Kullaným Kýlavuzu baský

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NSM-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright Nokia Corporation 2001, Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) , Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia Xpress-on Nokia Corporation'un ticari markasýdýr. Nokia tune Nokia Corporation'un ticari markasýdýr. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz.

3 Hýzlý ve kolay Bu Nokia telefonu tercih ettiðiniz için teþekkürler! Ýzleyen sayfalarda, telefonunuzun kullanýmýna yönelik bazý ipuçlarý sunulmaktadýr. Bu kýlavuzun diðer bölümlerinde daha ayrýntýlý bilgi bulabilirsiniz. Hýzlý ve kolay Telefonunuzu kullanmadan önce 1. Telefona SIM kart takýn. 2. Bataryayý yerine takýn ve þarj edin. 3. tuþunu basýlý tutarak telefonunuzu açýn. Daha ayrýntýlý bilgi edinmek için bkz: SIM kart ve bataryayý takma ve kapsüllerý deðiþtirme, sayfa 21. Arama fonksiyonlarý Gelen aramayý cevaplama tuþuna basýn. Arama yapma Sýrasýyla alan kodunu ve telefon numarasýný girin, sonra tuþuna basýn. Aramayý bitirme / reddetme tuþuna basýn. Kulaklýk sesini ayarlama Telefonun yan tarafýndaki ses ayar tuþlarýna basýn.

4 Hýzlý ve kolay Son numarayý yeniden arama En son aranan numaralarýn listesini görmek için bekleme modunda tuþuna basýn. veya tuþunu kullanarak istediðiniz numaraya ilerleyin ve tuþuna basýn. Telesekreterinizi arama tuþuna basýn ve tuþu basýlý tutun. Telesekreter numarasýný girmeniz istenirse, numarayý girin ve Tamam tuþuna basýn. Telefon defteri fonksiyonlarý Hýzlý kaydet Telefon numarasýný girin ve Kaydet tuþuna basýn. Ýsmi girin ve Tamam tuþuna basýn. Hýzlý bul Bekleme modunda, tuþuna basýn, ismin ilk harfini girin, ardýndan istediðiniz ismi görüntülemek için veya tuþuna basarak ilerleyin. Menülere giriþ Menülere girme / menülerden çýkma Menü tuþuna basýn, veya tuþuyla istediðiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve Seç tuþuna basýn. Ayarlarýný deðiþtirmeden bir menü fonksiyonundan çýkmak ve bekleme moduna dönmek için tuþuna basýn.

5 Diðer gerekli fonksiyonlar Tuþ takýmýný kilitleme / Kilidi açma Mesaj yazma Menü ve ardýndan hýzlý bir þekilde tuþuna basýn. Tuþ aç ve ardýndan hýzlý bir þekilde tuþuna basýn. Geleneksel veya akýllý metin giriþi ile mesaj yazmaya baþlamak için sýrasýyla Menü,, ve tuþuna basýn. Hýzlý ve kolay

6 Ýçindekiler Ýçindekiler Hýzlý ve kolay... 3 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Genel bilgiler Satýþ paketi üzerindeki etiketler Eriþim kodlarý Þifreleme göstergesi Bu kýlavuzda kullanýlan yazý tipleri Telefonunuz Tuþlar Konektörler Bekleme modu Bekleme modundaki diðer temel göstergeler Baþlarken SIM kart ve bataryayý takma ve kapsüllerý deðiþtirme Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Taþýma kayýþýný takma Arama fonksiyonlarý Arama yapma ve gelen aramalarý cevaplama Arama yapma Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler

7 4. Rehber (Ýsimler) Telefon rehberi ayarlarýný seçme Ýsimler ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Ýsim ve telefon numarasý bulma Ýsimleri ve telefon numaralarýný kopyalama Ýsim ve telefon numaralarýný silme Kartvizit gönderme ve alma Hýzlý arama Arayan grubu Servis numaralarý (Servis no.'larý) Numaralarým Sesle arama Ses etiketi ekleme Ses etiketi kullanarak arama yapma Ses etiketlerini dinleme, deðiþtirme veya silme Menü kullanýmý Kaydýrma tuþlarýyla menü fonksiyonuna ulaþma Bir menü fonksiyonuna kýsayol kullanarak ulaþma Menü fonksiyonlarýnýn listesi Menü fonksiyonlarý Mesajlar (Menü 1) Mesaj yazma Geleneksel metin giriþiyle mesaj yazma Akýllý metin giriþiyle mesaj yazma Yazýlý mesajlarý okuma (Gelen Kutusu) Kaydettiðiniz mesajý görüntüleme (Giden kutusu) Mesajlarý silme Sohbet Ýçindekiler 7

8 Ýçindekiler Resimli mesajlar Suratlar Þablonlar Ses mesajlarý Bilgi servisi Faks veya veri aramasý Servis komutu yazýmý Mesaj ayarlarý Arama kaydý (Menü 2) Son arama listelerini silme Arama süresi Arama ücretleri Arama ücreti ayarlarý Tercihler (Menü 3) Bir tercihi etkinleþtirme ve kiþiselleþtirme Zamanlý tercih Tercih logosu Tercih adý Ayarlar (Menü 4) Çalar saat Saat ayarlarý Saat Tarih ve saati otomatik güncelleþtirme Arama ayarlarý Telefon ayarlarý Tuþ kilidi ayarlarý Ton ayarlarý Aksesuar ayarlarý Güvenlik ayarlarý

9 Fabrika ayarlarýný geri yükle Oyunlar (Menü 5) Oyun baþlatma Oyun seçenekleri Oyun servisleri ve ayarlarý Hesaplamalar (Menü 6) Hesap makinesinin kullanýmý Para birimi dönüþtürme iþlemi yapma Ajanda (Menü 7) Ajanda seçenekleri Ajanda notu yazma Kýzýlötesi (Menü 8) KÖ baðlantý noktasý üzerinden veri gönderme ve alma Ekstralar (9) Geri sayým sayacý Kronometre Termometre Resim düzenleyici WAP servisleri (Menü 10) WAP servisleri eriþimi ve kullanýmýnda temel adýmlar Telefonu WAP servisleri için ayarlama WAP servisiyle baðlantý kurma WAP servisi sayfalarýný tarama WAP baðlantýsýný kesme WAP sayfalarýnýn görünüm ayarlarýný deðiþtirme Yer imlerini yönetme Servis mesaj kutusu Önbellek Ýçindekiler 9

10 Ýçindekiler Yetki sertifikalarý SIM hizmetleri (Menü 11) Batarya bilgileri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ

11 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. 11

12 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin. 12

13 Þebeke Hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan kablosuz telefon, EGSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Dualbant/tribant, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 ile þarj edilerek kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. 13

14 Genel bilgiler Genel bilgiler Bu bölümde, yeni Nokia telefonunuz ve bu kullaným kýlavuzu hakkýnda genel bilgiler verilmektedir. Satýþ paketi üzerindeki etiketler Etiketler, servis ve müþteri desteði ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayýn. etiketini bu kullaným kýlavuzunun garanti belgesine yapýþtýrýn. Satýþ paketinde verildiyse, etiketini Club Nokia davetiyesine yapýþtýrýn. Eriþim kodlarý Eriþim kodlarý, telefonunuzun ve SIM kartýnýzýn yetkisiz kiþiler tarafýndan kullanýmýný önlemenizi saðlar. Güvenlik kodu (beþ haneli) Telefonunuzla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Standart olarak kodu ayarlanmýþtýr. Güvenlik kodunu Ayarlar menüsünde deðiþtirin; bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 69). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn. Güvenlik kodunu, telefonunuzun tuþ takýmý kilidini (tuþ kilidi) korumak için de kullanabilirsiniz; bkz: Tuþ kilidi kodunu açma, sayfa

15 PIN kodu (4-8 haneli) PIN (Kiþisel Tanýmlama Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açýldýðýnda PIN kodunu soracak þekilde ayarlayýn; bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 69. PIN2 kodu (4-8 haneli) SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçlarý gibi bazý fonksiyonlara girilmesini saðlar. Bu fonksiyon, yalnýzca SIM kart tarafýndan desteklenirse kullanýlabilir. PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý) PUK (Kiþisel Bloke Açma Anahtarý) kodu bloke olmuþ PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu deðiþtirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýnýza baþvurun. Engelleme þifresi Engelleme þifresi, Arama engelleme fonksiyonunu kullanýrken gerekir. Þifreyi servis saðlayýcýnýzdan alýrsýnýz. Genel bilgiler Þifreleme göstergesi Þebekeye baðlý olarak, arama sýrasýnda arama þifrelemesinin kapalý olduðunu bildirmek için þifreleme göstergesi görüntülenebilir. Ayrýntýlý bilgi için þebeke operatörünüze baþvurun. 15

16 Genel bilgiler Bu kýlavuzda kullanýlan yazý tipleri Telefon ekranýnda görüntülenen ekran metinleri, bu kýlavuzda mavi renkte gösterilmektedir, örneðin arýyor. ve seçim tuþlarýyla ilgili ekran metinleri kalýn yazý tipinde görüntülenir, örneðin Menü. Metin içinde yalnýzca tuþ simgesi olmayan seçim tuþu metinleri yer alýr. 16

17 1. Telefonunuz Tuþlar 1. Açma/kapatma tuþu. Telefonunuzun üst kýsmýndaki açma/ kapatma tuþunun basýlý tutulmasý, telefonun açýlmasýný veya kapanmasýný saðlar. Bekleme modundayken veya görüþme sýrasýnda bu tuþa kýsa bir süre basýldýðýnda, tercihler listesi açýlýr. Rehber veya menü iþlevleri içindeyken kýsa süreli olarak basýldýðýnda, telefonunuzun ekran aydýnlatmasý yaklaþýk 10 saniye için etkinleþir. 2. Ses seviyesi tuþlarý. Üstteki tuþ telefonun kulaklýk ses seviyesini arttýrýr, alttaki tuþ ise azaltýr. 3. Seçim tuþlarý. Bu tuþlarýn her biri, ekranda hemen üstünde görüntülenen iþlevi gerçekleþtirir. Ýsimler tuþuna basýlmasý ve tuþun basýlý tutulmasý, sesle aramayý etkinleþtirir. 4. Kaydýrma tuþlarý. ve, rehber ve menü fonksiyonlarý içindeki isimleri, telefon numaralarýný, menüleri veya ayar seçeneklerini gözden geçirmenize olanak verir. 5. gelen aramayý cevaplar ve telefon numarasý arar. Bekleme modunda, en son aranan numaralarý görüntüler. 17 Telefonunuz

18 Telefonunuz 6. gelen aramayý bitirir veya reddeder ve iþlevden çýkar. 7. -, sayý ve harf girmek için kullanýlýr. tuþu basýlý tutulduðunda telesekreteriniz aranýr. ve, farklý fonksiyonlarda çeþitli amaçlar için kullanýlýr. Konektörler 1. Þarj cihazý konektörü 2. Kulaklýklý mikrofon seti konektörü 3. Kýzýlötesi (KÖ) terminali Þarj cihazý ve kulaklýklý mikrofon seti konektörleri, entegre bir kapakla korunur. Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr olduðunda ve kullanýcý tarafýndan herhangi bir karakter girilmediðinde, bekleme modundadýr. 18

19 Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, bataryada o kadar çok güç var demektir. xxxx Telefonunuzun kullanýlmakta olduðu hücresel þebekeyi gösterir. Bekleme modundaki diðer temel göstergeler Üstteki üç göstergeye ek olarak, telefon bekleme modundayken aþaðýdaki simgelerden biri veya birkaçý ekranda görüntülenebilir: Telefonunuz Bir veya birkaç yazýlý veya resimli mesaj aldýnýz. Bkz: Mesajlar (Menü 1), sayfa 45. Bir veya birkaç ses mesajý aldýnýz. Bkz: Ses mesajlarý, sayfa 53. Tüm tonlar Kapalý olarak ayarlandiðindan, arama geldiðinde telefon çalmaz veya bib sesi vermez. Bununla birlikte, alarm kurduysanýz, telefonunuz uyarý tonu çalar. Bkz: Ton ayarlarý, sayfa 66. Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 26 ve Tuþ kilidi ayarlarý, sayfa 64. Çalar saati Açýk olarak ayarladýnýz. Bkz: Çalar saat, sayfa 60. Alarm tonu,sessiz bir tercih seçtiðiniz durumlarda da çalar. Zamanlý bir tercih etkin durumda. Bkz: Zamanlý tercih, sayfa 59. Aramalarýnýzýn tümü aktarýlýr. Bkz: Aktarma, sayfa 61. Aramalarýnýz sýnýrlý abone grubu ile kýsýtlý (þebeke servisi). Bkz: Sýnýrlý abone grubu, sayfa

20 Telefonunuz Telefonunuza kulaklýklý mikrofon seti baðlý. Bkz: Aksesuar ayarlarý, sayfa 69. Geri sayým sayacý etkin durumda. Bkz: Geri sayým sayacý, sayfa 77. Kronometre etkin durumda. Bkz: Kronometre, sayfa

21 2. Baþlarken SIM kart ve bataryayý takma ve kapsüllerý deðiþtirme Kapaðý deðiþtirmeden önce, her zaman telefonu kapatýn ve telefonun þarj cihazý veya diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan önce daima telefonun kapalý olmasýna dikkat edin ve bataryayý çýkartýn. 1. Telefonu arka kýsmý size dönük olacak þekilde tutarken, üst ve alt kapsülü sýkýca kavrayýn. Alt kapsülün her iki serbest býrakma düðmesine basýn ve üst kapsülü kaydýrarak çýkarýn. Baþlarken 21

22 Baþlarken 2. Telefonun gövde kýsmýndaki her iki serbest birakma dügmesine ayný anda basýn ve alt kapsülü kaydýrarak çýkarýn. 3. Girintiden kaldýrarak bataryayý çýkarýn. 22

23 4. SIM kartýnýzý metal plakanýn altýna yerleþtirin. Altýn konektörlerin telefondaki konektöre doðru gelmesine ve kesik köþenin saðda olmasýna dikkat edin. SIM kartý çýkarmanýz gerekirse, SIM kart yuvasýndan dikkatle kaydýrarak çýkarýn. Baþlarken 5. Bataryayý deðiþtirin. 23

24 Baþlarken 6. Her iki kapsülü, yerlerine oturuncaya dek kaydýrýn. Bataryayý þarj etme 1. Telefonunuzun alt konektörlerini koruyan kapaðý kaldýrýn ve þarj cihazýnýn kablosunu telefonunuzun alt kýsmýndaki sokete dikkatle takýn. 2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Batarya gösterge çubuðu aþaðý yukarý hareket etmeye baþlar. Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için Þarj oluyor mesajý görüntülenir. Telefonunuzu, þarj edilirken de kullanabilirsiniz. Batarya tamamen boþalmýþsa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçmesi gerekebilir. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazý ve batarya özelliklerine baðlýdýr. Örneðin, BLB-2 bataryasýnýn ACP-8 þarj cihazýyla þarj edilmesi yaklaþýk 2 saat 10 dakika sürer. 3. Batarya gösterge çubuðu durduðunda, batarya tam olarak þarj edilmiþ demektir. Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için Batarya dolu metni görüntülenir. 4. Þarj cihazýnýn fiþini elektrik prizinden çekin ve telefondan çýkarýn. 24

25 Þarj olmuyor görüntülenirse, þarj askýya alýnmýþ demektir. Bir süre bekleyin, þarj cihazýný çýkarýn ve tekrar takýn. Þarj iþlemi yine de gerçekleþmiyorsa, bayiinize baþvurun. Daha ayrýntýlý bilgi edinmek için, bkz: Batarya bilgileri, sayfa 95. Telefonu açma ve kapatma Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. Baþlarken Telefonunuz PIN kodu girmenizi isterse PIN kodunu girin (ekranda **** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Eriþim kodlarý, sayfa 14. Telefonunuz güvenlik kodu girmenizi isterse Güvenlik kodunu girin (ekranda **** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Eriþim kodlarý, sayfa 14 ve Tuþ kilidi kodunu açma, sayfa 65 Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. 25

26 Baþlarken ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda yerleþik bir anten bulunmaktadýr. Diðer radyo vericisi aletlerde de olduðu gibi, telefon açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Telefon tuþlarýný kilitleyerek, telefonunuz cebinizde veya çantanýzdayken tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önleyebilirsiniz. Menü tuþuna, ardýndan 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilitli iken, ekranýn üst tarafýnda simgesi görüntülenir. Tuþ takýmý kilidini açma Tuþ aç tuþuna, ardýndan 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilitli olduðunda Aramaya yanýt vermek için tuþuna basýn. Arama sýrasýnda telefonunuz normal olarak çalýþtýrýlabilir. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numaralarýný (örn., 112 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayý tuþlayýp, tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir. Otomatik tuþ kilidi ve tuþ kilidi kodu ayarlarý için bkz: Tuþ kilidi ayarlarý, sayfa

27 Taþýma kayýþýný takma Taþýma kayýþýný, telefonun köþelerindeki köprüleri kullanarak baðlayýn ve sýkýn. Baþlarken Taþýma kayýþýný birçok þekilde sýkabilirsiniz; örneðin, resimde görüldüðü gibi yapabilirsiniz. Kayýþý sýkabilir veya gevþetebilir; telefonu kolunuza, el veya sýrt çantanýza takabilirsiniz.. 27

28 Arama fonksiyonlarý 3. Arama fonksiyonlarý Arama yapma ve gelen aramalarý cevaplama Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Ekrandaki bir numarayý düzeltmek amacýyla imleci hareket ettirmek için veya tuþuna basýn. Ýmlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama öneki (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) için tuþuna iki kez basýn ve ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasýný girin. 2. Numarayý aramak için tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya aramayý iptal etmek için tuþuna basýn. Telefon rehberini kullanarak arama yapma Bkz: Ýsim ve telefon numarasý bulma, sayfa 33. Son numarayý yeniden arama Aradýðýnýz veya aramayý denediðiniz son 20 telefon numarasýndan birisini yeniden aramak için: Bekleme modunda tuþuna bir kez basýn ve veya tuþunu kullanarak istediðiniz numara veya isme ilerleyin. 28

29 Telesekreteri arama 1. Bekleme modunda tuþunu basýlý tutun. 2. Telefon, telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý girin ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Ses mesajlarý, sayfa 53. Telefon numarasýný hýzlý arama Hýzlý arama tuþlarýndan ( - ) birine bir telefon numarasý atadýysanýz, bu telefon numarasýný aþaðýdaki yöntemlerle arayabilirsiniz: Ýstediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan tuþuna basýn. Hýzlý arama açýk olarak ayarlanmýþsa, arama baþlatýlýncaya dek hýzlý arama tuþunu ( - ) basýlý tutun. Ayrýca bkz: Hýzlý arama, sayfa 35. Konferans aramasý yapma Konferans aramasý, ayný aramaya en çok altý kiþinin katýlmasýna olanak veren bir þebeke servisidir. 1. Arama sýrasýnda, Seçenek tuþuna basýn ve Yeni Arama seçeneðini seçin. 2. Telefon numarasýný girin veya rehberden bulun ve Ara tuþuna basarak numarayý arayýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. 3. Yeni arama cevaplandýðýnda, Seçenek tuþuna basýp Konferans seçeneðini seçerek ilk katýlýmcýyý konferans aramasýna dahil edin. 4. Aramaya yeni katýlýmcýlar eklemek için adým 1, 2 ve 3'ü yineleyin. 5. Katýlýmcýlardan biriyle özel görüþme yapmak için: Arama fonksiyonlarý 29

30 Arama fonksiyonlarý Seçenek tuþuna basýn ve Özel seçeneðini seçin. Görüþmek istediðiniz katýlýmcýyý seçin ve Tamam tuþuna basýn. Özel görüþmeyi bitirdikten sonra, adým 3'de açýklandýðý þekilde konferans aramasýna geri dönün. 6. Konferans aramasýný bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplama veya reddetme 1. Gelen bir aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. 2. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak istemiyorsanýz, Sesi kes ve Reddet tuþlarýna basarak gözardý edebilir veya reddedebilirsiniz. Meþgulse aktar arama aktarma özelliðini etkinleþtirirseniz, örneðin telesekreterinize aktarýlmasýný seçerseniz, reddedilen arama da aktarýlýr. Bkz: Aktarma, sayfa 61. Arama bekletme Arama bekletme servisi (sayfa 63) özelliðini etkinleþtirirseniz, bu þebeke servisiyle, bir görüþmeyi sürdürürken gelen baþka bir aramayý cevaplayabilirsiniz. Arama sýrasýnda, veya Seçenek tuþuna basýn ve Cevapla seçeneðini seçin. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Ýki arama arasýnda geçiþ yapmak için, Deðiþtir veya tuþuna basýn. Bekleyen aramayý reddetmek için Seçenek ve ardýndan Reddet tuþuna basýn. Etkin aramayý bitirmek için tuþuna basýn. 30

31 Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Telefonunuzda, arama sýrasýnda kullanabileceðiniz bir çok fonksiyon bulunur. Seçeneklerin bir çoðu þebeke hizmetidir. Görüþme sýrasýnda Seçenek tuþuna basarak aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: Beklet veya Devam, Yeni arama,dtmf gönder,aramalarý bitir, Rehber, Menü, Sustur ve Baðla DTMF gönder DTMF ton dizeleri gönderir, Deðiþtir konferans aramasý ve özel arama arasýnda geçiþ yapar, Baðla etkin ve beklemeye alýnan bir aramayý baðlar ve aramalarla baðlantýnýzý keser. Arama fonksiyonlarý 31

32 Rehber (Ýsimler) 4. Rehber (Ýsimler) Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna (dahili telefon rehberi) veya SIM kart hafýzasýna (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz. Telefonun dahili telefon rehberine en çok 250 isim ve telefon numarasý kaydedilebilir. Telefonun rehberine kaydedilen isim ve numaralar simgesiyle gösterilir. Telefon en çok 250 isim ve telefon numarasý kaydedebilen SIM kartlarý destekler. SIM kart hafýzasýna kaydedilen isim ve numaralar simgesiyle gösterilir. Telefon rehberi ayarlarýný seçme 1. Ýsimler tuþuna basýp Ayarlar'ý seçin. 2. Kullanýlan hafýza seçeneðini seçin ve aþaðýdaki seçeneklerden birine ilerleyin: Ýsim ve numaralarý SIM kart hafýzasýna kaydetmek için SIM kart seçeneðini seçin. Ýsim ve numaralarý telefonun hafýzasýna kaydetmek için Telefon seçeneðini seçin. 3. Rehber görünümü seçeneðini seçin ve aþaðýdaki seçeneklerden birine ilerleyin: Ayný anda üç ismi görüntülemek için Ýsim listesi. Ýsim ve No. bir defada tek bir isim ve telefon numarasý görüntülenmesini saðlar. Büyük font ayný anda yalnýzca bir isim görüntülenmesini saðlar. 4. Hafýza durumu'nu seçin. Seçilen hafýzada kaç isim ve telefon numarasýnýn kayýtlý olduðunu ve kaç tane daha kaydedilebileceðini denetlemek için SIM kart: veya Telefon: seçeneðini seçin. 32

33 Ýsimler ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Ýsim ve telefon numaralarýný telefonun veya SIM kartýn hafýzasýna kaydedebilirsiniz. 1. Ýsimler tuþuna basýp Ýsim ekle'yi seçin. 2. Ýsmi girin ve Tamam tuþuna basýn. Yazma yönergeleri için bkz: Mesaj yazma, sayfa Alan kodunu ve telefon numarasýný tuþlayýp Tamam tuþuna basýn. Ýpucu:Ülke kodundan önce uluslararasý arama öneki için + karakterini tuþlarsanýz ( tuþuna iki kez basýn) ayný telefon numarasýný yurt dýþýndan arama yaparken de kullanabilirsiniz. Rehber (Ýsimler) Ýsim ve telefon numarasý bulma 1. Ýsimler tuþuna basýp, Bul'u seçin. 2. Aradýðýnýz ismin ilk harfini (harflerini) girin. 3. Tamam tuþuna basýn veya ve tuþlarýný kullanarak istediðiniz isim görüntüleninceye dek ilerleyin. Ýpucu: Ýsmi veya telefon numarasýný hýzlý bir þekilde bulmak için bekleme modunda veya tuþuna basýn. Ýsmin ilk harfini girin ve/veya istediðiniz isme ilerleyin. Ýsimleri ve telefon numaralarýný kopyalama Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýndan SIM kart hafýzasýna veya SIM kart hafýzasýndan telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. 1. Ýsimler tuþuna basýp Kopyala'yý seçin. 33

34 Rehber (Ýsimler) 2. Kopyalama yönünü (Telefondan SIM karta veya tersi) seçin ve Seç tuþuna basýn. Her defasýnda bir tek isim ve telefon numarasý kopyalamak için Sýrayla seçeneðini seçin. Orijinal isim ve telefon numarasýný korumak veya silmek arasýnda seçim yapýn ve Seç tuþuna basýn. Kopyalamak istediðiniz isme ve/veya telefon numarasýna ilerleyin. Kopyalamaya baþlamak için Kopyala veya iþlemi iptal etmek için Geri tuþuna basýn. Ýsim ve numaralarýn tümünü bir defada kopyalamak için Hepsini seçeneðini seçin. Orijinal isim ve telefon numarasýný korumak veya silmek arasýnda seçim yapýn ve Seç tuþuna basýn. Kopyalamaya baþlamak için Tamam veya iþlemi iptal etmek için Geri tuþuna basýn. Hedef telefon rehberi için fazla uzun olan isimler kýsaltýlýr. Ýsim hedef telefon listesinde farklý bir telefon numarasýyla kayýtlýysa, ismin sonuna bir sýra sayýsý eklenir. Ýsim ve telefon numaralarýný silme Ýsimleri ve telefon numaralarýný seçili telefon rehberinden birer birer veya hepsini birden silebilirsiniz. Ýsimler tuþuna basýp Sil'i seçin. Ýsim ve numaralarý sýrayla silmek için Sýrayla seçeneðini seçin ve silmek istediðiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Sil tuþuna basýn ve Tamam tuþuna basarak onaylayýn. Ýsim ve numaralarýn tümünü bir defada silmek için Tümünü sil seçeneðini seçin. Silmek istediðiniz hafýzayý seçin (Telefon veya SIM kart) ve Seç tuþuna basýn. Emin misiniz? sorusu sorulduðunda Tamam tuþuna basýn, Güvenlik kodu ile onaylayýn. Kartvizit gönderme ve alma Þebeke tarafýndan destekleniyorsa, bir kiþinin baðlantý bilgilerini kýzýlötesi (KÖ) yoluyla veya OTA (Over The air) mesajýyla kartvizit olarak gönderebilir ve alabilirsiniz. 34

35 Kartvizit alma 1. Telefonu, KÖ baðlantý noktasý üzerinden veri almaya hazýrlamak için Menü tuþuna basýn ve Kýzýlötesi (Menü 8) seçeneðini seçin. Diðer telefonun kullanýcýsý ismi ve telefon numarasýný artýk kendi KÖ baðlantý noktasý üzerinden gönderebilir. 2. Ýsmi ve telefon numarasýný KÖ üzerinden veya OTA mesajý olarak aldýktan sonra Seçenek tuþuna basýn, Göster, Kaydet seçeneðini veya At seçeneðini seçin ve Tamam tuþuna basýn. Kartvizit gönderme Telefonunuzun KÖ baðlantý noktasýný kullanarak, bir kiþinin baðlantý bilgilerini kendi telefonunuzdan diðer uyumlu bir telefona veya gerekli uygulamayý çalýþtýran bir bilgisayara kartvizit olarak gönderebilirsiniz. 1. Göndermek istediðiniz isim veya telefon numarasýný telefon rehberinde bulun ve (Ayrýntý) ve Seçenek tuþuna basýn. 2. Kartviziti IR üzerinden göndermek için diðer telefonun veya bilgisayarýn IR baðlantý noktasý üzerinden veri almak üzere ayarlandýðýndan emin olun ve KÖ'den gönder seçeneðini seçin. Kartviziti OTA mesajý olarak göndermek için Gönder seçeneðini seçin. Rehber (Ýsimler) Hýzlý arama Hýzlý arama tuþuna telefon numarasý atamak için aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn: 1. Ýsimler tuþuna basýn ve Hýzlý Arama seçeneðini seçin. Bir tuþa hiçbir numara atanmamýþsa Ata tuþuna basýn. 35

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu 9357264 ISSUE 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Copyright Nokia Mobile Phones

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı