Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU. çal flma yaflam nda. B REYSEL GEL fi M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU. çal flma yaflam nda. B REYSEL GEL fi M"

Transkript

1 I Editörler Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU çal flma yaflam nda B REYSEL GEL fi M turizm iflletmelerinden örnekler ve uygulamalar

2 II Yay n No : 2292 flletme-ekonomi Dizisi : Bask fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Rahmetli Annem ve Babama Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Aram za yeni kat lan CAN m o luma Cafer TOPALO LU

4 IV

5 V YAZARLAR * YAZARIN ÜNVANI VE ADI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Prof. Dr. Serkan BAYRAKTARO LU Prof. Dr. Tamer BOLAT Prof. Dr. Necdet HACIO LU Prof. Dr. Hasan B C O LU Prof. Dr. Oya Aytemiz SEYMEN Prof. Dr. Bahar TANER Doç. Dr. Figen DALYAN Doç. Dr. Asl KÜÇÜKASLAN Doç. Dr. Nazan YELK KALAN Yrd. Doç. Dr. Hakan AKYURT Yrd. Doç. Dr. Umut AVCI Yrd. Doç. Dr. Yetkin BULUT Yrd. Doç. Dr. Fatma Gül ÇET NEL Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜNLÜ Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAMAN KURUMU Bal kesir Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Bal kesir Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Bal kesir Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Bal kesir Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Mersin Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Mu la Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Ondokuz May s Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel flletmecili i Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu * Akademik unvan baz nda soyad na göre alfabetik olarak s ralanm flt r.

6 VI Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖRO LU Yrd. Doç. Dr. Ali fiahin ÖRNEK Yrd. Doç. Dr. Kürflat ÖZDAfiLI Yrd. Doç. Dr. Nilüfer fiahin PERÇ N Yrd. Doç. Dr. Dilek TET K Yrd. Doç. Dr. Cafer TOPALO LU Bal kesir Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga ktisadi dari Bilimler Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Nevflehir Üniversitesi Ticaret ve Turizm E itim Fakültesi Mersin Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Mu la Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. fiule Ayd n TÜKELTÜRK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. O uz TÜRKAY Yrd. Doç. Dr. Kamil UNUR Dr. Ifl l ÖZGEN Arafl. Gör. Gürkan AKDA Arafl. Gör. Göksel Kemal G RG N Arafl. Gör. Bayram fiah N Arafl. Gör. Seda fiah N Arafl. Gör. Özlem KÖRO LU Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Mersin Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi Mersin Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Bal kesir Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Bal kesir Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Bal kesir Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Bal kesir Üniversitesi Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu Kitaptaki bölümlerde yer alan görüfllerin bilimsel ve di er sorumlulu u tümüyle yazar(lar)a aittir.

7 VII ÖNSÖZ Turizm sektörü zaman zaman yaflanan krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilense de her geçen gün büyüyen az say daki sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Bu büyüme, sektördeki iflletme say s n n artmas n sa lam fl ve dolay s ile rekabeti de beraberinde getirmifltir. Bununla birlikte günümüzde rekabet sadece iflletmeler aras nda de il, hemen her alanda yaflanmaktad r. Özellikle üniversite düzeyinde e itim veren kurumlar n say s n n artmas ile yeni ve e itimli iflgücü çal flma yaflam na girmifl; bunun sonucunda ortaya ç kan rekabet, çal flanlar n ve özellikle de iflletme yöneticilerinin kendilerini gelifltirmelerini ve yenilemelerini zorunlu hale getirmifltir. Bu düflünce fl nda kitab baflta turizm alan nda e itim gören, turizm sektöründe çal flan ve gelecekte bu sektörde kariyer yapmak ve yönetici olmak isteyen turizmciler olmak üzere hem ö rencilerin hem de turizm profesyonellerinin bireysel geliflimlerine katk sa lamak amac yla haz rlad k. Dolay s ile kitab n klasik ders kitab fleklinde olmamas na özellikle önem gösterdik. Bu noktadan hareketle kitab n her bölümü, örgütsel ve yönetsel anlamda bireysel geliflimi kapsayacak konular içermektedir. Ancak bu bölümlerin bireysel geliflim kapsam ndaki tüm konular kapsad n iddia edemeyiz. Bu kapsamda de erlendirilebilecek baflka konular da kitap bölümleri aras nda düflünülebilece ini özellikle belirtmemiz gerekiyor. Kitapta s ras yla; Bireysel Geliflimde Vizyon, Bireysel Etik Geliflimi ve Turizm Sektöründe Etik Kodlar n Gelifltirilmesi, Bireysel Geliflimde Duygusal ve Sosyal Zeka, Bireysel Geliflimde NLP, Örgütsel Bak fl Aç s le Tutum, Yarat c l k ve Çal flanlar n Yarat c l klar n n Yönetimi, Motivasyon ve flgörenler Aç s ndan Önemi, Çal flanlar Aç s ndan fl Doyumu ve Turizm flletmeleri çin Önemi, Bireylerin Karfl laflabilecekleri Stres Faktörleri ve Stresle Mücadele Yöntemleri, Çal flma Yaflam nda Duygusal Zorbal k ve Sonuçlar, Tükenmifllik ve Bireyin Tükenmifllikle Mücadele Yollar, Bireysel Geliflimde Etkin letiflim, Bireysel Çat flma, Bireysel maj Yönetimi, Zaman n Etkin Kullan m ve Yönetimi, Bireysel De iflim, Bireysel Geliflimde Ö renme ve Yaflam Boyu Ö renme, Bireyin Gelifliminde E itimin Rolü ve Turizm E itimi, Bireysel Kariyerin Planlanmas, Bireysel Geliflimde Örgütsel Des-

8 VIII tek, Turizm flletmelerinde Bireysel Geliflim Engelleri ve Güncel Sorunlar bafll ile ele al nan bölümler yer almaktad r. Bu bölümlerin her biri ayr konular olsa da birbirleri ve kitab n bütünü ile olan iliflkilerini göz önüne alarak s ralad k. Bölümleri kaleme alan yazarlar ise Türkiye de de iflik üniversitelerde görev yapmakta olan de erli bilim insanlar d r. Kitab haz rlarken titiz çal flm fl olmam za ra men kitapta fark edemedi imiz ve gözden kaç rd m z baz eksiklikler olabilir. Bu eksiklikleri peflinen kabul etmekte, sizlerden gelecek elefltirilere aç k oldu umuzu ve bu elefltirilerin hem bu kitaba hem bu kitab n iflledi i konuya çok önemli katk - lar olaca n düflünmekteyiz. Bu nedenle konu ile ilgili görüfl, öneri, elefltiri ve düflüncelerinizi gerek bölüm yazarlar na gerekse editörlere iletebilirsiniz. Son olarak, ilgili bölümleri kaleme alarak böyle bir eserin haz rlanmas na katk sa layan ve editörlerin isteklerini yüksünmeden yerine getiren bölüm yazarlar m za, kitab n proje aflamas ndan bas m aflamas na kadar destek veren Yrd. Doç. Dr. Umut Avc ya ve maddi kayg gütmeden kitab n bas m n üstlenen baflta Seyhan Satar olmak üzere Beta Yay nc l k a teflekkür ederiz. Prof. Dr. Ömür N. T MURCANDAY ÖZMEN Ocak-2010, zmir Yrd. Doç.Dr. Cafer TOPALO LU Ocak-2010, Mu la

9 IX Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM B REYSEL GEL fi MDE V ZYON 1. G R fi B REYSEL GEL fi M VE B REYSEL V ZYON Bireysel Geliflim Stratejilerinde Vizyon Vizyon Kavram ve Bireysel Vizyon Süreci Bireysel Vizyon Vizyonun Bileflenleri TUR ZM filetmeler NDEN ÖRNEKLER Ritz-Carlton Baflkan Horst Schulze Domino s Pizza Heyecan : Aslan Saranga Bireysel Geliflimden Bireysel Vizyona Bir Form Kullanma SONUÇ VE ÖNER LER...17 KAYNAKÇA...19 K NC BÖLÜM B REYSEL ET K GEL fi M VE TUR ZM DE ET K KODLARIN GEL fit R LMES 1. G R fi filetme ET KAVRAMI filetme ET LE LG L YANLIfiLAR ET K SONUÇLARIN filetmeler Ç N GEREKL L filetmelerdek ET K SONUÇLARIN DO ASI filetme ET N N Ö RET LEB L RL B REYSEL ET K GEL fi M N AfiAMALARI TUR ZM SEKTÖRÜNDE ET K KODLARININ GEL fit R LMES TUR ZM PAZARLAMASINDA ET K ET K VE TUR ZM N KAPSAMI...31

10 X 11. TUR ZM N B LEfiENLER VE ET K KONULAR Do al Çevre Toplum fl Gücü Turistler Kültürün Etkisi ULUSLARARASI TUR ZM PAZARINDA ET K ORTAK DAVRANIfi KODLARI TUR ZM Ç N ET K YÖNERGELER OLUfiTURMAK TUR ZM ET ÇERÇEVES NE DO RU SONUÇ VE ÖNER LER...39 KAYNAKÇA...41 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM B REYSEL GEL fi MDE DUYGUSAL VE SOSYAL ZEKA 1. G R fi DUYGUSAL VE SOSYAL ZEKA Duygu Kavram, Anlam ve Önemi Zeka (IQ) Kavram, Anlam ve Önemi Duygusal Zeka Duygusal Zeka Kavram ve Önemi Duygusal Zekan n Gelifliminde Etkili Olan Temel Faktörler Sosyal Zeka Kavram ve Önemi H ZMET SEKTÖRÜ OLARAK TUR ZM filetmeler VE ÖZELL KLER Duygusal ve Sosyal Zekan n Turizm flletmelerinde Uygulanabilirli i Duygusal ve Sosyal Zeka ve Otel flletmecili i SONUÇ VE ÖNER LER...58 KAYNAKÇA...59 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM B REYSEL GEL fi MDE NLP 1. G R fi NLP KAVRAMI VE TAR HÇES NLP Kavram...65

11 XI 2.2. NLP nintarihçesi NLP N N filey fi VE UYGULAMA ALANLARI ÇALIfiMA YAfiAMINDA NLP NLP ve Liderlik NLP ve Yöneticilik NLP ve Motivasyon NLP ve Performans TUR ZM filetmeler NDE NLP SONUÇ...80 KAYNAKÇA...82 BEfi NC BÖLÜM ÖRGÜTSEL BAKIfi AÇISI LE TUTUM 1. G R fi TUTUM: TANIMI VE B LEfiENLER Tutum ve Fonksiyonlar Tutumlar n De iflimi ve kna Olma Biliflsel Uyumsuzluk Örgütlerde Bafll ca Tutum Türleri Tutumlar n Ölçülmesi YAZIN TARAMASI: TUTUM YAZINDA TUR ZM ARAfiTIRMALARI VE TUTUM HOTEL LADYBUG ÖRNE SONUÇ KAYNAKÇA ALTINCI BÖLÜM YARATICILIK VE ÇALIfiANLARIN YARATICILIKLARININ YÖNET M 1. G R fi YARATICILI IN TANIMI VE SÜREC YARATICI NSAN OLGUSU YARATICILIK VE filetmeler filetmelerde YARATICILI I YÖNETMEK ÖRNEK UYGULAMALAR Turizmde Bir Yarat c l k Örne i: Yarat c Turizm...117

12 XII 6.2. Yarat c l Öldüren fadelerimiz: SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA YED NC BÖLÜM MOT VASYON VE figörenler AÇISINDAN ÖNEM 1. G R fi MOT VASYON KAVRAMI BAfiLICA MOT VASYON KURAMLARI Kapsam Kuramlar Süreç Kuramlar figörenler AÇISINDAN MOT VASYONUN ÖNEM H ZMET filetmeler VE MOT VASYON TUR ZM filetmeler AÇISINDAN MOT VASYONUN ÖNEM B REYSEL MOT VASYON SONUÇ KAYNAKÇA SEK Z NC BÖLÜM ÇALIfiANLAR AÇISINDAN fi DOYUMU VE TUR ZM filetmeler Ç N ÖNEM 1. G R fi KONUYLA LG L KAVRAMLAR fi DOYUMUNUN TAR HSEL GEL fi M fi DOYUMUNU ETK LEYEN FAKTÖRLER fl Doyumunu Etkileyen Bireysel Kaynakl Faktörler fl Doyumunu Etkileyen fl ve fl Ortam Kaynakl Faktörler fi DOYUMUNUN ÖRGÜT ÜZER NDEK ETK LER VE fi DOYUMU-PERFORMANS L fik S TUR ZM filetmeler NDE fi DOYUMU Turizm flletmelerinde fl Doyumunun Önemi Turizm flletmelerinde fl Doyumu ile lgili Araflt rmalar SONUÇ KAYNAKÇA...160

13 XIII DOKUZUNCU BÖLÜM B REYLER N KARfiILAfiAB LECEKLER STRES FAKTÖRLER VE STRESLE MÜCADELE YÖNTEMLER 1. G R fi STRES KAVRAMI STRES FAKTÖRLER B REYSEL STRES FAKTÖRLER Kiflilik Özellikleri A ve B Tipi Kiflilik Özellikleri Stresle Bafla Ç kmay Zorlaflt ran Kiflilik Özellikleri Zihinsel Etkinlik (Zeka) Bireylerin Fiziksel Durumu STRESLE MÜCADELE YÖNTEMLER Beslenme Egzersiz Masaj ve Gevfleme Zaman Yönetimi Biyolojik Geri Besleme (Bio-Feedback) DKBY (De ifltir-kabul Et-Boflver-Yaflam Tarz n Yönet) Modeli ÖRNEK OLAY SONUÇ KAYNAKÇA ONUNCU BÖLÜM ÇALIfiMA YAfiAMINDA DUYGUSAL ZORBALIK VE SONUÇLARI 1. G R fi fiyer NDE DUYGUSAL ZORBALI IN KURAMSAL TANIMI fiyer NDE DUYGUSAL ZORBALIK VE B REYSEL SONUÇLARI TARTIfiMA VE SONUÇ KAYNAKÇA ONB R NC BÖLÜM TÜKENM fil K VE B REY N TÜKENM fil KLE MÜCADELE YOLLARI 1. G R fi TÜKENM fil K KAVRAMI...199

14 XIV 3. TÜKENM fil K MODELLER TUR ZM filetmeler NDE TÜKENM fil K TUR ZM filetmeler NDE B REYSEL TÜKENM fil N SONUÇLARI VE TÜKENM fil KLE B REYSEL MÜCADELE YÖNTEMLER SONUÇ KAYNAKÇA ON K NC BÖLÜM B REYSEL GEL fi MDE ETK N LET fi M 1. G R fi LET fi M KAVRAMI VE TEMEL B LEfiENLER letiflimin Tan m ve Amac letiflim Türleri Sözlü letiflim Sözsüz letiflim Yaz l letiflim Bireyler Aras letiflim Örgütsel letiflim Kitle letiflimi letiflim Sorunlar ve Engelleri ETK N LET fi M B REYSEL GEL fi M VE LET fi M TUR ZM filetmeler NDEN ÖRNEKLER SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM B REYSEL ÇATIfiMA 1. G R fi GENEL OLARAK ÇATIfiMA KAVRAMI VE TANIMI B REYSEL ÇATIfiMA Bireysel Çat flma Kavram Bireysel Çat flman n Oluflumu ve Etkisi Süreç Olarak Bireysel Çat flma Hayal K r kl na Ba l Çat flma...240

15 XV Amaç Çat flmas Rol Çat flmas Bireysel Çat flma Türleri Yaklaflma-Yaklaflma Çat flmas Kaç nma-kaç nma Çat flmas Yaklaflma-Kaç nma Çat flmas ÖRNEK OLAY SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM B REYSEL MAJ YÖNET M 1. G R fi MAJ KAVRAMI Genel Olarak maj n Tan m maj n Özellikleri maj Çeflitleri B reysel maj Bireysel maj n Tan m Bireysel maj n Önemi Bireysel maj Çeflitleri Bireysel maj n Oluflturulmas Bireysel maj n Yönetilmesi SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA ONBEfi NC BÖLÜM ZAMANIN ETK N KULLANIMI VE YÖNET M 1. G R fi KAVRAM OLARAK ZAMAN Zaman n Biyolojik Boyutu Zaman n Sosyo-Kültürel Boyutu ZAMAN YÖNET M Misyon ve Vizyon Sahibi Olmak Plan Yapmak...286

16 XVI K sa Vadeli Planlar Yapmak Orta Vadeli Planlar Yapmak Uzun Vadeli Planlar Yapmak Sa l k Durumunu Yönetmek Çal flma Yaflam nda Zaman Yönetimi Ofisi Düzenlemek Toplant lar Yönetmek Yetki Devretmek Denetleme ve Güncelleme MERCAN OTEL ÖRNE SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA ONALTINCI BÖLÜM B REYSEL DE fi M 1. G R fi GENEL OLARAK DE fi M KAVRAMI VE TANIMI B REYSEL DE fi M KAVRAMI Bireysel De iflimin Gerçeklemesinde Baflar s zl k Olgusu Bireysel De iflimin Gerçeklemesindeki Engeller Bireysel De iflimde letiflim Araçlar ve Etkileri Bireysel De iflimde Ailenin Etkisi ve Önemi Bireysel De iflimde Zihin Haritalar ÖRNEK OLAY SONUÇ KAYNAKÇA ONYED NC BÖLÜM B REYSEL GEL fi MDE Ö RENME VE YAfiAM BOYU Ö RENME 1. G R fi Ö RENME KAVRAMI Bireysel Ö renmenin Tan m Ö renme Kuramlar Davran flç Ö renme Kuramlar Klasik Koflullanma...334

17 XVII Edimsel (Operant) Koflullanma Sosyal-Biliflsel Ö renme Kuram Modelle (Gözleyerek) Ö renme Kavrayarak Ö renme Biliflsel Geliflim Dönemleri Modeli Bireysel Ö renme Modelleri Bateson un Ö renme Basamaklar Lewin in Deneyimsel (Yaflant sal) Ö renme Modeli Kolb un Ö renme Çevrimi Di er Bireysel Ö renme Modelleri YAfiAM BOYU Ö RENME Yaflam Boyu Ö renmenin Tan m Yaflam Boyu Ö renmenin Tarihsel Geliflimi Yaflam Boyu Ö renmenin Kapsam ve Amaçlar SONUÇ KAYNAKÇA ONSEK Z NC BÖLÜM B REY N GEL fi M NDE E T M N ROLÜ VE TUR ZM E T M 1. G R fi E T M B REYSEL GEL fi MDE E T M ÖNCEK ARAfiTIRMALAR MESLEK VE B REYSEL DÜZEYDE TUR ZM E T M Mesleki Turizm E itimi Turizm flletmelerinde Bireysel E itim SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA ONDUKUZUNCU BÖLÜM B REYSEL KAR YER N PLANLANMASI 1. G R fi KAR YER KAVRAMI VE GEL fi M TUR ZM SEKTÖRÜNDE B REYSEL KAR YER PLANLAMASI Bireyin Kendisini Kariyer Aç s ndan De erlendirmesi...378

18 XVIII 3.2. Bireyin Kariyer Olanaklar n De erlendirmesi Bireysel De erlendirme Sonuçlar ile Kariyer Olanaklar n n Karfl laflt r lmas ve Karar Verme TUR ZM SEKTÖRÜNDE B REYSEL KAR YER GEL fit RME SONUÇ KAYNAKÇA Y RM NC BÖLÜM B REYSEL GEL fi MDE ÖRGÜTSEL DESTEK 1. G R fi ÖRGÜTSEL DESTEK KAVRAMI B REYSEL GEL fi MDE ÖRGÜTSEL DESTE N ÖNEM DESTEKLEY C ÖRGÜTLER N ÖZELL KLER ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK TUR ZM filetmeler NDE ÖRGÜTSEL DESTEK VE UYGULAMA ÖRNEKLER VASCO Seyahat Acentas n n Hizmetiçi E itim Uygulamalar SETUR Turizm Seyahat Acentas n n Uzmanlaflma E itimleri SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA Y RM B R NC BÖLÜM TUR ZM filetmeler NDE B REYSEL GEL fi M ENGELLER VE GÜNCEL SORUNLAR 1. G R fi B REYSEL GEL fi M ENGELLER Bireyden Kaynaklanan Engeller Bireyin Kiflili ine Ba l Engeller Bireyin Biliflsel Özelliklerine Ba l Engeller Bireyin Tutumlar na Ba l Engeller Bireylerin Demografik Özelliklerine Ba l Engeller Örgütsel Çevreden Kaynaklanan Engeller Örgütün Fiziksel Çevresine Ba l Engeller Örgüt Kültürüne Ba l Engeller Örgüt Yap s na Ba l Engeller KY Uygulamalar na Ba l Engeller...433

19 XIX 2.3. Sektörel Çevreden Kaynaklanan Engeller Rekabet Yo unlu u Sosyo-Ekonomik De iflim flgören Devri E itim Politikas flin-mesle in Yap s TUR ZM ÇALIfiANLARININ B REYSEL GEL fi M KONUSUNDA GÜNCEL SORUNLAR Duygusal Faktörler Cinsiyet Faktörü Entelektüel Sermaye Yaklafl m fl Tatmini fl-yaflam Dengesi SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKÇA...448

20 XX

Prof. Dr. TAMER KOÇEL

Prof. Dr. TAMER KOÇEL Prof. Dr. TAMER KOÇEL stanbul Kültür Üniversitesi filetme YÖNET C L Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davran fl Klasik, Modern, Ça dafl ve Güncel Yaklafl mlar GEN filet LM fi 12. BASKI Yay n No

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi

nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi I nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi Raymond A. NOE Çeviren Prof. Dr. Canan ÇET N I Raymond A. NOE, EMPLOYEE TRAINING & DEVELOPMENT, McGraw-Hill Irwin, Fourth Edition, 2008, kitab ndan tercüme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP I TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI Dr. Seyfi TOP II Yay n No : 2050 Hukuk Dizisi : 303 1. Bas fiubat 2009 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-998 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÜRET M YÖNET M. Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU. University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business

ÜRET M YÖNET M. Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU. University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business N N TEMEL KAVRAMLARI I Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business Geniflletilmifl ve Güncellefltirilmifl ONDÖRDÜNCÜ BASKI II Yay n No : 2066 flletme-ekonomi

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

M. Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh.

M. Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. I PROJE YÖNET M (Makaleler, Derlemeler, Örnek Olaylar) M. Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. STANBUL II Yay n No : 2479 flletme-ekonomi : 495 1. Bask - Eylül 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-500 - 3 Copyright

Detaylı

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

Tüketici Davran fllar

Tüketici Davran fllar A N A D O L U ÜN VERS TES YAYINLARI nsanl k yaflam ilk ça lardan bugüne dek üretim ve tüketim üzerine kurulmufltur. Do al kaynaklardan bafllayan üretim eylemi, giderek çeflitlenmifl ve geliflen üretim

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M

giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M I giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page II II giris bolumudeneme_2013.qxd:giris bolumu.qxd

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

TEMEL PAZARLAMA B LG S

TEMEL PAZARLAMA B LG S I TEMEL PZRLM B LG S Prof.Dr. hmet Hamdi SLMO LU P Z R L M B L E fi E N L E R P Z R L M F E L S E F E S PZRLM YÖNET M HEDEF PZR TY N TÜKET C DVRNIfiLRI BfiRILR BfiRISIZLIKLR PZRLR II Yay n No : 2147 flletme

Detaylı