EP LEPS. Editörler. Prof.Dr. brahim Bora. Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal. Prof.Dr. S. Naz Yeni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EP LEPS. Editörler. Prof.Dr. brahim Bora. Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal. Prof.Dr. S. Naz Yeni"

Transkript

1

2 EP LEPS Editörler Prof.Dr. brahim Bora Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. S. Naz Yeni Doç.Dr. Candan Gürses NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2008 İSTANBUL-ÇAPA MERKEZ ŞUBE CERRAHPAŞA ŞUBE KADIKÖY ANKARA İZMİR BURSA ADANA SAMSUN

3 2008 NOBEL TIP K TABEVLER EP LEPS Editörler: Prof.Dr. brahim Bora Prof.Dr. S. Naz Yeni Doç.Dr. Candan Gürses ISBN: NOBEL TIP K TABEVLER LTD. fit. Merkez: Millet Cad. No:111 Çapa- stanbul Tel: (0212) Fax: (0212) fiube: Cerrahpafla T p Fakültesi Karfl s Cerrahpafla- stanbul Tel: (0212) fiube: Kad köy R ht m Cad. Derya fl Merkezi No: 7 Kad köy- stanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Ankara: MN Medikal & Nobel T p Kitabevi Halk Sok. No: 5 S hhiye-ankara Tel: (0312) Fax: (0312) zmir: Güven & Nobel T p Kitabevi 168. Sok. No: 10/1 Bornova- zmir Tel: (0232) Fax: (0232) zmir: Güven & Nobel T p Kitabevi SSK fl Han P/36 Konak- zmir Tel: (0232) Fax: (0232) Bursa: Günefl & Nobel T p Kitabevi Alt parmak Cad. Burç Pasaj, Bursa Tel/Fax: (0224) Adana: Nobel T p Kitabevi Adnan Kahveci Bulvar 31/C Adana Tel: (0322) Fax: (0322) Samsun: Nobel T p Kitabevi Ulugazi Mah. 19 May s Bulvar 16/6 Samsun Tel: (0362) Fax: (0362) Bu kitab n, 5846 ve 2936 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas Hükümleri gere ince yazar n yaz l izni olmadan kitab n bir bölümünden al nt yap lamaz,; fotokopi yöntemiyle ço alt lamaz; resim, flekil, flema, grafik, vb. ler kopya edilemez. Her hakk Nobel T p Kitabevleri Ltd fiti ne aittir. Düzenleme : Bask / Cilt : Nobel T p Kitabevleri Ltd. fiti. Hakk ÇAKIR Nobel Matbaac l k

4 İÇİNDEKİLER KISIM 1 Tarihte Epilepsi ve Epileptolojinin K sa Tarihçesi BÖLÜM 1 Tarihte Epilepsi ve Epileptolojinin K sa Tarihçesi Esat Eflkazan KISIM 2 Epilepsinin Nörobiyolojisi, Temel Mekanizmalar ve Deneysel Epilepsi Modelleri BÖLÜM 2 Nöronal Uyar labilirli in Kontrolü: Uyar c ve nhibe Edici Sinaptik Geçifl Mehmet Kaya BÖLÜM 3 Epilepside Temel Mekanizmalar Türker fiahiner BÖLÜM 4 Epilepsinin Deneysel Modelleri Filiz Onat KISIM 3 Epilepsilerin Genetik Yönü...45 BÖLÜM 5 Epilepsilerin Genetik Yönü Nerses Bebek Naci Çine KISIM 4 Epilepsi Epidemiyolojisi BÖLÜM 6 Epilepsi nsidans, Prevalans ve Risk Faktörleri S. Naz Yeni BÖLÜM 7 Epilepsinin Prognozu brahim Bora BÖLÜM 8 Epilepsi ve Mortalite brahim Bora KISIM 5 Epileptik Nöbetler ve Epileptik Sendromlar n S n fland r lmas BÖLÜM 9 Epilepsilerde S n fland rma Çal flmalar...89 Nalan Kayrak BÖLÜM 10 Epileptik Nöbetler KONU 10.1 Epileptik Auralar KONU 10.2 Kompleks Parsiyel Nöbetler KONU 10.3 Fokal Motor Nöbetler, Epilepsia Partialis Continua ve Ek Sensorimotor Alan Nöbetleri KONU 10.4 Jeneralize Tonik-Klonik Nöbetler KONU 10.5 Absans ve Atipik Absans Nöbetler KONU 10.6 Miyoklonik, Tonik, Atonik Nöbetler..129 KONU 10.7 Epileptik Spazm KISIM 6 Epilepsi Sendromlar BÖLÜM 11 Yenido an Nöbetleri Cengiz Yalç nkaya BÖLÜM 12 Kal tsal Metabolik Hastal klar ve Epilepsi Cengiz Yalç nkaya III

5 IV EP LEPS BÖLÜM 13 Süt Çocuklu unun yi Huylu Miyoklonik Epilepsisi Özlem Çokar BÖLÜM 14 Süt Çocuklu unun A r Miyoklonik Epilepsisi (Dravet Sendromu) Özlem Çokar BÖLÜM 15 West Sendromu (WS) Ayflin Dervent BÖLÜM 16 Lennox-Gastaut Sendromu (LGS) Ayflin Dervent BÖLÜM 17 Miyoklonik Astatik Epilepsi Veysi Demirbilek BÖLÜM 18 Panayiotopoulos Sendromu Veysi Demirbilek BÖLÜM 19 Febril Nöbetler Sema Salt k BÖLÜM 20 Çocukluk Ça n n yi Huylu Santro-Temporal Dikenli Parsiyel Epilepsisi-Benign Rolandik Epilepsi A.Destina Yalç n BÖLÜM 21 Yavafl Uykuda Sürekli Diken-Dalga Aktivitesi Sendromu (CSWS) Bar fl Korkmaz BÖLÜM 22 Tipik Absans Nöbetleriyle Seyreden diyopatik Jeneralize Epilepsiler Ayflen Gökyi it BÖLÜM 23 diyopatik Fokal Epilepsiler Nalan Kayrak Günay Gül BÖLÜM 24 diyopatik Jeneralize Epilepsiler KONU 24.1 Juvenil Miyoklonik Epilepsi Canan Aykut Bingöl Kadriye A an KONU 24.2 Jeneralize Tonik Klonik Nöbetlerle Birlikte diyopatik Jeneralize Epilepsi Canan Aykut Bingöl KONU 24.3 Jeneralize Epilepsi Febril Nöbet Art (GEFS+) Canan Aykut Bingöl Kadriye A an BÖLÜM 25 Progresif Miyoklonik Epilepsiler Betül Baykan Baykal Zeynep Ayd n Özemir BÖLÜM 26 Semptomatik ve Olas Semptomatik Fokal Epilepsiler KONU 26.1 Temporal Lob Anatomisi Aykut Karasu Ayflegül Özdemir KONU 26.2 Temporal Lob Epilepsileri Çi dem Özkara KONU 26.3 Ekstratemporal Epilepsiler S. Naz Yeni KISIM 7 Refleks Epilepsiler BÖLÜM 27 Refleks Epilepsiler Nerses Bebek Candan Gürses KISIM 8 Özel Klinik Durumlarda Görülen Nöbetler BÖLÜM 28 Tek Nöbete Yaklafl m Naci Karaa aç BÖLÜM 29 Posttravmatik Epilepsi Sibel K. Velio lu

6 Ç NDEK LER V BÖLÜM 30 Beyin Tümörleri ve Epilepsi Sibel K. Velio lu BÖLÜM 31 nme ve Epilepsi Sibel K. Velio lu BÖLÜM 32 Kad n ve Epilepsi Dilek Atakl BÖLÜM 33 Uyku ve Epilepsi Bar fl Baklan KISIM 9 Tedaviye Dirençli Epilepsiler.395 BÖLÜM 34 Tedaviye Dirençli Epilepsiler Erhan Bilir Alev Levento lu KISIM 10 Serebral Kortikal Geliflimsel Anomaliler ve Epilepsi BÖLÜM 35 Serebral Kortikal Geliflimsel Anomaliler ve Epilepsi Zuhal Yap c Candan Gürses KISIM 11 Status Epileptikus BÖLÜM 36 Konvulzif Status Epileptikus Fehim Arman BÖLÜM 37 Nonkonvulzif Status Epileptikus Betül Baykan Baykal Ebru Aykutlu Alt nda KISIM 12 Epilepside Elektroensefalografi BÖLÜM 38 Epilepside Elektroensefalografi Zeki Gökçil KISIM 13 Görüntüleme Yöntemleri BÖLÜM 39 Epilepsi ve Nörogörüntüleme Naci Koçer Civan Islak BÖLÜM 40 Epilepsi ve Fonksiyonel-Metabolik Görüntüleme Kader Karl O uz Eser Lay Ergün KISIM 14 Epilepside Nöropsikolojik De erlendirme BÖLÜM 41 Çocukluk Ça Epilepsilerinin Nöropsikolojisi Bar fl Korkmaz Semih Ayta BÖLÜM 42 Epilepside Nörokognisyon Öget Öktem BÖLÜM 43 WADA Testi ve Epilepsi Cerrahisinde Kullan m Lütfü Hano lu KISIM 15 Epilepsinin Ay r c Tan s BÖLÜM 44 Hiperekspleksi Ayfle Serdaro lu BÖLÜM 45 Yenido an n Selim Uyku Miyoklonusu..571 Ayfle Serdaro lu BÖLÜM 46 Erken Süt Çocuklu unun Selim Miyoklonusu Ayfle Serdaro lu BÖLÜM 47 Senkop Naci Karaa aç BÖLÜM 48 Migren Naci Karaa aç

7 VI EP LEPS BÖLÜM 49 Uyku Bozukluklar Naci Karaa aç BÖLÜM 50 Serebrovasküler Hastal klar Naci Karaa aç BÖLÜM 51 Epileptik Olmayan Psikojenik Nöbetler.587 Serap Sayg KISIM 16 Epilepsinin Medikal Tedavisi BÖLÜM 52 Antiepileptik laçlar Filiz Onat Esat Eflkazan BÖLÜM 53 Epilepside Tedavi lkeleri Aytaç Yi it BÖLÜM 54 Epilepside Tedavi Yaklafl mlar brahim Bora BÖLÜM 55 Antiepileptik laçlar n Etkileflimi brahim Bora BÖLÜM 56 Çocuklu un Epilepsileri ve Epilepsi Nöbetlerinde Tedavi lkeleri Ayflin Dervent BÖLÜM 57 Yafll larda Epilepsi Tedavisi Hacer Bozdemir BÖLÜM 58 Sistemik Hastal klarda Epilepsi ve Tedavisi Baki Arpac S.Naz Yeni BÖLÜM 59 Ketojenik Diyet Güzide Turanl Akgün Ölmez KISIM 17 Epilepside Cerrahi Tedavi..667 BÖLÜM 60 Cerrahi Olarak Tedavi Edilebilir Sendromlar Çi dem Özkara BÖLÜM 61 Hipotalamik Hamartomalar Mustafa Uzan BÖLÜM 62 Epilepsi Cerrahisi Öncesi nvazif Olmayan ncelemeler ve Karar Verme Süreçleri Serap Sayg BÖLÜM 63 Epilepsi Cerrahi Öncesi nvazif ncelemeler Erhan Bilir BÖLÜM 64 Epilepsi Cerrahisinde Komplikasyonlar, Cerrahi Baflar Ölçekleri ve Cerrahi Sonuçlar S. Naz Yeni Erhan Bilir KISIM 18 Epilepsinin Psikososyal Yönü BÖLÜM 65 Antiepileptik laçlar n Kognitif Etkileri brahim Bora BÖLÜM 66 Epilepsi Hastalar nda Anksiyete ve Depresyon Mine Özmen Özlem Tecer BÖLÜM 67 Epilepsi ve Psikoz Ferda l en Uslu Ifl n Baral Kulaks zo lu BÖLÜM 68 Epilepsili Hastalarda Yaflam Kalitesi Sevim Baybafl Ayten Ceyhan Dirican BÖLÜM 69 Epilepsi ve Hukuk Hikmet Y lmaz ndeks

8 ÖNSÖZ Epilepsi tüm dünyada en s k görülen nörolojik hastal klardan birisidir. Özellikle son dönemlerde geliflen teknolojilere paralel olarak tan yöntemlerinde, nöbetlerin s n fland r lmas nda, epileptik sendromlar n tan mlanmas nda önemli geliflmeler olmufltur. Epilepsinin moleküler ve genetik temeli daha iyi anlafl l r hale gelmifl ve çok say da epileptik sendromun genetik yönü aç a ç kart lm flt r ve bu konudaki ilerlemeler büyük bir h zla devam etmektedir. Öte yandan nöbet kontrolü yan nda epilepsinin psikososyal yönü daha fazla dikkate al n r olmufl, hastalarda yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi için yo un çabalar içine girilmifltir. Epilepsi tedavisinde hem medikal hem de cerrahi büyük yenilikler ortaya ç km flt r. Çok say da yeni antiepileptik ilac n tedaviye girmesinin yan nda epilepsi cerrahisinde önemli ilerlemeler kaydedilmifl, tüm dünyada cerrahi sonras uzun süreli sonuçlar bildirilmeye bafllam flt r. Ülkemizde de, epilepsi cerrahisi geliflmelere paralel olarak oldukça önemli ilerlemeler göstermifl ve çok say da dirençli epilepsili hastaya baflar l bir flekilde cerrahi tedavi uygulanm fl ve birçok yeni epilepsi cerrahisi merkezi aç lm flt r. Epilepsi ile iliflkili çal flma gruplar kurulmufl tüm konular detayl bir flekilde bilimsel anlamda incelemeye al nm fl ve konulara iliflkin tan tedavi rehberleri oluflturulmaya bafllan lm flt r. Özellikle epilepsi konusu ile ilgilenen hekimler baflta olmak üzere tüm nöroloji hekimleri için genifl kapsaml bir epilepsi kitab na ihtiyaç oldu u uzun bir süredir bilinmektedir. Epilepsi kitab n n yaz lm fl olmas nöroloji hekimleri yan nda konu ile ilgili psikiyatri, beyin cerrahisi hekimleri ve pratisyen hekimlerimiz için baflvurulacak bir kaynak olmas aç s ndan önem kazanm flt r. Bu konu Türk Epilepsi ile Savafl Derne i yönetim kurullar nda birçok kez vurgulanm fl ve bir epilepsi kitab yaz lmas na karar verilmifltir. Epilepsi konusunda epilepsi kitab n n eksikli ini gündeme getirerek bizi böyle bir çaba içersine sokan Dr. Naci Karaa aç a teflekkür etmek isteriz. Büyük çabalar sonucunda, bu kapsamda genifl, çok merkezli, konular nda çok iyi olan birçok yazar n katk lar ile ortaya ç kan epilepsi kitab n n editörleri olarak epilepsi kitab n n önsözünü yazmak bizim için hem bir onur hem de büyük ayr cal kt r. Bu kitap büyük bir ekip çal flmas n n ürünüdür. Kitab n bask s n n gecikmesinde böyle genifl kapsaml bir ekip ile çal flman n zorluklar da vard r. Çok uzun süren bir u rafl sonucu ortaya ç kan bu bilimsel eserin gerçekleflmesinde eme i geçen tüm yazarlara çok teflekkür ederiz. Bu kitab n tüm nöroloji hekimlerine ve konu ile ilgili hekimlere faydal olaca na inanc m z sonsuzdur. brahim Bora S. Naz Yeni - Candan Gürses VII

9 YAZARLAR Uzm.Dr. Kadriye A an Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Uzm.Dr. Ebru Aykutlu Alt nda stanbul Bilim Üniversitesi Prof.Dr. Fehim Arman Ac badem Hastanesi Nöroloji Bölümü Doç.Dr. Baki Arpac Bak rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi I.Nöroloji Klini i Doç.Dr. Dilek Atakl Bak rköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi I.Nöroloji Klini i Uzm.Dr. Semih Ayta stanbul Beykoz Devlet Hastahanesi Çocuk Nörolojisi Prof.Dr. Bar fl Baklan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Doç.Dr. Sevim Baybafl Bak rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi 2.Nöroloji Klini i Prof.Dr. Betül Baykan Baykal Doç.Dr. Nerses Bebek Prof.Dr. Erhan Bilir Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. brahim Bora Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Hacer Bozdemir Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Naci Çine, Phd. Deneysel T p Araflt rma Enstitüsü Genetik Anabilim Dal Uzm.Dr. Özlem Çokar Haseki Hastanesi, Nöroloji Klini i Prof.Dr. Veysi Demirbilek, Çocuk Nörolojisi Bilim Dal IX

10 X EP LEPS Prof.Dr. Ayflin Dervent Çocuk Nörolojisi Bilim Dal Uzm.Dr. Ayten Ceyhan Dirican Bak rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi 2. Nöroloji Klini i Prof.Dr. Eser Ergün Lay Hacettepe T p Fakültesi Nükleer T p Anabilim Dal Prof.Dr. Esat Eflkazan stanbul Üniversitesi Cerrahpafl T p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal Emekli Ö retim Üyesi Prof.Dr. Zeki Gökçil GATA Prof.Dr. Ayflen Gökyi it Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dal Uzm.Dr. Günay Gül Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi, 3.Nöroloji Klini i Doç.Dr. Candan Gürses Uzm.Dr. Lütfü Hano lu Özel Bak rköy Nöroloji Merkezi Prof.Dr. Civan Ifllak Radyoloji Anabilim Dal Prof.Dr. Naci Karaa aç Uzm.Dr. Aykut Karasu Nöroflirurji Anabilim Dal Prof.Dr. Mehmet Kaya Fizyoloji Anabilim Dal Doç.Dr. Nalan Kayrak Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi, 3.Nöroloji Klini i, UYEPAM 3. Nöroloji Klini i Prof.Dr. Naci Koçer Radyoloji Anabilim Dal Prof.Dr. Bar fl Korkmaz Nöroloji Ana Bilim Dal Davran fl Nörolojisi Bölümü Prof.Dr. Ifl n Baral Kulaks zo lu Psikiyatri Anabilim Dal Yard.Doç.Dr. Alev Levento lu K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Kader Karl O uz Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim dal Prof.Dr. Filiz Onat Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal Prof.Dr. Öget Öktem Uzm.Dr. Akgün Ölmez Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü

11 YAZARLAR XI Uzm.Dr. Ayflegül Özdemir stanbul üniversitesi stanbul T p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal Uzm.Dr. Zeynep Ayd n Özemir stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Çi dem Özkara Prof.Dr. Mine Özmen Psikiyatri Anabilim Dal Doç.Dr. Sema Salt k stanbul Göztepe E itim ve Araflt rma Hastanesi Prof.Dr. Serap Sayg Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Ayfle Serdaro lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Çocuk Nöroloji Bilim Dal Prof.Dr. Türker fiahiner Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Özlem Tecer Psikiyatri AnaBilim Dal Prof.Dr. Güzide Turanl Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü Uzm.Dr. Nöroloji Ana Bilim Dal Dr. Ferda l en Uslu stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Prof.Dr. Mustafa Uzan Nöroflirurji Anabilim Dal Doç.Dr. A.Destina Yalç n fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Nöroloji Klini i Prof. Dr. Cengiz Yalç nkaya Çocuk Nörolojisi Bilim Dal Doç.Dr. Zuhal Yap c stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. S. Naz Yeni Prof.Dr. Aytaç Yi it Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Doç.Dr. Hikmet Y lmaz Celal Bayar Üniversitesi T p fakültesi Prof.Dr. Sibel K. Velio lu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) T p Fakültesi,

12 KISALTMALAR K saltmalar (kitap içersinde s kl kla kullan lan) ACTH ADNFLE AE BFNC BFIC BMEI BOS BPN BT BZD CBZ CLB CLZ CSWS ÇAE DZP EEG EMA ESES ESM FBM FLAIR FLE fmr GABA GBP HS ILAE JE JAE JME JTKN KPN LEV LGS Adrenokortikotropik hormon Otozomal dominant nokturnal frontal lob epilepsisi Antiepileptik ilaçlar Selim ailesel yenido an konvulziyonlar Selim ailesel infantil konvulziyonlar (benign myoclonic epilepsy of infancy) Süt çocu unun iyi huylu miyoklonik epilepsisi Beyin omurilik s v s Basit parsiyel nöbet Bilgisayarl tomografi Benzodiazepin Karbamazepin Klobazam Klonazepam Yavafl uykuda sürekli diken-dalga sendromu Çocukluk ça n n absans epilepsisi Diazepam Elektroensefalogram Miyoklonik astatik epilepsi Yavafl uykuda elektriksel status epileptikus Etosüksimit Felbamat Fluid- attenuation-inversion recovery Frontal lob epilepsisi Fonksiyonel manyetik rezonans Gama amino butirik asit Gabapentin Hipokampal skleroz (International Leaque against Epilepsy) Uluslararas Epilepsi ile Savafl Derne i diyopatik jeneralize epilepsi Juvenil absans epilepsi Jeneralize epilepsi febril nöbet (GEFS+) Juvenil miyoklonik epilepsi Jeneralize tonik klonik nöbet Kompleks parsiyel nöbet Levetirasetam Lennox-Gastaut sendromu XIII

13 XIV EP LEPS LTG LZP MAE MDZ MEG MR MRS MTS NKSE NZP OXC PB PET FDG-PET PGB PHT PRM REM SMEI SPECT SSS TGB TLE TPM VGB VPA ZNS Lamotrijin Lorazepam Miyoklonik absans epilepsisi Midazolam Manyetoelektroensefalogram Manyetik rezonans Manyetik rezonans spektroskopi Meziyal temporal skleroz Nonkonvulzif status epileptikus Nitrazepam Okskarbazepin Fenobarbital Pozitron emisyon tomografi Flurodeoksiglukoz PET Pregabalin Fenitoin Pirimidon (rapid eye movement) H zl göz hareketleri (severe myoclonic epilepsy of infancy) Süt çocu unun a r miyoklonik epilepsisi (single photon emission computerized tomography) Single foton emisyon komputerize Tomografisi Santral sinir sistemi Tiagabin Temporal lob epilepsisi Topiramat Vigabatrin Valproik asit/na Valproat Zonisamid

8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ

8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ 8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM KONUŞMACI SUNUMLARI SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLER Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış BAKLAN Düzenleyen Türk Epilepsi ile Savaş Derneği www.epilepsi2012.org

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Erkan ASLAN Klinik Şefi:Prof.Dr.Asiye

Detaylı

De erli Okurlar m z, Çocukluk döneminde süt ve süt ürünleri tüketmek ergenlikte sa l kl kemik geliflimine katk da bulunabilir

De erli Okurlar m z, Çocukluk döneminde süt ve süt ürünleri tüketmek ergenlikte sa l kl kemik geliflimine katk da bulunabilir Ayl k Pediatri Bülteni Kas m 2008 Say 4 De erli Okurlar m z, Ayl k yay nlanan Pediatrik Yaklafl mlar bültenimizin bu say s nda ülkemizde kifli bafl na düflen günlük süt tüketiminin gere inden çok düflük

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı

ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı ASSH Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El Cerrahisi Cep Kitabı Warren C. Hammert Ryan P. Calfee David J. Bozentka Martin I. Boyer Çeviri Editörleri S. Aydın Yücetürk Berkan Mersa Sırrı Sinan

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 274 74 10. Bask Yatay Ofset (0212) 547 02 76

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 274 74 10. Bask Yatay Ofset (0212) 547 02 76 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Özetler Abstracts doi:0.399/tahd.3.00086 Türk Aile Hek Derg 03;7():86-94 TAHUD 03 Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Abstracts presented at the Third

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652. PS KOLOJ YE G R fi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652. PS KOLOJ YE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652 PS KOLOJ YE G R fi Yazarlar Doç.Dr. Zeynep CEMALCILAR (Ünite 1) Dr. Selin KESEB R (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Fuat BALCI (Ünite 3)

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

YÜRÜME BOZUKLUKLARI ve DÜfiME

YÜRÜME BOZUKLUKLARI ve DÜfiME YÜRÜME BOZUKLUKLARI ve DÜfiME Editörler Prof. Dr. Yakup Sar ca Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Adana Prof. Dr. Mehmet Beyazova Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

NEZHAT OPERAT F J NEKOLOJ K LAPAROSKOP VE H STEROSKOP

NEZHAT OPERAT F J NEKOLOJ K LAPAROSKOP VE H STEROSKOP NEZHAT OPERAT F J NEKOLOJ K LAPAROSKOP VE H STEROSKOP Üçüncü Bask ED TÖRLER Camran Nezhat Stanford University Medical School, Palo Alto Farr Nezhat Mount Sinai Hospital, New York Ceana Nezhat Nezhat Medical

Detaylı

Gülümseyin... Buradas n z

Gülümseyin... Buradas n z Fulya Mahallesi Yavuz Sokak No:7 Fulya - fiiflli / stanbul - Türkiye www.dorahospital.com Gülümseyin... Buradas n z Kısaca Dora Hospital Türkiye nin ilk butik hastanesi stanbul un güler yüzlü sa l... Dora

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

B YOT N. Tablo 1. Biyotinin farkl yafl gruplar nda al nmas gereken günlük miktarlar. Yeterli Biyotin Al m

B YOT N. Tablo 1. Biyotinin farkl yafl gruplar nda al nmas gereken günlük miktarlar. Yeterli Biyotin Al m T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A B YOT N Biyotin suda çözünen bir B kompleks vitaminidir. Kelime anlam n Yunanca da yaflam anlam na gelen bios sözcü ünden alm

Detaylı