Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA"

Transkript

1 L K Ö R E T M FEN VE TEKNOLOJ 8 Ö RENC ÇALIfiMA K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 222 say l Kurul Karar ile ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. No.: 139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

2 lkö retim Fen ve Teknoloji 8. S n f Ö renci Çal flma Kitab Editör: Dil uzman : Görsel uzman : Program gelifltirme uzman : Rehberlik uzman : Ölçme de erlendirme uzman : Yay nc sertifika No.: ISBN: Gönül BAYRAM Ahmet KAPULU Ziya Harun ERGENÇ Dilflat Ünal Necdet Dönmez Sat Özdemir KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Bu eserin bütün haklar sakl d r ve yay nevine aittir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay nevinin yaz l izni olmadan tümüyle ya da k smen ço alt lamaz, yay mlanamaz ve ticari amaçla kullan lamaz. Bask : KOZA Yay n Da t m Afi, Ankara, 2013 KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. No.:139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak ; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaflad m, hür yaflar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm fl? fiaflar m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi ner, aflar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, taflar m. Garb n âfâk n sarm flsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyet! dedi in tek difli kalm fl canavar? Arkadafl! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? fiühedâ f flk racak topra s ksan, flühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, fludur ancak emeli : De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - tafl m, Her cerîhamdan, lâhi, boflan p kanl yafl m, F flk r r ruh- mücerred gibi yerden na fl m ; O zaman yükselerek arfla de er belki bafl m. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl : Hakk d r, hür yaflam fl, bayra m n hürriyet ; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 İçindekiler Ö renci Çal flma Kitab n zda Ne, Nedir?... 9 Laboratuvar Güvenli i ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM 1. Etkinlik: Haydi Hat rlayal m Etkinlik: Hücrem Bölünüyor Etkinlik: Hücreler Bölünürken Neler Olur? Etkinlik: Hücreye Neler Oluyor? Etkinlik: Mitozun Sonuçlar Etkinlik: Bitki Hücreleri Neden Bo umlanmad? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Bira Mayas na Neler Oluyor? Etkinlik: Bulmaca Etkinlik: Üreme Çeflitleri Etkinlik: Patatesime Neler Oluyor? Etkinlik: Hangileri Bask n, Hangileri Çekinik? Etkinlik: Tan mlar Yazal m Etkinlik: ki Melez Genotip Çaprazlan rsa Neler Olur? Etkinlik: Bezelyeleri Çaprazlayal m Etkinlik: Çaprazlama Örnekleri Etkinlik: Hangisi Hasta? Etkinlik: Hemofili Kimlerde Görülür? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hücrem Mayoza Haz rlan yor Etkinlik: Mayoz S ras nda Neler Oluflur? Etkinlik: Mayoz S ras nda Hangi Olaylar Gerçekleflir? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hücre Bölünmesinin Tipini Belirleyelim Etkinlik: Mayozu Ö reniyorum Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Hücrenin Çekirde indeki Nedir? Etkinlik: DNA n n Yap s ve Özellikleri Etkinlik: S ralama Yapal m Etkinlik: Mutasyon mu, Modifikasyon mu? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hangi Ortamda Yaflamal? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Görüflleri Belirtelim Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE KUVVET VE HAREKET Etkinlik: Boflluklara Yazal m Etkinlik: Yo unluk Hesaplayal m Etkinlik: Yüzenler, Batanlar Etkinlik: Yorumlayal m Etkinlik: S v da Batmayan Cisimler Etkinlik: Arflimet lkesi Etkinlik: Arflimet Köprüde Etkinlik: Kald rma Kuvveti ve S v n n Yo unlu u Etkinlik: Gemiler Nas l Yüzer? Etkinlik: Uçan Balon Etkinlik: S cak Hava Balonlar Nas l Yükselir? Etkinlik: Bas nc Gözlemleyelim Etkinlik: Resme Bak, Soruyu Cevapla Etkinlik: Süngeri S k flt ral m Etkinlik: Patlamayan Balon Etkinlik: Havay Nas l Hapsederiz? Etkinlik: Uzayda Nas l Hareket Edebiliriz? Etkinlik: S v Bas nc Derinli e Ba l m d r? Etkinlik: S v lar n Uygulad Bas nc Gözlemleyelim Etkinlik: S v lar n Bas nc letme Özelli i Etkinlik: Metin Yazal m Etkinlik: Enjektör Savafl Etkinlik: S v ve Gaz Bas nc ndan Yararlanma ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

7 3. ÜN TE MADDEN N YAPISI VE ÖZELL KLER 1. Etkinlik: Cümleleri Tamamlayal m Etkinlik: Kuru Yemiflleri S n fland ral m Etkinlik: Elementlerin Özelliklerini Karfl laflt ral m Etkinlik: Periyodik Tabloyu nceleyelim Etkinlik: Kavram Haritas n Tamamlayal m Etkinlik: Periyodik Cetveli Boyayal m Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Elementlerin Günlük Yaflamdaki Kullan m Alanlar Etkinlik: Elektronlar Yerlefltirelim Etkinlik: Elektron Alanlar, Elektron Verenler Etkinlik: yon Yükü - Grup Numaras Efllefltirmesi Etkinlik: Paragraf Yazal m Etkinlik: Atomlar Aras ndaki Kimyasal Ba lar Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Atomlar Aras ndaki Ba lar Tahmin Edelim Etkinlik: Bilefliklerin Formüllerini Yaz p Adland ral m Etkinlik: Bilefliklerin Formülleri Etkinlik: Atomlar Sayal m Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Modelleri nceleyelim Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Tepkime Denklemleri Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Günlük Yaflamda Karfl laflt m z Tepkimeler Etkinlik: Günlük Yaflam m zdaki Asitler ve Bazlar Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Efllefltirme Etkinlik: Bulmaca Etkinlik: ph Ölçe i Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Kavram Haritas n Tamamlayal m Etkinlik: Tehlikeli Kimyasallar Etkinlik: Yazarak Anlatal m Etkinlik: Asit Ya murlar Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Yazarak Anlatal m Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Yazarak Anlatal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE SES Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Sesler Etkinlik: Tel Izgaradaki Sesler Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: fiiflelerin Müzi i Etkinlik: Bardaktan Keman Yapal m Etkinlik: Proje Çal flmas Etkinlik: Ses Enerjisi Etkinlik: Sesin H z n Bulal m Etkinlik: Grafik Çizelim, Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Hangisi Sesten H zl Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Kavramlar liflkilendirelim ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE MADDEN N HÂLLER VE ISI Etkinlik: Moleküllerin Enerjisi Etkinlik: Hangisinin Tanecikleri Daha Yavafl? Etkinlik: fiekil Ne Anlat yor? Etkinlik: Kim Hakl? Etkinlik: Evimizi Is t yoruz Etkinlik: Karar Verelim Etkinlik: Görüflleri De erlendirelim Etkinlik: Hangisi Daha S cak? Etkinlik: Enerji Dönüflümleri Etkinlik: Çalkala ve Is t Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Besinler ve Verdikleri Enerji Etkinlik: Patatesler Nas l H zl Pifler? Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

8 6. ÜN TE CANLILAR VE ENERJ L fik LER 1. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Besin A ndaki Hatalar Bulal m Etkinlik: Fotosentez Gerçekleflir mi? Etkinlik: Fotosentez Denklemini Olufltural m Etkinlik: ATP nin Yap s n Ö reniyorum Etkinlik: Oksijenli Solunum Denklemini Olufltural m Etkinlik: Paragraf Yazal m Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Madde Döngüleri Hakk nda Neler Biliyorum? Etkinlik: Su Döngüsünü Ö reniyorum Etkinlik: Karbon Döngüsünü Ö reniyorum Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Madde Döngüsü Olmasayd Etkinlik: Proje Haz rlayal m Etkinlik: Hangisi Yenilenebilir? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Geri Dönüflüm Nedir? Etkinlik: Sorular Cevaplayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE YAfiAMIMIZDAK ELEKTR K 1. Etkinlik: Vinç Nas l Çal fl r? Etkinlik: Uygun Malzemeleri Seçelim Etkinlik: Elektrom knat s n Kutuplar n Bulal m Etkinlik: Elektrom knat s Nerede? Etkinlik: Bobinleri Karfl laflt ral m Etkinlik: Zil Yapal m Etkinlik: Pil Gücü Testi Etkinlik: Elektrik Motorunu Araflt r yoruz Etkinlik: Bildiklerimizi Resmedelim Etkinlik: Poster Yapal m Etkinlik: Hangi Sorular Soral m? Etkinlik: Hangi Enerji, Nerede? Etkinlik: Enerji Dönüflümleri Etkinlik: Teknolojik Uygulamalar Bulal m Etkinlik: Nerede, Hangi Sigortay Kullan r z? Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Karfl laflt ral m Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Hangi Elektrikli Arac Kulland m? Etkinlik: S ralayal m Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Hangisi Daha Çok Elektrik Tüketir? Etkinlik: Hatalar m z Nerede? Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Kavramlar liflkilendirelim ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE DO AL SÜREÇLER Etkinlik: Evren Modeli Yapal m Etkinlik: Büyük Patlama n n Tarihçesi Etkinlik: Büyük Patlama Teorisi ni Destekleyen Bulgular Etkinlik: Haritay nceleyelim, Cümleleri Tamamlayal m Etkinlik: Levha Hareketleri Etkinlik: Tan mlardan Kavrama Etkinlik: Problemi Cevaplayal m Etkinlik: Depremler ve Sonuçlar Etkinlik: Bir Ortamdaki Sars nt Nas l Yay l r? Etkinlik: Fay Hareketi ve Yeryüzü fiekli Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Havan n Nemini Bulal m Etkinlik: Hava Tahmin Raporunu nceleyelim Etkinlik: Hortumlar Etkinlik: Ülkemizdeki Rüzgârlar Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Sorular Cevaplayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

9 Öğrenci Çalışma Kitabı nızda Ne, Nedir? Ö renci Çal flma Kitab nda hem okulda hem de evde yapabilece iniz etkinlikler yer almaktad r. Ö renci Çal flma Kitab, Ders Kitab n tamamlayan bir e itim arac d r. Ders Kitab n zdaki iflaretleri, Ö renci Çal flma Kitab nda hangi etkinlikleri yapaca- n z belirtir. Ders Kitab n okurken iflaretiyle karfl laflt n zda iflaretin belirtti i etkinlikleri yapmal s n z. Etkinlikleri yapt ktan sonra Ders Kitab n okumaya devam edebilirsiniz. Bu sayede konular derinlemesine ö renir ve daha kal c bir ö renme gerçeklefltirebilirsiniz. Ö renme alan n n ad Ünite numaras Ünite logosu Ünite ad Etkinlik numaras ve ad Sayfa numaras Etkinli in cevaplar n n yaz laca bölüm 9

10 Etkinlik Örnekleri Bu etkinliklerde tan lay c dallanm fl a aç tekni ini uygulayarak do ru ç k fl bulacaks n z. Bu etkinliklerde görselleri inceleyerek yorumlayacaks n z. Bu etkinliklerde cümlelerdeki boflluklar tamamlayacaks n z. Bu etkinliklerde deneyler yaparak sonuçlar yorumlayacaks n z. Bu etkinliklerde resimleri inceleyerek verilen sorular cevaplayacaks n z. 10

11 Bu etkinliklerde görsellerle verilen etkinlikleri aç klayacaks n z. Bu etkinliklerde sizden istenenlere göre tablolardaki boflluklar tamamlayacaks n z. Bu etkinliklerde proje çal flmalar haz rlayacaks n z. 11

12 Laboratuvar Güvenliği Etkinlikler fen ve teknoloji dersinin en önemli bölümünü oluflturur. Etkinliklerin güvenli bir biçimde yap labilmesi güvenlik kurallar na uymakla sa lan r. Etkinliklerinizi güven içinde yapabilmeniz için kitab n zda güvenlik kurallar n hat rlatan sembollere yer verilmifltir. Bu kurallara uymaya özen gösteriniz. Cam eflyalar kullanmadan önce kontrol ediniz. K r k ya da çatlak olan cam eflyalar kullanmay n z. Zarar görmüfl eflyalar ö retmeninize bildiriniz. Cam eflyalar kulland ktan sonra gerekti i gibi temizleyiniz ve sa lam olarak yerine koyunuz. Çeflitli kimyasal maddelerle, ateflle ya da gözünüze zarar verebilecek herhangi bir madde ile çal fl rken laboratuvar gözlü ü kullan n z. B çak, bisturi, makas, i ne, çivi, tel gibi kesici ve delici nesnelerle çal fl rken dikkatli olunuz. Sizin ya da arkadafllar n z n bir yeri kesilirse hemen ö retmeninize haber veriniz. Ateflle çal fl rken dikkatli olunuz. Atefle çok yaklaflmay n z; koruyucu gözlük, eldiven, mafla gibi araçlar kullan n z. Laboratuvarda bir fley s tmak isterseniz s ya dayan kl cam malzemelerden seçiniz. Is tma s ras nda cam malzemeyi mafla ile tutunuz, cam eflyan n a z n kendinizden ve arkadafllar n zdan farkl yöne do ru çeviriniz. Elektrikli araçlar kullan rken arac n kablolar n kontrol ediniz ve dikkatli olunuz. Islak ellerinizle bu tip araçlara dokunmay n z ve fifllerini tak p ç karmay n z. Kimyasal ya da zehirli maddelerle çal fl rken dikkatli olunuz. Bu maddeler bir yerinize s çrarsa bu bölgeyi sabun ve bol su ile y kay n z. Bitkilere zarar vermeyiniz. Kulland n z bitkiler yiyecek maddesi dahi olsa asla yemeyiniz. Kalan bitkilerin sa lam olanlar n yeniden topra a dikiniz. Onlarla ifliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. Hayvanlara zarar vermeyiniz. fliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. Çal fl rken eldiven kullan n z. fliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. 12

13 CANLILAR VE HAYAT 1. ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM 1. Etkinlik: Haydi Hatırlayalım Afla da hücre ile ilgili temel kavramlar verilmifltir. Bu kavramlar n tan mlar n karfl lar ndaki noktal yerlere yaz n z. 1. Hücre zar : Sitoplazma : Çekirdek : Organel : Sentrozom : Etkinlik: Hücrem Bölünüyor Hücre bölünmesini gösteren afla daki flekli inceleyerek hücre bölünmesi sonucunda ne oldu unu belirtiniz. 13

14 3. Etkinlik: Hücreler Bölünürken Neler Olur? Malzemeler kifler tane beyaz plastik b çak, kafl k ve çatal kifler tane mavi plastik b çak, kafl k ve çatal (E er bulamazsan z beyazlar ndan alarak maviye boyay n z.) Bir büyük boy renkli karton, bir küçük boy beyaz karton Dosya kâ d fieffaf yap flt r c bant Makas Renkli kartonu makasla keserek mümkün oldu unca büyük bir daire oluflturunuz. Beyaz kartondan bir çember (simit fleklinde) kesiniz ve büyük dairenin ortas na yap flt r n z. Renkli kartonun içindeki beyaz kartonla çevrili dairenin içine, birer adet beyaz plastik b - çak, kafl k ve çatal ile birer adet mavi plastik b çak, kafl k ve çatal resimdeki gibi rastgele yerlefltiriniz. Karton üzerinde olmayan mavi çatal, kartonun üzerindeki mavi çatalla; mavi b ça, kartonun üzerindeki mavi b çakla; mavi kafl da kartonun üzerindeki mavi kafl kla yan yana getirerek bantla birbirine ba lay n z. Ayn ifllemi beyaz renklilerle de yap n z. Karton üzerindeki beyaz çemberi kald r n z. Dosya kâ d ndan ince fleritler kesiniz. Bu fleritlerin i ipliklerini temsil etti ini düflünerek büyük kartona yerlefltiriniz. Mitoz s ras nda kromozomlar n yapt hareketleri ve kromozomlardaki de iflimleri hat rlayarak plastik kafl k, çatal ve b çaklar hareket ettirerek mitozu arkadafllar n za anlat n z. Etkinlikteki gözlemlerinizden yararlanarak afla daki sorular cevaplay n z. 1. Simit fleklinde kesti iniz beyaz karton, hücrede hangi yap veya organeli temsil ediyor? 2. Bu etkinlik için oluflturdu unuz hücrede kaç kromozom vard r? 3. Kromozomlar temsil eden çatal, kafl k ve b çaklar çiftlerken beyaz çemberi niçin kald rd n z? 4. Plastik çatal, b çak ve kafl klar yeni hücrelere aktar rken kromozom say lar n hangi kurala göre belirlediniz? 14

15 4. Etkinlik: Hücreye Neler Oluyor? A B C Yukar daki flekiller mitoz geçiren bir hayvan hücresindeki de ifliklikleri göstermektedir. Bu flekilleri inceleyiniz ve bölünme s ras nda hücrede gerçekleflen olaylar afla daki tabloya yaz n z. Hücre Hücrede gerçekleflen olaylar A B C 5. Etkinlik: Mitozun Sonuçları Mitoz tamamland nda hangi sonuçlara ulafl ld yla ilgili afla daki sorular cevaplay - n z. 1. Mitoz sonucunda bir hücreden kaç yeni hücre meydana gelir? Art arda iki kez mitoz geçiren bir hücreden kaç yeni hücre meydana gelir? kromozoma sahip hücre art arda iki kez mitoz geçirdikten sonra oluflan hücrelerde toplam kaç tane kromozom olur?... 15

16 6. Etkinlik: Bitki Hücreleri Neden Boğumlanmadı? a. Bitki hücreleri mitozla iki yavru hücre oluflturaca zaman hayvan hücreleri gibi bo umlanma yapamaz. Bitki hücrelerinin neden bo umlanma yapamad klar n afla daki noktal yerlere yaz n z. b. Mitoz sonucunda oluflan hücreler neden birbirinin kopyas d r? Afla daki noktal yerlere yaz n z. 7. Etkinlik: Doğru Çıkışı Bulalım Afla daki numaraland r lm fl cümlelerin do ru mu, yanl fl m oldu una karar veriniz. Cümlenin do ru oldu unu düflünüyorsan z D harfinin bulundu u yolu, yanl fl oldu unu düflünüyorsan z Y harfinin bulundu u yolu izleyiniz. Kaç numaral ç k fla ulaflt n z? Arkadafl n z n ulaflt ç k fl sizinkiyle ayn m? De ilse tart flarak sebebini bulmaya çal fl n z. 2. Mitoz sitoplazma bölünmesiyle bafllar. D 4. Mitoz sonunda kromozom say s sabit kal r. D Y 1. ç k fl 2. ç k fl 1. Mitozun bafl nda hücre bölünmeye haz rl k yapar. D Y 5. Mitoz sonunda farkl iki yavru hücre oluflur. D Y 3. ç k fl 4. ç k fl Y 3. Mitoz çekirdek bölünmesiyle bafllar. D Y 6. Mitoz sadece bir hücreli canl larda görülür. 7. Mitozla oluflan hücreler bir daha mitoz geçiremez. D Y D 5. ç k fl 6. ç k fl 7. ç k fl Cevap :... Y 8. ç k fl 16

17 8. Etkinlik: Bira Mayasına Neler Oluyor? Malzemeler Mikroskop Lam, lamel Damlal k Beherglas Bira mayas (Kuru hamur mayas ) Çay flekeri Kafl k Su A rl k tak m Hidrostatik terazi Ön haz rl k Beherglas n içine yaklafl k 200 ml su koyunuz. Suyun içine daha önce hidrostatik terazi ile tartt n z g fleker ve 1-2 g kuru bira mayas n koyup kar flt r rak bir çözelti haz rlay - n z. Haz rlad n z çözeltiyi 1-2 saat oda s cakl nda bekletiniz. Ön haz rl k bölümünde belirtildi i gibi bir çözelti daha haz rlay n z. Bu çözeltiden damlal kla bir miktar al p temiz bir lam n ortas na bir damla damlat n z. Lamdaki damlan n üzerini, aras nda hava kabarc b rakmadan lamelle kapat p mikroskopta inceleyiniz. Gözlemledi iniz flekilleri defterinize çiziniz. fiimdi de 1-2 saat oda s cakl nda bekletti iniz çözeltiden damlal kla bir damla al p mikroskopta inceleyiniz. Gözlemledi iniz flekilleri çizerek bir önceki gözleminizle karfl laflt r n z. Gözlemlerinizle ilgili afla daki sorular cevaplay n z. 1. Bira mayalar nda görülen efleysiz üreme, mitozla efleysiz üreme çeflitlerinden hangisine örnek olabilir? Tahmin ediniz. Düflüncenizin nedenini aç klay n z. 2. Hangi bira mayas çözeltisinde efleysiz üreme gözlemlediniz? 3. Bira mayas n neden flekerli su çözeltisinde beklettiniz? Bira mayas, fleker yerine tuzlu su çözeltisinde bekletilseydi ayn sonuca ulafl labilir miydi? Neden? 17

18 Afla da resimleri verilen canl lar n üreme flekillerini altlar ndaki boflluklara yaz n z. M TOZ TOMURCUKLANMA H DRA PARAMESYUM ÖGLENA VEJETAT F YEN LENME EfiEYS Z ÜREME AM P 9. Etkinlik: Bulmaca 10. Etkinlik: Üreme Çeşitleri Yukar da verilen kelimeleri afla daki bulmacada bulunuz. Kelimeleri oluflturan harflerin kutucuklar n boya kalemiyle karalay n z. E T P A fi A L Ç L fi O A B E M D E M E M R A Y E E Y U A E S P T K fi S R M F O G V Y C E Ö Z K E E Ö Z U S M Z A N J G Ü K Y Ü Ü H E L R L U S L Ç T E E A M E R fi D A N M N N R E E R T A E A C K E R F R E M A E M K A

19 11. Etkinlik: Patatesime Neler Oluyor? Malzemeler Patates (1 tane) Islak toprak doldurulmufl plastik saks (4 tane) Maket b ça Sürahi Bir patates al n z. Patatesin üzerinde gözler bulunan k s mlar yla bulunmayan k s mlar ndan, kal nca parçalar kesiniz. Üzerinde gözler bulunan parçalarla göz bulunmayan parçalar ay r n z. Saks lardan iki tanesine gözlü patates parçalar n dikiniz. Bu saks lar iflaretleyip ay - r n z. Üzerinde gözler bulunmayan parçalar da di er saks lara dikiniz. Bu saks lar da iflaretleyip ay r n z. Saks lar oda s cakl nda ayd nl k bir yere koyunuz ve on befl gün boyunca günafl r su veriniz. Hangi saks larda patates bitkisi olufltu unu, hangilerinde oluflmad n belirleyiniz. Patates bitkisi oluflmayan saks lardaki topra kazarak dikti iniz patates parçalar n ç kar p gözlemleyiniz. Bitki geliflimi olup olmad n yeniden belirleyiniz. Gözlemlerinizle ilgili afla daki sorular cevaplay n z. 1. Patatesin hangi parçalar ndan patates bitkisi geliflti? Neden? Bu etkinlikte uygulad n z yöntem hangi üreme çeflidine örnektir? Neden? Dikti iniz patates parçalar n, çok ince kesseydiniz yine ayn sonuçlar görebilir miydiniz? Tahmin ediniz. Tahmininizin nedenini aç klay n z

20 12. Etkinlik: Hangileri Baskın, Hangileri Çekinik? Afla daki foto raf çiftlerini inceleyiniz. Bask n ve çekinik özellikleri belirleyerek altlar ndaki noktal yerlere yaz n z Etkinlik: Tanımları Yazalım Afla da verilen kal t m ile ilgili kavramlar n tan mlar n bofl b rak lan bölümlere yaz n z. Kal t m terimleri Tan mlar Gen Çekinik gen Genotip Fenotip Bask n gen 20

21 14. Etkinlik: İki Melez Genotip Çaprazlanırsa Neler Olur? Malzemeler 2 x 2 cm boyutlar nda kare fleklinde kesilmifl kâ t (200 adet) Kutu (2 adet) Kare kâ tlar n 100 tanesine T, 100 tanesine de t yaz n z. T harfinin insanlarda bask n bir özellik olan siyah saç genini, t harfinin de insanlarda çekinik bir özellik olan sar saç genini temsil etti ini varsay n z. 50 tane T ile 50 tane t yi bir kutuya, kalanlar da di er kutuya koyunuz. Kutulardan birinin üstüne Melez erkek, di erine Melez difli yaz n z. Daha sonra kutular n içine bakmadan her birinden bir kâ t çekiniz ve masan n üstüne koyunuz. Her kutudan birer tane çekerek oluflturdu unuz bu ikili gruplar n say lar n not alarak afla- daki çizelgeye kaydediniz. Genotip Say T T T t t t Yapt n z etkinlikteki gözlemlerinize göre afla daki sorular cevaplay n z. 1. Genotiplerden hangileri siyah saçl bireylerde görülür? Neden? TT ve Tt çiftleri toplam n n, tt çiftine oran kaçt r? Sadece t geni hangi genotipte bulunur? Bu genotipler, toplam genotiplerin kaçta kaç n oluflturur?

22 15. Etkinlik: Bezelyeleri Çaprazlayalım Afla daki çaprazlamalar yaparak sonuçlar n yaz n z. Yuvarlak tohumlu bezelye geni = Y Burufluk tohumlu bezelye geni = y Mor çiçekli bezelye geni = M Beyaz çiçekli bezelye geni = m Melez yuvarlak tohumlu bezelye X Burufluk tohumlu bezelye Melez mor çiçekli bezelye X Melez mor çiçekli bezelye Çaprazlama sonuçlar : Genotipleri ve oranlar : Fenotipleri ve oranlar : Etkinlik: Çaprazlama Örnekleri I II III DD x dd Dd x Dd Dd x dd Yukar daki çaprazlama örneklerinden hangisi ya da hangilerinde elde edilecek bireylerin genotip da l m % 50 % 50 dir. Çaprazlama yaparak gösteriniz. 22

23 17. Etkinlik: Hangisi Hasta? a. Orak hücreli anemi hastal n tafl yan anne baban n çocuklar n n yüzde kaç orak hücreli anemi hastas olur? Afla daki çaprazlamay tamamlayarak bulunuz. s Orak hücreli anemiye sebep olan gen S Orak hücreli anemiye sebep olmayan gen Tafl y c anne Ss X Tafl y c baba Ss Sonuçlar Genotipleri ve oranlar :... Fenotipleri ve oranlar :... Cevap:... b. Anne ve baban n fenotip olarak sa l kl bireyler olmas na ra men erkek çocuklar renk körü (X r Y) olarak dünyaya gelmifltir. Bu durumda anne ve baban n renk körlü ü bak m ndan genotipleri nas ld r? Anne Baba

24 18. Etkinlik: Hemofili Kimlerde Görülür? Hemofili difli Tafl y c difli Sa lam erkek Hasta erkek Sa lam difli Yukar da verilen soy a ac ndaki flekillerden faydalanarak bireylerin genotip ve fenotiplerini flekillerin alt ndaki noktal yerlere yaz n z. 19. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloda verilen kal tsal hastal klar n özelliklerini karfl lar na yaz n z. Kal tsal hastal klar Kal tsal hastal klar n özellikleri Orak hücreli anemi Kretenizm Hemofili Renk körlü ü Down sendromu 24

25 20. Etkinlik: Hücrem Mayoza Hazırlanıyor Dört kromozoma sahip bir üreme hücresi mayoza haz rl k yapmaktad r. Bu hücrenin homolog kromozomlar n flekil çizerek gösteriniz. 21. Etkinlik: Mayoz Sırasında Neler Oluşur? Afla daki flekilleri inceleyiniz. fiekillerde gözlemledi iniz de ifliklikleri altlar nda verilen noktal yerlere yaz n z

26 22. Etkinlik: Mayoz Sırasında Hangi Olaylar Gerçekleşir? A B Yukar daki flekiller, mayoz geçirmekte olan bir hücredeki de ifliklikleri göstermektedir. Bu flekilleri inceleyerek meydana gelen de ifliklikleri afla daki tabloya yaz n z. C fiekil Meydana gelen de ifliklikler A B C 23. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloyu tamamlay n z. Mayozun birinci aflamas nda gerçekleflen olaylar Mayozun ikinci aflamas nda gerçekleflen olaylar 26

27 24. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloda bofl b rak lan bölümlere mayozun birinci ve ikinci aflamalar aras ndaki farkl l klar ve benzerlikleri yaz n z. Mayozun birinci ve ikinci aflamalar n n karfl laflt r lmas Farkl l klar Benzerlikler Etkinlik: Hücre Bölünmesinin Tipini Belirleyelim Afla daki flekilleri inceleyiniz. Bu hücrelerde hangi tip hücre bölünmesinin gerçekleflti ini ve böyle düflünmenizin nedenini fleklin yan ndaki noktal yerlere yaz n z. iplikleri Hücre zar Çekirdek zar

28 26. Etkinlik: Mayozu Öğreniyorum 1 2 3A 3B 4A 4B 4C 4D Yukar daki flekilde alt kromozomlu bir ana üreme hücresinin geçirdi i mayozun basamaklar basit olarak flematize edilmifltir. fiekli inceledikten sonra; a. 1 ile 2 yi, b. 2 ile 3A ve 3B yi c. 1 ile 3A ve 3B yi ç. 3A ile 3B yi d. 3A ile 4A ve 4B yi e. 3B ile 4C ve 4D yi, f. 4A ile 4C yi, g. 4A ve 4B ile 4C ve 4D yi karfl laflt r n z. 4A, 4B, 4C ve 4D aras ndaki farkl l klar afla - daki noktal yerlere yaz n z. 28

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI I ÜN VERS TELER Ç N YÖK MÜFREDATINA UYGUN TÜRK D L C LT II TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI M. Baki GÖKÇE II Yay n No : 1817 Genel

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ TEST

FEN VE TEKNOLOJ TEST FEN VE TENOLOJ TEST D AT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "2''D R. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DA ADIR. 1) Sıvının derinli ine Cismin sıvıya batan hacmine Sıvının özkütlesine 3) 2S S 2S

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 13 Saat: 9. 1. Şekilde verilen DNA modelinin 2. zinciri, 1. zincire karşılık gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanırsa, bu nükleotitlerdeki organik baz dizisi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK SIVI KSIM 1 Saat: 09.00 FE VE TEKOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (n) Çekirge Meyve sineği 8 Kedi

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

8.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR

8.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR 8.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTELERİ : ÜNİTE 1 : Hücre Bölünmesi ve Kalıtım ÜNİTE 2 : Kuvvet ve Hareket ÜNİTE 3 : Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÜNİTE 4 : Ses ÜNİTE 5 : Maddenin

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 27 KSIM 2014 Saat: 09.00 1. Bir öğrenci, Kromozom sayısı aynı olan iki canlı, aynı türden olmayabilir. görüşünün doğru olduğunu göstermek istiyor. Bunun için aşağıdaki iki ifadeyi

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (2n) Çekirge 24 1. Araştırma sorusu: Canlı türleri arasındaki farklılık kromozom sayılarına bağlı

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. A29 KASIM 2013 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. A29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 29 KSIM 2013 Saat: 09.00 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde kromozomlar ikiye ayrılarak hücrenin zıt kutuplarına ulaşır. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z.

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. . Zaman Zaman çinde Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. 1 1 1 1 1 1 Ö leden sonra Ö leden sonra

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ

TEOG ÖNCESİ FEN VE TEKNOLOJİ DENEMESİ 1- Aşağıdaki şekiller farklı canlılara ait farklı bölünme şekillerini göstermektedir. 2- Kutuların üzerinde eşeysiz üreme çeşitleri ve o üreme şekli ile üreyen canlılar eşleştirilmiştir. Yukarıdaki şekillerle

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

A29 KASIM 2013 Saat: 09.00

A29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 213 Saat: 9. 1. Şekilde hayvan hücresinde mitoz bölünmenin bir evresi gösterilmiştir: 3. Orak hücreli anemi hastalığının X kromozomu üzerindeki çekinik genlerle

Detaylı

YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR

YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR Modülün ilgili olduğu ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR SINIF: 7. SINIF ÜNİTE: IŞIK KONU: IŞIĞIN SOĞURULMASI KAZANIMLAR:

Detaylı

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI 1. 4. Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin aynısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir.

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJİ YAZARLAR. Dr. Tuncay TUNÇ Elif BAKAR Güzide BAfiDA nciser PEK Necati BA CI Nihal GÜRSOY KÖRO LU Nuray YÖRÜK Özgül KELEfi

LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJİ YAZARLAR. Dr. Tuncay TUNÇ Elif BAKAR Güzide BAfiDA nciser PEK Necati BA CI Nihal GÜRSOY KÖRO LU Nuray YÖRÜK Özgül KELEfi LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJİ Ö R E N C Ç A L I fi M A K T A B I YAZARLAR Dr. Tuncay TUNÇ Elif BAKAR Güzide BAfiDA nciser PEK Necati BA CI Nihal GÜRSOY KÖRO LU Nuray YÖRÜK Özgül KELEfi DEVLET K TAPLARI BEŞ

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 A Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. 1. Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel

Detaylı

1. fiekil 2. fiekil. Ak fl Yönümü Kaybettim

1. fiekil 2. fiekil. Ak fl Yönümü Kaybettim Is ve S cakl k Anahtar Kavramlar sı sıcaklık hareket enerjisi Termometre Termometre Yandaki iki flekil arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulalım. Termometredeki sıvıyı oluşturan tanecikleri insan figürlerine

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI. Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu. 40 dakika

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI. Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu. 40 dakika ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad Fen Ve Teknoloji S n f 6 Ünite Ad /No Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu Kimyasal De i im Önerilen Süre 40 dakika BÖLÜM 2 Ö renci Kazan mlar Bilimsel

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

TEOG 1 FEN DENEME. x S. 4. Mehmet, M cismi ile ilgili iki farklı deney yapıyor. 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen

TEOG 1 FEN DENEME. x S. 4. Mehmet, M cismi ile ilgili iki farklı deney yapıyor. 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen TEOG 1 FEN DENEME 1.X cisminin havadaki ve sıvıdaki ağırlığını ölçen Ahmet, yaptığı ölçümlerle ilgili ; I. X cismine etki eden kaldırma kuvveti 8 N dur. II. Kaldırma kuvveti, X cismine aşağı yönde etki

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

RAKAM TANIYALIM. Filleri sayal m. 3 kez aslan gibi kükreyelim. Dört kez kanguru gibi z playal m. Keçileri sayal m.

RAKAM TANIYALIM. Filleri sayal m. 3 kez aslan gibi kükreyelim. Dört kez kanguru gibi z playal m. Keçileri sayal m. D KKAT ÇALIfiMALARI 1 2 3 1 3 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 Yukar daki tabloda bulunan rakamlar n kaç oldu unu ve alt ndaki iflaretlerin isimlerini söyleyelim. Her rakam n alt ndaki kutucu a ayn renk kalem ile uygun

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

3.1 3. ÜN TE. ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m

3.1 3. ÜN TE. ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m 3. ÜN TE ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM 3. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m S v lar Ölçelim. Litre ve mililitre ile ölçülebilen ürünlerin listesini yap n z. Litre Mililitre 2. 7 litreyi gösteren

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı