sitesi bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.hindistangezi.com sitesi bülteni"

Transkript

1 sitesi bülteni Bu bülten, periyodik bir yay n de ildir. Sadece Hindistangezi.com sitesi üyelerine ile ücretsiz gönderilir 46 S ay : 46 A ustos 2010 Haz rlayan Zafer Bozkaya Bu say ya katk da bulunanlar smail Geçmen Değerli üyemiz Handistan gezilerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Temmuz sonunda karayolundan yapacağımız geziyi Pakistanın vize vermemesi ve ayrıca ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle karayolundan İran + Uçakla Hindistan şeklinde yaptık. Bu geziye katılan 6 arkadaşımızla birlikte Hindistan ve İran gezisi fotoğrafları aşağıdaki linklerde görülebilir. İran gezisi : Hindistan gezisi : Zafer Bozkaya Ağustos ayı sonunda isi başka bir grupla 10 günlük küçük bir gezi dehe yaptık. Bu gezilere ait ayrıntılı bilgi ve fotoğrafları ilerki sayılarımızda yayınlayacağım. E k fl i S ö z l ü k te H i n d i s t a n maddesinde yaz lanlar. ( Yorumlar sahibine aittir. ) Günümüze ulaflan en eski müzik yazmalar n n bulundu u sanat dolu ülke.. (self abandonment) Otobüsle giderken önune inek ç ksa bile asla kimse ine e çekilmesi için müdahalede bulunamazm fl. ne in kendi iradesiyle çekilmesi beklenirmifl. Hindistanda inek olmak varm fl! (shalala) Trafi in ngiliz usulü soldan akt sadece ka t üzerindedir. Gerçekte herkes kafas na göre hangi yönden gitmek istiyorsa o yönden gider. O derece özgür bir ülke... (kal ho naa ho) Yanl fl yere park eden arabalar n forklift vas tas yla tafl nd mistik ülke. (icli kofte) Bizdeki gibi ekmek f r nlar n n olmad ülke. Ekmek yerine yufka türü fleylerin yendi i, ucuz iflçilik yüzünden tekstil firmalar n n ak n etti i memleket. (golf fsi) Dünyan n en sakin insanlar n bar nd ran ülke. Bu insanlarla kavga etmek için çok ama çok sinir bozucu olmak gerekir. (a fish out of water) Hindistanda çal flma flekli asla ölümcül de ildir. Böyle sakin stressiz flekilde bir insan 24 saat çal flabilir. Küreselleflmeyle de hiç alakas yoktur. Çünkü bu kültürü özümseyen bir insan asla tam anlam yla bir kapitalist olamaz. fiöyle bir örnek vereyim. fiu anda Hindistanda çal flt m firmada müdürüm buradan kazand n n yüzlerce kat n kazanmas na ra men Microsoft Amerikay b rak p buraya gelmifl. Nedeni ise çok aç k. Burada ifle 10 veya 10:30 da gelmesi çok normal karfl lan yor. Rahat na düflkünlük. Yarm fl m dünyay anlay fl. (a fish out of water) Zaman diliminin (ist) indian standart time degil de indian stretchable time olarak de ifltirildi i genifl insanlar n ülkesi. Trafi in asl nda ortadan akt, sigara içercesine rahat flekilde joint partisini alelen yapman n mümkün oldu u sefil özgürlükler ülkesi. Her türlü düflük standard na ra men dünyan n en mütevaz ve en huzurlu insanlar n bar nd ran ülke. (a fish out of water) 1

2 S a d e c e H N D S T A N d a olur böyle fleyler Rupinin yeni sembolü En sonunda Hint Rupisi de Dolar, Euro veya Pound gibi kendi sembolünü buldu. Hükümet, bugün Rupiyi sembolize eden çizimin hangisi olaca na karar verdi. IIT ö rencisi Uday Kumar n çizimi finale kalan 5 çizimden biri olarak seçilmifl oldu. Böylece çizimi yapan kifli 250 bin rupi (5 bin dolar civar ) tutar ndaki ödülünü ald. 15 Temmuz Dolara Bilgisayar Hindistan 35 dolarl k bir dizüstü bilgisayar n prototipini üretti. Bu fiyat zamanla 10 dolara kadar düflürülecek. Linux tabanl olan bu bilgisayarda bir internet taray c s, PDF okuyucusu ve baflka programlar yüklü. Bilgisayar üretmek isteyen firmalarla görüflmeler devam ediyor. 25 Temmuz 2010 S n r Töreni Her gün kaz ayakl yürüyüflleriyle gösteriler yapan Hint ve Pakistanl askerlerin dizlerinde sa l k sorunlar bafllad. Pakistan ile Hindistan n aralar ndaki tek karayolu s n r kap s nda onlarca y ld r her akflam yap lan S n r Kapatma Törenlerine s n r n her iki taraf ndan binlerce kifli kat l yor. Bu törenlerde geleneksel hale gelen ve bacaklar dik aç yapacak flekilde yürümeyi içeren kaz ad mlar, askerlerin yaflad sa l k sorunlar nedeniyle ve iki taraf yetkililerinin anlaflmalar yla basitlefltirildi. 1 A ustos 2010 Mumbainin sorunlar Rupi sembolü çizildi Yeni Hint Rupisi sembolünü Chennai de okul çocuklar bahçeye çizdi. Hindistan, bu sembolün uluslararas planda kabul görmesini bekliyor. Bu sembol, Devanagiri alfabesindeki Ra harfi ile Latin alfabesindeki R nin birlefliminden olufluyor. 27 Temmuz 2007 Musonlarda rikfla sürmek Bir rikfla sürücüsü okul çocuklar n evlerine götürürken sularla dolu caddede yolunu bulmaya çal fl yor. Ahmedabad flehrindeki bu durum, Muson ya murlar n n y ll k ortalaman n yüzde 3 daha fazla ya mas ndan sonra olufltu. Büyük kentlerdeki ya mur sorunlar - n n ekinlere olumlu etki yapmas ve bol ürün al nacak duruma gelinmesi umuluyor. 3 A ustos 2010 Mumbai kenti Hindistan n maximumlar n içerir diye bir söz vard r. Kentin nüfusunun 20 milyonu aflmas bu sözü do ruluyor. Ancak, yüzy ll k bir geçmifli olan altyap art k bu nüfusu kald rm yor. fiehrin yönetimine gelen belediyeler söz verdikleri halde muson ya murlar s ras nda kilitlenen kanalizasyon ve ya mur suyu sorunlar n çözemiyor, sonuçta flehirde heryeri sular dolduruyor. 2 A ustos 2010 Hindistanda köy tiyatrosu Bir maymun gibi giyinmifl olan sokak artisti Yeni Delhinin gecekondu bölgelerinde gösterisini sunuyor. Buradaki rolü: Behrupia (çok yüzlü adam) Sokak tiyatrosu gelene i Hindistanda yüzy llard r yaflat l yor ve küçük, sapa köylerin tek e lence kayna olmaya devam ediyor. 4 A ustos

3 Bir düş ü l k e s i SMA L GEÇMEN in H ND STA N G E Z ANILARI Mart 2006, Rishikesh-Haridvar 12.Gün Site üyelerimizden smail Rag p Geçmen in Hindistan gezilerini anlatan kitab n hala okumad n z m? Bültenimizde bu kitaptan baz bölümleri yay nlayaca z. Bu bölümleri okudukça kitab sevece inize ve tümünü okumak isteyece ine eminiz. önünden yürüyerek Haridwar n merkez çarfl s na geçiyoruz. Buras da Rishikesh gibi oldukça temiz. Ghatlarda dua edenler, Ganj da y kananlar, suyunu kutsayanlar Bir aç k hava tuvaletinin yan ndan geçiyoruz. Evlerindeki rahatl kla ve bir yerlerinin görünece i kayg s n tafl madan icra-i çifl eyleyen adamlar, bir taraftan da etraflar n seyrediyor. Hayret nidalar yla gülüflen k zlar m zla abilerin yanlar ndan geçip teleferi- e do ru ilerliyoruz. Haridwar daki teleferik, tepede, flehre hakim bulunan tap - na a ulaflt r yor Hindu inananlar. K sa bir yolculuk sonras tepedeyiz. Tap nakta her yerde tütsüler, çiçekler, Tanr heykelcikleri (özellikle Maymun Tanr ve Fil Tanr ), onlar n alt nda inananlar n ba fllad bozuk paralar, ka t paralar Bir rahip, aln ma ya l turuncu boya sürüyor ve ba fl istiyor. Paray seven bir din Hinduizm. Her tap nakta neredeyse zorlayarak ba fl topluyorlar. Manzaras güzel eski bir tap nak. 45. bültenden devam... Sabah, Ganj a hakim bir binan n çat s nda, manzaras müthifl ama servisi ve tostu befl para etmez bir yerde kahvalt yap yoruz. Hem ufak hem de pis bir yer. Siyah çay var ve fakat suyu fena halde bulan k. Sormaya korkuyoruz çünkü muhtemelen Ganj n suyu kullan l yor. Normalde de çok titiz bir insan de ilimdir ama burada iyice serdim. Hindistan day z abi, relax ol, don't worry, be happy fleklindeki özdenetim çal flmalar yla kendimi güzelce bir rahatlat yorum. Hem gelmeden önce sar humma dahil olmak üzere bilumum afl lar olmad k m? Üstelik Rishikesh hakkaten güzel bir yer. Kasmaya gerek yok. Rishikesh sokaklar n dolafl yoruz. Her yerde dilenci. San - r m özellikle Hindularca kutsal ve önemli mekanlarda yo- unlukla bulunuyorlar. Dilenmek yerine toprakla ilgilenseler da lar delerler ama dilenmek daha kolay geliyor galiba. Maymunlar insanlara daha yak n burada, her a ac n üstünden her tafl n alt ndan bir maymun ç k yor. Ellerimden ekmek al yorlar. Sanki evimin bahçesinde köpek besliyorum. Güneflli ama çok s cak olmayan güzel bir gün. Tam bahar havas. Çok da büyük olmayan Rishikesh i gezdikten sonra otelden ayr l p yine bir rikflayla Haridwar a geçiyoruz. Yol boyunca yüzlerce maymun yol kenarlar na dizilmifl gelip geçenleri seyrediyor. Rikfladan att m muzlar kapabilmek için peflimizden kofluyorlar. H a r idwar giriflindeki dev Tanr Haridvar giriflindeki fiiva heykeli fiiva heykeli 3

4 Törenden önce Hindular kutsan yor fiehre iniyoruz. Ganj kutsama törenini son olarak burada da izleyece iz. Nehir kenar ndaki ana Ghat a gidiyoruz. Tören bafllamak üzere, yine ana baba günü ortal k. Hindular sessizce törenin bafllamas n bekliyorlar. Hiç mi s k lmaz bu insanlar her gün her gün? Ama o kadar güzel ki, rengarenk, heyecanl, mistik. fians m za bize yol gösterip yer aç yorlar, Ghat n en alt na kadar inebiliyoruz. Hemen uyar yorlar, ayakkab lar m - z ç kar yoruz. B rak n Ganj, Ghatlara bile ayakkab yla girmek hem çok ay p hem günah say l - yor. En alt basamakta bir k çl k yer bulup, di erleri gibi ç plak ayaklar m tertemiz akan Ganj a sokuyorum. Serin su önce ürpertiyor, sonra al fl - yorum. Ülkemden binlerce kilometre ötede, y llarca hayalini kurdu um Ganj da ayaklar m y - k yorum! Havan n kararmaya bafllamas yla birlikte Aarti töreni bafll yor. San yorum flimdiye dek izlediklerimin en etkileyicisi bu. Böylesine güzel bir felsefe ve inan fl gelifltiren, rengarenk ve ilginç törenleriyle tam da ruhuma seslenen bu insanlarla ayn dünyada m yafl yoruz biz? Bu rezilane, sefilane pis, tembel ama bar flç l, do ayla ve hayvanlarla yan yana, iç içe yaflayan insanlarla, paraya ve güce tapan, silahlar, bombalar üreterek Suya b rak lacak adaklar haz r. birbirini bo azlayan uygar, zengin, geliflmifl insanlar ayn insanlar m? Ayn m sahi? Ayn dünyada m yafl yorlar? Ayn havay m soluyor, ayn gö ü mü paylafl yorlar? Binlerce insan dua ediyor, hep bir a zdan ilahilere kat - l yor. Hele törenin bitifliyle dilek çiçeklerinin suya b rak l fl, bu esnada yap lan ritüel, Ganj a düflen fl klar, okunan dualar, hepsi çok etkileyici. ç huzuruyla dolu ruhum, gezgin yüre imin önünde sayg yla e iliyor. Tören sonras bir lokantada Thali yiyoruz. Thali, ufak kaplarda çeflitli sebze yemeklerinden oluflan bir çoklu yemek. çinde mutlaka Dhal denen mercimek yeme inin de oldu u yemeklerden hangi çeflit biterse siz tamam diyene kadar yenisini getiriyorlar. Doymamak mümkün de il. Ne kadar yerseniz yiyin, fiyat sabit. Bu lokantada 50 rupiydi (1,25 $). Yani 1,5 YTL bir fley. Yemekte Saadet hemen yandaki masada bulunan uzun boylar, yap l vücutlar, s cak ve konuksever davran fllar yla di er Hintlilerden bariz olarak ayr lan bir Pencap aileyle sohbeti koyulaflt r yor. Kad n çok fl k, oldukça güzel ve al ml. Bafl ndaki türban yla kocas da oldukça iri yap l ve yak fl kl. Kucaklar ndaki ço- Aarti töreni, gece bir baflka güzel oluyor. cuklar çok sevimli ve güleç. Hemen s cac k bir sohbete dal yoruz, rastlant bu ya, biz de bu akflam Pencap eyaletinin baflkenti Amritsar a do ru yola ç kaca z. E er hepsi böyle s cakkanl ysa Amritsar da güzel günler geçirece iz. Sabah ola, hayrola. 12 gün, ne de çabuk geçti? Biraz yorgunluk mu bafllad ne? Sanki biraz durmak, sindirmek mi istiyor insan. Yoruldum mu yoksa lan? Yok daha neler? Devam edecek... 4

5 H N D FAL H RIFKI ATAY 1894'te stanbul'da do du. Darülfünun ( stanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1911'de "Tecelli" dergisinde ilk fliirleri, Servet-i Fünun dergisinde ilk denemeleri yay nland. 1913'te Tanin gazetesinin baflyazar oldu. stanbul mektuplar, röportajlar, köfle yaz lar yazd 'te Bahriye ve Dahiliye kalemlerinde çal flt. 1'inci Dünya Savafl 'nda yedeksubay olarak Suriye'de bulundu. 1918'de birkaç arkadafl yla birlikte Akflam gazetesini kurdu. Gazetenin Kurtulufl Savafl 'n desteklemesi nedeniyle divan- harpte yarg lan p tutukland. 1922'den sonra Bolu ve Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi. Atatürk'e yak n kifliler aras nda yer ald. CHP nin yay n organ olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde, ard ndan Ulus'ta yay nlanan köfle yaz lar nda, Osmanl Devleti'nden Cumhuriyet'e geçiflin yaratt sorunlar üzerinde durdu. Yap lan reformlar ve Bat l laflma çal flmalar n savundu. Gezi yaz lar yla Cumhuriyet döneminin ilk örneklerini verdi. 1950'de Demokrat Parti iktidar ndan sonra 1952'de stanbul'da "Dünya" gazetesini kurdu. Yaflam n n sonuna kadar bu gazetede baflyaz lar ve röportajlar yazd. 20 Mart 1971'de stanbul'da yaflam n yitirdi. 12 Falih R fk Atay Yazar 1943 y l nda yapt Hindistan gezisini 1946 y l nda yay nlad H ND isimli kitab yla anlatt. O dönemlerin Hindistan n okurken flimdiki Hindistan n tarihi ve flimdiki durumu hakk nda bilgi sahibi oluyoruz. Günümüzden 60 y ldan daha uzun süre önce yaz lm fl olmas na ra men halen kulland m z Türkçeye çok yak n bir dil kullanmas ilginç olmufltur. Metin içinde yer alan parantez içindeki ve italik yaz lar, aç klama amac yla taraf mdan yaz lm flt r ve as l metinde yoktur. Bu kitap, ülkemizde yay nlanan ilk gezi kitaplar ndan biri olmufltur. Bültenlerimizde yazar n bu kitab ndan seçme bölümleri size iletece iz. Bazen ayn evliyalara inanmalar na ve ayni mabetlerde yan yana dua etmelerine ra men, Hindularlar Müslümanlar aras ndaki ayr fl kl k derin ve tehlikeli idi. Kuru ve yobaz Sünni softalar, saray ve devlet üstündde a r basmakta idiler. Ekber i herkesi birlefltirici bir din aramaya sevkeden sebeplerden biri budur. Fakat imparatorun flüpheler karanl içinden bir ayd nl a ç kma aflk n bu d fl sebeple kar flt rmamak lâz md r. Ekber in din ink lapç l hakk nda kendi zaman ndan kalma metinler Ebul Fazl ile softa ruhlu Baduvani nin imzalar n tafl yor. Hind ve Frenk tarihçilerinden ve dincilerinden birço u, meseleyi derinlefltirmifllerdir. Bizde de dostum Hikmet Bayur un Tarih Kongresinde okumufl oldu u tezin bas lm fl nüshas var ki ad XVInc as rda bir ink lap teflebbüsü dür. Baduvani nin yazd na göre, Ekber, çok defa, flafakla beraber Fetihpur saray - n n yak nlar ndaki viran bir yap n n eflik tafl na oturur, bafl e ik, ebedî hayat s rr - n düflünmeye dalarm fl. Ekber in uzun zamanlardan beri bir iç buhran geçirmekte oldu una flüphe edilemez. Babas ve büyük babas hiçbir zaman Sunnilik taassubu göstermemifllerdi. Anas bir fiii k z idi. Ekber, daha sonra, Rajput prensesi ile evlenmifl ve prenses kendi dinince nikah k y larak hareme girmifltir. Bunlar, kendisinde bütün dinlere karfl hofl görmek faziletini beslemifltir y l na kadar Sunni mezhebine ba l l kta devam eden Ekber, ilk defa, yüksek zekâ sahibi fieyh Mübarek ile o ullar Faizî ve Ebülfazl n tesiri alt nda de ifliyor. fieyh ve o ullar Sofi idiler. Onlara göre din itik a t l a r, h a k i k a t ö - Fetihpur Sikri - Ebul Fazl evi 5

6 Fetihpur Sikri de badethane binas renmek aflk n n baflka baflka belirtilerinden ibaretti. Her dinde flekilden fazla ruha bakmal idi. fieyh ve o ullar ile konuflmak, Ekber i lm-i Kelam Müslümanl ndan kopar p, yeni bir düflünüfl ç r na att de Fetihpur Sikri deki ibadethane nin yap lmas n emretti. Memleketin her köflesinden din alimleri gelecekler ve tam bir vicdan serbestli- i ile burada münakafla edeceklerdi. Sünniler, fiiiler, Brahmanlar, Mecûsîler, Jainler, Sihler, Cizvitler, hepsi davete geldiler. Ekber, kendilerine dedi ki: Tek gayem, hakikate varmak ve hak dinin esaslar n bulmak, bu dinin ilahî kaynaklar na kadar varmakt r. nsanl k ihtiraslar n n tesiri alt nda kendinizi kaybetmeyiniz ve Tanr n n yüksek emirlerine ayk r davranmay n z. Münakaflalar, bilhassa Sünnilerle baflka mezhepten olanlar aras nda, pek heyecanl ve gürültülü geçti. Ekber böyle manas z ve inatl didiflmelerden üzülür: Keflke resmi ilim sahiplerinin birbirine söyledikleri kula ma eriflmeseydi... der. Fesad ve müzevirlik de eksik de ildi. Paralar üstüne Allah-ü Ekber yaz lmaktan maksat, halk aras nda Allah Ekber dir fikrini yerlefltirmek içindir, gibi... Ekber Müslüman âlimleri ile konuflur, sonra döner Brahmanlardan Hindû itikatlar n sorar, Jainizmin prensiplerini ö renmek ister, Sihlerin reisini ça r r ve dinler, Goa daki Portekizlilerden papaz ister. Bütün itikatlar aras nda adetâ bir seçme yapmak niyeti görülmektedir. Mesela Ruh göçü hakk ndaki Hindu itikad n n yanl fl olmad n söyleyerek der ki: Allah cans zlar, nebatlar ve hayvanlar derece derece birbirine ba lay p büyük istifalarla yükseltilirse, bundan daha tabii ne olabilir? Bir Jainistin srar üzerine esirleri ve kafeslerdeki kufllar azad eder ve baz günlerde hayvan öldürülmemek yasa n koyar. Zerdüfltleri hoflnut etmek için oturduklar sarayda bütün gün mukaddes atefller yakt r r. Cizvit papazlar na E er dininizin do rulu una inansam, hiç tereddütsüz sizden olurum! der, fakat mesela Allah n bir o lu olmas n n asla akla yak n bir fley olmad n da izah eder. Bu arada herkes onun din de ifltirdi inden flüphe eder. Kimi Jain dinine girdi i, kimi Hristiyan oldu u iddias nda bulunur. Baduvani gibi taassup adamlar da Müslümanl n y k lma yas n tutarlar. Goa misyonerlerinden biri yaz s nda diyor ki: mparator bir Müslüman de ildir ve her türlü iman hakk nda da tereddüdü var. Diyor ki Allah taraf ndan tespit olunan bir iman yoktur. Çok inan lan fleylerin hepsinde ak l ve mant a ayk r fleyler bulmaktad r. Halk aras nda onu H ristiyan, Putperest veya Müslüman sayanlar var. En do rusu onun bu itikatlardan hiçbirine sanip olmad d r. Fetihpur Sikri deki badethane binas nda tek parça tafltan yap lm fl bir sütun binan n ortas nda duruyor. Bu sütunun üzerindeki ifllemelerde çok il - ginç bir özellik dikkati çekiyor. Bu ifllemelerin bir bölümü Hindu, sonrakiler Budist, slam, Jain ve H - ristiyan tap naklar nda görülen ifllemeler tarz nda yap lm fl. Böylece bütün dinlerin birli i vurgulan - mak istemifl. Ekber, binan n birinci kat ndaki bal - kondan konuflmalar dinler, be endi i konuflmac - lara çeflitli hediyere gönderir, be enedi i tart fl - malar ve kavgalar oldu unda ise toplant y terke - dermifl. (Zafer Bozkaya) Devam edecek... badethane içindeki ünlü sütun 6

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

www.hindistangezi.com sitesi bülteni

www.hindistangezi.com sitesi bülteni www.hindistangezi.com sitesi bülteni Bu bülten, periyodik bir yay n de ildir. Sadece Hindistangezi.com sitesi üyelerine e-mail ile ücretsiz gönderilir 32 S ay : 32 Haziran 2008 Haz rlayan Zafer Bozkaya

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20. Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

De erli yol arkadafl m z,

De erli yol arkadafl m z, insani E D T Ö R D E N De erli yol arkadafl m z, yilik ve hay r için ç kt m z yolculu umuz geçti imiz Kurban Bayram nda da dünyan n pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam etti.

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

A AÇLAR SA LAM KALACAK

A AÇLAR SA LAM KALACAK www.hindistangezi.com sitesi bülteni her türlü sorular n z için : bozkaya@tr.net 8 may s 2004 De erli üyemiz Bu ayki bültenimiz gezi yaz lar bak m ndan zengin bir bülten oldu. Nurdan Çak r n gezi yaz lar

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek Gündem oku, gündemi yakala... 6 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 620 Fiyatı: 0.80 Euro Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

Elaz daki yemekli gece ise Hazar Gölü ndeki Mavi Göl Tesis lerinde düzenlendi. Üyelerin yo un

Elaz daki yemekli gece ise Hazar Gölü ndeki Mavi Göl Tesis lerinde düzenlendi. Üyelerin yo un makina.qxd 4/17/1 1:18 PM Page 21 TEMS LC L KLER M ZDEN TEMS LC L KLERDE ÜYELERLE BULUfiMALAR SÜRÜYOR ELAZI BATMAN Batman Temsilcili imiz, kentte faaliyet gösteren 6 a yak n üyemize yönelik yemekli bir

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Y l: 13 Say : 137 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim Yeri lkiz

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

Say :16 Ocak 2008 04 mekan: M s r Çarfl s 06 ifl dünyas : Tayfun Bayaz t 10 do a: Kufllar 14 yaflam rehberi: Adorno 16 sa l k: Bingür Sönmez 18

Say :16 Ocak 2008 04 mekan: M s r Çarfl s 06 ifl dünyas : Tayfun Bayaz t 10 do a: Kufllar 14 yaflam rehberi: Adorno 16 sa l k: Bingür Sönmez 18 Say :16 Ocak 2008 04 mekan: M s r Çarfl s 06 ifl dünyas : Tayfun Bayaz t 10 do a: Kufllar 14 yaflam rehberi: Adorno 16 sa l k: Bingür Sönmez 18 mimar: Murat Tabanl o lu 22 mekan: Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı