Türkiye de Toplantı Zamanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Toplantı Zamanı"

Transkript

1 Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009!

2

3 çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z devam ediyor Our Anatolian tours continue La Sera art k daha talyan.. La Sera is now more Italian Sezona keyifli bafllad k.. A happy start of season BST Events stanbul da.. BST Events in stanbul ES AD Yaflam da Sn. Bast yal n n analizi Mr. Bast yal s analysis in ES AD Life turizmgazetesi.com da bizden bir kalem Someone from us on turizmgazetesi.com Yaklafl m/ Approach G. Gülça ÖZMERMER Baflar Vitrin den Bafllar The Display is the first step towards success Kendini Bilmek Knowing Thyself Mehmet BASTIYALI 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! Söylefli/ Interview Özgür ÖZASLAN En iyi tan t m arac m z mutlu müflteri The best advertisement is a happy customer Kültür ve Sanat Culture & Art Nefese Dolan Keyiftir Nargile... Waterpipe: Inhaling Pleasure Bak fl Aç s Point of View Gülflah BASTIYALI Türkiye de Toplant Zaman Time to Meet in Turkey ED TÖR M erhaba! Bütün dikkatlerin küresel krize odakland flu günlerde, gönüllerimizi ayd nlatan, gurur verici bir güzellik yaflad k. Bize bu duyguyu, dünyan n dört bir yan ndan turizm sektörü temsilcilerinin kat ld Taipei deki 69. Dünya Skal Kongresi nde yap lan genel kurulda büyük bir oy fark yla Skal International Dünya Baflkan unvan na hak kazanan Say n Hülya Aslantafl yaflatt. Türkiye Skal tarihinde bir ilke imza atan Sevgili Aslantafl kutluyor, ülkemizin tan t m na sa lad katk lar n n ve baflar lar n n devam n diliyoruz. * * * Bu y l, bölgelere göre farkl l klar gösterse de genel olarak ülkemize gelen turist say s nda yüzde 15 lik bir art fl oldu unu söyleyebilmekteyiz. Bast yal çat s alt nda temsil etti imiz tur operatörleri arac l yla ülkemize gelen turist say s nda ise yüzde 20 oran nda bir art fl yaflad k. Rakamlara bak ld nda olumlu bir geliflmeye iflaret eden bu durum, gelirleri döviz, giderleri YTL olan turizmcinin kârl l na maalesef ayn flekilde yans mad. Hizmet ihraç eden sektörümüz; y llard r sürdürülen düflük kur politikas na, enflasyondan do an maliyet art fllar da eklenince neredeyse hiç kâr edemez duruma geldi. Yaflanan küresel ekonomik krizin bize nas l bir etkisi olaca n de erlendirmenin yan s ra turizmdeki hizmet kalitemizin düflmesine izin vermemek için hükümetin, ülke ekonomisinde önemli yeri bulunan sektörümüzün bu hayati problemine kal c bir çözüm üretmesini umuyoruz. * * * Dünya mass turizminden önemli ölçüde pay almay baflaran Türkiye, bir ülke için çok yönlü ve büyük getirisi olan toplant ve kongre turizminin, turizm türleri aras nda ne denli önemli bir ayr cal oldu unu ne yaz k ki geç fark etmifltir. Oysa ülkemiz; tarihi, kültürü, do al zenginlikleri ve co rafi konumuyla uluslararas toplant ve kongre turizmi için de ideal bir yerdir. Bu bilinçle son y llarda ivme kazand r lan turizmin bu alan nda hizmet vermek üzere Bast yal Turizm grubu bünyesinde BST events de pazardaki yerini alm flt r turizm sezonunu, dünya turizminin nabz n tutan üç büyük fuardan biri olan World Travel Market te yer alarak ve önümüzdeki y la umutla bakarak noktal yoruz. Sevgiyle kal n... Yönetim Yeri ve Yaz flma Adresi: 1375 Sok. No:25 D:201 Cumhuriyet flhan Alsancak zmir Tel: Faks: e-posta: Internet: Bas m Tarihi: 6 Kas m 2008 G reetings! In a time when everybody s attention is focused on the global economic crisis, we have experienced something that has made us proud. Ms. Hülya Aslantafl was elected by a great majority of votes as Skal International President during the 69th Skal World Congress held in Taipei. We congratulate Ms. Aslantafl for being a first in the history of Skal Turkey and thank her for her contributions to the promotion of Turkey. * * * We can easily say that the number of tourists to Turkey has increased by 15 percent this year even though the figure varies according to different regions. The number of tourists coming to Turkey through tour operators represented by Bast yal has risen by 20 percent. However, the figure that indicates an improvement did not reflect in the profits of the sector, in which the income is in dollars but the expenses the Turkish Lira. The service-exporting sector has become non-profitable because of the low exchange rates, which has been the policy for years, and increased costs due to inflation. We hope that our government considers how the global economical crisis might affect us and devises a permanent solution to the problem so that the tourism sector, which has an important role in the economy of the country, can keep the quality it offers. * * * Turkey has received a considerable share of the world mass tourism. However, it was late to realize the importance of meeting and congress tourism, a multi-layered and greatly profitable industry, even though Turkey is an ideal country for international meetings and congresses with its historical, cultural and natural wealth and geographical location. With this awareness, Bast yal Tourism has taken its place in this fast developing field of tourism through BST events. We end the 2008 tourism season, having participated in the World Travel Market, one of the three largest tourism fairs of the world, and looking into the coming year with hope. May love be with you... Bast yal Ailesinden The Bast yal Family 15 Hep beraber nice baflar l sezonlara dedik To many more successful seasons to come Gülflah Bast yal Skal oldu... Gülflah Bast yal is Skal now Arzu MÜMTAZ BASTIYALI Arka Bahçe de yeniden bir Bast yal Turizm flletmeleri Afi/ Bast yal Tourist Enterprises SA aradayd k Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of Board We meet in the Arka Bahçe once again Bast yal Haber Bülteni Bast yal Turizm flletmeleri Afi Yay n mtiyaz Sahibi: Bast yal Turizm fll. Afi ad na Mehmet Bast yal Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü: G.Gülça Özmermer Yaz flleri Müdürü ( ngilizce): Mustafa Bast yal Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n Ekibi: Ufku Erel, Y. Bekir Yurdakul Katk da Bulunan: Dr. Bekir Azg n Tasar m ve Bask ya Haz rl k: Grafikir Reklam ve Tan t m Hiz. Tel: Bask : Arkadafl Matbaac l k 1258 sk. No:22 Kahramanlar- ZM R Tel:

4 Anadolu turlar m z devam ediyor Our Anatolian tours continue Kuruluflumuzdan bu yana sürdürdü ümüz, baflta Yunanistan, Amerika ve sveç olmak üzere bir çok ülkeden gelen kapal gruplar n Anadolu turu programlar, bu y l gerçekleflen Bat Anadolu turlar yla devam etti. Bu y l düzenledi imiz Anadolu Turu programlar ndan biri mart ay nda gerçekleflen ve Atina dan gelen Amerikan Klasik Araflt rmalar Okulu (ASCS) akademisyenlerinden oluflan ve Prof. John Camp in tur liderli ini yapt gruptu. Di er bir önemli turumuz da, haziran ay nda Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü profesörlerinden Prof William Harris ve ö rencilerinin, stanbul dan bafllay p Antalya da sona eren 11 günlük Bat Anadolu turuydu. Since the establishment of our company, we have been organizing tours to different parts of Anatolia for closed groups from many countries, most of which are from Greece, the USA and Sweden. This year, we have organized tours to western Anatolia. One of the Anatolian tours we organized this year was for the American School of Classical Studies, comprised of academicians coming from Athens. Prof. John Camp was the leader of the tour, which took place in March. Another important tour we organized this year was for the Prof. William Harris and students from the Department of History of Art and Archeology. The 11-day western Anatolia tour, which took place in June, started from stanbul and ended in Antalya. Bu y lki gezimiz, bat da Knidos tan Marmaris e kadar olan bölge ve do uda da Antalya olmak üzere güney sahilini kapsad. Türkiye ye yap lan bu y ll k geziler, akademik e itimini tamamlam fl bir grup ö renci için her zaman bir y ll k çal flmalar n n zirve noktas n oluflturur. Bu akademisyenler ileriki y llarda büyük olas l kla kendi ö rencilerini de Türkiye ye getirecektirler. Her y l Amerikal arkeoloji ve antik çal flmalar ö rencisi ve profesörü, bat ya da güney sahilinde bulunan tarihi yerleri görmek için gelir. Havan n, sahilde zaman geçirmekten çok, gezip görmeye uygun oldu u bahar aylar nda seyahat ederiz. Bu geziler 1980 lerin ortalar ndan beri y ll k bir etkinlik olagelmifl ve okulumuz, kuruluflundan sonra Bast yal y seçen ilk gruplardan biridir. Bunun 20 y l aflan sürekli ve baflar l bir iflbirli i olmas, ifllerin iyi gitti inin kan t d r. ACSS nin eksiksiz memnuniyeti ve önerileri, çok say da di er akademik grubun da Türkiye yi Bast yal arac l yla keflfetmesini sa lam flt r. Her y l yeni tarihi yerler deneniyor ve Bast yal, giderek daha uzaktaki antik yerleflimlere ulaflma çabam zda bize yard mc olma konusunda her zaman büyük bir istek ve ustal k gösteriyor. Hem floförler hem de rehberler, özellikle de rehberimiz Y ld r m Özturhan, yollar ve tarihi kal nt lar konusunda son derece bilgililer ve grubun iyili i için hiçbir çabadan kaç nm yorlar. Antik yerleflimler, hava, manzara ve Türk insan ndan oluflan bu bütün, unutulmayacak ve olumlu bir izlenim oluflturuyor. Bast yal n n organizasyonu ve sa lad personel de bu izlenimi kat kat güçlendiriyor. Bu, y llarca sürmesini istedi imiz bir iflbirli i Prof. John CAMP In March of 2008 Bastiyali Tours arranged a trip to Turkey for the American School of Classical Studies at Athens. As always, the annual trip to Turkey is usually the high-point of a year's study for a group of advanced graduate students, who themselves are likely to bring their own students to Turkey in future years. Every year, American students and professors of archaeology and ancient studies come to see the archaeological sites along the west or south coast. We travel in the spring, when the weather is good for sightseeing rather than beaching. These trips have been an annual event since the mid-1980's and the School was one of the first groups to use Bastiyali after its foundation. For more than 20 years this has been a continuous and successful partnership, a sure sign that things are going well. Complete satisfaction and positive recommendations from the ASCS have led many other academic groups to discover Turkey through Bastiyali as well. Each year, new sites are tried, and Bastiyali has been remarkably adept and willing to help us try to reach increasingly remote antiquities. The drivers and guides, especially Yildirim Ozturhan, are amazingly knowledgeable about both the roads and the antiquities, and no effort is spared in assuring the well-being of the group. The antiquities, the weather, the landscape, and the Turkish people all combine to make a memorable and positive impression, greatly enhanced by the organization and personnel provided by Bastiyali. It is a long-term partnership which should continue for years. Prof. John CAMP 4

5 Bizim için Akdeniz havzas ndaki ülkeler (Türkiye, Yunanistan ve talya) ihtisas alan m z olan Roma arkeolojisi hakk nda zengin bilgiler veren harika kaynaklar Bu yüzden buraday z. Turumuz biterken flunu söylemek istiyorum ki tur program m z ve verilen hizmet kesinlikle beklentilerimizi karfl lad. San r m daha iyisi olamazd. Özellikle Amerikal ö renciler, kat ld klar turlarda flikâyet edecek bir fley bulurlar, ancak bu turda herhangi bir flikâyet almad k. Rehberimiz Y ld r m Bey, bilgili ve donan ml biri. Bu konuda da flansl yd k. Ald m z hizmet bizi memnun etti. Türkiye arkeoloji aç s ndan çok zengin bir ülke. Farkl bir güzergâhta tekrar gelmek istiyoruz. The Mediterranean countries such as Turkey, Greece and Italy are wonderful resources in Roman archeology, our speciality. This is why we are here. As our tour ends, I would like to point out that the tour program and the service provided perfectly met our expectations. We couldn t have asked for more. American students, in particular, usually find things to complain about; however, we did not receive any complaints on this tour. Our tour guide, Y ld r m, is very knowledgable and well-equipped, which has been a great chance for us. We are satisfied with the service we got. Turkey is very rich in archeological terms. We would like to come back for another destination. Prof. William HARRIS Sezon öncesinde Side Resort otelimizde yap lan yenileme çal flmalar çerçevesinde otelimizin talyan alakart restoran La Sera da yenilendi. Yeni dekoruyla bir talyan soka n and ran La Sera, art k hem görüntüsü hem de sundu u lezzetlerle konuklar na adeta talya da bir akflam yeme i vaat ediyor. Within the frame of the renewal work done at Bast yal s Side Resort before the season started, the Italian restaurant of the hotel has also been renewed. Looking like a real Italian street, La Sera seems to promise a dinner in Italy with its new appearance and meals it serves. La Sera art k daha talyan... is now more Italian... Sezona keyifli bafllad k A happy start of season Firmam z bünyesindeki Astral seyahat acentas, temsilcili ini yapt skandinav tur operatörleri toplulu u Thomas Cook Northern Europe ile birlikte düzenledi i Sezona Merhaba Kokteyli nde Antalya bölgesinde iflbirli i yap lan otelcilerle Side Resort otelimizin talyan restoran La Sera da bir araya geldi. Thomas Cook Northern Europe un yeni Antalya Bölge Müdürü Mette Bartholdy in de davetlilerle tan flt r ld kokteylde, Türkiye de ilk kez 31 y l önce görevlendirilen ve çeflitli idari görevlerde bulunduktan sonra son 10 y ld r grubun Türkiye Kontrat Müdürlü ü nü sürdüren Say n Ake Björk, görevini Goril Berntsdatter e devretti i de ilan edildi. Hüseyin C HANO LU, Goril BERNTSDATTER, Gustav KÖN G, Mehmet BASTIYALI, Mette BARTHOLDY Bast yal s Astral Travel Agency and Scandinavian tour operators group Thomas Cook Northern Europe, represented by Astral in Turkey, held a Season s Start Cocktail to meet with the hoteliers they work with in the Antalya region. The cocktail was held in La Sera Italian Restaurant at our Side Resort Hotel. Thomas Cook Northern Europe s new Antalya Region Manager, Mette Bartholdy, was introduced to the guests. Also, Ake Björk, who was first appointed to work in Turkey thirtyone years ago and who had been the Turkey contracts manager for the last ten years, left the post to Goril Berntsdatter. 5

6 BST Events stanbul da.. in stanbul Firmam z bünyesinde, zmir de faaliyet göstermekte olan zmir BST seyahat acentas, Say n Gülflah Bast yal yönetiminde yeniden yap lanarak BST Events markas yla toplant turizmi ve etkinlik yönetimi sektöründeki talebi karfl lamak üzere stanbul da faaliyet gösteriyor. Toplant, teflvik gezileri, konferans, özel etkinlikler, özel ilgi alanl grup seyahat ihtiyaçlar n karfl lamaya yönelik olarak kifli ve kurumlara özel programlar haz rlayan BST Events; çal flma felsefesini, okyanusu aflabilen Monarfli kelebe inden al yor. Kendilerine gelen her talebe bir t rt l, etkinlik öncesi tüm haz rl klar n koza aflamas ve etkinli in kendisini kelebek olarak niteleyen BST Events tak m, çal flmalar n zin verin BST tak m t rt llar n z güzel kelebeklere dönüfltürsün! slogan yla sürdürüyor. Address: Barbaros Bulvar No:44 D: Balmumcu/ Befliktafl STANBUL Tel: Fax: Bast yal s BST Travel Agency, originally centered in zmir, now operates in stanbul to meet the demand in convention tourism and activity management after a restructuring process under Ms. Gülflah Bast yal s supervision. Adopting the work philosophy of the Monarch butterfly, one of the few insects capable of making transatlantic crossings, BST Events offers service to both individuals and institutions by organizing conventions, incentive trips, conferences, special events and trips for special intereset groups. Considering each demand as a caterpillar, all pre-event preparation as the cocooning phase, and the event itself as the butterfly, BST Events team follows the slogan Let us turn your caterpillars into beautiful butterflies!. ES AD Yaflam da Sn. Bast yal n n analizi Mr. Bast yal s analysis in ES AD Life Ege Sanayi ve fladamlar Derne i'nin üç ayda bir yay mlad ES AD Yaflam dergisinin temmuz say s nda yer verilen " zmir Ekonomisi'nde Geçmiflten Bugüne Levanten ve Yabanc Yat r mc lar n Gücü" konulu özel dosyada Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n Mehmet Bast yal n n görüfllerine yer verildi. Avrupa n n Hayran Kald fiehirdi zmir bafll kl haberde Say n Bast yal n n konuyla ilgili düflüncelerinin aktar ld yaz n n bir bölümü flöyleydi: Levantenler asl nda Latin-Rum kökenlidir. Levantenlerin yurtd fl ndaki iliflkileri, iflbirlikleri, s k s k gidip gelmeleri sayesinde Türkiye yi dünyaya tan tt lar. zmir de hâlâ bir ekonomiden söz ediyorsak bu insanlar sayesindedir. Levantenlerin etkisiyle birçok yabanc firma ve ifladam Türkiye ye yat r m yapt. Ancak bu insanlar 6 7 Eylül olaylar ve mübadele sonucunda 1950 li y llarda kaybettik. Geçmifli göze alarak onlar n bu kente gelmelerini sa layacak bir sistem kurulmal diye düflünüyorum. ESIAD Life, the quarterly magazine published by Aegean Industry and Businesspeople Association (ESIAD), printed Mr. Mehmet Bast yal s, head of Bast yal board of directors, views in the dossier titled The Power of the Levantine and the Foreign Investor on the Economy of zmir through History in its July issue. In the news article titled zmir: the City Europe Admired, Mr Bast yal said: Levantines are in fact of Latin-Greek descent. It is because of Levantines that the world got to know about Turkey as they had strong connections and cooperations outside the country and they traveled abroad frequently. If we can still talk about economical activity in zmir, we owe these people. Influenced by the Levatines, many foreign companies and businesspeople decided to make investments in Turkey. However, we lost these people after the September 6-7 incidents in the 1950s and the following intervention. It is my belief that we should take the past into consideration and devise a system which will attract them back to this city. turizmgazetesi.com da bizden bir kalem Someone from us on turizmgazetesi.com Firmam z n yönetim kurulu üyelerinden, editörümüz Say n Arzu Mümtaz Bast yal, a rl kl olarak sektörümüze dair görüfl ve de erlendirmelerini, turizm profesyonelleri taraf ndan en çok ziyaret edilen internet gazetelerinden da paylaflmaya bafllad. Say n Bast yal, bundan önce de, befl y l aflk n bir süre, haftal k Ekonomik Çözüm gazetesinde yazmaktayd. Ms. Arzu Mümtaz Bast yal, member of Bast yal board of directors and our editor, has begun sharing her views and analyses on the sector on one of the most popular online publications among tourism professionals. Ms. Bast yal had been writing articles for five years for the weekly newspaper Ekonomik Çözüm. 6

7 APPROACH Baflar Vitrin den Bafllar The Display is the first step towards success D fl ticaret ve iliflkilerin h zla geliflti i günümüzde fuarlar, hemen her sektör için pazarlanacak ürün ve hizmetin önplana ç kart l p sergilenmesini sa layan vitrinlerdir. Bu nedenle fuarlar, al flverifl merkezlerindeki ma azalar n vitrinleri gibi ilk etkiyi oluflturma ve müflteriyi ma azaya yani ürüne/ hizmete çekmeleri aç s ndan önemlidir. Ancak bundan da önemlisi sat fl n ilk aflamas olan bu ilk etkiyi ma azada yani satt m z ürün ve hizmette de devam ettirmektir. Dünya turizm pastas ndan ald pay her geçen y l art ran ülkemiz, son y llarda, yurtiçi ve yurtd fl turizm fuarlar ndaki organizasyon baflar s ve etkili tan t mda gösterdi i geliflim ile göz doldurmufl, vitrinine verdi i önemi aç kça ortaya koymufltur. Bast yal Turizm flletmeleri Afi olarak, bu y l kat l mc konumuyla yer ald m z EMITT stanbul, ITB Berlin, MITT Moskova fuarlar da bu geliflimi do rular nitelikte baflar l ifl ba lant lar n n kurulmas na olanak vermifltir. Bu y l kat ld m z ilk yurtd fl fuar, mart ay nda 42.si gerçekleflen ITB Berlin fuar yd. Yer ald m z Kültür ve Turizm Bakanl m z n stand görsel ve ifllevsel anlamda baflar l yd. Fuar n en önemli geliflmelerinden biri Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay ile ITB Berlin Fuar flletmesi Genel Müdürü Say n Christian Göke nin Türkiye'yi ITB Berlin 2010 un resmi partner ülkesi ilan eden protokolü imzalamalar yd. Ülkemiz, yine mart ay nda gerçekleflen dünyan n en büyük 4. Fuar MITT Moskova fuar n n partner ülkesiydi. Fuarda en çok ilgiyi Türkiye stand çekti. Ünlü yazar Albert B. Stridsberg in, E er hakikatle desteklenmezse, imaj yaln zca güvensizli i ve flüpheyi derinlefltirir. sözü, ülkemizin imaj çal flmalar için de geçerlidir. Türkiye ad her y l yüzlerce turizm fuar nda birinci ve ikinci dereceden tüketicinin karfl s na ç kar l yor. Baflar l bir tan t m çal flmas yla tüketiciyi kazanmak amaç gibi görünse de aslolan; ülkemize gelen konuklar, onlara en iyi hizmeti vererek, içlerinde Türkiye ye yeniden gelme iste i uyand ran bir memnuniyetle ülkelerine göndermektir. Baflar n n alt nda yatan sihir, Türkiye ye kaç turist geldi ini belirten çizelgede de il, kaç n n mutlu/ memnun döndü ünü söyleyen say lardad r. Bu bilincin rehberli inde, turizmimizin gelece i için nice baflar l / verimli fuarlar dile iyle Fairs and exhibitions are displays where sectors exhibit their products and services, and we live in a world in which foreign trade and affairs are developing quickly. Therefore, fairs are important as they form the first impressions and attract customers towards the product and services, just like shop windows do. However, what is more important than this is to sustain that first impression formed in the ITB Berlin first step in the shop through the product or service we are selling. Turkey has increased its share of the world tourism pie year by year and performed well in domestic and international tourism fairs as well as in effective promotions, a proof of the importance it gives to its shop window. Bast yal Tourist Enterprises SA participated in EMITT stanbul, ITB Berlin and MITT Moscow, fairs that served as ground for successful business connections, which seem to prove the development. The 42nd ITB Berlin was the first international fair we participated in this year. The stand of the Turkish Ministry of Culture and Tourism, where we were also located, was very successful in visual and functional terms. One of the most important aspects of the fair was the signing of the protocol by Mr. Eru rul Günay, the Turkish Minister of Culture and Tourism, and Mr. Christian Göke, General Manager of ITB Berlin Fair Operations - a protocol which declared Turkey as the partner country of ITB Berlin Turkey was the partner country of the MITT Moscow, the third largest fair in the world, last March. The Turkish stand attracted the most attention in the fair. Unless supported with the reality, an image only deepens the distrust and suspicion. The quote by the famous writer Albert B. Stridsberg is also valid for the work being done in Turkey to improve its image. Turkey as a name is put into display in hundreds of tourism fairs for first and second level customers every year. It seems that the main objective is to win the consumer through a well-organized promotional campaign but, in fact, it is to offer the best service possible to the visitors and to create in them the desire to come again. The magic lying under success is not the table displaying the number of tourists to Turkey, but the percentage of the contented ones. Under the light of this awareness, we wish many successful and fruitful fairs for the future of the tourism of Turkey. EMITT stanbul G. Gülça ÖZMERMER Bast yal Turizm flletmeleri Afi/ Bast yal Tourist Enterprises SA Halkla liflkiler Müdürü / Public Relations Manager 7

8 KEND N B LMEK Mehmet BASTIYALI 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! 8 Öyle bir hayat yaflad m ki, cenneti de gördüm cehennemi de, Öyle bir aflk yaflad m ki, tutkuyu da gördüm pes etmeyi de. Baz lar seyrederken hayat en önden, kendime bir sahne buldum oynad m. Öyle bir rol vermifller ki, okudum okudum, anlamad m. Kendi kendime konufltum, bazen evimde, hem k zd m hem güldüm halime, Sonra dedim ki, söz ver kendine. Denizleri seviyorsan, dalgalar da seveceksin, Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin; Uçmay seviyorsan, düflmeyi de bileceksin, Korkarak yafl yorsan, yaln zca hayat seyredersin! Öyle bir hayat yaflad m ki, son yolculuklar erken tan d m. Öyle çok de erliymifl ki zaman, hep acele etmem bundanm fl anlad m! Friedrich Nietzsche den baz dizelerle bafllamak istedim bu kez yaz ma. Turizmin içinde yer alan kifliler olarak öyle bir yaflam sürmekteyiz ki, sonunda hepimiz birer Nietzsche olaca z! Olaca z olmas na da, o hiç de ilse sonunda acele etme nedenini anlam fl, oysa bizler hâlâ turizmde, özellikle kur makas nedeniyle ne olup bitti ini anlayam yoruz. Çal fl yoruz, çok say da turist gelmesini sa l yoruz ne var ki, her sene bir öncekine göre daha az kazan yoruz. flte bunu, bir anlayan varsa bizimle de paylaflmas n istiyoruz. Dünyada, turizm alan nda, tekstilde de oldu u gibi bir mucize gerçeklefltirip az zamanda çok ifller yapt k. spanya n n 50, Yunanistan n 40 y lda sa lad baflar ya biz 20 y lda ulaflt k. Hatta pek çok konuda bu iki ülkeyi geride b rakt k. Onlar n turizm sahnesini ön s ralardan seyrederken, bizlerin üstlendi i rolü ise baz m z kendine k zarak, baz m z da kendine gülerek oynad. Denizi sevdi imiz için dalgalara karfl dirençli olmay ö rendik, uçmay sevdi imiz için de düflmekten korkmad m z dosta düflmana gösterdik. Yaflad m z krizlerden her defas nda daha da güçlenerek ve yeni fleyler ö renerek ç kt k ve flov devam etmeli felsefesiyle de rolümüzü baflar yla sürdürmekteyiz. S ras gelmiflken burada; Türk turizminin, rakip ülkelerin turizm özellikleri ile aras nda çok önemli bir fark bulundu unu vurgulamak istiyorum. Özellikle spanya ve Yunanistan gibi ülkelerde turizm yat r mlar, yine turizmden elde edilen gelirlerle yap lmaktad r. Oysaki ülkemizde, inflaat ve tekstil baflta olmak üzere di er sanayi sektöründeki flah s ve I ve lived such life that I ve seen both heaven and hell, I ve experienced such love that I ve had both passion and frustration. While some watched life from the front row, I ve found myself a stage and acted. It was such a role that I ve read it over and over but haven t understood anything. I ve talked to myself, at times at home. I ve got angry and laughed at myself. Then I said, Promise to yourself. If you love the sea, you will love the waves; If you want to be loved, you will learn to love first; If you love to fly, you will know how to fall down. If you live life in fear, you just watch life go by! I ve lived such life that I ve got to know the final destinations earlier. Time is such a precious thing! That s why I ve always been in a hurry. I see it now! I wanted to start my article with a few lines by Friedrich Nietzsche this time. As professionals in tourism, we live such life that each of us will eventually become a Nietzsche! Alright, we will, but he, at least, understood why he was always in a hurry. On the other hand, we still do not know what has been going on around us because of the exchange rates. We work and we bring more tourists than the previous year, but we make less and less profit each year. We would love someone to explain the situation to us, if anybody can. As we have done in the textile sector, we have performed a miracle in the tourism sector and achieved much in a short time. Spain reached its position today in fifty years and Greece in forty whereas we did it in twenty years. We even left these two countries behind in many aspects. While they have been watching the tourism stage from the front row, we have been playing our roles sometimes getting angry at ourselves, sometimes laughing at ourselves. We have learned to stand strong against waves because we love the sea and we have shown that we are not afraid of falling down because we love to fly! We have survived crises, coming out of each one stronger and having learned of them. We keep on playing our roles with the philosophy the show must go on. By the way, I would like to point out that there is a very important difference between the nature of the tourism in Turkey and that of its competing countries. In countries such as Spain and Greece, investments in tourism are made with the profit gained from tourism itself. In our country, however, individuals and institutions in the other sectors, such as construction and textile, are encouraged by the state to invest in tourism through incentives. This has created great dynamism for the tourism of the country. Therefore, the fact that we have

9 KNOWING THYSELF kurulufllar n kazançlar n, devletin de arazi tahsisi gibi destek ve özendirmesi ile turizm sektörüne yat rmalar, turizmimize büyük bir dinamizm kazand rm flt r. Durum böyle olunca, bahsini etti im ülkelerle lüks otelleriyle ünlenen Dubai kalitesindeki tesislerin ürün yelpazemizde mevcut olmas rekabet gücümüzü art r rken ülke imaj m za da olumlu katk sa lamaktad r. Ayn zamanda turizmin olmazsa olmazlar ndan özel havayolu tafl mac l da ilk olarak SunExpress gibi Türk ve Alman Devlet Havayollar deste iyle sektöre kazand r larak öncü rol üstlenilmifl, ard ndan birçok firma da bu yolda baflar grafi ini yukar tafl m flt r. Görüldü ü gibi her fley çok güzel geliflmifl ve arkas nda pek hofl bir seda b rakm flken, flimdi Nietzsche den bahsetmek de neyin nesi diyebilirsiniz. Bizler, turizm yaflam m zda Nietzsche nin dile getirdi i hemen hemen tüm serüvenlerini yaflad k. Ancak iflin özünü kavrad m z konusunda kuflkuluyum. O da, yaflamda oldu u gibi turizmde de en de erli faktörün zaman oldu u gerçe idir. flte biz, bu kavram n de erini ne yaz k ki yeterince anlayabilmifl görünmüyoruz yaz sezonu için Finlandiya dan Antalya ya haftada bir uçak göndermeyi planlayan Danimarka menfleli bir özel havayolu flirketi, bu iste ini a ustos ay nda Ulaflt rma Bakanl m za iletir. Bu talep, kimi gerekçeler öne sürülerek, Size mart ay nda cevap veririz diye karfl lan r. fiirket bu yan t karfl s nda plan n ask ya almak durumunda kalm flt r. Bu durum, bir f rsat kaç rmak suretiyle önce kendimizin, sonras nda da karfl m zdakinin zaman na sayg duymad m z n aç k bir göstergesidir. Mevlâna n n, Dünle beraber gitti, canca z m,/ ne kadar söz varsa düne ait./ fiimdi yeni fleyler söylemek laz m (*) dedi i gibi, zamanla oluflan yeni flartlarda yeni fleyler yapmak gerekmektedir. Zaman kavram n n do ru alg lanmas ve uygulanmas, kilit tafl niteli indedir. Bunun için devlet ve sivil toplum örgütlerinin otoriterlerinden oluflacak bir Turizm Planlama ve Uygulama Teflkilat n n oluflturulmas n n sektörümüzün geliflimine dinamizm kataca na inanmaktay m. Üyeleri; Turizm Genel Müdürü ya da Müsteflar Yard mc s seviyesindeki Bakanl n bir yetkilisi ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED), Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB), Türkiye Rehberler Birli i (TUREB), Esnaf ve Sanatkârlar Odas gibi sektörümüze hizmet veren birliklerin yetkililerinden oluflacak bir teflkilat n, turizm sektörünün çal flmalar n daha sa lam bir zemine oturtaca kesindir. Böylece söz konusu birlikler kendi içlerinde yapt klar periyodik toplant lar n sonuçlar n devlet yetkilerine ayr ayr sunmaktansa bir araya gelebilecek, mevcut s k nt lar n çözümü daha h zl hayata geçirilebilecektir. Türk turizminin geliflmesine fl k tutacak bu yap lanma ayr ca, dünya turizminin gelece ini öngörerek gerekli haz rl k ve altyap çal flmalar için de bize zaman kazand racakt r. Böyle bir bilinçle zaman do ru ve dikkatli kullanarak yapaca m z haz rl k ve alaca m z önlemlerle 2009 y l n n yaz sezonunda sahneye konacak olan Dünya Turizmi adl oyunun baflrolünü ülkemizin oynamamas için hiçbir neden göremiyorum. Dileyelim ki öyle olsun! facilities of the same quality as the ones in the countries mentioned above and of the quality as the ones that can be found in Dubai not only increases our strength in the competition but also contributes positively to the overall image of the country. Also, private airlines, one of the inevitables of tourism, have been added to the assets of the sector. The first of these airlines was SunExpress, which was supported by the Turkish and German Airlines. Then, many others followed and raised the bar. You might be wondering why I have mentioned Nietzsche if everything looks and sounds so good. We have experienced almost all kinds of adventure in our lives spent in tourism, as Nietzsche mentions. However, I doubt that we have grasped the essence of it all time is the most important factor in tourism as it is in life. We just do not seem to have understood the significance of this concept. A private airline from Denmark contacts the Turkish Ministry of Transportation in August and asks for permission to have a weekly flight from Finland to Antalya for the 2009 season. The reply to the request is we will answer you in March. The company now has to suspend its plans after this reply. This is a clear indication that we tend to waste both our and others time by turning down an opportunity such as this. Mevlâna once said, It all left with yesterday, my love, / All utterances belong to yesterday / We need to say new things now. ) We need to find new ways to do things in new circumstances. Understanding and using time properly is a key factor. I believe that establishing a tourism planning organization run by the state and private organizations will energize the sector. An organization consisting of members from the Tourism General Directorate or the ministry and the Turkish Hoteliers Federation (TUROFED), Turkish Travel Agencies Union (TÜRSAB), Turkish Tour Guides Union (TUREB), and the Chamber of Tradesmen and Craftsmen will definitely provide a solid ground for the work done in the sector. This will allow the unions to share their problems and find solutions more quickly by meeting with the state authorities directly instead of sending them reports stating the outcomes of periodical meetings. Such an effort will help the Turkish tourism to develop and give us time for the necessary preparations and the work that needs to be done in the infrastructure to get ready for the future of world tourism. In the light of this awareness and using time more carefully, I do not see why we should not play the leading role in the play titled World Tourism in the 2009 summer season if we prepare properly and take all precautions necessary. We hope it will come true! 9

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission,

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

stanbul, gerçek anlamda dünyaca tan nd. Hatta Türkiye de öyle

stanbul, gerçek anlamda dünyaca tan nd. Hatta Türkiye de öyle 60 Kent ve Yaflam / City and Life Eylül - Ekim / September - October 2005 / No.11 Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com Foto raflar / Photos Seda fi ktunca President chamber of architects

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı