Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar"

Transkript

1 Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(2): 80 ISSN: DÜZELTME / ERRATUM Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: de yer alan, A. Alt ntafl a ait Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar bafll kl makaledeki Tablo 1 sehven hatal olarak eksik bas lm flt r. Ad geçen makaledeki Tablo 1 afla daki gibi olacakt r. Özür dileyerek bilgilerinize sunar z. Editör Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: ISSN: DERLEME Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar Ayten Alt ntafl 1 1 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Deontoloji ve T p Tarihi Anabilim Dal, stanbul Tablo y l ndaki kadro. ANATOM Prof. Dr. Orhan Kuran H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Doç. Dr. Halit Kayal F ZYOLOJ Prof. Dr. Meliha Terzio lu Doç. Dr. Muammer Bilge B YOK MYA Prof. Dr. Hatice Bodur Doç. Dr. Ahmet Araz M KROB YOLOJ VE TROP KAL HASTALIKLAR VE PARAZ TOLOJ Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat Prof. Dr. Suat Vural Doç. Dr. Ahmed Merdivenci F ZYOPATOLOJ Prof. Dr. Sati Eser PATOLOJ K ANATOM Prof. Dr. Talia Bali Aykan Prof. Dr. Melih Tahsino lu TIP TAR H VE DEONTOLOJ Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver ADL TIP Prof. Dr. Hikmet Yalg n Prof. Dr. M. fiemsi Gök. HALK SA LI I Doç. Dr. Orhan Demirhindi TATB K TEDAV VE FARMAKOD NAM Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat Prof. Dr. Reflat Garan Prof. Dr. Suphi Artunkal Prof. Dr. Alaaddin Akçasu Prof. Dr. Celal Öker Prof. Dr. fiefik Kayahan Prof. Dr. Fahir Melek Göksel Prof. Dr. Kenan Önen Ç HASTALIKLARI KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Osman Barlas Prof. Dr. Kemal Berktin Prof. Dr. Rauf Sayg n Prof. Dr. Hakk O an Prof. Dr. Nejat Harmanc Doç. Dr. Orhan Ersanl Doç. Dr. Orhan N. Ulutin Doç. Dr. R dvan Gülbaran Doç. Dr. Kenan Binak Doç. Dr. Altan Onat (Asistan : 36) CERRAH KÜRSÜSÜ Ord. Prof. Dr. Fahri Arel Ord. Prof. Dr. Kâz m smail Gürkan Prof. Dr. Dervifl Manizade Prof. Dr. Bedii Gorbon Prof. Dr. Nihat Dorken Prof. Dr. Baha Sezer Prof. Dr. Turan Gürgen Prof. Dr. Adnan Salepçio lu Prof. Dr. Tar k Minkari Prof. Dr. Erol Düren Doç. Dr. Alâaddin Vardar Doç. Dr. Mecdi Ramazano lu (Asistan: 39) KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KÜRSÜSÜ Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazanc gil Prof. Dr. Kâmil Akol Prof. Dr. Ziya Üstün Prof. Dr. Münir Türkent Prof. Dr. Servet Güvener Prof. Dr. R za Onar r Prof. Dr. Rüknettin Tözüm Prof. Dr. Suavi Topçuo lu (Asistan: 22) ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Sezai B. Tümay Prof. Dr. Metine Bilger Prof. Dr. Ömer Bedir Doç. Dr. Nadir Hatemi (Asistan: 11) GÖZ HASTALIKLARI KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Necdet Sezer Prof. Dr. Nejat Ayberk Doç. Dr. Semih Gözonar (Asistan: 11) KULAK BURUN BO AZ HASTALIKLARI Prof. Dr. Hikmet Altu Doç. Dr. Fikri fienocak (Asistan: 3) DER FRENG HASTALIKLARI KÜRSÜSÜ Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim nceday Prof. Dr. Faruk Nemlio lu (Asistan: 5) NÖRO-PS K YATR KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Necmettin Polvan Prof. Dr. Sabahattin Kerimo lu Prof. Dr. Feyyaz Berkay Prof. Dr. Ayhan Songar Prof. Dr. Nedim Zembilci Doç. Dr. Erdo an Özdamar (Asistan: 10) ÜROLOJ KÜRSÜSÜ Prof. Dr. G yas Korkut Prof. Dr. Muzaffer Akk l ç (Asistan: 6) RAD OD AGNOST K KÜRSÜSÜ Doç. Dr. Medeni Cen (Asistan: 2) ANESTEZ YOLOJ VE REAN MASYON KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Sadi Sun (Asistan: 1) F Z K TEDAV VE REHAB L TASYON KÜRSÜSÜ Prof. Dr. smet Çetinyalç n 80 doi: /ctd

2 Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: ISSN: DERLEME Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar Ayten ALTINTAfi 1 1 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Deontoloji ve T p Tarihi Anabilim Dal, stanbul Özet Cerrahpafla T p Fakültesi e itim tarihi aç s ndan ça dafl t p e itiminin hiç aral ks z devam eden bir koludur. Cerrahpafla T p Fakültesi resmen 1967 kurulmufl olsa da bu tarih asl nda stanbul T p Fakültesinin ikiye ayr lmas tarihidir. T p e itimimizin 1827 y l nda bafllamas ile bu t p e itimi hiç ara vermeden ve devaml kendini yenileyerek devam etmifl ve 1933 y l ndan itibaren stanbul T p Fakültesi olarak isimlendirilmiflti. stanbul T p Fakültesi 1967 y l nda kendi kadrosu, kendi klinikleri ve kendi binalar n kendi yönetim kurulunda ikiye ay rm flt. Cerrahpafla T p Fakültesi, ayr ca içinde bulundu u semtle özdeflleflen, Cerrahpafla Hastanesi ile 1893 y l ndan beri hizmet veren önemli bir sa l k merkezidir. Cerrahpafla Hastanesi eski binalar n n yerine yap lan yeni binalar yla 1913 y l nda hizmete devam etmifl, e itim y l nda bir y l, 1933 y l ndan itibaren de devaml olarak stanbul T p Fakültesinin klinikleri olarak hizmet vermiflti. stanbul Üniversitesi içinde ikinci bir t p fakültesi kurulmas ilk defa 1961 y l nda gündeme gelmifl, mesele bir çok defa konuflulduktan sonra Devlet Planlama Teflkilat ve Hükümetin srarl teklifleri sonunda karar verilmiflti. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi 1964 y l ndan beri Cerrahpafla ve Çapa kampuslar nda iki ayr fakülte gibi çal flmakta idi. Profesörler kurulu 2 Nisan 1967 tarihinde Cerrahpafla y kurma karar ald.bu karar stanbul Üniversitesi senatosu 27 Temmuz 1967 de onaylad, 28 Temmuz 1967 tarihinde de Milli E itim Bakanl ndan onay ç kt. 31 A ustos 1967 tarihinde iki t p fakültesinin kadrolar da t ld ve 5 Eylül 1967 günü Cerrahpafla T p Fakültesi profesörler kurulu dekan ve yönetim kurulunu seçti. 14 Eylül 1967 de bu yönetim stanbul Üniversitesi senatosunda onayland, Fakülte 2 Ekim 1967 de 903 ö rencisi ile e itime bafllad.. Anahtar Kelimeler: Cerrahpafla T p Fakültesi, stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, T p e itimi tarihi Cerrahpafla T p Derg 2007; 38: Cerrahpasa Faculty of Medicine s Steps of Foundation Abstract Cerrahpasa Faculty of Medicine is a part of modern medical education and it goes on continuously in years. After Istanbul Faculty of Medicine separated into two, Cerrahpasa faculty of medicine was founded in Medical Ecucation in Turkey was begin in 1827 and after that day it goes on by improving and innovating.from 1933 it s named Istanbul Faculty of Medicine and after 1967 it developed itself clinic, building and staff. Cerrahpasa Faculty of Medicine identified with Cerrahpasa Hospital. Cerrahpasa Hospital founded in 1893 and from 1933 work constantly as being Istanbul Faculty of Medicine s Clinics. The idea of founding second faculty of medicine in Istanbul University was come up in 1961 and determine by the help of government planning organization and demands of government.istanbul Faculty of Medicine was working both in Cerrahpasa and Capa campuses from 1964 but in 2 April 1967 professor s committee decided to found Cerrahpasa Faculty. Than on Istanbul University senator affirm the decision In Ministry of Education accept and Faculty has started to work with 903 student in KeyWords: Cerrahpasa Medical Faculty, stanbul University, Istanbul Medical Faculty, History of medicine education Cerrahpasa J Med 2007; 38: C errahpafla T p Fakültesi nin kuruluflunun 40. y l n kutlad m z bu günlerde, köklü bir müessesenin ve önemli bir t p fakültesinin elemanlar olman n mutlulu unu yafl yoruz. Cerrahpafla T p Fakültesi 1967 y l nda kuruldu cümlesi bu tarihin detaylar n bilmeyenler için basit bir kurulufl karar n n onay olarak düflünülebilir. Kurulufl tarihini bilenler, o günleri yaflayanlar, hatta kurulufla katk da bulunup bu çal flmalarda yer alanlar için ise uzun soluklu Al nd Tarih: 22 A ustos 2007 Yaz flma Adresi (Address): Prof. Dr. Ayten ALTINTAfi stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Deontoloji ve T p Tarihi Anabilim Dal Cerrahpafla - stanbul bir mücadeleyi ifade eder. Cerrahpafla T p Fakültesi resmen 1967 kurulmufl olsa da bu tarih asl nda stanbul T p Fakültesinin ikiye ayr lmas tarihidir. Ça dafl t p e itimimizin 1827 y l nda bafllamas ile bu t p e itimi hiç ara vermeden, devaml kendini yenileyerek devam etmifl ve 1933 y l ndan itibaren stanbul T p Fakültesi olarak isimlendirilmiflti. stanbul T p Fakültesi 1967 y l nda kendi kadrosu, kendi klinikleri ve kendi binalar n kendi yönetim kurulunda ikiye ay rm flt. Cerrahpafla T p Fakültesi e itim tarihi aç s ndan ça dafl t p e itiminin hiç aral ks z devam eden bir koludur. Bu sebeple Cerrahpafla T p Fakültesi kurulufl tarihinin 1827 y l ndan al narak y l olarak kabul edilmesi gerekir. 106

3 Cerrahpafla T p Derg 2007; 38: Cerrahpafla T p Fakültesi, ayr ca içinde bulundu u semtle özdeflleflen, Cerrahpafla Hastanesi ile 1893 y l ndan beri hizmet veren bir sa l k merkezi olarak da çok önemlidir. Bilindi i gibi Cerrahpafla Hastanesi 1893 y l nda kolera salg n nda geçici hastane fleklinde kurulmufl, ayn bina 1910 y l nda 80 yatakl daimi hastane haline gelmifl, eski bina y kt r larak yerine iki kagir bina infla edilerek 1913 y l nda hizmete aç lm flt. Bu 150 yatakl belediye hastanesine 1930 y l nda yeni bir dahiliye binas ilave edilerek hasta kapasitesi 250 ye ç km flt. Bu hastane e itim y l nda bir y l, 1933 y l ndan itibaren de devaml olarak stanbul T p Fakültesi nin klinikleri olarak hizmet vermiflti. Bu sebepten Cerrahpafla Hastanesi nin tarihi de t p e itimi tarihi kadar önemlidir y l nda kurulan Cerrahpafla T p Fakültesi hem t p e itiminin hem de hastane olarak sa l k hizmetlerinin kesiflti i bu noktada görev alm fl olup bu hizmetine aral ks z devam etmifl, 40. y l na ulaflm flt r. Cerrahpafla T p Fakültesi nin kurulmas için at lan ilk ad mlar 1961 y l na kadar geriye götürebiliriz y l ndaki bu görüflleri iyi anlayabilmek için o senelerdeki Cerrahpafla Hastanesi nin durumunu bilmek gerekir. Ancak o zaman bu t p fakültesinin 1967 y l nda neden Cerrahpafla da kuruldu unu anlayabiliriz. İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa da 1827 y l nda bafllayan t p e itimimiz hiç ara vermeden e itime devam ederken pek çok defa kendini yenilemiflti. Dinamik bir e itim oldu undan s k s k yenilikler yap l yor, daha iyi bir e itim için çaba gösteriliyordu. Bu arada t p e itimi yap lan binalar da yetersiz oldu u durumlarda de- ifltiriliyordu y l na gelindi inde t p e itimi Haydar pafla da Sultan Abdülhamid in yapt rd görkemli binada ve stanbul Darülfünununa ba l bir T p Fakültesi olarak hizmet görüyordu y l yaz nda Darülfünun kald r - larak stanbul Üniversitesi kuruldu ve T p Fakültesi de burada yerini ald. Haydarpafla daki T p Fakültesinin Avrupa taraf na tafl nmas gündeme geldi, yeni ç kar lan 2252 say l kanun ve ona ba l üç vekiller karar ile Beyaz t a tafl nmas onayland. T p Fakültesinin idari bölümleri ve temel bilimleri Beyaz t taki eski Harbiye Nezareti Binas nda yer al rken T p Fakültesinin klinikleri olarak hizmet vermek üzere de stanbul daki befl büyük hastane tespit edildi. Bak rköy, fiiflli Etfal, Haseki, Gureba hastanelerinin yan s ra en fazla yatak say s yla (164 yatak) Cerrahpafla Hastanesi de ilk s rada yerini ald. T p Fakültesinin I. Cerrahi, ç Hastal klar ve Göz Klini i Cerrahpafla Hastanesine ilk gelen kliniklerdi. Cerrahpaşa ya Yeni Klinikler Cerrahpafla Hastanesi baflar l bir Belediye Hastanesi iken, 1933 y l ndan itibaren art k stanbul T p Fakültesi nin klinikleriyle ortak olarak çal flmaya bafllam flt y l nda Cerrahpafla da I. Cerrahi, Dahiliye ve Göz klinikleri hem e itime hem de hasta tedavisine bafllad. Üç büyük klini in dersleri için Dahiliye ve Cerrahi kliniklerinin aras ndaki mekana bir dershane yapt r ld y l nda yapt r lan Cerrahpafla n n bu ilk dershanesi Neflet Ömer Amfisi dir. Cerrahpafla kampusuna 1940 y l nda 60 yatakl modern bir göz klini i, 1943 y l nda 150 yatakl I. Cerrahi Klini i infla edildi. Bu modern kliniklerle hastanenin yatak say s 504 oldu y l nda 200 yatakl Verem Pavyonu infla edildi. Buran n 100 yata 1953 y l nda T p Fakültesi Fitizyoloji klini ine verildi. Cerrahpafla Hastanesi yeni binalar yla genifllerken T p Fakültesinin önemli bölümü burada yerini alm flt. stanbul T p Fakültesi 1951 y l na geldi inde önemli bir karar ald. Bu karara göre T p Fakültesi fiiflli Etfal Hastanesi ve Bak rköy Ak l Hastal klar Hastanesi ile birlikteli ine son verecek, Haseki Hastanesi ni tamamen Belediyeye, Eski Gureba Hastanesini de Vak flar idaresine b rakacakt. T p Fakültesi kampusu art k Cerrahpafla ve Çapa da odaklanacakt. T p Fakültesi klinikleri mümkün oldu u kadar paralel bir surette Cerrahpafla ve Çapa guruplar nda toplan p ileride bu ikisinin aras na yap lacak bir binada Enstitüler (Kliniksiz kürsüler) yer alacakt. stanbul T p Fakültesinin gelecek için onaylad bu plan n tatbikat olmak üzere Çapa da ortopedi, çocuk cerrahisi ve psikiyatri, Cerrahpafla da çocuk hastal klar ve bak m, kad n hastal klar ve do- um klinikleri binalar infla edilecekti y l nda fiiflli Etfal daki Üroloji klini i Cerrahpafla ya gelerek cerrahiden boflalan klini in üst kat na tafl nd ve 40 yatakla hizmete girdi. Dahiliye pavyonu bir koridorla anfiye ba lanm fl, baflhekimlik ve poliklinik binas n n üzerine üniversitece bir kat daha ç k larak bütünü ile Nöroloji klini i haline getirilmiflti. Nöroloji Bak rköy den nakledilip buraya yerleflti. I.Cerrahi pavyonunun Bat k sm na eklenen yeni ameliyathane blo u ile 3. Cerrahi klini i burada kuruldu.göz klini inin bir bölümünde Trahom Araflt rma Enstitüsü aç ld y l nda T p Fakültesinin Çocuk ve Kad n Do um klinikleri inflaat n n temeli at ld. O y l Cerrahpafla da üniversite ve belediyeye ait toplam yatak say s 747 ye ç km flt. Cerrahpafla n n ayr bir fakülte olmas teklifinin yap ld 1961 y l na gelindi inde T p Fakültesinin hemen hemen bütün bölümlerini içeren, çok iyi çal flan ve yeni inflaatlarla geniflleyen bir kampus olarak dikkatleri çekiyordu. Ayrı Bir Fakülte İçin İlk Teklifler (1961) 1961 y l na gelindi inde stanbul T p Fakültesi iki ayr kampusu ve büyüyen kadrosu ile çal fl rken baz sorunlarla karfl laflm flt ihtilalinden sonra Milli Birlik Komitesi taraf ndan 28 Ekim 1960 tarihinde 4936 say l Üniversiteler Kanunu nda baz de ifliklikler yap lm fl, 115 say l kanun yürürlü e girmiflti. Yeni t p fakülteleri kurulmas ve daha çok ö renci al nmas konular gündemdeydi y l n n Ekim ay nda T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp döneminde Fakülte kurulu Fakülte Teflkilat kanunu ile ilgili görüfl bildirmek üzere bir komisyon teflkil etmiflti. Bu komisyon Prof. Dr. Suphi Artunkal, 107

4 A. ALTINTAfi Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Prof. Dr. G yas Korkut, Prof. Dr. Safa Karatay, Prof. Dr. Osman Yemni, Doç. Dr. Alaaddin Akçasu, Doç.Dr. Bedii fiehsuvaro lu dan oluflmufltu. Komisyonun haz rlad rapordaki sonuçlardan biri dikkati çekiyordu: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi en kısa zamanda ikinci bir fakültenin elemanlarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda teşkilatlandırılarak Temel Tıp İlimleri Merkezi ile tam teşeküllü Cerrahpaşa ve Çapa Üniversite hastanelerinden olacak tarzda organize edilmelidir. Bu karar fakültenin büyüyen kadrosu için bir çözüm önerisidir. Ayr ca t p fakültelerine daha çok ö renci al nmas için bask lar oluyordu. Bu konular n araflt r lmas için A- ral k 1961 de bir komisyon daha oluflturuldu. Prof. Dr. Nihat Dorken, Prof. Dr. Necdet Sezer, Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Prof. Dr. Safa Karatay, Prof. Dr. Osman Barlas dan oluflan bu komisyondan Daha fazla ö renci al nmas hakk nda görüflleri istenmifltir. Komisyon 10 Ocak 1962 tarihli raporunda İstanbul Tıp Fakültesi nin kadrolarını genişleterek fazla öğrenci almasının istenilen yararı sağlamayacağı, dershane, laboratuar ve kliniklerde esasen varolan güçlüklerin daha da artacağı sebebiyle İstanbul da ayrı bir semtte müstakil bir tıp fakültesi kurulması gereği bildiriliyordu. Komisyon ikinci bir t p fakültesinin stanbul T p Fakültesinden ayr bir yerde olmas n uygun görmüfltü. Bu çal flmalar ve karar ancak 6 ay sonra kabullenildi. 30 Haziran 1962 günü toplanan Profesörler kurulu oy birli i ile 5 y ll k bir geliflme plan içinde yeni bir t p fakültesi kurulmas karar ald n onaylam fl ve konu Devlet Planlama Teflkilat na iletilmifl, oradan da onay al nm flt. Temel Bilimler Binaları O y llarda stanbul T p Fakültesinin önemli bir sorunu gene gündemde idi. Temel Bilimler bölümleri binas zl ktan flikayetçi idiler. T p Fakültesi klinikleri için durmadan yeni binalar yap l rken Kliniksiz kürsüler Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hijyen, Farmakodinami, Patoloji bina sorunu yafl yordu y l nda yap lan planlamaya göre kliniksiz kürsüler iki büyük binada yer alacakt. Büyük bir binada alt enstitü Mikrobiyoloji, Hijyen, Farmakodinami, Patolojik Anatomi, Genel Patoloji ve Kanser enstitüsü yerleflecek, Dört Enstitülük bir di er binada; Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Hayati Kimya yerleflecekti. Bu plan bir türlü yerine getirilemiyordu. Klinikler için durmadan yeni binalar yap l rken kliniksiz kürsüler için hiçbir giriflim olmam flt. Bu bölümler de her zaman ihtiyaçlar n Fakülte Dekanl na bildiriyorlard. Bu konudaki ilk ad m ancak 11 May s 1963 günkü Fakülte kurulunda at ld. Dekan Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli, 5 y ll k plan n bir parças olarak T p Fakültesinin Temel Bilimler binas için 1964 bütçesine ödenek konulmas n teklif etti. Bu Fakülte Kurulunda uygun görülerek karar resmi yaz ile gereken yerlere bildirildi. Bu ödenek daha sonra Cerrahpafla T p Fakültesi binalar n n sat n al nmas nda kullan lacakt r Yılında stanbul da ikinci bir t p fakültesi aç lmas ihtiyac Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan stanbul Üniversitesine s k s k hat rlat l yordu. 7 Eylül 1963 tarihli bir resmi yaz da da Devlet Planlama Müsteflarl stanbul Üniversitesi Rektörlü ünden Befl Y ll k Kalk nma Plan da öngörülen 5 t p fakültesinden birinin stanbul da ve stanbul Üniversitesi T p Fakültesi potansiyelinden yaralan larak kurulmas n n uygun görüldü ünü bildiriyor ve görüfllerini istiyordu. Durum T p Fakültesi profesörler kurulunda görüflüldü. Dekan Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli bu öneriye Rektörlük yoluyla verdi i cevapta, Yeni bir tıp fakültesinin mevcut şartlarda İstanbul Tıp Fakültesi nin imkanlarıyla kurulmasının mümkün olmadığı ancak ve tarihli fakülte kurullarının aldığı karara göre 5 yıllık gelişme planı içinde sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebileceği bildirildi. stanbul T p Fakültesi nin 1962 y l nda kendi ald karar olmas na ra men fakülte henüz buna haz r de ildi. kinci t p fakültesi flimdilik reddedilse de tart flmalarda ikiye ayr lma ve bunun oluflan kampuslar içinde olmas konusu a rl k kazanm flt y l nda T p Fakültesi önemli bir yönetmelik haz rlad bu stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Seksiyonlar ç Yönetmeli i idi. Bu yönetmeli e göre stanbul T p Fakültesi nin Cerrahpafla ve Çapa kampuslar nda toplanmas ve her hastanede her kürsüden birer klinik aç lmas yla iki bölüm de tek bafl na yetecek duruma gelmifl oluyordu. Böylece Cerrahpafla ve Çapa idari olarak birbirinden ayr - l yordu. Bu yönetmelik 1964 y l nda çal flmaya bafllad. Bu yönetmeli e göre Kad n Do um ve Ebe Mektebi, Çocuk Hastal klar Klini i Cerrahpafla ya yerleflti. Bu y llarda T p Fakültesi ö rencisi 3850, ö retim üye ve yard mc lar n n say s 514 e ulaflm flt Yılında 1965 y l na gelindi inde yeni üniversitelerin aç lmas ve özellikle yeni t p fakültelerinin kurulmas tekrar gündeme geldi. Zaman n Milli E itim Bakan Orhan Dengiz bir Yüksek Ö renim fiuras toplant s yapt. Ankara da yap lan bu toplant da her üniversitenin rektörleri ve her üniversiteden iki dekan, akademilerin baflkanlar ve Devlet Planlama Teflkilat temsilcileri yer alm fllard. Türkiye nin üniversitelere olan ihtiyac konufluldu. Aç lmas gerekli üniversite say s, bunlar n nerelerde aç lmas n n uygun oldu u görüflüldü. Kararda en fazla 4 üniversite kurulmas (Eskiflehir, Konya, Diyarbak r, Van) uygun görülüyordu. T p fakülteleri burada yer alacakt. Bu karara ra men k sa bir süre sonra TBMM den gelen resmi yaz da bir çok ilde üniversite aç lmas hususunda milletvekilleri taraf ndan öneriler verildi i bildiriliyor, stanbul Üniversitesi senatosundan da bu konuda görüfl bildirilmesi isteniyordu. Yeni t p fakültesi için stanbul T p Fakültesinden görev bekleniyordu. Bu tart flmalar s ras nda tekrar Cerrahpafla ve Çapa n n ayr lmas konusu gündeme geldi. stanbul T p Fakültesinin ikiye ayr larak Cerrahpafla 108

5 Cerrahpafla T p Derg 2007; 38: T p Fakültesinin kurulmas ndaki mücadelede ön s rada yer alm fl olan Prof. Dr. Suat Vural bu tart flmalar ve çal flmalar n içinde idi. Kendisi Cerrahpafla n n T p Fakültesi haline gelmesindeki önemli ad mlar 1989 y l nda kaleme alm flt r den sonraki geliflmeleri kendisinin bu belgesel nitelikteki yaz s ndan rahatl kla izleyebiliyoruz. Tatbikat Kürsüleri stanbul T p Fakültesi Profesörler Kurulunda e itimin daha iyi hale getirilmesi konusu her zaman konuflulan meselelerdendi y l n n ilk günlerinde bu konuda yeni bir çözüm önerildi: Tatbikat kürsüleri aç lmas. Böylece t p e itiminde uygulamalara daha çok yer verilerek e itimin daha iyi hale getirilmesi düflünülüyordu. 9 Ocak 1965 tarihli toplant da Dekan Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli Fakülte Kuruluna Yalnız staj ile meşgul olacak tatbikat kürsüleri kurulması n n Dünya ölçütlerine ve memleket ihtiyaçlarına uygun mezunlar vermek aç s ndan önemli bir çözüm oldu unu söylüyordu. Bu öneri bir çok tart flmalara neden oldu ve baz hocalara kürsü açmak niyeti ile yap ld na inan larak reddedildi. Bilindi i gibi 1960 y l nda 4936 say l kanunda de ifliklik yap lm fl, 114 say l kanunla 147 ö retim üyesi üniversiteden ç kar lm flt. Bunlar n 46 s stanbul T p Fakültesi kadrosunda idi. 114 say l kanun 1962 de 43 say l kanunla düzeltildi ve 46 hoca T p Fakültesine geri döndüler. Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli nin bu önerisi göreve dönen, bu arada kürsü baflkanl klar n kaybeden baz ö retim üyelerine yeniden bu imkan açma giriflimi olarak düflünüldü ve ço unluk bu fikirde oldu undan öneri hofl karfl lanmad. Bunun üzerine hem Tatbikat kürsüleri hem de e itimin daha iyi yap lmas için görüfl bildirecek bir komisyon kuruldu. Prof. Dr. Bedii Gorbon, Ord. Prof. Dr. Üveys Maskar, Prof. Dr. Safa Karatay, Prof. Dr. Meliha Terzio lu, Prof. Dr. Kaz m Ar san, Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat ve Prof. Dr. Celal Öker den oluflan bu komisyon araflt rma ve çal flmalar yapt ktan sonra karar n bir raporla 2 Mart 1965 günü toplanan Profesörler kurulunda sundu. Bu raporda Tatbikat kürsüleri nin kurulmas yla ortaya ç kacak sak ncalar belirtiliyor, bu uygulaman n e itimi daha baflar s z yapaca vurgulan yor ve yeni bir öneri ortaya konuyordu. TBMM nin teklifindeki t p fakültesi say s - n n art r lmas ve stanbul da 3 e ç kart lmas önerisi esas al narak, Fazla öğrenci okutabilmek için sürekli kadro ve tesis genişletilerek gittikçe büyüyen ve büyüdükçe problemleri artan tek bir fakülte yerine biri Çapa diğeri Cerrahpaşa olmak üzere iki fakülte şeklinde örgütlenmek, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kadro ve tesis potansiyelinden yararlanarak yeni bir fakülte kurmak eğitimi geliştirmenin en uygun çözüm yolu olarak görüldüğü raporda belirtiliyordu. Bu rapor Fakülte kurulunda de iflik toplant lar nda sonuca ba lanmadan tart fl lm fl, Yapılan tartışmalar ışığında yeniden işlenmesi için komisyona geri gönderilmiflti. Komisyon y lmad. 10 Aral k 1965 tarihli raporlar nda; ki fakülte halinde örgütlenmenin ö retim ve e itimi daha baflar l k laca görüflünde srar etti. Nedenlerini ayr nt l bir flekilde ele alan bu raporda sonuç olarak iki öneri getiriliyordu; Birincisi derhal iki fakülte haline geçmek, ikinci öneri ise iki fakülte haline geçme ifllemini kliniksiz kürsü binalar n n bitiminden sonraya b rakmak idi. Rapor bu fl klardan birinin seçimini Fakülte kuruluna b rak lmas n n uygun oldu unu belirtiyordu. Fakülte kurulu meseleyi tart flt ve bir an önce iki fakülte halinde örgütlenme önerisini benimsedi. Bu karar t p e itimin daha iyi yap lmas yolundan gidilerek Cerrahpafla ve Çapa olarak ikiye ayr lmas çözümünü getirmiflti. Çift Eğitim (Gece okulları) 1965 y l n n sonunda T p Fakültesinden bir an önce iki fakülte halinde örgütlenme karar ç km flt. Bu karar üzerine Çapa ve Cerrahpafla kampuslar nda paralel klinik birimlerinin oluflturulmas h zland. Çapa da göz hastal klar, üroloji, sinir hastal klar, gö üs hastal klar, çocuk sa l ve hastal klar, anestezioloji kürsüleri kuruldu. Cerrahpafla da ise fizik tedavi, radyoloji, deri ve zührevi hastal klar, kulak burun bo az hastal klar, ortopedi, anestezioloji ve psikiyatri kürsü ve klinikleri aç ld y l na gelindi inde orta ö retimden gelen ve ü- niversiteye giremeyen büyük bir ö renci kitlesi üniversite kap lar nda çad r kurarak geceliyor, bas n konuya önem veriyor, gazeteler her gün bu konuyu yaz yordu. Durum Hükümeti harekete geçirmifl onlar da üniversiteleri bu konuda çözüm için s k flt r yordu. Üniversite yönetimleri daha fazla ö renci okutabilme yollar aray fl içindeydiler. Çözüm olarak önerilenlerden biri çift e itim ö rencilerin deyimi ile gece ö retimi idi. stanbul Üniversitesi Rektörlü ü de T p Fakültesine bu konu hakk nda ne düflünüldü ünü bir yaz ile sordu. Fakülte kurulunda tart fl ld ve ço unlukla olamayaca na karar verilip reddedildi. Bu tart flmalarda ikinci t p fakültesi tekrar gündeme geldi. O Fakülte Kurulunda Prof. Dr. Nihat Dorken ve Prof. Dr. Bedi Gorbon gibi ö retim üyeleri Aral k 1965 de al nan karar n bir an önce gerçekleflmesi için giriflimde bulunulmas n konunun stanbul Üniversitesi Senatosuna götürülmesini istediler. Kurulda Ord. Prof. Dr. Fahri Arel, Prof. Dr. H. A- rat, Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren, Prof. Osman Yemni, Prof. Dr. Celal Öker, Prof. Dr. Kenan Önen, Ord. Prof. Dr Üveys Maskar, Prof. Dr. G yas Korkut gibi baz üyeler ise Kliniksiz kürsülerin yerlefltirilmesi meselesinin esas oldu u bu konuda çözüm getiren ayr nt l rapor olmadan, T p Fakültesi nin ikiye ayr lmas meselesinin Üniversite senatosuna götürmenin do ru olmayaca görüfllerini bildirdiler. Dekan ise yeni t p fakültesi için bütçe önerisinin flimdi verilmesini istiyordu. Fakülte önerisi yeni bütçe uygulamalar ndan önce Senatoya girmezse mali engeller ç kar ve yeni fakültenin kuruluflu daha da gecikirdi. Yeni fakültenin 1967 y l nda çal flmaya bafllamas n öngören bir Fakülte kurulu karar Senatoya gönderilmeliydi.bu sebeple bütçe önerisinin bir an önce verilmesi ve Fakültenin ikiye bölünmesinin ayr nt lar ile u raflacak bir kurulun oluflturulmas na 109

6 A. ALTINTAfi karar verildi. Prof. Dr. Celal Öker, Prof. Dr. Osman Yemni, Prof. Dr. Remzi Özcan, Prof. Dr. Nihat Dorken, Prof. Dr. Enver Tali Çetin den oluflan bu komisyon yeni fakülte kurulmas için Uygulama planlar, hukuk, bina, ö retim üyesi malzeme ve bütçe yönünü inceleyerek 15 gün içinde bildirecekti. O tarihte stanbul Üniversitesi T p Fakültesi 3850 ö rencisi 514 ö retim üyesi ve yard mc s ile hizmet veriyordu Yılı: Cerrahpaşa İçin En Uzun Yıl 1967 gelindi inde Cerrahpafla T p Fakültesi kurulmas düflüncesi olgunlaflm fl, izlenecek yolun tespitinde önemli bir yol al nm fl, kuruluflu h zland rmaya zorlayan faktörler daha da güç kazanm flt. 20 Ocak 1967 günü Cerrahpafla Hastanesinde inflaat biten Çocuk Hastal klar ve Kad n Do um binalar n n a- ç fll yap ld. 200 yatakl ve befl bloktan meydana gelen bu bölümleri ba layan k s mda dersler için amfi ve dershaneler de yer al yordu. Bu iki binan n temelleri 1953 y - l nda at lm fl çok uzun süren inflaat ancak 1967 y l n n bafl nda bitmifl ve içine yerleflilmiflti. Bu bölümlerin boflaltt binalara yeni kurulan Deri ve Frengi klini i ile Kulak Burun Bo az klini i ve o tarihte nörolojinin bir seksiyonu olan Psikiyatri yerleflmiflti. Cerrahi pavyonunda da Anestezioloji kürsüsü aç lm flt. T p Fakültesinin Cerrahpafla bölümü bu flekilde eklenen 200 yatakla 1000 yatakl hastane ve m 2 sahaya yay lm fl bütün klinikleriyle hizmet veriyordu. Bu iki kampusa yerleflmifl hastanelerin tek elden tek t p fakültesinden yönetmenin zorlu unu gören T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cihat Abao lu resmi olmasa bile kendi içlerinde birer yönetim kurulu görevlendirerek sorunu çözmeye çal flm flt. Bu çözüm de resmen de il idari aç dan ikiye ayr lma idi. stanbul Üniversitesi T p fakültesi 10 Aral k 1965 tarihinde İki fakülte halinde örgütlenme karar almas na ra men bunun gerçekleflmesi için as l ad mlar henüz at - lamam flt. Sorunlar aynen devam ediyordu. Ayrılmayı Hızlandıran Faktörler Baz Ö retim üyeleri, yetifltirilen genç hekimlerin niteliklerinin ülke ihtiyaçlar na cevap verecek düzeyde olmad gerekçesiyle e itim sisteminde de ifliklik yap lmas n her zaman gündeme getiriyorlard. Uygulama a rl kl e- itim ve tam gün çal flma bu gurubun çözümleri aras nda idi. Tart flmalarda ancak yeni bir t p fakültesi ile bu de iflikli in yap labilece i tekrar düflünülme e bafllanm flt. Prof. Dr. Cihad Abao lu nun öncülü ünü yapt bir grup ise daha iyi bir e itim için sadece t p e itimi veren bir T p Üniversitesi çözümünü getiriyordu. Bu fikri savunanlar da t p fakültesinin ikiye bölünmesinin T p Üniversitesine do ru at lm fl bir ad m olabilece ini düflünüyorlard. T p Fakültesi Profesörler Kurulu üyesi 160 kifli olmufltu. Bu kadar kalabal k bir ortamda karar almak zorlafl yordu. Ayn flekilde önemli say da genç doçent gurubu kadrosuzluk sebebiyle güç durumdayd lar. T p Fakültesinin ikiye ayr lmas ile Profesörler Kurulu ferahlayacak, yeni kadrolarla genç doçentler ilerleme imkan bulacaklard. Bütün bu ak l yürütmeler hep ayn hedefi gösteriyorsa da sonuca götüremiyordu. Emr-i vâkı (Hükümetin isteği) Ülkede hekim ihtiyac karfl lanam yor, daha fazla t p ö rencisi yetifltirilmesi gerekiyor, Hükümetin bu konudaki bask s gittikçe art yordu. Ocak 1967 da Devlet Planlama Teflkilat ve hükümet yeni üniversiteler kurma karar ndayd. stanbul T p Fakültesinden de bir fakültenin kuruculu unu üstlenmesi bekleniyordu. Bu konuda srarla yaz flmalar yap l yordu. Dekan Prof. Dr. Cihad Abao lu bu amaçla Eskiflehir de incelemelerde bulunmufl, durumu 18 fiubat 1967 de Fakülte kuruluna sunmufltu. Eskiflehir in t p fakültesi kurmaya uygun olmad na, daha sonra ileri sürülen Bursa n n da uygun olmad na karar verildi. Fakat hükümet bu konuda srarl idi. Dekan Cihad Abao lu daha sonraki fakülte kurulunda art k karar verilip bir t p fakültesinin kuruculu unu yapman n kaç n lamaz oldu unu söylüyor, Yeni üniversitelerin kurulması emr-i vâkidir. Bu durumda tıp fakültesinin İstanbul da kurulması çok daha mümkündür diye durumu özetliyordu. stanbul da kurulacak t p fakültesi için Haydarpafla n n da ad geçiyor teklifler s ralan yordu. Çözüm için en uygunu Cerrahpafla da kurulmas idi. Durumu inceleyecek yeni bir komisyon kuruldu. Komisyon raporu; 29 Nisan 1967 günkü Fakülte Kurulunda okundu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesinin kuruculu unu üstlenece i yeni bir t p fakültesi için en uygun yerin stanbul oldu u belirtiliyor, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Nasılsa yeni fakülteler kurulacak İstanbul da kurulması daha pratik olacaktır diyerek durumu özetliyordu. Fakülte Kurulu da stanbul daki t p fakültesi için en uygun yerin Cerrahpafla oldu unu düflünüyordu. Cerrahpafla T p Fakültesi için alt yap haz rd ve bu konuda görüfl birli i oluflmufltu. Bu düflünce zaman içinde olgunlaflm fl ve son nokta konulmufltu. Fakülte Kurulu art k stanbul T p Fakültesinin ikiye ayr lma prosedürünü tart fl yordu. Kurulufl özel kanunla m, Üniversiteler Kanunu uyar nca stanbul Senatosu yoluyla m yap lmal yd. Bir mesele de hâlâ çözülmemifl olan Temel Bilim kürsülerinin durumu idi. Konu tekrar gündeme geldi. kinci 5 y ll k plana Temel Bilimler için tahsisat konmufltu. Temel bilimler binas problemi bu flekilde çözülecekti. Tıp Fakültesi Kararları T p Fakültesi Profesörler Kurulu 27 Nisan 1967 günkü toplant s nda, ikiye ayr larak ikinci bir t p fakültesi olarak Cerrahpafla y kurmay uygun görmüfltü. Hemen sonraki toplant olan 6 May s 1967 de Fakülte Kurulu resmen karar ald ve bunu tutanaklara geçirdi, İstanbul Üniversitesi i- kinci bir tıp fakültesinin Cerrahpaşa kampusundaki tesislerden yararlanılarak kurulmasına ve bu konu için bir uygulama planı hazırlanmasına karar verildi. 110

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI KOM SYON ÇALIfiMALARI 25 14 Mart T p Haftas Komisyonu 14 Mart T p Haftas etkinlikleri içerisinde; 6 sa l k kurum ve kuruluflu ziyaret edildi 5 panel yap ld Sergi salonunda Çocuk Gözüyle Doktorlar resim

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

PORTRELER. Emek ve Mücadele Dolu Bir Akademik T rman fl n Özeti

PORTRELER. Emek ve Mücadele Dolu Bir Akademik T rman fl n Özeti PORTRELER Emek ve Mücadele Dolu Bir Akademik T rman fl n Özeti Doç. Dr. Ar n Namal, Prof. Dr. Öztan Öncel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Deontoloji ve T p Tarihi AD, stanbul ÖZET 1904 y l

Detaylı

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni Me r s da Tabip O sin B ü lt e ni içindekiler 02 Say n Meslektafllar m Prof. Dr. Aytu At c Mersin Tabip Odas Yay n Organ ( Ücretsizdir) Sahibi Mersin Tabip Odas Ad na Dr. Aytu ATICI Editör Dr. C. Tayyar

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

Hedef, yetkili sendika olmakt r

Hedef, yetkili sendika olmakt r E itimciler Birli i Sendikas Haber Bülteni Say : 30 Y l: 5 Eylül 2005 Hedef, yetkili sendika olmakt r Sendikam z n zmir deki Baflkanlar Kurulu toplant - s ndan Yetkili Sendika olma hedefi ç kt. zmir Yenifoça

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES ED TÖR Editörden... Merhaba 187. say ile yine birlikteyiz. Bu say gündem konular m z; Tam Gün Yasas sonras Anayasa Mahkemesi

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla,

daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar Aile hekimli ine geçifl sürecinde çok hareketli günler yafl yoruz. stanbul da 940 aile hekimli i noktas ve 3645 aile hekimi kadrosu söz konusu.

Detaylı

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak mevsimideil Kongrevaktiolduunu... Trk DihekimleriBirlii12.Uluslararas

Detaylı

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 TEMMUZ-A USTOS 2011 1 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah

Detaylı

Panel Session Panel Oturumu

Panel Session Panel Oturumu 378 Panel Session - Panel Oturumu Panel Session Panel Oturumu Panel Keynote Speaker Panel Sunufl Bildirisi: Doç.Dr.Adem fiah N, Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce of Turkey / Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TDB GÜNDEM. SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu

TDB GÜNDEM. SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu ISSN: 1303-9784 TDBD94 içindekiler BAfiYAZI 11 TDB GÜNDEM SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 28 Oda Baflkan ve di er Oda yöneticileri, 31 May s 2006

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı