destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m..."

Transkript

1

2 Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : Türkiye Vak flar Bankas MEB Bürosu ANK : fl Bankas Meflrutiyet fiubesi ANK : Oyak Bank K z lay fiubesi ANK : MT-001 Akbank K z lay fiubesi ANK : Halk Bankas Bahçelievler fiubesi ANK : Finansbank Ankara fiubesi : SMS yoluyla nakit ba fl için (YTL) : Kampanyaya ba flta bulunmak istiyorsan z, Avea arac l yla 7555 e k sa mesaj (SMS) göndererek her mesajda 5 YTL lik ba flta bulunabilirsiniz.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 26 TEMMUZ Baflbakan Erdo an n ABD temaslar TBMM gece-gündüz çal flt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, D fliflleri Bakan ve AK Parti nin halk m z n teveccühü ile ço unlukta oldu u 22 nci Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Devlet Bakan Ali Dönem Parlamentosu 2 y l 7 ay içerisinde 596 kanunun alt na Babacan, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ile birlikte imza att. Bu çal flmalar ile 22 nci Dönem TBMM, yüzde 75 lik ABD ye önemli bir ziyarette bulundu. kanunlaflma oran yla en yüksek performans yakalam fl oldu ABD ile stratejik müttefikiz Abdullah Gül, son ABD ziyaretini ve görüflmelerde ele alınan konuları Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 24 E itimde ayr mc l k yap lmamal 26 Baflbakan Erdo an, Gaziantep te YÖK ün meslek liselerine uygulad katsay uygulamas yla ilgili yaflanan tart flmalara de indi. Müzakere sürecine haz r z Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan Türkiye ile AB iliflkilerini ve 3 Ekim de bafllayacak müzakere sürecini Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 19 Bulgaristan ile bir ad m daha yak nlaflt k Bulgaristan ile Türkiye arasında tamamlanan Hamzabeyli ve Lesovo Gümrük Kapısı düzenlenen törenle hizmete açıldı. 20 Milletimizin paras na sahip ç k yoruz AK Parti iktidarı gereken yasal düzenlemeleri yaparak tahsilat dönemini bafllattı. TMSF ilk kez bu yıl hazineye 2 katrilyon TL tutarında yüklü bir geri ödeme yaptı. 38 Tar m ürünleri sigorta kapsam nda Üreticilerin do al afetler ve kötü iklim koflulları nedeniyle u radıkları zararları karflılamayı amaçlayan Tarım Sigortaları Kanunu kabul edildi. 22 Zorunlu tasarruf geri ödemeleri ki y l içinde 8 katrilyon 287 trilyon lira hak sahiplerine ödendi. 44 lçe ve lk Kademe Belediye Baflkanlar Toplant s Yerel Yönetimler Baflkanl 4-5 Haziran tarihleri aras nda Bursa da lçe ve lk Kademe Belediye Baflkanlar Toplant s düzenledi.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:3 Say : 26 Temmuz 2005 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Murat Dirican Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Arzu Aygan Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L ED TÖRDEN Aln m z aç k, yüzümüz ak AK Parti iktidar 32 ayd r ifl bafl nda. Geçen süre içinde hayat n her alan nda at lan ad mlar ve al nan sonuçlarla aln m z aç k, yüzümüz ak. Geçmiflte telaffuzundan bile kaç n lan köklü sorunlar AK Parti iktidar n n ak lc çözümleriyle ülke gündemini terk ediyor. Türkiye ilk kez AK Parti iktidar yla faiz ödemelerinden 15, bütçe giderlerinden ise 20 katrilyon liran n üzerinde tasarruf sa l yor. Bütçe ilk kez AK Parti iktidar ile fazla veriyor. Ödemeler rahatl yor, aç klar azal yor. AK Parti iktidar yla Türkiye sadece istismar edilmifl kaynaklar n de- il, kay p y llar n da kazanmaya bafll yor. AK Parti iktidar ndan önceki hükümetlerin, çal flanlar tasarrufa teflvik etmek amac yla yapt klar zorunlu kesintilerden toplanan paran n nereye gitti i bilinmiyor. AK Parti den önceki hiçbir iktidar, çal - flanlar n paras n iade etmeye yanaflmad. Milletin iktidar ise bu alanda da verdi i sözün gere ini yapt. AK Parti iktidar iki y l içinde 8 katrilyon 287 trilyon liray hak sahiplerine aktard. Nerede oldu u bile bilinmeyen paralar hak sahiplerinin cebindeki yerini ald. Devlet ve hükümet güven kazand. Batan-bat r lan bankalardan, Haziran 2005 e kadarki son 2,5 y ll k dönemde yap lan tahsilat n tutar 2 milyar dolar aflt. Medya, çimento ve iletiflim sektörlerindeki büyük flirketlerin de sat lmas yla 2005 y l sonuna kadar 5 milyar dolara yak n bir tahsilat hedefi planland. Dökülen su kab n doldurmasa da yükümüz azald. Otomotiv üretimimiz 2004 y l nda yüzde 54.4 artarak 823 bin rakam na ulaflt. Otomotiv ihracat n n tutar 2005 y l n n ilk 5,5 ay nda 6 milyar 100 milyon dolar aflarken Türkiye bu sektörde de devler liginde yer ald. Geçmiflte her ay otomatik zam yap lan elektri e AK Parti iktidar ile 32 ayd r hiç zam yap lmad. Aksine, fatura bafl na kesilen güç bedeli uygulamas kald r ld. Sanayi kesimine fiyat indirimi sa land. AK Parti iktidar yla muhtarlar m z yüzde 100 maafl art fl ald. Tar m ürünlerine do al afetlere karfl sigorta imkan sa land. Önümüzdeki y llar içinde yolsuz ve susuz köy b rak lmamas planland. Esnaf m za demokratik örgütlenme imkan sa land. Türkiye kazand. Esen kal n

5 TEMMUZ TAR H Erzurum Kongresi nin aç l fl Erzurum Kongresi nin Milli Mücadele tarihinde çok özel ve önemli bir yeri vard r. 23 Temmuz da bafllayan kongreye Erzurum, Bitlis, Van, Trabzon temsilcileri kat lm fl, Mustafa Kemal Pafla kongre baflkan seçilmifltir. 7 A ustos 1919 a kadar süren Kongre sonucunda flu kararlar al nm flt r: 1- Milli s n rlar içinde bulunan vatan parçalar bir bütündür. Birbirinden ayr lamaz. 2- Her türlü yabanc iflgal ve müdahalesine karfl ve Osmanl Hükümeti nin ifl yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatan korumaya ve istiklali elde etmeye stanbul Hükümeti muktedir olamad takdirde bu gayeyi gerçeklefltirmek için geçici bir hükümet kurulacakt r. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmam flsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacakt r. 4- Kuvâ-yi Milliye yi tek kuvvet tan mak ve milli iradeyi hakim k lmak temel prensiptir. 5- H ristiyan az nl klara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. 7- Milletimiz, ça dafl gayelerin büyüklü üne inan r ve teknik, s nai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyac m z takdir eder. 8- Milli Meclis in derhal toplanmas n ve hükümet ifllerinin Meclis taraf ndan kontrol edilmesini sa lamak için çal fl lacakt r. K br s Bar fl Harekat Temmuz 1974 te, EOKA c Nikos Sampson, Yunanistan daki askeri cuntan n deste iyle K br s ta darbe yaparak yönetimi eline geçirdi ve adadaki Türklere yönelik sald r lara bafllad. Türk Ordusu garantör devlet s fat yla bu sald r lar durdurmak ve adan n fiilen Yunanistan a ba lanmas n önlemek amac yla K br s a asker ç kard. Lozan Anlaflmas Kurtulufl Savafl n n baflar yla sonuçlanmas üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde bir konferans toplanmas n kararlaflt rd. 21 Kas m 1922 de bafllayan Konferans 4 fiubat 1923 te kesintiye u rad. 23 Nisan 1923 te görüflmeler yeniden bafllad. 24 Temmuz 1923 te 143 maddelik esas anlaflma imzaland. Böylece Türkiye milletleraras platformda resmen tan nd Cezayir in ba ms zl Frans z htilali Kore Savafl Everest zirvesine ilk ç k fl Cezayir 1830 dan 1962 ye kadar Frans z egemenli inde kald. Cezayir halk özellikle y llar nda büyük bir büyük bir ba ms zl k mücadelesi verdi. Bu dönemde 1.5 milyon Cezayirli hayat n kaybetti. 1 Temmuz 1962 de yap lan referandum sonucunda Cezayir ba ms zl na kavufltu. Fransa da 1787 den beri devam eden isyanlar 1789 y l nda doruk noktas na ulaflarak Fransa ve Dünya tarihinde yeni bir ça aç lmas na neden oldu. 14 Temmuz da Paris halk ayaklanarak, Bastille Hapishanesi ni ele geçirdi. Kral halk n egemenli ini tan d n ilan etmek zorunda kald. Türkiye Kore Savafl ile ilgili BM karar n onaylad ve ABD önderli inde oluflturulacak Birleflik Komutanl a asker yollamay kabul etti. Bakanlar Kurulu, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi nin talebi üzerine, Kore ye kiflilik birlik gönderilmesine karar verdi y l nda dünyan n en yüksek tepesi olan 8888 metrelik Everest tepesine ilk ç k fl gerçeklefltirildi. Edmund Hillary ve k lavuzu Tenzing taraf ndan gerçeklefltirilen ç k fl öncesinde bir çok kez Everest e ç kmak için giriflimde bulunulmufl fakat bunlar n hepsi baflar s z olmufltu.

6 Dünya Aktüalite Atlas AB zirvesinde bütçe anlaflmazl n AB Zirvesi, bütçe konusunda uzlaflma sa lanamadan sona erdi. AB Dönem Baflkan Lüksemburg Baflbakan Jean-Claude Juncker, devlet ve hükümet baflkanlar n n bir öneri üzerinde uzlaflamad n ve AB'nin derin bir krize girdi ini söyledi. Juncker, baz ülkelerin uzlaflma konusunda yeterli kadar niyetli olmad - n belirtirken, Almanya Baflbakan Gerhard Schröder de Birlik içinde iki cephe olufltu unu, bir taraf n serbest ticaret bölgesi istedi ini, di er taraf n ise siyasi uyum için çaba harcad n kaydetti. Schröder ve Fransa Cumhurbaflkan Jacques Chirac, krizin baflar s zl kla sonuçlanmas ndan ngiltere ve Hollanda y sorumlu tuttu. ran da Cumhurbaflkanl seçimlerinin galibi Ahmedinecad n ran'da dün yap lan cumhurbaflkanl seçimini muhafazakar olarak bilinen Mahmud Ahmedinecad kazand. çiflleri Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre, Ahmedinecad, seçimlerin ikinci turunda say lan oylar n yüzde 62,1'ini al rken, l ml çizgisiyle tan nan eski Cumhurbaflkan Ali Ekber Haflimi Rafsancani, yüzde 35,5 te kald. Lübnan da zafer Hariri blo unun n Lübnan da, parlamento seçimlerinin dördüncü ve son turu dün yap ld. Parlamentoda ço- unluk, Suriye karfl t muhalefetin oldu. Lübnan çiflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, parlamento seçimlerinin dördüncü turunda, Suriye karfl t muhalefetin parlamentodaki 28 sandalyeyi de kazand belirtildi. Dört turlu seçimler sonunda Suriye karfl t muhalefet, parlamentonun genelinde de ço unlu u elde ederken; muhalefetin lideri ve eski baflbakan Refik Hariri nin o lu Saad El Hariri de, parlamentoda ço unlu u aç k farkla ele geçirdi ini duyurdu. BM: 171 milyon çocuk tehlikeli ifllerde çal fl yor BM Çocuk Fonu (UNI- CEF), 171 milyon çocu un madenler ve tafl ocaklar yla, kimyasal maddeler, zehirler ve a r makinelerin kullan ld tehlikeli ifl yerlerinde çal flt n bildirdi. UNICEF Baflkan Ann Veneman, hayat n zorluklar ve fakirlikten kurtulman n en iyi yolu olan kaliteli bir e itim almas gereken 246 milyon çocu un, zor koflullar alt nda çal flt n belirtti. Veneman, yar nki ''Çocuk flçili iyle Mücadele Günü'' nedeniyle yay nlad - raporda, yafllar 5'e kadar inen çocuk iflçilerin y prat c ifllerde, sert hava koflullar nda ve hiçbir sa l k hizmeti almadan uzun saatler boyunca çal flt n kaydetti. Veneman, Güney Amerika, Afrika ve Asya'daki maden ocaklar nda çal -

7 K br s görüflmeleri sonuçsuz bitti n K br sl Rumlar ve Türkler aras nda Avrupa Birli i nin mali yard m ve serbest ticaret tüzü- ü konular nda Brüksel de yürüttü ü görüflmeler, sonuç al - namadan noktaland. Avrupa Birli i arabulucular, K br sl Türklere yönelik do rudan ticaret tüzü ü üzerindeki Rum engelinin kald r lmas için iki taraf aras nda kabul edilebilir bir formül bulmay hedefliyordu. KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, Rumlar n, do rudan ticaretin KKTC nin tan nmas anlam na gelece i yönündeki görüflü nedeniyle limanlar n kullan m na karfl ç kt n belirtti. Bulgaristan da genel seçimler n Bulgaristan daki meclis genel seçimlerinde sosyalist ana muhhalefet partisi birinci parti oldu. Oyların yüzde 31 ini alan sosyalist Parti, iktidardaki kinci Simeon Ulusal Hareketi ni açık farkla geride bıraktı. ktidar partisinin oy oranı yüzde 20 de kaldı. Bulgaristan Türkleri nin Hak ve Özgürlükler Hareketi yüzde 12 lik oy oranına ulaflırken ilk kez genel seçime katılan aflırı milliyetçi Ataka Partisi nin oy oranı yüzde 8 oldu. Sosyalist Parti Genel Baflkanı Sergey Staniflev Ataka dıflındaki bütün partilerle koalisyon görüflmeleri yapmaya hazır olduklarını duyurdu. flan çocuk iflçilerin ölüm, yaralanma ve kronik hastal klara yakalanma tehlikesinin yüksek oldu unu aç klad. UNICEF, merkezi sviçre'nin Cenevre kentindeki bir di er BM kurumu olan Uluslararas Çal flma Örgütü'nün (ILO) maden ve tafl ocaklar nda çocuk iflçili ine son kampanyas na kat ld - n bildirmiflti. Eski ABD tar m bakan Ann Veneman, UNICEF'in 10 y ld r baflkanl n yapan Carol Bellamy'nin emekli olmas nedeniyle geçen ay bafl nda örgütün baflkanl na getirilmiflti. Lübnan da eski komünist lidere suikast Lübnan da Komünist Parti nin eski baflkan George Havi, otomobiline yerlefltirilen bomban n patlamas sonucu öldü. Havi, Pazar günkü seçimleri kazanan Suriye karfl t seçim ittifak na dahildi. K br s Bar fl Gücü nün görev süresi 6 ay daha uzat ld BM Genel Sekreteri Kofi Annan' n Güvenlik Konseyi'ne sundu u rapor çerçevesinde ngiltere taraf ndan verilen bir karar tasar s n görüflen Güvenlik Konseyi, oy birli iyle, BM K br s Bar fl Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini alt ayl na uzatt. Rusya ile Çin, 40 y ll k s n r ihtilaf sorununu çözdü Rusya ve Çin 40 y ll k görüflmeler neticesinde s n r anlaflmas imzalad. Rusya D fliflleri Bakan Sergei Lavrov ve Çin D fliflleri Bakan Li Zhaoxing taraf ndan Rusya'n n Vladivostok kentinde imzalanan anlaflmayla 40 y ld r devam eden s n r anlaflmazl son buldu. AB-Akdeniz Toplant s Kas m da Barselona da yap lacak AB üyesi ülkelerle Akdeniz ülkelerinin hükümet ve devlet baflkanlar n bir araya getirecek toplant n n, Kas m'da spanya'n n Barselona kentinde yap lmas planlan yor. Bu toplant, Avrupa-Akdeniz ortakl n n 1995'te kurulmas ndan bu yana yap lacak en üst düzey toplant olacak. Toplant da bölgede meydana gelen de ifliklikler dikkate al narak yeni bir eylem plan n n haz rlanmas bekleniyor. OPEC günlük petrol üretimini art rd Petrol hraç Eden Ülkeler Teflkilat, OPEC, Viyana daki toplant s nda yükselen petrol fiyatlar na karfl günlük petrol üretimini artt rma karar ald. Buna göre, OPEC üyeleri günlük üretimini 500 bin varil daha artt rarak 28 milyon varile ç kard.

8 ktidar m z Türkiye ye kaybettirmiyor, kazand r yor BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN 22 HAZ RAN 2005 TAR H NDE AK PART GRUP TOPLANTISINDA YAPTI I KONUfiMADAN NOTLAR... T ürkiye nin sorunlar n aflmak için gösterdi imiz gayretler sonucu çözümü a rlaflt r lan, zorlaflt r lan sorunlar da tek tek çözülüyor ya da çözülme sürecine giriyor. Ülkemizi halk yla birlikte büyütme yolunda millet olarak, devlet olarak kat etti imiz yol daha ileri mesafeler alabilmemizin sa lam bir zemini olmufltur. Bu anlamda AK Parti iktidar n n, AK Parti siyasetinin Türkiye ye kazand rd uzlaflma, diyalog ve mutabakat kültürü inan yorum ki bundan sonraki süreçte de siyaset kültürümüzün en belirgin karakteri haline gelecektir. R. Tayyip Erdo an Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti TBMM Grup Toplant s nda, hükümetin özellefltirme politikas n n yan s ra, AB ile iliflkileri de erlendirdi ve esnaflar m za kredi faiz oranlar n n düflürüldü ü müjdesini verdi. Çat flma de il uzlaflma Yola ç kt m z gün siyaseti çat flma alanlar nda de il, uzlaflma alanlar nda yapaca m z vaadettik. Yola ç kt m z günden bu yana da bu çizgide yürüdük. Biz biliyorduk ki siyaseti milletle devlet aras ndaki iliflkilerde bir çat flma arac na dönüfltürenleri milletimiz affetmez ve gördük ki affetmedi de. Keza siyaseti millet ad na, milletin talep ve özlemleri ad na de il de, kendi nam- hesab na yapanlar da millet affetmedi. Merkez ve çevre, metropol ve taflra, nihayet millet ve devlet aras nda gerilim kurgulayarak siyaset planlayanlar n, siyaset dizayn edenlerin bu milletin ruh kökü ile ilgisi olmad görülmüfltür. Bilelim ve onlar da bilsinler ki bundan önce oldu- u gibi bundan sonra da Türkiye nin sorunlar n, müflterek akl ve toplumsal vicdan en üst düzeyde ülke sorumlulu unu harekete geçirmek suretiyle çözme kararl l nday z. Ertelenmifl sorunlar Hal n n alt na süpürülmüfl, dondurulmufl, ertelenmifl sorunlar büyüyerek, önyarg larla beslenerek karfl n za ç k yor. Bugün de toplumun gündeminde, medyan n gündeminde, ayd nlar n gündeminde, siyasetin gündeminde böyle sorunlar var. Özellefltirme bu sorunlardan biridir. Üniversitelerde yaflanan baflörtüsü sorunu bunlardan 6 Türkiye Bülteni

9 biridir. Bu sorunlar bütün s cakl yla yaflanmaktad r. Bunlar flüphesiz ki görmemezlikten gelemeyiz. Erzurum da yaflananlar Erzurum da evlad üniversiteyi bitiren bir annenin k z n n en anlaml, en özel, en duygusal gününde bile hakarete u ramas na kadar vard r lan bir uygulama bu milletin hiçbir sa duyulu insan n n kabul edemeyece i bir davran flt r. Nitekim bu milletin hiçbir sa duyulu ferdi bu olay tasvip etmedi ve bu olay da tasvip görmedi, göremezdi de. Bu kadar insafs zca bir uygulaman n, bu millete mensup olan bir insan n hayal gücüne bile s mas beklenemez, mümkün de ildir. nan yorum ki her zaman söyledi im, özellikle toplumsal mutabakat, kurumlar n mutabakat diye ifade etti- im, özgüvenle, adalet ve hakkaniyet duygusuna inanarak bugüne kadar yapt m z gibi halk n ve bu ülke çocuklar n n önündeki bu zorluklar aflaca z ve milletin vicdan n da ferahlataca z. Hepimiz bu ülkenin insan y z Türkiye küçük meseleleri büyüterek zaman ve enerji kaybetmeseydi, vatandafl na güven esas nda, asl nda hem vatandafll k ba lar n hem de vatandafllar n güçlendirmeye odaklansayd bugün çok daha ileride olacakt k. Ne özellefltirmeyi ne de üniversitelerde çocuklar m z n e itim haklar n, vatandafll k haklar n verelim mi vermeyelim mi, e itimde özgürlük haklar n verelim mi vermeyelim mi bunlar konuflmayacak, bu sorunlar aflm fl olacakt k. Evet hepimiz bu ülkenin insan y z. Bu topra n suyuyla, ekme iyle, ruhuyla bugünlere gelmifliz. Çat flmadan medet umanlardan uza z Bu ruha, bu topra n de erlerine, bu ülkenin kimli ine sahip ç kmaya hep birlikte devam edece iz. Türkiye nin kimli ini asla yere düflürmeyece iz. Birileri kendisiyle kavgal, ülkesiyle kavgal, vatandafl yla kavgal. Bir yandan, özellikle gerilimden, çat flmadan medet umman n gayreti içerisinde olabilir. Ama biz o birileriyle ayn kulvarda olmayaca z. Bu ruha, bu topra n de erlerine, bu ülkenin kimli ine sahip ç kmaya hep birlikte devam edece iz. Türkiye nin kimli ini asla yere düflürmeyece iz. Birileri kendisiyle kavgal, ülkesiyle kavgal, vatandafl yla kavgal. Bir yandan, özellikle gerilimden, çat flmadan medet umman n gayreti içerisinde olabilir. Ama biz o birileriyle ayn kulvarda olmayaca z. Siyasi istikrars zl ortadan kald rd k Hükümetimiz flimdiye kadar ülkenin geliflmesinin önündeki en büyük engeli oluflturan siyasi istikrars zl k unsurunu ortadan kald rm fl, siyasi ve ekonomik politikalar n iç sürtüflmelerden uzak, kararl ve süratli bir flekilde uygulanmas n mümkün k lm flt r. Türkiye gelece e güvenle bakar bir hale gelmifltir. Mali disiplin sa lanm fl, enflasyon kontrol alt na al nm fl, istikrarl büyümenin temelleri at lm fl, bütçe aç klar katlan labilir düzeylere geriletilmifl, uzun zamandan beri ilk kez faiz d fl fazlan n yan nda bütçe fazlas gözlenmeye bafllanm flt r. Devletin yeniden yap lanmas için özellefltirme, siyasi kararl l kla kamu kurulufllar ve ba ms z düzenleyici kurumlarla iflbirli i içerisinde artan bir h zla sürdürülmektedir. 2.3 milyar dolarl k özellefltirme Özellefltirme sürecinde 2003 y l n n bafl ndan itibaren, kararl ve baflar l bir uygulama sergilendi i hepinizin malumudur. 25 y ld r gündemimizi iflgal eden bu konunun çözüme kavuflturulmas ve Türkiye Bülteni 7

10 Bir yat r m n devlete ait olmas millilik sebebi de ildir. Bu ülkeye katma de er sa layan her yat r m millidir. Biz böyle bak yoruz ve bafl m z gözümüz üzerinde de yerleri var diyoruz. Art k devletin s rt ndan kazanma dönemini bitiriyoruz, onun için özellefltirmede kararl l m z sürecektir. gündem d fl na ç kar lmas temel hedeflerimizden biridir. Sadece 2004 y l nda gerçeklefltirilen özellefltirme uygulamalar tutar 1.3 milyar dolar aflm fl bulunmaktad r. Sadece 2004 y l ve 2005 y l - n n ilk befl ay nda 2.3 milyar dolar de erinde özellefltirme ifllemi tamamlanm fl, özellefltirme uygulamalar ndan elde edilen gelirlerin 1 milyar dolarl k k sm hazineye aktar lm flt r. Ayr ca 2004 y l içerisinde 2003 y l ndan önce özellefltirme fonu ad na yap lan 800 milyon dolar tutar ndaki borçlanman n tamam, vadesi henüz gelmemifl olanlar da dahil olmak üzere ödenmifltir. Özellefltirme bu y l da devam edecek 2005 y l da büyük ve önemli özellefltirme uygulamalar n n gündemde oldu u bir y l olacakt r. Türk Telekom hisselerinin yüzde 55 nin özellefltirilmesinde sona yaklaflm fl bulunuyoruz. 24 Haziran da teklifler al nacak. TÜPRAfi n yüzde 51, Erdemir in yüzde 46.1 oran ndaki hisselerinin özellefltirilme ihaleleri ise devam ediyor. Biz y llard r kangren haline getirilen bir çok sorunda oldu u gibi Erdemir in özellefltirilmesinin tamamlanmas konusunda da tam bir kararl l k içindeyiz. Erdemir özellefltirilmesinde üretimin yat r mlar n ve istihdam n devam na ve iflletmenin süreklili ine iliflkin tüm tedbirler al nm flt r. Biz ülkemizde kal c temeller atmak istiyoruz. Onun için de diyoruz ki, devlet ticaretle u raflmaz. Devlet ufuk verir. Denetler, düzenler, biz bunu baflar yoruz ve bunu baflarmak zorunday z. Gelece i bu noktada teminat alt na almak için bu ad mlar atmak durumunday z. Devletin s rt ndan kazanma dönemini bitiyoruz Bir yat r m n devlete ait olmas millilik sebebi de ildir. Bu ülkeye katma de er sa layan her yat r m millidir. Biz böyle bak yoruz ve bafl m z gözümüz üzerinde de yerleri var diyoruz. Vars n ana muhalefet partisi, vars n di er siyasi partiler, parlamento içi, parlamento d fl fark etmez bu konuda farkl siyasi anlay fla sahip olsunlar. Biz hepsine sayg duyar z ama bizim anlay fl m zda bunun yeri yok. Çünkü bunun bedelini biz tarihte çok a r ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Ama bundan sonra ödeyemeyiz. Art k devletin s rt ndan kazanma dönemini bitiriyoruz, onun için özellefltirmede kararl l m z sürecektir. Esnaf kredi miktar n 5 kat na ç kard k Türkiye Halk Bankam z n Esnaf ve Sanatkara kulland rd kredi miktar, y llar itibariyle Aral k 2002 de 136 trilyon TL idi. Bu rakam Aral k 2003 te 685 trilyona ç kard k. Bizim iktidar m z döneminde, demek ki neredeyse 5 kat na ç kt. Aral k 2004 te ise bu rakam tam 1 katrilyon 212 trilyon TL ye ç kt. Bugün itibariyle ulaflt m z miktar ise 1 katrilyon 450 trilyon TL y l nda kredi kullanan esnaf ve sanatkar say s 69 bin idi te yani bizim iktidar m z döneminde bu say 145 bine, 2004 te ise 209 bine yükseldi. Bugün ise bu say 220 bine ulaflm fl durumda. 300 bin esnaf m z yeniden kepenk açt Ba -Kur a prim borcu olan esnaf ve sanatkar m z kredi kullanam - yordu. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle bunu tümüyle ortadan kald rd k, sicil aff getirdik. Yaklafl k 150 bin esnaf m z yeniden ekonomiye kazand rd k y l nda 100 bin, 2004 y l nda da Türkiye Bülteni

11 bin olmak üzere toplam 300 bin esnaf m z iflyerini ya yeniden açt ya da yeni ifl kurdu. Bu yolla 372 bin 500 kifliye de ifl sa lanm fl oldu. Esnafa faiz müjdesi Aral k 2002 de yüzde 47 olan kredi faiz oran peyder pey düflürdük. Aral k 2003 te faiz oran yüzde 30, Ocak 2005 te ise yüzde 18 e düflürdük. Bugün sizlere yeni bir müjde veriyorum. 1 Temmuz 2005 ten geçerli olmak üzere bu oran yüzde 16.5 a düflürdük y l sonuna kadar esnaf ve sanatkarlara kulland r lacak kredi hedefimizi ise 1 Katrilyon 750 trilyon TL olarak belirliyoruz. AB ye uyum süreci taviz verme de ildir Türkiye nin AB ye tam üyeli ine içeride ve d flar da muhalif olan kesimler, AB nin yaflad krizle birlikte muhalefet gerekçelerini art rmaya veya yenilerini eklemeye bafllad lar. As l olarak dile getirdikleri husus AB nin gelece inin belirsizleflti i. Bu belirsizlik karfl s nda Türkiye nin reform sürecini devam ettirmesinin ve yeni ad mlar atmas n n do ru olmayaca d r. Bafltan flunu ifade etmeliyim ki bu iddiay dile getirenler Türkiye nin AB ne uyum sürecini taviz verme olarak alg layan bir zihni yap ya sahiptirler. Buradaki as l mesele Türkiye ye ve dünyaya nas l bakt m zla ilgilidir. Türkiye nin evrensel demokratik normlara uyum sa lamas n, özgürleflmesini dünya ile bütünleflmesini arzulayanlar n bu reformlar bir taviz gibi alg lamas mümkün de ildir. Bunlar taviz gibi alg layanlar n milletin refah n n artmas, daha hürriyetçi bir düzende yaflamas ile derin problemler ve çat flmalar var demektir. Hatta bunlar taviz gibi alg layanlar n bu milletle problemleri var demektir. Kendi yolumuza devam ederiz Biz e er düflünce özgürlü ünü savunuyorsak, e er biz din ve vicdan özgürlü ünü savunuyorsak, e er biz teflebbüs hürriyetini savunuyorsak, e er biz örgütlenme özgürlü ünü savunuyorsak, özgürlükçü bir demokratik yaflam istiyorsak AB flu karar vermifl, bu karar vermifl bizi ilgilendirmez. Biz bunun ad n yani Kopenhag siyasi kriterlerinin ad n, Ankara siyasi kriterleri koyar yolumuza devam ederiz. Bunu kaç kez söyledik. Ne yaz k ki Türkiye nin siyasi gelene i içinde ülkedeki her yenileflmeyi, özgürlükçü de iflimi taviz gören marazi bir ruh hali hep var olagelmifltir. Bu ruh halinin Türkiye ye kazand raca hiç bir fley yoktur. AB nin tarihinin önemli krizlerinden biriyle karfl karfl ya oldu u do rudur. Ancak Türkiye nin AB güzergah nda att ad mlar n bu kriz ba lam nda de erlendirilmemesi gerekir. 1 Temmuz 2005 ten geçerli olmak üzere esnaf ve sanatkarlar m z n kulland kredilerin faiz oran n yüzde 16.5 a düflürdük y l sonuna kadar esnaf ve sanatkarlara kulland r lacak kredi hedefimizi ise 1 Katrilyon 750 trilyon TL olarak belirliyoruz. Türkiye 3 Ekim de müzakerelere bafllayacak Türkiye demokrasi ve refah aray fl ndan asla vazgeçemez. Bu aray fl milletin aray fl d r. Bu aray fl art k y llar n özlemine yönelik bir aray flt r. AB süreci Türkiye nin bu aray fl na çok ciddi katk sa lam flt r, sa layacakt r. Bundan sonra da biz bu süreci bu anlay flla sürdürece iz. Türkiye bu süreçteki ad mlar n kararl l kla atmaya devam edecektir. Türkiye 3 Ekim de kararlaflt r ld gibi tam üyelik müzakerelerine bafllayacakt r. Türkiye Bülteni 9

12 D fl Temaslar 7-10 HAZ RAN 2005 WASHINGTON - NEW YORK t t Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Devlet Bakan Ali Babacan, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ile birlikte ABD ye önemli bir ziyarette bulundu. Yap lan görüflmelerde ikili iliflkilerin yan s ra baflta K br s, Irak, Afganistan terörle mücadele olmak üzere küresel ve bölgesel sorunlar da ele al nd. Görüflmelerin ard ndan iki ülkenin stratejik ortakl bir kez daha vurgulan rken, iliflkilerin daha ileriye götürülmesi yönünde önemli ad mlar at ld. 10 Türkiye Bülteni

13 ABD 7 HAZ RAN Baflbakan Erdo an, ABD deki temaslar çerçevesinde ilk olarak Washington da Amerikan-Türk Konseyi nin 24 üncü y ll k genel kurulu kapan fl yeme ine kat larak bir konuflma yapt. 21 inci yüzy l n yeni f rsat, risk ve tehditlerine iliflkin olarak iki ülkenin vizyonlar n n ve stratejilerinin örtüfltü ünü belirten Baflbakan Erdo an, iki ülkenin ortak gündeminde terörle ve kitle imha silahlar n n yay lmas na karfl mücadeleden Irak a, Ortado u sorununun çözümüne, Kafkasya ve Orta Asya n n istikrar na, Afganistan n yeniden imar ndan enerji güvenli ine kadar pek çok konuda paralellik bulundu unu ifade etti. Baflbakan Erdo an, böylesine aflikar bir vizyon ortakl na ra men, gerek Türkiye gerek Amerika kamuoylar nda iki ülke iliflkilerinin gelece ine dair son dönemde yap lmakta olan karamsar spekülasyonlar anlamakta güçlük çekti imi belirtmek istiyorum. Gerçek olan fludur: E er bizden önceki nesiller güçlü bir Türk-Amerikan ortakl infla etmemifl olsalard, biz bugün bu ortakl n temellerini atmakla u rafl yor olacakt r dedi. bir ülke olarak Türkiye nin, Dünya Bankas ile çok verimli iliflkilerini koruyaca na inand n kaydetti. Baflbakan Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi ndeki Türk Dostluk Grubu ve ABD kongresindeki Türkiye Çal flma Grubu ile kongrede düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Devlet Bakan Ali Babacan ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ile birlikte kat ld bu resepsiyonun ard ndan Senato ço unluk lideri Bill Frist ile görüfltü. 9 HAZ RAN Washington daki temaslar n n ard ndan New York a geçen Baflbakan Erdo an, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile çal flma yeme inde bir araya geldi. Yaklafl k bir saat süren görüflmede baflta K br s ve Irak konular olmak üzere uluslararas sorunlar ve BM yi ilgilendiren meseleler ele al nd. Baflbakan Erdo an, Foreign Policy Assocation taraf ndan düzenlenen toplant ya kat larak bir konuflma yapt. 8 HAZ RAN Baflbakan Erdo an, ABD Baflkan Bush ile Beyaz Saray da bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, Beyaz Saray daki ikinci görüflmesini ABD Baflkan Yard mc - s Dick Cheney ile yapt. Türkiye ile ABD aras ndaki ikili ticaret konular n n ele al nd görüflmede, Baflbakan Erdo an, ABD Baflkan Yard mc s Cheney i Türkiye ye davet ederken, Cheney de bu davetle ilgilendi ini ve yak n bir gelecekte Türkiye ye gelebilece ini söyledi. Baflbakan Erdo an, daha sonra Dünya Bankas Baflkan Paul Wolfowitz ile ikili bir görüflme gerçeklefltirdi. Bu görüflmenin ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlayan Wolfowitz, Türkiye nin ekonomik reform program n n çok iyi sonuçlar üretti ini ve üretmeye devam etti ini ö renmekten de çok memnun oldum diye konufltu. Wolfowitz, orta gelirli 10 HAZ RAN Baflbakan Erdo an, Anti-Defamation League isimli Musevi kuruluflu taraf ndan 2. Dünya Savafl s ras nda Yahudilerin kurtar lmas na katk da bulunan baz diplomatlar m z n an s na düzenlenecek ödül törenine kat ld. Amerikan medya kurulufllar yla görüflmelerde bulunan Baflbakan Erdo an, daha sonra Uluslararas Anlay fl fl Konseyi kuruluflunun düzenledi i ö le yeme inde; bankac l k, havac l k, iletiflim ve enerji alan nda faaliyet gösteren ifladamlar ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Connecticut a geçerek Skorsky üretim tesislerini gezen Baflbakan Erdo an, New York a dönüflünde Türkevi nde Türk dernekleriyle görüfltü ve onuruna verilen resepsiyona kat ld. Baflbakan Erdo an, Ahmet Ertegün ün düzenledi i akflam yeme ine kat ld ktan sonra Türkiye ye hareket etti. Türkiye Bülteni 11

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

TÜS AD. ÇALIfiMALARI. TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE

TÜS AD. ÇALIfiMALARI. TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2006 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD 2002 y l çal flmalar 3 cilt olarak düzenlenmifltir. Cilt 1:

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı