Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish 2003 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 2: Reading and Responding (30 marks) Student/Registration Number."

Transkript

1 Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 2: Reading and Responding (30 marks) Instructions to Students 1. Allow about 1 hour and 15 minutes for Section Write all your answers to the questions in Section 2 in this booklet in blue or black ink or ball-point pen. Space is provided for you to make notes. 3. You must answer ALL questions in Part A and Part B. 4. Answer Part A in ENGLISH and Part B in TURKISH. 5. Write your student/registration number and the centre number (if required) on the front cover of this booklet. 6. All question booklets will be collected at the end of the examination. This examination is used for the HSC (New South Wales), the NTCE (Northern Territory), the SACE (South Australia), the TCE (Tasmania), the VCE (Victoria), and the WACE (Western Australia). 259 Board of Studies NSW 2003

2 Part A 20 marks Attempt Questions 7 8 When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and/or specific aspects of texts, by, for example, comparing, contrasting, summarising, or evaluating, and convey the information accurately and appropriately 7. Read the text and then answer in ENGLISH the questions that follow. 13 Kas m 2002 Sevgili anneci im ve babac m, Nas ls n z? Sa l n z ne alemde? Akl m hep sizlerde ama burada da yaflam devam edip gidiyor. Avustralya çok güzel bir ülke. Galiba iyice al flt k buralara. Size bir müjdem var: Ece ile bir lokanta açt k. O güzelim Türk mutfa ndan seçti imiz Türk yemeklerini müflterilerimize sunuyoruz. yi ki Türkiye de aflç l k okulunu bitirip de gelmiflim Avustralya ya. Diploma nas l ifle yarad bilemezsiniz. Tabii ki yemeklere bay l yorlar; lokantam z özellikle hafta sonlar dolup tafl yor. Ece öyle güzel süsledi ki lokantay. Eliflleri, bak r eflyalar, kilimler, Türkiye posterleri ile dolu fiark Köflesi ortam nda herkes sanki Türkiye deymifl hissine kap l yor. Buna bir de canl Türk müzi i ekleyince... Aç kças baflar yollar öylesine aç ld ki benimle ne kadar gururlansan z azd r. Ekim ay nda Hilton Otelinde yap lan Türk haftas nda Türk yemekleri yar flmas nda ödül kazand m. Ece yi görmeliydiniz, sevincinden az daha bay lacakt. Hilton otelinden de orada flef aflç olarak çal flmak için teklif ald m. Babac m, senin ö ütlerin hep akl mda: Bir ifle bafllamak baflar l olman n ilk ad m d r derdin. Bu iflte baflar l olmam flart. Avustralya da, 200 e yak n ülkeden gelen göçmenlerin oluflturdu u bu çokkültürlü ülkede, Türk mutfa n tan tmak ve be endirmek istiyorum. Ayr ca bir hayli borçland k ama gece gündüz çal flmaya, çok yorulup az dinlenmeye al flt r yoruz kendimizi. Borçlar k sa zamanda bir ödeyebilsek... Anneci im, benim yapt m yemekler bir yana, senin o pamuk ellerinle yapt n böreklerin, tatl lar n tad hep akl mda. Sizleri nas l özledim bilemezsiniz. fller böyle giderse önümüzdeki y l sizi buraya getirmem mümkün olabilir. Ona göre flimdiden bu olas l düflünün lüften. Ece ve ben ellerinizden hasretle öperiz. Soranlara selamlar. O lunuz Emre Question 7 continues on page 3 2

3 Question 7 (continued) Marks (a) Which statement is correct? 1 (A) (B) (C) (D) Emre is currently a chef in Turkey. Emre misses his mum s cooking. Emre does not like to work hard. Emre works at the Hilton Hotel. (b) What does Emre aim to achieve? 2 (c) What contributes to the success of Emre s restaurant? 4 End of Question 7 3

4 8. Read the text and then answer in ENGLISH the questions that follow. 1 Ocak Yeni y lda günlük tutmaya karar verdim. Yaz yazma yetene imi gelifltirece inden eminim. Pek çok yazar yaflam nda günlük tuttu unu söylüyor. fiaka bir yana, bu günlük en yak n arkadafl m Ayfle nin y lbafl arma an. Ayfle büyük bir samimiyetle Belki bir gün ünlü bir yazar olursun, neden olmas n ha? dedi. 14 fiubat Hayat m n en kötü günü olmal bugün. Gerçekten dünya bafl ma y k ld. Nas l olabilir yahu? Nas l olur da Ali Tüzün beyefendi böyle bir red cevab yazabilir bana? Akl m alm yor... Bak ne diyor mektupta: lginç roman n z için teflekkürler. Tahmin edece iniz üzere, istemedi imiz halde pek çok kifli bize pek çok yaz gönderiyor. Roman n z okudum, daha güzel olabilir. Yazmaya devam ediniz. Baflar dileklerimle. Laflara bak: ilginç, istemedi imiz halde, daha güzel olabilir, yazmaya devam... Yazar m y m bundan sonra? Eksik olsun, benim gibi bir yazar kaybettiniz iflte! 22 fiubat Okuldaki oyunda rol almak için baflvurdum. Romeo ve Juliet i oynayaca z. Shakespeare i çok seviyorum. Tabii Juliet rolü için haz rlan p gittim. Ayfle Senden iyi Juliet bulunmaz, bu rol mutlaka sana verilmeli. diyor. Galiba hakl. Her neyse bakal m ne olacak? Sonuçlar yar n fiubat Juliet rolünü Ayfle ye vermifller! Evet Ayfle Juliet, bense hemflire!!! nan lmaz birfley bu yahu. Yafll, fliflman hemflire; hem de peruk takmam gerekiyor. Üstelik de çok ufak bir rol. Nerdeyse a layacakt m. Ahmet Ö retmen beni bir kenara çekip, Çok komik bir rol, eminim sana çok yak flacak. Bu role, rol yapmas n bilen biri gerek. dedi. Ahmet ö retmene, Bana gülünç gözle bak lmas ndan hiç hofllanmam, dedim. O da, Aktör olmak istiyorsan al flmal s n dedi. 14 Nisan steksiz devam etti im provalar iflte bitti ve oyunun ilk gecesi çok baflar l geçti, çok alk flland k. Ne kadar hofluma gitti aktörlük! Bu sözleri söyleyece imi hiç ummazd m ama gerçek flu ki Juliet lik Ayfle ye çok yak flm flt. Ne var ki oyunda en çok ben güldürdüm herkesi... Question 8 continues on page 5 4

5 Question 8 (continued) Marks (a) Why does the writer decide to keep a diary? 2 (b) Who is Ali Tüzün? 1 (A) (B) (C) (D) A teacher An actor A writer A publisher (c) How would you explain the comment made by Ahmet Ö retmen? 2 (d) Describe the relationship between the writer and Ayfle. 3 Question 8 continues on page 6 5

6 Question 8 (continued) Marks (e) How would you describe the personality of the writer? 5 End of Question 8 6

7 BLANK PAGE Please turn over 7

8 Part B 10 marks Attempt Question 9 When judging performance in this part, the examiner(s) will take into account the extent to which the student demonstrates the capacity to: understand general and specific aspects of texts by identifying, analysing, and responding to information convey information coherently (structure, sequence, accuracy and variety of vocabulary and sentence structure) and appropriately (relevance, use of conventions of the text type) 9. Read the text and then answer in TURKISH the question that follows. TÜRK YE DE DA SPORLARl Belki inanmayacaks n z ama Türkiye de dört mevsim boyunca da sporlar yapabilirsiniz. Aranan en önemli flart zinde ve macerasever olman z. Kayakç l k, da a t rmanma, orman içi yürüme turlar ve bisiklet sürme etkinlikleri Türkiye de sizleri bekliyor. Toros Da lar n n en yüksek yeri Bey Da bu etkinlikler için en ideal yerlerden biridir. Ankara ya 410 kilometre uzakl kta olan Bey Da na uçakla gidebilirsiniz. Araba ya da otobüsle seyahat edenler Tomarza yolunu seçerlerse, Anadolu nun en eski yanarda olan Erciyes Da n görme olana na da sahip olurlar. Sütdonduran Yaylas nda birkaç günlü üne konaklayarak sa l kl ve huzur dolu bir yaflam n tad n tatm fl olursunuz. Temiz haval, mis gibi çam kokulu bu ortamda yap lan yürüyüflün ömrü uzatt söylenir. Bey Da Spor Merkezi, etkinliklerine ek olarak gençler için gece e lenceleri ve dans partileri de düzenlemektedir. Çeflitli turizm acentalar de iflik ilgi alanlar n kapsayan turlar, yürüyüfl programlar ve paket tatiller haz rlamaktad r. Fiyatlar her bütçeye uygundur. Da sporlar yla dolu tatilinizi Türkiye de geçirmeye ne dersiniz? You may make notes in this space. You are planning a trip to Turkey this year. After reading this article you decide to write to your cousin in Turkey who is not particularly athletic, encouraging him/her to join you on a trip to Bey Da. Write a persuasive letter in words to your cousin. Bu y l Türkiye ye gitmeyi planl yorsunuz. Bu yaz y okuduktan sonra, Türkiye de yaflayan ve pek de atletik yap da olmayan kuzeninize, Bey da na birlikte seyahat etmeyi istedi inizi belirten bir mektup yazmaya karar verdiniz sözcükten oluflan bu ikna edici mektubu kuzeninize yaz n z. 8

9 Do not remove this page from the question booklet. Student/Registration Number Turkish Continuers Level Centre Number Question 9 Please turn over 9

10 End of Section 2 10

11 BLANK PAGE 11

12 BLANK PAGE 12

Turkish 2009 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks)

Turkish 2009 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number Centre Number 2009 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Tuesday 20 October: 2 p.m. Eastern Standard Time Reading Time: 10 minutes Working Time: 2 hours and 50 minutes

Detaylı

SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 1: Listening and Responding

Detaylı

THIS IS A NEW SPECIFICATION

THIS IS A NEW SPECIFICATION THIS IS A NEW SPECIFICATION ADVANCED GCE TURKISH Listening, Reading and Writing 2 F890 *OCE/18726* Candidates answer on the Question Paper OCR Supplied Materials: Special sheet (inserted) CD Other Materials

Detaylı

OXFORD CAMBRIDGE AND RSA EXAMINATIONS ADVANCED SUBSIDIARY GCE F889 TURKISH. Listening, Reading and Writing 1

OXFORD CAMBRIDGE AND RSA EXAMINATIONS ADVANCED SUBSIDIARY GCE F889 TURKISH. Listening, Reading and Writing 1 Candidate Forename Candidate Surname Centre Number Candidate Number OXFORD CAMBRIDGE AND RSA EXAMINATIONS ADVANCED SUBSIDIARY GCE F889 TURKISH Listening, Reading and Writing 1 Wednesday 20 MAY 2009: Afternoon

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

THIS IS A NEW SPECIFICATION

THIS IS A NEW SPECIFICATION THIS IS NEW SPEIFITION GENERL ERTIFITE OF SEONDRY EDUTION TURKISH Reading 843 * OE / 1 8709* andidates answer on the Question Paper OR Supplied Materials: None Other Materials Required: None Wednesday

Detaylı

THIS IS A NEW SPECIFICATION

THIS IS A NEW SPECIFICATION THIS IS NEW SPEIFITION DVNED SUSIDIRY GE TURKISH Listening, Reading and Writing 1 F889 *OE/T75687* andidates answer on the question paper OR Supplied Materials: Special sheet (inserted) assette/d Other

Detaylı

TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES )

TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES ) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2421 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1405 TURKISH SYNTAX, SEMANTICS, PRAGMATICS AND DISCOURSE (TÜRKÇE TÜMCE B LG S, ANLAMB L M, ED MB L M VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES ) Yazarlar

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

F889QP. TURKISH Unit F889: Turkish Listening, Reading and Writing 1 Specimen Paper Morning/Afternoon. Candidate Name. Centre Number.

F889QP. TURKISH Unit F889: Turkish Listening, Reading and Writing 1 Specimen Paper Morning/Afternoon. Candidate Name. Centre Number. dvanced Subsidiary GE F889QP TURKISH Unit F889: Turkish Listening, Reading and Writing 1 Specimen Paper Morning/fternoon dditional Materials: D Time: 2 hours 30 minutes andidate Name entre Number andidate

Detaylı

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43 Dimes Life Bülten 10 yafl nda 2010 a ödüllerle veda ettik Baflar ya giden yol ekip çal flmas m? K p r k p r bir ünlü: Defne Joy Foster

Detaylı

GCSE Turkish. Mark Scheme for June 2014. Unit A841: Listening. General Certificate of Secondary Education. Oxford Cambridge and RSA Examinations

GCSE Turkish. Mark Scheme for June 2014. Unit A841: Listening. General Certificate of Secondary Education. Oxford Cambridge and RSA Examinations GCSE Turkish Unit A841: Listening General Certificate of Secondary Education Mark Scheme for June 2014 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK awarding body,

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bu kitapta foto raflar yla destek veren herkese teflekkür ederim. 2 BAfiLARKEN Ç NDEK LER Kurulma

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003 1 A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y September / Eylül 2003 11 Flip Flop Flyin is Craig Robinson, an artist, illustrator, designer and animator who lives and works

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir.

GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir. GÜNLÜK YAZMA 19 Temmuz 2006 Sevgili Günlü üm, Bugün çok mutluyum. Çünkü babam hafta sonu tatile gidece imizi söyledi. Her y l oldu u gibi bu y l da yazl m za gidece iz. Oradaki arkadafllar m çok özledim.

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere

EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere ÜN TE: 11 EYLEM EYLEM Eylemler cümlede k l fl (ifli- hareketi), durumu, oluflu ZAMANA, K PE, K fi - YE ba l olarak anlatan sözcüklerdir: yazd, okumuflsun, boyayacaks n z... (k - l fl-ifl); kofltu, atlam

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı