"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz""

Transkript

1 SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman ülkelerde artýk demokrasiyi tartýþmýyorlar" K A R Ý K A T Ü R Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kudüs Tv'nin canlý yayýnýnda Feridun Erdoðral'a Mýsýr'da yaþanan askeri darbeyi deðerlendirdi. Bugün darbeye darbe diyemeyenlerin, insan haklarý ihlallerini, katliamlarý, gösteri yürüyüþ hakkýnýn engellenmesini görmezden gelenlerin ikiyüzlülüðünün ortaya çýktýðýný dile getiren Uslu... 6 DA Çizen: Gülden Kolukýsa AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý devam ediyor. Toplantýlarýn bu seferki duraðý Uðurludað ilçesi oldu. Toplantýya Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Yakup Alar, Memduh Akbaþ, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim Prof Turabi'den tasavvuf konseri Çorum Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Ramazan Sokaðýnda düzenlenen tasavvuf konseri vatandaþlar tarafýndan ilgiyle takip edildi. Prof. Doç. Dr. Ahmet Hakký Turabi'nin Solo Tasavvuf Müziði Konserini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþ izledi. Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Çorum'da sahne alan Prof. Doç. Dr. Ahmet Hakký Turabi ve ekibi, tasavvuf konserinde ilahilerde seslendirdi. Saðlýk Sen'den ihtiyaç sahiplerine yardým paketi daðýttý 3 TE Aðustos ayý celp dönemi açýklamasý Askerlik Þubesi Baþkaný Binbaþý Ýsmail Tokmak, 2013 Aðustos ayý celp dönemi hakkýnda açýklamada yaptý. Aðustos 2013 er celp döneminde silahaltýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin... 4 TE ve Eþref Yýldýz ile partililer katýldý. Toplantý sonrasýnda ise AK Partililer vatandaþla iftara katýldý. AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkanlýðýnda yapýlan toplantýnýn açýlýþ ilk konuþmayý Uðurludað Ýlçe Baþkaný Kenan Genç bir yaptý. Belediye Baþkaný Adem Ýpek ise yapýlan hizmetler ve yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. 7 DE 7 DE "Kýrmýzý çizgimiz iþ güvencesidir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili Memur Sen'in taleplerini, Memur Sen Konfederasyonuna baðlý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. Öncelikle konfederasyonlarýn üye sayýlarý ile toplu sözleþme masasýnýn daðýlýmý noktasýnda bilgiler veren Saatçi, "6 Temmuz 2013 sayýlý Resmi Gazete'ye göre, Memur Sen'in üye sayýsý 707 bin 652, Kamu Sen'in üye sayýsý 444 bin 935, KESK'in üye sayýsý ise 237 bin 180'dir. Uslu'dan Danýþtay Baþkaný Güngör'e hayýrlý olsun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 3 TE HÝTÝTSÝAD'dan Basýna iftar Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝT- SÝAD) Çorum'da yayýn yapan basýn kuruluþlarýnýn temsilcilerine ve çalýþanlarýna bir iftar yemeði verdi. Önceki akþam HÝTÝTSÝAD Toplantý Salonu'nda düzenlenen yemekte, HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, Genel Sekreter Hamza Kömürcü, bazý yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Yemeðe, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile gazeteciler katýldý. 2 DE 3 TE Ulu Mezarlýk'ta bakým çalýþmasý Çorum Belediyesi'nin, Ulu Mezarlýk'ta alt yapý ve çevre düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Ulu Mezarlýk'ta tüm hayrat çeþmelerinin su hattý, aydýnlatma sisteminin yenilenmesi, tuvaletlerin modern hale getirilmesi ve kenar bordür taþlarýný boyama çalýþmalarý sürüyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm mezarlýklarda olduðu gibi Ulu Mezarlýk'ta da sürekli olarak bakým ve onarým çalýþmalarýný sürdürdüklerini, yapýlan bu çalýþmalarýn da vatandaþlar tarafýndan takdir edildiðini vurguladý. 4 TE

2 SAN-TEZ'i istiþare ettiler Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi ve Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü tarafýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan desteklenen Sanayi Tezleri Programý (SAN-TEZ) kapsamýnda, sanayiciler ve öðretim elemanlarýný buluþturup, karþýlýklý diyalog ve iþbirliðinin baþlatýlmasýný amaçlayan toplantýlarýn ilki yapýldý. Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantý da sunumu Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Okutman Mehmet Aydýnkal yapt. SAN-TEZ programý hakkýnda genel bir bilgilendirme yapýlarak, sanayicinin ihtiyaçlarý, bu ihtiyaçlarýn giderilmesine yönelik üniversitenin üstleneceði roller, hibe-destek programlarýnýn bu çerçevede ne ölçüde kullanýlabileceðinin tespit edilmesi gibi konular hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulunuldu ve yapýlmasý planlanan iþbirliðinin ana hatlarý belirlendi. Üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde baþlatýlan bu diyalog sürecinin daha da geliþtirilebilmesi açýsýndan önümüzdeki günlerde ikinci bir toplantýnýn yapýlmasýna karar verildi. Haber Servisi 2 HABER "Kýrmýzý çizgimiz iþ güvencesidir" Ýmsâk : 03:36 Güneþ : 05:25 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:47 Akþam : 20:11 Yatsý : 21:50 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 30. Hafta HATIRLATMA: Vergi Damga Vergisi, KDV, Aylýk Muhtasar ve 3 Aylýk Muhtasar vergileri ödenecek. Günün Þiiri BELÂ ÇÝÇEÐÝ Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili Memur Sen'in taleplerini, Memur Sen Konfederasyonuna baðlý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. Öncelikle konfederasyonlarýn üye sayýlarý ile toplu sözleþme masasýnýn daðýlýmý noktasýnda bilgiler veren Saatçi, "6 Temmuz 2013 sayýlý Resmi Gazete'ye göre, Memur Sen'in üye sayýsý 707 bin 652, Kamu Sen'in üye sayýsý 444 bin 935, KESK'in üye sayýsý ise 237 bin 180'dir. Bu rakamlarý, analiz ettiðimizde ortaya çýkan tablo, hem oransal olarak hem sayýsal olarak Kamu Sen ile KESK'in üye sayýsý toplamý Memur-Sen'in üye sayýsýnýn gerisinde kalýyor. 11 hizmet kolunun 10'unda Memur Sen'in, sadece bir hizmet kolunda KESK'in yetkili olmasý da imza ve itiraz yetkisinin neredeyse tek baþýna Memur Sen ve baðlý sendikalarýna ait olduðunun kanýtýdýr. Kamu Sen'in toplu sözleþme masasýnda yetkili sendikasýnýn kalmamýþ olmasý, söz konusu konfederasyonun toplu sözleþme masasýndaki varlýðýný tartýþmalý hale getirmiþtir. Hem yetkili sendika sayýsý hem üye sayýsý ve oransal büyüklük açýsýndan Memur Sen'in açýk ara önde olmasý dolayýsýyla Kamu Sen'in toplu sözleþme masasýndaki varlýðý kanuni olabilir ancak meþruiyet zemini yoktur, hukuki deðildir. Baþka bir söyleyiþle toplu sözleþme masasýnda KESK'in varlýðý sembolik, Kamu-Sen'in konumu seyirciliktir. Düzenlediðimiz bu basýn toplantýsýyla yýllarýný kapsayan Konfederasyonumuzun genel toplu sözleþme taleplerinin bir bölümünü sizlerle paylaþacaðýz. Geri kalan bölümü ise sizlere yazýlý olarak daðýtýlacaktýr. Ayrýca Memur Sen'e baðlý olup yetkili olan 10 sendikamýz da yapacaklarý basýn açýklamalarý veya basýn toplantýlarýyla hizmet kollarýnýn taleplerini kamuoyu ile paylaþacaklar" dedi. Memur Sen olarak, çözüm sürecinde kýrmýzý çizgilerinin 'þehit yakýnlarýný ve gazilerimizi üzmemek, vatanýn bütünlüðünü korumak' olduðunu kamuoyuna deklare ettiklerini dile getiren Saatçi, "Konfederasyonumuzun, genelde kamu görevlilerinin haklarý, özelde ise toplu sözleþme süreciyle ilgili önemli kýrmýzýçizgileri bulunuyor. 12 Eylül referandumuyla kamu görevlilerinin iþ güvencesine dokundurtmadan toplu sözleþme düzenini getirtmiþtik. Kamu görevlilerinin iþ güvencesi kýrmýzýçizgimizdir, dokundurtmadýk asla dokundurtmayýz. Ýþ güvencesine zarar verecek her türlü adým kavga, eylem ve grev sebebidir. Kuralsýz ve düzensiz çalýþma sistemi olan esnek ve taþeron çalýþtýrmaya þiddetle karþý çýkýyoruz. Modern kölelik diyebileceðimiz güvencesiz esnek çalýþma ve taþeronlaþmaya karþý mücadele etmeye devam ediyoruz. Toplu sözleþme sürecinde mali, idari, özlük ve sosyal kazanýmlar üretmenin yanýnda önemli hedeflerimiz yer almaktadýr. Bu hedeflerimizin baþýnda, sosyal adaletin gerçekleþtirilmesi, gelir daðýlýmýnýn saðlanmasý, angarya benzeri çalýþmalara son verilmesi, çalýþanlarýn mutlaka çalýþmalarýnýn karþýlýðýný almasý ve kamu görevlilerinin tamamýnýn kadrolu çalýþan olmasý gelmektedir. Sendikal mücadelemiz ve uygulamalarýmýzla bir aylýk toplu sözleþme sürecini bir yýla yaymýþ bulunuyoruz. Ýncelendiðinde ve izlendiðinde görülecektir ki, yýlýn her döneminde kamu görevlileriyle ilgili önemli kazanýmlar Yýl: 9 Sayý: 2539 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : üretmeye devam ediyoruz. En son Torba Kanun ile 100 bin sözleþmeli personelin kadroya geçmesini saðladýk. Toplu sözleþme taleplerimizin mali bölümüne geçmeden önce özgürlüklerle ilgili taleplerimizi sizlerle paylaþmak istiyorum. Memur-Sen olarak, demokrasi ile mali haklarýn paralel gittiðini düþünüyoruz. Bir ülkenin demokrasisi derinleþtikçe ve özgürlük alanlarý geniþledikçe sendikal haklarý, sosyal güvenlik haklarý, ücret haklarý da ayný ölçüde artmakta ve geliþmektedir. Bu çerçevede, ülkemizde düþünce ve kanaat hürriyetinin, düþünceyi açýklama özgürlüðünün, din ve vicdan hürriyeti ile ibadet hürriyetinin toplumun tamamýný kapsayacak þekilde geniþlemesi için çalýþmalar yürüttük, yürütüyoruz. Yine Kamu görevlilerinin siyaset, çalýþma, örgütlenme ile toplantý ve gösteri haklarýnýn önünde bulunan engellerin kaldýrýlmasý için mücadele ediyoruz. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin geneliyle ilgili siyaset yasaðýnýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. Kadýnlarýn, seçilme/seçme, eðitim ve çalýþma haklarýna yönelik yasaklara son verilmesini istiyoruz. Bunun için fiilen kaldýrdýðýmýz ucube 82 model anti demokratik Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði'nin hukuken de kaldýrýlarak darbe ve vesayet çöplüðüne atýlmasýný bekliyoruz. Örgütlenmeye yönelik sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasýný, emeklilere, polislere, hakim ve savcýlara sendika hakký verilmesini, kamu görevlilerine savunma hakký kapsamýnda grev hakkýnýn tanýnmasýný istiyoruz. Mali haklarla ilgili taleplerimizi paylaþmadan bazý ekonomik verileri paylaþmak istiyorum. Öncelikle toplu sözleþme taleplerimizi belirlerken Maliye Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý ve Merkez Bankasý'nýn orta ve uzun vadeli hedeflerini dikkate almadýk, almýyoruz. Çünkü bu kurumlarýmýzýn hedefleri tutmuyor, hedeflerini yýl içinde defalarca revize etmek zorunda kalýyorlar. Memur-Sen olarak, gerçekleþen veya bugün itibariyle ortaya çýkan ekonomik ve sosyal verileri esas alýyoruz. TUÝK, Haziran 2013 itibariyle yýllýk enflasyonun Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) bazýnda yüzde 8.30 olduðunu açýkladý. Görüldüðü gibi, gerçekleþen enflasyon yukarýda sözünü ettiðim ekonomiyle ilgili kurumlarýn hedef ve beklentilerinin çok üzerindedir. Üzerinde olmasýnýn yanýnda artma eðilimi sürmektedir. Diðer taraftan Gezi Parký olaylarý ve faiz lobisinin etkisiyle faiz oranlarý da yükselme eðilimine girdi. Daha dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý Para Kurulu, borç verme faiz oranýný yüzde 6.5'ten yüzde 7.25'e çýkardý. Memur-Sen olarak, ulusal ve uluslararasý faiz lobisiyle mücadele ederek kamu görevlilerinin hakkýný faiz lobisine yedirtmeyeceðiz, kamu görevlilerinin her türlü hak ve hukukuna yönelik saldýrýlara karþý kalkan olacaðýz. Mevsimlik etkilerden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýla, 2013 yýlý ilk çeyreðinde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3.7'lik bir artýþ gösterdi. Haziran ayý itibariyle yýllýk enflasyon, 2013 yýlý ilk çeyrek ve geçmiþ yýllarda büyümeden verilmeyen paylar dikkate alýndýðýnda taleplerimizin makul olduðu görülecektir. Toplu sözleþme taleplerimizi, yukarýda saydýðýmýz rakamlar ve içinde bulunduðumuz ekonomik ve sosyal gerçekler yanýnda toplu sözleþmenin iki yýllýk olmasýný dikkate alarak belirledik" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Attila ÝLHAN Alsancak garý'na devrildiler Gece garýn saati belâ çiçeði Hiçbir þeyin farkýnda deðildiler Kalleþ bir titreme aldý erkeði Elleri yýrtýlmýþtý kelepçeliydiler Çantasýný karýsý taþýyordu Hiç kimse tanýmýyordu kimdiler Gece garýn saati belâ çiçeði Üçüncü mevki bir vagona bindiler Anlaþýldý erkeðin gideceði Bir þeyden vazgeçmiþ gibiydiler Bir türlü karýsýna bakamýyordu Ayaküstü birer bafra içtiler Gece garýn saati belâ çiçeði Þimdiden bir yalnýzlýk içindeydiler Karanlýk gelmiþi geleceði Birdenbire sapsarý kesildiler Vagonlar usul usul kýmýldýyordu HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,918 1,928 EUR 2,536 2,551 STERLiN 2,925 2,97 JPY YENi 0,091 0,0194 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 KUBATLAR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 HÝTÝTSÝAD'dan Basýna iftar Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝ- TÝTSÝAD) Çorum'da yayýn yapan basýn kuruluþlarýnýn temsilcilerine ve çalýþanlarýna bir iftar yemeði verdi. Önceki akþam HÝTÝTSÝAD Toplantý Salonu'nda düzenlenen yemekte, HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, Genel Sekreter Hamza Kömürcü, bazý yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Yemeðe, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile gazeteciler katýldý. -"KURUMSALLAÞMAYI VE ORTAKLIK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAÞTIRMAK ÝSTÝYORUZ"- Ýftarda bir konuþma yapan HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hamza Kömürcü, kendisinin dernekte yeni göreve baþladýðýný belirterek, hem derneði tanýtmak, iþadamlarý ile basýn arasýndaki iliþkileri güçlendirmek, hem de basýn çalýþanlarý ile sohbet etmek amacýyla bu yemeði organize ettiklerini bildirdi. Derneðin kuruluþu ve amaçlarý hakkýnda bilgi veren Hamza Kömürcü, ANFED ve TUSKON çatýsý altýnda faaliyetlerini sürdürdüklerini, TUSKON'un 150 ülkeye açýldýðýný, üyelere bazý fýrsatlar ve avantajlar saðladýklarýný söyledi. Dernek bünyesinde kadýn komisyonu kurulduðunu, kadýn istihdamýný artýrmak, kadýn giriþimcilere yardýmcý olmak istediklerini anlatan Kömürcü, ayrýca Genç Komisyonu kurulduðunu, Çorum'da ciddi anlamda bir genç kuþak ve genç iþadamý potansiyeli bulunduðunu, gençlere örnek olmak, yol göstermek, onlarýn önünü açmak için çaba gösterdiklerini kaydetti. Çorum'da sanayi kuruluþlarýnýn ve iþyerlerinin kurumsallaþmasýný saðlamak, çok ortaklýlýk kültürünün yerleþmesine katkýda bulunmak istediklerinin altýný çizen Kömürcü, dernek üyelerine birçok konuda yardýmcý olduklarýný, sahip olduklarý gücü, üyelere avantaj olarak çevirmek amacýnda olduklarýný dile getirdi. Derneðin üyelerine yönelik Bankaysa ve TUSKON iþbirliði ile Vipkart hizmetinin baþlayacaðýný açýklayan Kömürcü, ayrýca birçok firma ile de indirim anlaþmalarý yaptýklarýný duyurdu. Kömürcü, "Üyelerimizin en büyük avantajý tecrübe paylaþýmýdýr" dedi. HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli ise konuþmasýnda, Çorum basýnýnýn seviyeli yayýn yapan, doðru habercilikle ön plana çýkan bir yapýsý bulunduðunu belirterek, basýnýn habercilik anlayýþýndan memnun olduklarýný söyledi. Çorum'un her yönüyle güzel, yaþanabilir bir þehir olduðunu dile getiren Benli, "Barýþ ve kardeþlik içinde yaþamanýn yoluna bakalým. Birlik ve beraberliðimize zarar verecek unsurlarý barýndýrmayalým" dedi. HÝTÝTSÝAD'ýn ve baðlý bulunduðu TUSKON'un yaklaþýk 150 ülke ile baðlantýsýnýn bulunduðunun altýný çizen Benli, "Derneðimize dürüst ve ahlaklý olan her iþadamý, iþveren, sanayici, veya vatandaþ üye olabilir. Hangi görüþe mensup olduðu deðil, dürüst olmasý, derneðimize ve TUSKON'a zarar getirmeyecek bir kiþiliðe sahip olmasý önemlidir" þeklinde konuþtu. Ahmet Benli ayrýca tüm basýn çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný tebrik etti. -"HÝTÝTSÝAD, BÝR BOÞLUÐU DOLDURDU"- Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, gazetecilerle sanayicileri, iþadamlarýný bir araya getirmek amacýyla bir yemek organizasyonu düzenleyen HÝTÝTSÝAD'a teþekkür ederek, HÝTÝTSÝAD'ýn kuruluþunun Çorum için faydalý olduðunu, Çorum'da Hamza Kömürcü Ahmet Benli mevcut olan bir boþluðun doldurulduðunu söyledi. Tugay Afat, Çorum basýnýnýn yýkýcý deðil, yapýcý tarzda olaylara yaklaþtýðýný ifade ederek, iyi olaný da, kötü olaný da yazarak toplumu bilgilendirdiðini, iyilikten örnek, kötülükten ders çýkarýlmasýnýn saðlandýðýný anlattý. Çorum'un basýný, sivil toplum kuruluþlarý, iþ dünyasý ve halký ile bir bütün olduðunu sözlerine ekleyen Afat, hep birlikte Çorum'u ileri noktalara taþýyabilecek adýmlarýn atýlmasýný istediklerinin altýný çizdi. Saðlýk Sen'den ihtiyaç sahiplerine yardým paketi daðýttý Uslu'dan Danýþtay Baþkaný Güngör'e hayýrlý olsun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Uslu ziyarette, idari yargýnýn önemli olduðunu, Danýþtay'ýn da 145 yýldýr bu hizmeti yaptýðýný belirterek, "Ancak idari yargý ihtiyaçlarý ve geliþmeyi de yakýndan izlemeli, yerindelik denetim yerine sadece hukukilik denetimi yapmalýdýr. Hukukun üstünlüðünü saðlamak temel görev olmalýdýr. Hukukun olmadýðý yerde adalette olmuyor. Sisteme güven de olmuyor. Baþkan olmanýz nedeniyle sizin kutluyor, baþarý dileklerimi sunuyorum" dedi. Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör ise ziyaretten dolayý Uslu'ya teþekkür ederek, "Ülkemiz bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüðü esastýr. Her anlamda esastýr. Önemli olan vicdanlardaki hukuku kullanabilmektir. Ýnsanlýk onuru bunu hak ediyor" ifadelerini kullandý. Danýþtay Baþkaný Hüseyin Karakullukçu'nun 15 Haziran'da yaþ haddinden emekliye ayrýlmasýnýn ardýndan yapýlan ikinci seçimde Zerrin Güngör baþkanlýða seçilmiþti. Ýskilip'te KKKA þüphesiyle ölüm Ýskilip ilçesi Koçcaðýz Köyüne baðlý Yalak Mahallesinde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý þüphesiyle hastane kaldýrýlan genç kýz öldü.h. K (29), hayvanlarý otlattýðý esnada üzerine yapýþan keneyi çevresindekilerin yardýmýyla kopardý. Bir müddet sonra rahatsýzlanan genç kýz yakýnlarý tarafýndan Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Buradaki tedavisinin ardýndan kene vakýasý olduðu tespit edilen kadýn Ankara'ya sevk edildi. Kel, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, sendika olarak Ramazanda iftar vermediklerini ve bunun yerine ihtiyaç sahiplerine yardým paketleri verdiklerini belirtti. Genel merkezin aldýðý karar doðrultusunda Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak yapýlanlara da deðinen Saatçi, "Sendikamýz Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafýndan; Daha önce organize edilen iftar programlarýnýn, nöbetler ve özel programlarý nedeniyle tüm üyelerimizin katýlýmýna imkân vermemesi, iftar programlarýnýn yapýldýðý mekânlarda katýlýmýn yoðun olmasýna baðlý olarak organizasyon sýkýntýlarý yaþanmasý ve buna baðlý olarak eleþtiri ve kýrgýnlýklara yol açmasý gibi nedenler göz önünde bulundurularak fakir sofralarýna destek olarak niteleyebileceðimiz iftar programlarýnýn planlanmasýnýn daha uygun olacaðý kararý alýnmýþtýr. Bu kararýn toplumsal dayanýþmayý artýracaðý, fakir fukarayý gözeterek daha çok hizmet edeceði düþüncesiyle, ifade ettiðimiz gibi üyelerimizin çoðunluðu tarafýndan kabul görmesi neticesinde, Ýl ve ilçelerimizde bizzat temsilcilerimiz tarafýndan çok sayýda fakir-fukara ailelere ramazan paketi daðýtýldý. Ayrýca yardýmlarýmýz fakir ailelere ramazan paketiyle sýnýrlý kalmamýþ, toplu olarak iftar verilen iftar çadýrlarýna da destek verilmiþtir" dedi. Saatçi, "Genel merkezimize almýþ olduklarý anlamlý kararlarýndan, üyelerimizin büyük bir kýsmýnýn göstermiþ olduklarý bu hassasiyetlerinden dolayý kendilerine teþekkür ediyor, Ramazan'ý Þerif ayýnýn birliðimize, beraberliðimize, kardeþliðimize, dayanýþmamýza en önemlisi de akan Müslüman kanlarýnýn durmasýna vesile olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor Ýstanbul'un en önemli simgelerinden olan 2 bin 500 yýllýk Kýz Kulesi'ni 49 yýllýðýna kiralayan Hamoðlu Holding, geriye kalan 38 yýllýk kullaným hakkýný satýyor. Bir süredir büyük alýcýlarla görüþen Hamoðlu Holding Baþkaný hemþehrimiz Ahmet Hamoðlu'nun, özellikle yabancý yatýrýmcýlardan büyük ilgi gördüðü öðrenildi. Kulislere göre Kýz Kulesi için 22 milyon euro isteyen Hamoðlu'na ilk ciddi teklif Körfez'in en büyük holdinglerinden birinden geldi. Ancak Arap þirketi, fiyatýnda anlaþtýðý kuleyi þirket merkezi yapmaya kalkýnca görüþmeler sonlandýrýlmýþ oldu. Çünkü mevzuata göre Kýz Kulesi'ni halkýn kullanýmýna kapatan projelere izin verilmiyor. Edinilen bilgilere göre çok sayýda yabancý þirket bu tarihi yapýyý portföyüne katmak istiyor. Yakýnda ABD'li bir grubun ciddi bir teklifle Türkiye'ye geleceði de belirtiliyor.

4 HABER 4 Ulu Mezarlýk'ta bakým çalýþmasý Çorum Belediyesi'nin, Ulu Mezarlýk'ta alt yapý ve çevre düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Ulu Mezarlýk'ta tüm hayrat çeþmelerinin su hattý, aydýnlatma sisteminin yenilenmesi, tuvaletlerin modern hale getirilmesi ve kenar bordür taþlarýný boyama çalýþmalarý sürüyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm mezarlýklarda olduðu gibi Ulu Mezarlýk'ta da sürekli olarak bakým ve onarým çalýþmalarýný sürdürdüklerini, yapýlan bu çalýþmalarýn da vatandaþlar tarafýndan takdir edildiðini vurguladý. Hayýrsever vatandaþlarýn da mezarlýklarda hayratlarda bulunduklarýný ifade eden Baþkan Külcü, "Þu an Ulu Mezarlýk'ta bir hayýrsever vatandaþýmýz altý erkek ve bayan tuvaleti ile kubbeli þadýrvan yaptýrýyor. Bu tür yardýmlarda bulunan tüm hayýrsever hemþehrilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Ramazan Bayramý öncesinde Ulu Mezarlýk'taki çalýþmalarýn tamamlanacaðýný ve halkýn kullanýmýna sunacaklarýný dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Hemþehrilerimiz Ramazan Bayramýnda mezarlýk ziyaretlerini rahatça gerçekleþtirebilecekler. Yeni açýlan mezarlýk alanýnýn çorak görüntüsünü ortadan kaldýrmak için aðaçlandýrma çalýþmalarýna baþladýk ve çeþitli fidan dikimini tamamladýk" ifadelerini kullandý. Bayram öncesi Çorum'daki tüm mezarlýklara 100 litre gül suyu ve 5 litre gül esansý sýkýlacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Bu Ramazan Bayramýnda da mezarlýklarýmýz gül kokacak" þeklinde kaydetti. -ULU MEZARLIK'A GÜVENLÝK KAMERASI- Çorum Belediyesi, dilenci ve hýrsýzlara karþý mezarlýklarda güvenlik önlemi alýyor. Ulu Mezarlýk'ýn tamamýný gören hâkim noktalara 13 tane gece görüþlü güvenlik kamerasý yerleþtiriliyor. 100 dönüm alana sahip Ulu Mezarlýk'ýn 24 saat güvenlik kameralarýyla izleneceðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Mezarlýklarýmýz aldýðýmýz önlemlerle son derece güvenli mekanlar haline geldi. Çorum Belediyesi olarak dilenci ve hýrsýzlýk gibi her türlü olumsuzluklara karþý en kýsa sürede müdahale edebilmek amacýyla güvenlik kameralarý yerleþtiriyoruz. Çalýþmalar en kýsa sürede tamamlanacak ve güvenlik kameralarý faal duruma gelecektir" dedi. Bahadýr YÜCEL 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL OSMÝAD'dan OKTUD açýklamasýna destek "Saðlýk çalýþanlarý Bayram ikramiyesi istiyor" Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanýndan Bayram ikramiyesi istedi. Erözgün, "Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda saðlýk çalýþanlarýna bayram ikramiyesi ödenmesi sabit ve dar gelirli çalýþanlarýn da huzur içinde bir bayram geçirmeleri için en önemli öncelikli bir taleptir. Siyasi iradenin bu talebimizi dikkate almasýný arzu ediyoruz" dedi. Erözgün, "Her bayram öncesi gündeme taþýdýðýmýz Bayram ikramiyesi talebimizi bu kez Sayýn Saðlýk Bakanýmýzdan talep ediyoruz. Genel Bütçeye yük olmadan döner sermaye ödemelerinden saðlýk çalýþanlarýna Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda bir maaþ tutarýnda Bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandý. Erözgün, "Sayýn Bakan arzu ederse hiçbir yasal deðiþikliðe hiçbir düzenlemeye gerek kalmadan bir genelge ile döner sermaye ödemelerinden bayramlarda saðlýk çalýþanlarýna ikramiye þeklinde bir ödeme yapýlmasý için verecekleri yazýlý bir talimat tüm saðlýk çalýþanlarýna gerçek bir bayram yaþatacaktýr. Ne Maliye Bakanlýðýnýn iznine ne bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadýr. Döner sermaye yönetmeliðinde bile bir deðiþiklik gerektirmeden bir genelge ile saðlýk çalýþanlarýnýn Bayram ikramiyesi çözülebilir" dedi. "Diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda bunun örnekleri bulunmakta" diyen Erözgün, Baþka kurumlarda da genel bütçe dýþýnda Bakan talimatý ile farklý ödemeler yapýlabilmekte olduðunu belirtti. Saðlýk Bakaný Sayýn Mehmet Müezzinoðlu'n dan döner sermaye gelirlerinden ikramiye ödenmesini isteyen Erözgün, "Sayýn Saðlýk Bakanýmýz son yýllarda saðlýk çalýþanlarý üzerinde uygulanan þiddet, Bakanlýðýn yeniden yapýlanmasý sýrasýnda yapýlan tayin ve atamalardaki memnuniyetsizlik ve sistem deðiþikliði sýrasýnda meydana gelen moral ve motivasyon bozukluklarý saðlýk çalýþanlarýný huzursuz ve tedirgin etmiþ, iþteki bu sýkýntýlar ve ekonomik sýkýntýlar üst üste gelerek aile huzursuzluklarýnýn saðlýk çalýþanlarý arasýnda hat safhaya gelmesine sebep olmuþtur. Saðlýk çalýþanlarýnýn bozulan morallerinin yeniden düzeltilmesine ve motivasyonlarýnýn artmasýna yol açacak böyle bir uygulama saðlýk çalýþanlarýnýn hizmet üretiminde çok önemli bir artý deðer olacaktýr. Bu nedenle Tüm Saðlýk- Sen olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda saðlýk çalýþanlarýna döner sermaye gelirlerinden birer maaþ ikramiye ödenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn geçtiðimiz günlerde yapmýþ olduðu basýn açýklamasýna OSMÝ- AD yönetiminden destek geldi. OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge yaptýðý basýn açýklamasýnda Osmancýk Kültür ve Turizm Derneðinin tespitlerine katýldýklarýný ifade ederek, "Osmancýk bölgesinin turizm konusunda hassasiyetleri göz ardý edilmelidir. Türkiye genelinde kent turizminin önemli geliþmeler kaydettiði bir döneme girdik. Bu açýdan bütün kentler turizm ve kültür ile ilgili bütün verilerini etkin bir þekilde kullanma yarýþýna girdiler. Osmancýk Turizm ve Kültür konusunda önemli verilere sahip her þeyden önce yaþayan bir Osmanlý kenti. Dünyada eþi bulunmaz mimari özellikteki Koyunbaba köprüsü, 7 bin yýllýk Osmancýk kalesi, Koca Mehmet Paþa Camii, Akþemseddin Camii, Adatepe mesire yeri ve yaylalarý ve Sýrýk kebabý gibi eþsiz mutfak kültürü ile birlikte Osmancýk'ýn turizmden hak ettiði payý almasý gerekiyor. Osmancýk'ta turizm yatýrýmcýsý iþ adamlarýmýzýn beklentileri Çorum'un tanýtým bilboardlarýnda Osmancýk'ýn tarihi ve kültürel deðerlerine mutlaka yer verilmesi yönündedir. AB destekleri ile hazýrlanan Karadeniz Ýpek Yolu Turizm koridoru konseptinde Osmancýk mutlaka yer almalý. Yeþilýrmak kalkýnma birliðinin destekleri ile hazýrlanacak olan Çorum tanýtým filminde Osmancýk'ýn kültürel deðerlerinin özellikleri ile birlikte yer almasý Çorum turizm hamlesini tamamlayacaktýr. Akþemseddin ve Koyunbaba gibi deðerleri ile birlikte inanç turizmi açýsýndan da Osmancýk önem arz ediyor. Turizmin gelecekte Osmancýk'ta önemli bir istihdam kapýsý olacaðý ve OSMÝAD olarak Çorum'un turizmde yönünü Osmancýk'a çevirmesi gerektiði kanaatini taþýyoruz" dedi. OKTUD Baþkaný Sakin Karakaþ geçtiðimiz günlerde yapmýþ olduðu basýn açýklamasýn Çorum'un turizm projelerinde Osmancýk'ýn yeterince yer almadýðýna dikkat çekmiþ ve Osmancýk'ýn turizm deðerlerinin ön plana çýkarýlmasý ve bir turizm destinasyonu hazýrlanmasý yönünde açýklamalarda bulunmuþtu. Yasin YÜCEL Aðustos ayý celp dönemi açýklamasý Askerlik Þubesi Baþkaný Binbaþý Ýsmail Tokmak, 2013 Aðustos ayý celp dönemi hakkýnda açýklamada yaptý. Aðustos 2013 er celp döneminde silahaltýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlarýn, 1111 sayýlý askerlik Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarýnca müteakip maddelerde açýklandýðýný kaydeden Ýsmail Tokmak, "Aðustos 2013 er celbi 1'inci grupta þevke tabi yükümlülerin Aðustos 2013, 2'nci grupta þevke tabi olanlarýn Eylül 2013 tarihler Arasýnda þevkleri yapýlacaktýr. Aðustos 2013 er celp döneminde, 1993 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayýtlý olduðu askerlik þubesinin genel celp dönemi aðustos 2013 olanlar, Celp donemi aðustos 2013 olmadýðý halde, Aðustos 2013 celp döneminde silahaltýna alýnmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar, Yasal nedenlerle askere þevkleri tehir edilenlerden, Aðustos 2013 celp döneminde þevke tabi olanlarýn þevkleri yapýlacaktýr. Þevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eðitim merkezlerini 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren e-devlet kapýsý üzerinden adresinden öðrenebileceklerdir. Aðustos 2013 er celp döneminde þevke tabi yükümlülerin isim listeleri 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren askerlik þubelerinde ilan edilecektir. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için nüfus cüzdanlarý ile birlikte 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren askerlik þubelerine baþvurarak sevk evrakýný alabileceklerdir. Aðustos 2013 er celbi 1'inci grupta þevke tabý olanlardan 15 Aðustos 2013 dahil, 2'nci grupta þevke tabi olanlardan 11 Eylül 2013 dahil tarihlerine kadar askerlik þubelerine müracaat ederek, sevk iþlemlerini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde, kendilerine tanýnýn yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katýlmayanlar, 1111 sayýlý askerlik kanununun 89'uncu maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacaklardýr" dedi.

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı