Türkiye de Toplantı Zamanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Toplantı Zamanı"

Transkript

1 Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009!

2

3 çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z devam ediyor Our Anatolian tours continue La Sera art k daha talyan.. La Sera is now more Italian Sezona keyifli bafllad k.. A happy start of season BST Events stanbul da.. BST Events in stanbul ES AD Yaflam da Sn. Bast yal n n analizi Mr. Bast yal s analysis in ES AD Life turizmgazetesi.com da bizden bir kalem Someone from us on turizmgazetesi.com Yaklafl m/ Approach G. Gülça ÖZMERMER Baflar Vitrin den Bafllar The Display is the first step towards success Kendini Bilmek Knowing Thyself Mehmet BASTIYALI 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! Söylefli/ Interview Özgür ÖZASLAN En iyi tan t m arac m z mutlu müflteri The best advertisement is a happy customer Kültür ve Sanat Culture & Art Nefese Dolan Keyiftir Nargile... Waterpipe: Inhaling Pleasure Bak fl Aç s Point of View Gülflah BASTIYALI Türkiye de Toplant Zaman Time to Meet in Turkey ED TÖR M erhaba! Bütün dikkatlerin küresel krize odakland flu günlerde, gönüllerimizi ayd nlatan, gurur verici bir güzellik yaflad k. Bize bu duyguyu, dünyan n dört bir yan ndan turizm sektörü temsilcilerinin kat ld Taipei deki 69. Dünya Skal Kongresi nde yap lan genel kurulda büyük bir oy fark yla Skal International Dünya Baflkan unvan na hak kazanan Say n Hülya Aslantafl yaflatt. Türkiye Skal tarihinde bir ilke imza atan Sevgili Aslantafl kutluyor, ülkemizin tan t m na sa lad katk lar n n ve baflar lar n n devam n diliyoruz. * * * Bu y l, bölgelere göre farkl l klar gösterse de genel olarak ülkemize gelen turist say s nda yüzde 15 lik bir art fl oldu unu söyleyebilmekteyiz. Bast yal çat s alt nda temsil etti imiz tur operatörleri arac l yla ülkemize gelen turist say s nda ise yüzde 20 oran nda bir art fl yaflad k. Rakamlara bak ld nda olumlu bir geliflmeye iflaret eden bu durum, gelirleri döviz, giderleri YTL olan turizmcinin kârl l na maalesef ayn flekilde yans mad. Hizmet ihraç eden sektörümüz; y llard r sürdürülen düflük kur politikas na, enflasyondan do an maliyet art fllar da eklenince neredeyse hiç kâr edemez duruma geldi. Yaflanan küresel ekonomik krizin bize nas l bir etkisi olaca n de erlendirmenin yan s ra turizmdeki hizmet kalitemizin düflmesine izin vermemek için hükümetin, ülke ekonomisinde önemli yeri bulunan sektörümüzün bu hayati problemine kal c bir çözüm üretmesini umuyoruz. * * * Dünya mass turizminden önemli ölçüde pay almay baflaran Türkiye, bir ülke için çok yönlü ve büyük getirisi olan toplant ve kongre turizminin, turizm türleri aras nda ne denli önemli bir ayr cal oldu unu ne yaz k ki geç fark etmifltir. Oysa ülkemiz; tarihi, kültürü, do al zenginlikleri ve co rafi konumuyla uluslararas toplant ve kongre turizmi için de ideal bir yerdir. Bu bilinçle son y llarda ivme kazand r lan turizmin bu alan nda hizmet vermek üzere Bast yal Turizm grubu bünyesinde BST events de pazardaki yerini alm flt r turizm sezonunu, dünya turizminin nabz n tutan üç büyük fuardan biri olan World Travel Market te yer alarak ve önümüzdeki y la umutla bakarak noktal yoruz. Sevgiyle kal n... Yönetim Yeri ve Yaz flma Adresi: 1375 Sok. No:25 D:201 Cumhuriyet flhan Alsancak zmir Tel: Faks: e-posta: Internet: Bas m Tarihi: 6 Kas m 2008 G reetings! In a time when everybody s attention is focused on the global economic crisis, we have experienced something that has made us proud. Ms. Hülya Aslantafl was elected by a great majority of votes as Skal International President during the 69th Skal World Congress held in Taipei. We congratulate Ms. Aslantafl for being a first in the history of Skal Turkey and thank her for her contributions to the promotion of Turkey. * * * We can easily say that the number of tourists to Turkey has increased by 15 percent this year even though the figure varies according to different regions. The number of tourists coming to Turkey through tour operators represented by Bast yal has risen by 20 percent. However, the figure that indicates an improvement did not reflect in the profits of the sector, in which the income is in dollars but the expenses the Turkish Lira. The service-exporting sector has become non-profitable because of the low exchange rates, which has been the policy for years, and increased costs due to inflation. We hope that our government considers how the global economical crisis might affect us and devises a permanent solution to the problem so that the tourism sector, which has an important role in the economy of the country, can keep the quality it offers. * * * Turkey has received a considerable share of the world mass tourism. However, it was late to realize the importance of meeting and congress tourism, a multi-layered and greatly profitable industry, even though Turkey is an ideal country for international meetings and congresses with its historical, cultural and natural wealth and geographical location. With this awareness, Bast yal Tourism has taken its place in this fast developing field of tourism through BST events. We end the 2008 tourism season, having participated in the World Travel Market, one of the three largest tourism fairs of the world, and looking into the coming year with hope. May love be with you... Bast yal Ailesinden The Bast yal Family 15 Hep beraber nice baflar l sezonlara dedik To many more successful seasons to come Gülflah Bast yal Skal oldu... Gülflah Bast yal is Skal now Arzu MÜMTAZ BASTIYALI Arka Bahçe de yeniden bir Bast yal Turizm flletmeleri Afi/ Bast yal Tourist Enterprises SA aradayd k Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of Board We meet in the Arka Bahçe once again Bast yal Haber Bülteni Bast yal Turizm flletmeleri Afi Yay n mtiyaz Sahibi: Bast yal Turizm fll. Afi ad na Mehmet Bast yal Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü: G.Gülça Özmermer Yaz flleri Müdürü ( ngilizce): Mustafa Bast yal Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n Ekibi: Ufku Erel, Y. Bekir Yurdakul Katk da Bulunan: Dr. Bekir Azg n Tasar m ve Bask ya Haz rl k: Grafikir Reklam ve Tan t m Hiz. Tel: Bask : Arkadafl Matbaac l k 1258 sk. No:22 Kahramanlar- ZM R Tel:

4 Anadolu turlar m z devam ediyor Our Anatolian tours continue Kuruluflumuzdan bu yana sürdürdü ümüz, baflta Yunanistan, Amerika ve sveç olmak üzere bir çok ülkeden gelen kapal gruplar n Anadolu turu programlar, bu y l gerçekleflen Bat Anadolu turlar yla devam etti. Bu y l düzenledi imiz Anadolu Turu programlar ndan biri mart ay nda gerçekleflen ve Atina dan gelen Amerikan Klasik Araflt rmalar Okulu (ASCS) akademisyenlerinden oluflan ve Prof. John Camp in tur liderli ini yapt gruptu. Di er bir önemli turumuz da, haziran ay nda Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü profesörlerinden Prof William Harris ve ö rencilerinin, stanbul dan bafllay p Antalya da sona eren 11 günlük Bat Anadolu turuydu. Since the establishment of our company, we have been organizing tours to different parts of Anatolia for closed groups from many countries, most of which are from Greece, the USA and Sweden. This year, we have organized tours to western Anatolia. One of the Anatolian tours we organized this year was for the American School of Classical Studies, comprised of academicians coming from Athens. Prof. John Camp was the leader of the tour, which took place in March. Another important tour we organized this year was for the Prof. William Harris and students from the Department of History of Art and Archeology. The 11-day western Anatolia tour, which took place in June, started from stanbul and ended in Antalya. Bu y lki gezimiz, bat da Knidos tan Marmaris e kadar olan bölge ve do uda da Antalya olmak üzere güney sahilini kapsad. Türkiye ye yap lan bu y ll k geziler, akademik e itimini tamamlam fl bir grup ö renci için her zaman bir y ll k çal flmalar n n zirve noktas n oluflturur. Bu akademisyenler ileriki y llarda büyük olas l kla kendi ö rencilerini de Türkiye ye getirecektirler. Her y l Amerikal arkeoloji ve antik çal flmalar ö rencisi ve profesörü, bat ya da güney sahilinde bulunan tarihi yerleri görmek için gelir. Havan n, sahilde zaman geçirmekten çok, gezip görmeye uygun oldu u bahar aylar nda seyahat ederiz. Bu geziler 1980 lerin ortalar ndan beri y ll k bir etkinlik olagelmifl ve okulumuz, kuruluflundan sonra Bast yal y seçen ilk gruplardan biridir. Bunun 20 y l aflan sürekli ve baflar l bir iflbirli i olmas, ifllerin iyi gitti inin kan t d r. ACSS nin eksiksiz memnuniyeti ve önerileri, çok say da di er akademik grubun da Türkiye yi Bast yal arac l yla keflfetmesini sa lam flt r. Her y l yeni tarihi yerler deneniyor ve Bast yal, giderek daha uzaktaki antik yerleflimlere ulaflma çabam zda bize yard mc olma konusunda her zaman büyük bir istek ve ustal k gösteriyor. Hem floförler hem de rehberler, özellikle de rehberimiz Y ld r m Özturhan, yollar ve tarihi kal nt lar konusunda son derece bilgililer ve grubun iyili i için hiçbir çabadan kaç nm yorlar. Antik yerleflimler, hava, manzara ve Türk insan ndan oluflan bu bütün, unutulmayacak ve olumlu bir izlenim oluflturuyor. Bast yal n n organizasyonu ve sa lad personel de bu izlenimi kat kat güçlendiriyor. Bu, y llarca sürmesini istedi imiz bir iflbirli i Prof. John CAMP In March of 2008 Bastiyali Tours arranged a trip to Turkey for the American School of Classical Studies at Athens. As always, the annual trip to Turkey is usually the high-point of a year's study for a group of advanced graduate students, who themselves are likely to bring their own students to Turkey in future years. Every year, American students and professors of archaeology and ancient studies come to see the archaeological sites along the west or south coast. We travel in the spring, when the weather is good for sightseeing rather than beaching. These trips have been an annual event since the mid-1980's and the School was one of the first groups to use Bastiyali after its foundation. For more than 20 years this has been a continuous and successful partnership, a sure sign that things are going well. Complete satisfaction and positive recommendations from the ASCS have led many other academic groups to discover Turkey through Bastiyali as well. Each year, new sites are tried, and Bastiyali has been remarkably adept and willing to help us try to reach increasingly remote antiquities. The drivers and guides, especially Yildirim Ozturhan, are amazingly knowledgeable about both the roads and the antiquities, and no effort is spared in assuring the well-being of the group. The antiquities, the weather, the landscape, and the Turkish people all combine to make a memorable and positive impression, greatly enhanced by the organization and personnel provided by Bastiyali. It is a long-term partnership which should continue for years. Prof. John CAMP 4

5 Bizim için Akdeniz havzas ndaki ülkeler (Türkiye, Yunanistan ve talya) ihtisas alan m z olan Roma arkeolojisi hakk nda zengin bilgiler veren harika kaynaklar Bu yüzden buraday z. Turumuz biterken flunu söylemek istiyorum ki tur program m z ve verilen hizmet kesinlikle beklentilerimizi karfl lad. San r m daha iyisi olamazd. Özellikle Amerikal ö renciler, kat ld klar turlarda flikâyet edecek bir fley bulurlar, ancak bu turda herhangi bir flikâyet almad k. Rehberimiz Y ld r m Bey, bilgili ve donan ml biri. Bu konuda da flansl yd k. Ald m z hizmet bizi memnun etti. Türkiye arkeoloji aç s ndan çok zengin bir ülke. Farkl bir güzergâhta tekrar gelmek istiyoruz. The Mediterranean countries such as Turkey, Greece and Italy are wonderful resources in Roman archeology, our speciality. This is why we are here. As our tour ends, I would like to point out that the tour program and the service provided perfectly met our expectations. We couldn t have asked for more. American students, in particular, usually find things to complain about; however, we did not receive any complaints on this tour. Our tour guide, Y ld r m, is very knowledgable and well-equipped, which has been a great chance for us. We are satisfied with the service we got. Turkey is very rich in archeological terms. We would like to come back for another destination. Prof. William HARRIS Sezon öncesinde Side Resort otelimizde yap lan yenileme çal flmalar çerçevesinde otelimizin talyan alakart restoran La Sera da yenilendi. Yeni dekoruyla bir talyan soka n and ran La Sera, art k hem görüntüsü hem de sundu u lezzetlerle konuklar na adeta talya da bir akflam yeme i vaat ediyor. Within the frame of the renewal work done at Bast yal s Side Resort before the season started, the Italian restaurant of the hotel has also been renewed. Looking like a real Italian street, La Sera seems to promise a dinner in Italy with its new appearance and meals it serves. La Sera art k daha talyan... is now more Italian... Sezona keyifli bafllad k A happy start of season Firmam z bünyesindeki Astral seyahat acentas, temsilcili ini yapt skandinav tur operatörleri toplulu u Thomas Cook Northern Europe ile birlikte düzenledi i Sezona Merhaba Kokteyli nde Antalya bölgesinde iflbirli i yap lan otelcilerle Side Resort otelimizin talyan restoran La Sera da bir araya geldi. Thomas Cook Northern Europe un yeni Antalya Bölge Müdürü Mette Bartholdy in de davetlilerle tan flt r ld kokteylde, Türkiye de ilk kez 31 y l önce görevlendirilen ve çeflitli idari görevlerde bulunduktan sonra son 10 y ld r grubun Türkiye Kontrat Müdürlü ü nü sürdüren Say n Ake Björk, görevini Goril Berntsdatter e devretti i de ilan edildi. Hüseyin C HANO LU, Goril BERNTSDATTER, Gustav KÖN G, Mehmet BASTIYALI, Mette BARTHOLDY Bast yal s Astral Travel Agency and Scandinavian tour operators group Thomas Cook Northern Europe, represented by Astral in Turkey, held a Season s Start Cocktail to meet with the hoteliers they work with in the Antalya region. The cocktail was held in La Sera Italian Restaurant at our Side Resort Hotel. Thomas Cook Northern Europe s new Antalya Region Manager, Mette Bartholdy, was introduced to the guests. Also, Ake Björk, who was first appointed to work in Turkey thirtyone years ago and who had been the Turkey contracts manager for the last ten years, left the post to Goril Berntsdatter. 5

6 BST Events stanbul da.. in stanbul Firmam z bünyesinde, zmir de faaliyet göstermekte olan zmir BST seyahat acentas, Say n Gülflah Bast yal yönetiminde yeniden yap lanarak BST Events markas yla toplant turizmi ve etkinlik yönetimi sektöründeki talebi karfl lamak üzere stanbul da faaliyet gösteriyor. Toplant, teflvik gezileri, konferans, özel etkinlikler, özel ilgi alanl grup seyahat ihtiyaçlar n karfl lamaya yönelik olarak kifli ve kurumlara özel programlar haz rlayan BST Events; çal flma felsefesini, okyanusu aflabilen Monarfli kelebe inden al yor. Kendilerine gelen her talebe bir t rt l, etkinlik öncesi tüm haz rl klar n koza aflamas ve etkinli in kendisini kelebek olarak niteleyen BST Events tak m, çal flmalar n zin verin BST tak m t rt llar n z güzel kelebeklere dönüfltürsün! slogan yla sürdürüyor. Address: Barbaros Bulvar No:44 D: Balmumcu/ Befliktafl STANBUL Tel: Fax: Bast yal s BST Travel Agency, originally centered in zmir, now operates in stanbul to meet the demand in convention tourism and activity management after a restructuring process under Ms. Gülflah Bast yal s supervision. Adopting the work philosophy of the Monarch butterfly, one of the few insects capable of making transatlantic crossings, BST Events offers service to both individuals and institutions by organizing conventions, incentive trips, conferences, special events and trips for special intereset groups. Considering each demand as a caterpillar, all pre-event preparation as the cocooning phase, and the event itself as the butterfly, BST Events team follows the slogan Let us turn your caterpillars into beautiful butterflies!. ES AD Yaflam da Sn. Bast yal n n analizi Mr. Bast yal s analysis in ES AD Life Ege Sanayi ve fladamlar Derne i'nin üç ayda bir yay mlad ES AD Yaflam dergisinin temmuz say s nda yer verilen " zmir Ekonomisi'nde Geçmiflten Bugüne Levanten ve Yabanc Yat r mc lar n Gücü" konulu özel dosyada Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n Mehmet Bast yal n n görüfllerine yer verildi. Avrupa n n Hayran Kald fiehirdi zmir bafll kl haberde Say n Bast yal n n konuyla ilgili düflüncelerinin aktar ld yaz n n bir bölümü flöyleydi: Levantenler asl nda Latin-Rum kökenlidir. Levantenlerin yurtd fl ndaki iliflkileri, iflbirlikleri, s k s k gidip gelmeleri sayesinde Türkiye yi dünyaya tan tt lar. zmir de hâlâ bir ekonomiden söz ediyorsak bu insanlar sayesindedir. Levantenlerin etkisiyle birçok yabanc firma ve ifladam Türkiye ye yat r m yapt. Ancak bu insanlar 6 7 Eylül olaylar ve mübadele sonucunda 1950 li y llarda kaybettik. Geçmifli göze alarak onlar n bu kente gelmelerini sa layacak bir sistem kurulmal diye düflünüyorum. ESIAD Life, the quarterly magazine published by Aegean Industry and Businesspeople Association (ESIAD), printed Mr. Mehmet Bast yal s, head of Bast yal board of directors, views in the dossier titled The Power of the Levantine and the Foreign Investor on the Economy of zmir through History in its July issue. In the news article titled zmir: the City Europe Admired, Mr Bast yal said: Levantines are in fact of Latin-Greek descent. It is because of Levantines that the world got to know about Turkey as they had strong connections and cooperations outside the country and they traveled abroad frequently. If we can still talk about economical activity in zmir, we owe these people. Influenced by the Levatines, many foreign companies and businesspeople decided to make investments in Turkey. However, we lost these people after the September 6-7 incidents in the 1950s and the following intervention. It is my belief that we should take the past into consideration and devise a system which will attract them back to this city. turizmgazetesi.com da bizden bir kalem Someone from us on turizmgazetesi.com Firmam z n yönetim kurulu üyelerinden, editörümüz Say n Arzu Mümtaz Bast yal, a rl kl olarak sektörümüze dair görüfl ve de erlendirmelerini, turizm profesyonelleri taraf ndan en çok ziyaret edilen internet gazetelerinden da paylaflmaya bafllad. Say n Bast yal, bundan önce de, befl y l aflk n bir süre, haftal k Ekonomik Çözüm gazetesinde yazmaktayd. Ms. Arzu Mümtaz Bast yal, member of Bast yal board of directors and our editor, has begun sharing her views and analyses on the sector on one of the most popular online publications among tourism professionals. Ms. Bast yal had been writing articles for five years for the weekly newspaper Ekonomik Çözüm. 6

7 APPROACH Baflar Vitrin den Bafllar The Display is the first step towards success D fl ticaret ve iliflkilerin h zla geliflti i günümüzde fuarlar, hemen her sektör için pazarlanacak ürün ve hizmetin önplana ç kart l p sergilenmesini sa layan vitrinlerdir. Bu nedenle fuarlar, al flverifl merkezlerindeki ma azalar n vitrinleri gibi ilk etkiyi oluflturma ve müflteriyi ma azaya yani ürüne/ hizmete çekmeleri aç s ndan önemlidir. Ancak bundan da önemlisi sat fl n ilk aflamas olan bu ilk etkiyi ma azada yani satt m z ürün ve hizmette de devam ettirmektir. Dünya turizm pastas ndan ald pay her geçen y l art ran ülkemiz, son y llarda, yurtiçi ve yurtd fl turizm fuarlar ndaki organizasyon baflar s ve etkili tan t mda gösterdi i geliflim ile göz doldurmufl, vitrinine verdi i önemi aç kça ortaya koymufltur. Bast yal Turizm flletmeleri Afi olarak, bu y l kat l mc konumuyla yer ald m z EMITT stanbul, ITB Berlin, MITT Moskova fuarlar da bu geliflimi do rular nitelikte baflar l ifl ba lant lar n n kurulmas na olanak vermifltir. Bu y l kat ld m z ilk yurtd fl fuar, mart ay nda 42.si gerçekleflen ITB Berlin fuar yd. Yer ald m z Kültür ve Turizm Bakanl m z n stand görsel ve ifllevsel anlamda baflar l yd. Fuar n en önemli geliflmelerinden biri Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay ile ITB Berlin Fuar flletmesi Genel Müdürü Say n Christian Göke nin Türkiye'yi ITB Berlin 2010 un resmi partner ülkesi ilan eden protokolü imzalamalar yd. Ülkemiz, yine mart ay nda gerçekleflen dünyan n en büyük 4. Fuar MITT Moskova fuar n n partner ülkesiydi. Fuarda en çok ilgiyi Türkiye stand çekti. Ünlü yazar Albert B. Stridsberg in, E er hakikatle desteklenmezse, imaj yaln zca güvensizli i ve flüpheyi derinlefltirir. sözü, ülkemizin imaj çal flmalar için de geçerlidir. Türkiye ad her y l yüzlerce turizm fuar nda birinci ve ikinci dereceden tüketicinin karfl s na ç kar l yor. Baflar l bir tan t m çal flmas yla tüketiciyi kazanmak amaç gibi görünse de aslolan; ülkemize gelen konuklar, onlara en iyi hizmeti vererek, içlerinde Türkiye ye yeniden gelme iste i uyand ran bir memnuniyetle ülkelerine göndermektir. Baflar n n alt nda yatan sihir, Türkiye ye kaç turist geldi ini belirten çizelgede de il, kaç n n mutlu/ memnun döndü ünü söyleyen say lardad r. Bu bilincin rehberli inde, turizmimizin gelece i için nice baflar l / verimli fuarlar dile iyle Fairs and exhibitions are displays where sectors exhibit their products and services, and we live in a world in which foreign trade and affairs are developing quickly. Therefore, fairs are important as they form the first impressions and attract customers towards the product and services, just like shop windows do. However, what is more important than this is to sustain that first impression formed in the ITB Berlin first step in the shop through the product or service we are selling. Turkey has increased its share of the world tourism pie year by year and performed well in domestic and international tourism fairs as well as in effective promotions, a proof of the importance it gives to its shop window. Bast yal Tourist Enterprises SA participated in EMITT stanbul, ITB Berlin and MITT Moscow, fairs that served as ground for successful business connections, which seem to prove the development. The 42nd ITB Berlin was the first international fair we participated in this year. The stand of the Turkish Ministry of Culture and Tourism, where we were also located, was very successful in visual and functional terms. One of the most important aspects of the fair was the signing of the protocol by Mr. Eru rul Günay, the Turkish Minister of Culture and Tourism, and Mr. Christian Göke, General Manager of ITB Berlin Fair Operations - a protocol which declared Turkey as the partner country of ITB Berlin Turkey was the partner country of the MITT Moscow, the third largest fair in the world, last March. The Turkish stand attracted the most attention in the fair. Unless supported with the reality, an image only deepens the distrust and suspicion. The quote by the famous writer Albert B. Stridsberg is also valid for the work being done in Turkey to improve its image. Turkey as a name is put into display in hundreds of tourism fairs for first and second level customers every year. It seems that the main objective is to win the consumer through a well-organized promotional campaign but, in fact, it is to offer the best service possible to the visitors and to create in them the desire to come again. The magic lying under success is not the table displaying the number of tourists to Turkey, but the percentage of the contented ones. Under the light of this awareness, we wish many successful and fruitful fairs for the future of the tourism of Turkey. EMITT stanbul G. Gülça ÖZMERMER Bast yal Turizm flletmeleri Afi/ Bast yal Tourist Enterprises SA Halkla liflkiler Müdürü / Public Relations Manager 7

8 KEND N B LMEK Mehmet BASTIYALI 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! 8 Öyle bir hayat yaflad m ki, cenneti de gördüm cehennemi de, Öyle bir aflk yaflad m ki, tutkuyu da gördüm pes etmeyi de. Baz lar seyrederken hayat en önden, kendime bir sahne buldum oynad m. Öyle bir rol vermifller ki, okudum okudum, anlamad m. Kendi kendime konufltum, bazen evimde, hem k zd m hem güldüm halime, Sonra dedim ki, söz ver kendine. Denizleri seviyorsan, dalgalar da seveceksin, Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin; Uçmay seviyorsan, düflmeyi de bileceksin, Korkarak yafl yorsan, yaln zca hayat seyredersin! Öyle bir hayat yaflad m ki, son yolculuklar erken tan d m. Öyle çok de erliymifl ki zaman, hep acele etmem bundanm fl anlad m! Friedrich Nietzsche den baz dizelerle bafllamak istedim bu kez yaz ma. Turizmin içinde yer alan kifliler olarak öyle bir yaflam sürmekteyiz ki, sonunda hepimiz birer Nietzsche olaca z! Olaca z olmas na da, o hiç de ilse sonunda acele etme nedenini anlam fl, oysa bizler hâlâ turizmde, özellikle kur makas nedeniyle ne olup bitti ini anlayam yoruz. Çal fl yoruz, çok say da turist gelmesini sa l yoruz ne var ki, her sene bir öncekine göre daha az kazan yoruz. flte bunu, bir anlayan varsa bizimle de paylaflmas n istiyoruz. Dünyada, turizm alan nda, tekstilde de oldu u gibi bir mucize gerçeklefltirip az zamanda çok ifller yapt k. spanya n n 50, Yunanistan n 40 y lda sa lad baflar ya biz 20 y lda ulaflt k. Hatta pek çok konuda bu iki ülkeyi geride b rakt k. Onlar n turizm sahnesini ön s ralardan seyrederken, bizlerin üstlendi i rolü ise baz m z kendine k zarak, baz m z da kendine gülerek oynad. Denizi sevdi imiz için dalgalara karfl dirençli olmay ö rendik, uçmay sevdi imiz için de düflmekten korkmad m z dosta düflmana gösterdik. Yaflad m z krizlerden her defas nda daha da güçlenerek ve yeni fleyler ö renerek ç kt k ve flov devam etmeli felsefesiyle de rolümüzü baflar yla sürdürmekteyiz. S ras gelmiflken burada; Türk turizminin, rakip ülkelerin turizm özellikleri ile aras nda çok önemli bir fark bulundu unu vurgulamak istiyorum. Özellikle spanya ve Yunanistan gibi ülkelerde turizm yat r mlar, yine turizmden elde edilen gelirlerle yap lmaktad r. Oysaki ülkemizde, inflaat ve tekstil baflta olmak üzere di er sanayi sektöründeki flah s ve I ve lived such life that I ve seen both heaven and hell, I ve experienced such love that I ve had both passion and frustration. While some watched life from the front row, I ve found myself a stage and acted. It was such a role that I ve read it over and over but haven t understood anything. I ve talked to myself, at times at home. I ve got angry and laughed at myself. Then I said, Promise to yourself. If you love the sea, you will love the waves; If you want to be loved, you will learn to love first; If you love to fly, you will know how to fall down. If you live life in fear, you just watch life go by! I ve lived such life that I ve got to know the final destinations earlier. Time is such a precious thing! That s why I ve always been in a hurry. I see it now! I wanted to start my article with a few lines by Friedrich Nietzsche this time. As professionals in tourism, we live such life that each of us will eventually become a Nietzsche! Alright, we will, but he, at least, understood why he was always in a hurry. On the other hand, we still do not know what has been going on around us because of the exchange rates. We work and we bring more tourists than the previous year, but we make less and less profit each year. We would love someone to explain the situation to us, if anybody can. As we have done in the textile sector, we have performed a miracle in the tourism sector and achieved much in a short time. Spain reached its position today in fifty years and Greece in forty whereas we did it in twenty years. We even left these two countries behind in many aspects. While they have been watching the tourism stage from the front row, we have been playing our roles sometimes getting angry at ourselves, sometimes laughing at ourselves. We have learned to stand strong against waves because we love the sea and we have shown that we are not afraid of falling down because we love to fly! We have survived crises, coming out of each one stronger and having learned of them. We keep on playing our roles with the philosophy the show must go on. By the way, I would like to point out that there is a very important difference between the nature of the tourism in Turkey and that of its competing countries. In countries such as Spain and Greece, investments in tourism are made with the profit gained from tourism itself. In our country, however, individuals and institutions in the other sectors, such as construction and textile, are encouraged by the state to invest in tourism through incentives. This has created great dynamism for the tourism of the country. Therefore, the fact that we have

9 KNOWING THYSELF kurulufllar n kazançlar n, devletin de arazi tahsisi gibi destek ve özendirmesi ile turizm sektörüne yat rmalar, turizmimize büyük bir dinamizm kazand rm flt r. Durum böyle olunca, bahsini etti im ülkelerle lüks otelleriyle ünlenen Dubai kalitesindeki tesislerin ürün yelpazemizde mevcut olmas rekabet gücümüzü art r rken ülke imaj m za da olumlu katk sa lamaktad r. Ayn zamanda turizmin olmazsa olmazlar ndan özel havayolu tafl mac l da ilk olarak SunExpress gibi Türk ve Alman Devlet Havayollar deste iyle sektöre kazand r larak öncü rol üstlenilmifl, ard ndan birçok firma da bu yolda baflar grafi ini yukar tafl m flt r. Görüldü ü gibi her fley çok güzel geliflmifl ve arkas nda pek hofl bir seda b rakm flken, flimdi Nietzsche den bahsetmek de neyin nesi diyebilirsiniz. Bizler, turizm yaflam m zda Nietzsche nin dile getirdi i hemen hemen tüm serüvenlerini yaflad k. Ancak iflin özünü kavrad m z konusunda kuflkuluyum. O da, yaflamda oldu u gibi turizmde de en de erli faktörün zaman oldu u gerçe idir. flte biz, bu kavram n de erini ne yaz k ki yeterince anlayabilmifl görünmüyoruz yaz sezonu için Finlandiya dan Antalya ya haftada bir uçak göndermeyi planlayan Danimarka menfleli bir özel havayolu flirketi, bu iste ini a ustos ay nda Ulaflt rma Bakanl m za iletir. Bu talep, kimi gerekçeler öne sürülerek, Size mart ay nda cevap veririz diye karfl lan r. fiirket bu yan t karfl s nda plan n ask ya almak durumunda kalm flt r. Bu durum, bir f rsat kaç rmak suretiyle önce kendimizin, sonras nda da karfl m zdakinin zaman na sayg duymad m z n aç k bir göstergesidir. Mevlâna n n, Dünle beraber gitti, canca z m,/ ne kadar söz varsa düne ait./ fiimdi yeni fleyler söylemek laz m (*) dedi i gibi, zamanla oluflan yeni flartlarda yeni fleyler yapmak gerekmektedir. Zaman kavram n n do ru alg lanmas ve uygulanmas, kilit tafl niteli indedir. Bunun için devlet ve sivil toplum örgütlerinin otoriterlerinden oluflacak bir Turizm Planlama ve Uygulama Teflkilat n n oluflturulmas n n sektörümüzün geliflimine dinamizm kataca na inanmaktay m. Üyeleri; Turizm Genel Müdürü ya da Müsteflar Yard mc s seviyesindeki Bakanl n bir yetkilisi ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED), Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB), Türkiye Rehberler Birli i (TUREB), Esnaf ve Sanatkârlar Odas gibi sektörümüze hizmet veren birliklerin yetkililerinden oluflacak bir teflkilat n, turizm sektörünün çal flmalar n daha sa lam bir zemine oturtaca kesindir. Böylece söz konusu birlikler kendi içlerinde yapt klar periyodik toplant lar n sonuçlar n devlet yetkilerine ayr ayr sunmaktansa bir araya gelebilecek, mevcut s k nt lar n çözümü daha h zl hayata geçirilebilecektir. Türk turizminin geliflmesine fl k tutacak bu yap lanma ayr ca, dünya turizminin gelece ini öngörerek gerekli haz rl k ve altyap çal flmalar için de bize zaman kazand racakt r. Böyle bir bilinçle zaman do ru ve dikkatli kullanarak yapaca m z haz rl k ve alaca m z önlemlerle 2009 y l n n yaz sezonunda sahneye konacak olan Dünya Turizmi adl oyunun baflrolünü ülkemizin oynamamas için hiçbir neden göremiyorum. Dileyelim ki öyle olsun! facilities of the same quality as the ones in the countries mentioned above and of the quality as the ones that can be found in Dubai not only increases our strength in the competition but also contributes positively to the overall image of the country. Also, private airlines, one of the inevitables of tourism, have been added to the assets of the sector. The first of these airlines was SunExpress, which was supported by the Turkish and German Airlines. Then, many others followed and raised the bar. You might be wondering why I have mentioned Nietzsche if everything looks and sounds so good. We have experienced almost all kinds of adventure in our lives spent in tourism, as Nietzsche mentions. However, I doubt that we have grasped the essence of it all time is the most important factor in tourism as it is in life. We just do not seem to have understood the significance of this concept. A private airline from Denmark contacts the Turkish Ministry of Transportation in August and asks for permission to have a weekly flight from Finland to Antalya for the 2009 season. The reply to the request is we will answer you in March. The company now has to suspend its plans after this reply. This is a clear indication that we tend to waste both our and others time by turning down an opportunity such as this. Mevlâna once said, It all left with yesterday, my love, / All utterances belong to yesterday / We need to say new things now. ) We need to find new ways to do things in new circumstances. Understanding and using time properly is a key factor. I believe that establishing a tourism planning organization run by the state and private organizations will energize the sector. An organization consisting of members from the Tourism General Directorate or the ministry and the Turkish Hoteliers Federation (TUROFED), Turkish Travel Agencies Union (TÜRSAB), Turkish Tour Guides Union (TUREB), and the Chamber of Tradesmen and Craftsmen will definitely provide a solid ground for the work done in the sector. This will allow the unions to share their problems and find solutions more quickly by meeting with the state authorities directly instead of sending them reports stating the outcomes of periodical meetings. Such an effort will help the Turkish tourism to develop and give us time for the necessary preparations and the work that needs to be done in the infrastructure to get ready for the future of world tourism. In the light of this awareness and using time more carefully, I do not see why we should not play the leading role in the play titled World Tourism in the 2009 summer season if we prepare properly and take all precautions necessary. We hope it will come true! 9

10 En iyi tan t m arac m z mutlu müflteri D The best advertisement is a happy customer o ru insan, do ru zamanda, do ru yerde Bu efline az rastlan r bir araya gelifl Kültür ve Turizm Bakanl Tan tmadan Sorumlu Müsteflar Yard mc s Say n Özgür Özaslan tarif eder nitelikte T he right person, the right place, the right time a rare combination, which seems to define Mr. Özgür Özaslan, Assistant Undersecretary for the promotion of tourism at the Ministry of Culture and Tourism. Say n Özaslan; konukseverli i, yüzünden eksik etmedi i gülümsemesi, memleket sevgisi ve hizmet anlay fl yla gerçek bir turizmci. flte tam da bu sebeple Güney Ege Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i (GETOB) ve Skal International taraf ndan 2007 de y l n bürokrat seçilmiflti. Makam nda gerçeklefltirdi imiz keyifli sohbette, özellikle Türkiye nin tan t m ve turizmimizin gelece ini konu ettik. With his hospitality, ever-smiling face, love for his country and sense of service, Mr. Özaslan is a real tourism person. This is the very reason why he was chosen The Bureaucrat of the Year in 2007 by Southern Aegean Tourist Hoteliers and Hotel Managers Union (GETOB) and Skal International. In the interview we had in his office, we talked about the promotion of Turkey and the future of its tourism. Tan tma Genel Müdürü olarak görev ald n z sürede hayata geçirdi iniz sizin için önplana ç kan uygulama hangisiydi? Tan tma Genel Müdürlü ünün ana görevi ülkemizin kültürel ve turizm de erlerini, potansiyelini, içeride ve d flar da tan tmak ve bunu ülkesel bir talebe dönüfltürerek turist çekmektir. Tan t m çok genifl bir kavram. Biz sektörel tan t m yap yoruz, yanl fl anlafl lmamal. Ülkemizin tan t m ile ilgili çeflitli branfllarda birçok kamu kurum ve kuruluflu var. Görevde oldu um üç y l boyuncu büyük bir zevk ve heyecanla çal flt m. Bu dönemde, rutin ifllerimizin yan s ra di er dönemlere göre kültürel tan t ma a rl k verdik. Kültürel de erlerimizi yurtd fl nda tan tacak birçok uluslararas serginin aç lmas na yard mc olundu. Bunun d fl nda baflta ana pazar ülkelerimiz Rusya ve Almanya da olmak üzere, ülkemizi ticari anlamda pazarlayan tur operatörleriyle/ seyahat acentalar yla iflbirli i yaparak ülkemize yönelik her türlü tan t m faaliyetlerinin maliyetlerine ortak olduk. Ayn zamanda binlerce seyahat acentas ve tur operatörünün sat fl elemanlar n ülkemizde a rlad k. Bununla birlikte yahoo, expedia vb. en önemli portallarda tan t m ve reklam kampanyalar m za a rl k verdik. Yeniledi imiz web sitemiz a, bilgi içeri inin yan s ra pazarlama a da kazand rd k. Son bir geliflme Microsoft ve Bakanl m z n ortak çal flmas yla Anadolu antik kentleri/ eserleri internet sitemizde üç boyutlu olarak sunuluyor. Tabi önemli olan AR-GE çal flmalar yd. Bu amaçla tan tma genel müdürlü ünde bir yap lanma gerçeklefltirdik. 37 ülkede 40 büromuz var. Genel müdürlü ümüzde her ülkenin uzman bulunmakta. Tüm ifllemleri uzmanlar yürütüyorlar. Bu da yap lanma aç s ndan önemli bir de ifliklikti. Bütün bunlar yaparken de hep sektörle birlikte hareket etmeye çal flt k. nsanlar art k bir fley sat n almadan önce internetteki forumlar arac l yla o ürünü/ hizmeti kullanan kiflilerin fikirlerine kolayl kla ulaflabiliyorlar. Bu uygulamaya goturkey.com da da yer verilece ini duyduk. Evet do ru. Ayr ca önümüzdeki günlerde ülkemize gelen yabanc lar n foto raflar yla birlikte izlenimlerine yer verece imiz bir yar flma yap lacak. Bizim için önemli olan ülkemize gelen yabanc lar n buradan mutlu bir flekilde ayr lmas d r. En büyük tan t m arac budur. Yüzde yüz memnuniyet sa l yorsan z bunun ölçüsü di er reklam-tan t m araçlar yla karfl laflt r lamaz. Halkla liflkiler Müdürümüz Gülça Özmermer, Sn. Özgür Özaslan ile Bakanl kta görüfltü... Which of your actions in your career as the promotional general manager do you think was the most outstanding? The main task of the promotional office is to promote all national assets and potentials with cultural and touristic significance in and out of the country and to make them desirable to tourists. Promotion is a very comprehensive concept. We have to make it clear that our promotion targets the sector only. There many public institutions and organizations working on various aspects of the promotion of the country. In the three years I was in the office, I worked with great pleasure and enthusiasm. Compared to previous terms, during this period, we focused on the cultural aspect of promotion in addition to our usual work. We helped many international exhibitions to open and advertise our cultural assets abroad. Also, we established cooperation with the tour operators and travel agencies commercially marketing our country especially in Russia and Germany, our main market countries, and shared the expenses for all the promotional activies. Furthermore, we hosted thousands of salespeople from various travel agencies and tour operators in Turkey. We also held advertising campaigns on the most important internet portals such as Yahoo and Expedia. We updated our website goturkey.com, adding a marketing network into the informational content. Through a cooperation between Microsoft and our ministry, it is now possible to visit various ancient Anatolian cities and artifacts in 3D. The most important thing was, of course, the work done in research and development. We went through a restructuring process in the office. We have 40 offices in 37 countries. We have a specialist of each country in the main office and they undertake all related work. This was an important change in the structure. We paid special attention to cooperate with the sector while taking each step. Before people buy something, they can now easily read the opinions of other people who have bought the same product or service before in specific forums on the Internet. We heard about a plan to include a section on goturkey.com where visitors to Turkey can share their thoughts. That s right. Also, we will organize a competition soon and include the tourists photographs and impressions. What is important for us is that the visitors to Turkey leave the country happy. This is the biggest advertising campaign. No other forms of advertisement is as powerful as ensuring complete satisaction. 10

11 Yeni görevinizle birlikte devam edece iniz bir proje var m? Sektörle ortak faaliyetlerimiz, kapsam daha da geniflletilerek devam edecek. Art k bizim için en önemlisi, özellikle turizm alan nda kendini göstermifl kurum ve kurulufllar n uluslararas kongrelerine ev sahipli i yapmak. Geçmifl y llarda Belçika ve Hollanda n n geçen y l da Alman Tur Operatörleri Birli i nin kongresine stanbul da ev sahipli i yapt k. Bu gibi fleyler çok önemli çünkü sektörün en üst düzeyde karar verici insanlar n kongreler vas tas yla a rlamak kal c etkiler do uruyor. Kültür y llar, kültür günleri, kültür haftalar düzenlenmesi, onur konu u ülke olma gibi çal flmalar m z var. Bütün bu çal flmalarda, her ülkenin insan n n be enisi/ e ilimleri/ tercihleri farkl oldu undan, her ülkeye farkl tan t m stratejileri uygulamaya gayret ediyoruz. Türkiye imaj n n oluflturulmas ve tan t m çal flmalar Bakanl m z taraf ndan baflar l bir flekilde gerçeklefltiriliyor. Bu çal flmalar n etkisini art rabilmek amac yla sizce de bölgesel tan t ma daha fazla a rl k verilmesi gerekmiyor mu? Son y llarda tan t m politikas farkl lafl yor. Art k ülkeler markalaflma yolunda gayret sarf ederken belirli bölgelerini, beldelerini hatta nokta itibariyle mahallelerini, sokaklar n bile önplanda tutup tan t m arac olarak kullanmak istiyorlar. Bunun çeflitli avantajlar var. Örne in global bir krizle karfl lafl ld nda, destinasyon bazl tan t m n çok faydas oluyor. Çünkü ülke geneliyle var fl noktalar n n imajlar farkl olunca daha az etkileniyorsunuz. Bu çal flmalar n tan t m ve markalaflma aç s ndan da faydas var. Ayr ca ülke genelinde genifl kapsaml faaliyetlerin/ projelerin uygulanmas zor iken noktasal bazda bir hedef tayin ettiyseniz bunu gerçeklefltirmek daha k sa vadede etkili sonuçlar veriyor. Bunun için ilgili özel ve kamu kurulufllar ile sivil toplum örgütlerinin otoriteleri tan t m noktas nda iflbirli i yapmal ve iç düzenini sa layarak bunu d flar ya iyi yans tmal diye düflünüyorum. Tur operatörlerinin Türkiye için bir sonraki y l n sat fllar genelde kas m ay nda bafllar. Hatta ngiltere de a ustos eylülden itibaren bir sonraki y l için sat fllar aç l r. Mevcut durum bu iken ülkemiz, birkaç y l öncesine kadar yurtd fl tan t m kampanyalar na nisan ay nda bafll yordu. Sizin döneminizde bu tarih oldukça öne çekildi. Sizce kaliteli müflterinin rezervasyon yapt kas m-aral k aylar nda, yani sene bafllamadan tan t m kampanyas bafllasa hedefe daha h zl var lmaz m? Son üç y ld r ihale sisteminin geliflmesiyle tan t mlar m za 1 Ocak ta bafll yoruz, aral k sonunda bitiriyoruz. Tan t m m z 12 ay sürüyor. Eskiden ihale ocakta yap l p çal flmalar ise mart-nisanda bafllard Bu gecikmeyi önlemek için yeni y ldan alt ay önce ihaleleri bafllatt k. Biraz önce de bahsetti imiz gibi o ülkenin insanlar n n kaç ay önceden karar verdiklerine ba l. Bu anlamda da her ülkenin farkl bir yap s var ancak genelde Avrupa ülkelerinin karar döneminin y l n ilk üç ay nda yo unlaflt n görüyoruz. Biz de nisan sonuna kadar bütçemizin önemli bir k sm n harcam fl oluyoruz. Ondan sonra yap lan reklamlar m z daha ziyade halkla iliflkiler (PR) çal flmalar oluyor. Son olarak eklemek istedi iniz bir fley var m? Turizm sektörünün bugün ulaflt noktay iyi idrak etmek laz m. Bugün Dünya Turizm Örgütü nün verilerine göre ortalama büyüme oran n n yüzde 4 oldu unu düflünürsek turizmimiz geçen y l yüzde 12, 2008 in ilk yedi ayl k döneminde ise yüzde 15 büyüme göstermifltir. Yani dünya ortalamas n n yaklafl k üç kat bir büyüme oran yakalad k. Bu önemsenmesi gereken bir durum. Bu her fley bitti anlam na gelmez, daha yap lacak çok çal flmam z var. Turizmin en önemli konusu ülke turizmini mevsimsellikten, k y turizminden kurtarmak olmal. Yani kas m-nisan döneminde belirli potansiyeli olan bölgelerimizi bu dönemde canl tutabilmek ana hedefimiz olmal ve alternatif turizm olanaklar yaratmal y z. Bu sa lan rsa ben ülkemizin mevcut durumun iki kat yabanc konuk a rlayaca na inan yorum. Is there a project you are planning to undertake in your new position? Our cooperation with the sector will continue on a larger scale. What is the most important for us is to host international congresses of esteemed institutions and organizations in tourism. We hosted Belgian and Dutch tour operators congress a few years ago and that of Germans last year, both in stanbul. Such organizations are very important as they have permanent effects on the top decision-makers of the sector. We are working on cultural years, cultural weeks and cultural days, and we are looking into being the honorary guest of certain events. In all these actions, we try to apply different promotional strategies in different countries as the likes, tendencies and preferences of the people of each country are different. The ministry is very successful in the creation of a positive image and the promotion of Turkey. Would you agree that we should focus more on regional promotion in order to increase the effects of the work? Policies on promotion have been changing in recent years. Now, countries are spending efforts to become a brand and they want to use certain regions, towns and even streets as promotional tools by trying to make them stand out among others. This approach has certain advantages. Because the image of the destination can be different from the image of the country in general, regions are not directly affected by global crises. It is also useful on the way to become a brand and for promotional purposes. Another advantage is that it is usually difficult to implement certain projects or activities on a national scale while it is more effective to reach smaller objectives in the short term. So, private and public organizations and civilian social groups need to cooperate in promotional activities, keep the order and make a good impression on the world outside. The sales for the following year usually begin in November for tour operators. Even in England, they start as of August and September. However, global advertising campaigns for Turkey used to start in April until a few years ago. In your term, such campaigns began to be launched much earlier. Considering the fact that high-profile customers book their holidays in November and December, would you agree that the target would be reached in a shorter time if advertising campaigns started before the actual year starts? With the development of the bidding system, we have launched the campaigns as of January 1 and finished at the end of December for the last three years, which means that the promotion continues for twelve months. Previosly, the bidding was held in January and work started in March or April. In order to prevent this delay, we held the bidding six months before the new year started. As we have mentioned earlier, it depends on when the people of a certain country choose a holiday package. Countries tend to differ on this, but generally speaking, European people make their decisions in the first quarter of the year. So, we have spent a major part of our budget by the enf of April. After that, our advertisements are usually on PR level. Is there anything else you would like to add? We must carefully think about the level tourism sector has reached today. According to the data from World Tourism Organization, tourism has grown by 4% globally. Our sector, however, displayed a growth of 12% last year and 15% in the first seven months in the year 2008, which means that we have reached a growing ratio approximately three times as big as the world average. This must be taken seriously it does not mean that our job is done. On the contrary, there is still much to do. The most important objective of the tourism of a country must be to save it from becoming seasonal or being stuck in the shoreline. That is, we must mainly aim at keeping the regions with a potential in the part of the year from November to April alive and creating options for alternative tourism. If this can be done, I believe that the number of foreign tourists visiting our country will double. Özgür ÖZASLAN kimdir? Who is Özgür ÖZASLAN? 1961 de, Ordu/Ulubey de do du. Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi flletme Fakültesi nden mezun olmas n n ard ndan 1982 de Kültür ve Turizm Bakanl nda müfettifl yard mc s olarak memuriyete bafllad y llar nda ngiltere Northampton-Kettering Tresham Institute te turizm alan nda e itim gördü. Turizm Bakanl Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc l, Teftifl Kurulu Baflkanl, Washington Büyükelçili i nezdinde Kültür ve Tan tma Müflavirli i yapt. Son olarak y llar aras nda Tan tma Genel Müdürü olarak görev ald. Temmuz 2008 de Kültür ve Turizm Bakanl Tan tmadan Sorumlu Müsteflar Yard mc l görevine atand. Turizm ve tan t m konular nda çeflitli dergilerde makaleleri de yay mlanan Özaslan, evli ve 3 çocuk babas d r. He was born in Ulubey in Ordu in After getting a degree in management from Ankara Economic and Commercial Sciences Academy, he started working for the Ministry of Culture and Tourism as assistant inspector in He received training on tourism at Northampton- Kettering Tresham Institute, England, between 1992 and He was Inspection Committee Vice President of the Ministry of Tourism, Inspection Committee President, and Cultural and Promotional Advisor at Washington Embassy. He worked as Promotional General Manager between 2005 and In July 2008, he was appointed as Assistant Advisor responsible for promotions at the Ministry of Culture and Tourism. Mr. Özaslan, married with three children, has had articles on tourism and promotion published in various magazines.

12 Nargileyi hayat olarak tan ml yor bu kültüre emek veren ustalar... Çünkü hayat oluflturan dört elementi bar nd r yor nargile: su, toprak, atefl ve hava... Su, fliflenin içinde fokurduyor... Toprak, tütünün yani tömbekinin içine konuldu u lüle nin hammaddesini oluflturuyor... Atefl, nargilenin üzerine konan korlarda... Hava ise marpuçla a za dolan dumanda... Masters who have dedicated their lives to waterpipe culture define it as life because it accommodates all four elements of life: water, earth, fire and air. Water bubbles in the bottle; earth is the material of the pipe bowl in which the tobacco is placed; fire is hidden in the red hot coal that is on the tobacco; and air is in the smoke that fills the mouth. nsano lu sa dan önce keflfetti tütünü... badet amac yla yakt klar tütün yapraklar n n verdi i keyfi fark eden insanlar, o günden beri onu hayatlar nda vazgeçilmez k ld... Birbirini izleyen uygarl klar, tarih boyunca flekillendirdi tütünü; pipo oldu, puro oldu, sigara oldu, a zlarda çi nendi. Ancak hiçbiri tütüne nargile kadar bir kültür giydirmedi... Do u kültürünün önemli bir parças olan nargilenin ad, Farsçada hindistancevizi anlam na gelen nargil sözcü ünden geliyor. Tarihe bakt m zda ise bu ad n, nargilenin do ufl biçiminden kaynaklanm fl olabilece i geliyor akla. Öyle ki hindistancevizinin d fl ndaki tütün benzeri tabakay yakan ve cevizin içine soktuklar kam flla keyif yapan Hintliler, günümüze kadar gelen bu keyifli gelene i de bafllatm fllar. Yüzy llar içerisinde de bafll bafl na bir kültür haline gelmifl nargile. O kadar ki dede torununa miras b rakacak kadar de er vermifl nargilesine... Kimi zaman sultanlar n baflucunda yer alm fl, kimi zaman yasaklanm fl. Osmanl yönetiminin yasaklad y llarda, nargile severler bu keyiften vazgeçmemifller; gizli gizli fokurdatm fllar nargilelerini. Ve gün gelmifl önemli bir simge olmufl nargile. Birisine nargile içmeyi önermek gerçek dostluk göstergesi haline gelmifl. Nanelisi, meyvelisi, güllüsü, ball s yla nargile, hem damaklar tatland rm fl hem de sohbetlerin lezzetine lezzet katm fl... çilmesi çok zaman alan nargile, acelesi olmayanlar n, hayat daha bir ferah yaflayanlar n gözdesi asl nda. Araflt rmac lar n sohbet medeniyeti, muhabbet erbab n n vazgeçilmez dostu diye tan mlamas da ondan... Bu ifllevini günümüzde de bir fley yitirmeden sürdürüyor. Çünkü tiryakilere göre tek bafl na nargile içmenin hiçbir anlam yok! Kültürümüze Osmanl lardan geçen bu gelenek, özellikle Yak n ve Ortado u da, Arap Yar madas nda, baz Afrika ülkelerinde ve Yunanistan da oldukça iyi biliniyor ve çok seviliyor. Son y llarda ABD ve Fransa da, s k tütün yasalar na karfl n, nargilenin tad n almaya bafllayan ülkelerden... ster nargile Mankind discovered tobacco before Christ. Tobacco, used in religious ceremonies, have become indispensable for people when they realized its pleasure-giving nature. Civilizations shaped tobacco in different ways throughout history they enjoyed it in pipes, cigars and cigarettes. They even chewed it. However, no other form has become a culture as much as waterpipe has. Meaning coconut, nargil in Persian, waterpipe plays an important role in the eastern culture. A study of history seems to suggest that the name might have come from how the waterpipe was born. Burning the tobacco-like layer covering the shell and sipping the juice using a straw they inserted in the coconut, Indians started the tradition of waterpipe smoking, which has been able to survive up to now. Through centuries, the waterpipe has become a culture so strong that the grandfather found it valuable enough to leave it to his grandson. Some sultans held it close, yet some banned it. During the times the Otoman palace banned it, waterpipe lovers did not give it up; instead, they kept bubbling the water in secret places. And one day, the waterpipe has become an important symbol. Inviting someone to smoke a waterpipe has become to be considered as a demonstration of real friendship. 12

13 kahvesi ister yeni-oryantalist kafe densin, nargile içilen her yer muhabbet ve huzur merkezi olarak büyük ilgi görüyor, merak uyand r yor. Nargile nin bölümleri lk bak flta çok basit bir araç gibi görünür nargile. Gelin görün ki içilecek duruma gelmesi için bin bir türlü ifllem gerekmektedir. Nargile, 'lüle, ser, marpuç ve flifle'den olufluyor. Tütünün konuldu u bölüme lüle, uzun gövdeye ser, duman n filtre edildi i suyun yer ald, hani o meflhur fokurdamalar n geldi i bölüme flifle, duman flifleden alan ve a za ulaflt ran hortuma ise marpuç ad veriliyor. Nargile içmek mafla, mefle, köfle ve Ayfle den de haberli olmay gerektirir. Bu bilgi nargile kültürünü tamamlar bir bak ma. Mafla, kor ilave etmezseniz keyif uzun sürmez. Mefle, atefli yakmakta kullan lan odunu/ mefle kömürünü anlatmaktad r. Bu da yaln zca meflenin pirnav ad verilen türünden elde ediliyor. Köfle, bu keyfin ortal k yerde yap lmayaca n vurgular. Ayfle ise servis yapan garsonlar ve servisin kalitesini anlat r. Nargile içmenin incelikleri > Nargilenin içimi sigara gibi de ildir. Havay soluk al r gibi çekmelisiniz ki içinize flifledeki su fokurdas n, tütün yans n. > Nargile fliflesi bütünüyle suyla dolu de ildir. fiiflede, suyun üzerinde bir hava bofllu u vard r. Marpuçtan nefes çekildikçe duman, bu hava bofllu undan geçerek gelir. Havan n ç kacak baflka bir yeri olmad için suda vakum yapar ve duman, suyun içine süzülüp so uyarak ulafl r içiciye. Sigarayla en büyük fark da duman n n so uk olmas d r. > Nargile sakin ve havadar mekânlarda içilir. Yüksek sesle konuflmak, gürültü yapmak, ortam n sükûnetini bozmak hofl karfl lanmaz. > Nargile ateflinden asla sigara yak lmaz. > Nargile kesinlikle yüksek bir yere konmaz. > Nargile bir dostla ortaklafla da içilebilir. Ne ki bu durumda marpuç, birlikte içilen kiflinin eline verilmez; masaya b rak l r, arkadafl n z oradan al r. Mint, fruit, rose or honey flavored waterpipes not only leave an amazing taste in the mouth of the smoker, but they also add flavor to friedly conversations. The waterpipe requires long time to smoke and is more favorable among those who are not in a hurry, who live life more leisurely. This is why researhers define it as the civilization of conversation and the insaparable companion of the conversation-lover. It stil functions the same way today because smoking a waterpipe alone makes no sense to the waterpipe lover! The tradition of waterpipe, which was carried into our culture from the Otoman times, is well-known and much loved especially in the Near and Middle East, the Arab Peninsula, some African countries and Greece. The US and France are among the countries that have lately acquired the taste of the waterpipe despite harsh regulations against tobacco. Be it called either waterpipe house or neo-orientalist cafe, any place where waterpipes are served attracts many out of interest or curiosity as centers of warm conversations and peace. Parts of the Waterpipe The waterpipe seems to be a simple object at a glance. However, it has to go through a long process in order to become smokable. The waterpipe is comprised of the pipe bowl, the body, the flexible pipe and the bottle. The pipe bowl houses the tobacco, the bottle, where the bubbling occurs, filters the smoke, and flexible pipe carries the smoke from the bottle to the mouth piece. The long body is attached to the top of the bottle. Smoking the waterpipe requires knowledge on the tongs, oak, corner and Ayfle (a Turkish female name). This knowledge seems to complete the waterpipe culture. The tongs are necessary to keep the coal alive. The oak refers to the wood from which the coal is made. The coal used in the waterpipe is only made from a kind of oak called pirnav. The corner implies that it is not to be smoked at a random place. Ayfle symbolizes the waitresses and the quality of the service. Fine details on waterpipe smoking > Smoking a waterpipe is not like smoking a cigarette. The air should be inhaled as in natural breathing so that the water in the bottle bubbles and the tobacco burns. > The bottle is not filled completely with water. There is air over the water. The smoke passes through the air and is carried along the pipe. Vacuum is created in the water because the air has no way out, and the smoke is filtered through the water and has been cooled as it reaches the smoker. The fact that the smoke is cool makes the biggest difference between a waterpipe and a cigarette. > The waterpipe is smoked in peaceful and spacious places. Loud voices, noise and disturbing behavior are frowned upon. > Never ever light a cigarette borrowing the coal from a smoker s waterpipe! > The waterpipe should never be placed on a high surface. > It is natural to share a waterpipe with a friend. However, the pipe should never be handed to the other person. Instead, it should be put on the table for the other person to pick up. 13

14 Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey Toplant endüstrisi tüm dünyada h zla büyüyor. Görece yeni olan bu sektör, bugün dünyan n her yerinde, sektöre özel fuarlar ve çal fltaylar yla tatil turizminden ayr lan bir endüstri halini al yor. ICCA veri araflt rmac lar, 2007 y l nda 6,500 den fazla etkinlik belirledi. Bu say 2006 dan 800 fazla. Ve bu rakam 2005 te, 2004 ten 479 fazla olarak 5,283 idi. Tabii ki bunlar sadece ICCA üyelerinin kaydetti i etkinlikler. Bu s n rl veriler bile bize pazar n büyümekte oldu unu aç kça gösteriyor rakamlar na göre stanbul, dünyada 19.uncu en popüler destinasyon. Taipei ise 2006 da k rk nc s radayken 2007 de ilk yirmi aras na girerek en h zl yükselifli gerçeklefltiren yeni bir hedef flehir. Ben stanbul un da 2010 a kadar çok belirgin bir yükselifl gösterece ine inaniyorum. Bu yükselifli gösterebilmek ad na, stanbul da ve Türkiye nin di er destinasyonlar nda etkinliklere ev sahipli i yapacak daha fazla mekâna ihtiyac m z var. Konunun önemi, Türk turizminde etkin olan herkes taraf ndan gün geçtikçe daha çok fark ediliyor. Böylelikle pek çok otel ya toplant salonlar n yeniliyor ya da konferans salonlar infla ediyor. Tarihi özel etkinlik mekânlar korunuyor ve dünya kalitesindeki restoranlar flehirlerin de erine de er kat yor. Istanbul un kalbinde yer alan Kongre Vadisi, bu ba lamda, Kas m 2009 a kadar tamamlanmak üzere yeniden düzenleniyor. Benzer yat r mlar ülkemizin pazar pay n art rmak amac yla Türkiye nin di er kentlerinde de devam ediyor. BST Events i, böyle bir pazar ortam nda, toplant endüstrisinde hizmet verebilmek amac yla ve bir destinasyon yönetimi flirketi olarak Bast yal Turizm bünyesinde kurduk. Artan popüleritesi nedeniyle Istanbul da da Türkiye nin di er bölgelerindeki ofislerimizle birlikte hizmet veriyoruz. BST Events; sektördeki di er destinasyon yönetimi firmalar ndan konsepti, ifl felsefesi, yarat c l, tak m ruhu, bilgisi, genifl ofis a ve Bast yal grubunun sa lam itibar yla ayr l yor. T pk grubumuzdaki di er flirketler gibi, mükemmelin izindeyiz ve hizmetlerimizde bir baflka sonucu kabul edemeyiz. Çünkü bizler; zaman n yitip giden özelli inin ve tatmin etmeyen herhangi bir tecrübeyi yeniden yaflatma f rsat m z n olmad n n fark nday z. BST Events, Avrupa ve Amerika daki ço u büyük fuar ve çal fltaylara, endüstrideki yenilikleri takip edebilmek, yeni temaslar sa lamak ve mevcut ortakl klar sürdürebilmek amac yla kat l m gösteriyor. Sonuç olarak; BST Events in kuruluflu, sadece pazar koflullar nedeniyle de il, ayn zamanda kalpten al nd için do ru bir karar. Babam diyor ki; heyecan n oldu u yerde baflar olacakt r. Ve biz heyecanl y z çünkü iflimiz bize keyif veriyor. Biz iflimizi kalpten yap yoruz. En içten sevgi ve sayg lar mla Gülflah BASTIYALI BST events CEO The meetings industry is a fast growing one in the whole world. Today, it s a seperate industry differentiating itself from leisure travel with its own specialized tradeshows and workshops organized all around the world. ICCA data researchers have identified over 6,500 events which took place in 2007, a rise of approximately 800 over And this number was 5,283 in 2005 with a rise of 479 over Of course these are only numbers registered by ICCA members but it clearly shows that this is a growing market. Among these numbers stanbul is the 19th most popular destination in the world based on 2007 figures. Taipei is the most remarkable newcomer in the top20 as it took fourtieth place in I believe Istanbul will also make a significant shift upwards until In order to be able to make this shift upwards, we need to own the facilities to host more events in stanbul and other destinations in Turkey. This importance is more and more recognized by all people involved in Turkish tourism. Therefore, most hotels are either renovating their meeting rooms, or constructing new blocks for conference halls. Historical special event venues are well maintained and world class restaurants add up to the value of the destination. The Congress Valley which is in the heart of stanbul is being rearranged to be ready by November Similar investments are taking place in other cities of Turkey as well to increase the market share of our country in this industry. In such a marketplace; we established BST Events as a DMC within the Bast yal Group in order to fulfill the growing demand in the meetings industry. We are based in stanbul for its increasing popularity along with our offices in other parts of Turkey. BST Events is differentiated from other DMCs in the industry with its concept, working philosophy, creativity, team spirit, know-how, the wide office network and the solid reputation of Bast yal Group. Just like other companies within our group; we are in pursuit of excellence and would not accept any other outcome in our services. Because we are well aware that time is perishable and there is no way to revive any unsatisfactory experiences. BST Events is present at most major tradeshows and MICE workshops in Europe and USA to keep up to date with developments in the industry, to make new contacts and to sustain existing partnerships. In conclusion; the establishment of BST Events is not only a right decision due to market conditions but also a right decision taken by the heart. My father says; where there is excitement there will be success. And we are excited because our business gives us joy. We are doing it by heart. With my best regards...

15 Hep beraber nice baflar l sezonlara dedik To many more successful seasons to come Her sezon sonu oldu u gibi, farkl bölgelerde ayn baflar için çabalayan Bast yal Ailesi nin bütün bireyleri Sezon Sonu Etkinlikleri mizle bir araya geldi. 5-8 Kas m da Side de gerçeklefltirdi imiz organizasyonumuzda hepimizin dile i, hep beraber nice baflar l sezonlar geçirmekti. Bu y l ilk kez gerçeklefltirdi imiz tavla ve bowling turnuvalar ile etkinliklerimiz çekiflmeli, bir o kadar da e lenceli paylafl mlarla bafllad. Bayan arkadafllar m z n da kat l m na f rsat veren turnuvalar, organizasyonumuza renk katt. Etkinliklerimiz çerçevesinde düzenledi imiz Alanya gezisinin ilk dura kaleydi. Dim Çay nda yedi imiz ö le yeme i ile farkl bir mekânda vakit geçirmenin keyfini ç kard k. Düzenledi imiz Sezon Kapan fl Yeme i ise hep birlikte söylenen flark lar, edilen danslar ile sezonun yorgunlu unu üzerimizden atmam za vesile olan etkinliklerimiz için güzel bir final oldu. All the members of the Bast yal family, all working to reach the same objective, gathered at the Season s End Activities, just like they do at the end of each season. In the organization, which took place in Side between November 5 and 8, we all wished for the same thing: Many more successful seasons. This year, the activities were very competitive and fun with the first-time backgammon and bowling tournaments. The female members of Bast yal family participated in the tournaments, which added color to the organization. The castle was the first stop of the Alanya trip, organized within the frame of the organization. Then, we enjoyed some time by the Dim Creek, where we also had lunch. The songs and dances during the Season s End Dinner helped get rid of the exhaustion of the season and provided a nice ending for the activities. Gülflah Bast yal Skal oldu... Gülflah Bast yal is Skal now Firmam z n bünyesinde faaliyet gösteren BST Events seyahat acentas n n CEO su Say n Gülflah Bast yal, Skal International stanbul a üye oldu. Turizm Profesyonelleri Dostluk Kulubü ne kabul edilen Say n Bast yal ya rozetini, 5 Haziran da Marriot stanbul Asia da düzenlenen yemin töreninde Skal stanbul Baflkan Say n Kemal Özyi it takt. Ms. Gülflah Bast yal, CEO of BST Events travel agency operating under the roof of our company, has become a member of Skal International stanbul. Being accepted to join the Friendship Club for Tourism Professionals, Ms. Bast yal received her membership pin, presented to her by Mr. Kemal Özyi it, Skal Istanbul Chairperson, at the oath taking ceremony held at the Marriot Istanbul Asia on June 5. Arka Bahçe de yeniden bir aradayd k We meet in the Arka Bahçe once again lk buluflmam z befl y l önce gerçeklefltirdi imiz kurum içi yay n m z Arka Bahçe nin, haziran ve a ustos ay nda yay mlad m z say lar bizi yeniden bir araya getirdi. The July and August issues of our in-house publication Arka Bahçe, the first of which was five years ago, served as a meeting ground again. Bast yal Ailesi nin fertlerinin katk - lar yla amac na ulaflan bu paylafl mlar m zla birbirimizi daha yak ndan tan maktay z. Realized by contributions of the members of the Bast yal family, the publication helped us to get to know each other better. 4 y ld r halkla iliflkiler birimimizde görev yapan, 2,5 y ld r firmam z n halkla iliflkiler sorumlusu olan Say n Gülça Özmermer, halkla iliflkiler müdürlü üne terfi etti. Say n Özmermer e baflar lar n n devam n dileriz. Ms. Gülça Özmermer, who has been with the public relations unit for four years and in charge of public relations for the last 2.5 years, has now been promoted to the post of public relations manager. We wish that her good work continues for many more years. 15

16

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Iron and Steel Industry. Turkish transcript:

Iron and Steel Industry. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Iron and Steel Industry Turkish transcript: A: Merhaba sizinle tanışabilir miyiz? B: Merhabalar. Tabii memnuniyetle. A: İsminizi

Detaylı