Çiftçi yoksullaþtý. belirledi. 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çiftçi yoksullaþtý. belirledi. 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor'"

Transkript

1 Çiftçi yoksullaþtý Kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn yeni kuruþ olarak belirlenen fiyatý tarým üreticileri tarafýndan çok düþük bulundu. Hacýbektaþta bulunan tarým üreticisi bazý vatandaþlar AKP'nin ve hükümetin ekmeklik buðday için belirlemiþ olduðu fiyatý Nevþehir'de ilginç turnuva Atatürk Kupasý Tekerlekli Kayak Türkiye Þampiyonasý Nevþehir'de baþladý. Türkiye Kayak ve Kýzak Federasyonu tarafýndan düzenlenen Atatürk Kupasý Tekerlekli Kayak Türkiye Þampiyonasý, Nevþehir - Uçhisar yol güzergahýnda gerçekleþtiriliyor. 'Kimse zam beklemesin' Hükümet bütçeyi tasarruf ve ek tedbirlerle tutturmaya çalýþýrken, yükseliþe geçen enflasyonun faturasý netleþmeye baþladý. Halýsaha turnuvasý sonuçlandý Kýlýçaslan Spor Tesisleri Halý Saha Futbol Turnuvasý sonuçlandý. Finalde karþýlaþan Anadoludangeldikspor, Ýstikbalspor'u - maðlup ederek þampiyonluða ulaþtý. Saat.00 de Muharrem Akalýn'ýn Turnuvaya katýlan tüm sporculara ve sporseverlere vermiþ olduðu yemeðe yoðun bir katýlým vardý. ve kararý doðru bulmadýklarýný belirttiler. Konuyla ilgili olarak tarým üreticiþi vatandaþlar Hükümet kýrmýzý sert ekmeklik buðday için yeni kuruþ belirledi. 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor' Þiddetin toplumsal sorun haline geldiðini kaydeden Kaim, ''Ýnsanlar bunalým içinde. Þiddet sadece okullarda deðil. Her yerde þiddet var, evde, iþ yerinde, sokakta. Ýnsanlar bunalým içinde, sanki toplumsal cinnet geçiriyor'' dedi. Piyasa durgun, esnaf tedirgin Dolarýn 00 yýlýndan bu yana YTL karþýsýnda ulaþtýðý yüksek deðerler, son aylarda dövizle borçlanan vatandaþlarý tedirgin etti. Özellikle konut ve Ýncirlik nükleerlerinin gerekçesi açýklansýn Bu ayaklanmalar mezhebi mahiyette görünüyorlarsa da hadiselerden anlaþýlacaðý gibi gerçekte iktisadi sebeplerle ilgilidir. [Faruk Sümer, Oðuzlar Türkmenler s.] Özellikle.yüzyýl, isyanlarýn ve halka yapýlan zulümlerin doruk noktasýdýr. Bu yüz yýl içinde yapýlan haksýzlýklarýn hattý hesabý yoktur. Osmanlý ulemasý otomobil almak için milyar dolar civarýnda döviz bazlý tüketici kredisi kullanan vatandaþýn durumunun ne olacaðý belli deðil. DE içinde Ebu Suud ve Ýbni Kemal in ki Yavuz, Kanuni,.Selim devirlerinde en etkili ve sýnýrsýz yetki kullanan devlet adamlarýdýr. Ve yaptýklarý adeta cellatlýktýr, kýyýmdýr, katliamdýr. Her düþündüklerini, kendilerine ve inandýklarý davaya ters gelen her þeye karþý... Ýnekler Sütten Kesilmedi Kentimizin tanýnmýþ simalarýndan rahmetli Apdirik Emmi (emekli astsubay) biz gençlere þöyle demiþti bir gün. Kadýnýn nefsi olurmuþ ta dokuzuna birden sahip olurmuþ. Erkeðin ise nefsi olurmuþ ta o bir nefsine zor sahip olurmuþ. Siz o bir nefsinize sahip olmaya çalýþýn. Bir baþkasýndan dinleyip te aklýmda kalan ise Bir fýkýh kitabýnda þöyle yazýyormuþ: Mutlaka evlenin. Evlenin ki nefsiniz sizi baþkalarýna yöneltmesin. Kýrk Katýr Kýrk Satýra Karþý Mustafa Sönmez Vitrinin camý kýrýldý. Tek rakama indirildiði söylenen enflasyon -hem de yoðun iþsizlik, askýya alýnan sosyal devlet ve ülkenin üretim eþiðini kazýyan düþük kur politikasýyla- önümüzdeki ay yeniden iki rakamla ifade edilecek. Mayýstan mayýsa ayýn enflasyonu yüzde,. Haziranýn ilk günlerinde yýllýk enflasyonun iki rakamlý yani yüzde 0'larla ifadesi kaçýnýlmaz. Nitekim Merkez Bankasý da yüzde hedefinin gerçekleþtirilemez oluþunu teslim etti. IMF'ye taahhüt edilen fiyat politikasýndaki yüzde,'lik dýþ bandýn haziran ayýnda aþýlacaðý hemen hemen mukadder.. USD AVRO BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0 DE :. YTL :. YTL (dün akþam kapanýþ)

2 0 Haziran 00 Cumartesi Ýnekler Sütten Kesilmedi Kentimizin tanýnmýþ simalarýndan rahmetli Apdirik Emmi (emekli astsubay) biz gençlere þöyle demiþti bir gün. Kadýnýn nefsi olurmuþ ta dokuzuna birden sahip olurmuþ. Erkeðin ise nefsi olurmuþ ta o bir nefsine zor sahip olurmuþ. Siz o bir nefsinize sahip olmaya çalýþýn. Bir baþkasýndan dinleyip te aklýmda kalan ise Bir fýkýh kitabýnda þöyle yazýyormuþ: Mutlaka evlenin. Evlenin ki nefsiniz sizi baþkalarýna yöneltmesin. Evlen(e)meyenler ise oruç tutsunlar. Oruç sayesinde nefislerine hakim olsunlar. Yýllar önce bir hakimin söyledikleri gazetelere manþet olmuþtu. Bir çok kesim karþý çýkmýþtý. Kýrsal alanda yaþayan gençler, cinsel ihtiyaçlarýný hayvanlarla gideriyor ( ) Yukarýda sizlere aktarmak zorunda hissettiðim görüþ ve düþünceleri neden yazdýðýma gelince, açýklayým efendim. Herkesin aklýnýn her þeye erdiði ama gücünün yetmediði bir çaðda yaþýyoruz. Dijital kanallý uydu antenleri ile, dünya avucumuzun içinde. Kablolu yayýnlarý, yerel uydu yayýnlarýný, belediyelerin denetiminde yayýnlanan TV. Kanallarýný, VCD, DVD teknolojisi ve de internet ortamýnýn saðladýðý sonsuz sörf olanaklarýný da eklersek dünyamýz küçük bir köye dönüþtü. Müthiþ bir bilgi ve görüntü bombardýmaný yaþýyor insanlarýmýz çaðýmýzda. Sanal ortamda görecek, bilecek, aklý erecek ama gerçekte ulaþamayacak. O zaman nefsine hakim olacak.ya da oruç tutacak. Erkek egemen kültür yapýmýzýn verdiði avantajla bu mümkün görünmüyor. Belki yüzlerce yýl öncesi böyle olabilirdi. Ancak, günümüzde mümkün mü? Çocuklarýmýzýn bir kýsmýný üniversite eðitimi için ilköðretimden baþlayan büyük bir yarýþa sokuyoruz. Yýlda 0-00 bin tanesi baþarýlý oluyor. Geri kalanlar ise büyük bir suçluluk içine itiliyor. O saatten sonra ne yapýlabilirse ona yöneliyorlar. Gelelim cinselliðe. Okullarýmýzda halen cinsellik bir tabudur. Eðitimi olanaksýzdýr. (Bence cinsellik diplomasý olmayanlar evlendirilmemelidir.) Toplumca gençlerimizin cinsiyetsiz GILMANLAR gibi olmasýný isteriz sanki. Onlarýn sosyal, kültürel, etik, psikolojik, cinsel gereksinimleri olduðunu unuturuz. Kendi çocukluk ve gençlik dönemimizde ki gibi olmalarýný isteriz. Men ve yassak ile, yok hayýr ile içe dönük toplumsal olmayan, becerileri geliþmemiþ, gençler üretiriz genellikle. Ýþte bu gençlerin bir kýsmý aradýðýný bazen yanlýþ arkadaþ kümelerinde bulur, bir kýsmý da anti sosyal bir geliþim gösterip içe kapanýr. Bir kýsmý da kiþilik bozukluðu ve cinsel sapmalar yaþayabilir. Sorarým size, gençlerimiz nasýl deþarj olacaklar? Kýrsal alana mý çýkacaklar? Gün gelecek, teþhircilik, tacizcilik, tecavüzcülük önlenemeyecek. O zaman, yaþanan ve yaþanacaklardan vicdan azabý çekmeyecekler mi insanlarýmýz. Son yýllarda araç sayýsýnýn artýþýyla birlikte eskort kýzlar, tele kýzlar o kadar çoðaldý ki. Baþ etmek mümkün deðil. Alanda verende memnun deyip nerdeyse ipin ucu iyice kaçýrýldý. Bunlar yetmezmiþ gibi artýk merkezde çarþý içinde müftülük civarýnda bir apartman dairesinde gece gündüz fark etmeksizin telefonla randevulaþarak sürekli çalýþan bir de ev var. Komþu daireler ve esnaf ta rahatsýz bu durumdan. Emniyet güçlerinin de bildiðini umuyorum böylesi evleri. Ev kiralarýnýn asgari ücreti geçtiði günümüzde, bir poþet gýda maddesi ya da bir poþet sebze karþýlýðý veya bir miktar borç silinmesi karþýlýðý genç öðrencilere ve ev kadýnlarýna ahlaksýz önerilerde bulunan ve bununla da öðünebilen bazý kendini bilmez esnafçýk ve memurcuklarýmýzýn da varlýðý bilinmektedir. Þunlarý da bilelim ki (Okyanusun dahi bir kedinin ürik asitine ihtiyacý vardýr.) (Aç it fýrýn yýkar.), demiþler atalarýmýz. Gelin sevgili büyüðünden, küçüðüne yetkililer; atanmýþlar ya da seçilmiþler; kanaat önderleri, huzurlu bir kent yaratýp yaþanmasý çok önemli. Kimsenin cesaret edipte dillendiremediði bu yarayý gündemimize alýp çözmek, yapýlacak büyük hizmetlerden birisi olacaktýr. Ben böylesi bir yazýyý yazmaktan imtina etmeyerek bir tabuyu yýkmaya çalýþýyorum. Gelecekte gerekirse yine yazarým. Þu anda tuzu kuru olanlara da, kentimin eþrafýna, ekabirine,kanaat önderlerine de bir çaðrýdýr bu kýsa yazý. Rivayete göre, kentimize demiryolu yaptýrýlmamýþ zamanýnda. Gerekçesi, tavuklarýmýz gürültüden etkilenip, yumurtadan kesilir, ineklerimizin sütü azalýr diye. Ayrýca yatýlý okullarýn ve askeri birliklerinde ilimizde olmasýna pek sýcak bakýlmamýþ. Ettik kaygýlar taþýnmýþ sanýrým. Sözün özü, KISSADAN HÝSSE ALALIM yapýlmasý gerekenleri en aciliyet taþýyanlarýndan baþlayarak hayata geçirelim, derim. Kýrk Katýr Kýrk Satýra Karþý Kurun dizginlenmesi en çok dövizle borçlanmýþ büyük holdinglerin talebi olacak. Özelleþtirilmiþ kuruluþlarýn kamuya býrakýldýðýný görürsek BÝA (Ýstanbul) - Vitrinin camý kýrýldý. Tek rakama indirildiði söylenen enflasyon -hem de yoðun iþsizlik, askýya alýnan sosyal devlet ve ülkenin üretim eþiðini kazýyan düþük kur politikasýyla- önümüzdeki ay yeniden iki rakamla ifade edilecek. Mayýstan mayýsa ayýn enflasyonu yüzde,. Haziranýn ilk günlerinde yýllýk enflasyonun iki rakamlý yani yüzde 0'larla ifadesi kaçýnýlmaz. Nitekim Merkez Bankasý da yüzde hedefinin gerçekleþtirilemez oluþunu teslim etti. IMF'ye taahhüt edilen fiyat politikasýndaki yüzde,'lik dýþ bandýn haziran ayýnda aþýlacaðý hemen hemen mukadder.. Mayýs ayýnda dolar+. avrodan oluþan sepetin ortalama YTL deðerindeki aylýk artýþ da yüzde, olarak gerçekleþti. Aslýnda fiyatlar, geçen yýlýn eylül ayýndan beri hafif de olsa yükseliþte. Buna karþýlýk eylül ayýndan þubat ayýna kadar döviz sepetinin deðeri sürekli düþüþteydi. Fiyatlardaki artma eðilimine karþýlýk kurun düþük tutulmasý... Hükümet bu gidiþi düzeltecek görünür hiçbir tedbir almadý. Tersine, seçime gidildiði izlenimini veren bir gevþeme oldu. Yüksek faiz aklý Bu hükümet de önceki gibi, IMF buyruðu ile tamamen borç ödemeye odaklý, topluma acý veren bir programýn yürütücüsü oldu. Buna ek olarak, uluslararasý rüzgarýn geçici olarak lehte esmesinin meyveleri, vatandaþa iþsizlik, borç ve yükselen enflasyon dýþýnda bir þey býrakmazken, bir avuç yerli -yabancý holdinge yedirildi. Þimdi ortaya çýkan kaotik durumda sular nasýl durulacak? Mayýs enflasyonun piyasaya yansýmasý, pazartesinin ilk saatlerini bekledi ve hemen dolar kuru.00 YTL'yi görürken avronun.000 YTL'yi geçtiði, bileþik faizlerin yüzde 'nin üstüne çýktýðý, borsada da satýþlarýn hýzlandýðý gözlendi. Merkez Bankasý, piyasaya, faizleri yükselteceðim, sinyali verse de YTL'de kalmayý henüz düþünen yok. Merkez Bankasý'nýn faizleri ne kadar yükselteceði ise merak konusu. Yeniden kýrk katýr-kýrk satýr kýsýr döngüsüne girdi Türkiye. YTL faizini yükselterek yeniden sýcak para giriþine ve o sayede de bir döviz bolluðu yaratarak döviz fiyatlarýnýn düþüþüne, hiç olmazsa daha fazla yükselmesini engellemeye imkan bulunabilecek mi? Borçlu þirketlerin riski Bekleyip göreceðiz ama, döviz kurunun dizginlenmesi en çok da dövizle borçlanmýþ büyük holdinglerin talebi olacak. Aralarýnda özelleþtirmeden TÜPRAÞ'ý alan Koç, Erdemir'i alan Oyak gibi büyük holdinglerin olduðu özel sektör ciddi bir kur riski altýnda. Kur arttýkça en çok onlar hop oturup hop kalkýyorlar. Borç tablosunu bir kez daha hatýrlatalým: * Türkiye 00 yýlýnda, milyar dolar cari iþlemler fazlasý verir iken düþük kur politikasýnýn sonucu, 00 yýlýnda cari iþlemler dengesi yaklaþýk milyar dolarlýk açýða dönüþtü. Son dört yýlda birikimli cari iþlemler açýðý toplam, milyar dolarý buldu. * Bu açýðýn finansmaný dýþ borçlanmayla yapýldý döneminde Türkiye'nin dýþ borçlarý toplam, milyar dolardan 0 milyar dolara çýkarak toplam, milyar dolar arttý. Bu artýþýn, milyar dolarý kamu borçlanmasýndan,, milyar dolarý da özel sektörün borçlanmasýndan kaynaklandý. Merkez Bankasý da, milyar dolarlýk borç ödemesi yaptý. * 00 sonrasý dönemde Türkiye'nin dýþ borçlarýndaki artýþ esas olarak özel sektör kaynaklýdýr. Özel sektör içerisinde de bankalar (ve diðer finansal kuruluþlar) 0, milyar, þirketler ise toplam, milyar dolarlýk dýþ borçlanma gerçekleþtirmiþlerdir. * Yani Türkiye'de reel sektör de denilen þirketlerin doðrudan dýþ borçlanmasý hýzla arttý, yýlda iki kat artan þirket dýþ borç stoku ekonominin yeni yumuþak karný durumuna gelmiþtir. * Bankacýlýk kesiminin bilançolarý daha yakýndan denetleniyor, borçlanmalarý yakýndan takip edilirken þirketlerin dýþ borçlanmasý üzerine herhangi bir denetim mekanizmasý mevcut deðildir. Þirketler döviz kurunun ucuzluðunu fýrsat bilerek aþýrý risk almaya heveslenmekte ve bunun neticesinde de dýþ borçlarýný hýzla artýrmaktadýr. Bu sürece bir de ailelerin tüketici kredisi ve ''kredi kartý borçlarý'' eklendiðinde finans dýþý kesimin borçluluðunun önemli bir kýrýlganlýk yarattýðý söylenebilir. * Eðer önümüzdeki dönemde, Merkez Bankasý'nýn yüksek faiz þýrýngasý kur artýþlarýný yatýþtýramazsa, aþýrý dýþ borç içine sürüklenmiþ bulunan þirketler ve tüketici ailelerin dengeleri hýzla bozulacak ve zincirleme çözülmeler Mustafa Sönmez þaþýrmayalým. IMF patentli kýsýr politikaya, içinde kur politikasýnýn da yer aldýðý bir alternatif sunmak gerekiyor. baþlayabilecektir. Bu arada, özelleþtirilmiþ bazý kuruluþlarýn yeniden kamunun kucaðýna býrakýldýðýný görürsek de hiç þaþýrmayalým... Bu ise, "þirket enkazlarýnýn kamulaþtýrýlmasý" anlamýna gelecektir. Kur artýþýný frenleme için uygulanacak yüksek faiz politikasý ve onun devamý olarak iç talebi kýsmaya dönük dar bütçe ve gelir politikalarý, kýsa sürede büyüme hýzýnýn düþmesini, yatýrýmlarýn askýya alýnmasýný, þiddetli bir durgunluðu ve þiddetli bir iþsizlik ve yoksullaþma dalgasýný getirecektir. Ne yapmalý? Burada, kur karþýsýnda nasýl bir tutum almalý? "Kurun yükselmesine sessiz mi durmalý, yüksek faizle ve MB satýþlarý ile müdahaleyi mi savunmalý?" gibi dar bir sorunsalýn dýþýna çýkarak, izlenmekte olan IMF patentli kýsýr politikaya, içinde kur politikasýnýn da yer aldýðý bir alternatif sunmak gerekiyor. Bu da, þu baþlýklarý içermelidir: * Sýcak para trafiðini kontrol edecek sermaye hareketliliðine kontrol, * IMF'ye olanlar baþta olmak üzere dýþ borç takviminde yeniden yapýlandýrma, Ýç borç yükünün yeniden yapýlandýrýlmasý, Dolaylý vergiden, doðrudan vergiye yönelen, herkesten gücüne göre alan yeni bir vergi anlayýþý, Faizi, silahlanmayý arka plana itip, saðlýk,eðitim, adalet, kültür hizmetlerini öne çeken bir kamu harcama politikasý, Ýthalat yerine yerli üretimi ve ihracatý, turizmi özendiren, istihdam dostu bir sanayileþme ve üretim politikasý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ

3 0 Haziran 00 Cumartesi HABER Çiftçi yoksullaþtý HACIBEKTAÞ- Kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn yeni kuruþ olarak belirlenen fiyatý tarým üreticileri tarafýndan çok düþük bulundu. Hacýbektaþta bulunan tarým üreticisi bazý vatandaþlar AKP'nin ve hükümetin ekmeklik buðday için belirlemiþ olduðu fiyatý ve kararý doðru bulmadýklarýný belirttiler. Konuyla ilgili olarak tarým üreticiþi vatandaþlar Hükümet kýrmýzý sert ekmeklik buðday için yeni kuruþ belirledi. Belirlenen bu fiyat ancak maliyetleri karþýlayabilir. Bu bile þüphelidir. Bu belirlenen fiyatla biz çiftçilerin cebine bir kuruþ bile girmez. 00 yýlýnda. kg buðday karþýlýðýnda litre mazot alýnýrken, 00 mayýs ayý itibariyle. kg buðday karþýlýðý litre mazot alýnabiliyor döneminde en büyük fiyat artýþý mazot ve sulama ücretlerinde görüldü. Mazot yüzde. artarken, sulama ücreti ise yüzde. oranýnda arttý. Buna karþýlýk buðday fiyatý ayný dönemde yüzde oranýnda yükseldi. Geçen yýllarda maliyeti bile karþýlamayan fiyatlarla biz çiftçiler zaten ciddi gelir kaybýna uðradýk Bu yýl hükümet en azýndan bizlerin bu kaybýnýda düþünerek fiyat belirlemesi yapabilirdi. Bu bizim kaybýmýzý bir nebze olsun telafi ederdi. Ancak bu beklentimizde gerçekleþmedi. deðerlendirmesini yaptýlar. Ayrýca Çiftciler ; "Çiftçilerin diðer toplum kesimlerinin eriþtiði refah seviyesini yakalayabilmesi için buðdayýn kg fiyatý: maliyet + kâr + refah payýnýn karþýlýðý olan, 0, Ykr/ kg (0 bin TL/kg) olarak açýklanmalý ve bu peþin ödenmelidir" dediler. hükümetin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracýlýðý ile açýkladýðý buðday taban fiyatý olan kg. baþýna bin YTL + 0, YKr primin maliyetleri bile karþýlamayarak çiftçilerin maðduriyetini arttýrdýðýný vurguladýlar. Tarým üreticileri TMO'nun yetersiz alým yaparak, çiftçiyi tüccara teslim ettiðini söylediler. Piyasa durgun, esnaf tedirgin 'Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor' Þiddetin toplumsal sorun haline geldiðini kaydeden Kaim, ''Ýnsanlar bunalým içinde. Þiddet sadece okullarda deðil. Her yerde þiddet var, evde, iþ yerinde, sokakta. Ýnsanlar bunalým içinde, sanki toplumsal cinnet geçiriyor'' dedi. HACIBEKTAÞ- Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen) Hacýbektaþ Temsilciliði Temsilciler Kurulu Baþkaný Ali Kaim, insanlarýn bunalým içinde olduðunu belirterek, toplumun bir linç kültürüne doðru gittiðini öne sürdü. Þiddetin toplumsal sorun haline geldiðini kaydeden Kaim, ''Ýnsanlar bunalým içinde. Þiddet sadece okullarda deðil. Her yerde þiddet var, evde, iþ yerinde, sokakta. Ýnsanlar bunalým içinde, sanki toplumsal cinnet geçiriyor'' dedi. Toplumsal þiddetin arkasýndaki en belirleyici nedenlerin, ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve kültürel sorunlar olduðunu belirten Kaim, ''Toplum bir linç kültürüne doðru gidiyor. Adaletsizliklerin, eþitsizliklerin, haksýzlýklarýn yoksulluðun ve iþsizliðin bu kadar derinleþtiði bir ülkede, yargýnýn baðýmsýzlýðýný kaybettiði bir ülkede, insanlar kendi sorunlarýný kendi yöntemleriyle çözmeye baþlayacaktýr'' diye konuþtu. Þiddet olaylarýnýn polisiye tedbirlerle çözülemeyeceðini de ifade eden Kaim, bunun için adaletsizliðin, yoksulluðun ve iþsizliðin önlenmesi, eðitim sisteminde eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini de sözlerine ekledi. HABER MERKEZÝ- Dolarýn 00 yýlýndan bu yana YTL karþýsýnda ulaþtýðý yüksek deðerler, son aylarda dövizle borçlanan vatandaþlarý tedirgin etti. Özellikle konut ve otomobil almak için milyar dolar civarýnda döviz bazlý tüketici kredisi kullanan vatandaþýn durumunun ne olacaðý belli deðil. Dövizle borçlanan vatandaþlar yetkililerden gelecek olumlu bir mesajý beklerken, kredi kullanmayý düþünenler ise bir süre daha beklemenin yerinde olacaðýna inanýyor. En iyimser tahminle yüzde sekizin üzerinde gerçekleþecek yýl sonu enflasyonu da çalýþanlarýn gelirini reel olarak azaltacak. Hacýbektaþta vatandaþlarýn yaný sýra piyasanýn durgunluðundan þikayetçi olan esnafýn da gözü, yetkililere çevrilmiþ durumda. Özellikle ithal ürünlerde yüzde 0 - oranýnda bir zammýn söz konusu olduðunu belirten esnaflar, bu durumun tükiticiye yansýdýðýný ve satýþlarýn durma noktasýna gelmesinden þikayetçi. Merkez Bankasý baþkanlýðý tartýþmasý ile baþlayan ve cumhurbaþkanlýðý seçimi ile devam eden gerilimin, piyasayý tedirgin ettiðini belirten esnaf, yetkililerin tedirginlik yaratacak açýklamalardan ve tartýþ malardan kaçýnmasý gerektiðini söylüyor. Deðerli okuyucular, Gazetemizin. sayfasý yerel haber sayfasý olarak çýkmaktadýr.birbirimizden ve ilcemizde yaþanan olaylardan ve etkinliklerden haberdar olmak ve tüm çalýþmalarýn kamuoyuna ulaþtýrýlmasýnýn önemi yadsýnamaz. Yerel yönetimin,okullarýn, sivil toplum örgütlerinin, spor kulübü nün, meslek odalarý nýn, esnafýn vb. tüm yaþam alanlarýnda bulunanlarýn bir birinden haberdar olmasýný istiyorsanýz... Bizi arayabilirsiniz. /

4 0 Haziran 00 Cuma Bu ayaklanmalar mezhebi mahiyette görünüyorlarsa da hadiselerden anlaþýlacaðý gibi gerçekte iktisadi sebeplerle ilgilidir. [Faruk Sümer, Oðuzlar Türkmenler s.] Özellikle.yüzyýl, isyanlarýn ve halka yapýlan zulümlerin doruk noktasýdýr.bu yüz yýl içinde yapýlan haksýzlýklarýn hattý hesabý yoktur.osmanlý ulemasý içinde Ebu Suud ve Ýbni Kemal in ki Yavuz, Kanuni,.Selim devirlerinde en etkili ve sýnýrsýz yetki kullanan devlet adamlarýdýr. Ve yaptýklarý adeta cellatlýktýr, kýyýmdýr, katliamdýr. Her düþündüklerini, kendilerine ve inandýklarý davaya ters gelen her þeye karþý bayrak açmak, ortadan kaldýrmak için hem padiþahýn onayýný almak hem de bunlarý yasalaþtýrmak onlarýn en önemli görevleridir. Dönemlerinde düþünen,yazan, konuþan kim aydýn ortaya çýkarsa hemen kelleleri uçmaktadýr. Oðlan Þeyh, Molla Kabýz, Molla Lütfi gibi sünni aydýnlar bile kellelerini bu Osmanlý ulemasýndan kurtaramamýþlardýr.çünkü bunlar konuþmuþlar, yazmýþlar, düþünmüþler ve düþüncelerini de açýklamaktan korkmamýþlardýr. Mustafa Akdað bu dönemi ve isyana neden olan koþullarý þu sözlerle pekiþtirmektedir. Fermaný ile baþlayan sýký dinsel kovuþturmalar halk için dayanýlmasý güç bir baský biçimine dönüþtü. Hele de Ebussuud in (Yavuz dönemlerinde Ýbni Kemalle birlikte çok fesat çýkardýlar, o zaman Ýstanbul Müftüsüdür. G.ÖZ) þeyhülislamlýða getirilmesi, toplum hayatýný dinsel baský ile düzene sokma görüþünü sanki kanunlaþtýrdý. Baþka dinden olanlar için, kendi inançlarýna göre hareket özgürlüðü diye bir þey kalmadý [Mustafa Akdað, age. C..s.] Burada þunu da kesin belirtmekte de yarar vardýr ki, Osmanlý ulemasý baþka dinlere göstermiþ olduðu hoþgörüyü Alevilere asla göstermemiþtir. Yavuz Selim den baþlayýp Kanuni, ve. Selim le ve. Murat la odaklaþan Aleviliði ve Alevileri yok etme noktasý yer yüzünde hiçbir dinsel ve mezhepsel guruba uygulanmamýþtýr.. Murat ve. Mahmut dönemleri bu tür uygulamalarýn en katmerleþtiði dönemlerdir. Ayrýca bu iki padiþah ata mirasý olan ve Alevilerce kurulan devletin tüm aygýtlarýný Aleviler aleyhine çok iyi kullanmýþlardýr. Býrakalým sýradan isyaný, Kalender Çelebi gibi rahatý, mevkisi, konumu, sevgisi, idealleri ve geleceðe býrakacaklarý kültür ve sanat mirasýný hiçe sayarak isyan ettiren nedenler açýkça görülmektedir. Halkýn dayanma gücünün kalmamasý, yoksulluðu, sürekli, fetva ve fermanlar bu güzel þahý da isyan ettirebilmiþti. Kalender rahat makamýnda þiirlerini yazýp halký yanýnda köle yapma yerine, kendisine Anadolu nun çeþitli yerlerinden þikayete gelen halkýn sesine kulak verdi. Bir de dirlikleri elinden alýnmýþ beyler, rütbelerinden olmuþ,sürgün ve kovulmuþ paþalarla birlikte Alevisi, Sünni siyle bütün yoksul halk Kalender in çevresinde kement olmuþlardý. yýlý yazý, henüz ekinler tarladan toplanmamýþ,mal davar ortada,bu mevsimde bir isyan bayraðý çekmekte nedir? Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla Macaristan içlerine doðru ilerlemektedir. Sadrazam Ýbrahim paþa canýndan çok sevdiði Kanuninin bütün yetkilerini kullanmaktadýr. Halkýn deyimiyle Gavurdan dönme sadrazam durmadan yasalar çýkartmakta kadýlara padiþah adýna fermanlar göndermektedir. Halk çiftini çubuðunu býrakmýþ, kazmasýný, kalýcýný, dirgenini eline almýþ bölük bölük Kýrþehir yolunu tutmuþtu. Kimi Maraþ dan, kimi, Antalya, Ýzmir ve Kars dan sökün edip akýyordu boz kýr ovasýnýn küçük tepeciklerinden Malya ovasýna doðru. Yýl Hacý Bektaþ beldesi olaðan üstü bir kalabalýk, atlýlarýn biri girip biri çýkýyor.bir ay içinde binler onbinleri bulmuþtu. Kayseri Sývas kavþaðýnda kalabalýklar da çoðalmaktaydý. Kalender Çelebiyi bu mevsimde bu kadar baþkaldýrýya cesaret veren nedenlerin baþýnda Dulkadýroðullarý aþiretinin de büyük rolü olmuþtur. yýlýnda Dulkadýroðlu aþiretinin beyi Ali Bey in beþ oðlu ile birlikte öldürülmesi, dirliklerinin elinden alýnmasý, muazzam servet ve beylerini kaybeden bu aþiretin de Osmanlý ya baþkaldýrmak için bahane beklemesinden ve Kalenderi sürekli teþvik etmesinden baþka çýkar yolu kalmamýþtý. vilayeti Türkman daki vaki timarlara devlet hazinesi adýna el konuldu. [Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý tarihi,cilt,s.0 Tarih Kurumu yayýný,aktaran A.H.Avcý age.] Ali bey imparatorluktan ayrýlmak ve istiklalini ilan etmek fikrine düþtü. Þehsuvaroðlu Ali Bey in serveti çoktu, Osmanlý hazinesi ise bu dönem korkunç bir ekonomik darlýk içindeydi. [Tabakatü l memalik, Aktaran Ý.Hakký Uzunçarþýlý, age.c.,s.0] Ýþte Kalender isyanýný teþvik eden ve bütün gücüyle isyana katýlan Dulkadirlioðlu aþiretinin durumu. Bunun dýþýnda Sünni,Alevi demeden Anadolu yoksulu bu hareketin içindeydi. Kalender Çelebi isyan bayraðýný açar açmaz kýsa sürede çevresinde kiþi toplandý. Kalender Çelebi ayaklanmasý o güne kadar Osmanlý ya karþý giriþilen en büyük eylemdi. Türkmenlerin hemen hemen tümü Kalender Çelebi nin yanýnda yer almýþtý. [Peçevi Tarihinden aktaran Gülað Öz, Ýslamiyet Türkler Alevilik,Kalender Çelebi Bölümü s. Uyum yay. ] Kalender Çelebi ayaklanmasý öncelikle, Nevþehir, Kýrþehir, Kayseri, Tokat, Maraþ, Kazova çevresinde etkili oldu. Ancak Osmanlý ile ilk çatýþmalar Tokat ve Sývas arasýnda çýkmýþtýr. Daha sonra güneye doðru inilerek Maraþ Elbistan taraflarýnda güç toplanmýþtýr. Sanýrýz ki bu bölge de Dulkadýrlýoðlu nun büyük etkisi var. Ýkinci bir neden de Safavi bölgesine yakýn olmasýdýr. Oldukça etkili olan Kalender isyaný, Kanuni Sultan Süleyman ýn Macaristan seferini yarý keserek Ýstanbul a gelmesine neden olmuþtur. Osmanlý güçlerinin en önemli bir bölümünü isyaný bastýrmakla görevlendiren padiþah, en güvenilir adamlarýný savaþýn baþýna geçirmiþ olup bunlardan Anadolu Beyler Beyi Behram Paþa ile Karaman Beyler Beyi Mahmut Paþa isyanýn üzerine yürümüþ, ancak baþarý saðlayamamýþlardýr. Bu kez Alaye Beyi Sinan Bey, Amasya Beyi Koçi Bey, Birecik Beyi Mustafa Bey ve bir çok devlet görevlisi savaþta öldürülmüþlerdir. Her giden paþanýn yenilgisi padiþahý büyük bir telaþa itmiþ ve Sadrazam Ýbrahim Paþa yý büyük yetkilerle donatarak bu iþi bitirmeye göndermiþtir. Aksaray a varan Ýbrahim Paþa bütün çevre kuvvetlerini toplamýþ ve isyanýn üzerine takibe gitmiþ,ancak düþman askerlerinin kendi askerlerinden kat kat büyük olduðunu anlayan Ýbrahim paþa, akýllý davranýþlarla, isyanýn üzerine gitmemiþ çevresiyle bir durum deðerlendirmesi yaparak dirlikleri elinden alýnan Dulkadirlileri ve Kalender in etrafýndaki bazý etkili beyleri toprak ve dirliklerinin verileceði garantisiyle Kalender den koparmýþ ve bazý etkili kiþilere verebileceklerini verme vaadinde bulunmuþtur. Bu vaatler bazý güçleri Kalender ordusundan uzaklaþtýrmýþtýr. Bazý kesimler bölük bölük menfaatlarýnýn ve geleceklerinin peþine düþerek yeniden Osmanlý güçlerine katýlmýþlardýr. Dört beþ bin kiþilik bir gücü kalan Kalender yanýnda kendisine ihanet etmeyen Dulkadiroðlu Veli Bey le birlikte Nurhak daðýna çekilmiþtir. Osmanlý nýn güçlü askerleri moral bozukluðuna düþen Kalender askerlerini yenerek Kalender Çelebi nin ve Veli Bey in baþlarýný vücutlarýndan ayýrarak, baþlarýný Kanuniye götürmüþtür. Ancak sevenleri daha sonra baþý kesilmiþ Þah kalender gövdesini Hacý Bektaþ a, dergaha kadar götürme cesaretini göstermiþlerdir. Bu gün Hacý Bektaþ Dergahýnda, Balým Sultan türbesinin hemen içinde giriþte sol tarafta küçük bir alanda adsýz ve sessice yatan Kalander Çelebi halk tarafýndan unutulmuþ ve unutturulmaya çalýþýlmýþtýr. Kalender Çelebi isyaný yeni bir umudun sönüþü ve þiddetin daha da yükseliþini de beraberinde getirmiþtir. Ýsyanýn bastýrýlmasý baþka isyanlarý ortadan kaldýrýyor muydu? Elbette hayýr.düzendeki baþý bozukluklar, çarpýklýklar, yaðmalar yeniden güçlenerek sürüyordu. Daha isyanýn birisinin sýcaklýðý geçmeden bir baþkasý baþ gösteriyor, Anadolu adým adým her yöreden yeni liderler, yeni ölümler ortaya çýkartýyordu. Yýlý yenilgisi Alevi ve Bektaþiliðe büyük darbe indirmiþ ve Hacý Bektaþ tekkesi yýlýna kadar kapatýlmýþ ve yýlýnda Kanuni Sultan Süleyman ýn eniþtesi Ali Paþa Hacý Bektaþ postniþinliðine tayýn olmuþtur. Ancak zaman içinde Ali Paþa Bektaþilikten etkilenerek bu görüþü benimsemiþ ve Bektaþilerin ilk Dedebabasu unvanýyla postun sahibi olmuþtur. Bu tarihten sonra Hacý Bektaþ postunda hiçbir Çelebi oturamamýþtýr.bu post hep seçimle göreve gelen Bektaþi Dedebabalarýnýn olmuþtur. (BÝTTÝ)

5 0 Haziran 00 Cumartesi Adnan Özer yýlýnda Tekirdað'ýn Gazioðlu köyünde doðdu. Ýlkokulu Silivri'nin Küçüksinekli köyünde, ortaokul ve liseyi Batman'da bitirdi. Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi mezunu. 'dan beri Ýstanbul'da yaþýyor ve yayýncýlýkla uðraþýyor. Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin þiir yarýþmasýnda birincilik ödülü kazandý. Þiirleri Gösteri, Milliyet Sanat, Sanat Emeði,Türk Dili, Varlýk, Yazko SENÝ SEVÝYORUM Seni seviyorum çaðladýkça coþan su estikçe dellenen rüzgâr ekildikçe anaçlanan toprak öðütler bunu bana seni severken türküden türküye geçer ýrmak toprak yaz yaðmurlarýyla oynaþýr öðle tozlarýyla dolanýr rüzgâr ufku adýnla uyarýrlar beni seni seviyorum baðda çiçeklenen salkým dalda allanan meyva öttükçe kendini tüketen kabakçý kuþu öðütler bunu bana seni severken yaz güneþi þehvete boðar bahçeyi kükürt âdetleriyle solar bað yapraklarý ballý incirde yaþar -bin bir cilveli- aþklarýný turunç gerdanlý kuþlar haberler getirir saðdýçlarým gül kurusu mektuplar seni seviyorum hayra yorulan düþler ceviz sandýkta bekarlýðýn gül sularý taþ yastýklarda zümrütüanka kuþlarý öðütler bunu bana AKDUA ölülerin ak ayaklarýnda açar zambaklar (zambaklar) yer kurtlarýnýn tezgâhýnda dokunur senin - kötüler kötüsü - yüreðin bunlarý bilmez ölülerin ak soluklarýyla büyür zambaklar (zambaklar) mahþerin ak bildirisidir okunur senin -yetimler yetimi- aklýn bunlarý almaz þairlerin ölüm çiçeðidir zambaklar (zambaklar) çocuklarýn karbeyaz uykusudur senin -mutrýplar mutrýbý- gönlün bunlarý çalmaz zambaklar gün gelir þairlerin baþucuna sokulur Edebiyat gibi dergilerde yayýnlandý. Üç Çiçek seçkisi, Yeni Türkü, Yeryüzü Konuklarý, Düþler, E dergisi gibi yayýnlarýn mutfaðýnda yer aldý. Þimdilerde Kaçak Yayýn adlý yayýnýn mutfaðýnda. Neruda, Lorca, Octavia Paz gibi Ýspanyol diliyle yazan þairlerden çeviriler yaptý. Halk söylenceleri, masallar, türküler ve tekerlemelerden yararlanarak anlatý aðýrlýklý grotesk þiirler yazýyor. ÇINGIRAÐIN ÖLÜMÜ ( Ç ý n g ý r a ð ý n Ö l ü m ü ) bir sesevinde doðdum inanýrým çanlarýn ölümüne fýrtýna dinince kýyacaðým kendime sen çizince ben oldum inanýrým kumlu ellerine sen yitince kýyacaðým kendime bakýr damlasýndan soðudum inanýrým zehirli yüreðine þart olsun kýyacaðým kendime ( Ç ý n g ý r a ð ý n Ö l ü m ü ) I zaman batýyor Margarita su doluyol saatlara bir kurtçuk geçiyor beynimdeki kumdan ses göçüyor Margarita çanlar ölüyor sesevlerinde dili kurtlanýp çürüyor ölüm giriyor yalnýz açýk kapýdan... den a kadar sayýlarýn dokuz SUDOKU BULMACAtane x lük bloklardan oluþan "KÝNE EZ?" Bir devir aþk diye beni doðurdu Aldý bedenimi Maðrip sýtmalarýndan Nil diplerinden söktü ruhumu Sisli denizlere açýldým bir zaman; ne altýn ne meyve, yad olsun keþfettiðim kýyýlar Zamanýn hayatla içlendiði çöllerde bir çadýrým olsun yeter Ne göreceðim aynalarda çað bütünüyle yanýlsama Ýþkenceye alýnýyor eþkalim: Þehre yeni bir þamata Gün gelmiþ süslü satraplar ünlenmiþ kaç defa ay doladýysa göðsümü kaç defa bulut püskürdüyse aðzým; hileli bir rakam düþürdüler sorguçlarýndan kadýnlar, müziði halka sayan Ey halk! Ey halk! diye çaðýrdýðým zaman haritasýnda körfezler gibi çekilen hayale dalan rüzgârýn önüne sergiler ve dut yaygýlarý açan insanlýk eðrileri, ketenpere çömezleri Yandým daha çaðlasýnda bademin Bahçeler gözüme yeni bir þöhret özürün bir köþesinden öbürüne kenar otu oldum, bir fiy û care ben oldum, ben oldum ben oldum da ne buldum Temmuz'un kýnnabýnda giderek lâl kafiye göllere vehmedilen gül dolaklý þadýrvanda ama yine "gülün ölüm çaðýnda". toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. 0. Telsizle ilk " S.O.S " imdat sinyali Slavonia adlý Ýngiliz gemisinden verildi.. Osmanlý yönetimindeki Mekke Arap Ýsyaný sýrasýnda Araplarýn eline geçti.. Ýtalyan sosyalist lider Giacomo Matteotti Roma'da faþistlerce kaçýrýlarak öldürüldü.. Faþistlerle iþbirliðini red eden orkestra þefi Arturo Toscanini eþiyle birlikte Ýtalya'yý terk etti.. Naziler Çekoslavakya'da Lidice kasabasýný yerle bir ederek Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak,00 kiþiyi katletti.. Türk Ceza Kanunu'nda deðiþiklik yapýldý. Artýk, kadýnlara ve genç erkeklere sözle sarkýntýlýk aydan yýla kadar, elle sarkýntýlýk aydan yýla kadar ceza nedeni.. Ýstanbul Hilton Oteli açýldý., yýlda biten otelde 00 oda, 00 yatak bulunuyor. 0. Nisan ve Mayýs'ta ölen Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali Ýhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin Ankara'da Anýtkabir yamacýnda topraða verildi. Ayný gün, Celal Bayar ve Adnan Menderes yargýlanmak üzere Yassýada'ya götürüldü.. Süregiden Arap- Ýsrail savaþýnda Ýsrail; Gazze Þeridi, Golan Tepeleri, Doðu Kudüs, Batý Þeria ve Sina Yarýmadasýný iþgal etti.. "Doktor Hikmet Kývýlcýmlý iþçi kesimi davasý" sonuçlandý; sanýklardan Selma Özkol ve Eþref Bayraklý 'er yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.. Sol görüþlü Veysel Güney idam edildi.. Adalet Bakanlýðý açýkladý; 0 yayýnýn cezaevlerine sokulmasý yasak.. Lice Cumhuriyet Savcýsý kýzýna "Rojda" adýný koyan babaya karþý dava açmýþtý. Yargýtay "Mahkemenin böyle bir dava açmaya ve çocuða yeni ad verme yetkisi olmadýðý" kararýný verdi.. Dünya Sinemalar Günü Türkiye'de ilk kez kutlandý. Bugün Doðanlar:. Amerikalý romancý Saul Bellow. Bugün Ölenler:. Fransýz yazar Pierre Loti. Bir çok kez Ýstanbul'a gelen yazarýn adý Sultanahmet'te oturduðu sokaða ve Haliçte'ki kahveye verildi. Ýzlanda Balýkçýsý ve Bezgin Kadýnlar Loti'nin eserleri arasýnda yer alýyor... Oscar ödüllü Amerikalý aktör Spencer Tracy.. Yazar ve politikacý Hamdullah Suphi Tanrýöver.. Gazeteci, yazar Halide Nusret Zorlutuna Suriye'yi aralýksýz 0 yýl yöneten Devlet Baþkaný Hafýz Esat. Ayrýntý için:

6 0 Haziran 00 Cumartesi Nevþehir'de ilginç turnuva NEVÞEHÝR- Atatürk Kupasý Tekerlekli Kayak Türkiye Þampiyonasý Nevþehir'de baþladý. Türkiye Kayak ve Kýzak Federasyonu tarafýndan düzenlenen Atatürk Kupasý Tekerlekli Kayak Türkiye Þampiyonasý, Nevþehir- Uçhisar yol güzergahýnda gerçekleþtiriliyor. Ankara, Van, Çankýrý, Tunceli, Aðrý, Manisa, Sivas, Hakkari, Niðde, Bolu, Bitlis ve Muþ illerinden toplam sporcunun katýldýðý Tekerlekli Kayak Türkiye Þampiyonasý, Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, Genç Bayanlar, Genç Erkekler, Yýldýz Erkekler, Yýldýz Bayanlar, Yýldýz Erkekler ve Yýldýz Bayanlar kategorilerinde gerçekleþtiriliyor. Ayný zamanda milli takým seçmelerinin de yapýlacaðý þampiyona iki gün sürecek. Þampiyonada sabah yapýlan zamana karþý yarýþlarda büyük erkeklerde Ankara bölgesinden Muhammed Kýzýlarslan ' lik derecesiyle birinci, Muþ Bölgesi'nden Sebahattin Oglagov.. 'lik derecesiyle ikinci, Manisa bölgesinden Erkan Yýldýrým..'lik derecesiyle üçüncü oldu. Büyük bayanlarda ise, Ankara bölgesinden Hülya Yalçýn elde ettiði..'lýk dereceyle birinci olurken, Niðde bölgesinden Yýldýz Orhan..'lik derecesiyle ikinci ve Ankara bölgesinden Derya Yalçýn..0'lük derecesiyle üçüncü oldular. Þampiyonanýn açýlýþýnda bir konuþma yapan Türkiye Kayak ve Kýzak Federasyonu Baþkaný Özer Ayýk, Türkiye'de tekerlekli kayaðý gençlere sevdirmek için yoðun bir çaba içerisinde olduklarýný belirterek, bu þampiyona ile kayaðýn sadece kýþ aylarýnda kar üzerinde yapýlmadýðýný insanlara gösterdiklerini söyledi. Düzenlenen þampiyonada ayný zamanda Tekerlekli Kayak Milli Takým kadrosunun da oluþturulacaðýný kaydeden Ayýk, "Ýlk kez oluþturacaðýmýz milli takým ile Hýrvatistan, Ýtalya, Rusya ve Fransa'da düzenlenecek uluslararasý yarýþmalara katýlacaðýz. Sonrasýnda ise Dünya Kupasý'nda ülkemize madalya kazandýrmak için çaba göstereceðiz" dedi. Türkiye Kayak ve Kýzak Federasyonu Baþkaný Özer Ayýk, ayrýca gençlere bu sporu yapmalarý tavsiyesinde bulunarak, "Bu spor dünyada her geçen gün artan bir reytinge kavuþtu. Oldukça seviliyor. Ülkemizde de km'lik parkuru bulunan tüm illerde yapýlabilir. Ben tüm gençlerimizin bu güzel spora yönelmelerini istiyorum" diye konuþtu. Kitap kampanyasý Ýster bir kitap ister bir raf KIRÞEHÝR- Ýster bir kitap ister bir raf, Ýster onarýn ister donatýn sloganlarý ile açýlan kampanyaya yapýlan katkýlar vergi matrahýndan düþülebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca kütüphanelerin fiziki durumunun iyileþtirilmesi, koleksiyonlarýn nitelik ve nicelik bakýmýndan zenginleþtirilmesi, kitap, kütüphane ve okuma kavramlarýný sürekli kullanarak, alýþkanlýðýn geliþtirilmesi, halkýn kütüphaneler ile olumlu iletiþim kurmasý, halktan, sivil toplum kuruluþlarýndan kamu ve özel kurumlardan saðlanan desteklerle kütüphaneleri sahiplenme duygusunu pekiþtirilmesi, kiþi ve kuruluþlarýn kütüphane kurmaya teþvik edilmesi amacýyla yurt genelinde Kütüphaneler için adýyla baþlayan kampanya sürüyor. Kýrþehir'de de de Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün yürüttüðü kampanyanýn amacýna ulaþmasý ve gerekli desteðin saðlanmasý amacýyla valilik bünyesinde kampanya yürütme komisyonu oluþturulurken, çeþitli afiþlerde görülür yerlere asýldý. Kültür ve Turizm bakaný Atilla Koç un imzasý ile Kýrþehir valiliði ile 0 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre kiþilerin ve kuruluþlarýn destek vermelerini saðlamak amacý ile kampanyaya katýlarak, kütüphane yaptýranlarýn adý kütüphaneye verilecek. Kütüphane onaran, yada kütüphaneyi modern cihazlarla donatanýn ve kütüphanenin bir ve üzeri kitap baðýþlayanýn adý kütüphanenin bir salonuna verilecek..000 ile arasýnda kitap baðýþlayanýn adý kütüphanenin bir bölümüne verilecek..000 ile.000 arasýnda kitap baðýþlayanýn adý Kütüphane Dostlarý köþesinde yer alacak..000 kitap baðýþlayana Kültür ve Turizm Bakaný teþekkür belgesi verecek. Bir eserin yayýnlanmasýna öncülük edene o eser kendisine, yada istediði bir kiþiye ithaf edilecek. Kütüphaneler için kampanyasýna saðlanan katkýlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahýndan düþebileceði gibi, kampanya çerçevesinde katký yapan kiþi, kurum ve kuruluþlar medya aracýlýðý ile kamuoyuna duyurulacak. (Kýrþehir'in Sesi Radyosu)

7 0 Haziran 00 Cumartesi Hububat Üreticileri Sendikasý Baþkaný Aysu: Taban fiyatý yetersiz TMO'nun buðday taban fiyatýna çiftçiden tepki HUBUBAT Üreticileri Sendikasý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan buðday taban fiyatýna tepki gösterdi. Buðday taban fiyatýnýn yeniden gözden geçirilmesi gerektiðini belirten Sendika Baþkaný Abdullah Aysu, "Çiftçilerin diðer toplum kesimlerinin eriþtiði refah seviyesini yakalayabilmesi için buðdayýn kg fiyatý: maliyet +kâr+refah payýnýn karþýlýðý olan, 0, Ykr/kg (0 bin TL/kg) olarak açýklanmalý ve bu peþin ödenmelidir" dedi. Aysu, hükümetin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracýlýðý ile açýkladýðý buðday taban fiyatý olan kg. baþýna bin YTL + 0, YKr primin maliyetleri bile karþýlamayarak çiftçilerin maðduriyetini arttýrdýðýný vurguladý. Aksu, TMO'nun yetersiz alým yaparak, çiftçiyi tüccara teslim ettiðini belirtti. (Birgün) Ekonomi Bakaný Babacan: 'Kimse zam beklemesin' (Sesonline) Hükümet bütçeyi tasarruf ve ek tedbirlerle tutturmaya çalýþýrken, yükseliþe geçen enflasyonun faturasý netleþmeye baþladý. Arka arkaya yapýlan zamlarla çalýþanlarýn ücretleri erirken, memura zam da 00 e kaldý. Ekonomi Bakaný Babacan, Kimse zam beklemesin diyerek sendikalarýn da önünü kapattý. Hükümet in yýl sonunda yüzde öngördüðü enflasyon hedeften saptý, memur maaþlarýna ek zam baþka bahara kaldý. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacan, yýl baþýnda yapýlan maaþ ayarlamalarýnýn enflasyonun üzerinde olduðunu belirterek, memurlara zam verilmeyeceðini ortaya koydu. Babacan, Yýl sonu enflasyon gerçekleþmesi kesinleþmeden zam konusunu gündeme getirmeyi doðru bulmuyorum dedi. Arka arkaya yapýlan zamlarla çalýþanlarýn ücretleri erirken, memurun zam beklentisi 00 e kaldý. Mayýs ayýnda enflasyonun tahminin üzerinde çýkmasý Hükümet in tasarruf ve ek tedbir paketini geniþletti. Arka arkaya yapýlan zamlarla çalýþanlarýn ücretleri erirken, Hükümet memurun zam beklentisine sert yanýt verdi. Ekonomi Bakaný Ali Babacan, yýl baþýnda verilen zamlarýn enflasyonun üzerinde olduðunu yýl sonuna kadar hiç kimsenin zam beklentisi içinde olmamasýný söyledi.ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacan, AB sürecine iliþkin çalýþmalar konusunda düzenlediði toplantýda, piyasadaki geliþmeler, Para Politikasý Kurulu na yapýlan atama ve ekonomideki son tabloyu deðerlendirdi. AB ile müzakerelerde Türkiye nin statüsünün deðiþtiðini anlatan Babacan, Ýniþli çýkýþlý bir yoldan gidiyoruz. Yolumuzdan sapmayacaðýz diye konuþtu. Babacan, memurlarýn zam talebini gündeme getirmesini doðru bulmadýðýný anlatan Babacan, þunlarý söyledi; Bir çok kesime yýl baþýnda maaþ ayarlamasý yapýldý. Üstelik enflasyonun oldukça üzerinde artýþ yaptýk. Yýl sonu enflasyon gerçekleþmesi kesinleþmeden bu tür konularýn gündeme getirilmesi doðru deðil. Piyasalarýn hareketli olduðu bir ortamda yýl sonu enflasyon ile ilgili çok katý rakamlar, katý tahminler söylense yanýlacaðý kesindir. O kadar hareketli bir ortamda yýl sonu ile ilgili çok kati rakamlar, projeksiyonlar yapýp ona göre karar alýnmasý son derece sakýncalýdýr. Faiz dýþý fazlanýn daha yüksek gerçekleþebileceðini kaydeden Babacan, Hükümetin bu konuda belli bir bütçesi var. Bütçe gelirleri beklenenden fazla olursa bunu harcamayacaðýz dedi. Türk-Ýþ: Asgari ücret yeniden belirlensin Türk-Ýþ, ekonomideki olaðanüstü geliþmeler ve yüksek enflasyon oranlarý dikkate alýnarak, yýl baþýnda yýlýn tümü için yüzde. oranýnda artýrýlan asgari ücretin yeniden belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplantýya çaðrýlmasýný istedi. Asgari ücrete yýlýn tamamýnda yüzde. oranýnda yapýlan zammýn yüzde.'sine denk gelen yarýdan fazlasý, bu dönemde yaþanan yüksek enflasyon nedeniyle yýlýn ilk beþ ayýnda eridiði belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na iþçileri temsilen katýlan Türk-Ýþ Genel Eðitim Sekreteri Mustafa Türkel, yýllýk olarak belirlenen asgari ücretin son günlerde ekonomide yaþanan geliþmeler sonucunda reel olarak kayýp yaþandýðýna iþaret etti. Türkel, Çalýþma Bakaný Murat Baþesgioðlu'na asgari ücret tespit komisyonunu olaðanüstü toplantýya çaðýrmasý önerisinde bulundu. Geçmiþ yýllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sosyal taraflarýn çaðrýlarý doðrultusunda olaðanüstü toplandýðýný ifade eden Türkel, asgari ücretteki altý aylýk artýþlarýn gerekçesinin de bu olaðanüstü toplantýlardan kaynaklandýðýný kaydetti. Asgari ücret üzerindeki vergi ve sigorta yüklerinin fazlalýðýndan þikayet eden Türkel, "Asgari ücretin üzerindeki vergi ve sigorta yükü kaldýrýlmadan yeni asgari ücret toplantýsý sýkýntýlý geçer. Hükümet elini çabuk tutmalý vergi ve sigorta yüklerini hafifletmek için bir adým atmalý" dedi. Türkel, bu yönde bir adým atýlmadan yapýlacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantýlarýný protesto edebilecekleri sinyalini de verdi. (Birgün)

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Halýsaha turnuvasý sonuçlandý Suavi Cesur HACIBEKTAÞ- Kýlýçaslan Spor Tesisleri Halý Saha Futbol Turnuvasý sonuçlandý. Finalde karþýlaþan Anadoludangeldikspor, Ýstikbalspor'u - maðlup ederek þampiyonluða ulaþtý. Saat.00 de Muharrem Akalýn'ýn Turnuvaya katýlan tüm sporculara ve sporseverlere vermiþ olduðu yemeðe yoðun bir katýlým vardý. Final maçý saat 0.0 da baþladý. Maçýn ilk on dakikasý karþýlýklý akýnlarla geçti, her iki takým da kontrollü oyunu tercih etti. cü dakikada Ýsmail saðdan ver kaçlarla caza alanýna girdi çok sert vurdu top kalecide kaldý. Bu pozisyondan hemen sonra Anadoludangeldiksporlu Umut'un ceza sahasý içerisinde düþmesine maçýn hakemi devam iþareti verdi. Bu dakikalarda oyun biraz daha hareketlendi, saðdan topu götüren Ýsmail caza sahasýndaki Evreni gördü, Evren de fýrsatý iyi deðerlendirdi ' cü dakikada takýmýný - 0 öne geçiren golü attý. 0' ci dakikada Berkant kendi sahasýndan aldýðý topla süratli bir þekilde rakip alana geçti, topu Evrene býraktý, Evren iki kiþiyi geçtikten sonra tekrar iyi pozisyondaki Berkant'a alda at dedi ama kaleci ile karþý karþýya kalan Berkant bu fýrsatý deðerlendire medi. ci dakikada Ýstikbalspor ceza alanýnda oluþan bir karambolde Umut'un yapamadýðýný Hüseyin yaptý, ters bir vuruþla golü kendi kalesine attý skor - oldu. ci dakikada Anadoludangeldiksporlu Anadoludangeldikspor Yýlmaz'ýn oyundan düþmesi, Ýstikbalsporun arka arkaya daha rahat pozisyon bulmasýna neden oldu. Bir pozisyonda topu kale çizgisinden dýþarýya çýkartan Anadoludangeldikspor hemen akabinde Ýsmail'in harika golüne engel olamadý -. Ýlk yarý bu sonuçla kapandý. Maçýn ikinci yarýsýna daha defansif bir anlayýþla baþlayan Ýstikbalspor, ileride Ýsmail ve Evrenle fýrsatlardan yararlanmayý düþündü. Nitekim 0 cý dakikada Evrenin caza alanýna yaptýðý ortaya kýsa boyuna raðmen iyi yükselen Ýsmail kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü attý -. Ýki farklý geriye düþen Anadoludangeldikspor, iki oyuncu deðiþikliði yaparak oyuna biraz hareketlilik getirdi. Özellikle genç Metin yaptýðý güzel hareketlerle seyircilerin beðenisini kazandý. ci dakikada Anadoludangeldikspor Kemal ile yüzde yüz gollük fýrsatý deðerlendiremedi. Oyunun sonlarýna doðru kendinden bekleneni bir türlü veremeyen Doðan, güzel bir golle skoru - ye taþýdý. Bu golden sonra umutlanan Anadoludan geldikspor, telaþlanan Ýstikbalspor oldu. Organize geliþen bir Anadoludan geldikspor ataðýnda ileriye çýkan Tekin düzgün bir vuruþ la eþitliði getiren golü kaydetti -. Oyunun normal süresi bu skorla tamamlandý. 'er dakikalýk uzatma süresinin ilkinde Ýstikbalspor biraz daha üstün oynadý, Ýsmail iki pozisyondan yararlanamadý. Ýkinci uzatma dakikasýnýn bitmesine kýsa bir süre kala Doðan'ýn attýðý gol takýmý Anadoludangeldiksporu turnuvanýn þampiyonu, kendisini de gol kralý yaptý. Sonuç -. Anadoludangeldikspor: Fevzi, Tekin, Kemal, Yýlmaz, Müjdat, Ahmet, Doðan, Ercan, Umut, Metin. Goller: Doðan (), Tekin (), Hüseyin (K.K) Ýstikbalspor: Ersin,Yunus, Kenan, Adem, Evren, Berkant, Ýsmail, Menderes, Necmi, Muhammet, Mehmet.Goller: Ýsmail (), Evren () Ýncirlik nükleerlerinin gerekçesi açýklansýn BÝA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Þükrü Elekdað, Ýncirlik Üssü'ndeki 0 nükleer bombayý Meclis gündemine getiriyor. bianet'in görüþtüðü Elekdað, "Soðuk Savaþ koþullarý ortadan kalktý. Bu nükleer silahlarýn hâlâ bulundurulmasýnýn askeri bir gerekçesi varsa hükümet açýklamalý" dedi. Ýncirlik Üssü'nün kapatýlmasý ve Bakanlar Kurulu'nun üssün kullanýmýyla ilgili çýkarttýðý gizli kararnamenin açýklanmasý için uzun bir süredir mücadele eden Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu'nun (Küresel BAK) sözcüsü Tayfun Mater de "Elekdað iyi bir þey yapýyor. Ama bu anlaþmalar aslýnda Genelkurmay'la Pentagon arasýnda. Açýk olarak Meclis'e gelebileceðini sanmýyorum" diyor. Mater: Gizli kararname uzatýldý mý? Mater, Bilgi Edinme Hakký'ndan yararlanma yoluyla da, dava açarak da, Bakanlar Kurulu'nun Ýncirlik Üssü'yle ilgili gizli kararnamesinin içeriðini öðrenemediklerini söylüyor. "Bilgi Edinme baþvurumuza hiçbir yanýt gelmedi. Danýþtay'sa kararnamenin iptali için baþvurumuzu reddetti. Bu davada da gizli olduðu için kararname bize gösterilmedi. Ýlerici Danýþtay'ýmýz bu kararnamenin 'doðal olduðunu' kabul etti. "Üsle ilgili anlaþmanýn Haziran 00'da uzatýlmýþ olmasý gerekiyordu. Ama dýþarýya bir bilgi sýzmadý. Belki de, metinde 'itiraz olmazsa otomatik olarak uzar' hükmü yer alýyor. Esas kararname metnini hâlâ açýklanmýþ deðil." Gerger: Türkiye NATO anlaþmalarýný gözden geçirmeli. Gerger, ABD'ye ait nükleer silahlarýn Türkiye'ye 0'lerin ikinci yarýsýndan beri yerleþtirildiðini, bunlarýn NATO anlaþmalarý ve ABD'yle ikili anlaþmalar kapsamýnda yapýldýðýný anýmsattýktan sonra vurguluyor: "Bu bombalar ABD'nin malý. Ancak ABD Baþkaný'nýn onayýyla kullanýlabilir. Türkiye bu silahlarý istemiyorsa, NATO anlaþmalarýný ve ABD'yle ikili anlaþmalarýný gözden geçirmeli. NATO'nun bütün üyeleri kendi topraklarýnda nükleer silahlarý kabul etmiyor." "Gerçek demokrasi olmadýkça nükleer bombalar olacak" Ancak, Gerger, sözünü ettiði gözden geçirmeyi yapacak bir siyasi iradenin Türkiye'de hiç olmadýðýný söylüyor. "ABD nükleer silahlarý Ortadoðu bölgesine ilk defa Türkiye'yle soktu. Ýkincisini Ýsrail'e yardým ederek ve göz yumarak yaptý. Üçüncüsüyse Þah zamanýnda Ýran'la oldu. "Barýþ hareketi, sosyalist hareket itirazýný eskiden beri dile getirdi. Ama anlamlý bir itiraz ortaya çýkmadý. Muhalefet partileri arada bu savý kullanmýþ olabilir, ama iktidar olduklarýnda nükleer bombalarý desteklemeyi sürdürdüler. "Bugün de hâlâ ciddi bir itiraz yok. CHP'nin 'Ýktidara gelirsem nükleer bombalarý ülkeden çýkartacaðým' diye bir programý yok." Gerger, Türkiye'de köklü bir deðiþim olmadýðý sürece, nükleer bombalarla yaþayacaðýmýzý ekliyor. "Türkiye'de gerçek bir demokrasi olmadýðý sürece, bu tür stratejik, askeri meselelerde toplumsal muhalefetin de hükümetlerin de etkisi olmaz. Kararý Genelkurmay verir."

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı