GİRİŞ KABUL olan DUALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ KABUL olan DUALAR"

Transkript

1 KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir: و إ ذ ا س أ ل ك ع ب اد ي ع ن ي ف إ ن ي ق ر يب أ ج يب د ع و ة الد اع إ ذ ا د ع ان ف ل ي س ت ج يب وا ل ي و ل ي ؤ م ن وا ب ي ل ع ل ه م ي ر ش د ون Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar. (Bakara, 2/186) أ م ن ي ج يب ال م ض ط ر إ ذ ا د ع اه و ي ك ش ف الس وء و ي ج ع ل ك م خ ل ف اء ال ر ض أ إ ل ه م ع الل ق ل يال م ا ت ذ ك ر ون Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden) kaldırıyor ve sizi (eskilerin yerine) yeryüzünün sahipleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz? (Neml, 27/62) 103

2 DUALAR Birinci ayette dua edenin duasının kabul edileceği, ikinci ayette ise darda ve sıkıntıda kalanın sıkıntısının giderileceği bildirilerek Allah ın dualara icabet eden olduğuna işaret edilmektedir. ا ن ر ب ي ل س م يع الد ع اء Şüphesiz Rabbim duaları işitendir. (İbrâhim, 14/39) ه ن ال ك د ع ا ز ك ر ي ا ر ب ه ق ال ر ب ه ب ل ي م ن ل د ن ك ذ ر ي ة ط ي ب ة إ ن ك س م يع الد ع اء Orada (mihrapta) Zekeriyyâ, Rabbine; Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin diye dua etmişti. (Âl-i İmrân, 3/38) ف اس ت غ ف ر وه ث م ت وب وا إ ل ي ه إ ن ر ب ي ق ر يب م ج يب O ndan mağfiret dileyin, sonra O na tövbe edin! Çünkü Rabbim yakındır, (duaları) kabul edendir (Hûd, 11/61) anlamındaki ayetlerde ise Allah ın karîb (kullarına yakın), semî u d-dua (duaları işiten) ve mücîb (duaları kabul eden) olduğu bildirilmektedir. Peygamberimiz (s.a.s.) de; إ ن الل ح ي ي ك ر يم ي س ت ح ي ي إ ذ ا ر ف ع الر ج ل إ ل ي ه ي د ي ه أ ن ي ر د ه م ا ص ف را خ ائ ب ت ني Allah, hayâ sahibidir, çok kerimdir. Bir insan iki elini kaldırıp kendisine dua ettiği zaman, o kalkan iki eli boş çevirmekten hayâ eder (Tirmizî, De avât,118; bk. İbn Hıbbân, Ed ıye, No: 876; Hâkim, De avât, I, 497) anlamındaki hadisi ile Allah ın duaları kabul edeceğini beyan etmiştir. 104

3 GİRİŞ Medineli müslümanlardan Ebû Ümâme adlı sahabîyi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Resûlullah (s.a.s.), ona; Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun? diye sorar. Sahâbî; Üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım, ey Allah ın Resûlü! diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.); Söylediğin zaman, Allah ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana? der. Sahâbî; Evet, öğret ey Allah ın elçisi! karşılığını verir. Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı öğretir ve akşam-sabah okumasını tavsiye eder: ا لل ه م إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن ال ه م و ال ح ز ن و أ ع وذ ب ك م ن ال ع ج ز و ال ك س ل و أ ع وذ ب ك م ن ال ج ب و ال ب خ ل و أ ع وذ ب ك م ن غ ل ب ة الد ي ن و ق ه ر الر ج ال ق ال ف ف ع ل ت ذ ل ك ف أ ذ ه ب الل ه م ي و ق ض ى ع ن ي د ي ن ي Allah ım! Kederden ve hüzünden Sana sığı nırım, acizlikten ve tembellikten Sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım, borç al tında ezilmekten ve insanların kahrından Sana sığınırım. Sahabî; Hz. Peygamberin öğrettiği duayı okudum; Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi demiştir. (Ebû Davud, Salat, 367) Sırf sözle yapılan bir dua ile çalışmadan borçlar nasıl ödenecek? Sahabîye öğretilen duanın cümleleri arasında; Acizlikten ve tembellikten Allah a sığınırım, diye dua et sözünün bulunması bir mesajdır. Bu mesaj ile; Ey Ebû Umâme! Üzüntülerin ve üzüntülerine sebep olan borçların, mescitte de olsa, oturmakla ortadan kalkmaz, acizliği ve tembelliği bırak, çalış, bu konuda Allah tan yardım iste, 105

4 DUALAR harekete geç, borçlarını ödemenin yollarını ara, mescitte oturup beklemekle ne üzüntün, ne de borcun biter demek istenmiştir. Dua bir ibadet ve bir zikir olduğu için dua eden mutlaka ilâhî emre uymuş, itaat etmiş ve sevap kazanmış olur. Dünya ile ilgili isteklerini yüce Allah, kulun yararına göre hemen verebileceği gibi bir müddet sonra da verebilir veya duasının karşılığı ahirete bırakılmış olabilir. Dolayısıyla, dünya hayatına yönelik talepleri karşılanmayan kişi, duam kabul edilmedi, dememelidir. Peygamberimiz (s.a.s.); dua edene yüce Allah ın isteğini ya dünyada hemen vereceğini veya ahirette vereceğini ya da istediği iyilik kadar kötülüğün giderileceğini bize haber vermiştir: م ا م ن ر ج ل ي د ع و الل ب د ع اء إ ل اس ت ج يب ل ه ف إ م ا أ ن ي ع ج ل ل ه ف ي الد ن ي ا و إ م ا أ ن ي د خ ر ل ه ف ي ال خ ر ة و إ م ا أ ن ي ك ف ر ع ن ه م ن ذ ن وب ه ب ق د ر م ا د ع ا م ا ل م ي د ع ب إ ث م أ و ق ط يع ة ر ح م أ و ي س ت ع ج ل ق ال وا ي ا ر س ول الل و ك ي ف ي س ت ع ج ل ق ال ي ق ول د ع و ت ر ب ي ف م ا اس ت ج اب ل ي Allah a dua eden herhangi bir insan yoktur ki duası kabul edilmiş olmasın. Günah işlemediği, yakınları ile ilişkisini kesmediği ve isteğinde acele etmediği sürece Allah ona ya dünyada istediğini hemen verir veya isteğini ahirete bırakır ya da duası nispetinde günahlarını bağışlar. Sahabe, Ey Allah ın elçisi! Nasıl acele edilir? diye sordular. Hz. Peygamber, Kulun, Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi, demesidir buyurur. (Tirmizî, De avât, 13; bk. Müslim, Dua, 92) Aynı hadisin Hâkim in Müstedrek adlı eserindeki rivayetinde; üçüncü şık; 106

5 GİRİŞ ا و ي ص ر ف ع ن ه م ن الس وء م ث ل ه ا Ya da duası nispetinde ondan bir kötülüğü savar şeklindedir. (Hâkim, De avât, I, 493) Kabul olan duaları üç kısımda ele alabiliriz: 1. Bazı kimselerin yaptığı dualar, 2. Belirli zamanlarda yapılan dualar, 3. Belirli mekânlarda yapılan dualar. 1. Duası Kabul Olanlar Kur ân da ve hadis-i şeriflerde duası kabul edilenlerden bize örnekler verilmiştir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: a) Hz. Meryem in Annesi İmrân ın Duası İmrân, kızı Meryem için; و إ ن ي أ ع يذ ه ا ب ك و ذ ر ي ت ه ا م ن الش ي ط ان الر ج يم Onu (Meryem i) ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum / Senin korumanı diliyorum (Âl-i İmrân, 3/36) diye dua etmiştir. Yüce Allah, İmrân ın duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir: ف ت ق ب ل ه ا ر ب ه ا ب ق ب ول ح س ن و أ ن ب ت ه ا ن ب ات ا ح س ن ا و ك ف ل ه ا ز ك ر ي ا Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriyyâ da onun bakımını üstlendi. (Âl-i İmrân, 3/37) 107

6 DUALAR b) Hz. Eyyûb Peygamberin Duası Eyyûb (a.s) ın, hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allah a şöyle dua ettiği bildirilmektedir: و أ ي وب إ ذ ن اد ى ر ب ه أ ن ي م س ن ي الض ر و أ ن ت أ ر ح م الر اح م ني (Ey Peygamberim!) Eyyûb u da hatırla. Hani o Rabbine, Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. (Enbiya, 21/83) و اذ ك ر ع ب د ن ا أ ي وب إ ذ ن اد ى ر ب ه أ ن ي م س ن ي الش ي ط ان ب ن ص ب و ع ذ اب Kulumuz Eyyûb u da an: (O) Rabbine Şeytan, bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmiş, dua etmişti. (Sâd, 38/41) Yüce Allah, Eyyûb Peygamberin duası üzerine hastalığının iyileşmesi için, ا ر ك ض ب ر ج ل ك ه ذ ا م غ ت س ل ب ار د و ش ر اب Ona ayağını (yere) vur, işte yıkanacak ve içilecek serin (bir su) (Sâd, 38/42) buyurmuş, Eyyûb (a.s.) ayağını yere vurmuş, çıkan su ile yıkanmış ve sudan içmiş, iç ve dış bütün hastalıklarından kurtulmuştur. Yüce Allah, Eyyûb un duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir: ف اس ت ج ب ن ا ل ه ف ك ش ف ن ا م ا ب ه م ن ض ر و آت ي ن اه أ ه ل ه و م ث ل ه م م ع ه م ر ح م ة م ن ع ن د ن ا و ذ ك ر ى ل ل ع اب د ين Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir 108

7 GİRİŞ hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermiştik. (Enbiyâ, 21/84) c) Yûnus Peygamberin Duası Yûnus Peygamber, balığın karnında şöyle dua etmiştir: و ذ ا الن ون إ ذ ذ ه ب م غ اض ب ا ف ظ ن أ ن ل ن ن ق د ر ع ل ي ه ف ن اد ى ف ي الظ ل م ات أ ن ل إ ل ه إ ل أ ن ت س ب ح ان ك إ ن ي ك ن ت م ن الظ ال م ني (Ey Peygamberim!) Zünnûn u (balık karnına girmiş olan Matta oğlu Yûnus u) da an; zira (o, kavmine) kızarak (yurdundan) ayrılıp gitmişti, bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi, (kavminin arasından çıkmakla kendisini kurtaracağını) sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde (kalıp); (Ey Rabbim!) Senden başka tanrı yoktur. Senin şânın yücedir, ben zâlimlerden oldum! diye yalvardı. (Enbiyâ, 21/87) Yüce Allah, Yûnus Peygamberin duasını kabul etti ğini şöyle bildirmektedir: ف اس ت ج ب ن ا ل ه و ن ج ي ن اه م ن ال غ م و ك ذ ل ك ن ن ج ي ال م ؤ م ن ني Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz, mü minleri böyle kurtarırız. (Enbiyâ, 21/88) Bu ayetlerde Allah, bedensel ve zihinsel her türlü hastalıktan kurtulmak için tedavi yollarına başvurulması gerektiğini, şifayı verenin Allah olduğunu vurgulamak tadır. Peygamberimiz (s.a.s.), Yûnus Peygamberin duası ile ilgili olarak; 109

8 DUALAR د ع و ة ذ ي الن ون إ ذا د ع ا و ه و ف ي ب ط ن ال ح وت ل إ ل ه إ ل أ ن ت س ب ح ان ك إ ن ي ك ن ت م ن الظ ال م ني فإ ن ه ل م ي د ع ب ه ا ر ج ل م س ل م ف ي ش ي ء ق ط إ ل اس ت ج اب الل له Balık sahibi (Yûnus peygamberin), balığın karnında yaptığı duası; lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine zzâlimîn (Ya Rabbî!) Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum) şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir Müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın buyur muştur. (Tirmizî, De avât, 85; bk. Hâkim, De avât, I, 505) ç) Zekeriya Peygamberin Duası Zekeriya (a.s.), Allah a dua edip kendisine çocuk ih san etmesini istemişti: و ز ك ر ي ا إ ذ ن اد ى ر ب ه ر ب ل ت ذ ر ن ي ف ر د ا و أ ن ت خ ي ال و ار ث ني (Ey Peygamberim!) Zekeriyya yı da (an). O, Rabbine; Rabbim! Beni tek (yalnız başıma çocuksuz) bırakma. Sen, vârislerin en hayırlısısın (her şeyim sana kalacaktır) diye dua etmişti. (Enbiyâ, 21/89) Yüce Allah, Zekeriya Peygamberin duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir: ف اس ت ج ب ن ا ل ه و و ه ب ن ا ل ه ي ح ي ى و أ ص ل ح ن ا ل ه ز و ج ه إ ن ه م ك ان وا ي س ار ع ون ف ي ال خ ي ات و ي د ع ون ن ا ر غ ب ا و ر ه ب ا و ك ان وا ل ن ا خ اش ع ني Onun duasını da kabul buyurduk ve ona Yahyâ yı armağan ettik. Eşini de kendisi için ıslah ettik (çocuk doğurmağa 110

9 GİRİŞ elverişli bir hâle getirdik). Gerçekten onlar hayır işlere koşarlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi. (Enbiyâ, 21/90) d) Süleyman Peygamberin Duası Süleyman (a.s.), yüce Allah tan mülk istemiştir: ق ال ر ب اغ ف ر ل ي و ه ب ل ي م ل ك ا ل ي ن ب غ ي ل ح د م ن ب ع د ي إ ن ك أ ن ت ال و ه اب O, Rabbim! Beni affet, bana, benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülk (hükümdarlık) ver. Çünkü Sen, çok lütufkârsın, diye dua etti! (Sâd, 38/35) Yüce Allah, onun bu duasını kabul etmiştir: ف س خ ر ن ا ل ه الر يح ت ج ر ي ب أ م ر ه ر خ اء ح ي ث أ ص اب و الش ي اط ني ك ل ب ن اء و غ و اص و آخ ر ين م ق ر ن ني ف ي ال ص ف اد Bunun üzerine Biz de, istediği yere onun buyruğu ile kolayca giden rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğerlerini onun buyruğu altına verdik. (Sâd, 38/35 38) Zikrettiğimiz bu beş örnekte, insanlara önder ve rehber olarak gönderilen peygamberlerin çeşitli konularda dua ettikleri ve dualarının kabul edildiği ve bunun bir öğüt olduğu bildirilerek mü minlere yol gösterilmektedir. Peygamberler gibi ihlâs ile usul ve şartlarına uygun olarak dua eden mü minlerin duaları da kabul olur. Özellikle bazı zamanlarda, konumları ve durumları sebebiyle 111

10 DUALAR bir kısım insanların dualarının kabul olacağını Peygamberimiz bize bildirmiştir. Bunların bir kısmını şöyle özetleyebiliriz: e) Oruçlu Kimsenin, Âdil Devlet Başkanının ve Mazlumun Duası ث ال ثة ل ت ر د د ع و ت ه م ا لص ائ م ح ت ى ي ف ط ر و ال م ام ال ع اد ل و د ع و ة ال م ظ ل وم ي ر ف ع ه ا الل ف و ق ال غ م ام و ي ف ت ح ل ه ا أ ب و اب الس م اء و ي ق ول الر ب و ع ز ت ي ل ن ص ر ن ك و ل و ب ع د ح ني Üç kimsenin duası reddedilmez: İftar edinceye kadar oruçlu kimsenin, âdil devlet başkanının ve mazlumun duası. Allah, mazlumun duasını bulutların üzerine kaldırır ve o dua için sema kapılarını açar ve İzzetime yemin ederim ki belli bir süre de olsa mutlaka sana yardım edeceğim buyurur. (Tirmizî, De avât, 115,129; İbn Mâce, Siyâm, 48; bk. İbn Hıbbân, Ed ıye, 17, No:17228) Oruç, riya karışmayan bir ibadettir. Oruç tutan sırf Allah için tutmuştur. Dolayısıyla Allah oruç tutanın duasını kabul eder. Devlet başkanı/yönetici olup da yönetilenlere ve halka adaletli davranabilmek bir meziyettir, dürüstlüktür. Allah, bu kimselerin dualarını kabul edeceğini bildirerek adaletin önemine vurgu yapmıştır. Mazlum ise zarara uğramış, kalbi kırılmıştır, dolayısıyla zalime içtenlikle dua etmiştir. Allah, zalimin değil mazlumun yanındadır. Dolayısıyla mazlumun duasını kabul eder ve zalimden onun intikamını alır. f ) Misafirin ve Anne-Babanın Çocuklarına Duası ث ال ث د ع و ات م س ت ج اب ات ل ش ك ف يه ن د ع و ة ال و ال د و د ع و ة ال م س اف ر 112

11 GİRİŞ و د ع و ة ال م ظ ل وم Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir: Anne-babanın çocuklarına yaptığı dua, misafirin duası ve zulme uğramış kimsenin duası. (Ebû Davud, Salât, 364; Tirmizî, De avât, 48; bk. Heysemî, Ed ıye, 17, No:17229) Dinimiz misafire ibadetlerde birtakım kolaylıklar tanımıştır. Meselâ isterse Ramazan orucunu -daha sonra kaza etmek şartıyla- tutmayabilir, dört rekatlı namazları iki rekat olarak kılar, mestlerin üzerine yetmiş iki saat mesh edebilir. Bu kolaylıklar, misafire verilen değeri ifade eder. Duasının kabulü de bu sebepledir. Anne-baba, çocukların hayata gelme sebebidir. Çocukları her türlü zahmete katlanıp büyütmüşlerdir. Üzerlerinde hakları çoktur. Bu itibarla çocukları hakkında yaptıkları dua reddedilmez. g) Mü minlerin Yüzlerine ve Gıyaplarında Birbirlerine Yaptıkları Dua Peygamberimiz (s.a.s.), bir mü minin, bir mü min kardeşinin gıyabında yaptığı duanın en süratli kabul edilen dua olduğunu şu hadislerinde bildirmiştir: إ ن أ س ر ع الد ع اء إ ج اب ة د ع و ة غ ائ ب ل غ ائ ب Hiç şüphesiz en süratli kabul edilen dua, bir mü minin bir mü mine gıyabında yaptığı duadır. (Ebû Davud, Salât, 364; Buhârî, Edebü l-müfred, No:623) د ع و ت ان ل ي س ب ي ن ه م ا و ب ني الل ح ج اب د ع و ة 113

12 DUALAR ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م ر ء ل خ يه ب ظ ه ر ال غ ي ب İki dua vardır ki bu dualar ile Allah arasında perde yoktur. Mazlumun duası, kişinin müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı dua. (Heysemî, Ed ıye, 17, No:17231) إ ذ ا د ع ا الر ج ل ل خ يه ب ظ ه ر ال غ ي ب ق ال ت ال م ال ئ ك ة آم ني و ل ك ب م ث ل Bir kimse kardeşinin gıyabında dua ettiği zaman melekler, âmin, aynısı sana da verilsin diye dua ederler. (Ebû Davud, Salât, 362) ال ت ق ي ا ف ا خ ذ ا ح د ه م ا ب ي د ص اح ب ه ا ل ك ان ح ق ع ل ى الل م ا م ن م س ل م ني ا ن ي ج يب د ع ائ ه م ا و ل ي ر د ا ي د ي ه م ا ح ت ى ي غ ف ر ل ه م ا Birbirleriyle karşılaşıp tokalaşan iki Müslüman yoktur ki Allah dualarını kabul etmiş, ellerini bırakmadan onları bağışlamış olmasın. (Ebû Ya lâ, Zikir ve Dua, No: 4139) ا ن م ا ي ن ص ر الل ال م س ل م ني ب د ع اء ال م س ت ض ع ف ني Allah, Müslümanlara zayıfların duası sebebiyle yardım eder. (Taberânî, No: 4160) Bu hadisler, mü minlerin birbirlerinin yüzlerine ve gıyaplarında dua etmelerini hem teşvik etmekte, hem de bu duaların kabul edileceğini bildirmektedir. ğ) İsm-i A zâm İle Yapılan Dua İsm-i a zâm, en yüce isim, demektir. Hadis kitaplarında ism-i a zâm ile ilgili farklı isimler zikredilmiştir. Bunlardan iki rivayet şöyledir: 114

13 GİRİŞ Sahabeden Enes b. Malik (r.a.) diyor ki; Hz. Peygamber (s.a.s.), bir gün camiye girdi. Bir sahâbî namaz kılıyordu. Bu sahâbî namazdan sonra dua etmeye başladı ve duasında şöyle diyordu: ا لل ه م ا ن ي ا س أ ل ك ب ا ن ل ك ال ح م د ل ا ل ه ا ل ا ن ت ال م ن ان ب د يع الس م و ات و ال ر ض ذ و ال ج ال ل و ال ك ر ام ي ا ح ي ي ا ق ي وم Allah ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilâh yoktur. (Sen), mennânsın/çok nimet verensin, gökleri ve yeri yokken var edensin, celâl ve ikram sahibisin, ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan; zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum. Bu duayı işiten Peygamberimiz (s.a.s.); ل ق د د ع ا ب اس م الل ال ع ظ م ال ذ ي ا ذ ا د ع ي ب ه ا ج اب و اذ ا س ئ ل ب ه ا ع ط ي Bu kimse, Allah ın ism-i a zâm ı ile dua etti ki ism-i a zâm ile dua edildiğinde Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince Allah verir (Hâkim, De avât, I, 504; Ebû Ya lâ, Zikir ve Dua, No:1124) buyurdu. Enes bin Malik anlatıyor. Hz. Peygamber bir adamın; ا لل ه م ا ن ي ا س ا ل ك ب ا ن ل ك ال ح م د ل ا ل ه ا ل ا ن ت ال م ن ان ب د يع الس م و ات و ال ر ض ذ و ال ج ال ل و ال ك ر ام ا س أ ل ك ال ج ن ة و ا ع وذ ب ك م ن الن ار Allah ım! Hamd sana mahsustur, Senden başka ilâh yok- 115

14 DUALAR tur, sadece Sen varsın, Sen mennânsın, gökleri ve yeri yaratansın, celal ve ikram sahibisin, isim ve niteliklerin ile istiyorum. Senden cenneti istiyorum ve cehennemden sana sığınıyorum diye dua ettiğini duydu ve; ل ق د ي د ع و الل ب اس م ه ال ع ظ م ال ذ ي ا ذ ا د ع ي ب ه.و ا ذ ا س ئ ل ب ه ا ع ط ى ا ج اب Bu adam Allah tan, O nun yüce ismiyle istedi ki Allah a ism-i azamı ile dua edildiği zaman kabul eder, bu isim ile istenildiği zaman verir buyurdu. (Hâkim, De avât, I, 504; İbn Mâce, Dua, 9) Hadislerde Allah ın ism-i a zâmı olarak birden çok isim zikredilmiştir. Bu isimlerin başında lafza-i celal; sonra Rahman, Rahîm, Rab, Mennân, Ehad, Samed, Hayy, Kayyûm, Mâlikü l-mülk, Bedî u s-semâvâti ve l-erd, Zû lcelâli ve l-ikram, lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illâ ente isimleri gelmektedir. (bk. Müslim, Salâtü l-müsâfirîn, 258; Tirmizî, De avât, 65; İbn Mâce, Dua, 9; Dârimî, Fedâilü l-kur ân, 14; Ahmed, III, 120; VI, 461) h) Hac ve Umre Yapanların Duası ا ل ح ج اج و ال ع م ار و ف د الل إ ن د ع و ه أ ج اب ه م و إ ن اس ت غ ف ر وه غ ف ر ل ه م Hacılar ve umre yapanlar Allah ın (evininin) ziyaretçileridir/elçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder, O ndan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar. (İbn Mâce, Menâsik, 5) م ن ح ج ه ذ ا ال ب ي ت ف ل م ي ر ف ث و ل م ي ف س ق ر ج ع ك ي و م و ل د ت ه أ م ه Kim Allah için hacceder de (Allah ın rızâsına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah a karşı gelmekten sakı- 116

15 GİRİŞ nırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner. (Buhârî, Hac, 4; Nesâî, Menâsikü l-hac, 4; Müslim, Hac, 438; İbn Mâce, Menâsik, 1) Bu hadislerde Peygamberimiz (s.a.s.), Allah ın, hac ve umre yapan kimselerin dualarını kabul edeceğini bildirmektedir. Hac ve umre; meşakkatli bir ibadettir, sıcak, izdiham ve kalabalıkta sırf Allah için sıkıntılara katlanmak samimiyetin gereğidir. Ayrıca hac ve umre yapanlar, Mescid-i Haram, Kâbe, Mina, Müzdelife ve Arafat gibi kutsal mekânlarda dua ederler, Allah da onların duasını kabul eder. i) Allah Yolunda Cihat Eden Gazilerin Duası ا ل غ از ي ف ي س ب يل الل و ال ح اج و ال م ع ت م ر و ف د الل د ع اه م ف ا ج اب وه و س أ ل وه ف أ ع ط اه م Allah yolunda cihat eden gaziler, hac ve umre yapanlar Allah ın elçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder, O ndan bir şey isterlerse onlara verir. (İbn Mâce, Menasik, 5) Dini mübîni İslâm için cihad eden, Allah için beden ve mal varlığını ortaya koyan, gerektiğinde uykusuz ve aç kalan, düşmanla çarpışan müslüman, bu konumda dua ettiği zaman Allah duasını kabul eder. Her müslümanın kabul olan bir duası vardır. Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: م س ل م د ع و ة ي د ع و ب ه ا ف ي س ت ج اب ل ه و ا ن ل ك ل Her müslümanın kabul olan bir duası vardır. (Heysemî, Ed ıye, 10, No: 17215) 117

16 DUALAR 2. Belirli Zamanlarda Yapılan Dualar Müslüman, her zaman dua yapabilir, ancak bazı ay, gün ve gecelerde Meselâ üç aylarda, özellikle Ramazan aylarında, Kadir, Berat, Mirac, Regaip, Cuma ve bayram gecelerinde, seher vakitlerinde, secde hâlinde, ezan ile kamet arasında, namazdan sonra yapılan duaların kabul olacağı ile ilgili hadisler vardır. Duaların kabul olacağı zamanları şöyle özetleyebiliriz. a) Üç Aylarda Yapılan Dualar Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Recep ve Şaban; içinde bin aydan hayırlı olan kadir gecesinin bulunduğu, Kur ân ın indiği ve İslâm ın beş temel esasından biri olan oruç ibadetinin tutulduğu, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayına hazırlık aylarıdır. Peygamberimiz (s.a.s.), bu aylarda diğer aylara nispetle daha çok oruç tutmuş, bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirmiş (Tirmizî, Savm, 36) ve ل ل ي ل ة الن ص ف م ن ش ع ب ان إ ل ى س م اء الد ن ي ا إ ن الل ت ب ار ك و ت ع ال ى ي ن ف ي غ ف ر ل ك ث م ن ع د د ش ع ر غ ن م ك ل ب Yüce Allah, Şaban ayının yarısı olduğunda dünya semasına iner ve Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından çok kimsenin günahını bağışlar (Tirmizî, Savm, 38) buyurmuştur. Yüce Allah ın dünya semasına inmesi, mecazî anlamda olup duaları kabul etmesi ve günahları bağışlamasından, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri ifadesi de çokluktan kinayedir. Hadis, Allah ın Şaban ayında mü minlerin tövbe ve dualarını kabul ettiğini ifade etmektedir. 118

17 GİRİŞ Ramazan ayı ise rahmet ve mağfiret ayıdır, oruç ayıdır, Kur ân ayıdır, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ayda dinî duygular yükselir, Allah a yönelişler artar ve yapılan dualar kabul olur. b) İftar Vaktinde Yapılan Dualar Peygamberimiz (s.a.s.); إ ن ل لص ائ م ع ن د ف ط ر ه ل د ع و ة م ا ت ر د Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez. (İbn Mâce, Siyâm, 48) Hadiste, ihlas ile yerine getirilen bir ibadetin sona erme zamanında, kulun yaptığı duanın kabul edileceği müjdelenmekte ve dolayısıyla oruç açarken dua edilmesi teşvik edilmektedir. Sahabeden Abdullah ibn Amr, iftar vaktinde şöyle dua etmiştir: ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال ت ي و س ع ت ك ل ش ي ء أ ن ت غ ف ر ل ي Allah ım! Ben Senden her şeyi kuşatan rahmetin sebebiyle beni bağışlamanı diliyorum. (İbn Mâce, Siyâm, 48) c) Cuma Günü ve Gecelerinde Yapılan Dualar ف ي ي و م ال ج م ع ة س اع ة ل ي و اف ق ه ا م س ل م و ه و ق ا ئم ي ص ل ي ي س أ ل الل خ ي ا إ ل أ ع ط اه Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir (Buhârî, De avât, 61) anlamındaki hadis bunu ifade etmektedir. 119

18 DUALAR Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ali ye buyurmuştur ki; إ ذ ا ك ان ل ي ل ة ال ج م ع ة ف إ ن اس ت ط ع ت أ ن ت ق وم ف ي ث ل ث الل ي ل ال خ ر ف إ ن ه ا س اع ة م ش ه ود ة و الد ع اء ف يه ا م س ت ج اب Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur. (Ebû Davûd, Dua, 115) Peygamberimiz (s.a.s.); ا ن م ن ا ف ض ل ي و م ك م ي و م ال ج م ع ة En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed ıye, No: 910) ç) Arefe Günü Yapılan Dualar Peygamberimiz (s.a.s.), خ ي الد ع اء د ع اء ي و م ع ر ف ة En hayırlı / kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır buyurmuştur. (Tirmizî Dua, 8; Malik, Dua, No: 500) d) Gece Vakti Yapılan Dualar Şu hadisler gece vakti yapılan duaların kabul olacağını ifade etmektedir: إ ن ف ي الل ي ل ل س اع ة ل ي و اف ق ه ا ر ج ل م س ل م ي س أ ل الل خ ي ا م ن أ م ر الد ن ي ا أ و ال خ ر ة إ ل أ ع ط اه إ ي اه و ذ ل ك ك ل ل ي ل ة 120

19 GİRİŞ Gecede bir an vardır ki, kişi ona rastlar da dünya ve ahiret için bir şey dilerse, şüphesiz Allah dileğini yerine getirir. Bu an, her gecede vardır. (Müslim, Salâtü l-müsâfirîn, 166) ي ت ن ل ر ب ن ا ت ب ار ك و ت ع ال ى ك ل ل ي ل ة إ ل ى الس م اء الد ن ي ا ح ني ي ب ق ى ث ل ث الل ي ل ال خ ر ي ق ول م ن ي د ع ون ي ف أ س ت ج يب ل ه م ن ي س أ ل ن ي ف أ ع ط يه م ن ي س ت غ ف ر ن ي ف أ غ ف ر ل ه Yüce Rabbimiz her gece yakın semaya iner, gecenin son üçte biri kalıncaya kadar kalır ve; Kim bana dua ederse ona icabet ederim, kim benden bir şey isterse ona isteğini veririm, kim benden af ve bağış dilerse onu bağışlarım der. (Buhârî, De avât, 13; İbn Hıbbân, Ed ıye, No: ) Bu hadisin başka bir varyantında, bu durumun, gecenin yarısı veya üçte birinden sabah oluncaya kadar devam ettiği bildirilmektedir. (İbn Hıbbân, Ed ıye, No: 919, 921) Yüce Allah ın gece dünya semasına inmesi mecazî anlamda olup bu vakitlerde duanın kabul olacağını ifade eder. Zira Allah, zaman ve mekândan münezzehtir. م ن ت ع ار م ن الل ي ل ف ق ال ل إ ل ه إ ل الل و ح د ه ل ش ر يك ل ه ل ه ال م ل ك و ل ه ش ي ء ق د ير و س ب ح ان الل و ال ح م د لل و ل إ ل ه إ ل ال ح م د و ه و ع ل ى ك ل الل و الل أ ك ب و ل ح و ل و ل ق و ة إ ل ب ا لل ث م ق ال ر ب اغ ف ر ل ي أ و ق ال ث م د ع ا ا س ت ج يب ل ه ف إ ن ع ز م و ت و ض أ ث م ص ل ى ق ب ل ت ص ال ت ه Kim gece uyanınca, Allah tan başka ilâh yoktur, bir tek O vardır, O nun ortağı yoktur, mülk O nundur, hamd O na mahsustur, O nun her şeye gücü yeter. Allah ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah a mahsustur, 121

20 DUALAR Allah tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak Allah ile vardır der, sonra Rabbim! Beni bağışla diye dua ederse -veya sonra dua eder, buyurdu- duası kabul olur. Eğer azmedip abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul olur. (Tirmizî, De avât, 26) Peygamberimiz, gece vakti yapılan duanın daha faziletli olduğunu bildirmiştir: ا لل ي ل ال خ ر الد ع اء ف يه أ ف ض ل و أ ر ج ى Gecenin sonunda yapılan dua daha faziletlidir ve kabul edilmesi daha çok umulur. (Tirmizî, De avât, 80) ي ن اد ي م ن اد ك ل ل ي ل ة ه ل م ن د اع ف ي س ت ج اب ل ه ه ل م ن س ائ ل ف ي ع ط ى ل ه ه ل م ن م س ت غ ف ر ف ي غ ف ر ل ه Her gece bir münadi şöyle seslenir? Dua eden yok mu? Onun duası kabul olur. İsteyen yok mu? İstediği verilir. Af ve mağfiret dileyen yok mu? Günahı bağışlanır. (Heysemî, Ed ıye, 25, No: 17244) Akşamdan sabah namazı vaktine kadar gece yapılan duaların kabul olacağı ile ilgili rivayetler vardır. (Heysemî, Ed ıye, 25, No: ) Gecenin yarısında ve üçte ikisinde yapılan dualar daha çok kabul olur. (Heysemî, Ed ıye, 25, No: 17252) Gece yapılan dualar samimiyetle ve gönülden yapıldığı için icabete mazhar olur. 122

21 GİRİŞ e) Ezan Okunduğu ve Kamet Getirildiği Zaman Yapılan Dualar ا ذ ا ن ود ي ل لص ل وة ف ت ح ت ا ب و اب الس م اء و اس ت ج يب الد ع اء Namaz için ezan okunduğu zaman sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur. (Ebû Ya lâ, Zikir ve Dua, No: 4072) ا ذ ا ك ان ع ن د ال ذ ان ف ت ح ت ا ب و اب الس م اء و اس ت ج يب الد ع اء و ا ذ ا ك ان ع ن د ال ق ام ة ل ت ر د د ع و ة Ezan okunduğunda, sema kapıları açılır ve dualar kabul edilir. Kamet getirildiğinde dua reddedilmez. (İbn Ebî Şeybe, Dua, 17, No: 29239) f ) Ezan İle Kamet Arasında Yapılan Dualar Peygamberimiz (s.a.s.); ا لد ع اء ل ي ر د ب ني ال ذ ان و ال ق ام ة ق ال وا ف م اذ ا ن ق ول ي ا ر س ول الل ق ال وا س ل وا الل ال ع اف ي ة ف ي الد ن ي ا و ال خ ر ة Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez buyurdu. Bunun üzerine sahabe; Ey Allah ın elçisi! Ne dua edelim? diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.s.), Allah tan dünya ve ahirette âfiyet / sağlık isteyiniz buyurdu. (Tirmizî, De avât, 129; bk. Ebû Davud, Salât, 35) g) Namazda, Secde Hâlinde ve Farz Namazların Akabinde Yapılan Dualar Peygamberimiz (s.a.s.); أ ق ر ب م ا ي ك ون ال ع ب د م ن ر ب ه و ه و س اج د ف أ ك ث وا الد ع اء 123

22 DUALAR Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu andır. O hâlde secde hâlinde bolca dua ediniz. buyurmuştur. (Müslim, Salât, 215; Ebû Davud, Salât, 152) ق يل ي ا ر س ول الل أ ي الد ع اء أ س م ع ق ال ج و ف الل ي ل ال خ ر و د ب ر الص ل و ات ال م ك ت وب ات Hangi dua kabul edilmeye daha yakındır? di ye sorulan bir soruya Hz. Peygamber; Gecenin ikinci yarısında yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dua diye cevap vermiştir. (Tirmizî, De avât, 80) ğ) Yağmur Yağarken ve Kâbe yi Görünce Yapılan Dua ت ف ت ح ا ب و اب الس م اء و ي س ت ج اب الد ع اء ف ي ا ر ب ع ة م و اط ن ع ن د ا ل ت ق اء الص ف وف ف ي س ب يل الل و ع ن د ن ز ول ال غ ي ث و ع ن د ا ق ام ة الص ال ة و ع ن د ر ؤ ي ة ال ك ع ب ة Dört yerde sema kapıları açılır ve dualar kabul olur: Allah yolunda savaşmak üzere saf tutulduğunda, yağmur yağarken, namaz kılarken ve Kâbe yi görünce. (Heysemî, Ed ıye, 25, No: 17253) h) Yûnus Peygamberin Duası İle Yapılan Dualar Peygamberimiz (s.a.s.), Yûnus Peygamberin balığın karnında yaptığı dua ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: د ع و ة ذ ي الن ون إ ذ د ع ا و ه و ف ي ب ط ن ال ح وت ل إ ل ه إ ل أ ن ت س ب ح ا ن ك إ ن ي ك ن ت م ن الظ ال م ني إ ن ه ل م ي د ع ب ه ا م س ل م ف ي ش ي ء ق ط إ ل اس ت ج اب الل ل ه ب ه ا Balık sahibi (Yûnus )un, balığın karnındaki duası; 124

23 GİRİŞ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine z-zâlimîn (Allah ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum.) Bu dua ile dua eden hiçbir müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmiş olmasın. (Hâkim, De avât, No: ) أ ل أ خ ب ك م ب ش ي ء إ ذ ا ن ز ل ر ج ال م ن ك م ك ر ب أ و ب ال ء م ن ب ال ي ا الد ن ي ا د ع ا ب ه ي ف ر ج ع ن ه ف ق يل ل ه ب ل ى ف ق ال د ع اء ذ ي الن ون ل إ ل ه إ ل أ ن ت س ب ح ا ن ك إ ن ي ك ن ت م ن الظ ال م ني (Hz. Peygamber, ashabına) Size bir şey haber vereyim mi? Sizden birine bir sıkıntı veya dünya musibetlerinden bir musibet isabet ettiği zaman, bu dua ile dua ettiği zaman o sıkıntı ve imtihan ondan giderilir. (demiş) kendisine evet haber ver denilmiş, bunun üzerine; Balık sahibi Yûnus un; Lâ ilâhe illâ ente sübhâne innî küntü mine z-zâlimîn (Allah ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum, şeklinde yaptığı duadır, buyurmuştur. (Hâkim, De avât, No: 1864) 3. Belirli Mekânlarda Yapılan Dualar Evde, caddede, sokakta, iş yerinde, tarlada kısaca, tuvalet gibi ibadete elverişli olmayan yerler ile kumarhane ve meyhane gibi günah işlenen mekânların dışında her yerde dua edilebilir. Bununla birlikte cami ve Kâbe gibi ibadet yerlerinde, Arafat ve Müzdelife gibi mübarek mekânlarda yapılan dualar daha faziletlidir. Meselâ Peygamber Efendimiz; Medine deki Mescid-i Nebevî de kılınan bir rekat namazın, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescitlerde kılınan bin rekat namaza denk olduğunu (Nesâî, Mesâcid, 4), 125

24 DUALAR Mescid-i Haram da kılınan namazın ise diğer mescitlerde kılınan namazlardan yüz bin kat daha fazla sevap olduğunu (İbn Mâce, Salât, 195) bildirmiştir. Dua da bir ibadet olduğuna göre Mescid-i Haram da ve Mescid-i Nebevî de yapılan dualar da daha faziletli ve makbul olur.

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

DUA DUA DUA ! DUA DUA DUA!

DUA DUA DUA ! DUA DUA DUA! DUA DUA DUA! DUA DUA DUA! Hamd, bizlere dua kapısını sonuna kadar açarak en büyük teselli kaynağımız haline getiren Allah ımız celle celalühü ye aittir. Salat, dua hakkını sonuna kadar ümmeti olan bizler

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan Hoş geldin Kur an ayı. Hoş geldin mağfiret ayı. Hoş geldin bereket ayı.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına on bir ayın sultanı denilmiştir. Ramazan sözcük olarak

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır.

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır. RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

SÖZÜN MİRACI DUA Ömer Döngeloğlu

SÖZÜN MİRACI DUA Ömer Döngeloğlu SÖZÜN MİRACI DUA Ömer Döngeloğlu TİMAŞ YAYINLARI 2847 Dua Dizisi 25 GENEL YAYIN YÖNETMENİ Emine Eroğlu EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ay REDAKSİYON Ümran Tüzün KAPAK TASARIMI Ravza Kızıltuğ 1. BASKI Ağustos

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

RAMAZAN AYI 1. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır

RAMAZAN AYI 1. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır RAMAZAN AYI 1 Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını

Detaylı

-UNUTULAN BAYRAM CUMA -

-UNUTULAN BAYRAM CUMA - -UNUTULAN BAYRAM CUMA - Ayet: ن وا ا ذ ا ن ود ي ا ی ھ ا ی ا ال ل لص ل ذ وة ین ا م ن م ی و م ال ج م ع ة ف اس ع و ا ا ل ى ذ ك ر الله ی ع و ذ ذ ل ك م ر وا الخ ب ی ر ل ك م ا ن ك ن ت م ت ع ل م ون وا ف ي الا

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR

MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir zaman Çoğu defa nasıl geçtiğini anlamadan hızla tükenir Durmadan akıp giden bir çağlayandır âdeta İnsanlar da geceler ve gündüzler

Detaylı

Ders : 87 Konu : Takva Nedir ve İnsan Neden Sadece Takvası ile Üstündür?

Ders : 87 Konu : Takva Nedir ve İnsan Neden Sadece Takvası ile Üstündür? Türkçe meal ve tefsirlerde takva kelimesi korkmak ve korku anlamında ele alınmaktadır. Muttaki kelimesine de Allah tan korkan manası verilmektedir. Ancak bu anlam eksiktir. Nitekim İslam Ansiklopedisi

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 1. Hafta

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR Belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Ramazn-ı Serif. İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

Ramazn-ı Serif. İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Ramazn-ı Serif İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com ش ه ر ر م ض ان ال ذ ى ا ن ز ل ف يه ال ق ر ا ن ه د ى ل لن اس و ب ي ن ات م ن ال ه د ى و ال ف ر ق ان ف م ن ش ه د م ن ك م الش ه ر ف ل ي ص م ه و م

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971.

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971. 1 SALİH AMEL VE İMAN 1 "Amel", iradeye dayalı iş, davranış ve eylem, 2 "slih amel" ise; niyete ve iradeye bağlı olarak yapılan bilinçli fiil ve hayırlı iş demektir. 3 Yapıldığı zaman sevap kazanılan, Allah

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية 1436 Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد

Detaylı

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) 1 ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) Sa d b. Malik b. Uheyb b. Abdümenaf. Babası: Malik b. Uheyb dir. Malik in künyesi Ebu Vakkas tır. Nübüvvet dönemine erişmeden vefat etmiştir.

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 I) SÛRENİN

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI YOLCULUĞA ÇIKMADAN ÖNCE MADDİ VE MANEVİ HAZIRLIK 2 HAC İBADETİ Hac ibadeti, İslam dininin

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez..

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.. Biz Müslümanlara verilen en değerli zamanlardan birileri hiç kuşkusuz ki arefe günleri ve bayramlardır. Bu günler bizlere ilahi birer lütuf olarak verilmişlerdir. Bu günler rahmeti ilahinin üzerimize aktığı

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 Ramazan 11 Ayın Sultanıdır Kur an Ayıdır Oruç Ayıdır Rahmet Ayıdır Kur an ın indirildiği aydır. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları İmam Hatip Ortaokulu 8 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü [ ثريك Turkish ] Türkçe Abdulaziz b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 حكم اإلرساع يف القراءة والصالة «باللغة الرتكية»

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir:

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir: HADİSLERDE DUA ÖRNEKLERİ Peygamberimiz (s.a.s.), dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah a dua etmiştir. Sabah, akşam, yatağa yatınca, gece kalkınca, evden çıkınca ve benzeri mutat vakitlerde

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Prof. Dr. Ali ERBAŞ DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hâssası sıdktır. Bütün kemâlata îsal edici sıdktır. Ahlak-ı âliye nin hayatı sıdktır.

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı