Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), , (4), , 2007 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma Ayşin DEMİRHAN 1, Ömer Faruk YEŞİL 1, Abdunnasır YILDIZ 1 ve Kadri GÜL 2 1 Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 21280, Diyarbakır 2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır (Geliş/ Received: ; Kabul/ Accepted: ) Özet: Bu çalışmada, Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kum., Pleurotus florida Fovose, Schizophyllum commune Fr; Helvella leucomelaena (Pers) Nannf. ve Amanita virosa (Fr.) Bertillon un etil asetat, kloroform, aseton ve etil alkol ekstreleri hazırlanarak disk diffüzyon yöntemi ile Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aureginosa ATCC ye karşı bu ekstrelerin antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır. En yüksek antibakteriyal aktivite; E. coli de P. florida nın kloroform çözgeninde 13,33 mm; S. aureus da S. commune nin etil asetat çözgeninde 13, 33 mm ve P. aeruginosa da ise H. leucomelaena nın kloroform çözgeninde ise 14 mm çap olarak saptanmıştır. Bütün çalışma gruplarında test ne oranla daha düşük düzeyde antibakteriyel aktivite bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre antimikrobiyal aktivitenin; makrofungusun türüne, değişik çözgenlerle hazırlanan ekstraktlarına ve bakteri türüne göre değiştiği saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, Amanita virosa, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Helvella leucomelaena, Schizophyllum commune. *: Bu çalışma, DÜAPK-2003 FF-54 nolu ve Bölgemizde Doğal Olarak Yetişen Bazı Makrofunguslar ile Kullanılan Yoğurt Çeşitlerinin Antibakteriyal Etkilerinin Araştırılması konulu proje olarak desteklenmiştir. A Research on Antimicrobial Activity of Some Macrofungi Species Abstract: In this study, the extracts of ethyl acetat, chloroform, aceton and ethyl alcohol of Pleurotus ostreatus (Jack ex Fr.) Kum var. salignus, Pleurotus florida Fovose, Schizophyllum commune Fr., Helvella leucomelaena (Pexs) Nannf. and Amanita virosa (Fr.) Bertillon were investigated in respect to their antimicrobial activities against Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aureginosa ATCC by Diffision Method. The highest antibacterial activity was recorded the with ethyl acetate fraction of S. commune against S. aureus (15,33 mm zone of inhibition). The second and third widest zone of inhibition (14 mm and 13,3 mm) were recorded with the chloroform fraction of H. leucomelaena against P. aeruginosa and with the chloroform fraction of Pleurotus florida against E. coli. Compared with test antibiotic, lower antibacterial activity was recorded in the all tested group. As a results of this study it was concluded that the antimicrobial activity was depended on to species of macrofungi, the extract type and the species of bacteria used. Keywords: Antimicrobial activity, Amanita virosa, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Helvella leucomelaena, Schizophyllum commune.

2 1. Giriş Besleyici değerlerine ek olarak pek çok yenilebilen mantar türünün uzun zamandan beri dünyanın birçok ülkesinde tıbbi amaçlarla da kullanıldığı belirtilmekte-dir. Ayrıca, pek çok yenilemeyen ve zehirli mantar türlerinin de önemli tıbbi özellikleri olduğu saptanmıştır. Kültür koşullarında mantar üretme olanaklarının gelişmesi ile birlikte mantarların çeşitli hastalıklara karşı kullanımının da yaygınlaştığı gözlenmektedir. Mantarların immünolojik ve antikanser özelliklerinin yanı sıra antioksidan, antihipertensif, kolesterol düşürücü, karaciğer koruyucu, antifibriotik, antiinflamasyon, antidiyabetik, antiviral ve antimikrobiyal etkileri olduğu belirtilmektedir. Günümüzde enfeksiyonlara karşı antibiyotikler kullanılmaktadır. Bunların esas etkileri patojen mikroorganizmaların faaliyetlerinin engellenmesi üzerine olsa da, bu uygulamadan bazı yararlı mikroorganizmalar da etkilenmektedir. Ayrıca antibiyotiklerin sıkça kullanımı patojen mikroorganizmaların direnç kazanmasına ve antibiyotiklerin etkilerinin giderek azalmasına neden olmaktadır. Kontrolsüz kulla-nılan ilaç ve antibiyotikler, canlının sindirim sisteminde mevcut mikrofloradaki dengeyi commune, farmakolojik açıdan son derece önemlidir [6]. Pleurotus cinsindeki mantarların yararlı etkileri konusunda birçok makale bulunmaktadır. Tıbbi özellikleri konusunda Asya, Orta Avrupa, Güney Amerika ve Afrika da halk arasında yaygın bir inanış vardır. Kolesterol düşürücü ilaç tedavisinde lovastatin (mevinolin) ve analoglarından yararlanılmaktadır. Pleurotus cinsine ait türler mükkemel lovastatin üreticileridir ve dolayısıyla Pleourotus doğal kolesterol düşürücü etkiye sahip bir besin olarak kabul edilmektedir [7]. Makrofunguslann antimikrobiyal aktivitelerini saptamak amacıyla yapılan araştırmalarda değişik çözgenlerde hazırlanan ekstrelerin değişik test mikroorganizmalarına karşı farklı tipte antagonistik etki oluşturdukları bildirilmektedir [8, 9]. Bu bozmakta ve birçok organda rahatsızlıklara neden olmaktadır. Artan dünya nüfusu için makrofunguslar önemli bir besin kaynağı durumundadır. Ülkemizde makrofungus florasının tespitine yönelik çalışmalara ilaveten onların farmakolojik, endüstriyel ve tıbbi özelliklerinin de ortaya çıkarılmasına gerek vardır. Makrofungusların antimikrobiyal etkileri; fungal yapıda sentezlenen ve çoğunlukla organizmaya özgü bazı fenolik bileşikler, pürinler, primidinler, kinonlar, terpenoidler ve fenil proponoid türevi gibi antagonistik maddelerden kaynaklanmaktadır. Antitümoral etki gösteren en önemli maddeler ise; kalvasin, volvotoksin, flammutoksin, lentinan ve porisin denilen ve yalnızca makrofunguslardan izole edilmiş maddelerdir [1, 2]. S.commune den izole edilen polisakkarit bileşiklerin ayrıca P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, K. pneumonia, S. thyphimurium ve M. luteus enfeksiyonlarına karşı da koruyucu ve antimikrobiyal etki gösterdikleri belirtil-miştir [3, 4, 5]. Klinik çalışmalarda ve xenograph larda ciddi bir anti-kanser etki gösteren bir polisakkarit olan schizo-phyllan ın kaynağı olan Schizophyllum çalışmalara paralel olarak Tricholoma terreum dan hazırlanan ekstraktlann kullanılan test mikroorganizmaları üzerindeki antimikrobi-yal etkisinin farklı çözgenler ile elde edilmesi, denenen solventlerin çözebildiği ve bu mikroorganizmalar üzerine etkili olabilen makrofungusun değişik karakter-deki bileşenlerinin farklı etkileşiminden kaynaklanmaktadır [10]. Makrofunguslar üzerine yapılan araştırmalar sonucunda disk difüzyon yönteminde etanol ekstresinin en iyi sonucu verdiği bildirilmektedir [2]. Tricholoma terreum (Fr) Kummer den elde edilen ekstrelerin; bazı Gram (-) ve Gram (+) bakterilere karşı etkili bir antimikrobiyal aktivite gösterdiğini, fakat kullanılan maya kültürlerine karşı ise antagonistik bir aktiviteye sahip olmadıklarını tespit etmişlerdir [11]. Macrolepiota procera 426

3 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma makrofungusunden elde edilen çeşitli ekstrelerin Gram (+) ve Gram (-) bakterilere ve bazı mayalara karşı antagonistik etki gösterdiğini belirlemiş-lerdir. Özellikle E. aerogenes, C. utilis ve Hansenula sp. üzerine oldukça etkili olduğunu tespit etmişlerdir [12]. C. versicolor dan hazırlanan ekstrelerin bazı Gram(+) ve Gram (-) bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiğini tespit etmişlerdir [13]. Antimikrobiyal aktivite araştırmalarında çok çeşitli test yöntemlerinin ve test mikroorganizmalarının kullanılmakta oldu-ğu, bu yöntemler arasında ise en uygun ve güvenilir olanının Disk Difüzyon Metodu olduğu bildirilmektedir [14, 15]. Çeşitli makrofungusların antimikrobiyal aktiviteleri üzerine araştırmalarda [16, 17] farklı test mikroorganizmalarına karşı değişik çözgenlerden hazırlanan ekstrelerin farklı etkileri oluşturdukları ortaya konulmakla birlikte, disk difüzyon yöntemi uygulamalarında etanol ekstrelerinin daha iyi sonuç verdiği bildirilmektedir [2, 18]. Bu çalışmada; Diyarbakır yöresinden toplanan Pleurotus ostreatus (Jack.ex.Fr.) Kum., Schizophyllum commune Fr., Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. ve Amanita virosa (Fr.) Bertillon ile Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mantar Kültür Laboratuarında kültürü yapılan Pleurotus florida Fovose nin bazı patojen bakterilere karşı antimikrobiyal aktivitelerinin ortaya çıkarılmasını amaç-lanmıştır. 2. Materyal ve Metot 2.1. Test mikroorganizmaları: Çalışmada kullanılan mikroorganizma kültürleri Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kültür koleksiyonundan temin edilmiştir. Araştırmada; Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ATCC kullanılmıştır Makrofunguslar: Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr.) Kum., Pleurotus florida Fovose, Amanita virosa (Fr.) Bertillon, Schizophyllum commune Fr., Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf Ekstraksiyon Dicle Üniversitesi kampüs alanından toplanan P. ostreatus, A. virosa, S. commune ve H. leucomelaena ile D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mantar Kültür Laboratuarından sağlanan P. florida, oda sıcaklığında kurutulduktan sonra, aseptik şartlara uyularak havanda dövülerek toz haline getirilmiş ve 60 mesh (0.25 mm) çapındaki elekten geçirilmiştir. Rutin yöntemleri uygulamak üzere [8, 19] toz haline getirilmiş örneklerden 1 g bırakılmış ve üzerine kloroform, etil alkol, aseton ve etil asetattan 10 ml ayrı ayrı ilave edilmiştir. Her tür için ayrı olarak hazırlanan bu ekstraksiyonlar, 12 saat süreyle manuel olarak çalkalama işlemine tabi tutulmuştur. Bu şekilde hazırlanan tüm ekstreler, kullanılacağı zamana kadar +4 ºC de saklanmıştır Antibiyotik Disklerinin Hazırlanması Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesinde Disk Difüzyon yöntemi uygulanmıştır. Hazırlanan ekstreler mikropipet ile 6 mm çapındaki steril Whatman kağıtlarından yapılmış disklere 50 µl emdirilmiştir. Besiyeri olarak Tryptone Soya Broth CM 129 OXOID ve Tryptone Soya Agar CM 131 OXOID kullanılmıştır. Stok kültürlerden alınan bakteri suşları ayrı ayrı 4-5 ml. buyyonda süspanse edilerek, 2-5 saat, 37 C' lik etüvde inkübasyona tabi tutulmuşlardır. Bu süre sonunda bakteri süspansiyonu Mac Farland 0,5 yoğunluğuna steril serum fizyolojik ile hazırlandıktan sonra ekim yapılmıştır. Bakteri süspansiyonuna steril eküvyon daldırılarak karıştırılmıştır. Bu eküvyonla plağa yaygın inokulasyon yapılmıştır. Tüm petri plakları bundan sonra 5-15 dakika süre ile oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Süre sonunda petrilerin içlerine aseptik olarak farklı ekstreler emdirilmiş diskler yerleştirilmiştir. Bakterilerin inokule edildiği plaklar 35 C' de 24 saat, inkübasyona bırakılmışlardır. Süre sonunda disklerin çevresinde oluşan inhibisyon zonlarının çapları ölçülmüştür. Buna ilaveten sadece çözgenlerin emdirilmiş olduğu diskler ve kontrol olarak (=Rozatin 30 µg) diskleri kullanılmıştır [20, 21]. Tüm test mikroorganizmalarına karşı yapılan antimikrobiyal aktivite deneyleri üç paralel çalışılmıştır. Verilerin analizinde 427

4 Duncan s çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark P<0.05 olduğu zaman önemli kabul edilmiştir. 3. Tartışma ve Sonuç Bu araştırmada antimikrobiyal aktivitenin; makrofungusun türüne, ekstraktların hazırlanmasında kullanılan çözgenin çeşidine, bakterinin türüne göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır (Tablo 1, 2, 3, 4, 5). Çalışmamızda makrofunguslarla hazırlanan ekstraktların kullanılan patojen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal 1). aktivitelerin farklı olmasının nedeni; farklı çözgenlerin kullanılması, denenen çözgenlerin çözebildiği ve bu bakteriler üzerinde etkili olabilen makrofungusların değişik karakterdeki bileşenlerinin farklı etkileşiminden kaynaklanmış olabilir. A. virosa nın hiçbir ekstraktının E.coli ve P. aeruginosa ya karşı antimikrobiyal aktivite göstermediği tespit edilmiştir. S. aureus üzerine ise bütün ekstraktların inhibisyon etkisi gösterdiği, en yüksek etkiyi de kloroform ve etil asetat ekstraktlarının yaptığı belirlenmiştir (Tablo Tablo 1: Amanita virosa (Fr.) Bertillon dan elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). İnhibisyon Zonları (mm) E.coli ** 26 S.aureus 8.00 ± ± ± ± 2 22 P.aeruginosa 16 E. coli üzerine S. commune nin aseton ekstraktı en fazla antimikrobiyal etkiyi gösterirken; etil asetat ve etil alkol ekstraktlarının etkisi ise birbirine yakın olduğu saptanmıştır. S. aureus üzerine inhibisyon etki, en fazla etil asetat ekstraktında tespit edilmiştir. Aseton, kloroform ve etil alkol ekstraktlarının da benzer etki gösterdikleri belirlenmiştir. P. aeruginosa karşısında etanol ve kloroform ekstraktlarının antimikrobiyal aktivite göstermedikleri saptanmıştır. Etil asetat ekstraktlarının aseton ekstraktına göre daha yüksek inhibisyon etki gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 2). S. commune den izole edilen saf polisakkarit bileşiklerinin S. aureus, P. aureginosa, E. coli, K. peneumoniae ve S.. typhumirium karşı etki gösterdiği belirtilmiştir [3, 4, 5, 22, 23]. 428

5 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma Tablo 2. Schizophylllum commune (Fr) den elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). İnhibisyon Zonları (mm) E.coli ± S.aureus 7.33 ± ± ± P.aeruginosa ± ± 1.15 ** 16 H. leucomelaena nın bütün ekstraktlarının E. coli üzerine antimikrobiyal aktivite göstermediği saptanmıştır. S. aureus üzerine ise, kloroform ekstraktı antimikrobiyal aktivite göstermezken, etanol ekstraktının diğer ekstraktlara göre nispeten daha fazla etki gösterdiği tespit edilmiştir. P. aeruginosa üzerine kloroform ekstraktı en fazla etkiyi gösterirken; etil asetat ve etil alkol ektraktlarının antimikrobiyal aktivite göstermediği tespit edilmiştir (Tablo 3). Tablo 3. Helvella leucomelaena (pers) nannf. dan elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). E.coli ** 26 S.aureus 8.00 ± ± ± 1,15 22 P.aeruginosa 7.33 ± P. ostreatus un aseton ekstraktının patojen bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite göstermediği saptanmıştır. Diğer ekstraktlarının E. coli üzerinde birbirine benzer inhibisyon etki gösterdikleri tespit edilmiştir. S. aureus üzerine etil asetat ekstraktı en fazla etkiyi gösterirken; etanol ve kloroform ekstraktlarının birbirine yakın derecede inhibitör etki gösterdikleri belirlenmiştir. P.aeruginosa üzerine sadece etil asetat ekstraktının ise etki gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 4). 429

6 Tablo 4. Pleurotus ostreatus (Jack. Ex Fr.) Kum. var. salignus tan elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). E.coli ** 8.67± ± ± S.aureus ± ± ± P.aeruginosa P. florida nın kloroform ekstraktı E. coli üzerine en fazla antimikrobiyal aktivite gösterirken; etil asetat ve kloroform ektraktlarının da benzer aktivite gösterdikleri belirlenmiştir. S. aureus üzerine etil alkol ektsraktının, P. aureginosa üzerine de etil asetat ve kloroform ekstraktının inhibisyon etki göstermediği belirlenmiştir (Tablo 5). Tablo 5. Pleurotus florida Fovose den elde edilen ekstrakların bazı patojenik bakterilere karşın antimikrobiyal aktivitesi (P<0.05). E.coli 8.00 ± ± ± ± S.aureus 9.33± ± ± ± P.aeruginosa ± 0.00 ** 14 ± Makrofunguslann antimikrobiyal aktivitelerini saptamak amacıyla yapılan araştırmalarda değişik çözgenlerde hazırlanan ekstrelerin değişik test mikroorganizmalarına karşı farklı tipte antagonistik etki oluşturdukları bildirilmektedir [8, 9]. Bu çalışmalara paralel olarak Tricholoma terreum dan farklı kimyasallar kullanılarak elde edilen ekstraktlarının; test mikroorganizmaları üzerindeki antimikrobiyal etkisinin kullanılan çözgenlere göre değiştiği aktivitesi, makrofungusun değişik karakterdeki bileşenlerinden kaynaklandığını belirtmişlerdir [10]. Çalışmamızda; en yüksek antibakteriyal aktivite; S. aureus da S. commune nin etil asetat çözgeninde (Tablo 2); P. aeruginosa da H. leucomelaena nın kloroform çözgeninde (Tablo 3) ve E. coli de ise P. florida nın kloroform çözgeninde (Tablo 5); saptanmıştır. Bütün uygulama guruplarında test ne oranla daha düşük düzeyde 430

7 bulunmuştur. Burada, en iyi sonuç, etanol ile elde edilen ekstresinde saptanmıştır. Antimikrobiyal aktivite araştırmalarında çok çeşitli test yöntemlerinin ve test mikroorganizmalarının kullanılmakta olduğu, bu yöntemler arasında ise en uygun ve güvenilir olanının Disk Difüzyon Metodu olduğu bildirilmiştir [14, 15]. Çeşitli makrofungusların antimikrobiyal antimikrobiyal aktivite gözlenmiştir. Elde ettiğimiz bulgular diğer araştırıcıların [16, 17] elde ettiği sonuçlarla uyum içindedir. Farklı mikroorganizmalara karşı değişik çözgenlerle hazırlanan makrofungus ekstrelerinin birbirinden farklı etkileri saptandığı ve disk difüzyon yöntemi uygulamalarında en iyi sonucun etanol ekstresiyle ortaya çıktığı tespit edilmiştir [2, 18]. Çalışmamızda; en yüksek antibakteriyal aktivite; E. coli de P. florida nın kloroform çözgeninde 13,33 mm; S. aureus da S. commune nin etil asetat çözgeninde 13, 33 mm ve P. aeruginosa da ise H. leucomelaena nın kloroform çözgeninde ise 14 mm çap olarak saptanmıştır. Diğer araştırıcılara göre; sonuçların farklı çıkması, değişik makrofungus türlerinin kullanılmasından kaynaklanmış olabilir. Sonuç olarak, değişik çözgenlerle hazırlanan ekstraktların, değişik test mikroorganizmalarına karşı farklı tipte antagonistik etki gösterdikleri saptanmıştır. Bu sonuç, daha önce farklı çözgenlerle makrofunguslardan izole edilen farklı maddelerin bakterilere ve parazitlere karşı etkili olduklarını belirten araştırıcıların [24, 25, 26, 27, 28, 29] bulgularıyla uyum içindedir. Kullanılan ekstraktların test mikroorganizmaları üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin farklı olması; farklı çözgenlerin kullanılması, denenen çözgenlerin çözebildiği ve bu mikroorganizmalar üzerine etkili olabilen makrofungusların değişik karakterdeki bileşenlerinin farklı etkileşiminden kaynaklanmış olabilir. Bu bulgularımız da daha önceki çalışmalarda [12, 13, 16, 30, 31, 32] belirlenen sonuçları desteklemektedir. Teşekkür Bu çalışma, Ayşin Demirhan ın Yüksek Lisans Tezi olarak 2003 de kabul edilmiştir. Deneysel çalışmalarda yardımlarını gördüğümüz, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nezahat AKPOLAT a teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bu çalışma, D.Ü Araştırma Projesi Koordinatörlüğü FF- 54 nolu projenin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, katkılarından dolayı DÜAPK ye teşekkür ederiz. 4. Kaynaklar 1. Alsheik, A. M., Trappe, J.M. (1983). Desert Truffles: The Genus Tirmania, Trans. Br.Mycol.Soc., 81, Benedict, R. G., Brady, L. R. (1972). Antimicrobial Activity of Mushroom Metabolites, Journal of Pharmaceutical Sciences, 61 (11), Komatsu, N (1973). Pritective Effects of Schizopyllan on Bacterial Infections of Mause. Japan J. Antibiot, 26, Conchran, K. W. (1978). Medicinal Effects, In: The Biology and Cultivition of Edible Mushrooms (Ed.Chang, S.T. and Hayes, W.A.) Acedemic Press, New York, Işıkoğlu, M., Çoban, E., Uğur, A. (2000). Antimicrobial Activity of Some Makrofungi. The Prooceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress Held at İstanbul, Turkey, May. 8. Ooi, V. E. C., Liu, F. (2000). Immunomodulation and Anticancer Activity of Polysaccharide- Protein Complexes. Current Medicinal Chemistry, 7, Gunde-Cimerman, N. (1999). Medicinal Value of the Genus Pleurotus (Fr.) P.Karst. (Agaricales 426

8 S.I., Basidiomycetes) International Journal Medicinal Mushroom, 1, Tamer, A.Ü., Gücin, F., Solak, M.H. (1990). Ganodenna lııcidum (Leys. ex Fr.) Karsı. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum. 11. Gücin. F., Dülger, B., Özbayram, H.Ç. (1996). Türkiye'de Yetiştirilen Kültür Mantarı Çeşitlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri ve Poster Özetleri Kitapçığı. Mikrobiyoloji Seksiyonu, İstanbul, Dülger, B., Yılmaz, F., Gücin, F. (1999). Tricholoma terreum (Fr.) Kummer Cincile makrofungusunun antimikrobiyal aktivitesi. Çev- Kor, 30 (8), Dülger, B. and Gücin, F. (1998): Tricholoma terreum (Fr.) Kummer. Cincile Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 20 (4), Dülger, B., Yılmaz, F., Gücin, F. (1998). Macrolepiota procera (Scop. ex.fr.) Sing. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. Kükem Dergisi, 21 (1), Dülger, B., Arslan, Ü. (1999). Coriolus versicolor (L.ex Fr.) Quel. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi, Tr. J. of Biology, 23, Isaaccson, D. M., Platt, T. B. (1989). Methods for Bioassay of Antibioties, In: Practical Handbook of Microbiology, Harper & Coolins Ina. U.S.A., Berdy, J., (1989). The Discovery of New Bioactive Microbial Metabolites, Screening and Identification, Academic Press, New York, Gücin, F., Tamer, A. Ü. (1986). Terfezia boudieri Chatin " Domalan " nin Antibiyotik Aktivitesi Üzerinde İnvitro Araştırmalar. VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi; Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri,, E. Ü. F. F. Baskı İşleri, İzmir, Cilt II, Gücin, F., Tamer, A. Ü. (1988). Armillariella tabescens (Scop. : Fr.) Sing. ve Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel. Makrofunguslarının Antibiyotik Aktiviteleri Üzerinde İnvitro Araştırmalar. IX. Ulusal Biyoloji Numerik Taksonomi ve Kantitatif Ekoloji Paneli Bildirileri, Sivas, Cilt 1, Dülger, B., Şen, F., Gücin, F. (1999). Russula delica Fr. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. Tr. J. of Biology, 23, of 21. Gücin, F., Dülger, B., Özbayram, H.Ç. (1996). Türkiye'de Yetiştirilen Kültür Mantarı Çeşitlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonları Bildiriler Kitapçığı, İstanbul, Collins, C. M., Lyne, P.M. (1987). Microbiological Methods. Butterworths & Co. Ltd., London. 23. NCCLS (1993). Performance Standards for Antimicrobial Disk Suspectibility Tests. Approved Standard NCCLS Publication M2-A5, Villanova, PA, USA. 24. Komatsu, N., Terekawa, H., Nakanishi, K., Watanabe, Y. (1976). Flammulin, a Basic Protein of Flammulina velutipes With Antitumour Activities, Journal of Antibiotics Ser. A, 16, Paccola, E. A. S., Maki, C. S., Nobrega, G. M. A., Paccola-Meirelles, L. D. (2001). Antagonistic Effect of Edible Mushroom Extract on Candida albicans Growth. Brazilian Journal of Microbiology, 32, Suzuki, H. (1989). Inhibition of the Infectivity and Cytophathic Effect of Human İmmunodeficiency Virus by Water-Soluble Lignin in an Extract of the Culture Medium of Lentinus edodes Mycelia (LEM.) Biochem Biophys Res Commun., 160, Suzuki, H. (1990). Structural Characterization of the Immunoactive Antiviral Water- Solubilized Lignin in an Extract of the Culture Medium of Lentinus edodes Mycelia (LEM). Agric Biol Chem, 254, Koga, J. (1991). Anti-Viral Fraction of Aqueous Lentinus edodes Extract. Eur. Pat. Appl, 90, Hobbs, C. (1995). Medicinal Mushrooms : An Exploration of Tradition, Healing and Culture, Botanica Pres, Santa Cruz, CA. 30. Wasser, S. P., Weis, A. L. (1997). Medicinal Mushrooms, Lentinus edodes (Berk.) Sing. (Shiitake mushroom), Nevo E., (ed), pledfus, 96 p. Haifa. 31. Wasser, S. P., Weis, A. L. (1999). Therapeutic Effects of Substances Occuring in Higher Basidiomycetes Mushrooms: A modern Perspective. Crit Rev Immunol, 19, Tamer, A. Ü., Gücin, F., Solak, M. H. (1990). Ganoderma lucidum (Leys.ex Fr.) Karst. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz,

9 Bazı Makrofungus Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma 33. Dülger, B., Şen, F., Gücin, F. (1999). Russula delicia Fr. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi, Tr. J. of Biology, 23, Dülger, B., Yılmaz, F., Gücin, F. (1998). Macrolepiota procera (Scop. ex.fr.) Sing. Makrofungusunun Antimikrobiyal Aktivitesi. Kükem Dergisi, 21 (1),

FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARINDAN ELDE EDİLEN Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii NİN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİ

FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARINDAN ELDE EDİLEN Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii NİN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0009 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Materyal ve Yöntemler. Materyal

Materyal ve Yöntemler. Materyal Nar Ekşisi ve Sumak Ekşisi nin Escherichia coli O157 ve Listeria monocytogenes Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi Buket Kunduhoğlu, Sevil Pilatin Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ Hazırlayan Dönay KARAKAYA Danışman Doç. Dr. Gökçen Yuvalı ÇELİK Farmasötik Biyoteknoloji

Detaylı

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014])

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) PROJE EKİBİ KÜBRA KESKİN NİHAL KUZU PROJE ADI Ev Yapımı

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

P. furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea ve Parmelina tiliaceae (Hoffm.) Ach. Liken Ekstraktlarının Antimikrobial Aktivitesi

P. furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea ve Parmelina tiliaceae (Hoffm.) Ach. Liken Ekstraktlarının Antimikrobial Aktivitesi P. furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea ve Parmelina tiliaceae (Hoffm.) Ach. Liken Ekstraktlarının Antimikrobial Aktivitesi Sinem AYDIN*, Kadir KINALIOĞLU* * Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Detaylı

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF HONEY AND PROPOLIS COLLECTED IN MUŞ AND BİTLİS REGION

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF HONEY AND PROPOLIS COLLECTED IN MUŞ AND BİTLİS REGION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ VE BİTLİS YÖRESİNDE TOPLANAN BAL VE PROPOLİSİN

Detaylı

Punica granatum Linn. (nar) bitkisinin antibakteriyel etkisinin araştırılması. Antibacterial activity of Punica granatum Linn.

Punica granatum Linn. (nar) bitkisinin antibakteriyel etkisinin araştırılması. Antibacterial activity of Punica granatum Linn. SAÜ. Fen Bil. Der. 1. Cilt, 2. Sayı, s. 16-, 213 SAU J. Sci. Vol 1, No 2, p. 16-, 213 Punica granatum Linn. (nar) bitkisinin antibakteriyel etkisinin Kenan Tunç 1*, Tuğba Konca 1, Ayşegül Hoş 1 1 Sakarya

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: SERA PROJE ADI Biberiyenin (Rosmarinus officinalis L.) Antibakteriyel

Detaylı

BITTIM SABUNU NUN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

BITTIM SABUNU NUN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 5A0004 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2008 Accepted: January 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 2016/17 sayılı ve XIX no'lu kararı ile basılmıştır. GIDA VE NUTRASÖTİK AMAÇLI MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ETNOMİKOLOJİ Prof. Dr. A.Üsame TAMER Manisa Celal

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Yıl Dönem Dersin Kodu Dersin adı Haftalık saati Teorik Uygulama Öğrenci sayısı Güz I Bahar I Akademik Yıl Döne

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Yıl Dönem Dersin Kodu Dersin adı Haftalık saati Teorik Uygulama Öğrenci sayısı Güz I Bahar I Akademik Yıl Döne ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Barış PAZARBAŞI Doğum Tarihi: 03.10.1975 Ünvanı: Araş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Tıbbi

Detaylı

Bazı Yabani Makrofungus Misellerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Bazı Yabani Makrofungus Misellerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Geliş(Received) :12.01.2010 Kabul(Accepted):23.02.2010 Araştırma Makalesi Bazı Yabani Makrofungus Misellerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi 1 1 2 Fatih KALYONCU, Mustafa OSKAY, Erbil KALMIŞ

Detaylı

TOKAT YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MAKROMANTAR TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI. Hakan IŞIK

TOKAT YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MAKROMANTAR TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI. Hakan IŞIK TOKAT YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MAKROMANTAR TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan IŞIK Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜRKEKUL 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Sartoria hedysaroides Boiss. & Heldr. Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

Sartoria hedysaroides Boiss. & Heldr. Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 011002 (17-22) AKU J. Sci. 12 (2012) 011002 (17-22) Sartoria hedysaroides Boiss. & Heldr.

Detaylı

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-2000 Lisans Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri

Detaylı

Patlıcan (Solanum melongena L.) Kurusunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması

Patlıcan (Solanum melongena L.) Kurusunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (2), 40-44, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZI NDAKİ DENİZ YOSUNLARININ ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. GRUP-ANTİ Ceren KUZNEK Belgin SERT Fatma OĞUZ

ÇANAKKALE BOĞAZI NDAKİ DENİZ YOSUNLARININ ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. GRUP-ANTİ Ceren KUZNEK Belgin SERT Fatma OĞUZ ÇANAKKALE BOĞAZI NDAKİ DENİZ YOSUNLARININ ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ GRUP-ANTİ Ceren KUZNEK Belgin SERT Fatma OĞUZ SUNUM AKIŞI Projenin Amacı Genel Bilgiler Materyal ve Yöntemler Bulgular

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

Bingöl Yöresinde Toplanan Bal ve Propolisin Antimikrobiyal Etkisi Üzerinde in vitro Araştırmalar

Bingöl Yöresinde Toplanan Bal ve Propolisin Antimikrobiyal Etkisi Üzerinde in vitro Araştırmalar Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (4), 471-478, 2006 18 (4), 471-478, 2006 Bingöl Yöresinde Toplanan Bal ve Propolisin Antimikrobiyal Etkisi Üzerinde in vitro Araştırmalar

Detaylı

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Ekibi GRUP MİKROP Muhammet ZOPUN Sercan FİDAN Ali SAKARYA PROJE AMACI Karanfil Yağının; Gram (+)

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Bazı Meyve Sularının Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkileri. Çiğdem Aslan, Hatice Nur Halipçi, Metin Dığrak*

Bazı Meyve Sularının Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkileri. Çiğdem Aslan, Hatice Nur Halipçi, Metin Dığrak* Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1) (2011) 1727 Bazı Meyve Sularının Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkileri Çiğdem Aslan, Hatice Nur Halipçi, Metin Dığrak* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Yıl Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Dönem Güz Bahar Dersin Kodu Dersin adı Haftalık saati Teorik Uygula

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Yıl Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Dönem Güz Bahar Dersin Kodu Dersin adı Haftalık saati Teorik Uygula ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Uğur SIDAL Doğum Tarihi: 05.01.1963 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1986 Y.

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi

Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 03 Sayı: 08 Sayfa: 1-8 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050801.pdf Özet Ülkemizde Yaygın Kullanımı Olan Kekik (Thymus vulgaris) Bitkisinin Antimikrobiyal

Detaylı

ELAZIĞ BÖLGESİ BAL VE PEKMEZLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ

ELAZIĞ BÖLGESİ BAL VE PEKMEZLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 5A0015 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: October 2008 Accepted: June 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7258

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: March 2016 Accepted: May 2016 ÇAM, VİŞNE VE KAYISI REÇİNELERİNİN ANTİBAKTERİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2) KSU. Journal of Science and Engineering 8(2)-2005

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2) KSU. Journal of Science and Engineering 8(2)-2005 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-2005 36 KSU. Journal of Science and Engineering 8(2)-2005 Çay veya Baharat Olarak Tüketilen Teucrium polium L., Thymbra spicata L. var. spicata, Ocimum basilicum L.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR

TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR Prof. Dr. Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üniversite

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AMANITA CAESAREA (SCOP.: FR.) PERS. NIN ANTĠOKSĠDAN, ANTĠMĠKROBĠYAL ETKĠLERĠNĠN VE YAĞ ASĠTĠ KOMPOZĠSYONUNUN BELĠRLENMESĠ Gülsün AKBAġ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Biyoloji Bölümünde Merkezi Araştırma Laboratuarlarının Kurulumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Detaylı

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji 9. Ankara Biyoteknoloji Günleri: Mikrobiyal Biyoteknoloji 17 Ekim 2011 09:30 AÇILIŞ Prof. Dr. Cemal TALUĞ Ankara Üniversitesi Rektörü OTURUM I. Gıda Alanında Mikrobiyal Biyoteknoloji Oturum Başkanı: Prof.

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI Hazırlayan Öğrenciler Dila Berfin UÇAN 7-F Ekin Ladin TÜRKMEN 7-F Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

Borlu atık sulardan izole edilen siyanobakterilerin antimikrobiyal aktiviteleri

Borlu atık sulardan izole edilen siyanobakterilerin antimikrobiyal aktiviteleri 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ - 2017 Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Borlu atık sulardan izole edilen siyanobakterilerin antimikrobiyal aktiviteleri

Detaylı

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU Yrd.Doç.Dr. Murat TELLİ Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Çalışma Planı Verifikasyon planı Kabul kriterleri Çalışmada

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE YÖRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE YÖRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ö. ÇOPUROĞLU 2013 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE YÖRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL

Detaylı

SANİTER GIDA-ÇEVRE BİLİMİ LTD.ŞTİ.

SANİTER GIDA-ÇEVRE BİLİMİ LTD.ŞTİ. EK RAPOR IC-1001 İÇ CEPHE BİR KAPLAMADA MANTARLARA KARŞI FİLM KORUYUCULARIN ETKİNLİK TESTİ (TS EN 15457) MAYIS 2011 * BRT001-11 No lu raporun ekidir. Sayfa 1 / 6 İÇİNDEKİLER 01. GİRİŞ 02. NUMUNENİN TANITILMASI

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ *

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * Inhibitory effect of Lactic Acid Bacteria on Escherichia coli 0157:H7 Elçin TAŞ Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doç. Dr. Ömer KOZ HO Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü HO BTÜ, 2014-2015 Güz Yarıyılı Seminerleri «Perşembe Seminerleri» 20 Kasım 2014 Bursa Başlıklar:

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 340-349 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi amalina farinacea (L.) Ach. ve snea intermedia (A.Massal.) Jatta Likenlerinin

Detaylı

Çanakkale bölgesinde yetişen hypericum perforatum (sarı kantaron) bitkisinden bazı uçucu türlerin ekstraksiyonu. Dilek ULUDAĞ Esra ŞEROĞLU Hülya EREN

Çanakkale bölgesinde yetişen hypericum perforatum (sarı kantaron) bitkisinden bazı uçucu türlerin ekstraksiyonu. Dilek ULUDAĞ Esra ŞEROĞLU Hülya EREN Çanakkale bölgesinde yetişen hypericum perforatum (sarı kantaron) bitkisinden bazı uçucu türlerin ekstraksiyonu Dilek ULUDAĞ Esra ŞEROĞLU Hülya EREN Projemizin Amacı Bu çalışmada,çanakkale bölgesinde yetişen

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 886-893 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Stachys thirkei Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Araştırmalar

Detaylı

Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması

Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) 2002 38 KSU J. Science and Engineering 5(1) 2002 Kahramanmaraş İlinde Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Elife Kefser DAĞCI Müzeyyen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi. Doktora Biyoloji Leicester/UK

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi. Doktora Biyoloji Leicester/UK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep ULUKANLI 2. Doğum Tarihi: 23.01.1967 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Çukurova Üniversitesi 1988 Doktora Biyoloji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI BAZI BRYOFİT TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI BAZI BRYOFİT TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ P.TEKERLEK,2013 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI BAZI BRYOFİT TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN

Detaylı

Tortella tortulosa (Hedw.) Limpr. Özütlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi

Tortella tortulosa (Hedw.) Limpr. Özütlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi Tortella tortulosa (Hedw.) Limpr. Özütlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi *Ergin Murat ALTUNER 1, Barbaros ÇETİN 2, Cumhur ÇÖKMÜŞ 2 1 Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kastamonu

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

MANTAR BİLEŞENLERİNİN TERÖPATİK ETKİLERİ 1

MANTAR BİLEŞENLERİNİN TERÖPATİK ETKİLERİ 1 BAHÇE 38 (1): 19 24 2009 MANTAR BİLEŞENLERİNİN TERÖPATİK ETKİLERİ 1 Aysun ÖZTÜRK 2 Ö. Utku ÇOPUR 3 ÖZET Mantarlar, yüzyıllar boyunca yiyecek olarak tüketildiği gibi birçok hastalığın tedavisi amacıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Oskay Doğum Tarihi: 1975 Unvanı: Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Doktora Biyoloji/Temel ve

Detaylı

Hedef belirleme. Emri No: A Versiyon 1 Sayfa 1 / 29

Hedef belirleme. Emri No: A Versiyon 1 Sayfa 1 / 29 W W w W Hedef belirleme DGHM (2001) tarafından yayınlanmı olan Yöntem El Kitabı, Talep Katalo u (2002) ve Pitten et al (2003) yayını baz alınarak yapılan in-vitro incelemeleri vasıtasıyla Actolind W Lösung

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Nar Suyu Üretim Aşamalarında Antimikrobiyel Aktivite ve Fenolik Madde Miktarındaki Değişimler Proje Yürütücüsü : Dr. Şeref Tağı Proje Numarası

Detaylı

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2 Anaerop Bakterilerin Üretilmelerinde Askorbik Asit Katkılı Besiyeri ve Mineral Yağ ile Kaplanmış Besiyeri Kullanılmasının Araştırılması ve Sonuçların Standart Anaerop Kültür Yöntemi ile Kıyaslanması Işın

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Dr. Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 06-08

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri KĠġĠSEL BĠLGĠLER Alev AKPINAR BORAZAN Yrd. Doç. Dr. Kimya ve Proses Mühendisliği Ankara E-Posta alev.akpinar @bilecik.edu.tr

Detaylı

Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması

Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması Hidrazon Yapısındaki On Adet Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması Şahin Direkel 1, Seda Tezcan 1, Semra Utku 2, Gönül Aslan 1, Mehtap Gökçe 3, M. Fethi Şahin 3, Nuran Delialioğlu 1, Mahmut

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR ANALİZLER 1.1 GENEL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER kodu GM1101 Nem tayini Etüv yöntemi GM1102 Kül tayini Fırın yöntemi kuru yakma GM1103 Protein tayini Kjeldahl

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTEYE SAHİP TERMOFİLİK BAKTERİLERİN 16S rrna ANALİZİ İLE TANILANMASI

ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTEYE SAHİP TERMOFİLİK BAKTERİLERİN 16S rrna ANALİZİ İLE TANILANMASI ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTEYE SAHİP TERMOFİLİK BAKTERİLERİN 16S rrna ANALİZİ İLE TANILANMASI Gamze BAŞBÜLBÜL 1, Z.Burcu BAKIR ATEŞLİER 1, Bülent BOZDOĞAN 2, Kubilay METİN 1, Erman ORYAŞIN 1, H.Halil BIYIK

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 8. Hafta (04.04.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği Bazı Temel Kavramlar Şekerlerin Tayini Enzimlerin

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ Ceviz Türk Mikrobiyol (Juglans Jegia Cem l.) in Derg Antimikrobiyal (09) 39 (1-2): Aktivitesi 7-11 93 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 08-71 CEVİZ (JUGLANS REGIA L.)

Detaylı

COSMİNG LABORATUVAR. Kozmetiğin Uzmanı. Türkiye nin Akredite Kozmetik Analiz Laboratuvarı.

COSMİNG LABORATUVAR. Kozmetiğin Uzmanı. Türkiye nin Akredite Kozmetik Analiz Laboratuvarı. COSMİNG LABORATUVAR Kozmetiğin Uzmanı. Türkiye nin Akredite Kozmetik Analiz Laboratuvarı. KOZMETİK ÜRÜNLERDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Mikrobiyolojik analiz, kozmetik ürünün kalitesine dair bir analizdir.

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI*

SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 651-656 SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SERTRALIN Ahmet Yılmaz ÇOBAN 1, Yeliz

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square KULLANIM TALİMATLARI KULLANIMA HAZIR PLAK BESİYERİ PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya SANĐTER KOZMETĐK ÜRÜNLERĐN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTE PARAMETRELERĐNĐN ANALĐZĐ VE UYGUNLUK KRĐTERLERĐ

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya SANĐTER KOZMETĐK ÜRÜNLERĐN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTE PARAMETRELERĐNĐN ANALĐZĐ VE UYGUNLUK KRĐTERLERĐ KOZMETĐK ÜRÜNLERĐN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTE PARAMETRELERĐNĐN ANALĐZĐ VE UYGUNLUK KRĐTERLERĐ ÇAĞLAYAN ÇATAL KOZMETĐK ÜRÜNLER, Steril olmak zorunda değil Belli mikroorganizmaları limit dahilinde içerebilir.

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Ahmet Yılmaz Çoban 1, Berika Taştekin 1, Meltem Uzun 2,

Detaylı

Education Programme/Department University Graduation Year

Education Programme/Department University Graduation Year CV Name: Mustafa Oskay Date of Birth: 1975 Academic Title: Assoc. Prof. Dr. Education Programme/Department University Graduation Year Bachelor Master Doctorate Department of Biology/ Division of Basic

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı