"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz""

Transkript

1 SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman ülkelerde artýk demokrasiyi tartýþmýyorlar" K A R Ý K A T Ü R Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kudüs Tv'nin canlý yayýnýnda Feridun Erdoðral'a Mýsýr'da yaþanan askeri darbeyi deðerlendirdi. Bugün darbeye darbe diyemeyenlerin, insan haklarý ihlallerini, katliamlarý, gösteri yürüyüþ hakkýnýn engellenmesini görmezden gelenlerin ikiyüzlülüðünün ortaya çýktýðýný dile getiren Uslu... 6 DA Çizen: Gülden Kolukýsa AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý devam ediyor. Toplantýlarýn bu seferki duraðý Uðurludað ilçesi oldu. Toplantýya Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Yakup Alar, Memduh Akbaþ, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim Prof Turabi'den tasavvuf konseri Çorum Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Ramazan Sokaðýnda düzenlenen tasavvuf konseri vatandaþlar tarafýndan ilgiyle takip edildi. Prof. Doç. Dr. Ahmet Hakký Turabi'nin Solo Tasavvuf Müziði Konserini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþ izledi. Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Çorum'da sahne alan Prof. Doç. Dr. Ahmet Hakký Turabi ve ekibi, tasavvuf konserinde ilahilerde seslendirdi. Saðlýk Sen'den ihtiyaç sahiplerine yardým paketi daðýttý 3 TE Aðustos ayý celp dönemi açýklamasý Askerlik Þubesi Baþkaný Binbaþý Ýsmail Tokmak, 2013 Aðustos ayý celp dönemi hakkýnda açýklamada yaptý. Aðustos 2013 er celp döneminde silahaltýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin... 4 TE ve Eþref Yýldýz ile partililer katýldý. Toplantý sonrasýnda ise AK Partililer vatandaþla iftara katýldý. AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkanlýðýnda yapýlan toplantýnýn açýlýþ ilk konuþmayý Uðurludað Ýlçe Baþkaný Kenan Genç bir yaptý. Belediye Baþkaný Adem Ýpek ise yapýlan hizmetler ve yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. 7 DE 7 DE "Kýrmýzý çizgimiz iþ güvencesidir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili Memur Sen'in taleplerini, Memur Sen Konfederasyonuna baðlý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. Öncelikle konfederasyonlarýn üye sayýlarý ile toplu sözleþme masasýnýn daðýlýmý noktasýnda bilgiler veren Saatçi, "6 Temmuz 2013 sayýlý Resmi Gazete'ye göre, Memur Sen'in üye sayýsý 707 bin 652, Kamu Sen'in üye sayýsý 444 bin 935, KESK'in üye sayýsý ise 237 bin 180'dir. Uslu'dan Danýþtay Baþkaný Güngör'e hayýrlý olsun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 3 TE HÝTÝTSÝAD'dan Basýna iftar Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝT- SÝAD) Çorum'da yayýn yapan basýn kuruluþlarýnýn temsilcilerine ve çalýþanlarýna bir iftar yemeði verdi. Önceki akþam HÝTÝTSÝAD Toplantý Salonu'nda düzenlenen yemekte, HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, Genel Sekreter Hamza Kömürcü, bazý yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Yemeðe, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile gazeteciler katýldý. 2 DE 3 TE Ulu Mezarlýk'ta bakým çalýþmasý Çorum Belediyesi'nin, Ulu Mezarlýk'ta alt yapý ve çevre düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Ulu Mezarlýk'ta tüm hayrat çeþmelerinin su hattý, aydýnlatma sisteminin yenilenmesi, tuvaletlerin modern hale getirilmesi ve kenar bordür taþlarýný boyama çalýþmalarý sürüyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm mezarlýklarda olduðu gibi Ulu Mezarlýk'ta da sürekli olarak bakým ve onarým çalýþmalarýný sürdürdüklerini, yapýlan bu çalýþmalarýn da vatandaþlar tarafýndan takdir edildiðini vurguladý. 4 TE

2 SAN-TEZ'i istiþare ettiler Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi ve Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü tarafýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan desteklenen Sanayi Tezleri Programý (SAN-TEZ) kapsamýnda, sanayiciler ve öðretim elemanlarýný buluþturup, karþýlýklý diyalog ve iþbirliðinin baþlatýlmasýný amaçlayan toplantýlarýn ilki yapýldý. Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantý da sunumu Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Okutman Mehmet Aydýnkal yapt. SAN-TEZ programý hakkýnda genel bir bilgilendirme yapýlarak, sanayicinin ihtiyaçlarý, bu ihtiyaçlarýn giderilmesine yönelik üniversitenin üstleneceði roller, hibe-destek programlarýnýn bu çerçevede ne ölçüde kullanýlabileceðinin tespit edilmesi gibi konular hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulunuldu ve yapýlmasý planlanan iþbirliðinin ana hatlarý belirlendi. Üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde baþlatýlan bu diyalog sürecinin daha da geliþtirilebilmesi açýsýndan önümüzdeki günlerde ikinci bir toplantýnýn yapýlmasýna karar verildi. Haber Servisi 2 HABER "Kýrmýzý çizgimiz iþ güvencesidir" Ýmsâk : 03:36 Güneþ : 05:25 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:47 Akþam : 20:11 Yatsý : 21:50 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 30. Hafta HATIRLATMA: Vergi Damga Vergisi, KDV, Aylýk Muhtasar ve 3 Aylýk Muhtasar vergileri ödenecek. Günün Þiiri BELÂ ÇÝÇEÐÝ Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili Memur Sen'in taleplerini, Memur Sen Konfederasyonuna baðlý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. Öncelikle konfederasyonlarýn üye sayýlarý ile toplu sözleþme masasýnýn daðýlýmý noktasýnda bilgiler veren Saatçi, "6 Temmuz 2013 sayýlý Resmi Gazete'ye göre, Memur Sen'in üye sayýsý 707 bin 652, Kamu Sen'in üye sayýsý 444 bin 935, KESK'in üye sayýsý ise 237 bin 180'dir. Bu rakamlarý, analiz ettiðimizde ortaya çýkan tablo, hem oransal olarak hem sayýsal olarak Kamu Sen ile KESK'in üye sayýsý toplamý Memur-Sen'in üye sayýsýnýn gerisinde kalýyor. 11 hizmet kolunun 10'unda Memur Sen'in, sadece bir hizmet kolunda KESK'in yetkili olmasý da imza ve itiraz yetkisinin neredeyse tek baþýna Memur Sen ve baðlý sendikalarýna ait olduðunun kanýtýdýr. Kamu Sen'in toplu sözleþme masasýnda yetkili sendikasýnýn kalmamýþ olmasý, söz konusu konfederasyonun toplu sözleþme masasýndaki varlýðýný tartýþmalý hale getirmiþtir. Hem yetkili sendika sayýsý hem üye sayýsý ve oransal büyüklük açýsýndan Memur Sen'in açýk ara önde olmasý dolayýsýyla Kamu Sen'in toplu sözleþme masasýndaki varlýðý kanuni olabilir ancak meþruiyet zemini yoktur, hukuki deðildir. Baþka bir söyleyiþle toplu sözleþme masasýnda KESK'in varlýðý sembolik, Kamu-Sen'in konumu seyirciliktir. Düzenlediðimiz bu basýn toplantýsýyla yýllarýný kapsayan Konfederasyonumuzun genel toplu sözleþme taleplerinin bir bölümünü sizlerle paylaþacaðýz. Geri kalan bölümü ise sizlere yazýlý olarak daðýtýlacaktýr. Ayrýca Memur Sen'e baðlý olup yetkili olan 10 sendikamýz da yapacaklarý basýn açýklamalarý veya basýn toplantýlarýyla hizmet kollarýnýn taleplerini kamuoyu ile paylaþacaklar" dedi. Memur Sen olarak, çözüm sürecinde kýrmýzý çizgilerinin 'þehit yakýnlarýný ve gazilerimizi üzmemek, vatanýn bütünlüðünü korumak' olduðunu kamuoyuna deklare ettiklerini dile getiren Saatçi, "Konfederasyonumuzun, genelde kamu görevlilerinin haklarý, özelde ise toplu sözleþme süreciyle ilgili önemli kýrmýzýçizgileri bulunuyor. 12 Eylül referandumuyla kamu görevlilerinin iþ güvencesine dokundurtmadan toplu sözleþme düzenini getirtmiþtik. Kamu görevlilerinin iþ güvencesi kýrmýzýçizgimizdir, dokundurtmadýk asla dokundurtmayýz. Ýþ güvencesine zarar verecek her türlü adým kavga, eylem ve grev sebebidir. Kuralsýz ve düzensiz çalýþma sistemi olan esnek ve taþeron çalýþtýrmaya þiddetle karþý çýkýyoruz. Modern kölelik diyebileceðimiz güvencesiz esnek çalýþma ve taþeronlaþmaya karþý mücadele etmeye devam ediyoruz. Toplu sözleþme sürecinde mali, idari, özlük ve sosyal kazanýmlar üretmenin yanýnda önemli hedeflerimiz yer almaktadýr. Bu hedeflerimizin baþýnda, sosyal adaletin gerçekleþtirilmesi, gelir daðýlýmýnýn saðlanmasý, angarya benzeri çalýþmalara son verilmesi, çalýþanlarýn mutlaka çalýþmalarýnýn karþýlýðýný almasý ve kamu görevlilerinin tamamýnýn kadrolu çalýþan olmasý gelmektedir. Sendikal mücadelemiz ve uygulamalarýmýzla bir aylýk toplu sözleþme sürecini bir yýla yaymýþ bulunuyoruz. Ýncelendiðinde ve izlendiðinde görülecektir ki, yýlýn her döneminde kamu görevlileriyle ilgili önemli kazanýmlar Yýl: 9 Sayý: 2539 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : üretmeye devam ediyoruz. En son Torba Kanun ile 100 bin sözleþmeli personelin kadroya geçmesini saðladýk. Toplu sözleþme taleplerimizin mali bölümüne geçmeden önce özgürlüklerle ilgili taleplerimizi sizlerle paylaþmak istiyorum. Memur-Sen olarak, demokrasi ile mali haklarýn paralel gittiðini düþünüyoruz. Bir ülkenin demokrasisi derinleþtikçe ve özgürlük alanlarý geniþledikçe sendikal haklarý, sosyal güvenlik haklarý, ücret haklarý da ayný ölçüde artmakta ve geliþmektedir. Bu çerçevede, ülkemizde düþünce ve kanaat hürriyetinin, düþünceyi açýklama özgürlüðünün, din ve vicdan hürriyeti ile ibadet hürriyetinin toplumun tamamýný kapsayacak þekilde geniþlemesi için çalýþmalar yürüttük, yürütüyoruz. Yine Kamu görevlilerinin siyaset, çalýþma, örgütlenme ile toplantý ve gösteri haklarýnýn önünde bulunan engellerin kaldýrýlmasý için mücadele ediyoruz. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin geneliyle ilgili siyaset yasaðýnýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. Kadýnlarýn, seçilme/seçme, eðitim ve çalýþma haklarýna yönelik yasaklara son verilmesini istiyoruz. Bunun için fiilen kaldýrdýðýmýz ucube 82 model anti demokratik Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði'nin hukuken de kaldýrýlarak darbe ve vesayet çöplüðüne atýlmasýný bekliyoruz. Örgütlenmeye yönelik sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasýný, emeklilere, polislere, hakim ve savcýlara sendika hakký verilmesini, kamu görevlilerine savunma hakký kapsamýnda grev hakkýnýn tanýnmasýný istiyoruz. Mali haklarla ilgili taleplerimizi paylaþmadan bazý ekonomik verileri paylaþmak istiyorum. Öncelikle toplu sözleþme taleplerimizi belirlerken Maliye Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý ve Merkez Bankasý'nýn orta ve uzun vadeli hedeflerini dikkate almadýk, almýyoruz. Çünkü bu kurumlarýmýzýn hedefleri tutmuyor, hedeflerini yýl içinde defalarca revize etmek zorunda kalýyorlar. Memur-Sen olarak, gerçekleþen veya bugün itibariyle ortaya çýkan ekonomik ve sosyal verileri esas alýyoruz. TUÝK, Haziran 2013 itibariyle yýllýk enflasyonun Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) bazýnda yüzde 8.30 olduðunu açýkladý. Görüldüðü gibi, gerçekleþen enflasyon yukarýda sözünü ettiðim ekonomiyle ilgili kurumlarýn hedef ve beklentilerinin çok üzerindedir. Üzerinde olmasýnýn yanýnda artma eðilimi sürmektedir. Diðer taraftan Gezi Parký olaylarý ve faiz lobisinin etkisiyle faiz oranlarý da yükselme eðilimine girdi. Daha dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý Para Kurulu, borç verme faiz oranýný yüzde 6.5'ten yüzde 7.25'e çýkardý. Memur-Sen olarak, ulusal ve uluslararasý faiz lobisiyle mücadele ederek kamu görevlilerinin hakkýný faiz lobisine yedirtmeyeceðiz, kamu görevlilerinin her türlü hak ve hukukuna yönelik saldýrýlara karþý kalkan olacaðýz. Mevsimlik etkilerden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýla, 2013 yýlý ilk çeyreðinde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3.7'lik bir artýþ gösterdi. Haziran ayý itibariyle yýllýk enflasyon, 2013 yýlý ilk çeyrek ve geçmiþ yýllarda büyümeden verilmeyen paylar dikkate alýndýðýnda taleplerimizin makul olduðu görülecektir. Toplu sözleþme taleplerimizi, yukarýda saydýðýmýz rakamlar ve içinde bulunduðumuz ekonomik ve sosyal gerçekler yanýnda toplu sözleþmenin iki yýllýk olmasýný dikkate alarak belirledik" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Attila ÝLHAN Alsancak garý'na devrildiler Gece garýn saati belâ çiçeði Hiçbir þeyin farkýnda deðildiler Kalleþ bir titreme aldý erkeði Elleri yýrtýlmýþtý kelepçeliydiler Çantasýný karýsý taþýyordu Hiç kimse tanýmýyordu kimdiler Gece garýn saati belâ çiçeði Üçüncü mevki bir vagona bindiler Anlaþýldý erkeðin gideceði Bir þeyden vazgeçmiþ gibiydiler Bir türlü karýsýna bakamýyordu Ayaküstü birer bafra içtiler Gece garýn saati belâ çiçeði Þimdiden bir yalnýzlýk içindeydiler Karanlýk gelmiþi geleceði Birdenbire sapsarý kesildiler Vagonlar usul usul kýmýldýyordu HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,918 1,928 EUR 2,536 2,551 STERLiN 2,925 2,97 JPY YENi 0,091 0,0194 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 KUBATLAR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 HÝTÝTSÝAD'dan Basýna iftar Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝ- TÝTSÝAD) Çorum'da yayýn yapan basýn kuruluþlarýnýn temsilcilerine ve çalýþanlarýna bir iftar yemeði verdi. Önceki akþam HÝTÝTSÝAD Toplantý Salonu'nda düzenlenen yemekte, HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, Genel Sekreter Hamza Kömürcü, bazý yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Yemeðe, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile gazeteciler katýldý. -"KURUMSALLAÞMAYI VE ORTAKLIK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAÞTIRMAK ÝSTÝYORUZ"- Ýftarda bir konuþma yapan HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hamza Kömürcü, kendisinin dernekte yeni göreve baþladýðýný belirterek, hem derneði tanýtmak, iþadamlarý ile basýn arasýndaki iliþkileri güçlendirmek, hem de basýn çalýþanlarý ile sohbet etmek amacýyla bu yemeði organize ettiklerini bildirdi. Derneðin kuruluþu ve amaçlarý hakkýnda bilgi veren Hamza Kömürcü, ANFED ve TUSKON çatýsý altýnda faaliyetlerini sürdürdüklerini, TUSKON'un 150 ülkeye açýldýðýný, üyelere bazý fýrsatlar ve avantajlar saðladýklarýný söyledi. Dernek bünyesinde kadýn komisyonu kurulduðunu, kadýn istihdamýný artýrmak, kadýn giriþimcilere yardýmcý olmak istediklerini anlatan Kömürcü, ayrýca Genç Komisyonu kurulduðunu, Çorum'da ciddi anlamda bir genç kuþak ve genç iþadamý potansiyeli bulunduðunu, gençlere örnek olmak, yol göstermek, onlarýn önünü açmak için çaba gösterdiklerini kaydetti. Çorum'da sanayi kuruluþlarýnýn ve iþyerlerinin kurumsallaþmasýný saðlamak, çok ortaklýlýk kültürünün yerleþmesine katkýda bulunmak istediklerinin altýný çizen Kömürcü, dernek üyelerine birçok konuda yardýmcý olduklarýný, sahip olduklarý gücü, üyelere avantaj olarak çevirmek amacýnda olduklarýný dile getirdi. Derneðin üyelerine yönelik Bankaysa ve TUSKON iþbirliði ile Vipkart hizmetinin baþlayacaðýný açýklayan Kömürcü, ayrýca birçok firma ile de indirim anlaþmalarý yaptýklarýný duyurdu. Kömürcü, "Üyelerimizin en büyük avantajý tecrübe paylaþýmýdýr" dedi. HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli ise konuþmasýnda, Çorum basýnýnýn seviyeli yayýn yapan, doðru habercilikle ön plana çýkan bir yapýsý bulunduðunu belirterek, basýnýn habercilik anlayýþýndan memnun olduklarýný söyledi. Çorum'un her yönüyle güzel, yaþanabilir bir þehir olduðunu dile getiren Benli, "Barýþ ve kardeþlik içinde yaþamanýn yoluna bakalým. Birlik ve beraberliðimize zarar verecek unsurlarý barýndýrmayalým" dedi. HÝTÝTSÝAD'ýn ve baðlý bulunduðu TUSKON'un yaklaþýk 150 ülke ile baðlantýsýnýn bulunduðunun altýný çizen Benli, "Derneðimize dürüst ve ahlaklý olan her iþadamý, iþveren, sanayici, veya vatandaþ üye olabilir. Hangi görüþe mensup olduðu deðil, dürüst olmasý, derneðimize ve TUSKON'a zarar getirmeyecek bir kiþiliðe sahip olmasý önemlidir" þeklinde konuþtu. Ahmet Benli ayrýca tüm basýn çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný tebrik etti. -"HÝTÝTSÝAD, BÝR BOÞLUÐU DOLDURDU"- Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, gazetecilerle sanayicileri, iþadamlarýný bir araya getirmek amacýyla bir yemek organizasyonu düzenleyen HÝTÝTSÝAD'a teþekkür ederek, HÝTÝTSÝAD'ýn kuruluþunun Çorum için faydalý olduðunu, Çorum'da Hamza Kömürcü Ahmet Benli mevcut olan bir boþluðun doldurulduðunu söyledi. Tugay Afat, Çorum basýnýnýn yýkýcý deðil, yapýcý tarzda olaylara yaklaþtýðýný ifade ederek, iyi olaný da, kötü olaný da yazarak toplumu bilgilendirdiðini, iyilikten örnek, kötülükten ders çýkarýlmasýnýn saðlandýðýný anlattý. Çorum'un basýný, sivil toplum kuruluþlarý, iþ dünyasý ve halký ile bir bütün olduðunu sözlerine ekleyen Afat, hep birlikte Çorum'u ileri noktalara taþýyabilecek adýmlarýn atýlmasýný istediklerinin altýný çizdi. Saðlýk Sen'den ihtiyaç sahiplerine yardým paketi daðýttý Uslu'dan Danýþtay Baþkaný Güngör'e hayýrlý olsun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Uslu ziyarette, idari yargýnýn önemli olduðunu, Danýþtay'ýn da 145 yýldýr bu hizmeti yaptýðýný belirterek, "Ancak idari yargý ihtiyaçlarý ve geliþmeyi de yakýndan izlemeli, yerindelik denetim yerine sadece hukukilik denetimi yapmalýdýr. Hukukun üstünlüðünü saðlamak temel görev olmalýdýr. Hukukun olmadýðý yerde adalette olmuyor. Sisteme güven de olmuyor. Baþkan olmanýz nedeniyle sizin kutluyor, baþarý dileklerimi sunuyorum" dedi. Danýþtay Baþkaný Zerrin Güngör ise ziyaretten dolayý Uslu'ya teþekkür ederek, "Ülkemiz bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüðü esastýr. Her anlamda esastýr. Önemli olan vicdanlardaki hukuku kullanabilmektir. Ýnsanlýk onuru bunu hak ediyor" ifadelerini kullandý. Danýþtay Baþkaný Hüseyin Karakullukçu'nun 15 Haziran'da yaþ haddinden emekliye ayrýlmasýnýn ardýndan yapýlan ikinci seçimde Zerrin Güngör baþkanlýða seçilmiþti. Ýskilip'te KKKA þüphesiyle ölüm Ýskilip ilçesi Koçcaðýz Köyüne baðlý Yalak Mahallesinde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý þüphesiyle hastane kaldýrýlan genç kýz öldü.h. K (29), hayvanlarý otlattýðý esnada üzerine yapýþan keneyi çevresindekilerin yardýmýyla kopardý. Bir müddet sonra rahatsýzlanan genç kýz yakýnlarý tarafýndan Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Buradaki tedavisinin ardýndan kene vakýasý olduðu tespit edilen kadýn Ankara'ya sevk edildi. Kel, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, sendika olarak Ramazanda iftar vermediklerini ve bunun yerine ihtiyaç sahiplerine yardým paketleri verdiklerini belirtti. Genel merkezin aldýðý karar doðrultusunda Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak yapýlanlara da deðinen Saatçi, "Sendikamýz Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafýndan; Daha önce organize edilen iftar programlarýnýn, nöbetler ve özel programlarý nedeniyle tüm üyelerimizin katýlýmýna imkân vermemesi, iftar programlarýnýn yapýldýðý mekânlarda katýlýmýn yoðun olmasýna baðlý olarak organizasyon sýkýntýlarý yaþanmasý ve buna baðlý olarak eleþtiri ve kýrgýnlýklara yol açmasý gibi nedenler göz önünde bulundurularak fakir sofralarýna destek olarak niteleyebileceðimiz iftar programlarýnýn planlanmasýnýn daha uygun olacaðý kararý alýnmýþtýr. Bu kararýn toplumsal dayanýþmayý artýracaðý, fakir fukarayý gözeterek daha çok hizmet edeceði düþüncesiyle, ifade ettiðimiz gibi üyelerimizin çoðunluðu tarafýndan kabul görmesi neticesinde, Ýl ve ilçelerimizde bizzat temsilcilerimiz tarafýndan çok sayýda fakir-fukara ailelere ramazan paketi daðýtýldý. Ayrýca yardýmlarýmýz fakir ailelere ramazan paketiyle sýnýrlý kalmamýþ, toplu olarak iftar verilen iftar çadýrlarýna da destek verilmiþtir" dedi. Saatçi, "Genel merkezimize almýþ olduklarý anlamlý kararlarýndan, üyelerimizin büyük bir kýsmýnýn göstermiþ olduklarý bu hassasiyetlerinden dolayý kendilerine teþekkür ediyor, Ramazan'ý Þerif ayýnýn birliðimize, beraberliðimize, kardeþliðimize, dayanýþmamýza en önemlisi de akan Müslüman kanlarýnýn durmasýna vesile olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor Ýstanbul'un en önemli simgelerinden olan 2 bin 500 yýllýk Kýz Kulesi'ni 49 yýllýðýna kiralayan Hamoðlu Holding, geriye kalan 38 yýllýk kullaným hakkýný satýyor. Bir süredir büyük alýcýlarla görüþen Hamoðlu Holding Baþkaný hemþehrimiz Ahmet Hamoðlu'nun, özellikle yabancý yatýrýmcýlardan büyük ilgi gördüðü öðrenildi. Kulislere göre Kýz Kulesi için 22 milyon euro isteyen Hamoðlu'na ilk ciddi teklif Körfez'in en büyük holdinglerinden birinden geldi. Ancak Arap þirketi, fiyatýnda anlaþtýðý kuleyi þirket merkezi yapmaya kalkýnca görüþmeler sonlandýrýlmýþ oldu. Çünkü mevzuata göre Kýz Kulesi'ni halkýn kullanýmýna kapatan projelere izin verilmiyor. Edinilen bilgilere göre çok sayýda yabancý þirket bu tarihi yapýyý portföyüne katmak istiyor. Yakýnda ABD'li bir grubun ciddi bir teklifle Türkiye'ye geleceði de belirtiliyor.

4 HABER 4 Ulu Mezarlýk'ta bakým çalýþmasý Çorum Belediyesi'nin, Ulu Mezarlýk'ta alt yapý ve çevre düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Ulu Mezarlýk'ta tüm hayrat çeþmelerinin su hattý, aydýnlatma sisteminin yenilenmesi, tuvaletlerin modern hale getirilmesi ve kenar bordür taþlarýný boyama çalýþmalarý sürüyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm mezarlýklarda olduðu gibi Ulu Mezarlýk'ta da sürekli olarak bakým ve onarým çalýþmalarýný sürdürdüklerini, yapýlan bu çalýþmalarýn da vatandaþlar tarafýndan takdir edildiðini vurguladý. Hayýrsever vatandaþlarýn da mezarlýklarda hayratlarda bulunduklarýný ifade eden Baþkan Külcü, "Þu an Ulu Mezarlýk'ta bir hayýrsever vatandaþýmýz altý erkek ve bayan tuvaleti ile kubbeli þadýrvan yaptýrýyor. Bu tür yardýmlarda bulunan tüm hayýrsever hemþehrilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Ramazan Bayramý öncesinde Ulu Mezarlýk'taki çalýþmalarýn tamamlanacaðýný ve halkýn kullanýmýna sunacaklarýný dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Hemþehrilerimiz Ramazan Bayramýnda mezarlýk ziyaretlerini rahatça gerçekleþtirebilecekler. Yeni açýlan mezarlýk alanýnýn çorak görüntüsünü ortadan kaldýrmak için aðaçlandýrma çalýþmalarýna baþladýk ve çeþitli fidan dikimini tamamladýk" ifadelerini kullandý. Bayram öncesi Çorum'daki tüm mezarlýklara 100 litre gül suyu ve 5 litre gül esansý sýkýlacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Bu Ramazan Bayramýnda da mezarlýklarýmýz gül kokacak" þeklinde kaydetti. -ULU MEZARLIK'A GÜVENLÝK KAMERASI- Çorum Belediyesi, dilenci ve hýrsýzlara karþý mezarlýklarda güvenlik önlemi alýyor. Ulu Mezarlýk'ýn tamamýný gören hâkim noktalara 13 tane gece görüþlü güvenlik kamerasý yerleþtiriliyor. 100 dönüm alana sahip Ulu Mezarlýk'ýn 24 saat güvenlik kameralarýyla izleneceðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Mezarlýklarýmýz aldýðýmýz önlemlerle son derece güvenli mekanlar haline geldi. Çorum Belediyesi olarak dilenci ve hýrsýzlýk gibi her türlü olumsuzluklara karþý en kýsa sürede müdahale edebilmek amacýyla güvenlik kameralarý yerleþtiriyoruz. Çalýþmalar en kýsa sürede tamamlanacak ve güvenlik kameralarý faal duruma gelecektir" dedi. Bahadýr YÜCEL 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL OSMÝAD'dan OKTUD açýklamasýna destek "Saðlýk çalýþanlarý Bayram ikramiyesi istiyor" Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanýndan Bayram ikramiyesi istedi. Erözgün, "Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda saðlýk çalýþanlarýna bayram ikramiyesi ödenmesi sabit ve dar gelirli çalýþanlarýn da huzur içinde bir bayram geçirmeleri için en önemli öncelikli bir taleptir. Siyasi iradenin bu talebimizi dikkate almasýný arzu ediyoruz" dedi. Erözgün, "Her bayram öncesi gündeme taþýdýðýmýz Bayram ikramiyesi talebimizi bu kez Sayýn Saðlýk Bakanýmýzdan talep ediyoruz. Genel Bütçeye yük olmadan döner sermaye ödemelerinden saðlýk çalýþanlarýna Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda bir maaþ tutarýnda Bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandý. Erözgün, "Sayýn Bakan arzu ederse hiçbir yasal deðiþikliðe hiçbir düzenlemeye gerek kalmadan bir genelge ile döner sermaye ödemelerinden bayramlarda saðlýk çalýþanlarýna ikramiye þeklinde bir ödeme yapýlmasý için verecekleri yazýlý bir talimat tüm saðlýk çalýþanlarýna gerçek bir bayram yaþatacaktýr. Ne Maliye Bakanlýðýnýn iznine ne bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadýr. Döner sermaye yönetmeliðinde bile bir deðiþiklik gerektirmeden bir genelge ile saðlýk çalýþanlarýnýn Bayram ikramiyesi çözülebilir" dedi. "Diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda bunun örnekleri bulunmakta" diyen Erözgün, Baþka kurumlarda da genel bütçe dýþýnda Bakan talimatý ile farklý ödemeler yapýlabilmekte olduðunu belirtti. Saðlýk Bakaný Sayýn Mehmet Müezzinoðlu'n dan döner sermaye gelirlerinden ikramiye ödenmesini isteyen Erözgün, "Sayýn Saðlýk Bakanýmýz son yýllarda saðlýk çalýþanlarý üzerinde uygulanan þiddet, Bakanlýðýn yeniden yapýlanmasý sýrasýnda yapýlan tayin ve atamalardaki memnuniyetsizlik ve sistem deðiþikliði sýrasýnda meydana gelen moral ve motivasyon bozukluklarý saðlýk çalýþanlarýný huzursuz ve tedirgin etmiþ, iþteki bu sýkýntýlar ve ekonomik sýkýntýlar üst üste gelerek aile huzursuzluklarýnýn saðlýk çalýþanlarý arasýnda hat safhaya gelmesine sebep olmuþtur. Saðlýk çalýþanlarýnýn bozulan morallerinin yeniden düzeltilmesine ve motivasyonlarýnýn artmasýna yol açacak böyle bir uygulama saðlýk çalýþanlarýnýn hizmet üretiminde çok önemli bir artý deðer olacaktýr. Bu nedenle Tüm Saðlýk- Sen olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda saðlýk çalýþanlarýna döner sermaye gelirlerinden birer maaþ ikramiye ödenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn geçtiðimiz günlerde yapmýþ olduðu basýn açýklamasýna OSMÝ- AD yönetiminden destek geldi. OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge yaptýðý basýn açýklamasýnda Osmancýk Kültür ve Turizm Derneðinin tespitlerine katýldýklarýný ifade ederek, "Osmancýk bölgesinin turizm konusunda hassasiyetleri göz ardý edilmelidir. Türkiye genelinde kent turizminin önemli geliþmeler kaydettiði bir döneme girdik. Bu açýdan bütün kentler turizm ve kültür ile ilgili bütün verilerini etkin bir þekilde kullanma yarýþýna girdiler. Osmancýk Turizm ve Kültür konusunda önemli verilere sahip her þeyden önce yaþayan bir Osmanlý kenti. Dünyada eþi bulunmaz mimari özellikteki Koyunbaba köprüsü, 7 bin yýllýk Osmancýk kalesi, Koca Mehmet Paþa Camii, Akþemseddin Camii, Adatepe mesire yeri ve yaylalarý ve Sýrýk kebabý gibi eþsiz mutfak kültürü ile birlikte Osmancýk'ýn turizmden hak ettiði payý almasý gerekiyor. Osmancýk'ta turizm yatýrýmcýsý iþ adamlarýmýzýn beklentileri Çorum'un tanýtým bilboardlarýnda Osmancýk'ýn tarihi ve kültürel deðerlerine mutlaka yer verilmesi yönündedir. AB destekleri ile hazýrlanan Karadeniz Ýpek Yolu Turizm koridoru konseptinde Osmancýk mutlaka yer almalý. Yeþilýrmak kalkýnma birliðinin destekleri ile hazýrlanacak olan Çorum tanýtým filminde Osmancýk'ýn kültürel deðerlerinin özellikleri ile birlikte yer almasý Çorum turizm hamlesini tamamlayacaktýr. Akþemseddin ve Koyunbaba gibi deðerleri ile birlikte inanç turizmi açýsýndan da Osmancýk önem arz ediyor. Turizmin gelecekte Osmancýk'ta önemli bir istihdam kapýsý olacaðý ve OSMÝAD olarak Çorum'un turizmde yönünü Osmancýk'a çevirmesi gerektiði kanaatini taþýyoruz" dedi. OKTUD Baþkaný Sakin Karakaþ geçtiðimiz günlerde yapmýþ olduðu basýn açýklamasýn Çorum'un turizm projelerinde Osmancýk'ýn yeterince yer almadýðýna dikkat çekmiþ ve Osmancýk'ýn turizm deðerlerinin ön plana çýkarýlmasý ve bir turizm destinasyonu hazýrlanmasý yönünde açýklamalarda bulunmuþtu. Yasin YÜCEL Aðustos ayý celp dönemi açýklamasý Askerlik Þubesi Baþkaný Binbaþý Ýsmail Tokmak, 2013 Aðustos ayý celp dönemi hakkýnda açýklamada yaptý. Aðustos 2013 er celp döneminde silahaltýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlarýn, 1111 sayýlý askerlik Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarýnca müteakip maddelerde açýklandýðýný kaydeden Ýsmail Tokmak, "Aðustos 2013 er celbi 1'inci grupta þevke tabi yükümlülerin Aðustos 2013, 2'nci grupta þevke tabi olanlarýn Eylül 2013 tarihler Arasýnda þevkleri yapýlacaktýr. Aðustos 2013 er celp döneminde, 1993 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayýtlý olduðu askerlik þubesinin genel celp dönemi aðustos 2013 olanlar, Celp donemi aðustos 2013 olmadýðý halde, Aðustos 2013 celp döneminde silahaltýna alýnmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar, Yasal nedenlerle askere þevkleri tehir edilenlerden, Aðustos 2013 celp döneminde þevke tabi olanlarýn þevkleri yapýlacaktýr. Þevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eðitim merkezlerini 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren e-devlet kapýsý üzerinden adresinden öðrenebileceklerdir. Aðustos 2013 er celp döneminde þevke tabi yükümlülerin isim listeleri 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren askerlik þubelerinde ilan edilecektir. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için nüfus cüzdanlarý ile birlikte 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren askerlik þubelerine baþvurarak sevk evrakýný alabileceklerdir. Aðustos 2013 er celbi 1'inci grupta þevke tabý olanlardan 15 Aðustos 2013 dahil, 2'nci grupta þevke tabi olanlardan 11 Eylül 2013 dahil tarihlerine kadar askerlik þubelerine müracaat ederek, sevk iþlemlerini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde, kendilerine tanýnýn yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katýlmayanlar, 1111 sayýlý askerlik kanununun 89'uncu maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacaklardýr" dedi.

5 HABER 5 Prof Turabi'den tasavvuf konseri Çorum Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Ramazan Sokaðýnda düzenlenen tasavvuf konseri vatandaþlar tarafýndan ilgiyle takip edildi. Prof. Doç. Dr. Ahmet Hakký Turabi'nin Solo Tasavvuf Müziði Konserini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþ izledi. Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Çorum'da sahne alan Prof. Doç. Dr. Ahmet Hakký Turabi ve ekibi, tasavvuf konserinde ilahilerde seslendirdi. Konserde ayrýca Çorumlu Hasan Çakmak okuduðu kasideler ile büyük alkýþ toplarken, konser sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ahmet Hakký Turabi'ye çiçek verdi, teþekkür etti. Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen 5. Geleneksel Ramazan etkinliklerinde eðlence Ramazan Sokaðýnda tüm hýzýyla devam ederken, þenlikte oynanan orta oyunlar, skeçler ve yarýþmalar Ramazan Sokaðýnda renkli görüntüler sergiliyor. Her akþam farklý bir etkinlikle vatandaþlara hoþ bira ramazan akþamý yaþatmak isteyen Çorum Belediyesi, Ramazan Sokaðýna gelen vatandaþlara çay, limonata ve mýsýr ikramýnda bulunuyor. Konserler öncesinde vatandaþlar için düzenlenen ilginç yarýþmalarda vatandaþlar birbirleri ile kýyasýya yarýþýrken, oynanan orta oyunlarýnda ise kahkaha tufaný yaþanýyor. Hacivat Karagöz gölge oyunu ise yüzleri gülümsetiyor. Çorum Belediyesi Ramazan Sokaðýnda stant açarak kan toplayan Kýzýlay Çorum Þubesi, ramazan süresince gönüllü vatandaþlardan baþarýlý bir þekilde kan toplarken, Kýzýlay ekibi þenlikler kapsamýnda düzenlenen Evet-Hayýr yarýþmasýna katýlarak þenliðe renk kattý.topladýklarý kanlar ile hastalarýn yüzlerini güldüren Kýzýlay ekipleri bukezde Ramazan etkinliðinde vatandaþlarýn yüzünü güldürmeyi baþardý ise de sunucu Enver Ertaþ'ýn gerçekleþtirdiði Evet-Hayýr yarýþmasýna katýlan Kýzýlay ekibi sorular karþýsýnda rahat cevaplar verirken, vatandaþlar Çorum'da kan toplama konusunda büyük çaba harcayan Kýzýlay ekibini alkýþlarla kutladýlar. Haber Servisi Uslu'dan Güçlü'ye ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi, Genel Yayýn Yönetmeni Orhan Güçlü'yü hastanede ziyaret ederek hem geçmiþ olsun dileklerini hem de Basýn Bayramýný tebrik etti. Uslu, 7 Temmuz Pazar günü haber için gittiði olay yerinde geçirdiði trafik kazasý sonucu aðýr yaralanarak getirildiði Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yapýlan tedavisinin ardýndan Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Gazeteci Orhan Güçlü'nün saðlýk durumu ve tedavi süreci hakkýnda Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Sezgin'den bilgiler aldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sayýn Orhan Güçlü'nün gerçekten soyadýyla müsemma bir biçimde, kazanýn tüm olumsuz sonuçlarýna karþý gösterdiði direnç, gerek Çorum Eðitim ve Araþtýrma hastanesi gerekse Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki uzman doktorlarýn ve saðlýk personelinin gösterdiði ilgi ve itinadan çok memnun olduðunu gördük. Ayrýca, Gazeteci meslektaþlarýnýn çok yakýn ilgisi her türlü takdirin üzerindedir. Baþýndan beri Sayýn Güçlü'nün saðlýk durumunu takip eden birisi olarak, Sayýn Orhan Güçlü'nün saðlýðýna yeniden kavuþmuþ olmasýndan son derece memnun olduðumu belirtmek isterim. Gerçekten yaþanan ciddi bir kazaya raðmen bugün geldiði noktada tedavinin ve ihtimamýn sevindirici sonuçlar yarattýðýný görmenin bahtiyarlýðý içerisindeyim. Yeniden aramýzda göreceðimiz günlerin yakýn olduðuna bugün daha çok inandým. Sayýn Orhan Güçlü beyin sevenlerinin mübarek ramazan ayýndaki duasýný da unutmamak gerekir. Bugün hem sevindirici hem mutluluk verici bir dirilikte ve coþkuda gördük. Bu vesile ile geçmiþ olsun dileklerimi yineleme fýrsatý buldum. Ýnþallah en kýsa zamanda aramýza dönüp yeniden mesleðini icra edeceði günlerin yakýn olduðunu umuyorum" dedi. Haber Servisi TÜTEV, gönüllüleri iftarda buluþtu Vali Baþköy'den, atanan Vali Yardýmcýsý ve Kaymakamlara iftar Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, 21 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2013/463 sayýlý atama kararýyla ilimizdeki görev sürelerini tamamlayan Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten ve Kaymakamlara veda yemeði verdi. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Vali Yardýmcýlarý ve Kaymakamlar kararnamesi ile ilimizdeki görev sürelerini dolduran, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Laçin Kaymakamý Atýf Çiçekli, Dodurga Kaymakamý Bülent Güven, Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik ve Kargý Kaymakam V. Hakan Engin için Vali Sabri Baþköy tarafýndan verilen veda yemeðine, Ýl Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýlarý, Ýlçe Kaymakamlarý ile protokol eþleri katýldý. Veda yemeðinde konuþan Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten ve Kaymakamlar, Vali Baþköy ile görev yapmaktan duyduklarý memnuniyeti ifade ederek, vermiþ olduðu desteklerinden dolayý teþekkür ettiler. Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten ve Kaymakamlara ilimizdeki hizmetlerinden dolayý teþekkür eden Vali Sabri Baþköy, "Milletimize hizmet etme onuruna sahip olan bürokratlar için önemli olan hoþ sada býrakmaktýr. Ben sizlerin görev yaptýðýnýz süre içerisinde elinizden gelen gayreti göstererek yapmýþ olduðunuz baþarýlý çalýþmalarla bu hoþ sadayý býraktýðýnýza inanýyorum. Gideceðiniz yeni görev yerlerinizde de ayný azim ve heyecanla görevlerinizi baþarýyla ifa edeceðinizden inancým tamdýr. Sizlere aileleriniz ile birlikte saðlýk ve mutluluklar diliyorum" Türkiye Teknik Elemanlarý Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi iftar verdi. Ýftara, kamu kurumlarý ile özel sektörün deðiþik kesimlerinde çalýþan, deðiþik branþlardan uzman, mühendis ve teknik elemanlar katýldý. TÜTEV Þube Baþkaný Atak Gevher iftarda yaptýðý konuþmada, "Ülkemiz farklý insan topluluklarýnýn bir araya gelmesiyle meydana gelen kültürel zenginliði fazla büyük bir ülkedir. Ýnanç ve anlayýþý ne olursa olsun, herkesimden insanlarla bir toplantýda, bir yemekte karþýlýklý bilgi alýþveriþinde, ortak bir projede bir araya gelmek, herkesi konumunda kabul etmek büyük milletlerin iþidir. Biz bu konuda þanslýyýz. Gerek ekonomik zenginliðimiz, gerekse kültürel zenginliðimiz tüm dünyayý kýskandýracak niteliktedir. Eðer el ele verirsek ve bir birimizi sever, saygý duyar, böyle güzel organizasyonlarda bir araya gelmeye devam edersek inanýn bütün dünya bizleri parmaðýyla gösterecek ve hayranlýkla izleyecektir. Ýþte bu Mübarek Ramazan ayýnda olduðu gibi böyle güzel aylar güzel günler insanlarýn birbirlerine en fazla ihtiyaç duyduðu zamanlardýr. Bir kere daha kendimiz olmalýyýz, sevgi saygý ve hoþgörü içerisinde ortak bir paydada birlik ve beraberlik içinde yaþamalýyýz. Gerçekleþen bu iftar programýna katýlan, gönül köprüleri kuran, emeði geçen tüm teknik elemanlara bu güzel beraberlikten dolayý teþekkür ederim" dedi. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 "Müslüman ülkelerde artýk demokrasiyi tartýþmýyorlar" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kudüs Tv'nin canlý yayýnýnda Feridun Erdoðral'a Mýsýr'da yaþanan askeri darbeyi deðerlendirdi. Bugün darbeye darbe diyemeyenlerin, insan haklarý ihlallerini, katliamlarý, gösteri yürüyüþ hakkýnýn engellenmesini görmezden gelenlerin ikiyüzlülüðünün ortaya çýktýðýný dile getiren Uslu, "Mýsýrda yaþanan geliþmeler Mýsýr halkýnýn, Mýsýr'ýn tarihine yaraþan bir biçimde bir sahiplenme ve duyarlýlýk ortaya koymasýna neden oldu. Mýsýrlý Müslümanlar kendi seçtiklerini bir baþkasýna beðendirmek gibi bir zorunluluklarý olmadýðýný haykýrma fýrsatý buldular. Dünyada bugüne kadar insan haklarý, demokrasi, çaðdaþlaþma konusunda bize ev ödevi, ders verenler, yargýlayanlar ve sorgulayanlarýnda sahici olmadýklarý gerçeði ortaya çýktý. Bugün darbeye darbe diyemeyenlerin, insan haklarý ihlallerini, katliamlarý, gösteri yürüyüþ hakkýnýn engellenmesini görmezden gelenlerin ikiyüzlülüðü ortaya çýkmýþ oldu. Bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Dolayýsýyla, gerek Avrupa Birliði gerek Amerika Birleþik Devletleri gerekse batý dünyasý diyebileceðimiz ayný kategoride deðerlendireceðimiz ülkelerin aslýnda dertlerinin demokrasi, insan haklarý olmadýðýdýr. Asýl amaçlarý Ýslam ülkeleri söz konusunda olduðunda, Ýslam ülkelerinin yönetim biçimiyle, halkýnýn deðerleriyle, kendi özgür iradesiyle, seçim yapmasý ile deðil oralardaki sömürge yönetimlerin devam etmesi dikta da olsa güdümlü yönetimlerin orada var olmaya ve kendi çýkarlarýnýn sürmesini istiyorlar. Böyle bir acý gerçekle yüz yüze kaldýk. Bunu da Ýslam dünyasýnýn ya da geliþmekte olan ülkelerin görmüþ olmasý 3. Dünya ülkelerinin görmüþ olmasý son derece önemli. Batý demokrasi konusunda artýk bize ders veren, yön veren ev ödevi veren deðil tam tersi bizden demokrasi dersi alabilecek bir durumda ve ihtiyaçta olduðunu bu vesile ile görmüþ oldu. Mýsýrlý Müslümanlarýn bu mübarek ramazan ayýndaki direniþini tabi ki selamlýyorum. Bu direniþin bugün olmasa bile yarýn mutlaka baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Çünkü zulüm dünyanýn hiçbir yerinde tarihin hiçbir döneminde ilelebet payidar kalmamýþtýr. Tarih, zalimler çöplüðüne dönmüþtür. Halkýna zulmedenler, halkýna haksýz yönetimi reva görenler, halkýnýn hangi doðrularý kabul etmesi gerektiðini halkýna dikte ettirenler nitekim bugün tarihin çöplüðünde yerlerini almýþlardýr. Ýnanýyorum ki Mýsýr'da yakýlan ateþ, meþale artýk sönmeyecektir" dedi. Bütün Arap ve Ortadoðu coðrafyasýný sararak halkýn kendi iradesini, ortaya koymasýnýn, kendi vicdanýnýn sesi olmasýný saðlayacaðýný dile getiren Uslu, "Müslüman ülkelerde artýk demokrasiyi tartýþmýyorlar. Demokrasi konusunda dünyaya örnek mücadeleler ortaya koyuyor, bedeller ödüyorlar. Bu aðýr bedeli gerektiðinde canlarýyla ödüyorlar. Ama dünyaya da demokrasi, insan haklarý dersi veriyorlar. Ýslam'ýn izzetinden kaynaklanan, Müslümanlýðýn insan haklarý ve özgürlükler konusunda ne kadar ileri bir deðer ve duyarlýlýða sahip olduðunu biliyor olmaktan kaynaklanan bir duyarlýlýk sergiliyorlar. Nurettin Topçu'nun güzel bir sözü var "Yaþamak Menfaattir ama Yaþatmak Ahlaktýr." diyor. Bence Mýsýr halký; kendi geleneklerini, iradesini, halkýný yaþatmak adýna ahlaklý, soylu bir direniþ ortaya koyuyor. Bu mübarek günde Adeviye meydanýný terk etmemek suretiyle ya da Mýsýr'ýn muhtelif kentlerindeki çok sayýda meydanda bir kararlýlýk ortaya koymak suretiyle herhâlde Sisi yönetiminin hiç hesap edemediði bir mücadele sergiliyorlar. Son derece demokratik, olgun bir mücadele en ufak bir çevreye zarar vermeden kaldýrým taþlarýný sökmeden kamu malýný yakýp yýkmadan dünyaya da demokrasi mücadelesinin nasýl olunurun cemile örneðini sunmuþ oluyorlar. Her bakýmdan takdir edilecek, ibret alýnacak bir görüntü yaþýyoruz. Bütün kalbimle cenab-ý hakka niyaz ediyorum ki, baþta Mýsýr, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan olmak üzere dünyanýn herhangi bir coðrafyasýndaki mazlum milletlere cenab-ý hak bu ramazan vesilesi ile yardýmcý olsun onlarý zafere eriþtirsin" ifadelerini kullandý. Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Özgür basýn, çaðdaþ toplum demektir" "Hizmet verdiðimiz bölge halkýnýn güvenini kazandýk" ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi hizmet verdiði firmalarýn çalýþanlarýný iftarda buluþturdu. Anitta Otel'de gerçekleþen programda konuþan ÝÞGÜSA Yönetim Kurulu Yönetim Baþkaný Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç 2001 yýlýnda Özel Tanrýverdi Polikliniði olarak baþladýklarý hizmet yolculuðunda verdikleri tedavi edici saðlýk hizmeti ile hizmet verdikleri bölgede halkýn güvenini kazandýklarýný dile getiren Kýlýç, "Ülkemizde olduðu gibi bölgemizde de yeterli ve kaliteli iþ yeri hekimliði hizmeti sunulmadýðýný gözlemledik yýlýnda Özel Tanrýverdi Saðlýk Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limitet Þirketinin bir iþtiraki olarak ÝÞGÜSA Ýþ güvenliði ve Saðlýðý A.Þ'yi oluþturduk. Bölgemizde daha yasal düzenlemeler yapýlmadan önce Çalýþma Bakanlýðýndan ortak saðlýk birimi olarak yetkilendirildik, 50 ye yakýn iþ yerine iþ saðlýðý hizmeti verdik. Her dönemde mevcut yasal düzenlemelere, meslek ahlakýna baðlý kalarak, koruyucu saðlýk hizmetlerinin üstünlüðüne inanarak yolumuza devam ettik sayýlý Ýþ Kanunu'nun 81. maddesine dayanýlarak hazýrlanan 2010 tarihli iþ saðlýðý ve güvenliði yönetmeliði ile yasal karýþýklýklarýn bir nebze giderildiði dönemde Çalýþma Bakanlýðýndan ortak saðlýk güvenlik birimi olarak yetki belgemizi aldýk yýlýnda kurduðumuz Özel Tanrýverdi Ýlk Yardým Eðitim Merkezi'nin verdiði Ýlk Yardým Eðitimleri ile iþ yeri hekimliði ve iþ güvenliði hizmetlerimizi tamamladýk yýlý Haziran ayýnda yürürlüðe giren 6331 sayýlý iþ kanunu bütün ülkede þaþkýnlýk yaratýrken yýllardýr yaptýðýmýz çalýþmalarla yol haritasýný belirlemiþ Çorum'da ki iþletmeler zorluk yaþamadý. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konularýnda iþverene en büyük desteði saðlayacak ÝSG profesyonelleri Ýþ Yeri Hekimleri ve Ýþ Güvenliði Uzmanlarýndan oluþan ekibimiz bilgi, beceri ve birikimlerini sunmaya devam etmektedir. Son günlerde 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði kanununun bazý maddelerinin uygulamasýnýn ertelendiði yönündeki haberler yanlýþ anlamalara neden olmaktadýr, kanunun erteleneceði hakkýnda haberler, bazý yanlýþ anlama ve yorumlar, iþverenin kafasýný karýþtýrmaktadýr. Türkiye büyük millet meclisinde kabul edilen erteleme Ýþ Güvenliði Uzmaný ve Ýþ Yeri Hekimi sözleþmelerini kapsamaktadýr ve kademeli geçiþte 6 ay ve iki yýllýk erteleme gündeme gelmiþtir. Erteleme 6331 sayýlý yasanýn diðer madde ve yükümlülüklerini kapsamamaktadýr. 50'den fazla çalýþaný olan iþ yerleri için hiçbir erteme söz konusu deðildir" dedi. Ayrýca iþ yerlerinde risk analizi, acil eylem planý yapýlmasý, iþçilerin temel iþ saðlýðý güvenliði eðitimi almalarý, saðlýk gözetim raporlarýnýn düzenlenmesi sorumluluðunu 31 Aralýk 2012 'ye kadar yapýlmýþ olmasý gerektiðini anlatan Kýlýç, "Yanlýþ yorumlar ve haberler sebebiyle birçok iþveren aðýr cezalarla karþý karþýya kalacak ve maðdur olacaklardýr. Ýþveren iþ yerindeki riskleri bilmek, çalýþanlarýna bildirmek ve risk analizi doðrultusunda tedbir almak, eksiklikleri gidermek zorundadýr. Ýþ yeri risk analizi yaptýrma yükümlülüðünün yerine getirilmesi hakkýnda erteleme söz konusu deðildir sayýlý kanun'a göre iþverenler en az bir kiþi bile çalýþtýrsalar tehlike sýnýfýna bakýlmaksýzýn iþ yerinde oluþabilecek kaza ve meslek hastalýklarýnýn olma ihtimali ve olduktan sonraki tahribatýný bilmek ve buna karþý gerekli önlemleri almak zorundadýrlar, aksi takdirde risk analizi yapmadan, iþletmedeki tehlikeleri bilmeden faaliyette bulunmak suçtur. Haziran ayý itibarý ile risk analizi yapmayan bir iþveren denetime girerse 27 bin 400 lira ceza ödemek zorunda kalacaktýr. Çorum'da iþletme sahiplerinin Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýnda "belgesiz ve bilgisiz insanlarýn" hizmet sunma çabalarýna izin vermeyeceðini biliyoruz. Geçerli ve güvenilir bilgiyi, beceriyi, birikimi birey ve toplum yararýna hizmete dönüþtürme yolunda yürürken bize ihtiyaç duyan birey ve kurumlarýn her zaman yanýnda olacaðýmýzý saygý ve sevgiyle taahhüt ediyoruz. Hepinize saðlýklý ve kazasýz günler diliyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Halkýn Yükseliþ Partisi Ýl Baþkaný Ali Karabacak, 24 Temmuz Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 105. Yýldönümü ve Basýn Bayramý nedeniyle bir açýklama yaparak, tüm basýn mensuplarýnýn bayramýný kutladý. Çorum basýnýnýn ilkeli, seviyeli, kaliteli bir habercilik anlayýþý sergilediðini belirten Karabacak, Çorum'un ilerlemesinde, geliþmesinde, kalkýnmasýnda, kentin sorunlarýnýn çözümünde basýnýn rolünün büyük olduðuna dikkati çekti. Çorum basýnýnýn ayrýca toplum arasýnda birlik ve beraberliðin saðlanmasýnda, kardeþlik ve dayanýþma duygularýnýn pekiþmesinde ve barýþ ortamýnýn canlý tutulmasýnda büyük katký saðladýðýna deðinen Karabacak, "Basýn halkýn, esnafýn baþ tacýdýr. Basýn olmadan demokrasiden, özgürlükten söz etmek mümkün deðildir. Basýnýn haber alma ve haber verme konusundaki karþýlaþtýðý engellerin yok edilmesini, daha özgür, daha geliþmiþ bir basýn için merkezi ve yerel idarecilerin üzerine düþen görevi yapmasýný bekliyoruz. Bizler de bu noktada elimizden gelen desteði her zaman saðlamaya hazýrýz" dedi. HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, "Ülkemize tam demokrasiyi inþa etmek istiyorsak öncelikle basýn özgürlüðünü saðlamalýyýz. Özgür basýn, özgür halk, çaðdaþ toplum demektir. Basýn Bayramý'nýn özgür basýn anlayýþýna dönülmesi için bir milat olmasýný diliyor, tüm basýn emekçilerinin bayramýný kutluyorum" ifadesini kullandý. Karabacak, açýklamasýnda þu deðerlendirmede bulundu: "24 Temmuz tarihi, ülkemiz açýsýndan, Türk basýnýndan sansürün kaldýrýlmasý nedeniyle çok özel bir öneme sahiptir. Halkýmýzýn gözü, kulaðý, vicdaný olan basýn mensuplarýnýn Basýn Bayramý'ný en içten dileklerimle kutluyor, tüm basýn çalýþanlarýmýza kolaylýklar, görevini yapabilmek uðruna yaþamýný yitiren basýn þehitlerimize de rahmet diliyorum. Demokrasinin yaþam bulabilmesi, hem dünyada hem de ülkemizde, kamunun haber alma özgürlüðünden geçmektedir. Ancak son yýllarda üzülerek görmekteyiz ki ülkemizde basýn özgürlüðünden söz etmek güç hale gelmiþtir. Gerek basýn kuruluþlarý gerekse basýn çalýþanlarý, iktidar baskýsý altýndadýr. Hatta baskýnýn daha da ileri boyutlara ulaþtýðýný, bazý gazete yazarlarýmýzýn demir parmaklýklar arkasýna mahkum edildiðini görmekteyiz. Bu durum, ülkemiz adýna büyük bir ayýp olduðu gibi demokrasi için büyük kayýptýr. Özgürce yayýn yapabilen basýn, o ülkede özgürlüklerin, demokrasinin ve insan haklarýnýn güvencesidir. Basýn emekçilerini baský altýna almak, fikirleri ve düþünceleri baskýlamak, ancak dikta rejimlerinde olur. Ülkemize tam demokrasiyi inþa etmek istiyorsak öncelikle basýn özgürlüðünü saðlamalýyýz. Basýn Bayramý'nýn özgür basýn anlayýþýna dönülmesi için bir milat olmasýný diliyor, tekrar tüm basýn emekçilerinin bayramýný kutluyorum." Yasin YÜCEL

7 HABER 7 "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý devam ediyor. Toplantýlarýn bu seferki duraðý Uðurludað ilçesi oldu. Toplantýya Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Yakup Alar, Memduh Akbaþ, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim ve Eþref Yýldýz ile partililer katýldý. Toplantý sonrasýnda ise AK Partililer vatandaþla iftara katýldý. AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkanlýðýnda yapýlan toplantýnýn açýlýþ ilk konuþmayý Uðurludað Ýlçe Baþkaný Kenan Genç bir yaptý. Hitit Akademi'den Rektör Alkan'a ziyaret Hitit Akademi Derneði Yönetim Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ziyarete Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk, Dernek Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Genel Sekreter Mustafa Ceylan ve dernek üyeleri; Eþref Erdoðan, Hüseyin Kýr, Mustafa Tolga Çýrak, Halil Ýbrahim Þimþek katýldý. Dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Hitit Akademi Derneði Baþkaný Iþýk, gerçekleþtirmeyi planladýklarý projeleri hakkýnda bilgi vererek çalýþmalarýnda Üniversiteyi çok önemsediklerini belirtti. "Görüþü, duruþu ne olursa olsun memlekete katký saðlamak isteyen herkes Derneðimize gelebilmeli, görüþünü projelerini belirtebilmeli" diyen Iþýk, "Projesi olan herkesi dinleyeceðiz, önümüzde yoðun bir gündem var. Hitit Akademi Derneði olarak takipçisiyiz, taliplisiyiz" ifadelerini kullanarak üniversitenin de bu çalýþmalarýnda kendilerine destek vermesini istedi. Üniversite olarak sivil toplum kuruluþlarýna büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan da, Hitit Akademi Derneði üyeleri içerisinde öðretim elemanlarýnýn yer aldýðýný belirtti. Günümüzde sürekli yaþanmakta olan sis bombasý misali politik gündem yaratacak konular yerine, kalýcý projeler yapýlmasý gerektiðini belirten Alkan, "Güzel fikirler üretilerek elimizi taþýn altýna koymalý, memleket için gerekli çalýþmalarý yapmalýyýz, farklý bir bakýþ açýsý kazandýrmalýyýz, bizler büyük iþler yapmamýz gerekiyor çünkü büyük imkanlarýmýz var" dedi. Üniversite þehir diyaloðunun güçlendiðinde üniversitenin çevreye olan faydasýnýn daha da aratacaðýný belirten Alkan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Hitit Akademi Derneði Yönetim Kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi Belediye Baþkaný Adem Ýpek ise yapýlan hizmetler ve yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Adem Ýpek yaptýðý konuþmada özellikle içmesuyu sorununu çözdüklerini, yollarýn asfalt ve kilittaþý yapýmýnýn bitmek üzere olduðunu sanayi dükkanlarýnýn þehir giriþine taþýnmasý için projenin uygulanmakta olduðunu ve inþaatýn devam ettiði bilgisini verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise konuþmasýnda "Hergün bir ilçemizde hemþehrilerimizle buluþuyor, halkýmýza hükümetimizin politikalarýný ve yatýrýmlarýný anlatýyor, halkýmýzýn sorunlarýný dinliyoruz" dedi. -"KÝMSE MÝLLETÝN ÝRADESÝNE KOMPLO KURAMAZ"- Türkiye'nin son aylarda yaþadýklarý hadiseler milletin partisine, Baþbakanýna, oyuna ve en önemlisi sandýða sahip çýkmasý gerektiðini bir kez daha gösterdiðini dile getiren Ceylan, "Gittiðimiz her yerde insanlar, "muhalefete cevabýmýzý sandýkta vereceðiz. Huzursuzluk ve kargaþa çýkarmak isteyenleri sandýða gömeceðiz" diyor. Bu sesi iyi anlamak lazým. Biz seçim hazýrlýklarýmýzý baþlattýk. Ýnþallah bu seçimlerde oyumuza daha da artýrarak sandýktan çýkacaðýz. Kimse milletin iradesine komplo kuramaz. Millet kurdurmaz" ifadelerini kullandý. -"GEZÝ ÝLE YATIP GEZÝ ÝLE KALKAN BÝR ANA MUHALEFET VAR"- Milletvekili Cahit Baðcý ise konuþmada "TBMM 14 Temmuz'da tatile girdi. Ancak 28 Mayýs'dan 14 Temmuz gecesine kadar "Gezi de Gezi' diyen bir muhalefet vardý. TBMM'de hangi kanun görüþülmüþse görüþülsün muhalefetin gündemde tutmaya çalýþtýðý tek konu Taksim Gezi Parký idi. Gezi ile yatýp gezi ile kalkan bir ana muhalefet vardý. Bizler iktidar partisi milletvekilleri ve hükümet olarak Türkiye'nin sorunlarýna çare üretmek, demokratikleþmeyi saðlamak ve 2023 hedeflerine ulaþmak için yoðun çaba sarfettik sarfetmeye devam edeceðiz. TBMM 1 Ekim Temmuz 2012 tarihleri arasýnda 143 birleþiminde 139 adet kanun çýkarmýþtýr" dedi. Baðcý, Uðurludað ilçesinin geliþmesi için çalýþýldýðýný belirterek Kýzýlýrmak Sulama Projesinin 2013 yýlý sonunda yapým ihalesine çýkýlmasýnýn hedeflendiðini söyledi. -"KIZILIRMAK (TIMARLI 2) SULAMA PROJESÝ TAMALANMAK ÜZERE, 2013 YILI EK PROGRAMINA ALDIRMAK ÝÇÝN UÐRAÞACAÐIZ"- Kýzýlýrmak (Týmarlý 2) Sulama Projesinin Çorum'un Koçhisar sulama projesinden sonra en büyük 2.nci projesi olduðunu kaydeden Baðcý, "Bayat, Uðurludað ve Ýskilip ilçelerimize toplam 86 bin 500 dekar alan kapalý sulama sistemi ile yaralanacaktýr. Kýzýlýrmak'ýn sað ve solunda pompalarla su arazilere ulaþtýrýlacak ve bu yolla sulanan arazilerinde verim artýþý saðlanacaðý gibi alternatif ürünler ekilecek ürün deseni deðiþecek ve çiftçimizin geliri artacaktýr. Uðurludað ilçemiz ve 57 köyümüz içme suyu sorununu çözmesi amaçlanan Þendere Göleti projesi il özel idaremiz ile DSÝ arasýnda çalýþýlmaktadýr. Yaklaþýk maliyeti 20 milyon TL olan bu projenin gerçekleþmesi için çaba sarf ediyoruz. Her ilçede halkýmýzla birlikte olarak taleplerini, sorunlarýný dinliyoruz görüþ ve önerilerini alýyoruz. Hükümet politikalarý ve uygulamalarý hakkýnda düþüncelerini dinliyoruz. Milletimizin Baþbakanýmýzýn arkasýnda olduðunu görüyor ve çalýþmamýz, azim ve kararlýlýðýmýz artýyor. TBMM açýlana kadar Çorum'da olacaðýz ve buradan aldýðýmýz görüþ ve önerileri ve milletimizin bize verdiði pozitif enerji ile Ankara'ya dönerek ve daha çok çalýþacaðýz. Siyaseti ve siyasetçiyi dar kalýplara sýkýþtýrmak isteyenlere raðmen biz bu ülkemizi her bir sorunu için çalýþacak daha müreffeh, daha demokratik ve daha özgür bir Türkiye'nin inþaasýný saðlayacaðýz" dedi. Toplantý sonrasýnda ise AK Parti heyeti Uðurludað da belediye önüne kurulan iftar sokaðýnda iftarlarýný açtýlar. Haber Servisi HELAL LOKMA BÝLÝNCÝ 1.1. Helal ve Haram Kazanç Farký: Bu konuda Ýslam düþüncesinin önde gelen âlimlerinden olan Ýbn Sina'dan hareketle þunlarý söylemek mümkündür: "Günahla hýrsýzlýkla çirkin sözle, yalanla, yüzsüzlükle, hayâsýzlýkla, yiðitliði yaralamakla ve namusu kirletmekle elde edilen her kazanç, deðeri çok olsa bile bir hiçtir, maddesi çok olsa da azdýr, kolay görünse de önemsizdir, göze karlý görünse de sonu vahimdir. Temiz ve iyi kazanç; miktarý az, aðýrlýðý hafif de olsa, daha lezzetli, daha güzel, daha bereketlidir. Bu nedenle insan elde ettiði þeylerin bir kýsmýný paylaþmalýdýr. Ýyilik yolunda harcamalýdýr. (1) 1.2. Helal Kazancýn iyilikle harcanmasý: Manevi erdemler üzerinde duran Ýbn Sina'ya göre, helal kazancýn iyilikle yapýlmasýnýn nasýl olacaðý üzerinde durur. Ýyiliðin ilk þartý, hemen yapýlmasýdýr, çünkü hemen yapýlmasý daha elveriþlidir. Ýkincisi gizliliktir, çünkü gizlenmesi, daha yardýmcýdýr. Üçüncüsü küçümsenmesidir, çünkü küçümseme daha uygundur. Dördüncüsü arttýrýlmasý ve sürekliliðidir, çünkü yardýmýn kesilmesi, baþýný unutturur ve sonucunu siler. Beþincisi yapýlacak yerin seçimidir, çünkü yapýlan iþ, ona iyi katlanacak, þükrünü yerine getirecek, iyiliklerini yayacak, sevgi ve dostlukla karþýlayacak kiþiye yapýlmazsa, tohumu tutmayan ve kini bitirmeyen çorak topraða atýlmýþ tohum gibi olur. (2) Bunu yapan zengin kiþi, yani zulüm ve haksýzlýk yapmamak, aþýrý kazanç hýrsýyla kendisini yormamak þartýyla gösteriþli bir hayat da yaþayabilir. (3) Eðer kazanýlan servet, gösteriþ olsun diye, birilerine yaranmak için, ailelerine gelecek bir zararý engellemek için farklý amaçlarla harcanýrsa, bu iyilik ve erdemlilik deðildir. Bu durum, aðýr bir yükü sýrtýna alýp daðýn tepesine çýkan, sonra da onu oradan aþaðý doðru salýveren kiþinin durumuna benzer. Bu nedenle bir þeyi yukarý çýkarmak güç isteyen, ancak aþaðý yuvarlamak kolay olan ve güç gerektirmeyen bir durumdur. (4) Dolayýsýyla servetini yanlýþ yollarda harcamamalýdýr. Bu baðlamda helal kazanç ve paylaþým bilincinin oluþturulmasý için cimrilik ve israf gibi iki aþýrý uçtan kaçýnmanýn üzerinde durmak gerekiyor, Bunun için cömertlik kavramýný incelemek gerekir Helal Kazanç ve Paylaþým Bilinci ve Cömertlik: Cimrilik ve israftan kaçýnmak ve cömert olabilmek için önce malýn nasýl kazanýldýðý ve farklý durumlarýnýn bilinmesi gerekir. Ýnsan yaþamak için çalýþmalý ve servet/mal kazanmalýdýr. Ancak serveti/malý helal ve meþru yoldan kazanmak zordur, güzel kazanç yollarý azdýr; dürüst kimselere göre, kazanç þekilleri de çok deðildir, denilebilir. Dürüst olmayanlar ise nasýl ve hangi yoldan kazandýklarýna önem vermezler, bu nedenle dürüst ve hür pek çok kiþinin çok fazla malý yoktur. Hikmet ve erdemli olmak iþte bu sýnýrda belli olur. Büyük Ýslam ahlak filozofu Ýbn Miskeveyh'e göre, akýllý kiþi, kýnanmalardan uzak, þerefi lekelerden temiz, kötü kazançlarla kirlenmemiþ, hýyanet, hýrsýzlýk, haksýzlýkla elde edilmemiþ, arsýzlýk ve kötülükten arýnmýþ ve diðer tüm kötülüklere bulaþmadan mal edinendir. Bu kiþi, bu nedenle sevinir, rahat ve övülmeyi maldan üstün tutar, þansýný kýnamaz, baþýna gelenlerden dolayý kin tutmaz. (5) Sonuç: O halde bizlere düþen görev peygamberimizin buyurduðu üzere, (6) Allah'tan sakýnmak/ittika etmek, yani onunla olan irtibatýmýzý takva çerçevesinde kurmak, dünya nimetlerini isteme hususunda mutedil olmak ve her türlü aþýrýlýktan; ifrat ve tefritten sakýnmaktýr. Çünkü bizim itikadýmýza göre, yiyecek ve içeceðimizi (rýzkýmýzý) temin etmede bir takým gecikmeler, aksamalar olsa bile, bu rýzkýn tamamýný almadýkça hiçbir nefis ölmeyecekti Helal olaný alýnýz ve haram olaný terk edip, kazancýmýzý bereketlendirmeliyiz. BÝTTÝ 1-Ýbn Sina, "Aile Siyasetine Dair Risale",(er-Risale fi's-siyaseti'l-menziliyye)", çev. Vecdi Akyüz, Ankara 1991, s Ýbn Sina, "Aile Siyasetine Dair Risale", s Ebu Bekir Razi, "Filozofça Yaþama", Kitâbu's-Sîreti'l-Felsefiyye", Ýslam Filozoflarýndan Felsefe Metinleri içinde, çev.: Mahmut Kaya, Klasik Yay., Ýstanbul 2003.s ÝbnMiskeveyh, Ahlâký Olgunlaþtýrma,Tehzibu'l-Ahlakçev.:Abdulkadir Þener, Ýsmet Kayaoðlu, Cihad Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yay., Ankara 1983.s ÝbnMiskeveyh, Ahlâký Olgunlaþtýrma, s. 101, ÝbniMace,Týcarat,3;Hakim,Müstedrek,2/4.. Meryem UYANIK - Çorum Ýl Müftülüðü Din Hizmetleri Uzmaný Çorumlu esnaf, Baþbakan Erdoðan'la iftar açtý ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, il ve ilçe oda baþkanlarý TESK tarafýndan Ankara Gölbaþý Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen iftar yemeðine katýldý. Ýftara Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaný sýra Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Orman ve Su iþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimizagah Kafkas, TESK Baþkaný Bendevi Palandöken ile çok sayýda milletvekilleri ve üst düzey kurum temsilcileri katýldý. Ülke genelindeki 82 birlik baþkan ve yöneticileri ile 13 mesleki federasyon baþkan ve yöneticilerinin yaný sýra TESK yöneticilerinin de hazýr bulun iftar sonrasý konuþan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Baþbakan Erdoðan'a, bakanlara ve tüm katýlýmcýlara teþekkür ederken, esnafýn bekleyen Perakende Yasasý, Ustalýk Belgesi, Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintileri gibi sorunlarýndan bahsetti. Palandöken'in konuþmalarýnýn ardýndan esnafa seslenen Baþbakan Erdoðan ise Ramazan-ý Þerif'in yarýlandýðýný söyleyerek, Ramazan'ýn evleri bereketlendirmesini temenni etti. Konuþmasýnýn bir bölümünde Gezi Parký olaylarýna deðinen Baþbakan Erdoðan, Ýstanbul ve Ankara'da yapýlan eylemlerde esnafýn büyük zarar gördüðünü, esnafýn hedef alýndýðýný söyledi. Masa ve sandalyelerin parçalandýðýný, dükkanlarýn yaðmalandýðýný belirten Erdoðan, "Esnafýn son derece duyarlý, aklýselime davet eden uyarýlarý ne yazýk ki dinlenmedi. Hatta hakaretlerle, þiddetle karþýlýk buldu. Oysa Türkiye'de esnaf ahilik geleneðinin bir tezahürü olarak; gündelik siyasetin üzerinde duran sadece ülkesinin sadece milletinin iyiliðini düþünen her zaman istikrardan, güvenden dayanýþmadan yana olan kesimdir" diye konuþtu. Esnaf için "12. yüzyýldan bugüne kadar Türkiye'nin esnafý her zaman hakkýn ve haklýnýn yanýnda, hukukun yanýnda, adaletin yanýnda yerini almýþtýr" diyen Erdoðan, "Türkiye'nin esnafý tarihi boyunca vandallýðýn, barbarlýðýn, yaðmacýlýðýn, þiddetin karþýsýnda durmuþtur. Çünkü esnaf öngörü sahibidir. Esnaf hadiselerin iç yüzünü çok çabuk kavrayan, hadiselerin nereden kaynaklandýðýný ve nereye varmak istediðini çok çabuk anlayan, buna göre tavrýný net olarak ortaya koyan bir kesimdir. Bu son olaylarda da esnaf büyük Türkiye'nin hedef alýndýðýný, Türkiye'nin güçlenen ekonomisinin hedef alýndýðýný, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamýnýn hedef alýndýðýný görmüþ bu eylemlere karþý net þekilde tavrýný belirlemiþtir" þeklinde konuþtu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ahilik geleneðinin bu topraklarda yeniden hakim kýlýnmasý durumunda çözülmemiþ hiçbir meselenin kalmayacaðýna vurgu yaparak, "Van'daki bir bakkalýn dükkanýnda ne kadar bereket olursa, emin olun Edirne'deki dükkanda da o kadar bereket olur. Aðrý'daki esnaf ne kadar çok kazanýrsa, Ankara'daki, Ýstanbul'daki esnaf da bundan etkilenir" ifadelerini kullandý. Ýftar yemeði öncesi ve sonrasý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþerimiz Agah Kafkas Çorum heyeti ile yakýndan ilgilenirken, "Her zaman esnaf ve sanatkarýmýzýn yanýndayýz" dedi. Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, hizmete açýlan Buharaevler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Semt Polikliniði ve Çorum'a yapýlacak en büyük kamu yatýrýmlarýndan biri olan yeni devlet hastanesi için Agah Kafkas'a teþekkür ederek, Çorum'un yeni bir hastaneye ihtiyacý olduðunu bununda çok isabetli ve yerinde bir yatýrým olduðunu ifade etti. Haber Servisi

8 Temel otobüs yolculuðu sýrasýnda mola yerinde inerek tuvalete gitmiþ. Tuvalete girdikten kýsa süre sonra, yan tuvaletten bir ses gelmiþ:- Merhaba! Temel bu sesi duyunca önce ne yapacaðýný þaþýrmýþ, sonra gayri ihtiyari "Merhaba" demek zorunda kalmýþ.hemen ardýndan :- Nasýlsýn? diye ses gelmiþ.temel yine þaþýrýp muhabbete devam etmiþ.- iyiyim teþekkür ederim siz nasilsinuz? Yan tuvaletten cevap gelmiþ :- Ne yapýyorsun? Bu soruyu duyan Temel, soruyu soranýn o an ne yaptýðýný tahmin edeceðini düþünerek konuyu daðýtmak için : - Trabzon dan izmir e cideyrum demiþ. Ya siz? Yan kabinden sinirli ses tonu ile cevap gelmiþ :- Aþkým þimdi telefonu kapatmak zorundayým. Yan tuvalette adamýn biri var, sana sorduðum sorularý cevaplýyor. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Sahur beslenmesi nasýl olmalý? Kavurucu yaz sýcaklarýnýn herkesi bunalttýðý þu günlerde daha kolay bir oruç için sahurda ne yemeli ne yememeli? Uzmanlara göre, sahurda yenilen yemeðin aðýr olmamasý gerekiyor. Sahuru erken kahvaltý gibi düþünerek gün boyunca tok tutacak, kan þekerinizin düzenli seyretmesini saðlayacak protein içeriði yüksek besinlerden oluþan bir kahvaltý hazýrlanmanýz tavsiyesinde bulunuyor. Yörsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan, sahurun kahvaltý öðünü gibi düþünülüp kahvaltýda yenilen tarzda yiyeceklerin tercih edilmesini ve bol miktarda sývý tüketilmesini öneriyor.sahur kahvaltýsýnda ne yemelisiniz?sahur önemlidir, çünkü tüm gün boyunca sahurda yenen yemekler kullanýlýr. Protein içeriði fazla gýdalar, midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý geciktirdikleri için tercih edilmelidir. Ayný zamanda tokluk hissi de saðlayan bu besinler, sahurda unutulmamalýdýr. Yumurta, yoðurt, süt ve peynir gibi gýdalar; sahur için ideal seçimler arasýndadýr.yörsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan, sahurda börek ya da iftardan kalma yaðlý yemekler tüketmenin, sindirim güçlüðüne ve mide rahatsýzlýðýna neden olduðunu söyledi. Ramazan sýrasýnda sahurda yenilen hamur iþleri, kýzartmalar vb. yiyecekler gece yatmadan önce yenilip yatýldýðý için sabah kalkýnca midede aðýrlýk, ekþime, yanma hissedilmesine neden olur. Metobolizmamýz gece yavaþladýðý için gece yenilen yemeklerin vücudun yaðlanmasýný artýracaðý unutulmamalý. Bu durumu engellemek için sahurda hiç yemek yememe yerine sütlü veya sulu çorbalar, kahvaltý türü yiyecekler tercih edilmelidir. Sahurda mideyi daha geç terk eden, kan þekerini çok hýzlý deðiþtirmeyecek besinler tercih edilmeli. Zira protein içeriði yüksek olan besinler midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý geciktirir.her sahurda en az 60 gr. kadar peynir tüketilmelidir. Ayrýca bol sebzeyi sahurda bulundurmak gerekir. Çünkü bol sebze vitaminmineral ihtiyacýný karþýlamasý bakýmýndan önem Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Dilek Polat, çocuklarýn, çevreyi tanýmak ve onunla iliþki kurmak için ellerine geçen objeleri tadýna bakma içgüdüsüyle yuttuðunu söyledi. Ailelerin, uzmanlara sýklýkla 'çocuðumuz neden yabancý cisim yutuyor' þikâyetiyle sýkça baþvurduðunu belirten Uzmaný Op. Dr. Polat, çocuklar çevreyi tanýmak ve onunla iliþki kurmak için ellerine geçen objelerin öncelikle tadýna baktýklarýný belirtti.çocuðun bulunduðu ortamda, ebeveynler tarafýndan, yabancý cisim olup olmadýðýnýn sýklýkla kontrol edilmesi gerektiði uyarýsýnda bulunan Op. Dr. Dilek Polat, "En sýk metal para olmakla birlikte çengelli iðne, toplu iðne, nazarlýk, anahtar, taþ, kolye, yüzük, küpe, toka, raptiye, çivi, küçük oyuncaklar, oyuncak parçalarý düðme, diþ, þeftali -kayýsý çekirdeði ve belki en tehlikelisi ve giderek yaygýnlaþaný disk pillerdir. Çünkü bu piller günümüzde giderek bütün oyuncaklarýn birer parçasý haline geldi. Özellikle yutulduktan sonra yemek borusuna ve ince baðýrsaða takýlmasý ve yaþamý tehdit eden komplikasyonlara neden olmasý bu grup yabancý cisimleri daha önemli hale getiriyor." diye konuþtu. METAL DEDEKTÖRLE TARAMA YAPILIYOR Hastanelere baþvuran hastalarýn yüzde 50'sinin 2 yaþýn altýnda, yüzde 85 'inin ise okul öncesi yaþta olduðunu hatýrlatan Polat, söz konusu þikâyetle ilgili genellikle erkek çocuklarda biraz daha sýk rastlandýðýný vurguladý. Cisimlerin yüzde 95'inin kaza ile yutulduðunu yüzde 5'inin ise yabancý cismin büyük kardeþ tarafýndan çocuðun aðzýna taþýr. Beyaz ekmekler yerine tam buðday ekmekleri tercih edilmelidir. Hem daha tok tutarlar hem de B grubu vitaminlerce daha zengindirler. Haþlanmýþ yumurta da haftada 2-3 kez tüketilebilir. Yaðlý yiyecekler tüm gün susama ihtiyacýný arttýrýr. Bu nedenle yaðlý yiyeceklerden uzak durulmalý ve bol su içilmelidir. Sahurda en az ml su içilmelidir.saðlýðýnýz için protein içerikli gýdalarý tercih edin!sahur menüsünde peynir çeþitleri ve yumurta protein kaynaðý olarak yer almalý. Sucuk, salam ve sosis gibi þarküteri ürünleri sahur için oldukça aðýr ve yaðlý besinlerdir, bu nedenle tüketmemek daha yerinde olur. Ayrýca baharat içerikleri ile gün içerisinde daha fazla susamanýza neden olurlar. 2 3 dilim tam buðday ekmeði, söðüþ sebzeler ve 1 2 porsiyon meyveyi de sahur sofrasýna eklemeyi ihmal etmeyin. Þekerli ürünler erken saatlerde acýkmanýza neden olacaðýndan bu besinler için olan hakkýnýzý akþama býrakýn. Zeytin hususunda da dikkatli olun ve 5-6 dan aþýrýya kaçmayýn. Çünkü zeytinlerin tuz içerikleri yüksektir ve susuzluk hissinin erken uyanmasýna yol açarlar. Sahur sofrasýnýn baþlangýcýný ve bitiþini su ile yapýn.1 bardak süt içmek 5 saat boyunca tok tutuyor!süt hem protein içeriði yüksek olan bir besin olmasý nedeniyle tokluk hissedilmesine yardýmcý olur, hem de sývý ihtiyacýnýn karþýlanmasýna destek saðlar. ABD'li bilim adamlarý, insan bünyesinin açlýða olan ihtiyacýný azaltan besinler arasýnda ilk sýrada sütü gösteriyor.1 bardak sütün mide boþluðunu hissettirmeden insaný 5 saat boyunca tok tuttuðu belirtiliyor. Yörsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan, bu durumu þu þekilde açýklýyor: Sütte bulunan þeker laktozdur. Laktoz açlýkta kullanýlan glikojen depolarýna destek olarak vücudun enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasýna da yardýmcý olur. Sütün bileþimindeki yað da mideden uzun sürede uzaklaþmasý nedeniyle tokluk duygusunun uzun sürmesinde etkili olur, kalsiyum baþta olmak üzere Ramazanda da mineral ve vitamin gereksinimini karþýlar. Çocuklar tad alma içgüdüsüyle Yabancý cisimleri yutuyor konulduðunu vurgulayan Dr. Polat, "Genellikle hastalar ilk 24 saat içinde birisi tarafýndan yabancý cisim yuttuðu görülmüþ olarak veya böyle bir þüpheyle baþvururlar. Bu çocuklarda gerçekten yabancý cisim yutulup yutulmadýðý, bulunduðu yerin tespiti radyolojik incelemelerle belli olur. Bazen radyolojik olarak görüntülenmeyen metal yabancý cisimlerde metal detektörleri de kullanýlmaktadýr. Hatta bazen röntgen çekilmesinden kaçýnýlan durumlarda basit ve zararsýz olduðundan bu detektörler böyle bir öyküyle gelen çocuklarda tarama amaçlý da kullanýlmaktadýr." þeklinde ifade etti. YUTULAN PÝL ÝLK 4 SAAT'TE ÇIKARILMALI Yutulan yabancý cisimlerin hemen hemen tümünün kendiliðinden sindirim kanalýný boydan boya geçerek dýþkýyla atýldýðýný ancak bazý keskin uçlu cisimlerin sindirim kanalýnýn bir noktasýna takýlýp kalabildiðini kaydeden Uz. Dr. Polat, "Tedaviyi yutulan cismin künt-keskin, zehirli - zehirsiz oluþu büyüklüðü ve yerleþim yeri de yönlendirmektedir. Yemek borusuna takýlý kalmýþ olan yabancý cisimler farkýna varýlmadýðý takdirde yemek borusunda delinmelere, yemek borusu ve nefes borusu arasýndaki fistüllere neden olurlar. Özellikle de en baþýnda bahsettiðimiz disk piller yemek borusunda þiddetli tahriþ ve yanýða neden olabileceðinden ilk 4 saat içerisinde çýkarýlmalýdýr. Yine midede ve duodenumda (oniki parmak baðýrsaðý) yer alan yabancý cisimler büyüklüklerine ve zehirli olup olmadýklarýna göre endoskopik yöntemlerle çýkarýlabilmektedir." dedi. Sinema 23:25 22:45 21:00 8 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Taþýyýcý Kendini Toronto da bulan Taþýyýcý, ülkenin en varlýklý sanayicilerinden biri için kuryelik yapmaktadýr. Ama zýrhlý bir kasadan aldýðý emanet, Frank i hedef haline getirir. Daha sonra güzeller güzeli bir güvenlik görevlisi ile kelepçeli haldeyken, devasa bir gökdelenden otoyola, oradan da bir hokey maçýna uzanan amansýz bir takip baþlar.saat : 22:45-00:50 (125 dakika) Tür : Dizi (Macera, Aksiyon) Oyuncular : Chris Vance, Andrea Osvárt, Delphine Chanéac, Charly Hübner, François Berléand Yönetmen : Brad Turner, Andy Mikita, Bruce McDonald Her Þey Yolunda Merkez Selçuk, Peri yle birlikte geçirdikleri kaza sonucunda yaþam mücadelesi vermektedir. Tüm arkadaþlarý Selçuk un baþýnda onun iyileþmesi için dua etmektedir. Serap ve Sami Yavuz, kýsýlýp kaldýklarý kapandan kurtulmanýn yollarýný aramaktadýr. Kucaklarýnda bulduklarý bomba belki de onlarý sonsuza dek ayýracaktýr. Bu nedenle geçmiþte birbirlerine karþý duyduklarý hislerle ilgili itiraflarda bulunurlar. Selçuk un durumundan kendini sorumlu tutan Peri, oldukça harap olmuþtur. Diðer yandan babasýyla gittiði tatilden erken dönen Yasemin, dolabýnda bulunan telefon yüzünden okuldan atýlma tehdidiyle karþý karþýya kalmýþtýr. 7-8 Hasan Paþa Yedi Sekiz Hasan Paþa (d ö. 23 Ocak 1905), Osmanlý paþasý. Osmanlý Ordusu'nda erlikten mareþalliðe kadar yükselebilen nadir isimlerdendir. Okuma-yazmasý zayýf olduðu ve imzasý Arapça yedi (?) ve sekiz (?) rakamlarýndan oluþtuðu için bu lakabý almýþtýr. 1831'de Çorum'un Kuþsaray köyünde doðdu. Askerliðine kadar demirci ustasý olan babasýnýn yanýnda çalýþýp, askerlik vazifesiyle Ýstanbul'a geldi. Kýrým Savaþý'na katýlýp büyük yararlýlýklar gösterdi. Ýstanbul'a dönüþünde çavuþ oldu. Gözüpekliðiyle, daha çok Arnavut ve Çerkeslerin tekelinde olan muhafýz alaylarýnda kendine yer edindi. Muhafýz olarak katýldýðý bir hac seferi sonrasý içinde bulunduðu gemiyi batmaktan kurtarýnca, Abdülmecit tarafýndan mülazýmlýk (teðmen) payesiyle ödüllendirildi. Abdülaziz'in saltanatýnda Aða payesiyle Beþiktaþ karakol komutaný oldu. Ramazanda yemek yiyip, içki içenleri dövüp sonra Allah ýslah etsin! diye býraktýðý rivayet edilir. II. Abdülhamit'i devirmek için Çýraðan baskýnýný gerçekleþtiren Ali Suavi'yi bir sopayla kafasýna vurarak öldüren Hasan Aða'ya bu olaydan sonra paþalýk (mareþallik) unvaný verildi. 93 Harbi'nde Kafkas cephesinde büyük yararlýlýklar gösterdi. Yedi Sekiz Hasan Paþa'nýn adý son zamanlarda yakýn Osmanlý tarihi baðlamýnda tartýþmaya yol açmýþtýr. Okuma-yazma bilmediði için verildiðini iddia edenler olmakla birlikte çocukluðunda medrese eðitimi aldýðý da iddia edilir. Ancak imzasýný Arapça yedi ile sekiz rakamlarýný yazýp bu sayýyý bir çizgiyle birleþtirdiði doðrudur. Paþa, II. Abdülhamit'in en güvendiði ikinci adamý olmasý nedeniyle bu yakýþtýrmanýn yapýldýðý düþünülür. Hasan Paþa 1905'te vefat etti. Geride meþhur namýyla beraber, memleketi Çorum'da, 1894 yýlýnda yaptýrttýðý 27,5 metre yüksekliðindeki saat kulesi kalmýþtýr. Torunlarý bugün Baþýbüyük soyadýyla Çorum ilinde yaþamaktadýrlar. Ýdari anlamda Çorum ve bölgesine etkisi günümüzde Ýskilip, Osmancýk, Sungurlu gibi yerlerin Çorum Sancaðýna doðrudan baðlanmasýný 1894 yýlýnda saðlamasý olmuþtur. ARPACIK SOÐANLI BAHÇIVAN KEBABI Malzemeler 1 kg. kuþbaþý kuzu eti 30 adet arpacýk soðaný 3 çorba kaþýðý tereyaðý 2 adet orta boy domates 2 adet havuç 250 gr. sultani bezelye Tuz, karabiber Kýrmýzý pul biber 1/2 demet dereotu Yemeðin Tarifi Eti yýkayýp bir tencereye koyun. Tereyaðý ile birlikte hafifçe kavurun. Halka þeklinde doðranmýþ havucu ilave edin. Tencerenin kapaðýný kapatýp, hafif Yapýlýrken heyecan duyulmayan Ýþler baþarýlamaz. Emerson ateþte et yumuþayýp suyunu çekene kadar 1 saat piþirin. Et suyunu çekince, kabuklarý soyulup iri doðranmýþ domates, havuç, bezelye, arpacýk soðaný, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin. Et yumuþayýp, kendi yaðýna kalýncaya kadar hafif ateþte 1-1, 5 saat piþirin. (Etin suyu azaldýkça en fazla 2 su bardaðý ýlýk su ekleyebilirsiniz. )Arpacýk soðanlý bahçývan kebabýný üzerine ince kýyýlmýþ dereotu serptikten sonra sýcak olarak sefis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Nihat Hatipoðlu 21:00 Kapanmadan Kazan 22:45 Taþýyýcý Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar Saati 21:45 Sadaka Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 21:00 Her Þey Yolunda Merkez 23:15 Deli Yürek 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Çakallarla Dans 2 22:00 Kapýþ Kapýþ 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:35 Spor 19:00 Ramazan Sevinci 21:00 Bir Yastýkta 23:25 Beni Böyle Sev Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:55 Ýftar Zamaný 20:40 Ýntikam Yarýþý Sinema 22:10 Þefkat Tepe

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti O gün amellerin tartýlmasý da haktýr. Kimlerin sevabý aðýr basarsa iþte onlar kurtuluþa erenlerdir. Arâf, 7/8 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Allahým! Fayda vermeyen ilimden, huþu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sýðýnýrým.müslim, Zikir,73 Ramazan Damlalarý Dini hayatý muhatap kitleler için insan ömrünü bütün kareleri ile dolduran yoðun bir program olarak anlamalýdýr. Uzun gibi görünen ancak "doðum-ölüm" den ibaret iki kelimeye sýkýþtýrýlan insan hayatýný bütün varlýkla münasebetle geçiren iþte bu yoðun ve eksiksiz programdýr. Ýlahi himaye ile emniyet altýna alýnmýþ olan dini hayat her türlü dýþ müdahelenin menfi tesirine de kapalýdýr. Her sabah þafaðýn atmasý yeni bir günün baþlamasýný haber vermeden önce müslüman için sabah namazýnýn vaktini belirler. Gün ortasýnda ortalýðý kavuran güneþ biraz sonra batýya yönelip öðle namazýnýn girdiðini haber verir. Bütün ihtiþamýna raðmen akþam namazý vakti için, gün boyu yeryüzünü ýþýða boðan güneþin batmasý gerekir. Cenab-ý Hakk'ýn bütün varlýða boyun eðdiren yüce kudreti karþýsýnda kulluðun bu derece önemli sebeplere baðlanmasý " doðum-ölüm" arasýndaki yolcuðu daha bir deðerli kýlmaktadýr. Demek varlýða her an müdahele eden Cenab-ý Hakk namaz için güneþi her gün halden hale sokmaktadýr. Ýbadetler çoðu zaman insan aklýnýn tam kavrayamayacaðý sebeplerle irtibatlýdýr. Bu sebepler ortaya çýktýðýnda, ilahi vahyin sözkonusu sebeplere baðladýðý ibadet þekli ne ise onun yerine getirilmesi gerekir. Sebep ile ibadet arasýndaki münasebeti yakalamak ancak derin bir ibadet þuuru ile mümkün olabilir. Bütün bir kainat ile alakalý olan bu þuurun elde edilmesi mevzuunda da coðrafik konumun ve özellikle insan için tesiri inkar edilemeyecek olan kültürün, ilginçtir, köklü bir tesirinden bahsedilemez. Cenab-ý Hakk'a kulluk zemininde herkes eþit þartlarý paylaþmaktadýr. Kültürün dini hayata kattýðý renklilik bir gerçek ise de, ibadet hayatýnýn geçmiþ kültürden meded umar hale gelmesi dini þuuru zedeleyen büyük tehlikelerden birisidir. Hele ibadeti, kültürün folklorik bazý yansýmalarý ile özdeþleþtirmek düþüncedeki ciddi sapmalarýn bir sapma ile izah edilebilir. Ramazan bu yýl da bütün ihtiþamýyla bir kez daha kapýlarýmýzý çalmaya baþladý. Receb ve Þaban'ýn sýrf Ramazan'a hazýrlýk olmalarý açýsýndan bile kazanmýþ olduklarý kudsiyet,onlarý da diðer aylardan ayrý bir hüviyete sokar. Þairlerin ilham kaynaðý hilal, ne sevgilinin kaþlarýna, ne servi boyuna benzetildiðinde, Ramazan'da olduðu kadar beklenen, özlenen ve milyonlarýn göðe yükselen mana yüklü bakýþlarýndan dökülen manayý ifade eder. Zira o hiç eskimeyen Ramazan Hilal'idir. Bir anda bütün inananlarý bir ay boyunca ibadete, kulluða kilitleyen, onlarýn mana alemlerinde yeni baþlangýçlarýn kývýlcýmlarýný tutuþturan fýrsatlar ayý'nýn habercisidir. Orucun nefsi teslim alan güçlü atmosferi, iftara, sahura, teravih namazýna, sabah namazý sonrasý Kur'an-ý Kerim okumalarýna bu ayýn her zamanki canlý neþvesini katar. HER YIL YENÝ BÝR RAMAZAN Senenin her vaktinde yerine getirilmesi mümkün olan zekatýn bile bu ay içinde edasýna özen gösterilmesi Ramazan'a has sevap saðanaðýndan istifade etme hedefine yöneliktir. Dini hayatýn dýþa yansýyan bir çok yönü gibi Ramazan ayý da kendisine ait özellikleri ile mümin vicdanýný tatmin etmeye yeterlidir. Günde beþ kez bir metrelik seccadesi üzerinde "Evet, her bir namazýn vakti, mühim bir inkýlap baþý olduðu gibi, azim bir tasarruf-u Ýlahinin aynasý(dýr)..." hakikatýnýn avlamaya çalýþan müminin sadeliði bütün bir hayatýna sirayet eder. Bunun gibi Ramazan ayý içinde ibadet neþvesini canlý tutan en önemli faktör etrafý kaplayan manevi atmosferdir. Gün boyu iftar vaktini beklerken nefsin raðmýna açlýk ve susuzluktan lezzet alarak, bu güzel halin devamýnda kulluðun doyulmaz tadýna varýlýr. Mükellef iftar sofralarýndan kalkarken, iftar öncesi sadelik ve nezahetin yitirilmesinden kaynaklanan suçluluk psikolojisininden kurtulmakta ne kadar da zorlanýrýz; bu halde de imdada yine Ramazan'a has bir ibadet olan Teravih Namazý yetiþir. Bazen televizyon ekranlarýnda eskiye özlem "Eski Ramazanlar" baþlýðý altýnda yadedilerek giderilmeye çalýþýlýr. Ýbadet hayatýmýzla bir türlü baðdaþtýramadýðýmýz "Direklerarasý" sohbetleri, zamanýn tiyatro gösterilerinden, sokaklara taþan eðlence taþkýnlýklarýndan bir adým öteye geçemez. Nedense bu "Eski Ramazanlar" bir türlü selatin camilerde kýlýnan kalabalýk teravih namazlarýna, ortalýðý inim inim inleten ezan seslerine bir türlü uðramaz, sürekli "Direklerarasý" tiyatro gösterilerine takýlýr kalýr. Daha sonra da geçmiþ günlere özlem adý altýnda yadedilir. Halbuki, Ramazan'da her anýný ibadetle doldurmaya gayret gösteren müminler ne o zaman ne de þimdi "Direklerarasý" na sýkýþtýrýlan ve yýpratýlan "Eski Ramazan Hatýralarýný" hiç sevimli bulmadý. Çünkü Ramazan her yýl kendine yetecek ve kendisini sevimli kýlacak sayýsýz sürprizlerle dolu olarak bütün tazeliði ve yeniliði ile hayatýmýza misafir olur. Geçmiþ seneler kulluk noktasýnda elden kaçýrýlmýþ, hakkýyla deðerlendirememiþ olmanýn piþmanlýklarýyla tekrar gözden geçirilir. Her yeni Ramazan, geçmiþ yýllarýn telafisi için ele geçmiþ temiz sayfalar olarak görülür. Cennette sadece oruçlularýn girebileceði " Reyyan" kapýsý her seviyeden oruçlunun ümitlerini kamçýlar. "Direklerarasý" edebiyatý bu her þeyi ile dipdiri dini hissiyatý, ibadet neþvesini anlamaktan uzakta bulunuyor. Hiçbir nükte taþýmayan "Eski Ramazan" hatýralarýna sýðýnmaktansa, herkesi kuþatan Ramazan'ýn bereket saðanaðýndan istifade yollarý aramak, ibadetin kendi içindeki lezzetini keþfetmeye çalýþmak daha denenebilir görünüyor. Akif Coþkun RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde iyi insanlarla arkadaþ olmaya beni muvaffak kýl ve kötü insanlarýn arkadaþlýðýndan beni uzaklaþtýr. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlýðýn hakkýna, ey âlemlerin ilahý! Amin MANÝ Hava sýcak terlerim, Birçok mâni derlerim, Davet verdim bu akþam. Sizleri de beklerim. Oruç ibadeti anlatýlýrken Allah-kul iliþkisini çok canlý ve sýcak bir üslûpla ele alan "dua ile ilgili" âyete (2/186)[*] yer verilmesinin bize göre birden fazla sebebi vardýr: a) Bir önceki âyetin sonlarýnda Allah'ýn eþsiz ve benzersiz büyüklüðü, ululuðu hatýrlatýlýp kullarýn da bunu dile getirmeleri istenmiþtir. Tekbir akla þu soruyu getirmektedir: Bu kadar büyük bu kadar yüce bir varlýkla küçük, âciz, baþý ve sonu belli, fâni, varlýðýna kendisi hâkim bulunmayan zavallý bir insanýn nasýl bir iliþkisi olabilir? Onun kulluðu, þükrü ve duasý bu büyüklüðe nasýl ulaþýr? Âyet, o keyfiyetsiz ve akýl almaz büyüklüðün sahibi bulunan Rabbin kullarýna yakýn olduðunu, her an ve her yerde hazýr ve nâzýr bulunduðunu, fizik ve matematik ötesi büyüklüðün mesafe olarak uzaklýðý gerektirmediðini ifade ederek kullara, þuurlu ve canlý bir ibadetin yollarýný açmaktadýr. Bu yakýnlýk baþka âyetlerde "Biz ona (ölüm halindeki insana) sizden daha yakýnýz" (Vâkýa 56/85), "Biz ona (insan) þah damarýndan daha yakýnýz" (Kaf 50/16), "Allah kiþi ile kalbinin arasýna girer" (Enfâl 8/24) þekillerinde de ifade edilmiþtir. b) Kulun Allah'a yakýnlýðýný þuur halinde yaþamasý ve hissetmesine mani olan þeyler arasýnda yeme, içme, cinsel iliþki gibi beden zevkleri de vardýr. Ýnsanlar bu zevklerle haþir neþir olduklarý sürece fizik ötesi âlemlere ve varlýklara açýlan pencerelerinin farkýnda olamazlar ve buradan baþka âlemleri seyredemez, onlarý düþünemez, onlarla içli dýþlý olamaz ve bütün bunlarýn insana vereceði emsalsiz zevki yaþayamaz, ilhamý alamazlar. Belli bir süre bedenî zevklere açýlan pencereleri kapatan oruç, diðerlerinin açýlmasý için insana önemli bir fýrsat sunmaktadýr. Kul bu fýrsattan hakkýyla yararlandýðý takdirde Allah'ýn yakýnlýðýný ve beraberliðini (huzuru), yiyip içtiði günlerdekinden daha þuurlu ve canlý yaþama imkânýný bulacaktýr. Âyet oruçluya bunu hatýrlatmakta, onu bu fýrsatý deðerlendirmeye çaðýrmaktadýr. Hem insanlarla ve dünya ile hem de Allah ile iliþkide doðru yolu bulmak, doðru hareket edebilmek için (rüþd için) baðlantýlarý doðru kurmaya ihtiyaç vardýr. Kâmil insanlýðýn þartý Allah'ý tanýmak, O'nunla ibadet yoluyla ve ibadet þuuruyla iliþki kurmaktýr. Âyet bunu "Allah'ýn çaðrýsýna katýlmak, davetini kabul etmek" þeklinde ifade Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:36 20:11 21:50 FÝTRE MÝKTARI 9.25 TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ ORUÇ-DUÂ ÝLÝÞKÝSÝ ediyor. Ýbadetin bir þekli ve çeþidi de duadýr. Kulun Rabbi ile en yakýn ve sýcak iliþkisi namazda secde halinde ve içten gelerek yapýlan dua ve niyaz halinde kurulan iliþkidir. Allah'ýn çaðrýsýna kulak veren, O'nun dinine giren bir kimse bundan üç önemli kazanç elde etmektedir: 1. O'nun yakýnlýðýný bilmek ve yaþamak. 2. Doðru düþünme, doðru yerde ve konumda olma imkânýný elde etmek. 3. O'ndan istediðini almak (duasýnýn kabul edilmesi). Þu iki hadis, her dua edenin nasýl mutlaka sonuç aldýðýný anlamamýza yardýmcý olmaktadýr: "Acele etmedikçe her birinizin duasý kabul edilir. Bu sebeple (acelecilik yüzünden) insan, dua ettim de kabul olunmadý der"; "Hiçbir dua eden yoktur ki, þu üç sonuç arasýnda olmasýn: "Ya istediði hemen verilir ya lehine ertelenip saklanýr yahut da dua bir günahýna kefâret olur" (el-muvatta', "Kur'ân", 29, 36) [*] Giriþte bahsedilen ayetler: (2/183): Ey iman edenler! Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz için oruç, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi, size de farz kýlýndý. (2/184): Oruç, sayýlý günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayýrlýdýr. Eðer bilirseniz oruç tutmanýz sizin için daha hayýrlýdýr. (2/185): (O sayýlý günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doðru yolun ve hak ile batýlý birbirinden ayýrmanýn apaçýk delilleri olarak Kur'an'ýn kendisinde indirildiði Ramazan ayýdýr. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaþýrsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde tutsun. Allah, size kolaylýk diler, zorluk dilemez. Bu da sayýyý tamamlamanýz ve hidayete ulaþtýrmasýna karþýlýk Allah'ý yüceltmeniz ve þükretmeniz içindir. (2/186): Kullarým, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakýným. Bana dua edince, dua edenin duasýna cevap veririm. O hâlde, doðru yolu bulmalarý için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Prof. Dr. Hayrettin Karaman 15 Ekim 2006 NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði PATATESLÝ SAHUR SÝMÝDÝ HAZIRLANIÞI Haþlanmýþ patatesleri ve havucu soyuyoruz. Soðaný yemeklik doðruyoruz. Geniþ bir tavaya sývýyað döküyoruz. Kýymayý ve soðaný ilave edip kavuruyoruz. Haþlanmýþ sebzeleri de kavurduðumuz kýymanýn üzerine rendeliyoruz ve hepsini karýþtýrýyoruz. Hamuru için, unu karýþtýrma kasesine koyuyoruz. Unun üzerine tuzunu atýyoruz. Ortasýný açarak mayayý koyuyoruz. Mayanýn üzerine sývýyaðý, sütü ve yoðurdu döküyoruz. Yumurtanýn akýný ilave edip sarýsýný üzeri için ayýrýyoruz. Hamuru iyice yoðuruyoruz ve dinlendiriyoruz. Mayalanan hamura un serpiyoruz ve iyice açýyoruz. Açtýðýmýz hamurun içine harcýmýzý koyuyoruz. Rulo þeklinde sarýyoruz. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine alýyoruz. Rulonun iki ucunu birleþtirerek simit þeklini veriyoruz. Üzerine yumurta sarýsýný sürüyoruz. Üzerine isteðe göre susam veya çörekotu da serpilebilir. Býçakla kenarlarýna çentik atýyoruz. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda piþiriyoruz Malzemeler 3 su b. un 2 çorba k. yoðurt 1 çay b. süt yarým pk. yaþ maya 1 çay b. sývýyað 1 yumurta tuz ÝÇ HARCI ÝÇÝN 3 haþlanmýþ patates 1 haþlanmýþ havuç 200 gr. kýyma 1 soðan sývýyað tuz - karabiber BAYRAM NAMAZI: 06: 26

10 HABER 10 Kýlýçdaroðlu: 105 yýl geriye gittik CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Türkiye'nin yeni bir medya süreciyle karþý karþýya olduðunu belirterek, "Ýktidarýn ve polisin beraber denetlediði, medya patronlarýnýn siyasi otoritenin emrine girdiði bir süreci yaþýyoruz. 105 yýl geriye gittik. 24 Temmuz 1908'de ilk kez bu ülkede sansür memuru görmeden gazeteler özgürce yayýnladý, 24 Temmuz 2013; Türkiye'de gazetecilik mesleðine sansür uygulanýyor" dedi. -"Polis devletinden Türkiye'yi çekip çýkarmak zorundayýz" diyen Kýlýçdaroðlu, "Düþünebiliyor musunuz, þimdi Sayýn Erdoðan "devlet üniversitelerine de polis sokacaðým' diyor. Hepinizin önünde, kendisini uyarýyorum, sakýn ola ki üniversite öðrencisi ile polisi karþý karþýya getirme. Zaten býçak kemiðe dayanmýþ durumda" diye konuþtu. CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler Raporu", CHP Cezaevi Ýnceleme ve Ýzleme Komisyonu üyeleri Malatya Milletvekili Veli Aðbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Muðla Milletvekili Nurettin Demir tarafýndan, Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun baþkanlýðýnda genel merkezde düzenlenen basýn toplantýsý ile açýklandý. Kýlýçdaroðlu, yaptýðý konuþmada Ramazan ayýnýn sevginin, hoþgörünün egemen olmasý gereken bir ay olduðunu belirterek, kendisinin de bu ayda olabildiðince siyasal konuþmalar yapmamayý özen gösterdiðini ifade etti. Ancak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn iftar sofralarýný "siyasal þova dönüþtürdüðünü" söyleyen Kýlýçdaroðlu, "Ýnsanýn biraz inanca, ibadete, oruca, Ramazan ayýna saygýsý olur. Býrakýn bari bu ayda insanlar huzur içinde bir Ramazan geçirsinler" diye konuþtu. -"ELÝNDE SÝLAH, BELÝNDE EL BOMBASI MÝTÝNG YAPACAKSIN, SESÝNÝ ÇIKARMAYACAKSIN"- Baþbakan'ýn komþusunu komþuna ihbar ettiren bir noktaya geldiðini ifade eden CHP lideri þunlarý kaydetti: "Nasýl bir anlayýþtýr bu? Gerçekten üzülerek ve biraz da dehþet içine izliyorum. Bizim bir geleneðimiz var, komþu komþunun külüne muhtaçtýr. Farklý dünya görüþlerinde olsak bile komþulara her zaman saygý göstermiþizdir. Hitler'in Almanyasýnda olmayan bir süreci nasýl baþlatabiliyor, üstelik Ramazan ayýnda anlamakta zorluk çekiyorum. Türkiye iyi yönetilmiyor. Bütün dünyadan soyutlanan bir Türkiye gerçeði var karþýmýzda. Neden, hangi gerekçeyle getiriliyoruz bu hale? Barýþ içinde, birlik bütünlük içinde yaþamak varken, birbirimize saygý göstermek varken neden komþumuzu ihbar edelim Sayýn Baþbakan arzu ediyor diye. Üstelik en demokratik hakkýný kullanan bir komþuya kalkacaðýz diyeceðiz ki, "niye bunu yaptýn ben seni ihbar ediyorum.' Bu doðru deðil. Devlet adamý kimliðiyle baðdaþmaz böyle bir söylem. Devlet adamlýðý her þeyden önce eleþtiriye tahammül, farklý görüþlere saygý gerektirir. Devlet adamlýðý toplumu bizden ve onlardan diye ayýrmaz. Benden olanlar benim yanýmda, benden olmayanlar benim karþýmda', böyle bir anlayýþ demokrasilerde olmaz. Elinde silah, belinde el bombasý miting yapacaksýn, sesini çýkarmayacaksýn ama komþu tencere tava çaldý diye her türlü hakký polis devleti mantýðý içinde yerine getirmeye çalýþacaksýn. Bunu kabul etmemiz mümkün deðildir." -"GAZETECÝLER AÇISINDAN TÜRKÝYE YAÞANAMAZ BÝR ÜLKE"- Kýlýçdaroðlu, 24 Temmuz Gazeteciler Bayramý'nýn, gazeteciliðin en fazla sorgulanmasý gereken bir süreçte yaþandýðýný ifade ederek, 24 Temmuz 1908'in Türkiye'de ilk kez sansür memurunun denetiminden geçmeden gazetelerin yayýnlandýðý gün olduðunu belirtti. Ancak gazetecilerin özgür çalýþtýðý bir ortamda demokrasiden söz edilebileceðini savunan Kýlýçdaroðlu, "Sayýn Baþbakan ülkeyi yarý-açýk cezaevine döndürdü, gazeteciler açýsýndan da Türkiye'yi yaþanamaz bir ülke haline getirdi" dedi. -"MEDYASI ÖZGÜR OLMAYAN BÝR TOPLUMUN GEZÝ PARKI TALEPLERÝNE FREN KOYAMAZSINIZ"- Türkiye Gazeteciler Sendikasý'na göre Gezi Parký olaylarý dolayýsýyla 27 Mayýs 2013 tarihinden bu yana 59 basýn emekçisinin ya iþinden olduðunu ya da zorunlu izne ayrýldýðýný kaydeden Kýlýçdaroðlu, þöyle devam etti: "Neden? Neden iþine son veriyorsunuz gazetecilerin, neden zorunlu izne ayýyorsunuz? Patronlarýn beðenmediði haberleri yazdýlar diye. Yeni bir medya süreci karþý karþýyayýz, iktidarýn ve polisin beraber denetlediði, aðýrlýk olarak medya patronlarýnýn siyasi otoritenin emrine girdiði, siyasi otoritenin kabul ettiði haberleri yayýnlayan kabul etmediði haberleri sansür ve ya otosansür uygulayan bir süreci yaþýyoruz. 105 yýl geriye gittik. 24 Temmuz 1908'de ilk kez bu ülkede sansür memuru görmeden gazeteler özgürce yayýnladý, 24 Temmuz 2013 Türkiye'de gazetecilik mesleðine sansür uygulanýyor. Ýleriye doðru deðil, geriye doðru giden bir süreci yaþýyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün deðil. Eðer siz Türkiye'yi dünyada saygýnlýðý olan bir ülke konumuna getirmek istiyorsanýz ilk yapacaðýnýz iþ medyayý özgür býrakmaktýr. Medyasý özgür olmayan bir toplumun demokrasi taleplerine, Gezi Parký taleplerine fren koyamazsýnýz." Bu iktidar döneminde kamudan ihale alýnca yanýnda "bonus" olarak bir gazete ve bir televizyonun verildiðini ileri süren Kýlýçdaroðlu, "Bana uygun yayýnlar yapýn diye, benim istediðim yayýnlarý yapýn diye, halk gerçekleri görmesin diye. Böyle bir anlayýþ olmaz" diye konuþtu. -"TÜRKÝYE 179 ÜLKEDEN 154. SIRADA"- Kýlýçdaroðlu, Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü'nün 179 ülke arasýnda gerçekleþtirdiði Basýn Özgürlüðü Endeksine göre, 2005 yýlýnda Türkiye'nin 98. Sýrada, 2012'de 148. sýraya, 2013'te ise 154. sýraya gerilediðini kaydetti. Zimbabve ve Kamboçya'nýn Türkiye'den ileride olduðunu söyleyen Kýlýçdaroðlu, "Sormamýz geren soru, neden biz 154. sýradayýz? Satýn Erdoðan Almanya'ya gittiðinde, Sayýn Merkel tutuklu gazetecilerden medyanýn önünde þikayet ediyorsa ve Sayýn Erdoðan "onlar terör suçundan içerdeler, gazetecilik suçundan ötürü bir elin beþ parmaðý kadar gazeteci ancak içerde' derse orada inandýrýcýlýk olmaz. Zaten siz yazý yazan adamý, kitap yazdýðý diye insaný terörist diye tutuklamýyor musunuz" diye konuþtu. -"SAKIN OLA KÝ ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ ÝLE POLÝSÝ KARÞI KARÞIYA GETÝRME"- CHP'li Milletvekilleri Aðbaba, Özel ve Demir'in hapishanedeki gazetecilerle tek tek görüþtüðünü belirten Kýlýçdaroðlu, "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nun Ýngilizceye de çevrildiðini kaydetti. "Dünya gerçeði CHP'nin kaleminden öðrenecek" diyen Kýlýçdaroðlu, "Bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceðiz. Bu ülkeye özgürlükler gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceðiz. Polis devletinden Türkiye'yi çekip çýkarmak zorundayýz. Düþünebiliyor musunuz, þimdi Sayýn Erdoðan "devlet üniversitelerine de polis sokacaðým' diyor. Hepinizin önünde, kendisini uyarýyorum, sakýn ola ki üniversite öðrencisi ile polisi karþý karþýya getirme. Zaten býçak kemiðe dayanmýþ durumda. Polis devleti kabul edeceðimiz bir devlet türü deðildir. Adým adým polis devletine doðru giden bir Türkiye var" ifadelerini kullandý. Kýlýçdaroðlu, gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuþmalarý gerektiðini belirterek, "Hükümet yanaþmacýlýðý yapan medya patronlarýna da açýkça söylüyorum; gazetenin, gazetecilerin mutfaðýný özgür býrakýn. Onlara sansür uyguladýðýnýzda, iþlerine son verdiðinizde gün gelir bunun hesabýný sorarýz. Medya patronu olmak ateþi tutmak gibidir, ya halktan yana olacaksýn ya iktidardan yana. Halktan yana oluyorsan zaten sorun yok, iktidardan yana oluyorsan gazeteciliði býrak" diye konuþtu. -"AYIP KADIN GAZETECÝNÝN ZEYÝD ASLAN'LA RÖPORTAJ YAPMASI"- Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Kýlýçdaroðlu, Gezi Parký olaylarý nedeniyle iþine son verilen gazetecilerle ilgili de bir araþtýrma yapmayý düþüp düþünmedikleri konusunda, CHP'nin hangi sorun varsa o sorunla ilgili raporlarýnýn çýkacaðýný söyledi. Kýlýçdaroðlu, TBMM'de kadýn kadýn gazetecilere hakaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ýn sadece uyarý cezasý ile disipline sevk edilmesini nasýl deðerlendirdiðinin sorulmasý üzerine de, "Orada ayýp olan bir kadýn gazetecinin Zeyid Aslan'la röportaj yapmasýdýr" yanýtýný verdi. TBMM'den "Resmi Konut" açýklamasý TBMM Resmi Konuta iliþkin yapýlan açýklamada, Baþkanlýk Konutu için tüm yasal izinlerin alýndýðý ifade edilerek, "Resmi Konut yapýlacak olan yer, Seðmenler Parký sýnýrlarý dýþýnda kalmakta olup, Seðmenler Parký ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadýr. Seðmenler Parkýnýn ve buradaki aðaçlarýn zarar görmesi söz konusu deðildir" denildi. Konuya iliþkin yapýlan yazýlý açýklamada, "Resmi Konutu olarak kullanýlan yapý; 1984 yýlýndan önce Yunan Sefareti olarak kullanýlmýþ ve 3 Ocak 1984 tarihinde TBMM Baþkanlýðýna tahsis edilmiþtir. Bina, bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan meydana gelmekte olup yaklaþýk alaný 830 m2'dir. TBMM Baþkanlarý bu mekâný genel olarak ikametgâh yerine, temsil aðýrlama amacýyla kullanmaktadýr" vurgusu yapýlarak þöyle devam edildi: "Mevcut binanýn; yapýsal ömrünü tamamlamýþ olmasý, tadilat ve onarýmlarýn kullaným amacý için yeterli olamamasý, mekânlarýnýn darlýðý ve temsil ve aðýrlama faaliyetleri açýsýndan gereken hizmeti sunamamasý nedeniyle, TBMM Baþkanlýk Divanýnýn 6 Ocak 2012 tarihli ve 12 sayýlý kararý ile yýkýlmasý, yerine günün ihtiyaçlarýna cevap verebilecek yeni bir binanýn yapýlmasý için TBMM Baþkanýna yetki verilmiþtir. Bu yetki çerçevesinde, Türk mimarisine uygun ve çevresindeki yeþil bitki örtüsünü ve aðaçlarý koruyacak bir proje hazýrlanmýþtýr. Hazýrlanan proje doðrultusunda, TBMM Baþkanlýðý Resmi Konutunun bulunduðu 5856 ada, 6 nolu parsel üzerinde plan tadilatlarýnýn yapýlabilmesi için 2 Nisan 2012 tarihinde Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna ve Ankara Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðýna yazý yazýlmýþtýr.ankara 2 nolu Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Komisyonu tarafýndan alýnan 25 Haziran 2012 gün ve 54 sayýlý karar doðrultusunda, Ankara Ýli, Çankaya Ýlçesi, 3. Derece Doðal Sit Alaný 1. Etap Koruma Amaçlý Nazým Ýmar Planý ve Koruma Amaçlý Uygulama Ýmar Planý, Bakanlýk Makamýnýn 13 Haziran 2012 tarih ve 4071 sayýlý oluru ile 644 sayýlý KHK'nýn 13/A maddesi uyarýnca onanmýþ ve Ankara Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðünün ilan panosunda 30 gün süreyle askýya çýkartýlmýþtýr. Ayrýca Ankara Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 722 sayýlý kararý ile Ankara 2 nolu Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Komisyonunun 25 Haziran 2012 gün ve 54 sayýlý kararlarý sonucu mevcut Baþkanlýk Resmi Konutu binasýnýn yýkýlmasýnýn uygun olacaðý belirtilmiþtir.ankara 1 nolu Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 25 sayýlý kararý ile, Ankara Ýli, Çankaya Ýlçesi, 3. Derece Doðal Sit Alaný 1. Etap Koruma Amaçlý Nazým Ýmar Planý ve Koruma amaçlý Uygulama Ýmar Planý doðrultusunda resmi kurum alaný olarak ayrýlmýþ bulunan 5856 ada, 6 nolu parsel üzerinde yapýlmak istenilen TBMM Baþkanlýk Resmi Konutu mimari projelerinin 2863 sayýlý yasa açýsýndan uygun olduðu onaylanmýþtýr. TBMM Baþkanlýðý Resmi Konutu projelerinin uygulanabilmesi amacýyla gerekli izinlerin alýnmasý için 23 Aðustos 2012 tarihinde Ankara Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne baþvuruda bulunulmuþtur. Ýlgili Müdürlüðe baðlý Ankara 2 nolu Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Komisyonunun 28 Eylül 2012 gün ve 63 sayýlý kararýna göre; TBMM Baþkanlýk Resmi Konutu projelerinin mevcut imar planlarýna uygun olduðu, kesilmesi gereken ve zarar görebilecek aðaçlarýn taþýnabilecek olanlarýnýn taþýnýlmasýna, taþýnamayacak olanlarýn ise kesilmesine, yol ve parka bakan cephelerdeki duvarlarýn üzerlerine görüntü kirliliði yaratmayacak nitelikte bahçe bitkileri ve peyzaj öðelerinin kullanýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr."ayný iþlemler için 10 Nisan 2013 tarih ve sayýlý yazý ile Çankaya Belediyesine ruhsat için baþvurulduðu belirtilen açýklamada "Fore kazýk-iksa için yapý ruhsatý 25 Nisan 2013 tarihinde alýnmýþtýr. Fore kazýk- iksa iþi tamamlanmýþ olup, önümüzdeki günlerde üst yapýnýn yapýmýna baþlanýlacaktýr" denildi. Güler'den polise uyarýlar "ABD için en riskli seçenek doðrudan müdahale" Makalede Amerikalýlarýn Ortadoðu'da birden fazla krizle karþý karþýya olduklarýný unutmamalarý gerektiði belirtilerek Suriye'deki durumunun, "Lübnan, Türkiye, Ýran ve Irak'ýn güvenliðini etkileyecek biçimde konrol dýþýna çýkamaya doðru týrmanmayý sürdürdüðü" savunuldu. Washington Post'un yer verdiði, ABD'nin önde gelen düþünce kuruluþlarýndan Stratejik ve Uluslararasý Etüdler Merkezi'nden kýdemli strateji uzmaný Anthony H. Cordesman imzalý makalede "Amerikalýlar, Ortadoðu'da birden fazla krizle karþý karþýya olduklarýný unutma lüksü yok. Mýsýr çok kritik olsa da Suriye'deki durumu, Lübnan, Türkiye, Ýran ve Irak'ýn güvenliðini etkileyip Ýran'a yeni fýrsatlar saðlayarak kontrol dýþýna çýkmaya doðru týrmanmayý sürdürüyor" görüþü dile getirildi. Cordesman, Esad rejiminin kazanýmlarý elde etmeye devam ettiði ve giderek müzakere etmek için daha az nedeninin olduðuna dikkat çektikten sonra Suriyeli isyancýlarýn Lübnan ve Irak sýnýrlarý üzerinden silah taþýmakta sorunlarýn da yaþadýklarýný kaydetti. -KRÝZ "ÜRDÜN VE TÜRKÝYE'DE SORUNLAR YARATIYOR"- Suriye krizinin, halen Müslüman dünyasýnda Sünniler ile Þiiler arasýndaki büyük bir ihtilafý körüklemekle tehdit ettiðini vurgulayan Cordesman, krizin Ürdün ve Türkiye'de de "sorunlar yarattýðý"ný kaydetti.esad'ýn muhalefeti ezmeye veya Suriye'nin çoðunun kontrolünü elinde tutmaya baþarmasý durumunda Ýran'ýn, Sünniler ile Þiiler arasýnda kutuplaþmýþ bir Ortadoðu'da Irak, Suriye ve Lübnan'da "çok geniþ bir nüfüz" elde edeceðini öne süren Cordesman þöyle devam etti:"azýnlýklar, sürgüne sürüklenecek. Bu da Ýsrail için ciddi riskler oluþturur, Ürdün ve Türkiye'yi zayýflatýr ve daha önemlisi Ýran'a,dünyanýn kanýtlanmýþ petrol rezervlerinin yüzde 48'inin bulunduðu Basra Körfezi üzerinde daha fazla etkinlik saðlar."makalede Washington'un isyancýlarý silahlandýrarak karar verme ve taahhütlerini yerine getirme istekliliðini kanýtlayacaðý öne sürülürken "ABD için en pahalý ve en riskli seçenek doðrudan müdahaledir. Bunun da gerçekten etkin olabilmesi için de tüm Suriye üzerinde ve tüm hava ve helikopter hareketlerini kapsayan uçuþa yasak bir bölgeyi gerektirir" denildi. Gezi Parký eylemlerinin ardýndan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'den polise üç konuda uyarý geldi. Valiliklere genelge gönderen Güler, polisi gaz bombasý, sopa ve pala gibi materyallere karþý uyardý. Güler'in gönderdiði genelgede, "40 metreden yakýn gruplara tüfekle gaz bombasý atmayýn. Sopa gibi mevzuata aykýrý materyallerle müdahale etmeyin. Eylem yapan gruplara karþý tepki gösteren kiþilerin, sopa, pala gibi materyallerle müdahale etmelerine izin vermeyin." maddeleri yer aldý. Ýçiþleri Bakaný Güler, valiliklere gönderdiði genelgede son günlerde meydana gelen toplumsal olaylarda sivil polislerin mevzuat dýþý tutum ve davranýþlar sergilediðinin gözlendiðine dikkat çekti. Bu tür eylemlerde görev alan sivil polislerin mutlaka polis yeleði giymeleri ve mevzuata uygun araç-gereçlerle görev yapmalarý uyarýsýnda bulundu. Eylemlerde bazý kiþi ve gruplarýn eylemcilere, sopa ve pala gibi materyallerle saldýrýda bulunduðunu hatýrlatan Güler, bu tür giriþimde bulunan kiþilere derhal müdahale edilmesi ve adli makamlarca haklarýnda iþlem yapýlmasýnýn saðlanmasý talimatý da verdi. Ýçiþleri Bakaný, eylemlerde 40 metreden daha kýsa mesafede bulunan gruplara karþý öncelikle gaz el bombalarý ile gaz püskürtücü tüpler ve el spreyleri kullanýlmasý talimatý verdi. Tüfekle atýlan gaz fiþeklerinin 40 metreden yakýn mesafelerde kullanýlmamasýný istedi. Güler ayrýca, gaz fiþeklerinin direkt olarak eylemciler ve kiþiler hedef alýnarak kullanýlmamasý ve müdahalelerin kamera ile kayýt altýna alýnmasýnýn saðlanmasý konusunda da uyarýda bulundu.

11 SPOR 11 Belediyespor saðlýk kontrolünden geçti Çorumspor'da, yeni sezon öncesinde lisans vize iþlemleri için gerekli olan saðlýk raporlarýnýn alýnmasýna baþlandý. Dün saat 13.00'te Çorum Özel Hastanesi'nde saðlýk kontrolüne giren futbolcular saðlýk raporu için bir takým testlerden geçtiler. Futbolcular; genel cerrah, dahiliye, ortopedi ve kardiyoloji servislerinde çeþitli testlere tabi tutuldular. Futbolcularý 15 kiþilik bir grubunu kontrolden geçiren Belediyespor bugünde kalan grubu saðlýk kontrolünden geçirecek Saðlýk kontrolünden geçen futbolcularda ciddi bir soruna rastlanýlmadýðý belirtildi. Belediyespor yönetimi saðlýk kontrollerini yapan Çorum Özel Hastanesi yetkililerine teþekkür ettiler. SPOR SERVÝSÝ Çorumspor, Ýskiliplilerle prensip anlaþmasýna vardý Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çorumspor yönetimi transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Yapmýþ olduðu açýklamalarýnda transferde Çorum takýmlarýnda yer alan bazý oyuncularý kadrolarýna dahil etmek istediklerini belirten Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, bu doðrultuda yürüttükleri çalýþmalar neticesinde Ýskilip Beldiyespor'dan Hüseyin Eðer, Osman Boran, Mahir Koçak, Turgay Doðan ve Osman Gýdýk ile prensip anlaþmasýna vardýklarýný söyledi. Ispanak prensip olarak anlaþma saðladýklarý Ýskilip Beldiyesporlu futbolcularý kadrolarýna dahil edip diðer transfer görüþmelerine baþlamak istediklerimi de sözlerine ekledi. Diðer yandan Ýskilip Belediyesporlu futbolcularýn prensip anlaþmasýna varmalarýna raðmen Çorumspor Yönetiminden bazý istekleri olduðu öðrenildi. Futbolcularýn bir iki gün içinde isteklerini yönetime bildirecekleri ve son bir görüþmeden sonra iki tarafýn anlaþmaya varmasý bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu'ndan Ziraat Odasýna ziyaret Sayan, "Belediyespor'un yanýndayýz" Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Belediyespor Yönetim Kurulu son olarak Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý ziyaret etti. Çorum Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül ziyarette yaptýðý konuþmada, Belediyespor yönetimi olarak sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret ettiklerini belirterek, "Kurumlarý ziyaret ediyoruz, bugün Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý ziyaret ettik. Mehmet Sayan beyin yeniden seçilmesinden dolayý tebrik ediyoruz. Mehmet Sayan'a ve yeni yönetimine baþarýlar diliyorum" dedi. Belediyespor olarak ilimizde tüm sivil toplum örgütleriyle ilimizin idarecileriyle bir ve beraber ilimizin tek profesyonel takýmýný en üstlere getirmek için gayret ettiklerini ifade eden Zeki Gül, "Çorum'un adýný taþýyan baþýnda Çorum olan her takým Çorum'un takýmýdýr. Çorum Belediyespor ilimizi temsil eden profesyonel yegane takýmdýr. Çorumlu olan herkes Çorum'u temsil eden takýmýna sahip çýkmalýdýr. Sahip çýkmak Çorum sporunu Çorum dýþýnda tanýtma imkanýdýr. Çorum'un dýþýnda bizi temsil eden hangi takým varsa onlarýn hepside Çorum'u temsil ediyor demektir. Spor ilimizi tanýtma adýna en önemli unsurlar bir tanesidir. Bizlerde hem spor da baþarý çýtasýný daha yükseklere çýkarmak hem de Çorum ilini dýþarýda en güzel þekilde tanýtmak için herkesten katký bekliyoruz. Bu konuda Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan beyde desteklerini esirgemez diye düþünüyoruz " þeklinde konuþtu. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getirerek, Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'e ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Ziraat Odasý olarak her türlü desteði vermeye hazýrýz dedi. Mehmet Sayan, "Biz Çorum'u her alanda temsil eden herkesin yanýnda oluruz ve destekleriz. Çorum Belediyespor'a da elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz" þeklinde konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Batman Petrolspor kulübü, iç transferde 9 futbolcuyla anlaþmaya vardýklarýný açýkladý. Kulüpten yapýlan açýklamada dýþ transfer çalýþmalarýnýn sürdüðü belirtildi. Batman Petrolspor'da yönetim, nihayet takýmda kalan ve giden futbolcularý kamuoyuyla paylaþtý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Basýn Sözcüsü Cemil Arýkan, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgileri paylaþtý: "Teknik Direktörümüz Adnan Þentürk'ün sezon sonu raporu doðrultusunda oyuncularýmýz Erdem Özkurt, Ramiz Ok, Emrah Ateþ, Emir Gökçe, Can Avcý ve Mehmet Þirin Yiðit ile yollarýný ayýrma kararý vermiþ, ayrýca kiralýk olarak oynayan Mehmet Atik ve Ali Kafadar eski takýmlarýna geri dönmüþlerdir. Hüseyin Erol ve Hasan Can Özkan, bonservis bedeli karþýlýðýnda baþka takýmlara transfer olmuþlardýr. Ýç transferde Süleyman Kasap, Ahmet Köseoðlu, Samet Cantürk, Muhammed Kalkan, Muhammed Gönülaçar, Coþkun Korkmaz, Uður Durmuþ, Fatih Þerifoðlu ve Muhammed Fatih Kanat ile Ýç transferde 9 futbolcuyla anlaþma saðlandý anlaþmaya varýlmýþtýr. Dýþ Transferde teknik heyetin raporu doðrultusunda saðbek mevkinde Vedat Taþdemir ile 2 yýllýk sözleþme imzalanmýþtýr. Teknik heyetin raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarý devam etmektedir." GÖZLER DIÞ TRANSFERDE Ýç transferde 9 futbolcuyla anlaþma saðladýklarýný açýklanmasýna raðmen sadece bir dýþ transferin yapýlmasýndan endiþe duyan taraftarlar ise þöyle konuþtu: "Takýmdan birçok oyuncu ayrýldý. Dýþ transferde ise gruptaki kulüplerin çoðu transferi tamamladý. Transfer komitesinin bir an önce dýþ transferde kaliteli isimlerle anlaþmasýný istiyoruz. Aksi halde Petrolspor'un þampiyonluðu baþka bahara kalacaktýr. Bu konuda Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn'ýn da transfer konusunda komiteyi hýzlandýrmasýný bekliyoruz." SPOR SERVÝSÝ Uche Fatsa Belediyespor'da Bölgesel Amatör lig temsilcilerinden Fatsa Belediyespor transferde hýz kesmiyor. Sarý-lacivertliler AlyBerete'nin ardýndan ikinci siyahi oyuncu Uche Victor Odimba ile anlaþmaya vardý sezonu için adeta seferberlik ilan Fatsa Belediyespor 3.lig hedefini tutturmak adýna transferlerini sürdürüyor. Sarý-lacivertli takýmýn transfer komitesi ikinci siyahi oyuncuya da imza attýrarak bombayý patlattý. Fatsa Belediyespor'un 3.lig'e yükselme mücadelesinde iþi þansa býrakmak istemeyen Muammer Coþkun baþkanlýðýndaki yönetim kurulu siyahi forveti Fatsa'ya getirerek imzayý attýrdý. Forvet hattýný Uche Victor Odimba ile güçlendiren sarý-lacivertliler önümüzdeki günlerde transferlerini sürdürecek ve hazýrlýklarý çalýþmalarýna baþlayacak. Fatsa Belediyespor'un 22 yaþýndaki Nijeryalý Forvet oyuncusu Uche Victor Odimba geçen sezon Erganispor formasý ile 26 maçta 13 gol kaydetmiþti. SPOR SERVÝSÝ Satýlýk þeref tribünü Orhangazispor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri Ak Parti, CHP ve MHP'yi ziyaret etti. Kulübün içerisinde bulunduðu maddi manevi bütün zorluklarý siyasilerle paylaþan yöneticiler, ekonomik destek toplamak için þeref tribündeki 104 koltuðun 80'ini satýlýða çýkartý. Satýlan koltuklara sezon boyunca sahibinden izinsiz kimse oturamayacak. Þeref tribünü kombine kart satýþlarýna en büyük destek ise Ak Parti'den geldi. Orhangazispor Kulübü yönetiminin ikinci baþkan ve üyeleri Vergi Dairesi borcu ve yarýn futbolculara ödenmesi gereken peþinatlar için siyasi partilerde destek aradý. ÞEREF TRÝBÜNÜ SATILIÐA ÇIKTI Orhangazispor yöneticilerinin ilk duraðý Cumhuriyet Halk Partisi Orhangazi Ýlçe Baþkanlýðý oldu. Osman Uçar ve yöneticilerin karþýladýðý Orhangazisporlular, gazetelere yansýyan karþýlýklý cevap açýklamalarýnýn kulübe zarar verdiðini söyledi. Yönetim adýna konuþan ikinci baþkan Deniz Kum, siyasi partiler aracýlýðý ile kamuoyunu bilgilendirip, Orhangazispor'un bu tür tartýþmalarla deðil sportif faaliyetlerle anýlmasýný istediklerini açýkladý. Þeref tribünüyle ilgili yönetim kurulunun bir çalýþmasý olduðunu söyleyen Kum, 'Þeref tribünde 104 koltuk var. Bunun 30'unu ayýrdýk, kalan kýsmýný belirli bir rakam doðrultusunda satýp takýma katký toplama kararý aldýk. Bu doðrultuda ilk 20 koltuðu siyasi partilere vereceðiz. Koltuklara isim yazýlacak. Sahibi gelmezse kartýný verdiði kiþi oturabilecek. Yada boþ kalacak' dedi. ORTAM BUZ OLDU Kendisinin de profesyonel ve amatör spor kulübü yöneticiliði yaptýðýný ayný zamanda futbol oynadýðýný söyleyen CHP Baþkaný Osman Uçar, 'Yöneticilerin iþinin çok zor olduðunu biliyorum. Orhangazispor'a sadece Belediye'nin sahip çýkmasý yetmiyor. Sanayinin de destek vermesi lazým. Bu taþýn altýna herkes elini koymalý. Bu takýma sahip çýkmak hepimizin boynunun borcu' dedi. CHP Baþkaný Uçar, yöneticilerin destek gelmezse kulüp küme düþer ifadelerine karþýlýk 'Bu takým küme düþerse faturasý Belediye'ye kesilir' demesi ortamý bir anda soðuttu. Öfkelendiði dikkat çeken Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar'ýn özel kalemi de olan Deniz Kum, 'Belediye'ye hangi anlamda faturasý kesecekler. Ýsmail Tartar'ýn küme düþmesi þöyle olur; ilgilenmez gerekli müdürünü görevlendirmez Ýlçenin Kaymakamý var. Okçuluk kulübüne para toplarken ilçenin spor müdürlüðüne para toplarken Orhangazispor'a gelecek olan cezalarý da engelleyebilir mesela. Geçmiþte bunlarý da yaþadýk. Biz kendimizi haklý çýkartýrýz. Deriz ki kardeþim biz 3 senedir bu iþin içindeyiz. Maddi manevi Belediye'nin þartlarýný ve Belediye'nin gelebilecek olan bütün kaynaklarýný kullanýyoruz biz. Bunu anlatabiliriz. Belediye kaybeder kaybetmez bunu zaman gösterir' dedi. Uçar'ýn biraz siyasi cevap oldu uyarýsýna da Kum, 'Hiç önemli deðil, saðlýk olsun' diye cevap verdi.

12 Amatörde sezon öncesi ilk toplantý yarýn Amatör Futbol Sezonunun ilk teknik toplantýsý yarýn de ASKF Toplantý salonunda yapýlacak. Teknik toplantýda U14, U15, U17, 1. Amatör Küme U19 ile Birinci Amatör Küme Büyükler Liginin kuralarý çekilecek ve ayrýca teknik toplantýda Liglerin baþlama tarihleri ile oynanacak kategorilerinin statüsü hakkýnda da bilgi verilecek. Kulüpler için önemli olacak bu toplantýda Amatör Futbol sezonunda Aktarma, Kulüp Vizesi, Filiz Lisans çýkartýlmasý hakkýnda da bilgilendirmeler yapýlacak ve Amatör Futbol Sezonunda uygulanacak esaslar kitapçýklarý daðýtýlacaðý da belirtildi. Belediyespor vites yükseltiyor Belediyespor transfer komitesine sezon öncesi son uyarýmýz!... Futbolda, kaleciler, golcüler ve diðerleri vardýr Çorum Belediyespor Vedat Aþkan, Nedim Köseoðlu, Buðra Erdoðan, Osman Bodur, Erol Topaloðlu ve Yakup Kayýþý transfer etti. Bu futbolcularason olarak ise golcü Batman Petrolspor'danEmir Gökçe'yi kattý. Haber baþlýðý olarak ilk bakýþta, hoca, kaleci ve golcüler dýþýndaki futbolculara haksýzlýk yapýyor muþuz gibi gözükse de, iþin doðrusu, hiç de öyle deðil. Yakýn futbol tarihimizde kalecinin ve golcünün ne denli önemli olduðunu anlamak için Süper Lig'imizdeki þampiyon takýmlara ve onlarýn þampiyonluktaki en etkili futbolcularýna bakmamýz yeterli görünür. Örneðin; Schumacher -Aykut, Simoviç -Tanju, Taffarel-Hakan Þükür, Volkan -Alex, Muslera- Burak Yýlmaz örnekleriyle kaleci ve golcünün önemi defalarca yaþanarak kanýtlanmýþtýr. Futbolda, þampiyon olmak istiyorsan, golcün ve kalecin çok kaliteli, mümkünse, en kalitelisinden olacak. Oysa Çorum Belediyespor transfer komitesi Nedim, Vedat ve Buðra ile heveslendirdiði taraftarýný kaleci ve golcü transferi konusunda hayal kýrýklýðýna uðratacak gibi. Günümüz futbolunda, tabi ki hem kalecisi, hem golcüsü kaliteli olan her takým kesin þampiyon olamýyor. Ancak futbolda, þampiyonluk kazanmýþ hemen hemen her takýmýn, çok iyi bir kalecisi ve çok iyi bir golcüsü vardýr. HALÝT KILIÇ'IN ETKÝSÝ NE KADAR OLUR? Yapýlan transferlere bakýldýðýnda ne bir kalecisi ne de adýndan söz ettirecek bir golcü aldýrabilen teknik direktör Halit Kýlýç'ýn bu kadro yapýsý ile nasýl 2. Lig hedefine ulaþacaðý merak konusu oldu.dünyanýn en ünlü futbol yorumcularýndansimoncuper'in teorisine göre teknik direktörün maçýn sonucuna etkisi maksimum yüzde 20! Bu þartlar altýnda iyi bir kalecisi ve golcüsü de bulunmayan Halit Kýlýç'ýn Belediyespor'a katkýsýnýn sýnýrý oldukça düþük kalacaktýr. ADNAN YALÇIN Yeni sezona zýmba gibi girmek isteyen Çorum Belediyespor ilk etap çalýþmalarýnda gün geçtikçe tempo artarken günde çift antrenman programýný da sürdürüyor. Sabah saat 10.00'da Teknik Direktör Halit Kýlýç ve yardýmcý hocalar Arif Ceylan ve stajyer hoca Zakir Ardahanlý nezaretinde yapýlan çalýþmada tüm futbolcular katýlýrken, aðrýlarý bulunan Haydar takýmdan ayrý olarak yer hareketleri ile fizik kondisyon çalýþmasý yaptý. Isýnma hareketleri ile baþlayan çalýþma yarý sahada süreyle tempolu koþular ide devam etti. Koþu aralarýnda dinlenme bölümlerinde esneme çalýþmalarý yapan takým tempolu koþularýn ardýndan antrenmanýn son bölümünde 10 dakikalýk düz koþu çalýþmasý ve yer hareketleri ile sabah çalýþmasýný tamamladýlar. Dünkü çalýþmalar öðleden sonra yapýlan topla teknik ve top kapma çalýþmalarý ile tamamlandý. Futbolcularýn toplu çalýþmalarda oldukça hýrslý olduklarý gözlenirken teknik ekip zaman zaman futbolcularý birbirlerine yavaþ girmeleri yönünde uyarýlarda bulunmak durumunda kaldýlar. ADNAN YALÇIN Karpuzlar Genel Kaptan Hamit'ten Belediyesporlu futbolcular sýcaða ve yükselen tempoya raðmen antrenmanlarda canla baþla çalýþýyorlar. Futbolcularýn çalýþmasýndan memnun kalan Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk futbolcularý karpuzla ödüllendirdi. Tüm çalýþmalarý olduðu gibi dün sabah yapýlan çalýþmayý da takip eden genel kaptan Hamit Iþýk, futbolcularýn aðýr çalýþma temposunu görünce futbolcularýna karpuz aldý. Futbolcularýn kaynaþmasýnda ve çalýþma temposundan memnun olan genel kaptan, bir kaleci ve bir stoper transferi ile ligde çok iddialý bir takým olacaklarýný söyledi. FURKAN KARPUZUN EN ÝYÝ YERÝNÝ KAPTI Antrenmanlarda çalýþkanlýðý ile dikkatleri çeken orta saha oyuncusu Furkan Çalýþýr, antrenmanýn sonunda karpuz seçimine gelindiðinde çalýþkan olduðu kadar zeki olduðunuda gösterdi. Genç futbolcu karpuzun göbeðini alarak afiyetle yedi. Belediyespor Bursaspor'un 3. kalecisinin peþinde Kaleci arayýþlarýný sürdüren Çorum Belediyespor Süper lig ekiplerinden Buýrsaspor'un üçüncü kalecisi genç milli Sercan Þen'in peþine düþtü. Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk genç kaleci için çok iyi referanslarýn geldiðini Bursaspor'un kamp programýnýn sona ermesi ile genç kalecinin Bursaspor'un pilot takýmý OyakRenaultspor'atransfer olmadan önce harekete geçerek kadrolarýna dahil etmek istediklerini söyledi. Hamit Iþýk, Bursaspor üçüncü kalecisi konumundaki Sercan Þen'in geçtiðimiz yýl A2 liginde forma giydiðini maliyetinin kendilerini düþündürdüðünü yönetim ile yapýlacak görüþmeler sonunda bu transfer için kesin adýmlar atacaklarýný söyledi. ADNAN YALÇIN Alt yapýya gerektiði önemi vermediði yönünde tepkiler alan Belediyespor yönetimi gelecek yýl Akademi Ligine katýlacak Akademi Ligi gelecek yýla kaldý Bu sezon Akademi Liglerine katýlmayacaðýný açýklayan Belediyespor yönetimi gelecek yýl Akademi Lig'ine katýlmayý planladýðý öðrenildi.edinilen bilgilere göre, alt yapýnýn bu sezon için Akademi Ligi'ne katýlmak için hazýrlýklarýný yapamadýðý bilgisine ulaþýlýrken, diðer yandanbelediyespor yönetiminin yüksek maddi giderleri öne sürerek Akademi Ligi'ne katýlmayacaðý iddia edilmiþti. Federasyonun maddi anlamda kulüplere destek verdiði ve Akademi Ligi'nin düþünüldüðü gibi büyük bir maddi gider yaratmayacaðý bilgisine ulaþan Belediyespor yönetimininbu kez lige hazýrlýklarýn yapýlamadýðý gerekçesi ile bu sezon Akademi Ligi'ne katýlmayý düþünmediði gelen haberler arasýnda yer aldý. Akademi Liglerine katýlmayarak alt yapýya gerektiði önemi vermediði yönünde spor camiasýndan büyük tepki alan Belediyespor yönetiminin gelecek sezon tüm kategorilerde Akademi Ligi'ne katýlmayý planladýðý kaydedildi. Stoper ve kaleci için araþtýrmalar yeniden baþladý Çorum Belediyespor transfer çalýþmalarýna yeniden baþladý. Bir müddet önce transferde kaleci ve stoper arayýþlarýný askýya aldýklarýný açýklayan Belediyespor transfer komitesi yeniden çalýþmalarýna hýz verdi. Kaleci arayýþýnda Süper Lig ekibi Bursaspor'un üçüncü kalecisi Sercan Þen'i takibe alan transfer komitesi stoper transferi için ise 2. Lig ekibitarsusýdmanyurdu'ndan stoper Harun Ufuk Söylemez'den haber bekliyor. Belediyespor yönetiminin haber beklediði Harun Ufuk Söylemez'in Tarsus Ýdmanyurdu ile anlaþmaya vardýðý öðrenilirken bu futbolcunun transferi þimdilik oldukça zor görünüyor. HARUN UFUK SÖYLEMEZ Tarsus Ýdmanyurdu'nda geçtiðimiz sezon forma giyen Harun Ufuk Söylemez geçtiðimiz sezon yaþadýðý ciddi sakatlýk nedeniyle sadece 1 maçta forma giyebilmiþ. Ýstanbul Alibeyköyspor'da profesyonel olan futbolcu sýrasý ile Çerkezköyspor, Ýstanbulspor, Maltepespor ve Tarsus Ýdmanyurdu'nda forma giydi. ADNAN YALÇIN

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı