TÜRKLER N YILBAfiI ÖZGÜRLÜK GÜNÜ BAYRAMI*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKLER N YILBAfiI ÖZGÜRLÜK GÜNÜ BAYRAMI*"

Transkript

1 TÜRKLER N YILBAfiI ÖZGÜRLÜK GÜNÜ BAYRAMI* Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Tarihin izlenebilen zamanlar ndan bu yana, toplumlar n yaflay fllar n, hareketlerini ve ifllerini bir takvime ba lad klar ve düzenledikleri bilinmektedir. Bu takvimler, kimi toplumlarda ay n, kimi toplumlarda güneflin ve kimilerinde de, y ld zlar n hareketlerine göre tertip edilmifltir. Her toplum, yaflay fl biçimine ve içinde yaflad iklim flartlar na göre; y l, mevsimlere ve mevsimleri de aylara bölmüfltür. Her bir toplum, düzenledi i takvime, kendine göre bir ölçü tutmufltur. Y l n ilk günü ve ay, her toplum için farkl d r. Bu bafllang ç, toplumlar n hayat nda yer alan çok önemli bir tarihi hadise, veya dini inanç ve eyleme ba l olarak belirlenmifl olabilece i gibi, o toplumun ifl ve hareket durumuna göre, veya ifl ve hareket zaman na en uygun gece/gündüz dengesine göre seçilmifl olabilir. Avrasya ve Ortado u toplumlar nda, yeni y l n ilk günü, k fltan ç kt ktan sonra, gece ile gündüzün birbirine eflit oldu u zamanda bafllar. Türk takviminde de, y l n ilk gün kutlamas bu s rada olur. Güneflin hareketlerine göre düzenlenmifl Türk takvimi, oniki aya ve dört mevsime bölünmüfl bir zaman kapsar. Aylar n tespiti, güneflin 12 burca girifli/ç k fl dikkate al narak kararlaflt r l- * Bu metin, Hacettepe Üniversitesi, 1997 yılı Nevruz Bayramı kutlamaları töreninde yapılan açılış konuşmasından kısaltılarak alınmıştır. Erkin Kün konusu ayrıca ele alınacağı için burada üzerinde durulmamıştır. m flt r. Eski kaynaklar n verdi i bilgilere göre, Türk takviminde yer alan ay adlar, hayvan adlar ndan seçilmifltir. Bunlar: S çgan/s çan, Ud/s r, Bars/pars, Tab flkan/tavflan, Lu/ulu, Y lan, Yunt/at, Kon/koyun, Biçin/maymun, Takagu/tavuk, t/köpek, Ton uz/domuz. Burçlar n adlar na gelince, güneflin seyir halinde oldu u 12 burç: Koç, bo a, koz, kuç /yengeç, aslan, baflak, erentüz/terazi, ç - dan/akrep, yay, o lak, könek/kova, bal k. Dört mevsim üçer ayl k dilimlere bölünmüfltür. Bunlar: yay/bahar, yaz, küz/güz, k fl. Tarihî süreç içinde Türk dilinin çeflitli lehçe ve a zlar nda ufak/tefek farklar, adlamalar olsa da, esas oldukça ayn d r. Türk takvimine göre gece/gündüz, günefl koç burcuna girdi i gün, y l n ilk günüdür. Günümüzde kulland m z takvime göre, bazen 21 Mart, bazen 22 Mart a isabet eden bu gün, Türk takviminin yeni günü, y lbafl günüdür. Bu gün, bâzen, küsür saat ve saniye nedeniyle kimi y l, bir gün ileri atar. Yeni y l n ilk günü, y lbafl kutlamalar, yeryüzündeki bütün toplumlarda mevcuttur. En eski dönemlerden bu yana, her toplum bu günü, kültürler aras ödünçlemeler/al nt lar yapsa, veya etkilere u rasa bile, kendi töre, gelenek, inanç ve mitolojisi çerçevesinde kutlar. Bu kutlama törenleri, her bir toplum için farkl anlamlar ve kutluluk anlay fllar tafl r. Ayn co rafyalar, kültür çevreleri- 2 Millî Folklor

2 ni paylaflan toplumlar aras nda, karfl - l kl etkileflimler olmufltur. Özellikle, inanç merkezli kültürler aras nda bu tür de iflimlerin, al fl-verifllerin, ödünçlemelerin, uyumlaflmalar n tarihî süreç içinde cereyan etmifl oldu unu bilmekteyiz. Baflka toplumlar n hayat nda oldu- u gibi, Türk toplumunun, Türk boylar - n n hayat nda da, yeni y l kutlamalar, y lbafl flenlikleri ve törenleri yer alm flt r. Tarihî süreç içinde bu törenlerin varl n çeflitli yaz l ve sözlü kaynaklardan ö reniyoruz. Güneflin koç burcuna girdi- i gün, Türklerin yaflay fl tarz aç s ndan bak ld nda, çok önemlidir. Büyük hayvan sürüleri besleyen bir toplum, uzun k fl boyunca, l k vadilere s nm fl, k s - l p kalm flt r. fl hayat durmufl, hareket alan s n rlanm flt r. Bahar n gelifli, bir bak ma, karak fl n hareket özgürlü üne getirdi i k s tlamalardan, bask lardan kurtuluflun müjdesidir. Kar n kalkmas, havalar n s nmas, tabiat n uyan fl, özgürlü ün, ba ms z hareket etme yetene inin geri gelmesi, iflin, hareketin bafllamas d r. Türkler, yaflay fllar na ba l olarak, bu ilk günü/y lbafl n törenlerle, flenliklerle, çeflitli e lencelerle kutlard. Fakat, Türkler, sadece k fl n bask s ndan kurtulmufl olmaktan dolay bu kutlamalar yapmazlard. Bugün, bu y lbafl kutlamalar gününde, geçmifllerinde yer alm fl efsanevî tarihlerinin hât ralar n da, gelecek kuflaklara aktaracak biçimde tarihî törenler yapar, kurbanlar keser, esirgeyen, ba fllayan ve koruyan yüce Tanr ya flükranlar n sunarlard. Çin kaynaklar n n verdi i bilgilere göre, atalar m z Hunlar, her y l n y lbafl günü (milâdi: Mart ay n n 21 veya 22 nci günü) Ka an n ota nda bütün beyler toplanarak kendi töre ve geleneklerine göre çeflitli kutlamalar ve törenler yaparlarm fl. Hunlar gibi kurttan türemifl, töreleri ve gelenekleri ayn oldu u bildirilen Köktürkler, otlar n yeflermesini yeni y l n bafllang c sayarm fl. Köktürk ka- anlar, o gün, beyleriyle birlikte, her y l, Atalar Ma aras nda kurban kesip, anma törenleri düzenlermifl. Türkler de Atalar Ma aras çok derin izler b rakm fl tarihî hadiseler ile ba l d r. Bu hadiseler de, yine, özgürlük ve ba ms zl k, yok olmaktan kurtulma, türeme ve ço alma kavramlar yla iliflkilidir. Türk tarihinin olaylar, Türkler in inançlar, mitolojisi ve yaflay fl biçimi, toplum hayat n öylesine yo urmufl ve bütünlefltirmifltir ki; bu bütünlük y lbafl kutlamalar n, y l n ilk gününü, bu durumun, geçmiflten gelece e tafl y c günü olarak belirlemifltir. Atalar Ma aras, bu tarih bilincinin yaflat lmas için, bu günün, tören ve kutlama yeri olmufltur. Bugün kutlamakta oldu umuz Türk y lbafl s bayram, 12 hayvanl Türk takvimi ne göre, Türk mitolojisine ve Türk tarihinin kaynaklar n n verdi i bilgilere göre, ve bütün bu bilgilerin de- erlendirilmesinden vard m z sonuca göre, bugün, bu y l n ilk gününü kutlama törenleri, Türkler in, Erkin Kün/Özgürlük Günü Bayram d r. Türk toplumlar, yak n zamanlara kadar bugünü farkl adlar alt nda kutlamakta, törenler düzenlemekte, e lenceler tertip etmektedir. Türk toplumlar nda tespit edilen y lbafl günü adlar flöyle s ralanabilir: Yeni Kün, Yengi Kün, Yeni Y l, Ça an, Nevrûz/Navr z, Ulust ng Ul Küni, Ergenekon veya bana göre, Erkin Kün ; yâni, Özgürlük Günü... Erkin Kün... gibi. slamiyet ile birlikte bugün, Türk y lbafl günü kutlamalar nevrûz sözcü ü ile an l r olmufl ve Türkler, islamî kültür dairesi içinde bu günü, çeflitli iflleri içine alan ve bu ifllere bafllang ç sayan yeni kültür or- Millî Folklor 3

3 tam ve hayat ile uyumlu bir y lbafl kutlamalar bayram na çevirmifltir. Selçuklu, Osmanl ve Cumhuriyet yönetimlerinde, Türk devleti, bu günü, e lencelerin yan s ra, mâli y lbafl olarak kutlard. Atalar Ma aras gelene i günümüzde de, mezar ziyaretleri ile sürmektedir. E lence ve flenlikler de, halk m z taraf ndan günümüze kadar tertip edile gelmifltir. Bugün, dünyadaki bütün Türkler, kendi yörelerinde bu bayram kendilerine göre nevrûz/y lbafl kutlamalar n sürdürmektedir. Türk cumhuriyetleri, bugünü, herkes için ortak ça r fl m yapar bir hüviyet kazanm fl bulunan nevrûz sözcü ü ile, Nevrûz Bayram ad alt nda kutlamaya karar vermifl ve bu durumu Kültür Bakanlar eliyle bir bildiri düzenleyerek dünya kamuoyuna aç klam fllard r. Bu bildiri, kutlamalar ile ilgili flu aç klamay vermektedir: Bakanlar, Dünya milletleri aras nda bar fl n, hoflgörü ve dayan flman n gelifltirilmesine katk da bulunacak her türlü giriflimin desteklenmesi gerekti inin bilinci içinde; dünyan n çeflitli bölgelerinde yaflayan Türk toplumlar n n ortak kültürünün ürünü olan Nevruz un Türk topluluklar nca yüzy llard r kutlanmakta oldu unu dikkate alarak; Nevruz un insanlar aras ndaki karfl l kl sevgi ve sayg y perçinleyen, insanlar n birbirleriyle olan darg nl klar n unuttuklar, kardeflçe kucaklaflt klar, birlik ve beraberli in, bir arada yaflama arzusunun kuvvetlendi i, inançlar n, örf ve adetlerin sergilendi i bir gelenek ve bayram oldu unu kaydederek; Nevruz un çeflitli kültürel etkinliklerle ayn gün hep birlikte kutlanmas n n önemini vurgulayarak; 21 Mart tarihinin ayn zamanda Birleflmifl Milletler taraf ndan Irk Ayr m ile Mücadele Günü olarak kabul edilmifl bulundu una da dikkat çekerek; Türk Dünyas n n ortak kültürünün ürünü olan Nevruz un insanlar aras ndaki sevgi, dayan flma, hoflgörü ve bar fl ortam n n evrensel boyutta gelifltirilmesine katk lar sa l yaca inanc ile; ilkbahar müjdeleyen, birli in, beraberli in, bar fl n, bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz un, bundan böyle Türk Dünyas n n ortak bir günü olarak an lmas ve kutlanmas n kararlaflt rm flt r. Ve bu bildiri do rultusunda, Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklar, Nevruz Bayram ad yla, tarihi Türk takvimi y lbafl s n, 1994 ten bu yana, birlikte, ayn günde kutlamakta ve törenler yapmaktad r. Türk tarihinde, Türk takviminde, Türk mitolojisinde yeni y l n bu ilk gününe, ben Erkin Kün diyorum ve tarihimizin ilk zamanlar ndan bu yana Kurtulufl Günü Bayram, Özgürlük Günü Bayram olarak kutland n düflünüyorum. Bana göre, Türkler için bu bayram n as l ad Özgürlük Günü Bayram d r. Bugün bu bayram, tarihî ve kültürel nedenlerden dolay Nevrûz Bayram diye kutlamay sürdürüyoruz. Ben eski töreyi sürdürerek, sizlerin Erkin Kün Bayram n z /Özgürlük Günü Bayram n z kutlamay tercih ediyorum. Türkler için en do ru anlam bence budur. Özgürlü ün, ba ms zl n k ymetini anlatan tarihî ba lar, Türk atalar m z n maceras bu bayram törenleriyle gelece e tafl nm flt r ve tafl nmas da sonsuza kadar sürdürülmelidir. Bu düflünce ve duygularla, Özgürlük Günü Bayram n z, Erkin Kün Bayram n z kutluyorum. Kutlu olsun!.. 4 Millî Folklor

4 FOLKLORDA YEN YÖNTEMLER VE KÖRO LU* Doç. Dr. M. Öcal O UZ Büyük devlet kurmufl olan milletlerin dili yeryüzünde büyük bir Co rafyada kültürel asimilasyon, ekonomik zaruret veya da n k gruplar aras nda "anlaflma"y sa lamak gibi sebeplere ba l olarak, yayg n olarak kullan lmakta, konuflulmaktad r. ngilizce, spanyolca, Frans zca gibi diller bu kategoridendirler. Türkçede bu diller gibi, belki onlardan daha fazla bir co rafi genifllikte konuflumaktad r. Ancak Türkçe'nin konuflulmas, ne asimilasyon, ne ekonomik ne de "anlaflma" sa lamaya yönelik sebeplere ba l d r. Türkçe Orhun'dan Tuna'ya, dil'den Nil'e uzanan genifl bir co rafyada "ana dili"dir. Bu genifl co rafya yüzy llar boyunca, ayr devletlerin, ayr kültürlerin, ayr dinlerin etki alanlar nda kalarak, günümüzde çok renkli ve bu ölçüde çok zengin bir kültürün oluflmas - n sa lam flt r. Bu co afyada Türkçe konuflanlar, Türk kültürünün yarat c lar, yaflat c lar ve gelece e nakledicileri olarak "gelenek oluflturan" asli unsurlard r. Dolay s yla kulland klar dilin ana vatan n taklid eden bir grup olmay p ana vatanlar nda ana dillerini konuflan topluluklard r.türklerin ve Türkçe'nin di er dillerden ayr lan bu özelli ini fark eden bir folklor araflt r c s için, dünyada kullan lan folklor yöntemlerinin-en az ndan- eksikli i dikkatle sorgulanmas gereken bir husustur. Hâl böyle olunca, Türk folklorcusunun Bat l folklorcular n endiflelerinden farkl noktalara -ayr - ca- e ilmesi zarureti ortaya ç kmaktad r. Sovyetler Birli i'nin da lmas, teknolojik geliflmelerin h z kazanmas yla her türlü iletiflimin daha kolay yap labilmesi sonucu ortaya ç kan yeni durum, folklor araflt rmalar nda yeni yöntemlere ihtiyaç duyuldu unu göstermektedir. Türk dünyas n n ana yurdundan bafllayan ve tersine göçlerle sürekli bir sirkülasyona u rayan bu genifl co rafyada, ayn gelenek temelinde ayn kültürün az-çok çiçeklenerek yaflad bugün aç k bir flekilde ve daha kuvvetli delillerle görülmüfltür. Türk dünyas na hem ilmî hem de ahlakî sebeplerle "Oryantalizm"in bak fl aç s ndan farkl bakmam z gerekmektedir. Çarl k Rusya's nda lminsky 1 ile bafllayan, Sovyet Rusya'da kuvveden fiile geçirilen ve Bat l Türkologlar n büyük ekseriyeti taraf ndan desteklenen "Türkî halklar", "Türkî dille" ve nihayet "ayr milletler" teorisi, Türk dünyas folklorcusunun iyi anlamas gereken noktalar n bafl nda gelmektedir. Türk dünyas n n folklorunu araflt - racak olanlar n yukar da özetledi imiz iki hususu iyi de erlendirmesi gerekmektedir. Dolay s yla -özellikle- yüzy l - m z n ikinci yar s ndan sonra gelifltirilen folklor yöntemlerini Türk folkloruna tatbik ederken, hiçbir folklor teorisinin Orhun'dan Tuna'ya, dil'den, Nil'e gelenek yaratarak yaflayan Türkler hesaba kat - Millî Folklor 5

5 larak yarat lmad unutulmazken, Türkoloji çal flmalar ndaki "Oryantalizm" gölgesi görmezlikten gelinmemelidir. Türk folklorcusunu Türk folklorunu araflt r rken dört rmak ad yla sembollefltirdi imiz ancak bu rmaklar n kaynaklar ndan çok uzaklarda da yarat lmaya devam etti ini bildi imiz Türk kültürünün bir bütün oldu unu benimsemelidir. Bununla birlikte teorik manada kabul etti imiz "bafllang çtaki ortak hayat"tan günümüze kadar geçen zamanda co rafi, siyasî, dinî, ekonomik ve benzeri sebeplerle kültürde meydana gelen çeflitlenme gözden uzak tutularak, Türklerin her mânada homojen bir topluluk oldu u hayâline kap l nmamal d r. Hele bugünkü siyasî ve kültürel flartlarda yedi ayr devlet yirminin üzerinde federe, muhtar, özerk ve benzeri statülerde yaz diline sahip oluflum ve yukar da çizilen co rafyada kurulmufl devletlerde "az nl k" statülerinde yaflayan Türk varl n ayn ortak geçmifli paylaflan, ayn ortak tarihe sahip olan, ayn idealleri tafl yan homojen bir topluluk olarak anlamak, Oryantalizm karfl s nda bir romantizm olur. Türk folkorcusu elindeki malzemeye bütün bu hususlar dikkate alarak yaklaflmak zorundad r. Türk dünyas n n müflterek destan kahramanlar ndan biri olan Köro u'nun araflt r lmas nda yukar da ifade etti imiz hassasiyetlere dikkat edilmelidir. Köro lu, genifl bi co rafi mekanda Türkistan'dan Balkanlar'a kadar bir çok Türk boyu ve grubunda bunlara ilaveten Türklerle kültürel iliflki haline olan öteki milletlerde yaflayan bir Türk destan kahraman d r. Köro lu, bir destan kahraman oldu u için, biz halkbilim metodolojisi içerisinde ona tarihte yaflam fl biri olarak bak lmas n ihtiyatla karfl l - yoruz. Köro lu anlatmalar na vücut veren bi tarihî proto-tip olsa bile, yüzlerce y l içinde, boydan boya, nesilden nesile sözlü gelenek ortam nda anlat larak tafl nan Köro lu'nun yaflat ld ortamlar n ihtiyac ile flekillenen bir kahramana dönüfltü ünü kabul etmek gerekir. Çünkü folklor mahsullerinin yaflamas buna ba l d r. Halk aras nda fonksiyonel olmayan, anlat ld co rafya ile bütünleflmeyen bir folklor ürününün yaflamas, geliflmesi ve gelecek nesillere aktar lmas mümkün de ildir. Hâl böyle olunca, Türk dünyas nda anlat lan Köro lu destan veya hikâyelerinin az-çok birbirinden farkl yap larda karfl m za ç kmas tabiîdir. Bu farkl laflman n kültürel, siyasî, dinî, ekonomik ve co rafî farkl l klarla daha büyük boyutlara ulaflmas ise kaç n lmazd r. Böylece bir yerde "zenginden al p fakire veren" bir halk kahraman, öte yanda devlet kurmak gibi yüksek idealler tafl yan bir destan kahraman bu genifl co rafyada "Köro lu" ad yla karfl m za ç kabilmektedir. Bütün folklor mahsullerinde oldu u gibi destan ve hikâye metinlerini kahraman n hayat hikâyesi" olarak anlamak son derece tehlikeli bir yaklafl md r. Metinlerden hayat hikâyelerine dair izler bulunabilir, ancak bunlar asla kahraman n biyografisi de ildir. Köro lu ile ilgili araflt rma yapacaklar n düflebilece- i önemli tuzaklardan birisi budur. kincisi anlat da geçen yer adlar d r. Biraz önce de ifade etti imiz gibi, folklorik birmetin yaflat ld co rafyaya yerleflmek zorundad r. Bir metnin co rafyaya yerleflmesi, o metnin o co rafyada benimsedi inin belgesidir, o co rafyada anlat ld n n göstergesidir. Aksine olarak, kahraman n o co rafyada do du u veya 6 Millî Folklor

6 yaflad fleklindeki yaklafl mlar da t pk biyografi konusunda oldu u gibi folklor ürünlerinin niteli ini kavrayamamaktan kaynaklanmaktad r. Köro lu destan ve hikâyelerinin teflekkül yeri ve tarihi meselesi, yüzy l m - z n bafl nda yayg n olarak kullan lan "Tarihi-Co rafi Fin Metodu"nun ortaya att "ur-form" aray fl n n bir sonucu olarak gündeme gelmifltir. Köro lu destan n n üçyüz-befl yüz hatta bin- iki bin sene öncesine dair bilgiler, metinler bulunsa bile, bunlar n Köro lu anlat lar - n n tarihteki biçimi olmaktan öte bir de- er tafl mazlar, destan n teflekkülü nokta-i nazar ndan... Bir destan n gerçek anlamda teflekkül tarihini ve teflekkül yerini tesbit etmek mümkün de ildir. Yap lan bütün tesbitler ulafl labilenen eski bilgiler veya metinlerdir. Ulafl lamayan dönem, bilinmeyen devirler hakk nda söz söylemek ise mümkün de ildir. Sözlü gelenekte yaflayan bir ürünün belgelerde beliritilen en eski biçiminin daha eskisinin olmad n iddia etmekten mahrumuz. Günümüzde yaflayan, bin sene önce de varl belgelerle sabit olan bir folklor metaryalinin de ersiz ve halkbilimi aç s ndan anlams z oldu u düflüncesine kap lmamak gerekir. Bir çok analiz, bu bulgulara dayand r labilir. Herfleyden önce böyle bir tesbit, eldeki metnin bin sene önce de yaflad n n delilidir. lk biçimi oldu unun göstergesi de ildir. Ayr ca, bin sene önceki metin de bugünkü metinden tabiatiyle farkl olacakt r. Çünkü bin sene önceki kültürel birikim, sosyol hayat, dinî anlay fl vb. unsurlar da bugünkünün ayn de ildir. Her co rafya, her yüzy l, her boy, her grup kendi ihtiyaçlar, anlay fllar ve birikimleri çerçevesinde elindeki metni ifllemektedir. Her metnin anlat ld ortam farkl d r. Farkl ortam farkl metni de beraberinde getirmektedir. Bu farkl metinleri de erlendirirken Tarihi-Co rafi Fin Metodunun kullan lmas, dolay s yla en eski metnin aranmas, ister istemez Köro lu destan nda da "varyant" tart flmas n beraberinde getirmektedir. Varyant teriminin Türk folklor araflt rmalar nda kazand anlam, as l metinden az-çok uzaklaflm fl, çeflitlenmifl metin demektir. Metindeki biyografiden hareketle Köro lu'nun Türkmen, Azerî veya Anadolu veya bir baflka yerde yaflad - n iddia etmek son derece kolayd r. Çünkü eldeki metinler bir co rafyaya ba l d r. fiu halde hangi co rafya Köro lu'nun do du u yerdir? Birini esas kabul edip, öteki metinleri bu as l metnin göçlerle tafl nm fl, bozulmufl biçimi kabul etmek folklorcu yaklafl m olamaz. Çünkü her co rafya kendi ihtiyaçlar na göre bir Köro lu yaratm flt r. Yarat lan bu Köro lu'nu ise yüzy llar içerisindeki kültürel de iflmeler ve anlatan gruplar n lokal tercihleri flekillendirmifltir. Bu metni yaflatanlar için Bolu kadar, Osmanl padiflah kadar, Bingöl kadar Köro lu da gerçektir. Ayn flekilde Sederek kadar, Nahçivan kadar Köro lu'da Azerbaycan co rafyas n n mal d r. Teke boyu, Yomut boyu gibi Köro lu da Türkmen'dir. Bu co afyalarda yaflayan hiçbir Köro lu ötekinin bozulmufl biçimi de ildir. Çünkü folkloru yaflatanlar bunu böyle de erlendirmez. Biz folklorcu olarak bu de erlendirmeyi iyi tahlil etmek durumunday z. Her folklor metni anlat ld sosyal çevrenin mal d r. Onun benzerlerinin baflka yerlerde anlat l yor olmas ve kabul edilen as l biçiminin çok farkl olmas o metni de ersiz k lmaz. fiu halde Köro lu ad na ba lanan ancak birbirinden farkl olan metinleri Millî Folklor 7

7 de erlendirirken varyant teriminden uzak durmam z gerekmektedir. Bu farkl metinler bütün farkl l klar na ra men ortak bir çok unsuru da bünyesinde tafl - maktad r. Baflta Köro lu ad olmak üzere... Farkl l klar anlat ld klar sosyal çevreyi tahlil ederek anlamak, benzerlikleri Türk destan gelene i içinde de- erlendirmek gerekir. Bunun için her co rafyada anlat lan müstakil metinleri "tam ve do ru metin" kabul edip, birinin di erinin varyant oldu una dair geçerlili ini kaybetmifl teorilerden uzak durarak yeni ve bütüncü bir yaklafl m ortaya koymak gerekir. Bunun için de bu metinlerin her birine "efl-metin" 2 diyebiliriz. Efl-metin terimini kulland m z zaman, "as l metin" tart flmas da kendili- inden ortadan kalkacakt r. Böylece eflmetinler aras ndaki benzerliklerle Türk dünyas n n müflterekli i temas ifllenirken, farkl l klar n metinlerin anlat ld sosyal çevre ile izah edilmesi mümkün hale gelecektir. Aksine bir yöntem, yüzy llar boyunca nesilden nesile aktararak yaflatt metnin, asl nda kendilerine ait olmad, baflka bir boy taraf ndan yarat ld sonucunu do uracakt r ki, bu, uygun çal flma ortam n ve Türk dünyas - n n müflterekli ini zedelemekle kalmayacak, karfl tezlerle beyhude zaman ve emek israf na da sebep olacakt r. kald ki bu tarz bir yaklafl m yukar da da ifade etti imiz gibi, bugunkü folklor anlay fllar na da uygun de ildir. Köro lu üzerine çal flacak araflt r c öncelikle farkl boy, grup veya co rafyalarda yaflayan metinlerin her birinin ayr ayr bir sosyal çevrenin ürünü oldu unu ve o sosyal çevre için as l ve vazgeçilmez metin oldu unu kabul etmelidir. Birbirine benzeyen ve benzemeyen bir çok yönü olan bu metinleri iyi-kötü, eskiyeni, uzun-k sa, flu veya bu boydan derlenmifl olmas n bir avantaj ve dezavantaj olarak de erlendirmeden anlamaya ve analiz etmeye dikkat etmek hem Türk dünyas n n müflterekli inin görülmesini sa layacak hem de boylar aras nda Sovyatler döneminde gerçeklefltirilen "paylaflt rma" 3 siyasetinin önüne geçilecektir. Bu arada anlat lan her metnin anlat ld sosyal çevrenin ürünü oldu- u, metin ile çevreyi birlikte tahlil etmenin gereklili inin savunuldu u ça dafl folklor yöntemlerinden 4 yararlanmak da mümkün olabilecektir. NOTLAR * Bu yaz, Ekim 1997 tarihleri aras nda Bolu da düzenlenen Uluslararas Bolu Halk Kültürü ve Köro lu Sempozyumu nda bildiri olarak sunulmufltur. 1. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA, "Sömürgecilik ve Panislavminizm Ifl nda Türkistan 1856'dan Günümüze", stanbul 1997, s Doç. Dr. M. Öcal O UZ, "Türk Dünyas Folklorunda Yeni Yöntem Aray fllar ", Milli Folklor, 5, 9, 33(Bahar 1997), s Rus Türkolojisinin "paylaflt rma" siyasetine ve derlenen metinlere müdahalesine temas eden Metin Ergun'un fikirlerine 2. dipnottaki yaz m zda aynen ifltirak etmifltik. An lan yaz da Ergun'un ad sefhen geçmemifltir. Söz konusu yaz için bkz. Doç. Dr. Metin Ergun, "Mukayeseli Türk Dünyas Folklor Araflt rmalar nda Karfl lafl labilecek Baz Problemler", Milli Folklor, 4, 7, 27(Güz 1995), s Dan BEN-AMOS, (Çev. Metin Ekinci), "fiartlar ve Çevre çinde Folklorun Bir Tan m na Do ru", Milli Folklor 5, 9, 33 (Bahar 1997), s Millî Folklor

8 MAHMUDUM TÜRKÜSÜ NÜN M LLÎ MUKAYESE YÖNTEM NE GÖRE TÜRK DÜNYASI CO RAFYASI Ç NDE DE ERLEND R LMES * Doç.Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Bu bildiriyle, daha önce V. Milletleraras Türk Halk Kültürü Kongresi nde, uluslararas boyutlar yla karfl laflt rmaya çal flt m Mahmudum Türküsü nü ikinci kez ele alm fl olaca m; bu kez türkünün Türk dilinin konufluldu u co rafyada yay lma sahas üzerinde dururken, ayr ca de erli meslektafl m z Doç. Dr. M. Öcal O uz un Millî Mukayese Yöntemi olarak niteledi i yaklafl m, uygulama ve dolay s yla tart flmaya açma imkân bulaca m. Say n Öcal O uz un, Türk Dünyas Folklorunda Yeni Yöntem Aray fllar adl bildirisinde, mahallî kimlikleri öne ç karan veya s n f telakkilerine dayanan romantik çal flmalar n Türk dünyas n n folklorunu kavramaya ve izah etmeye yeterli (O uz 1997, 5) bulmayarak önerdi i Millî Mukayese Yöntemi, ana hatlar yla flu unsurlar içerir: 1) Ele al nan mesele Türk co rafyas nda izlenmelidir. 2) Farkl Türk gruplar ndan toplanan materyal, bir aslî metnin de iflmifl flekli anlam nda kullan lan varyant terimine ba lanmamal d r; çünkü böylece as l metin hangisi sorusu gündeme gelecektir. Bunu önlemek ve çiçeklenme nin olufltu u bölgede millî kimlik belgesi olarak de erlendirilebilecek ve yeni bir ulusçuluk olarak karfl m za ç - kabilecek tehlikeyi bertaraf etmek için efl-metin terimi tercih edilmelidir. 3) Müdahaleli metinler yerine, yazma, arfliv belgesi ve sözlü kaynaklar kullan lmal d r. 4) Tarihî metotlardan ve edebiyat tarihçisi e iliminden vazgeçilmeli; edisyon-kritik metin kurma ve metin tamiri yap lmamal d r. Efl-metinlerin herbiri tam ve do ru metindir; yarat ld klar ortam bize anlat rlar. Bilimadamlar böylece, araflt r lan konunun ya da ürünün a) meydana geldi i co rafyay, b) icra ortam n, c) kültürel fonksiyonunu, tahlil edecek ve önce müflterek unsurlar n, sonra ise farklar n sebep ve sonuçlar n araflt racakt r. Burada amaçlanan önemli bir husus da, Sovyetlerin paylaflt r c [bölücü] yöntemi yerine bütünlefltirici yöntemi ni yerlefltirmektir; çünkü O uz a göre Türk dünyas nda her ürün, yediveren bir gülün çiçekleri dir (O uz 1997, 8) Görüldü ü gibi, daha önce örne in bir Feyyaz Sa lam n Türk Dünyas Perspektifli (Sa lam 1996, 69) diye belirtti i, ancak varyant terimini kulland ; Metin Ergun un, müflterekleri hedeflemesini ve müdahaleli metinleri dikkatle kullanmas n önerdi i yöntem Millî Folklor 9

9 (Ergun 1995) burada Millî Mukayese Yöntemi olarak olgunlaflm fl biçimde karfl m za ç kmaktad r. As l metin tart flmas n n afl lmas ise, Türk folklorunda fenomenoloji nin taraftar buldu unun bir göstergesidir. Her metin olgusal olarak vard r ve eksik ya da bozuk diye nitelendirilmeksizin o haliyle kabul edilmelidir. Bugün Avrupa da her varyant kendi çap nda bir as l metin olarak de erlendirilmekte ve O uz un belirtti i üzere, yay lma sahas, icra ortam ve kültürel ifllev ba lam nda ele al nmaktad r (bkz. örn. Holzapfel 1996, 260). Burada üzerinde durmak istedi im türküyü, özellikle yay lma sahas ve buna ba l olarak efl-metin önerisi aç s ndan incelemeye çal flaca m. Dolay s yla, afla da varyant terimi yerine efl-metin kullan lacakt r. MAHMUDUM TÜRKÜSÜ NÜN YAYILMA SAHASI Türkiye ve Gagauz Türkçesi Eflmetinler 1. (Bart n - Safranbolu) efl-metni: a) Sadi Yaver [Ataman]: Anadolu halk edebiyat ndan do an hakikatler (Türkü, mani ve koflmalar) 9. Bart n Gazetesi, Say : 344,17 May s 1932, s. 2 den Ayflegül Tezel: Bart n Gazetesi (Folklor Malzemelerinin ncelenmesi), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Yay mlanmam fl Lisans Tezi, Ankara 1984, s. 51 vd. b) Gökyay, Orhan fiaik: Dedem Korkudun Kitab. Millî E itim Bas - mevi, stanbul 1973, s. DLXXI. c) Türkten Türküler, fiemsi Yast man Saz Evi Yay. No: 4, stanbul 1977, s d) Do anç, Ayhan:»Selam da Söylen Mahmud uma«türküsü ve»dara ac ndan Kurtar lan K z«balad. Folklor (2), Say : 23-24, s. 8. (Bkz. Ek 1) 2. (Mu la) efl-metni: Hikmet layd n: Deli Dumrul a Dair. Ba ( zmir), 1 (5), Mart 1942, s. 5 vd. (Bkz. Ek 2) 3. (Bart n-mu la) efl-metni: Cahit Öztelli: Halk Türküleri evlerinin önü, 2. Bask, stanbul 1983, s. 741 vd. (Derleyici olarak S.Y. Ataman belirtiyor) (Bkz. Ek 3) 4. Gagauz efl-metni: Gagauzlar n Müzi i (II. Plak, 1. yüz). Ministerstvo kultur SSSR [SSCB Kültür Bakanl ] MELOD YA. Vsesoyuznaya studya gramzapis. Zapis 1980 [Umumittifak sesyazma stüdyosu. Kay t 1980], (Moskova). (Bkz. Ek 4) Elimizdeki, Türkiye ve Gagauz Türkçesinde derlenmifl dökümanlar n en eskisi Sadi Yaver Ataman taraf ndan 1932 y l nda Bart n da tespit edilmifltir. Ataman, bu türkünün hem Bart n da hem de Safranbolu da söylendi ini belirtiyor. kinci eski efl-metin ise Hikmet layd n n 1942 tarihli tespiti. Özellikle metnin d fl yap s bak m ndan ilk tespitten ayr lan bu efl-metnin cevap k talar - n, eksik dizeler oluflturmaktad r. ki efl-metinde de Mahmut la babas, anas ve niflanl s aras ndaki haberleflmeyi içeren alt k ta yaz ya geçirilmifl; ancak Ataman n notuna göre, Mahmut ayr ca birer birer kardefllerine de hitap etmektedir (Tezel 1984, 52). Her halükârda türkü kiflisi Mahmut ad nda bir erkektir. Cahit Öztelli nin kitab nda yer alan belge ise Ataman a dayan yor. Fakat Öztelli, metnin dilinde ve dize say lar nda baz de ifliklikler ve düzeltmeler yapm fl; yöre olaraksa Bart n ve Mu la y 10 Millî Folklor

10 göstermifl. Öztelli nin verdi i türkü metni de alt k tadan olufluyor. Gagauz türküsü Var n sölein bobama bafll n tafl yor ve t pk Türkiye Türkçesi efl-metinleri gibi alt k tal. K - talara Marike nidas yla giriliyor. Ancak kesinlikle söyleyebilece imiz husus, türkü kiflisinin zindana düflmüfl bir erkek oluflu. Balkan Türkçesi Efl-metinler 5. Romanya efl-metni: Gökbakar, brahim, Ülkü, Say : 28, Nisan 1948 den Özdemir, Ahmet, Folklor Penceresi. Veli Yay nlar, stanbul [1993], s (Bkz. Ek 5) 6. Bulgaristan efl-metni: Nimetullah Haf z, Bulgaristan Halk Edebiyat Metinleri I, Kültür Bak. Halk Kültürünü Araflt rma Dairesi Yay.: 126, Halk Edebiyat Dizisi: 32, Ankara 1990, s (muhtemelen Riza Mollof, Bulgaristan Türklerinin Halk fiiiri (Maniler ve Türküler), Narodna prosveta, Sofya 1958 dan) (Bkz. Ek 6) 7. Makedonya efl-metni: Nimetullah Haf z, Makedonya Türk Halk Edebiyat Metinleri, Anadolu Sanat Yay nlar : 17, Halk Edebiyat Dizisi: 2, stanbul 1989, s (muhtemelen: Nuri Recep,»Valandovo Halk Edebiyat Metinler«(Derlemeler), Prifltine 1976 dan) (Bkz. Ek 7) 8. Makedonya-Gostivar efl-metni: Nufl, Alufl, Rumeli Türküleri (Güfte ve Besteleriyle). Say Yay nlar. stanbul 1996, s. 67. Yöresi: Rumeli-Gostivar; Kimden al nd : Mehmet Cakoviça; Derleyen Alufl Nufl. (Bkz. Ek 8) 9. Yunanistan-Selanik efl-metni: TRT Müzik Dairesi Yay. THM Repertuar S ra No: Derleme Tar. 5.4.l980, Derleyen ve Notaya Alan: Yücel Paflmakç. (Bkz. Ek 9) Romanya, Bulgaristan, Makedonya (2 adet) ve Yunanistan da yaflayan Türklerden derlenen metinler ise hem motifleri hem de d fl yap bak m ndan flimdiye dek sözü edilenlerden ayr l yor: Bulgaristan ve Yunanistan efl-metinleri ikifler dizeli dokuz haneden oluflmakta ve muhtemelen kad n olan türkü kiflisi, s rayla annesini, babas n, a abeyini, daha sonra da sevgilisini imdada ça r p, kendisini bir sar y landan kurtarmas n istemektedir. Makedonya efl-metinleri ise yap s, konusu bak m ndan t pk Bulgaristan ve Yunanistan efl-metinlerinde oldu u gibidir; yaln zca imdada ça r lan kifliler aras nda a abey yoktur. Mahmudum Türküsü nün Motif Tarihçesi Mahmudum Türküsü nün 10. yüzy ldan kalan Dede Korkut Anlatmalar ndan Deli Dumrul a kadar dayand ve ayn zamanda destan-masal-türkü ekseninde de iflime u rayarak günümüze aktar ld hususunda araflt r c lar hemfikirdir. Buna göre Deli Dumrul destan önce masallaflm fl, daha sonra da türküleflmifltir (Sakao lu 1988). ki gelenek aras ndaki benzerli e ilk dikkati çeken Hikmet layd n olmufl; yapt karfl laflt rmada; Deli Dumrul un can na can bulmak zorunda kal fl ve bunun için babas na, annesine ve kar s na baflvurmas fleklinde iki bölüm tespit etmifltir. Mahmudum türküsü ise ikinci bölüme uygun düflmektedir ( layd n 1942, 7). Boratav, layd n n bu tespiti üzerine kaleme ald yaz s nda, özetle; böylece Ortaça da do aüstü motifler içeren destan n temas n n, uzun bir sözlü aktar m süreci sonunda bugün tamamen gerçekçi bir kimlikle karfl m zda oldu unu Millî Folklor 11

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

Detaylı

K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n

K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n K TABEV 532 Kapak Minyatür / Onur Sönmez Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n Bask - Cilt Çal fl Ofset Davutpafla Caddesi No: 8 Topkap - stanbul Sertifika No: 12107 1. Bask 600 Adet stanbul, 2013 ISBN 978-605-5397-35-7

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume: 6 Y l/year:

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol :

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL Intangible Cultural Heritage as a Resource for History Studies Ayd n Sefa AKAY* ÖZET nsanl n ortak kültürel miras n n korunmas amac

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur.

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur. .. Bulten den Türkiye Tanzimat tan bu yana bir yol aray fl nda. Savafllar, d fl sald r lar, iç buhranlar m z bu yol aray fllar n n, iyi veya kötü, bir mecra bulmas na izin vermedi. flte, 93 Harbi, Balkan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2390 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1387 HALK H KÂYELER. Yazar Prof.Dr. Saim SAKAO LU (Ünite 1-6)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2390 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1387 HALK H KÂYELER. Yazar Prof.Dr. Saim SAKAO LU (Ünite 1-6) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2390 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1387 HALK H KÂYELER Yazar Prof.Dr. Saim SAKAO LU (Ünite 1-6) Editörler Prof.Dr. Ali Beraat ALPTEK N Yrd.Doç.Dr. Çi dem KARA ANADOLU

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 275 LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Deniz Tarba Ceylan 1 Türkiye de Türkçe e itiminin ilkö retim, ortaö retim ve

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

Ortakl k Kültürü. Prof. Dr. Nurullah GENÇ. YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE

Ortakl k Kültürü. Prof. Dr. Nurullah GENÇ. YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE Ortakl k Kültürü Prof. Dr. Nurullah GENÇ YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE Yönetim Kitapl : 6 ISBN 978-975-7215-70-7 2007, Her hakk mahfuzdur. dan izin almak veya kaynak gösterilmek suretiyle

Detaylı

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA T Ü R K Y E D E ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA TÜRK YE DE ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 17 KÜLTÜR K TAPLARI: 2 stanbul 2000 Dizi Editörü brahim USUL

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ UNIVERSITY TURKISH FOLKLORE RESEARCH AND TRAINING CENTER (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

Panel Session Panel Oturumu

Panel Session Panel Oturumu 378 Panel Session - Panel Oturumu Panel Session Panel Oturumu Panel Keynote Speaker Panel Sunufl Bildirisi: Doç.Dr.Adem fiah N, Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce of Turkey / Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı