ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi"

Transkript

1 ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi Mehmet Nuri Gömleksiz* Özet Modüler ö retim yaklafl m, geleneksel yöntemle karfl laflt r ld nda ö renciye daha esnek bir ö renme ortam sunan, ö renciyi daha aktif k lan ve çeflitli alternatifler ortaya koyarak ö rencinin kendi ö renme h z na göre ilerleme f rsat veren ve kendi kendini de erlendirme imkan sunan bir yaklafl md r. Bu araflt rma ile F rat Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi 1. s n fta okuyan ve ngilizce dersi alan ö renciler üzerinde uygulanan modüler ö retim yaklafl m n n ö renci görüfllerine dayal bir de erlendirilmesi yap lmaktad r. Araflt rma kapsam nda 280 ö renci bulunmaktad r. Araflt rmayla ö rencilerin modüler ö retim yaklafl m n, bu süreç içerisinde kullan lan ö renme paketlerini ve Ö renim Kaynaklar Merkezi ni benimsedikleri ve modüler ö retim yaklafl m n n di er alanlarda da yayg nlaflt r lmas gerekti i ortaya konmufltur. Anahtar Kelimeler Modüler Ö retim Yaklafl m, Geleneksel Yöntem, ngilizce Ö retimi. * Yrd. Doç. Dr., F rat Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü Ö retim Üyesi Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 2 (2) Kas m / November

2 Yrd. Doç. Dr. MEHMET NUR GÖMLEKS Z F rat Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü E itim Programlar ve Ö retim Ana Bilim Dal Elaz Elektronik Posta: Yay n ve Di er Çal flmalar ndan Seçmeler Gömleksiz, M. N. (2002). Üniversitelerde yürütülen yabanc dil derslerine iliflkin ö renci görüfllerinin de erlendirilmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,12 (1), Gömleksiz, M. N. (2002). Modüler ö retime iliflkin bir tutum ölçe inin geçerlik ve güvenirli i. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), Gömleksiz, M. N. & Akp nar, B. (2001, Kas m). Bilgi toplumunda yüksekö retimde kalite. IV. Ulusal Makine Mühendisli i ve E itimi Sempozyumunda sunulan bildiri, stanbul. Gömleksiz, M. N. (2001, October). The effects of education on the new generation of Turkey. Paper presented at International Congress on Science and Education on the Threshold of the III. Millennium, The National Academy of Sciences of Belarus, Minsk. Gömleksiz, M. N. (2001, Ekim). E itimin kültürel bütünleflmedeki rolü. Tarihten Günümüze ç ve D fl Tehditler Türkiye nin Güvenli i Sempozyumunda sunulan bildiri, F rat Üniversitesi, Elaz. Gömleksiz, M. N. (2001). The effects of age and motivation factors on second language acquisition. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), Gömleksiz, M. N. (1999).Yabanc dil ö retmenlerinin yetifltirilmesi-sorunlar ve çözüm önerileri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), Gömleksiz, M. N. (1997, Eylül). Yüksek ö retiminde yabanc dil ö retimi ve sorunlar -F rat Üniversitesi örne i. Türk Cumhuriyetleri ve Pasifik Ülkeleri Uluslar Aras E itim Sempozyumunda sunulan bildiri, Milli E itim Bakanl, F rat Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu flbirli i, Elaz.

3 ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi Mehmet Nuri Gömleksiz Yabanc bir dil bilmek, bilgi ça n n yafland, bilginin aktar m nda s n rlar n ortadan kalkt ve bilginin h zla iletildi i, küreselleflmenin h zland ve dünyan n giderek global bir köy haline geldi i bu dönemde gittikçe önem kazanmaktad r. Geliflen ve de iflen günümüz dünya flartlar nda, ülkemizde, yabanc dil ö retimi denince akla ngilizce ö retimi gelmektedir. Türk Milli E itim sistemi içinde okul programlar nda ngilizce ö retimine yer verilmektedir. lkö retimden üniversite düzeyine kadar her kademede ngilizce ö retimi de iflen süreler içinde yap lmaktad r. Ancak yabanc dil ö retimine bu denli önem verilmesine karfl n konuya iliflkin yap lan araflt rmalar (Ceyhan, 1982; Demirel, 1979; Gömleksiz, 1993; Gülmez, 1982; Özer, 1984; Songün, 1995; Sözer, 1984; Yaflar, 1990) ülke genelinde istenilen düzeye ulafl lamad n ortaya koymaktad r. Bunun sebepleri aras nda nicelik olarak ö retmen yetersizli i, kalabal k s n flar, yetersiz e itim teknolojisi, alan d fl ö retmenlerin derse girmesi ile derste kullan lan yöntem ve teknikler s ralanabilir. Yabanc dil ö renme sürecinde bireyi amaca ulaflt rabilecek etkin bir ortam oluflturmak için geleneksel ö retim anlay fl ve uygulamalar n n d fl na ç kmak gerekmektedir. Çünkü geleneksel anlay flta, ö renciyi di erlerinden ay ran bireysel özellikler dikkate al nmamakta ve ö retim tamamen düz anlat ma dayal, ö retmenin sürekli merkezde oldu- u ve ö rencinin pasif al c konumda tutuldu u bir flekilde yürütülmektedir. Ancak ö renmeye iliflkin çal flmalar ve bunlar n sonucunda ortaya konan ça dafl ö renme-ö retme yöntem ve yaklafl mlar nda, ö rencinin bireysel özellikleri dikkate al nmakta ve ö renme ortam - n n buna göre düzenlenmesi istenmektedir. Bu yolla ö rencinin baflar s art r labilmekte ve ortaya konan amaçlara daha rahat ve kal c bir flekilde ulafl labilmektedir.

4 404 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Geleneksel s n f anlay fl ndan vazgeçilmemifl olmas, yabanc dil ö retimini olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biridir. Düz anlat m anlay fl na göre düzenlenen bir e itim ortam nda ö rencilerin bireysel özellikleri gözard edilmektedir. Günümüzde okullardaki ö retimde en çok izlenen yöntem, ö rencilerin pasif bilgi depolar fleklinde görülmesidir (Looi, 1998, s. 4). Oysa ça dafl ö retim anlay fl nda, her ö rencinin ayn h zda ve düzeyde ö renemedi i, bunun do al bir durum oldu u; ö retim ortam n n, ancak ö rencilerin bireysel ö renme özellikleri dikkate al narak düzenlenmesi halinde amac na ulaflabilece i anlay fl benimsenmifltir. Bunun sa lanabilmesi için s n f ortam nda geleneksel anlay fl n d fl na ç kmak ve buna göre programlar oluflturarak uygulamak gerekmektedir. Demirel (1991) ça dafl anlamda bir e itim program n n uygulanmas n n, ö retmenlerin s n f içinde kulland klar ö retim yöntemleri ve stratejilerine ba l oldu una iflaret etmektedir. Bu anlamda kullan lan ö retim yöntem ve stratejileri bir uyum içinde olmal d r. Etkili bir ö retimin sa lanmas, s n f ortam n n yukar da belirtilen flartlara göre düzenlenmesinin yan s ra ö renme-ö retme sürecini zaman ve mekan aç s ndan oldukça s n rl olan s n f ortam d fl na ç karmakla sa lanabilir. Ö renciyi mümkün oldu u kadar s n f d fl ortamlara tafl yarak, ö renmeyi s n f ile s n rland rmay p ö renme ortam na esneklik kazand rarak ö renmek, ö renci için daha çekici hale getirilebilir. Bu flekilde ö renciyi daha aktif hale getirmek mümkündür. Modüler ö retim yaklafl m bu anlay flla gelifltirilmifl ça dafl bir yaklafl md r. Bu yaklafl mla ö retim bireysellefltirilmekte, amaçlar davran flsal olarak ortaya konmakta, ö rencilerin, bireysel çal flmalar na ve e itim ortamlar na etkin olarak kat lmalar sa lanmaktad r. Ö retmen, rehber konumunda tutularak geleneksel kitap anlay fl d fl ndaki farkl ö retim materyalleri kullan lmaktad r (Taflp nar, 1997a). Modülle ö renmenin amaca uygun bir flekilde gerçeklefltirilmesi için modülde girifl, amaçlar, gerekli araç-gereç, donan m, aç klamalar, flekiller, ö renim etkinlikleri, amaçlar n gerçeklefltirilme düzeyini ölçmeye yard m edecek ölçme amaçlar ve de erlendirme gibi bölümlerin bulunmas gerekmektedir (H zal, 1983; Külahç, 1995). Gagne, Briggs ve Wager, (1992) de bir modülün asgari düzeyde gerçeklefltirilecek davran flsal amaçlar, gerek modül içerisinde gerekse modül d fl nda bulunan materyaller ve ö renme etkinlikleri, amaçlara ne derece ulafl ld n ortaya koyacak bir de erlendirme metodu içerdi ini belirtmektedirler.

5 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Modülün girifl bölümünde modülü tan t c bilgiler bulunur. Modül bafll, haz rlayan n ad, bas m yeri, bas m y l ve modülün parças oldu u genel ö retim konusu içinde hangi basamakta oldu unu gösteren sembol ifadeyi içeren sayfa bulunur. Modül yaz m nda üzerinde ilk durulmas gereken konu, modülün amaçlar n belirtmektir. Bir e itim program oluflturulurken amaçlar aç kça belirlenmeli, yaz lan amaçlar gözden geçirilerek yeniden ifade edilmelidir. E itimin amaçlar ; içeri in düzenlenmesinde, ö retim süreçlerinin seçiminde ve gelifltirilmesinde, ö retim materyallerinin seçiminde, hem de erlendirme yap l rken hem de de erlendirme araçlar gelifltirilirken ölçüt olarak göz önünde bulundurulurlar (Tyler, 1949). Modülde ortaya konan genel ve davran flsal amaçlar n gerçekleflebilir olmas na dikkat edilmelidir. Modülün içeri inde bulunmas gereken baflka bir önemli boyut da ne tür araç-gereçlerden yararlan laca- d r. Ö rencinin, modüler ö retim sürecinde yararlanaca araç-gereçleri bilmesi gerekmektedir (H zal, 1983). Ö renme etkinlikleri, modülün bafllang ç k sm nda ortaya konan amaçlara ulaflmak için düzenlenen etkinlikleri ve yararlan lacak araçgereçleri içerir. Bu bölümde ö renciden, ilgili etkinlikleri ortaya konan standartlara göre yapmas istenir. çeri in haz rlanmas nda dikkat edilecek nokta, ö renme durumlar n n modüler ö retim yaklafl - m n n ilke ve prensiplerine göre haz rlanmas ve ö renciye modülün amaçlar nda belirtilen davran fllar kazand racak bir yolun izlenmesidir. Ö renme durumlar na geçmeden önce, tan t m bölümünde, modülün içinde bulunanlar gösteren bir modül plan n n bulunmas nda yarar bulunmaktad r. Ö renci bu plana göre kendisinden neler nas l yapmas beklendi ini ana hatlar yla ö renmifl olur. Her bir modül tek bafl na bir ö renme birimini kapsad ndan haz rlanan modüldeki içeri in baflka modüllerin içeri ini kapsamamas na dikkat edilmelidir. çerik bir bütün halinde ve amaçlara ulaflt racak nitelikte ve yap da olmal d r. çeri in sunulmas, materyali haz rlayan n/ekibin tercihine göre de iflebilir. çeri i düz metin tarz nda sunmak mümkün oldu u gibi programl ö retim ilkelerine göre sunmak da mümkündür. Modül içeri inde bulunmas gereken baflka önemli bir boyut da hangi araç-gereçlerden yararlan laca d r; ö rencinin modüler ö renme süreci içerisinde yararlanaca araç-gereçleri bilmesi gerekmektedir (H zal, 1983). Modülün ö renme bölümleri sadece modül içi etkinliklerle s n rl tutulmamal d r. Modüler ö retimle esnek bir ö renme yaklafl m n sa -

6 406 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER lamak amaçland ndan eldeki fiziksel ve insan gücü imkanlar ölçüsünce modül d fl etkinliklere de yer verilmelidir. Modül d fl etkinliklerin ne oldu u, bu etkinliklerin nas l yap laca modülde belirtilmelidir. Her ö retim etkinli inde oldu u gibi modüler ö retimde de de erlendirme, ö retimin önemli bir parças d r. Ö retim modülünün de erlendirilmesiyle modülün baflar s n belirleme ve ölçme flans elde edilmektedir. De erlendirmeyle ortaya konabilecekler noktalar flunlard r (Horrell, 1998): Ö rencilerin neyi ne kadar ö rendiklerini ölçmek Ö rencilerin güçlü ve zay f yönlerini belirlemek Ö rencilerin ö renmede ilerlemeleri için bir sonraki uygun aflamay belirlemek Ö retim program n n etkilili ini de erlendirmek Ö renciye, ö retmene, ailelere ve ilgili di er kifli ve kurumlara ilerlemeleri hakk nda geribesleme sa lamak Gelece e yönelik tahminlerde bulunmak Ö retim modülünün etkilili i çeflitli flekillerde belirlenebilir. Modül içi de erlendirme yap labildi i gibi modül tamamland nda modülün bütünü için genel bir de erlendirmeye de gidilebilir. Bu amaçla ö retimde amaçlanan biliflsel, duyuflsal ve psiko-motor ö elere ba l olarak çeflitli ölçme araçlar gelifltirilir. Bunlar gözlem formlar, görüflme, anket ve benzeri araçlar olabilece i gibi program n bafllang - c nda ve bitiminde ö renciye uygulanabilecek öntest-sontest sorular da olabilir. Öntest-sontestle ö renci baflar s n, dolay s yla modülün etkilili ini ve yeterli ini de erlendirmek mümkündür. Modüler ö retime göre düzenlenmifl ö retim programlar, ö renci ihtiyaçlar n göz önünde bulunduran bireysel programlar n haz rlanmas nda maksimum düzeyde esneklik sa lamas n n yan s ra gerek bireysel olarak gerekse küçük/büyük grup ö retiminde ö renme yaflant lar olufltururlar. Modülle ö renmenin çeflitli yararlar bulunmaktad r. Modülle yap - lan ö retimde; bireysellefltirilmifl ve esnek ö retim, serbestlik ve ö rencinin aktif kat l m vard r. Ö retmen, rehber rolündedir. Ö renci etkileflimi sa lanmaktad r (Russell, 1974). Araflt rman n amac, F rat Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi 1. s - n flarda okutulan ngilizce dersinde uygulanan modüler ö retim

7 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve yaklafl m na iliflkin ö rencilerin genel görüfl ve tutumlar n de erlendirmektir. Bu genel amaca ba l olarak afla daki sorulara cevap aranm flt r: 1. Araflt rma kapsam nda bulunan ö rencilerin modüler ö retim sürecinde kullan lan ö renme paketlerine iliflkin tutum ve görüflleri nelerdir? 2. Ö renciler ngilizce ö retiminde kullan lan modüllerin içeri i hakk nda neler düflünmektedirler? 3. Ö rencilerin, Ö renme Kaynaklar Merkezi ve bu merkezdeki görevliye iliflkin düflünceleri nelerdir? 4. Ö renciler modüler ö retim yaklafl m ile geleneksel yöntem aras ndaki fark nas l de erlendirmektedirler? 5. Ö renciler modüllerin ö renmeye katk s ve modüllerde kullan lan de erlendirme boyutu hakk nda ne düflünmektedirler? 6. Ö rencilerin modüllerin biçimsel özellikleriyle ilgili genel tutum ve düflünceleri nelerdir? Yöntem Evren ve Örneklem Araflt rman n evreni, F rat Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi 1. s - n fta okuyan ve ngilizce dersini modüler ö retim yaklafl m na göre alan birinci ve ikinci ö retim ö rencilerinden oluflmaktad r. Araflt rma evreninde 310 ö renci bulunmaktad r. Evrenin tamam örneklem olarak al nm flt r. Örneklemin bu ö rencilerden oluflmas n n sebebi, modüler ö retimin sadece bu s n flarda uygulanmas d r. Araflt rman n yap ld kurumda, araflt rmac n n d fl nda, baflka yabanc dil ö retim elemanlar da bulundu undan ve modüler ö retim di er ö retim elemanlar taraf ndan kullan lmad ndan araflt rma sadece modüler ö retimin uyguland s n flar kapsamaktad r. Ölçe in de- erlendirilmesi sürecinde, 30 ö rencinin ölçe i, gerek ciddi bir flekilde doldurulmad gerekse önemli bir bölümü bofl b rak ld ndan dolay de erlendirme d fl b rak lm fl ve sonuç olarak 280 ö rencinin görüfl ve düflünceleri dikkate al nm fl ve de erlendirme kapsam nda tutulmufltur. Veri Toplama Arac Ölçek, önceden 290 ö renciye uygulanm fl ve ilk analiz ifllemleri yap lm flt r. Veriler araflt rmac taraf ndan gelifltirilen Yabanc Dil Ö renme Modüllerine liflkin Görüfl ve Düflünceleri Belirleme Tutum Ölçe i ile toplanm flt r. Ölçek beflli Likert tipi bir ölçektir. Ölçe in seçenekleri flu flekilde puanlanm flt r; olumlu ifadeli tutum maddeleri, Tamamen Kat l -

8 408 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER yorum 5, Kat l yorum 4, Karars z m 3, Kat lm yorum 2, Hiç Kat lm yorum 1 fleklinde puanlan rken olumsuz ifadeli tutum cümleleri ise ters yönde iflleyecek flekilde 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlanm flt r. Ölçe e iliflkin ilk faktör analizi ifllemlerine göre KMO =.85, Bartlett testi = 5760,986 olarak bulunmufltur. lk analiz iflleminden önce ölçekte 37 si olumlu, 23 ü olumsuz olmak üzere toplam 60 tutum cümlesi bulunmaktayd. lk analiz sonucunda 36 madde ifller durumda bulunmufltur. fller halde bulunan 36 madde için ayr ca bir kez daha faktör analizi ifllemleri yap lm flt r. Yap lan ikinci analiz ifllemlerinin sonucunda KMO =.92, Bartlett testi ise 3524,724 fleklinde bulunmufltur. Buna göre Bartlett testinin sonucu 0.05 düzeyinde anlaml bulunmufltur. Bartlett testine göre de iflkenler aras nda bir korelasyon bulunmakta ve faktör analizi bu de iflkenlere uygulanmaktad r. Sonuç olarak ölçek 6 alt boyut ve toplam 36 maddeden oluflmufltur. Ölçekte bulunan 29 madde olumlu, 7 madde ise olumsuz tutum ifade etmektedir. Ölçe in madde ay r c l k güçleri hesaplanm fl ve maddeler bu aç dan uygun bulunmufltur. Ölçe in bütün olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsay s.94 olarak bulunmufltur. Ölçe e ait 6 alt boyutun Cronbach Alpha de erleri ise s ras yla.77,.72,.73,.70,.71 ve.75 fleklinde hesaplanm flt r (Gömleksiz, 2002). Verilerin Çözümlenmesi Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmas nda deneklerin maddelere verdikleri cevaplar n ve toplam test puanlar n n aritmetik ortalamalar kullan lm flt r. Ölçe in faktör yap s n belirlemek için faktör analizi yöntemlerinden, döndürülmemifl ve asal eksenlere göre döndürülmüfl (varimax rotated) bileflenler analizinden yararlan lm flt r. Yap lan analiz sonuçlar na göre faktör yükü 0.35 ve 0.35 den büyük olanlar al nm fl, küçük olanlar ise de erlendirme d fl b rak lm flt r. Bunun sonucunda ölçek 6 alt boyutlu homojen bir ölçek olarak uygulanm fl ve de erlendirilmifltir. Bulgular Tablo 1 de görüldü ü gibi 280 ö rencinin test madde ortalamas 3.73, test puan ortalamas ise bulunmufltur. Madde puan aral klar na göre elde edilen ortalama aral nda kat l yorum grubu içinde yer almaktad r. Bunun yan s ra test puan ortalamas da kat l yorum tam puan olan 116 dan yüksek, tamamen kat l yorum puan olan 180 e do ru yaklaflmaktad r. Buna göre deneklerin genel olarak ngilizce dil ö retim modüllerini benimsedikleri söylenebilir.

9 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Tablo 1 ngilizce Ö retim Modüllerine liflkin Genel Görüfller (N: 280) test madde test toplam x ss x s Modüllere iliflkin ölçek, alt alt boyuttan oluflmaktad r. Tablo 2 de bu alt alt boyuta iliflkin deneklerin genel görüflleri verilmektedir. Tablo 2 Ölçe in Alt Bölümlerine liflkin Genel Görüfller (N: 280) test madde test toplam Alt boyut x ss x s Ölçekte bulunan alt alt bölümden elde edilen madde ortalamalar ve bölüm toplam puan ortalamalar incelendi inde madde puan ortalamalar n n aras ndaki kat l yorum grubunda yer ald görülmektedir. Öte yandan toplam bölüm puan ortalamalar da ilgili bölümlerde dört üzerinden al nabilecek kat l yorum düzeyindeki puan ortalamalar ndan daha fazla bulunmufltur. Elde edilen bu bulgulara göre, deneklerin, modülleri tüm boyutlar aç s ndan kat l yorum düzeyinde benimsedikleri söylenebilir. Ölçekte bulunan alt alt boyutun bir bütün olarak incelenme ve de- erlendirilmesinin yan s ra her bir alt boyut kendi içinde ele al nm fl ve de erlendirilmifltir. Alt boyutlara iliflkin veriler afla da tablolar halinde ele al nm flt r.

10 410 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Tablo 3 Deneklerin Ö renme Paketlerine Ait Tutum ve Düflünceleri (Faktör 1) Madde No x 1 Ö renme paketleri ngilizce ö renme iste imi art rd Ö renme paketlerinde bulunan resim ve flekiller bende ngilizce ö renmeye karfl ilgi ve istek uyand rd * Ö renme paketlerinde kullan lan resim ve flekiller ngilizce ö renmeye karfl ilgi ve istek uyand rmamaktad r Ö renme paketlerinde bulunan bilgiler modüllerin içeri ini destekler niteliktedir Ö renme paketlerinde bulunan al flt rmalar s n f içi ve modül çal flmalar n tamamlar niteliktedir Ö renme paketlerindeki de erlendirme sorular yeterli düzeydedir 3.97 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Modüler ö retim sürecinde etkinliklerin sadece modül içi çal flmalarla s n rland r lmamas ve ö renme ortam n n daha da zenginlefltirilmesi, bireyin hem kendi h z na göre ilerlemesini sa layacak ve ö renmesini h zland racak hem de ortaya konan amaçlara ulaflmas n kolaylaflt racakt r. Araflt rmada, modüler ö retim sürecinde, ö renme etkinlikleri sadece modül içi çal flmalarla s n rl tutulmam fl, modülün içeri ine uygun bir flekilde haz rlanan ve fakültede bulunan Ö renim Kaynaklar Merkezi nde bulunan 14 adet ö renme paketiyle desteklenmifltir. Denekler dönem içindeki ngilizce çal flmalar esnas nda, modüllerin yan s ra bu ö renme paketlerinden de yararlanm fllard r. Ö renme paketleri, modülün içeri iyle uyum halinde, çeflitli bilgiler, al flt rmalar, resimler, flekiller, yönlendirmeler ve bunlarla ilgili de erlendirme sorular n kapsamaktad r. Bunlara iliflkin ö renci görüfllerine bak ld nda ö renme paketlerinin, deneklerde ngilizce ö renme iste ini art rd, bu paketlerde bulunan resim ve flekillerin kendilerinde ö renmeye karfl bir istek uyand rd, bunlar n sonucunda ö renme paketlerini ilgi çekici bulduklar görülmektedir. Denekler, ayr ca ö renme paketlerindeki al flt rmalar n s n f içi ve modül çal flmalar n tamamlad na ve de erlendirme sorular n n yeterli düzeyde bulundu una iliflkin kat l yorum düzeyinde görüfl belirtmifllerdir. Ancak ö renme paketlerindeki bilgilerin modüllerin içeri- ini destekledi ine iliflkin k smen kat l yorum yönünde görüfl belirtmeleri dikkat çekmektedir.

11 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Tablo 4 Modüllerin çeri i ile lgili Ö rencilerin Görüfl ve Düflünceleri (Faktör 2) Madde No x 2 Modüllerde bulunan etkinlikler ile içerik birbiriyle uyum halindedir Modüllerdeki yönlendirmeler oldukça aç k ve anlafl l rd r Modüllerin amaçlar aç k, net ve anlafl l r bir flekilde ortaya konmufltur Modüller ve bunlara iliflkin ö renme paketleri bir bütünlük içindedir Her bölümün ve modülün sonunda bulunan de erlendirme sorular yeterli düzeydedir * Modüllerin amaçlar yeterince aç k ve anlafl l r de ildir Modül içi ve modül d fl etkinlikler bütünlük göstermektedir 3.63 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Modüler materyallerin ö renme etkinlikleriyle içeri inin uyumlu olmas, çal flma esnas nda modüllere yap lacak yönlendirmeler ile amaçlar n aç k ve anlafl l r olmas ve de erlendirme sorular n n yeterli düzeyde olmas, amaçlara ulaflmay ve modüler ö retim sürecinden en üst düzeyde yararlanmay sa layacakt r. Tablo 4 de bulunan, modüllerin içeri ine iliflkin deneklerin görüfllerine bak ld nda modüllerin içeri ini olumlu bir flekilde de erlendirdikleri görülmektedir. Denekler modüllerde bulunan etkinliklerle içeri in uyum halinde oldu unu belirtmekte ve modüllerdeki yönlendirmelerin oldukça aç k ve anlafl l r bir biçimde ortaya kondu unu ifade etmektedirler. Bunun yan s ra ö renciler de erlendirme sorular - n n yeterli düzeyde oldu unu ve modül içi ve d fl etkinliklerin bütünlük arz etti ine iliflkin olarak kat l yorum düzeyinde görüfl ortaya koymufllard r. Bu arada, modüller ile ö renme paketlerinin bir bütünlük içinde olduklar na dair 4.09 gibi daha yüksek düzeyde bir görüfl belirtilmesi de dikkat çekici bir bulgudur. Bu durum ngilizce dersinde kullan lan modüllerin içeri inin modül d fl etkinliklerle paralellik arz etti ini ve birbirlerini destekledi ini göstermektedir. Ö renim Kaynaklar Merkezi ve bu merkezde bulunan görevliye iliflkin ö renci görüflleri Tablo 5 te sunulmufltur.

12 412 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Tablo 5 Ö rencilerin Ö renim Kaynaklar Merkezi ve Buradaki Görevliye liflkin Görüflleri (Faktör 3) Madde No x 3 Ö renim Kaynaklar Merkezi ders çal flmak için uygun bir mekand r Ö renim Kaynaklar Merkezi nde bulunan görevlinin ngilizce dil bilgisi düzeyi ngilizce ye iliflkin her türlü sorunumuzla ilgilenmeye yetecek düzeydedir * Ö renim Kaynaklar Merkezi ndeki ö renme ortam bana s k c gelmifltir 29 Ö renim Kaynaklar Merkezi nde bulunan çal flma k lavuzu aç k ve anlafl l r niteliktedir Ö renme Kaynaklar Merkezi ndeki ö renme paketleri say ca ihtiyac m za cevap verecek niteliktedir Ö renme Kaynaklar Merkezi ndeki görevli ngilizce çal flmam z teflvik edecek flekilde davranm fl ve sürekli bizimle ilgilenmifltir 3.52 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Ö renme ortam n n sadece s n f içi çal flmalarla s n rl tutulmamas, ö renme etkinliklerinin mümkün oldu unca dershanenin s n rlar d - fl na tafl nmas, ö renci baflar s n olumlu yönde etkileyecek ve ö renmeyi kolaylaflt rarak daha cazip hale getirecektir. Araflt rma esnas nda fakültede bulunan Ö renim Kaynaklar Merkezi (ÖKM) ngilizce ö retiminde ders d fl etkinlikler için etkin bir flekilde kullan lm flt r. Böylece modüler ö retimle daha zengin ve esnek bir ö renme yaklafl m ortaya konmaya çal fl lm flt r. Deneklerin, ÖKM ile ilgili düflüncelerine bak ld nda bu merkezde bulunan çal flma k lavuzunu aç k ve anlafl l r nitelikte bulduklar, ÖKM yi ders çal flmak için uygun bir yer olarak de erlendirdikleri ve ÖKM de bulunan görevlinin kendileriyle ilgilendi i ve bu görevlinin ngilizce dil bilgi düzeyini yeterli bulduklar ve ÖKM yi s k c bulmad klar na iliflkin kat l yorum yönünde görüfl belirttikleri görülmektedir. Bu bulgular ö rencilerin ÖKM yi olumlu yönde de erlendirdiklerini ve ders d fl saatlerde de ö renme etkinliklerini sürdürmekten memnun kald klar n göstermektedir. Ancak 30. maddeye ö rencilerin k smen kat l yorum düzeyinde cevap vermeleri ÖKM de bulunan ö renme paketlerinin say ca yetersiz oldu- unu ortaya koymaktad r. Nitekim araflt rma süresince ö renciler ö renme paketlerinin her birinin birden fazla olmas gerekti i yönünde istekte bulunmufllar ve zaman zaman ÖKM deki ö renme paketlerini çal flmak için di er arkadafllar n n çal flmalar n bitirmelerini beklediklerini ifade etmifllerdir. Bu alt bölümdeki bulgular genel ola-

13 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve rak de erlendirildi inde ö rencilerin ÖKM yi uygun bir ö renme ortam olarak kabul ettikleri, ÖKM nin uygun kullan ld, ö renme ortam n çeflitlendirdi i, zenginlefltirdi i ve deneklerin buradaki görevliden yararland klar söylenebilir. Modüler ö retim yaklafl m ile geleneksel yöntemin karfl laflt r lmas - na iliflkin ö rencilerin tutum ve düflünceleri Tablo 6 da verilmifltir. Tablo 6 Deneklerin Modüler Ö retim Yaklafl m ile Geleneksel Yöntemin Karfl laflt r lmas na liflkin Tutum ve Düflünceleri (Faktör 4) Madde No x 8 Modüler ö retimle ngilizce yi daha iyi ö rendi ime 3.48 nan yorum 24 Modüler ö retimdeki ö renme ortam nda daha aktif oldum Modüler ö retimi daha esnek bir yaklafl m olarak görüyorum ve yayg nlaflt r larak di er derslerde de kullan lmas gerekir Modüler ö retimle kendime güvenim artt ve ngilizce yi daha iyi ö renebilece ime nan yorum * Modüler ö retim ile geleneksel yöntem aras nda ö renmeyi etkileyecek düzeyde fark yoktur 3.58 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Ö renme ortam nda ö renci baflar s n n art r lmas nda ö rencinin, ö renme etkinliklerine aktif bir flekilde kat lmas n n, kendine güven duymas n n ve esnek bir ortam n sunulmas n n önemli bir yeri bulunmaktad r. Modüler ö retim bu yönüyle geleneksel ö retim uygulamalar ndan önemli ölçüde ayr lmaktad r. Yap lan uygulamayla ö rencilere daha esnek bir ortam sa lanmaya çal fl lm fl ve ö renci baflar s art r lm flt r. Buna iliflkin Tablo 6 da bulunan ö renci görüfllerine bak ld nda araflt rma kapsam nda bulunan deneklerin modüler ö retimde geleneksel yönteme göre daha iyi ö rendiklerini, bu tür bir ö renme ortam nda daha aktif olduklar n ifade ettikleri görülmektedir. Bunlar n yan s ra ö renciler modüler ö retimi daha esnek bulmakta ve bu yöntemin di er derslerde de kullan lmas gerekti i görüflünü benimsemektedirler. ngilizce ö renme sürecinde modüler ö retim yaklafl m n n kullan lmas yla kendilerine güvenlerinin artt - n belirten ö rencilerin, bu yaklafl mla ngilizce yi daha iyi ö renebileceklerine inand klar fleklindeki görüfle, gruptaki tüm maddeler içinde en yüksek bir ortalamayla kat lm fl olmalar dikkat çeken bir bulgudur. Elde edilen bu bulgulara göre ö rencilerin modüler ö retimi benimsediklerini ve bu yöntemle daha iyi ö rendiklerini söyle-

14 414 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER mek mümkündür. Nitekim uygulama boyunca araflt rma kapsam nda bulunan ö renciler bu yöndeki görüfl ve düflüncelerini s k s k ifade etmifllerdir. Deneklerin modüllerin ö renmeye katk s ve modüllerdeki de erlendirme boyutuna iliflkin tutum ve görüflleri Tablo 7 de bulunmaktad r. Tablo 7 Modüllerin Ö renmeye Katk s ve De erlendirme Boyutu le lgili Ö renci Görüflleri (Faktör 5) Madde No x 12 Modüller, ö rencilerin ba ms z çal flmalar esnas nda kendi kendilerini yeterli düzeyde de erlendirmesine f rsat sunmaktad r Modüllerin genel olarak ö renmeye aktif ve kat l m sa layan bir yaklafl m getirdi ini düflünüyorum * Ba ms z çal flma esnas nda modüllerde, ö rencilerin kendi kendilerini de erlendirmeleri için yeterli yönlendirme bulunmamaktad r * Modüler ö retimin ö renmeye olumlu bir katk sa lamad n düflünmekteyim Daha önceki çal flma tarz m ile karfl laflt rd mda modüllerle daha iyi ö rendi ime inan yorum Modüler ö retim yaklafl m yla sa lanan ö renme ortam n n zenginli i ve çeflitlili i ngilizce ö renme iste imi art rm flt r Modüllerin kendi kendine çal flma al flkanl n kazand rd n düflünüyorum 3.72 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Bireysel çal flma ve bireyin kendi h z na göre ilerleme imkan ve f rsat veren modüler ö retim yaklafl m nda ö renciye kendi kendini de- erlendirme yapma f rsat da tan nmaktad r. Bu yolla ö rencinin ö renme sürecinde hangi noktada oldu unu anlama ve kendini buna göre yönlendirme flans sunulmaktad r. Araflt rma kapsam nda bulunan ö renciler, modüllerle ba ms z çal flmalar esnas nda kendi kendilerini yeterli düzeyde de erlendirme f rsat bulduklar n, modüllerin ö renmeye olumlu bir katk sa lad n, modüllerle daha iyi ö rendiklerini ve belirli bir çal flma al flkanl kazanarak kendi kendilerine çal flabildiklerini kat l yorum düzeyinde ortaya koymufllard r. Bunlar n d fl nda 17. maddeye di er maddelere göre 4.03 aritmetik ortalamas yla daha yüksek düzeyde olumlu görüfl bildirmeleri dikkat çekmektedir. Ö renciler olumsuz tutum ifade eden bu maddeye kat lm yorum düzeyinde bir görüfl benimsemifllerdir. Bu bulgu ö rencilerin ba-

15 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve ms z çal flmalar esnas nda, modüllerde kendi kendilerini de erlendirme için yeterli yönlendirme bulundu u görüflünü desteklediklerini ortaya koymaktad r. Elde edilen bulgular fl nda, deneklerin modüller arac l yla kendilerini yeterli düzeyde de erlendirme f rsat bulduklar, yap lan yönlendirmeleri yeterli gördükleri ve kendileri için uygun bir ö renme ortam oluflturuldu u görüflünü benimsedikleri söylenebilir. Tablo 8 de modüllerin biçimsel özelliklerine iliflkin ö renci görüflleri bulunmaktad r. Tablo 8 Deneklerin Modüllerin Biçimsel Özelliklerine liflkin Tutum ve Düflünceleri (Faktör 6) Madde No x 10* Modülde kullan lan resim ve flekiller ilgi çekici de ildir Modülde bulunan resim ve flekiller ö renmeye ilgi çekecek özelliktedir Modülün sayfa düzeni ve kullan lan yaz stili modülle çal flmay sa layacak flekilde düzenlenmifltir Her modülün farkl renklerle ço alt lm fl olmas, modülle çal flmak için ilgi çekmektedir Modülde kullan lan yabanc dil, anlafl l r ve bilgi seviyeme uygun düzeydedir 3.40 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Modüller biçimsel aç dan geleneksel kitaplardan baz yönlerden farkl l klar göstermektedir. Bu durum bilgiyi sunufl tarz ndan ve geleneksel kitaplardan farkl çal flma yolu sunmas ndan kaynaklanmaktad r. Modüllerin biçimsel özelliklerine iliflkin Tablo 8 de bulunan görüfller incelendi inde deneklerin modüllerde kullan lan resim ve flekilleri ilgi çekici bulduklar, bunlar n ö renmeye karfl ilgi do urdu u görüflünü ve modüllerin sayfa düzenini ve kullan lan yaz stilini benimsedikleri görülmektedir. Denekler ayr ca her modülün farkl renkte ço- alt lm fl olmas n n modülle çal flmak için ilgiyi çekti ini de kat l yorum yönünde görüfl belirterek uygun bulmufllard r. Ancak modülde kullan lan yabanc dilin, kendi seviyelerine uygun olup olmad na iliflkin 34. maddeye k smen kat l yorum yönünde görüfl belirtmeleri dikkat çekmektedir. Modüler ö retimin uygulanmas esnas nda ö rencilerden zaman zaman bu yönde çeflitli elefltiriler al nm flt r. Bu alt bölüme iliflkin maddeler genel olarak yorumland nda ngilizce dil ö retim modüllerinin biçimsel aç dan ö renciler taraf ndan be enildi ini ve benimsendi ini söylemek mümkündür.

16 416 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Tart flma Bir e itim ortam nda ö renme-ö retme sürecinde ça dafl yaklafl mlar n üzerinde en çok srarla durdu u temel noktalar, ö rencinin ö renme sürecine aktif kat l m, etkinliklerde sorumluluk almas, sürekli geri beslemede bulunmas, zengin ve esnek bir yap oluflturulmas d r. S n flardaki geleneksel e itim uygulamalar bunlar gerçeklefltirmekten uzak, bireyi daha çok s n rland ran, alternatifler aras nda fazla seçme flans tan mayan, ö retmeni merkezde tutan ve s n fta tek otoritenin ve bilgi kayna n n ö retmen oldu u bir yap arz etmektedir. Modüler ö retim yaklafl m ile geleneksel yöntemin ö renci baflar s üzerindeki etkisinin ö renci görüfllerine dayal olarak ortaya konmaya çal fl ld bu araflt rmada, ö renciler modüler ö retimi geleneksel yöntemden daha etkili bulmufllard r. Bu bulgu Gömleksiz (1999) taraf ndan ayn ö renciler üzerinde yap lan öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araflt rmadan elde edilen puanlar n analiziyle de ortaya konmufltur. Elde edilen bulgular modüler ö retime göre ngilizce dersi alan ö rencilerin, geleneksel yönteme göre ngilizce dersini alan ö rencilerden daha baflar l oldu unu ortaya koymufltur. Benzer bulgular, Roberts (1994), Merril (1995), Murphrey (1997), Farrow (1998) ve Erdman (1998) taraf ndan yap lan araflt rmalarla da belirlenmifltir. Ad geçen araflt rmac lar n yapt klar çal flmalarda, modüler ö retim yaklafl m yla yap lan ö retimin geleneksel yöntemle yap - lan ö retime göre daha baflar l bulundu u tespit edilmifltir. Araflt rmac lar n elde ettikleri bulgular, araflt rmam zda, modüler ö retimin daha etkili bulundu una iliflkin ö renci görüfllerine iliflkin bulgular destekler niteliktedir. Modüler ö retimle oluflturulan ö renme ortam nda ö rencilere daha aktif olacaklar imkanlar sunulmaktad r. Araflt rmayla, ö renciler, ö renme ortam nda daha aktif olduklar yönünde görüfl belirtmifllerdir. Benzer durum Taflp nar (1997b) taraf ndan yap lan bir araflt rmayla da belirlenmifltir. Ö renciler, kendilerinin aktif kat l m n ön plana ç karan bir ortam sunuldu unu ifade etmifllerdir. Elde edilen bu bulgu araflt rmam zdaki benzer bulgu ile paralellik göstermektedir. Modüler ö retim ö rencilere daha iyi ve zengin ö renme ortam sunmaktad r. Daha zengin ö renme ortam ö renciye çeflitli alternatifler sunmakta ve ö renci kendisi için en uygun olan n tercih etmektedir. Bu durum ö rencilerin daha iyi ö renmelerini sa lamaktad r. Araflt rmada ö renciler, kendilerine daha zengin bir ö renme ortam sa land yönünde görüfl belirtmifllerdir. Araflt rmayla belirlenen bu durum Lessard-Clouston (1993) taraf ndan yap lan çal flmada da orta-

17 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve ya konmufltur. Lessard-Clouston un araflt rmas n n kapsam nda bulunan denekler modüler ö retim materyalleriyle daha iyi ö rendiklerini ifade etmifllerdir. Modüler ö retim ö rencilere daha esnek ö renme imkanlar sunmaktad r. Bu durum ö rencilerin görüfllerinde de ortaya konmufltur. Ö renciler araflt rmada, ngilizce dersinde uygulanan modüler ö retimi di er yöntemlere göre daha esnek bulduklar n ifade etmifllerdir. Benzer sonuca Gür (1994) taraf ndan yap lan araflt rmayla da ulafl lm fl ve araflt rmac modüler ö retimin esnek bulundu unu ortaya koymufltur. Araflt rmam z bu aç dan da desteklenmektedir. Modüler ö retimin yayg nlaflt r lmas ö renme-ö retme ortamlar nda ortaya konulan amaçlara ulaflmay daha da h zland racak ve di er derslerde de benzer olumlu sonuçlar al nacakt r. Nitekim araflt rman n sonucunda ö renciler, modüler ö retim yaklafl m n n di er derslerde de kullan lmas gerekti i yönünde görüfl bildirmifllerdir. Bu bulgu Çak r (1992) taraf ndan yap lan araflt rmay da desteklemektedir. Araflt rmac, Ankara da Hizmetiçi E itim Veren Kurumlarda Modüler Programlar n Gelifltirilmesi ve Uygulanmas adl çal flmas yla modüler programlama anlay fl na uygun e itim programlar n n gelifltirilip yayg nlaflt r lmas gerekti i sonucuna ulaflm flt r. Elde edilen bu bulgular, araflt rmam zdan elde edilen sonuçlar n yurt içi ve yurt d fl çeflitli araflt rmalar n sonuçlar ile bir paralellik tafl d n ve bulgular n bu araflt rmalar taraf ndan da desteklendi ini ortaya koymaktad r. Araflt rmayla elde edilen bulgular do rultusunda modüler ö retimin di er derslerde de kullan lmas n n yayg nlaflt r lmas, ö renme ortam n n zenginlefltirilmesi, geleneksel ö retim anlay fl ndan uzaklafl larak daha esnek ve daha aktif ortamlar oluflturulmas, ö rencilere ders saatleri d fl nda çal flabilecekleri ortamlar sa lanmas ve bu ortamlarda çal flabilecekleri materyallerin bulundurulmas önerilerinde bulunulmaktad r.

18 418 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Kaynakça Ceyhan, E. (1982). Türkiye üniversitelerinde yabanc dil programlar n n karfl laflt r lmas. Yay mlanmam fl doktora tezi, Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi, Ankara. Çak r, F. (1992). Ankara da hizmetiçi e itim veren kurumlarda modüler programlar n gelifltirilmesi ve uygulanmas. Yay mlanmam fl yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Demirel, Ö. (1979). Orta e itimde yabanc dil ö retim programlar n n de erlendirilmesi. Yay mlanmam fl doktora tezi, Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi, Ankara. Demirel, Ö. (1991). E itimde nitelik gelifltirmede iflbirli ine dayal ö renme ile tam ö renmenin yeri ve önemi.. F nd kç (Ed.), E itimde nitelik gelifltirme, e itimde aray fllar I. sempozyumu bildiri metinleri içinde (s ). stanbul: Kültür Koleji Yay nlar. Erdman, D. L. (1998). A Self-directed financial management learning module for emergency department nurses. Masters Abstracts International, 36 (04), Farrow, W. R. (1998). A learning module for interpretation of standardized test scores: Development and evaluation. Dissertation Abstracts International, 58 (12), 4553-A. Gagne, R. M., Briggs, L. J.,&Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design. Orlando: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. Gömleksiz, N. (1993). Yüksekö retimde yabanc dil ö retimi ve sorunlar -F rat Üniversitesi örne i. Yay mlanmam fl yüksek lisans tezi, F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz. Gömleksiz. N. (1999). Yabanc dil ö retiminde modüler ö retim yöntemi ile geleneksel yöntemin ö renci baflar s üzerine etkisinin karfl laflt r lmas (F rat Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi örne i). Yay mlanmam fl doktora tezi, F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz. Gömleksiz. N. (2002). Modüler ö retime iliflkin bir tutum ölçe inin geçerlik ve güvenirli i. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), Gülmez, Y. (1982). Yabanc dil ö retiminde ö renci baflar s n etkileyen faktörler. Yay mlanmam fl doktora tezi, Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi, Ankara. Gür, H. (1995). A modular approach to designing English-Turkish translation courses for adult learners of english at post-intermediate level. Dil Dergisi, 29, H zal, A. (1983). Uzaktan ö retim süreçleri ve yaz l gereçler e itim teknolojisi aç s ndan yaklafl m. Ankara: Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Yay nlar. Horrell, K. (1998). Assessment of special education needs. The Journal of Design and Technology Education, 3 (1), Külahç, fi. G. (1995). Ö retmen yetifltirme modül serisi: E itim programlar -temel kavramlar ve program türleri. Ankara: Öz fl k Ofset Matbaac l k. Lessard-Clouston, W. (1993). Children s understanding of variables. Masters Abstracts International, 31 (04), 1471.

19 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Looi, C. K. (1998). Interactive learning environments for prompting inquiry learning. Journal of Educational Technology Systems, 27 (1), Merril, P. A. (1995). A comparison of two teaching methods in basic cardiac life support training and education. Masters Abstracts International, 33 (06), Murphrey, T. P. (1997). Comparing and contrasting the effectiveness of computer-based instruction in the delivery of a cross-cultural educational module for agriculturalists. Dissertation Abstracts International, 58 (04), 1181-A. Özer, B. (1984). Türk üniversiteleri için yabanc dil e itimi program modeli. Yay mlanmam fl yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Roberts, M. R. (1994). A comparison in the effectiveness of the delivery of an interactive computer-assisted instruction module to a traditional lecture. Dissertation Abstracts International, 54 (11), A. Russell, J. D. (1974). Modular instruction. Minneapolis, Minnesota, USA: Burgess Publishing Company. Songün, R. (1995). Anadolu liselerindeki baflar s zl k ve nedenleri. Dil Dergisi, 30, Sözer, E. (1984). Türkiye deki üniversitelerde bilim-meslek alanlar na yönelik yabanc dil e itimi. Yay mlanmam fl yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Taflp nar, M. (1997a). Modüler ö retim yöntemi ile geleneksel yöntemin ö renci baflar s üzerine etkisi aç s ndan karfl laflt r lmas. Yay mlanmam fl doktora tezi, F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz. Taflp nar, M. (1997b, Eylül). Modüler ö retim materyallerinin de erlendirilmesi. Türk Cumhuriyetleri ve Pasifik Ülkeleri Uluslar Aras E itim Sempozyumunda sunulan bildiri, Milli E itim Bakanl, F rat Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu flbirli i, Elaz. Tyler, W. R. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The University of Chicago Press. Yaflar, fi. (1990). Yabanc dil ö retiminde programl ö retim uygulamas. Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Yay nlar.

20 An Individual Approach in English Language Teaching: An Evaluation of Modular Teaching Environment and Modular Teaching Mehmet Nuri Gömleksiz* F rat University, Elaz Abstract Modular approach, when compared with traditional methods, presents a more flexible learning environment, makes students more active, lets them learn at their own pace by giving them the opportunity of making choices among alternatives, and gives the opportunity of self-evaluation. This study aimed at determining students views on the efficiency of modular teaching. The study was conducted at the Faculty of Technical Education in F rat University. The subjects of the study were the first year students who were enrolled in English course. There are 280 students in the study. It was found that students adopted modular teaching approach, benefited learning packages, found Learning Resources Center as a useful place to study English and gained confidence by using English teaching modules. The students stated that modular teaching should be used in other courses as well. Key Words Modular Approach, Traditional Method, Teaching English. Knowing a foreign language helps us understand the world better. In the process of globalization, the world gets smaller and the communication between nations gains speed. Under these conditions, a person needs to learn a foreign language to adapt the changes happening around him/her. In schools foreign languages have been taught for many years. But in spite of many efforts, it is seen that, except some certain institutions, teachers are unable to make students reach the aims and students cannot reach the objectives in learning English at desired level (Songün, 1995; Demirel, 1979; Ceyhan, 1982; Gülmez, 1982; Özer, 1984; Sözer, 1984; Yaflar, 1990; Gömleksiz, 1993). There are some reasons for this situation. One of the most important reasons is that the method teachers use in classrooms. Teachers often use traditional methods. Demirel (1991) remarks that using an educational program effectively depends on the teaching methods and strategies that teachers use in the classrooms. When considered from that point, the teaching methods and strategies should be in harmony. * Correspondence: Assis. Prof., F rat Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü Elaz, Turkey.

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Görüfllerine Göre Türkçe E itimi Lisans Program

Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Görüfllerine Göre Türkçe E itimi Lisans Program Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1480-1490 Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Görüfllerine Göre Türkçe E itimi

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 006 s. 37-46 GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Nezahat ÇETİN Nevin MAHİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen ve mühendislik

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma and Literature of Tabriz University Türk Kütüphaneciliği 26, 4 (2012), 769-779 Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma A Study on

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersinde Öğretilen Birimler Hakkındaki Görüşleri ve Deneyimleri

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersinde Öğretilen Birimler Hakkındaki Görüşleri ve Deneyimleri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3 (2007) 211-219 Lise Öğrencilerinin Kimya Dersinde Öğretilen Birimler Hakkındaki Görüşleri ve Deneyimleri The Opinions And Experıences Of Secondary School

Detaylı

ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: (1 5)

ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: (1 5) ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Ağrılık Süreç (0 puan) Süreç boyunca öğrencinin proje 4 danışmanıyla olan ilişkisinin sürekliliği Bilgiye Ulaşma (0 puan) Konuyla ilgili referansların

Detaylı

İLKOKUL 2. SINIF FUN WITH TEDDY İNGİLİZCE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKOKUL 2. SINIF FUN WITH TEDDY İNGİLİZCE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ İLKOKUL 2. SINIF FUN WITH TEDDY İNGİLİZCE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İLKOKUL 2. SINIF FUN WITH TEDDY İNGİLİZCE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları Cilt: 5 Sayı: 2 Yıl: 2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları Süleyman Murat YILDIZ * Selçuk ÖZDAĞ ** Çetin YAMAN*** Özet Bu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ö RENC LER N B YOLOJ LABORATUVAR DERSLER NDE Ö RETMENLER NDEN BEKLED KLER Ö RET M YÖNET M DAVRANIfiLARI *

Ö RENC LER N B YOLOJ LABORATUVAR DERSLER NDE Ö RETMENLER NDEN BEKLED KLER Ö RET M YÖNET M DAVRANIfiLARI * Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25 : 68-75 [2003] Ö RENC LER N B YOLOJ LABORATUVAR DERSLER NDE Ö RETMENLER NDEN BEKLED KLER Ö RET M YÖNET M DAVRANIfiLARI * THE TEACHING MANAGEMENT BEHAVIOR

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 441-446 LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ahmet TEKBIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

2005 TÜRKÇE PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMI LKÖ RET M B R NC KADEME TÜRKÇE DERS K TAPLARININ KEL ME HAZ NES

2005 TÜRKÇE PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMI LKÖ RET M B R NC KADEME TÜRKÇE DERS K TAPLARININ KEL ME HAZ NES 2005 TÜRKÇE PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMI LKÖ RET M B R NC KADEME TÜRKÇE DERS K TAPLARININ KEL ME HAZ NES Yrd. Doç. Dr. Özay KARADA Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIO LU ÖZ: 2005 Türkçe program na göre haz rlanm

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 4 STAT ST K-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Say sal olmayan de iflkenler aras ndaki iliflkinin varl n test edebilecek, Farkl örneklemlerin ayn evrenden seçilip seçilmedi ini test edebilecek,

Detaylı

Türkiye de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sekiz Üniversitemizdeki Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Lisansüstü Programlarının Genel ve Alana Özel Dersler Açısından Karşılaştırması:

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Trakya Üniversitesi T p Fakültesi için Haz rlanan Ö renci Geribildirim Ölçeklerinin Oluflturulmas Deneyimi

Trakya Üniversitesi T p Fakültesi için Haz rlanan Ö renci Geribildirim Ölçeklerinin Oluflturulmas Deneyimi TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2003;20(1-3):11-16 E T M ARAfiTIRMASI Trakya Üniversitesi T p Fakültesi için Haz rlanan Ö renci Geribildirim Ölçeklerinin Oluflturulmas Deneyimi Our Experience with

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Yeni Matematik Dersi Ö retim Program n n Uygulamadaki Etkilili inin De erlendirilmesi

Yeni Matematik Dersi Ö retim Program n n Uygulamadaki Etkilili inin De erlendirilmesi - Yeni Matematik Dersi Ö retim Program n n Uygulamadaki Etkilili inin De erlendirilmesi Mehmet Nuri GÖMLEKS Z* lhami BULUT** Özet Bu araflt rman n amac yeni ilkö retim birinci kademe Matematik Dersi Ö

Detaylı

E-Ö RENMEN N VE B L fisel ST L N BAfiARI VE NTERNET ÖZ YETERL K ALGISI ÜZER NDEK ETK S

E-Ö RENMEN N VE B L fisel ST L N BAfiARI VE NTERNET ÖZ YETERL K ALGISI ÜZER NDEK ETK S Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 27 : [2004] 116-125 E-Ö RENMEN N VE B L fisel ST L N BAfiARI VE NTERNET ÖZ YETERL K ALGISI ÜZER NDEK ETK S THE EFFECTS E-LEARNING AND COGNITIVE STYLE ON

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı