Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004"

Transkript

1 Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation of the Wall Paintings 2004 S. Y ld z ÖTÜKEN - Nilay ÇORA AN - Bülent filer Kültür Bakanl ve Hacettepe Üniversitesi ad na yürütülen Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s 27 A ustos- 21 Kas m 2004 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Bu kampanyada kilisenin kuzey avlusunun bat s ndaki D yap s (Plan 1) ve ayn avludaki yap kal nt s n n iç ve d fl nda, kilisenin kuzey ekinin K6 bölümü d fl nda ayr ca kilisenin bat avlu güneyinde yer alan E yap s nda çal fl lm flt r (Plan 2). Bat alanda 11. yy. da zemin yükseltme amac yla yap lan toprak dolgu yay nlar m zda belirtti imiz gibi 4. yy. dan 11. yy. a uzanan süreyi kapsayan kar fl k buluntu içerir te bu alanda alt açma 1.40 m. kottan 0.30 m. ye inilerek bitirildi; eski yap kal nt s nda zemin döflemesi bulundu. Dolgudaki küçük buluntular genelde alüvyon alt ndaki ilk toprak tabakas nda, m. de, ayr ca 7. yy. buluntular n içeren m. de yo unlafl r. Bat alanda D yap s nda bu y l güneydeki kare planl yap n n güney duvar tümüyle aç lm fl ve 1.15 m. kotta bir kap, ayn duvara bitiflik enlemesine yerlefltirilen alt taflla kapat lan bir mezar ortaya ç kar lm flt r. Ayn mekan içindeki arkosolium un 1.37 m. kotta zemini düzgün kesme tafl döflelidir. Zemin üstündeki devflirme levhalar kald r ld nda örme tekni inde iki sand k mezar ortaya ç km flt r. Mezarlardaki iskeletler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü uzmanlar nca de erlendirme amac yla Ankara ya getirilmifl; kuzey mezar hizas ndaki fresko Ark. Rest. R. fller taraf ndan bir panoya geçirilerek galeride korumaya al nm flt r. Kare planl yap n n bat cephesine ayn dönemde infla edilen kuzey-güney do rultusundaki dikdörtgen planl küçük ekin ifllevi sorunludur. Bu yap 0.30 m. kottaki düzgün tafl zemin döflemelerini örten 0.90 m. kottundaki dolgu toprak üzerine Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre, conducted by Hacettepe University under the auspices of the Ministry of Culture and Tourism were carried out from August 27 th to November 21 st This campaign entailed work inside and outside Structure D to the northwest of the north courtyard (Plan 1), inside and outside the building remains in the same courtyard, the outside of K6 of the northern annex of the church as well as Structure E, to the south of the western courtyard (Plan 2). The earth filling of the 11 th century in the western area has yielded mixed finds dating from the 4 th through the 11 th century, mentioned in our previous publications. Six trenches were excavated from 1.40 m down to 0.30 m in 2004; and the floor paving of the building remains was reached. The small finds from the filling usually came from the first stratum ( m) under the alluvial layer and those dating to the 7 th century came mainly from a depth of m. In Structure D in the western area, the southern wall of the square-building was entirely exposed and a doorway at 1.15 m and a tomb, covered with six slabs and adjoining the same wall, were uncovered. The arcosolium in the same room has a floor paved with flagstones at a depth of 1.37 m. When the reused slabs were removed, twochest type graves of masonry were discovered. The skeletons were taken to Ankara for them to be examined by anthropologists at Hacettepe University. The fresco by the northern grave was transfered onto a panel by R. fller, restorer archaeologist, for preservation purposes in the gallery. 51

2 Plan 1 52

3 Plan 2 infla edilmifltir. Dolguda dikkati çeken en yo un buluntu m. de 514 deniz kabu udur. Zemin döflemesi üzerinde kuzey-güney do rultusunda uzanan duvar n uzant s kuzeyde, d flta ortaya ç kan Roma Dönemi duvarlar d r. Kuzey bölüm içindeki çal flma 2003 te bafllam fl, 2.50 m. kotuna kadar yo un moloz temizlenmifl, 2004 te ise yap - n n içinde güneyde 0.40 m. kotunda düzgün tafl levha döfleme ve toprak üzerine s vanan harç tabakas na inilmifltir. Bat duvar nda 1.25 m. genifllikte, 0.90 m. kotunda bir kap bulunmufltur. D yap s içinde en zengin buluntu 1684 veri ile kuzey yap n n iç mekan ndaki açmalard r; en yo un tabakalar 568 buluntuyla m. ve 441 buluntu ile m. kotlar d r. Maden buluntular aras nda dört sikke, bronz kap, kandil zinciri, fibula, büyük bir kap ya ait mentefle, anahtar gibi ögeler dikkati çeker. Ayn mekanda delik ifli tafl levhalar n çeflitlemeleri görülür (Res. 1). Kuzey yap n n kuzey cephesindeki arkad kemeri alüvyondan temizlenmifltir. Cephenin alt nda 0.20 m. yüksekli inde bir tafl seki ve önünde 0.90 m. kotunda harç zemin tabakas ortaya ç km flt r. Do u cephenin kuzey köflesinde d flta yap lan açmada do u-bat do rultusunda 0.42 m. kotta eski bir duvar ve 0.30 m. kotta düzgün tafl levha zemin vard r. Benzer kottaki tafl döflemeler güney yap n n d fl nda, D yap s orta bölümün içinde, kuzey yap n n iç ve d fl nda görülür. Kuzey bölümün d fl nda, bat da L biçiminde 0.64 m. genifllikte bir duvar, yap n n alt na uzan r. Duvar n s n rlad 1/3 lik bölüm 0.35 m. kotunda düzgün kesme tafl levhayla döflelidir. Kuzeyde birbirine yaklafl k paralel kuzey-güney yönünde iki duvar ve The function of the the small rectangular annex, orientated in a north-south direction and built on the western wall of the square structure in the same period, remains unclear. This structure was built on an earth filling at 0.90 m, which concealed the dressed stone pavement at a depth of 0.30 m. The 514 recovered seashells are the most worthy find, recovered from a depth of m. The wall extending in the north-south direction over the floor pavement, continues outside to the north as the Roman wall. The work on the northern part was initiated in 2003 and the extensive rubble reaching a depth of 2.50 m was removed. In 2004, a dressed stone pavement and a level of mortar plastered on top of earth was reached at 0.40 m in the southern part, inside the structure. A doorway 1.25 in width and 0.90 m elevation was found in the western wall. The trenches inside the northern structure yielded a wealth of 1684 finds during the work on Structure D. The stratum of m with 568 finds and that of m with 441 finds were the richest layers. Four coins, a bronze vessel, lamp chain, fibula, hinge belonginig to large door and keys are worthy of note amongst the finds of metal. A variety of openwork stone plaques have also been recovered from the same room (Fig. 1). The arch of the arcade on the northern facade of the northern structure was cleaned of debris and at its base, a stone bench 0.20 m in height and a floor mortar layer in front at 0.90 m was uncovered. In the trench outside the northern corner of the eastern facade is an ancient 53

4 Res. 1 / Fig. 1 Res. 2 / Fig. 2 aralar nda 0.34 m. kotunda harçl zemin bulunmufltur. D yap s içinde ve d fl nda güney, kuzey ve bat alanlarda ortaya ç kan duvarlar Roma Dönemi ne ait olup ifllevleri genel bir çal flmada sunulacakt r. Kilisenin kuzey ek yap s K6 bölümü d fl nda, yap lan kaz da belirginleflen do u-bat yönündeki duvar n oturma kotu 1.10 m. üst kotu ise 3.24 m. dir. Bu nedenle duvar yy. yap dönemlerine tarihleyebiliriz te kilisenin bat s ndaki avluyu s n rlayan E yap s nda çal fl lm flt r. Avlu güney ve bat dan iki katl yap larla, do uda kilisenin d fl narteksiyle çevrelenir; yap n n alt kat mekanlar ndan bat daki Peschlow un plan nda ifllenmifl, ancak mimari ve ifllev özellikleri tart fl lmam flt r. Avlunun güney ve bat s ndaki iki katl mekanlardan oluflan E yap s nda, güneyindeki mekan n alt kat n dolduran alüvyon temizlenmifltir (Plan 2, Res. 3). çte 14.00x 3.75 m. boyutlar ndaki yap ya girifl, do u cephedeki yuvarlak kemerli bir aç kl kla sa lan r. Mekan duvar payeleri üzerinde yükselen üç bas k yuvarlak kemer ve bir kemerli kap ile befl bölüme ayr l r. Yap da pencere yoktur; güney ve kuzey duvarlarda kare nifller ve d fltaki arkosolium hizas nda mazgal tipinde bir aç kl k bulunur. Örtü sistemi do u-bat yönünde düzensiz beflik tonozdur. çte yap lan sondajda eksi 0.30 m. kota kadar toprak boflalt lm fl, ancak zemin döflemesi bulunamam flt r; beden duvarlar 0.00 m. kotta topra a oturur. Duvar örgüsü kaba yonu kesme tafl, tonozda ise moloz taflla örülmüfltür. Yap da ortaya ç kan 4604 küçük buluntudan en önemlileri s rl seramikler (Res. 2) ve Avrupa kökenli üç gümüfl sikkedir. wall at 0.42 m and a dressed stone pavement at 0.30 m. Stone pavings at similar depths are also found outside the southern structure, inside the middle part of Structure D and both inside and outside the northern structure. Outside the northern part, an L-shaped wall to the west extends under the structure. The 1/3 area bordered by the wall has a dressed stone paving at 0.35 m. To the north are two walls, almost parallel to each other, and a mortar floor between at 0.34 m. The walls uncovered in the north, south and western parts inside and outside Structure D date from the Roman Period and will be presented within a general study. Excavations outside K6 of the northern annex of the church exposed a wall built in an east-west direction. The wall s base is at 1.10 m and reaches an elevation of 3.24 m. It is therefore possible to date it to the building phases of the 11 th -12 th century. Work was also conducted in 2004 on Structure E, bordering the western courtyard. The courtyard is surrounded by two-storied structures to the west and south, while with the outer narthex of the church borders it to the east. The western room in the lower story of the structure is shown in the plans by Peschlow but no comment was made regarding either its architecture or its function. The two-storied Structure E bordering the courtyard on the south and west was cleaned of the alluvial filling in the ground floor (Plan 2, Fig. 3). This structure measures 54

5 Yap n n kuzey cephesine bitiflik arkosolium içinde yer alan 1118 tarihli fresko kitabe Peschlow a göre bir terminus post quem dir. Bas k tonozlu olmas, yap n n penceresinin olmamas ve bir kafatas buluntusu gömü yerine iflaret eder kaz s nda 22 sikke bulunmufl; bunlardan onüçü okunmufltur. ki sikke Roma, alt sikke Bizans ve bir sikke Selçuklu Dönemi ne aittir. Ortaça a ait dört gümüfl sikke ise Avrupa kökenlidir. Bizans Dönemi sikkeleri aras nda II. Basileios dönemine ait Anonim A2 daha önce bulunan befl örnekle dikkati çeker; I. Alexios Komnenos döneminde yap lan bat avludaki arkosolium un yan s ra bu imparatora ait kaz m zda bugüne kadar dört sikke bulunmas Akdeniz çana nda Myra kentinin ekonomik olarak rahatlad na iflaret eder te Bizans Anonim H grubuna ait X. Konstantin ve VII. Mikael Dukas sikkelerine bu y l bir örnek daha eklenmifltir. Daha önceki y llarda ortaya ç kan 7. yy. Heraklios ve o lu sikkelerinin yan s ra bu y l ilk kez mparator Phokas ve mparator Heraklonas ve II. Konstans sikkeleri bulunmufltur ün en önemli sikkesi Selçuklu Sultan II. zzettin Keykavus a ( ) aittir te Nikolaos Kilisesi nin güneyindeki mezar odas nda Nikolaos siklusuna ait 11 duvar resminin restorasyonu tamamlanm flt r. Bu sahnelerden Nikolaos un bir hastay iyilefltirmesi (Res. 4), Nikolaos un Basileos u Araplardan kurtar fl, Deniz mucizesi, Nikolaos un çocu u 14.00x3.75 m on the inside. It is accessed via the roundarched doorway in the eastern facade. The room is divided into five bays with three low-arches rising on pilastres and a round-arched doorway. No windows have been found;, but there are square niches in the south and north walls and a loophole aperture at the level of the arcosolium on the outside. The room is covered by an irregular barrel vault in an east-west direction. The sounding inside reached m but revealed no floor. The walls rest on the earth at 0.00 m and they are built from roughly cut stones, while the vault is of rubble. Among the 4604 small finds recovered here, noteworthy are the glazed pottery (Fig. 2) and three silver coins. The fresco inscription dating to 1118 in the arcosolium provides a terminus post quem according to Peschlow. The fact that this structure lacks windows, it has lowarched vault and a skull recovered from here suggest its function as a burial site. 22 coins, 13 of which have been identified, were found during the 2004 campaign. Two are Roman, six Byzantine and one is Seljuck. Four medieval silver coins are of European origin. An Anonymous A2 from the reign of Basileios II is noteworthy amongst the Byzantine coins, with five other examples recovered previously. Alongside the arcosolium built in the western courtyard during the reign of Emperor Alexis I Komnenus, four Res. 3 / Fig. 3 55

6 coins dating from the reign of the same emperor that have been recovered during the course of our excavations suggest that Myra s economy prospered during the reign of this emperor. A further example of Byzantine Anonymous H coins of the Emperors Constantine IX and Michael VII Doukas was found in this year s campaign in addition to the 7 th century coins of Heraklios and his son Constans II recovered in past campaigns. The most important coin found in 2004 dates from the reign of the Seljuck Sultan Izzeddin Keykavus II ( ). Res. 4 / Fig. 4 olmayan bir kad na yard m, üç general hapiste, üç generalin Nikolaos a teflekkürü, üç general Konstantin önünde sahneleri ve üç bekâr k z n öyküsü ortaya ç kar lm flt r. Ayr ca mekandaki büst fleklinde yedi aziz, baflmelek ve piskopos figürleri ile ayakta tasvir edilen 25 tek aziz, piskopos, martir ve keflifl figürlerinin koruma ve onar m çal flmalar tamamlanm flt r. Kitabeleri okunan figürler, kuzey duvarda bat dan ikinci niflin kemer iç yüzeyinde; H. Abibos, H. Samonias ve H. Gurias; güney duvarda bat daki niflin duvar ve kemer iç yüzeyinde H. Eutymios, H. Antonius, H. Sabas, H. Abibos, H. Ephraim Syros, H. Stilites, Hosios Teodosius Sönebiark; ayn duvarda bat dan ikinci niflin duvar ve kemer iç yüzeylerinde, H. Eleutherius, H. Polykarpos, H. Nikandros tur. Ayr ca restorasyon çal flmalar sonucu ikonografik özellikleri belirginleflen, ancak kitabesi okunamayan baz azizlerin H. Theodoros Studites ve H. Stephanos oldu u anlafl lm flt r. The restoration of 11 wall paintings from the St. Nicholas cycle in the southern burial chamber was completed in The scenes of: Nicholas healing a patient (Fig. 4), Nicholas saving the Basileios from the Arabs, The Miracle sea, Nicholas helps a childless Woman, The Three Generals in prison, The Three Generals thank Nicholas, and The Three Generals before Constantine and the story of Three Maidens have been revealed. In addition, seven figures, busts depicting saints, archangel and bishops as well as 25 other standing full single figures of saints, bishops, martyrs and monks have been conserved and restored. The saints identified are as follows: H. Abibos, H. Samonias and H. Gurias on the inner side of the arch of the second niche from the west on the north wall; H. Eutymios, H. Antonius, H. Sabas, H. Abibos, H. Ephraim Syros, H. Stilites, Hosios Theodosios Sönebiark on the inner and outer sides of the arch of the western niche on the south wall; H. Eleutherius, H. Polycarp and H. Nicandros on the inner and outer sides of the arch of the second niche from the west on the south wall. Due to this restoration, two other saints, whose inscriptions could not be read, were identified from their iconography: H. Theodoros Studites and H. Stephanos. 56

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar:

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar: Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2006 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

27. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

27. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 27. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2005 ANTALYA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI Yayın No:

Detaylı

Tarihi Kentler / Historic Cities

Tarihi Kentler / Historic Cities Tarihi Kentler / Historic Cities May s-haziran / May-june 2006/ No.15 An tlar ve Tarihiyle Antalya - Kaleiçi* Antalya Kaleiçi (Old City) With its Monuments and History Makale ve foto raflar / Article -

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2010-8. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2010-8. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2010-8 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

COLLOQUIUM ANATOLICUM

COLLOQUIUM ANATOLICUM INSTITUTUM TURCICUM SCIENTIAE ANTIQUITATIS TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COLLOQUIUM ANATOLICUM ANADOLU SOHBETLERİ X Ayrıbasım /Offprint 2011 INSTITUTUM TURCICUM SCIENTIAE ANTIQUITATIS TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ

Detaylı

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde 6 Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde Çizim: Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR Grafik Tasarım: Şule ERDİLMEN GENEL BİLGİLER OVERVIEW 8 GENEL BİLGİLER Niğde İli ülkemizin iç Anadolu

Detaylı

Midas. Frigler ve efsanevi krallar. Kybele. Phrygians and their legendary king Midas. Anadolu Uygarl klar / Anatolian Civilizations

Midas. Frigler ve efsanevi krallar. Kybele. Phrygians and their legendary king Midas. Anadolu Uygarl klar / Anatolian Civilizations 120 Anadolu Uygarl klar / Anatolian Civilizations Mart-Nisan / March - April 2005 Seramik Türkiye Nezih Baflgelen Arkeolog / Editör Archaeologist / Editor Frigler ve efsanevi krallar Phrygians and their

Detaylı

Müze-i Hümayun dan Günümüze stanbul Arkeoloji Müzeleri Istanbul Archaeology Museums from Imperial Museum (Müze-i Hümayun) to the Present

Müze-i Hümayun dan Günümüze stanbul Arkeoloji Müzeleri Istanbul Archaeology Museums from Imperial Museum (Müze-i Hümayun) to the Present Arkeoloji / Archaeology Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Müze-i Hümayun dan Günümüze stanbul Arkeoloji Müzeleri Istanbul Archaeology Museums from Imperial Museum (Müze-i Hümayun) to the Present Arkeolog

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Projesi kapsamında

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA TARİH VE COĞRAFYA Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta,

Detaylı

restorasy n 63 Ruba Kasmo, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay

restorasy n 63 Ruba Kasmo, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Ruba Kasmo, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Ruba Kasmo Y. Mimar, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Prof.Dr. Zeynep Ahunbay İTÜ Mimarlık Fakültesi restorasy n 63 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2013

Detaylı

T.C. GÜMÜfiHANE VAL L

T.C. GÜMÜfiHANE VAL L T.C. GÜMÜfiHANE VAL L gezi rehberi / travel guide 10 Günümüzdeki Gümüflhane Contamporary Gümüflhane 24 Geçmiflten Günümüze Gümüflhane Gümüflhane From Past to Present 46 Gümüflhane Kültürü Gümüflhane Culture

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI SEVEN NEW WONDERS OF THE WORLD Antalya... Venedik... Safranbolu... Kyoto Antalya... Venice... Safranbolu... Kyoto

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Ayrıbasım /Offprint 2008

Ayrıbasım /Offprint 2008 Ayrıbasım /Offprint INSTITUTUM TURCICUM SCIENTIAE ANTIQUITATIS TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COLLOQUIUM ANATOLICUM ANADOLU SOHBETLERİ VIII ISSN 1303-8486 ISBN 978-605-5607-04-3 COLLOQUIUM ANATOLICUM

Detaylı

ÜSKÜDAR. turizm. rehberi ÜSKÜDAR. tourism guide

ÜSKÜDAR. turizm. rehberi ÜSKÜDAR. tourism guide ÜSKÜDAR turizm rehberi ÜSKÜDAR tourism guide Yay nlayan Üsküdar Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Municipality of Uskudar Press and Public Relation Office Publications Editörler - Edited

Detaylı

Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art

Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art Sempozyum // Symposium Orta Çağ da Anadolu da Kültürel Karşılaşmalar: Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art 15 Mayıs

Detaylı

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal Çal fl nca oluyor. KOCAELi BÜYÜKfiEHiR BELEDiYESi BASIN-YAYIN VE HALKLA ilifikiler DA RESi BAfiKANLI I YAYINLARI 13 METROPOLITAN MUNICIPALITY OF KOCAELi-PUBLICATION OF DEPARTMENT OF MEDIA AND PUBLIC RELATIONS

Detaylı

Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme

Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme Özet Ali KILCI Arkeolog -Sanat Tarihi Uzman VGM T ürkiye nin Trakya topraklar ile bafllayan Balkan Yar madas, Arnavutluk, Bulgaristan,

Detaylı

Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi

Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi Özet lasik dönem Osmanl mimarisinin örne i olan Haydarpafla K Külliyesi cami, çifte hamam ve bir çeflmeden oluflmaktad

Detaylı

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2015 APRIL-MAY-JUNE 2015 SAYI 17 ISSUE 17

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2015 APRIL-MAY-JUNE 2015 SAYI 17 ISSUE 17 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2015 APRIL-MAY-JUNE 2015 SAYI 17 ISSUE 17 HILTON ANTAKYA MÜZE OTEL ANTAKYA HILTON MUSEUM HOTEL BATMAN MÜZESİ MUSEUM OF BATMAN LATRİNA LATRINES İLYAS BEY KÜLLİYESİ İLYAS BEY COMPLEX

Detaylı

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62 içindekiler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012 SAYI 6 ISSUE 6 AFRODİSİAS Her çağda biri, onu tutkuyla sevdi Zamansız sadeliğin adresi REZAN HAS MÜZESİ BURHAN DOĞANÇAY Devlerin Savaşı

Detaylı

GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ

GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ Ulu Cami Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden olan ve İslam dünyasının en önemli 5 mabedinden biri olarak gösterilen Ulu Cami, Bursa nın en büyük ve en görkemli

Detaylı

28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2010 İSTANBUL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýn No: 3266-2 Kültür

Detaylı