EYÜP KENTSEL TAR H NDE OSMANLI ÖNCES DÖNEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP KENTSEL TAR H NDE OSMANLI ÖNCES DÖNEM"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP KENTSEL TAR H NDE OSMANLI ÖNCES DÖNEM Z YRD. DOÇ. DR. NURAY ÖZASLAN 1964 y l nda stanbul da do du y l nda Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde mimarl k ö renimine bafllad y l nda Yüksek Mimar olarak mezuniyet y l nda Milli E itim Bakanl n n adaylar n s navla belirledi i, master ve toktora ö renimi için Yurtd fl Ö renim Bursu ile Ortado u Teknik Üniversitesi ve ngiltere de ngilizce e itimi.1990 y l nda ngiltere, Londra Üniversitesi, Üniversity College London, Bartlett Schol of Architecture and Planning de master ö renimi. Ayn üniversiteden MSc in Architecture (Master) derecesi ile mezuniyet y l nda York Üniversitesi, Instute of Advanced Architectural Studies de doktora ö renimine bafllang ç ayn üniversiteden Dphil (Doktora) derecesi ile mezuniyet y l nda Mimarl k Tarihi Anabilimdal Baflkan. 452

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Girifl Kent yaln zca kurumsal, ekonomik veya politik bir olgu de il ayn zamanda tarihsel geliflim süreci içinde oluflan, her hali yeni bir bafllang ç olarak kendi son haline ulaflmaya çal flan bir mimari fenomendir. Bu büyüme genifl anlamda toplumun sosyal-ekonomik, kültürel koflul ve ba lam n n bir sonucu olarak baz ilkelere göre gerçekleflir. Bu ba lam n önerdi i mekansal oluflum kentin hem co rafi hem de tarihsel olarak bulundu u yer in bir sonucu olarak ortaya ç kar. Bunun maddi bir yap biçiminde ortaya ç kmas ise onu üreten toplumun mimari kültürü arac l ile gerçekleflir. Dolay s yla her kent genel bir modele indirgenemeyecek, özel bir mimarl k ve kentsel tarihe sahiptir. Her kentin gelece ini belirleyecek olan müdahale yada öneriler o kentin özgün mekansal biçimlenme geçmiflini göz önüne almal d r. Geçmifle karfl tak n - lan modern tav r pek çok tarihsel kentte ikili e yol açm fl ve kentin bütünlü- ünü yitirmesi ile sonuçlanm flt r. Geliflmekte olan ülkelerde abart l sonuçlar ile kentlerin modernleflme süreci yaln zca hava kirlili i yada trafik gibi sonuçlara de il ayr ca kentin mimarisinin ve mekansal niteli inin yozlaflmas - na ve giderekte yitirilmesine yol açm flt r. Modern bir sorun olarak karfl m za ç kan tarihsel kentlerin gelece i konusunda koruma veya yenileme gibi tüm müdahalelerden önce kentin tarihsel ve mekansal analizi gerekli ilk ad md r. stanbul tarihsel önemi, muhteflem mimari de erleri ve günümüzdeki korkutucu problemleri ile ça dafl çeliflkinin apaç k bir örne idir. Ancak bizim odak noktam z stanbul un hem içinde hem d fl nda konumuyla, ço unlu unu Osmanl döneminden kalma kamusal binalar n oluflturdu u çekirde i ile kentsel imgesini her fleye ra men günümüze kadar koruyabilmifl olan Eyüp Sultan d r. Eyüp ün gelece ini belirleyecek müdahalelerin mimari dili iflte bu her 453 fleye ra men varl n koruyabilmifl imgenin ve bu imgeyi sa layan mimari ö elerin tarihsel ve mimari analizinden ç kacak sonuçlara uymal d r. Böylece kentlerin mimari ve mekansal gelece- inde en önemli belirleyenlerden biri kentin kendi mimarisi olacakt r. Bunun içinde ilk aflama Eyüp ün çok da ayd nlanmam fl kentsel tarihinin incelenmesidir. Eyüp ün birazda stanbul un sur d - fl nda olmas nedeniyle kentsel tarihi ile ilgili kaynaklar ve araflt rmalar k s tl d r. Bu bildiri kapsam nda eldeki kaynaklar n de erlendirilmesi ile hakk nda en az ve genellikle eksik yada yanl fl bilgi sahibi oldu umuz Bizans dönemi (Arseven 1989, Haskan 1993) ayd nlat lmaya çal fl lacakt r. Osmanl Öncesinde Eyüp fiehrin uygun topo rafik yap, iklim, suya ulafl m kolayl ve verimli topraklar gibi olumlu çevresel koflullara sahip olmas yaflanabilir bir fiziksel ortam sa lar ki bu tarih öncesi dönemden beri insanlar n yerleflmesi ve yaflamas n mümkün k lar (Özdo an 1992). Ka thane ve Alibey derelerinin birleflti i yerde s n rl say da yap lm fl olan arkeolojik kaz lar M.Ö. 2. Yüzy ldan kalan baz yap lara iflaret eder. Bizansl Dionisios bu derelerin birleflti i yerde yap lm fl Semestra Suna çevresinde bir yerleflmeden söz eder (Eyice 1975: 263) 1544 den 1550 ye kadar kentte bulunan Gilles (1988: 194) Bizansl Dionisios u referans göstererek, Haliç in eski ça larda temiz sular, yeflil tepeleri ve koylar ile güzel bir yer oldu unu belirtir. Deniz ve rüzgar n fliddetine karfl korunakl do al bir limand r. Bölgenin Bizans dönemine ait (M.Ö. 4. YY. 1453) aç k bir tasvirini elde etmek ise oldukça güçtür. Burada ulafl labilen tarihsel veriler fl nda bölgenin Osmanl yerlefliminden önceki halini anlamaya çal flaca z. lk olarak, Eyüp ile iliflkilendirilen di er yerler in-

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 1: C. Weigel in 1720 tarihli plan nda stanbul un mparator II. Theodosius Dönemindeki ( ) bölgeleri. 14. Bölge Blakerna (Ayvansaray) d r. Kayra, C stanbul: Mekanlar ve Zamanlar. stanbul. Ak Yay nlar. Harita 2, Sayfa celenmelidir. Bunlar: Eyüp e fiziksel yak nl nedeniyle Blakerna ve yeri Eyüp le kar flt r lan St. Mamas d r. Suriçi Istanbul unun kuzeyinde ve Haliç k - y s nda yer alan Blakerna n n (bugünkü Ayvansaray) kurulufl tarihi tam olarak bilinmiyor. Kuruluflu hakk nda baz önemli bilgiler Stratos un(1968: 393) anlat lar nda vard r. Marcian ve Pulcheria (M.S ) Blakerna daki Azize Meryem kilisesinin yak n nda bir ev infla ettirirler. Daha sonra buna bir saray eklenir. Van Millingen (1899: ) bu bölgenin di er imparatorlar taraf ndan yap lan binalarla geniflledi ini ve özellikle 12. Yüzy ldan 15. yüzy la kadar Bizans imparatorlar n n sürekli ve birincil ikametgah oldu unu bildirir. Saray n önemi daha çok buradaki kutsal Theotkos türbesinden gelir. Prokopios un bildirdi ine göre burada ayr ca Priskos ve Nikolos adlar na adanan an tsal bir kilise daha vard r( Procopius 1940). Eyice (1975: 266) Haliç köprüsü inflas s ras nda bulunan baz arkeolojik kal nt lar n bu kiliseye ait oldu- unu iddia eder. 4. Yüzy lda imparator Konstantine kentin yönetimini 14 bölgeye ay rd - nda, bunlardan biride Blakerna dir (Res.1). Bizansl tarihçi Notitia (Mango 1986:1) 14. Bölgenin, 6. tepede, kendi surlar ile çevrili, flehirden biraz uzak, tepelik bir alanda ve denize yak n bir konumda olup kendisinin küçük bir kente benzedi ini söyler. Prokopios kentin surlar n n d fl nda yer alan Blakerna da, surlar n önünde Büyük Justinian n Azize Meryem kilisesi yapt rd - n bildirir (Gilles 1988: 185). Bahsi geçen ilk kaynak bölgenin eski zamanlardan kalan ve surlarla çevrili bir alan oldu una iflaret ederken di eri bu ad n daha genifl bir alan için geçerli oldu una iflaret eder. Van Millingen, M.S. 626 da Avarlar n kenti kuflatmas s ras nda kentin d fl nda ve çevresindeki banliyölere yönelik y k c sald r lar s -

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I 455 ras nda surlar n d fl nda oldu u bildirilen Azize Meryem, Aziz Kosmas ve Damian ile Aziz Nikolas adlar na adanm fl kiliselerede sald r ld ndan ancak Blaknerna n n surlar içinde yer alan binalara örne in saray a yöneltilmifl bir sald r dan söz etmemektedir. Van Millingen (1899: ) bu veriler fl nda 6.tepenin zaten surlarla çevrili oldu- u için mparator Theodosius II un kentin s n rlar n geniflletmek için infla etti i bügün halen yerinde olan surlar bu surlarla birlefltirdi ini iddia eder. Notitia daha 5.Yüzy lda Blakherna n n tercih edilen bir dinlenme yeri oldu unu söyler. Blakherna daki saray n önündeki surlar Manuel Komnenos ( ) taraf ndan yeniden yapt r lm flt. 13. Yüzy lda 14. bölgenin örne in Sykae (Galata) ile k yasland nda 431 lüks konut, iki e lence yeri, iki büyük portiko ve befl adet hamam ile çok daha geliflmifl oldu unu anl yoruz (Mango 1986:5) Ancak Blakerna içinde Eyüp ünde (Kosmodion) oldu u daha genifl bir alana iflaret ediyor olabilir. Örne in tarihçi Pashale (Chronicon Pashale 1989: 165) Konstantinopolis in M.S da Avarlar taraf ndan kuflat lmas s ras nda Blakerna da ve sur d fl nda oldu u belirtilen Aziz Kosmas ve Damian kilisesine girdi ini ve yak p ya malad klar n bildirir. Dolay s yla Blakerna n n bugünkü Ayvansaray ve Eyüp ü kapsayarak 14.bölgeyi oluflturdu unu söyleyebiliriz. Ancak bütün bu varsay mlar bu alan n tarihsel topografyas n aç klayacak ayr nt l veriler ve arkeolojik kaz lar fl nda araflt r lmaya devam edilmelidir. Eyüp ün bulundu u alan ayr ca Blakerna ve Aziz Kosmas ve Damian n kiliselerininde içinde oldu u ileri sürülen St Mamas banliyösü ve manast r ile iliflkilendirilir (Van Millingen 1899: 89-90). Ancak St. Mamas n ayn zamanda bugünkü Befliktafl ta oldu u iddia edilir (Vasiliev 1946). Bu iki çeliflkili ifadenin ayd nlat lmas zorunludur. çinde bir saray, bir kilise, ve bir imparatorluk hipodromu bulunan St. Mamas n yeri Yunan kaynaklar nda aç k de ildir. Yeri di er baflka yerler ile iliflkili olarak an lm flt r, Blachernae, Propontis, Euxine gibi. Ancak S. J. Pargoire nin detayl çal flmas onun yerini netlefltirir: Buna göre St. Mamas banliyösü bo az n Avrupa yakas nda ve bugünkü Befliktafl tad r. Bu idday destekleyen baflka kaynaklarda vard r. Bunlardan biri 10.Yüzy l n bafl nda Bizans imparatorlu u ile Ruslar aras nda imzalanan bir anlaflmad r. Buna göre, Konstantinopolis e ticaret için gelen Ruslar vergiden muaf tutulacaklar ve St. Mamas da ikamet edebileceklerdir (Toynbee 1973: 62). Vasiliev (1946: 233) bu bilgiyi destekler ve Rus tüccarlar n ve gezginlerin konaklad klar yer olan St. Mamas n Üsküdar n karfl s nda bugünkü Befliktafl ta oldu unu ifade eder. Görülebilir ki Rus tüccarlar Bo az n k y lar nda Haliç in k y lar ndan çok daha uygun bir biçimde konaklayabileceklerdir. Bu Ruslar için uygun oldu u kadar Bizans imparatorlu u içinde daha güvenli ve uygun olacakt r. Bütün bunlar St. Mamas n Eyüp te de il Befliktafl ta oldu unu göstermektedir. Bundan sonraki araflt rma Eyüp ün Osmanl öncesi döneminin incelenmesi olmal d r. En erken bilgiler Theodosius II un arkadafl Paulinus taraf ndan Aziz Kosmas ve Damian adlar na yapt r lm fl bir kilisenin varl na iflaret eder (Van Millingen 1899: 170). Bu flifa veren hekim azizlere atfedilen mucizeler 6.yüzy ldan 11.yüzy la kadar uzun bir süreyi kapsar. Manast r büyük olas l kla 5. Yüzy l n ikinci yar s nda yap ld ve daha 6. Yüzy lda yurt ve hamam olan popüler bir flifa arama yeri oldu (Mango 1986). Modern terimle bunlar t bbi misyonerlerdir. Azizlerin türbesini içeren manast r kent s n rlar içindedir, tüm zaman n orada geçiren rahipler ve

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 2: (Ayvansaray) ve Kosmodion (Eyüp) un arkeolojik ve topo rafik haritas. Archaeologic and Topographic Map of Istanbul during the Medieval Age stanbul. Emel Bas mevi. yard mc lar taraf ndan yönetilir. yilefltirme umudu vadeden bu kutsal yer çok uzaklardan ziyaretçileri ve hac lar çekecek kadar ünlü ve önemlidir (Seiber 1977: 5). Bizans a özgü olan kent azizlerinin bulunduklar kenti koruyan ve gözeten bir ifllevleri olup kentsel yaflam n süreklili i için varl klar gerekli birer odak noktas d r. Bu nedenle de kaderleri bulunduklar kent ile iç içedir. 626 daki Avar kuflatmas s ras nda y k - lan manast r 10. Yüzy lda Michael IV ( ) taraf ndan çeflitli eklemelerle daha genifl bir biçimde ve binay bir duvarla çevreleyerek yeniden infla edilmifl ve 15. Yüzy la kadar tümü de ilse de baz bölümleri varl n sürdürebilmifltir (Mango 1986). Aziz Kosmas ve Damian manast r - n n yeri tarihi kaynaklarda aç k de ildir. Yeri hakk ndaki en erken yegane kaynak Büyük Justinian n 6. Yüzy lda kent valisi olan Prokopius un (1940: 63) tarifidir. Buna göre koyun uzak köflesinde, dik bir tepenin üzerinde eski zamanlar n iki Azizi Kosmas ve Damian a adanm fl bir kutsal yer vard r. mparator çok hasta iken bu azizlerin mucizevi yard m ile hayata döner ve minnettarl n n karfl l olarak böyle güç- 456

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I lü azizlerin an s na yak flmad n düflündü ü önceki binay de ifltirir. Kiliseyi güzellefltirir ve geniflletir. Böylece insanlar hasta ve umutsuz olduklar nda kay klar na biner ve tek umuda do ru kürek çekerlerdi. K y ya ayak bast klar nda "...hemen karfl lar nda akropolisin üzerindeymifl gibi yer alan kutsal yeri görürler" (Procopious 1940: 63). Bu ifadeden anlafl laca gibi manast r akropolis izlenimi verecek dik bir tepededir. Bu tarif bizi Manast r n bugünkü Eyüp caminin hemen arkas nda yer alan dik yamac n üzerinde oldu unu düflünmemizi sa lar (Res.2). Di er kaynaklarda incelendi inde bu kutsal yerin Eyüp teki en önemli yap olarak karfl m za ç kt n görüyoruz. Fakat yaklafl k yeri konusunda elimizde yeterli olmasa da bilgi olmas na ra men boyutlar, biçimi yada tam yeri konusunda bilgilerimiz yok denecek kadar azd r. Aziz Kosmas ve Damian n manast r ile ilgili ilk bilgilerden biri unutulmaz Avar kuflatmas (626) s ras ndad r. 7. Yüzy ldan tarihçi Paschale kuflatma s ras nda Avarlar n Silivri ve Terkos aras ndaki Uzun Duvar afl p hücum etti i kentin d fl nda, Alt n Kap ya kadar olan alanda bulduklar her fleyi ve herkesi ya malad klar n ifade eder. Bu arada surlar n d fl nda, Blakherna daki Aziz Kosmas ve Damian Kilisesi ile Aziz Nikolas kilisesini de yak p ya malarlar.(chronicon Paschale 1989: ). Manast r hakk nda bir di er önemli bilgi Konstantinople nin 813 de Krum komutas ndaki Bulgar iflgali s ras nda verilir. Tarihçi Theophanes (1883: 503) mparator Leo V ( ) nun Krum ile Haliç k y s ndaki Blakerna yak nlar nda, surlar n d fl nda baflbafla buluflmay önerdi ini bildirir. Buluflma s ras nda Bizansl delege Krum un yüzüne vurur. Bunun üzerine Krum surlar n d fl nda, Hebdomon dan (Bak rköy) Pera ya (Beyo lu) oradan da Bo az n uzak k y lar na kadar olan her fleyi; saraylar, kiliseleri, evleri, insanlar ve hayvan sürülerini sistematik bir biçimde yak p y kar (Jenkins 1966: 131). Yine kentliler üzerinde derin bir etki b rakan 860 daki Rus kuflatmas s ras nda kent sar l r ve askerler kara surlar boyunca yay l rlar. Ruslar da Konstantinopolis in çevresi ve savunmas z banliyölerine yerleflim, insan, sürü, yafll, çocuk diye ay rmadan ac mas z sald r - lar düzenlerler. (Vasiliev 1946: 132). Çok aç kt r ki Konstantinople tarih boyunca çeflitli uluslar n ele geçirmeyi amaçlad klar bir kent olmufl dolay s yla kentin ve civar n n savunmas her zaman önemli olmufltur. Bu yüzden mparator Anastasius I ( ) baflkentin güvenli ini artt rmak ve büyük olas l kla da s k aral klarla gerçekleflen sald r ve kuflatmalara karfl çevredeki banliyöleri korumak için uzun bir savunma duvar yapt r r. Bu duvar Marmara Denizi ile Karadeniz aras nda yar madan n boyunun en genifl yerlerinden geçer (Silivri ve Terkos aras nda) (Toynbee 1973: 217). Ancak surlar savunma için asker sa lanmas ve duvarlar n bak m gibi sorunlar nedeniyle amac na hizmet edemez. Dolay s yla Avarlar n 626 daki sald r s s ras nda yüklenilmifl ve girilmifltir bile (Chronicon Paschale 1989: 165). Sonuç olarak, Konstinople nin banliyölerinin korunmas nda baflar s z kal nd ve bunlar n dolay s yla y k m ve ya maya aç k hale geldi i söylenebilir. Bu durum çok büyük bir olas l kla Eyüp bölgesinde varolabilecek bir yerleflim yada bina içinde ayn d r. Öte yandan, baz tarihsel veriler Eyüp ün bulundu u topografyan n kamp yapmaya elverflli oluflu, kent duvarlar n n hemen yak n nda ve içinde kale gibi bir bina ki bu büyük olas l kla Aziz Kosmas ve Damian manast r d r, olmas nedenleriyle sald rganlar için uygun bir kamp alan sa lad n gösteriyor. Örne in, tarihçi Paschale bu manast r n Avarlar n 626 kuflatmas s ras nda ilk önce al nd n ve üs olarak 457

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A kullan ld n daha sonra yak ld n bildiriyor (Chronicon Paschale 1989). 822 deki sivil savafl s ras nda (Van Millingen 1899: 170) ve 1097 de Birinci Haçl Seferleri s ras nda (Villehardouin 1938: 165) üs olarak kullan ld n biliyoruz. Van Millingen (1899:171) Haçl lar n Kosmodion un tepelerinde ve düzlüklerinde, 1097 de kamp yapt - n bu s rada bir gurup Haçl askerin esir düflen komutanlar n kurtarmak için kamptan ç k p ve Blakerna n n kap lar n atefle verdiklerini bildirir. Manast r hakk nda yeri ile ilgili di- er önemli bilgi 1204 deki Dördüncü Haçl Seferleri s ras ndad r. Villehardouin (1938: 165) haçl lar n Ka thane deresinin üzerindeki köprüden geçip 1097 deki Haçl Kuflatmas nda Bohemond taraf ndan kullan lan ve sonra Bohemond fiatosu yada Kalesi diye isimlendirilen bir yap da kamp kurduklar n bildirir. Bu yap n n ve yerinin tarifi Kosmas ve Damian manast r n yerinin tarifi ile çak fl r. Ayr ca kamp n yerinin tarifi söz konusu yerin bugünkü topografik tan m ile de örtüflür. Buna göre Haçl lar kuzey do uda denizle çevrili (Haliç) ve güney bat da ise güneyde kentin surlar na dayanan düz bir alan ile çevrili bir tepede kamp kurmufllard r (Villehardouin 1938: 165). Bu tarife göre kamp n konumland yer büyük olas l kla bugünkü Eyüp caminin hemen arkas nda yükselen tepedir. Haçl lar n liderlerinden biri olan Odon de Denil in bu tepenin üzerinden kente ve limana hakim denize, yeflilliklere ve kente bakan, kentlilere keyif veren muhteflem bir görünüm oldu- unu bildirir (Bradford 1967: 82). Bugünkü Piyer Loti kahvesinin yerinden seyyahlar n izlenimlerinden ö rendi imiz kadar yla Osmanl döneminde de muhteflem bir siluet oldu unu ayn görünümün benzer ihtiflam ile olmasa da günümüzde de varoldu unu söyleyebiliriz. Ancak mparator Adronicus II Palaeologus ( ) önce askeri yard m sa lamak amac yla 1303 de Konstantinopolis e davet etti i sonrada birbirlerine düflman olduklar Katalanlar n ya ma ve sald r lar n önleyebilmek için Silivri ve kara surlar aras ndaki bölgenin boflalt lmas n, ekinlerin tahrip edilmesini emreder. Bunun sonucu olarak kentin çevresindeki banliyölerde yaflayanlar baflkente ak n eder ve banliyöler neredeyse tamamen boflal r (Nicol 1972: 14-41). Tarihçi Pachymeres bu s rada mparatorun Katalanlar taraf ndan kullan lma ihtimalini düflünerek kalenin (veya manast r) y k lmas n emretti ini bildirir (Van Millingen 1899: 170). Bu bilgi bize surlar n d fl nda imparatorlu un düflmanlar taraf ndan üs olarak kullan labilecek bir binan n 13.yüzy l n sonuna kadar varl n iflaret eder. Ancak binan n azizlerin alt n kapl büstlerinin ve di er kutsal eflyalar n n saklan p ziyarete sunulabilece i baz bölümleri kalm fl yada sonradan onar lm fl olmal ki bunlar 14. Yüzy lda Rus hac lar taraf ndan ziyaret edildi (Majeska 1984). Rus hac lardan biri olan Stephan Novgorod manast r 1348 veya 1349 da ziyaret eder ve "...flehrin d fl na, denize yak n bir alanda, Aziz Kosmas ve Damian onuruna yap lm fl genifl bir manast ra gittik. Büyük bir sanatla yap lm fl olan alt n kapl büstlerini öptük" diye bildirir (Majeska 1984: 44) aras nda Konstantinopolis i ziyaret eden hac Alexander the Clerk ve bir Rus anonim gezgini de Blakerna daki manast ra iflaret eder ve azizlerin alt nla kapl büstleri ve di er kutsal emanetlerinin Kosmodion daki manast rlar nda düzenli olarak sergilendi ini söyler (Majeska 1984: 332). Manast r n yeri ile ilgili en son bilgi 1470 de kentte bulundu u s radaki izlenimlerini aktaran Giovan Maria Angiolello dan gelir (Yerasimos 1988). Angiolello ayn yerde bir yap n n de il 458

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I ama bir kulenin varl ndan söz eder ki bu büyük olas l kla manast r n bir kal nt s d r. Bugünkü Eyüp külliyesinin yerinde Osmanl döneminden önce bir yap n n varl ndan söz eden belgeler genellikle Ebu Eyüp Ensari nin kuflatma s ras nda flehit düflmesi ile ilgili bilgi veren Arap kaynaklar ve yine Angiollello dur. Ebu Eyyub Ensari hikayesinden ilk olarak Ibn Sa d (öl. 845)d r. Ancak Ebu Eyyub ün Konstantiniyye surlar - n n dibinde gömüldü ünü ilk yazan bn Kutayba (öl. 885) baz rivayetlere göre Arap ordular n n kumandan Yezid in Ebu Eyyüb ün gömülü oldu u yeri gizlemek için üzerinden atl lar geçirdi ini ancak bunu fark eden Bizans imparatorunun mezar açmakla tehdit etmesi üzerine Yezid in buna çok sert tepki verdi ini ifade eder. Bu tehditten korkan Bizansl lar Ebu Eyyüb ün mezar na sayg gösterdi ve onu kutsal bir yer yapt lar (Yerasimos 1993). Ayn hikayeyi al-maqdisi (öl.967), Harawi (öl. 1180) (1953), Kazvini (öl.1283), bn Haccar (öl.1449) tekrarlarlar. Bu hikaye ilk biçimi 1480 lerde oluflan Konstantiniyye efsanesinde Eyyüb Ensari nin mezar üzerinde bir nur yükseldi i bunu gören imparator Konstantin in üzerine bir kubbe yapt r p ziyaretgah haline getirdi i buradan ç kan flifal suyun yani ayazman n her derde deva oldu u ifade edilir (Yerasimos 1993). Bundan baflka Angiolello 1470 de Eyüp ü tarif ederken liman n bafl nda, kara yan nda kubbeli, küçük, kadim bir kilisenin var oldu unu burada Türklerin Hz. Eyüb ün vücudunu muhafaza ettiklerini ve Sultan n bu yerin kutsall - nedeniyle güzel bir tap nak yapt r p kiliseyi de onun içine alm fl oldu unu ifade eder. Ancak bu ifadeler çeflitli soru iflaretleri b rakmaktad r. Örne in 14. Yüzy lda flehri ziyaret eden seyyahlar n özelliklede bn Battuta n n (1962) bir Müslüman olarak böyle bir mezar alan n ziyaret etmemesi hatta hiç söz etmemesi flafl rt c d r. Yine Angiolello nun 1470 lerde tasvir etti i ve kubbeli bir kilisenin külliye içine dahil edildi ine dair söylediklerinin, Eyüp Külliyesi o tarihte çoktan infla edilmifl oldu una göre ve 1480 lerde belli ki Arap kaynaklardan etkilenerek efsaneleflen böyle önemli bir hikayenin, fetih ve hemen sonras ndaki geliflmelerden bizi haberdar eden Tursun Bey, Afl kpaflao lu ve Kritovoulus un tarihlerinde yer almamas dikkat çekicidir. Sonuç Sonuç olarak bu tarihsel bulgular üç önemli noktaya iflaret eder. lk olarak, bugünkü Eyüp ün yerinde herhangi bir özellikli ve kal c yerleflmenin yada bir gurup binan n oldu una dair kuvvetli bir iflaret yoktur. kinci olarak kente yöneltilen çok s k sald r ve kuflatmalarda surlar n d fl ndaki yerleflmeler sald rganlar n ilk hedefidir. Üçüncü olarak tarihsel kaynaklarda bu bölgede varl ndan söz edilen yegane bina Aziz Kosmas ve Damian manast r d r. Procopius ve Villehourduin in ifadelerine göre bu manast r Eyüp caminin hemen arkas nda yükselen dik tepenin üzerinde yer al r. Ancak yeterli tarihsel ve arkeolojik kan tlar olmad ndan yinede manast r n tam olarak konumland yeri ve binan n biçimini anlamak oldukça güçtür. Ancak bugünkü Eyüp ün bulundu u yerde önemli bir yerleflmenin veya yap n n savunma zorluklar nedeniyle olamayaca n söyleyebiliriz. Ayr ca Theodossius II nin flehri bat ya do ru geniflletmek için surlar yeniden infla etti inde önemli oldu u anlafl lan Blakhernae y da surlar n içine katar. Fakat Eyüp bu bölgenin hemen yan nda olmas na ra men surlar n d fl nda b rak l r. Bunun nedenlerinden biri bu alan n Bizans imparatorlu u için yeterince önemli olmamas olabilir. Bu 459

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A bölgede baz küçük binalar örne in konutlar olabilir fakat bunlar bir sürekli ve kal c bir yerleflim alan oluflturamam fl olmal d r. Hatta olsa bile Osmanl lar n flehri fethedifllerine kadar s kl kla yap lan sald r ve kuflatmalar nedeniyle varl n sürdürmüfl olmas mümkün gözükmüyor. Dolay - s yla Eyüp teki ilk önemli yap Osmanl lar taraf ndan Eyüp Ensari ad na yap lan türbe, cami ve imaretten oluflan külliye olmal d r. 1) Eyice nin (1975: ) bildirdi ine göre Eyüp ün yak nlar nda zaman zaman denizin ve rüzgar n fliddetine maruz kalan Camara olarak adland r lan tepelik bir yer vard. Bunun üzerinde Thalassa yer al r ki buras Ceatine Koy unun s n rlar olup buradan iki dere Haliç e kavuflur. Bu bölgeden sonra Alibey (Barybyzes) ve Ka thane (Cydaris) derelerinin çamurlu sular n b rakt klar batakl k bir alan vard r. ki derenin kesiflti i noktada yer alan tepede Semestra ya adanan bir sunak vard. 2) Baz kuflatmalar flunlard r: Slavlar ve Avarlar n birlikte gerçeklefltirdikleri 626 kuflatmas ; deki ilk Arap kuflatmas, deki ikinci Arap kuflatmas, de ve daha sonra 913 ve Notlar Kaynakça 924 de Symeon Han komutas ndaki Bulgar Kuflatmas, 934, 943 ve 961 de Macar sald r lar, 860, 907, 941 deki Rus sald r lar, 1097 deki Birinci Haçl kuflatmas, 1204 de Dördüncü Haçl kuflatmas ve kentin düflüflü, 1394 de Y ld r m Beyaz d komutas nda Osmanl Kuflatmas ve 1453 de Fatih Sultan Mehmed komutas nda ikinci Osmanl kuflatmas ve fethi. 3) Bu bildiri esas olarak yazar n ngiltere, York Üniversitesi Advanced Architectural Studies de 1995 y l nda tamamlad doktora tezindeki (Ozaslan, N Historic Urban Fabric: Source of Inspiration for Contemporary City Form) araflt rma kaynaklar ndan yararlan larak yaz lm flt r. Al-Harawi, H.B Guide des Lieux de Pelerinage (611/1215) (Kitab al- Isarat ila Ma rifati z - Ziyarat). Damas: Institute Francais de Damas. Arseven, C.E Eski stanbul. D. Yelkenci (ed.). stanbul: Çelik Gülersoy Vakf. stanbul Kütüphanesi Yay nlar. Bradford, E The Great Betrayal-Constantinople London: Hodder & Stoughton. Chronicon Paschale Chronicon Paschale, A.D. Çev. M. & M. Whitby. Liverpool: Liverpool University Eyice, S Tarihde Haliç. Haliç Sempozyumu, Aral k 1975, stanbul: Istanbul Teknik Üniversitesi, nflaat Mühendisli i Fakültesi. Gilles, P The Antiquities of Constantinople. Çev. J. Ball. R.G. Musto (ed). New York: Italica Haskan, M. N Eyüp Tarihi, 1. Cilt. stanbul: Türk Turing Turizm Isletmecili i Vakf. Ibn Battuta The Travels of Ibn Battuta, AD H.A.R. Gibb, 2. Cilt Hakluyt Society. Cambridge: Cambridge University Janin, R La Geographie Ecclesiastique de L empire Byzantin - tome 3, Les Eglises et les Monasteres. Paris: L institut Francais d etudes Byzantines. Kuban, D stanbul un Bat l laflmas ya da Bat l l. Tarih ve Toplum 59, Kuban, D Koloni fiehrinden mparatorluk Baflkentine. stanbul 4, Magdalino, P The Empire of Manuel Komnenos Cambridge: Cambridge University Majeska, G.P Russian Travellers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. Mango, C The Fourteenth Region of Constantinople. Studies on Constantinople, 1-5. Hampshire, Great Britain: Variorum. Mc Neal, E.H The Fourth Crusade. The Later Crusaders R.L. Wolf & H. W. Hazard (ed.), l.ve 2. Cilt. Philadelphia: University of Pennsylvania. Muller-Weiner, W Bildlexikon zur Topog- 460

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I raphie Istanbuls. Tubingen: Verlag Ernst Wasmuth. Necipoglu, N Y ld r m Bayezid in Kuflatmasi S ras nda Bizans Baflkenti - Konstantinopolis de Gündelik Yaflam. Istanbul 2, Nicol, D. M The Last Centuries of Byzantium, London: Rupert Hart-Davis. Ozdogan, M Tarihöncesi Dönemde stanbul. Semavi Eyice Arma an - stanbul Yaz lar, stanbul: T.T.O.K. Procopius Buildings, 7.Cilt. Çev. H.B. Dewing. Cambridge, Mass.: Harvard University Queller, D.E The Fourth Crusade-the Conquest of Constantinople. Philadelphia: University of Pennsylvania Runciman, S Haçl Seferleri Tarihi, 1.Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Runciman, S The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign - A Study of Tenth Century Byzantium. Cambridge: Cambridge University Seiber, J The Urban Saint in Early Byzantine Social History. British Archeological Reports, Supplementary Series 37. Oxford. Strabon Cografya. Çev. A. Pekman. stanbul: Arkeoloji ve Sanat. Stratos, A.N Byzantium in the 7th Century, , 1.Cilt. Çev. M. O. Grant. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. Stratos, A.N Byzantium in the 7th Century, , 2.Cilt. Çev.H.T. Hionides. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. Stratos, A.N Byzantium in the 7th Century, , 3. Cilt. Çev. H.T. Hionides. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. Stratos, A.N Byzantium in the 7th Century, , 4. Cilt. Çev. H.T. Hionides. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. Tacizade Tugrayi Cafer Celebi Mahruse-i Istanbul Fetihnamesi. S. Kayabogazi (ed). Istanbul: Gün Bas mevi. Tafur, P Travels and Adventures, E.D. Ross & E. Power. London: Routledge & Sons Ltd. 461 Talbot, A.M The Restoration of Constantinople Under Michael VIII. Washington: Dumbarton Oaks Papers, 47. Toynbee, A Constantine Porphyrogenitus, and His World. London, New York & Toronto: Oxford University Treadgold. W The Byzantine Revival Stanford, California: Stanford University Tursun Bey Tarih - i Ebu l - Feth. A. M. Tulum (ed). stanbul: Baha Matbaas Van Millingen, A Byzantine Constantinople - The Walls of the City and Adjoining Historical Sites. London: John Murray. Van Millingen, A Constantinople. London: A. & C. Black. Van Millingen, A Byzantine Churches in Constantinople. London: Variorum Reprints. Vasiliev, A.A The Russian Attack on Constantinople in 860. Cambridge, Mass.: The Mediaveval Academy of America. Vasiliev, A.A History of Byzantine Empire, Wisconsin: University of Wisconsin Vryonis, S Byzantium: Its Internal History and Relations with the Muslim World. London: Variorum Reprints. Yerasimos, S Giovan Maria Angiolello ve stanbul un Fethinden Sonraki lk Tasviri. Tarih ve Toplum 58, Yerasimos, S Les Voyageurs dans L empire Ottoman (XIV - XVI siecles). Ankara: Conseil Supreme D Ataturk pour Culture, Language et Histoire Publications de la Societe Turque d Histoire, Vol. 7, 117. Yerasimos, S Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri. stanbul. letiflim The Chronicle of Theophanes (A.D ). Philadelphia: University of Pennsylvania The Chronicle of John Malalas. Translated by E. & M. Jeffreys, R. Scott, et all. Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies The History of Theophylact Simocatta. Translated by M. & M. Whitby. Oxford; Clarendon

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2004, Say : 18 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Mustafa H. Sayar, Çukurova n n Gizemli Kalesi Karasis ve Çevresindeki Kültür Varl klar Bilim Dünyas na Tan t

Detaylı

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

Osmanl mparatorlu u Döneminde Gayr müslim 1 Vatanda lar n mar Faaliyetleri ve Mustafapa a (Sinasos)

Osmanl mparatorlu u Döneminde Gayr müslim 1 Vatanda lar n mar Faaliyetleri ve Mustafapa a (Sinasos) Osmanl mparatorlu u Döneminde Gayr müslim 1 Vatanda lar n mar Faaliyetleri ve Mustafapa a (Sinasos) M. Sacit Pekak Özet: 1453 y l nda Fatih Sultan Mehmet in stanbul u almas yla Osmanl yönetiminde ya ayan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H Yazarlar Doç.Dr. Ayfle KAYAPINAR (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Mustafa DAfi (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Casim AVCI (Ünite 3) Doç.Dr.

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2005, Say : 20 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Ali Ertan plikçi Ayla Savafl Bak r, Klazomenai Zeytinya flli i 1 Kitap Tan t mlar Belli, O., 2004, Anadolu'da

Detaylı

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I)

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) D O Ç. D R. M E H M E T A K F C E Y L A N Marmara Üniversitesi Girifl Günlük yaflam baflta olmak üzere birçok alanda kullan lan yer adlar, milletlerin önemli

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i N A C Y E T U R G U T Araflt rmac - Master Art Kanuni Sultan Süleyman dan, IV Murad a kadar sekiz 1 padiflah devri yaflayan Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628)

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

eyüpsultan betimleyen az nl k, levanten ve yabanc ressamlar

eyüpsultan betimleyen az nl k, levanten ve yabanc ressamlar T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A eyüpsultan betimleyen az nl k, levanten ve yabanc ressamlar Z YRD. DOÇ. DR. AHMET KAM L GÖREN 1956 y l nda stanbul'da do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal 1. G R fi Önce Taksim, K rk Çeflme, Halkal ve Mütevazi

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2637 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1605 TÜRK D L -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2637 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1605 TÜRK D L -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2637 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1605 TÜRK D L -I Yazarlar Prof.Dr. fi. Halûk AKALIN (Ünite 7, 8) Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 3, 6) Doç.Dr. Süer EKER (Ünite 1, 4,

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Türk - Afrika Sosyokültürel liflkileri Muhammed Bakari Çev. Hasan Öztürk Tarihi arka plan Türkiye ve Afrika aras ndaki sosyal ve kültürel iliflkilerin kökleri 1923 y l nda Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflundan

Detaylı

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

Detaylı

Yükseklik, Yüksek Olma ve Yüksek Yap lar n Geliflimi

Yükseklik, Yüksek Olma ve Yüksek Yap lar n Geliflimi 10 Yükseklik, Yüksek Olma ve Yüksek Yap lar n Geliflimi ÖNCELER SOKAKTAK ADAMIN T CAR AMAÇLA SÖMÜRÜLMES Ç N YÜKSELEN ÖLÜM TANRILARI, NSAN ÖLÇE NE UYGUN OLMAYAN YAPILAR, NSAN HAYATINI TEHD T EDEN BL S,

Detaylı

KARNAVAL GÜLÜfiÜ E. Osman Erden Sanatsal Alanda Mücadele Biçimi Olarak stanbul Bienali >>> 2. SAYFADA

KARNAVAL GÜLÜfiÜ E. Osman Erden Sanatsal Alanda Mücadele Biçimi Olarak stanbul Bienali >>> 2. SAYFADA 9. ULUSLARARASI STANBUL B ENAL GAZETES 16 EYLÜL - 30 EK M 2005 TAR HLER ARASINDA HER CUMA RAD KAL LE ß RL KTE MAV JEANS N DESTE LE SAYI: 06 SON SAYI! Ç KULVAR Charles Esche Bu fller Zaman Al r >>> 6. SAYFADA

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME Erman GÜVEN 1954 Sürmene do umlu.. Ü. Ed. Fak. Klasik Diller ve Edebiyatlar bölümü mezunu. Y ld z Ü. Müzecilik bölümü master program n bitirdi. znik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı