Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), , (4), , 2007 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma Ayşin DEMİRHAN 1, Ömer Faruk YEŞİL 1, Abdunnasır YILDIZ 1 ve Kadri GÜL 2 1 Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 21280, Diyarbakır 2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır (Geliş/ Received: ; Kabul/ Accepted: ) Özet: Bu çalışmada, Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kum., Pleurotus florida Fovose, Schizophyllum commune Fr; Helvella leucomelaena (Pers) Nannf. ve Amanita virosa (Fr.) Bertillon un etil asetat, kloroform, aseton ve etil alkol ekstreleri hazırlanarak disk diffüzyon yöntemi ile Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aureginosa ATCC ye karşı bu ekstrelerin antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır. En yüksek antibakteriyal aktivite; E. coli de P. florida nın kloroform çözgeninde 13,33 mm; S. aureus da S. commune nin etil asetat çözgeninde 13, 33 mm ve P. aeruginosa da ise H. leucomelaena nın kloroform çözgeninde ise 14 mm çap olarak saptanmıştır. Bütün çalışma gruplarında test ne oranla daha düşük düzeyde antibakteriyel aktivite bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre antimikrobiyal aktivitenin; makrofungusun türüne, değişik çözgenlerle hazırlanan ekstraktlarına ve bakteri türüne göre değiştiği saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, Amanita virosa, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Helvella leucomelaena, Schizophyllum commune. *: Bu çalışma, DÜAPK-2003 FF-54 nolu ve Bölgemizde Doğal Olarak Yetişen Bazı Makrofunguslar ile Kullanılan Yoğurt Çeşitlerinin Antibakteriyal Etkilerinin Araştırılması konulu proje olarak desteklenmiştir. A Research on Antimicrobial Activity of Some Macrofungi Species Abstract: In this study, the extracts of ethyl acetat, chloroform, aceton and ethyl alcohol of Pleurotus ostreatus (Jack ex Fr.) Kum var. salignus, Pleurotus florida Fovose, Schizophyllum commune Fr., Helvella leucomelaena (Pexs) Nannf. and Amanita virosa (Fr.) Bertillon were investigated in respect to their antimicrobial activities against Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aureginosa ATCC by Diffision Method. The highest antibacterial activity was recorded the with ethyl acetate fraction of S. commune against S. aureus (15,33 mm zone of inhibition). The second and third widest zone of inhibition (14 mm and 13,3 mm) were recorded with the chloroform fraction of H. leucomelaena against P. aeruginosa and with the chloroform fraction of Pleurotus florida against E. coli. Compared with test antibiotic, lower antibacterial activity was recorded in the all tested group. As a results of this study it was concluded that the antimicrobial activity was depended on to species of macrofungi, the extract type and the species of bacteria used. Keywords: Antimicrobial activity, Amanita virosa, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Helvella leucomelaena, Schizophyllum commune.

2 1. Giriş Besleyici değerlerine ek olarak pek çok yenilebilen mantar türünün uzun zamandan beri dünyanın birçok ülkesinde tıbbi amaçlarla da kullanıldığı belirtilmekte-dir. Ayrıca, pek çok yenilemeyen ve zehirli mantar türlerinin de önemli tıbbi özellikleri olduğu saptanmıştır. Kültür koşullarında mantar üretme olanaklarının gelişmesi ile birlikte mantarların çeşitli hastalıklara karşı kullanımının da yaygınlaştığı gözlenmektedir. Mantarların immünolojik ve antikanser özelliklerinin yanı sıra antioksidan, antihipertensif, kolesterol düşürücü, karaciğer koruyucu, antifibriotik, antiinflamasyon, antidiyabetik, antiviral ve antimikrobiyal etkileri olduğu belirtilmektedir. Günümüzde enfeksiyonlara karşı antibiyotikler kullanılmaktadır. Bunların esas etkileri patojen mikroorganizmaların faaliyetlerinin engellenmesi üzerine olsa da, bu uygulamadan bazı yararlı mikroorganizmalar da etkilenmektedir. Ayrıca antibiyotiklerin sıkça kullanımı patojen mikroorganizmaların direnç kazanmasına ve antibiyotiklerin etkilerinin giderek azalmasına neden olmaktadır. Kontrolsüz kulla-nılan ilaç ve antibiyotikler, canlının sindirim sisteminde mevcut mikrofloradaki dengeyi commune, farmakolojik açıdan son derece önemlidir [6]. Pleurotus cinsindeki mantarların yararlı etkileri konusunda birçok makale bulunmaktadır. Tıbbi özellikleri konusunda Asya, Orta Avrupa, Güney Amerika ve Afrika da halk arasında yaygın bir inanış vardır. Kolesterol düşürücü ilaç tedavisinde lovastatin (mevinolin) ve analoglarından yararlanılmaktadır. Pleurotus cinsine ait türler mükkemel lovastatin üreticileridir ve dolayısıyla Pleourotus doğal kolesterol düşürücü etkiye sahip bir besin olarak kabul edilmektedir [7]. Makrofunguslann antimikrobiyal aktivitelerini saptamak amacıyla yapılan araştırmalarda değişik çözgenlerde hazırlanan ekstrelerin değişik test mikroorganizmalarına karşı farklı tipte antagonistik etki oluşturdukları bildirilmektedir [8, 9]. Bu bozmakta ve birçok organda rahatsızlıklara neden olmaktadır. Artan dünya nüfusu için makrofunguslar önemli bir besin kaynağı durumundadır. Ülkemizde makrofungus florasının tespitine yönelik çalışmalara ilaveten onların farmakolojik, endüstriyel ve tıbbi özelliklerinin de ortaya çıkarılmasına gerek vardır. Makrofungusların antimikrobiyal etkileri; fungal yapıda sentezlenen ve çoğunlukla organizmaya özgü bazı fenolik bileşikler, pürinler, primidinler, kinonlar, terpenoidler ve fenil proponoid türevi gibi antagonistik maddelerden kaynaklanmaktadır. Antitümoral etki gösteren en önemli maddeler ise; kalvasin, volvotoksin, flammutoksin, lentinan ve porisin denilen ve yalnızca makrofunguslardan izole edilmiş maddelerdir [1, 2]. S.commune den izole edilen polisakkarit bileşiklerin ayrıca P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, K. pneumonia, S. thyphimurium ve M. luteus enfeksiyonlarına karşı da koruyucu ve antimikrobiyal etki gösterdikleri belirtil-miştir [3, 4, 5]. Klinik çalışmalarda ve xenograph larda ciddi bir anti-kanser etki gösteren bir polisakkarit olan schizo-phyllan ın kaynağı olan Schizophyllum çalışmalara paralel olarak Tricholoma terreum dan hazırlanan ekstraktlann kullanılan test mikroorganizmaları üzerindeki antimikrobi-yal etkisinin farklı çözgenler ile elde edilmesi, denenen solventlerin çözebildiği ve bu mikroorganizmalar üzerine etkili olabilen makrofungusun değişik karakter-deki bileşenlerinin farklı etkileşiminden kaynaklanmaktadır [10]. Makrofunguslar üzerine yapılan araştırmalar sonucunda disk difüzyon yönteminde etanol ekstresinin en iyi sonucu verdiği bildirilmektedir [2]. Tricholoma terreum (Fr) Kummer den elde edilen ekstrelerin; bazı Gram (-) ve Gram (+) bakterilere karşı etkili bir antimikrobiyal aktivite gösterdiğini, fakat kullanılan maya kültürlerine karşı ise antagonistik bir aktiviteye sahip olmadıklarını tespit etmişlerdir [11]. Macrolepiota procera 426

3 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma makrofungusunden elde edilen çeşitli ekstrelerin Gram (+) ve Gram (-) bakterilere ve bazı mayalara karşı antagonistik etki gösterdiğini belirlemiş-lerdir. Özellikle E. aerogenes, C. utilis ve Hansenula sp. üzerine oldukça etkili olduğunu tespit etmişlerdir [12]. C. versicolor dan hazırlanan ekstrelerin bazı Gram(+) ve Gram (-) bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiğini tespit etmişlerdir [13]. Antimikrobiyal aktivite araştırmalarında çok çeşitli test yöntemlerinin ve test mikroorganizmalarının kullanılmakta oldu-ğu, bu yöntemler arasında ise en uygun ve güvenilir olanının Disk Difüzyon Metodu olduğu bildirilmektedir [14, 15]. Çeşitli makrofungusların antimikrobiyal aktiviteleri üzerine araştırmalarda [16, 17] farklı test mikroorganizmalarına karşı değişik çözgenlerden hazırlanan ekstrelerin farklı etkileri oluşturdukları ortaya konulmakla birlikte, disk difüzyon yöntemi uygulamalarında etanol ekstrelerinin daha iyi sonuç verdiği bildirilmektedir [2, 18]. Bu çalışmada; Diyarbakır yöresinden toplanan Pleurotus ostreatus (Jack.ex.Fr.) Kum., Schizophyllum commune Fr., Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. ve Amanita virosa (Fr.) Bertillon ile Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mantar Kültür Laboratuarında kültürü yapılan Pleurotus florida Fovose nin bazı patojen bakterilere karşı antimikrobiyal aktivitelerinin ortaya çıkarılmasını amaç-lanmıştır. 2. Materyal ve Metot 2.1. Test mikroorganizmaları: Çalışmada kullanılan mikroorganizma kültürleri Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kültür koleksiyonundan temin edilmiştir. Araştırmada; Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ATCC kullanılmıştır Makrofunguslar: Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr.) Kum., Pleurotus florida Fovose, Amanita virosa (Fr.) Bertillon, Schizophyllum commune Fr., Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf Ekstraksiyon Dicle Üniversitesi kampüs alanından toplanan P. ostreatus, A. virosa, S. commune ve H. leucomelaena ile D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mantar Kültür Laboratuarından sağlanan P. florida, oda sıcaklığında kurutulduktan sonra, aseptik şartlara uyularak havanda dövülerek toz haline getirilmiş ve 60 mesh (0.25 mm) çapındaki elekten geçirilmiştir. Rutin yöntemleri uygulamak üzere [8, 19] toz haline getirilmiş örneklerden 1 g bırakılmış ve üzerine kloroform, etil alkol, aseton ve etil asetattan 10 ml ayrı ayrı ilave edilmiştir. Her tür için ayrı olarak hazırlanan bu ekstraksiyonlar, 12 saat süreyle manuel olarak çalkalama işlemine tabi tutulmuştur. Bu şekilde hazırlanan tüm ekstreler, kullanılacağı zamana kadar +4 ºC de saklanmıştır Antibiyotik Disklerinin Hazırlanması Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesinde Disk Difüzyon yöntemi uygulanmıştır. Hazırlanan ekstreler mikropipet ile 6 mm çapındaki steril Whatman kağıtlarından yapılmış disklere 50 µl emdirilmiştir. Besiyeri olarak Tryptone Soya Broth CM 129 OXOID ve Tryptone Soya Agar CM 131 OXOID kullanılmıştır. Stok kültürlerden alınan bakteri suşları ayrı ayrı 4-5 ml. buyyonda süspanse edilerek, 2-5 saat, 37 C' lik etüvde inkübasyona tabi tutulmuşlardır. Bu süre sonunda bakteri süspansiyonu Mac Farland 0,5 yoğunluğuna steril serum fizyolojik ile hazırlandıktan sonra ekim yapılmıştır. Bakteri süspansiyonuna steril eküvyon daldırılarak karıştırılmıştır. Bu eküvyonla plağa yaygın inokulasyon yapılmıştır. Tüm petri plakları bundan sonra 5-15 dakika süre ile oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Süre sonunda petrilerin içlerine aseptik olarak farklı ekstreler emdirilmiş diskler yerleştirilmiştir. Bakterilerin inokule edildiği plaklar 35 C' de 24 saat, inkübasyona bırakılmışlardır. Süre sonunda disklerin çevresinde oluşan inhibisyon zonlarının çapları ölçülmüştür. Buna ilaveten sadece çözgenlerin emdirilmiş olduğu diskler ve kontrol olarak (=Rozatin 30 µg) diskleri kullanılmıştır [20, 21]. Tüm test mikroorganizmalarına karşı yapılan antimikrobiyal aktivite deneyleri üç paralel çalışılmıştır. Verilerin analizinde 427

4 Duncan s çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark P<0.05 olduğu zaman önemli kabul edilmiştir. 3. Tartışma ve Sonuç Bu araştırmada antimikrobiyal aktivitenin; makrofungusun türüne, ekstraktların hazırlanmasında kullanılan çözgenin çeşidine, bakterinin türüne göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır (Tablo 1, 2, 3, 4, 5). Çalışmamızda makrofunguslarla hazırlanan ekstraktların kullanılan patojen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal 1). aktivitelerin farklı olmasının nedeni; farklı çözgenlerin kullanılması, denenen çözgenlerin çözebildiği ve bu bakteriler üzerinde etkili olabilen makrofungusların değişik karakterdeki bileşenlerinin farklı etkileşiminden kaynaklanmış olabilir. A. virosa nın hiçbir ekstraktının E.coli ve P. aeruginosa ya karşı antimikrobiyal aktivite göstermediği tespit edilmiştir. S. aureus üzerine ise bütün ekstraktların inhibisyon etkisi gösterdiği, en yüksek etkiyi de kloroform ve etil asetat ekstraktlarının yaptığı belirlenmiştir (Tablo Tablo 1: Amanita virosa (Fr.) Bertillon dan elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). İnhibisyon Zonları (mm) E.coli ** 26 S.aureus 8.00 ± ± ± ± 2 22 P.aeruginosa 16 E. coli üzerine S. commune nin aseton ekstraktı en fazla antimikrobiyal etkiyi gösterirken; etil asetat ve etil alkol ekstraktlarının etkisi ise birbirine yakın olduğu saptanmıştır. S. aureus üzerine inhibisyon etki, en fazla etil asetat ekstraktında tespit edilmiştir. Aseton, kloroform ve etil alkol ekstraktlarının da benzer etki gösterdikleri belirlenmiştir. P. aeruginosa karşısında etanol ve kloroform ekstraktlarının antimikrobiyal aktivite göstermedikleri saptanmıştır. Etil asetat ekstraktlarının aseton ekstraktına göre daha yüksek inhibisyon etki gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 2). S. commune den izole edilen saf polisakkarit bileşiklerinin S. aureus, P. aureginosa, E. coli, K. peneumoniae ve S.. typhumirium karşı etki gösterdiği belirtilmiştir [3, 4, 5, 22, 23]. 428

5 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma Tablo 2. Schizophylllum commune (Fr) den elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). İnhibisyon Zonları (mm) E.coli ± S.aureus 7.33 ± ± ± P.aeruginosa ± ± 1.15 ** 16 H. leucomelaena nın bütün ekstraktlarının E. coli üzerine antimikrobiyal aktivite göstermediği saptanmıştır. S. aureus üzerine ise, kloroform ekstraktı antimikrobiyal aktivite göstermezken, etanol ekstraktının diğer ekstraktlara göre nispeten daha fazla etki gösterdiği tespit edilmiştir. P. aeruginosa üzerine kloroform ekstraktı en fazla etkiyi gösterirken; etil asetat ve etil alkol ektraktlarının antimikrobiyal aktivite göstermediği tespit edilmiştir (Tablo 3). Tablo 3. Helvella leucomelaena (pers) nannf. dan elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). E.coli ** 26 S.aureus 8.00 ± ± ± 1,15 22 P.aeruginosa 7.33 ± P. ostreatus un aseton ekstraktının patojen bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite göstermediği saptanmıştır. Diğer ekstraktlarının E. coli üzerinde birbirine benzer inhibisyon etki gösterdikleri tespit edilmiştir. S. aureus üzerine etil asetat ekstraktı en fazla etkiyi gösterirken; etanol ve kloroform ekstraktlarının birbirine yakın derecede inhibitör etki gösterdikleri belirlenmiştir. P.aeruginosa üzerine sadece etil asetat ekstraktının ise etki gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 4). 429

6 Tablo 4. Pleurotus ostreatus (Jack. Ex Fr.) Kum. var. salignus tan elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). E.coli ** 8.67± ± ± S.aureus ± ± ± P.aeruginosa P. florida nın kloroform ekstraktı E. coli üzerine en fazla antimikrobiyal aktivite gösterirken; etil asetat ve kloroform ektraktlarının da benzer aktivite gösterdikleri belirlenmiştir. S. aureus üzerine etil alkol ektsraktının, P. aureginosa üzerine de etil asetat ve kloroform ekstraktının inhibisyon etki göstermediği belirlenmiştir (Tablo 5). Tablo 5. Pleurotus florida Fovose den elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). E.coli 8.00 ± ± ± ± S.aureus 9.33± ± ± ± P.aeruginosa ± 0.00 ** 14 ± Makrofunguslann antimikrobiyal aktivitelerini saptamak amacıyla yapılan araştırmalarda değişik çözgenlerde hazırlanan ekstrelerin değişik test mikroorganizmalarına karşı farklı tipte antagonistik etki oluşturdukları bildirilmektedir [8, 9]. Bu çalışmalara paralel olarak Tricholoma terreum dan farklı kimyasallar kullanılarak elde edilen ekstraktlarının; test mikroorganizmaları üzerindeki antimikrobiyal etkisinin kullanılan çözgenlere göre değiştiği aktivitesi, makrofungusun değişik karakterdeki bileşenlerinden kaynaklandığını belirtmişlerdir [10]. Çalışmamızda; en yüksek antibakteriyal aktivite; S. aureus da S. commune nin etil asetat çözgeninde (Tablo 2); P. aeruginosa da H. leucomelaena nın kloroform çözgeninde (Tablo 3) ve E. coli de ise P. florida nın kloroform çözgeninde (Tablo 5); saptanmıştır. Bütün uygulama guruplarında test ne oranla daha düşük düzeyde 430

7 bulunmuştur. Burada, en iyi sonuç, etanol ile elde edilen ekstresinde saptanmıştır. Antimikrobiyal aktivite araştırmalarında çok çeşitli test yöntemlerinin ve test mikroorganizmalarının kullanılmakta olduğu, bu yöntemler arasında ise en uygun ve güvenilir olanının Disk Difüzyon Metodu olduğu bildirilmiştir [14, 15]. Çeşitli makrofungusların antimikrobiyal antimikrobiyal aktivite gözlenmiştir. Elde ettiğimiz bulgular diğer araştırıcıların [16, 17] elde ettiği sonuçlarla uyum içindedir. Farklı mikroorganizmalara karşı değişik çözgenlerle hazırlanan makrofungus ekstrelerinin birbirinden farklı etkileri saptandığı ve disk difüzyon yöntemi uygulamalarında en iyi sonucun etanol ekstresiyle ortaya çıktığı tespit edilmiştir [2, 18]. Çalışmamızda; en yüksek antibakteriyal aktivite; E. coli de P. florida nın kloroform çözgeninde 13,33 mm; S. aureus da S. commune nin etil asetat çözgeninde 13, 33 mm ve P. aeruginosa da ise H. leucomelaena nın kloroform çözgeninde ise 14 mm çap olarak saptanmıştır. Diğer araştırıcılara göre; sonuçların farklı çıkması, değişik makrofungus türlerinin kullanılmasından kaynaklanmış olabilir. Sonuç olarak, değişik çözgenlerle hazırlanan ekstraktların, değişik test mikroorganizmalarına karşı farklı tipte antagonistik etki gösterdikleri saptanmıştır. Bu sonuç, daha önce farklı çözgenlerle makrofunguslardan izole edilen farklı maddelerin bakterilere ve parazitlere karşı etkili olduklarını belirten araştırıcıların [24, 25, 26, 27, 28, 29] bulgularıyla uyum içindedir. Kullanılan ekstraktların test mikroorganizmaları üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin farklı olması; farklı çözgenlerin kullanılması, denenen çözgenlerin çözebildiği ve bu mikroorganizmalar üzerine etkili olabilen makrofungusların değişik karakterdeki bileşenlerinin farklı etkileşiminden kaynaklanmış olabilir. Bu bulgularımız da daha önceki çalışmalarda [12, 13, 16, 30, 31, 32] belirlenen sonuçları desteklemektedir. Teşekkür Bu çalışma, Ayşin Demirhan ın Yüksek Lisans Tezi olarak 2003 de kabul edilmiştir. Deneysel çalışmalarda yardımlarını gördüğümüz, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nezahat AKPOLAT a teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bu çalışma, D.Ü Araştırma Projesi Koordinatörlüğü FF- 54 nolu projenin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, katkılarından dolayı DÜAPK ye teşekkür ederiz. 4. Kaynaklar 1. Alsheik, A. M., Trappe, J.M. (1983). Desert Truffles: The Genus Tirmania, Trans. Br.Mycol.Soc., 81, Benedict, R. G., Brady, L. R. (1972). Antimicrobial Activity of Mushroom Metabolites, Journal of Pharmaceutical Sciences, 61 (11), Komatsu, N (1973). Pritective Effects of Schizopyllan on Bacterial Infections of Mause. Japan J. Antibiot, 26, Conchran, K. W. (1978). Medicinal Effects, In: The Biology and Cultivition of Edible Mushrooms (Ed.Chang, S.T. and Hayes, W.A.) Acedemic Press, New York, Işıkoğlu, M., Çoban, E., Uğur, A. (2000). Antimicrobial Activity of Some Makrofungi. The Prooceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress Held at İstanbul, Turkey, May. 8. Ooi, V. E. C., Liu, F. (2000). Immunomodulation and Anticancer Activity of Polysaccharide- Protein Complexes. Current Medicinal Chemistry, 7, Gunde-Cimerman, N. (1999). Medicinal Value of the Genus Pleurotus (Fr.) P.Karst. (Agaricales 426

8 S.I., Basidiomycetes) International Journal Medicinal Mushroom, 1, Tamer, A.Ü., Gücin, F., Solak, M.H. (1990). Ganodenna lııcidum (Leys. ex Fr.) Karsı. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum. 11. Gücin. F., Dülger, B., Özbayram, H.Ç. (1996). Türkiye'de Yetiştirilen Kültür Mantarı Çeşitlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri ve Poster Özetleri Kitapçığı. Mikrobiyoloji Seksiyonu, İstanbul, Dülger, B., Yılmaz, F., Gücin, F. (1999). Tricholoma terreum (Fr.) Kummer Cincile makrofungusunun antimikrobiyal aktivitesi. Çev- Kor, 30 (8), Dülger, B. and Gücin, F. (1998): Tricholoma terreum (Fr.) Kummer. Cincile Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 20 (4), Dülger, B., Yılmaz, F., Gücin, F. (1998). Macrolepiota procera (Scop. ex.fr.) Sing. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. Kükem Dergisi, 21 (1), Dülger, B., Arslan, Ü. (1999). Coriolus versicolor (L.ex Fr.) Quel. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi, Tr. J. of Biology, 23, Isaaccson, D. M., Platt, T. B. (1989). Methods for Bioassay of Antibioties, In: Practical Handbook of Microbiology, Harper & Coolins Ina. U.S.A., Berdy, J., (1989). The Discovery of New Bioactive Microbial Metabolites, Screening and Identification, Academic Press, New York, Gücin, F., Tamer, A. Ü. (1986). Terfezia boudieri Chatin " Domalan " nin Antibiyotik Aktivitesi Üzerinde İnvitro Araştırmalar. VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi; Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri,, E. Ü. F. F. Baskı İşleri, İzmir, Cilt II, Gücin, F., Tamer, A. Ü. (1988). Armillariella tabescens (Scop. : Fr.) Sing. ve Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel. Makrofunguslarının Antibiyotik Aktiviteleri Üzerinde İnvitro Araştırmalar. IX. Ulusal Biyoloji Numerik Taksonomi ve Kantitatif Ekoloji Paneli Bildirileri, Sivas, Cilt 1, Dülger, B., Şen, F., Gücin, F. (1999). Russula delica Fr. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. Tr. J. of Biology, 23, of 21. Gücin, F., Dülger, B., Özbayram, H.Ç. (1996). Türkiye'de Yetiştirilen Kültür Mantarı Çeşitlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonları Bildiriler Kitapçığı, İstanbul, Collins, C. M., Lyne, P.M. (1987). Microbiological Methods. Butterworths & Co. Ltd., London. 23. NCCLS (1993). Performance Standards for Antimicrobial Disk Suspectibility Tests. Approved Standard NCCLS Publication M2-A5, Villanova, PA, USA. 24. Komatsu, N., Terekawa, H., Nakanishi, K., Watanabe, Y. (1976). Flammulin, a Basic Protein of Flammulina velutipes With Antitumour Activities, Journal of Antibiotics Ser. A, 16, Paccola, E. A. S., Maki, C. S., Nobrega, G. M. A., Paccola-Meirelles, L. D. (2001). Antagonistic Effect of Edible Mushroom Extract on Candida albicans Growth. Brazilian Journal of Microbiology, 32, Suzuki, H. (1989). Inhibition of the Infectivity and Cytophathic Effect of Human İmmunodeficiency Virus by Water-Soluble Lignin in an Extract of the Culture Medium of Lentinus edodes Mycelia (LEM.) Biochem Biophys Res Commun., 160, Suzuki, H. (1990). Structural Characterization of the Immunoactive Antiviral Water- Solubilized Lignin in an Extract of the Culture Medium of Lentinus edodes Mycelia (LEM). Agric Biol Chem, 254, Koga, J. (1991). Anti-Viral Fraction of Aqueous Lentinus edodes Extract. Eur. Pat. Appl, 90, Hobbs, C. (1995). Medicinal Mushrooms : An Exploration of Tradition, Healing and Culture, Botanica Pres, Santa Cruz, CA. 30. Wasser, S. P., Weis, A. L. (1997). Medicinal Mushrooms, Lentinus edodes (Berk.) Sing. (Shiitake mushroom), Nevo E., (ed), pledfus, 96 p. Haifa. 31. Wasser, S. P., Weis, A. L. (1999). Therapeutic Effects of Substances Occuring in Higher Basidiomycetes Mushrooms: A modern Perspective. Crit Rev Immunol, 19, Tamer, A. Ü., Gücin, F., Solak, M. H. (1990). Ganoderma lucidum (Leys.ex Fr.) Karst. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz,

9 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma 33. Dülger, B., Şen, F., Gücin, F. (1999). Russula delicia Fr. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi, Tr. J. of Biology, 23, Dülger, B., Yılmaz, F., Gücin, F. (1998). Macrolepiota procera (Scop. ex.fr.) Sing. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. Kükem Dergisi, 21 (1),

FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARINDAN ELDE EDİLEN Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii NİN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİ

FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARINDAN ELDE EDİLEN Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii NİN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0009 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Materyal ve Yöntemler. Materyal

Materyal ve Yöntemler. Materyal Nar Ekşisi ve Sumak Ekşisi nin Escherichia coli O157 ve Listeria monocytogenes Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi Buket Kunduhoğlu, Sevil Pilatin Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014])

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) PROJE EKİBİ KÜBRA KESKİN NİHAL KUZU PROJE ADI Ev Yapımı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ Hazırlayan Dönay KARAKAYA Danışman Doç. Dr. Gökçen Yuvalı ÇELİK Farmasötik Biyoteknoloji

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

BITTIM SABUNU NUN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

BITTIM SABUNU NUN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 5A0004 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2008 Accepted: January 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Bazı Yabani Makrofungus Misellerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Bazı Yabani Makrofungus Misellerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Geliş(Received) :12.01.2010 Kabul(Accepted):23.02.2010 Araştırma Makalesi Bazı Yabani Makrofungus Misellerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi 1 1 2 Fatih KALYONCU, Mustafa OSKAY, Erbil KALMIŞ

Detaylı

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Ekibi GRUP MİKROP Muhammet ZOPUN Sercan FİDAN Ali SAKARYA PROJE AMACI Karanfil Yağının; Gram (+)

Detaylı

TOKAT YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MAKROMANTAR TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI. Hakan IŞIK

TOKAT YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MAKROMANTAR TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI. Hakan IŞIK TOKAT YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MAKROMANTAR TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan IŞIK Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜRKEKUL 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Patlıcan (Solanum melongena L.) Kurusunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması

Patlıcan (Solanum melongena L.) Kurusunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (2), 40-44, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Bazı Meyve Sularının Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkileri. Çiğdem Aslan, Hatice Nur Halipçi, Metin Dığrak*

Bazı Meyve Sularının Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkileri. Çiğdem Aslan, Hatice Nur Halipçi, Metin Dığrak* Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1) (2011) 1727 Bazı Meyve Sularının Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkileri Çiğdem Aslan, Hatice Nur Halipçi, Metin Dığrak* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

Bingöl Yöresinde Toplanan Bal ve Propolisin Antimikrobiyal Etkisi Üzerinde in vitro Araştırmalar

Bingöl Yöresinde Toplanan Bal ve Propolisin Antimikrobiyal Etkisi Üzerinde in vitro Araştırmalar Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (4), 471-478, 2006 18 (4), 471-478, 2006 Bingöl Yöresinde Toplanan Bal ve Propolisin Antimikrobiyal Etkisi Üzerinde in vitro Araştırmalar

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

ELAZIĞ BÖLGESİ BAL VE PEKMEZLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ

ELAZIĞ BÖLGESİ BAL VE PEKMEZLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 5A0015 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: October 2008 Accepted: June 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7258

Detaylı

Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi

Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 03 Sayı: 08 Sayfa: 1-8 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050801.pdf Özet Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR

TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR Prof. Dr. Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üniversite

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI Hazırlayan Öğrenciler Dila Berfin UÇAN 7-F Ekin Ladin TÜRKMEN 7-F Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Biyoloji Bölümünde Merkezi Araştırma Laboratuarlarının Kurulumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

MANTAR BİLEŞENLERİNİN TERÖPATİK ETKİLERİ 1

MANTAR BİLEŞENLERİNİN TERÖPATİK ETKİLERİ 1 BAHÇE 38 (1): 19 24 2009 MANTAR BİLEŞENLERİNİN TERÖPATİK ETKİLERİ 1 Aysun ÖZTÜRK 2 Ö. Utku ÇOPUR 3 ÖZET Mantarlar, yüzyıllar boyunca yiyecek olarak tüketildiği gibi birçok hastalığın tedavisi amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 886-893 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Stachys thirkei Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Araştırmalar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE YÖRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE YÖRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ö. ÇOPUROĞLU 2013 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE YÖRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL

Detaylı

Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması

Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) 2002 38 KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Elife Kefser DAĞCI Müzeyyen

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ *

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * Inhibitory effect of Lactic Acid Bacteria on Escherichia coli 0157:H7 Elçin TAŞ Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doç. Dr. Ömer KOZ HO Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü HO BTÜ, 2014-2015 Güz Yarıyılı Seminerleri «Perşembe Seminerleri» 20 Kasım 2014 Bursa Başlıklar:

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI BAZI BRYOFİT TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI BAZI BRYOFİT TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ P.TEKERLEK,2013 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI BAZI BRYOFİT TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği Bazı Temel Kavramlar Şekerlerin Tayini Enzimlerin

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTEYE SAHİP TERMOFİLİK BAKTERİLERİN 16S rrna ANALİZİ İLE TANILANMASI

ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTEYE SAHİP TERMOFİLİK BAKTERİLERİN 16S rrna ANALİZİ İLE TANILANMASI ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTEYE SAHİP TERMOFİLİK BAKTERİLERİN 16S rrna ANALİZİ İLE TANILANMASI Gamze BAŞBÜLBÜL 1, Z.Burcu BAKIR ATEŞLİER 1, Bülent BOZDOĞAN 2, Kubilay METİN 1, Erman ORYAŞIN 1, H.Halil BIYIK

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 340-349 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi amalina farinacea (L.) Ach. ve snea intermedia (A.Massal.) Jatta Likenlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Oskay Doğum Tarihi: 1975 Unvanı: Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Doktora Biyoloji/Temel ve

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Nar Suyu Üretim Aşamalarında Antimikrobiyel Aktivite ve Fenolik Madde Miktarındaki Değişimler Proje Yürütücüsü : Dr. Şeref Tağı Proje Numarası

Detaylı

Hedef belirleme. Emri No: A Versiyon 1 Sayfa 1 / 29

Hedef belirleme. Emri No: A Versiyon 1 Sayfa 1 / 29 W W w W Hedef belirleme DGHM (2001) tarafından yayınlanmı olan Yöntem El Kitabı, Talep Katalo u (2002) ve Pitten et al (2003) yayını baz alınarak yapılan in-vitro incelemeleri vasıtasıyla Actolind W Lösung

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR ANALİZLER 1.1 GENEL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER kodu GM1101 Nem tayini Etüv yöntemi GM1102 Kül tayini Fırın yöntemi kuru yakma GM1103 Protein tayini Kjeldahl

Detaylı

Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması

Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması Şahin Direkel 1, Seda Tezcan 1, Semra Utku 2, Gönül Aslan 1, Mehtap Gökçe 3, M. Fethi Şahin 3, Nuran Delialioğlu 1, Mahmut

Detaylı

SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI*

SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 651-656 SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SERTRALIN Ahmet Yılmaz ÇOBAN 1, Yeliz

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

Bazı Meyve Ekstraktlarının Antibakteriyal ve Antifungal Aktiviteleri

Bazı Meyve Ekstraktlarının Antibakteriyal ve Antifungal Aktiviteleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-2005 1 Bazı Meyve Ekstraktlarının Antibakteriyal ve Antifungal Aktiviteleri Elife Kefser DAĞCI, Metin DIĞRAK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ Ceviz Türk Mikrobiyol (Juglans Jegia Cem l.) in Derg Antimikrobiyal (09) 39 (1-2): Aktivitesi 7-11 93 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 08-71 CEVİZ (JUGLANS REGIA L.)

Detaylı

BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Araştırma Makalesi/Original Article BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ The Effect of Antioxidants on Antibiotic Sensitivity of Bacteria 1 2 Akif İ. QURBANOV,

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri KĠġĠSEL BĠLGĠLER Alev AKPINAR BORAZAN Yrd. Doç. Dr. Kimya ve Proses Mühendisliği Ankara E-Posta alev.akpinar @bilecik.edu.tr

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi. Doktora Biyoloji Leicester/UK

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi. Doktora Biyoloji Leicester/UK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep ULUKANLI 2. Doğum Tarihi: 23.01.1967 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi 1988 Doktora Biyoloji

Detaylı

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri İSTANBUL TOPLANTILARI-IV SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM Prof.Dr. Güner Söyletir Doç.Dr. Arzu İlki 1 Yara enfeksiyonlarında

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. bircan@dicle.edu.tr. Eğitim ve Akademik Kariyer

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. bircan@dicle.edu.tr. Eğitim ve Akademik Kariyer ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı: Bircan ÇEKEN TOPTANCI Doğum Tarihi: 1979 Doğum Yeri: Diyarbakır Medeni Hali: Evli Adres: Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 21280 Diyarbakır Tel.: (0412)

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Oksidaz Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir.

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Oksidaz Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Oksidaz Testi Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ E. KARANKI, 2013 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI ÜLKEMİZDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAZI BAHARATLARIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r I ÖNSÖZ Tezimin ba ndan sonuna kadar, bana hep destek olan dan man hocam Doç. Dr. Sema ÇELENK, Anabilim Dal Ba kan Yrd. Doç.Dr. Özkan ADIGÜZEL ba ta olmak üzere bölümümdeki bütün hocalar ma, tezimde eme

Detaylı

Education Programme/Department University Graduation Year

Education Programme/Department University Graduation Year CV Name: Mustafa Oskay Date of Birth: 1975 Academic Title: Assoc. Prof. Dr. Education Programme/Department University Graduation Year Bachelor Master Doctorate Department of Biology/ Division of Basic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Cep Tel : 0533 882 66 08 : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC : ayseseyer@hotmail.com ayseseyer@gau.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. Cep Tel : 0533 882 66 08 : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC : ayseseyer@hotmail.com ayseseyer@gau.edu.tr ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Ayşe SEYER Doğum Tarihi : 12.08.1986 Medeni Durum : Evli Uyruk : KKTC Cep Tel : 0533 882 66 08 Adres : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC E-posta : ayseseyer@hotmail.com

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI

LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI Erdal POLAT a, Hüseyin ÇAKAN b, Dilek BOLABAN a, Turgut İPEK c a İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Melek İnci 1, Ayşe Nedret Koç 2, Mustafa Altay Atalay 2, Sibel Silici 3, Hafize Sav 2, Fatma Mutlu Sarıgüzel 4, Aslıhan Gültekin Çökük

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Öğrencileri okul tuvaletlerinde mikroorganizmaların bulaşarak hasta olmalarını engellemek,

Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Öğrencileri okul tuvaletlerinde mikroorganizmaların bulaşarak hasta olmalarını engellemek, Bilimsel Projeler PROJENİN ADI: Mikroorganizmaları Işınlayalım Öğrenciler: Rumeysa ŞAHİN Okul: Amasya Bilim ve Sanat Merkezi - 2012 Danışman: Hidayet TERECİ www.fencebilim.com Projenin amacı: Öğrencileri

Detaylı

Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır.

Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır. MİKRO ORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ İÇİN BESİYERLERİ Mikroorganizmaları izole etmek ve saf kültür olarak üretebilmek için birçok ortamlar geliştirilmiştir (Besiyerleri, vasatlar). Besi yerleri başlıca iki

Detaylı

ANTİBİYOGRAM (ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ-ADT ADT) DR.UĞUR DEMİRPEK Klinik mikrobiyolog tarafından yanıtlanması gereken sorular: > ADT ne başlamadan önce; >Hangi mikroorganizma için ADT yapmalıyım?

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aysel VEYİSOĞLU Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 Lisans Biyoloji

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu ANTİMİKROBİYAL MADDELERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TEST LABORATUAR HİZMETLERİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sibel DÖŞLER

Yrd.Doç.Dr. Sibel DÖŞLER Yrd.Doç.Dr. Sibel DÖŞLER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 İSTANBUL T: 212440000013523 F: 2124400257 sibel.dosler@istanbul.edu.tr

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

İTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANALİZ FİYATLARI LİSTESİ (2015)

İTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANALİZ FİYATLARI LİSTESİ (2015) A. KİMYASAL ANALİZLER A1. BESİN ETİKETİ ANALİZLERİ Etüv yöntemi 70 K1001 Nem Tayini Vakumlu etüv yöntemi 70 Distilasyon yöntemi 70 K1002 Kül Tayini Fırın yöntemi kuru yakma 80 Yaş yakma 80 K1003 Protein

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Otomatik Para Makinelerinin Bakteriyel ve Fungal Kontaminasyonu

Otomatik Para Makinelerinin Bakteriyel ve Fungal Kontaminasyonu TEMEL BİLİMLER / BASIC SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009, 62(2) Otomatik Para Makinelerinin Bakteriyel ve Fungal Kontaminasyonu Bacterial and

Detaylı

Laboratuar ortamındaki kullanımı

Laboratuar ortamındaki kullanımı Laboratuar ortamındaki kullanımı İçindekiler Velcorin Laboratuar ortamındaki kullanımı Sayfa 3 5 Giriş Sayfa 3 Güvenlik tedbirleri Sayfa 3 Çalışma metodu (sensorik) Sayfa 4 Çalışma metodu (mikrobiyolojik)

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı