Mutlak Güzel i Aray fl. ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI KATALO U/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mutlak Güzel i Aray fl. ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI KATALO U/2005"

Transkript

1 Mutlak Güzel i Aray fl ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI KATALO U/2005

2

3 ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 25 KÜLTÜR YAYINLARI: 3 Yayın Koordinatörü Temel Hazıro lu Dizgi-Grafik Tasarım fiahin Arabacı Baskı-Cilt Esen Ofset II. Baskı stanbul / fiubat 2006 ISBN Tüm yayın hakları ALBARAKA TÜRK e aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntılar dıflında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla ço altılamaz. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi. Büyükdere Caddesi No: Mecidiyeköy / STANBUL Tel: (90.212) Faks: (90.212) (90.212) albarakaturk.com.tr SWIFT: BTFHTRIS

4 Mutlak Güzel i Aray fl ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI KATALO U/2005

5 SUNUfi Duygu ve düflüncelerini yazı ile anlatmak insana özgü bir eylemdir. nsanlık tarihine baktı ımızda da en önemli geliflmeler arasında yazının icadını görürüz. Ama yazının icadından daha da önemli olan tekamül eden insanın kendi eseri olan yazıyı gelifltirmesi ve yazının sanat boyutunu tüm zenginli i ile ortaya koymasıdır. Bizim kültürümüzde sanat mutlak sanatkâr a ulaflma çabasıdır. Her fley, görülenin de il, görülmek isteneni anlatma iste inin dıflavurumudur aslında. Ça dafl düflünür Roger Garaudy nin veciz flekilde dile getirdi i gibi. Sanat, görünen ve bilinen güzellikleri kopya etmek de il, gözle görülemeyen mutlak güzel i arayıfl çabasıdır. Hat sanatına gönül verenlerin hat yazısını bir iletiflim aracı ve süsleme unsuru olmaktan çıkarıp, fevkalade özgün bir sanat olarak gelifltirdiklerini ve dünya sanat tarihinde önemli bir yer almasını sa ladıklarını görmekteyiz. Medeniyetimizin maddede müflahhaslaflan mimarî dokusuna rengini ve sesini veren hatlarımız, kendilerini duvarlara nakfleden ince zevki ve estetik anlayıflını yansıtan kültür mirasıdır. Köklü Medeniyetimizi bir a aca benzetirsek ana dallarını oluflturan Osmanlı sanatı içinde, mimariyi dıflta bırakırsak, en önemli sanat dalı Hüsn-i Hat dır diyebiliriz. Sizler de dereceye giren eserlerimizde göreceksiniz ki, harflerin inci gibi satıra diziliflleri karflısında hayrete düflmemek mümkün de ildir. Harflerin canlılı ı yanında, istifteki yerleri ve duruflları da mükemmel bir ahengi yansıtıyor. Harflerin satıra mükemmel dizilifli, kalem hareketlerinin kıvraklı ı görenleri hayrete düflürecek mükemmelliktedir. Dik harflerin canlılık, yatay harflerin ise devamlılık hissi veren özelli i herkesi etkileyebilecek seviyededir. Albaraka Türk olarak, hat sanatına olan ilgimiz köklü Medeniyetimizin önemli bir mirasına sahip çıkma bilinci yanında ekonomik amaçlı kuruluflların sosyal sorumluluklara sahip olması gerekti ine olan inancımızdan da kaynaklanmaktadır. Kurumların, yalnızca asli alanlarında yaptıkları baflarılı çalıflmalarla gelece e taflınabilmesi mümkün gözükmemektedir. Faizsiz bankacılık konusunda Türkiye de akla ilk gelen Kurum olmak tabi ki önemlidir ama tek baflına yeterli de ildir. Albaraka Türk olarak Kurumumuz, Medeniyet havzamızın kültür birikiminin dirilmesi, de erlendirilmesi, hareket ve çeflitlilik kazanması ve nihayet gelifltirilmesi için elinden gelen çalıflmaları bugüne kadar sürdürmüfl ve sürdürmeye de devam etmektedir. Bu çerçevede kurumumuzun 20. kurulufl yılı vesilesiyle tertip etti imiz hat yarıflmasını, Albaraka Türk ün bu güne dek bu sanatımıza sa ladı ı desteklerin taçlandırılması olarak nitelemek yerinde olacaktır. Yarıflmamızı Albaraka Türk ün geleneksel sanatlarımıza katkısının taçlandırılması olarak telakki eder, söz konusu sanatlarımızı ihya ve yaflatmak için gayret gösteren herkesin bu yönde bir ivme, bir yıldız olmasını dilerim. Saygılarımla Dr. Adnan Büyükdeniz Genel Müdür

6 ÖNSÖZ Kur ân- Kerim Hicaz da nâzil oldu, M s r da okundu, stanbul da yaz ld. Sanat; lâhî sırları ve Mutlak Güzel i arayıfltır. Hat Sanatı; mimarî, musukî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat aynı dili konuflan iki ayrı sanat dalıdır. Ancak, Hat sanatı mimarî ile aynı dili konuflan sanat olmasına karflın, Hat sanatı temafla edilecek bir mimarî olarak bizim Medeniyetimize münhasır hâs bir sanattır. Medeniyetimizin yazılı bir medeniyet olarak adlandırılmasının sebebi de Hat sanatıdır. Çünkü Medeniyetimize ait her eser en güzel hat yazıları ile süslenmifltir. Hat; Beyaz veya beyaza yakın aharlı ka ıt üzerine, siyah is mürekkebiyle kamıflın adeta harflere can verdi i ola anüstü bir estetik ve ahengin ifadesidir. Kadîm e göre Hat Sanatı; Cismanî aletlerle meydana getirilen ruhanî bir hendesedir. Bunun içindir ki, Hat sanatı, nokta hesabıyla oluflan harf boyları, kavisleri, meyilleri, satır araları, istifleri ve kamıflın ka ıt üzerindeki mükemmel kıvraklı ının ortaya koydu u büyülü hendesesiyle herkesi kendisine hayran bırakmaktadır. 19. yüzyıla kadar zirvede kalan ve sonra fetret dönemine giren Hat sanatına, 20. yüzyılın son çeyre inden itibaren ilgi ve alaka önemli ölçüde artmıfltır. Bu geliflmeyle beraber dünyanın dört bir yanında nadide eserler veren hattatlar yetiflmeye bafllamıfltır. Albaraka Türk olarak ekonomik bir kurulufl oldu umuz gerçe ini unutmadan, gerçek var oluflun ve gelece e taflınıflın kültür ve san at alanında bir iz, bir niflane bıraktaktan geçti inin bilincindeyiz. Bu çerçevede, kuruluflumuzun 20. yılı münasebetiyle sosyal sorumluluklarımızın bir gere i olarak, Hat Sanatının yaflatılması, gelifltirilmesi, hat zevkinin tesisi ve özendirilmesi için; Hat sanatına gönül verenleri bir nebze olsun teflvik ederek bu sanata yeni eserler kazandırmak ve bunları yeni kuflaklara ulafltırmak, bu güzide sanatımıza hak etti i ilgi ve alakayı sa lamak amacıyla böyle bir Hat Yarıflması tertip ettik. Yarıflma, aslında ulusal ölçekte planlanmıfl olmasına ra men, organizasyona yurtdıflından da ilgi muazzam oldu. Celî Sülüs, Sülüs, Sülüs-Nesîh, Celî Ta lîk ve Celî Divânî olmak üzere 5 dalda düzenlenen müsabakaya Türkiye den 110, yurtdıflından ise 8 ülkeden 44 eser olmak üzere toplam 154 eser katılmıfltır. Bu eserlerden Albaraka Türk Özel Ödülü de dahil 17 eser Jüri Üyeleri tarafından dereceye layık görülmüfl ve 23 eser de almıfltır. Bu vesileyle de erli Üstad Hattat lardan oluflan Jüri Üyelerine, yarıflmaya katılan tüm hattatlara ve ödül kazananlara tebrik ve flükranlarımızı sunarız. Ayrıca bu organizasyonu baflından sonuna dek takip eden, yürüten ve sonuçlandıran Albaraka Türk Hat Yarıflması Sekreterli i ne de teflekkürlerimizi sunarız. Daha mutlu ve daha güzel yarınlarda buluflmak dile iyle... Temel Hazıro lu Yayın Koordinatörü

7 HAT SAN ATINA DÂ R Hat san atı, kamıfl kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanatıdır. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, do rusu olur fley de ildir ve slâm ın devam edegelen bir mûcizesidir. Dünyada bu kadar çeflitli yazı varken ve hepsi de kendine göre güzel yazılabiliyorken, nasıl olmufl da sadece slâm yazısı gerçekten benzeri bulunmayan bir san at haline gelivermifl? Onun sahip oldu u bu büyüleyici estetik nereden do uyor? Bunların cevabını Hz.Ali nin hikmet dolu flu sözünde bulabiliriz: Yazı, üstâdın ö retiflinde gizlidir, çok yazmakla kıvam bulur; slâm dini üzere olmakla devam eder. Hattın, asırlar boyunca san at âlemine hükmediflinde, iflte bu mânevî kudretinin rolü çok büyüktür. Ayrıca, harflerin bafllı baflına kıvraklı ı ve birbirlerine bitiflmekle kazandıkları flekil zenginli i, hele aynı ibârenin muhtelif istiflerle yazılabilmesi, slâm yazısına san atın ilk flartı olan sonsuzluk ve yenilik kapısını daima açık bırakmıfltır. Bir harf, yalnız olarak, icâb ederse birkaç türlü yazılabildi i gibi; kelimenin baflında, ortasında ve sonunda bulunufluna göre bünye de iflikli ine u ramakla, pek çok flekil zenginli i kazanır. Bir hayli hat çeflidi oldu u da göz önüne alınırsa, bu sözlerimizin mânâsı daha iyi anlaflılır. Bu mucizevî yazıya hak etti i eme i vermek Osmanlı Türkleri ne nasîb olmufltur. O kadar ki, Arab yazısı gibi dar mânâ taflıyan bir târif yerine slâm yazısı demeyi tercih etmeseydik ve mutlaka bir millete mal etmek gayretinde olsaydık, buna Türk yazısı dememiz, gerçe i ifâde ederdi. Zira, bir da kadar yüksek ve genifl olan bu yazı sistemini hangi etek noktasından alıp flâhikasına çıkardı ımızı, insafla bakan herkes kabul ve tasdîk eder. Bir baflka deyiflle, hat, e er Osmanlı Türkü nün eline geçmeseydi hüsn-i hat (=güzel yazı) olmak yolunun bafllangıcında boynu bükük kalırdı. Çünkü slâmî Türklü ümüz, tarih boyunca, o yazı güzelini cânânı gibi sevmifl, elinden bırakmamıfltır. Belli kalıptaki büyük ve küçük harflerden meydana gelen Latin alfabesinde, slâm yazısındaki estetik kabiliyetin biraz olsun bulunabilece ini düflünmek bile yersizdir. Aynı flekilde çok zengin, fakat birleflmeyen guruplardan meydana gelen Uzak Do u (Çin, Japon ) alfabe sistemleri de hofla giden görüntülerine ra men, slâm yazısı karflısında çok yavan kalır. Nihâyet, Müslüman âleminin minyatür dıflında tasvîre karflı ilgi duymayıflı, resim zevkınin de yazı san atında tecellîsine vesîle olmufltur. Hem okunup ibret alınmak, hem de mücerred (abstre) bir resim tablosu gibi duvara asılıp seyredilmek flte bu, sâdece slâm yazısına hastır. Güzel yazı, okunabilendir meâlinde Arabça bir söz vardır. Gerçekten slâmiyetin ilk asırlarında güzel yazı mefhumu bu mânâya alınıyordu. Yalnız okuma yazma vasıtası olarak kullanılan hat, Emevî ve Abbasî devirlerinin birçok hattatından sonra, bilhassa bn Mukle (ö.940) ve bnü l-bevvâb (ö.1022) eliyle san at hâline gelince, slâmiyetin yayıldı ı yerlerde de bunun tesirleri görüldü. Nihâyet Yâkutü l- Musta sımî (ö.1298), Abbasî saltanatı esnasında Ba dad da topluca aklâm-ı sitte (=altı yazı) adı verilen ve daha önceden flekillenmifl olan sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevkî, rıka nevilerini bütün kaideleriyle tamamlayıp yazmayı baflardı. Yâkut un yetifldirdi i ve aralarında Türkler in de bulundu u hat üstâdları, onun üslûbunu bütün slâm ülkelerine yaydılar. Aradan iki asra yakın bir zaman geçti. Osmanlı Türkleri, Anadolu nun büyük bir kısmından sonra stanbul u fethederek, devleti yalnız askerî ve siyasî bakımdan de il, kültür ve san at cihetinden de yüceli e erifltirmifllerdi. Amasyalı hattatlardan fieyh Hamdullah ( ), önceleri Yâkut üslûbunu en güzel ve mükemmel biçimiyle yürütüyorken, hâmisi ve talebesi Sultan II. Bâyezid in teflvik ve tavsiyesi üzerine, Yâkut un eserlerini bir estetik kıymetlendirmeye tâbi tuttu ve kendi san at zevkıni de katarak, bunlardan yeni bir tarz çıkarmayı baflardı. Tahmînen 1485 yılında do an bu fieyh Hamdullah üslûbu ile Osmanlı-Türk yazı san atında Yâkut devri kapanıyordu. Nitekim, Kanûni Sultan Süleyman ça ında bu tavrı en parlak biçimiyle yeniden canlandıran Ahmed Karahisârî nin (ö.1556) yazı anlayıflı, kendisinden sonra unutulmufl; fieyh Hamdullah yoluna karflı duramamıfltır. Ancak Karahisârî Mektebi nin, celî hattında, zamanına göre, fieyh vâdisinden daha baflarılı oldu u muhakkaktır. fieyh Hamdullah devrinde, Yâkut yolu ile intikal eden altı cins yazıdan sülüs ve nesih, Türk zevkıne çok uygun geldi i için sür atle yayılmıfl; eski devirden farklı olarak, Kur ân-ı Kerîm in yazılmasında bilhassa nesih hattı kullanılmaya bafllanmıfltır. Buna mukabil, muhakkak ve reyhanînin müdevver (yuvarlak) harflerinin azlı ı ve genifl oluflu yüzünden benimsenmedi ini, yavafl yavafl unutuldu unu, ancak elin melekesini arttırmak için eski hat üstâdlarına taklîden yazılan murakkaalarda rastlandı ını söyleyebiliriz. Bir istisnâ olarak, muhakkak hattıyla Besmele yazılması âdeti, zamanımıza kadar devâm edegelmifltir. Altı yazının di er ikisinden biri olan rıka, daha câzip bir üslûba bürünerek hatt-ı icâze adıyla bilhassa icâzetnâmelerde yer almıfl, tevkî ise unutulmufltur. fieyh Hamdullah dan sonra yetiflenler, hep onun gibi yazmak gayretiyle hareket ettiler. O kadar ki, namlı hattatların muvaffakiyeti fieyh gibi yazdı veya fieyh-i Sânî (= kinci fieyh Hamdullah) sözleriyle anılır olmufltu. Bu hâl 150 yılı aflkın bir zaman devâm etti. Nihâyet, XVII. asrın ikinci yarısında stanbul un san at ufku yeniden bir hat nûruyla aydınlandı. Hâfız Osman ( ) adındaki bu hat dehâsı, vaktiyle fieyh Hamdullah ın Yâkut dan yer yer seçip topladı ı yazı güzelli ini bir elemeye tâbî tuttu ve eskisine göre daha da sâfiyet kazanan, kendine hâs bir flîveyi ortaya koyarak, o vâdide yazmaya baflladı. Artık fieyh üslûbu, yerini Hâfız Osman ınkine terk ediyordu. Hat san atında bu üstâdın açtı ı çı ır bütün haflmetiyle sürüp giderken, ondan bir asır sonra gelen smail Zühdî (ö.1806) ve kardefli Mustafa Râkım ( ), Hâfız Osman ın en mükemmel yazılarından, ayrı zamanlarda ve kendi zevklerine göre birer flîve çıkardılar, en güzel harf ve tavırları elde etmesini bildiler.

8 O devre kadar sülüs hattı ile üstâdâne eserler verildi i hâlde, onun daha kalın flekli olan celî yazısında estetik ölçüler bir türlü sa lanamıyor ve ortaya kötü celî örnekleri çıkıyordu. Hâfız Osman ın bile yazdı ı celî yazılar onun flânına lâyık de ildi ama, o devirde bu kadar yazılabiliyordu. Ancak Mustafa Râkım, sülüs ve nesih yazılarında oldu u gibi, celî sülüsde de gerek harf, gerekse istif mükemmeliyeti ile gelmifl geçmifl bütün hat üslûblarının zirvesine çıktı; Hâfız Osman anlayıflını sülüsden celîye aktarmasını bildi. Mustafa Râkım, pâdiflah tu ralarını da ıslah ederek, onları güzelli inin son noktasına getirip bırakmıfltır. Râkım dan sonra gelen ve o yolun tâkipçisi olan celî üstâdı Sâmî Efendi ( ) de, smâil Zühdî nin sülüs harflerini celîye tatbik ederek Râkım yoluna yeni bir flîve vermifl, celî sülüs istifini doldurmakta kullanılan yardımcı iflâretleri, ayrıca rakamları en câzip biçimde yazmayı baflarmıfltır. Onun ça daflı olan veya sonradan yetiflen Çarflanbalı Hacı Ârif Bey (ö.1892), Nazif Bey ( ), Ömer Vasfî ( ) ve kardefli Emin Yazıcı ( ), smail Hakkı Altunbezer ( ), Halim Özyazıcı ( ), Mâcid Ayral ( ) ve Hâmid Aytaç ( ) gibi üstâdlar, celîde hep bu üslûba sadık kalmıfllar veya kalmaya çalıflmıfllardır Râkım la aynı devirde yaflayan Mahmûd Celâleddin (ö.1829) de sülüs ve nesih yazılarında Hâfız Osman dan kendi zevkıne göre bir flîve alıp bunu gelifltirmifl, metânetli bir yazıya sâhib olmufltur. Fakat bu üslûb celîye dönünce katılaflır, sert bir hâl alır. Onun için Mahmûd Celâleddin, Râkım ın karflısında celî yazısıyla hiç tutunamamıfltır. Büyük hattat ve mûsikî üstâdı Kadıasker Mustafa zzet Efendi ( ) ve onun yetifltirdi i fiefik Bey le ( ) Abdullah Zühdî Efendi (ö.1879) ve Muhsinzâde Abdullah Bey ( ), Hâfız Osman-Celâleddin-Râkım karıflımı bir üslûbda karar kılmıfllarsa da, onlarla ça dafl olan fievkî Efendi ( ), sülüs-nesih yazılarını Hâfız Osman ve Râkım dan aldı ı ilhamla, o devre kadar görülen en yüce seviyeye çıkarmıfl ve bu yazılarda son merhale olarak kalmıfltır. Onun ö rencilerinden Bakkal Ârif ( ) ve Fehmi ( ) efendilerle, Sâmi Efendi nin talebesi Kâmil Akdik ( ), bu yolun güzîde temsilcilerindendir. Ârif Efendi den hat meflk eden Aziz Efendi ( ) de, dâvet olundu u Mısır da, fievkî Efendi tavrını yaymıfltır. Kadıasker Mektebi ne mensûb olan Hasan Rızâ Efendi ( ) de, nesih hattı ile Kur ân-ı Kerîm yazmada unutulmaz son isimdir. Bütün resmî ifllerde yeri olan dîvânî ve celî dîvânî yazılarının en mükemmel sevîyeye XIX.asır sonlarında ulafltı ını kaydedip biraz da ta lîk hattından söz edelim: XV. asrın ikinci yarısından beri kullandı ımız, Îran da nesta lîk adıyla anılan ve Osmanlılar da sâdece ta lîk denilen bu yazı nevinin bizde hakkıyla ele alınıflı, Îran ın mâruf nesta lîk üstâdı mâdü l-hasenî den (ö.1615) sonra oldu. Türk hattatları bu üslûbu öylesine benimsediler ki, üstün bafları gösterenlere mâd-ı Rûm (=Anadolu nun mâdı) denilmesi âdet hükmüne girdi. Nihâyet vücûdunun sa yanı felçli do du u için sol eliyle yazdı ından Yesârî lakabıyla anılan hat dehâmız Mehmed Es ad Efendi (ö.1798), mâd ın en güzel harflerinden seçip onu flîve olarak aldı ve böylece bir Türk Ta lîk Mektebi do du. Onun o lu Yesârîzâde Mustafa zzet efendi (1770?-1849) de bu flîveyi bütün teferruatıyla kaidelerine oturtarak Îran da da yazılamayan bir Türk celî ta lîk üslûbunu ortaya koydu. Celî sülüsde oldu u kadar ta lîk ve celî ta lîk yazılarında da üstâd olan Sâmî Efendi bu Türk üslûbunu en mütekâmil biçimi ile talebesinden Nazif Bey ( ), Hulusî Yazgan ( ), Ömer Vasfî ( ) ve Necmeddin Okyay a ( ) aksettirdi. Görülüyor ki, yazı san atımızda devâmlı bir süzülüp arınma ve üslûblaflma hareketi vardır ve bunlar, yazının esâsını bozmadan yapılmıfltır. Mimârî, mûsıkî, resim ve tezyînî san atlarımızın, Batı tesîri ile bozulup gerilemesine mukabil, hat san atının daima mükemmele gidiflinin, kanaatimizce üç sebebi vardır: 1- Bünyesine tesîr edebilecek, benzerî bir san atın Avrupa da bulunmayıflı, 2- Üslûb sahibi hattatlar elinde usta-çırak esâsına göre sa lam kaidelerle nesilden nesile intikali, 3- Zamanla, kendi bünyesi içinde yenilenme kabiliyetine sâhib oluflu. slâm âleminde pek yaygın bir söz vardır: Kur ân-ı Kerîm Hicaz da nâzil oldu, Mısır da okundu, stanbul da yazıldı. Gerçekten, Kur ân mucîzesi bir san at flâheseri olarak kâ ıt üzerine stanbul da aksetmifltir. slâm Peygamberi nin söz incileri olan hadîsler de, yine bu beldede inci misâli yazılagelmifltir. Yalnız onlar mı; dîvânından fermânına, mermer üstüne hakkedilmifl çeflme kitâbesinden mezar taflına kadar her biri, isimlerini burada ayrı ayrı yâd etmeye imkân bulamadı ımız hat san atkârları tarafından, tarihe beldetün-tayyibetün (=bir güzel flehir) olarak geçen stanbul un bu ismine lâyık bir biçimde, güzelli i görebilenlerin nazarlarına sunulmufltur. Ülkemizde, tabiatıyla eski flâflaası kalmayan hat san atı, son yıllarda yetiflen genç hattatların gayreti ve tâze meraklıların ilgisi ile yeniden geliflme yoluna girmifl, tarihe karıflan bir san at olmaktan çıkmıfltır. Albaraka Türk ün tertîbledi i hat müsâbakasında kazanıp dereceye giren gençler de bu sözlerimizin do rulu una delil oluflturmaktadır. Prof. M. U ur Derman Albaraka Türk Hat Yarıflması Jüri Baflkanı

9 JÜR ÜYELER 1. Prof M. U ur DERMAN 2. Hüseyin KUTLU 3. Hasan ÇELEB 4. Fuad BAfiAR

10 ÖDÜL KAZANAN LEVHALAR

11 ÖZEL ÖDÜL

12 Jawad Khouran ( ran, 1977) Özel Ödül Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. (Kur ân-ı Kerîm, Kasas 77) 15

13 CELÎ SÜLÜS

14 Ferhat KURLU (Fatsa/Ordu, 1976) Celî Sülüs 1. lik Ödülü Allah, faizi eksiltir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahda ısrar eden hiç kimseyi sevmez. (Kur ân-ı Kerîm, Bakara 276) 19

15 Muhammed D. CELLÛL (Halep/Suriye, 1957) Celî Sülüs 2. lik Ödülü Kul kardefline yardım etti i sürece Allah da onun yardımcısıdır. (Hadis-i fierîf, Buhari) 20

16 Wissam SHAWKAT MATTI (Basra/Irak, 1974) Celî Sülüs 3. lük Ödülü Kul kardefline yardım etti i sürece Allah da onun yardımcısıdır. (Hadis-i fierîf, Buhari) 21

17 Ömer Faruk ÖZO UL (Erzurum, 1968) Celî Sülüs 3. lük Ödülü Kul kardefline yardım etti i sürece Allah da onun yardımcısıdır. (Hadis-i fierîf, Buhari) 22

18 Ahmet FARIS RIZIG (Mısır, 1980) Celî Sülüs Kul kardefline yardım etti i sürece Allah da onun yardımcısıdır. (Hadis-i fierîf, Buhari) 23

19 Beatrice Hilal Ç ZMEC O LU (Fransa, 1968) Celî Sülüs Onlar ki, harcad klar zaman ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Bunun ikisi aras nda orta bir yol tutarlar. (Kur ân- Kerîm, Furkan 67) 24

20 Ali R za ÖZCAN (Zonguldak, 1968) Celî Sülüs Kul kardefline yard m etti i sürece Allah da onun yard mc s d r. (Hadis-i fierîf, Buhari) 25

21 Yasin KURT ( stanbul, 1975) Celî Sülüs Kul kardefline yard m etti i sürece Allah da onun yard mc s d r. (Hadis-i fierîf, Buhari) 26

22 Taner KAYGISIZ ( stanbul, 1976) Celî Sülüs Külâh n sat, yine lâkin yokuncul olma nâmerde, Yeter ki, kelle sa olsun, külâh lâz m de il merde. Sultan III. Ahmed 27

23 Berrak ÖZDO AN (Malatya, 1977) Celî Sülüs Hâl k n nâmütenâhî ad var, en bafl Hak, Ne büyük ifl kul için, hakk tutup kald rmak. Mehmed Âkif Ersoy 28

24 SÜLÜS

25 Ferhat KURLU (Fatsa/Ordu, 1976) Sülüs 1. lik Ödülü Faiz yiyenler (kabirlerinden) ancak fleytan n dokunup çarpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar. Bu onlar n Al fl-verifl de faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, al fl-verifli helal, faizi haram k lm flt r. Bundan böyle, kime Rabb inden bir ö üt gelir de yapt ndan vazgeçerse, geçmiflte olan kendisinindir ve ifli de Allah a kalm flt r. Kim de yeniden (faizcili e) dönerse, iflte onlar cehennemliktir, onlar orada sürekli olarak kalacaklard r. (Kur ân- Kerîm, Bakara 275) 31

26 Jawad Khouran ( ran, 1977) Sülüs 2. lik Ödülü Karun, Musa n n kavminden idi de, onlara karfl azg nl k etmiflti. Biz ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar n güçlü-kuvvetli bir topluluk zor tafl rd. Kavmi ona flöyle demiflti: fi marma! Bil ki Allah fl mar klar sevmez. Allah n sana verdi inden (O nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculu u arzulama. fiüphesiz ki Allah, bozguncular sevmez. (Kur ân- Kerîm, Kasas 76-77) 32

27 Adem SAKAL (Tirebolu/Giresun, 1956) Sülüs 3. lük Ödülü Karun, Musa n n kavminden idi de, onlara karfl azg nl k etmiflti. Biz ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar n güçlükuvvetli bir topluluk zor tafl rd. Kavmi ona flöyle demiflti: fi marma! Bil ki Allah fl mar klar sevmez. Allah n sana verdi inden (O nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculu u arzulama. fiüphesiz ki Allah, bozguncular sevmez. (Kur ân- Kerîm, Kasas 76-77) 33

28 Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) Sülüs Allah demiflti ki; fiüphesiz, ben sizinle birlikteyim. E er namaz k lar, zekat verirseniz, peygamberlerime iman edip onlara yard m eder ve Allah için güzel bir ödünç verirseniz elbette sizin günahlar n z örterim ve sizi altlar ndan rmaklar akan cennetlere sokar m. Bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, flüphesiz düz bir yolun ortas ndan sapm fl olur. (Kur ân- Kerîm, Maide 12) Sadakalar aç ktan verirseniz ne güzel! E er onlar yoksullara gizlice verirseniz sizin için daha iyidir ve sizin günahlar n z n bir k sm n örter. Allah yapt klar n zdan haberdard r. (Kur ân- Kerîm, Bakara 271) 34

29 Ziyad Haydar AL-MUHANDIS (Irak, 1967) Sülüs Ey iman edenler! Kazand klar n z n ve r zk olarak size yerden ç kard klar m z n iyisinden, temizinden fakirlere verin. Size verilse gözünüzü yummadan alamayaca n z kötü mal hay r diye vermeye kalk flmay n. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lay kt r. (Kur ân- Kerîm, Bakara 267) 35

30 Nuh El-HAMD (Suriye, 1968) Sülüs Mallar n Allah yolunda harcayanlar n örne i, her baflakta yüz tane olmak üzere yedi baflak bitiren tek bir tane gibidir. Allah diledi ine kat kat fazlas n verir. Allah cömerttir ve her fleyi bilendir. (Kur ân- Kerîm, Bakara 261) 36

31 Muhammed brahim BEHS N (Halep,1968) Sülüs Namaz k l n, zekat verin ve Allah a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için gönderdi iniz her iyili i, Allah kat nda daha hay rl ve sevapça daha büyük olarak bulacaks n z. Allah dan af dileyin. fiüphesiz Allah çok ba fllay c, çok esirgeyicidir. (Kur ân- Kerîm, Müzzemmil 20) 37

32 Haysem EL-HAMADE (Suriye, 1970) Sülüs Teflvik Ödül Mallar n Allah yolunda harcayanlar n örne i, her baflakta yüz tane olmak üzere yedi baflak bitiren tek bir tane gibidir. Allah diledi ine kat kat fazlas n verir. Allah cömerttir ve her fleyi bilendir. (Kur ân- Kerîm, Bakara 261) 38

33 SÜLÜS-NESÎH

34 Abdurrahman Ahmed El-ABDÎ (Halep/Suriye, 1973) Sülüs-Nesîh 1. lik Ödülü Çiftlik ve akar edinerek dünyaya ra bet etmeyiniz. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 20) fiüphesiz her ümmetin bir fitnesi vard r. Ümmetimin fitnesi ( mtihan sebebi) de mald r. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 26) slâm n dosdo ru yoluna ulaflt ran ve geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse, ne kadar mutludur... (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 35) Faiz yiyenler (kabirlerinden) ancak fleytan n dokunup çarpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar. Bu onlar n Al fl-verifl de faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, al fl-verifli helal, faizi haram k lm flt r. Bundan böyle, kime Rabb inden bir ö üt gelir de yapt ndan vazgeçerse, geçmiflte olan kendisinindir ve ifli de Allah a kalm flt r. Kim de yeniden (faizcili e) dönerse, iflte onlar cehennemliktir, onlar orada sürekli olarak kalacaklard r. (Kur ân- Kerîm, Bakara 275) (Zenginlerin) Onlar n mallar nda isteyen fakirlerin de iffetinden dolay istemeyen fakirlerin de hakk vard r. (Kur ân- Kerîm, Mearic 24-25) 41

35 Betül KIRKAN ( stanbul, 1971) Sülüs-Nesîh 2. lik Ödülü Allah n Kitab n okuyanlar ve namaz k lanlar ve kendilerine verdi imiz r z ktan (Allah için) gizli ve aç k sarfedenler, asla zarara u ramayacak bir kazanç ümit edebilirler. (Kur ân- Kerîm, Fat r 29) Veren el alan elden hay rl d r. Yard m etmeye, geçimini üstlendi in kimselerden baflla. Sadakan n hay rl s, ihtiyaç fazlas maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k lar. (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) Sadaka, suyun atefli söndürdü ü gibi günah n ateflini söndürür. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, man 8) Sadaka vermeyi sevenler sadaka kap s ndan (cennete girmeye) davet edilirler. (Hadis-i fierîf, Buhari, Savm 4) 42

36 Ziyad Haydar AL-MUHANDIS (Irak, 1967) Sülüs-Nesîh 3. lük Ödülü Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. (Kur ân- Kerîm, Kasas 77) Veren el alan elden hay rl d r. Yard m etmeye, geçimini üstlendi in kimselerden baflla. Sadakan n hay rl s, ihtiyaç fazlas maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k lar. (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) Sizin en hay rl n z, borç ödeme konusunda en iyi olan n zd r. (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 121) 43

37 Emine SA MAN (Eyüp/ stanbul, 1968) Sülüs-Nesîh Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. (Kur ân- Kerîm, Kasas 77) Namaz k l n, zekat verin ve Allah a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için gönderdi iniz her iyili i, Allah kat nda daha hay rl ve sevapça daha büyük olarak bulacaks n z. Allah dan af dileyin. fiüphesiz Allah çok ba fllay c, çok esirgeyicidir. (Kur ân- Kerîm, Müzzemmil 20) Allah yolunda harcay n. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmay n. Her türlü hareketinizde dürüst davran n. Çünkü Allah dürüstleri sever. (Kur ân- Kerîm, Bakara 195) Allah küfürde ve günahda srar eden hiç kimseyi sevmez. (Kur ân- Kerîm, Bakara 276) O takvâ sahipleri ki, bollukta ve darl k zamanlar nda Allah için yard m ederler, öfkelerini yutarlar ve insanlar affederler. Allah da güzel davran flta bulunanlar sever. (Kur ân- Kerîm, Ali mran 134) 44

38 Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) Sülüs-Nesîh Sadaka vermeyi sevenler sadaka kap s ndan (cennete girmeye) davet edilirler. (Hadis-i fierîf, Buhari, Savm 4) Her kim Allah a ve ahiret gününe iman ediyorsa sak n misli mislinden fazla bir fley almas n. (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 92) Kim emanete (devlet mal na) hiyanet ederse, k yamet günü, hainlik etti i fleyin günah boynuna as l olarak gelir. (Kur ân- Kerîm, Ali mran 161) Zenginlik mal çoklu undan ibaret de ildir (Hakiki) zenginlik, gönül zenginli idir. (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 130) Hiç kimse, asla kendi kazanc ndan daha hay rl bir r z k yememifltir... (Hadis-i fierîf, Buhari, Büyû 15) fiüphesiz her ümmetin bir fitnesi vard r. Ümmetimin fitnesi ( mtihan sebebi) de mald r. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 26) Veren el alan elden hay rl d r. Yard m etmeye, geçimini üstlendi in kimselerden baflla. Sadakan n hay rl s, ihtiyaç fazlas maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k lar. (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) Her kim ihtikâr yaparsa âsî olmufltur. (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 129) 45

39 Mümtaz Seçkin DURDU (Tirebolu/Giresun, 1958) Sülüs-Nesîh Karun, Musa n n kavminden idi de, onlara karfl azg nl k etmiflti. Biz ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar n güçlü-kuvvetli bir topluluk zor tafl rd. Kavmi ona flöyle demiflti: fi marma! Bil ki Allah fl mar klar sevmez. Allah n sana verdi inden (O nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculu u arzulama. fiüphesiz ki Allah, bozguncular sevmez. (Kur ân- Kerîm, Kasas 76-77) 46

40 Mahmud Elbân B. MUHY DDîN (Halep/Suriye, 1953) Sülüs-Nesîh Kim emanete (devlet mal na) hiyanet ederse, k yamet günü, hainlik etti i fleyin günah boynuna as l olarak gelir. (Kur ân- Kerîm, Ali mran 161) Veren el alan elden hay rl d r. Yard m etmeye, geçimini üstlendi in kimselerden baflla. Sadakan n hay rl s, ihtiyaç fazlas maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k lar. (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) Her iyilik sadakad r. (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 52) fiüphesiz her ümmetin bir fitnesi vard r. Ümmetimin fitnesi ( mtihan sebebi) de mald r. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 26) 47

41 Ayman Abdullah HASSAN (Suriye, 1980) Sülüs-Nesîh slâm n dosdo ru yoluna ulaflt ran ve geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse, ne kadar mutludur... (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 35) Zenginlik mal çoklu undan ibaret de ildir (Hakiki) zenginlik, gönül zenginli idir. (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 130) 48

42 CELÎ TA LÎK

43 Tahsin KURT (Van, 1965) Celî Ta lîk 1. lik Ödülü nsâna sadâkat yak fl r görse de ikrâh Yard mc s d r do rular n Hazret-i Allâh Ziyâ Pafla 51

44 Arda ÇAKMAK ( stanbul, 1977) Celî Ta lîk 2. lik Ödülü Zâlimin riflte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni-i r zk olan n r zk n Allâh keser. Ferid Kam 52

45 Mustafa PARILDAR (Siverek/fianl urfa, 1982) Celî Ta lîk 3. lük Ödülü Ekmeyen biçmedi bu mezraada, el hâs l, Kime lâz m ise ekmek, ona lâz m ekmek. 53

46 Ahmed Amin fiamta (Halep/Suriye,1969) Celî Ta lîk R zk için bir ferde yokdur minnetim, Kendi sa yimdir veliyyü n-ni metim. Ferid Kam 54

47 Ali R za ÖZCAN (Zonguldak, 1968) Celî Ta lîk Zenginlik mal çoklu undan ibaret de ildir (Hakiki) zenginlik, gönül zenginli idir. (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 130) 55

48 Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) Celî Ta lîk Zâlimin riflte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni-i r zk olan n r zk n Allâh keser. Ferid Kam 56

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. KATILIM BANKASI A.fi.

ALBARAKA TÜRK. KATILIM BANKASI A.fi. KATILIM BANKASI A.fi. Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ustaların 2015 yolunda

ustaların 2015 yolunda 2015 ustalarınyolunda 11-06-2015 İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı Sergi kataloğunun dijital versiyonunu www.ustalarinyolunda.com sitesinden indirebilir veya akıllı telefonunuzla alttaki QR kodu okutabilirsiniz.

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU ~ ı, l ~~i Y Ü P S U L T A N S E M PO Z YU M U I I I 1 ı- TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU III TERLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax:

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ Hafta 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 VIII. BÖLÜM HAT SAN ATINDAN ÖRNEKLER 107 Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 Resim 115- Hattat Halim Bey e ait Azapkapý Sokollu Camii kubbe yazýsý. Resim

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ

ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ BU BENĠM ESERĠM YARIġMASI 1-2011-2012 Eğitim Yılı Bu Benim Eserim Proje YarıĢması nda Misafiriniz Var adlı çalıģmayla bölge sergisine katılmaya hak kazanan Fatih

Detaylı

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ 1 2013-1-TR1-COM05-46796 24 Kasım Anadolu Lisesi Genel Lise Kamu Osmaniye 2 2013-1-TR1-COM05-46475 8 Şubat Ortaokulu Ortaokul Kamu Gaziantep 3 2013-1-TR1-COM05-46414 80. Yıl Beykonak Ortaokulu Ortaokul

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Necmi ATİK necmiatik@hotmail.com Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Kişisel Bilgiler Uyruğu T.C. Doğum Yeri ve Yılı Almanya, 10/05/1967 Askerlik Durumu

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM Z Prof. h.c. M. U ur DERMAN 1935 de Band rma da do du. Haydarpafla Lisesi nden sonra stanbul

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı