Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar"

Transkript

1 Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(2): 80 ISSN: DÜZELTME / ERRATUM Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: de yer alan, A. Alt ntafl a ait Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar bafll kl makaledeki Tablo 1 sehven hatal olarak eksik bas lm flt r. Ad geçen makaledeki Tablo 1 afla daki gibi olacakt r. Özür dileyerek bilgilerinize sunar z. Editör Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: ISSN: DERLEME Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar Ayten Alt ntafl 1 1 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Deontoloji ve T p Tarihi Anabilim Dal, stanbul Tablo y l ndaki kadro. ANATOM Prof. Dr. Orhan Kuran H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Doç. Dr. Halit Kayal F ZYOLOJ Prof. Dr. Meliha Terzio lu Doç. Dr. Muammer Bilge B YOK MYA Prof. Dr. Hatice Bodur Doç. Dr. Ahmet Araz M KROB YOLOJ VE TROP KAL HASTALIKLAR VE PARAZ TOLOJ Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat Prof. Dr. Suat Vural Doç. Dr. Ahmed Merdivenci F ZYOPATOLOJ Prof. Dr. Sati Eser PATOLOJ K ANATOM Prof. Dr. Talia Bali Aykan Prof. Dr. Melih Tahsino lu TIP TAR H VE DEONTOLOJ Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver ADL TIP Prof. Dr. Hikmet Yalg n Prof. Dr. M. fiemsi Gök. HALK SA LI I Doç. Dr. Orhan Demirhindi TATB K TEDAV VE FARMAKOD NAM Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat Prof. Dr. Reflat Garan Prof. Dr. Suphi Artunkal Prof. Dr. Alaaddin Akçasu Prof. Dr. Celal Öker Prof. Dr. fiefik Kayahan Prof. Dr. Fahir Melek Göksel Prof. Dr. Kenan Önen Ç HASTALIKLARI KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Osman Barlas Prof. Dr. Kemal Berktin Prof. Dr. Rauf Sayg n Prof. Dr. Hakk O an Prof. Dr. Nejat Harmanc Doç. Dr. Orhan Ersanl Doç. Dr. Orhan N. Ulutin Doç. Dr. R dvan Gülbaran Doç. Dr. Kenan Binak Doç. Dr. Altan Onat (Asistan : 36) CERRAH KÜRSÜSÜ Ord. Prof. Dr. Fahri Arel Ord. Prof. Dr. Kâz m smail Gürkan Prof. Dr. Dervifl Manizade Prof. Dr. Bedii Gorbon Prof. Dr. Nihat Dorken Prof. Dr. Baha Sezer Prof. Dr. Turan Gürgen Prof. Dr. Adnan Salepçio lu Prof. Dr. Tar k Minkari Prof. Dr. Erol Düren Doç. Dr. Alâaddin Vardar Doç. Dr. Mecdi Ramazano lu (Asistan: 39) KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KÜRSÜSÜ Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazanc gil Prof. Dr. Kâmil Akol Prof. Dr. Ziya Üstün Prof. Dr. Münir Türkent Prof. Dr. Servet Güvener Prof. Dr. R za Onar r Prof. Dr. Rüknettin Tözüm Prof. Dr. Suavi Topçuo lu (Asistan: 22) ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Sezai B. Tümay Prof. Dr. Metine Bilger Prof. Dr. Ömer Bedir Doç. Dr. Nadir Hatemi (Asistan: 11) GÖZ HASTALIKLARI KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Necdet Sezer Prof. Dr. Nejat Ayberk Doç. Dr. Semih Gözonar (Asistan: 11) KULAK BURUN BO AZ HASTALIKLARI Prof. Dr. Hikmet Altu Doç. Dr. Fikri fienocak (Asistan: 3) DER FRENG HASTALIKLARI KÜRSÜSÜ Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim nceday Prof. Dr. Faruk Nemlio lu (Asistan: 5) NÖRO-PS K YATR KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Necmettin Polvan Prof. Dr. Sabahattin Kerimo lu Prof. Dr. Feyyaz Berkay Prof. Dr. Ayhan Songar Prof. Dr. Nedim Zembilci Doç. Dr. Erdo an Özdamar (Asistan: 10) ÜROLOJ KÜRSÜSÜ Prof. Dr. G yas Korkut Prof. Dr. Muzaffer Akk l ç (Asistan: 6) RAD OD AGNOST K KÜRSÜSÜ Doç. Dr. Medeni Cen (Asistan: 2) ANESTEZ YOLOJ VE REAN MASYON KÜRSÜSÜ Prof. Dr. Sadi Sun (Asistan: 1) F Z K TEDAV VE REHAB L TASYON KÜRSÜSÜ Prof. Dr. smet Çetinyalç n 80 doi: /ctd

2 Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: ISSN: DERLEME Cerrahpafla T p Fakültesi nin Kurulufl Aflamalar Ayten ALTINTAfi 1 1 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Deontoloji ve T p Tarihi Anabilim Dal, stanbul Özet Cerrahpafla T p Fakültesi e itim tarihi aç s ndan ça dafl t p e itiminin hiç aral ks z devam eden bir koludur. Cerrahpafla T p Fakültesi resmen 1967 kurulmufl olsa da bu tarih asl nda stanbul T p Fakültesinin ikiye ayr lmas tarihidir. T p e itimimizin 1827 y l nda bafllamas ile bu t p e itimi hiç ara vermeden ve devaml kendini yenileyerek devam etmifl ve 1933 y l ndan itibaren stanbul T p Fakültesi olarak isimlendirilmiflti. stanbul T p Fakültesi 1967 y l nda kendi kadrosu, kendi klinikleri ve kendi binalar n kendi yönetim kurulunda ikiye ay rm flt. Cerrahpafla T p Fakültesi, ayr ca içinde bulundu u semtle özdeflleflen, Cerrahpafla Hastanesi ile 1893 y l ndan beri hizmet veren önemli bir sa l k merkezidir. Cerrahpafla Hastanesi eski binalar n n yerine yap lan yeni binalar yla 1913 y l nda hizmete devam etmifl, e itim y l nda bir y l, 1933 y l ndan itibaren de devaml olarak stanbul T p Fakültesinin klinikleri olarak hizmet vermiflti. stanbul Üniversitesi içinde ikinci bir t p fakültesi kurulmas ilk defa 1961 y l nda gündeme gelmifl, mesele bir çok defa konuflulduktan sonra Devlet Planlama Teflkilat ve Hükümetin srarl teklifleri sonunda karar verilmiflti. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi 1964 y l ndan beri Cerrahpafla ve Çapa kampuslar nda iki ayr fakülte gibi çal flmakta idi. Profesörler kurulu 2 Nisan 1967 tarihinde Cerrahpafla y kurma karar ald.bu karar stanbul Üniversitesi senatosu 27 Temmuz 1967 de onaylad, 28 Temmuz 1967 tarihinde de Milli E itim Bakanl ndan onay ç kt. 31 A ustos 1967 tarihinde iki t p fakültesinin kadrolar da t ld ve 5 Eylül 1967 günü Cerrahpafla T p Fakültesi profesörler kurulu dekan ve yönetim kurulunu seçti. 14 Eylül 1967 de bu yönetim stanbul Üniversitesi senatosunda onayland, Fakülte 2 Ekim 1967 de 903 ö rencisi ile e itime bafllad.. Anahtar Kelimeler: Cerrahpafla T p Fakültesi, stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, T p e itimi tarihi Cerrahpafla T p Derg 2007; 38: Cerrahpasa Faculty of Medicine s Steps of Foundation Abstract Cerrahpasa Faculty of Medicine is a part of modern medical education and it goes on continuously in years. After Istanbul Faculty of Medicine separated into two, Cerrahpasa faculty of medicine was founded in Medical Ecucation in Turkey was begin in 1827 and after that day it goes on by improving and innovating.from 1933 it s named Istanbul Faculty of Medicine and after 1967 it developed itself clinic, building and staff. Cerrahpasa Faculty of Medicine identified with Cerrahpasa Hospital. Cerrahpasa Hospital founded in 1893 and from 1933 work constantly as being Istanbul Faculty of Medicine s Clinics. The idea of founding second faculty of medicine in Istanbul University was come up in 1961 and determine by the help of government planning organization and demands of government.istanbul Faculty of Medicine was working both in Cerrahpasa and Capa campuses from 1964 but in 2 April 1967 professor s committee decided to found Cerrahpasa Faculty. Than on Istanbul University senator affirm the decision In Ministry of Education accept and Faculty has started to work with 903 student in KeyWords: Cerrahpasa Medical Faculty, stanbul University, Istanbul Medical Faculty, History of medicine education Cerrahpasa J Med 2007; 38: C errahpafla T p Fakültesi nin kuruluflunun 40. y l n kutlad m z bu günlerde, köklü bir müessesenin ve önemli bir t p fakültesinin elemanlar olman n mutlulu unu yafl yoruz. Cerrahpafla T p Fakültesi 1967 y l nda kuruldu cümlesi bu tarihin detaylar n bilmeyenler için basit bir kurulufl karar n n onay olarak düflünülebilir. Kurulufl tarihini bilenler, o günleri yaflayanlar, hatta kurulufla katk da bulunup bu çal flmalarda yer alanlar için ise uzun soluklu Al nd Tarih: 22 A ustos 2007 Yaz flma Adresi (Address): Prof. Dr. Ayten ALTINTAfi stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Deontoloji ve T p Tarihi Anabilim Dal Cerrahpafla - stanbul bir mücadeleyi ifade eder. Cerrahpafla T p Fakültesi resmen 1967 kurulmufl olsa da bu tarih asl nda stanbul T p Fakültesinin ikiye ayr lmas tarihidir. Ça dafl t p e itimimizin 1827 y l nda bafllamas ile bu t p e itimi hiç ara vermeden, devaml kendini yenileyerek devam etmifl ve 1933 y l ndan itibaren stanbul T p Fakültesi olarak isimlendirilmiflti. stanbul T p Fakültesi 1967 y l nda kendi kadrosu, kendi klinikleri ve kendi binalar n kendi yönetim kurulunda ikiye ay rm flt. Cerrahpafla T p Fakültesi e itim tarihi aç s ndan ça dafl t p e itiminin hiç aral ks z devam eden bir koludur. Bu sebeple Cerrahpafla T p Fakültesi kurulufl tarihinin 1827 y l ndan al narak y l olarak kabul edilmesi gerekir. 106

3 Cerrahpafla T p Derg 2007; 38: Cerrahpafla T p Fakültesi, ayr ca içinde bulundu u semtle özdeflleflen, Cerrahpafla Hastanesi ile 1893 y l ndan beri hizmet veren bir sa l k merkezi olarak da çok önemlidir. Bilindi i gibi Cerrahpafla Hastanesi 1893 y l nda kolera salg n nda geçici hastane fleklinde kurulmufl, ayn bina 1910 y l nda 80 yatakl daimi hastane haline gelmifl, eski bina y kt r larak yerine iki kagir bina infla edilerek 1913 y l nda hizmete aç lm flt. Bu 150 yatakl belediye hastanesine 1930 y l nda yeni bir dahiliye binas ilave edilerek hasta kapasitesi 250 ye ç km flt. Bu hastane e itim y l nda bir y l, 1933 y l ndan itibaren de devaml olarak stanbul T p Fakültesi nin klinikleri olarak hizmet vermiflti. Bu sebepten Cerrahpafla Hastanesi nin tarihi de t p e itimi tarihi kadar önemlidir y l nda kurulan Cerrahpafla T p Fakültesi hem t p e itiminin hem de hastane olarak sa l k hizmetlerinin kesiflti i bu noktada görev alm fl olup bu hizmetine aral ks z devam etmifl, 40. y l na ulaflm flt r. Cerrahpafla T p Fakültesi nin kurulmas için at lan ilk ad mlar 1961 y l na kadar geriye götürebiliriz y l ndaki bu görüflleri iyi anlayabilmek için o senelerdeki Cerrahpafla Hastanesi nin durumunu bilmek gerekir. Ancak o zaman bu t p fakültesinin 1967 y l nda neden Cerrahpafla da kuruldu unu anlayabiliriz. İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa da 1827 y l nda bafllayan t p e itimimiz hiç ara vermeden e itime devam ederken pek çok defa kendini yenilemiflti. Dinamik bir e itim oldu undan s k s k yenilikler yap l yor, daha iyi bir e itim için çaba gösteriliyordu. Bu arada t p e itimi yap lan binalar da yetersiz oldu u durumlarda de- ifltiriliyordu y l na gelindi inde t p e itimi Haydar pafla da Sultan Abdülhamid in yapt rd görkemli binada ve stanbul Darülfünununa ba l bir T p Fakültesi olarak hizmet görüyordu y l yaz nda Darülfünun kald r - larak stanbul Üniversitesi kuruldu ve T p Fakültesi de burada yerini ald. Haydarpafla daki T p Fakültesinin Avrupa taraf na tafl nmas gündeme geldi, yeni ç kar lan 2252 say l kanun ve ona ba l üç vekiller karar ile Beyaz t a tafl nmas onayland. T p Fakültesinin idari bölümleri ve temel bilimleri Beyaz t taki eski Harbiye Nezareti Binas nda yer al rken T p Fakültesinin klinikleri olarak hizmet vermek üzere de stanbul daki befl büyük hastane tespit edildi. Bak rköy, fiiflli Etfal, Haseki, Gureba hastanelerinin yan s ra en fazla yatak say s yla (164 yatak) Cerrahpafla Hastanesi de ilk s rada yerini ald. T p Fakültesinin I. Cerrahi, ç Hastal klar ve Göz Klini i Cerrahpafla Hastanesine ilk gelen kliniklerdi. Cerrahpaşa ya Yeni Klinikler Cerrahpafla Hastanesi baflar l bir Belediye Hastanesi iken, 1933 y l ndan itibaren art k stanbul T p Fakültesi nin klinikleriyle ortak olarak çal flmaya bafllam flt y l nda Cerrahpafla da I. Cerrahi, Dahiliye ve Göz klinikleri hem e itime hem de hasta tedavisine bafllad. Üç büyük klini in dersleri için Dahiliye ve Cerrahi kliniklerinin aras ndaki mekana bir dershane yapt r ld y l nda yapt r lan Cerrahpafla n n bu ilk dershanesi Neflet Ömer Amfisi dir. Cerrahpafla kampusuna 1940 y l nda 60 yatakl modern bir göz klini i, 1943 y l nda 150 yatakl I. Cerrahi Klini i infla edildi. Bu modern kliniklerle hastanenin yatak say s 504 oldu y l nda 200 yatakl Verem Pavyonu infla edildi. Buran n 100 yata 1953 y l nda T p Fakültesi Fitizyoloji klini ine verildi. Cerrahpafla Hastanesi yeni binalar yla genifllerken T p Fakültesinin önemli bölümü burada yerini alm flt. stanbul T p Fakültesi 1951 y l na geldi inde önemli bir karar ald. Bu karara göre T p Fakültesi fiiflli Etfal Hastanesi ve Bak rköy Ak l Hastal klar Hastanesi ile birlikteli ine son verecek, Haseki Hastanesi ni tamamen Belediyeye, Eski Gureba Hastanesini de Vak flar idaresine b rakacakt. T p Fakültesi kampusu art k Cerrahpafla ve Çapa da odaklanacakt. T p Fakültesi klinikleri mümkün oldu u kadar paralel bir surette Cerrahpafla ve Çapa guruplar nda toplan p ileride bu ikisinin aras na yap lacak bir binada Enstitüler (Kliniksiz kürsüler) yer alacakt. stanbul T p Fakültesinin gelecek için onaylad bu plan n tatbikat olmak üzere Çapa da ortopedi, çocuk cerrahisi ve psikiyatri, Cerrahpafla da çocuk hastal klar ve bak m, kad n hastal klar ve do- um klinikleri binalar infla edilecekti y l nda fiiflli Etfal daki Üroloji klini i Cerrahpafla ya gelerek cerrahiden boflalan klini in üst kat na tafl nd ve 40 yatakla hizmete girdi. Dahiliye pavyonu bir koridorla anfiye ba lanm fl, baflhekimlik ve poliklinik binas n n üzerine üniversitece bir kat daha ç k larak bütünü ile Nöroloji klini i haline getirilmiflti. Nöroloji Bak rköy den nakledilip buraya yerleflti. I.Cerrahi pavyonunun Bat k sm na eklenen yeni ameliyathane blo u ile 3. Cerrahi klini i burada kuruldu.göz klini inin bir bölümünde Trahom Araflt rma Enstitüsü aç ld y l nda T p Fakültesinin Çocuk ve Kad n Do um klinikleri inflaat n n temeli at ld. O y l Cerrahpafla da üniversite ve belediyeye ait toplam yatak say s 747 ye ç km flt. Cerrahpafla n n ayr bir fakülte olmas teklifinin yap ld 1961 y l na gelindi inde T p Fakültesinin hemen hemen bütün bölümlerini içeren, çok iyi çal flan ve yeni inflaatlarla geniflleyen bir kampus olarak dikkatleri çekiyordu. Ayrı Bir Fakülte İçin İlk Teklifler (1961) 1961 y l na gelindi inde stanbul T p Fakültesi iki ayr kampusu ve büyüyen kadrosu ile çal fl rken baz sorunlarla karfl laflm flt ihtilalinden sonra Milli Birlik Komitesi taraf ndan 28 Ekim 1960 tarihinde 4936 say l Üniversiteler Kanunu nda baz de ifliklikler yap lm fl, 115 say l kanun yürürlü e girmiflti. Yeni t p fakülteleri kurulmas ve daha çok ö renci al nmas konular gündemdeydi y l n n Ekim ay nda T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp döneminde Fakülte kurulu Fakülte Teflkilat kanunu ile ilgili görüfl bildirmek üzere bir komisyon teflkil etmiflti. Bu komisyon Prof. Dr. Suphi Artunkal, 107

4 A. ALTINTAfi Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Prof. Dr. G yas Korkut, Prof. Dr. Safa Karatay, Prof. Dr. Osman Yemni, Doç. Dr. Alaaddin Akçasu, Doç.Dr. Bedii fiehsuvaro lu dan oluflmufltu. Komisyonun haz rlad rapordaki sonuçlardan biri dikkati çekiyordu: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi en kısa zamanda ikinci bir fakültenin elemanlarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda teşkilatlandırılarak Temel Tıp İlimleri Merkezi ile tam teşeküllü Cerrahpaşa ve Çapa Üniversite hastanelerinden olacak tarzda organize edilmelidir. Bu karar fakültenin büyüyen kadrosu için bir çözüm önerisidir. Ayr ca t p fakültelerine daha çok ö renci al nmas için bask lar oluyordu. Bu konular n araflt r lmas için A- ral k 1961 de bir komisyon daha oluflturuldu. Prof. Dr. Nihat Dorken, Prof. Dr. Necdet Sezer, Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Prof. Dr. Safa Karatay, Prof. Dr. Osman Barlas dan oluflan bu komisyondan Daha fazla ö renci al nmas hakk nda görüflleri istenmifltir. Komisyon 10 Ocak 1962 tarihli raporunda İstanbul Tıp Fakültesi nin kadrolarını genişleterek fazla öğrenci almasının istenilen yararı sağlamayacağı, dershane, laboratuar ve kliniklerde esasen varolan güçlüklerin daha da artacağı sebebiyle İstanbul da ayrı bir semtte müstakil bir tıp fakültesi kurulması gereği bildiriliyordu. Komisyon ikinci bir t p fakültesinin stanbul T p Fakültesinden ayr bir yerde olmas n uygun görmüfltü. Bu çal flmalar ve karar ancak 6 ay sonra kabullenildi. 30 Haziran 1962 günü toplanan Profesörler kurulu oy birli i ile 5 y ll k bir geliflme plan içinde yeni bir t p fakültesi kurulmas karar ald n onaylam fl ve konu Devlet Planlama Teflkilat na iletilmifl, oradan da onay al nm flt. Temel Bilimler Binaları O y llarda stanbul T p Fakültesinin önemli bir sorunu gene gündemde idi. Temel Bilimler bölümleri binas zl ktan flikayetçi idiler. T p Fakültesi klinikleri için durmadan yeni binalar yap l rken Kliniksiz kürsüler Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hijyen, Farmakodinami, Patoloji bina sorunu yafl yordu y l nda yap lan planlamaya göre kliniksiz kürsüler iki büyük binada yer alacakt. Büyük bir binada alt enstitü Mikrobiyoloji, Hijyen, Farmakodinami, Patolojik Anatomi, Genel Patoloji ve Kanser enstitüsü yerleflecek, Dört Enstitülük bir di er binada; Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Hayati Kimya yerleflecekti. Bu plan bir türlü yerine getirilemiyordu. Klinikler için durmadan yeni binalar yap l rken kliniksiz kürsüler için hiçbir giriflim olmam flt. Bu bölümler de her zaman ihtiyaçlar n Fakülte Dekanl na bildiriyorlard. Bu konudaki ilk ad m ancak 11 May s 1963 günkü Fakülte kurulunda at ld. Dekan Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli, 5 y ll k plan n bir parças olarak T p Fakültesinin Temel Bilimler binas için 1964 bütçesine ödenek konulmas n teklif etti. Bu Fakülte Kurulunda uygun görülerek karar resmi yaz ile gereken yerlere bildirildi. Bu ödenek daha sonra Cerrahpafla T p Fakültesi binalar n n sat n al nmas nda kullan lacakt r Yılında stanbul da ikinci bir t p fakültesi aç lmas ihtiyac Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan stanbul Üniversitesine s k s k hat rlat l yordu. 7 Eylül 1963 tarihli bir resmi yaz da da Devlet Planlama Müsteflarl stanbul Üniversitesi Rektörlü ünden Befl Y ll k Kalk nma Plan da öngörülen 5 t p fakültesinden birinin stanbul da ve stanbul Üniversitesi T p Fakültesi potansiyelinden yaralan larak kurulmas n n uygun görüldü ünü bildiriyor ve görüfllerini istiyordu. Durum T p Fakültesi profesörler kurulunda görüflüldü. Dekan Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli bu öneriye Rektörlük yoluyla verdi i cevapta, Yeni bir tıp fakültesinin mevcut şartlarda İstanbul Tıp Fakültesi nin imkanlarıyla kurulmasının mümkün olmadığı ancak ve tarihli fakülte kurullarının aldığı karara göre 5 yıllık gelişme planı içinde sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebileceği bildirildi. stanbul T p Fakültesi nin 1962 y l nda kendi ald karar olmas na ra men fakülte henüz buna haz r de ildi. kinci t p fakültesi flimdilik reddedilse de tart flmalarda ikiye ayr lma ve bunun oluflan kampuslar içinde olmas konusu a rl k kazanm flt y l nda T p Fakültesi önemli bir yönetmelik haz rlad bu stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Seksiyonlar ç Yönetmeli i idi. Bu yönetmeli e göre stanbul T p Fakültesi nin Cerrahpafla ve Çapa kampuslar nda toplanmas ve her hastanede her kürsüden birer klinik aç lmas yla iki bölüm de tek bafl na yetecek duruma gelmifl oluyordu. Böylece Cerrahpafla ve Çapa idari olarak birbirinden ayr - l yordu. Bu yönetmelik 1964 y l nda çal flmaya bafllad. Bu yönetmeli e göre Kad n Do um ve Ebe Mektebi, Çocuk Hastal klar Klini i Cerrahpafla ya yerleflti. Bu y llarda T p Fakültesi ö rencisi 3850, ö retim üye ve yard mc lar n n say s 514 e ulaflm flt Yılında 1965 y l na gelindi inde yeni üniversitelerin aç lmas ve özellikle yeni t p fakültelerinin kurulmas tekrar gündeme geldi. Zaman n Milli E itim Bakan Orhan Dengiz bir Yüksek Ö renim fiuras toplant s yapt. Ankara da yap lan bu toplant da her üniversitenin rektörleri ve her üniversiteden iki dekan, akademilerin baflkanlar ve Devlet Planlama Teflkilat temsilcileri yer alm fllard. Türkiye nin üniversitelere olan ihtiyac konufluldu. Aç lmas gerekli üniversite say s, bunlar n nerelerde aç lmas n n uygun oldu u görüflüldü. Kararda en fazla 4 üniversite kurulmas (Eskiflehir, Konya, Diyarbak r, Van) uygun görülüyordu. T p fakülteleri burada yer alacakt. Bu karara ra men k sa bir süre sonra TBMM den gelen resmi yaz da bir çok ilde üniversite aç lmas hususunda milletvekilleri taraf ndan öneriler verildi i bildiriliyor, stanbul Üniversitesi senatosundan da bu konuda görüfl bildirilmesi isteniyordu. Yeni t p fakültesi için stanbul T p Fakültesinden görev bekleniyordu. Bu tart flmalar s ras nda tekrar Cerrahpafla ve Çapa n n ayr lmas konusu gündeme geldi. stanbul T p Fakültesinin ikiye ayr larak Cerrahpafla 108

5 Cerrahpafla T p Derg 2007; 38: T p Fakültesinin kurulmas ndaki mücadelede ön s rada yer alm fl olan Prof. Dr. Suat Vural bu tart flmalar ve çal flmalar n içinde idi. Kendisi Cerrahpafla n n T p Fakültesi haline gelmesindeki önemli ad mlar 1989 y l nda kaleme alm flt r den sonraki geliflmeleri kendisinin bu belgesel nitelikteki yaz s ndan rahatl kla izleyebiliyoruz. Tatbikat Kürsüleri stanbul T p Fakültesi Profesörler Kurulunda e itimin daha iyi hale getirilmesi konusu her zaman konuflulan meselelerdendi y l n n ilk günlerinde bu konuda yeni bir çözüm önerildi: Tatbikat kürsüleri aç lmas. Böylece t p e itiminde uygulamalara daha çok yer verilerek e itimin daha iyi hale getirilmesi düflünülüyordu. 9 Ocak 1965 tarihli toplant da Dekan Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli Fakülte Kuruluna Yalnız staj ile meşgul olacak tatbikat kürsüleri kurulması n n Dünya ölçütlerine ve memleket ihtiyaçlarına uygun mezunlar vermek aç s ndan önemli bir çözüm oldu unu söylüyordu. Bu öneri bir çok tart flmalara neden oldu ve baz hocalara kürsü açmak niyeti ile yap ld na inan larak reddedildi. Bilindi i gibi 1960 y l nda 4936 say l kanunda de ifliklik yap lm fl, 114 say l kanunla 147 ö retim üyesi üniversiteden ç kar lm flt. Bunlar n 46 s stanbul T p Fakültesi kadrosunda idi. 114 say l kanun 1962 de 43 say l kanunla düzeltildi ve 46 hoca T p Fakültesine geri döndüler. Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli nin bu önerisi göreve dönen, bu arada kürsü baflkanl klar n kaybeden baz ö retim üyelerine yeniden bu imkan açma giriflimi olarak düflünüldü ve ço unluk bu fikirde oldu undan öneri hofl karfl lanmad. Bunun üzerine hem Tatbikat kürsüleri hem de e itimin daha iyi yap lmas için görüfl bildirecek bir komisyon kuruldu. Prof. Dr. Bedii Gorbon, Ord. Prof. Dr. Üveys Maskar, Prof. Dr. Safa Karatay, Prof. Dr. Meliha Terzio lu, Prof. Dr. Kaz m Ar san, Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat ve Prof. Dr. Celal Öker den oluflan bu komisyon araflt rma ve çal flmalar yapt ktan sonra karar n bir raporla 2 Mart 1965 günü toplanan Profesörler kurulunda sundu. Bu raporda Tatbikat kürsüleri nin kurulmas yla ortaya ç kacak sak ncalar belirtiliyor, bu uygulaman n e itimi daha baflar s z yapaca vurgulan yor ve yeni bir öneri ortaya konuyordu. TBMM nin teklifindeki t p fakültesi say s - n n art r lmas ve stanbul da 3 e ç kart lmas önerisi esas al narak, Fazla öğrenci okutabilmek için sürekli kadro ve tesis genişletilerek gittikçe büyüyen ve büyüdükçe problemleri artan tek bir fakülte yerine biri Çapa diğeri Cerrahpaşa olmak üzere iki fakülte şeklinde örgütlenmek, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kadro ve tesis potansiyelinden yararlanarak yeni bir fakülte kurmak eğitimi geliştirmenin en uygun çözüm yolu olarak görüldüğü raporda belirtiliyordu. Bu rapor Fakülte kurulunda de iflik toplant lar nda sonuca ba lanmadan tart fl lm fl, Yapılan tartışmalar ışığında yeniden işlenmesi için komisyona geri gönderilmiflti. Komisyon y lmad. 10 Aral k 1965 tarihli raporlar nda; ki fakülte halinde örgütlenmenin ö retim ve e itimi daha baflar l k laca görüflünde srar etti. Nedenlerini ayr nt l bir flekilde ele alan bu raporda sonuç olarak iki öneri getiriliyordu; Birincisi derhal iki fakülte haline geçmek, ikinci öneri ise iki fakülte haline geçme ifllemini kliniksiz kürsü binalar n n bitiminden sonraya b rakmak idi. Rapor bu fl klardan birinin seçimini Fakülte kuruluna b rak lmas n n uygun oldu unu belirtiyordu. Fakülte kurulu meseleyi tart flt ve bir an önce iki fakülte halinde örgütlenme önerisini benimsedi. Bu karar t p e itimin daha iyi yap lmas yolundan gidilerek Cerrahpafla ve Çapa olarak ikiye ayr lmas çözümünü getirmiflti. Çift Eğitim (Gece okulları) 1965 y l n n sonunda T p Fakültesinden bir an önce iki fakülte halinde örgütlenme karar ç km flt. Bu karar üzerine Çapa ve Cerrahpafla kampuslar nda paralel klinik birimlerinin oluflturulmas h zland. Çapa da göz hastal klar, üroloji, sinir hastal klar, gö üs hastal klar, çocuk sa l ve hastal klar, anestezioloji kürsüleri kuruldu. Cerrahpafla da ise fizik tedavi, radyoloji, deri ve zührevi hastal klar, kulak burun bo az hastal klar, ortopedi, anestezioloji ve psikiyatri kürsü ve klinikleri aç ld y l na gelindi inde orta ö retimden gelen ve ü- niversiteye giremeyen büyük bir ö renci kitlesi üniversite kap lar nda çad r kurarak geceliyor, bas n konuya önem veriyor, gazeteler her gün bu konuyu yaz yordu. Durum Hükümeti harekete geçirmifl onlar da üniversiteleri bu konuda çözüm için s k flt r yordu. Üniversite yönetimleri daha fazla ö renci okutabilme yollar aray fl içindeydiler. Çözüm olarak önerilenlerden biri çift e itim ö rencilerin deyimi ile gece ö retimi idi. stanbul Üniversitesi Rektörlü ü de T p Fakültesine bu konu hakk nda ne düflünüldü ünü bir yaz ile sordu. Fakülte kurulunda tart fl ld ve ço unlukla olamayaca na karar verilip reddedildi. Bu tart flmalarda ikinci t p fakültesi tekrar gündeme geldi. O Fakülte Kurulunda Prof. Dr. Nihat Dorken ve Prof. Dr. Bedi Gorbon gibi ö retim üyeleri Aral k 1965 de al nan karar n bir an önce gerçekleflmesi için giriflimde bulunulmas n konunun stanbul Üniversitesi Senatosuna götürülmesini istediler. Kurulda Ord. Prof. Dr. Fahri Arel, Prof. Dr. H. A- rat, Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren, Prof. Osman Yemni, Prof. Dr. Celal Öker, Prof. Dr. Kenan Önen, Ord. Prof. Dr Üveys Maskar, Prof. Dr. G yas Korkut gibi baz üyeler ise Kliniksiz kürsülerin yerlefltirilmesi meselesinin esas oldu u bu konuda çözüm getiren ayr nt l rapor olmadan, T p Fakültesi nin ikiye ayr lmas meselesinin Üniversite senatosuna götürmenin do ru olmayaca görüfllerini bildirdiler. Dekan ise yeni t p fakültesi için bütçe önerisinin flimdi verilmesini istiyordu. Fakülte önerisi yeni bütçe uygulamalar ndan önce Senatoya girmezse mali engeller ç kar ve yeni fakültenin kuruluflu daha da gecikirdi. Yeni fakültenin 1967 y l nda çal flmaya bafllamas n öngören bir Fakülte kurulu karar Senatoya gönderilmeliydi.bu sebeple bütçe önerisinin bir an önce verilmesi ve Fakültenin ikiye bölünmesinin ayr nt lar ile u raflacak bir kurulun oluflturulmas na 109

6 A. ALTINTAfi karar verildi. Prof. Dr. Celal Öker, Prof. Dr. Osman Yemni, Prof. Dr. Remzi Özcan, Prof. Dr. Nihat Dorken, Prof. Dr. Enver Tali Çetin den oluflan bu komisyon yeni fakülte kurulmas için Uygulama planlar, hukuk, bina, ö retim üyesi malzeme ve bütçe yönünü inceleyerek 15 gün içinde bildirecekti. O tarihte stanbul Üniversitesi T p Fakültesi 3850 ö rencisi 514 ö retim üyesi ve yard mc s ile hizmet veriyordu Yılı: Cerrahpaşa İçin En Uzun Yıl 1967 gelindi inde Cerrahpafla T p Fakültesi kurulmas düflüncesi olgunlaflm fl, izlenecek yolun tespitinde önemli bir yol al nm fl, kuruluflu h zland rmaya zorlayan faktörler daha da güç kazanm flt. 20 Ocak 1967 günü Cerrahpafla Hastanesinde inflaat biten Çocuk Hastal klar ve Kad n Do um binalar n n a- ç fll yap ld. 200 yatakl ve befl bloktan meydana gelen bu bölümleri ba layan k s mda dersler için amfi ve dershaneler de yer al yordu. Bu iki binan n temelleri 1953 y - l nda at lm fl çok uzun süren inflaat ancak 1967 y l n n bafl nda bitmifl ve içine yerleflilmiflti. Bu bölümlerin boflaltt binalara yeni kurulan Deri ve Frengi klini i ile Kulak Burun Bo az klini i ve o tarihte nörolojinin bir seksiyonu olan Psikiyatri yerleflmiflti. Cerrahi pavyonunda da Anestezioloji kürsüsü aç lm flt. T p Fakültesinin Cerrahpafla bölümü bu flekilde eklenen 200 yatakla 1000 yatakl hastane ve m 2 sahaya yay lm fl bütün klinikleriyle hizmet veriyordu. Bu iki kampusa yerleflmifl hastanelerin tek elden tek t p fakültesinden yönetmenin zorlu unu gören T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cihat Abao lu resmi olmasa bile kendi içlerinde birer yönetim kurulu görevlendirerek sorunu çözmeye çal flm flt. Bu çözüm de resmen de il idari aç dan ikiye ayr lma idi. stanbul Üniversitesi T p fakültesi 10 Aral k 1965 tarihinde İki fakülte halinde örgütlenme karar almas na ra men bunun gerçekleflmesi için as l ad mlar henüz at - lamam flt. Sorunlar aynen devam ediyordu. Ayrılmayı Hızlandıran Faktörler Baz Ö retim üyeleri, yetifltirilen genç hekimlerin niteliklerinin ülke ihtiyaçlar na cevap verecek düzeyde olmad gerekçesiyle e itim sisteminde de ifliklik yap lmas n her zaman gündeme getiriyorlard. Uygulama a rl kl e- itim ve tam gün çal flma bu gurubun çözümleri aras nda idi. Tart flmalarda ancak yeni bir t p fakültesi ile bu de iflikli in yap labilece i tekrar düflünülme e bafllanm flt. Prof. Dr. Cihad Abao lu nun öncülü ünü yapt bir grup ise daha iyi bir e itim için sadece t p e itimi veren bir T p Üniversitesi çözümünü getiriyordu. Bu fikri savunanlar da t p fakültesinin ikiye bölünmesinin T p Üniversitesine do ru at lm fl bir ad m olabilece ini düflünüyorlard. T p Fakültesi Profesörler Kurulu üyesi 160 kifli olmufltu. Bu kadar kalabal k bir ortamda karar almak zorlafl yordu. Ayn flekilde önemli say da genç doçent gurubu kadrosuzluk sebebiyle güç durumdayd lar. T p Fakültesinin ikiye ayr lmas ile Profesörler Kurulu ferahlayacak, yeni kadrolarla genç doçentler ilerleme imkan bulacaklard. Bütün bu ak l yürütmeler hep ayn hedefi gösteriyorsa da sonuca götüremiyordu. Emr-i vâkı (Hükümetin isteği) Ülkede hekim ihtiyac karfl lanam yor, daha fazla t p ö rencisi yetifltirilmesi gerekiyor, Hükümetin bu konudaki bask s gittikçe art yordu. Ocak 1967 da Devlet Planlama Teflkilat ve hükümet yeni üniversiteler kurma karar ndayd. stanbul T p Fakültesinden de bir fakültenin kuruculu unu üstlenmesi bekleniyordu. Bu konuda srarla yaz flmalar yap l yordu. Dekan Prof. Dr. Cihad Abao lu bu amaçla Eskiflehir de incelemelerde bulunmufl, durumu 18 fiubat 1967 de Fakülte kuruluna sunmufltu. Eskiflehir in t p fakültesi kurmaya uygun olmad na, daha sonra ileri sürülen Bursa n n da uygun olmad na karar verildi. Fakat hükümet bu konuda srarl idi. Dekan Cihad Abao lu daha sonraki fakülte kurulunda art k karar verilip bir t p fakültesinin kuruculu unu yapman n kaç n lamaz oldu unu söylüyor, Yeni üniversitelerin kurulması emr-i vâkidir. Bu durumda tıp fakültesinin İstanbul da kurulması çok daha mümkündür diye durumu özetliyordu. stanbul da kurulacak t p fakültesi için Haydarpafla n n da ad geçiyor teklifler s ralan yordu. Çözüm için en uygunu Cerrahpafla da kurulmas idi. Durumu inceleyecek yeni bir komisyon kuruldu. Komisyon raporu; 29 Nisan 1967 günkü Fakülte Kurulunda okundu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesinin kuruculu unu üstlenece i yeni bir t p fakültesi için en uygun yerin stanbul oldu u belirtiliyor, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Nasılsa yeni fakülteler kurulacak İstanbul da kurulması daha pratik olacaktır diyerek durumu özetliyordu. Fakülte Kurulu da stanbul daki t p fakültesi için en uygun yerin Cerrahpafla oldu unu düflünüyordu. Cerrahpafla T p Fakültesi için alt yap haz rd ve bu konuda görüfl birli i oluflmufltu. Bu düflünce zaman içinde olgunlaflm fl ve son nokta konulmufltu. Fakülte Kurulu art k stanbul T p Fakültesinin ikiye ayr lma prosedürünü tart fl yordu. Kurulufl özel kanunla m, Üniversiteler Kanunu uyar nca stanbul Senatosu yoluyla m yap lmal yd. Bir mesele de hâlâ çözülmemifl olan Temel Bilim kürsülerinin durumu idi. Konu tekrar gündeme geldi. kinci 5 y ll k plana Temel Bilimler için tahsisat konmufltu. Temel bilimler binas problemi bu flekilde çözülecekti. Tıp Fakültesi Kararları T p Fakültesi Profesörler Kurulu 27 Nisan 1967 günkü toplant s nda, ikiye ayr larak ikinci bir t p fakültesi olarak Cerrahpafla y kurmay uygun görmüfltü. Hemen sonraki toplant olan 6 May s 1967 de Fakülte Kurulu resmen karar ald ve bunu tutanaklara geçirdi, İstanbul Üniversitesi i- kinci bir tıp fakültesinin Cerrahpaşa kampusundaki tesislerden yararlanılarak kurulmasına ve bu konu için bir uygulama planı hazırlanmasına karar verildi. 110

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI

CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI 100. + Yıl Cerrahpafla Cerrahi 1909 CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI OLGULAR EfiL NDE MEME HASTALIKLARINA GÜNCEL YAKLAfiIM 10 Nisan 2012 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1974 ten GÜNÜMÜZE TIP FAKÜLTEMİZ

1974 ten GÜNÜMÜZE TIP FAKÜLTEMİZ 1974 ten GÜNÜMÜZE TIP FAKÜLTEMİZ Prof. Dr. Recep MESUT Trakya Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep MESUT tarafından hazırlanmıştır. 1982 Kuruluşlu Trakya Üniversitesi Arması (sağda) ve 1982

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 0-0 Öğretim Yılı Amfi Oturma Düzenleri İçindekiler Amfi Özet Tablo... Meliha Terzioğlu Amfisi Oturma Düzeni... Ekrem Kadri Unat Amfisi Oturma Düzeni...

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Öğrenci Üye İşlemleri

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Öğrenci Üye İşlemleri 213 Öğrenci Üye İşlemleri 214 Öğrenci üye işlemleri Öğrenci üye işlemleri Öğrenci Üye Yönetmeliği, Öğrenci Üye Sınıf ve Üniversite Temsilcileri ise İMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü Sınıf ve Üniversite Temsilciliği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I Toplant Tarihi Toplant No 06.05.2010 2010/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.05.2010 Per embe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer. KOMSUO LU

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI

CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI 100. + Yıl Cerrahpafla Cerrahi 1909-2009 CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI NFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARINDA GÜNCEL CERRAH TEDAV Naklen Ameliyat Yay n - Tart flmal Toplant 9-10 Ocak 2010 stanbul Üniversitesi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 08.04.2004 2004/4

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 08.04.2004 2004/4 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 08.04.2004 2004/4 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı