA,.

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI KAMUOYUNDA TORBA AF KANUNU OLARAK BİLİNEN 6111 SAYILI KANUNUN

Detaylı

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER (Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 Resmi Gazete Sayısı / Tarihi :27857(1.Mük) - 25/2/2011) 1. KANUN

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER 1 Değerli Üyemiz, 28/02/2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

ALT KOMĠSYON METNĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

ALT KOMĠSYON METNĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler ALT KOMĠSYON METNĠ BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU VE DĠĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6552 sayılı îş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA

Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA Misyonumuz Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin

Detaylı

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında "(1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; Page 1 of 61 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı Đş Kanunu ile

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı

Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı Bütün Yönleriyle Vergi BarıĢı Yahya ARIKAN İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Başta vergi ve sigorta primi olmak üzere devlete olan borçların ödenmesinde kolaylık getiren

Detaylı

177 SORUDA VERGİ VE SİGORTA PRİMİ AFFI

177 SORUDA VERGİ VE SİGORTA PRİMİ AFFI S.M.M.M TUNCAY KARA / S.M.M.M TANJU KARA Financal Advisor Numunebağ Caddesi No:38 Kat:1Bayrampaşa İstanbul-Türkiye www.tuncaykara.com.tr www.tanjukara.com Tel: +90 (212) 576 0 178 Fax: +90 (212) 674 4

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı