Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA"

Transkript

1 L K Ö R E T M FEN VE TEKNOLOJ 8 Ö RENC ÇALIfiMA K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 222 say l Kurul Karar ile ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. No.: 139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

2 lkö retim Fen ve Teknoloji 8. S n f Ö renci Çal flma Kitab Editör: Dil uzman : Görsel uzman : Program gelifltirme uzman : Rehberlik uzman : Ölçme de erlendirme uzman : Yay nc sertifika No.: ISBN: Gönül BAYRAM Ahmet KAPULU Ziya Harun ERGENÇ Dilflat Ünal Necdet Dönmez Sat Özdemir KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Bu eserin bütün haklar sakl d r ve yay nevine aittir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay nevinin yaz l izni olmadan tümüyle ya da k smen ço alt lamaz, yay mlanamaz ve ticari amaçla kullan lamaz. Bask : KOZA Yay n Da t m Afi, Ankara, 2013 KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. No.:139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak ; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaflad m, hür yaflar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm fl? fiaflar m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi ner, aflar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, taflar m. Garb n âfâk n sarm flsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyet! dedi in tek difli kalm fl canavar? Arkadafl! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? fiühedâ f flk racak topra s ksan, flühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, fludur ancak emeli : De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - tafl m, Her cerîhamdan, lâhi, boflan p kanl yafl m, F flk r r ruh- mücerred gibi yerden na fl m ; O zaman yükselerek arfla de er belki bafl m. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl : Hakk d r, hür yaflam fl, bayra m n hürriyet ; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 İçindekiler Ö renci Çal flma Kitab n zda Ne, Nedir?... 9 Laboratuvar Güvenli i ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM 1. Etkinlik: Haydi Hat rlayal m Etkinlik: Hücrem Bölünüyor Etkinlik: Hücreler Bölünürken Neler Olur? Etkinlik: Hücreye Neler Oluyor? Etkinlik: Mitozun Sonuçlar Etkinlik: Bitki Hücreleri Neden Bo umlanmad? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Bira Mayas na Neler Oluyor? Etkinlik: Bulmaca Etkinlik: Üreme Çeflitleri Etkinlik: Patatesime Neler Oluyor? Etkinlik: Hangileri Bask n, Hangileri Çekinik? Etkinlik: Tan mlar Yazal m Etkinlik: ki Melez Genotip Çaprazlan rsa Neler Olur? Etkinlik: Bezelyeleri Çaprazlayal m Etkinlik: Çaprazlama Örnekleri Etkinlik: Hangisi Hasta? Etkinlik: Hemofili Kimlerde Görülür? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hücrem Mayoza Haz rlan yor Etkinlik: Mayoz S ras nda Neler Oluflur? Etkinlik: Mayoz S ras nda Hangi Olaylar Gerçekleflir? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hücre Bölünmesinin Tipini Belirleyelim Etkinlik: Mayozu Ö reniyorum Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Hücrenin Çekirde indeki Nedir? Etkinlik: DNA n n Yap s ve Özellikleri Etkinlik: S ralama Yapal m Etkinlik: Mutasyon mu, Modifikasyon mu? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hangi Ortamda Yaflamal? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Görüflleri Belirtelim Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE KUVVET VE HAREKET Etkinlik: Boflluklara Yazal m Etkinlik: Yo unluk Hesaplayal m Etkinlik: Yüzenler, Batanlar Etkinlik: Yorumlayal m Etkinlik: S v da Batmayan Cisimler Etkinlik: Arflimet lkesi Etkinlik: Arflimet Köprüde Etkinlik: Kald rma Kuvveti ve S v n n Yo unlu u Etkinlik: Gemiler Nas l Yüzer? Etkinlik: Uçan Balon Etkinlik: S cak Hava Balonlar Nas l Yükselir? Etkinlik: Bas nc Gözlemleyelim Etkinlik: Resme Bak, Soruyu Cevapla Etkinlik: Süngeri S k flt ral m Etkinlik: Patlamayan Balon Etkinlik: Havay Nas l Hapsederiz? Etkinlik: Uzayda Nas l Hareket Edebiliriz? Etkinlik: S v Bas nc Derinli e Ba l m d r? Etkinlik: S v lar n Uygulad Bas nc Gözlemleyelim Etkinlik: S v lar n Bas nc letme Özelli i Etkinlik: Metin Yazal m Etkinlik: Enjektör Savafl Etkinlik: S v ve Gaz Bas nc ndan Yararlanma ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

7 3. ÜN TE MADDEN N YAPISI VE ÖZELL KLER 1. Etkinlik: Cümleleri Tamamlayal m Etkinlik: Kuru Yemiflleri S n fland ral m Etkinlik: Elementlerin Özelliklerini Karfl laflt ral m Etkinlik: Periyodik Tabloyu nceleyelim Etkinlik: Kavram Haritas n Tamamlayal m Etkinlik: Periyodik Cetveli Boyayal m Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Elementlerin Günlük Yaflamdaki Kullan m Alanlar Etkinlik: Elektronlar Yerlefltirelim Etkinlik: Elektron Alanlar, Elektron Verenler Etkinlik: yon Yükü - Grup Numaras Efllefltirmesi Etkinlik: Paragraf Yazal m Etkinlik: Atomlar Aras ndaki Kimyasal Ba lar Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Atomlar Aras ndaki Ba lar Tahmin Edelim Etkinlik: Bilefliklerin Formüllerini Yaz p Adland ral m Etkinlik: Bilefliklerin Formülleri Etkinlik: Atomlar Sayal m Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Modelleri nceleyelim Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Tepkime Denklemleri Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Günlük Yaflamda Karfl laflt m z Tepkimeler Etkinlik: Günlük Yaflam m zdaki Asitler ve Bazlar Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Efllefltirme Etkinlik: Bulmaca Etkinlik: ph Ölçe i Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Kavram Haritas n Tamamlayal m Etkinlik: Tehlikeli Kimyasallar Etkinlik: Yazarak Anlatal m Etkinlik: Asit Ya murlar Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Yazarak Anlatal m Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Yazarak Anlatal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE SES Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Sesler Etkinlik: Tel Izgaradaki Sesler Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: fiiflelerin Müzi i Etkinlik: Bardaktan Keman Yapal m Etkinlik: Proje Çal flmas Etkinlik: Ses Enerjisi Etkinlik: Sesin H z n Bulal m Etkinlik: Grafik Çizelim, Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Hangisi Sesten H zl Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Kavramlar liflkilendirelim ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE MADDEN N HÂLLER VE ISI Etkinlik: Moleküllerin Enerjisi Etkinlik: Hangisinin Tanecikleri Daha Yavafl? Etkinlik: fiekil Ne Anlat yor? Etkinlik: Kim Hakl? Etkinlik: Evimizi Is t yoruz Etkinlik: Karar Verelim Etkinlik: Görüflleri De erlendirelim Etkinlik: Hangisi Daha S cak? Etkinlik: Enerji Dönüflümleri Etkinlik: Çalkala ve Is t Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Besinler ve Verdikleri Enerji Etkinlik: Patatesler Nas l H zl Pifler? Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

8 6. ÜN TE CANLILAR VE ENERJ L fik LER 1. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Besin A ndaki Hatalar Bulal m Etkinlik: Fotosentez Gerçekleflir mi? Etkinlik: Fotosentez Denklemini Olufltural m Etkinlik: ATP nin Yap s n Ö reniyorum Etkinlik: Oksijenli Solunum Denklemini Olufltural m Etkinlik: Paragraf Yazal m Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Madde Döngüleri Hakk nda Neler Biliyorum? Etkinlik: Su Döngüsünü Ö reniyorum Etkinlik: Karbon Döngüsünü Ö reniyorum Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Madde Döngüsü Olmasayd Etkinlik: Proje Haz rlayal m Etkinlik: Hangisi Yenilenebilir? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Geri Dönüflüm Nedir? Etkinlik: Sorular Cevaplayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE YAfiAMIMIZDAK ELEKTR K 1. Etkinlik: Vinç Nas l Çal fl r? Etkinlik: Uygun Malzemeleri Seçelim Etkinlik: Elektrom knat s n Kutuplar n Bulal m Etkinlik: Elektrom knat s Nerede? Etkinlik: Bobinleri Karfl laflt ral m Etkinlik: Zil Yapal m Etkinlik: Pil Gücü Testi Etkinlik: Elektrik Motorunu Araflt r yoruz Etkinlik: Bildiklerimizi Resmedelim Etkinlik: Poster Yapal m Etkinlik: Hangi Sorular Soral m? Etkinlik: Hangi Enerji, Nerede? Etkinlik: Enerji Dönüflümleri Etkinlik: Teknolojik Uygulamalar Bulal m Etkinlik: Nerede, Hangi Sigortay Kullan r z? Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Karfl laflt ral m Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Hangi Elektrikli Arac Kulland m? Etkinlik: S ralayal m Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Hangisi Daha Çok Elektrik Tüketir? Etkinlik: Hatalar m z Nerede? Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Kavramlar liflkilendirelim ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE DO AL SÜREÇLER Etkinlik: Evren Modeli Yapal m Etkinlik: Büyük Patlama n n Tarihçesi Etkinlik: Büyük Patlama Teorisi ni Destekleyen Bulgular Etkinlik: Haritay nceleyelim, Cümleleri Tamamlayal m Etkinlik: Levha Hareketleri Etkinlik: Tan mlardan Kavrama Etkinlik: Problemi Cevaplayal m Etkinlik: Depremler ve Sonuçlar Etkinlik: Bir Ortamdaki Sars nt Nas l Yay l r? Etkinlik: Fay Hareketi ve Yeryüzü fiekli Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Havan n Nemini Bulal m Etkinlik: Hava Tahmin Raporunu nceleyelim Etkinlik: Hortumlar Etkinlik: Ülkemizdeki Rüzgârlar Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Sorular Cevaplayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

9 Öğrenci Çalışma Kitabı nızda Ne, Nedir? Ö renci Çal flma Kitab nda hem okulda hem de evde yapabilece iniz etkinlikler yer almaktad r. Ö renci Çal flma Kitab, Ders Kitab n tamamlayan bir e itim arac d r. Ders Kitab n zdaki iflaretleri, Ö renci Çal flma Kitab nda hangi etkinlikleri yapaca- n z belirtir. Ders Kitab n okurken iflaretiyle karfl laflt n zda iflaretin belirtti i etkinlikleri yapmal s n z. Etkinlikleri yapt ktan sonra Ders Kitab n okumaya devam edebilirsiniz. Bu sayede konular derinlemesine ö renir ve daha kal c bir ö renme gerçeklefltirebilirsiniz. Ö renme alan n n ad Ünite numaras Ünite logosu Ünite ad Etkinlik numaras ve ad Sayfa numaras Etkinli in cevaplar n n yaz laca bölüm 9

10 Etkinlik Örnekleri Bu etkinliklerde tan lay c dallanm fl a aç tekni ini uygulayarak do ru ç k fl bulacaks n z. Bu etkinliklerde görselleri inceleyerek yorumlayacaks n z. Bu etkinliklerde cümlelerdeki boflluklar tamamlayacaks n z. Bu etkinliklerde deneyler yaparak sonuçlar yorumlayacaks n z. Bu etkinliklerde resimleri inceleyerek verilen sorular cevaplayacaks n z. 10

11 Bu etkinliklerde görsellerle verilen etkinlikleri aç klayacaks n z. Bu etkinliklerde sizden istenenlere göre tablolardaki boflluklar tamamlayacaks n z. Bu etkinliklerde proje çal flmalar haz rlayacaks n z. 11

12 Laboratuvar Güvenliği Etkinlikler fen ve teknoloji dersinin en önemli bölümünü oluflturur. Etkinliklerin güvenli bir biçimde yap labilmesi güvenlik kurallar na uymakla sa lan r. Etkinliklerinizi güven içinde yapabilmeniz için kitab n zda güvenlik kurallar n hat rlatan sembollere yer verilmifltir. Bu kurallara uymaya özen gösteriniz. Cam eflyalar kullanmadan önce kontrol ediniz. K r k ya da çatlak olan cam eflyalar kullanmay n z. Zarar görmüfl eflyalar ö retmeninize bildiriniz. Cam eflyalar kulland ktan sonra gerekti i gibi temizleyiniz ve sa lam olarak yerine koyunuz. Çeflitli kimyasal maddelerle, ateflle ya da gözünüze zarar verebilecek herhangi bir madde ile çal fl rken laboratuvar gözlü ü kullan n z. B çak, bisturi, makas, i ne, çivi, tel gibi kesici ve delici nesnelerle çal fl rken dikkatli olunuz. Sizin ya da arkadafllar n z n bir yeri kesilirse hemen ö retmeninize haber veriniz. Ateflle çal fl rken dikkatli olunuz. Atefle çok yaklaflmay n z; koruyucu gözlük, eldiven, mafla gibi araçlar kullan n z. Laboratuvarda bir fley s tmak isterseniz s ya dayan kl cam malzemelerden seçiniz. Is tma s ras nda cam malzemeyi mafla ile tutunuz, cam eflyan n a z n kendinizden ve arkadafllar n zdan farkl yöne do ru çeviriniz. Elektrikli araçlar kullan rken arac n kablolar n kontrol ediniz ve dikkatli olunuz. Islak ellerinizle bu tip araçlara dokunmay n z ve fifllerini tak p ç karmay n z. Kimyasal ya da zehirli maddelerle çal fl rken dikkatli olunuz. Bu maddeler bir yerinize s çrarsa bu bölgeyi sabun ve bol su ile y kay n z. Bitkilere zarar vermeyiniz. Kulland n z bitkiler yiyecek maddesi dahi olsa asla yemeyiniz. Kalan bitkilerin sa lam olanlar n yeniden topra a dikiniz. Onlarla ifliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. Hayvanlara zarar vermeyiniz. fliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. Çal fl rken eldiven kullan n z. fliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. 12

13 CANLILAR VE HAYAT 1. ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM 1. Etkinlik: Haydi Hatırlayalım Afla da hücre ile ilgili temel kavramlar verilmifltir. Bu kavramlar n tan mlar n karfl lar ndaki noktal yerlere yaz n z. 1. Hücre zar : Sitoplazma : Çekirdek : Organel : Sentrozom : Etkinlik: Hücrem Bölünüyor Hücre bölünmesini gösteren afla daki flekli inceleyerek hücre bölünmesi sonucunda ne oldu unu belirtiniz. 13

14 3. Etkinlik: Hücreler Bölünürken Neler Olur? Malzemeler kifler tane beyaz plastik b çak, kafl k ve çatal kifler tane mavi plastik b çak, kafl k ve çatal (E er bulamazsan z beyazlar ndan alarak maviye boyay n z.) Bir büyük boy renkli karton, bir küçük boy beyaz karton Dosya kâ d fieffaf yap flt r c bant Makas Renkli kartonu makasla keserek mümkün oldu unca büyük bir daire oluflturunuz. Beyaz kartondan bir çember (simit fleklinde) kesiniz ve büyük dairenin ortas na yap flt r n z. Renkli kartonun içindeki beyaz kartonla çevrili dairenin içine, birer adet beyaz plastik b - çak, kafl k ve çatal ile birer adet mavi plastik b çak, kafl k ve çatal resimdeki gibi rastgele yerlefltiriniz. Karton üzerinde olmayan mavi çatal, kartonun üzerindeki mavi çatalla; mavi b ça, kartonun üzerindeki mavi b çakla; mavi kafl da kartonun üzerindeki mavi kafl kla yan yana getirerek bantla birbirine ba lay n z. Ayn ifllemi beyaz renklilerle de yap n z. Karton üzerindeki beyaz çemberi kald r n z. Dosya kâ d ndan ince fleritler kesiniz. Bu fleritlerin i ipliklerini temsil etti ini düflünerek büyük kartona yerlefltiriniz. Mitoz s ras nda kromozomlar n yapt hareketleri ve kromozomlardaki de iflimleri hat rlayarak plastik kafl k, çatal ve b çaklar hareket ettirerek mitozu arkadafllar n za anlat n z. Etkinlikteki gözlemlerinizden yararlanarak afla daki sorular cevaplay n z. 1. Simit fleklinde kesti iniz beyaz karton, hücrede hangi yap veya organeli temsil ediyor? 2. Bu etkinlik için oluflturdu unuz hücrede kaç kromozom vard r? 3. Kromozomlar temsil eden çatal, kafl k ve b çaklar çiftlerken beyaz çemberi niçin kald rd n z? 4. Plastik çatal, b çak ve kafl klar yeni hücrelere aktar rken kromozom say lar n hangi kurala göre belirlediniz? 14

15 4. Etkinlik: Hücreye Neler Oluyor? A B C Yukar daki flekiller mitoz geçiren bir hayvan hücresindeki de ifliklikleri göstermektedir. Bu flekilleri inceleyiniz ve bölünme s ras nda hücrede gerçekleflen olaylar afla daki tabloya yaz n z. Hücre Hücrede gerçekleflen olaylar A B C 5. Etkinlik: Mitozun Sonuçları Mitoz tamamland nda hangi sonuçlara ulafl ld yla ilgili afla daki sorular cevaplay - n z. 1. Mitoz sonucunda bir hücreden kaç yeni hücre meydana gelir? Art arda iki kez mitoz geçiren bir hücreden kaç yeni hücre meydana gelir? kromozoma sahip hücre art arda iki kez mitoz geçirdikten sonra oluflan hücrelerde toplam kaç tane kromozom olur?... 15

16 6. Etkinlik: Bitki Hücreleri Neden Boğumlanmadı? a. Bitki hücreleri mitozla iki yavru hücre oluflturaca zaman hayvan hücreleri gibi bo umlanma yapamaz. Bitki hücrelerinin neden bo umlanma yapamad klar n afla daki noktal yerlere yaz n z. b. Mitoz sonucunda oluflan hücreler neden birbirinin kopyas d r? Afla daki noktal yerlere yaz n z. 7. Etkinlik: Doğru Çıkışı Bulalım Afla daki numaraland r lm fl cümlelerin do ru mu, yanl fl m oldu una karar veriniz. Cümlenin do ru oldu unu düflünüyorsan z D harfinin bulundu u yolu, yanl fl oldu unu düflünüyorsan z Y harfinin bulundu u yolu izleyiniz. Kaç numaral ç k fla ulaflt n z? Arkadafl n z n ulaflt ç k fl sizinkiyle ayn m? De ilse tart flarak sebebini bulmaya çal fl n z. 2. Mitoz sitoplazma bölünmesiyle bafllar. D 4. Mitoz sonunda kromozom say s sabit kal r. D Y 1. ç k fl 2. ç k fl 1. Mitozun bafl nda hücre bölünmeye haz rl k yapar. D Y 5. Mitoz sonunda farkl iki yavru hücre oluflur. D Y 3. ç k fl 4. ç k fl Y 3. Mitoz çekirdek bölünmesiyle bafllar. D Y 6. Mitoz sadece bir hücreli canl larda görülür. 7. Mitozla oluflan hücreler bir daha mitoz geçiremez. D Y D 5. ç k fl 6. ç k fl 7. ç k fl Cevap :... Y 8. ç k fl 16

17 8. Etkinlik: Bira Mayasına Neler Oluyor? Malzemeler Mikroskop Lam, lamel Damlal k Beherglas Bira mayas (Kuru hamur mayas ) Çay flekeri Kafl k Su A rl k tak m Hidrostatik terazi Ön haz rl k Beherglas n içine yaklafl k 200 ml su koyunuz. Suyun içine daha önce hidrostatik terazi ile tartt n z g fleker ve 1-2 g kuru bira mayas n koyup kar flt r rak bir çözelti haz rlay - n z. Haz rlad n z çözeltiyi 1-2 saat oda s cakl nda bekletiniz. Ön haz rl k bölümünde belirtildi i gibi bir çözelti daha haz rlay n z. Bu çözeltiden damlal kla bir miktar al p temiz bir lam n ortas na bir damla damlat n z. Lamdaki damlan n üzerini, aras nda hava kabarc b rakmadan lamelle kapat p mikroskopta inceleyiniz. Gözlemledi iniz flekilleri defterinize çiziniz. fiimdi de 1-2 saat oda s cakl nda bekletti iniz çözeltiden damlal kla bir damla al p mikroskopta inceleyiniz. Gözlemledi iniz flekilleri çizerek bir önceki gözleminizle karfl laflt r n z. Gözlemlerinizle ilgili afla daki sorular cevaplay n z. 1. Bira mayalar nda görülen efleysiz üreme, mitozla efleysiz üreme çeflitlerinden hangisine örnek olabilir? Tahmin ediniz. Düflüncenizin nedenini aç klay n z. 2. Hangi bira mayas çözeltisinde efleysiz üreme gözlemlediniz? 3. Bira mayas n neden flekerli su çözeltisinde beklettiniz? Bira mayas, fleker yerine tuzlu su çözeltisinde bekletilseydi ayn sonuca ulafl labilir miydi? Neden? 17

18 Afla da resimleri verilen canl lar n üreme flekillerini altlar ndaki boflluklara yaz n z. M TOZ TOMURCUKLANMA H DRA PARAMESYUM ÖGLENA VEJETAT F YEN LENME EfiEYS Z ÜREME AM P 9. Etkinlik: Bulmaca 10. Etkinlik: Üreme Çeşitleri Yukar da verilen kelimeleri afla daki bulmacada bulunuz. Kelimeleri oluflturan harflerin kutucuklar n boya kalemiyle karalay n z. E T P A fi A L Ç L fi O A B E M D E M E M R A Y E E Y U A E S P T K fi S R M F O G V Y C E Ö Z K E E Ö Z U S M Z A N J G Ü K Y Ü Ü H E L R L U S L Ç T E E A M E R fi D A N M N N R E E R T A E A C K E R F R E M A E M K A

19 11. Etkinlik: Patatesime Neler Oluyor? Malzemeler Patates (1 tane) Islak toprak doldurulmufl plastik saks (4 tane) Maket b ça Sürahi Bir patates al n z. Patatesin üzerinde gözler bulunan k s mlar yla bulunmayan k s mlar ndan, kal nca parçalar kesiniz. Üzerinde gözler bulunan parçalarla göz bulunmayan parçalar ay r n z. Saks lardan iki tanesine gözlü patates parçalar n dikiniz. Bu saks lar iflaretleyip ay - r n z. Üzerinde gözler bulunmayan parçalar da di er saks lara dikiniz. Bu saks lar da iflaretleyip ay r n z. Saks lar oda s cakl nda ayd nl k bir yere koyunuz ve on befl gün boyunca günafl r su veriniz. Hangi saks larda patates bitkisi olufltu unu, hangilerinde oluflmad n belirleyiniz. Patates bitkisi oluflmayan saks lardaki topra kazarak dikti iniz patates parçalar n ç kar p gözlemleyiniz. Bitki geliflimi olup olmad n yeniden belirleyiniz. Gözlemlerinizle ilgili afla daki sorular cevaplay n z. 1. Patatesin hangi parçalar ndan patates bitkisi geliflti? Neden? Bu etkinlikte uygulad n z yöntem hangi üreme çeflidine örnektir? Neden? Dikti iniz patates parçalar n, çok ince kesseydiniz yine ayn sonuçlar görebilir miydiniz? Tahmin ediniz. Tahmininizin nedenini aç klay n z

20 12. Etkinlik: Hangileri Baskın, Hangileri Çekinik? Afla daki foto raf çiftlerini inceleyiniz. Bask n ve çekinik özellikleri belirleyerek altlar ndaki noktal yerlere yaz n z Etkinlik: Tanımları Yazalım Afla da verilen kal t m ile ilgili kavramlar n tan mlar n bofl b rak lan bölümlere yaz n z. Kal t m terimleri Tan mlar Gen Çekinik gen Genotip Fenotip Bask n gen 20

21 14. Etkinlik: İki Melez Genotip Çaprazlanırsa Neler Olur? Malzemeler 2 x 2 cm boyutlar nda kare fleklinde kesilmifl kâ t (200 adet) Kutu (2 adet) Kare kâ tlar n 100 tanesine T, 100 tanesine de t yaz n z. T harfinin insanlarda bask n bir özellik olan siyah saç genini, t harfinin de insanlarda çekinik bir özellik olan sar saç genini temsil etti ini varsay n z. 50 tane T ile 50 tane t yi bir kutuya, kalanlar da di er kutuya koyunuz. Kutulardan birinin üstüne Melez erkek, di erine Melez difli yaz n z. Daha sonra kutular n içine bakmadan her birinden bir kâ t çekiniz ve masan n üstüne koyunuz. Her kutudan birer tane çekerek oluflturdu unuz bu ikili gruplar n say lar n not alarak afla- daki çizelgeye kaydediniz. Genotip Say T T T t t t Yapt n z etkinlikteki gözlemlerinize göre afla daki sorular cevaplay n z. 1. Genotiplerden hangileri siyah saçl bireylerde görülür? Neden? TT ve Tt çiftleri toplam n n, tt çiftine oran kaçt r? Sadece t geni hangi genotipte bulunur? Bu genotipler, toplam genotiplerin kaçta kaç n oluflturur?

22 15. Etkinlik: Bezelyeleri Çaprazlayalım Afla daki çaprazlamalar yaparak sonuçlar n yaz n z. Yuvarlak tohumlu bezelye geni = Y Burufluk tohumlu bezelye geni = y Mor çiçekli bezelye geni = M Beyaz çiçekli bezelye geni = m Melez yuvarlak tohumlu bezelye X Burufluk tohumlu bezelye Melez mor çiçekli bezelye X Melez mor çiçekli bezelye Çaprazlama sonuçlar : Genotipleri ve oranlar : Fenotipleri ve oranlar : Etkinlik: Çaprazlama Örnekleri I II III DD x dd Dd x Dd Dd x dd Yukar daki çaprazlama örneklerinden hangisi ya da hangilerinde elde edilecek bireylerin genotip da l m % 50 % 50 dir. Çaprazlama yaparak gösteriniz. 22

23 17. Etkinlik: Hangisi Hasta? a. Orak hücreli anemi hastal n tafl yan anne baban n çocuklar n n yüzde kaç orak hücreli anemi hastas olur? Afla daki çaprazlamay tamamlayarak bulunuz. s Orak hücreli anemiye sebep olan gen S Orak hücreli anemiye sebep olmayan gen Tafl y c anne Ss X Tafl y c baba Ss Sonuçlar Genotipleri ve oranlar :... Fenotipleri ve oranlar :... Cevap:... b. Anne ve baban n fenotip olarak sa l kl bireyler olmas na ra men erkek çocuklar renk körü (X r Y) olarak dünyaya gelmifltir. Bu durumda anne ve baban n renk körlü ü bak m ndan genotipleri nas ld r? Anne Baba

24 18. Etkinlik: Hemofili Kimlerde Görülür? Hemofili difli Tafl y c difli Sa lam erkek Hasta erkek Sa lam difli Yukar da verilen soy a ac ndaki flekillerden faydalanarak bireylerin genotip ve fenotiplerini flekillerin alt ndaki noktal yerlere yaz n z. 19. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloda verilen kal tsal hastal klar n özelliklerini karfl lar na yaz n z. Kal tsal hastal klar Kal tsal hastal klar n özellikleri Orak hücreli anemi Kretenizm Hemofili Renk körlü ü Down sendromu 24

25 20. Etkinlik: Hücrem Mayoza Hazırlanıyor Dört kromozoma sahip bir üreme hücresi mayoza haz rl k yapmaktad r. Bu hücrenin homolog kromozomlar n flekil çizerek gösteriniz. 21. Etkinlik: Mayoz Sırasında Neler Oluşur? Afla daki flekilleri inceleyiniz. fiekillerde gözlemledi iniz de ifliklikleri altlar nda verilen noktal yerlere yaz n z

26 22. Etkinlik: Mayoz Sırasında Hangi Olaylar Gerçekleşir? A B Yukar daki flekiller, mayoz geçirmekte olan bir hücredeki de ifliklikleri göstermektedir. Bu flekilleri inceleyerek meydana gelen de ifliklikleri afla daki tabloya yaz n z. C fiekil Meydana gelen de ifliklikler A B C 23. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloyu tamamlay n z. Mayozun birinci aflamas nda gerçekleflen olaylar Mayozun ikinci aflamas nda gerçekleflen olaylar 26

27 24. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloda bofl b rak lan bölümlere mayozun birinci ve ikinci aflamalar aras ndaki farkl l klar ve benzerlikleri yaz n z. Mayozun birinci ve ikinci aflamalar n n karfl laflt r lmas Farkl l klar Benzerlikler Etkinlik: Hücre Bölünmesinin Tipini Belirleyelim Afla daki flekilleri inceleyiniz. Bu hücrelerde hangi tip hücre bölünmesinin gerçekleflti ini ve böyle düflünmenizin nedenini fleklin yan ndaki noktal yerlere yaz n z. iplikleri Hücre zar Çekirdek zar

28 26. Etkinlik: Mayozu Öğreniyorum 1 2 3A 3B 4A 4B 4C 4D Yukar daki flekilde alt kromozomlu bir ana üreme hücresinin geçirdi i mayozun basamaklar basit olarak flematize edilmifltir. fiekli inceledikten sonra; a. 1 ile 2 yi, b. 2 ile 3A ve 3B yi c. 1 ile 3A ve 3B yi ç. 3A ile 3B yi d. 3A ile 4A ve 4B yi e. 3B ile 4C ve 4D yi, f. 4A ile 4C yi, g. 4A ve 4B ile 4C ve 4D yi karfl laflt r n z. 4A, 4B, 4C ve 4D aras ndaki farkl l klar afla - daki noktal yerlere yaz n z. 28

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI 11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 12.09.2011 tarih ve 133 say l karar ile kabul edilen programa göre haz rlanm t r. Mehmet TOKAY mehmet.tokay@gmail.com

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 1. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 1. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI İLKÖĞRETİM 4 FEN VE TEKNOLOJİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 1. KİTAP Y A Z A R L A R Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014 M LLÎE T M BAKANLI

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU SUNUfi K ymetli Millî E itim Camias, Bilinçli bir toplumun, e itimsiz var olamayaca en temel gerçektir. fade ve alg lar üzerine kurulu olan e itim sistemimiz

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

Geçen doğum gününüzden beri yaşamınızda neler değişti? Boyunuz uzadı mı? Kilonuz arttı mı? Daha önce kendi başınıza yapamadığınız şeyleri artık yapabiliyor musunuz? Yoksa büyüdünüz mü? Peki, büyümek nasıl

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M Dünya m z n Biçimi Nas ld r? Düz gibi

Detaylı

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Girifl 2 Enerji E itimi Neden Gereklidir? 3 Okullarda Enerji Kullan m 3 Okullarda Enerji Verimlili i E itiminin Önemi 4 BÖLÜM I Enerjini Bofla Harcama! Kitab n n ncelenmesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar

Detaylı

Fatih DERELİ. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok. Nu.: 15/A Altındağ-ANKARA tel.: 0312 384 65 00 belgeç: 0312 384 61 00

Fatih DERELİ. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok. Nu.: 15/A Altındağ-ANKARA tel.: 0312 384 65 00 belgeç: 0312 384 61 00 Fatih DERELİ Talim ve Terbiye Kurulunun 16.12.2014 tarihli ve 106 sayılı kararıyla 2015-2016 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir. Yeni Ziraat Mah. 655. Sok.

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL. Bilim Çocuk. Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi

Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL. Bilim Çocuk. Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi Bilim Çocuk Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi Derginizle Birlikte Benim Adım Bokböceği Hubble Uzay Teleskopu nun Gözünden n Evren

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

NEne VARvar NEne YOKyok

NEne VARvar NEne YOKyok NEne VARvar NEne YOKyok Ak ll Saat Sabahlar uyanmakta güçlük çekenlere bir müjdemiz var! MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Laboratuvarlar nda üretilen Clocky adl saat sayesinde art k okula ya da

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE 1 2 3 4 5 Genetik 21. YÜZYILIN dönemecine girdi imiz bugünlerde

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 DERS K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa yı lı ka ra

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus) A açlar - 2 Zeytin A ac (Olea europaea) A açlar - 2 Defne A ac (Laurus nobilis) A açlar - 2 ncir A ac (Ficus carica) A açlar - 2 Yalanc Akasya (Robinia pseudoacacia) A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

Detaylı