EYÜP KENTSEL TAR H NDE OSMANLI ÖNCES DÖNEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP KENTSEL TAR H NDE OSMANLI ÖNCES DÖNEM"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP KENTSEL TAR H NDE OSMANLI ÖNCES DÖNEM Z YRD. DOÇ. DR. NURAY ÖZASLAN 1964 y l nda stanbul da do du y l nda Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde mimarl k ö renimine bafllad y l nda Yüksek Mimar olarak mezuniyet y l nda Milli E itim Bakanl n n adaylar n s navla belirledi i, master ve toktora ö renimi için Yurtd fl Ö renim Bursu ile Ortado u Teknik Üniversitesi ve ngiltere de ngilizce e itimi.1990 y l nda ngiltere, Londra Üniversitesi, Üniversity College London, Bartlett Schol of Architecture and Planning de master ö renimi. Ayn üniversiteden MSc in Architecture (Master) derecesi ile mezuniyet y l nda York Üniversitesi, Instute of Advanced Architectural Studies de doktora ö renimine bafllang ç ayn üniversiteden Dphil (Doktora) derecesi ile mezuniyet y l nda Mimarl k Tarihi Anabilimdal Baflkan. 452

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I Girifl Kent yaln zca kurumsal, ekonomik veya politik bir olgu de il ayn zamanda tarihsel geliflim süreci içinde oluflan, her hali yeni bir bafllang ç olarak kendi son haline ulaflmaya çal flan bir mimari fenomendir. Bu büyüme genifl anlamda toplumun sosyal-ekonomik, kültürel koflul ve ba lam n n bir sonucu olarak baz ilkelere göre gerçekleflir. Bu ba lam n önerdi i mekansal oluflum kentin hem co rafi hem de tarihsel olarak bulundu u yer in bir sonucu olarak ortaya ç kar. Bunun maddi bir yap biçiminde ortaya ç kmas ise onu üreten toplumun mimari kültürü arac l ile gerçekleflir. Dolay s yla her kent genel bir modele indirgenemeyecek, özel bir mimarl k ve kentsel tarihe sahiptir. Her kentin gelece ini belirleyecek olan müdahale yada öneriler o kentin özgün mekansal biçimlenme geçmiflini göz önüne almal d r. Geçmifle karfl tak n - lan modern tav r pek çok tarihsel kentte ikili e yol açm fl ve kentin bütünlü- ünü yitirmesi ile sonuçlanm flt r. Geliflmekte olan ülkelerde abart l sonuçlar ile kentlerin modernleflme süreci yaln zca hava kirlili i yada trafik gibi sonuçlara de il ayr ca kentin mimarisinin ve mekansal niteli inin yozlaflmas - na ve giderekte yitirilmesine yol açm flt r. Modern bir sorun olarak karfl m za ç kan tarihsel kentlerin gelece i konusunda koruma veya yenileme gibi tüm müdahalelerden önce kentin tarihsel ve mekansal analizi gerekli ilk ad md r. stanbul tarihsel önemi, muhteflem mimari de erleri ve günümüzdeki korkutucu problemleri ile ça dafl çeliflkinin apaç k bir örne idir. Ancak bizim odak noktam z stanbul un hem içinde hem d fl nda konumuyla, ço unlu unu Osmanl döneminden kalma kamusal binalar n oluflturdu u çekirde i ile kentsel imgesini her fleye ra men günümüze kadar koruyabilmifl olan Eyüp Sultan d r. Eyüp ün gelece ini belirleyecek müdahalelerin mimari dili iflte bu her 453 fleye ra men varl n koruyabilmifl imgenin ve bu imgeyi sa layan mimari ö elerin tarihsel ve mimari analizinden ç kacak sonuçlara uymal d r. Böylece kentlerin mimari ve mekansal gelece- inde en önemli belirleyenlerden biri kentin kendi mimarisi olacakt r. Bunun içinde ilk aflama Eyüp ün çok da ayd nlanmam fl kentsel tarihinin incelenmesidir. Eyüp ün birazda stanbul un sur d - fl nda olmas nedeniyle kentsel tarihi ile ilgili kaynaklar ve araflt rmalar k s tl d r. Bu bildiri kapsam nda eldeki kaynaklar n de erlendirilmesi ile hakk nda en az ve genellikle eksik yada yanl fl bilgi sahibi oldu umuz Bizans dönemi (Arseven 1989, Haskan 1993) ayd nlat lmaya çal fl lacakt r. Osmanl Öncesinde Eyüp fiehrin uygun topo rafik yap, iklim, suya ulafl m kolayl ve verimli topraklar gibi olumlu çevresel koflullara sahip olmas yaflanabilir bir fiziksel ortam sa lar ki bu tarih öncesi dönemden beri insanlar n yerleflmesi ve yaflamas n mümkün k lar (Özdo an 1992). Ka thane ve Alibey derelerinin birleflti i yerde s n rl say da yap lm fl olan arkeolojik kaz lar M.Ö. 2. Yüzy ldan kalan baz yap lara iflaret eder. Bizansl Dionisios bu derelerin birleflti i yerde yap lm fl Semestra Suna çevresinde bir yerleflmeden söz eder (Eyice 1975: 263) 1544 den 1550 ye kadar kentte bulunan Gilles (1988: 194) Bizansl Dionisios u referans göstererek, Haliç in eski ça larda temiz sular, yeflil tepeleri ve koylar ile güzel bir yer oldu unu belirtir. Deniz ve rüzgar n fliddetine karfl korunakl do al bir limand r. Bölgenin Bizans dönemine ait (M.Ö. 4. YY. 1453) aç k bir tasvirini elde etmek ise oldukça güçtür. Burada ulafl labilen tarihsel veriler fl nda bölgenin Osmanl yerlefliminden önceki halini anlamaya çal flaca z. lk olarak, Eyüp ile iliflkilendirilen di er yerler in-

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 1: C. Weigel in 1720 tarihli plan nda stanbul un mparator II. Theodosius Dönemindeki ( ) bölgeleri. 14. Bölge Blakerna (Ayvansaray) d r. Kayra, C stanbul: Mekanlar ve Zamanlar. stanbul. Ak Yay nlar. Harita 2, Sayfa celenmelidir. Bunlar: Eyüp e fiziksel yak nl nedeniyle Blakerna ve yeri Eyüp le kar flt r lan St. Mamas d r. Suriçi Istanbul unun kuzeyinde ve Haliç k - y s nda yer alan Blakerna n n (bugünkü Ayvansaray) kurulufl tarihi tam olarak bilinmiyor. Kuruluflu hakk nda baz önemli bilgiler Stratos un(1968: 393) anlat lar nda vard r. Marcian ve Pulcheria (M.S ) Blakerna daki Azize Meryem kilisesinin yak n nda bir ev infla ettirirler. Daha sonra buna bir saray eklenir. Van Millingen (1899: ) bu bölgenin di er imparatorlar taraf ndan yap lan binalarla geniflledi ini ve özellikle 12. Yüzy ldan 15. yüzy la kadar Bizans imparatorlar n n sürekli ve birincil ikametgah oldu unu bildirir. Saray n önemi daha çok buradaki kutsal Theotkos türbesinden gelir. Prokopios un bildirdi ine göre burada ayr ca Priskos ve Nikolos adlar na adanan an tsal bir kilise daha vard r( Procopius 1940). Eyice (1975: 266) Haliç köprüsü inflas s ras nda bulunan baz arkeolojik kal nt lar n bu kiliseye ait oldu- unu iddia eder. 4. Yüzy lda imparator Konstantine kentin yönetimini 14 bölgeye ay rd - nda, bunlardan biride Blakerna dir (Res.1). Bizansl tarihçi Notitia (Mango 1986:1) 14. Bölgenin, 6. tepede, kendi surlar ile çevrili, flehirden biraz uzak, tepelik bir alanda ve denize yak n bir konumda olup kendisinin küçük bir kente benzedi ini söyler. Prokopios kentin surlar n n d fl nda yer alan Blakerna da, surlar n önünde Büyük Justinian n Azize Meryem kilisesi yapt rd - n bildirir (Gilles 1988: 185). Bahsi geçen ilk kaynak bölgenin eski zamanlardan kalan ve surlarla çevrili bir alan oldu una iflaret ederken di eri bu ad n daha genifl bir alan için geçerli oldu una iflaret eder. Van Millingen, M.S. 626 da Avarlar n kenti kuflatmas s ras nda kentin d fl nda ve çevresindeki banliyölere yönelik y k c sald r lar s -

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I 455 ras nda surlar n d fl nda oldu u bildirilen Azize Meryem, Aziz Kosmas ve Damian ile Aziz Nikolas adlar na adanm fl kiliselerede sald r ld ndan ancak Blaknerna n n surlar içinde yer alan binalara örne in saray a yöneltilmifl bir sald r dan söz etmemektedir. Van Millingen (1899: ) bu veriler fl nda 6.tepenin zaten surlarla çevrili oldu- u için mparator Theodosius II un kentin s n rlar n geniflletmek için infla etti i bügün halen yerinde olan surlar bu surlarla birlefltirdi ini iddia eder. Notitia daha 5.Yüzy lda Blakherna n n tercih edilen bir dinlenme yeri oldu unu söyler. Blakherna daki saray n önündeki surlar Manuel Komnenos ( ) taraf ndan yeniden yapt r lm flt. 13. Yüzy lda 14. bölgenin örne in Sykae (Galata) ile k yasland nda 431 lüks konut, iki e lence yeri, iki büyük portiko ve befl adet hamam ile çok daha geliflmifl oldu unu anl yoruz (Mango 1986:5) Ancak Blakerna içinde Eyüp ünde (Kosmodion) oldu u daha genifl bir alana iflaret ediyor olabilir. Örne in tarihçi Pashale (Chronicon Pashale 1989: 165) Konstantinopolis in M.S da Avarlar taraf ndan kuflat lmas s ras nda Blakerna da ve sur d fl nda oldu u belirtilen Aziz Kosmas ve Damian kilisesine girdi ini ve yak p ya malad klar n bildirir. Dolay s yla Blakerna n n bugünkü Ayvansaray ve Eyüp ü kapsayarak 14.bölgeyi oluflturdu unu söyleyebiliriz. Ancak bütün bu varsay mlar bu alan n tarihsel topografyas n aç klayacak ayr nt l veriler ve arkeolojik kaz lar fl nda araflt r lmaya devam edilmelidir. Eyüp ün bulundu u alan ayr ca Blakerna ve Aziz Kosmas ve Damian n kiliselerininde içinde oldu u ileri sürülen St Mamas banliyösü ve manast r ile iliflkilendirilir (Van Millingen 1899: 89-90). Ancak St. Mamas n ayn zamanda bugünkü Befliktafl ta oldu u iddia edilir (Vasiliev 1946). Bu iki çeliflkili ifadenin ayd nlat lmas zorunludur. çinde bir saray, bir kilise, ve bir imparatorluk hipodromu bulunan St. Mamas n yeri Yunan kaynaklar nda aç k de ildir. Yeri di er baflka yerler ile iliflkili olarak an lm flt r, Blachernae, Propontis, Euxine gibi. Ancak S. J. Pargoire nin detayl çal flmas onun yerini netlefltirir: Buna göre St. Mamas banliyösü bo az n Avrupa yakas nda ve bugünkü Befliktafl tad r. Bu idday destekleyen baflka kaynaklarda vard r. Bunlardan biri 10.Yüzy l n bafl nda Bizans imparatorlu u ile Ruslar aras nda imzalanan bir anlaflmad r. Buna göre, Konstantinopolis e ticaret için gelen Ruslar vergiden muaf tutulacaklar ve St. Mamas da ikamet edebileceklerdir (Toynbee 1973: 62). Vasiliev (1946: 233) bu bilgiyi destekler ve Rus tüccarlar n ve gezginlerin konaklad klar yer olan St. Mamas n Üsküdar n karfl s nda bugünkü Befliktafl ta oldu unu ifade eder. Görülebilir ki Rus tüccarlar Bo az n k y lar nda Haliç in k y lar ndan çok daha uygun bir biçimde konaklayabileceklerdir. Bu Ruslar için uygun oldu u kadar Bizans imparatorlu u içinde daha güvenli ve uygun olacakt r. Bütün bunlar St. Mamas n Eyüp te de il Befliktafl ta oldu unu göstermektedir. Bundan sonraki araflt rma Eyüp ün Osmanl öncesi döneminin incelenmesi olmal d r. En erken bilgiler Theodosius II un arkadafl Paulinus taraf ndan Aziz Kosmas ve Damian adlar na yapt r lm fl bir kilisenin varl na iflaret eder (Van Millingen 1899: 170). Bu flifa veren hekim azizlere atfedilen mucizeler 6.yüzy ldan 11.yüzy la kadar uzun bir süreyi kapsar. Manast r büyük olas l kla 5. Yüzy l n ikinci yar s nda yap ld ve daha 6. Yüzy lda yurt ve hamam olan popüler bir flifa arama yeri oldu (Mango 1986). Modern terimle bunlar t bbi misyonerlerdir. Azizlerin türbesini içeren manast r kent s n rlar içindedir, tüm zaman n orada geçiren rahipler ve

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 2: (Ayvansaray) ve Kosmodion (Eyüp) un arkeolojik ve topo rafik haritas. Archaeologic and Topographic Map of Istanbul during the Medieval Age stanbul. Emel Bas mevi. yard mc lar taraf ndan yönetilir. yilefltirme umudu vadeden bu kutsal yer çok uzaklardan ziyaretçileri ve hac lar çekecek kadar ünlü ve önemlidir (Seiber 1977: 5). Bizans a özgü olan kent azizlerinin bulunduklar kenti koruyan ve gözeten bir ifllevleri olup kentsel yaflam n süreklili i için varl klar gerekli birer odak noktas d r. Bu nedenle de kaderleri bulunduklar kent ile iç içedir. 626 daki Avar kuflatmas s ras nda y k - lan manast r 10. Yüzy lda Michael IV ( ) taraf ndan çeflitli eklemelerle daha genifl bir biçimde ve binay bir duvarla çevreleyerek yeniden infla edilmifl ve 15. Yüzy la kadar tümü de ilse de baz bölümleri varl n sürdürebilmifltir (Mango 1986). Aziz Kosmas ve Damian manast r - n n yeri tarihi kaynaklarda aç k de ildir. Yeri hakk ndaki en erken yegane kaynak Büyük Justinian n 6. Yüzy lda kent valisi olan Prokopius un (1940: 63) tarifidir. Buna göre koyun uzak köflesinde, dik bir tepenin üzerinde eski zamanlar n iki Azizi Kosmas ve Damian a adanm fl bir kutsal yer vard r. mparator çok hasta iken bu azizlerin mucizevi yard m ile hayata döner ve minnettarl n n karfl l olarak böyle güç- 456

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I lü azizlerin an s na yak flmad n düflündü ü önceki binay de ifltirir. Kiliseyi güzellefltirir ve geniflletir. Böylece insanlar hasta ve umutsuz olduklar nda kay klar na biner ve tek umuda do ru kürek çekerlerdi. K y ya ayak bast klar nda "...hemen karfl lar nda akropolisin üzerindeymifl gibi yer alan kutsal yeri görürler" (Procopious 1940: 63). Bu ifadeden anlafl laca gibi manast r akropolis izlenimi verecek dik bir tepededir. Bu tarif bizi Manast r n bugünkü Eyüp caminin hemen arkas nda yer alan dik yamac n üzerinde oldu unu düflünmemizi sa lar (Res.2). Di er kaynaklarda incelendi inde bu kutsal yerin Eyüp teki en önemli yap olarak karfl m za ç kt n görüyoruz. Fakat yaklafl k yeri konusunda elimizde yeterli olmasa da bilgi olmas na ra men boyutlar, biçimi yada tam yeri konusunda bilgilerimiz yok denecek kadar azd r. Aziz Kosmas ve Damian n manast r ile ilgili ilk bilgilerden biri unutulmaz Avar kuflatmas (626) s ras ndad r. 7. Yüzy ldan tarihçi Paschale kuflatma s ras nda Avarlar n Silivri ve Terkos aras ndaki Uzun Duvar afl p hücum etti i kentin d fl nda, Alt n Kap ya kadar olan alanda bulduklar her fleyi ve herkesi ya malad klar n ifade eder. Bu arada surlar n d fl nda, Blakherna daki Aziz Kosmas ve Damian Kilisesi ile Aziz Nikolas kilisesini de yak p ya malarlar.(chronicon Paschale 1989: ). Manast r hakk nda bir di er önemli bilgi Konstantinople nin 813 de Krum komutas ndaki Bulgar iflgali s ras nda verilir. Tarihçi Theophanes (1883: 503) mparator Leo V ( ) nun Krum ile Haliç k y s ndaki Blakerna yak nlar nda, surlar n d fl nda baflbafla buluflmay önerdi ini bildirir. Buluflma s ras nda Bizansl delege Krum un yüzüne vurur. Bunun üzerine Krum surlar n d fl nda, Hebdomon dan (Bak rköy) Pera ya (Beyo lu) oradan da Bo az n uzak k y lar na kadar olan her fleyi; saraylar, kiliseleri, evleri, insanlar ve hayvan sürülerini sistematik bir biçimde yak p y kar (Jenkins 1966: 131). Yine kentliler üzerinde derin bir etki b rakan 860 daki Rus kuflatmas s ras nda kent sar l r ve askerler kara surlar boyunca yay l rlar. Ruslar da Konstantinopolis in çevresi ve savunmas z banliyölerine yerleflim, insan, sürü, yafll, çocuk diye ay rmadan ac mas z sald r - lar düzenlerler. (Vasiliev 1946: 132). Çok aç kt r ki Konstantinople tarih boyunca çeflitli uluslar n ele geçirmeyi amaçlad klar bir kent olmufl dolay s yla kentin ve civar n n savunmas her zaman önemli olmufltur. Bu yüzden mparator Anastasius I ( ) baflkentin güvenli ini artt rmak ve büyük olas l kla da s k aral klarla gerçekleflen sald r ve kuflatmalara karfl çevredeki banliyöleri korumak için uzun bir savunma duvar yapt r r. Bu duvar Marmara Denizi ile Karadeniz aras nda yar madan n boyunun en genifl yerlerinden geçer (Silivri ve Terkos aras nda) (Toynbee 1973: 217). Ancak surlar savunma için asker sa lanmas ve duvarlar n bak m gibi sorunlar nedeniyle amac na hizmet edemez. Dolay s yla Avarlar n 626 daki sald r s s ras nda yüklenilmifl ve girilmifltir bile (Chronicon Paschale 1989: 165). Sonuç olarak, Konstinople nin banliyölerinin korunmas nda baflar s z kal nd ve bunlar n dolay s yla y k m ve ya maya aç k hale geldi i söylenebilir. Bu durum çok büyük bir olas l kla Eyüp bölgesinde varolabilecek bir yerleflim yada bina içinde ayn d r. Öte yandan, baz tarihsel veriler Eyüp ün bulundu u topografyan n kamp yapmaya elverflli oluflu, kent duvarlar n n hemen yak n nda ve içinde kale gibi bir bina ki bu büyük olas l kla Aziz Kosmas ve Damian manast r d r, olmas nedenleriyle sald rganlar için uygun bir kamp alan sa lad n gösteriyor. Örne in, tarihçi Paschale bu manast r n Avarlar n 626 kuflatmas s ras nda ilk önce al nd n ve üs olarak 457

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A kullan ld n daha sonra yak ld n bildiriyor (Chronicon Paschale 1989). 822 deki sivil savafl s ras nda (Van Millingen 1899: 170) ve 1097 de Birinci Haçl Seferleri s ras nda (Villehardouin 1938: 165) üs olarak kullan ld n biliyoruz. Van Millingen (1899:171) Haçl lar n Kosmodion un tepelerinde ve düzlüklerinde, 1097 de kamp yapt - n bu s rada bir gurup Haçl askerin esir düflen komutanlar n kurtarmak için kamptan ç k p ve Blakerna n n kap lar n atefle verdiklerini bildirir. Manast r hakk nda yeri ile ilgili di- er önemli bilgi 1204 deki Dördüncü Haçl Seferleri s ras ndad r. Villehardouin (1938: 165) haçl lar n Ka thane deresinin üzerindeki köprüden geçip 1097 deki Haçl Kuflatmas nda Bohemond taraf ndan kullan lan ve sonra Bohemond fiatosu yada Kalesi diye isimlendirilen bir yap da kamp kurduklar n bildirir. Bu yap n n ve yerinin tarifi Kosmas ve Damian manast r n yerinin tarifi ile çak fl r. Ayr ca kamp n yerinin tarifi söz konusu yerin bugünkü topografik tan m ile de örtüflür. Buna göre Haçl lar kuzey do uda denizle çevrili (Haliç) ve güney bat da ise güneyde kentin surlar na dayanan düz bir alan ile çevrili bir tepede kamp kurmufllard r (Villehardouin 1938: 165). Bu tarife göre kamp n konumland yer büyük olas l kla bugünkü Eyüp caminin hemen arkas nda yükselen tepedir. Haçl lar n liderlerinden biri olan Odon de Denil in bu tepenin üzerinden kente ve limana hakim denize, yeflilliklere ve kente bakan, kentlilere keyif veren muhteflem bir görünüm oldu- unu bildirir (Bradford 1967: 82). Bugünkü Piyer Loti kahvesinin yerinden seyyahlar n izlenimlerinden ö rendi imiz kadar yla Osmanl döneminde de muhteflem bir siluet oldu unu ayn görünümün benzer ihtiflam ile olmasa da günümüzde de varoldu unu söyleyebiliriz. Ancak mparator Adronicus II Palaeologus ( ) önce askeri yard m sa lamak amac yla 1303 de Konstantinopolis e davet etti i sonrada birbirlerine düflman olduklar Katalanlar n ya ma ve sald r lar n önleyebilmek için Silivri ve kara surlar aras ndaki bölgenin boflalt lmas n, ekinlerin tahrip edilmesini emreder. Bunun sonucu olarak kentin çevresindeki banliyölerde yaflayanlar baflkente ak n eder ve banliyöler neredeyse tamamen boflal r (Nicol 1972: 14-41). Tarihçi Pachymeres bu s rada mparatorun Katalanlar taraf ndan kullan lma ihtimalini düflünerek kalenin (veya manast r) y k lmas n emretti ini bildirir (Van Millingen 1899: 170). Bu bilgi bize surlar n d fl nda imparatorlu un düflmanlar taraf ndan üs olarak kullan labilecek bir binan n 13.yüzy l n sonuna kadar varl n iflaret eder. Ancak binan n azizlerin alt n kapl büstlerinin ve di er kutsal eflyalar n n saklan p ziyarete sunulabilece i baz bölümleri kalm fl yada sonradan onar lm fl olmal ki bunlar 14. Yüzy lda Rus hac lar taraf ndan ziyaret edildi (Majeska 1984). Rus hac lardan biri olan Stephan Novgorod manast r 1348 veya 1349 da ziyaret eder ve "...flehrin d fl na, denize yak n bir alanda, Aziz Kosmas ve Damian onuruna yap lm fl genifl bir manast ra gittik. Büyük bir sanatla yap lm fl olan alt n kapl büstlerini öptük" diye bildirir (Majeska 1984: 44) aras nda Konstantinopolis i ziyaret eden hac Alexander the Clerk ve bir Rus anonim gezgini de Blakerna daki manast ra iflaret eder ve azizlerin alt nla kapl büstleri ve di er kutsal emanetlerinin Kosmodion daki manast rlar nda düzenli olarak sergilendi ini söyler (Majeska 1984: 332). Manast r n yeri ile ilgili en son bilgi 1470 de kentte bulundu u s radaki izlenimlerini aktaran Giovan Maria Angiolello dan gelir (Yerasimos 1988). Angiolello ayn yerde bir yap n n de il 458

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I ama bir kulenin varl ndan söz eder ki bu büyük olas l kla manast r n bir kal nt s d r. Bugünkü Eyüp külliyesinin yerinde Osmanl döneminden önce bir yap n n varl ndan söz eden belgeler genellikle Ebu Eyüp Ensari nin kuflatma s ras nda flehit düflmesi ile ilgili bilgi veren Arap kaynaklar ve yine Angiollello dur. Ebu Eyyub Ensari hikayesinden ilk olarak Ibn Sa d (öl. 845)d r. Ancak Ebu Eyyub ün Konstantiniyye surlar - n n dibinde gömüldü ünü ilk yazan bn Kutayba (öl. 885) baz rivayetlere göre Arap ordular n n kumandan Yezid in Ebu Eyyüb ün gömülü oldu u yeri gizlemek için üzerinden atl lar geçirdi ini ancak bunu fark eden Bizans imparatorunun mezar açmakla tehdit etmesi üzerine Yezid in buna çok sert tepki verdi ini ifade eder. Bu tehditten korkan Bizansl lar Ebu Eyyüb ün mezar na sayg gösterdi ve onu kutsal bir yer yapt lar (Yerasimos 1993). Ayn hikayeyi al-maqdisi (öl.967), Harawi (öl. 1180) (1953), Kazvini (öl.1283), bn Haccar (öl.1449) tekrarlarlar. Bu hikaye ilk biçimi 1480 lerde oluflan Konstantiniyye efsanesinde Eyyüb Ensari nin mezar üzerinde bir nur yükseldi i bunu gören imparator Konstantin in üzerine bir kubbe yapt r p ziyaretgah haline getirdi i buradan ç kan flifal suyun yani ayazman n her derde deva oldu u ifade edilir (Yerasimos 1993). Bundan baflka Angiolello 1470 de Eyüp ü tarif ederken liman n bafl nda, kara yan nda kubbeli, küçük, kadim bir kilisenin var oldu unu burada Türklerin Hz. Eyüb ün vücudunu muhafaza ettiklerini ve Sultan n bu yerin kutsall - nedeniyle güzel bir tap nak yapt r p kiliseyi de onun içine alm fl oldu unu ifade eder. Ancak bu ifadeler çeflitli soru iflaretleri b rakmaktad r. Örne in 14. Yüzy lda flehri ziyaret eden seyyahlar n özelliklede bn Battuta n n (1962) bir Müslüman olarak böyle bir mezar alan n ziyaret etmemesi hatta hiç söz etmemesi flafl rt c d r. Yine Angiolello nun 1470 lerde tasvir etti i ve kubbeli bir kilisenin külliye içine dahil edildi ine dair söylediklerinin, Eyüp Külliyesi o tarihte çoktan infla edilmifl oldu una göre ve 1480 lerde belli ki Arap kaynaklardan etkilenerek efsaneleflen böyle önemli bir hikayenin, fetih ve hemen sonras ndaki geliflmelerden bizi haberdar eden Tursun Bey, Afl kpaflao lu ve Kritovoulus un tarihlerinde yer almamas dikkat çekicidir. Sonuç Sonuç olarak bu tarihsel bulgular üç önemli noktaya iflaret eder. lk olarak, bugünkü Eyüp ün yerinde herhangi bir özellikli ve kal c yerleflmenin yada bir gurup binan n oldu una dair kuvvetli bir iflaret yoktur. kinci olarak kente yöneltilen çok s k sald r ve kuflatmalarda surlar n d fl ndaki yerleflmeler sald rganlar n ilk hedefidir. Üçüncü olarak tarihsel kaynaklarda bu bölgede varl ndan söz edilen yegane bina Aziz Kosmas ve Damian manast r d r. Procopius ve Villehourduin in ifadelerine göre bu manast r Eyüp caminin hemen arkas nda yükselen dik tepenin üzerinde yer al r. Ancak yeterli tarihsel ve arkeolojik kan tlar olmad ndan yinede manast r n tam olarak konumland yeri ve binan n biçimini anlamak oldukça güçtür. Ancak bugünkü Eyüp ün bulundu u yerde önemli bir yerleflmenin veya yap n n savunma zorluklar nedeniyle olamayaca n söyleyebiliriz. Ayr ca Theodossius II nin flehri bat ya do ru geniflletmek için surlar yeniden infla etti inde önemli oldu u anlafl lan Blakhernae y da surlar n içine katar. Fakat Eyüp bu bölgenin hemen yan nda olmas na ra men surlar n d fl nda b rak l r. Bunun nedenlerinden biri bu alan n Bizans imparatorlu u için yeterince önemli olmamas olabilir. Bu 459

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A bölgede baz küçük binalar örne in konutlar olabilir fakat bunlar bir sürekli ve kal c bir yerleflim alan oluflturamam fl olmal d r. Hatta olsa bile Osmanl lar n flehri fethedifllerine kadar s kl kla yap lan sald r ve kuflatmalar nedeniyle varl n sürdürmüfl olmas mümkün gözükmüyor. Dolay - s yla Eyüp teki ilk önemli yap Osmanl lar taraf ndan Eyüp Ensari ad na yap lan türbe, cami ve imaretten oluflan külliye olmal d r. 1) Eyice nin (1975: ) bildirdi ine göre Eyüp ün yak nlar nda zaman zaman denizin ve rüzgar n fliddetine maruz kalan Camara olarak adland r lan tepelik bir yer vard. Bunun üzerinde Thalassa yer al r ki buras Ceatine Koy unun s n rlar olup buradan iki dere Haliç e kavuflur. Bu bölgeden sonra Alibey (Barybyzes) ve Ka thane (Cydaris) derelerinin çamurlu sular n b rakt klar batakl k bir alan vard r. ki derenin kesiflti i noktada yer alan tepede Semestra ya adanan bir sunak vard. 2) Baz kuflatmalar flunlard r: Slavlar ve Avarlar n birlikte gerçeklefltirdikleri 626 kuflatmas ; deki ilk Arap kuflatmas, deki ikinci Arap kuflatmas, de ve daha sonra 913 ve Notlar Kaynakça 924 de Symeon Han komutas ndaki Bulgar Kuflatmas, 934, 943 ve 961 de Macar sald r lar, 860, 907, 941 deki Rus sald r lar, 1097 deki Birinci Haçl kuflatmas, 1204 de Dördüncü Haçl kuflatmas ve kentin düflüflü, 1394 de Y ld r m Beyaz d komutas nda Osmanl Kuflatmas ve 1453 de Fatih Sultan Mehmed komutas nda ikinci Osmanl kuflatmas ve fethi. 3) Bu bildiri esas olarak yazar n ngiltere, York Üniversitesi Advanced Architectural Studies de 1995 y l nda tamamlad doktora tezindeki (Ozaslan, N Historic Urban Fabric: Source of Inspiration for Contemporary City Form) araflt rma kaynaklar ndan yararlan larak yaz lm flt r. Al-Harawi, H.B Guide des Lieux de Pelerinage (611/1215) (Kitab al- Isarat ila Ma rifati z - Ziyarat). Damas: Institute Francais de Damas. Arseven, C.E Eski stanbul. D. Yelkenci (ed.). stanbul: Çelik Gülersoy Vakf. stanbul Kütüphanesi Yay nlar. Bradford, E The Great Betrayal-Constantinople London: Hodder & Stoughton. Chronicon Paschale Chronicon Paschale, A.D. Çev. M. & M. Whitby. Liverpool: Liverpool University Eyice, S Tarihde Haliç. Haliç Sempozyumu, Aral k 1975, stanbul: Istanbul Teknik Üniversitesi, nflaat Mühendisli i Fakültesi. Gilles, P The Antiquities of Constantinople. Çev. J. Ball. R.G. Musto (ed). New York: Italica Haskan, M. N Eyüp Tarihi, 1. Cilt. stanbul: Türk Turing Turizm Isletmecili i Vakf. Ibn Battuta The Travels of Ibn Battuta, AD H.A.R. Gibb, 2. Cilt Hakluyt Society. Cambridge: Cambridge University Janin, R La Geographie Ecclesiastique de L empire Byzantin - tome 3, Les Eglises et les Monasteres. Paris: L institut Francais d etudes Byzantines. Kuban, D stanbul un Bat l laflmas ya da Bat l l. Tarih ve Toplum 59, Kuban, D Koloni fiehrinden mparatorluk Baflkentine. stanbul 4, Magdalino, P The Empire of Manuel Komnenos Cambridge: Cambridge University Majeska, G.P Russian Travellers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. Mango, C The Fourteenth Region of Constantinople. Studies on Constantinople, 1-5. Hampshire, Great Britain: Variorum. Mc Neal, E.H The Fourth Crusade. The Later Crusaders R.L. Wolf & H. W. Hazard (ed.), l.ve 2. Cilt. Philadelphia: University of Pennsylvania. Muller-Weiner, W Bildlexikon zur Topog- 460

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I I raphie Istanbuls. Tubingen: Verlag Ernst Wasmuth. Necipoglu, N Y ld r m Bayezid in Kuflatmasi S ras nda Bizans Baflkenti - Konstantinopolis de Gündelik Yaflam. Istanbul 2, Nicol, D. M The Last Centuries of Byzantium, London: Rupert Hart-Davis. Ozdogan, M Tarihöncesi Dönemde stanbul. Semavi Eyice Arma an - stanbul Yaz lar, stanbul: T.T.O.K. Procopius Buildings, 7.Cilt. Çev. H.B. Dewing. Cambridge, Mass.: Harvard University Queller, D.E The Fourth Crusade-the Conquest of Constantinople. Philadelphia: University of Pennsylvania Runciman, S Haçl Seferleri Tarihi, 1.Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Runciman, S The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign - A Study of Tenth Century Byzantium. Cambridge: Cambridge University Seiber, J The Urban Saint in Early Byzantine Social History. British Archeological Reports, Supplementary Series 37. Oxford. Strabon Cografya. Çev. A. Pekman. stanbul: Arkeoloji ve Sanat. Stratos, A.N Byzantium in the 7th Century, , 1.Cilt. Çev. M. O. Grant. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. Stratos, A.N Byzantium in the 7th Century, , 2.Cilt. Çev.H.T. Hionides. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. Stratos, A.N Byzantium in the 7th Century, , 3. Cilt. Çev. H.T. Hionides. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. Stratos, A.N Byzantium in the 7th Century, , 4. Cilt. Çev. H.T. Hionides. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. Tacizade Tugrayi Cafer Celebi Mahruse-i Istanbul Fetihnamesi. S. Kayabogazi (ed). Istanbul: Gün Bas mevi. Tafur, P Travels and Adventures, E.D. Ross & E. Power. London: Routledge & Sons Ltd. 461 Talbot, A.M The Restoration of Constantinople Under Michael VIII. Washington: Dumbarton Oaks Papers, 47. Toynbee, A Constantine Porphyrogenitus, and His World. London, New York & Toronto: Oxford University Treadgold. W The Byzantine Revival Stanford, California: Stanford University Tursun Bey Tarih - i Ebu l - Feth. A. M. Tulum (ed). stanbul: Baha Matbaas Van Millingen, A Byzantine Constantinople - The Walls of the City and Adjoining Historical Sites. London: John Murray. Van Millingen, A Constantinople. London: A. & C. Black. Van Millingen, A Byzantine Churches in Constantinople. London: Variorum Reprints. Vasiliev, A.A The Russian Attack on Constantinople in 860. Cambridge, Mass.: The Mediaveval Academy of America. Vasiliev, A.A History of Byzantine Empire, Wisconsin: University of Wisconsin Vryonis, S Byzantium: Its Internal History and Relations with the Muslim World. London: Variorum Reprints. Yerasimos, S Giovan Maria Angiolello ve stanbul un Fethinden Sonraki lk Tasviri. Tarih ve Toplum 58, Yerasimos, S Les Voyageurs dans L empire Ottoman (XIV - XVI siecles). Ankara: Conseil Supreme D Ataturk pour Culture, Language et Histoire Publications de la Societe Turque d Histoire, Vol. 7, 117. Yerasimos, S Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri. stanbul. letiflim The Chronicle of Theophanes (A.D ). Philadelphia: University of Pennsylvania The Chronicle of John Malalas. Translated by E. & M. Jeffreys, R. Scott, et all. Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies The History of Theophylact Simocatta. Translated by M. & M. Whitby. Oxford; Clarendon

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimari Stüdyo/ Atölye Çalışması I ARCH 501 1 2 + 2 3 8 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî /

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî / IV. BÖLÜM TANITIM VE HABER YAZILARI Hac Bektafl Velî / 2005-35 293 Bofl 294 Hac Bektafl Velî / 2005-35 D METOKA DAN ERZ NCAN A B R ALEV Afifi RET: BALABANLILAR Baflflaak UYSAL Vatan Özgül, Dimetoka dan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

SLAM ORDULARININ ANKARA YA AKINLARI

SLAM ORDULARININ ANKARA YA AKINLARI SLAM ORDULARININ ANKARA YA AKINLARI Bizans mparatoru Herakleios, ran l Sasaniler karfl s nda büyük baflar lar kazanmas na ra men slâm ordular n n Bizans topraklar nda ilerleyiflini önleyemedi. slam ordular

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

EYÜP SULTAN S LÜET NDE VAZ EFEND CAM

EYÜP SULTAN S LÜET NDE VAZ EFEND CAM EYÜP SULTAN S LÜET NDE VAZ EFEND CAM Prof. Dr. Gönül Cantay Mimar Sinan Üniversiesi Fen Edebiyat Fakültesi ö retim üyesidir. Türk Sanat n n geneli içinde Türkiye Cumhuriyeti s n rlar n n tayin etti i alanda,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı