ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi"

Transkript

1 ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi Mehmet Nuri Gömleksiz* Özet Modüler ö retim yaklafl m, geleneksel yöntemle karfl laflt r ld nda ö renciye daha esnek bir ö renme ortam sunan, ö renciyi daha aktif k lan ve çeflitli alternatifler ortaya koyarak ö rencinin kendi ö renme h z na göre ilerleme f rsat veren ve kendi kendini de erlendirme imkan sunan bir yaklafl md r. Bu araflt rma ile F rat Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi 1. s n fta okuyan ve ngilizce dersi alan ö renciler üzerinde uygulanan modüler ö retim yaklafl m n n ö renci görüfllerine dayal bir de erlendirilmesi yap lmaktad r. Araflt rma kapsam nda 280 ö renci bulunmaktad r. Araflt rmayla ö rencilerin modüler ö retim yaklafl m n, bu süreç içerisinde kullan lan ö renme paketlerini ve Ö renim Kaynaklar Merkezi ni benimsedikleri ve modüler ö retim yaklafl m n n di er alanlarda da yayg nlaflt r lmas gerekti i ortaya konmufltur. Anahtar Kelimeler Modüler Ö retim Yaklafl m, Geleneksel Yöntem, ngilizce Ö retimi. * Yrd. Doç. Dr., F rat Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü Ö retim Üyesi Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 2 (2) Kas m / November

2 Yrd. Doç. Dr. MEHMET NUR GÖMLEKS Z F rat Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü E itim Programlar ve Ö retim Ana Bilim Dal Elaz Elektronik Posta: Yay n ve Di er Çal flmalar ndan Seçmeler Gömleksiz, M. N. (2002). Üniversitelerde yürütülen yabanc dil derslerine iliflkin ö renci görüfllerinin de erlendirilmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,12 (1), Gömleksiz, M. N. (2002). Modüler ö retime iliflkin bir tutum ölçe inin geçerlik ve güvenirli i. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), Gömleksiz, M. N. & Akp nar, B. (2001, Kas m). Bilgi toplumunda yüksekö retimde kalite. IV. Ulusal Makine Mühendisli i ve E itimi Sempozyumunda sunulan bildiri, stanbul. Gömleksiz, M. N. (2001, October). The effects of education on the new generation of Turkey. Paper presented at International Congress on Science and Education on the Threshold of the III. Millennium, The National Academy of Sciences of Belarus, Minsk. Gömleksiz, M. N. (2001, Ekim). E itimin kültürel bütünleflmedeki rolü. Tarihten Günümüze ç ve D fl Tehditler Türkiye nin Güvenli i Sempozyumunda sunulan bildiri, F rat Üniversitesi, Elaz. Gömleksiz, M. N. (2001). The effects of age and motivation factors on second language acquisition. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), Gömleksiz, M. N. (1999).Yabanc dil ö retmenlerinin yetifltirilmesi-sorunlar ve çözüm önerileri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), Gömleksiz, M. N. (1997, Eylül). Yüksek ö retiminde yabanc dil ö retimi ve sorunlar -F rat Üniversitesi örne i. Türk Cumhuriyetleri ve Pasifik Ülkeleri Uluslar Aras E itim Sempozyumunda sunulan bildiri, Milli E itim Bakanl, F rat Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu flbirli i, Elaz.

3 ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi Mehmet Nuri Gömleksiz Yabanc bir dil bilmek, bilgi ça n n yafland, bilginin aktar m nda s n rlar n ortadan kalkt ve bilginin h zla iletildi i, küreselleflmenin h zland ve dünyan n giderek global bir köy haline geldi i bu dönemde gittikçe önem kazanmaktad r. Geliflen ve de iflen günümüz dünya flartlar nda, ülkemizde, yabanc dil ö retimi denince akla ngilizce ö retimi gelmektedir. Türk Milli E itim sistemi içinde okul programlar nda ngilizce ö retimine yer verilmektedir. lkö retimden üniversite düzeyine kadar her kademede ngilizce ö retimi de iflen süreler içinde yap lmaktad r. Ancak yabanc dil ö retimine bu denli önem verilmesine karfl n konuya iliflkin yap lan araflt rmalar (Ceyhan, 1982; Demirel, 1979; Gömleksiz, 1993; Gülmez, 1982; Özer, 1984; Songün, 1995; Sözer, 1984; Yaflar, 1990) ülke genelinde istenilen düzeye ulafl lamad n ortaya koymaktad r. Bunun sebepleri aras nda nicelik olarak ö retmen yetersizli i, kalabal k s n flar, yetersiz e itim teknolojisi, alan d fl ö retmenlerin derse girmesi ile derste kullan lan yöntem ve teknikler s ralanabilir. Yabanc dil ö renme sürecinde bireyi amaca ulaflt rabilecek etkin bir ortam oluflturmak için geleneksel ö retim anlay fl ve uygulamalar n n d fl na ç kmak gerekmektedir. Çünkü geleneksel anlay flta, ö renciyi di erlerinden ay ran bireysel özellikler dikkate al nmamakta ve ö retim tamamen düz anlat ma dayal, ö retmenin sürekli merkezde oldu- u ve ö rencinin pasif al c konumda tutuldu u bir flekilde yürütülmektedir. Ancak ö renmeye iliflkin çal flmalar ve bunlar n sonucunda ortaya konan ça dafl ö renme-ö retme yöntem ve yaklafl mlar nda, ö rencinin bireysel özellikleri dikkate al nmakta ve ö renme ortam - n n buna göre düzenlenmesi istenmektedir. Bu yolla ö rencinin baflar s art r labilmekte ve ortaya konan amaçlara daha rahat ve kal c bir flekilde ulafl labilmektedir.

4 404 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Geleneksel s n f anlay fl ndan vazgeçilmemifl olmas, yabanc dil ö retimini olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biridir. Düz anlat m anlay fl na göre düzenlenen bir e itim ortam nda ö rencilerin bireysel özellikleri gözard edilmektedir. Günümüzde okullardaki ö retimde en çok izlenen yöntem, ö rencilerin pasif bilgi depolar fleklinde görülmesidir (Looi, 1998, s. 4). Oysa ça dafl ö retim anlay fl nda, her ö rencinin ayn h zda ve düzeyde ö renemedi i, bunun do al bir durum oldu u; ö retim ortam n n, ancak ö rencilerin bireysel ö renme özellikleri dikkate al narak düzenlenmesi halinde amac na ulaflabilece i anlay fl benimsenmifltir. Bunun sa lanabilmesi için s n f ortam nda geleneksel anlay fl n d fl na ç kmak ve buna göre programlar oluflturarak uygulamak gerekmektedir. Demirel (1991) ça dafl anlamda bir e itim program n n uygulanmas n n, ö retmenlerin s n f içinde kulland klar ö retim yöntemleri ve stratejilerine ba l oldu una iflaret etmektedir. Bu anlamda kullan lan ö retim yöntem ve stratejileri bir uyum içinde olmal d r. Etkili bir ö retimin sa lanmas, s n f ortam n n yukar da belirtilen flartlara göre düzenlenmesinin yan s ra ö renme-ö retme sürecini zaman ve mekan aç s ndan oldukça s n rl olan s n f ortam d fl na ç karmakla sa lanabilir. Ö renciyi mümkün oldu u kadar s n f d fl ortamlara tafl yarak, ö renmeyi s n f ile s n rland rmay p ö renme ortam na esneklik kazand rarak ö renmek, ö renci için daha çekici hale getirilebilir. Bu flekilde ö renciyi daha aktif hale getirmek mümkündür. Modüler ö retim yaklafl m bu anlay flla gelifltirilmifl ça dafl bir yaklafl md r. Bu yaklafl mla ö retim bireysellefltirilmekte, amaçlar davran flsal olarak ortaya konmakta, ö rencilerin, bireysel çal flmalar na ve e itim ortamlar na etkin olarak kat lmalar sa lanmaktad r. Ö retmen, rehber konumunda tutularak geleneksel kitap anlay fl d fl ndaki farkl ö retim materyalleri kullan lmaktad r (Taflp nar, 1997a). Modülle ö renmenin amaca uygun bir flekilde gerçeklefltirilmesi için modülde girifl, amaçlar, gerekli araç-gereç, donan m, aç klamalar, flekiller, ö renim etkinlikleri, amaçlar n gerçeklefltirilme düzeyini ölçmeye yard m edecek ölçme amaçlar ve de erlendirme gibi bölümlerin bulunmas gerekmektedir (H zal, 1983; Külahç, 1995). Gagne, Briggs ve Wager, (1992) de bir modülün asgari düzeyde gerçeklefltirilecek davran flsal amaçlar, gerek modül içerisinde gerekse modül d fl nda bulunan materyaller ve ö renme etkinlikleri, amaçlara ne derece ulafl ld n ortaya koyacak bir de erlendirme metodu içerdi ini belirtmektedirler.

5 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Modülün girifl bölümünde modülü tan t c bilgiler bulunur. Modül bafll, haz rlayan n ad, bas m yeri, bas m y l ve modülün parças oldu u genel ö retim konusu içinde hangi basamakta oldu unu gösteren sembol ifadeyi içeren sayfa bulunur. Modül yaz m nda üzerinde ilk durulmas gereken konu, modülün amaçlar n belirtmektir. Bir e itim program oluflturulurken amaçlar aç kça belirlenmeli, yaz lan amaçlar gözden geçirilerek yeniden ifade edilmelidir. E itimin amaçlar ; içeri in düzenlenmesinde, ö retim süreçlerinin seçiminde ve gelifltirilmesinde, ö retim materyallerinin seçiminde, hem de erlendirme yap l rken hem de de erlendirme araçlar gelifltirilirken ölçüt olarak göz önünde bulundurulurlar (Tyler, 1949). Modülde ortaya konan genel ve davran flsal amaçlar n gerçekleflebilir olmas na dikkat edilmelidir. Modülün içeri inde bulunmas gereken baflka bir önemli boyut da ne tür araç-gereçlerden yararlan laca- d r. Ö rencinin, modüler ö retim sürecinde yararlanaca araç-gereçleri bilmesi gerekmektedir (H zal, 1983). Ö renme etkinlikleri, modülün bafllang ç k sm nda ortaya konan amaçlara ulaflmak için düzenlenen etkinlikleri ve yararlan lacak araçgereçleri içerir. Bu bölümde ö renciden, ilgili etkinlikleri ortaya konan standartlara göre yapmas istenir. çeri in haz rlanmas nda dikkat edilecek nokta, ö renme durumlar n n modüler ö retim yaklafl - m n n ilke ve prensiplerine göre haz rlanmas ve ö renciye modülün amaçlar nda belirtilen davran fllar kazand racak bir yolun izlenmesidir. Ö renme durumlar na geçmeden önce, tan t m bölümünde, modülün içinde bulunanlar gösteren bir modül plan n n bulunmas nda yarar bulunmaktad r. Ö renci bu plana göre kendisinden neler nas l yapmas beklendi ini ana hatlar yla ö renmifl olur. Her bir modül tek bafl na bir ö renme birimini kapsad ndan haz rlanan modüldeki içeri in baflka modüllerin içeri ini kapsamamas na dikkat edilmelidir. çerik bir bütün halinde ve amaçlara ulaflt racak nitelikte ve yap da olmal d r. çeri in sunulmas, materyali haz rlayan n/ekibin tercihine göre de iflebilir. çeri i düz metin tarz nda sunmak mümkün oldu u gibi programl ö retim ilkelerine göre sunmak da mümkündür. Modül içeri inde bulunmas gereken baflka önemli bir boyut da hangi araç-gereçlerden yararlan laca d r; ö rencinin modüler ö renme süreci içerisinde yararlanaca araç-gereçleri bilmesi gerekmektedir (H zal, 1983). Modülün ö renme bölümleri sadece modül içi etkinliklerle s n rl tutulmamal d r. Modüler ö retimle esnek bir ö renme yaklafl m n sa -

6 406 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER lamak amaçland ndan eldeki fiziksel ve insan gücü imkanlar ölçüsünce modül d fl etkinliklere de yer verilmelidir. Modül d fl etkinliklerin ne oldu u, bu etkinliklerin nas l yap laca modülde belirtilmelidir. Her ö retim etkinli inde oldu u gibi modüler ö retimde de de erlendirme, ö retimin önemli bir parças d r. Ö retim modülünün de erlendirilmesiyle modülün baflar s n belirleme ve ölçme flans elde edilmektedir. De erlendirmeyle ortaya konabilecekler noktalar flunlard r (Horrell, 1998): Ö rencilerin neyi ne kadar ö rendiklerini ölçmek Ö rencilerin güçlü ve zay f yönlerini belirlemek Ö rencilerin ö renmede ilerlemeleri için bir sonraki uygun aflamay belirlemek Ö retim program n n etkilili ini de erlendirmek Ö renciye, ö retmene, ailelere ve ilgili di er kifli ve kurumlara ilerlemeleri hakk nda geribesleme sa lamak Gelece e yönelik tahminlerde bulunmak Ö retim modülünün etkilili i çeflitli flekillerde belirlenebilir. Modül içi de erlendirme yap labildi i gibi modül tamamland nda modülün bütünü için genel bir de erlendirmeye de gidilebilir. Bu amaçla ö retimde amaçlanan biliflsel, duyuflsal ve psiko-motor ö elere ba l olarak çeflitli ölçme araçlar gelifltirilir. Bunlar gözlem formlar, görüflme, anket ve benzeri araçlar olabilece i gibi program n bafllang - c nda ve bitiminde ö renciye uygulanabilecek öntest-sontest sorular da olabilir. Öntest-sontestle ö renci baflar s n, dolay s yla modülün etkilili ini ve yeterli ini de erlendirmek mümkündür. Modüler ö retime göre düzenlenmifl ö retim programlar, ö renci ihtiyaçlar n göz önünde bulunduran bireysel programlar n haz rlanmas nda maksimum düzeyde esneklik sa lamas n n yan s ra gerek bireysel olarak gerekse küçük/büyük grup ö retiminde ö renme yaflant lar olufltururlar. Modülle ö renmenin çeflitli yararlar bulunmaktad r. Modülle yap - lan ö retimde; bireysellefltirilmifl ve esnek ö retim, serbestlik ve ö rencinin aktif kat l m vard r. Ö retmen, rehber rolündedir. Ö renci etkileflimi sa lanmaktad r (Russell, 1974). Araflt rman n amac, F rat Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi 1. s - n flarda okutulan ngilizce dersinde uygulanan modüler ö retim

7 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve yaklafl m na iliflkin ö rencilerin genel görüfl ve tutumlar n de erlendirmektir. Bu genel amaca ba l olarak afla daki sorulara cevap aranm flt r: 1. Araflt rma kapsam nda bulunan ö rencilerin modüler ö retim sürecinde kullan lan ö renme paketlerine iliflkin tutum ve görüflleri nelerdir? 2. Ö renciler ngilizce ö retiminde kullan lan modüllerin içeri i hakk nda neler düflünmektedirler? 3. Ö rencilerin, Ö renme Kaynaklar Merkezi ve bu merkezdeki görevliye iliflkin düflünceleri nelerdir? 4. Ö renciler modüler ö retim yaklafl m ile geleneksel yöntem aras ndaki fark nas l de erlendirmektedirler? 5. Ö renciler modüllerin ö renmeye katk s ve modüllerde kullan lan de erlendirme boyutu hakk nda ne düflünmektedirler? 6. Ö rencilerin modüllerin biçimsel özellikleriyle ilgili genel tutum ve düflünceleri nelerdir? Yöntem Evren ve Örneklem Araflt rman n evreni, F rat Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi 1. s - n fta okuyan ve ngilizce dersini modüler ö retim yaklafl m na göre alan birinci ve ikinci ö retim ö rencilerinden oluflmaktad r. Araflt rma evreninde 310 ö renci bulunmaktad r. Evrenin tamam örneklem olarak al nm flt r. Örneklemin bu ö rencilerden oluflmas n n sebebi, modüler ö retimin sadece bu s n flarda uygulanmas d r. Araflt rman n yap ld kurumda, araflt rmac n n d fl nda, baflka yabanc dil ö retim elemanlar da bulundu undan ve modüler ö retim di er ö retim elemanlar taraf ndan kullan lmad ndan araflt rma sadece modüler ö retimin uyguland s n flar kapsamaktad r. Ölçe in de- erlendirilmesi sürecinde, 30 ö rencinin ölçe i, gerek ciddi bir flekilde doldurulmad gerekse önemli bir bölümü bofl b rak ld ndan dolay de erlendirme d fl b rak lm fl ve sonuç olarak 280 ö rencinin görüfl ve düflünceleri dikkate al nm fl ve de erlendirme kapsam nda tutulmufltur. Veri Toplama Arac Ölçek, önceden 290 ö renciye uygulanm fl ve ilk analiz ifllemleri yap lm flt r. Veriler araflt rmac taraf ndan gelifltirilen Yabanc Dil Ö renme Modüllerine liflkin Görüfl ve Düflünceleri Belirleme Tutum Ölçe i ile toplanm flt r. Ölçek beflli Likert tipi bir ölçektir. Ölçe in seçenekleri flu flekilde puanlanm flt r; olumlu ifadeli tutum maddeleri, Tamamen Kat l -

8 408 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER yorum 5, Kat l yorum 4, Karars z m 3, Kat lm yorum 2, Hiç Kat lm yorum 1 fleklinde puanlan rken olumsuz ifadeli tutum cümleleri ise ters yönde iflleyecek flekilde 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlanm flt r. Ölçe e iliflkin ilk faktör analizi ifllemlerine göre KMO =.85, Bartlett testi = 5760,986 olarak bulunmufltur. lk analiz iflleminden önce ölçekte 37 si olumlu, 23 ü olumsuz olmak üzere toplam 60 tutum cümlesi bulunmaktayd. lk analiz sonucunda 36 madde ifller durumda bulunmufltur. fller halde bulunan 36 madde için ayr ca bir kez daha faktör analizi ifllemleri yap lm flt r. Yap lan ikinci analiz ifllemlerinin sonucunda KMO =.92, Bartlett testi ise 3524,724 fleklinde bulunmufltur. Buna göre Bartlett testinin sonucu 0.05 düzeyinde anlaml bulunmufltur. Bartlett testine göre de iflkenler aras nda bir korelasyon bulunmakta ve faktör analizi bu de iflkenlere uygulanmaktad r. Sonuç olarak ölçek 6 alt boyut ve toplam 36 maddeden oluflmufltur. Ölçekte bulunan 29 madde olumlu, 7 madde ise olumsuz tutum ifade etmektedir. Ölçe in madde ay r c l k güçleri hesaplanm fl ve maddeler bu aç dan uygun bulunmufltur. Ölçe in bütün olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsay s.94 olarak bulunmufltur. Ölçe e ait 6 alt boyutun Cronbach Alpha de erleri ise s ras yla.77,.72,.73,.70,.71 ve.75 fleklinde hesaplanm flt r (Gömleksiz, 2002). Verilerin Çözümlenmesi Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmas nda deneklerin maddelere verdikleri cevaplar n ve toplam test puanlar n n aritmetik ortalamalar kullan lm flt r. Ölçe in faktör yap s n belirlemek için faktör analizi yöntemlerinden, döndürülmemifl ve asal eksenlere göre döndürülmüfl (varimax rotated) bileflenler analizinden yararlan lm flt r. Yap lan analiz sonuçlar na göre faktör yükü 0.35 ve 0.35 den büyük olanlar al nm fl, küçük olanlar ise de erlendirme d fl b rak lm flt r. Bunun sonucunda ölçek 6 alt boyutlu homojen bir ölçek olarak uygulanm fl ve de erlendirilmifltir. Bulgular Tablo 1 de görüldü ü gibi 280 ö rencinin test madde ortalamas 3.73, test puan ortalamas ise bulunmufltur. Madde puan aral klar na göre elde edilen ortalama aral nda kat l yorum grubu içinde yer almaktad r. Bunun yan s ra test puan ortalamas da kat l yorum tam puan olan 116 dan yüksek, tamamen kat l yorum puan olan 180 e do ru yaklaflmaktad r. Buna göre deneklerin genel olarak ngilizce dil ö retim modüllerini benimsedikleri söylenebilir.

9 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Tablo 1 ngilizce Ö retim Modüllerine liflkin Genel Görüfller (N: 280) test madde test toplam x ss x s Modüllere iliflkin ölçek, alt alt boyuttan oluflmaktad r. Tablo 2 de bu alt alt boyuta iliflkin deneklerin genel görüflleri verilmektedir. Tablo 2 Ölçe in Alt Bölümlerine liflkin Genel Görüfller (N: 280) test madde test toplam Alt boyut x ss x s Ölçekte bulunan alt alt bölümden elde edilen madde ortalamalar ve bölüm toplam puan ortalamalar incelendi inde madde puan ortalamalar n n aras ndaki kat l yorum grubunda yer ald görülmektedir. Öte yandan toplam bölüm puan ortalamalar da ilgili bölümlerde dört üzerinden al nabilecek kat l yorum düzeyindeki puan ortalamalar ndan daha fazla bulunmufltur. Elde edilen bu bulgulara göre, deneklerin, modülleri tüm boyutlar aç s ndan kat l yorum düzeyinde benimsedikleri söylenebilir. Ölçekte bulunan alt alt boyutun bir bütün olarak incelenme ve de- erlendirilmesinin yan s ra her bir alt boyut kendi içinde ele al nm fl ve de erlendirilmifltir. Alt boyutlara iliflkin veriler afla da tablolar halinde ele al nm flt r.

10 410 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Tablo 3 Deneklerin Ö renme Paketlerine Ait Tutum ve Düflünceleri (Faktör 1) Madde No x 1 Ö renme paketleri ngilizce ö renme iste imi art rd Ö renme paketlerinde bulunan resim ve flekiller bende ngilizce ö renmeye karfl ilgi ve istek uyand rd * Ö renme paketlerinde kullan lan resim ve flekiller ngilizce ö renmeye karfl ilgi ve istek uyand rmamaktad r Ö renme paketlerinde bulunan bilgiler modüllerin içeri ini destekler niteliktedir Ö renme paketlerinde bulunan al flt rmalar s n f içi ve modül çal flmalar n tamamlar niteliktedir Ö renme paketlerindeki de erlendirme sorular yeterli düzeydedir 3.97 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Modüler ö retim sürecinde etkinliklerin sadece modül içi çal flmalarla s n rland r lmamas ve ö renme ortam n n daha da zenginlefltirilmesi, bireyin hem kendi h z na göre ilerlemesini sa layacak ve ö renmesini h zland racak hem de ortaya konan amaçlara ulaflmas n kolaylaflt racakt r. Araflt rmada, modüler ö retim sürecinde, ö renme etkinlikleri sadece modül içi çal flmalarla s n rl tutulmam fl, modülün içeri ine uygun bir flekilde haz rlanan ve fakültede bulunan Ö renim Kaynaklar Merkezi nde bulunan 14 adet ö renme paketiyle desteklenmifltir. Denekler dönem içindeki ngilizce çal flmalar esnas nda, modüllerin yan s ra bu ö renme paketlerinden de yararlanm fllard r. Ö renme paketleri, modülün içeri iyle uyum halinde, çeflitli bilgiler, al flt rmalar, resimler, flekiller, yönlendirmeler ve bunlarla ilgili de erlendirme sorular n kapsamaktad r. Bunlara iliflkin ö renci görüfllerine bak ld nda ö renme paketlerinin, deneklerde ngilizce ö renme iste ini art rd, bu paketlerde bulunan resim ve flekillerin kendilerinde ö renmeye karfl bir istek uyand rd, bunlar n sonucunda ö renme paketlerini ilgi çekici bulduklar görülmektedir. Denekler, ayr ca ö renme paketlerindeki al flt rmalar n s n f içi ve modül çal flmalar n tamamlad na ve de erlendirme sorular n n yeterli düzeyde bulundu una iliflkin kat l yorum düzeyinde görüfl belirtmifllerdir. Ancak ö renme paketlerindeki bilgilerin modüllerin içeri- ini destekledi ine iliflkin k smen kat l yorum yönünde görüfl belirtmeleri dikkat çekmektedir.

11 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Tablo 4 Modüllerin çeri i ile lgili Ö rencilerin Görüfl ve Düflünceleri (Faktör 2) Madde No x 2 Modüllerde bulunan etkinlikler ile içerik birbiriyle uyum halindedir Modüllerdeki yönlendirmeler oldukça aç k ve anlafl l rd r Modüllerin amaçlar aç k, net ve anlafl l r bir flekilde ortaya konmufltur Modüller ve bunlara iliflkin ö renme paketleri bir bütünlük içindedir Her bölümün ve modülün sonunda bulunan de erlendirme sorular yeterli düzeydedir * Modüllerin amaçlar yeterince aç k ve anlafl l r de ildir Modül içi ve modül d fl etkinlikler bütünlük göstermektedir 3.63 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Modüler materyallerin ö renme etkinlikleriyle içeri inin uyumlu olmas, çal flma esnas nda modüllere yap lacak yönlendirmeler ile amaçlar n aç k ve anlafl l r olmas ve de erlendirme sorular n n yeterli düzeyde olmas, amaçlara ulaflmay ve modüler ö retim sürecinden en üst düzeyde yararlanmay sa layacakt r. Tablo 4 de bulunan, modüllerin içeri ine iliflkin deneklerin görüfllerine bak ld nda modüllerin içeri ini olumlu bir flekilde de erlendirdikleri görülmektedir. Denekler modüllerde bulunan etkinliklerle içeri in uyum halinde oldu unu belirtmekte ve modüllerdeki yönlendirmelerin oldukça aç k ve anlafl l r bir biçimde ortaya kondu unu ifade etmektedirler. Bunun yan s ra ö renciler de erlendirme sorular - n n yeterli düzeyde oldu unu ve modül içi ve d fl etkinliklerin bütünlük arz etti ine iliflkin olarak kat l yorum düzeyinde görüfl ortaya koymufllard r. Bu arada, modüller ile ö renme paketlerinin bir bütünlük içinde olduklar na dair 4.09 gibi daha yüksek düzeyde bir görüfl belirtilmesi de dikkat çekici bir bulgudur. Bu durum ngilizce dersinde kullan lan modüllerin içeri inin modül d fl etkinliklerle paralellik arz etti ini ve birbirlerini destekledi ini göstermektedir. Ö renim Kaynaklar Merkezi ve bu merkezde bulunan görevliye iliflkin ö renci görüflleri Tablo 5 te sunulmufltur.

12 412 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Tablo 5 Ö rencilerin Ö renim Kaynaklar Merkezi ve Buradaki Görevliye liflkin Görüflleri (Faktör 3) Madde No x 3 Ö renim Kaynaklar Merkezi ders çal flmak için uygun bir mekand r Ö renim Kaynaklar Merkezi nde bulunan görevlinin ngilizce dil bilgisi düzeyi ngilizce ye iliflkin her türlü sorunumuzla ilgilenmeye yetecek düzeydedir * Ö renim Kaynaklar Merkezi ndeki ö renme ortam bana s k c gelmifltir 29 Ö renim Kaynaklar Merkezi nde bulunan çal flma k lavuzu aç k ve anlafl l r niteliktedir Ö renme Kaynaklar Merkezi ndeki ö renme paketleri say ca ihtiyac m za cevap verecek niteliktedir Ö renme Kaynaklar Merkezi ndeki görevli ngilizce çal flmam z teflvik edecek flekilde davranm fl ve sürekli bizimle ilgilenmifltir 3.52 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Ö renme ortam n n sadece s n f içi çal flmalarla s n rl tutulmamas, ö renme etkinliklerinin mümkün oldu unca dershanenin s n rlar d - fl na tafl nmas, ö renci baflar s n olumlu yönde etkileyecek ve ö renmeyi kolaylaflt rarak daha cazip hale getirecektir. Araflt rma esnas nda fakültede bulunan Ö renim Kaynaklar Merkezi (ÖKM) ngilizce ö retiminde ders d fl etkinlikler için etkin bir flekilde kullan lm flt r. Böylece modüler ö retimle daha zengin ve esnek bir ö renme yaklafl m ortaya konmaya çal fl lm flt r. Deneklerin, ÖKM ile ilgili düflüncelerine bak ld nda bu merkezde bulunan çal flma k lavuzunu aç k ve anlafl l r nitelikte bulduklar, ÖKM yi ders çal flmak için uygun bir yer olarak de erlendirdikleri ve ÖKM de bulunan görevlinin kendileriyle ilgilendi i ve bu görevlinin ngilizce dil bilgi düzeyini yeterli bulduklar ve ÖKM yi s k c bulmad klar na iliflkin kat l yorum yönünde görüfl belirttikleri görülmektedir. Bu bulgular ö rencilerin ÖKM yi olumlu yönde de erlendirdiklerini ve ders d fl saatlerde de ö renme etkinliklerini sürdürmekten memnun kald klar n göstermektedir. Ancak 30. maddeye ö rencilerin k smen kat l yorum düzeyinde cevap vermeleri ÖKM de bulunan ö renme paketlerinin say ca yetersiz oldu- unu ortaya koymaktad r. Nitekim araflt rma süresince ö renciler ö renme paketlerinin her birinin birden fazla olmas gerekti i yönünde istekte bulunmufllar ve zaman zaman ÖKM deki ö renme paketlerini çal flmak için di er arkadafllar n n çal flmalar n bitirmelerini beklediklerini ifade etmifllerdir. Bu alt bölümdeki bulgular genel ola-

13 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve rak de erlendirildi inde ö rencilerin ÖKM yi uygun bir ö renme ortam olarak kabul ettikleri, ÖKM nin uygun kullan ld, ö renme ortam n çeflitlendirdi i, zenginlefltirdi i ve deneklerin buradaki görevliden yararland klar söylenebilir. Modüler ö retim yaklafl m ile geleneksel yöntemin karfl laflt r lmas - na iliflkin ö rencilerin tutum ve düflünceleri Tablo 6 da verilmifltir. Tablo 6 Deneklerin Modüler Ö retim Yaklafl m ile Geleneksel Yöntemin Karfl laflt r lmas na liflkin Tutum ve Düflünceleri (Faktör 4) Madde No x 8 Modüler ö retimle ngilizce yi daha iyi ö rendi ime 3.48 nan yorum 24 Modüler ö retimdeki ö renme ortam nda daha aktif oldum Modüler ö retimi daha esnek bir yaklafl m olarak görüyorum ve yayg nlaflt r larak di er derslerde de kullan lmas gerekir Modüler ö retimle kendime güvenim artt ve ngilizce yi daha iyi ö renebilece ime nan yorum * Modüler ö retim ile geleneksel yöntem aras nda ö renmeyi etkileyecek düzeyde fark yoktur 3.58 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Ö renme ortam nda ö renci baflar s n n art r lmas nda ö rencinin, ö renme etkinliklerine aktif bir flekilde kat lmas n n, kendine güven duymas n n ve esnek bir ortam n sunulmas n n önemli bir yeri bulunmaktad r. Modüler ö retim bu yönüyle geleneksel ö retim uygulamalar ndan önemli ölçüde ayr lmaktad r. Yap lan uygulamayla ö rencilere daha esnek bir ortam sa lanmaya çal fl lm fl ve ö renci baflar s art r lm flt r. Buna iliflkin Tablo 6 da bulunan ö renci görüfllerine bak ld nda araflt rma kapsam nda bulunan deneklerin modüler ö retimde geleneksel yönteme göre daha iyi ö rendiklerini, bu tür bir ö renme ortam nda daha aktif olduklar n ifade ettikleri görülmektedir. Bunlar n yan s ra ö renciler modüler ö retimi daha esnek bulmakta ve bu yöntemin di er derslerde de kullan lmas gerekti i görüflünü benimsemektedirler. ngilizce ö renme sürecinde modüler ö retim yaklafl m n n kullan lmas yla kendilerine güvenlerinin artt - n belirten ö rencilerin, bu yaklafl mla ngilizce yi daha iyi ö renebileceklerine inand klar fleklindeki görüfle, gruptaki tüm maddeler içinde en yüksek bir ortalamayla kat lm fl olmalar dikkat çeken bir bulgudur. Elde edilen bu bulgulara göre ö rencilerin modüler ö retimi benimsediklerini ve bu yöntemle daha iyi ö rendiklerini söyle-

14 414 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER mek mümkündür. Nitekim uygulama boyunca araflt rma kapsam nda bulunan ö renciler bu yöndeki görüfl ve düflüncelerini s k s k ifade etmifllerdir. Deneklerin modüllerin ö renmeye katk s ve modüllerdeki de erlendirme boyutuna iliflkin tutum ve görüflleri Tablo 7 de bulunmaktad r. Tablo 7 Modüllerin Ö renmeye Katk s ve De erlendirme Boyutu le lgili Ö renci Görüflleri (Faktör 5) Madde No x 12 Modüller, ö rencilerin ba ms z çal flmalar esnas nda kendi kendilerini yeterli düzeyde de erlendirmesine f rsat sunmaktad r Modüllerin genel olarak ö renmeye aktif ve kat l m sa layan bir yaklafl m getirdi ini düflünüyorum * Ba ms z çal flma esnas nda modüllerde, ö rencilerin kendi kendilerini de erlendirmeleri için yeterli yönlendirme bulunmamaktad r * Modüler ö retimin ö renmeye olumlu bir katk sa lamad n düflünmekteyim Daha önceki çal flma tarz m ile karfl laflt rd mda modüllerle daha iyi ö rendi ime inan yorum Modüler ö retim yaklafl m yla sa lanan ö renme ortam n n zenginli i ve çeflitlili i ngilizce ö renme iste imi art rm flt r Modüllerin kendi kendine çal flma al flkanl n kazand rd n düflünüyorum 3.72 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Bireysel çal flma ve bireyin kendi h z na göre ilerleme imkan ve f rsat veren modüler ö retim yaklafl m nda ö renciye kendi kendini de- erlendirme yapma f rsat da tan nmaktad r. Bu yolla ö rencinin ö renme sürecinde hangi noktada oldu unu anlama ve kendini buna göre yönlendirme flans sunulmaktad r. Araflt rma kapsam nda bulunan ö renciler, modüllerle ba ms z çal flmalar esnas nda kendi kendilerini yeterli düzeyde de erlendirme f rsat bulduklar n, modüllerin ö renmeye olumlu bir katk sa lad n, modüllerle daha iyi ö rendiklerini ve belirli bir çal flma al flkanl kazanarak kendi kendilerine çal flabildiklerini kat l yorum düzeyinde ortaya koymufllard r. Bunlar n d fl nda 17. maddeye di er maddelere göre 4.03 aritmetik ortalamas yla daha yüksek düzeyde olumlu görüfl bildirmeleri dikkat çekmektedir. Ö renciler olumsuz tutum ifade eden bu maddeye kat lm yorum düzeyinde bir görüfl benimsemifllerdir. Bu bulgu ö rencilerin ba-

15 GÖMLEKS Z / ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve ms z çal flmalar esnas nda, modüllerde kendi kendilerini de erlendirme için yeterli yönlendirme bulundu u görüflünü desteklediklerini ortaya koymaktad r. Elde edilen bulgular fl nda, deneklerin modüller arac l yla kendilerini yeterli düzeyde de erlendirme f rsat bulduklar, yap lan yönlendirmeleri yeterli gördükleri ve kendileri için uygun bir ö renme ortam oluflturuldu u görüflünü benimsedikleri söylenebilir. Tablo 8 de modüllerin biçimsel özelliklerine iliflkin ö renci görüflleri bulunmaktad r. Tablo 8 Deneklerin Modüllerin Biçimsel Özelliklerine liflkin Tutum ve Düflünceleri (Faktör 6) Madde No x 10* Modülde kullan lan resim ve flekiller ilgi çekici de ildir Modülde bulunan resim ve flekiller ö renmeye ilgi çekecek özelliktedir Modülün sayfa düzeni ve kullan lan yaz stili modülle çal flmay sa layacak flekilde düzenlenmifltir Her modülün farkl renklerle ço alt lm fl olmas, modülle çal flmak için ilgi çekmektedir Modülde kullan lan yabanc dil, anlafl l r ve bilgi seviyeme uygun düzeydedir 3.40 * Olumsuz tutum maddesi oldu u için tamamen kat l yorum 1 puandan bafllayacak flekilde puanlanm flt r. Modüller biçimsel aç dan geleneksel kitaplardan baz yönlerden farkl l klar göstermektedir. Bu durum bilgiyi sunufl tarz ndan ve geleneksel kitaplardan farkl çal flma yolu sunmas ndan kaynaklanmaktad r. Modüllerin biçimsel özelliklerine iliflkin Tablo 8 de bulunan görüfller incelendi inde deneklerin modüllerde kullan lan resim ve flekilleri ilgi çekici bulduklar, bunlar n ö renmeye karfl ilgi do urdu u görüflünü ve modüllerin sayfa düzenini ve kullan lan yaz stilini benimsedikleri görülmektedir. Denekler ayr ca her modülün farkl renkte ço- alt lm fl olmas n n modülle çal flmak için ilgiyi çekti ini de kat l yorum yönünde görüfl belirterek uygun bulmufllard r. Ancak modülde kullan lan yabanc dilin, kendi seviyelerine uygun olup olmad na iliflkin 34. maddeye k smen kat l yorum yönünde görüfl belirtmeleri dikkat çekmektedir. Modüler ö retimin uygulanmas esnas nda ö rencilerden zaman zaman bu yönde çeflitli elefltiriler al nm flt r. Bu alt bölüme iliflkin maddeler genel olarak yorumland nda ngilizce dil ö retim modüllerinin biçimsel aç dan ö renciler taraf ndan be enildi ini ve benimsendi ini söylemek mümkündür.

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri

Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri Yavuz Akp nar* Özet Bu araflt rmada bilgisayara ve internet ba lant s na

Detaylı

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N*, Soner DURMUfi* zet Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl okulun ilkö retim

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi - Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi Canan NAK BO LU*, Özlem KARAKOÇ** Özet Ülkemizde, ö retmenin sahip olmas gereken bilgiler konusunda yap lan çal flmalar incelendi inde bu

Detaylı

Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma

Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma - - Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma Hasan Hüseyin AKSOY* Özet Bu çal flman n amac, kariyer oluflturma ile iliflkili

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon

Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon Muhsin Hesapç o lu*, Ayflen Bakio lu**, Resul Baltac *** Özet Ö retmen E itiminde Akreditasyon son y llarda Yüksek Ö retim Kurulunun gündemindeki ana konulardan

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i

Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i Derleme / Conceptual Review doi:10.2399/yod.11.008 Yüksekö retimde Ça dafl Yaklafl mlar, Yap sal De ifliklikler: Difl Hekimli i E itimi Örne i Contemporary approaches, structural changes in higher education:

Detaylı

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

Çal flanlar n Temel De erleri, Dönüflümsel ve Etkileflimsel Liderlerin Çekicili i

Çal flanlar n Temel De erleri, Dönüflümsel ve Etkileflimsel Liderlerin Çekicili i Türk Psikoloji Dergisi 2004, 19 (54), 37-51 Çal flanlar n Temel De erleri, Dönüflümsel ve Etkileflimsel Liderlerin Çekicili i Canan Ergin* Hacettepe Üniversitesi M. Kamil Kozan St.John Fisher College Özet

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan Çocuklar n Geçifl Becerilerine Etkisi

Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan Çocuklar n Geçifl Becerilerine Etkisi - - Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan Çocuklar n Geçifl Becerilerine Etkisi Hatice BAKKALO LU* Özet Etkinli e Dayal Müdahale Program (EDMP) n n, 3-6 yafl geliflimsel

Detaylı

Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri

Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri The Views of Computer Users About Pirated Software Erkan Yaman*, Yavuz Erdo an**, Halil Ekfli*** Özet: Bu araflt rman n amac,

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

Befl Faktör Kiflilik Envanteri nin Gelifltirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluflturulmas

Befl Faktör Kiflilik Envanteri nin Gelifltirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluflturulmas Türk Psikoloji Dergisi 2002, 17 (49), 21-33 Befl Faktör Kiflilik Envanteri nin Gelifltirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluflturulmas Özet Befl Faktör Kiflilik Modeli, son y llarda üzerinde pek çok çal

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Ekim-Kas m-aral k Cilt: 1 Say : 1 31 Aral k 2014 October-November-December Volume:

Detaylı

Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i

Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i Derleme / Literature Review www.yuksekogretim.org Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i The necessity of investing higher education in the light of individual

Detaylı

Kontrol Oda Ölçe i (KOÖ): Ölçek Gelifltirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas

Kontrol Oda Ölçe i (KOÖ): Ölçek Gelifltirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Türk Psikoloji Dergisi 2002, 17 (49), 77-90 Kontrol Oda Ölçe i (KOÖ): Ölçek Gelifltirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas hsan Da * Hacettepe Üniversitesi Özet Bu araflt rman n amac, Rotter in ç-d fl Kontrol

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı