ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Uysal YENĠPINAR Doğum Tarihi : Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ĠĢletmeciliği Ana Bilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi 1983 Hacettepe, ĠĢletme Fakültesi 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tez Konusu ve Tez Danışmanı: DOĞU AKDENĠZ ĠN MEVCUT TURĠZM TALEBĠNĠN YAPISI VE TALEBĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN MODEL ÖNERİSİ, Danışman: Prof.Dr. Nüzhet KAHRAMAN. Doktora Tezi Konusu ve Danışmanı : KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ĠNSAN KAYNAKLARI ÜCRETLENDĠRME SĠSTEMLERĠ VE ĠZMĠR ĠLĠ UYGULAMASI, Danışman: Prof. Dr. Alparslan USAL. İdari Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Enformasyon Memuru Turizm Bakanlığı, Mersin Turizm DanıĢma Müdürlüğü Turizmde Halkla ĠliĢkiler Bursu Yabancı Konuklara Türkiye Mihmandarlığı Turizm Bakanlığı, Kirby Collage, Middlesbrough, England Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Mersin Üniversitesi Gülnar Meslek Yüksekokulu, Aydıncık Turizm Meslek Yüksek Okulu Ege Üniversitesi, ÇeĢme Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu

2 Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi, ÇeĢme Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Öğrencinin Adı Tez Başlığı Bitirme Tarihi Sercan BENLĠ Elif BAK Gizem YILMAZ Urfe KART Rabia YEDĠGÖZ Yöresel Lezzet Deneyiminin Destinasyon Ġmajı ve Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Mersin i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerinde Bir AraĢtırma Turist Rehberlerinin Performansının Turist Tatminine Etkisi: Kapadokya yı Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerine Bir AraĢtırma Doğal ve Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerinin Rolü: Kapadokya Örneği Anamur Yöresi Geleneksel Yiyeceklerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi BeĢikten Mezara Mersin Tören Yemeklerinin Kültürel Miras Unsuru Olarak Turizmde Değerlendirilmesi (tarihinde sona erdi) Devam etmekte Devam etmekte Devam Etmekte 2. Yönetilen Doktora Tezleri Seçkin ESER Seminer ve Doktora yeterlik sınavını geçti, tez konusu belirleme aģamasında Devam Ediyor Projelerde Aldığı Görevler: Proje Yapılan Kurum Bilgileri Projenin Adı Proje Görevi Tarihi, Yılı/Yıllar TUBĠTAK 4007 I. Mersin Bilim ġenliği Turist Rehberi Gözüyle Mozaik TaĢlarının Dili KonuĢmacı Ege Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) - Ġzmir Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Ġnanç Turizm Potansiyeli: Hatay-ġanlıurfa ve Mardin Ġlleri Proje Yürütücü ve AraĢtırmacı

3 Ege Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) Ġzmir Ġzmir Universiade Yaz Oyunları Gönüllülerin Eğitimi Eğitimci 2005 Ege Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) - Ġzmir Ġzmir Universiade Yaz Oyunlarının Ġzmir Kentinin Turizm ve Sosyal YaĢamına Etkileri Proje Yürütücü Ve araģtırmacı 2006 Avrupa Birliği Destekli Hibe Projesi Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Amasya Meslek Yüksekokullarının Otel, Lokanta Ve Ġkram Hizmetleri Bölümüne Ait Mesleki Dersler Ġçin E-Öğrenme Materyallerinin GeliĢtirilmesi Ve Uygulanması Proje Mutfak Alt ÇalıĢma Grubu Üyesi 1-3 Haziran 2015 Çukurova Kalkınma Ajansı, Mut Meslek Yüksekokulu, Mut Belediyesi, Mersin Turizm Fakültesi Mut Ġlçesinin Kültür Turizmi Sektöründe Analiz Edilmesi Ve Turizm Envanterinin Çıkarılması Swot Analizi Ve Eylem Planı ÇalıĢma Grubu Üyesi 6-8 Temmuz 2015 İdari Görevler: Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkanı ( ). Mersin Üniversitesi, Gülnar Meslek Yüksek okulu, Aydıncık Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, Aydıncık/Mersin. Erasmus Koordinatörü, ( ). Ege Üniversitesi, ÇeĢme Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, ÇeĢme/Ġzmir. Bölüm Başkanı, ( ). Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turist Rehberliği Bölümü/Mersin (Devam ediyor) Fakülte Kurul Üyeliği, (2015), (Devam ediyor). Aldığı Ödüller: Uysal YENİPINAR, Remzi MIZRAK, (2007). Poster Birinciliği, "Destinasyon GeliĢiminde Temanın Önemi: ġanlıurfa Evleri Süsleme Sanatında Ġnanç Öğesi", Ege Üniversitesi, ÇeĢme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, ÇeĢme Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Kasım, Ege Üniversitesi, Basım: ÇeĢme Belediyesi, ÇeĢme Turizm Yüksekokulu, s , ÇeĢme, Ġzmir. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama ÖğrenciSayısı 2014 (Lisansüstü) Güz Tur Planlaması ve Yönetimi 3 2 İlkbahar Turistik Ürün ÇeĢitlendirmesi Güz Ulusal Destinasyonlar 3 6

4 (Doktora) İlkbahar Uluslararası Destinasyonlar (Lisansüstü) Güz Tur Planlaması ve Yönetimi 3 2 İlkbahar Turistik Ürün ÇeĢitlendirmesi Güz Ulusal Destinasyonlar 3 3 (Doktora) Bahar Uluslararası Destinasyonlar 3 1 Kültürel Miras 3 2 ESERLER A. Uluslal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A.1 YENİPINAR Uysal, KÖŞKER Hasan, KARACA Sıla, (2014). Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri (The Importance of Local Foods in Tourism and Geographical Indication: Van Herbal Cheese) Journal of Tourism and Gastronomy Studies (JOTAG), Volume 2, Ġssue 2, ISSN: , s A.3 ÇAKICI Celil, YENİPINAR Uysal, BENLİ Sercan, (2014). Yavaş Şehir Hareketi: Seferihisar Halkının Tutum ve Algıları İle Yaşam Doyumları Seyahat ve Otel ĠĢletmeciliği Dergisi/Journal of Travel and Hospitality Management, ISSN: , Cilt 11, Sayı: 3, 2014, s A.4 ATÇI Dilek, YENIPINAR Uysal Kamil UNUR, (2014). Gönüllü Olma Nedenleri: Mersin XVII. Akdeniz Oyunları Örneği, Seyahat ve Otel ĠĢletmeciliği Dergisi/Journal of Travel and Hospitality Management, ISSN: , Cilt 11, Sayı 3 (2014) S A.5 YENİPINAR, Uysal; ZORKİRİŞÇİ Ayşe (2014). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN no: A.6 YENİPINAR, Uysal; Elif Bak, Gizem ÇAPAR (2014). Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN no: ,11(2), Aralık B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. YENİPINAR Uysal, Çağdaş ERTAŞ (28/ ). Mardin Kenti Marka Bileşenlerine İlişkin Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslar arası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler Bildiriler Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Vol.II, ISBN: (2.c), (Tk),s.51-60, Aybil yayınevi, Sertifika No: 17394, Konya. B2. YENİPINAR Uysal, Urfe KART (28/ ). Yerel Yiyeceklerin Gastronomi Turizmindeki Yeri ve Önemi: Anamur Örneği I. Avrasya Uluslar arası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler Bildiriler Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Vol.II, ISBN: (2.c), Aybil yayınevi, Sertifika No: 17394, Konya. B3. YENİPINAR Uysal, Rabia YEDİGÖZ (28/ ). Geçmişin Anılarını Taşıyan Tören Yemeklerinin Turistik Ürün Olarak Değerlendirilmesi: Mersin Örneği I. Avrasya Uluslar arası Turizm

5 Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler Bildiriler Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Vol.II, ISBN: (2.c), Aybil yayınevi, Sertifika No: 17394, Konya. B4. YENİPINAR Uysal, Sabah BALTA&Deniz KARAGÖZ (29-30 Temmuz, 2007). Event Tourism, Mega Events and Development of the Cities: The 23rd Summer Universiade 2005 Izmir II. International Tourism Conference, Published by Athens Institute for Education and Research, Edited by Mike-Frank G.Epitropoulos, Typeset, printed and binding by Theta, p.135, 142, Co. ISBN: , p. 14 Solomou Street, Athens, Greece (Projeden). B5.YENİPINAR Uysal&Ayşegül ŞAN, (Ekim/2006). Strategic Catering Management Ananalysis of the 23rd Izmir Summer Universiade 2005, Türk Kazakh International Tourism Conference, New perspectives and Values in World Tourism &Tourism Management in the Future Dünya Turizminde Yeni BakıĢ Açıları, Değerler ve Gelecekte Turizm Yönetimi, Akdeniz University, Alanya Faculty of Business, Kasım, Cilt No: 2, p , Alanya-Türkiye. B6.YENİPINAR, Uysal (Ekim/2006). Strategic Sporting Event Management And Information Technology Applications: Ananalysis of the 23rd Summer Universiade Türk Kazakh International Tourism Conference, New perspectives and Values in World Tourism &Tourism Management in the Future Dünya Turizminde Yeni BakıĢ Açıları, Değerler ve Gelecekte Turizm Yönetimi, Akdeniz University, Alanya Faculty of Business, Kasım, Cilt No: 1, p , Alanya-Türkiye. B7.YENİPINAR Uysal, (2006). Demiryollarının Turizm Amaçlı Kullanımları: İzmir-Tire, Selçuk-Çamlık Nostalji Trenleri Uluslararası Demiryolları Sempozyumu (International Railway Symposium), Aralık Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara; 15 Aralık ĠTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ġstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ĠĢbirliği, Uluslararası Demiryolu Sempozyum Bildirileri Kitabı, Cilt No:1,s , Ankara, Türkiye. B8.YENİPINAR Uysal (25-27 Ekim 2002). İnanç Turizminde Tanıtımın Önemi (s ), Ġnanç Turizmi Günleri, Faith Tourism Days, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Organizasyonu, Association of Turkish Travel Agencies and Prasidency of Religious Affairs of The Turkish Republic, KuĢadası, Türkiye. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Yok. C. Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler, editörlük: C.1 YENİPINAR Uysal (Mayıs 2005). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar, Demir C, (Ed.), Ücretleme (s ), Ġzmir, Nobel Yayın No: 793, Ġktisat ĠĢletme Yayınları Dizi No: 98, ISBN C.2 YENİPINAR Uysal (Mayıs 2005). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar, Demir C, (Ed.), Özendirme ve Ödül Yönetimi (s ). Nobel Yayın No: 793, Ġktisat ĠĢletme Yayınları Dizi No: 98, ISBN , Ġzmir, C.3 YENİPINAR Uysal (Mayıs 2010). Antiocheia, Hatay, 406 sayfa, Etki Yayınevi, ISBN: , Ġzmir.

6 C.5 YENİPINAR Uysal, Tunç Sait (Ocak 2013). Beden Yazıtları, Güneydoğu Anadolu, Geleneksel Dövme Sanatı, 279 sayfa, Etki Yayınevi, ISBN: , Ġzmir. Editörlük C4.Bozkurt Levent, (5 Nisan 2011). Alaçatı Mutfağı, Seçilmiş Geleneksel Tarifler, Yenipınar, U. (Ed.), Ege Proof Ofset Levent Kaya Mat, ISBN , Alaçatı, Ġzmir (Ot yemekleri festivalini baģlattı). D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D.1 YENİPINAR, Uysal (2002). İnanç Turizmi ve Anadolu, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayı.29, Yıl 3,Temmuz, Ankara. D.2 BOZKURT Levent, (2013). Muğla Yemekleri, Yenipınar U. (Ed.), Muğla Belediyesi Basım Evi, Muğla. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E.1 YENİPINAR Uysal, (2002). İnanç Turizmi ve Anadolu, Turizm Bakanlığı, II. Turizm ġurası Bildirileri, I.Cilt, s.73-93, Ankara. E.2. YENİPINAR Uysal, (2005). İnanç Turizmi Kapsamında Ege Bölgesindeki Yedi Kiliselerin Turistik Hareketlerinin Yönetimi 3.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bildiriler Kitapçığı, Eylül, s.197, BURDUR. E.3 Uysal YENİPINAR, M. Sait TUNÇ, (2007). Destinasyon Yönetimi ve Tema Geliştirilmesi: Geleneksel Dövme Sanatı ve Urfa, Mardin Araştırması ÇeĢme Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Kasım, Ege Üniversitesi, Basım: ÇeĢme Belediyesi, ÇeĢme Turizm Yüksekokulu, s , ÇEġME, ĠZMĠR. E.4 YENİPINAR, Uysal (21-24Ekim 2009). Turizmde Markalaşma: Alaçatı Örneği,Mersin Üniversitesi, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Y.O. 10. Ulusal Turizm Kongresi, Bildiriler Kitapçığı, ISBN: , Detay Yayıncılık, s , ANKARA. E.5 YENİPINAR, Uysal, (2012). Kilikya nın Kültür ve Ġnanç Yolları, 2.Tarsus Kent Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Turizm Bölümü, s. 282, Kasım, Tarsus, MERSĠN. E.6 ÇAKICI Celil, YENİPINAR, Uysal, BENLİ Sercan, (2013). Seferihisar Halkının YavaĢ (Sakin) ġehir Hareketi Uygulamalarına ĠliĢkin Tutumları ve Algıları Ġle YaĢam Doyumları Üzerine Bir AraĢtırma Kayseri 14. Ulusal Turizm Kongresi, Bildiriler Kitabı, Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 5-8 Aralık, s , ISBN: , KAYSERĠ. E.7 YENİPINAR Uysal, Oya YILDIRIM (2014). Destinasyon Markalaşmasında Mitolojik Logo ve Amblemin Önemi: Muğla Araştırması, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Engelsiz Turizm Kasım, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Sayfa: , Yayın No: 1088,Seyahat Turizm, ISBN: , ANKARA. E8.YENİPINAR, Uysal Seçkin ESER (2014). Engelli Turistlerin Turlarda Karşılaştıkları Sorunlar: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Engelsiz Turizm Kasım, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Sayfa: , Yayın No: 1088,Seyahat Turizm, ISBN: , ANKARA.

7 F. Diğer Yayınlar F.2 YENİPINAR Uysal, (16 Nisan 2015). Doğu Akdeniz Bölgesi Mozaiklerinin Turist Rehberlerince Yorumlanması, Seminer Sunumu, Kuzey Kıbrıs Türk Turist Rehberleri Birliği (KITREB) davetlisi olarak, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu, Saat: 20:00, Süre: 3 saat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KIBRIS. F.3 YENİPINAR Uysal, (Prag Ocak 2015). Archaeological Mosaics as a Way of Communication and Interpretation of Tourist Guide s, Turist Rehberlerinin ĠletiĢim ve Yorumlama Aracı olarak Mozaikler, Workshop liderliği ve seminer sunumu (WFTGA) 16.Uluslararası Dünya Turist Rehberleri Birliği Kongresi, Çek Cumhuriyeti, PRAG., F.4 YENİPINAR Uysal, (2012). Somut Olmayan Kültür Mirasımız ve ÇeĢme Örneği ÇeĢme Kitap ve Kültür Günleri Seminerleri, ÇeĢme Kültür Etkinlikleri, Haralambos Kilisesi, ÇEġME. F.5 YENİPINAR Uysal, (Ağustos, 2009). ÇeĢme Sokaklarının Dünü ÇeĢme Kitap ve Kültür Günleri Seminerleri, ÇeĢme Kültür Etkinlikleri, Haralambos Kilisesi, ÇEġME. F.6 YENİPINAR Uysal, ( ). ÇeĢme Sokaklarının Dünü ve Bugünü online dergide makale, F.7 YENİPINAR Uysal, (Ekim-Kasım-Aralık, 2009). ĠletiĢim ve Ġnsan Kaynakları Seminerleri, Ege Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Egesem, AKM Kültür Merkezi Güz Ve Bahar Dönemi Paket Programı. ĠZMĠR. F.8 YENİPINAR Uysal, (10 Kasım 2009). "Turizmde MarkalaĢma ve Alaçatı", TRT Belgesel Turizm Kanalı, Bir BaĢkadır Benim Memleketim Programı Canlı Yayın Konuğu, ĠZMĠR. F.9 YENİPINAR Uysal, ( ). "Turizm YarıĢması Programı Soru DanıĢmanlığı, TRT Belgesel Turizm Kanalı. ĠZMĠR. F.10 YENİPINAR Uysal, (Kasım- Aralık, Ocak, Şubat, ). Sosyal DavranıĢlar ve ĠletiĢim Semineri Farklı Dillerden Turist Rehberleri Eğitim Kurs Programı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ĠZMĠR. F.11 YENİPINAR Uysal, (Ekim 2007). Yönetici Asistanları Haftasonu ĠletiĢim Seminerleri Yeni Atılım Turizm ve Seyahat Acentası ĠĢbirliği, Ontur Otel, ĠZMĠR. F.12 YENİPINAR Uysal, (Nisan,2006). Turizmde Halkla ĠliĢkiler, Turizm Bakanlığı, Ġzmir Kültür Müdürlüğü, ÇeĢme Halkı ve Esnafına Yönelik, Ilıca Otel. ÇEġME-ILICA. F.13 YENİPINAR Uysal, (Şubat, 2005). Genel ĠletiĢim, Seminerleri 23.Unversiade Yaz Oyunları, 8000 Gönüllülerin Eğitimi, ĠZMĠR. F.14 YENİPINAR Uysal, (Haziran,2005). Motivasyon Semineri Gönlülerin Eğitimi 23. Universiade, Yaz Oyunları, Ġzmir. F.15 YENİPINAR Uysal, (Mart, 2005). Takım Yönetimi Semineri 23.Unversiade Yaz Oyunları Gönüllüleri, ĠZMĠR.

8 F.16 YENİPINAR Uysal, (2004). Halkla ĠliĢkiler, Yönetim Organizasyon ve Ġnsan Kaynakları, Tepe Yöneticileri, Güz dönemi Paket Program Eğitim Programı, YaĢar Üniversitesi, ĠZMĠR. F.17 YENİPINAR Uysal, (Nisan2004). Ege ve Ġnanç Turizmi Semineri Ege Bölgesinin Ġnanç Turizmi Potansiyeli Ġnanç Günleri, Konuk KonuĢmacı, Salihli Belediyesi ve Ticaret Odası organizasyonu, SALĠHLĠ, MANĠSA. F.18 YENİPINAR Uysal, (Mart, 2004 ). Çanakkale Gelibolu Semineri Gezi Rehberliği, Ege Bölgesi Üniversiteleri, Çanakkale Eğitim Gezisi Programı (4 gün), Ege Üniversitesi Organizasyonu, (1000 KiĢilik, Askeri Gemi Gezisi) ĠZMĠR-ÇANAKKALE. F.19 YENİPINAR Uysal, (Kasım,2003). Ġnanç Turizmi ve Anadolu Ġzmir Radyosunda söyleģi, ĠZMĠR. F.20 YENİPINAR Uysal, (2003). Ġnanç Turizmi ve Anadolu Eğitim Konferansı Ege Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) Haftalık Eğitim Programı, ÇarĢamba Toplantıları, Ege Üniversitesi, ĠZMĠR. F.21 YENİPINAR Uysal, (Kasım/Aralık2002). Dinler ve Ġnanç Turizmi: Musevilik-Hıristiyanlık Ġzmir Rehberler Odası, Turist Rehberleri Eğitim Semineri Paket Programı, ĠZMĠR.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya

ÖZGEÇMİŞ. : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri (Adres ve Telefon) : ENGİN ÜNGÜREN : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya Doğum Tarihi : 1981 Unvanı Öğrenim Durumu : Dr. : Doktora Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Volkan ALTINTAŞ Doğum Tarihi: 03 ARALIK 1978 Öğrenim Durumu: Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997 1. Adı Soyadı : Cengiz DEMİR 2. Doğum Tarihi : 16 HAZİRAN 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı