destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m..."

Transkript

1

2 Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : Türkiye Vak flar Bankas MEB Bürosu ANK : fl Bankas Meflrutiyet fiubesi ANK : Oyak Bank K z lay fiubesi ANK : MT-001 Akbank K z lay fiubesi ANK : Halk Bankas Bahçelievler fiubesi ANK : Finansbank Ankara fiubesi : SMS yoluyla nakit ba fl için (YTL) : Kampanyaya ba flta bulunmak istiyorsan z, Avea arac l yla 7555 e k sa mesaj (SMS) göndererek her mesajda 5 YTL lik ba flta bulunabilirsiniz.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 26 TEMMUZ Baflbakan Erdo an n ABD temaslar TBMM gece-gündüz çal flt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, D fliflleri Bakan ve AK Parti nin halk m z n teveccühü ile ço unlukta oldu u 22 nci Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Devlet Bakan Ali Dönem Parlamentosu 2 y l 7 ay içerisinde 596 kanunun alt na Babacan, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ile birlikte imza att. Bu çal flmalar ile 22 nci Dönem TBMM, yüzde 75 lik ABD ye önemli bir ziyarette bulundu. kanunlaflma oran yla en yüksek performans yakalam fl oldu ABD ile stratejik müttefikiz Abdullah Gül, son ABD ziyaretini ve görüflmelerde ele alınan konuları Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 24 E itimde ayr mc l k yap lmamal 26 Baflbakan Erdo an, Gaziantep te YÖK ün meslek liselerine uygulad katsay uygulamas yla ilgili yaflanan tart flmalara de indi. Müzakere sürecine haz r z Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan Türkiye ile AB iliflkilerini ve 3 Ekim de bafllayacak müzakere sürecini Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 19 Bulgaristan ile bir ad m daha yak nlaflt k Bulgaristan ile Türkiye arasında tamamlanan Hamzabeyli ve Lesovo Gümrük Kapısı düzenlenen törenle hizmete açıldı. 20 Milletimizin paras na sahip ç k yoruz AK Parti iktidarı gereken yasal düzenlemeleri yaparak tahsilat dönemini bafllattı. TMSF ilk kez bu yıl hazineye 2 katrilyon TL tutarında yüklü bir geri ödeme yaptı. 38 Tar m ürünleri sigorta kapsam nda Üreticilerin do al afetler ve kötü iklim koflulları nedeniyle u radıkları zararları karflılamayı amaçlayan Tarım Sigortaları Kanunu kabul edildi. 22 Zorunlu tasarruf geri ödemeleri ki y l içinde 8 katrilyon 287 trilyon lira hak sahiplerine ödendi. 44 lçe ve lk Kademe Belediye Baflkanlar Toplant s Yerel Yönetimler Baflkanl 4-5 Haziran tarihleri aras nda Bursa da lçe ve lk Kademe Belediye Baflkanlar Toplant s düzenledi.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:3 Say : 26 Temmuz 2005 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Murat Dirican Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Arzu Aygan Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L ED TÖRDEN Aln m z aç k, yüzümüz ak AK Parti iktidar 32 ayd r ifl bafl nda. Geçen süre içinde hayat n her alan nda at lan ad mlar ve al nan sonuçlarla aln m z aç k, yüzümüz ak. Geçmiflte telaffuzundan bile kaç n lan köklü sorunlar AK Parti iktidar n n ak lc çözümleriyle ülke gündemini terk ediyor. Türkiye ilk kez AK Parti iktidar yla faiz ödemelerinden 15, bütçe giderlerinden ise 20 katrilyon liran n üzerinde tasarruf sa l yor. Bütçe ilk kez AK Parti iktidar ile fazla veriyor. Ödemeler rahatl yor, aç klar azal yor. AK Parti iktidar yla Türkiye sadece istismar edilmifl kaynaklar n de- il, kay p y llar n da kazanmaya bafll yor. AK Parti iktidar ndan önceki hükümetlerin, çal flanlar tasarrufa teflvik etmek amac yla yapt klar zorunlu kesintilerden toplanan paran n nereye gitti i bilinmiyor. AK Parti den önceki hiçbir iktidar, çal - flanlar n paras n iade etmeye yanaflmad. Milletin iktidar ise bu alanda da verdi i sözün gere ini yapt. AK Parti iktidar iki y l içinde 8 katrilyon 287 trilyon liray hak sahiplerine aktard. Nerede oldu u bile bilinmeyen paralar hak sahiplerinin cebindeki yerini ald. Devlet ve hükümet güven kazand. Batan-bat r lan bankalardan, Haziran 2005 e kadarki son 2,5 y ll k dönemde yap lan tahsilat n tutar 2 milyar dolar aflt. Medya, çimento ve iletiflim sektörlerindeki büyük flirketlerin de sat lmas yla 2005 y l sonuna kadar 5 milyar dolara yak n bir tahsilat hedefi planland. Dökülen su kab n doldurmasa da yükümüz azald. Otomotiv üretimimiz 2004 y l nda yüzde 54.4 artarak 823 bin rakam na ulaflt. Otomotiv ihracat n n tutar 2005 y l n n ilk 5,5 ay nda 6 milyar 100 milyon dolar aflarken Türkiye bu sektörde de devler liginde yer ald. Geçmiflte her ay otomatik zam yap lan elektri e AK Parti iktidar ile 32 ayd r hiç zam yap lmad. Aksine, fatura bafl na kesilen güç bedeli uygulamas kald r ld. Sanayi kesimine fiyat indirimi sa land. AK Parti iktidar yla muhtarlar m z yüzde 100 maafl art fl ald. Tar m ürünlerine do al afetlere karfl sigorta imkan sa land. Önümüzdeki y llar içinde yolsuz ve susuz köy b rak lmamas planland. Esnaf m za demokratik örgütlenme imkan sa land. Türkiye kazand. Esen kal n

5 TEMMUZ TAR H Erzurum Kongresi nin aç l fl Erzurum Kongresi nin Milli Mücadele tarihinde çok özel ve önemli bir yeri vard r. 23 Temmuz da bafllayan kongreye Erzurum, Bitlis, Van, Trabzon temsilcileri kat lm fl, Mustafa Kemal Pafla kongre baflkan seçilmifltir. 7 A ustos 1919 a kadar süren Kongre sonucunda flu kararlar al nm flt r: 1- Milli s n rlar içinde bulunan vatan parçalar bir bütündür. Birbirinden ayr lamaz. 2- Her türlü yabanc iflgal ve müdahalesine karfl ve Osmanl Hükümeti nin ifl yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatan korumaya ve istiklali elde etmeye stanbul Hükümeti muktedir olamad takdirde bu gayeyi gerçeklefltirmek için geçici bir hükümet kurulacakt r. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmam flsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacakt r. 4- Kuvâ-yi Milliye yi tek kuvvet tan mak ve milli iradeyi hakim k lmak temel prensiptir. 5- H ristiyan az nl klara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. 6- Manda ve himaye kabul olunamaz. 7- Milletimiz, ça dafl gayelerin büyüklü üne inan r ve teknik, s nai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyac m z takdir eder. 8- Milli Meclis in derhal toplanmas n ve hükümet ifllerinin Meclis taraf ndan kontrol edilmesini sa lamak için çal fl lacakt r. K br s Bar fl Harekat Temmuz 1974 te, EOKA c Nikos Sampson, Yunanistan daki askeri cuntan n deste iyle K br s ta darbe yaparak yönetimi eline geçirdi ve adadaki Türklere yönelik sald r lara bafllad. Türk Ordusu garantör devlet s fat yla bu sald r lar durdurmak ve adan n fiilen Yunanistan a ba lanmas n önlemek amac yla K br s a asker ç kard. Lozan Anlaflmas Kurtulufl Savafl n n baflar yla sonuçlanmas üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde bir konferans toplanmas n kararlaflt rd. 21 Kas m 1922 de bafllayan Konferans 4 fiubat 1923 te kesintiye u rad. 23 Nisan 1923 te görüflmeler yeniden bafllad. 24 Temmuz 1923 te 143 maddelik esas anlaflma imzaland. Böylece Türkiye milletleraras platformda resmen tan nd Cezayir in ba ms zl Frans z htilali Kore Savafl Everest zirvesine ilk ç k fl Cezayir 1830 dan 1962 ye kadar Frans z egemenli inde kald. Cezayir halk özellikle y llar nda büyük bir büyük bir ba ms zl k mücadelesi verdi. Bu dönemde 1.5 milyon Cezayirli hayat n kaybetti. 1 Temmuz 1962 de yap lan referandum sonucunda Cezayir ba ms zl na kavufltu. Fransa da 1787 den beri devam eden isyanlar 1789 y l nda doruk noktas na ulaflarak Fransa ve Dünya tarihinde yeni bir ça aç lmas na neden oldu. 14 Temmuz da Paris halk ayaklanarak, Bastille Hapishanesi ni ele geçirdi. Kral halk n egemenli ini tan d n ilan etmek zorunda kald. Türkiye Kore Savafl ile ilgili BM karar n onaylad ve ABD önderli inde oluflturulacak Birleflik Komutanl a asker yollamay kabul etti. Bakanlar Kurulu, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi nin talebi üzerine, Kore ye kiflilik birlik gönderilmesine karar verdi y l nda dünyan n en yüksek tepesi olan 8888 metrelik Everest tepesine ilk ç k fl gerçeklefltirildi. Edmund Hillary ve k lavuzu Tenzing taraf ndan gerçeklefltirilen ç k fl öncesinde bir çok kez Everest e ç kmak için giriflimde bulunulmufl fakat bunlar n hepsi baflar s z olmufltu.

6 Dünya Aktüalite Atlas AB zirvesinde bütçe anlaflmazl n AB Zirvesi, bütçe konusunda uzlaflma sa lanamadan sona erdi. AB Dönem Baflkan Lüksemburg Baflbakan Jean-Claude Juncker, devlet ve hükümet baflkanlar n n bir öneri üzerinde uzlaflamad n ve AB'nin derin bir krize girdi ini söyledi. Juncker, baz ülkelerin uzlaflma konusunda yeterli kadar niyetli olmad - n belirtirken, Almanya Baflbakan Gerhard Schröder de Birlik içinde iki cephe olufltu unu, bir taraf n serbest ticaret bölgesi istedi ini, di er taraf n ise siyasi uyum için çaba harcad n kaydetti. Schröder ve Fransa Cumhurbaflkan Jacques Chirac, krizin baflar s zl kla sonuçlanmas ndan ngiltere ve Hollanda y sorumlu tuttu. ran da Cumhurbaflkanl seçimlerinin galibi Ahmedinecad n ran'da dün yap lan cumhurbaflkanl seçimini muhafazakar olarak bilinen Mahmud Ahmedinecad kazand. çiflleri Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre, Ahmedinecad, seçimlerin ikinci turunda say lan oylar n yüzde 62,1'ini al rken, l ml çizgisiyle tan nan eski Cumhurbaflkan Ali Ekber Haflimi Rafsancani, yüzde 35,5 te kald. Lübnan da zafer Hariri blo unun n Lübnan da, parlamento seçimlerinin dördüncü ve son turu dün yap ld. Parlamentoda ço- unluk, Suriye karfl t muhalefetin oldu. Lübnan çiflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, parlamento seçimlerinin dördüncü turunda, Suriye karfl t muhalefetin parlamentodaki 28 sandalyeyi de kazand belirtildi. Dört turlu seçimler sonunda Suriye karfl t muhalefet, parlamentonun genelinde de ço unlu u elde ederken; muhalefetin lideri ve eski baflbakan Refik Hariri nin o lu Saad El Hariri de, parlamentoda ço unlu u aç k farkla ele geçirdi ini duyurdu. BM: 171 milyon çocuk tehlikeli ifllerde çal fl yor BM Çocuk Fonu (UNI- CEF), 171 milyon çocu un madenler ve tafl ocaklar yla, kimyasal maddeler, zehirler ve a r makinelerin kullan ld tehlikeli ifl yerlerinde çal flt n bildirdi. UNICEF Baflkan Ann Veneman, hayat n zorluklar ve fakirlikten kurtulman n en iyi yolu olan kaliteli bir e itim almas gereken 246 milyon çocu un, zor koflullar alt nda çal flt n belirtti. Veneman, yar nki ''Çocuk flçili iyle Mücadele Günü'' nedeniyle yay nlad - raporda, yafllar 5'e kadar inen çocuk iflçilerin y prat c ifllerde, sert hava koflullar nda ve hiçbir sa l k hizmeti almadan uzun saatler boyunca çal flt n kaydetti. Veneman, Güney Amerika, Afrika ve Asya'daki maden ocaklar nda çal -

7 K br s görüflmeleri sonuçsuz bitti n K br sl Rumlar ve Türkler aras nda Avrupa Birli i nin mali yard m ve serbest ticaret tüzü- ü konular nda Brüksel de yürüttü ü görüflmeler, sonuç al - namadan noktaland. Avrupa Birli i arabulucular, K br sl Türklere yönelik do rudan ticaret tüzü ü üzerindeki Rum engelinin kald r lmas için iki taraf aras nda kabul edilebilir bir formül bulmay hedefliyordu. KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, Rumlar n, do rudan ticaretin KKTC nin tan nmas anlam na gelece i yönündeki görüflü nedeniyle limanlar n kullan m na karfl ç kt n belirtti. Bulgaristan da genel seçimler n Bulgaristan daki meclis genel seçimlerinde sosyalist ana muhhalefet partisi birinci parti oldu. Oyların yüzde 31 ini alan sosyalist Parti, iktidardaki kinci Simeon Ulusal Hareketi ni açık farkla geride bıraktı. ktidar partisinin oy oranı yüzde 20 de kaldı. Bulgaristan Türkleri nin Hak ve Özgürlükler Hareketi yüzde 12 lik oy oranına ulaflırken ilk kez genel seçime katılan aflırı milliyetçi Ataka Partisi nin oy oranı yüzde 8 oldu. Sosyalist Parti Genel Baflkanı Sergey Staniflev Ataka dıflındaki bütün partilerle koalisyon görüflmeleri yapmaya hazır olduklarını duyurdu. flan çocuk iflçilerin ölüm, yaralanma ve kronik hastal klara yakalanma tehlikesinin yüksek oldu unu aç klad. UNICEF, merkezi sviçre'nin Cenevre kentindeki bir di er BM kurumu olan Uluslararas Çal flma Örgütü'nün (ILO) maden ve tafl ocaklar nda çocuk iflçili ine son kampanyas na kat ld - n bildirmiflti. Eski ABD tar m bakan Ann Veneman, UNICEF'in 10 y ld r baflkanl n yapan Carol Bellamy'nin emekli olmas nedeniyle geçen ay bafl nda örgütün baflkanl na getirilmiflti. Lübnan da eski komünist lidere suikast Lübnan da Komünist Parti nin eski baflkan George Havi, otomobiline yerlefltirilen bomban n patlamas sonucu öldü. Havi, Pazar günkü seçimleri kazanan Suriye karfl t seçim ittifak na dahildi. K br s Bar fl Gücü nün görev süresi 6 ay daha uzat ld BM Genel Sekreteri Kofi Annan' n Güvenlik Konseyi'ne sundu u rapor çerçevesinde ngiltere taraf ndan verilen bir karar tasar s n görüflen Güvenlik Konseyi, oy birli iyle, BM K br s Bar fl Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini alt ayl na uzatt. Rusya ile Çin, 40 y ll k s n r ihtilaf sorununu çözdü Rusya ve Çin 40 y ll k görüflmeler neticesinde s n r anlaflmas imzalad. Rusya D fliflleri Bakan Sergei Lavrov ve Çin D fliflleri Bakan Li Zhaoxing taraf ndan Rusya'n n Vladivostok kentinde imzalanan anlaflmayla 40 y ld r devam eden s n r anlaflmazl son buldu. AB-Akdeniz Toplant s Kas m da Barselona da yap lacak AB üyesi ülkelerle Akdeniz ülkelerinin hükümet ve devlet baflkanlar n bir araya getirecek toplant n n, Kas m'da spanya'n n Barselona kentinde yap lmas planlan yor. Bu toplant, Avrupa-Akdeniz ortakl n n 1995'te kurulmas ndan bu yana yap lacak en üst düzey toplant olacak. Toplant da bölgede meydana gelen de ifliklikler dikkate al narak yeni bir eylem plan n n haz rlanmas bekleniyor. OPEC günlük petrol üretimini art rd Petrol hraç Eden Ülkeler Teflkilat, OPEC, Viyana daki toplant s nda yükselen petrol fiyatlar na karfl günlük petrol üretimini artt rma karar ald. Buna göre, OPEC üyeleri günlük üretimini 500 bin varil daha artt rarak 28 milyon varile ç kard.

8 ktidar m z Türkiye ye kaybettirmiyor, kazand r yor BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN 22 HAZ RAN 2005 TAR H NDE AK PART GRUP TOPLANTISINDA YAPTI I KONUfiMADAN NOTLAR... T ürkiye nin sorunlar n aflmak için gösterdi imiz gayretler sonucu çözümü a rlaflt r lan, zorlaflt r lan sorunlar da tek tek çözülüyor ya da çözülme sürecine giriyor. Ülkemizi halk yla birlikte büyütme yolunda millet olarak, devlet olarak kat etti imiz yol daha ileri mesafeler alabilmemizin sa lam bir zemini olmufltur. Bu anlamda AK Parti iktidar n n, AK Parti siyasetinin Türkiye ye kazand rd uzlaflma, diyalog ve mutabakat kültürü inan yorum ki bundan sonraki süreçte de siyaset kültürümüzün en belirgin karakteri haline gelecektir. R. Tayyip Erdo an Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti TBMM Grup Toplant s nda, hükümetin özellefltirme politikas n n yan s ra, AB ile iliflkileri de erlendirdi ve esnaflar m za kredi faiz oranlar n n düflürüldü ü müjdesini verdi. Çat flma de il uzlaflma Yola ç kt m z gün siyaseti çat flma alanlar nda de il, uzlaflma alanlar nda yapaca m z vaadettik. Yola ç kt m z günden bu yana da bu çizgide yürüdük. Biz biliyorduk ki siyaseti milletle devlet aras ndaki iliflkilerde bir çat flma arac na dönüfltürenleri milletimiz affetmez ve gördük ki affetmedi de. Keza siyaseti millet ad na, milletin talep ve özlemleri ad na de il de, kendi nam- hesab na yapanlar da millet affetmedi. Merkez ve çevre, metropol ve taflra, nihayet millet ve devlet aras nda gerilim kurgulayarak siyaset planlayanlar n, siyaset dizayn edenlerin bu milletin ruh kökü ile ilgisi olmad görülmüfltür. Bilelim ve onlar da bilsinler ki bundan önce oldu- u gibi bundan sonra da Türkiye nin sorunlar n, müflterek akl ve toplumsal vicdan en üst düzeyde ülke sorumlulu unu harekete geçirmek suretiyle çözme kararl l nday z. Ertelenmifl sorunlar Hal n n alt na süpürülmüfl, dondurulmufl, ertelenmifl sorunlar büyüyerek, önyarg larla beslenerek karfl n za ç k yor. Bugün de toplumun gündeminde, medyan n gündeminde, ayd nlar n gündeminde, siyasetin gündeminde böyle sorunlar var. Özellefltirme bu sorunlardan biridir. Üniversitelerde yaflanan baflörtüsü sorunu bunlardan 6 Türkiye Bülteni

9 biridir. Bu sorunlar bütün s cakl yla yaflanmaktad r. Bunlar flüphesiz ki görmemezlikten gelemeyiz. Erzurum da yaflananlar Erzurum da evlad üniversiteyi bitiren bir annenin k z n n en anlaml, en özel, en duygusal gününde bile hakarete u ramas na kadar vard r lan bir uygulama bu milletin hiçbir sa duyulu insan n n kabul edemeyece i bir davran flt r. Nitekim bu milletin hiçbir sa duyulu ferdi bu olay tasvip etmedi ve bu olay da tasvip görmedi, göremezdi de. Bu kadar insafs zca bir uygulaman n, bu millete mensup olan bir insan n hayal gücüne bile s mas beklenemez, mümkün de ildir. nan yorum ki her zaman söyledi im, özellikle toplumsal mutabakat, kurumlar n mutabakat diye ifade etti- im, özgüvenle, adalet ve hakkaniyet duygusuna inanarak bugüne kadar yapt m z gibi halk n ve bu ülke çocuklar n n önündeki bu zorluklar aflaca z ve milletin vicdan n da ferahlataca z. Hepimiz bu ülkenin insan y z Türkiye küçük meseleleri büyüterek zaman ve enerji kaybetmeseydi, vatandafl na güven esas nda, asl nda hem vatandafll k ba lar n hem de vatandafllar n güçlendirmeye odaklansayd bugün çok daha ileride olacakt k. Ne özellefltirmeyi ne de üniversitelerde çocuklar m z n e itim haklar n, vatandafll k haklar n verelim mi vermeyelim mi, e itimde özgürlük haklar n verelim mi vermeyelim mi bunlar konuflmayacak, bu sorunlar aflm fl olacakt k. Evet hepimiz bu ülkenin insan y z. Bu topra n suyuyla, ekme iyle, ruhuyla bugünlere gelmifliz. Çat flmadan medet umanlardan uza z Bu ruha, bu topra n de erlerine, bu ülkenin kimli ine sahip ç kmaya hep birlikte devam edece iz. Türkiye nin kimli ini asla yere düflürmeyece iz. Birileri kendisiyle kavgal, ülkesiyle kavgal, vatandafl yla kavgal. Bir yandan, özellikle gerilimden, çat flmadan medet umman n gayreti içerisinde olabilir. Ama biz o birileriyle ayn kulvarda olmayaca z. Bu ruha, bu topra n de erlerine, bu ülkenin kimli ine sahip ç kmaya hep birlikte devam edece iz. Türkiye nin kimli ini asla yere düflürmeyece iz. Birileri kendisiyle kavgal, ülkesiyle kavgal, vatandafl yla kavgal. Bir yandan, özellikle gerilimden, çat flmadan medet umman n gayreti içerisinde olabilir. Ama biz o birileriyle ayn kulvarda olmayaca z. Siyasi istikrars zl ortadan kald rd k Hükümetimiz flimdiye kadar ülkenin geliflmesinin önündeki en büyük engeli oluflturan siyasi istikrars zl k unsurunu ortadan kald rm fl, siyasi ve ekonomik politikalar n iç sürtüflmelerden uzak, kararl ve süratli bir flekilde uygulanmas n mümkün k lm flt r. Türkiye gelece e güvenle bakar bir hale gelmifltir. Mali disiplin sa lanm fl, enflasyon kontrol alt na al nm fl, istikrarl büyümenin temelleri at lm fl, bütçe aç klar katlan labilir düzeylere geriletilmifl, uzun zamandan beri ilk kez faiz d fl fazlan n yan nda bütçe fazlas gözlenmeye bafllanm flt r. Devletin yeniden yap lanmas için özellefltirme, siyasi kararl l kla kamu kurulufllar ve ba ms z düzenleyici kurumlarla iflbirli i içerisinde artan bir h zla sürdürülmektedir. 2.3 milyar dolarl k özellefltirme Özellefltirme sürecinde 2003 y l n n bafl ndan itibaren, kararl ve baflar l bir uygulama sergilendi i hepinizin malumudur. 25 y ld r gündemimizi iflgal eden bu konunun çözüme kavuflturulmas ve Türkiye Bülteni 7

10 Bir yat r m n devlete ait olmas millilik sebebi de ildir. Bu ülkeye katma de er sa layan her yat r m millidir. Biz böyle bak yoruz ve bafl m z gözümüz üzerinde de yerleri var diyoruz. Art k devletin s rt ndan kazanma dönemini bitiriyoruz, onun için özellefltirmede kararl l m z sürecektir. gündem d fl na ç kar lmas temel hedeflerimizden biridir. Sadece 2004 y l nda gerçeklefltirilen özellefltirme uygulamalar tutar 1.3 milyar dolar aflm fl bulunmaktad r. Sadece 2004 y l ve 2005 y l - n n ilk befl ay nda 2.3 milyar dolar de erinde özellefltirme ifllemi tamamlanm fl, özellefltirme uygulamalar ndan elde edilen gelirlerin 1 milyar dolarl k k sm hazineye aktar lm flt r. Ayr ca 2004 y l içerisinde 2003 y l ndan önce özellefltirme fonu ad na yap lan 800 milyon dolar tutar ndaki borçlanman n tamam, vadesi henüz gelmemifl olanlar da dahil olmak üzere ödenmifltir. Özellefltirme bu y l da devam edecek 2005 y l da büyük ve önemli özellefltirme uygulamalar n n gündemde oldu u bir y l olacakt r. Türk Telekom hisselerinin yüzde 55 nin özellefltirilmesinde sona yaklaflm fl bulunuyoruz. 24 Haziran da teklifler al nacak. TÜPRAfi n yüzde 51, Erdemir in yüzde 46.1 oran ndaki hisselerinin özellefltirilme ihaleleri ise devam ediyor. Biz y llard r kangren haline getirilen bir çok sorunda oldu u gibi Erdemir in özellefltirilmesinin tamamlanmas konusunda da tam bir kararl l k içindeyiz. Erdemir özellefltirilmesinde üretimin yat r mlar n ve istihdam n devam na ve iflletmenin süreklili ine iliflkin tüm tedbirler al nm flt r. Biz ülkemizde kal c temeller atmak istiyoruz. Onun için de diyoruz ki, devlet ticaretle u raflmaz. Devlet ufuk verir. Denetler, düzenler, biz bunu baflar yoruz ve bunu baflarmak zorunday z. Gelece i bu noktada teminat alt na almak için bu ad mlar atmak durumunday z. Devletin s rt ndan kazanma dönemini bitiyoruz Bir yat r m n devlete ait olmas millilik sebebi de ildir. Bu ülkeye katma de er sa layan her yat r m millidir. Biz böyle bak yoruz ve bafl m z gözümüz üzerinde de yerleri var diyoruz. Vars n ana muhalefet partisi, vars n di er siyasi partiler, parlamento içi, parlamento d fl fark etmez bu konuda farkl siyasi anlay fla sahip olsunlar. Biz hepsine sayg duyar z ama bizim anlay fl m zda bunun yeri yok. Çünkü bunun bedelini biz tarihte çok a r ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Ama bundan sonra ödeyemeyiz. Art k devletin s rt ndan kazanma dönemini bitiriyoruz, onun için özellefltirmede kararl l m z sürecektir. Esnaf kredi miktar n 5 kat na ç kard k Türkiye Halk Bankam z n Esnaf ve Sanatkara kulland rd kredi miktar, y llar itibariyle Aral k 2002 de 136 trilyon TL idi. Bu rakam Aral k 2003 te 685 trilyona ç kard k. Bizim iktidar m z döneminde, demek ki neredeyse 5 kat na ç kt. Aral k 2004 te ise bu rakam tam 1 katrilyon 212 trilyon TL ye ç kt. Bugün itibariyle ulaflt m z miktar ise 1 katrilyon 450 trilyon TL y l nda kredi kullanan esnaf ve sanatkar say s 69 bin idi te yani bizim iktidar m z döneminde bu say 145 bine, 2004 te ise 209 bine yükseldi. Bugün ise bu say 220 bine ulaflm fl durumda. 300 bin esnaf m z yeniden kepenk açt Ba -Kur a prim borcu olan esnaf ve sanatkar m z kredi kullanam - yordu. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle bunu tümüyle ortadan kald rd k, sicil aff getirdik. Yaklafl k 150 bin esnaf m z yeniden ekonomiye kazand rd k y l nda 100 bin, 2004 y l nda da Türkiye Bülteni

11 bin olmak üzere toplam 300 bin esnaf m z iflyerini ya yeniden açt ya da yeni ifl kurdu. Bu yolla 372 bin 500 kifliye de ifl sa lanm fl oldu. Esnafa faiz müjdesi Aral k 2002 de yüzde 47 olan kredi faiz oran peyder pey düflürdük. Aral k 2003 te faiz oran yüzde 30, Ocak 2005 te ise yüzde 18 e düflürdük. Bugün sizlere yeni bir müjde veriyorum. 1 Temmuz 2005 ten geçerli olmak üzere bu oran yüzde 16.5 a düflürdük y l sonuna kadar esnaf ve sanatkarlara kulland r lacak kredi hedefimizi ise 1 Katrilyon 750 trilyon TL olarak belirliyoruz. AB ye uyum süreci taviz verme de ildir Türkiye nin AB ye tam üyeli ine içeride ve d flar da muhalif olan kesimler, AB nin yaflad krizle birlikte muhalefet gerekçelerini art rmaya veya yenilerini eklemeye bafllad lar. As l olarak dile getirdikleri husus AB nin gelece inin belirsizleflti i. Bu belirsizlik karfl s nda Türkiye nin reform sürecini devam ettirmesinin ve yeni ad mlar atmas n n do ru olmayaca d r. Bafltan flunu ifade etmeliyim ki bu iddiay dile getirenler Türkiye nin AB ne uyum sürecini taviz verme olarak alg layan bir zihni yap ya sahiptirler. Buradaki as l mesele Türkiye ye ve dünyaya nas l bakt m zla ilgilidir. Türkiye nin evrensel demokratik normlara uyum sa lamas n, özgürleflmesini dünya ile bütünleflmesini arzulayanlar n bu reformlar bir taviz gibi alg lamas mümkün de ildir. Bunlar taviz gibi alg layanlar n milletin refah n n artmas, daha hürriyetçi bir düzende yaflamas ile derin problemler ve çat flmalar var demektir. Hatta bunlar taviz gibi alg layanlar n bu milletle problemleri var demektir. Kendi yolumuza devam ederiz Biz e er düflünce özgürlü ünü savunuyorsak, e er biz din ve vicdan özgürlü ünü savunuyorsak, e er biz teflebbüs hürriyetini savunuyorsak, e er biz örgütlenme özgürlü ünü savunuyorsak, özgürlükçü bir demokratik yaflam istiyorsak AB flu karar vermifl, bu karar vermifl bizi ilgilendirmez. Biz bunun ad n yani Kopenhag siyasi kriterlerinin ad n, Ankara siyasi kriterleri koyar yolumuza devam ederiz. Bunu kaç kez söyledik. Ne yaz k ki Türkiye nin siyasi gelene i içinde ülkedeki her yenileflmeyi, özgürlükçü de iflimi taviz gören marazi bir ruh hali hep var olagelmifltir. Bu ruh halinin Türkiye ye kazand raca hiç bir fley yoktur. AB nin tarihinin önemli krizlerinden biriyle karfl karfl ya oldu u do rudur. Ancak Türkiye nin AB güzergah nda att ad mlar n bu kriz ba lam nda de erlendirilmemesi gerekir. 1 Temmuz 2005 ten geçerli olmak üzere esnaf ve sanatkarlar m z n kulland kredilerin faiz oran n yüzde 16.5 a düflürdük y l sonuna kadar esnaf ve sanatkarlara kulland r lacak kredi hedefimizi ise 1 Katrilyon 750 trilyon TL olarak belirliyoruz. Türkiye 3 Ekim de müzakerelere bafllayacak Türkiye demokrasi ve refah aray fl ndan asla vazgeçemez. Bu aray fl milletin aray fl d r. Bu aray fl art k y llar n özlemine yönelik bir aray flt r. AB süreci Türkiye nin bu aray fl na çok ciddi katk sa lam flt r, sa layacakt r. Bundan sonra da biz bu süreci bu anlay flla sürdürece iz. Türkiye bu süreçteki ad mlar n kararl l kla atmaya devam edecektir. Türkiye 3 Ekim de kararlaflt r ld gibi tam üyelik müzakerelerine bafllayacakt r. Türkiye Bülteni 9

12 D fl Temaslar 7-10 HAZ RAN 2005 WASHINGTON - NEW YORK t t Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Devlet Bakan Ali Babacan, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ile birlikte ABD ye önemli bir ziyarette bulundu. Yap lan görüflmelerde ikili iliflkilerin yan s ra baflta K br s, Irak, Afganistan terörle mücadele olmak üzere küresel ve bölgesel sorunlar da ele al nd. Görüflmelerin ard ndan iki ülkenin stratejik ortakl bir kez daha vurgulan rken, iliflkilerin daha ileriye götürülmesi yönünde önemli ad mlar at ld. 10 Türkiye Bülteni

13 ABD 7 HAZ RAN Baflbakan Erdo an, ABD deki temaslar çerçevesinde ilk olarak Washington da Amerikan-Türk Konseyi nin 24 üncü y ll k genel kurulu kapan fl yeme ine kat larak bir konuflma yapt. 21 inci yüzy l n yeni f rsat, risk ve tehditlerine iliflkin olarak iki ülkenin vizyonlar n n ve stratejilerinin örtüfltü ünü belirten Baflbakan Erdo an, iki ülkenin ortak gündeminde terörle ve kitle imha silahlar n n yay lmas na karfl mücadeleden Irak a, Ortado u sorununun çözümüne, Kafkasya ve Orta Asya n n istikrar na, Afganistan n yeniden imar ndan enerji güvenli ine kadar pek çok konuda paralellik bulundu unu ifade etti. Baflbakan Erdo an, böylesine aflikar bir vizyon ortakl na ra men, gerek Türkiye gerek Amerika kamuoylar nda iki ülke iliflkilerinin gelece ine dair son dönemde yap lmakta olan karamsar spekülasyonlar anlamakta güçlük çekti imi belirtmek istiyorum. Gerçek olan fludur: E er bizden önceki nesiller güçlü bir Türk-Amerikan ortakl infla etmemifl olsalard, biz bugün bu ortakl n temellerini atmakla u rafl yor olacakt r dedi. bir ülke olarak Türkiye nin, Dünya Bankas ile çok verimli iliflkilerini koruyaca na inand n kaydetti. Baflbakan Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi ndeki Türk Dostluk Grubu ve ABD kongresindeki Türkiye Çal flma Grubu ile kongrede düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Devlet Bakan Ali Babacan ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ile birlikte kat ld bu resepsiyonun ard ndan Senato ço unluk lideri Bill Frist ile görüfltü. 9 HAZ RAN Washington daki temaslar n n ard ndan New York a geçen Baflbakan Erdo an, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile çal flma yeme inde bir araya geldi. Yaklafl k bir saat süren görüflmede baflta K br s ve Irak konular olmak üzere uluslararas sorunlar ve BM yi ilgilendiren meseleler ele al nd. Baflbakan Erdo an, Foreign Policy Assocation taraf ndan düzenlenen toplant ya kat larak bir konuflma yapt. 8 HAZ RAN Baflbakan Erdo an, ABD Baflkan Bush ile Beyaz Saray da bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, Beyaz Saray daki ikinci görüflmesini ABD Baflkan Yard mc - s Dick Cheney ile yapt. Türkiye ile ABD aras ndaki ikili ticaret konular n n ele al nd görüflmede, Baflbakan Erdo an, ABD Baflkan Yard mc s Cheney i Türkiye ye davet ederken, Cheney de bu davetle ilgilendi ini ve yak n bir gelecekte Türkiye ye gelebilece ini söyledi. Baflbakan Erdo an, daha sonra Dünya Bankas Baflkan Paul Wolfowitz ile ikili bir görüflme gerçeklefltirdi. Bu görüflmenin ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlayan Wolfowitz, Türkiye nin ekonomik reform program n n çok iyi sonuçlar üretti ini ve üretmeye devam etti ini ö renmekten de çok memnun oldum diye konufltu. Wolfowitz, orta gelirli 10 HAZ RAN Baflbakan Erdo an, Anti-Defamation League isimli Musevi kuruluflu taraf ndan 2. Dünya Savafl s ras nda Yahudilerin kurtar lmas na katk da bulunan baz diplomatlar m z n an s na düzenlenecek ödül törenine kat ld. Amerikan medya kurulufllar yla görüflmelerde bulunan Baflbakan Erdo an, daha sonra Uluslararas Anlay fl fl Konseyi kuruluflunun düzenledi i ö le yeme inde; bankac l k, havac l k, iletiflim ve enerji alan nda faaliyet gösteren ifladamlar ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Connecticut a geçerek Skorsky üretim tesislerini gezen Baflbakan Erdo an, New York a dönüflünde Türkevi nde Türk dernekleriyle görüfltü ve onuruna verilen resepsiyona kat ld. Baflbakan Erdo an, Ahmet Ertegün ün düzenledi i akflam yeme ine kat ld ktan sonra Türkiye ye hareket etti. Türkiye Bülteni 11

14 Stratejik ttifak Baflbakan Erdo an n son ABD ziyareti iki ülke iliflkilerinin karfl l kl ç karlara, paylafl lan de erlere ve vizyonlara, stratejik iflbirli ine dayal oldu unu teyit edici ve iliflkilerin ileriye götürülmesi yönünde f rsat teflkil eden bir ziyaret oldu. Ziyaret s ras nda ön plana ç kan görüflmeler ve bu görüflmelerin ard ndan yap lan aç klamalar flöyleydi: Erdo an-bush görüflmesi Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ziyaretinin ikinci gününde ABD Baflkan George Bush ile Beyaz Saray Oval Ofis te bir araya geldi. Görüflmeye, Baflbakan Erdo an a ziyaretinde efllik eden D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Baflmüzakereci ve Devlet Bakan Ali Babacan, Baflbakan n dan flman Egemen Ba fl ve Türkiye nin Washington Büyükelçisi Faruk Lo o lu ile Amerikal muhataplar kat ld. ABD Baflkan George Bush ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, yaklafl k bir saat süren görüflmenin ard ndan bas na yapt klar aç klamalarda, iliflkilerin stratejik ortakl k boyutunu vurgulad lar. ABD Baflkan Bush: Baflbakan Erdo an ile birçok konuda çok kapsaml görüflmelerde bulunduk. Bunun sebebi de, Türk Amerikan iliflkilerinin çok önemli stratejik iliflkiler olmas d r. Bütün olarak de erlendirirsek, çok zengin ve verimli bir görüflme oldu. Stratejik birlikteli i gelece e do ru güvenle yürütece iz. Baflbakan Erdo an: Bu görüflmede, Türk Amerikan siyasi birlikteli inin gelece e yans mas n de erlendirme imkan bulduk. Amerika ile Türkiye aras ndaki bu dayan flman n gelece e özgüvenle yürümesini de erlendirdik. Güven ve istikrar ülkesi olarak Türkiye nin Amerikan yat r mlar na aç k oldu unu ifade ettim. Baflkan Bush un bu konuya pozitif bak fl bizi memnun etti. Bu stratejik birlikteli i, gelece e do ru güvenle yürütece iz. Stratejik ortakl a vurgu ABD Baflkan Bush ile yap lan ortak bas n toplant s n n ard ndan bas n mensuplar yla bir araya gelen Baflbakan Erdo an, görüflmeyi flu sözlerle de erlendirdi: Baflbakan Erdo an: ''Amerika ile Türkiye aras ndaki dayan flman n gelece e özgüvenle yürümesini de erlendirdik. Bu stratejik birlikteli i, gelece e do ru güvenle yürütece iz.'' Türkiye nin demokrasisi, Ortado u daki insanlar için önemli bir örnek. Ben de Baflbakan Erdo an a bu yöndeki liderli i için teflekkür etmek istiyorum. Ayr ca Baflbakan a Türkiye nin Afganistan daki liderlik rolü dolay s yla da teflekkür ediyorum. Kendisinin Afganistan ziyaretiyle ilgili izlenimlerinden çok etkilendim, bunlar dikkate alaca m. Görüflmemizde Türkiye ve Amerika y ilgilendiren d fl politika konular n ele ald k, bunlar aras nda en önemlilerinden biri srail ile yan yana bar fl içinde bir Filistin devletinin kurulmas konusu. Görüflmemizde, özellikle Türkiye ve ABD aras ndaki stratejik ortakl k konusu vurgulanarak, a rl kl olarak, bu noktadan hareketle, bölgedeki ve bölgeyi aflan geliflmeler, baflta K br s, Ortado u, srail-filistin, Irak, bunun yan nda Suriye, ran, Afganistan, Genifl Ortado u Projesi ndeki çal flmalar görüflme f rsat m z oldu. Ana bafll k olarak ele ald m z zaman özgürlükler, insan haklar, hukukun üstünlü ü, güvenlik, demokrasi, terör ile ilgili mücadele konular ele al nd. Bugüne kadar olan süreci de erlendirmenin yan nda, bundan sonra yapacaklar m z da görüflme f rsat n yakalad k. Ben ve arkadafllar m, bu çal flmadan memnun olarak ayr ld k. AB müzakere süreciyle ilgili kararl l m z dile getirdik. 12 Türkiye Bülteni

15 Baflbakan Erdo an: ''Bir kere daha K br s konusunda BM Genel Sekreteri'nin çabalar yla kal c bir çözüme var lmas yönündeki niyet ve iradeyi vurgulad k. K br s'ta adil, kapsaml, kal c bir çözüm istiyoruz. KKTC'ye uygulanan haks z tecrit ve izolasyonun kald r lmas n istedik, istiyoruz. Baflbakan Erdo an: K br s ta izolasyonun kald r lmas konusunda Say n Annan n haz rlad rapor hakk nda hala Güvenlik Konseyi nde bir karar verilmemifl olmas bizi üzmektedir. Art k bunun bir neticeye ba lanmas gerekir ve bundan olumlu bir karar bekliyoruz. Bizim bekledi imiz netice adil, siyasi kapsam olan siyasi bir çözüm olmal d r. BM Genel Sekreteri Annan: K br s Türkleri üzerindeki izolasyonun kald r lmas konusunda Güvenlik Konseyi ni yeniden bilgilendirece im. Görüflmede ayr ca AB müzakere süreciyle ilgili kararl l m z da kendilerine ifade ettik. Gerek Fransa ve gerek Hollanda da yap lan referandumlar n, Türkiye yi olumsuz etkilemedi ini ve etkilemeyece ini, çünkü bunun Türkiye ile ilgili bir yan n n olmad n, sadece AB Anayasas n n oylamas oldu- unu, bizim ise flu andaki gayretimizin, hedefimizin, 3 Ekim de bafllayacak müzakereler oldu unu, bu konuyla ilgili çal flmalar m z srarla yürüttü ümüzü belirttik. 3 Ekim de inan yoruz ki bu fas llar aç ld kça, süreç çok daha olumlu ve farkl flekilde geliflecektir. Baflbakan Erdo an a cesaret ödülü Baflbakan Erdo an, ABD ye yapt ziyaretin son gününde Musevi kurulufllar ndan Anti-Defamation League taraf ndan düzenlenen ödül törenine kat ld. Tören kapsam nda Baflbakan Erdo an a, Türk diplomatlar n n 2. Dünya Savafl s ras nda çok say da Musevi yi Nazi zulmünden kurtarmas ndan dolay cesaret ödülü verildi. Erdo an-annan görüflmesi Washington daki temaslar n n ard ndan New York a geçen Baflbakan Erdo an, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile ö le yeme inde bir araya geldi. Yaklafl k bir saat süren görüflmede baflta K br s ve Irak konular olmak üzere uluslararas sorunlar ve BM yi ilgilendiren meseleler ele al nd. Türkiye Bülteni 13

16 RÖPORTAJ Geçti imiz ay Sayın Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, bazı bakanlarımızla birlikte ABD yi ziyaret etti ve çeflitli temaslarda bulundu. Bu ziyaret sırasında sizin de önemli görüflmeleriniz oldu. Genel hatlarıyla belirtmek gerekirse yapılan görüflmelerde gündeme gelen konu bafllıkları nelerdi? ABDULLAH GÜL DIfi filer BAKANI VE BAfiBAKAN YARDIMCISI ABD ile stratejik müttefikiz Abdullah Gül, ABD ye yapılan ziyareti ve görüflmelerde ele alınan konuları Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. kili iliflkilerin yanı sıra küresel konuların da ele alındı ı görüflmeleri yararlı ve baflarılı olarak de erlendiren Dıfliflleri Bakanı Abdullah Gül, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefikli imiz bir kez daha vurgulandı, pekifltirildi dedi. ABD bugün dünyada tek süper güç. Ekonomik, askeri, politik güç açısından büyük bir ülke. Ve böyle bir ülkeyle Türkiye nin yıllık bir iliflkisi var. Böyle büyük bir süper güçle ve eski bir müttefik ülkeyle görüflmeler yapılırken sadece ikili iliflkiler ele alınmaz, küresel ve bölgesel olaylar da ele alınır. Bu açıdan baktı ınızda yapılan görüflmelerde çok genifl bir bafllık vardı. Küresel olarak baktı ınızda; Trans-Atlantik iliflkileri dedi imiz Amerika, Avrupa ve Batı iliflkileri, Avrupa Birli i iliflkileri, demokrasinin bütün dünyadaki geliflmesi, özgürlüklerin, platformların bütün dünyada güçlenmesiyle ilgili yapılan ortak çalıflmalar, Afganistan, Irak, enerji meseleleri, Ortado u Barıfl Süreci gibi konular ayrı ayrı gözden geçirildi. Kıbrıs meselesi, küresel anlamda terörle mücadele, PKK terörü ile ilgili ortak mücadele konuları da görüflmelerde ele alındı. Bunun yanında ekonomik konular da görüflmelerde gündeme geldi. Ekonomik iflbirli imizin gelifltirilmesi, kültürel iflbirli imizin gelifltirilmesi, bilim adamları arasındaki iliflkilerin gelifltirilmesi ve bu konuda yapılabilecek ortak çalıflmalar gözden geçirildi. Son zamanlarda Türkiye de bir Amerikan karflıtlı ının oluflmaya baflladı ı ve bundan ABD yönetiminin rahatsızlık duydu u yönünde haberler yer alıyor. Bununla beraber ABD de de zaman zaman slam karflıtlı ına iliflkin sesler yükseli- 14 Türkiye Bülteni

17 Ortak de erler ve gelece e dönük vizyon üzerinde gerçekleflen görüflmeler gayet baflarılı idi. Yapılan ortak açıklamalarda da bu dile getirildi. Ortaklı ımız, müttefikli imiz bir kez daha vurgulandı, pekifltirildi. yor. Görüflmelerinizde bu konular da gündeme geldi? Evet, bunlar da konufluldu. Bunların hepsi bir toplantıda konuflulmadı tabi. Her toplantıda farklı farklı konular konufluldu. Bunların bir kısmı Sayın Baflkan ile ele alındı, bir kısmı Sayın Baflkan Yardımcısı ile ele alındı, bir kısmını ben Dıfliflleri Bakanı ve Güvenlik Danıflmanıyla ele aldım. Dolayısıyla bu konular da görüflmelerde gündeme geldi. Amerikan düflmanlı ı Türkiye de abartılı bir konu do rusu. Ben Türkiye de Amerikan düflmanlı ının oldu una inanmıyorum. Yok böyle bir fley. Amerikan politikalarına karflı fikirler var, bu da gayet normaldir. Dünyanın her yerinde var. Avrupa da var, Fransa da var, ABD de var. Dolayısıyla politikaları tenkit etmek, politikalar hakkında farklı görüfller ihtiva etmek bunlar farklı, bunlar normal de. Ama bizatihi bir Amerika, Amerikan düflmanlı ı demin söyledi im gibi söz konusu de il Türkiye de. Çünkü Türkiye nin geçmiflinde, tarihinde, bu tip fleyler olmamıfl. Yabancı düflmanlı ı olmamıfl, antisemitizm olmamıfl. Hatta dünyada katliama u rayan Yahudiler o zaman Türklerin himayesine sı ınmıfllar. Yüzyıllarca farklı görüfllere, inançlara sahip insanlar Osmanlıların yönetiminde yaflamıfllar. stanbul da sinagoglar, camiler, kiliseler hep aynı anda yapılabilmifl. Dolayısıyla bizim zaten dokularımızda bu tip fleyler söz konusu de il. slam düflmanlı ı ile ilgili yorumlara gelince, ne yazık ki bazı ülkelerde yayılan bir slam düflmanlı- ı var. ABD de yaptı ımız görüflmelerimizde de bu konu gündeme geldi. Sayın Baflbakanımız ABD de bir düflünce kuruluflunda yaptı ı konuflmasında da slama Phobia yani slam düflmanlı ı konusunun üzerinde durdu. Ki bu Amerika daki Musevilerin bir kuruluflu ve haksızlıklarla mücadele eden bir kurulufl. Onlara bu haksızlıklar bafllı- ı altında toplanan konular arasına slam düflmanlı ı konusunun da eklenmesini önerdi. Onlar da bu öneriye sıcak baktılar ve ümit ediyorum öyle de yapacaklar. Görüflmede ele alınan konular ve sonuçları ba lamında ABD gezisini nasıl de erlendiriyorsunuz? Bu ziyareti en iyi flekilde de erlendirebilmek için öncelikle Türkiye ile Amerika Birleflik Devletleri arasındaki iliflkiye bakmak gerekir. Biraz önce de ifade etti im gibi ABD bugün dünyada tek süper güç. Ekonomik, askeri, politik güç açısından büyük bir ülke. Ve böyle bir ülkeyle Türkiye nin yıllık bir iliflkisi var. Bu iliflkinin temelinde de demokrasi, insan haklarına saygı, serbest piyasa ekonomisi, yönetimlerde fleffaflık, kadın erkek eflitlikleri, siyasetçilerin halklarına hesap verebilmeleri, din özgürlü ü, insanların düflüncelerini rahatlıkla ifade edebilme özgürlü ü gibi ortak de erler oturuyor. Bu ortak de- erler, iliflkilerimizin daha sa lıklı sürdürülmesinde önemli bir yere sahip. Ortak de erlerin yanı sıra ortak vizyonu paylafltı ımız böyle bir süper güçle yapılan bu son ziyaret de tabi çok önemliydi. Bu ziyarette dünya flartları içinde gerek uluslar arası konulardaki, gerekse bölgesel konulardaki ortak vizyonlarımızı, ortak görüfllerimizi bir kez daha karflılıklı paylaflma, teyit etme imkanı bulduk. ABD Baflkan Bush ile Sayın Baflbakanımızın yaklaflık bir saat süren bir görüflmesi oldu. Yine Sayın Baflbakanın baflkanlı ında ABD Baflkan Yardımcısı Sayın Cheney ile görüflmeler yapıldı. Benim, Dıfliflleri Bakanı Rice ve Güvenlik Danıflmanı Baflkanıyla görüflmelerim oldu. Ortak de erler ve gelece e dönük vizyon üzerinde gerçekleflen bütün bu görüflmeler gayet baflarılı idi. Yapılan ortak açıklamalarda da bu dile getirildi. Her iki taraf için de baflarılı oldu. Faydalı oldu. Ortaklı ımız, müttefikli imiz bir kez daha vurgulandı, pekifltirildi. Bu demek de ildir ki, hiç farklı düflünceler olmaz, farklı yorumlar olmaz. Muhakkak ki farklı görüfl açıları olacaktır, bazı konulara yaklaflımlar olacaktır. Bunlar gayet normaldir. Her ülkenin kendi bazı öncelikleri söz konusu olacaktır. Ama stratejik konularda, küresel konularda, bölgesel konularda aynı vizyonu paylafltı ımızı bir kez daha karflılıklı olarak teyit ettik. Gayet baflarılı, gayet faydalı oldu. Her iki taraf da bu ziyaretten memnun kald. Türkiye Bülteni 15

18 D fl Temaslar 11. ARAP EKONOM K FORUMU LÜBNAN Lübnan da ilk Türk baflbakan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Lübnan Baflbakan Necip Mikati'nin daveti üzerine, Arap Ekonomik Forumu'na kat ld. Lübnan'a Baflbakan düzeyinde giden ilk Türk siyaset adam olan Baflbakan Erdo an, ayn zamanda Arap ülkeleri d fl nda 11. Arap Ekonomik Forumu'na kat lan tek Baflbakan oldu. Baflbakan Erdo an, forumda yapt konuflmada, Türkiye'nin ekonomik ve ticari imkanlar konusunda Arap Dünyas 'n ilk elden bilgilendirme imkan buldu. Ziyaret kapsam nda ayr ca tarihi ba larla birbirlerine ba l olan Türkiye ve Lübnan aras ndaki siyasi ticari, ekonomik ve kültürel alanlardaki iflbirli ini daha da ileriye götürmek için yeni ad mlar at ld. Türkiye, Arap dünyas n n güvenilir ifl orta Forumda yapt konuflmada Türkiye'nin ekonomik yap s ve iflbirli i imkanlar na de inerek Körfez ve Magrib ülkeleri ile ticaret hacminin 13 milyar dolar seviyelerinde oldu- unu belirten Baflbakan Erdo an, bu rakam n daha yukar lara tafl nmas gerekti ini söyledi. Fas'tan Suriye'ye kadar olan genifl co rafi bölgede serbest ticaret alan oluflturulmas n n bölgenin refah na oldu u kadar istikrar ve güvenli ine de önemli katk lar sa layaca n vurgulayan Baflbakan Erdo an, Arap Ekonomik Forumu'nun bu çerçevede önemli bir görev tafl d n ifade etti. Arap dünyas n n de iflim süreci Arap dünyas n n ekonomik serbestleflmeye ve küresel ekonomiyle entegrasyona dayanan h zland r lm fl bir de iflim süreciyle karfl karfl ya bulundu unu 16 Türkiye Bülteni

19 LÜBNAN Baflbakan Erdo an: Türkiye ile Arap dünyas aras ndaki iliflkiler, ekonomik ve siyasi iliflkilerin güçlendirilmesi ve çeflitlendirilmesi hedef al narak gelifltirilmelidir.'' belirten Baflbakan Erdo- an, bölgede son birkaç y l içinde yaflanan ekonomik geliflmelerin Türkiye ve Arap dünyas aras nda ticaretin gelifltirilmesini, yat - r m ak fl n n artt r lmas n, turizm dahil birçok kayna- n daha etkin bir flekilde kullan lmas n gerekli k ld - n söyledi. kili temaslar Lübnan Baflbakan Necip Mikati ile de bir araya gelen Baflbakan Erdo an, görüflmede, Türkiye ile Lübnan aras ndaki ekonomik, ticari, siyasal ve kültürel iliflkilerin gelifltirilmesi yönündeki görüfllerini dile getirdi. Baflbakan Erdo an, görüflmenin ard ndan, Lübnan ile karfl l kl yat r mlar n art r lmas konusunda görüfl birli ine var ld n belirtirken, Geniflletilmifl Ortado u ve Kuzey Afrika nisiyatifi çerçevesinde Türkiye nin, bölgenin refah ve bar fl sürecine katk yapmaya haz r oldu unu söyledi. Lübnan Baflbakan Mikati de yapt konuflmada, flunlar söyledi: ''Bugünkü Lübnan ziyaretiniz, srail iflgaline karfl yürüttü ümüz meflru direnifl mücadelemizde, dost ülkenin, bize gösterdi i dayan flma ve verdi i deste- in ayr ca ifadesidir. Son iki y l içinde ülkenizi birkaç kez ziyaret etme f rsat m oldu. Sorumluluk makam na geldi iniz andan itibaren elde etti iniz olumlu neticeleri, hayranl kla izledim. Bu neticeler, Türkiye'nin AB üyeli i konusundaki emellerini gerçeklefltirmeye muktedir oldu unu göstermifltir. Türkiye, bununla, de erlerin, uzak görüfllülü ün ve beklentilerin aralar na duvarlar n giremeyece i semavi dinlere ait ortak bir insanl k miras oluflturdu unu gösterecektir. Türkiye-Lübnan fl Konseyi Toplant s Baflbakan Erdo an, Türk ve Lübnanl ifladamlar yla da bir araya geldi. Türk ve Lübnanl ifladamlar n n oluflturdu u ifl konseyi toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada ifladamlar na yat r m yap n ça r s nda bulundu. Türkiye Bülteni 17

20 BAfiKENTTE YO UN D PLOMAS TRAF... Geçti imiz ay ABD ve Lübnan a önemli ziyaretler gerçeklefltiren Baflbakan Erdo an, Baflkent Ankara da ise önemli yabanc konuklar a rlad. 1 HAZ RAN / PAK STAN Pakistan Baflbakan fievket Aziz, Türkiye ye resmi ziyarette bulundu. Görüflmelerin ard ndan Baflbakan Erdo an, ''Pakistan n Keflmir politikas n n yan nday z. Bu konuda dayan flma içinde olaca z derken, Baflbakan Aziz de, Pakistan n KKTC'ye uygulanan izolasyonlar n kald r lmas için her türlü deste i vermeye kararl oldu unu söyledi. 2 HAZ RAN / KKTC Baflbakanl k resmi konutu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n ABD ziyareti öncesinde, K br s'ta yaflanan son geliflmeler ve bundan sonra at lacak ad mlar n de erlendirildi i bir K br s toplant s na ev sahipli i yapt. Toplant ya Baflbakan Erdo an, D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, Baflbakan Ferdi Sabit Soyar, D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Serdar Denktafl ve di er ilgili yetkililer kat ld. 6 HAZ RAN / UKRAYNA Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yuflçenko, ilk yurtd fl resmi ziyaretini Türkiye'ye yapt. Efli Katerina ile birlikte ülkemizi ziyaret eden Yuflçenko, Ankara ve stanbul'da temaslarda bulundu. Ukrayna Cumhurbaflkan resmi temaslar kapsam nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile de biraraya geldi. 13 HAZ RAN / SVEÇ Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye'yi ziyaret eden sveç Veliaht Prensesi Victoria onuruna akflam yeme i verdi. Yemekte, AB-Türkiye iliflkileri ile AK Parti Hükümeti'nin yapt reformlar ele al nd. 71 y l sonra sveç Krall 'ndan ülkemize ilk ziyaretini gerçeklefltiren sveç Veliaht Prensesi Victoria n n ziyareti s ras nda ilginç bir olay da yafland. sveç Veliaht Prensesi Victoria, y llar önce büyükbabas n n babas Gustaf VI. Adolf'un, Mustafa Kemal Atatürk ile çektirdi i tarihi foto raf n önünde Baflbakan Erdo an ile birlikte foto raf çektirmek istedi. sveç Veliaht Prensesi Victoria n n bu talebini memnuniyetle karfl layan Baflbakan Erdo an, sveç Büyükelçili inin bahçesindeki tarihi foto raf n önünde Veliaht Prensesi Victoria ile birlikte objektiflere poz verdi. 18 Türkiye Bülteni

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı