Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA"

Transkript

1 L K Ö R E T M FEN VE TEKNOLOJ 8 Ö RENC ÇALIfiMA K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 222 say l Kurul Karar ile ö retim y l ndan itibaren 5 (befl) y l süreyle ders kitab olarak kabul edilmifltir. KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. No.: 139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

2 lkö retim Fen ve Teknoloji 8. S n f Ö renci Çal flma Kitab Editör: Dil uzman : Görsel uzman : Program gelifltirme uzman : Rehberlik uzman : Ölçme de erlendirme uzman : Yay nc sertifika No.: ISBN: Gönül BAYRAM Ahmet KAPULU Ziya Harun ERGENÇ Dilflat Ünal Necdet Dönmez Sat Özdemir KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Bu eserin bütün haklar sakl d r ve yay nevine aittir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay nevinin yaz l izni olmadan tümüyle ya da k smen ço alt lamaz, yay mlanamaz ve ticari amaçla kullan lamaz. Bask : KOZA Yay n Da t m Afi, Ankara, 2013 KOZA Yay n Da t m Sanayi ve Ticaret Afi Cevat Dündar Cad. No.:139 Ostim ANKARA tel.: (0312) belgeç: (0312)

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak ; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaflad m, hür yaflar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm fl? fiaflar m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi ner, aflar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, taflar m. Garb n âfâk n sarm flsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyet! dedi in tek difli kalm fl canavar? Arkadafl! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? fiühedâ f flk racak topra s ksan, flühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, fludur ancak emeli : De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - tafl m, Her cerîhamdan, lâhi, boflan p kanl yafl m, F flk r r ruh- mücerred gibi yerden na fl m ; O zaman yükselerek arfla de er belki bafl m. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl : Hakk d r, hür yaflam fl, bayra m n hürriyet ; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 İçindekiler Ö renci Çal flma Kitab n zda Ne, Nedir?... 9 Laboratuvar Güvenli i ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM 1. Etkinlik: Haydi Hat rlayal m Etkinlik: Hücrem Bölünüyor Etkinlik: Hücreler Bölünürken Neler Olur? Etkinlik: Hücreye Neler Oluyor? Etkinlik: Mitozun Sonuçlar Etkinlik: Bitki Hücreleri Neden Bo umlanmad? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Bira Mayas na Neler Oluyor? Etkinlik: Bulmaca Etkinlik: Üreme Çeflitleri Etkinlik: Patatesime Neler Oluyor? Etkinlik: Hangileri Bask n, Hangileri Çekinik? Etkinlik: Tan mlar Yazal m Etkinlik: ki Melez Genotip Çaprazlan rsa Neler Olur? Etkinlik: Bezelyeleri Çaprazlayal m Etkinlik: Çaprazlama Örnekleri Etkinlik: Hangisi Hasta? Etkinlik: Hemofili Kimlerde Görülür? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hücrem Mayoza Haz rlan yor Etkinlik: Mayoz S ras nda Neler Oluflur? Etkinlik: Mayoz S ras nda Hangi Olaylar Gerçekleflir? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hücre Bölünmesinin Tipini Belirleyelim Etkinlik: Mayozu Ö reniyorum Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Hücrenin Çekirde indeki Nedir? Etkinlik: DNA n n Yap s ve Özellikleri Etkinlik: S ralama Yapal m Etkinlik: Mutasyon mu, Modifikasyon mu? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Hangi Ortamda Yaflamal? Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Görüflleri Belirtelim Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE KUVVET VE HAREKET Etkinlik: Boflluklara Yazal m Etkinlik: Yo unluk Hesaplayal m Etkinlik: Yüzenler, Batanlar Etkinlik: Yorumlayal m Etkinlik: S v da Batmayan Cisimler Etkinlik: Arflimet lkesi Etkinlik: Arflimet Köprüde Etkinlik: Kald rma Kuvveti ve S v n n Yo unlu u Etkinlik: Gemiler Nas l Yüzer? Etkinlik: Uçan Balon Etkinlik: S cak Hava Balonlar Nas l Yükselir? Etkinlik: Bas nc Gözlemleyelim Etkinlik: Resme Bak, Soruyu Cevapla Etkinlik: Süngeri S k flt ral m Etkinlik: Patlamayan Balon Etkinlik: Havay Nas l Hapsederiz? Etkinlik: Uzayda Nas l Hareket Edebiliriz? Etkinlik: S v Bas nc Derinli e Ba l m d r? Etkinlik: S v lar n Uygulad Bas nc Gözlemleyelim Etkinlik: S v lar n Bas nc letme Özelli i Etkinlik: Metin Yazal m Etkinlik: Enjektör Savafl Etkinlik: S v ve Gaz Bas nc ndan Yararlanma ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

7 3. ÜN TE MADDEN N YAPISI VE ÖZELL KLER 1. Etkinlik: Cümleleri Tamamlayal m Etkinlik: Kuru Yemiflleri S n fland ral m Etkinlik: Elementlerin Özelliklerini Karfl laflt ral m Etkinlik: Periyodik Tabloyu nceleyelim Etkinlik: Kavram Haritas n Tamamlayal m Etkinlik: Periyodik Cetveli Boyayal m Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Elementlerin Günlük Yaflamdaki Kullan m Alanlar Etkinlik: Elektronlar Yerlefltirelim Etkinlik: Elektron Alanlar, Elektron Verenler Etkinlik: yon Yükü - Grup Numaras Efllefltirmesi Etkinlik: Paragraf Yazal m Etkinlik: Atomlar Aras ndaki Kimyasal Ba lar Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Atomlar Aras ndaki Ba lar Tahmin Edelim Etkinlik: Bilefliklerin Formüllerini Yaz p Adland ral m Etkinlik: Bilefliklerin Formülleri Etkinlik: Atomlar Sayal m Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Modelleri nceleyelim Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Tepkime Denklemleri Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Günlük Yaflamda Karfl laflt m z Tepkimeler Etkinlik: Günlük Yaflam m zdaki Asitler ve Bazlar Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Efllefltirme Etkinlik: Bulmaca Etkinlik: ph Ölçe i Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Kavram Haritas n Tamamlayal m Etkinlik: Tehlikeli Kimyasallar Etkinlik: Yazarak Anlatal m Etkinlik: Asit Ya murlar Etkinlik: Do ru mu, Yanl fl m? Etkinlik: Yazarak Anlatal m Etkinlik: Deney Tasarlayal m Etkinlik: Yazarak Anlatal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE SES Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Sesler Etkinlik: Tel Izgaradaki Sesler Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: fiiflelerin Müzi i Etkinlik: Bardaktan Keman Yapal m Etkinlik: Proje Çal flmas Etkinlik: Ses Enerjisi Etkinlik: Sesin H z n Bulal m Etkinlik: Grafik Çizelim, Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Hangisi Sesten H zl Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Kavramlar liflkilendirelim ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE MADDEN N HÂLLER VE ISI Etkinlik: Moleküllerin Enerjisi Etkinlik: Hangisinin Tanecikleri Daha Yavafl? Etkinlik: fiekil Ne Anlat yor? Etkinlik: Kim Hakl? Etkinlik: Evimizi Is t yoruz Etkinlik: Karar Verelim Etkinlik: Görüflleri De erlendirelim Etkinlik: Hangisi Daha S cak? Etkinlik: Enerji Dönüflümleri Etkinlik: Çalkala ve Is t Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Besinler ve Verdikleri Enerji Etkinlik: Patatesler Nas l H zl Pifler? Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Tabloyu Doldural m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m Etkinlik: Grafi i Yorumlayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

8 6. ÜN TE CANLILAR VE ENERJ L fik LER 1. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Besin A ndaki Hatalar Bulal m Etkinlik: Fotosentez Gerçekleflir mi? Etkinlik: Fotosentez Denklemini Olufltural m Etkinlik: ATP nin Yap s n Ö reniyorum Etkinlik: Oksijenli Solunum Denklemini Olufltural m Etkinlik: Paragraf Yazal m Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Efllefltirme Yapal m Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Madde Döngüleri Hakk nda Neler Biliyorum? Etkinlik: Su Döngüsünü Ö reniyorum Etkinlik: Karbon Döngüsünü Ö reniyorum Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Boflluklar Doldural m Etkinlik: Madde Döngüsü Olmasayd Etkinlik: Proje Haz rlayal m Etkinlik: Hangisi Yenilenebilir? Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Tabloyu Tamamlayal m Etkinlik: Geri Dönüflüm Nedir? Etkinlik: Sorular Cevaplayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE YAfiAMIMIZDAK ELEKTR K 1. Etkinlik: Vinç Nas l Çal fl r? Etkinlik: Uygun Malzemeleri Seçelim Etkinlik: Elektrom knat s n Kutuplar n Bulal m Etkinlik: Elektrom knat s Nerede? Etkinlik: Bobinleri Karfl laflt ral m Etkinlik: Zil Yapal m Etkinlik: Pil Gücü Testi Etkinlik: Elektrik Motorunu Araflt r yoruz Etkinlik: Bildiklerimizi Resmedelim Etkinlik: Poster Yapal m Etkinlik: Hangi Sorular Soral m? Etkinlik: Hangi Enerji, Nerede? Etkinlik: Enerji Dönüflümleri Etkinlik: Teknolojik Uygulamalar Bulal m Etkinlik: Nerede, Hangi Sigortay Kullan r z? Etkinlik: Soruyu Cevaplayal m Etkinlik: Karfl laflt ral m Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Hangi Elektrikli Arac Kulland m? Etkinlik: S ralayal m Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Hangisi Daha Çok Elektrik Tüketir? Etkinlik: Hatalar m z Nerede? Etkinlik: Problem Çözelim Etkinlik: Bulmaca Çözelim Etkinlik: Kavramlar liflkilendirelim ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI ÜN TE DO AL SÜREÇLER Etkinlik: Evren Modeli Yapal m Etkinlik: Büyük Patlama n n Tarihçesi Etkinlik: Büyük Patlama Teorisi ni Destekleyen Bulgular Etkinlik: Haritay nceleyelim, Cümleleri Tamamlayal m Etkinlik: Levha Hareketleri Etkinlik: Tan mlardan Kavrama Etkinlik: Problemi Cevaplayal m Etkinlik: Depremler ve Sonuçlar Etkinlik: Bir Ortamdaki Sars nt Nas l Yay l r? Etkinlik: Fay Hareketi ve Yeryüzü fiekli Etkinlik: Efllefltirelim Etkinlik: Sorular Cevaplayal m Etkinlik: Havan n Nemini Bulal m Etkinlik: Hava Tahmin Raporunu nceleyelim Etkinlik: Hortumlar Etkinlik: Ülkemizdeki Rüzgârlar Etkinlik: Kavram Haritas Olufltural m Etkinlik: Do ru Ç k fl Bulal m Etkinlik: Sorular Cevaplayal m ÜN TE DE ERLEND RME ÇALIfiMALARI

9 Öğrenci Çalışma Kitabı nızda Ne, Nedir? Ö renci Çal flma Kitab nda hem okulda hem de evde yapabilece iniz etkinlikler yer almaktad r. Ö renci Çal flma Kitab, Ders Kitab n tamamlayan bir e itim arac d r. Ders Kitab n zdaki iflaretleri, Ö renci Çal flma Kitab nda hangi etkinlikleri yapaca- n z belirtir. Ders Kitab n okurken iflaretiyle karfl laflt n zda iflaretin belirtti i etkinlikleri yapmal s n z. Etkinlikleri yapt ktan sonra Ders Kitab n okumaya devam edebilirsiniz. Bu sayede konular derinlemesine ö renir ve daha kal c bir ö renme gerçeklefltirebilirsiniz. Ö renme alan n n ad Ünite numaras Ünite logosu Ünite ad Etkinlik numaras ve ad Sayfa numaras Etkinli in cevaplar n n yaz laca bölüm 9

10 Etkinlik Örnekleri Bu etkinliklerde tan lay c dallanm fl a aç tekni ini uygulayarak do ru ç k fl bulacaks n z. Bu etkinliklerde görselleri inceleyerek yorumlayacaks n z. Bu etkinliklerde cümlelerdeki boflluklar tamamlayacaks n z. Bu etkinliklerde deneyler yaparak sonuçlar yorumlayacaks n z. Bu etkinliklerde resimleri inceleyerek verilen sorular cevaplayacaks n z. 10

11 Bu etkinliklerde görsellerle verilen etkinlikleri aç klayacaks n z. Bu etkinliklerde sizden istenenlere göre tablolardaki boflluklar tamamlayacaks n z. Bu etkinliklerde proje çal flmalar haz rlayacaks n z. 11

12 Laboratuvar Güvenliği Etkinlikler fen ve teknoloji dersinin en önemli bölümünü oluflturur. Etkinliklerin güvenli bir biçimde yap labilmesi güvenlik kurallar na uymakla sa lan r. Etkinliklerinizi güven içinde yapabilmeniz için kitab n zda güvenlik kurallar n hat rlatan sembollere yer verilmifltir. Bu kurallara uymaya özen gösteriniz. Cam eflyalar kullanmadan önce kontrol ediniz. K r k ya da çatlak olan cam eflyalar kullanmay n z. Zarar görmüfl eflyalar ö retmeninize bildiriniz. Cam eflyalar kulland ktan sonra gerekti i gibi temizleyiniz ve sa lam olarak yerine koyunuz. Çeflitli kimyasal maddelerle, ateflle ya da gözünüze zarar verebilecek herhangi bir madde ile çal fl rken laboratuvar gözlü ü kullan n z. B çak, bisturi, makas, i ne, çivi, tel gibi kesici ve delici nesnelerle çal fl rken dikkatli olunuz. Sizin ya da arkadafllar n z n bir yeri kesilirse hemen ö retmeninize haber veriniz. Ateflle çal fl rken dikkatli olunuz. Atefle çok yaklaflmay n z; koruyucu gözlük, eldiven, mafla gibi araçlar kullan n z. Laboratuvarda bir fley s tmak isterseniz s ya dayan kl cam malzemelerden seçiniz. Is tma s ras nda cam malzemeyi mafla ile tutunuz, cam eflyan n a z n kendinizden ve arkadafllar n zdan farkl yöne do ru çeviriniz. Elektrikli araçlar kullan rken arac n kablolar n kontrol ediniz ve dikkatli olunuz. Islak ellerinizle bu tip araçlara dokunmay n z ve fifllerini tak p ç karmay n z. Kimyasal ya da zehirli maddelerle çal fl rken dikkatli olunuz. Bu maddeler bir yerinize s çrarsa bu bölgeyi sabun ve bol su ile y kay n z. Bitkilere zarar vermeyiniz. Kulland n z bitkiler yiyecek maddesi dahi olsa asla yemeyiniz. Kalan bitkilerin sa lam olanlar n yeniden topra a dikiniz. Onlarla ifliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. Hayvanlara zarar vermeyiniz. fliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. Çal fl rken eldiven kullan n z. fliniz bitince ellerinizi sabun ve bol su ile y kay n z. 12

13 CANLILAR VE HAYAT 1. ÜN TE HÜCRE BÖLÜNMES VE KALITIM 1. Etkinlik: Haydi Hatırlayalım Afla da hücre ile ilgili temel kavramlar verilmifltir. Bu kavramlar n tan mlar n karfl lar ndaki noktal yerlere yaz n z. 1. Hücre zar : Sitoplazma : Çekirdek : Organel : Sentrozom : Etkinlik: Hücrem Bölünüyor Hücre bölünmesini gösteren afla daki flekli inceleyerek hücre bölünmesi sonucunda ne oldu unu belirtiniz. 13

14 3. Etkinlik: Hücreler Bölünürken Neler Olur? Malzemeler kifler tane beyaz plastik b çak, kafl k ve çatal kifler tane mavi plastik b çak, kafl k ve çatal (E er bulamazsan z beyazlar ndan alarak maviye boyay n z.) Bir büyük boy renkli karton, bir küçük boy beyaz karton Dosya kâ d fieffaf yap flt r c bant Makas Renkli kartonu makasla keserek mümkün oldu unca büyük bir daire oluflturunuz. Beyaz kartondan bir çember (simit fleklinde) kesiniz ve büyük dairenin ortas na yap flt r n z. Renkli kartonun içindeki beyaz kartonla çevrili dairenin içine, birer adet beyaz plastik b - çak, kafl k ve çatal ile birer adet mavi plastik b çak, kafl k ve çatal resimdeki gibi rastgele yerlefltiriniz. Karton üzerinde olmayan mavi çatal, kartonun üzerindeki mavi çatalla; mavi b ça, kartonun üzerindeki mavi b çakla; mavi kafl da kartonun üzerindeki mavi kafl kla yan yana getirerek bantla birbirine ba lay n z. Ayn ifllemi beyaz renklilerle de yap n z. Karton üzerindeki beyaz çemberi kald r n z. Dosya kâ d ndan ince fleritler kesiniz. Bu fleritlerin i ipliklerini temsil etti ini düflünerek büyük kartona yerlefltiriniz. Mitoz s ras nda kromozomlar n yapt hareketleri ve kromozomlardaki de iflimleri hat rlayarak plastik kafl k, çatal ve b çaklar hareket ettirerek mitozu arkadafllar n za anlat n z. Etkinlikteki gözlemlerinizden yararlanarak afla daki sorular cevaplay n z. 1. Simit fleklinde kesti iniz beyaz karton, hücrede hangi yap veya organeli temsil ediyor? 2. Bu etkinlik için oluflturdu unuz hücrede kaç kromozom vard r? 3. Kromozomlar temsil eden çatal, kafl k ve b çaklar çiftlerken beyaz çemberi niçin kald rd n z? 4. Plastik çatal, b çak ve kafl klar yeni hücrelere aktar rken kromozom say lar n hangi kurala göre belirlediniz? 14

15 4. Etkinlik: Hücreye Neler Oluyor? A B C Yukar daki flekiller mitoz geçiren bir hayvan hücresindeki de ifliklikleri göstermektedir. Bu flekilleri inceleyiniz ve bölünme s ras nda hücrede gerçekleflen olaylar afla daki tabloya yaz n z. Hücre Hücrede gerçekleflen olaylar A B C 5. Etkinlik: Mitozun Sonuçları Mitoz tamamland nda hangi sonuçlara ulafl ld yla ilgili afla daki sorular cevaplay - n z. 1. Mitoz sonucunda bir hücreden kaç yeni hücre meydana gelir? Art arda iki kez mitoz geçiren bir hücreden kaç yeni hücre meydana gelir? kromozoma sahip hücre art arda iki kez mitoz geçirdikten sonra oluflan hücrelerde toplam kaç tane kromozom olur?... 15

16 6. Etkinlik: Bitki Hücreleri Neden Boğumlanmadı? a. Bitki hücreleri mitozla iki yavru hücre oluflturaca zaman hayvan hücreleri gibi bo umlanma yapamaz. Bitki hücrelerinin neden bo umlanma yapamad klar n afla daki noktal yerlere yaz n z. b. Mitoz sonucunda oluflan hücreler neden birbirinin kopyas d r? Afla daki noktal yerlere yaz n z. 7. Etkinlik: Doğru Çıkışı Bulalım Afla daki numaraland r lm fl cümlelerin do ru mu, yanl fl m oldu una karar veriniz. Cümlenin do ru oldu unu düflünüyorsan z D harfinin bulundu u yolu, yanl fl oldu unu düflünüyorsan z Y harfinin bulundu u yolu izleyiniz. Kaç numaral ç k fla ulaflt n z? Arkadafl n z n ulaflt ç k fl sizinkiyle ayn m? De ilse tart flarak sebebini bulmaya çal fl n z. 2. Mitoz sitoplazma bölünmesiyle bafllar. D 4. Mitoz sonunda kromozom say s sabit kal r. D Y 1. ç k fl 2. ç k fl 1. Mitozun bafl nda hücre bölünmeye haz rl k yapar. D Y 5. Mitoz sonunda farkl iki yavru hücre oluflur. D Y 3. ç k fl 4. ç k fl Y 3. Mitoz çekirdek bölünmesiyle bafllar. D Y 6. Mitoz sadece bir hücreli canl larda görülür. 7. Mitozla oluflan hücreler bir daha mitoz geçiremez. D Y D 5. ç k fl 6. ç k fl 7. ç k fl Cevap :... Y 8. ç k fl 16

17 8. Etkinlik: Bira Mayasına Neler Oluyor? Malzemeler Mikroskop Lam, lamel Damlal k Beherglas Bira mayas (Kuru hamur mayas ) Çay flekeri Kafl k Su A rl k tak m Hidrostatik terazi Ön haz rl k Beherglas n içine yaklafl k 200 ml su koyunuz. Suyun içine daha önce hidrostatik terazi ile tartt n z g fleker ve 1-2 g kuru bira mayas n koyup kar flt r rak bir çözelti haz rlay - n z. Haz rlad n z çözeltiyi 1-2 saat oda s cakl nda bekletiniz. Ön haz rl k bölümünde belirtildi i gibi bir çözelti daha haz rlay n z. Bu çözeltiden damlal kla bir miktar al p temiz bir lam n ortas na bir damla damlat n z. Lamdaki damlan n üzerini, aras nda hava kabarc b rakmadan lamelle kapat p mikroskopta inceleyiniz. Gözlemledi iniz flekilleri defterinize çiziniz. fiimdi de 1-2 saat oda s cakl nda bekletti iniz çözeltiden damlal kla bir damla al p mikroskopta inceleyiniz. Gözlemledi iniz flekilleri çizerek bir önceki gözleminizle karfl laflt r n z. Gözlemlerinizle ilgili afla daki sorular cevaplay n z. 1. Bira mayalar nda görülen efleysiz üreme, mitozla efleysiz üreme çeflitlerinden hangisine örnek olabilir? Tahmin ediniz. Düflüncenizin nedenini aç klay n z. 2. Hangi bira mayas çözeltisinde efleysiz üreme gözlemlediniz? 3. Bira mayas n neden flekerli su çözeltisinde beklettiniz? Bira mayas, fleker yerine tuzlu su çözeltisinde bekletilseydi ayn sonuca ulafl labilir miydi? Neden? 17

18 Afla da resimleri verilen canl lar n üreme flekillerini altlar ndaki boflluklara yaz n z. M TOZ TOMURCUKLANMA H DRA PARAMESYUM ÖGLENA VEJETAT F YEN LENME EfiEYS Z ÜREME AM P 9. Etkinlik: Bulmaca 10. Etkinlik: Üreme Çeşitleri Yukar da verilen kelimeleri afla daki bulmacada bulunuz. Kelimeleri oluflturan harflerin kutucuklar n boya kalemiyle karalay n z. E T P A fi A L Ç L fi O A B E M D E M E M R A Y E E Y U A E S P T K fi S R M F O G V Y C E Ö Z K E E Ö Z U S M Z A N J G Ü K Y Ü Ü H E L R L U S L Ç T E E A M E R fi D A N M N N R E E R T A E A C K E R F R E M A E M K A

19 11. Etkinlik: Patatesime Neler Oluyor? Malzemeler Patates (1 tane) Islak toprak doldurulmufl plastik saks (4 tane) Maket b ça Sürahi Bir patates al n z. Patatesin üzerinde gözler bulunan k s mlar yla bulunmayan k s mlar ndan, kal nca parçalar kesiniz. Üzerinde gözler bulunan parçalarla göz bulunmayan parçalar ay r n z. Saks lardan iki tanesine gözlü patates parçalar n dikiniz. Bu saks lar iflaretleyip ay - r n z. Üzerinde gözler bulunmayan parçalar da di er saks lara dikiniz. Bu saks lar da iflaretleyip ay r n z. Saks lar oda s cakl nda ayd nl k bir yere koyunuz ve on befl gün boyunca günafl r su veriniz. Hangi saks larda patates bitkisi olufltu unu, hangilerinde oluflmad n belirleyiniz. Patates bitkisi oluflmayan saks lardaki topra kazarak dikti iniz patates parçalar n ç kar p gözlemleyiniz. Bitki geliflimi olup olmad n yeniden belirleyiniz. Gözlemlerinizle ilgili afla daki sorular cevaplay n z. 1. Patatesin hangi parçalar ndan patates bitkisi geliflti? Neden? Bu etkinlikte uygulad n z yöntem hangi üreme çeflidine örnektir? Neden? Dikti iniz patates parçalar n, çok ince kesseydiniz yine ayn sonuçlar görebilir miydiniz? Tahmin ediniz. Tahmininizin nedenini aç klay n z

20 12. Etkinlik: Hangileri Baskın, Hangileri Çekinik? Afla daki foto raf çiftlerini inceleyiniz. Bask n ve çekinik özellikleri belirleyerek altlar ndaki noktal yerlere yaz n z Etkinlik: Tanımları Yazalım Afla da verilen kal t m ile ilgili kavramlar n tan mlar n bofl b rak lan bölümlere yaz n z. Kal t m terimleri Tan mlar Gen Çekinik gen Genotip Fenotip Bask n gen 20

21 14. Etkinlik: İki Melez Genotip Çaprazlanırsa Neler Olur? Malzemeler 2 x 2 cm boyutlar nda kare fleklinde kesilmifl kâ t (200 adet) Kutu (2 adet) Kare kâ tlar n 100 tanesine T, 100 tanesine de t yaz n z. T harfinin insanlarda bask n bir özellik olan siyah saç genini, t harfinin de insanlarda çekinik bir özellik olan sar saç genini temsil etti ini varsay n z. 50 tane T ile 50 tane t yi bir kutuya, kalanlar da di er kutuya koyunuz. Kutulardan birinin üstüne Melez erkek, di erine Melez difli yaz n z. Daha sonra kutular n içine bakmadan her birinden bir kâ t çekiniz ve masan n üstüne koyunuz. Her kutudan birer tane çekerek oluflturdu unuz bu ikili gruplar n say lar n not alarak afla- daki çizelgeye kaydediniz. Genotip Say T T T t t t Yapt n z etkinlikteki gözlemlerinize göre afla daki sorular cevaplay n z. 1. Genotiplerden hangileri siyah saçl bireylerde görülür? Neden? TT ve Tt çiftleri toplam n n, tt çiftine oran kaçt r? Sadece t geni hangi genotipte bulunur? Bu genotipler, toplam genotiplerin kaçta kaç n oluflturur?

22 15. Etkinlik: Bezelyeleri Çaprazlayalım Afla daki çaprazlamalar yaparak sonuçlar n yaz n z. Yuvarlak tohumlu bezelye geni = Y Burufluk tohumlu bezelye geni = y Mor çiçekli bezelye geni = M Beyaz çiçekli bezelye geni = m Melez yuvarlak tohumlu bezelye X Burufluk tohumlu bezelye Melez mor çiçekli bezelye X Melez mor çiçekli bezelye Çaprazlama sonuçlar : Genotipleri ve oranlar : Fenotipleri ve oranlar : Etkinlik: Çaprazlama Örnekleri I II III DD x dd Dd x Dd Dd x dd Yukar daki çaprazlama örneklerinden hangisi ya da hangilerinde elde edilecek bireylerin genotip da l m % 50 % 50 dir. Çaprazlama yaparak gösteriniz. 22

23 17. Etkinlik: Hangisi Hasta? a. Orak hücreli anemi hastal n tafl yan anne baban n çocuklar n n yüzde kaç orak hücreli anemi hastas olur? Afla daki çaprazlamay tamamlayarak bulunuz. s Orak hücreli anemiye sebep olan gen S Orak hücreli anemiye sebep olmayan gen Tafl y c anne Ss X Tafl y c baba Ss Sonuçlar Genotipleri ve oranlar :... Fenotipleri ve oranlar :... Cevap:... b. Anne ve baban n fenotip olarak sa l kl bireyler olmas na ra men erkek çocuklar renk körü (X r Y) olarak dünyaya gelmifltir. Bu durumda anne ve baban n renk körlü ü bak m ndan genotipleri nas ld r? Anne Baba

24 18. Etkinlik: Hemofili Kimlerde Görülür? Hemofili difli Tafl y c difli Sa lam erkek Hasta erkek Sa lam difli Yukar da verilen soy a ac ndaki flekillerden faydalanarak bireylerin genotip ve fenotiplerini flekillerin alt ndaki noktal yerlere yaz n z. 19. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloda verilen kal tsal hastal klar n özelliklerini karfl lar na yaz n z. Kal tsal hastal klar Kal tsal hastal klar n özellikleri Orak hücreli anemi Kretenizm Hemofili Renk körlü ü Down sendromu 24

25 20. Etkinlik: Hücrem Mayoza Hazırlanıyor Dört kromozoma sahip bir üreme hücresi mayoza haz rl k yapmaktad r. Bu hücrenin homolog kromozomlar n flekil çizerek gösteriniz. 21. Etkinlik: Mayoz Sırasında Neler Oluşur? Afla daki flekilleri inceleyiniz. fiekillerde gözlemledi iniz de ifliklikleri altlar nda verilen noktal yerlere yaz n z

26 22. Etkinlik: Mayoz Sırasında Hangi Olaylar Gerçekleşir? A B Yukar daki flekiller, mayoz geçirmekte olan bir hücredeki de ifliklikleri göstermektedir. Bu flekilleri inceleyerek meydana gelen de ifliklikleri afla daki tabloya yaz n z. C fiekil Meydana gelen de ifliklikler A B C 23. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloyu tamamlay n z. Mayozun birinci aflamas nda gerçekleflen olaylar Mayozun ikinci aflamas nda gerçekleflen olaylar 26

27 24. Etkinlik: Tabloyu Tamamlayalım Afla daki tabloda bofl b rak lan bölümlere mayozun birinci ve ikinci aflamalar aras ndaki farkl l klar ve benzerlikleri yaz n z. Mayozun birinci ve ikinci aflamalar n n karfl laflt r lmas Farkl l klar Benzerlikler Etkinlik: Hücre Bölünmesinin Tipini Belirleyelim Afla daki flekilleri inceleyiniz. Bu hücrelerde hangi tip hücre bölünmesinin gerçekleflti ini ve böyle düflünmenizin nedenini fleklin yan ndaki noktal yerlere yaz n z. iplikleri Hücre zar Çekirdek zar

28 26. Etkinlik: Mayozu Öğreniyorum 1 2 3A 3B 4A 4B 4C 4D Yukar daki flekilde alt kromozomlu bir ana üreme hücresinin geçirdi i mayozun basamaklar basit olarak flematize edilmifltir. fiekli inceledikten sonra; a. 1 ile 2 yi, b. 2 ile 3A ve 3B yi c. 1 ile 3A ve 3B yi ç. 3A ile 3B yi d. 3A ile 4A ve 4B yi e. 3B ile 4C ve 4D yi, f. 4A ile 4C yi, g. 4A ve 4B ile 4C ve 4D yi karfl laflt r n z. 4A, 4B, 4C ve 4D aras ndaki farkl l klar afla - daki noktal yerlere yaz n z. 28

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Baz Cisimler Neden Yüzer?

Baz Cisimler Neden Yüzer? Baz Cisimler Neden Yüzer? Anahtar Kavramlar yüzme batma yo unluk Suda neden bazı cisimler yüzerken bazıları batar? Çoğu kişinin bu soruya verdiği cevap Hafif cisimler yüzer, ağır olanlar batar. şeklindedir.

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI I ÜN VERS TELER Ç N YÖK MÜFREDATINA UYGUN TÜRK D L C LT I TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI M. Baki GÖKÇE II Yay n No : 1816 Genel

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM Mitoz Bölünme Hücreler neden mitoz bölünme geçirir? 1 Büyüme ve gelişme için 2 Yıpranan doku ve organların onarılması için 3 Eşeysiz üreyen canlılarda üremenin sağlanması için.

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI

YÖK MÜFREDATINA UYGUN. TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI I ÜN VERS TELER Ç N YÖK MÜFREDATINA UYGUN TÜRK D L C LT II TÜRK D L, EDEB YATI, KÜLTÜRÜ, HALKB L M MET NLER ve NCELEMELER ; KOMPOZ SYON ÇALIfiMALARI, UYGULAMALARI M. Baki GÖKÇE II Yay n No : 1817 Genel

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ TEST

FEN VE TEKNOLOJ TEST FEN VE TENOLOJ TEST D AT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "2''D R. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DA ADIR. 1) Sıvının derinli ine Cismin sıvıya batan hacmine Sıvının özkütlesine 3) 2S S 2S

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00

B29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 13 Saat: 9. 1. Şekilde verilen DNA modelinin 2. zinciri, 1. zincire karşılık gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanırsa, bu nükleotitlerdeki organik baz dizisi

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

Bileflikler ve Formülleri

Bileflikler ve Formülleri Bileflikler ve Formülleri Anahtar Kavramlar bileşik formül içbir şey hatırlamıyorum. Ben kimim? Nasıl oluştum? Biz oluşturduk seni. Tuz Nasıl olur? Ben size hiç benzemiyorum, hatta siz de birbirinize hiç

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

SES SEMBOLLER N TANIYALIM

SES SEMBOLLER N TANIYALIM SES SEMBOLLER N TANIYALIM l Resimleri inceleyelim. Varl klar n ad n söyleyelim. Ad nda l sesi bulunan resimlerin kutular n boyayal m. 61 l SES SEMBOLÜ l l l Bulutlar n içindeki semboller içinden l sesinin

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1 DN ve enetik Kod kıllı Ödev - 1 dı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Soru 1 şağıdaki sorulara uygun cevapları seçip, numaralarını cümlenin başındaki boş kutucuklara yazınız. 1 en 2 Kromozom 3 Nükleotid 4 imin

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n . Alan ve Kesirlerle fllemler Alanlar Ölçme. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n yaz n z.. Afla daki boyal alanlar n kaç birim kareden olufltu unu önce tahmin

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

1. TEOG DENEME Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana

1. TEOG DENEME Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana Adı Soyadı: 1. TEOG DENEME 1. 4. Öğretmen fen dersinde çim bulunan bir alana Su miktarı, X Sayısı, Y sayısı öğrencilerini götürüyor. Çimlerin üzerine 50 tane beyaz 50 tane de yeşil bilyeyi rast gele saçıyor.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. K. Ayşe nin ailesinin saç şekli özelliği (dış görünüş) bakımından kalıtımı şematik olarak verilmiştir. L aba (Düz saçlı) Anne (Kıvırcık

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Element ve Bileflikler

Element ve Bileflikler Element ve Bileflikler Anahtar Kavramlar element molekül bileşik Mutlu Son Görülemediklerinden dolayı fark edilemeyen demir atomları bu durumdan rahatsızlık duyuyordu. Say lamayacak kadar çok demir atomu

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

8.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR

8.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR 8.SINIF HEDEF VE KAZANIMLAR 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTELERİ : ÜNİTE 1 : Hücre Bölünmesi ve Kalıtım ÜNİTE 2 : Kuvvet ve Hareket ÜNİTE 3 : Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÜNİTE 4 : Ses ÜNİTE 5 : Maddenin

Detaylı

Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme ölçüm 2. ölçüm. 1. durum 2. durum

Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme ölçüm 2. ölçüm. 1. durum 2. durum Adı Soyadı : Sınıfı : No: TEOG Öncesi Son Deneme 1. 3. 1. ölçüm 2. ölçüm 1. durum 2. durum Oğuz suda çözünmeyen bir cismin ağırlığını önce havada ölçüyor. Daha sonra aynı cisimden 2 tane daha dinamometrenin

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı