Mutlak Güzel i Aray fl. ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI KATALO U/2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mutlak Güzel i Aray fl. ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI KATALO U/2005"

Transkript

1 Mutlak Güzel i Aray fl ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI KATALO U/2005

2

3 ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 25 KÜLTÜR YAYINLARI: 3 Yayın Koordinatörü Temel Hazıro lu Dizgi-Grafik Tasarım fiahin Arabacı Baskı-Cilt Esen Ofset II. Baskı stanbul / fiubat 2006 ISBN Tüm yayın hakları ALBARAKA TÜRK e aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntılar dıflında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla ço altılamaz. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi. Büyükdere Caddesi No: Mecidiyeköy / STANBUL Tel: (90.212) Faks: (90.212) (90.212) albarakaturk.com.tr SWIFT: BTFHTRIS

4 Mutlak Güzel i Aray fl ALBARAKA TÜRK HAT YARIfiMASI KATALO U/2005

5 SUNUfi Duygu ve düflüncelerini yazı ile anlatmak insana özgü bir eylemdir. nsanlık tarihine baktı ımızda da en önemli geliflmeler arasında yazının icadını görürüz. Ama yazının icadından daha da önemli olan tekamül eden insanın kendi eseri olan yazıyı gelifltirmesi ve yazının sanat boyutunu tüm zenginli i ile ortaya koymasıdır. Bizim kültürümüzde sanat mutlak sanatkâr a ulaflma çabasıdır. Her fley, görülenin de il, görülmek isteneni anlatma iste inin dıflavurumudur aslında. Ça dafl düflünür Roger Garaudy nin veciz flekilde dile getirdi i gibi. Sanat, görünen ve bilinen güzellikleri kopya etmek de il, gözle görülemeyen mutlak güzel i arayıfl çabasıdır. Hat sanatına gönül verenlerin hat yazısını bir iletiflim aracı ve süsleme unsuru olmaktan çıkarıp, fevkalade özgün bir sanat olarak gelifltirdiklerini ve dünya sanat tarihinde önemli bir yer almasını sa ladıklarını görmekteyiz. Medeniyetimizin maddede müflahhaslaflan mimarî dokusuna rengini ve sesini veren hatlarımız, kendilerini duvarlara nakfleden ince zevki ve estetik anlayıflını yansıtan kültür mirasıdır. Köklü Medeniyetimizi bir a aca benzetirsek ana dallarını oluflturan Osmanlı sanatı içinde, mimariyi dıflta bırakırsak, en önemli sanat dalı Hüsn-i Hat dır diyebiliriz. Sizler de dereceye giren eserlerimizde göreceksiniz ki, harflerin inci gibi satıra diziliflleri karflısında hayrete düflmemek mümkün de ildir. Harflerin canlılı ı yanında, istifteki yerleri ve duruflları da mükemmel bir ahengi yansıtıyor. Harflerin satıra mükemmel dizilifli, kalem hareketlerinin kıvraklı ı görenleri hayrete düflürecek mükemmelliktedir. Dik harflerin canlılık, yatay harflerin ise devamlılık hissi veren özelli i herkesi etkileyebilecek seviyededir. Albaraka Türk olarak, hat sanatına olan ilgimiz köklü Medeniyetimizin önemli bir mirasına sahip çıkma bilinci yanında ekonomik amaçlı kuruluflların sosyal sorumluluklara sahip olması gerekti ine olan inancımızdan da kaynaklanmaktadır. Kurumların, yalnızca asli alanlarında yaptıkları baflarılı çalıflmalarla gelece e taflınabilmesi mümkün gözükmemektedir. Faizsiz bankacılık konusunda Türkiye de akla ilk gelen Kurum olmak tabi ki önemlidir ama tek baflına yeterli de ildir. Albaraka Türk olarak Kurumumuz, Medeniyet havzamızın kültür birikiminin dirilmesi, de erlendirilmesi, hareket ve çeflitlilik kazanması ve nihayet gelifltirilmesi için elinden gelen çalıflmaları bugüne kadar sürdürmüfl ve sürdürmeye de devam etmektedir. Bu çerçevede kurumumuzun 20. kurulufl yılı vesilesiyle tertip etti imiz hat yarıflmasını, Albaraka Türk ün bu güne dek bu sanatımıza sa ladı ı desteklerin taçlandırılması olarak nitelemek yerinde olacaktır. Yarıflmamızı Albaraka Türk ün geleneksel sanatlarımıza katkısının taçlandırılması olarak telakki eder, söz konusu sanatlarımızı ihya ve yaflatmak için gayret gösteren herkesin bu yönde bir ivme, bir yıldız olmasını dilerim. Saygılarımla Dr. Adnan Büyükdeniz Genel Müdür

6 ÖNSÖZ Kur ân- Kerim Hicaz da nâzil oldu, M s r da okundu, stanbul da yaz ld. Sanat; lâhî sırları ve Mutlak Güzel i arayıfltır. Hat Sanatı; mimarî, musukî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat aynı dili konuflan iki ayrı sanat dalıdır. Ancak, Hat sanatı mimarî ile aynı dili konuflan sanat olmasına karflın, Hat sanatı temafla edilecek bir mimarî olarak bizim Medeniyetimize münhasır hâs bir sanattır. Medeniyetimizin yazılı bir medeniyet olarak adlandırılmasının sebebi de Hat sanatıdır. Çünkü Medeniyetimize ait her eser en güzel hat yazıları ile süslenmifltir. Hat; Beyaz veya beyaza yakın aharlı ka ıt üzerine, siyah is mürekkebiyle kamıflın adeta harflere can verdi i ola anüstü bir estetik ve ahengin ifadesidir. Kadîm e göre Hat Sanatı; Cismanî aletlerle meydana getirilen ruhanî bir hendesedir. Bunun içindir ki, Hat sanatı, nokta hesabıyla oluflan harf boyları, kavisleri, meyilleri, satır araları, istifleri ve kamıflın ka ıt üzerindeki mükemmel kıvraklı ının ortaya koydu u büyülü hendesesiyle herkesi kendisine hayran bırakmaktadır. 19. yüzyıla kadar zirvede kalan ve sonra fetret dönemine giren Hat sanatına, 20. yüzyılın son çeyre inden itibaren ilgi ve alaka önemli ölçüde artmıfltır. Bu geliflmeyle beraber dünyanın dört bir yanında nadide eserler veren hattatlar yetiflmeye bafllamıfltır. Albaraka Türk olarak ekonomik bir kurulufl oldu umuz gerçe ini unutmadan, gerçek var oluflun ve gelece e taflınıflın kültür ve san at alanında bir iz, bir niflane bıraktaktan geçti inin bilincindeyiz. Bu çerçevede, kuruluflumuzun 20. yılı münasebetiyle sosyal sorumluluklarımızın bir gere i olarak, Hat Sanatının yaflatılması, gelifltirilmesi, hat zevkinin tesisi ve özendirilmesi için; Hat sanatına gönül verenleri bir nebze olsun teflvik ederek bu sanata yeni eserler kazandırmak ve bunları yeni kuflaklara ulafltırmak, bu güzide sanatımıza hak etti i ilgi ve alakayı sa lamak amacıyla böyle bir Hat Yarıflması tertip ettik. Yarıflma, aslında ulusal ölçekte planlanmıfl olmasına ra men, organizasyona yurtdıflından da ilgi muazzam oldu. Celî Sülüs, Sülüs, Sülüs-Nesîh, Celî Ta lîk ve Celî Divânî olmak üzere 5 dalda düzenlenen müsabakaya Türkiye den 110, yurtdıflından ise 8 ülkeden 44 eser olmak üzere toplam 154 eser katılmıfltır. Bu eserlerden Albaraka Türk Özel Ödülü de dahil 17 eser Jüri Üyeleri tarafından dereceye layık görülmüfl ve 23 eser de almıfltır. Bu vesileyle de erli Üstad Hattat lardan oluflan Jüri Üyelerine, yarıflmaya katılan tüm hattatlara ve ödül kazananlara tebrik ve flükranlarımızı sunarız. Ayrıca bu organizasyonu baflından sonuna dek takip eden, yürüten ve sonuçlandıran Albaraka Türk Hat Yarıflması Sekreterli i ne de teflekkürlerimizi sunarız. Daha mutlu ve daha güzel yarınlarda buluflmak dile iyle... Temel Hazıro lu Yayın Koordinatörü

7 HAT SAN ATINA DÂ R Hat san atı, kamıfl kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanatıdır. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, do rusu olur fley de ildir ve slâm ın devam edegelen bir mûcizesidir. Dünyada bu kadar çeflitli yazı varken ve hepsi de kendine göre güzel yazılabiliyorken, nasıl olmufl da sadece slâm yazısı gerçekten benzeri bulunmayan bir san at haline gelivermifl? Onun sahip oldu u bu büyüleyici estetik nereden do uyor? Bunların cevabını Hz.Ali nin hikmet dolu flu sözünde bulabiliriz: Yazı, üstâdın ö retiflinde gizlidir, çok yazmakla kıvam bulur; slâm dini üzere olmakla devam eder. Hattın, asırlar boyunca san at âlemine hükmediflinde, iflte bu mânevî kudretinin rolü çok büyüktür. Ayrıca, harflerin bafllı baflına kıvraklı ı ve birbirlerine bitiflmekle kazandıkları flekil zenginli i, hele aynı ibârenin muhtelif istiflerle yazılabilmesi, slâm yazısına san atın ilk flartı olan sonsuzluk ve yenilik kapısını daima açık bırakmıfltır. Bir harf, yalnız olarak, icâb ederse birkaç türlü yazılabildi i gibi; kelimenin baflında, ortasında ve sonunda bulunufluna göre bünye de iflikli ine u ramakla, pek çok flekil zenginli i kazanır. Bir hayli hat çeflidi oldu u da göz önüne alınırsa, bu sözlerimizin mânâsı daha iyi anlaflılır. Bu mucizevî yazıya hak etti i eme i vermek Osmanlı Türkleri ne nasîb olmufltur. O kadar ki, Arab yazısı gibi dar mânâ taflıyan bir târif yerine slâm yazısı demeyi tercih etmeseydik ve mutlaka bir millete mal etmek gayretinde olsaydık, buna Türk yazısı dememiz, gerçe i ifâde ederdi. Zira, bir da kadar yüksek ve genifl olan bu yazı sistemini hangi etek noktasından alıp flâhikasına çıkardı ımızı, insafla bakan herkes kabul ve tasdîk eder. Bir baflka deyiflle, hat, e er Osmanlı Türkü nün eline geçmeseydi hüsn-i hat (=güzel yazı) olmak yolunun bafllangıcında boynu bükük kalırdı. Çünkü slâmî Türklü ümüz, tarih boyunca, o yazı güzelini cânânı gibi sevmifl, elinden bırakmamıfltır. Belli kalıptaki büyük ve küçük harflerden meydana gelen Latin alfabesinde, slâm yazısındaki estetik kabiliyetin biraz olsun bulunabilece ini düflünmek bile yersizdir. Aynı flekilde çok zengin, fakat birleflmeyen guruplardan meydana gelen Uzak Do u (Çin, Japon ) alfabe sistemleri de hofla giden görüntülerine ra men, slâm yazısı karflısında çok yavan kalır. Nihâyet, Müslüman âleminin minyatür dıflında tasvîre karflı ilgi duymayıflı, resim zevkınin de yazı san atında tecellîsine vesîle olmufltur. Hem okunup ibret alınmak, hem de mücerred (abstre) bir resim tablosu gibi duvara asılıp seyredilmek flte bu, sâdece slâm yazısına hastır. Güzel yazı, okunabilendir meâlinde Arabça bir söz vardır. Gerçekten slâmiyetin ilk asırlarında güzel yazı mefhumu bu mânâya alınıyordu. Yalnız okuma yazma vasıtası olarak kullanılan hat, Emevî ve Abbasî devirlerinin birçok hattatından sonra, bilhassa bn Mukle (ö.940) ve bnü l-bevvâb (ö.1022) eliyle san at hâline gelince, slâmiyetin yayıldı ı yerlerde de bunun tesirleri görüldü. Nihâyet Yâkutü l- Musta sımî (ö.1298), Abbasî saltanatı esnasında Ba dad da topluca aklâm-ı sitte (=altı yazı) adı verilen ve daha önceden flekillenmifl olan sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevkî, rıka nevilerini bütün kaideleriyle tamamlayıp yazmayı baflardı. Yâkut un yetifldirdi i ve aralarında Türkler in de bulundu u hat üstâdları, onun üslûbunu bütün slâm ülkelerine yaydılar. Aradan iki asra yakın bir zaman geçti. Osmanlı Türkleri, Anadolu nun büyük bir kısmından sonra stanbul u fethederek, devleti yalnız askerî ve siyasî bakımdan de il, kültür ve san at cihetinden de yüceli e erifltirmifllerdi. Amasyalı hattatlardan fieyh Hamdullah ( ), önceleri Yâkut üslûbunu en güzel ve mükemmel biçimiyle yürütüyorken, hâmisi ve talebesi Sultan II. Bâyezid in teflvik ve tavsiyesi üzerine, Yâkut un eserlerini bir estetik kıymetlendirmeye tâbi tuttu ve kendi san at zevkıni de katarak, bunlardan yeni bir tarz çıkarmayı baflardı. Tahmînen 1485 yılında do an bu fieyh Hamdullah üslûbu ile Osmanlı-Türk yazı san atında Yâkut devri kapanıyordu. Nitekim, Kanûni Sultan Süleyman ça ında bu tavrı en parlak biçimiyle yeniden canlandıran Ahmed Karahisârî nin (ö.1556) yazı anlayıflı, kendisinden sonra unutulmufl; fieyh Hamdullah yoluna karflı duramamıfltır. Ancak Karahisârî Mektebi nin, celî hattında, zamanına göre, fieyh vâdisinden daha baflarılı oldu u muhakkaktır. fieyh Hamdullah devrinde, Yâkut yolu ile intikal eden altı cins yazıdan sülüs ve nesih, Türk zevkıne çok uygun geldi i için sür atle yayılmıfl; eski devirden farklı olarak, Kur ân-ı Kerîm in yazılmasında bilhassa nesih hattı kullanılmaya bafllanmıfltır. Buna mukabil, muhakkak ve reyhanînin müdevver (yuvarlak) harflerinin azlı ı ve genifl oluflu yüzünden benimsenmedi ini, yavafl yavafl unutuldu unu, ancak elin melekesini arttırmak için eski hat üstâdlarına taklîden yazılan murakkaalarda rastlandı ını söyleyebiliriz. Bir istisnâ olarak, muhakkak hattıyla Besmele yazılması âdeti, zamanımıza kadar devâm edegelmifltir. Altı yazının di er ikisinden biri olan rıka, daha câzip bir üslûba bürünerek hatt-ı icâze adıyla bilhassa icâzetnâmelerde yer almıfl, tevkî ise unutulmufltur. fieyh Hamdullah dan sonra yetiflenler, hep onun gibi yazmak gayretiyle hareket ettiler. O kadar ki, namlı hattatların muvaffakiyeti fieyh gibi yazdı veya fieyh-i Sânî (= kinci fieyh Hamdullah) sözleriyle anılır olmufltu. Bu hâl 150 yılı aflkın bir zaman devâm etti. Nihâyet, XVII. asrın ikinci yarısında stanbul un san at ufku yeniden bir hat nûruyla aydınlandı. Hâfız Osman ( ) adındaki bu hat dehâsı, vaktiyle fieyh Hamdullah ın Yâkut dan yer yer seçip topladı ı yazı güzelli ini bir elemeye tâbî tuttu ve eskisine göre daha da sâfiyet kazanan, kendine hâs bir flîveyi ortaya koyarak, o vâdide yazmaya baflladı. Artık fieyh üslûbu, yerini Hâfız Osman ınkine terk ediyordu. Hat san atında bu üstâdın açtı ı çı ır bütün haflmetiyle sürüp giderken, ondan bir asır sonra gelen smail Zühdî (ö.1806) ve kardefli Mustafa Râkım ( ), Hâfız Osman ın en mükemmel yazılarından, ayrı zamanlarda ve kendi zevklerine göre birer flîve çıkardılar, en güzel harf ve tavırları elde etmesini bildiler.

8 O devre kadar sülüs hattı ile üstâdâne eserler verildi i hâlde, onun daha kalın flekli olan celî yazısında estetik ölçüler bir türlü sa lanamıyor ve ortaya kötü celî örnekleri çıkıyordu. Hâfız Osman ın bile yazdı ı celî yazılar onun flânına lâyık de ildi ama, o devirde bu kadar yazılabiliyordu. Ancak Mustafa Râkım, sülüs ve nesih yazılarında oldu u gibi, celî sülüsde de gerek harf, gerekse istif mükemmeliyeti ile gelmifl geçmifl bütün hat üslûblarının zirvesine çıktı; Hâfız Osman anlayıflını sülüsden celîye aktarmasını bildi. Mustafa Râkım, pâdiflah tu ralarını da ıslah ederek, onları güzelli inin son noktasına getirip bırakmıfltır. Râkım dan sonra gelen ve o yolun tâkipçisi olan celî üstâdı Sâmî Efendi ( ) de, smâil Zühdî nin sülüs harflerini celîye tatbik ederek Râkım yoluna yeni bir flîve vermifl, celî sülüs istifini doldurmakta kullanılan yardımcı iflâretleri, ayrıca rakamları en câzip biçimde yazmayı baflarmıfltır. Onun ça daflı olan veya sonradan yetiflen Çarflanbalı Hacı Ârif Bey (ö.1892), Nazif Bey ( ), Ömer Vasfî ( ) ve kardefli Emin Yazıcı ( ), smail Hakkı Altunbezer ( ), Halim Özyazıcı ( ), Mâcid Ayral ( ) ve Hâmid Aytaç ( ) gibi üstâdlar, celîde hep bu üslûba sadık kalmıfllar veya kalmaya çalıflmıfllardır Râkım la aynı devirde yaflayan Mahmûd Celâleddin (ö.1829) de sülüs ve nesih yazılarında Hâfız Osman dan kendi zevkıne göre bir flîve alıp bunu gelifltirmifl, metânetli bir yazıya sâhib olmufltur. Fakat bu üslûb celîye dönünce katılaflır, sert bir hâl alır. Onun için Mahmûd Celâleddin, Râkım ın karflısında celî yazısıyla hiç tutunamamıfltır. Büyük hattat ve mûsikî üstâdı Kadıasker Mustafa zzet Efendi ( ) ve onun yetifltirdi i fiefik Bey le ( ) Abdullah Zühdî Efendi (ö.1879) ve Muhsinzâde Abdullah Bey ( ), Hâfız Osman-Celâleddin-Râkım karıflımı bir üslûbda karar kılmıfllarsa da, onlarla ça dafl olan fievkî Efendi ( ), sülüs-nesih yazılarını Hâfız Osman ve Râkım dan aldı ı ilhamla, o devre kadar görülen en yüce seviyeye çıkarmıfl ve bu yazılarda son merhale olarak kalmıfltır. Onun ö rencilerinden Bakkal Ârif ( ) ve Fehmi ( ) efendilerle, Sâmi Efendi nin talebesi Kâmil Akdik ( ), bu yolun güzîde temsilcilerindendir. Ârif Efendi den hat meflk eden Aziz Efendi ( ) de, dâvet olundu u Mısır da, fievkî Efendi tavrını yaymıfltır. Kadıasker Mektebi ne mensûb olan Hasan Rızâ Efendi ( ) de, nesih hattı ile Kur ân-ı Kerîm yazmada unutulmaz son isimdir. Bütün resmî ifllerde yeri olan dîvânî ve celî dîvânî yazılarının en mükemmel sevîyeye XIX.asır sonlarında ulafltı ını kaydedip biraz da ta lîk hattından söz edelim: XV. asrın ikinci yarısından beri kullandı ımız, Îran da nesta lîk adıyla anılan ve Osmanlılar da sâdece ta lîk denilen bu yazı nevinin bizde hakkıyla ele alınıflı, Îran ın mâruf nesta lîk üstâdı mâdü l-hasenî den (ö.1615) sonra oldu. Türk hattatları bu üslûbu öylesine benimsediler ki, üstün bafları gösterenlere mâd-ı Rûm (=Anadolu nun mâdı) denilmesi âdet hükmüne girdi. Nihâyet vücûdunun sa yanı felçli do du u için sol eliyle yazdı ından Yesârî lakabıyla anılan hat dehâmız Mehmed Es ad Efendi (ö.1798), mâd ın en güzel harflerinden seçip onu flîve olarak aldı ve böylece bir Türk Ta lîk Mektebi do du. Onun o lu Yesârîzâde Mustafa zzet efendi (1770?-1849) de bu flîveyi bütün teferruatıyla kaidelerine oturtarak Îran da da yazılamayan bir Türk celî ta lîk üslûbunu ortaya koydu. Celî sülüsde oldu u kadar ta lîk ve celî ta lîk yazılarında da üstâd olan Sâmî Efendi bu Türk üslûbunu en mütekâmil biçimi ile talebesinden Nazif Bey ( ), Hulusî Yazgan ( ), Ömer Vasfî ( ) ve Necmeddin Okyay a ( ) aksettirdi. Görülüyor ki, yazı san atımızda devâmlı bir süzülüp arınma ve üslûblaflma hareketi vardır ve bunlar, yazının esâsını bozmadan yapılmıfltır. Mimârî, mûsıkî, resim ve tezyînî san atlarımızın, Batı tesîri ile bozulup gerilemesine mukabil, hat san atının daima mükemmele gidiflinin, kanaatimizce üç sebebi vardır: 1- Bünyesine tesîr edebilecek, benzerî bir san atın Avrupa da bulunmayıflı, 2- Üslûb sahibi hattatlar elinde usta-çırak esâsına göre sa lam kaidelerle nesilden nesile intikali, 3- Zamanla, kendi bünyesi içinde yenilenme kabiliyetine sâhib oluflu. slâm âleminde pek yaygın bir söz vardır: Kur ân-ı Kerîm Hicaz da nâzil oldu, Mısır da okundu, stanbul da yazıldı. Gerçekten, Kur ân mucîzesi bir san at flâheseri olarak kâ ıt üzerine stanbul da aksetmifltir. slâm Peygamberi nin söz incileri olan hadîsler de, yine bu beldede inci misâli yazılagelmifltir. Yalnız onlar mı; dîvânından fermânına, mermer üstüne hakkedilmifl çeflme kitâbesinden mezar taflına kadar her biri, isimlerini burada ayrı ayrı yâd etmeye imkân bulamadı ımız hat san atkârları tarafından, tarihe beldetün-tayyibetün (=bir güzel flehir) olarak geçen stanbul un bu ismine lâyık bir biçimde, güzelli i görebilenlerin nazarlarına sunulmufltur. Ülkemizde, tabiatıyla eski flâflaası kalmayan hat san atı, son yıllarda yetiflen genç hattatların gayreti ve tâze meraklıların ilgisi ile yeniden geliflme yoluna girmifl, tarihe karıflan bir san at olmaktan çıkmıfltır. Albaraka Türk ün tertîbledi i hat müsâbakasında kazanıp dereceye giren gençler de bu sözlerimizin do rulu una delil oluflturmaktadır. Prof. M. U ur Derman Albaraka Türk Hat Yarıflması Jüri Baflkanı

9 JÜR ÜYELER 1. Prof M. U ur DERMAN 2. Hüseyin KUTLU 3. Hasan ÇELEB 4. Fuad BAfiAR

10 ÖDÜL KAZANAN LEVHALAR

11 ÖZEL ÖDÜL

12 Jawad Khouran ( ran, 1977) Özel Ödül Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. (Kur ân-ı Kerîm, Kasas 77) 15

13 CELÎ SÜLÜS

14 Ferhat KURLU (Fatsa/Ordu, 1976) Celî Sülüs 1. lik Ödülü Allah, faizi eksiltir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahda ısrar eden hiç kimseyi sevmez. (Kur ân-ı Kerîm, Bakara 276) 19

15 Muhammed D. CELLÛL (Halep/Suriye, 1957) Celî Sülüs 2. lik Ödülü Kul kardefline yardım etti i sürece Allah da onun yardımcısıdır. (Hadis-i fierîf, Buhari) 20

16 Wissam SHAWKAT MATTI (Basra/Irak, 1974) Celî Sülüs 3. lük Ödülü Kul kardefline yardım etti i sürece Allah da onun yardımcısıdır. (Hadis-i fierîf, Buhari) 21

17 Ömer Faruk ÖZO UL (Erzurum, 1968) Celî Sülüs 3. lük Ödülü Kul kardefline yardım etti i sürece Allah da onun yardımcısıdır. (Hadis-i fierîf, Buhari) 22

18 Ahmet FARIS RIZIG (Mısır, 1980) Celî Sülüs Kul kardefline yardım etti i sürece Allah da onun yardımcısıdır. (Hadis-i fierîf, Buhari) 23

19 Beatrice Hilal Ç ZMEC O LU (Fransa, 1968) Celî Sülüs Onlar ki, harcad klar zaman ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Bunun ikisi aras nda orta bir yol tutarlar. (Kur ân- Kerîm, Furkan 67) 24

20 Ali R za ÖZCAN (Zonguldak, 1968) Celî Sülüs Kul kardefline yard m etti i sürece Allah da onun yard mc s d r. (Hadis-i fierîf, Buhari) 25

21 Yasin KURT ( stanbul, 1975) Celî Sülüs Kul kardefline yard m etti i sürece Allah da onun yard mc s d r. (Hadis-i fierîf, Buhari) 26

22 Taner KAYGISIZ ( stanbul, 1976) Celî Sülüs Külâh n sat, yine lâkin yokuncul olma nâmerde, Yeter ki, kelle sa olsun, külâh lâz m de il merde. Sultan III. Ahmed 27

23 Berrak ÖZDO AN (Malatya, 1977) Celî Sülüs Hâl k n nâmütenâhî ad var, en bafl Hak, Ne büyük ifl kul için, hakk tutup kald rmak. Mehmed Âkif Ersoy 28

24 SÜLÜS

25 Ferhat KURLU (Fatsa/Ordu, 1976) Sülüs 1. lik Ödülü Faiz yiyenler (kabirlerinden) ancak fleytan n dokunup çarpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar. Bu onlar n Al fl-verifl de faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, al fl-verifli helal, faizi haram k lm flt r. Bundan böyle, kime Rabb inden bir ö üt gelir de yapt ndan vazgeçerse, geçmiflte olan kendisinindir ve ifli de Allah a kalm flt r. Kim de yeniden (faizcili e) dönerse, iflte onlar cehennemliktir, onlar orada sürekli olarak kalacaklard r. (Kur ân- Kerîm, Bakara 275) 31

26 Jawad Khouran ( ran, 1977) Sülüs 2. lik Ödülü Karun, Musa n n kavminden idi de, onlara karfl azg nl k etmiflti. Biz ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar n güçlü-kuvvetli bir topluluk zor tafl rd. Kavmi ona flöyle demiflti: fi marma! Bil ki Allah fl mar klar sevmez. Allah n sana verdi inden (O nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculu u arzulama. fiüphesiz ki Allah, bozguncular sevmez. (Kur ân- Kerîm, Kasas 76-77) 32

27 Adem SAKAL (Tirebolu/Giresun, 1956) Sülüs 3. lük Ödülü Karun, Musa n n kavminden idi de, onlara karfl azg nl k etmiflti. Biz ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar n güçlükuvvetli bir topluluk zor tafl rd. Kavmi ona flöyle demiflti: fi marma! Bil ki Allah fl mar klar sevmez. Allah n sana verdi inden (O nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculu u arzulama. fiüphesiz ki Allah, bozguncular sevmez. (Kur ân- Kerîm, Kasas 76-77) 33

28 Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) Sülüs Allah demiflti ki; fiüphesiz, ben sizinle birlikteyim. E er namaz k lar, zekat verirseniz, peygamberlerime iman edip onlara yard m eder ve Allah için güzel bir ödünç verirseniz elbette sizin günahlar n z örterim ve sizi altlar ndan rmaklar akan cennetlere sokar m. Bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, flüphesiz düz bir yolun ortas ndan sapm fl olur. (Kur ân- Kerîm, Maide 12) Sadakalar aç ktan verirseniz ne güzel! E er onlar yoksullara gizlice verirseniz sizin için daha iyidir ve sizin günahlar n z n bir k sm n örter. Allah yapt klar n zdan haberdard r. (Kur ân- Kerîm, Bakara 271) 34

29 Ziyad Haydar AL-MUHANDIS (Irak, 1967) Sülüs Ey iman edenler! Kazand klar n z n ve r zk olarak size yerden ç kard klar m z n iyisinden, temizinden fakirlere verin. Size verilse gözünüzü yummadan alamayaca n z kötü mal hay r diye vermeye kalk flmay n. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lay kt r. (Kur ân- Kerîm, Bakara 267) 35

30 Nuh El-HAMD (Suriye, 1968) Sülüs Mallar n Allah yolunda harcayanlar n örne i, her baflakta yüz tane olmak üzere yedi baflak bitiren tek bir tane gibidir. Allah diledi ine kat kat fazlas n verir. Allah cömerttir ve her fleyi bilendir. (Kur ân- Kerîm, Bakara 261) 36

31 Muhammed brahim BEHS N (Halep,1968) Sülüs Namaz k l n, zekat verin ve Allah a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için gönderdi iniz her iyili i, Allah kat nda daha hay rl ve sevapça daha büyük olarak bulacaks n z. Allah dan af dileyin. fiüphesiz Allah çok ba fllay c, çok esirgeyicidir. (Kur ân- Kerîm, Müzzemmil 20) 37

32 Haysem EL-HAMADE (Suriye, 1970) Sülüs Teflvik Ödül Mallar n Allah yolunda harcayanlar n örne i, her baflakta yüz tane olmak üzere yedi baflak bitiren tek bir tane gibidir. Allah diledi ine kat kat fazlas n verir. Allah cömerttir ve her fleyi bilendir. (Kur ân- Kerîm, Bakara 261) 38

33 SÜLÜS-NESÎH

34 Abdurrahman Ahmed El-ABDÎ (Halep/Suriye, 1973) Sülüs-Nesîh 1. lik Ödülü Çiftlik ve akar edinerek dünyaya ra bet etmeyiniz. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 20) fiüphesiz her ümmetin bir fitnesi vard r. Ümmetimin fitnesi ( mtihan sebebi) de mald r. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 26) slâm n dosdo ru yoluna ulaflt ran ve geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse, ne kadar mutludur... (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 35) Faiz yiyenler (kabirlerinden) ancak fleytan n dokunup çarpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar. Bu onlar n Al fl-verifl de faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, al fl-verifli helal, faizi haram k lm flt r. Bundan böyle, kime Rabb inden bir ö üt gelir de yapt ndan vazgeçerse, geçmiflte olan kendisinindir ve ifli de Allah a kalm flt r. Kim de yeniden (faizcili e) dönerse, iflte onlar cehennemliktir, onlar orada sürekli olarak kalacaklard r. (Kur ân- Kerîm, Bakara 275) (Zenginlerin) Onlar n mallar nda isteyen fakirlerin de iffetinden dolay istemeyen fakirlerin de hakk vard r. (Kur ân- Kerîm, Mearic 24-25) 41

35 Betül KIRKAN ( stanbul, 1971) Sülüs-Nesîh 2. lik Ödülü Allah n Kitab n okuyanlar ve namaz k lanlar ve kendilerine verdi imiz r z ktan (Allah için) gizli ve aç k sarfedenler, asla zarara u ramayacak bir kazanç ümit edebilirler. (Kur ân- Kerîm, Fat r 29) Veren el alan elden hay rl d r. Yard m etmeye, geçimini üstlendi in kimselerden baflla. Sadakan n hay rl s, ihtiyaç fazlas maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k lar. (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) Sadaka, suyun atefli söndürdü ü gibi günah n ateflini söndürür. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, man 8) Sadaka vermeyi sevenler sadaka kap s ndan (cennete girmeye) davet edilirler. (Hadis-i fierîf, Buhari, Savm 4) 42

36 Ziyad Haydar AL-MUHANDIS (Irak, 1967) Sülüs-Nesîh 3. lük Ödülü Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. (Kur ân- Kerîm, Kasas 77) Veren el alan elden hay rl d r. Yard m etmeye, geçimini üstlendi in kimselerden baflla. Sadakan n hay rl s, ihtiyaç fazlas maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k lar. (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) Sizin en hay rl n z, borç ödeme konusunda en iyi olan n zd r. (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 121) 43

37 Emine SA MAN (Eyüp/ stanbul, 1968) Sülüs-Nesîh Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. (Kur ân- Kerîm, Kasas 77) Namaz k l n, zekat verin ve Allah a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için gönderdi iniz her iyili i, Allah kat nda daha hay rl ve sevapça daha büyük olarak bulacaks n z. Allah dan af dileyin. fiüphesiz Allah çok ba fllay c, çok esirgeyicidir. (Kur ân- Kerîm, Müzzemmil 20) Allah yolunda harcay n. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmay n. Her türlü hareketinizde dürüst davran n. Çünkü Allah dürüstleri sever. (Kur ân- Kerîm, Bakara 195) Allah küfürde ve günahda srar eden hiç kimseyi sevmez. (Kur ân- Kerîm, Bakara 276) O takvâ sahipleri ki, bollukta ve darl k zamanlar nda Allah için yard m ederler, öfkelerini yutarlar ve insanlar affederler. Allah da güzel davran flta bulunanlar sever. (Kur ân- Kerîm, Ali mran 134) 44

38 Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) Sülüs-Nesîh Sadaka vermeyi sevenler sadaka kap s ndan (cennete girmeye) davet edilirler. (Hadis-i fierîf, Buhari, Savm 4) Her kim Allah a ve ahiret gününe iman ediyorsa sak n misli mislinden fazla bir fley almas n. (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 92) Kim emanete (devlet mal na) hiyanet ederse, k yamet günü, hainlik etti i fleyin günah boynuna as l olarak gelir. (Kur ân- Kerîm, Ali mran 161) Zenginlik mal çoklu undan ibaret de ildir (Hakiki) zenginlik, gönül zenginli idir. (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 130) Hiç kimse, asla kendi kazanc ndan daha hay rl bir r z k yememifltir... (Hadis-i fierîf, Buhari, Büyû 15) fiüphesiz her ümmetin bir fitnesi vard r. Ümmetimin fitnesi ( mtihan sebebi) de mald r. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 26) Veren el alan elden hay rl d r. Yard m etmeye, geçimini üstlendi in kimselerden baflla. Sadakan n hay rl s, ihtiyaç fazlas maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k lar. (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) Her kim ihtikâr yaparsa âsî olmufltur. (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 129) 45

39 Mümtaz Seçkin DURDU (Tirebolu/Giresun, 1958) Sülüs-Nesîh Karun, Musa n n kavminden idi de, onlara karfl azg nl k etmiflti. Biz ona öyle hazineler vermifltik ki, anahtarlar n güçlü-kuvvetli bir topluluk zor tafl rd. Kavmi ona flöyle demiflti: fi marma! Bil ki Allah fl mar klar sevmez. Allah n sana verdi inden (O nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nas l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculu u arzulama. fiüphesiz ki Allah, bozguncular sevmez. (Kur ân- Kerîm, Kasas 76-77) 46

40 Mahmud Elbân B. MUHY DDîN (Halep/Suriye, 1953) Sülüs-Nesîh Kim emanete (devlet mal na) hiyanet ederse, k yamet günü, hainlik etti i fleyin günah boynuna as l olarak gelir. (Kur ân- Kerîm, Ali mran 161) Veren el alan elden hay rl d r. Yard m etmeye, geçimini üstlendi in kimselerden baflla. Sadakan n hay rl s, ihtiyaç fazlas maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k lar. (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) Her iyilik sadakad r. (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 52) fiüphesiz her ümmetin bir fitnesi vard r. Ümmetimin fitnesi ( mtihan sebebi) de mald r. (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 26) 47

41 Ayman Abdullah HASSAN (Suriye, 1980) Sülüs-Nesîh slâm n dosdo ru yoluna ulaflt ran ve geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse, ne kadar mutludur... (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 35) Zenginlik mal çoklu undan ibaret de ildir (Hakiki) zenginlik, gönül zenginli idir. (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 130) 48

42 CELÎ TA LÎK

43 Tahsin KURT (Van, 1965) Celî Ta lîk 1. lik Ödülü nsâna sadâkat yak fl r görse de ikrâh Yard mc s d r do rular n Hazret-i Allâh Ziyâ Pafla 51

44 Arda ÇAKMAK ( stanbul, 1977) Celî Ta lîk 2. lik Ödülü Zâlimin riflte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni-i r zk olan n r zk n Allâh keser. Ferid Kam 52

45 Mustafa PARILDAR (Siverek/fianl urfa, 1982) Celî Ta lîk 3. lük Ödülü Ekmeyen biçmedi bu mezraada, el hâs l, Kime lâz m ise ekmek, ona lâz m ekmek. 53

46 Ahmed Amin fiamta (Halep/Suriye,1969) Celî Ta lîk R zk için bir ferde yokdur minnetim, Kendi sa yimdir veliyyü n-ni metim. Ferid Kam 54

47 Ali R za ÖZCAN (Zonguldak, 1968) Celî Ta lîk Zenginlik mal çoklu undan ibaret de ildir (Hakiki) zenginlik, gönül zenginli idir. (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 130) 55

48 Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) Celî Ta lîk Zâlimin riflte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni-i r zk olan n r zk n Allâh keser. Ferid Kam 56

ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION

ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION Yayın Koordinatörü Publishing Coordinator Temel Hazıroğlu Dizgi-Grafik Typesetting-Graphics Design

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 153-154 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Bir Yaz Okulu

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Edirnekap surlar ndan bafllay p Karadeniz e kadar uzanan genifl bir co rafya üzerine kurulu olan Eyüp ilçesi stanbul un en büyük ilçelerinden

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır.

Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM

12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM 12 OKUL-GAZETE-DÜ ÜN-BAYRAM OKULLAR Mustafa Yorganc (1894): Rüfltiyenin (ortaokul) birinci s n f ndan ayr larak 13 yafl mda stanbul a gittim (AG, 1 Eylül 1978). Mehmet Ali Mo ul (1894): S n f m n f yoktu

Detaylı

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol :

Detaylı

Ramazan ay nda ibadetlerimiz

Ramazan ay nda ibadetlerimiz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 165-166 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Ramazan ay

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n

K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n K TABEV 532 Kapak Minyatür / Onur Sönmez Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n Bask - Cilt Çal fl Ofset Davutpafla Caddesi No: 8 Topkap - stanbul Sertifika No: 12107 1. Bask 600 Adet stanbul, 2013 ISBN 978-605-5397-35-7

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur.

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur. .. Bulten den Türkiye Tanzimat tan bu yana bir yol aray fl nda. Savafllar, d fl sald r lar, iç buhranlar m z bu yol aray fllar n n, iyi veya kötü, bir mecra bulmas na izin vermedi. flte, 93 Harbi, Balkan

Detaylı

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı