AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR"

Transkript

1 SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Bar fl S PAH (Marmara Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R (Galatasaray Üniversitesi) Yrd. Doç. Kerem SARIO LU ( stanbul Üniversitesi) 1

2 SMMMO Yay n No 99 Grafik ve Uygulama: Evren Günay Bask ve Cilt EUROMAT ENTEGRE MATBAACILIK ANON M fi RKET Sanayi Caddesi, No: Çobançeflme-Yenibosna/ STANBUL Telefon: (0212) (pbx) Faks: (0212) SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 fiiflli/ STANBUL Telefon: (Yay nda Kataloglama Bilgisi) Seçilmifl Türkiye finansal raporlama standartlar : aç klamalar ve uygulamalar / Cemal bifl... [ve öte].; editör. Volkan Demir, 2. bs.- stanbul: SMMMO, s.; 24 sm.- ( stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Yay nlar ; 99) Kaynakça var. ISBN: I. Yap t Ad 1. Finansal Raporlama 2. Finansal Raporlama - Standartlar

3 SUNUfi Muhasebe mesle i, günümüzde en dinamik mesleklerden biri haline gelmifltir. Bunun nedenleri olarak; teknolojik geliflmeler, ulusal ve uluslararas geliflmeler ve bu geliflmelere paralel yap lan düzenlemeler say labilir. Küresel sermayenin dolafl - m h zland kça etkileri muhasebe mesle ine yans maktad r. Ülkeler vergi gelirlerini art rmay hedeflerken, iflletme üzerindeki hak sahipleri de iflletmelerini de erli hale getirmeyi hedeflemektedirler. Tüm bunlar muhasebe mesle inin genifl bir uygulama alan bulmas n sa lamaktad r. Bu durum muhasebe meslek mensuplar n n uzmanlaflmas n ve kurumsallaflmas n gerektirmektedir. Eskiden muhasebe meslek mensuplar n n üretti i bilgilerin kullan c s devletin kurumlar iken bu kullan c lar n say s artm fl ve finansal bilgi kullan c lar haline gelmifltir. Finansal bilgi kullan c lar n n talep etti i bilgiler iflletmelerin muhasebe ilke kural ve kuramlar na göre haz rlad klar finansal tablolard r. Bu finansal tablolar n dürüst, tarafs z ve gerçe e uygun sunumu finansal bilgi kullan c lar na iflletme ile ilgili talep edilen bilgilerine aktar lmas n sa lamaktad r. Ülkemizde; Avrupa Birli i ne girifl sürecinde olmam z, uluslararas finansal düzenlemelerin etkilerinin yans mas (Basel II) ve ulusal düzenlemeler (Yeni TTK Tasar s ) iflletmeler taraf ndan haz rlanacak finansal tablolar n önemini art rmaktad r ve finansal tablolar n Uluslararas Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar na (UMS ve UFRS) uygun olarak düzenlenmesini gerektirmektedir. Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK) bu geliflmelere uygun finansal tablolar n haz rlanmas amac yla UFRS lere tam uyumlu standartlar seti yay nlam flt r. Önümüzdeki günlerde yasalaflmas beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu ve uluslararas ve ulusal finansal kurumlar ve iflletmeleri yak ndan ilgilendiren Basel II gibi geliflmeler dikkate al nd nda Türkiye Finansal Raporlama Standartlar n n önem kazanaca ; iflletmelerin ve muhasebe mesle inin, bu geliflmelerden etkilenece i de aç kt r. Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Kurulu, Halka Aç k Olmayan fiirketlerin de finansal raporlar n UFRS ye uyumlu düzenlemeleri için bir çal flma bafllatm fl ve Halka Aç k Olmayan fiirketler için UFRS tasla n yay nlam flt r. Ülkemizde de TMSK, Halka Aç k Olmayan fiirketler için TFRS ile çal flmalar n devam ettirmekte ve uluslararas geliflmelere paralel bu standart tasla n yak n zamanda yay nlay p kamuoyunun görüflüne açmay planlamaktad r. Bu geliflmeler önümüzde süreçte mesle imizin geliflim ve de iflimini sa layacakt r. stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas olarak, yaflanan ve yaflamaya da devam edece imiz mesleki geliflim sürecine uyum sa layabilmeyi amaç edinerek Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar isimli aç klamal ve uygulamal bir kitap, meslektafllar m z n kullan m na sunulmufltur. Kitap; Prof.Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi), Doç.Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi), Doç.Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi), Doç.Dr. Bar fl S PAH (Marmara Üni- 3

4 versitesi), Yrd.Doç.Dr. Volkan DEM R (Galatasaray Üniversitesi), Yrd.Doç.Dr. Kerem SARIO LU ( stanbul Üniversitesi) taraf ndan haz rlanm flt r. Kitab n yazarlar na mesle imize ve meslektafllar m za yapt klar katk lardan dolay teflekkür ediyor, bu kitab n tüm meslek mensuplar m za ve di er ilgililere yararl olmas n diliyorum. Sayg lar mla, Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan 4

5 ÖNSÖZ Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu nun yay nlad Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na (UFRS) tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (TFRS) esas al narak haz rlanan bu çal flmada, standart setinde yer alan ve meslek mensuplar için öncelikli önem arz eden standartlar esas al nm flt r. Bunun nedeni, Halka Aç k Olmayan bir çok iflletmede yay nlanan standartlar n birço unun kullan lmas n gerektiren faaliyetlerin bulunmay fl d r. Ancak standart setinin tam set olarak uygulanmas n n zorunlu oldu u da unutulmamal d r. Bu nedenlerden dolay da kitab n ismi Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar olarak düzenlenmifltir. Haz rlanan bu kitap, meslek mensuplar n n standartlar ile ilgili uygulama ihtiyaçlar gözönüne al narak tasarlanm flt r. Bu nedenle de standartlarda yer alan aç klamalar mümkün oldu unca k sa tutulmufl ve örneklere yer verilmeye çal fl lm flt r. Kitaptan yararlanacak olanlar n, standart aç klamalar ile ilgili daha genifl bilgiler edinmek istemeleri durumunda TFRS setine baflvurmalar yararl olacakt r. Kitapta verilen örnekler ve yap lan uygulamalar, mevcut tekdüzen hesap plan esas al narak haz rlanm flt r. Tekdüzen hesap plan nda meydana gelebilecek de iflikliklere göre kitab n di er bask nlar nda bu durum dikkate al - nacakt r. Kitapta toplam 14 bölüm ve 3 adet de uygulama bulunmaktad r. Bölümler; Kavramsal Çerçeve ve 16 adet temel standard n aç klama ve uygulamalar ndan oluflmaktad r. Standartlar farkl yazarlar taraf ndan haz rlanm fl ve bölümlerin bafl nda haz rlayan yazar belirtilmifltir. TFRS lerin ülkemizde uygulama sürecinin h zlanaca gözönüne al nd - nda, bu çal flman n meslek mensuplar na ve di er ilgililere yararl olmas amaç edinilmifltir. Kitab n haz rlanmas konusunda bizleri teflvik eden ve kitab n meslek mensuplar na ulaflmas na kadar geçen süreçte her türlü destek ve katk y esirgemeyen stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas Baflkan Say n Yahya ARIKAN a ve tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ne, ayr ca kitab n dizgisini özenle gerçeklefltiren Say n Evren GÜNAY a teflekkür ederiz. Bütün hatalar taraf m za ait olan, katk ve elefltirileri bekledi imiz Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar isimli kitab m z n, tüm meslek mensuplar na ve konu ile ilgili herkese yararl olmas n dileriz. ED TÖR: Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi 5

6 6

7 Ç NDEK LER Sunufl 3 Önsöz 5 1. Bölüm Finansal Tablolar n Haz rlanmas ve Sunulmas ile lgili Kavramsal Çerçeve 9 2. Bölüm TMS 1 Finansal Tablolar n Sunuluflu Bölüm TMS 7 Nakit Ak fl Tablolar Bölüm TMS 21 Kur De ifliminin Etkileri Bölüm TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Bölüm TMS 2 Stoklar Bölüm TMS 18 Has lat Bölüm Finansal Araçlar 123 TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 9. Bölüm TMS 16 Maddi Duran Varl klar ve Maddi Duran Varl klarda De er Düflüklü ü Bölüm TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varl klar Bölüm TMS 17 Kiralama fllemleri Bölüm TMS 19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar Bölüm TMS 37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar Bölüm TMS 12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) Bölüm Uygulamalar 259 7

8 8

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

6-10 Aral k 2006 tarihleri aras nda K br s ta 10. Türkiye Muhasebe Standartlar

6-10 Aral k 2006 tarihleri aras nda K br s ta 10. Türkiye Muhasebe Standartlar mali ÇÖZÜM 173 TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU X DAN MESLEKTAfiLARIMIZA MESAJLAR Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ* Öz 6-10 Aral k 2006 tarihleri aras nda K br s ta 10. Türkiye Muhasebe Standartlar Sempozyumu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin Konca 1 S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin konca stanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Goodyear Lastikleri T.A.fi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55 www.goodyear.com.tr

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı