EP LEPS. Editörler. Prof.Dr. brahim Bora. Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal. Prof.Dr. S. Naz Yeni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EP LEPS. Editörler. Prof.Dr. brahim Bora. Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal. Prof.Dr. S. Naz Yeni"

Transkript

1

2 EP LEPS Editörler Prof.Dr. brahim Bora Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. S. Naz Yeni Doç.Dr. Candan Gürses NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2008 İSTANBUL-ÇAPA MERKEZ ŞUBE CERRAHPAŞA ŞUBE KADIKÖY ANKARA İZMİR BURSA ADANA SAMSUN

3 2008 NOBEL TIP K TABEVLER EP LEPS Editörler: Prof.Dr. brahim Bora Prof.Dr. S. Naz Yeni Doç.Dr. Candan Gürses ISBN: NOBEL TIP K TABEVLER LTD. fit. Merkez: Millet Cad. No:111 Çapa- stanbul Tel: (0212) Fax: (0212) fiube: Cerrahpafla T p Fakültesi Karfl s Cerrahpafla- stanbul Tel: (0212) fiube: Kad köy R ht m Cad. Derya fl Merkezi No: 7 Kad köy- stanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Ankara: MN Medikal & Nobel T p Kitabevi Halk Sok. No: 5 S hhiye-ankara Tel: (0312) Fax: (0312) zmir: Güven & Nobel T p Kitabevi 168. Sok. No: 10/1 Bornova- zmir Tel: (0232) Fax: (0232) zmir: Güven & Nobel T p Kitabevi SSK fl Han P/36 Konak- zmir Tel: (0232) Fax: (0232) Bursa: Günefl & Nobel T p Kitabevi Alt parmak Cad. Burç Pasaj, Bursa Tel/Fax: (0224) Adana: Nobel T p Kitabevi Adnan Kahveci Bulvar 31/C Adana Tel: (0322) Fax: (0322) Samsun: Nobel T p Kitabevi Ulugazi Mah. 19 May s Bulvar 16/6 Samsun Tel: (0362) Fax: (0362) Bu kitab n, 5846 ve 2936 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas Hükümleri gere ince yazar n yaz l izni olmadan kitab n bir bölümünden al nt yap lamaz,; fotokopi yöntemiyle ço alt lamaz; resim, flekil, flema, grafik, vb. ler kopya edilemez. Her hakk Nobel T p Kitabevleri Ltd fiti ne aittir. Düzenleme : Bask / Cilt : Nobel T p Kitabevleri Ltd. fiti. Hakk ÇAKIR Nobel Matbaac l k

4 İÇİNDEKİLER KISIM 1 Tarihte Epilepsi ve Epileptolojinin K sa Tarihçesi BÖLÜM 1 Tarihte Epilepsi ve Epileptolojinin K sa Tarihçesi Esat Eflkazan KISIM 2 Epilepsinin Nörobiyolojisi, Temel Mekanizmalar ve Deneysel Epilepsi Modelleri BÖLÜM 2 Nöronal Uyar labilirli in Kontrolü: Uyar c ve nhibe Edici Sinaptik Geçifl Mehmet Kaya BÖLÜM 3 Epilepside Temel Mekanizmalar Türker fiahiner BÖLÜM 4 Epilepsinin Deneysel Modelleri Filiz Onat KISIM 3 Epilepsilerin Genetik Yönü...45 BÖLÜM 5 Epilepsilerin Genetik Yönü Nerses Bebek Naci Çine KISIM 4 Epilepsi Epidemiyolojisi BÖLÜM 6 Epilepsi nsidans, Prevalans ve Risk Faktörleri S. Naz Yeni BÖLÜM 7 Epilepsinin Prognozu brahim Bora BÖLÜM 8 Epilepsi ve Mortalite brahim Bora KISIM 5 Epileptik Nöbetler ve Epileptik Sendromlar n S n fland r lmas BÖLÜM 9 Epilepsilerde S n fland rma Çal flmalar...89 Nalan Kayrak BÖLÜM 10 Epileptik Nöbetler KONU 10.1 Epileptik Auralar KONU 10.2 Kompleks Parsiyel Nöbetler KONU 10.3 Fokal Motor Nöbetler, Epilepsia Partialis Continua ve Ek Sensorimotor Alan Nöbetleri KONU 10.4 Jeneralize Tonik-Klonik Nöbetler KONU 10.5 Absans ve Atipik Absans Nöbetler KONU 10.6 Miyoklonik, Tonik, Atonik Nöbetler..129 KONU 10.7 Epileptik Spazm KISIM 6 Epilepsi Sendromlar BÖLÜM 11 Yenido an Nöbetleri Cengiz Yalç nkaya BÖLÜM 12 Kal tsal Metabolik Hastal klar ve Epilepsi Cengiz Yalç nkaya III

5 IV EP LEPS BÖLÜM 13 Süt Çocuklu unun yi Huylu Miyoklonik Epilepsisi Özlem Çokar BÖLÜM 14 Süt Çocuklu unun A r Miyoklonik Epilepsisi (Dravet Sendromu) Özlem Çokar BÖLÜM 15 West Sendromu (WS) Ayflin Dervent BÖLÜM 16 Lennox-Gastaut Sendromu (LGS) Ayflin Dervent BÖLÜM 17 Miyoklonik Astatik Epilepsi Veysi Demirbilek BÖLÜM 18 Panayiotopoulos Sendromu Veysi Demirbilek BÖLÜM 19 Febril Nöbetler Sema Salt k BÖLÜM 20 Çocukluk Ça n n yi Huylu Santro-Temporal Dikenli Parsiyel Epilepsisi-Benign Rolandik Epilepsi A.Destina Yalç n BÖLÜM 21 Yavafl Uykuda Sürekli Diken-Dalga Aktivitesi Sendromu (CSWS) Bar fl Korkmaz BÖLÜM 22 Tipik Absans Nöbetleriyle Seyreden diyopatik Jeneralize Epilepsiler Ayflen Gökyi it BÖLÜM 23 diyopatik Fokal Epilepsiler Nalan Kayrak Günay Gül BÖLÜM 24 diyopatik Jeneralize Epilepsiler KONU 24.1 Juvenil Miyoklonik Epilepsi Canan Aykut Bingöl Kadriye A an KONU 24.2 Jeneralize Tonik Klonik Nöbetlerle Birlikte diyopatik Jeneralize Epilepsi Canan Aykut Bingöl KONU 24.3 Jeneralize Epilepsi Febril Nöbet Art (GEFS+) Canan Aykut Bingöl Kadriye A an BÖLÜM 25 Progresif Miyoklonik Epilepsiler Betül Baykan Baykal Zeynep Ayd n Özemir BÖLÜM 26 Semptomatik ve Olas Semptomatik Fokal Epilepsiler KONU 26.1 Temporal Lob Anatomisi Aykut Karasu Ayflegül Özdemir KONU 26.2 Temporal Lob Epilepsileri Çi dem Özkara KONU 26.3 Ekstratemporal Epilepsiler S. Naz Yeni KISIM 7 Refleks Epilepsiler BÖLÜM 27 Refleks Epilepsiler Nerses Bebek Candan Gürses KISIM 8 Özel Klinik Durumlarda Görülen Nöbetler BÖLÜM 28 Tek Nöbete Yaklafl m Naci Karaa aç BÖLÜM 29 Posttravmatik Epilepsi Sibel K. Velio lu

6 Ç NDEK LER V BÖLÜM 30 Beyin Tümörleri ve Epilepsi Sibel K. Velio lu BÖLÜM 31 nme ve Epilepsi Sibel K. Velio lu BÖLÜM 32 Kad n ve Epilepsi Dilek Atakl BÖLÜM 33 Uyku ve Epilepsi Bar fl Baklan KISIM 9 Tedaviye Dirençli Epilepsiler.395 BÖLÜM 34 Tedaviye Dirençli Epilepsiler Erhan Bilir Alev Levento lu KISIM 10 Serebral Kortikal Geliflimsel Anomaliler ve Epilepsi BÖLÜM 35 Serebral Kortikal Geliflimsel Anomaliler ve Epilepsi Zuhal Yap c Candan Gürses KISIM 11 Status Epileptikus BÖLÜM 36 Konvulzif Status Epileptikus Fehim Arman BÖLÜM 37 Nonkonvulzif Status Epileptikus Betül Baykan Baykal Ebru Aykutlu Alt nda KISIM 12 Epilepside Elektroensefalografi BÖLÜM 38 Epilepside Elektroensefalografi Zeki Gökçil KISIM 13 Görüntüleme Yöntemleri BÖLÜM 39 Epilepsi ve Nörogörüntüleme Naci Koçer Civan Islak BÖLÜM 40 Epilepsi ve Fonksiyonel-Metabolik Görüntüleme Kader Karl O uz Eser Lay Ergün KISIM 14 Epilepside Nöropsikolojik De erlendirme BÖLÜM 41 Çocukluk Ça Epilepsilerinin Nöropsikolojisi Bar fl Korkmaz Semih Ayta BÖLÜM 42 Epilepside Nörokognisyon Öget Öktem BÖLÜM 43 WADA Testi ve Epilepsi Cerrahisinde Kullan m Lütfü Hano lu KISIM 15 Epilepsinin Ay r c Tan s BÖLÜM 44 Hiperekspleksi Ayfle Serdaro lu BÖLÜM 45 Yenido an n Selim Uyku Miyoklonusu..571 Ayfle Serdaro lu BÖLÜM 46 Erken Süt Çocuklu unun Selim Miyoklonusu Ayfle Serdaro lu BÖLÜM 47 Senkop Naci Karaa aç BÖLÜM 48 Migren Naci Karaa aç

7 VI EP LEPS BÖLÜM 49 Uyku Bozukluklar Naci Karaa aç BÖLÜM 50 Serebrovasküler Hastal klar Naci Karaa aç BÖLÜM 51 Epileptik Olmayan Psikojenik Nöbetler.587 Serap Sayg KISIM 16 Epilepsinin Medikal Tedavisi BÖLÜM 52 Antiepileptik laçlar Filiz Onat Esat Eflkazan BÖLÜM 53 Epilepside Tedavi lkeleri Aytaç Yi it BÖLÜM 54 Epilepside Tedavi Yaklafl mlar brahim Bora BÖLÜM 55 Antiepileptik laçlar n Etkileflimi brahim Bora BÖLÜM 56 Çocuklu un Epilepsileri ve Epilepsi Nöbetlerinde Tedavi lkeleri Ayflin Dervent BÖLÜM 57 Yafll larda Epilepsi Tedavisi Hacer Bozdemir BÖLÜM 58 Sistemik Hastal klarda Epilepsi ve Tedavisi Baki Arpac S.Naz Yeni BÖLÜM 59 Ketojenik Diyet Güzide Turanl Akgün Ölmez KISIM 17 Epilepside Cerrahi Tedavi..667 BÖLÜM 60 Cerrahi Olarak Tedavi Edilebilir Sendromlar Çi dem Özkara BÖLÜM 61 Hipotalamik Hamartomalar Mustafa Uzan BÖLÜM 62 Epilepsi Cerrahisi Öncesi nvazif Olmayan ncelemeler ve Karar Verme Süreçleri Serap Sayg BÖLÜM 63 Epilepsi Cerrahi Öncesi nvazif ncelemeler Erhan Bilir BÖLÜM 64 Epilepsi Cerrahisinde Komplikasyonlar, Cerrahi Baflar Ölçekleri ve Cerrahi Sonuçlar S. Naz Yeni Erhan Bilir KISIM 18 Epilepsinin Psikososyal Yönü BÖLÜM 65 Antiepileptik laçlar n Kognitif Etkileri brahim Bora BÖLÜM 66 Epilepsi Hastalar nda Anksiyete ve Depresyon Mine Özmen Özlem Tecer BÖLÜM 67 Epilepsi ve Psikoz Ferda l en Uslu Ifl n Baral Kulaks zo lu BÖLÜM 68 Epilepsili Hastalarda Yaflam Kalitesi Sevim Baybafl Ayten Ceyhan Dirican BÖLÜM 69 Epilepsi ve Hukuk Hikmet Y lmaz ndeks

8 ÖNSÖZ Epilepsi tüm dünyada en s k görülen nörolojik hastal klardan birisidir. Özellikle son dönemlerde geliflen teknolojilere paralel olarak tan yöntemlerinde, nöbetlerin s n fland r lmas nda, epileptik sendromlar n tan mlanmas nda önemli geliflmeler olmufltur. Epilepsinin moleküler ve genetik temeli daha iyi anlafl l r hale gelmifl ve çok say da epileptik sendromun genetik yönü aç a ç kart lm flt r ve bu konudaki ilerlemeler büyük bir h zla devam etmektedir. Öte yandan nöbet kontrolü yan nda epilepsinin psikososyal yönü daha fazla dikkate al n r olmufl, hastalarda yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi için yo un çabalar içine girilmifltir. Epilepsi tedavisinde hem medikal hem de cerrahi büyük yenilikler ortaya ç km flt r. Çok say da yeni antiepileptik ilac n tedaviye girmesinin yan nda epilepsi cerrahisinde önemli ilerlemeler kaydedilmifl, tüm dünyada cerrahi sonras uzun süreli sonuçlar bildirilmeye bafllam flt r. Ülkemizde de, epilepsi cerrahisi geliflmelere paralel olarak oldukça önemli ilerlemeler göstermifl ve çok say da dirençli epilepsili hastaya baflar l bir flekilde cerrahi tedavi uygulanm fl ve birçok yeni epilepsi cerrahisi merkezi aç lm flt r. Epilepsi ile iliflkili çal flma gruplar kurulmufl tüm konular detayl bir flekilde bilimsel anlamda incelemeye al nm fl ve konulara iliflkin tan tedavi rehberleri oluflturulmaya bafllan lm flt r. Özellikle epilepsi konusu ile ilgilenen hekimler baflta olmak üzere tüm nöroloji hekimleri için genifl kapsaml bir epilepsi kitab na ihtiyaç oldu u uzun bir süredir bilinmektedir. Epilepsi kitab n n yaz lm fl olmas nöroloji hekimleri yan nda konu ile ilgili psikiyatri, beyin cerrahisi hekimleri ve pratisyen hekimlerimiz için baflvurulacak bir kaynak olmas aç s ndan önem kazanm flt r. Bu konu Türk Epilepsi ile Savafl Derne i yönetim kurullar nda birçok kez vurgulanm fl ve bir epilepsi kitab yaz lmas na karar verilmifltir. Epilepsi konusunda epilepsi kitab n n eksikli ini gündeme getirerek bizi böyle bir çaba içersine sokan Dr. Naci Karaa aç a teflekkür etmek isteriz. Büyük çabalar sonucunda, bu kapsamda genifl, çok merkezli, konular nda çok iyi olan birçok yazar n katk lar ile ortaya ç kan epilepsi kitab n n editörleri olarak epilepsi kitab n n önsözünü yazmak bizim için hem bir onur hem de büyük ayr cal kt r. Bu kitap büyük bir ekip çal flmas n n ürünüdür. Kitab n bask s n n gecikmesinde böyle genifl kapsaml bir ekip ile çal flman n zorluklar da vard r. Çok uzun süren bir u rafl sonucu ortaya ç kan bu bilimsel eserin gerçekleflmesinde eme i geçen tüm yazarlara çok teflekkür ederiz. Bu kitab n tüm nöroloji hekimlerine ve konu ile ilgili hekimlere faydal olaca na inanc m z sonsuzdur. brahim Bora S. Naz Yeni - Candan Gürses VII

9 YAZARLAR Uzm.Dr. Kadriye A an Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Uzm.Dr. Ebru Aykutlu Alt nda stanbul Bilim Üniversitesi Prof.Dr. Fehim Arman Ac badem Hastanesi Nöroloji Bölümü Doç.Dr. Baki Arpac Bak rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi I.Nöroloji Klini i Doç.Dr. Dilek Atakl Bak rköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi I.Nöroloji Klini i Uzm.Dr. Semih Ayta stanbul Beykoz Devlet Hastahanesi Çocuk Nörolojisi Prof.Dr. Bar fl Baklan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Doç.Dr. Sevim Baybafl Bak rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi 2.Nöroloji Klini i Prof.Dr. Betül Baykan Baykal Doç.Dr. Nerses Bebek Prof.Dr. Erhan Bilir Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. brahim Bora Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Hacer Bozdemir Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Naci Çine, Phd. Deneysel T p Araflt rma Enstitüsü Genetik Anabilim Dal Uzm.Dr. Özlem Çokar Haseki Hastanesi, Nöroloji Klini i Prof.Dr. Veysi Demirbilek, Çocuk Nörolojisi Bilim Dal IX

10 X EP LEPS Prof.Dr. Ayflin Dervent Çocuk Nörolojisi Bilim Dal Uzm.Dr. Ayten Ceyhan Dirican Bak rköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi 2. Nöroloji Klini i Prof.Dr. Eser Ergün Lay Hacettepe T p Fakültesi Nükleer T p Anabilim Dal Prof.Dr. Esat Eflkazan stanbul Üniversitesi Cerrahpafl T p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal Emekli Ö retim Üyesi Prof.Dr. Zeki Gökçil GATA Prof.Dr. Ayflen Gökyi it Elektrodiagnostik Nöroloji Bilim Dal Uzm.Dr. Günay Gül Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi, 3.Nöroloji Klini i Doç.Dr. Candan Gürses Uzm.Dr. Lütfü Hano lu Özel Bak rköy Nöroloji Merkezi Prof.Dr. Civan Ifllak Radyoloji Anabilim Dal Prof.Dr. Naci Karaa aç Uzm.Dr. Aykut Karasu Nöroflirurji Anabilim Dal Prof.Dr. Mehmet Kaya Fizyoloji Anabilim Dal Doç.Dr. Nalan Kayrak Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi, 3.Nöroloji Klini i, UYEPAM 3. Nöroloji Klini i Prof.Dr. Naci Koçer Radyoloji Anabilim Dal Prof.Dr. Bar fl Korkmaz Nöroloji Ana Bilim Dal Davran fl Nörolojisi Bölümü Prof.Dr. Ifl n Baral Kulaks zo lu Psikiyatri Anabilim Dal Yard.Doç.Dr. Alev Levento lu K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Kader Karl O uz Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim dal Prof.Dr. Filiz Onat Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal Prof.Dr. Öget Öktem Uzm.Dr. Akgün Ölmez Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü

11 YAZARLAR XI Uzm.Dr. Ayflegül Özdemir stanbul üniversitesi stanbul T p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal Uzm.Dr. Zeynep Ayd n Özemir stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Çi dem Özkara Prof.Dr. Mine Özmen Psikiyatri Anabilim Dal Doç.Dr. Sema Salt k stanbul Göztepe E itim ve Araflt rma Hastanesi Prof.Dr. Serap Sayg Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. Ayfle Serdaro lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Çocuk Nöroloji Bilim Dal Prof.Dr. Türker fiahiner Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Dr. Özlem Tecer Psikiyatri AnaBilim Dal Prof.Dr. Güzide Turanl Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü Uzm.Dr. Nöroloji Ana Bilim Dal Dr. Ferda l en Uslu stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Prof.Dr. Mustafa Uzan Nöroflirurji Anabilim Dal Doç.Dr. A.Destina Yalç n fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Nöroloji Klini i Prof. Dr. Cengiz Yalç nkaya Çocuk Nörolojisi Bilim Dal Doç.Dr. Zuhal Yap c stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Prof.Dr. S. Naz Yeni Prof.Dr. Aytaç Yi it Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Doç.Dr. Hikmet Y lmaz Celal Bayar Üniversitesi T p fakültesi Prof.Dr. Sibel K. Velio lu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) T p Fakültesi,

12 KISALTMALAR K saltmalar (kitap içersinde s kl kla kullan lan) ACTH ADNFLE AE BFNC BFIC BMEI BOS BPN BT BZD CBZ CLB CLZ CSWS ÇAE DZP EEG EMA ESES ESM FBM FLAIR FLE fmr GABA GBP HS ILAE JE JAE JME JTKN KPN LEV LGS Adrenokortikotropik hormon Otozomal dominant nokturnal frontal lob epilepsisi Antiepileptik ilaçlar Selim ailesel yenido an konvulziyonlar Selim ailesel infantil konvulziyonlar (benign myoclonic epilepsy of infancy) Süt çocu unun iyi huylu miyoklonik epilepsisi Beyin omurilik s v s Basit parsiyel nöbet Bilgisayarl tomografi Benzodiazepin Karbamazepin Klobazam Klonazepam Yavafl uykuda sürekli diken-dalga sendromu Çocukluk ça n n absans epilepsisi Diazepam Elektroensefalogram Miyoklonik astatik epilepsi Yavafl uykuda elektriksel status epileptikus Etosüksimit Felbamat Fluid- attenuation-inversion recovery Frontal lob epilepsisi Fonksiyonel manyetik rezonans Gama amino butirik asit Gabapentin Hipokampal skleroz (International Leaque against Epilepsy) Uluslararas Epilepsi ile Savafl Derne i diyopatik jeneralize epilepsi Juvenil absans epilepsi Jeneralize epilepsi febril nöbet (GEFS+) Juvenil miyoklonik epilepsi Jeneralize tonik klonik nöbet Kompleks parsiyel nöbet Levetirasetam Lennox-Gastaut sendromu XIII

13 XIV EP LEPS LTG LZP MAE MDZ MEG MR MRS MTS NKSE NZP OXC PB PET FDG-PET PGB PHT PRM REM SMEI SPECT SSS TGB TLE TPM VGB VPA ZNS Lamotrijin Lorazepam Miyoklonik absans epilepsisi Midazolam Manyetoelektroensefalogram Manyetik rezonans Manyetik rezonans spektroskopi Meziyal temporal skleroz Nonkonvulzif status epileptikus Nitrazepam Okskarbazepin Fenobarbital Pozitron emisyon tomografi Flurodeoksiglukoz PET Pregabalin Fenitoin Pirimidon (rapid eye movement) H zl göz hareketleri (severe myoclonic epilepsy of infancy) Süt çocu unun a r miyoklonik epilepsisi (single photon emission computerized tomography) Single foton emisyon komputerize Tomografisi Santral sinir sistemi Tiagabin Temporal lob epilepsisi Topiramat Vigabatrin Valproik asit/na Valproat Zonisamid

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

10:15 11:00 Açılış Konuşmaları Sabah Konseri Zibelhan - Aziz Dağdelen

10:15 11:00 Açılış Konuşmaları Sabah Konseri Zibelhan - Aziz Dağdelen CEP PROGRAMI BİLİMSEL PROGRAM 4 HAZİRAN 2008 ÇARŞAMBA 08:00 10:15 KAYIT 10:15 11:00 Açılış Konuşmaları Sabah Konseri Zibelhan - Aziz Dağdelen 11:00 12:30 PANEL: Epilepsinin Psikososyal Yönü Oturum Başkanları:

Detaylı

Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri. Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN

Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri. Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN Akış 1-Ġlk nöbette tedavi kararı 2-Ġyi huylu epilepsilerde tedavi kararı: Rolandik Epilepsi 3-Ġlaç tedavisinin düzenlenmesı İlk Nöbet - Tanım:

Detaylı

TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ġlkbahar Toplantısı

TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ġlkbahar Toplantısı TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Ġlkbahar Toplantısı Temporal Epilepsilerin Cerrahi Tedavisi 25-27 Mart 2011 Holiday Inn Hotel, Görükle, BURSA

Detaylı

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji Nöbet? Bilinç bozukluğu ve Motor fenomenler içeren olay. Nöbet... Van Gogh Epileptik nöbet neden olur? İnhibisyon Eksitasyon

Detaylı

Konvülsiyon Geçiren Çocuk; Ateşli ve Ateşsiz. Doç.Dr. Gülşen KÖSE Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konvülsiyon Geçiren Çocuk; Ateşli ve Ateşsiz. Doç.Dr. Gülşen KÖSE Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konvülsiyon Geçiren Çocuk; Ateşli ve Ateşsiz Doç.Dr. Gülşen KÖSE Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konuşma akışı Konvülsiyon tanımı ve nedenleri Akut semptomatik konvülsiyonlar Febril

Detaylı

Filiz Onat Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Epilepsi Araştırma rma ve Uygulama Merkezi Marmara Üniversitesi. Antiepileptik İlaçlar

Filiz Onat Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Epilepsi Araştırma rma ve Uygulama Merkezi Marmara Üniversitesi. Antiepileptik İlaçlar İlaca Direçli Epilepsilerde Modeller Filiz Onat Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Epilepsi Araştırma rma ve Uygulama Merkezi Marmara Üniversitesi 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Trabzon,

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİRENÇLİ EPİLEPSİ. Prof. Dr. YÜKSEL YILMAZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLARDA DİRENÇLİ EPİLEPSİ. Prof. Dr. YÜKSEL YILMAZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLARDA DİRENÇLİ EPİLEPSİ Prof. Dr. YÜKSEL YILMAZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD Prognoz açısından Epilepsiler ve Epileptik sendromlar 1) Çok iyi prognoz: %20-30 2) İyi prognoz:

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EPİLEPTİK NÖBETLER. Doç. Dr. Sema SALTIK

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EPİLEPTİK NÖBETLER. Doç. Dr. Sema SALTIK ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EPİLEPTİK NÖBETLER Doç. Dr. Sema SALTIK NÖBET Bir grup kortikal nöronun aşırı ve senkronize deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan ve klinikte gelip geçici motor, duysal, duyumsal, duygusal,

Detaylı

DYOPAT K JENERAL ZE EP LEPS LER VE EP LEPT K SENDROMLAR

DYOPAT K JENERAL ZE EP LEPS LER VE EP LEPT K SENDROMLAR Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Epilepsilerde Tan ve Tedavi Sempozyumu 9 Ekim 1998, stanbul, s. 23-30 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Çocuk Nörolojisi V. Sempozyumu

Çocuk Nörolojisi V. Sempozyumu Çocuk Nörolojisi V. Sempozyumu Türk Nöroloji Derne i Çocuk Nörolojisi Çal flma Grubu çat s alt nda, Çocuk ve Ergen Nörolojisi Derne i ile iflbirli i içinde 28-30 Mart 2013 tarihlerinde stanbul da bir sempozyum

Detaylı

Dirençli Epilepsilerde Rufinamid Kullanımı

Dirençli Epilepsilerde Rufinamid Kullanımı DOI: 10.5505/epilepsi.2015.85547 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Dirençli Epilepsilerde Rufinamid Kullanımı Rufinamide Use in Refractory Epilepsies Abidin ERDAL, 1 Yasemin AYDEMİR, 1 F. Ezgi UÇAN TOKUÇ, 1 Gizem

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

beslenmenin biyokimyasi

beslenmenin biyokimyasi Bilimin MUM IŞIĞINDA YEMEK beslenmenin biyokimyasi Prof. Dr. FİGEN GÜRDÖL İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. BİLİMİN

Detaylı

Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları. Dr. Nejat Akalan

Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları. Dr. Nejat Akalan Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları Dr. Nejat Akalan Nöbet Beyinde oluşan anormal, yüksek amplitüdlü ve senkron nöronal aktivite sonucu geçici belirti ve bulgularla çıkan nörolojik

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Çocuk ve Ergen Nörolojisi Bahar Sempozyumu III Ekim 2010, Erciyes Üniv., Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri

Çocuk ve Ergen Nörolojisi Bahar Sempozyumu III Ekim 2010, Erciyes Üniv., Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri Çocuk nörolojisi ile ilgilenen tüm sevgili hekimler ve yandaş dallarda çalışan meslektaşlarımız; İstanbul da 2008, Kars ta 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz Çocuk ve Ergen Nörolojisi Toplantıları nın üçüncüsü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DAVET MEKTUBU. Değerli Üyemiz,

DAVET MEKTUBU. Değerli Üyemiz, DAVET MEKTUBU Değerli Üyemiz, Türk Nöroloji Derneği Yeterlilik Kurulu, uzmanlık eğitimini tamamlamış ve tamamlamak üzere olan meslektaşlarımızın, farklı merkezlerden eğiticilerle temel nörolojik yaklaşımları

Detaylı

Epilepsi. ¹Gönül Akdağ, ¹Demet İlhan Algın, ¹Oğuz Osman Erdinç 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı *

Epilepsi. ¹Gönül Akdağ, ¹Demet İlhan Algın, ¹Oğuz Osman Erdinç 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı * Osmangazi Tıp Dergisi, 2016;38 (Özel Sayı 1): 35-41 Osmangazi Journal of Medicine, 2016;38 (Special Issue 1): 35-41 Beyin Farkındalığı Özel Sayısı/ Brain Awareness Special Issue DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.88853

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EPİLEPSİ HASTALIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hazırlayan Sümeyra DOĞDU Danışman Doç. Dr. Nalan İMAMOĞLU Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Bitirme Ödevi Mayıs

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Antiepileptik ilaçlar

Antiepileptik ilaçlar Antiepileptik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009 Konuşma planı Antiepileptik ilaçların toplu

Detaylı

MONOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN EPİLEPSİ HASTALARINDA TİROİD FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ

MONOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN EPİLEPSİ HASTALARINDA TİROİD FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ MONOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN EPİLEPSİ HASTALARINDA TİROİD FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ TIPTA UZMANLIK TEZİ DR. ÖZLEM KESİM Danışman

Detaylı

Çiğdem Özkara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Çiğdem Özkara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Çiğdem Özkara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Beyindeki bir grup nöronun aşırı deşarjı sonunda ortaya çıkan ve klinikte gelip geçici, motor, duysal, duygusal, bilişsel,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Çocukluk Çağı EEG si : İnteriktal Aktiviteler. Dr. Hasan Tekgül EÜTF Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 2011 Kapadokya

Çocukluk Çağı EEG si : İnteriktal Aktiviteler. Dr. Hasan Tekgül EÜTF Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 2011 Kapadokya Çocukluk Çağı EEG si : İnteriktal Aktiviteler Dr. Hasan Tekgül EÜTF Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 2011 Kapadokya Çocukluk EEG si I. Yenidoğan EEG si : 0-1 ay II. Süt Çocuğu

Detaylı

Epilepsi prevalansı toplumlar ve coğrafyalar arasında değişir. Yapılan çalışmalarda epilepsi prevalansı Avrupa ve Kuzey Amerika da ortalama %0,4-0,5

Epilepsi prevalansı toplumlar ve coğrafyalar arasında değişir. Yapılan çalışmalarda epilepsi prevalansı Avrupa ve Kuzey Amerika da ortalama %0,4-0,5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ. 1 GENEL BİLGİLER... 3 EPİLEPSİ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 3 EPİLEPSİNİN EPİDEMİYOLOJİSİ 7 EPİLEPSİDE ETYOLOJİK FAKTÖRLER. 9 EPİLEPSİNİN FİZYOPATOLOJİSİ 12 EPİLEPSİLERDE KLİNİK..

Detaylı

ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29

ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29 Portal Adres ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29 : www.haberahval.com İçeriği : Gündem Tarih : 05.08.2014 : http://www.haberahval.com/engelli-atamasi-suba-03082014.html 1/9 ENGELLI ATAMASI EKPSS

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Ebru Nur VANLI YAVUZ, Betül BAYKAN İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Epilepsi tedavisinde ilk basamak, tanının doğru

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİLERİNDE STATUS EPİLEPTİKUS HASTALARINA YAKLAŞIM (TANI TAKİP ETİYOLOJİK İNCELEMELER) Prof. Dr. Sema SALTIK

ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİLERİNDE STATUS EPİLEPTİKUS HASTALARINA YAKLAŞIM (TANI TAKİP ETİYOLOJİK İNCELEMELER) Prof. Dr. Sema SALTIK MULTİDİSİPLİNER STATUS EPİLEPTİKUS TEDAVİ PROTOKOLÜ ÇALIŞTAYI 08.04.2016 ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİLERİNDE STATUS EPİLEPTİKUS HASTALARINA YAKLAŞIM (TANI TAKİP ETİYOLOJİK İNCELEMELER) Prof. Dr. Sema SALTIK

Detaylı

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU OSAS ve kardiyovasküler hastalıklar OSAS ve serebrovasküler hastalıklar OSAS ve hipertansiyon OSAS ve şeker metabolizması

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ DERSİ ÖDEVİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ DERSİ ÖDEVİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ DERSİ ÖDEVİ EPİLEPSİ İLE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ROLANDİK VE FRONTAL LOB EPİLEPTİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

POSTER B LD R LER P - 1 NONKONVÜLZ F STATUS EP LEPT KUS K OLGU SUNUMU...70 P - 2 KORE-AKANTOS TOZ VE TEMPORAL LOB EP LEPS : VAKA TAKD M...

POSTER B LD R LER P - 1 NONKONVÜLZ F STATUS EP LEPT KUS K OLGU SUNUMU...70 P - 2 KORE-AKANTOS TOZ VE TEMPORAL LOB EP LEPS : VAKA TAKD M... POSTER B LD R LER P - 1 NONKONVÜLZ F STATUS EP LEPT KUS K OLGU SUNUMU........................................70 P - 2 KORE-AKANTOS TOZ VE TEMPORAL LOB EP LEPS : VAKA TAKD M.................................70

Detaylı

Çocukluk Dönemi Epilepsilerinde Takip ve Tedavi Planlamas

Çocukluk Dönemi Epilepsilerinde Takip ve Tedavi Planlamas Çocukluk Dönemi Epilepsilerinde Takip ve Tedavi Planlamas Semra H z Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Nörolojisi Bilim Dal, Doç.Dr. Çocukluk ça

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EPİLEPSİNİN OLUŞUM NEDENLERİ VE TEDAVİSİ. Hazırlayan Eda TÜRKBEN. Danışman Prof. Dr.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EPİLEPSİNİN OLUŞUM NEDENLERİ VE TEDAVİSİ. Hazırlayan Eda TÜRKBEN. Danışman Prof. Dr. 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EPİLEPSİNİN OLUŞUM NEDENLERİ VE TEDAVİSİ Hazırlayan Eda TÜRKBEN Danışman Prof. Dr. İlhan DEMİRHAN Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevi MAYIS 2012 KAYSERİ 2

Detaylı

Hindistan Epilepsi Derneği Hindistan Epilepsi Tedavi Kılavuzu

Hindistan Epilepsi Derneği Hindistan Epilepsi Tedavi Kılavuzu Epilepsi 2009;15(3):108-119 Hindistan Epilepsi Derneği Hindistan Epilepsi Tedavi Kılavuzu Bölüm 1 Hindistan Epilepsi Yönetim Rehberi Geliştirme Komitesi DÜZENLEYEN Dr Satish Jain Director - Indian Epilepsy

Detaylı

EPİLEPTİK HASTALARDA DİŞ PROBLEMLERİNİN KULLANDIĞI İLAÇLAR VE NÖBET TİPİYLE İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ

EPİLEPTİK HASTALARDA DİŞ PROBLEMLERİNİN KULLANDIĞI İLAÇLAR VE NÖBET TİPİYLE İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı EPİLEPTİK HASTALARDA DİŞ PROBLEMLERİNİN KULLANDIĞI İLAÇLAR VE NÖBET TİPİYLE İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YENİ TANI ALMIŞ EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA İNTERİKTAL EEG VE UYKU DEPRİVASYONLU KISA SÜRELİ VİDEO EEG MONİTÖRİZASYONUNUN TANISAL DEĞERİ

YENİ TANI ALMIŞ EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA İNTERİKTAL EEG VE UYKU DEPRİVASYONLU KISA SÜRELİ VİDEO EEG MONİTÖRİZASYONUNUN TANISAL DEĞERİ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI ALMIŞ EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA İNTERİKTAL EEG VE UYKU DEPRİVASYONLU KISA SÜRELİ VİDEO EEG MONİTÖRİZASYONUNUN TANISAL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ

KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ Dr. Fatih ERBEY UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİATRİK NÖROLOJİ BİLİM DALI YAN DAL UZMANLIK TEZİ

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİATRİK NÖROLOJİ BİLİM DALI YAN DAL UZMANLIK TEZİ T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİATRİK NÖROLOJİ BİLİM DALI OKSKARBAZEPİN, KARBAMAZEPİN ve VALPROİK ASİT TEDAVİSİ ALAN EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA ANTİEPİLEPTİK

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI - SİNİR VE SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Nöroloji 12 8 20 Psikiyatri 12 8 20 Farmakoloji 12 8 20 Beyin cerrahisi 10 8 18

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 9 Şubat - 6 Mart 2015 (4 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

Sözel Bildiriler. Epilepsi 2010;16(1):51-68 10 HAZİRAN 2010 (SALON A, 13:30-14:15) 10 HAZİRAN 2010 (SALON B, 13:30-14:15)

Sözel Bildiriler. Epilepsi 2010;16(1):51-68 10 HAZİRAN 2010 (SALON A, 13:30-14:15) 10 HAZİRAN 2010 (SALON B, 13:30-14:15) Epilepsi 200;6():5-68 Sözel Bildiriler 0 HAZİRAN 200 (SALON A, 3:30-4:5) S- OKUMA EPİLEPSİSİ: OLGU SUNUMU... 52 S-2 NADİR GÖRÜLEN FRONTAL LOB SEMİYOLOJİSİ: PAROKSİSMAL UYANMA... 52 S-3 POST-STROKE OKSİPİTAL

Detaylı

S-1 VAGAL SİNİR STİMÜLASYONUNUN SEREBRAL KAN AKIM HIZINA ETKİSİ... 26

S-1 VAGAL SİNİR STİMÜLASYONUNUN SEREBRAL KAN AKIM HIZINA ETKİSİ... 26 Epilepsi 0;8() Sözel Bildiriler S- VAGAL SİNİR STİMÜLASYONUNUN SEREBRAL KAN AKIM HIZINA ETKİSİ... 6 S- JENERALİZE EPİLEPSİLİ HASTALARDA DOKU DOPPLER GÖRÜNTÜLEME İLE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ...

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, parkinson hastalığının semptomatik tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Nörolojik Yoğun Bakımda Status Epileptikus. Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu

Nörolojik Yoğun Bakımda Status Epileptikus. Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu Nörolojik Yoğun Bakımda Status Epileptikus Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu Status Epileptikus (SE): A condition characterized by an epileptic seizure that is sufficiently prolonged or repeated at sufficiently

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Antiepileptik ilaçlar ve Yenidoğan. Dr. Mehmet VURAL Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD

Antiepileptik ilaçlar ve Yenidoğan. Dr. Mehmet VURAL Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD Antiepileptik ilaçlar ve Yenidoğan Dr. Mehmet VURAL Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD AED ve Yenidoğan YD da malformasyonlar AED ve yenidoğanın hemorajik hastalığı

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Nokturnal paroksismal olaylar Jeneralize & parsiyel epileptik nöbetler Parasomniler Normal uyku varyantları

Detaylı

GEBELİK VE EPİLEPSİ. Doç.Dr. Dilek Ataklı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği

GEBELİK VE EPİLEPSİ. Doç.Dr. Dilek Ataklı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği GEBELİK VE EPİLEPSİ Doç.Dr. Dilek Ataklı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği Gebelik ve epilepsi Doğumların 3-4 /1000 i epilepsi hastası kadınlar tarafından gerçekleşmektedir.

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Epilepsiyi tedavi ediyor muyuz? Barış BAKLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi ve Uyku Birimi 06.

Epilepsiyi tedavi ediyor muyuz? Barış BAKLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi ve Uyku Birimi 06. Epilepsiyi tedavi ediyor muyuz? Barış BAKLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi ve Uyku Birimi 06. EKİM 2010 Genel populasyonda yaşam boyunca herhangi bir zamanda ortaya

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Çocukluk Dönemi Paroksismal Hastalıklar

Çocukluk Dönemi Paroksismal Hastalıklar DR. İLKNUR EROL Çocukluk Dönemi Paroksismal Hastalıklar Migren (epilepsiden 10 kat fazla) Nöbetler Senkop, presenkop Paroksismal dizkineziler Uyku bozuklukları Hiperventilasyon sendromu Çocukluk Dönemi

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Yetişkinlerde Nöbet ve Status Epileptikus

Yetişkinlerde Nöbet ve Status Epileptikus Yetişkinlerde Nöbet ve Status Epileptikus Dr. Bora KAYA 24.12.2011 KEAH ACİL TIP - BORA KAYA 1 Nöbetler Nöbet, beyindeki nöronların uygunsuz elektriksel boşalmasının neden olduğu anormal nörolojik fonksiyonlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya Özlem ŞENER Doğum Tarihi: 01 /02 / 1971 İletişim: Cep 532 6944739 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com hulya.sener@izmir.edu.tr Medeni Durum: Evli / 1

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ

8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ 8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM KONUŞMACI SUNUMLARI SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLER Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış BAKLAN Düzenleyen Türk Epilepsi ile Savaş Derneği www.epilepsi2012.org

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı