TÜRKLER N YILBAfiI ÖZGÜRLÜK GÜNÜ BAYRAMI*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKLER N YILBAfiI ÖZGÜRLÜK GÜNÜ BAYRAMI*"

Transkript

1 TÜRKLER N YILBAfiI ÖZGÜRLÜK GÜNÜ BAYRAMI* Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Tarihin izlenebilen zamanlar ndan bu yana, toplumlar n yaflay fllar n, hareketlerini ve ifllerini bir takvime ba lad klar ve düzenledikleri bilinmektedir. Bu takvimler, kimi toplumlarda ay n, kimi toplumlarda güneflin ve kimilerinde de, y ld zlar n hareketlerine göre tertip edilmifltir. Her toplum, yaflay fl biçimine ve içinde yaflad iklim flartlar na göre; y l, mevsimlere ve mevsimleri de aylara bölmüfltür. Her bir toplum, düzenledi i takvime, kendine göre bir ölçü tutmufltur. Y l n ilk günü ve ay, her toplum için farkl d r. Bu bafllang ç, toplumlar n hayat nda yer alan çok önemli bir tarihi hadise, veya dini inanç ve eyleme ba l olarak belirlenmifl olabilece i gibi, o toplumun ifl ve hareket durumuna göre, veya ifl ve hareket zaman na en uygun gece/gündüz dengesine göre seçilmifl olabilir. Avrasya ve Ortado u toplumlar nda, yeni y l n ilk günü, k fltan ç kt ktan sonra, gece ile gündüzün birbirine eflit oldu u zamanda bafllar. Türk takviminde de, y l n ilk gün kutlamas bu s rada olur. Güneflin hareketlerine göre düzenlenmifl Türk takvimi, oniki aya ve dört mevsime bölünmüfl bir zaman kapsar. Aylar n tespiti, güneflin 12 burca girifli/ç k fl dikkate al narak kararlaflt r l- * Bu metin, Hacettepe Üniversitesi, 1997 yılı Nevruz Bayramı kutlamaları töreninde yapılan açılış konuşmasından kısaltılarak alınmıştır. Erkin Kün konusu ayrıca ele alınacağı için burada üzerinde durulmamıştır. m flt r. Eski kaynaklar n verdi i bilgilere göre, Türk takviminde yer alan ay adlar, hayvan adlar ndan seçilmifltir. Bunlar: S çgan/s çan, Ud/s r, Bars/pars, Tab flkan/tavflan, Lu/ulu, Y lan, Yunt/at, Kon/koyun, Biçin/maymun, Takagu/tavuk, t/köpek, Ton uz/domuz. Burçlar n adlar na gelince, güneflin seyir halinde oldu u 12 burç: Koç, bo a, koz, kuç /yengeç, aslan, baflak, erentüz/terazi, ç - dan/akrep, yay, o lak, könek/kova, bal k. Dört mevsim üçer ayl k dilimlere bölünmüfltür. Bunlar: yay/bahar, yaz, küz/güz, k fl. Tarihî süreç içinde Türk dilinin çeflitli lehçe ve a zlar nda ufak/tefek farklar, adlamalar olsa da, esas oldukça ayn d r. Türk takvimine göre gece/gündüz, günefl koç burcuna girdi i gün, y l n ilk günüdür. Günümüzde kulland m z takvime göre, bazen 21 Mart, bazen 22 Mart a isabet eden bu gün, Türk takviminin yeni günü, y lbafl günüdür. Bu gün, bâzen, küsür saat ve saniye nedeniyle kimi y l, bir gün ileri atar. Yeni y l n ilk günü, y lbafl kutlamalar, yeryüzündeki bütün toplumlarda mevcuttur. En eski dönemlerden bu yana, her toplum bu günü, kültürler aras ödünçlemeler/al nt lar yapsa, veya etkilere u rasa bile, kendi töre, gelenek, inanç ve mitolojisi çerçevesinde kutlar. Bu kutlama törenleri, her bir toplum için farkl anlamlar ve kutluluk anlay fllar tafl r. Ayn co rafyalar, kültür çevreleri- 2 Millî Folklor

2 ni paylaflan toplumlar aras nda, karfl - l kl etkileflimler olmufltur. Özellikle, inanç merkezli kültürler aras nda bu tür de iflimlerin, al fl-verifllerin, ödünçlemelerin, uyumlaflmalar n tarihî süreç içinde cereyan etmifl oldu unu bilmekteyiz. Baflka toplumlar n hayat nda oldu- u gibi, Türk toplumunun, Türk boylar - n n hayat nda da, yeni y l kutlamalar, y lbafl flenlikleri ve törenleri yer alm flt r. Tarihî süreç içinde bu törenlerin varl n çeflitli yaz l ve sözlü kaynaklardan ö reniyoruz. Güneflin koç burcuna girdi- i gün, Türklerin yaflay fl tarz aç s ndan bak ld nda, çok önemlidir. Büyük hayvan sürüleri besleyen bir toplum, uzun k fl boyunca, l k vadilere s nm fl, k s - l p kalm flt r. fl hayat durmufl, hareket alan s n rlanm flt r. Bahar n gelifli, bir bak ma, karak fl n hareket özgürlü üne getirdi i k s tlamalardan, bask lardan kurtuluflun müjdesidir. Kar n kalkmas, havalar n s nmas, tabiat n uyan fl, özgürlü ün, ba ms z hareket etme yetene inin geri gelmesi, iflin, hareketin bafllamas d r. Türkler, yaflay fllar na ba l olarak, bu ilk günü/y lbafl n törenlerle, flenliklerle, çeflitli e lencelerle kutlard. Fakat, Türkler, sadece k fl n bask s ndan kurtulmufl olmaktan dolay bu kutlamalar yapmazlard. Bugün, bu y lbafl kutlamalar gününde, geçmifllerinde yer alm fl efsanevî tarihlerinin hât ralar n da, gelecek kuflaklara aktaracak biçimde tarihî törenler yapar, kurbanlar keser, esirgeyen, ba fllayan ve koruyan yüce Tanr ya flükranlar n sunarlard. Çin kaynaklar n n verdi i bilgilere göre, atalar m z Hunlar, her y l n y lbafl günü (milâdi: Mart ay n n 21 veya 22 nci günü) Ka an n ota nda bütün beyler toplanarak kendi töre ve geleneklerine göre çeflitli kutlamalar ve törenler yaparlarm fl. Hunlar gibi kurttan türemifl, töreleri ve gelenekleri ayn oldu u bildirilen Köktürkler, otlar n yeflermesini yeni y l n bafllang c sayarm fl. Köktürk ka- anlar, o gün, beyleriyle birlikte, her y l, Atalar Ma aras nda kurban kesip, anma törenleri düzenlermifl. Türkler de Atalar Ma aras çok derin izler b rakm fl tarihî hadiseler ile ba l d r. Bu hadiseler de, yine, özgürlük ve ba ms zl k, yok olmaktan kurtulma, türeme ve ço alma kavramlar yla iliflkilidir. Türk tarihinin olaylar, Türkler in inançlar, mitolojisi ve yaflay fl biçimi, toplum hayat n öylesine yo urmufl ve bütünlefltirmifltir ki; bu bütünlük y lbafl kutlamalar n, y l n ilk gününü, bu durumun, geçmiflten gelece e tafl y c günü olarak belirlemifltir. Atalar Ma aras, bu tarih bilincinin yaflat lmas için, bu günün, tören ve kutlama yeri olmufltur. Bugün kutlamakta oldu umuz Türk y lbafl s bayram, 12 hayvanl Türk takvimi ne göre, Türk mitolojisine ve Türk tarihinin kaynaklar n n verdi i bilgilere göre, ve bütün bu bilgilerin de- erlendirilmesinden vard m z sonuca göre, bugün, bu y l n ilk gününü kutlama törenleri, Türkler in, Erkin Kün/Özgürlük Günü Bayram d r. Türk toplumlar, yak n zamanlara kadar bugünü farkl adlar alt nda kutlamakta, törenler düzenlemekte, e lenceler tertip etmektedir. Türk toplumlar nda tespit edilen y lbafl günü adlar flöyle s ralanabilir: Yeni Kün, Yengi Kün, Yeni Y l, Ça an, Nevrûz/Navr z, Ulust ng Ul Küni, Ergenekon veya bana göre, Erkin Kün ; yâni, Özgürlük Günü... Erkin Kün... gibi. slamiyet ile birlikte bugün, Türk y lbafl günü kutlamalar nevrûz sözcü ü ile an l r olmufl ve Türkler, islamî kültür dairesi içinde bu günü, çeflitli iflleri içine alan ve bu ifllere bafllang ç sayan yeni kültür or- Millî Folklor 3

3 tam ve hayat ile uyumlu bir y lbafl kutlamalar bayram na çevirmifltir. Selçuklu, Osmanl ve Cumhuriyet yönetimlerinde, Türk devleti, bu günü, e lencelerin yan s ra, mâli y lbafl olarak kutlard. Atalar Ma aras gelene i günümüzde de, mezar ziyaretleri ile sürmektedir. E lence ve flenlikler de, halk m z taraf ndan günümüze kadar tertip edile gelmifltir. Bugün, dünyadaki bütün Türkler, kendi yörelerinde bu bayram kendilerine göre nevrûz/y lbafl kutlamalar n sürdürmektedir. Türk cumhuriyetleri, bugünü, herkes için ortak ça r fl m yapar bir hüviyet kazanm fl bulunan nevrûz sözcü ü ile, Nevrûz Bayram ad alt nda kutlamaya karar vermifl ve bu durumu Kültür Bakanlar eliyle bir bildiri düzenleyerek dünya kamuoyuna aç klam fllard r. Bu bildiri, kutlamalar ile ilgili flu aç klamay vermektedir: Bakanlar, Dünya milletleri aras nda bar fl n, hoflgörü ve dayan flman n gelifltirilmesine katk da bulunacak her türlü giriflimin desteklenmesi gerekti inin bilinci içinde; dünyan n çeflitli bölgelerinde yaflayan Türk toplumlar n n ortak kültürünün ürünü olan Nevruz un Türk topluluklar nca yüzy llard r kutlanmakta oldu unu dikkate alarak; Nevruz un insanlar aras ndaki karfl l kl sevgi ve sayg y perçinleyen, insanlar n birbirleriyle olan darg nl klar n unuttuklar, kardeflçe kucaklaflt klar, birlik ve beraberli in, bir arada yaflama arzusunun kuvvetlendi i, inançlar n, örf ve adetlerin sergilendi i bir gelenek ve bayram oldu unu kaydederek; Nevruz un çeflitli kültürel etkinliklerle ayn gün hep birlikte kutlanmas n n önemini vurgulayarak; 21 Mart tarihinin ayn zamanda Birleflmifl Milletler taraf ndan Irk Ayr m ile Mücadele Günü olarak kabul edilmifl bulundu una da dikkat çekerek; Türk Dünyas n n ortak kültürünün ürünü olan Nevruz un insanlar aras ndaki sevgi, dayan flma, hoflgörü ve bar fl ortam n n evrensel boyutta gelifltirilmesine katk lar sa l yaca inanc ile; ilkbahar müjdeleyen, birli in, beraberli in, bar fl n, bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz un, bundan böyle Türk Dünyas n n ortak bir günü olarak an lmas ve kutlanmas n kararlaflt rm flt r. Ve bu bildiri do rultusunda, Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklar, Nevruz Bayram ad yla, tarihi Türk takvimi y lbafl s n, 1994 ten bu yana, birlikte, ayn günde kutlamakta ve törenler yapmaktad r. Türk tarihinde, Türk takviminde, Türk mitolojisinde yeni y l n bu ilk gününe, ben Erkin Kün diyorum ve tarihimizin ilk zamanlar ndan bu yana Kurtulufl Günü Bayram, Özgürlük Günü Bayram olarak kutland n düflünüyorum. Bana göre, Türkler için bu bayram n as l ad Özgürlük Günü Bayram d r. Bugün bu bayram, tarihî ve kültürel nedenlerden dolay Nevrûz Bayram diye kutlamay sürdürüyoruz. Ben eski töreyi sürdürerek, sizlerin Erkin Kün Bayram n z /Özgürlük Günü Bayram n z kutlamay tercih ediyorum. Türkler için en do ru anlam bence budur. Özgürlü ün, ba ms zl n k ymetini anlatan tarihî ba lar, Türk atalar m z n maceras bu bayram törenleriyle gelece e tafl nm flt r ve tafl nmas da sonsuza kadar sürdürülmelidir. Bu düflünce ve duygularla, Özgürlük Günü Bayram n z, Erkin Kün Bayram n z kutluyorum. Kutlu olsun!.. 4 Millî Folklor

4 FOLKLORDA YEN YÖNTEMLER VE KÖRO LU* Doç. Dr. M. Öcal O UZ Büyük devlet kurmufl olan milletlerin dili yeryüzünde büyük bir Co rafyada kültürel asimilasyon, ekonomik zaruret veya da n k gruplar aras nda "anlaflma"y sa lamak gibi sebeplere ba l olarak, yayg n olarak kullan lmakta, konuflulmaktad r. ngilizce, spanyolca, Frans zca gibi diller bu kategoridendirler. Türkçede bu diller gibi, belki onlardan daha fazla bir co rafi genifllikte konuflumaktad r. Ancak Türkçe'nin konuflulmas, ne asimilasyon, ne ekonomik ne de "anlaflma" sa lamaya yönelik sebeplere ba l d r. Türkçe Orhun'dan Tuna'ya, dil'den Nil'e uzanan genifl bir co rafyada "ana dili"dir. Bu genifl co rafya yüzy llar boyunca, ayr devletlerin, ayr kültürlerin, ayr dinlerin etki alanlar nda kalarak, günümüzde çok renkli ve bu ölçüde çok zengin bir kültürün oluflmas - n sa lam flt r. Bu co afyada Türkçe konuflanlar, Türk kültürünün yarat c lar, yaflat c lar ve gelece e nakledicileri olarak "gelenek oluflturan" asli unsurlard r. Dolay s yla kulland klar dilin ana vatan n taklid eden bir grup olmay p ana vatanlar nda ana dillerini konuflan topluluklard r.türklerin ve Türkçe'nin di er dillerden ayr lan bu özelli ini fark eden bir folklor araflt r c s için, dünyada kullan lan folklor yöntemlerinin-en az ndan- eksikli i dikkatle sorgulanmas gereken bir husustur. Hâl böyle olunca, Türk folklorcusunun Bat l folklorcular n endiflelerinden farkl noktalara -ayr - ca- e ilmesi zarureti ortaya ç kmaktad r. Sovyetler Birli i'nin da lmas, teknolojik geliflmelerin h z kazanmas yla her türlü iletiflimin daha kolay yap labilmesi sonucu ortaya ç kan yeni durum, folklor araflt rmalar nda yeni yöntemlere ihtiyaç duyuldu unu göstermektedir. Türk dünyas n n ana yurdundan bafllayan ve tersine göçlerle sürekli bir sirkülasyona u rayan bu genifl co rafyada, ayn gelenek temelinde ayn kültürün az-çok çiçeklenerek yaflad bugün aç k bir flekilde ve daha kuvvetli delillerle görülmüfltür. Türk dünyas na hem ilmî hem de ahlakî sebeplerle "Oryantalizm"in bak fl aç s ndan farkl bakmam z gerekmektedir. Çarl k Rusya's nda lminsky 1 ile bafllayan, Sovyet Rusya'da kuvveden fiile geçirilen ve Bat l Türkologlar n büyük ekseriyeti taraf ndan desteklenen "Türkî halklar", "Türkî dille" ve nihayet "ayr milletler" teorisi, Türk dünyas folklorcusunun iyi anlamas gereken noktalar n bafl nda gelmektedir. Türk dünyas n n folklorunu araflt - racak olanlar n yukar da özetledi imiz iki hususu iyi de erlendirmesi gerekmektedir. Dolay s yla -özellikle- yüzy l - m z n ikinci yar s ndan sonra gelifltirilen folklor yöntemlerini Türk folkloruna tatbik ederken, hiçbir folklor teorisinin Orhun'dan Tuna'ya, dil'den, Nil'e gelenek yaratarak yaflayan Türkler hesaba kat - Millî Folklor 5

5 larak yarat lmad unutulmazken, Türkoloji çal flmalar ndaki "Oryantalizm" gölgesi görmezlikten gelinmemelidir. Türk folklorcusunu Türk folklorunu araflt r rken dört rmak ad yla sembollefltirdi imiz ancak bu rmaklar n kaynaklar ndan çok uzaklarda da yarat lmaya devam etti ini bildi imiz Türk kültürünün bir bütün oldu unu benimsemelidir. Bununla birlikte teorik manada kabul etti imiz "bafllang çtaki ortak hayat"tan günümüze kadar geçen zamanda co rafi, siyasî, dinî, ekonomik ve benzeri sebeplerle kültürde meydana gelen çeflitlenme gözden uzak tutularak, Türklerin her mânada homojen bir topluluk oldu u hayâline kap l nmamal d r. Hele bugünkü siyasî ve kültürel flartlarda yedi ayr devlet yirminin üzerinde federe, muhtar, özerk ve benzeri statülerde yaz diline sahip oluflum ve yukar da çizilen co rafyada kurulmufl devletlerde "az nl k" statülerinde yaflayan Türk varl n ayn ortak geçmifli paylaflan, ayn ortak tarihe sahip olan, ayn idealleri tafl yan homojen bir topluluk olarak anlamak, Oryantalizm karfl s nda bir romantizm olur. Türk folkorcusu elindeki malzemeye bütün bu hususlar dikkate alarak yaklaflmak zorundad r. Türk dünyas n n müflterek destan kahramanlar ndan biri olan Köro u'nun araflt r lmas nda yukar da ifade etti imiz hassasiyetlere dikkat edilmelidir. Köro lu, genifl bi co rafi mekanda Türkistan'dan Balkanlar'a kadar bir çok Türk boyu ve grubunda bunlara ilaveten Türklerle kültürel iliflki haline olan öteki milletlerde yaflayan bir Türk destan kahraman d r. Köro lu, bir destan kahraman oldu u için, biz halkbilim metodolojisi içerisinde ona tarihte yaflam fl biri olarak bak lmas n ihtiyatla karfl l - yoruz. Köro lu anlatmalar na vücut veren bi tarihî proto-tip olsa bile, yüzlerce y l içinde, boydan boya, nesilden nesile sözlü gelenek ortam nda anlat larak tafl nan Köro lu'nun yaflat ld ortamlar n ihtiyac ile flekillenen bir kahramana dönüfltü ünü kabul etmek gerekir. Çünkü folklor mahsullerinin yaflamas buna ba l d r. Halk aras nda fonksiyonel olmayan, anlat ld co rafya ile bütünleflmeyen bir folklor ürününün yaflamas, geliflmesi ve gelecek nesillere aktar lmas mümkün de ildir. Hâl böyle olunca, Türk dünyas nda anlat lan Köro lu destan veya hikâyelerinin az-çok birbirinden farkl yap larda karfl m za ç kmas tabiîdir. Bu farkl laflman n kültürel, siyasî, dinî, ekonomik ve co rafî farkl l klarla daha büyük boyutlara ulaflmas ise kaç n lmazd r. Böylece bir yerde "zenginden al p fakire veren" bir halk kahraman, öte yanda devlet kurmak gibi yüksek idealler tafl yan bir destan kahraman bu genifl co rafyada "Köro lu" ad yla karfl m za ç kabilmektedir. Bütün folklor mahsullerinde oldu u gibi destan ve hikâye metinlerini kahraman n hayat hikâyesi" olarak anlamak son derece tehlikeli bir yaklafl md r. Metinlerden hayat hikâyelerine dair izler bulunabilir, ancak bunlar asla kahraman n biyografisi de ildir. Köro lu ile ilgili araflt rma yapacaklar n düflebilece- i önemli tuzaklardan birisi budur. kincisi anlat da geçen yer adlar d r. Biraz önce de ifade etti imiz gibi, folklorik birmetin yaflat ld co rafyaya yerleflmek zorundad r. Bir metnin co rafyaya yerleflmesi, o metnin o co rafyada benimsedi inin belgesidir, o co rafyada anlat ld n n göstergesidir. Aksine olarak, kahraman n o co rafyada do du u veya 6 Millî Folklor

6 yaflad fleklindeki yaklafl mlar da t pk biyografi konusunda oldu u gibi folklor ürünlerinin niteli ini kavrayamamaktan kaynaklanmaktad r. Köro lu destan ve hikâyelerinin teflekkül yeri ve tarihi meselesi, yüzy l m - z n bafl nda yayg n olarak kullan lan "Tarihi-Co rafi Fin Metodu"nun ortaya att "ur-form" aray fl n n bir sonucu olarak gündeme gelmifltir. Köro lu destan n n üçyüz-befl yüz hatta bin- iki bin sene öncesine dair bilgiler, metinler bulunsa bile, bunlar n Köro lu anlat lar - n n tarihteki biçimi olmaktan öte bir de- er tafl mazlar, destan n teflekkülü nokta-i nazar ndan... Bir destan n gerçek anlamda teflekkül tarihini ve teflekkül yerini tesbit etmek mümkün de ildir. Yap lan bütün tesbitler ulafl labilenen eski bilgiler veya metinlerdir. Ulafl lamayan dönem, bilinmeyen devirler hakk nda söz söylemek ise mümkün de ildir. Sözlü gelenekte yaflayan bir ürünün belgelerde beliritilen en eski biçiminin daha eskisinin olmad n iddia etmekten mahrumuz. Günümüzde yaflayan, bin sene önce de varl belgelerle sabit olan bir folklor metaryalinin de ersiz ve halkbilimi aç s ndan anlams z oldu u düflüncesine kap lmamak gerekir. Bir çok analiz, bu bulgulara dayand r labilir. Herfleyden önce böyle bir tesbit, eldeki metnin bin sene önce de yaflad n n delilidir. lk biçimi oldu unun göstergesi de ildir. Ayr ca, bin sene önceki metin de bugünkü metinden tabiatiyle farkl olacakt r. Çünkü bin sene önceki kültürel birikim, sosyol hayat, dinî anlay fl vb. unsurlar da bugünkünün ayn de ildir. Her co rafya, her yüzy l, her boy, her grup kendi ihtiyaçlar, anlay fllar ve birikimleri çerçevesinde elindeki metni ifllemektedir. Her metnin anlat ld ortam farkl d r. Farkl ortam farkl metni de beraberinde getirmektedir. Bu farkl metinleri de erlendirirken Tarihi-Co rafi Fin Metodunun kullan lmas, dolay s yla en eski metnin aranmas, ister istemez Köro lu destan nda da "varyant" tart flmas n beraberinde getirmektedir. Varyant teriminin Türk folklor araflt rmalar nda kazand anlam, as l metinden az-çok uzaklaflm fl, çeflitlenmifl metin demektir. Metindeki biyografiden hareketle Köro lu'nun Türkmen, Azerî veya Anadolu veya bir baflka yerde yaflad - n iddia etmek son derece kolayd r. Çünkü eldeki metinler bir co rafyaya ba l d r. fiu halde hangi co rafya Köro lu'nun do du u yerdir? Birini esas kabul edip, öteki metinleri bu as l metnin göçlerle tafl nm fl, bozulmufl biçimi kabul etmek folklorcu yaklafl m olamaz. Çünkü her co rafya kendi ihtiyaçlar na göre bir Köro lu yaratm flt r. Yarat lan bu Köro lu'nu ise yüzy llar içerisindeki kültürel de iflmeler ve anlatan gruplar n lokal tercihleri flekillendirmifltir. Bu metni yaflatanlar için Bolu kadar, Osmanl padiflah kadar, Bingöl kadar Köro lu da gerçektir. Ayn flekilde Sederek kadar, Nahçivan kadar Köro lu'da Azerbaycan co rafyas n n mal d r. Teke boyu, Yomut boyu gibi Köro lu da Türkmen'dir. Bu co afyalarda yaflayan hiçbir Köro lu ötekinin bozulmufl biçimi de ildir. Çünkü folkloru yaflatanlar bunu böyle de erlendirmez. Biz folklorcu olarak bu de erlendirmeyi iyi tahlil etmek durumunday z. Her folklor metni anlat ld sosyal çevrenin mal d r. Onun benzerlerinin baflka yerlerde anlat l yor olmas ve kabul edilen as l biçiminin çok farkl olmas o metni de ersiz k lmaz. fiu halde Köro lu ad na ba lanan ancak birbirinden farkl olan metinleri Millî Folklor 7

7 de erlendirirken varyant teriminden uzak durmam z gerekmektedir. Bu farkl metinler bütün farkl l klar na ra men ortak bir çok unsuru da bünyesinde tafl - maktad r. Baflta Köro lu ad olmak üzere... Farkl l klar anlat ld klar sosyal çevreyi tahlil ederek anlamak, benzerlikleri Türk destan gelene i içinde de- erlendirmek gerekir. Bunun için her co rafyada anlat lan müstakil metinleri "tam ve do ru metin" kabul edip, birinin di erinin varyant oldu una dair geçerlili ini kaybetmifl teorilerden uzak durarak yeni ve bütüncü bir yaklafl m ortaya koymak gerekir. Bunun için de bu metinlerin her birine "efl-metin" 2 diyebiliriz. Efl-metin terimini kulland m z zaman, "as l metin" tart flmas da kendili- inden ortadan kalkacakt r. Böylece eflmetinler aras ndaki benzerliklerle Türk dünyas n n müflterekli i temas ifllenirken, farkl l klar n metinlerin anlat ld sosyal çevre ile izah edilmesi mümkün hale gelecektir. Aksine bir yöntem, yüzy llar boyunca nesilden nesile aktararak yaflatt metnin, asl nda kendilerine ait olmad, baflka bir boy taraf ndan yarat ld sonucunu do uracakt r ki, bu, uygun çal flma ortam n ve Türk dünyas - n n müflterekli ini zedelemekle kalmayacak, karfl tezlerle beyhude zaman ve emek israf na da sebep olacakt r. kald ki bu tarz bir yaklafl m yukar da da ifade etti imiz gibi, bugunkü folklor anlay fllar na da uygun de ildir. Köro lu üzerine çal flacak araflt r c öncelikle farkl boy, grup veya co rafyalarda yaflayan metinlerin her birinin ayr ayr bir sosyal çevrenin ürünü oldu unu ve o sosyal çevre için as l ve vazgeçilmez metin oldu unu kabul etmelidir. Birbirine benzeyen ve benzemeyen bir çok yönü olan bu metinleri iyi-kötü, eskiyeni, uzun-k sa, flu veya bu boydan derlenmifl olmas n bir avantaj ve dezavantaj olarak de erlendirmeden anlamaya ve analiz etmeye dikkat etmek hem Türk dünyas n n müflterekli inin görülmesini sa layacak hem de boylar aras nda Sovyatler döneminde gerçeklefltirilen "paylaflt rma" 3 siyasetinin önüne geçilecektir. Bu arada anlat lan her metnin anlat ld sosyal çevrenin ürünü oldu- u, metin ile çevreyi birlikte tahlil etmenin gereklili inin savunuldu u ça dafl folklor yöntemlerinden 4 yararlanmak da mümkün olabilecektir. NOTLAR * Bu yaz, Ekim 1997 tarihleri aras nda Bolu da düzenlenen Uluslararas Bolu Halk Kültürü ve Köro lu Sempozyumu nda bildiri olarak sunulmufltur. 1. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA, "Sömürgecilik ve Panislavminizm Ifl nda Türkistan 1856'dan Günümüze", stanbul 1997, s Doç. Dr. M. Öcal O UZ, "Türk Dünyas Folklorunda Yeni Yöntem Aray fllar ", Milli Folklor, 5, 9, 33(Bahar 1997), s Rus Türkolojisinin "paylaflt rma" siyasetine ve derlenen metinlere müdahalesine temas eden Metin Ergun'un fikirlerine 2. dipnottaki yaz m zda aynen ifltirak etmifltik. An lan yaz da Ergun'un ad sefhen geçmemifltir. Söz konusu yaz için bkz. Doç. Dr. Metin Ergun, "Mukayeseli Türk Dünyas Folklor Araflt rmalar nda Karfl lafl labilecek Baz Problemler", Milli Folklor, 4, 7, 27(Güz 1995), s Dan BEN-AMOS, (Çev. Metin Ekinci), "fiartlar ve Çevre çinde Folklorun Bir Tan m na Do ru", Milli Folklor 5, 9, 33 (Bahar 1997), s Millî Folklor

8 MAHMUDUM TÜRKÜSÜ NÜN M LLÎ MUKAYESE YÖNTEM NE GÖRE TÜRK DÜNYASI CO RAFYASI Ç NDE DE ERLEND R LMES * Doç.Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Bu bildiriyle, daha önce V. Milletleraras Türk Halk Kültürü Kongresi nde, uluslararas boyutlar yla karfl laflt rmaya çal flt m Mahmudum Türküsü nü ikinci kez ele alm fl olaca m; bu kez türkünün Türk dilinin konufluldu u co rafyada yay lma sahas üzerinde dururken, ayr ca de erli meslektafl m z Doç. Dr. M. Öcal O uz un Millî Mukayese Yöntemi olarak niteledi i yaklafl m, uygulama ve dolay s yla tart flmaya açma imkân bulaca m. Say n Öcal O uz un, Türk Dünyas Folklorunda Yeni Yöntem Aray fllar adl bildirisinde, mahallî kimlikleri öne ç karan veya s n f telakkilerine dayanan romantik çal flmalar n Türk dünyas n n folklorunu kavramaya ve izah etmeye yeterli (O uz 1997, 5) bulmayarak önerdi i Millî Mukayese Yöntemi, ana hatlar yla flu unsurlar içerir: 1) Ele al nan mesele Türk co rafyas nda izlenmelidir. 2) Farkl Türk gruplar ndan toplanan materyal, bir aslî metnin de iflmifl flekli anlam nda kullan lan varyant terimine ba lanmamal d r; çünkü böylece as l metin hangisi sorusu gündeme gelecektir. Bunu önlemek ve çiçeklenme nin olufltu u bölgede millî kimlik belgesi olarak de erlendirilebilecek ve yeni bir ulusçuluk olarak karfl m za ç - kabilecek tehlikeyi bertaraf etmek için efl-metin terimi tercih edilmelidir. 3) Müdahaleli metinler yerine, yazma, arfliv belgesi ve sözlü kaynaklar kullan lmal d r. 4) Tarihî metotlardan ve edebiyat tarihçisi e iliminden vazgeçilmeli; edisyon-kritik metin kurma ve metin tamiri yap lmamal d r. Efl-metinlerin herbiri tam ve do ru metindir; yarat ld klar ortam bize anlat rlar. Bilimadamlar böylece, araflt r lan konunun ya da ürünün a) meydana geldi i co rafyay, b) icra ortam n, c) kültürel fonksiyonunu, tahlil edecek ve önce müflterek unsurlar n, sonra ise farklar n sebep ve sonuçlar n araflt racakt r. Burada amaçlanan önemli bir husus da, Sovyetlerin paylaflt r c [bölücü] yöntemi yerine bütünlefltirici yöntemi ni yerlefltirmektir; çünkü O uz a göre Türk dünyas nda her ürün, yediveren bir gülün çiçekleri dir (O uz 1997, 8) Görüldü ü gibi, daha önce örne in bir Feyyaz Sa lam n Türk Dünyas Perspektifli (Sa lam 1996, 69) diye belirtti i, ancak varyant terimini kulland ; Metin Ergun un, müflterekleri hedeflemesini ve müdahaleli metinleri dikkatle kullanmas n önerdi i yöntem Millî Folklor 9

9 (Ergun 1995) burada Millî Mukayese Yöntemi olarak olgunlaflm fl biçimde karfl m za ç kmaktad r. As l metin tart flmas n n afl lmas ise, Türk folklorunda fenomenoloji nin taraftar buldu unun bir göstergesidir. Her metin olgusal olarak vard r ve eksik ya da bozuk diye nitelendirilmeksizin o haliyle kabul edilmelidir. Bugün Avrupa da her varyant kendi çap nda bir as l metin olarak de erlendirilmekte ve O uz un belirtti i üzere, yay lma sahas, icra ortam ve kültürel ifllev ba lam nda ele al nmaktad r (bkz. örn. Holzapfel 1996, 260). Burada üzerinde durmak istedi im türküyü, özellikle yay lma sahas ve buna ba l olarak efl-metin önerisi aç s ndan incelemeye çal flaca m. Dolay s yla, afla da varyant terimi yerine efl-metin kullan lacakt r. MAHMUDUM TÜRKÜSÜ NÜN YAYILMA SAHASI Türkiye ve Gagauz Türkçesi Eflmetinler 1. (Bart n - Safranbolu) efl-metni: a) Sadi Yaver [Ataman]: Anadolu halk edebiyat ndan do an hakikatler (Türkü, mani ve koflmalar) 9. Bart n Gazetesi, Say : 344,17 May s 1932, s. 2 den Ayflegül Tezel: Bart n Gazetesi (Folklor Malzemelerinin ncelenmesi), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Yay mlanmam fl Lisans Tezi, Ankara 1984, s. 51 vd. b) Gökyay, Orhan fiaik: Dedem Korkudun Kitab. Millî E itim Bas - mevi, stanbul 1973, s. DLXXI. c) Türkten Türküler, fiemsi Yast man Saz Evi Yay. No: 4, stanbul 1977, s d) Do anç, Ayhan:»Selam da Söylen Mahmud uma«türküsü ve»dara ac ndan Kurtar lan K z«balad. Folklor (2), Say : 23-24, s. 8. (Bkz. Ek 1) 2. (Mu la) efl-metni: Hikmet layd n: Deli Dumrul a Dair. Ba ( zmir), 1 (5), Mart 1942, s. 5 vd. (Bkz. Ek 2) 3. (Bart n-mu la) efl-metni: Cahit Öztelli: Halk Türküleri evlerinin önü, 2. Bask, stanbul 1983, s. 741 vd. (Derleyici olarak S.Y. Ataman belirtiyor) (Bkz. Ek 3) 4. Gagauz efl-metni: Gagauzlar n Müzi i (II. Plak, 1. yüz). Ministerstvo kultur SSSR [SSCB Kültür Bakanl ] MELOD YA. Vsesoyuznaya studya gramzapis. Zapis 1980 [Umumittifak sesyazma stüdyosu. Kay t 1980], (Moskova). (Bkz. Ek 4) Elimizdeki, Türkiye ve Gagauz Türkçesinde derlenmifl dökümanlar n en eskisi Sadi Yaver Ataman taraf ndan 1932 y l nda Bart n da tespit edilmifltir. Ataman, bu türkünün hem Bart n da hem de Safranbolu da söylendi ini belirtiyor. kinci eski efl-metin ise Hikmet layd n n 1942 tarihli tespiti. Özellikle metnin d fl yap s bak m ndan ilk tespitten ayr lan bu efl-metnin cevap k talar - n, eksik dizeler oluflturmaktad r. ki efl-metinde de Mahmut la babas, anas ve niflanl s aras ndaki haberleflmeyi içeren alt k ta yaz ya geçirilmifl; ancak Ataman n notuna göre, Mahmut ayr ca birer birer kardefllerine de hitap etmektedir (Tezel 1984, 52). Her halükârda türkü kiflisi Mahmut ad nda bir erkektir. Cahit Öztelli nin kitab nda yer alan belge ise Ataman a dayan yor. Fakat Öztelli, metnin dilinde ve dize say lar nda baz de ifliklikler ve düzeltmeler yapm fl; yöre olaraksa Bart n ve Mu la y 10 Millî Folklor

10 göstermifl. Öztelli nin verdi i türkü metni de alt k tadan olufluyor. Gagauz türküsü Var n sölein bobama bafll n tafl yor ve t pk Türkiye Türkçesi efl-metinleri gibi alt k tal. K - talara Marike nidas yla giriliyor. Ancak kesinlikle söyleyebilece imiz husus, türkü kiflisinin zindana düflmüfl bir erkek oluflu. Balkan Türkçesi Efl-metinler 5. Romanya efl-metni: Gökbakar, brahim, Ülkü, Say : 28, Nisan 1948 den Özdemir, Ahmet, Folklor Penceresi. Veli Yay nlar, stanbul [1993], s (Bkz. Ek 5) 6. Bulgaristan efl-metni: Nimetullah Haf z, Bulgaristan Halk Edebiyat Metinleri I, Kültür Bak. Halk Kültürünü Araflt rma Dairesi Yay.: 126, Halk Edebiyat Dizisi: 32, Ankara 1990, s (muhtemelen Riza Mollof, Bulgaristan Türklerinin Halk fiiiri (Maniler ve Türküler), Narodna prosveta, Sofya 1958 dan) (Bkz. Ek 6) 7. Makedonya efl-metni: Nimetullah Haf z, Makedonya Türk Halk Edebiyat Metinleri, Anadolu Sanat Yay nlar : 17, Halk Edebiyat Dizisi: 2, stanbul 1989, s (muhtemelen: Nuri Recep,»Valandovo Halk Edebiyat Metinler«(Derlemeler), Prifltine 1976 dan) (Bkz. Ek 7) 8. Makedonya-Gostivar efl-metni: Nufl, Alufl, Rumeli Türküleri (Güfte ve Besteleriyle). Say Yay nlar. stanbul 1996, s. 67. Yöresi: Rumeli-Gostivar; Kimden al nd : Mehmet Cakoviça; Derleyen Alufl Nufl. (Bkz. Ek 8) 9. Yunanistan-Selanik efl-metni: TRT Müzik Dairesi Yay. THM Repertuar S ra No: Derleme Tar. 5.4.l980, Derleyen ve Notaya Alan: Yücel Paflmakç. (Bkz. Ek 9) Romanya, Bulgaristan, Makedonya (2 adet) ve Yunanistan da yaflayan Türklerden derlenen metinler ise hem motifleri hem de d fl yap bak m ndan flimdiye dek sözü edilenlerden ayr l yor: Bulgaristan ve Yunanistan efl-metinleri ikifler dizeli dokuz haneden oluflmakta ve muhtemelen kad n olan türkü kiflisi, s rayla annesini, babas n, a abeyini, daha sonra da sevgilisini imdada ça r p, kendisini bir sar y landan kurtarmas n istemektedir. Makedonya efl-metinleri ise yap s, konusu bak m ndan t pk Bulgaristan ve Yunanistan efl-metinlerinde oldu u gibidir; yaln zca imdada ça r lan kifliler aras nda a abey yoktur. Mahmudum Türküsü nün Motif Tarihçesi Mahmudum Türküsü nün 10. yüzy ldan kalan Dede Korkut Anlatmalar ndan Deli Dumrul a kadar dayand ve ayn zamanda destan-masal-türkü ekseninde de iflime u rayarak günümüze aktar ld hususunda araflt r c lar hemfikirdir. Buna göre Deli Dumrul destan önce masallaflm fl, daha sonra da türküleflmifltir (Sakao lu 1988). ki gelenek aras ndaki benzerli e ilk dikkati çeken Hikmet layd n olmufl; yapt karfl laflt rmada; Deli Dumrul un can na can bulmak zorunda kal fl ve bunun için babas na, annesine ve kar s na baflvurmas fleklinde iki bölüm tespit etmifltir. Mahmudum türküsü ise ikinci bölüme uygun düflmektedir ( layd n 1942, 7). Boratav, layd n n bu tespiti üzerine kaleme ald yaz s nda, özetle; böylece Ortaça da do aüstü motifler içeren destan n temas n n, uzun bir sözlü aktar m süreci sonunda bugün tamamen gerçekçi bir kimlikle karfl m zda oldu unu Millî Folklor 11

11 belirtiyor. Görüyoruz ki, mitolojik ve menk bevi»deli Dumrul«hikâyesindeki, Azraile verilecek can üzerinde pazarl klar n yerini türküde, mal ve para üzerinde pazarl klar alm flt r. Biz bu iki mahsulün karfl laflt r lmas yla ayn temin destanî devirden realist devire geçiflinde u rad de iflikliklere güzel misâller bulmufl oluyoruz. (Boratav 1983, 345). Yine layd n n yaz s na dayanan bir baflka araflt r c Walter Ruben dir. O da Deli Dumrul hikâyesini iki bölümde de erlendiriyor; buna göre sözlü gelenekte yaln zca, tahminen esas oluflturan ve daha eski olan ikinci bölüm yaflamaktad r (Ruben 1944, 230). Ruben, Deli Dumrul un bir varyant olarak (58a nolu) dipnotta Mahmut türküsüne at fta bulunmaktad r. Dünya edebiyat nda Deli Dumrul a benzer bir masal n bilinmedi ini belirten Ruben, bu hikâyenin Mahmut türküsüyle iliflkisini kurduktan baflka, daha araflt rmas n n bafl nda Admetos olarak niteledi i Dumrul u, Yunan Alkestis efsanesindeki paraleliyle de karfl laflt r yor (Ruben 1944, 231; ayr nt l bilgi için bkz. Öztürk 1997). Ruben in gibi Orhan fiaik Gökyay da, Deli Dumrul ba lam nda, Yunan paralellere de inir ve W. Jirmunskiy nin, müslüman menfle li olmayan Duka Koca ad ile (Bizans) Digenis ad n n akrabal - iddias na yer verir; Babas söylemeye göre ünlü bir Arap emiri olan, anas ise Bizansl Duka soyundan gelen Digenis, yaln z Küçük- Asyan n Hristiyan ahalisi aras nda de- il, Müslüman halk aras nda da ün alm flt, çünkü Digenis menkabeleri ile Seyyid Battal aras nda s k bir ba vard r. P.A. Falev taraf ndan ileri sürülen tahmine göre, Dumrul hikâyesinin kaynaklar olarak, Digenis ile ilgili Yunan masal ve flark lar kabul edilebilir. Kaguan Aslan ermeni efsanesi de ayn kayna a ç kar. Yunan rivayetinin eskili i, bu konunun Yunan topra nda meydana geldi ini gösterir. (Gökyay 1973, DLXVII; motif karfl laflt rmalar için bkz. a.y.) Gökyay, Kantural birlikte Deli Dumrul un, Dede Korkut kitab ndaki di- er hikâyelereden ayr ld n belirtir; Hanlar Han Bay nd r Handan ve bafl-kahraman Salur Kazan dan söz edilmedi i gibi öteki O uz kahramanlar n n da ad geçmez. ( ) Bu bunlar n ( ) daha sonraki zamanlarda bu destanlara kat ld klar n n bir tan d r. (Gökyay 1973, DLXIV). Gökyay, Deli Dumrul hikâyesinden bugün yaflamakta olanlar bölümünde Mahmudum Türküsü nü, ikinci s raya alarak önemser; ancak konunun, Deli Dumrul dan kimi ayr l klar gösterdi ini hat rlat r: Kahraman, ölüme mahkûm de ildir, zindanda yatmaktad r. Halbuki di er varyantlarda hep ölüm ve cana can motifi vard r. Gökyay n verdi i örneklerin bir benzerini de Nimetullah Haf z (1990, 161) Bulgaristan halk edebiyat metinleri aras nda Türkçe olarak yay mlam flt r (Bkz. Ek 10). Karfl laflt rma lginç bir nokta olarak öncelikle flunu belirtmek isterim: fiimdiye dek yap - lan karfl laflt rma denemelerinde, Mahmudum Türküsü nün bir varyant olarak hiç Sar Y lan Türküsü nden söz edilmemifltir (örn. Ruben, Gökyay, Sakao lu, Do anç); yaln zca Ahmet Özdemir, türkünün Deli Dumrul u hat rlatt n söyler (Özdemir [1993], 300). Bu, yukar - da belirtti imiz yap ve motif benzerlik- 12 Millî Folklor

12 lerinden ötürü bizce de do ru bir tespittir. Mahmudum Türküsü ndeki üslûp özellikleri aynen Sar Y lan Türküsü nde de vard r: Türkü söyleflme üzerine kuruludur. Bir hanenin içindeki kifli adlar, aile hiyerarflisi düzeninde de ifltirilerek yinelenir. Bu hiyerarflik s rayla gerilim gittikçe art r larak, türkünün dinamizmi sa lan r. En sonunda türkü kiflisinin iste ini ret (anne-baba-a abey) ve kabul eden (niflanl ) ler aras nda bir karfl tl k yarat l r; böylece, niflanl -yavuklu-sevgili daha bir vurgulanm fl olur (bkz. Öztürk 1994, ). ki türkü aras ndaki di er benzerlikler flöyle s ralanabilir: 1) Zor durumda kalan bir kiflinin kurtar lmas söz konusudur. 2) ki metinde de suç konusunda belirsizlik vard r. Mahmudum da zindana düflüflün sebebi belirtilmemifl; Sar Y - lan da ise sar y lan n ne oldu u, kad - n n nerede oldu u konusunda herhangi bir bilgi verilmemifltir (belki Bir sar y - lan kovalad / Kovalad ve çal ya dolad beni sözünden, kad n n a açl ve çal l k bir yerde, belki de ormanda oldu u sonucu ç kar labilir). Sar Y lan motifinin Slav dillerinin konufluldu u yerlerde, özellikle de Mahmut türküsünün varyantlar nda karfl m za ç kmas ilginçtir. Erich Pohl, bu motifi içeren bir Macar balad ndan söz etmektedir (Pohl 1934, 343). Ayr ca Bu motifin, Gagauz baladlar nda önemli bir yeri oldu unu görmek mümkündür (Herdem 1994). Örne in Ay göklerde, Göklerde bafll kl bir baladda, y lan n a z na ald bir delikanl çocuk yolculardan yard m ister. Y lan, yolculara yolunuza gidin, annesi onu, küçük yafltan kendisine adad n söyler. Böylece, çocu un, annesinin bedduas n ald anlat l r (Herdem 1994, 7). Burada y lanla ölüm aras nda bir ilgi kurmak mümkün görünüyor. Örn. Orhan fiaik Gökyay, Deli Dumrul ba lam nda motif karfl laflt rmas yaparken Eskiça Habeflistan ndan bir masala de- inir. Bu masalda; Tanr, insanla y lan yar flt r r. Sonuçta kazanan ölümsüz, kaybeden ölümlü olacakt r. nsan (tavflan n kaplumba a ile yar fl nda uyumas gibi) yolda e lendi inden, y lan yar fl kazan r ve ondan sonra ölüm bütün insanlar n al nyaz s oldu. (Gökyay 1973, DLXVIII) fiayet, y lan ölüm olarak, Anne-baban n verece i eli ya da kolu, can olarak yorumlarsak, Sar Y lan türküsünün Deli Dumrul a olan yak nl daha belirginleflmifl olur. Mahmudum ve Sar Y lan türküleri aras nda en önemli farklar ise flunlard r: 1) Sar Y lan Türküsü nün yinelenen haneleri önüne bir epik (anlat c ) hane eklenmifltir: Bir sar y lan kovalad beni, On yedi yerimden yaralad beni. Halbuki Mahmudum Türküsü ise salt söyleflme üslûbundad r. 2) Mahmut erkek; Sar Y lan türkü kiflisi ise belli de ildir. 3) Mahmut anne, baba ve niflanl - s ndan, kefaret paras beflbini tamamlamak için kendilerine özgü eflyalar (çiftini-çubu unu, sand n -sepetini, yüzü- ünü-küpesini) satmalar n ister; di er kiflinin istedi i ise kolunun yerine kol ya da elinin yerine el; bu bak mdan el ve kol can n bir parças oldu undan, Sar Y - lan, Mahmudum Türküsü ne göre Deli Dumrul a daha yak nd r. SONUÇ Gerek Mahmudum gerekse Sar Y lan türküleri öncelikle kendi bafllar - na ele al nd klar nda, tespit edilen me- Millî Folklor 13

13 tinler birer efl-metindir ler. Farkl l klar önplana al narak karfl laflt r l rsa, iki türkünün yine varyant de il efl-metin ba lam nda de erlendirilmesi gerekir. Çünkü, yay lma sahas dikkate al - n rsa, Ege Denizi nin Türkiye k y s ndan Moldava ya çekilecek bir hatt n sa nda Mahmudum Türküsü, solunda ise Sar Y lan Türküsü co rafyas n görüyoruz. Deli Dumrul Hikâyesi yle ve biribiriyle iliflkileri bak m ndan, Millî Mukayese Yöntemi nce bu iki co rafyada oluflan çiçeklenme yi flöyle aç klamak mümkün: Sar Y lan türküsü, icra ortam olarak Slav dil bölgesinde olufltu undan, orada yayg n olan Sar Y lan motifine ba lanm flt r. Bunun daha geç dönemde gerçekleflen birfley oldu unu düflünüyorum. Çünkü, eklenen epik hane, türkünün genel üslûbuna uymamaktad r. Mahmudum türküsü ise zindan motifine ba lanm flt r; çünkü mahpusluk olgusu, hapishane türkülerine yans mas ndan da anlafl ld na göre Türkiye Türklerinin yaflam nda önemli bir yer tutmaktad r. Böylece iki türkünün kendi bölgelerinde gördükleri ifllev, ba land klar motife göre de iflecektir. Daha önceki bir incelememizde, Mahmudum Türküsü nün uluslararas balad gelene i içindeki yerini, türkü biçimiyle ele alarak, Avrupa da tespit edilen iki gelenek dairesinden özellikle Adriyatik k y lar ndaki Slav varyantlar ile ayn grupta de erlendirmifltik (bkz. Öztürk 1997). Çünkü burada (Kuzey ve Balt k Denizi grubunda bulunan Anglo- Sakson ve Cermen varyantlardaki baflkifli esir k z n aksine) zindana düflmüfl bir erkek söz konusudur. Bu grupta, istenen kefaret eflyas - n n, söz konusu kifliye göre de iflmesini, araflt r c lar, orijinal bir unsur saymaktad rlar. Bu bak mdan Mahmudum Türküsü nde de bu özelli i buldu umuzdan, türkünün eski motifleri içerdi i söylenebilir. Baflka deyiflle, kiflilere uygun eflyalar n s raland Mahmudum Türküsü orijinalli ini muhafaza etmektedir. Dörder ve ikifler dizeli hanelerin hakim oldu u iki co rafya aras nda, üçer dizeli haneleriyle, sanki bir geçifl aflamas gibi duran Gagauz efl-metni, motifleri bak m ndan eskili ini, hanelerin biçimi bak m ndan ise içinde bulundu u co rafyan n özelliklerini yans tmaktad r. Yaln z bu Gagauz türküsünün, Moskova kaynakl oluflundan ötürü, bir olas l kla müdahale edilmifl, belki de baz sözcüklerinde eksiltmeye gidilmifl flüphesini tafl yorum. Bu bak mdan yeni ve otantik metinlerin bulunabilece ini düflünüyorum. Efl-metinleri karfl laflt rd m zda, Rumeli den derlenenlerin say ca çok oldu u görülüyor. Bunda, orada ayr ayr bölgelerde yaflayan az nl klar n, kendi kültür ürünlerini özenle toplay p, olabildi ince çok metin tespit etme iste i rol alm fl olmal d r. Halbuki, bizdeki siyasal üniter anlay fl, araflt rmalara da yans - makta ve efl-metinlerin göz ard edilmesine neden olmaktad r; dolay s yla gerek Mahmudum gerekse Sar Y lan türküleri Anadolu da say ca az derlenmifl görünmektedir. TRT gibi baz kurum ve kiflilerin hem yeni derlemelere hem de metinlere müdahalesinin oldu u bilinmektedir. Müdahaleli metinler kapsam - na, türkü ba lam nda, k smen Türkiye de de yap lan derlemelerde elde edilen metinlerin de girdi i unutulmamal - d r. Di er yandan, bize intikal eden Türkiye ve Gagauz Türkçesi efl-metinle- 14 Millî Folklor

14 rin, Slav bölgesine yak n oluflu ve di er Sar Y lan türküsünün Slav kültürü (Gagauz-Moldava, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya) sahas ndan derlenmifl olmas bizce önemli bir ipucu olmal d r. Bu türkülerin, Slav halk edebiyat ürünleriyle s k bir iliflkisi var gibi görünüyor. Bu iliflkinin Macar-Türk akrabal ile aç klamak mümkün olabilir; bu bak mdan Macar Sar Y lan balad - n n araflt r lmas, ve bu arada varl n ö rendi imiz yeni Azerbaycan ve Tokat efl-metinlerinin de dikkate al nmas gerekecektir. Bununla, Millî Mukayese Yöntemi nin kullanacak araflt r c lar n, millî etkiler kadar d fl etkileri dikkate almalar gerekti ini belirtmek isterim. Muhakkak ki, halk edebiyat ürünlerinin de icra ortam n ve dolay s yla kültürel ifllevlerini belirleyen etkenler aras nda yabanc kültürler de vard r. KAYNAKÇA * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlü ü nce düzenlenen, Karfl laflt rmal Edebiyat Araflt rmalar Sempozyumu III de sunulan bildiri metnidir. BORATAV, Pertev Naili, Yeni Bir Türküde, Eski Bir Tem. (Yurt ve Dünya, Say : 15-16, Mart-Nisan 1942) den Folklor ve Edebiyat 2 (1982), stanbul DO ANÇ, Ayhan:»Selam da Söylen Mahmud uma«türküsü ve»dara ac ndan Kurtar lan K z«balad. Folklor. Türk Folklor Kurumu Yay., Y l: 2, Say : 23-24, s ELÇ N, fiükrü: Deli Dumrul Hikâyesinin Bir Varyant. Türk Folklor Araflt rmalar 8 (179), Haziran 1964, s HERDEM, Kamil (Haz.): Ballada Türküleri. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü. Yay mlanmam fl Bitirme Tezi, Kayseri ERGUN, Metin: Mukayeseli Türk Dünyas Folklor Araflt rmalar nda Karfl lafl labilecek Baz Problemler. Millî Folklor 27, Güz 1995, s HAFIZ, Nimetullah: Bulgaristan Türk Halk Edebiyat Metinleri II, Kültür Bak. Halk Kültürünü Araflt rma Dairesi Yay nlar : 127, Halk Edebiyat Dizisi: 33, Ankara (muhtemelen: 1957 (fiekibe Yamaç ve Slaveyko Martinov) veya 1965 (Muhittin Mehmedeminov) tarihinde yay.) HOLZAPFEL, Otto: Lexikon folkloristischer Begriffe und Theorien (Volksliedforschung). Studien zur Volksliedforschung, Bd. 17, Peter Lang, Bern vs GÖKYAY, Orhan fiaik: Dedem Korkudun Kitab. Millî E itim Bas mevi, stanbul O UZ, M. Öcal, Türk Dünyas Folklorunda Yeni Yöntem Aray fllar. Millî Folklor, Say : 33, 1997, s ÖZTÜRK, Ali Osman, Mahmudum Türküsü nün Uluslararas Balad Gelene indeki Yeri. V. Milletleraras Türk Halk Kültürü Kongresi. Halk Edebiyat Seksiyon Bildirileri, Cilt: 2, Kültür Bakanl : 1867, HAGEM Yay.: 245, Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 54, Ankara 1997, s ÖZTÜRK, Ali Osman, Das türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk. Studien zur Volksliedforschung, Bd. 15, Peter Lang, Bern vs POHL, Erich: Die Deutsche Volksballade von der Losgekauften. Ein Versuch zur Erforschung des Ursprungs und Werdeganges einer Volksballade von europäischer Verbreitung. FF Communi- Millî Folklor 15

15 cations, No: 105, Helsinki RUBEN, Walter: Deli Dumrul (Admetos). FF Communications, No: 133: Ozean der Märchenströme Teil I: Die 25 Erzählungen des Dämons (Vetalapancavimsati) Mit einem Anhang über die 12 Erzählungen des Dede Korkut. Helsinki 1944, s SA LAM, Feyyaz, Yunanistan (Bat Trakya) Türkleri Edebiyat Üzerine ncelemeler. C. IV, Avusturalya Bat Trakya Türkleri slam Derne i Yay nlar, zmir SAKAO LU, Saim: Tokat ta Derlenen Bir Deli Dumrul Hikâyesi. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (13-17 Ekim 1986), Samsun 1988, s TEZEL, Ayflegül: Bart n Gazetesi (Folklor Malzemelerinin ncelenmesi). Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, TDEB Lisans Tezi, Ankara EKLER Ek 1: Mahmudum Türküsü O lu: Var n da söylen bey babama (*) Çiftini çubu unu sats nda aman Befl bine bin daha katsun da aman O lum Mahmudum desinde aman O ç kars n beni z ndandan Babas : Var n da söyleyin Mahmuduma Çiftimi çubu umu satamam aman Befl bine bin daha katamam aman O lum Mahmudum diyemem aman Ç karamam onu z ndandan O lu: Var n da söylen garip anama (2) Evini de köyünü satsun da aman Befl bine bin daha katsun da aman Evlâd m Mahmudum desinde aman O ç kars n beni z ndandan Anas : Var n da söyleyin Mahmuduma (2) Evimide köyümüde satamam aman Befl bine binler katamam aman O lum Mahmudum diyemem aman Ç karamam onu z ndandan Bundan sonra Mahmut, birer birer kardefllerine hitap ediyor, yine böyle cevap al yor. En sonunda niflanl s na baflvuruyor: Öyle ise selâm söyleyin sevdi ime Yüzü ünü küpesini satsun da aman Befl bine bin daha katsun da aman Sevdi im Mahmudum desinde aman O ç kars n beni z ndandan Niflanl s : Var n gidin söylen sevdi ime Yüzü ümü küpemi de satar m aman Befl bine on bin katar m aman Sevgilim Mahmudum derim de aman Ç kar r m onu z ndandan (Sadi Yaver Ataman) *) Bu türkü Anadoludaki aflk n sadakatini gösteriyor. Fakat hiç bir ana tasavvur olunmaz ki evlâd n terketmifl bulunsun. (Ataman n Notu) Ek 2: Mahmut Türküsü Haydin söylen be babama, Çiftini çubu unu sats n da, 16 Millî Folklor

16 Evlâd m, Mahmudum! desin de O ç kars n beni mahbesten, z ndandan. Çiftimi satamam, Çubu umu satamam, Evlâd m, Mahmudum! diyemem, O çürüsün vars n mahbeste, z ndanda Haydin söylen kad n anama, Fesini, sakas n sats n da, Evlâd m, Mahmudum! desin de O ç kars n beni mahbesten, zindandan. Fesimi satamam, Sakay m satamam, Evlâd m, Mahmudum! diyemem, O çürüsün vars n mahbeste, z ndanda Haydin söylen sevdi imi, Elmas n, incisini sats n da, Sevdi im, Mahmudum! desin de O ç kars n beni mahbesten, z ndandan. Elmas m satar m, ncimi satar m, Sevdi im, Mahmudum! derim de Ben ç kar m seni mahbesten, z ndandan (Hikmet layd n) Ek 3: Mahmut um (1) Selam da söylen bey babama Çiftini çubu unu sats n da Befl bini tamam yaps n da O lum da Mahmut um desin de aman O ç kars n beni zindandan, mahpustan. (2) Selam da söylen Mahmut uma Çiftimi çubu umu satamam aman Befl bini tamam yapamam aman O lum da Mahmut um diyemem aman Ç karamam onu zindandan, mahpustan. (3) Selam da söylen anac ma Sandu unu, sepetini sats n da Befl bini tamam yaps n da Evlad m Mahmut um desin de aman O ç kars n beni zindandan, mahpustan. (4) Selam da söylen Mahmut uma Sandu umu, sepetimi satamam aman Befl bini tamam yapamam aman Evlad m Mahmut um diyemem aman Ç karamam onu zindandan, mahpustan (5) Selam da söylen sevdi ime Yüzü ünü, küpesini sats n da Befl bini tamam yaps n da Sevdi im Mahmut um desin de aman O ç kars n beni zindandan, mahpustan. (6) Selam da söylen Mahmut uma Yüzü ümü, küpemi de satar m aman Befl bine on bin katar m aman Sevdi im Mahmut um derim de aman Ç kar r m onu zindandan, mahpustan. (Cahit Öztelli) Ek 4: Gagauz Efl-metni: Marike Var n söyleyin bobama, (2) Ç kars n sats n topra n, (2) Gelsin kurtars n beni zindandan. Marike Toprac ym da satam m, (2) Zindana da ben gidemim, (2) O lum da var benim deyemim. Marike Var n söyleyin anama, (2) Millî Folklor 17

17 Ç kars n sats n varl n, (2) Gelsin kurtars n beni zindandan. Marike Varl c m da satam m, (2) Zindana da ben gidemim, (2) O lum da var benim deyemim. Marike Var n söyleyin yavukluma, (2) Ç kars n sats n çeyizlerini, (2) Gelsin kurtars n beni zindandan. [Mari]key Çeyizlerimi de ben satar m, (2) Zindana da ben giderim, (2) Gene de yavuklum var derim. Ek 5: Bir Sar Y lan (Romanya) -Bir sar y lan kovalad beni, On yedi yerimden yaralad beni -Var n söylen babam gelsin, Sals n elini als n y lan.. -S[a]lamam elimi alamam y lan, Korkar m y landan s r r elimi. -Var n da söylen anneci ime gelsin, Sals n elini als n y lan.. -Salamam elimi alamam y lan, Korkar m y landan s r r elimi. -Var n da söyleyin niflanl m gelsin, Sals n elini als n y lan. -Salar m elimi al r m y lan, Korkmam y landan kurtar r m yarimi... ( brahim Gökbakar) Ek 6: Sar y lan (Bulgaristan) Bir sar y lan sard ya beni On yedi yerimden yaralad beni Var n söyleyin anneci im gelsin Als n y lan sars n koluna Alamam y lan saramam koluna Sensiz olurum kolsuz olamam Var n söyleyin babac m gelsin Als n y lan sars n koluna Alamam y lan saramam koluna Sensiz olurum kolsuz olamam Var n söyleyin a abeyim gelsin Als n y lan sars n koluna Alamam y lan saramam koluma Sensiz olurum kolsuz olamam Var n söyleyin sevgilim gelsin Als n y lan sars n koluna Al r m y lan sarar m koluma Kolsuz olurum sensiz olamam. (Nimetullah Haf z) Ek 7: Bir Sar Y lan Kovalad (Makedonya) Bir sar y lan kovalad Kovalad ve çal ya dolad beni Selam söyleyin babama gelsin Sals n elini tutsun y lan Sals n elini tutsun y lan Salamam elimi tutamam y lan Elsiz olamam sensiz olurum Elsiz olamam sensiz olurum Selam söyleyin anam gelsin Sals n elini tutsun y lan Sals n elini tutsun y lan Salamam elimi tutamam y lan Elsiz olamam sensiz olurum Elsiz olamam sensiz olurum Selam söyleyin yavukluma gelsin Sals n elini tutsun y lan 18 Millî Folklor

18 Sallar m elimi tutar m y lan Elsiz olurum sensiz olamam. (Nimetullah Haf z) Ek 8: Bir Sari lan (Yugoslavya) Bir sari ilan sarmalad beni Yedi yerde yaraladi beni (2) Var n çagir n anami cels n Sals n el ni çeks n ilani (2) Elimi salamam ilani çekemem Sens z olorom els z olamam (2) II Var n çag r n babama cels n Sals n elini çeksin ilani Salamam el mi çekemem ilani Els z olamam sensiz olorom III Var n çag r n sevd g m cels n Sals n el ni çeksin ilani Elini sal r m ilani çekerim Els z olorom sensiz olamam (Alufl Nufl) Ek 9: Bir Sar Y lan Kovalad Beni Bir sar y lan kovalad beni Hem kovalad hem dolaylad Ah selâm edin bey babam gelsin Sals n elini tutsun y lan Ah salamam elimi tutamam y lan Ba lant Sensiz olurum elsiz olamam Ah selâm edin hac nenem gelsin Ba lant Ah selâm edin a am gelsin Ba lant Ah selâm edin yavuklum gelsin Sals n elinin tutsun y lan Ah salar m elimi tutar m y lan Sensiz olamam elsiz olurum Ek 10: Azrail ile Avc Bir gün bir avc balkanda avlan yormufl. Avlan rken yan na bir insan gelmifl. O ise Azrail mifl. Azrail ona: Aretlik olal m, demifl. Aretlik olmufllar. Bir iki gün beraber gezmifller. Ondan sonra aretli ine: Burada beygirin yan nda dur, fakat beygire binme, demifl. Çünkü beygire binerse Azrail in insanlar n can n nas l ald n ö renecekmifl. Azrail gitti inde adam da beygire binmifl ve Azrail in insanlar n can n nas l ald n görmüfl. Azrail yan na gelip flöyle demifl: Aretlik ben senin can n tam evlendi in akflam alaca m. Ayr lm fllar. Avc alt yedi sene durduktan sonra evlenmifl, Azrail in unuttu unu zannetmifl. Tam bu s rada Azrail gelmifl. fiimdi ne yapaca z, aretlik, demifl. Git babandan elli yafl iste. Çünkü baban yüz sene yaflayacak, demifl. Çocuk gitmifl, babas ndan elli yafl istemifl, fakat babas vermemifl. Avc yine dönmüfl. Git flimdi annenden iste, demifl. O da vermemifl. Madem ki öyle, git flimdi sevgilinden iste demifl. Sevgilisi ona: Hayat m n hepsini al, demifl. Azrail onlara: Yüzer sene ömrünüz vard. Yüz sene Millî Folklor 19

19 20 Millî Folklor

20 Millî Folklor 21

MAHMUDUM TÜRKÜSÜ NÜN M LLÎ MUKAYESE YÖNTEM NE GÖRE TÜRK DÜNYASI CO RAFYASI Ç NDE DE ERLEND R LMES *

MAHMUDUM TÜRKÜSÜ NÜN M LLÎ MUKAYESE YÖNTEM NE GÖRE TÜRK DÜNYASI CO RAFYASI Ç NDE DE ERLEND R LMES * MAHMUDUM TÜRKÜSÜ NÜN M LLÎ MUKAYESE YÖNTEM NE GÖRE TÜRK DÜNYASI CO RAFYASI Ç NDE DE ERLEND R LMES * Doç.Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Bu bildiriyle, daha önce V. Milletleraras Türk Halk Kültürü Kongresi nde, uluslararas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet.

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet. ÜN TE I EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi 2. Yenileflme Dönemi Özet Test I 1 + BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteyi çal fl p bitirdi inizde; *

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı