T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ No: 212/ 36) UYGULAMA REHBERĠ EskiĢehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA Tel : (312) Faks : (312) Ġnternet sayfası : ANKARA 212 (KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)

2 ĠÇĠNDEKĠLER Tanımlar A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı..3 B-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri.4 C-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları, Uygulama Ġlleri Ve Tamamlanma Süresi D-BaĢvurabilecek KiĢi Ve KuruluĢlar..... E-Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri....6 F-Hibe Desteği Kapsamında KarĢılanacak Ve KarĢılanmayacak Giderler.. 6 G-BaĢvuru Süreci Ve ġekli....7 H-BaĢvuruların Ġncelenmesi Ve Değerlendirilmesi...7 I-Hibe SözleĢmesinin Akdedilmesi J-BaĢvuru Uygulaması K-Ödemeler.... Hibe BaĢvuru Formu Anıza Doğrudan Ekim Makinesi Arıcılık Makine ve Ekipmanı Balya Makinesi Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo Biçer Bağlar Canlı Balık Nakil Tankı Çeltik Fide Dikim Makinesi El Traktörü File Sisteminin Kurulması Gübre Dağıtma Makinesi GüneĢ Kolektörü Mibzer Pamuk Toplama Makinesi Pancar Söküm Makinesi Patates Söküm Makinesi Pülverizatör Sap Parçalama Makinesi Sap Toplamalı Saman Makinesi Silaj Makinesi Sıra Arası Çapa Makinesi.....3

3 21. Su Ürünlerinde Buzlama Makinesi Su Ürünleri Ġçin Kuluçka Dolabı Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Tambur Filtre TaĢ Toplama Makinesi Yem Hazırlama Makinesi Zeytin Hasat Makinesi.68 HĠBE SÖZLEġMESĠ Ödeme Talep Formu TABLO TABLO TABLO TABLO TABLO...82 TABLO TABLO TABLO

4 TANIMLAR Bu Uygulama Rehberinde; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı, c) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listeleri, ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, e) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü, f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğü başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi, g) Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını, ğ) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını, h) Referans fiyat: Bakanlık tarafından hazırlanıp internet sitesinde duyurulan, makine ekipman ve alt grupları için belirlenen fiyatı, ı) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi, i) Veri tabanı: Genel Müdürlük veri tabanı sorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, il Müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi, j) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri, k) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları, ifade eder. l) Genç Çiftçi: Bakanlığımızdan genç çiftçi sertifikası alan kişileri ifade eder. m) İyi tarım uygulayıcısı: Bakanlığımızdan iyi tarım sertifikası alan kişileri ifade eder. A. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI Kırsal kalkınma plan ve programları ile Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuştur. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda Belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalarının belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi, ayrıca, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur. Bu rehber, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanmakta olduğu 81 ilin, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru dosyası hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 3

5 B. MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI UYGULAMA BĠRĠMLERĠ Genel Müdürlük: (1) Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeler, Genel müdürlükçe ödenmek üzere bankaya gönderilir. (2) Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir. (3) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir. (4) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar. () Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür. Ġl ve Ġlçe Müdürlüğü: İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İlçe müdürlükleri de başvuruları alır, İl müdürlüklerine iletir.il değerlendirmesinden sonra yatırımcı ile hibe sözleşmelerini imzalar.il müdürlüğünün verdiği görevleri yapar. Ġl Proje Yürütme Birimi: İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir: a) Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur. b) Başvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını, makine ve ekipman dağıtım törenlerinin düzenlenmesini, uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleşen ödeme talebi işlemlerini inceler, onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir. BaĢvuru Sahibi ve Yatırımcılar: Başvuru sahipleri 212/36 numaralı Tebliğ ve bu Tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, el kitapları ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe başvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir. Hibe başvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan başvuru sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleşmesi akdine davet edilir. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre hareket etmek zorundadırlar. 4

6 C. MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI YATIRIM KONULARI, UYGULAMA ĠLLERĠ VE YATIRIM SÜRESĠ Programın yatırım konuları : (1) Program aģağıdaki 27 adet yatırım konularını kapsar. a) Anıza doğrudan ekim makinesi b) Arıcılık makine ve ekipmanı c) Balya Makinesi ç) Balıkçı gemilerinde soğuk depo d) Biçer bağlar e) Canlı balık nakil tankı f) Çeltik fide dikim makinesi g) El traktörü ğ) File sisteminin kurulması h) Gübre dağıtma makinesi ı) Güneş kolektörü i) Mibzer j) Pamuk toplama makinesi k) Pancar söküm makinesi l) Patates söküm makinesi m) Pülverizatör n) Sap parçalama makinesi o) Sap Toplamalı Saman Makinesi ö) Silaj makinesi p) Sıra arası çapa makinesi r) Su ürünlerinde buzlama makinesi s) Su ürünleri için kuluçka dolabı ş) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı t) Tambur filtre u) Taş toplama makinesi ü) Yem hazırlama makinesi v) Zeytin hasat makinesi Programın uygulama illeri: Program çerçevesinde tüm illerde uygulanacaktır. Yatırımların tamamlanma süresi Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 6 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve İl Proje Yürütme Birimince tespiti en geç 2 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 3 gündür. D- BAġVURACAK KĠġĠ VE KURULUġLAR (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; a) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, b) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

7 BaĢvuru sahiplerinde aranacak özellikler (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir. (2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında,aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. (3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. (4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılmaz. () İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez. E. HĠBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LĠMĠTLERĠ (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının % sine hibe yoluyla destek verilir. (2) Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına. TL ve tüzel kişiler için mal başına. TL yi geçemez. Ancak sadece süt üretici birlikleri. TL lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. (3) Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. (4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır. F. HĠBE DESTEĞĠ ĠLE KARġILANACAK VE KARġILANMAYACAK GĠDERLER Hibe Desteği Kapsamında KarĢılanacak Giderler Nelerdir? (1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir. (2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır. (3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz. (4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir. () Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz. (6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarlar ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz. (7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili piyasa fiyat araştırması veya proforma fatura başvuru ekinde sunulur. Proje Kaynaklarından KarĢılanamayan Giderler Nelerdir? Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır: a) Her türlü borçlanma giderleri,, b) Faizler, c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, ç) Kur farkı giderleri, d) Makine ve ekipman kira bedelleri, e) Nakliye giderleri, f) Bankacılık giderleri, g) Denetim giderleri, ğ) KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler, h) İkinci el / kullanılmış mal alım giderleri ı) Eğitim giderleri. i) Üretim tarihi 211 ve 212 yılından önceki makine ve ekipmanlar 6

8 G- BAġVURU SÜRECĠ ve ġeklġ BaĢvuru Zamanı: Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 3 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince 2 günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir. BaĢvuracaklara Sağlanacak Bilgi: (1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler. (2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sor ulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz. (3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur. (4) Yatırımcılar, 212/36 sayılı Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler. () Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayı, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır. BaĢvurulacak Yerler: Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il veya ilçe müdürlüklerine yapılır. BaĢvuru ġekli: (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır. (2) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il veya İlçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir. BaĢvuruda istenecek belgelerde bulunan piyasa fiyat araģtırması beyanı veya proforma faturada yatırımcının almayı düģündüğü makine ve ekipmanın bütün teknik özelliklerini içermelidir. Ayrıntılı olarak model, marka ve makine alt gurubunun ismi detaylarıyla muhakkak yazılmalıdır. H- BAġVURULARIN ĠDARĠ YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BaĢvuruların Uygunluk Açısından Ġncelenmesi: (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir. (2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 inci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine iade edilir. BaĢvuruların değerlendirilmesi: (1) Referans Fiyat, Bakanlık tarafından program kapsamındaki makine ekipman ve alt grupları için belirlenir. Belirlenen bu listeler İl proje yürütme birimi değerlendirmesinden önce, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır. (2) Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanım amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özellikleri gibi çalışmalar yapılır. (3) Uygun görülen başvurular, değerlendirme kriterlerine göre her makine için ayrı puanlama yapılarak yatırımcı listeleri hazırlanır. Değerlendirme nihai kararı: (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve kalan bütçe ödeneği çerçevesi dikkate alınarak belirlenir. (2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. 7

9 (3) İl Proje Yürütme Birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır. (4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde incelenerek il müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine göre asıl ve reddedilen yatırımcı listeleri onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlardan; reddedilen başvuru sahiplerine on gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Yatırımcı listeleri ise on gün süresince İl Müdürlüğü internet sitesinde, İl ve İlçe duyuru panolarında yayınlanır.listedeki yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. I- HĠBE SÖZLEġMESĠNĠN AKDEDĠLMESĠ Hibe SözleĢmesi: (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının İl Müdürlüğü internet sitesinde, İl ve İlçe duyuru panolarında yayınlanmasından itibaren on gün içerisinde il veya ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il veya ilçe müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından ilgili tebliğ doğrultusunda yayınlanan uygulama rehberinde yer alır. (2) Hibe sözleşmesi, il veya ilçe müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir. (3) Süresi içersinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar (4) İl müdürlüğü, hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların listesini Tablo 2 ye uygun olarak hazırlar. () Yatırımcının, hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi durumunda yasal mirasçıları herhangi bir talepte bulunamaz, ancak sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi durumunda, hibe sözleşmesi tadil edilerek yasal mirasçıları ile uygulamalara devam edilir. (6) Referans listeleri, yatırımcının alacağı makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan ve metraj gerektiren makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte İl proje yürütme birimi yetkilidir. Hibenin Nihai Tutarı: 1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılacaktır.hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. 2) Hibenin nihai tutarı, bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları aşamaz,fiili satın almalar sonucunda oluşan hibeye esas mal alım tutarının % si hibe desteği olarak ödenir. Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (1) Başvuru sahibinin, tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder. (2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/193 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, il müdürlükleri tarafından borçlunun ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine bildirilmek suretiyle, defterdarlıklar veya vergi dairesi başkanlıkları vasıtası ile geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar (3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcı ve yükleniciler İl müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. 8

10 Yatırımcının profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkumiyet almış olması, Yatırımcının dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, suç örgütüne dahil olması; veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinden hüküm giymiş olması, Hibe Sözleşmesinin Madde 7, 8 e uymaması, Hibe Sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması, Hibe Sözleşmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması, Yukarıda bahis edilen konulardaki durumlardan herhangi birinde hibe sözleģmesi fesih edilir. J- BAġVURU UYGULAMASI Uygulamaların Ġzlenmesi: (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar. (2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir. (3) Proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir. Satın Alma Usul Ve Esasları: (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar. (2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas makine ve ekipman değiştirilemez. Hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla aynı makine ve ekipmanın bir üst modelini İl proje yürütme birimi onayıyla alabilir. (3) Referans fiyat listesinde bulunmayan ve metraj gerektiren makine ve ekipmanlar için,fiyat tespitlerini İl proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar.fatura bedeli referans fiyattan fazla olması durumunda,sadece referans fiyatın % si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin % sine hibe desteği sağlanır. Satın alımlarda makine ve ekipman fiyatları yüksek bulunduğu hallerde yatırımcı idareye ibraz edilmek üzere yükleniciden tebliğ yayını tarihinden sonraki aylara ait faturalar isteyebilir. (4) Yatırımcı makine ve ekipmanın parasını öderken, faturasını düzenlettirir. Makinesini teslim aldığında ise yüklenici firma ile mal teslim tutanağı düzenler. Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar bu kapsamda yüklenici olamaz. Mal alımı kapsamında yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır. Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmaz. Satın alınacak makine ve ekipmana ait model, üretim yılı, Ģase ve seri numarası kazıma Ģeklinde gövdeye sabit Ģablonlu bir yazı ile görülebilecek bir yerde olmalıdır. Bir yüklenici, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olmak ve menfaat çatışmasına meydan verilmemek kaydıyla, aynı anda, finansmanı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları kapsamında sağlanan birden fazla uygulama sözleşmesini yürütebilecektir. Yasak Fiil Ve DavranıĢlar Hibe, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, İstekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. 9

11 K- ÖDEMELER Hibe Desteği Ödeme Talebi : (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve malın teslim alındığına dair belgeyi bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder.genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister. (2) Mal alımı faturası tarihinin hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 6 gün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Başvuru sahipleri kendilerine ait,t.c kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. (3) İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağını ve kabul tutanağını 2 gün içerisinde düzenler. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 3 gündür. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir. (4) Makine ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmalleri ayda bir defa en geç 2 ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. Son kontrolleri yapılan elektronik ödeme tablosu, önceden belirtilecek ödemelerde kullanılacak olan Genel Müdürlük mail adresine elektronik posta ile gönderilecektir. (Tablo4) Onay sorumluluğu İl Müdürlüklerine ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel Müdürlük veri tabanı sorumlusu tarafından banka ödeme formatına dönüştürülüp, Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir. Bu ödeme icmalleri imzalı ve mühürlü olarak bir asıl bir kopya olacak şekilde İl müdürlüklerinde muhafaza edilir. Bu nedenle İl Müdürlükleri ödeme yapılacak aya ait yatırımcı sayısı ve toplam ödenecek hibe miktarını, takip eden ayın ilk haftasına kadar bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilecektir.(tablo ) () İl Müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce hata düzeltme adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderecektir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan ilgili bankaya yazı ile bildirilecektir. Yatırımcı tarafından verilen ödeme talebi ve eklerinin uygun görülmesi halinde, kopyaların aslına uygunluğu onaylanır ve aslı yatırımcıya iade edilir. Alınan makine ve ekipman il proje yürütme birimi tarafından yerinde görülerek tespit tutanağı düzenlenir. Tutanakta, alınan makinenin tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesindeki hususlara uygun olup olmadığı, teknik şartnameye ve sunulan faturaya uyumlu olup olmadığı belirtilir. Faturada mutlaka yazılı olması gereken şase ve seri numarası tespit tutanağında teyit edilmelidir. Çalışır vaziyette yeni, sağlam ve eksiksiz olarak görülen makine ve ekipmanın İl Proje Yürütme Birimince yerinde tutulan tespit tutanağı düzenlendikten sonra ödeme talebi ödeme icmaline dahil edilir. Ödeme icmal tablosu hazırlanır, veri tabanına işlenir. Yatırımcı tarafından sunulan belgeler tam ve uygun değilse, tespit edilen eksiklikleri bildiren bir yazı ekinde ödeme talebi iade edilir. Yatırımcılar belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra süresi içinde tekrar ödeme talebinde bulunabilir. Uygulama Sorumluluğu: (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların tebliğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur. (2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. (3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur.istatistik açısından yapılacak çalışmalarda, İllerimiz istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanına gireceklerdir.

12 Veri Tabanına yapılacak giriģlerde Ġllerimizin dikkat etmesi gereken hususlar: a) Veri alanlarının tamamı eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı. Genel Müdürlükçe gerek görülmesi durumunda istenen yeni veri alan eklemeleri en kısa sürede güncellenmek gerekir. b) Tüm Ödemeler T.C No ve Vergi No üzerinden yapılacağı için Yatırımcının Gerçek kişi ise Nüfus Kimlik Belgesi Tüzel kişi ise Maliyeden alınmış Vergi numarasını gösteren bir belge (Vergi Levhası, Vergi Kimlik Kartı vs.) kontrol edilerek bir kopyasını da dosyasına ekleyerek veri sistemine girişi yapılmalıdır. c) Veri sisteminde yapılan duyurular resmi niteliktedir. Ayrıca resmi yazı beklenmeden ivedilikle yerine getirilmelidir. d) Veri Sisteminde Yer Alan Duyuru, Mesaj bölümleri ile iletişimin daha etkin sağlanabilmesi için Veri sistemi her gün aktif şekilde kullanılmalıdır. e) Veri sisteminde parasal alanlar tanımlandığı için tutar yazılırken ayrıca TL ibaresi veya herhangi bir işaret bırakılmamasına dikkat edilmesi önemlidir. f) Veri bütünlüğünün sağlanması açısından tüm girişler yapıldıktan sonra Mevcut bilgileri eksik bilginin olup olmadığını, biçimsel olarak ve yazı kurallarına göre inceleyip kontrol edecek bir yetkili kişi görevlendirme tavsiye edilmektedir. g) Veri sistemine girilen bilgilerde kullanılan kelime ve kısaltmalar yazım kurallarına göre yapılmalıdır.örnek olarak; Yanış Giriş : ABC LİMİTED ŞİRKETİ Doğru Giriş: Abc Ltd. Şti. Yanlış giriş : SELİM HAKKI Doğru giriş: Selim HAKKI boşluk yok) Hibe desteği ödemeleri: (İlk harf büyük, Kısaltmalar arası Boşluk,) (İlk harf büyük, Soyadı tamamı büyük, başlangıçta (1) Ödemeler serbest bırakılan bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılır. (2) Hibe ödemesi Yatırımcı gerçek kişi ise T.C kimlik, tüzel kişi ise Vergi numarasına açılacak/açılan T.C. Ziraat Banka sındaki hesabına yapılır. (3) Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır. (4) 29/6/28 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince ödemeyle birlikte yüklenici ve yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğünce internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgenin ve sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir. () Maliye Bakanlığı tarafından taksitlendirilmesi gerçekleşenler hariç olmak üzere vadesi geçmiş vergi borcu olan yatırımcılara hibe ödemesi yapılmaz. Projeden Sağlanan Malların Mülkiyeti: Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez. Bu süre içerisinde İl Proje Yürütme Birimi, en az bir defa makine ve ekipmanların yerinde tespitini yaparak bir tutanağa bağlar. Denetim: (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur. (2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır. 11

13 BaĢvuru Sahibinin * Adı Soyadı/Unvanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı (Tebliğ No :212/ 36) HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru No (GTHB İl Müdürlüğünce verilen sıra numarasıdır.) Evrak No Tarih (GTHB İl/İlçe Müdürlüğü tarafından doldurulacak) Satın Alınacak Makine-Ekipman Makinenin Kullanılacağı Yer** * Yatırımcı Nüfus cüzdanı fotokopisi sunacaktır. ** Ġl, Ġlçe, Belde ve Köy... /... / 212 Makine-Ekipmanın maliyeti Makine Ekipmanın Toplam Tutarı Hibeye Esas Mal Alım Tutarı Ayni Katkı Tutarı Talep Edilen Hibe Tutarı A = (B + C) B C D = B x,... TL (KDV hariç)... TL (KDV hariç)... TL (KDV hariç) TL (KDV hariç) BaĢvuru Sahibi Hakkında Bilgiler: Hukuki Statüsü Gerçek kişi Tüzel kişi Genç çiftçi GeçmiĢ yıllarda destekten aldığı makine sayısı Posta Adresi/ Ġlçe ve köyü Vergi Dairesi Cep Telefon Numarası T.C. Kimlik No veya Vergi No Faks Numarası Adresi Yukarıdaki ve ekteki bilgilerin doğru olduğunu, başvuruda bulunmuş olduğum makine ve ekipmanı başvurumun kabul edilmesini müteakip hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra belirtilen esaslar dahilinde 211 veya 212 model, kullanılmamış olarak alacağımı taahhüt ederim../../212 Adı Soyadı/Kaşe ve imza EKĠ : Satın alınacak makine ve ekipmana ait bilgi ve belgeler 12

14 SATIN ALINACAK MAKĠNE VE EKĠPMANA AĠT BĠLGĠ VE BELGELER 1. ANIZA DOĞRUDAN EKĠM MAKĠNASI (Toprak ĠĢlemesiz Tarım Makinesi): BaĢvuru Sahibi Uygulama Yeri Ġl/Ġlçe/Belde/Köy Kendi Arazisi (da) Kiralık Arazi (da) Toplam Arazi(da) * ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak Anıza Direkt Ekim Makinesi Bilgi Formu* Anıza doğrudan ekim makinesi alımlarında, yalnızca anıza doğrudan ekim yapan makinelere destek verilir. Doğrudan ekim makinesi tohum ve gübreyi aynı anda atabilme özelliğine sahip olmalıdır.tahıl, Endüstri ve çapa bitkilerinin ekimini yapan tiplerine destek verilir. Tarlada açtığı çizilere tohumu bırakan, bıraktığı tohumu kapatıcı düzenler sayesinde ise tohumu sıkıştırıp toprağa gömen tarım makineleridir. Sap parçalama işleminden sonra tarlada açtığı çizilere tohumu bırakan, silindirler sayesinde ise tohumu sıkıştırıp toprağa gömen tarım makineleridir. En az 2 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz. En az 2 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir. Traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri başvuru yapabilir. Traktör satın alımı kredi ile yapılmışsa başvuru aşamasında vadesi geçmiş kredi borcu olmadığına dair belge, leasing ile yapılmışsa sözleşme mutlaka adı geçen banka onaylı olarak alınmalıdır. Traktör kiralaması kabul edilmez. Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler (Hibe BaĢvuru formunun ekleri) : 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir. 3. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.) 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi Satın alma aģamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler: (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.) 1.Garanti Belgesi 2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi) 3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu Satın alma aģamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler 1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının tarih ve 2/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 1 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 2. Teknik Şartname 3. İthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi 13

15 BaĢvuru Değerlendirme Kriterleri BaĢvuru sahibi:... BaĢvuru No:... ANIZA DOĞRUDAN EKĠM MAKĠNESĠ Kriterler Puan Referans puan 1- BaĢvuru sahibinin Şirket olması Bireysel olması 2 Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri 1 Genç çiftçi veya iyi tarım uygulayıcısı olması ( Sertifikanın ibrazı gereklidir) 2 2- BaĢvuru sahibinin toplam arazi varlığı(kendi) 2-3 Dekar 31-4 Dekar 1 4 Dekardan fazla 1 3- BaĢvuru sahibinin toplam arazi varlığı(kiralık) 2-3 Dekar 31-4 Dekar 1 4 dekardan fazla 1 4- Makinenin tipi Tahıl eken Çapa bitkileri eken -Uygulama Yeri İl-İlçe belediye sınırları içinde Belde-Köy sınırları içinde 6-BaĢvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu Hibeden 2 den fazla yararlandı Hibeden 2 kez yararlandı 2 2 Hibeden 1 kez yararlandı Hibeden yararlanmadı 2 7-Satın alacağı makine ekipmanın ithal yada yerli üretim olma durum İthal makine Yerli makine TOPLAM Aldığı Puan * Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam puanı geçmemek kaydıyla kendi arazisinin %1 i oranında puanı artırılabilir. 14

16 2- ARICILIK MAKĠNE VE EKĠPMANI BaĢvuru Sahibi Uygulama Yeri Ġl/Ġlçe/Belde/Köy Arıcılık Makine ve Ekipmanı Bilgi Formu* Arılı Kovan Sayısı Faaliyet Tipi Üretim Tipi * AKS kayıtları ile uyumlu olacak Sır Alma Makinesi: Tamamı 34 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Taşınabilir ve tezgahlı olmalıdır. Bal Süzme Makinesi: Tamamı 34 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Balla temas eden bütün parçalar 34 krom-çelik ve % paslanmaz olmalıdır Bal Dinlendirme Tankı: 3 cidarlı ve 34 krom-çelik olmalıdır. Termostat ısıtıcılı veya ısıtıcısız olabilir teneke kapasiteli olabilir. Bu makine ekipmana en az arılı kovanı olan başvuru yapabilir. Her makine ve ekipman ayrı ayrı alınabilir. Arıcılık Kayıt Sistemi (A.K.S) belgesi olmalıdır. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler (Hibe BaĢvuru formunun ekleri) : 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu 2. Şirketler veya bireyler için AKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir. 3. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.) 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri. Nüfus cüzdanı fotokopisi 6. Ana arıyı Bakanlığın izin verdiği işletmelerden satın alıyorsa (En fazla 2 yaşlı) Ana arı kullanımı ile ilgili fatura Satın alma aģamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler: (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.) 1. Garanti Belgesi (İmal eden firma garantisi) 2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi) 3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu Satın alma aģamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler 1. Teknik Şartname 2. İthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi 1

17 BaĢvuru Değerlendirme Kriterleri BaĢvuru sahibi:... BaĢvuru No: BaĢvuru sahibinin ARICILIK MAKĠNE VE EKĠPMANI Kriterler Puan Referans Puan Şirket olması Bireysel olması Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri 2 1 Genç çiftçi veya iyi tarım uygulayıcısı olması ( Sertifikanın ibrazı gereklidir) 2 2- BaĢvuru sahibinin arılı kovan sayısı - kovan 11-2 kovan kovandan fazla 2 3- BaĢvuru sahibinin arıcılık faaliyet tipi Sabit arıcılık Gezginci arıcılık (Son bir yıl içinde konaklama belgesi) 4- BaĢvuru sahibinin üretim tipi Konvansiyonel (Geleneksel) Geçiş 1 Organik 1 -BaĢvuru sahibinin ana arı kullanımı Ana arıyı kendi üretiyorsa Ana arıyı Bakanlığın izin verdiği işletmelerden satın alıyorsa (En fazla 2 yaşlı) 6- BaĢvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu Hibeden yararlanmadı 2 Hibeden 1 kez yararlandı 2 Hibeden 2 kez yararlandı 2 Hibeden 2 den fazla yararlandı TOPLAM PUAN Aldığı Puan * Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam puanı geçmemek kaydıyla kendi kovan sayısının %1 i oranında puanı artırılabilir. 16

18 3. BALYA MAKĠNESĠ BaĢvuru Sahibi Uygulama Yeri Ġl/Ġlçe/Belde/Köy Kendi Arazisi (da) Kiralık Arazi (da) Toplam Arazi(da) Çayır, Yem Bitkileri Arazisi(da) Büyük BaĢ Hayvan Sayısı Küçük BaĢ Hayvan Sayısı Balya Makinesi Bilgi Formu* * ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak Balya makinesi, daha önce biçilen ve tarlada kuruyan çayır, yonca gibi yem bitkilerinin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tarlada kalan tahıl sapları gibi malzemenin sıkıştırılıp paketlenmesini ve bağlanmasını sağlayan makinedir. Silindirik ya da dikdörtgen biçiminde balyalama yapan tipleri bulunur. Bu kapsamda balyalama ve streçlemeyi aynı anda yapan kombine balya silaj makineleri ile yalnızca balya streçleme yapan makinelere da destek verilir. Balya makineleri, yaklaşık % nem içeren balyalanmış otu plastikle kaplamaya yarayan ve böylece fermantasyonu başlatarak silaj oluşumunu sağlayan makinelerdir. En az 3 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz. En az 3 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir. Traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri başvuru yapabilir. Traktör satın alımı kredi ile yapılmışsa başvuru aşamasında vadesi geçmiş kredi borcu olmadığına dair belge, leasing ile yapılmışsa sözleşme mutlaka adı geçen banka onaylı olarak alınmalıdır. Traktör kiralaması kabul edilmez. Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirkette ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler (Hibe BaĢvuru formunun ekleri) : 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir. 3. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.) 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi Satın alma aģamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler: (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.) 1.Garanti Belgesi 2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi) 3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu Satın alma aģamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler 1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının tarih ve 2/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 1 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 2. Teknik Şartname 3. İthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi 17

19 BaĢvuru sahibi:... BaĢvuru No: BaĢvuru sahibinin Şirket olması BaĢvuru Değerlendirme Kriterleri Kriterler BALYA MAKĠNESĠ Puan Referans Bireysel olması puan Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst 2 birlikleri 1 Genç çiftçi veya iyi tarım uygulayıcısı olması ( Sertifikanın ibrazı gereklidir) 2 2- BaĢvuru sahibinin toplam arazi varlığı(kendi) 3-4 Dekar 41- Dekar 1 Dekardan fazla 1 3- BaĢvuru sahibinin toplam arazi varlığı(kiralık) 3-4 Dekar 41- Dekar 1 dekardan fazla 1 4- Makinenin tipi Tek başına balyalama makinesi Kombine balya-silaj makinesi (tek ünite halinde) -Uygulama Yeri İl-İlçe belediye sınırları içinde Belde-Köy sınırları içinde 6-BaĢvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu Hibeden 2 den fazla yararlandı Hibeden 2 kez yararlandı 2 2 Hibeden 1 kez yararlandı Hibeden yararlanmadı 2 7-Satın alacağı makine ekipmanın ithal yada yerli üretim olma durum İthal makine Yerli makine 8- BaĢvuru sahibinin sahip olduğu hayvan varlığı BB 6-2 BB 2 BB dan fazla TOPLAM * Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam puanı geçmemek kaydıyla kendi arazisinin %1 i oranında puanı artırılabilir. Aldığı Puan 18

20 4. BALIKÇI GEMĠLERĠNDE SOĞUK DEPO BaĢvuru Sahibi Balıkçı Gemisinin Adı Filo Kayıt/Ruhsat Kod Numarası Boy Uzunluğu (m.) Bağlama Limanı Ruhsat Tezkeresinin Alındığı Ġl Ortağı Olduğu Su Ürünleri Kooperatifinin Adı Balıkçı Gemileri Soğuk Depo Bilgi Formu* * SUBĠS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi) kayıtları ile uyumlu olacak Su ürünleri avcılığında bulunan ve Bakanlık tarafından düzenlenmiş Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip balıkçı gemileri uygulamadan faydalanabilecektir. Soğuk depo alımı/yapımı için başvuracak balıkçı gemisi boyu en az 2 m. olmalıdır. Soğuk muhafaza deposu yapımında kullanılan malzemeler uygun ısı izolasyonunu sağlayacak, paslanmaz ve korozyona neden olmayacak, iç yüzey kısmı pürüzsüz ve gıda güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Tüm metal bağlantı malzemeleri paslanmaz olmalıdır. Soğuk depo hacmi en az 6 m³ olmalıdır. Soğuk depo hacmi, hibe desteği verilecek geminin büyüklüğüne uyumlu olarak artırılabilir. Balıkçı gemisi kiralaması kabul edilmez. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler: (Hibe BaĢvuru formunun ekleri) : 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu 2. Soğuk depo yapılacak balıkçı gemisinin su ürünleri ruhsat tezkeresi ve SUBİS ten çıkarılmış gemi kayıt bilgileri raporu. 3. Makine gemideki yerine montajını gösterir teknik belge 4. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.). Balıkçı gemisinin, Tüzel kişiliğe ait olması veya ortaklı balıkçı gemisi olması durumunda; yatırıma başvuru için alınan yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri. 6. Yatırımcı, balıkçı gemisinin bağlama limanı hangi il sınırları içerisine giriyorsa o ilin İl Tarım Müdürlüğüne başvurmalıdır. Satın alma aģamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler: (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.) 1. Garanti Belgesi (İmalatçı firma garantisi) 2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi) 3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu Satın alma aģamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler 1. Teknik Şartname 2. İthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi 19

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

TEBLİĞ. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Uygulama Birimleri

TEBLİĞ. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Uygulama Birimleri 18 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27525 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ HAKKINDA

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34 )

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34 ) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 4 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28401 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

26 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29157 TEBLİĞ

26 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29157 TEBLİĞ 26 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29157 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMĠK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESĠ

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ No:

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ (IV. Etap) 28 Nisan 2008 Tarih ve 26861 Sayılı Resmi

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI UYGULAMA REHBERĠ (Ekonomik Yatırımlar ve Toplu Basınçlı Sulama Sistemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A:

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2015/19) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3 2.1. Giriş 3 2.2. Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri 4 2.2.1 Programın Gerekçesi 4 2.2.2

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19)

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

İzmir İçin Bilişimde Paydaşlık Organizasyonu Projesi İhale Dosyası

İzmir İçin Bilişimde Paydaşlık Organizasyonu Projesi İhale Dosyası İzmir İçin Bilişimde Paydaşlık Organizasyonu Projesi İhale Dosyası İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar Söz. Ek-2: Teknik

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BAŞVURU ÇAĞRI

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOSBİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI YOLUYLA YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER SR EK 1: İlanlı Usul İçin

Detaylı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı 2010 Başvuru Rehberi Cebrail Mah. Saray Sok. No: 1 37200 KASTAMONU Tel.: +90 (366) 212 58 52 Faks: +90 (366) 212 58 55 E-Posta:

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Sayın: Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU././2014 : Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yönelik Uygulamalı Teknik Eğitim ve Sertifika Programı 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı