FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) Sayı 14, Güz 2012 Issue 14, Fall 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) Sayı 14, Güz 2012 Issue 14, Fall 2012"

Transkript

1 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) ( flsf ) Sayı 14, Güz 2012 Issue 14, Fall 2012 Bilgi için/for Information: Yazışma Adresi Mailing Address Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Sıhhiye/ANKARA Tel: (0 312) / 1225 ya da 1234

2 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) ( flsf ) Sayı 14, Güz 2012 Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri (Editörler) IĢıl BAYAR BRAVO Hamdi BRAVO Bu Sayının Danışma Kurulu ve Hakemleri Prof.Dr. Sabri BÜYÜKDÜVENCĠ (Ankara Üniversitesi) Prof.Dr. Hayrettin ÖKÇESĠZ (Akdeniz Üniversitesi) Prof.Dr. Sadık TÜRKER (Kırklareli Üniversitesi) Prof.Dr. ġafak URAL (Ġstanbul Üniversitesi) Prof.Dr. Veli URHAN (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr. Atakan ALTINÖRS (Galatasaray Üniversitesi) Doç.Dr. Metin BAL (Adnan Menderes Üniversitesi) Doç.Dr. IĢıl BAYAR BRAVO (Ankara Üniversitesi) Doç.Dr. Hamdi BRAVO (Ankara Üniversitesi) Doç.Dr. Cihan CAMCI (Akdeniz Üniversitesi) Doç.Dr. Hakan ÇÖREKÇĠOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi) Doç.Dr. Yücel DURSUN (Ankara Üniversitesi) Doç.Dr. Haluk ERDEM (Ankara Üniversitesi) Doç.Dr. Ali TAġKIN (Cumhuriyet Üniversitesi) Doç.Dr. Arslan TOPAKKAYA (Erciyes Üniversitesi) Doç.Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara Üniversitesi) Doç.Dr. Ogün ÜREK (Uludağ Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Hülya ALTUNYA (Süleyman Demirel Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Hasan AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Mine KAYA KEHA (Atatürk Üniversitesi) Yazışma Adresi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Sıhhiye-ANKARA FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Philosopher s Index, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından listelenmekte; EBSCOhost Publishing ve ASOS Index e ait veritabanları üzerinden tam metin olarak eriģime sunulmaktadır. ISSN Tel: (0 312) / 1225 ya da 1234 Kapak Tasarım Uğur SARAÇ-Z. Begüm BAYSAL

3 FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) ( flsf ) Issue 14, Fall 2012 Owners and Editors IĢıl BAYAR BRAVO Hamdi BRAVO Board of Consultants Prof.Dr. Sabri BÜYÜKDÜVENCĠ (Ankara Üniversitesi) Prof.Dr. Hayrettin ÖKÇESĠZ (Akdeniz Üniversitesi) Prof.Dr. Sadık TÜRKER (Kırklareli Üniversitesi) Prof.Dr. ġafak URAL (Ġstanbul Üniversitesi) Prof.Dr. Veli URHAN (Gazi Üniversitesi) Assoc.Prof. Dr. Atakan ALTINÖRS (Galatasaray Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Metin BAL (Adnan Menderes Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. IĢıl BAYAR BRAVO (Süleyman Demirel Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Hamdi BRAVO (Süleyman Demirel Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Cihan CAMCI (Akdeniz Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Hakan ÇÖREKÇĠOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Yücel DURSUN (Ankara Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Haluk ERDEM (Ankara Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Ali TAġKIN (Cumhuriyet Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Arslan TOPAKKAYA (Erciyes Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara Üniversitesi) Assoc.Prof.Dr. Ogün ÜREK (Uludağ Üniversitesi) Assist.Prof.Dr. Hülya ALTUNYA (Süleyman Demirel Üniversitesi) Assist.Prof.Dr. Hasan AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Assist.Prof.Dr. Mine KAYA KEHA (Atatürk Üniversitesi) Mailing Address Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Sıhhiye-ANKARA FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) is a bi-annual academic journal listed in Philosopher s Index, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) and TÜBİTAK ULAKBİM and also served as full text by the EBSCOhost Publishing and ASOS Index in their database. ISSN Tel: (0 312) / 1225 or 1234 Cover Designer Uğur SARAÇ-Z. Begüm BAYSAL

4 Ġçindekiler MAKALELER J.J. Rousseau da Genel Ġrade Kavramı. 1 Özgüç ORHAN Arendtçi Politik Yargının Kantçı Kökleri Tuğba AYAS Rorty nin Liberal Demokratik Toplumu ve Zulüm Üzerinden Temellendirilen Postmodern Bir Ütopya...43 Deniz KUNDAKÇI MĠchel Foucault da Liberalizm EleĢtirisi: Ġktidar, Yönetimsellik Ve Güvenlik.. 65 Efe BAŞTÜRK Tarihin Sosyolojik Anlamı...79 Eray GÜÇLÜER Farabi de Dil-Mantık ve Kültür ĠliĢkisi Mustafa YILDIZ Descartes Felsefesinde Bilgelik Naciye ATIŞ Heidegger in Hâlâ DüĢünmemek EleĢtirisi Bağlamında Ġslam DüĢünce Tarihine Bakmak Mehmet BİRGÜL K ONFERANS METNİ Politika Dili, Ġslam ve Farabi Testi Oliver LEAMAN.. 158

5 Contents ARTICLES The Concept of General Will in Rousseau Özgüç ORHAN. 1 The Kantian Roots of The Arendtian Political Judgment Tuğba AYAS..27 Rorty s Liberal Democratic Society and a Postmodern Utopia Based on Cruelty Deniz KUNDAKÇI The Criticism of Liberalism in Foucaultian Perspective: Power, Governmentality, Security 65 Efe BAŞTÜRK Sociological Meaning of History Eray GÜÇLÜER The Relationship Between Language, Logic and Culture in Farabi..93 Mustafa YILDIZ Wisdom in Descartes Philosophy Naciye ATIŞ Looking at the History of Islamic Thought in the context of Heidegger s critique steel not-thinking Mehmet BİRGÜL TEXT of a CONFERENCE Political language, Islam, and the al-farabi test Oliver LEAMAN. 158

6 Yayın İlkeleri 1) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), temelde bir felsefe dergisidir. Kuramsal olmak kaydıyla, sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki yazılara da yer verilir. 2) Hakemli olan bu dergi, yılda iki kez (Bahar/Güz dönemlerinde) yayınlanır. 3) Dergiye gönderilecek yazılar; makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarına aittir. 4) Yazılar, Türkçe veya batı dillerinde (Ġngilizce, Fransızca ve Almanca) olabilir. Yabancı dilde yazı yayınlamak isteyen yazarlar, yazılarının geniģ (yazıda söylenmek isteneni açıklayan) bir Türkçe özetini de göndermek zorundadır. 5) Başlık: Makale baģlığı, 16 punto olarak ve koyu harflerle yazılmalıdır. Yazar Adı: BaĢlığın hemen altına, sağa yaslanmıģ olarak ve 11 puntoyla; soyadın tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Soyadınıza bağlı * lı bir dipnotla ünvanınız ve çalıģtığınız/öğrenci olduğunuz kurum belirtilmelidir. 6) Her makalede, yazar adının hemen altında hem Türkçe ve hem de bir batı dilinde olmak üzere, 200 er kelimeyi aģmayan özet ve abstract yer almalıdır. Abstract ın üzerinde, makalenin o yabancı dildeki adı da bulunmalıdır. Ayrıca: özetin de abstractın da baģlığı büyük harfle olmalı; bütün özet/abstract 10 punto ve italik yazılmalıdır. 7) Anahtar kelimeler/keywords hemen özetin/abstractın altında verilmelidir. Bunların üçten az sekizden fazla olmaması gerekmektedir. 8) Yazılar 5000 kelimeyi geçmemeli, A4 kağıdının bir yüzüne çift aralıklı, sol 4,5 cm., üst 5,5cm., alt 3 cm. ve sağ marjlar en az 5 cm. bırakılarak yazılmalıdır. Yazıların alt başlıkları, 11 punto ile koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır. Yayınlanması kabul edilen yazılar Word Programında Times New Roman 11 punto ile yazılmıģ olmalı ve adresine gönderilmelidir. 9) Dergi adresine ulaģan yazılar, öncelikle içerik, yazım kuralları vd. yönlerden yayın kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüģler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayınlanmasına veya aksine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen yazılar, en geç bir ay içinde yayın kuruluna gönderilmelidir. 10) Bahar sayısı için yazılar, en geç ġubat ayının son haftası; Güz sayısı için en geç Eylül ayının son haftasına kadar gönderilmelidir. 11) Yayınlanan yazılar için yazar(lar)a telif ücreti karģılığında her makale için 2 (iki) adet dergi gönderilir. Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Yazar(lar)a bilgi verilir. 12) Kaynaklara göndermeleri dipnot biçiminde, sayfa sonunda; yazarın adı soyadı; alıntı yapılan metnin adı; (varsa çevirmeni); yayınlayan kurum, yayınlandığı şehir ve yıl; sayfa numarası sırasıyla veriniz. 10 punto olmalarına dikkat ediniz. 13) Metnin sonuna, yazarların soyadlarının alfabetik sırasını gözeterek -dipnotlarda toplanmıģ ve yararlandığınız kaynaklara dayanan- bir kaynakça koyunuz.

MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- MARMARA GEOGRAPHICAL REVİEW

MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- MARMARA GEOGRAPHICAL REVİEW MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- SAYI: 7 OCAK 2003 İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 7 OCAK 2003 İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ ISSN 1303-2429 Yazı Kurulu Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Detaylı

ISSN 1302-9967 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN 1302-9967 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1302-9967 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 3 SAYI: 35 GÜZ-2008 ÇÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Adına Sahibi Chairman of the Board Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR DANIŞMA KURULU Editorial Advisory

Detaylı

Nesne nin yayım dili Türkçe ve İngilizce dir. About NESNE

Nesne nin yayım dili Türkçe ve İngilizce dir. About NESNE Nesne Dergisi ne gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkıda bulunması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanlarını tanıtan, yeni etkinlikleri veya yayımları duyuran yazılara

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Yayın hayatına Kasım 1984 yılında başlayan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, dört ayda bir Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır.

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ALTI AYLIK HAKEMLİ DERGİ IGDIR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SEMIANNUAL REFEREED JOURNAL ISSN: 7-577 7 NİSAN / APRIL 05 / Iğdır University / Journal

Detaylı

BAÜ SBED 11 (20) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI. Yayın Kuralları

BAÜ SBED 11 (20) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI. Yayın Kuralları BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI Yayın Kuralları 1.Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD)

İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD) İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD) The Journal of Islamic Civilizition Studies Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Yıl/Year: Haziran-June 2015 İMAD uluslararası ve hakemli bir dergidir. 6 ayda bir

Detaylı

iii Dergi Yönetimi / Administration Yayın Kurulu / Editorial Board İletişim Bilgileri / Contact Information Kapak ve Tasarım / Cover and Design

iii Dergi Yönetimi / Administration Yayın Kurulu / Editorial Board İletişim Bilgileri / Contact Information Kapak ve Tasarım / Cover and Design / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 6, Ekim / October 0: iii-iv Dergi Yönetimi / Administration Sahibi, Rektör / Owner, Rector Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz Editörler / Editors

Detaylı

THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal. Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal. Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir Editör Dr. Habib Emre THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir Editör Yardımcıları Dr. Hüseyin Beğenik Dr. Aydın

Detaylı

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne makalelerinizi hemargedergi@gmail.com elektronik posta adresi ile ulaştırabilirsiniz.

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne makalelerinizi hemargedergi@gmail.com elektronik posta adresi ile ulaştırabilirsiniz. YAZAR REHBERİ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne yazı göndermek isteyen tüm yazarlar Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu (International Committee of Medical Journal Editors (ICJME-2008))

Detaylı

Yazar Rehberi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012-1 81

Yazar Rehberi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012-1 81 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne yazı göndermek isteyen tüm yazarlar Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu [International Committee of Medical Journal Editors (ICJME-2008)] nun kurallarına

Detaylı

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Karadeniz Araştırmaları, Karadeniz Araştırmaları Merkezi tarafından Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır.

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler:

Detaylı

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci Yazı Teslim Kuralları/Kaynak Gösterme Formatı > 161 Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci 1 Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle Editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından

Detaylı

YAYIM AMAÇLARI VE KURALLARI, YAYINA KABUL İLKELERİ

YAYIM AMAÇLARI VE KURALLARI, YAYINA KABUL İLKELERİ YAYIM AMAÇLARI VE KURALLARI, YAYINA KABUL İLKELERİ AMAÇ Türk Kaya Mekaniği Dergisi (TKMD); 1. Türkiye de kaya mekaniği konusunda gerek duyulan bilimsel iletişimi etkin bir şekilde sağlamak, 2. Türkiye

Detaylı

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Dergimiz Hakkında Dergimiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda 4 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2012 OCAK. akademia

ERCİYES İLETİŞİM 2012 OCAK. akademia 1 www.-erciyes.com YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI A-YAYIN İLKELERİ 1. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik yayın organı olan Erciyes İletişim Dergisi, iletişim bilimleri alanlarındaki her

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE

ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE Ad SOYAD* Ad SOYAD** Ad SOYAD*** Ad SOYAD **** ÖZET Her makalenin başında yazıldığı dilde,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X HUMANITAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ NAMIK KEMAL

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ YAZIM ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ YAZIM ESASLARI Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, c.**, s.**, 201* Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology, v.**, n.**, 201* ISSN: 2147-9364 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK,

Detaylı

Türkbilig TÜRKOLOJİ ARAŞ TIRMALARI 2006/11

Türkbilig TÜRKOLOJİ ARAŞ TIRMALARI 2006/11 Türkbilig TÜRKOLOJİ ARAŞ TIRMALARI 2006/11 Ankara 2006 Türkbilig TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ISSN : 1302-6011 Hacettepe Üniversitesi Kurucusu / Founder Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Sahibi / Owner Dr.

Detaylı

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE YAYIM ESASLARI Güvenlik Stratejileri Dergisi ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. A. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Istanbul Faculty of Medicine. www.itfdergisi.com

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Istanbul Faculty of Medicine. www.itfdergisi.com ISSN 1305-6433 (Basılı Dergi) ISSN 1305-6441 (Elektronik Dergi) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Istanbul Faculty of Medicine www.itfdergisi.com Cilt/Volume: 75 Sayı/Number:

Detaylı

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X. Yayın İlkeleri

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X. Yayın İlkeleri HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X Yayın İlkeleri Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas - Uluslararası Sosyal

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(4) ĠÇĠNDEKĠLER

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(4) ĠÇĠNDEKĠLER Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(4) ĠÇĠNDEKĠLER Acil Acil Servis HemĢirelerine Hasta Ve Yakınları Tarafından Uygulanan ġiddetin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİTİRME SEMİNERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİTİRME SEMİNERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİTİRME SEMİNERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ Şubat 2009 2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Detaylı

CUMHURYET ÜNVERSTES LAHYAT FAKÜLTES DERGS IX / 2. Hakemli Dergi

CUMHURYET ÜNVERSTES LAHYAT FAKÜLTES DERGS IX / 2. Hakemli Dergi I CUMHURYET ÜNVERSTES LAHYAT FAKÜLTES DERGS IX / 2 Hakemli Dergi SVAS 2005 II Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi IX / 2 (2005) Sahibi C.Ü. lahiyat Fakültesi Adına Prof. Dr. Nevzat Yaar AIKOLU

Detaylı