ANTHONY PAGDEN: John Hopkins Üniversitesi nde Harry C. Black Tarih Profesörü dür. Yak n zamana kadar Cambridge Üniversitesi nde Modern Entelektüel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTHONY PAGDEN: John Hopkins Üniversitesi nde Harry C. Black Tarih Profesörü dür. Yak n zamana kadar Cambridge Üniversitesi nde Modern Entelektüel"

Transkript

1 ANTHONY PAGDEN: John Hopkins Üniversitesi nde Harry C. Black Tarih Profesörü dür. Yak n zamana kadar Cambridge Üniversitesi nde Modern Entelektüel Tarih dersleri verdi. Avrupa Üniversitesi Enstitüsü nde (Floransa), Harvard Üniversitesi nde, Princeton Yüksek Çal flmalar Enstitüsü UNED te (Madrid) ve Aarhus Avrupa Kültürel ncelemeler Merkezi nde (Danimarka) çeflitli görevler ald. Times Literary Supplement, The London Review of Books, The New Republic, The Los Angeles Times, The New York Times, Il Sole 24 Ore (Milan), El Mundo ( spanya), El Pais, ( spanya) ve La Nueva Provincia (Arjantin) dergilerinde sürekli yaz lar yay mlamaktad r. Kitaplar ndan baz lar flunlard r: Lords of all the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France Lords of all the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France (1995); La Ilustración y sus enemigos: dos ensayos sobre los origenes de la modernidad (2001); Law, Colonization, Legitimation and the European Background in The Cambridge History of American Law (Cambridge University Press, 2008) ve Worlds at War. The 2,500 year Struggle between East and West (Random House, 2008).

2 Ayr nt : 550 A r Kitaplar Dizisi: 25 Avrupa Fikri Anthony Pagden ngilizce den Çeviren Rahmi Ö dül & Mesut Varl k Yay ma Haz rlayan Mesut Varl k Düzelti Mehmet Celep Woodrow Wilson Center 2002 Bu kitab n Türkçe yay n haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak llüstrasyonu Sevinç Altan Kapak Düzeni Gökçe Alper Dizgi Esin Tapan Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Merkez Mah. Burcu Sok. 6/1 Kâ thane- stanbul Birinci Bas m 2010 Bask Adedi 2000 ISBN SERT F KA NO.: AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No.: 3 Eminönü - stanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) &

3 AVRUPA F KR Anthony Pagden

4 A IR K TAPLAR D Z S K TLE VE KT DAR Elias Canetti NSANLI IN MAHREM TAR H Theodore Zeldin RUJ LEKES Yirminci Yüzy l n Gizli Tarihi Greil Marcus B Z B Z YAPAN H KÂYELER Kendimizi Yaratma Üzerine Bir Deneme William Lowell Randall MARKS ZM, AHLÂK VE TOPLUMSAL ADALET R. G. Peffer MPARATORLUK Michael Hardt & Antonio Negri D S PL N Askeri taat Üretiminin Sosyolojisi ve Tarihi Ulrich Bröckling HEP YUVAYA DÖNMEK Ursula K. LeGuin AHLÂK PROTESTO SANATI Toplumsal Hareketlerde Kültür, Biyografi ve Yarat c l k James M. Jasper KAMUSAL NSANIN ÇÖKÜfiÜ Richard Sennett CAZ K TABI Ragtime dan Fusion ve Sonras na Joachim-Ernst Berendt KURTLARLA KOfiAN KADINLAR Vahfli Kad n Arketipine Dair Mit ve Öyküler Clarissa Pinkola Estés C NSELL N TAR H Michel Foucault SEKS SYANLARI Toplumsal Cinsiyet, Baflkald r ve Rock n roll Simon Reynolds & Joy Press SÜRÜDEN DEVLETE Toplumsal Ba Üzerine Psikanalitik Deneme Eugène Enriquez ÇOKLUK mparatorluk Ça nda Savafl ve Demokrasi Michael Hardt & Antonio Negri B R AHLÂK KURAMI Genel Etik & Bir Ahlâk Felsefesi & Bir Kiflilik Eti i Agnes Heller MUTFAK SAVAfiI Damak Zevkinin Jeopoliti i Christian Boudan KT SAD ADALET VE DEMOKRAS Rekabetten flbirli ine Robin Hahnel TAR H BOYUNCA KENT Kökenleri, Geçirdi i Dönüflümler ve Gelece i Lewis Mumford AÇIKLAMALI DÜZÜLKE Çok Boyutlu Bir Macera Edwin A. Abbott MET N ÇÖZÜMLEMELER Yasemin G. nceo lu - Nebahat A. Çomak Diflillik, Güzellik ve fiiddet Sarmal nda KADIN VE BEDEN Yasemin nceo lu - Altan Kar

5 Avrupa vatandafl Félix ve Sebastian a Anthony Pagden

6

7 çindekiler Teflekkür...11 Girifl / ANTHONY PAGDEN Avrupa: Bir K tay Kavramsallaflt rma/ ANTHONY PAGDEN Kendi Tarihleri çinde Baz Avrupalar/J. G. A. POCOCK Ortaça larda Avrupa / WILLIAM CHESTER JORDAN Cumhuriyetçi Ayna:Hollandal Avrupa Fikri/ HANS W. BLOM Napolyon mparatorlu u ve Uluslar n Avrupa s / BIANCAMARIA FONTANA Homo Politicus ve Homo Oeconomicus: Max Weber e Göre Avrupa Yurttafl /WILFRIED NIPPEL...150

8 7. Avrupa Benli i: Bir Tavr Yeniden Düflünmek/ MICHAEL HERZFELD Avrupa Ulusalc l ve Avrupa Birli i/ ARIANE CHEBEL D APPOLLONIA Kimlik ronilerinden roni Kimliklerine/ LUISA PASSERINI Müslümanlar ve Avrupa Kimli i: Avrupa slam Temsil Edebilir mi?/talal ASAD Birleflmeye Giden Uzun Yol: 1945 ten tibaren Avrupa Bütünleflmesine Hukukun Katk s /PHILIP RUTTLEY Avro, Ekonomik Federalizm ve Ulusal Egemenlik Meselesi / ELIE COHEN Kimlik Siyaseti ve Avrupa Bütünleflmesi: Almanya Örne i/ THOMAS RISSE VE DANIELA ENGELMANN-MARTIN spanya da Ulusalc l k: Convivencia Düzeni/ ANDRÉS DE BLAS GUERRERO Kantç Avrupa Fikri: Elefltirel ve Kozmopolit Perspektifler/ JAMES TULLY Yazarlar Hakk nda Dizin...395

9

10

11 TEfiEKKÜR Bu kitab n fikri, o dönem Woodrow Wilson Merkezi nde görev yapan James Morris in Avrupa fikri üzerine halka aç k ders serisinin ilkini vermem için bir davetinden kaynaklanmaktad r. J. G. A. Pocock un, James Tully nin ve Biancamaria Fontana n n bu kitaptaki bölümleri, bu seride verilen derslerden do du. James Morris e sadece bu kitab teflvik etti i için de il; bu kitab n içerik yap s n birçok kat l mc n n yer ald tart flmalar sayesinde flekillendiren ve yönlendiren bir konferans düzenlememi sa lad ve Merkez de evsahipli i yapt için teflekkür ederim. Konferans, Andrew W. Mellon Vakf n n ve Birleflik Devletler Federal Konferans Fonu nun cömert destekleri sayesinde gerçekleflti. Kitab n uzun ve ço u zaman zorlu oluflum sürecinde daimi araflt rma asistanl n üstlenen Susan Nugent e, sabr ve gayreti için Joe Brinley e, metnin yay ma haz rlanmas ndaki özenleri nedeniyle Patricia Katayama ve Barbara de Boinville ye minnettar m. Cambridge Üniversitesi Yay nlar ndan iki isimsiz okuyucu kitab n geliflmesini sa layan say s z öneride bulundu. Son olarak, dostlu u ve bana Avrupa daki küçük uluslar n varl n hat rlatt için José Maria Hernández e ve kitab n konusu yan nda baflka birçok konudaki görüfllerimi derinden etkileyen, say s z hatalar yapmaktan beni koruyan Giulia Sissa ya teflekkür etmek isterim. Anthony Pagden

12

13 Girifl ANTHONY PAGDEN Bugün, dünyan n eski bölgesel ve ulusal hudutlar giderek belirsizlefltikçe, ulusal ve ulusafl r kimlik aray fl da yo unlaflmaktad r. Talal Asad n 10. Bölüm de belirtti i gibi bu durum, giderek bulan klaflan bir dünyada bireye ait toplumsal konumlar n ve psikolojik bunal mlar n ürünü olan, oldukça yeni bir fenomendir. Önceleri kimlik endifleleri sadece, nispeten yeni kurulmufl devletlerin, özellikle Afrika ve Asya daki sözde yeni devletler in ve ABD gibi çok farkl yerlerden yo un göç alan bölgelerin bafl na musallat oluyordu. 1 Fakat Avrupa y oluflturan devletler güya, üyelerinin kendilerine kim olduklar na dair soru sorma zahmetine nadiren katland klar cinsten bir antikiteye ve tart flmas z bir kültürel homojenli e aitt. 2 Oysa Avrupa n n h zla yok olan hudutlar boyunca siyasal, ekonomik ya da kültürel gerekçeler yüzünden sürekli artan göçle birlikte yaflanan iki dünya savafl deneyimi, Avrupal lar üzerinde, kendi kimliklerine yönelik özgüvenlerinin, neredeyse temelsiz oldu una dair bir tedirginlik duygusu yaratm flt r. Bu kitap, siyasal ve kültürel bir egemenlik alan olarak Avrupa ya özgü kolektif bir düflünce say labilen bir fleyin belirleyici özelliklerinin antik dünyadan bafllay p günümüze dek izini sürmektedir. Elbette bu çizgisel bir tarih de ildir. Zaten bu tür bir çizgisel tarihi yazmak da mümkün de ildir. Amac m z daha çok, tüm kimlikleri yap land ran endifle ve kanaatleri, de iflen söylem pratiklerini ve farkl siyasal, kültürel ve ekonomik dilleri tespit etmektir. Bu kitaba katk da bulunan yazarlar, farkl disiplinleri tarihi, antropolojiyi, siyaset bilimini, huku- 1. Yeni devletler deki kimlik hakk nda bkz. Clifford Geertz, After the Revolution: The Fate of Nationalism in the New States The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), s Bkz. Thomas Risse ve Daniela Engelmann-Martin in bu kitaptaki bölümleri. 13

14 Avrupa Fikri ku temsil ediyor ve dolay s yla farkl entelektüel üsluplarda yaz yor. Baz lar (özellikle J. G. A. Pocock, Talal Asad ve James Tully) Avrupa ya, Avrupa n n d fl ndan bak yor ve onlar n bak fllar, gerek Avrupa n n bir zamanlar ne oldu u ve gerek flimdi neye dönüflüyor oldu u konusunda son derece elefltireldir. Di erleri (Ariane Chebel d Appollonia, Luisa Passerini, Thomas Risse ve Daniela Engelmann-Martin, Biancamaria Fontana) ise Avrupa n n geçmifline ait apaç k yükleri ve çeliflkileri kabul ederken, yeni ve daha mutlu bir Avrupa gelece inin tafl d imkânlar konusunda umut tafl yor; gene de meseleye ihtiyatla yaklafl yorlar. Bu kitap, Avrupa n n güncel ikilemlerine yönelik bir çözüm çabas sunmuyor. Kitab n amac daha çok, bir kaç on y ld r Avrupa n n içinde ve d fl nda sürüp gitmekte olan bir konuflmaya, yeni bir siyasal, kültürel ve toplumsal düzeni biçimlendirecek, potansiyel aç - dan hem heyecan verici hem tehdit edici bir konuflmaya; tarihsel bir ses katmakt r. ster bizzat Avrupa ya ait olal m, ister (bu kitaba katk da bulunan yazarlar n baz s gibi) Avrupa n n biçimlendirmesinde önemli bir rol oynam fl Bat dünyas n n baflka k s mlar na ait olal m, ço umuzun bu düzenle birlikte yaflamay ö renmesi gerekecek. Üstelik bu düzeni anlamaya bafllamam z n da tam zaman. Uzun zamandan beri Bat Avrupa içinde, ulus-devletin günlerinin say l oldu una yönelik direngen bir kuflku geliflti. Bu kuflku, hiç de ilse yak n gelecek aç s ndan büyük ölçüde bir yan lsamad r. Siyasal ve kurumsal aç dan devlet nihai bir baflvuru kayna olarak varl n sürdürüyor. Almanya n n birleflmesi s ras nda gösterilen genel coflkunun kan tlad gibi devlet, Avrupa n n en Avrupa-sever halklar ndan biri olan Almanlar aras nda bile halk n büyük sevgisini hâlâ uyand rabiliyor. 3 Do u SPD sinin * eski lideri ve sonradan Alman Parlamentosu nun meclis baflkan olan Wolfgang Thierse gibi Do u Alman siyasetçilerinin zihinlerinde, birleflme ile Avrupal laflma aras nda kopmaz bir ba mevcut olabiliyor. Ne var ki tutumunda tamamen tutarl oldu u takdirde, Thierse in gelecekteki Avrupa Birleflik Devletleri ne yönelik vizyonu, her devletin, büyük ölçüde ulus olarak eski kimli ini koruyaca n hesaba katmak zorundad r. 4 Ulus-devlet henüz tarihe kar flmasa bile, art k Avrupa Birli i ni 3. Andrés de Blas Guerrero, bu noktay bize 14. Bölüm de hat rlat yor. * SPD-Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Alman Sosyal Demokrat Partisi (Not: Kitap boyunca, aksi belirtilmedi i sürece * fleklindeki bütün dipnotlar yay ma haz rlayana aittir.) 4. Risse ve Engelmann-Martin kendi bölümlerinde, Avrupa Birleflik Devletleri, güçlü bir merkezi hükümete sahip üniter bir devlet olarak de il; aksine ay rt edici flekilde federalist bir düzen olarak görülüyor. Paris ve Beflinci Cumhuriyet de il, Bonn Cumhuriyeti model al nm flt r diye yaz yorlar. 14

15 Girifl oluflturan yap n n içindeki fiili iktidarlar hat r say l r ölçüde afl nd r lm flt r. Philip Ruttley in, 1945 sonras ndaki birleflme sürecine dair makalesinde (11. Bölüm) belirtti i üzere, Avrupa Birli i ne kuflkuyla yaklaflanlar n [ euroskeptics ] yo un flekilde yak nd klar gibi, Avrupa Birli i kurumlar, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Adalet Divan, yerel meclislerin ve ulusal adliyelerin yetkisini büyük ölçüde azalt yor. 5 Avrupa n n yan s ra küreselleflme de, devlete ait eski gayri resmi otoritenin büyük k sm n özel ve mecburen çokuluslu kurumlara devrederek devletin iflleyifl kapasitesini küçültmüfltür. Tüm bunlar yeterince aç k. Bu süreci dehfletle ya da keyifle izlemeniz, birtak m siyasal ve kültürel çitlerin hangi taraf nda oturdu unuza ba l. Art k kal c laflan bu siyasal ve toplumsal kurumun ard ndan gelecek olan n, bir mega-devlet mi, küçük devletlerden oluflan bir federasyon mu, yoksa salt siyasal bir flirket mi olaca konusunda sadece Avrupal lar n de il; tüm insanlar n benzer endifleleri paylaflmalar gerekiyor. De iflmekte olan bu siyasal peyzaj n ortas nda yer alan Avrupa halklar n n ço u, çok genifl kapsaml ve muazzam bir siyasal, ekonomik ve kültürel deneyin kat l mc lar d r. Ortaya ç kacak sonuca dair kimsenin net bir fikri mevcut de il. Ne var ki Thomas Risse ve Daniela Engelmann-Martin in vurgulad gibi bu sonuç, eski halklar s ralamas n n eninde sonunda yerini alabilecek bir düzenin, daha yeni ve daha iyi bir siyasal düzenin imgesine ba l olacakt r. Asl nda baflar l olursa, bu imgeye ba l olmak zorunda. Bu s ralama, Viyana Kongresi ne dek geri gidiyor ve Biancamaria Fontana n n 5. Bölüm de Napolyon Savafllar miras n tart fl rken ileri sürdü ü gibi, birleflik bir Avrupa yaratma çabas n zora sokan, bir sürü uzaklaflmalar ve ayk r l klar için ortam haz rl yor. Pek çok insan, Avrupa da on alt nc ve on yedinci yüzy ldaki mezhep mücadeleleri taraf ndan çok daha erken bir tarihte tesis edilmifl baz bölünmelerin; Protestanlar ile Katolikler aras ndaki, sanayileflmifl, kapitalist ve bask n flekilde cumhuriyetçi bir Kuzey ile büyük ölçüde tar msal, tam olarak monarflik olmasa da yar feodal ve eninde sonunda gerici bir Güney aras ndaki bölünmelerin, tarihe kar flt n ve onlar n yerine Avrupal olmak anlam na gelen yeni bir düflüncenin yavafl ve belli belirsiz bir flekilde ortaya ç kt n da fark edecektir. Bizatihi bir Avrupa kimli inden söz etmenin yararl olabilece i düflüncesi, bir endifle kayna na dönüflmüfltür; bu fikirden en çok nefret edenler bile tepkisel olsa da bundan söz ediyor. 5. Bkz. William Wallace, Rescue or Retreat? The Nation State in Western Europe, , The Question of Europe (Der. Peter Gowan ve Perry Anderson, Londra-New York: Verso, 1997), s

16 Avrupa Fikri Hükümet En az ndan.ö. dördüncü yüzy ldan beri orada yaflayanlar, Avrupa denilen bir yerin mevcut oldu unu biliyordu. lk önceleri Avrupa ne oldu undan daha çok ne olmad na göre ay rt edilen mu lâk bir co rafi bölgeye iflaret ediyordu. Fakat zamanla bu fark duygusu, dünyan n di er bölgelerinden farkl olma düflüncesi, daha da belirgin hâle geldi. Birçok bak mdan zaman içinde sabit kalan bu fark n bir özelli i, Avrupal lar n her zaman kabaca ayn siyasal hedefleri kovalad klar inan fl - d r. K tan n farkl halklar taraf ndan benimsenen yönetim biçimleri elbette büyük oranda farkl l k gösteriyordu. Fakat yönetimlerin tümü, ayn fikri paylaflm fllard r: Bireysel tercih özgürlü ü ve bu bireysel tercih özgürlü ünün evrensel hukuk sistemiyle korunmas, Yunanlar n iyi yaflam olarak tan mlad klar fleyin gerekli kofluluydu..s. birinci yüzy lda yaflam fl Yunan co rafyac Strabon dan tutun da on sekizinci yüzy lda yaflam fl Montesquieu ye kadar uzanan, Avrupa ya özgü kimli e dair gözlemde bulunanlar, tüm Avrupa toplumlar n n ya da en az ndan J. G. A. Pocock un kendi ço ulcu Avrupa görüflünde hakl olarak srar etti i gibi tüm H ristiyan Latin Bat toplumlar n n belirleyici özelli i olarak özgürlük kavram n n üzerinde durmufllard r. 6 Bu özgürlük inan - fl, Antik Yunan dan kökenlenen cumhuriyetçi ve demokratik geleneklerle çok yak ndan iliflkiliydi. Machiavelli, Avrupa da birtak m krall klar mevcut olmas na ra men, çok say da da cumhuriyet varolmufltur diye iddia ediyordu. Buna karfl n Asya ve Afrika halklar yaln zca prenslikler alt nda yaflam flt r. Machiavelli, cumhuriyetçi gelene in halen talya içinde nüfuzlu bir kuvvet oldu u on beflinci yüzy l n sonunda bile afl r derecede iyimserli e kap l yordu. Oysa tarihinin büyük k sm nda ço unlu u hükümdarlar taraf ndan yönetilse bile, Avrupa genellikle iki temel ilkeyi benimsemifltir: Birincisi, hükümdarl a tabi olanlar n, hükümdar n kiflisel mülkiyeti de il, özgür kifliler olmas ; ikincisi, ç kard klar yasalar n, sadece kendi iradelerinin d flavurumu olabilmesine ra men, tüm hükümdarlar n yine de daha yüksek bir hukuk düzeni taraf ndan s n rland r lmas. Bu hukuk düzeninin, ço unlu- un yasama iradesine dayanmak yerine, Tanr dan elde edildi ine ve do ada içkin oldu una inan ld ve bu nedenden ötürü son derece yumuflak bafll oldu u da do rudur. Halbuki do al ve ilahi yasan n, en kudretli hükümdar n bile eriflemedi i en yüksek nihai mahkemeyi oluflturmas nedeniyle, krallar n iktidar n da k s tl yordu. Sonunda bu iki 6. Bu nokta hakk nda bkz. benim yazd m bölüm ve Biancamaria Fontana n n bölümü. 16

JACK GOODY 27 Temmuz 1919 tarihinde, Britanya da, St Albans, Velwyn Garden City de do an sosyal antropolog Sir John (Jack) Rankine Goody, Cambridge

JACK GOODY 27 Temmuz 1919 tarihinde, Britanya da, St Albans, Velwyn Garden City de do an sosyal antropolog Sir John (Jack) Rankine Goody, Cambridge JACK GOODY 27 Temmuz 1919 tarihinde, Britanya da, St Albans, Velwyn Garden City de do an sosyal antropolog Sir John (Jack) Rankine Goody, Cambridge Üniversitesi nin önde gelen hocalar ndan biridir ve British

Detaylı

Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen,

Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, ULRICH BRÖCKLING 1959 da Paderborn da do du. 1979-1984 aras nda bedensel ve zihinsel engellilere yönelik pedagoji ö renimi gördü. 1985-1991 aras nda, Freiburg Üniversitesi nde sosyoloji, tarih ve felsefe

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

AĞIR KİTAPLAR DİZİSİ. KİTLE VE İKTİDAR Elias Canetti. SÜRÜDEN DEVLETE Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme Eugène Enriquez

AĞIR KİTAPLAR DİZİSİ. KİTLE VE İKTİDAR Elias Canetti. SÜRÜDEN DEVLETE Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme Eugène Enriquez KÜRESEL DÜNYA AĞIR KİTAPLAR DİZİSİ KİTLE VE İKTİDAR Elias Canetti İNSANLIĞIN MAHREM TARİHİ Theodore Zeldin RUJ LEKESİ Yirminci Yüzyılın Gizli Tarihi Greil Marcus BİZİ BİZ YAPAN HİKÂYELER Kendimizi Yaratma

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

TÜRK YE DE AZINLIKLAR:

TÜRK YE DE AZINLIKLAR: TÜRK YE DE AZINLIKLAR: KAVRAMLAR, LOZAN, Ç MEVZUAT, ÇT HAT, UYGULAMA BASKIN ORAN *Bu çal flman n gerçekleflmesine katk da bulunan Aç k Toplum Enstitüsü ne teflekkür ederiz. BASKIN ORAN TÜRK YE DE AZINLIKLAR:

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS OCAK-HAZ RAN 2012 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER G LBERT ACHCAR, Barbarl klar Çat flmas [çeviren Atefl Uslu] ( stanbul: thaki Yay nlar, 2012), 200 ss. ISBN

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Frederich Jameson, Micheal Hardt ve Antonio Negri nin

Frederich Jameson, Micheal Hardt ve Antonio Negri nin Praksis 11 Sayfa: 97-123 Almanya da mparatorluk Tart flmalar : Bayat bir Teori Kokteylinden Tad nca... Emre Arslan Frederich Jameson, Micheal Hardt ve Antonio Negri nin (HN) 2000 y l nda piyasaya ç kan

Detaylı

Medyaya Karşı. George Gerbner. Derleyen: Michael Morgan

Medyaya Karşı. George Gerbner. Derleyen: Michael Morgan Medyaya Karşı George Gerbner Derleyen: Michael Morgan Ayrıntı: 763 Ağır Kitaplar: 34 Medyaya Karşı George Gerbner Kitabın Özgün Adı Against the Mainstream İngilizce den Çevirenler Güneş Ayas & Veysel Batmaz

Detaylı

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2312 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1309 TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI Yazarlar Prof.Dr. Fatmagül BERKTAY (Ünite 1) Prof.Dr. Y ld z ECEV T (Ünite 2) Prof.Dr. Ayfle

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi

Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi Praksis 9 Sayfa: 17-54 Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi Demet Dinler Girifl Türkiye de yaflanan siyasi, ekonomik ve toplumsal problemleri Osmanl dan miras ald m z güçlü devlet gelene

Detaylı

Kapitalizmin, kaç n lmaz çöküflü hakk nda hem sa c -

Kapitalizmin, kaç n lmaz çöküflü hakk nda hem sa c - Praksis 11 Sayfa: 23-48 Yeni Emperyalizm: Mülksüzleflme Yoluyla Birikim 1 David Harvey 2 Çeviren: Evren Mehmet Dinçer Kapitalizmin, kaç n lmaz çöküflü hakk nda hem sa c - lar n hem de solcular n yapt korkunç

Detaylı

Türkiye - AB - ABD Üçgeninde Türkiye nin NAFTA Seçene i: Gerçekçi Bir Alternatif mi?

Türkiye - AB - ABD Üçgeninde Türkiye nin NAFTA Seçene i: Gerçekçi Bir Alternatif mi? Türkiye - AB - ABD Üçgeninde Türkiye nin NAFTA Seçene i: Gerçekçi Bir Alternatif mi? Özet Yaklafl k elli y ld r devam eden Türkiye nin AB ye tam üyelik maceras n n Türkiye aç s ndan bir türlü olumlu sonuçlanmamas

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) Editörler Emekli Büyükelçi Temel SK T Yrd.Doç.Dr. Betül YÜCE DURAL

Detaylı

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

Detaylı

Hiper Rekabet Stratejileri

Hiper Rekabet Stratejileri Hiper Rekabet Stratejileri Dr. Zeynel fien - fiükrullah DOLU MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE 45 Y Ö N E T M K T A P L I I : 3 Yay nlar : 45 Yönetim Kitapl : 3 ISBN 975-7215-46-5 Ç N D E K L E R 2004,

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME

DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME 24 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 25 DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME Turgut Tarhanl 1 Girifl Türkiye deki ders kitaplar n n, farkl ders alanlar

Detaylı

KADIN ODAKLI HABERC L K

KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K Haz rlayan: SEVDA ALANKUfi IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

ZEEV STERNHELL 1935 yılında Polonya da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğan Zeev Sternhell küçük yaşta babasını kaybetmiş, annesini ve ablasını da

ZEEV STERNHELL 1935 yılında Polonya da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğan Zeev Sternhell küçük yaşta babasını kaybetmiş, annesini ve ablasını da ZEEV STERNHELL 1935 yılında Polonya da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğan Zeev Sternhell küçük yaşta babasını kaybetmiş, annesini ve ablasını da Naziler öldürmüştür. Savaş yıllarını bir subayın yardımıyla

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı