Çiftçi yoksullaþtý. belirledi. 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çiftçi yoksullaþtý. belirledi. 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor'"

Transkript

1 Çiftçi yoksullaþtý Kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn yeni kuruþ olarak belirlenen fiyatý tarým üreticileri tarafýndan çok düþük bulundu. Hacýbektaþta bulunan tarým üreticisi bazý vatandaþlar AKP'nin ve hükümetin ekmeklik buðday için belirlemiþ olduðu fiyatý Nevþehir'de ilginç turnuva Atatürk Kupasý Tekerlekli Kayak Türkiye Þampiyonasý Nevþehir'de baþladý. Türkiye Kayak ve Kýzak Federasyonu tarafýndan düzenlenen Atatürk Kupasý Tekerlekli Kayak Türkiye Þampiyonasý, Nevþehir - Uçhisar yol güzergahýnda gerçekleþtiriliyor. 'Kimse zam beklemesin' Hükümet bütçeyi tasarruf ve ek tedbirlerle tutturmaya çalýþýrken, yükseliþe geçen enflasyonun faturasý netleþmeye baþladý. Halýsaha turnuvasý sonuçlandý Kýlýçaslan Spor Tesisleri Halý Saha Futbol Turnuvasý sonuçlandý. Finalde karþýlaþan Anadoludangeldikspor, Ýstikbalspor'u - maðlup ederek þampiyonluða ulaþtý. Saat.00 de Muharrem Akalýn'ýn Turnuvaya katýlan tüm sporculara ve sporseverlere vermiþ olduðu yemeðe yoðun bir katýlým vardý. ve kararý doðru bulmadýklarýný belirttiler. Konuyla ilgili olarak tarým üreticiþi vatandaþlar Hükümet kýrmýzý sert ekmeklik buðday için yeni kuruþ belirledi. 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor' Þiddetin toplumsal sorun haline geldiðini kaydeden Kaim, ''Ýnsanlar bunalým içinde. Þiddet sadece okullarda deðil. Her yerde þiddet var, evde, iþ yerinde, sokakta. Ýnsanlar bunalým içinde, sanki toplumsal cinnet geçiriyor'' dedi. Piyasa durgun, esnaf tedirgin Dolarýn 00 yýlýndan bu yana YTL karþýsýnda ulaþtýðý yüksek deðerler, son aylarda dövizle borçlanan vatandaþlarý tedirgin etti. Özellikle konut ve Ýncirlik nükleerlerinin gerekçesi açýklansýn Bu ayaklanmalar mezhebi mahiyette görünüyorlarsa da hadiselerden anlaþýlacaðý gibi gerçekte iktisadi sebeplerle ilgilidir. [Faruk Sümer, Oðuzlar Türkmenler s.] Özellikle.yüzyýl, isyanlarýn ve halka yapýlan zulümlerin doruk noktasýdýr. Bu yüz yýl içinde yapýlan haksýzlýklarýn hattý hesabý yoktur. Osmanlý ulemasý otomobil almak için milyar dolar civarýnda döviz bazlý tüketici kredisi kullanan vatandaþýn durumunun ne olacaðý belli deðil. DE içinde Ebu Suud ve Ýbni Kemal in ki Yavuz, Kanuni,.Selim devirlerinde en etkili ve sýnýrsýz yetki kullanan devlet adamlarýdýr. Ve yaptýklarý adeta cellatlýktýr, kýyýmdýr, katliamdýr. Her düþündüklerini, kendilerine ve inandýklarý davaya ters gelen her þeye karþý... Ýnekler Sütten Kesilmedi Kentimizin tanýnmýþ simalarýndan rahmetli Apdirik Emmi (emekli astsubay) biz gençlere þöyle demiþti bir gün. Kadýnýn nefsi olurmuþ ta dokuzuna birden sahip olurmuþ. Erkeðin ise nefsi olurmuþ ta o bir nefsine zor sahip olurmuþ. Siz o bir nefsinize sahip olmaya çalýþýn. Bir baþkasýndan dinleyip te aklýmda kalan ise Bir fýkýh kitabýnda þöyle yazýyormuþ: Mutlaka evlenin. Evlenin ki nefsiniz sizi baþkalarýna yöneltmesin. Kýrk Katýr Kýrk Satýra Karþý Mustafa Sönmez Vitrinin camý kýrýldý. Tek rakama indirildiði söylenen enflasyon -hem de yoðun iþsizlik, askýya alýnan sosyal devlet ve ülkenin üretim eþiðini kazýyan düþük kur politikasýyla- önümüzdeki ay yeniden iki rakamla ifade edilecek. Mayýstan mayýsa ayýn enflasyonu yüzde,. Haziranýn ilk günlerinde yýllýk enflasyonun iki rakamlý yani yüzde 0'larla ifadesi kaçýnýlmaz. Nitekim Merkez Bankasý da yüzde hedefinin gerçekleþtirilemez oluþunu teslim etti. IMF'ye taahhüt edilen fiyat politikasýndaki yüzde,'lik dýþ bandýn haziran ayýnda aþýlacaðý hemen hemen mukadder.. USD AVRO BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0 DE :. YTL :. YTL (dün akþam kapanýþ)

2 0 Haziran 00 Cumartesi Ýnekler Sütten Kesilmedi Kentimizin tanýnmýþ simalarýndan rahmetli Apdirik Emmi (emekli astsubay) biz gençlere þöyle demiþti bir gün. Kadýnýn nefsi olurmuþ ta dokuzuna birden sahip olurmuþ. Erkeðin ise nefsi olurmuþ ta o bir nefsine zor sahip olurmuþ. Siz o bir nefsinize sahip olmaya çalýþýn. Bir baþkasýndan dinleyip te aklýmda kalan ise Bir fýkýh kitabýnda þöyle yazýyormuþ: Mutlaka evlenin. Evlenin ki nefsiniz sizi baþkalarýna yöneltmesin. Evlen(e)meyenler ise oruç tutsunlar. Oruç sayesinde nefislerine hakim olsunlar. Yýllar önce bir hakimin söyledikleri gazetelere manþet olmuþtu. Bir çok kesim karþý çýkmýþtý. Kýrsal alanda yaþayan gençler, cinsel ihtiyaçlarýný hayvanlarla gideriyor ( ) Yukarýda sizlere aktarmak zorunda hissettiðim görüþ ve düþünceleri neden yazdýðýma gelince, açýklayým efendim. Herkesin aklýnýn her þeye erdiði ama gücünün yetmediði bir çaðda yaþýyoruz. Dijital kanallý uydu antenleri ile, dünya avucumuzun içinde. Kablolu yayýnlarý, yerel uydu yayýnlarýný, belediyelerin denetiminde yayýnlanan TV. Kanallarýný, VCD, DVD teknolojisi ve de internet ortamýnýn saðladýðý sonsuz sörf olanaklarýný da eklersek dünyamýz küçük bir köye dönüþtü. Müthiþ bir bilgi ve görüntü bombardýmaný yaþýyor insanlarýmýz çaðýmýzda. Sanal ortamda görecek, bilecek, aklý erecek ama gerçekte ulaþamayacak. O zaman nefsine hakim olacak.ya da oruç tutacak. Erkek egemen kültür yapýmýzýn verdiði avantajla bu mümkün görünmüyor. Belki yüzlerce yýl öncesi böyle olabilirdi. Ancak, günümüzde mümkün mü? Çocuklarýmýzýn bir kýsmýný üniversite eðitimi için ilköðretimden baþlayan büyük bir yarýþa sokuyoruz. Yýlda 0-00 bin tanesi baþarýlý oluyor. Geri kalanlar ise büyük bir suçluluk içine itiliyor. O saatten sonra ne yapýlabilirse ona yöneliyorlar. Gelelim cinselliðe. Okullarýmýzda halen cinsellik bir tabudur. Eðitimi olanaksýzdýr. (Bence cinsellik diplomasý olmayanlar evlendirilmemelidir.) Toplumca gençlerimizin cinsiyetsiz GILMANLAR gibi olmasýný isteriz sanki. Onlarýn sosyal, kültürel, etik, psikolojik, cinsel gereksinimleri olduðunu unuturuz. Kendi çocukluk ve gençlik dönemimizde ki gibi olmalarýný isteriz. Men ve yassak ile, yok hayýr ile içe dönük toplumsal olmayan, becerileri geliþmemiþ, gençler üretiriz genellikle. Ýþte bu gençlerin bir kýsmý aradýðýný bazen yanlýþ arkadaþ kümelerinde bulur, bir kýsmý da anti sosyal bir geliþim gösterip içe kapanýr. Bir kýsmý da kiþilik bozukluðu ve cinsel sapmalar yaþayabilir. Sorarým size, gençlerimiz nasýl deþarj olacaklar? Kýrsal alana mý çýkacaklar? Gün gelecek, teþhircilik, tacizcilik, tecavüzcülük önlenemeyecek. O zaman, yaþanan ve yaþanacaklardan vicdan azabý çekmeyecekler mi insanlarýmýz. Son yýllarda araç sayýsýnýn artýþýyla birlikte eskort kýzlar, tele kýzlar o kadar çoðaldý ki. Baþ etmek mümkün deðil. Alanda verende memnun deyip nerdeyse ipin ucu iyice kaçýrýldý. Bunlar yetmezmiþ gibi artýk merkezde çarþý içinde müftülük civarýnda bir apartman dairesinde gece gündüz fark etmeksizin telefonla randevulaþarak sürekli çalýþan bir de ev var. Komþu daireler ve esnaf ta rahatsýz bu durumdan. Emniyet güçlerinin de bildiðini umuyorum böylesi evleri. Ev kiralarýnýn asgari ücreti geçtiði günümüzde, bir poþet gýda maddesi ya da bir poþet sebze karþýlýðý veya bir miktar borç silinmesi karþýlýðý genç öðrencilere ve ev kadýnlarýna ahlaksýz önerilerde bulunan ve bununla da öðünebilen bazý kendini bilmez esnafçýk ve memurcuklarýmýzýn da varlýðý bilinmektedir. Þunlarý da bilelim ki (Okyanusun dahi bir kedinin ürik asitine ihtiyacý vardýr.) (Aç it fýrýn yýkar.), demiþler atalarýmýz. Gelin sevgili büyüðünden, küçüðüne yetkililer; atanmýþlar ya da seçilmiþler; kanaat önderleri, huzurlu bir kent yaratýp yaþanmasý çok önemli. Kimsenin cesaret edipte dillendiremediði bu yarayý gündemimize alýp çözmek, yapýlacak büyük hizmetlerden birisi olacaktýr. Ben böylesi bir yazýyý yazmaktan imtina etmeyerek bir tabuyu yýkmaya çalýþýyorum. Gelecekte gerekirse yine yazarým. Þu anda tuzu kuru olanlara da, kentimin eþrafýna, ekabirine,kanaat önderlerine de bir çaðrýdýr bu kýsa yazý. Rivayete göre, kentimize demiryolu yaptýrýlmamýþ zamanýnda. Gerekçesi, tavuklarýmýz gürültüden etkilenip, yumurtadan kesilir, ineklerimizin sütü azalýr diye. Ayrýca yatýlý okullarýn ve askeri birliklerinde ilimizde olmasýna pek sýcak bakýlmamýþ. Ettik kaygýlar taþýnmýþ sanýrým. Sözün özü, KISSADAN HÝSSE ALALIM yapýlmasý gerekenleri en aciliyet taþýyanlarýndan baþlayarak hayata geçirelim, derim. Kýrk Katýr Kýrk Satýra Karþý Kurun dizginlenmesi en çok dövizle borçlanmýþ büyük holdinglerin talebi olacak. Özelleþtirilmiþ kuruluþlarýn kamuya býrakýldýðýný görürsek BÝA (Ýstanbul) - Vitrinin camý kýrýldý. Tek rakama indirildiði söylenen enflasyon -hem de yoðun iþsizlik, askýya alýnan sosyal devlet ve ülkenin üretim eþiðini kazýyan düþük kur politikasýyla- önümüzdeki ay yeniden iki rakamla ifade edilecek. Mayýstan mayýsa ayýn enflasyonu yüzde,. Haziranýn ilk günlerinde yýllýk enflasyonun iki rakamlý yani yüzde 0'larla ifadesi kaçýnýlmaz. Nitekim Merkez Bankasý da yüzde hedefinin gerçekleþtirilemez oluþunu teslim etti. IMF'ye taahhüt edilen fiyat politikasýndaki yüzde,'lik dýþ bandýn haziran ayýnda aþýlacaðý hemen hemen mukadder.. Mayýs ayýnda dolar+. avrodan oluþan sepetin ortalama YTL deðerindeki aylýk artýþ da yüzde, olarak gerçekleþti. Aslýnda fiyatlar, geçen yýlýn eylül ayýndan beri hafif de olsa yükseliþte. Buna karþýlýk eylül ayýndan þubat ayýna kadar döviz sepetinin deðeri sürekli düþüþteydi. Fiyatlardaki artma eðilimine karþýlýk kurun düþük tutulmasý... Hükümet bu gidiþi düzeltecek görünür hiçbir tedbir almadý. Tersine, seçime gidildiði izlenimini veren bir gevþeme oldu. Yüksek faiz aklý Bu hükümet de önceki gibi, IMF buyruðu ile tamamen borç ödemeye odaklý, topluma acý veren bir programýn yürütücüsü oldu. Buna ek olarak, uluslararasý rüzgarýn geçici olarak lehte esmesinin meyveleri, vatandaþa iþsizlik, borç ve yükselen enflasyon dýþýnda bir þey býrakmazken, bir avuç yerli -yabancý holdinge yedirildi. Þimdi ortaya çýkan kaotik durumda sular nasýl durulacak? Mayýs enflasyonun piyasaya yansýmasý, pazartesinin ilk saatlerini bekledi ve hemen dolar kuru.00 YTL'yi görürken avronun.000 YTL'yi geçtiði, bileþik faizlerin yüzde 'nin üstüne çýktýðý, borsada da satýþlarýn hýzlandýðý gözlendi. Merkez Bankasý, piyasaya, faizleri yükselteceðim, sinyali verse de YTL'de kalmayý henüz düþünen yok. Merkez Bankasý'nýn faizleri ne kadar yükselteceði ise merak konusu. Yeniden kýrk katýr-kýrk satýr kýsýr döngüsüne girdi Türkiye. YTL faizini yükselterek yeniden sýcak para giriþine ve o sayede de bir döviz bolluðu yaratarak döviz fiyatlarýnýn düþüþüne, hiç olmazsa daha fazla yükselmesini engellemeye imkan bulunabilecek mi? Borçlu þirketlerin riski Bekleyip göreceðiz ama, döviz kurunun dizginlenmesi en çok da dövizle borçlanmýþ büyük holdinglerin talebi olacak. Aralarýnda özelleþtirmeden TÜPRAÞ'ý alan Koç, Erdemir'i alan Oyak gibi büyük holdinglerin olduðu özel sektör ciddi bir kur riski altýnda. Kur arttýkça en çok onlar hop oturup hop kalkýyorlar. Borç tablosunu bir kez daha hatýrlatalým: * Türkiye 00 yýlýnda, milyar dolar cari iþlemler fazlasý verir iken düþük kur politikasýnýn sonucu, 00 yýlýnda cari iþlemler dengesi yaklaþýk milyar dolarlýk açýða dönüþtü. Son dört yýlda birikimli cari iþlemler açýðý toplam, milyar dolarý buldu. * Bu açýðýn finansmaný dýþ borçlanmayla yapýldý döneminde Türkiye'nin dýþ borçlarý toplam, milyar dolardan 0 milyar dolara çýkarak toplam, milyar dolar arttý. Bu artýþýn, milyar dolarý kamu borçlanmasýndan,, milyar dolarý da özel sektörün borçlanmasýndan kaynaklandý. Merkez Bankasý da, milyar dolarlýk borç ödemesi yaptý. * 00 sonrasý dönemde Türkiye'nin dýþ borçlarýndaki artýþ esas olarak özel sektör kaynaklýdýr. Özel sektör içerisinde de bankalar (ve diðer finansal kuruluþlar) 0, milyar, þirketler ise toplam, milyar dolarlýk dýþ borçlanma gerçekleþtirmiþlerdir. * Yani Türkiye'de reel sektör de denilen þirketlerin doðrudan dýþ borçlanmasý hýzla arttý, yýlda iki kat artan þirket dýþ borç stoku ekonominin yeni yumuþak karný durumuna gelmiþtir. * Bankacýlýk kesiminin bilançolarý daha yakýndan denetleniyor, borçlanmalarý yakýndan takip edilirken þirketlerin dýþ borçlanmasý üzerine herhangi bir denetim mekanizmasý mevcut deðildir. Þirketler döviz kurunun ucuzluðunu fýrsat bilerek aþýrý risk almaya heveslenmekte ve bunun neticesinde de dýþ borçlarýný hýzla artýrmaktadýr. Bu sürece bir de ailelerin tüketici kredisi ve ''kredi kartý borçlarý'' eklendiðinde finans dýþý kesimin borçluluðunun önemli bir kýrýlganlýk yarattýðý söylenebilir. * Eðer önümüzdeki dönemde, Merkez Bankasý'nýn yüksek faiz þýrýngasý kur artýþlarýný yatýþtýramazsa, aþýrý dýþ borç içine sürüklenmiþ bulunan þirketler ve tüketici ailelerin dengeleri hýzla bozulacak ve zincirleme çözülmeler Mustafa Sönmez þaþýrmayalým. IMF patentli kýsýr politikaya, içinde kur politikasýnýn da yer aldýðý bir alternatif sunmak gerekiyor. baþlayabilecektir. Bu arada, özelleþtirilmiþ bazý kuruluþlarýn yeniden kamunun kucaðýna býrakýldýðýný görürsek de hiç þaþýrmayalým... Bu ise, "þirket enkazlarýnýn kamulaþtýrýlmasý" anlamýna gelecektir. Kur artýþýný frenleme için uygulanacak yüksek faiz politikasý ve onun devamý olarak iç talebi kýsmaya dönük dar bütçe ve gelir politikalarý, kýsa sürede büyüme hýzýnýn düþmesini, yatýrýmlarýn askýya alýnmasýný, þiddetli bir durgunluðu ve þiddetli bir iþsizlik ve yoksullaþma dalgasýný getirecektir. Ne yapmalý? Burada, kur karþýsýnda nasýl bir tutum almalý? "Kurun yükselmesine sessiz mi durmalý, yüksek faizle ve MB satýþlarý ile müdahaleyi mi savunmalý?" gibi dar bir sorunsalýn dýþýna çýkarak, izlenmekte olan IMF patentli kýsýr politikaya, içinde kur politikasýnýn da yer aldýðý bir alternatif sunmak gerekiyor. Bu da, þu baþlýklarý içermelidir: * Sýcak para trafiðini kontrol edecek sermaye hareketliliðine kontrol, * IMF'ye olanlar baþta olmak üzere dýþ borç takviminde yeniden yapýlandýrma, Ýç borç yükünün yeniden yapýlandýrýlmasý, Dolaylý vergiden, doðrudan vergiye yönelen, herkesten gücüne göre alan yeni bir vergi anlayýþý, Faizi, silahlanmayý arka plana itip, saðlýk,eðitim, adalet, kültür hizmetlerini öne çeken bir kamu harcama politikasý, Ýthalat yerine yerli üretimi ve ihracatý, turizmi özendiren, istihdam dostu bir sanayileþme ve üretim politikasý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ

3 0 Haziran 00 Cumartesi HABER Çiftçi yoksullaþtý HACIBEKTAÞ- Kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn yeni kuruþ olarak belirlenen fiyatý tarým üreticileri tarafýndan çok düþük bulundu. Hacýbektaþta bulunan tarým üreticisi bazý vatandaþlar AKP'nin ve hükümetin ekmeklik buðday için belirlemiþ olduðu fiyatý ve kararý doðru bulmadýklarýný belirttiler. Konuyla ilgili olarak tarým üreticiþi vatandaþlar Hükümet kýrmýzý sert ekmeklik buðday için yeni kuruþ belirledi. Belirlenen bu fiyat ancak maliyetleri karþýlayabilir. Bu bile þüphelidir. Bu belirlenen fiyatla biz çiftçilerin cebine bir kuruþ bile girmez. 00 yýlýnda. kg buðday karþýlýðýnda litre mazot alýnýrken, 00 mayýs ayý itibariyle. kg buðday karþýlýðý litre mazot alýnabiliyor döneminde en büyük fiyat artýþý mazot ve sulama ücretlerinde görüldü. Mazot yüzde. artarken, sulama ücreti ise yüzde. oranýnda arttý. Buna karþýlýk buðday fiyatý ayný dönemde yüzde oranýnda yükseldi. Geçen yýllarda maliyeti bile karþýlamayan fiyatlarla biz çiftçiler zaten ciddi gelir kaybýna uðradýk Bu yýl hükümet en azýndan bizlerin bu kaybýnýda düþünerek fiyat belirlemesi yapabilirdi. Bu bizim kaybýmýzý bir nebze olsun telafi ederdi. Ancak bu beklentimizde gerçekleþmedi. deðerlendirmesini yaptýlar. Ayrýca Çiftciler ; "Çiftçilerin diðer toplum kesimlerinin eriþtiði refah seviyesini yakalayabilmesi için buðdayýn kg fiyatý: maliyet + kâr + refah payýnýn karþýlýðý olan, 0, Ykr/ kg (0 bin TL/kg) olarak açýklanmalý ve bu peþin ödenmelidir" dediler. hükümetin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracýlýðý ile açýkladýðý buðday taban fiyatý olan kg. baþýna bin YTL + 0, YKr primin maliyetleri bile karþýlamayarak çiftçilerin maðduriyetini arttýrdýðýný vurguladýlar. Tarým üreticileri TMO'nun yetersiz alým yaparak, çiftçiyi tüccara teslim ettiðini söylediler. Piyasa durgun, esnaf tedirgin 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor' Þiddetin toplumsal sorun haline geldiðini kaydeden Kaim, ''Ýnsanlar bunalým içinde. Þiddet sadece okullarda deðil. Her yerde þiddet var, evde, iþ yerinde, sokakta. Ýnsanlar bunalým içinde, sanki toplumsal cinnet geçiriyor'' dedi. HACIBEKTAÞ- Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen) Hacýbektaþ Temsilciliði Temsilciler Kurulu Baþkaný Ali Kaim, insanlarýn bunalým içinde olduðunu belirterek, toplumun bir linç kültürüne doðru gittiðini öne sürdü. Þiddetin toplumsal sorun haline geldiðini kaydeden Kaim, ''Ýnsanlar bunalým içinde. Þiddet sadece okullarda deðil. Her yerde þiddet var, evde, iþ yerinde, sokakta. Ýnsanlar bunalým içinde, sanki toplumsal cinnet geçiriyor'' dedi. Toplumsal þiddetin arkasýndaki en belirleyici nedenlerin, ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve kültürel sorunlar olduðunu belirten Kaim, ''Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor. Adaletsizliklerin, eþitsizliklerin, haksýzlýklarýn yoksulluðun ve iþsizliðin bu kadar derinleþtiði bir ülkede, yargýnýn baðýmsýzlýðýný kaybettiði bir ülkede, insanlar kendi sorunlarýný kendi yöntemleriyle çözmeye baþlayacaktýr'' diye konuþtu. Þiddet olaylarýnýn polisiye tedbirlerle çözülemeyeceðini de ifade eden Kaim, bunun için adaletsizliðin, yoksulluðun ve iþsizliðin önlenmesi, eðitim sisteminde eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini de sözlerine ekledi. HABER MERKEZÝ- Dolarýn 00 yýlýndan bu yana YTL karþýsýnda ulaþtýðý yüksek deðerler, son aylarda dövizle borçlanan vatandaþlarý tedirgin etti. Özellikle konut ve otomobil almak için milyar dolar civarýnda döviz bazlý tüketici kredisi kullanan vatandaþýn durumunun ne olacaðý belli deðil. Dövizle borçlanan vatandaþlar yetkililerden gelecek olumlu bir mesajý beklerken, kredi kullanmayý düþünenler ise bir süre daha beklemenin yerinde olacaðýna inanýyor. En iyimser tahminle yüzde sekizin üzerinde gerçekleþecek yýl sonu enflasyonu da çalýþanlarýn gelirini reel olarak azaltacak. Hacýbektaþta vatandaþlarýn yaný sýra piyasanýn durgunluðundan þikayetçi olan esnafýn da gözü, yetkililere çevrilmiþ durumda. Özellikle ithal ürünlerde yüzde 0 - oranýnda bir zammýn söz konusu olduðunu belirten esnaflar, bu durumun tükiticiye yansýdýðýný ve satýþlarýn durma noktasýna gelmesinden þikayetçi. Merkez Bankasý baþkanlýðý tartýþmasý ile baþlayan ve cumhurbaþkanlýðý seçimi ile devam eden gerilimin, piyasayý tedirgin ettiðini belirten esnaf, yetkililerin tedirginlik yaratacak açýklamalardan ve tartýþ malardan kaçýnmasý gerektiðini söylüyor. Deðerli okuyucular, Gazetemizin. sayfasý yerel haber sayfasý olarak çýkmaktadýr.birbirimizden ve ilcemizde yaþanan olaylardan ve etkinliklerden haberdar olmak ve tüm çalýþmalarýn kamuoyuna ulaþtýrýlmasýnýn önemi yadsýnamaz. Yerel yönetimin,okullarýn, sivil toplum örgütlerinin, spor kulübü nün, meslek odalarý nýn, esnafýn vb. tüm yaþam alanlarýnda bulunanlarýn bir birinden haberdar olmasýný istiyorsanýz... Bizi arayabilirsiniz. /

4 0 Haziran 00 Cuma Bu ayaklanmalar mezhebi mahiyette görünüyorlarsa da hadiselerden anlaþýlacaðý gibi gerçekte iktisadi sebeplerle ilgilidir. [Faruk Sümer, Oðuzlar Türkmenler s.] Özellikle.yüzyýl, isyanlarýn ve halka yapýlan zulümlerin doruk noktasýdýr.bu yüz yýl içinde yapýlan haksýzlýklarýn hattý hesabý yoktur.osmanlý ulemasý içinde Ebu Suud ve Ýbni Kemal in ki Yavuz, Kanuni,.Selim devirlerinde en etkili ve sýnýrsýz yetki kullanan devlet adamlarýdýr. Ve yaptýklarý adeta cellatlýktýr, kýyýmdýr, katliamdýr. Her düþündüklerini, kendilerine ve inandýklarý davaya ters gelen her þeye karþý bayrak açmak, ortadan kaldýrmak için hem padiþahýn onayýný almak hem de bunlarý yasalaþtýrmak onlarýn en önemli görevleridir. Dönemlerinde düþünen,yazan, konuþan kim aydýn ortaya çýkarsa hemen kelleleri uçmaktadýr. Oðlan Þeyh, Molla Kabýz, Molla Lütfi gibi sünni aydýnlar bile kellelerini bu Osmanlý ulemasýndan kurtaramamýþlardýr.çünkü bunlar konuþmuþlar, yazmýþlar, düþünmüþler ve düþüncelerini de açýklamaktan korkmamýþlardýr. Mustafa Akdað bu dönemi ve isyana neden olan koþullarý þu sözlerle pekiþtirmektedir. Fermaný ile baþlayan sýký dinsel kovuþturmalar halk için dayanýlmasý güç bir baský biçimine dönüþtü. Hele de Ebussuud in (Yavuz dönemlerinde Ýbni Kemalle birlikte çok fesat çýkardýlar, o zaman Ýstanbul Müftüsüdür. G.ÖZ) þeyhülislamlýða getirilmesi, toplum hayatýný dinsel baský ile düzene sokma görüþünü sanki kanunlaþtýrdý. Baþka dinden olanlar için, kendi inançlarýna göre hareket özgürlüðü diye bir þey kalmadý [Mustafa Akdað, age. C..s.] Burada þunu da kesin belirtmekte de yarar vardýr ki, Osmanlý ulemasý baþka dinlere göstermiþ olduðu hoþgörüyü Alevilere asla göstermemiþtir. Yavuz Selim den baþlayýp Kanuni, ve. Selim le ve. Murat la odaklaþan Aleviliði ve Alevileri yok etme noktasý yer yüzünde hiçbir dinsel ve mezhepsel guruba uygulanmamýþtýr.. Murat ve. Mahmut dönemleri bu tür uygulamalarýn en katmerleþtiði dönemlerdir. Ayrýca bu iki padiþah ata mirasý olan ve Alevilerce kurulan devletin tüm aygýtlarýný Aleviler aleyhine çok iyi kullanmýþlardýr. Býrakalým sýradan isyaný, Kalender Çelebi gibi rahatý, mevkisi, konumu, sevgisi, idealleri ve geleceðe býrakacaklarý kültür ve sanat mirasýný hiçe sayarak isyan ettiren nedenler açýkça görülmektedir. Halkýn dayanma gücünün kalmamasý, yoksulluðu, sürekli, fetva ve fermanlar bu güzel þahý da isyan ettirebilmiþti. Kalender rahat makamýnda þiirlerini yazýp halký yanýnda köle yapma yerine, kendisine Anadolu nun çeþitli yerlerinden þikayete gelen halkýn sesine kulak verdi. Bir de dirlikleri elinden alýnmýþ beyler, rütbelerinden olmuþ,sürgün ve kovulmuþ paþalarla birlikte Alevisi, Sünni siyle bütün yoksul halk Kalender in çevresinde kement olmuþlardý. yýlý yazý, henüz ekinler tarladan toplanmamýþ,mal davar ortada,bu mevsimde bir isyan bayraðý çekmekte nedir? Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla Macaristan içlerine doðru ilerlemektedir. Sadrazam Ýbrahim paþa canýndan çok sevdiði Kanuninin bütün yetkilerini kullanmaktadýr. Halkýn deyimiyle Gavurdan dönme sadrazam durmadan yasalar çýkartmakta kadýlara padiþah adýna fermanlar göndermektedir. Halk çiftini çubuðunu býrakmýþ, kazmasýný, kalýcýný, dirgenini eline almýþ bölük bölük Kýrþehir yolunu tutmuþtu. Kimi Maraþ dan, kimi, Antalya, Ýzmir ve Kars dan sökün edip akýyordu boz kýr ovasýnýn küçük tepeciklerinden Malya ovasýna doðru. Yýl Hacý Bektaþ beldesi olaðan üstü bir kalabalýk, atlýlarýn biri girip biri çýkýyor.bir ay içinde binler onbinleri bulmuþtu. Kayseri Sývas kavþaðýnda kalabalýklar da çoðalmaktaydý. Kalender Çelebiyi bu mevsimde bu kadar baþkaldýrýya cesaret veren nedenlerin baþýnda Dulkadýroðullarý aþiretinin de büyük rolü olmuþtur. yýlýnda Dulkadýroðlu aþiretinin beyi Ali Bey in beþ oðlu ile birlikte öldürülmesi, dirliklerinin elinden alýnmasý, muazzam servet ve beylerini kaybeden bu aþiretin de Osmanlý ya baþkaldýrmak için bahane beklemesinden ve Kalenderi sürekli teþvik etmesinden baþka çýkar yolu kalmamýþtý. vilayeti Türkman daki vaki timarlara devlet hazinesi adýna el konuldu. [Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý tarihi,cilt,s.0 Tarih Kurumu yayýný,aktaran A.H.Avcý age.] Ali bey imparatorluktan ayrýlmak ve istiklalini ilan etmek fikrine düþtü. Þehsuvaroðlu Ali Bey in serveti çoktu, Osmanlý hazinesi ise bu dönem korkunç bir ekonomik darlýk içindeydi. [Tabakatü l memalik, Aktaran Ý.Hakký Uzunçarþýlý, age.c.,s.0] Ýþte Kalender isyanýný teþvik eden ve bütün gücüyle isyana katýlan Dulkadirlioðlu aþiretinin durumu. Bunun dýþýnda Sünni,Alevi demeden Anadolu yoksulu bu hareketin içindeydi. Kalender Çelebi isyan bayraðýný açar açmaz kýsa sürede çevresinde kiþi toplandý. Kalender Çelebi ayaklanmasý o güne kadar Osmanlý ya karþý giriþilen en büyük eylemdi. Türkmenlerin hemen hemen tümü Kalender Çelebi nin yanýnda yer almýþtý. [Peçevi Tarihinden aktaran Gülað Öz, Ýslamiyet Türkler Alevilik,Kalender Çelebi Bölümü s. Uyum yay. ] Kalender Çelebi ayaklanmasý öncelikle, Nevþehir, Kýrþehir, Kayseri, Tokat, Maraþ, Kazova çevresinde etkili oldu. Ancak Osmanlý ile ilk çatýþmalar Tokat ve Sývas arasýnda çýkmýþtýr. Daha sonra güneye doðru inilerek Maraþ Elbistan taraflarýnda güç toplanmýþtýr. Sanýrýz ki bu bölge de Dulkadýrlýoðlu nun büyük etkisi var. Ýkinci bir neden de Safavi bölgesine yakýn olmasýdýr. Oldukça etkili olan Kalender isyaný, Kanuni Sultan Süleyman ýn Macaristan seferini yarý keserek Ýstanbul a gelmesine neden olmuþtur. Osmanlý güçlerinin en önemli bir bölümünü isyaný bastýrmakla görevlendiren padiþah, en güvenilir adamlarýný savaþýn baþýna geçirmiþ olup bunlardan Anadolu Beyler Beyi Behram Paþa ile Karaman Beyler Beyi Mahmut Paþa isyanýn üzerine yürümüþ, ancak baþarý saðlayamamýþlardýr. Bu kez Alaye Beyi Sinan Bey, Amasya Beyi Koçi Bey, Birecik Beyi Mustafa Bey ve bir çok devlet görevlisi savaþta öldürülmüþlerdir. Her giden paþanýn yenilgisi padiþahý büyük bir telaþa itmiþ ve Sadrazam Ýbrahim Paþa yý büyük yetkilerle donatarak bu iþi bitirmeye göndermiþtir. Aksaray a varan Ýbrahim Paþa bütün çevre kuvvetlerini toplamýþ ve isyanýn üzerine takibe gitmiþ,ancak düþman askerlerinin kendi askerlerinden kat kat büyük olduðunu anlayan Ýbrahim paþa, akýllý davranýþlarla, isyanýn üzerine gitmemiþ çevresiyle bir durum deðerlendirmesi yaparak dirlikleri elinden alýnan Dulkadirlileri ve Kalender in etrafýndaki bazý etkili beyleri toprak ve dirliklerinin verileceði garantisiyle Kalender den koparmýþ ve bazý etkili kiþilere verebileceklerini verme vaadinde bulunmuþtur. Bu vaatler bazý güçleri Kalender ordusundan uzaklaþtýrmýþtýr. Bazý kesimler bölük bölük menfaatlarýnýn ve geleceklerinin peþine düþerek yeniden Osmanlý güçlerine katýlmýþlardýr. Dört beþ bin kiþilik bir gücü kalan Kalender yanýnda kendisine ihanet etmeyen Dulkadiroðlu Veli Bey le birlikte Nurhak daðýna çekilmiþtir. Osmanlý nýn güçlü askerleri moral bozukluðuna düþen Kalender askerlerini yenerek Kalender Çelebi nin ve Veli Bey in baþlarýný vücutlarýndan ayýrarak, baþlarýný Kanuniye götürmüþtür. Ancak sevenleri daha sonra baþý kesilmiþ Þah kalender gövdesini Hacý Bektaþ a, dergaha kadar götürme cesaretini göstermiþlerdir. Bu gün Hacý Bektaþ Dergahýnda, Balým Sultan türbesinin hemen içinde giriþte sol tarafta küçük bir alanda adsýz ve sessice yatan Kalander Çelebi halk tarafýndan unutulmuþ ve unutturulmaya çalýþýlmýþtýr. Kalender Çelebi isyaný yeni bir umudun sönüþü ve þiddetin daha da yükseliþini de beraberinde getirmiþtir. Ýsyanýn bastýrýlmasý baþka isyanlarý ortadan kaldýrýyor muydu? Elbette hayýr.düzendeki baþý bozukluklar, çarpýklýklar, yaðmalar yeniden güçlenerek sürüyordu. Daha isyanýn birisinin sýcaklýðý geçmeden bir baþkasý baþ gösteriyor, Anadolu adým adým her yöreden yeni liderler, yeni ölümler ortaya çýkartýyordu. Yýlý yenilgisi Alevi ve Bektaþiliðe büyük darbe indirmiþ ve Hacý Bektaþ tekkesi yýlýna kadar kapatýlmýþ ve yýlýnda Kanuni Sultan Süleyman ýn eniþtesi Ali Paþa Hacý Bektaþ postniþinliðine tayýn olmuþtur. Ancak zaman içinde Ali Paþa Bektaþilikten etkilenerek bu görüþü benimsemiþ ve Bektaþilerin ilk Dedebabasu unvanýyla postun sahibi olmuþtur. Bu tarihten sonra Hacý Bektaþ postunda hiçbir Çelebi oturamamýþtýr.bu post hep seçimle göreve gelen Bektaþi Dedebabalarýnýn olmuþtur. (BÝTTÝ)

5 0 Haziran 00 Cumartesi Adnan Özer yýlýnda Tekirdað'ýn Gazioðlu köyünde doðdu. Ýlkokulu Silivri'nin Küçüksinekli köyünde, ortaokul ve liseyi Batman'da bitirdi. Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi mezunu. 'dan beri Ýstanbul'da yaþýyor ve yayýncýlýkla uðraþýyor. Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin þiir yarýþmasýnda birincilik ödülü kazandý. Þiirleri Gösteri, Milliyet Sanat, Sanat Emeði,Türk Dili, Varlýk, Yazko SENÝ SEVÝYORUM Seni seviyorum çaðladýkça coþan su estikçe dellenen rüzgâr ekildikçe anaçlanan toprak öðütler bunu bana seni severken türküden türküye geçer ýrmak toprak yaz yaðmurlarýyla oynaþýr öðle tozlarýyla dolanýr rüzgâr ufku adýnla uyarýrlar beni seni seviyorum baðda çiçeklenen salkým dalda allanan meyva öttükçe kendini tüketen kabakçý kuþu öðütler bunu bana seni severken yaz güneþi þehvete boðar bahçeyi kükürt âdetleriyle solar bað yapraklarý ballý incirde yaþar -bin bir cilveli- aþklarýný turunç gerdanlý kuþlar haberler getirir saðdýçlarým gül kurusu mektuplar seni seviyorum hayra yorulan düþler ceviz sandýkta bekarlýðýn gül sularý taþ yastýklarda zümrütüanka kuþlarý öðütler bunu bana AKDUA ölülerin ak ayaklarýnda açar zambaklar (zambaklar) yer kurtlarýnýn tezgâhýnda dokunur senin - kötüler kötüsü - yüreðin bunlarý bilmez ölülerin ak soluklarýyla büyür zambaklar (zambaklar) mahþerin ak bildirisidir okunur senin -yetimler yetimi- aklýn bunlarý almaz þairlerin ölüm çiçeðidir zambaklar (zambaklar) çocuklarýn karbeyaz uykusudur senin -mutrýplar mutrýbý- gönlün bunlarý çalmaz zambaklar gün gelir þairlerin baþucuna sokulur Edebiyat gibi dergilerde yayýnlandý. Üç Çiçek seçkisi, Yeni Türkü, Yeryüzü Konuklarý, Düþler, E dergisi gibi yayýnlarýn mutfaðýnda yer aldý. Þimdilerde Kaçak Yayýn adlý yayýnýn mutfaðýnda. Neruda, Lorca, Octavia Paz gibi Ýspanyol diliyle yazan þairlerden çeviriler yaptý. Halk söylenceleri, masallar, türküler ve tekerlemelerden yararlanarak anlatý aðýrlýklý grotesk þiirler yazýyor. ÇINGIRAÐIN ÖLÜMÜ ( Ç ý n g ý r a ð ý n Ö l ü m ü ) bir sesevinde doðdum inanýrým çanlarýn ölümüne fýrtýna dinince kýyacaðým kendime sen çizince ben oldum inanýrým kumlu ellerine sen yitince kýyacaðým kendime bakýr damlasýndan soðudum inanýrým zehirli yüreðine þart olsun kýyacaðým kendime ( Ç ý n g ý r a ð ý n Ö l ü m ü ) I zaman batýyor Margarita su doluyol saatlara bir kurtçuk geçiyor beynimdeki kumdan ses göçüyor Margarita çanlar ölüyor sesevlerinde dili kurtlanýp çürüyor ölüm giriyor yalnýz açýk kapýdan... den a kadar sayýlarýn dokuz SUDOKU BULMACAtane x lük bloklardan oluþan "KÝNE EZ?" Bir devir aþk diye beni doðurdu Aldý bedenimi Maðrip sýtmalarýndan Nil diplerinden söktü ruhumu Sisli denizlere açýldým bir zaman; ne altýn ne meyve, yad olsun keþfettiðim kýyýlar Zamanýn hayatla içlendiði çöllerde bir çadýrým olsun yeter Ne göreceðim aynalarda çað bütünüyle yanýlsama Ýþkenceye alýnýyor eþkalim: Þehre yeni bir þamata Gün gelmiþ süslü satraplar ünlenmiþ kaç defa ay doladýysa göðsümü kaç defa bulut püskürdüyse aðzým; hileli bir rakam düþürdüler sorguçlarýndan kadýnlar, müziði halka sayan Ey halk! Ey halk! diye çaðýrdýðým zaman haritasýnda körfezler gibi çekilen hayale dalan rüzgârýn önüne sergiler ve dut yaygýlarý açan insanlýk eðrileri, ketenpere çömezleri Yandým daha çaðlasýnda bademin Bahçeler gözüme yeni bir þöhret özürün bir köþesinden öbürüne kenar otu oldum, bir fiy û care ben oldum, ben oldum ben oldum da ne buldum Temmuz'un kýnnabýnda giderek lâl kafiye göllere vehmedilen gül dolaklý þadýrvanda ama yine "gülün ölüm çaðýnda". toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. 0. Telsizle ilk " S.O.S " imdat sinyali Slavonia adlý Ýngiliz gemisinden verildi.. Osmanlý yönetimindeki Mekke Arap Ýsyaný sýrasýnda Araplarýn eline geçti.. Ýtalyan sosyalist lider Giacomo Matteotti Roma'da faþistlerce kaçýrýlarak öldürüldü.. Faþistlerle iþbirliðini red eden orkestra þefi Arturo Toscanini eþiyle birlikte Ýtalya'yý terk etti.. Naziler Çekoslavakya'da Lidice kasabasýný yerle bir ederek Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak,00 kiþiyi katletti.. Türk Ceza Kanunu'nda deðiþiklik yapýldý. Artýk, kadýnlara ve genç erkeklere sözle sarkýntýlýk aydan yýla kadar, elle sarkýntýlýk aydan yýla kadar ceza nedeni.. Ýstanbul Hilton Oteli açýldý., yýlda biten otelde 00 oda, 00 yatak bulunuyor. 0. Nisan ve Mayýs'ta ölen Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali Ýhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin Ankara'da Anýtkabir yamacýnda topraða verildi. Ayný gün, Celal Bayar ve Adnan Menderes yargýlanmak üzere Yassýada'ya götürüldü.. Süregiden Arap- Ýsrail savaþýnda Ýsrail; Gazze Þeridi, Golan Tepeleri, Doðu Kudüs, Batý Þeria ve Sina Yarýmadasýný iþgal etti.. "Doktor Hikmet Kývýlcýmlý iþçi kesimi davasý" sonuçlandý; sanýklardan Selma Özkol ve Eþref Bayraklý 'er yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.. Sol görüþlü Veysel Güney idam edildi.. Adalet Bakanlýðý açýkladý; 0 yayýnýn cezaevlerine sokulmasý yasak.. Lice Cumhuriyet Savcýsý kýzýna "Rojda" adýný koyan babaya karþý dava açmýþtý. Yargýtay "Mahkemenin böyle bir dava açmaya ve çocuða yeni ad verme yetkisi olmadýðý" kararýný verdi.. Dünya Sinemalar Günü Türkiye'de ilk kez kutlandý. Bugün Doðanlar:. Amerikalý romancý Saul Bellow. Bugün Ölenler:. Fransýz yazar Pierre Loti. Bir çok kez Ýstanbul'a gelen yazarýn adý Sultanahmet'te oturduðu sokaða ve Haliçte'ki kahveye verildi. Ýzlanda Balýkçýsý ve Bezgin Kadýnlar Loti'nin eserleri arasýnda yer alýyor... Oscar ödüllü Amerikalý aktör Spencer Tracy.. Yazar ve politikacý Hamdullah Suphi Tanrýöver.. Gazeteci, yazar Halide Nusret Zorlutuna Suriye'yi aralýksýz 0 yýl yöneten Devlet Baþkaný Hafýz Esat. Ayrýntý için:

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Enflasyon hedefine de zam geldi

Enflasyon hedefine de zam geldi Basýna ve Kamuoyuna: MÝTÝNGÝN ARDINDAN Hacýbektaþ- Öncelikle þunu belirteyim; Bu yazý geçtiðimiz Pazar Günü düzenlenen mitingle ilgili olarak yazacaðým ilk ve son yazý olacak. Çünkü Hacýbektaþ Halký arasýna

Detaylı

Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor

Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor YIL: SAYI: 0 YKR HAZÝRAN 00 ÇARÞAMBA Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor Hediyelik taký satan tezgahtar vatandaþlar geçtiðimiz Pazartesi günü zor anlar yaþadýlar. Belediye almýþ olduðu kararla Özgürlük

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı