Türkiye nin ilk ve tek denizcilik üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin ilk ve tek denizcilik üniversitesi"

Transkript

1 röportaj Altu Müfit Gürtan / Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil Sa Türkiye nin ilk ve tek denizcilik üniversitesi Piri Reis Üniversitesi Türkiye nin ilk ve tek denizcilik ihtisas üniversitesidir. Dünyada, bir ülkenin tüm denizcilik sektörü temsilcilerinin bir araya gelerek kurduklar bir üniversite olarak çok ayr cal kl bir modeldir ve tektir. Okuyucular m z için sizi biraz tan yabilir miyiz? 1949 zmir do umluyum y l nda ABD Decatur llinois te Mac Arthur High School da liseyi bitirdim y l nda Robert Kolej/Bo aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünden mezun oldum y l nda ngiltere Liverpool Üniversitesi nde Gemi Makinalar konusunda yüksek lisans m, 1977 y l nda ise de ayn üniversitede yine Gemi Makinalar konusunda doktoram tamamlad m. TÜ Gemi nflaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi Makinalar anabilim dal nda 1981 y l nda Yrd.Doçent, 1983 y l nda Doçent, 1988 y l nda ise Profesör oldum y llar aras nda Fakültede Dekan Yard mc s olarak görev yapt m y l nda TÜ de yeni kurulan Denizcilik Fakültesi ne Kurucu Dekan olarak atand m y llar aras nda bu fakültede Anabilim Dal, Bölüm Baflkanl görevlerimin yan s ra Dekanl k görevimi yürüttüm y l nda Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birli i ni (IAMU) kurup Kurucu Baflkanl n ( ) yapt m y llar aras nda Dünya Denizcilik Örgütü nde (IMO), Denizcilik E itimi Komitesi (STW) Baflkanl na seçilerek atand m ve yürüttüm y l ndan bu yana Dünya Denizcilik E iticileri Birli i (IMLA)Yönetim Kurulu Üyeli inde bulunmaktay m y llar aras nda Türkiye Gemi Adamlar S nav Merkezi (GASM) Kurucu Baflkanl n, 2003 y l nda ise de Türkiye Denizcilik E itimi Ba ms z Denetleme Kurulu Kurucu Baflkanl n yapt m y l nda Türkiyenin ilk ve tek denizcilik üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi ne Kurucu Rektör olarak atand m. Gemi Makinalar ve Denizcilik E itimi konular nda 18 ülkede yay nlanm fl 160 civar nda yay n m var. Uluslar aras denizcilik e itimine hizmetlerimden dolay, IAMU da onursal üyelik" verilen dünyada 4 akademisyenden birisi olup, Romanya Denizcilik Üniversitesi nden Fahri Doktoram (Doctor Honoris Causa) bulunmakta. Evliyim, 2 erkek çocuk babas y m. Piri Reis Üniversitesi nin kurulufl hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? IMEAK Deniz Ticaret Odas (DTO) 1993 y - l nda Türkiye de denizcilik e itimi veren fakültelere yard m etmek amac ile Türk Deniz E itim Vakf n (TÜDEV) kurdu y l nda kendi Deniz E itim Merkezi ni kuran TÜDEV bugüne kadar yaklafl k 1800 Uzakyol Zabiti mezun etti ve çok say da Avrupa Birli i projesi yürüttü y l nda IMEAK DTO Piri Reis Üniversitesi ni kurdu. Piri Reis Üniversitesi Türkiye nin ilk ve tek denizcilik ihtisas üniversitesidir. IMEAK DTO nun, üye say s yaklafl k 7500 civar nda olan tüm Türkiye denizcilik sektörü taraf ndan kurulmufl bir vak f üniversitesidir. Dünyada, bir ülkenin tüm denizcilik sektörü temsilcilerinin bir araya gelerek kurduklar bir üniversite olarak çok ayr cal kl bir modeldir ve tektir. Piri Reis Üniversitesi Rektörlü e ba l Denizcilik Fakültesi (Deniz Ulaflt rma flletme ve Gemi Makinala- 82 Ekonomi Dergisi

2 r flletme Mühendislikleri Bölümleri), Mühendislik Fakültesi (Gemi nflaat ve Gemi Makinalar, Elektronik, Endüstri, Makine Mühendisli i Bölümleri), ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (Ekonomi, flletme, Uluslararas liflkiler Bölümleri), Fen Edebiyat Fakültesi (Temel Bilimler, ngilizce Haz rl k S n f Bölümleri) ile Fen, Sosyal Bilimler Enstitüleri nden oluflmufltur e itim - ö retim y l nda Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaflt rma flletme ve Gemi Makinalar flletme Mühendisli i bölümlerinde 149 ö renci, Mühendislik Fakültesi Gemi nflaat ve Gemi Makine bölümündeki 29 ö renci; döneminde ise Denizcilik Fakültesi bölümlerinde e itime bafllayan 127 ö renci ile birlikte toplam ö renci say s kurulufl aflamas nda 305 dir. Ayr ca Sürekli E itim Merkezi nde (PÜSEM) 624 ö renci e itim görmüfl ve görmeye devam etmektedir. E itim dilinin %100 ngilizce oldu u ve ö rencilerin % 52 sine tam burs verildi i üniversitemizde 35 kadrolu, 12 k smi görevli olmak üzere toplam 47 ö retim eleman görev yap yor. Ayr - ca PÜSEM de görev yapan 32 ö retim eleman daha bulunuyor ö retim y l nda Piri Reis Üniversitesi ne ilk üç tercihle yerleflen ö renci yüzdesi % 65 oldu. Bu oran vak f üniversiteleri içinde birinci, tüm üniversiteler içinde ise beflinci s ray ald ö retim y l nda bu oran %76.4 e ç kt. Mühendislik fakültemize giren ö rencilerin % 90, Denizcilik fakültemize giren ö rencilerin ise % 73.4 ü bu y l üniversitemizi ilk üç tercihlerinde seçtiler. Piri Reis Üniversitesi, Türkiye nin ilk ve tek denizcilik ihtisas üniversitesi... Üniversitenizin Türk denizcilik sektörüne katk lar nelerdir? Piri Reis Üniversitesi kuruluflundan bu yana çok k sa bir süre geçmesine ra men IMEAK DTO flubeleri, Yüksek Ö retim Kurumu, Üniversiteleraras Kurul, Milli E itim Bakanl, Ulaflt rma Bakanl, Denizcilik Müsteflarl, Deniz Kuvvetleri Komutanl, Savunma Sanayi Müsteflarl ve denizcilik flirketleri ile Türk denizcilik e itimi alan nda iflbirli i yapt veya iflbirli i girifliminde bulundu. Yine IMEAK DTO ile birlikte Türkiye de ve KKTC de denizcilik e itimi bafllatmak isteyen tüm di er üniversitelere dan flmanl k hizmeti verdi ve tecrübesini paylaflt. fiu anda Sürekli E itim Merkezi nde Türkiye den 8 Ekonomi Dergisi 83

3 röportaj Spot: Tüm uluslar aras denizcilik platformlar nda da Piri Reis Üniversitesi büyük bir merakla izleniyor. Bu nedenle Piri Reis Üniversitesi nin ulusal ve uluslar aras anlamda en iyisini yapmas ve çok baflar l olmas bekleniyor. Tek bir sektöre yönelik e itim veren bir üniversite olman n, zor yönleri ve avantajlar nelerdir? Piri Reis Üniversitesi nin kurulabilmesi için Türkiye nin 7500 denizcilik flirketi maddi, manevi tüm varl klar n birlefltirdi ve üniversiteyi çok özel bir flekilde desteklediler. Bu model dünyada ilk defa görülen bir uygulamad r. Tüm uluslar aras denizcilik platformlar nda da Piri Reis Üniversitesi büyük bir merakla izleniyor. Bu nedenle Piri Reis Üniversitesi nin ulusal ve uluslar aras anlamda en iyisini yapmas ve çok baflar l olmas bekleniyor. Bu beklenti tek bir sektöre yönelik e itim veren, uluslar aras denizcilik e itim platformlar nda da tüm gözlerin üzerimizde olmas nedeni ile çok özel bir üniversite olman n zor yönünü gösteriyor. Avantajlar ise arkas nda tüm Türk denizcilik sektörünün bulunmas d r. Türkiyede ki tüm denizcilik flirketleri ö rencilerimizin üzerine flimdiden titremekte ve her türlü imkanlar n ö rencilerimizin uluslar aras standartlarda en iyi e itimi görebilmeleri do rultusunda kendileüniversitenin mezunlar ndan 624 kifliye 1-2 yar - y l süreli Uzakyol Zabitan E itimi tamamlama kurslar veriyor. Piri Reis Üniversitesi vizyon ve misyonu do rultusunda bölüm ve fakültelerinde verdi i lisans düzeyindeki e itim yan nda yüksek lisans/doktora e itimleri ile Türkiye ye gemi adam kökenli akademisyen yetifltirmeyi, çeflitli denizcilik alanlar nda araflt rma sürdürmeyi, sektörünün tüm d fl paydafllar na dan flmanl k hizmeti götürmeyi hedefledi i flekilde baflar ile sürdürüyor. Piri Reis Üniversitesi sadece Türkiye ye de il, tüm dünya denizcilik e itimine de hizmet vermeyi hedeflemifl bir denizcilik ihtisas üniversitesi olarak, dünyan n 5 k tas ndan çok say da denizcilik üniversitesi ile de akademik iflbirli i içinde uluslar aras projeleri ve e itimleri sürdürmeye bafllad. Gelecek sene Türkiye nin ilk ve tek çevreye duyarl Yeflil kampüsünde e itime devam edeceksiniz. Kampüsün haz rl klar flu an hangi aflamada? Bu kampüsün özellikleri hakk nda neler söylemek istersiniz? Üniversitemiz e itim-ö retim y - l nda e itimini, Tuzla da flu an içinde bulundu- umuz 9600 metrekare kapal kullan m alanl 7 katl TÜDEV Deniz E itim Merkezi olarak kurulmufl binada sürdürüyor e itim ö retim y l bafllang c nda üniversitemiz Tuzla Marmara Denizi sahilinde, yaklafl k 30 dönümlük arsa üzerindeki metrekarelik kapal kullan m alan bulunan, Uluslararas BREEAM, LEEDS akreditasyonlu Türkiye nin ilk ve tek çevreye duyarl Yeflil kampüsünde kurulacak Uluslararas Denizcilik E itimi Mükemmeliyet Merkezine tafl nacak. Bu kampüsün ana özellikleri olarak do al kaynaklar (ya mur sular vb.) tekrar kullan labilir hale getirilecek sistemin kurulmas ; enerji kullan m olarak günefl enerjisinden faydalanma; günefl (solar kollektör), elektrik (foto voltaik cell) pilleri kullanarak bir k s m ayd nlatman n (bodrumlar vb..) optimum flekilde sa lanmas ; çevre düzenlenmesinin (çim sulamas vb.) asgari su ihtiyac olacak flekilde dizayn edilmesi; inflaat s ras nda geri döndürülebilir çok özel malzemenin kullan lmas ve çevrede oturanlara duyarl sayg l inflaat tekniklerinin kullan lmas ; innovasyon olarak tri jenerasyon (elektrik enerjisi, s tma so utma ifllemleri) enerji santralinin kullan lmas ; tri jenerasyon sistemi ile sa lanacak do algaz / hava kirlili inin asgaride tutuldu u dizel jeneratörü at k s s ile s tma, absorbsiyonlu so utma sa lanmas ve deniz suyu kaynakl s pompas kullan larak s tma / so utma yap lan enerji verimlili i yüksek kampüste pis suyun ar t l p çevre sulamas nda kullan lmas n sayabilirim. Karbondioksit, karbon monoksit, kükürt oksit emisyonlar n n en alt düzeyde tutuldu u dizayn içeren bu kampüste, ilk yat - r m maliyetleri %10-15 artacak olmas na karfl n 3-4 sene içinde yat r m n karfl land bir düzen kurulacak. rine sunabilmek için adeta birbirleri ile yar flmaktalar. Denizcilik sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler için Piri Reis Üniversitesi nden mezun olman n avantajlar nelerdir? Piri Reis Üniversitesi nden mezun olacak ö rencilere istedikleri takdirde yurtd fl ndaki denizcilik flirketlerinde, istedikleri takdirde ise Türk denizcilik flirketlerinde, ILO standartlar nda çok cazip maafllarla ifl bulma garantisi veriliyor. Bu ayr cal k Türk ticaret filosunda veya uluslar aras flirketlerde çal flacak mezunlara çok büyük ayr - cal k ve avantaj sa l yor. Ö rencilerinize ifl ve yüksek maafl garantisi sunuyorsunuz. Bunun için nas l bir sistem uyguluyorsunuz? Piri Reis Üniversitesi kurucular Türkiye deki say lar yaklafl k 7500 ü bulan denizcilik sektörünün tüm temsilcileridir. Do al olarak mezuniyetlerinde kendi üniversitelerinin mezunlar n ifle almaya öncelik veriyorlar. Bu flirketler ö rencilerimiz daha mezun olmadan, özellikle aç k deniz e itimleri boyunca ifl veriyor, kendilerini istedikleri flekilde e itmelerine do rudan katk - da bulunuyor ve mezuniyetlerinde de hemen flirketlerinde çok cazip maafllarla ifle al yorlar. Denizcilik uluslar aras bir meslektir. ILO ya göre her ülke zabitan n n maafl skalas vard r. Türk zabitleri de Do u Avrupal H rvat ve Polonyal zabitanlarla birlikte en kaliteli e itim yapt bilinen, maafllar uluslar aras denizcilik platformlar nda bile, zabitan e iten ülkeler aras nda en cazip rakamlara ulaflan zabitlerdir. Yurtd fl ndaki denizcilik flirketlerinde çal flmak isteyen mezunlar m z için ise üniversitemizde bir Crew Management Company nin kurularak mezunlar m - za yurtd fl nda ifl bulunmas ve üniversitemize de gelir sa lanmas düflünülüyor. Bunun için Çal flma Bakanl ile fl ve flçi Bulma Kurumu ndan özel izin al nacak. Bunun uygulamas daha önce yap ld. Piri Reis Üniversitesi olarak, Avrupa Birli- i alan nda ne gibi çal flmalar yap yorsunuz? Piri Reis Üniversitesi; Birleflmifl Milletler Alt Kuruluflu IMO da 164 ülkenin seçilerek Denizcilik E itimi Baflkanl n yapm fl, Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birli i ni kurmufl, Türkiye nin ilk ve tek denizcilik üniversitesi olarak sadece Avrupa 82 Ekonomi Dergisi

4 Birli i nde de il, daha ilk kurulufl y llar nda tüm dünyada ve tüm denizcilik platformlar nda Türkiye de tan nd ndan çok daha fazla ve yak ndan tan nm fl bir kurumdur. Örne in 2010 y l nda stanbul Avrupa Kültür Baflkenti Projesi kapsam nda düzenledi imiz ilk Uluslararas Denizk z kongresine yurtd fl ndaki sayg nl m z ve tan n rl m z do rultusunda 5 k tadan, 42 ülkeden 70 üniversitenin 582 ö rencisi ve ö retim eleman kat ld ve kongre sonunda 42 ülkenin denizcilik e itimi ö rencileri olarak IMO STCW 2010 de ifliklikleri ile ilgili görüfllerini belirten ortak uluslar aras deklerasyonunun IMO da ve di- er denizcilik merkezlerinde temsil edilmesi, duyurulmas yetkisi Piri Reis Üniversitesi ne verildi. Piri Reis Üniversitesi 2010 y l boyunca bu çok önemli deklerasyonu Manila/Filipinler, Busan/Güney Kore, Tokyo/Japonya ve Shangai/Çin Halk Cumhuriyeti gibi merkezlerde tüm dünya denizcilik üniversiteleri ad na gururla duyurma yetkisini baflar ile gerçeklefltirdi. fiu anda Avrupa da Avrupa Birli i üyesi olan ülkelerden 30, Avrupa Birli i d fl ndaki ülkelerden 9; Asya dan 14; Amerika/Kanada dan 7; Avustralya/Afrika dan 2 denizcilik üniversitesi olmak üzere toplam 62 denizcilik üniversitesi Piri Reis Üniversitesi ile Uluslar aras Akademik flbirli i Protokolü imzalamak, ortak uluslar aras projeler yürütmek, ortak lisans/yüksek lisans/doktora e itimi yapmak, ö renci/ö retim eleman de- ifltirmek için yaz flmalar yap yor y l bafllang c nda yeni kampüsümüze tafl n ld nda bu protokollerin hepsi uygulanacak ve uluslar aras akademik iflbirlikleri gerçeklefltirilecek. Ayr ca flu anda kardefl kurulufl TÜDEV Deniz E itim Merkezi çat s alt nda büyük baflar ile yürütülmekte olan çok say da Avrupa Birli i Projesi, gerçekleflecek birleflme çerçevesinde otomatikman Piri Reis Üniversitesi bünyesine girecek. Piri Reis Üniversitesi kuruluflunun 2. y l nda Extended Erasmus Charter ini halihaz rda alm fl bulunup, ö rencilerimizin ikinci s n fa geçmelerinden itibaren Avrupa Birli i bünyesindeki her üniversite ile her türlü akademik iflbirli i yapabilme imkanlar n flimdiden haz rlam fl durumda... Piri Reis Üniversitesi nin uluslar aras akademik iflbirli i protokolleri sadece Avrupa Birli i bünyesinde kalmayacak, tüm dünya ülke üniversitelerini kaps yacak. Örne in Piri Reis Üniversitesi ile akademik iflbirli i yapmak için en son teklif k sa bir süre önce Jamaika Denizcilik Üniversitesi nden Jamaika Türkiye Baflkonsoloslu u arac l - ile taraf m za iletildi. Bu güzide kurulufl ile akademik iflbirli i yaz flmalar na hemen bafllan ld. Piri Reis Üniversitesi nin gelecek hedefleri ve bu do rultudaki projeleri nelerdir? Piri Reis Üniversitesi Türkiye de verilen tüm denizcilik e itimlerine bir bütün olarak bakan ve Türk denizcilik e itiminin dünyada lider olmas için IMEAK DTO eflli inde sorunlar n giderilmesinde çok yo un olarak çal flan bir üniversitedir. Üniversitemiz bu çal flmalar nda; Türk denizcilik e itiminin 2023 master plan n ç kard, bu tarihe kadar Türkiye de ve Dünya da zabitan aç n hesaplad ; 2023 y l nda Türkiye nin Dünya denizcilik e itiminde ne flekilde lider olabilece i konusunda somut bildirimlerde bulundu. Piri Reis Üniversitesi gelecek hedeflerini k sa / orta / uzun dönem stratejik plan kapsam nda de erlendiriyor. K sa dönem stratejik plan Ocak Ocak 2013 dönemini kaps yor. Bu dönemde alt yap ; kampüs inflaat n n tamamlanmas, kampüsün tefriflinin (simulatörler, laboratuvarlar, bilgi ifllem, kütüphane birimleri vb.) tamamlanmas, yurt, yat l l k düzeni, misafirhaneler ve lojmanlar n faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Buna paralel olarak e itimde; yüksek lisans / doktora programlar n n bafllat lmas ve öncelikle lisans programlar n n (elektronik zabitli i, denizcilik iflletmecili i) devreye sokulmas bekleniyor. Bunlar n yan s ra Avrupa Birli- Ekonomi Dergisi 83

5 röportaj i Extended Erasmus Charter inin al nmas, e itim programlar m za European Credit Transfer System, Bologna süreci, Erasmus kriterlerinin sa lanmas, ngilizce haz rl k s n f e itimimize uluslar aras akreditasyon (TOEFL vb.) getirilmesi, yine e itim programlar m za ayr nt l uluslar aras akreditasyo getirilmesi (UK - BTEC, EDEX- CEL, IMarEST vb.) düflünülüyor. Çok say da Avrupa Birli i, Savunma Sanayi Müsteflarl, Denizcilik Müsteflarl, DPT, TUB TAK projeleri giriflimi bafllad ve yap lmas bekleniyor. Sürekli E itim Merkezimiz (PÜSEM) ve IMEAK flubeleri ile iflbirli i sonucu Türkiye nin geneline Piri Reis Denizcilik E itimi hizmetleri götürülecek. E itim ile ö renci, ö retim eleman ve idari personel kalitesi titizlikle daha da yükseltilecek. Sektörün ve devletin çeflitli kesimleri ile sürdürülmekte olan iflbirli i ve dan flmanl k hizmetleri art r lacak. Uluslar aras denizcilik üniversiteleri ile çok say da akademik iflbirli i protokolleri bafllat lacak. Üniversitenin ulusal/uluslar aras tan t m, ngilizce üniversite dergisi/bilimsel journali, web sitesi, Souveniour Shop ve Denizcilik Müzesi faaliyetleri kurumsal kimlik çal flmalar alt nda profesyonelce yürütülecek. Üniversitemizin orta dönem stratejik plan çal flmalar kampüse tafl n ld ktan sonraki 4 y l (Ocak Ocak 2017) kaps yor. Bu dönemde fakültelerimizin tüm bölümlerine lisans, yüksek lisans/doktora ö rencisi al nm fl olacak. Ayr ca 2 y ll k meslek yüksekokulu aç l p, sektörün ihtiyac olan Deniz ve Liman flletmecili i, Yatç l k ve Yat flletmecili i, Sigortac l k, Tafl mac l k, Bilgisayar Programc l, Otomasyon ve Kontrol, Lojistik, Güverte, Makine ile Gemi nflaat programlar na ö renci al nacak. Sektörden gelecek talep do rultusunda; Deniz Hukuku, Denizcilik Tarihi, Deniz Bilimleri, Oflinografi gibi disiplinlerde yeni 4 y ll k fakülte/yüksek okullar n aç lmas da planlan yor. Yeni aç lan kampüsle birlikte Piri Reis Üniversitesi ö renci kapasitesinin 6000, ö retim eleman kapasitesinin ise de 400 olmas düflünülüyor. Piri Reis Üniversitesi bu dönemde muhakkak bir Aç k Deniz E itim Gemisi edinecek. Piri Reis Üniversitesi Teknopark kurulacak. Tüm e itim verilen disiplinlerde çeflitli ülke denizcilik üniversiteleri ile birlikte uluslar aras, çift diplomal, ortak meslek yüksek okullar kurulmas, ortak lisans/yüksek lisans/doktora programlar n n bafllat lmas düflünülüyor. Türki Cumhuriyetler, Arap ülkeleri ve Afrika ülkeleri ile devlet düzeyinde protokoller yaparak, ö rencilerinin Piri Reis Üniversitesi nde e itim almalar n n sa lanmas gerçeklefltirilecek. Piri Reis Üniversitesi nin ulusal/uluslar aras flube kampüslerinin aç lmas planlan yor. Bu at l mlar ile 4 y ll k orta vadeli strateji plan n n uygulanaca peryodu sonunda Piri Reis Üniversitesi nin Dünya denizcilik üniversiteleri aras nda ilk 5 e yer almas bekleniyor. Piri Reis Üniversitesi nin uzun dönem stratejik plan ise y llar dönemini kaps yor. Piri Reis Üniversitesi nin bu dönemdeki katk lar ile Cumhuriyetimizin kuruluflunun 100. y ldönümünde dünya denizcilik e itiminde Türkiye nin lider olmas planlan yor. 82 Ekonomi Dergisi

6 Ekonomi Dergisi 83

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri 30 Nisan-2 May s tarihleri aras nda, TÜB TAK, ODTÜ ve Elektrik Mühendisleri Odas Ankara fiubesi

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü, ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2011 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON MUTLU

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı