Roger Martin, dekan, Rotman Yöneticilik Okulu, Toronto Üniversitesi; yazar, The Design of Business ( fl Tasar m )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Roger Martin, dekan, Rotman Yöneticilik Okulu, Toronto Üniversitesi; yazar, The Design of Business ( fl Tasar m )"

Transkript

1 AÇIK L DERL K Ç N ÖVGÜ Aç kl k ile kontrolü dengeleme u rafl, evrensel bir insani sorundur. Ço u lider, daha fazla fleffafl n ve hakikili in önemli yarar sa layaca- n kabul eder ama sosyal paydafllarla iletiflim kanallar n açman n neden olabilece i risklerden kayg duyar. Charlene sosyal teknolojilerin gücünden yararlanman n, son zamanlar n bu parlak teknolojilerinde uzmanlaflmak demek olmad n, tersine paydafllar n zla oluflturmak istedi iniz iliflkiler hakk nda net bir fikir sahibi olman n yolu oldu unu gösteriyor. Yeni aç kl benimsemek isteyenler için okunmas zorunlu bir kitap! Roger Martin, dekan, Rotman Yöneticilik Okulu, Toronto Üniversitesi; yazar, The Design of Business ( fl Tasar m ) Charlene Li iflinin zirvesine ulaflm fl. Sosyal teknolojide günümüzde iflini ilerletmek isteyenler için kesin bir zorunluluk tam bir uzman. Ayr ca bu kitapta, ifl yönetiminin gerekliliklerini anlat yor. Eski kurallar kitab n z at n ve Aç k Liderlik ilkelerini uygulamaya bafllay n. Keith Ferrazzi, yazar, Who s Got Your Back (Arkan z Kim Kolluyor) ve Never Eat Alone (Asla Yaln z Yemeyin). E er bel ba layabilece iniz tek bir gerçeklik varsa o da bu: 21. yüzy - l n en önemli de eri güven. Ancak güven aç kl k gerektiriyor. Ne kadar çok paylafl r ve ne kadar çok dinlerseniz o kadar çok güven yarat rs n z. Öte yandan, iflinizde aç kl yerlefltirmek zorlu bir ifltir. Ço u iflletme için bu, teknolojik olmaktan çok kültürel bir de iflimdir. Charlene Li, bu müthifl eserinde baz kurulufllar n nas l aç ld klar n ve süreç içinde milyonlar n güvenini nas l kazand klar n zengin öykülerle anlat yor. Steve Rubel, Insights for Edelman Digital de SVP K demli baflkan yard mc s /direktör

2 Sosyal medyay ve sosyal teknolojileri nas l kullanaca n z konusunda karars zl k yafl yorsan z Aç k Liderlik tam size göre. Sosyal medyay dikkatli ve disiplinli bir flekilde kullanma yolunu pek bilemeyen flirket liderleri için bu kitap bir yol haritas sunuyor. Renée Mauborgne, ortak yazar, Blue Ocean Strategy (Mavi Okyanus Stratejisi) Dijital bir dünyada ve küresel bir ekonomide baflar l olmak için flirketlerin kendilerini nas l dönüfltürebilecekleri konusunda Charlene Li yeniden öncülük yapmakta. Li nin içgörüleri, yöneticileri eski yaklafl mlar üzerinde yeniden düflünmeye ve yeni düflünceler ile çal flma yollar n benimsemeye sevkedecek. Aç k Liderlik flirketlerin müflteriler, araflt rmac lar, gelifltiriciler, üreticiler ve di er ortaklar taraf ndan oluflturulan a lar yenili i sürdürmek, verimlili i art rmak ve büyümek için nas l dengeleyebileceklerini gösteriyor. Larry Weber, baflkan, W2 Group, Inc; yazar, Sticks & Stones (Sopalar & Tafllar)

3 AÇIK L DERL K

4 Charlene Li AÇIK L DERL K SOSYAL TEKNOLOJ YÖNETME TARZINIZI NASIL DE fit R R? Çeviren Günseli Aksoy

5 ISBN , Charlene Li Orijinal ad ve yay nc s : Open Leadership, John Wiley Optimist Yay nlar Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 255 Konu : fl ve Yönetim Yay na haz rlayan : Aydan Kalaçlar Birinci bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : Eylül 2011, stanbul : Esen Güray : Selim Talay : Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. Had mköy Yolu Akçaburgaz Mahallesi 4. Bölge 9. Cadde 116. Sokak. No: 2 Esenyurt - STANBUL Tel:

6 Babam Daniel ve annem Janet Li ye, yaflam boyu bana yol gösteren de erleri ve verdikleri sevgi için.

7 Ç NDEK LER Girifl 11 B R NC KISIM: KONTROLÜ BIRAKMANIN OLUMLU YÖNÜ 21 1 Kontrolü B rakmak Neden Kaç n lmazd r? 23 2 Aç kl n On Unsuru 37 K NC KISIM: AÇIKLIK STRATEJ N Z OLUfiTURMAK 69 3 Ne Kadar Aç k Olaca n z Amaçlar n z Belirler 71 4 Aç kl n Yararlar n Anlamak ve Ölçmek 95 5 Kum Havuzu Anlaflmalar yla Aç kl Yap land rmak Aç k Stratejinizi Yönetmek 151 ÜÇÜNCÜ KISIM: AÇIK L DERL K: L fik LER YEN DEN TANIMLAMAK Aç k Liderlik: Zihniyetler ve Kiflisel Özellikler Aç k Liderli i Gelifltirmek Kaç n lmaz Baflar s zl k Aç kl k, Kurulufllar Nas l Dönüfltürür? 253 Notlar 279 Teflekkür 295 Yazar 299

8 G R fi Katrina kas rgas ndan sonra insanlar baz önemli sorular sormaya bafllad lar. Ülke neden daha haz rl kl de ildi? Kesinlikle bir felaketin olaca ının bilinmesine karfl l k dünyan n en zengin ülkesinin vatandafllar neden günlerce yaln z b rak lm flt? Bu kargaflan n tam ortas nda, acil durum yaklafl m ndan dolay elefltirilen K - z l Haç duruyordu. Yöneticiler, çal flmalar hakk nda daha fleffaf olmay istediler; bloglarda, tart flma panolar nda ve sosyal a sitelerinde yer alan küçük düflürücü ifadeler, ülkenin en sayg n kurulufllar ndan birinin itibar n sars yordu. Sonunda Kas m 2006 da Wendy Harman, kuruluflun ilk sosyal medya yöneticisi olarak ifle ald lar. Harman, K z l Haç n Katrina n n yaratt duruma yaklafl m hakk nda insanlar gerçekten çok kötü fleyler söylemeye bafllad klar için beni ifle ald lar demifl ve eklemiflti birisinin buna son vermesini istediler. Yap lacak çok ifl vard. Harman, yönetmek durumunda oldu u sosyal medya sitelerine eriflmek için IT de (Information Technology=Bilgi Teknolojisi) lobi yapmak zorunda kald ; K z l Haç güvenli i sa lama amac yla, çal flanlar - n n MySpace, Facebook gibi sitelere girmesini engellemiflti. Harman, sosyal a larda konuyla ilgili baz k s tl yak nmalar bulmufltu ama insanlar daha çok bu kurulufl için hararetle olumlu sözler ediyor ve etkili afet yard m konusunda K z l Haç n çabalar na katk da bulunmak istiyorlard. Dolay s yla Harman hemen odak noktas n de ifltirdi. Patronlara gidip flunu dedim: Önümüzde büyük bir f rsat yat yor. K z l Haç a yard m etmek isteyen birçok insan var ve bunlar n hepsi her gün internetteler. Durumu daha iyi anlatabilmek için Harman, her gün ge- 11

9 12 G R fi len ortalama dört yüz yorumdan en ilgili olanlar seçip ay rd ve bunlar kuruluflun önderlerine e-posta yoluyla da tt. Ayr ca, sosyal medyan n yararlar hakk ndaki makaleleri ve düflünceleri 10 cm kal nl ndaki bir dosyada toplad ve kurulufla da tt. Ama en önemlisi Harman, kötü amaçl yaz l m indirme ve hizmet sunduklar kiflilerin Flickr a yüklenen resimlerle gizlili inin ihlali gibi, yöneticilerin sosyal medya konusundaki kayg ve korkular na kararl l kla ve sab rla yaklaflt. Her yeni medya kanal na girmeden önce uygun süreç ve usullerin yerine getirilmesini sa lad. Böylece Harman, yavafl yavafl yeni bir blog, Flickr, Facebook sayfalar ve Twitter hesaplar ekleyerek kuruluflun sosyal medyan n yeni dünyas na aç lmas n sa lad. 1 Zamanla yerel K z l Haç bölümlerinden kendi sosyal medya çabalar n bafllatmak için talepler gelmeye bafllad. Amerikan K - z l Haç yedi yüzün üstünde yerel bölüm ve bölgeden oluflmaktayd ve Harman, insanlar n internette K z l Haç ile etkileflime girerken tutars z deneyimlerden geçmesinden kayg duyuyordu. Birçok kifli K z l Haç n kurucusu Clara Barton ad n ya da gelifligüzel ve zekice seçilmifl baflka bir ad kullan yordu. Dolay - s yla Harman, K z l Haç bölümlerinin sosyal medyay nas l kullanabileceklerini ve kullanmalar gerekti ini anlatan bir el kitab yaz p herkesin ulaflabilmesi için online yay nlad. 2 Ellerinde art k bir kitapç k bulunan K z l Haç bölümleri, k sa zamanda kendi blog ve Facebook sayfalar n oluflturmaya bafllad lar ve hatta Twitter hesab açt lar. 3 Daha da önemlisi K z l Haç n genifl taban yani çal flanlar, acil durum müdahalelerine kat lanlar ya da sadece kan ba fl nda ya da katk da bulunanlar K z l Haç n sosyal yard m ekibinin bir parças oldu. K z l Haç Facebook sayfas nda bir afet duyurusunda bulundu unda tipik bir gönüllü yorumu Çantam haz r, hemen gelebilirim oluyor. Facebook bu yorumu, gönüllü kiflinin arkadafllar na gönderiyor ve böylece K z l Haç n haz r oldu u mesaj yay l yor. K z l Haç n sosyal medyaya daha fazla aç lmas n n art lar, perakendeci Target n, aralar nda Amerikan K z l Haç n n da bulundu u seçilmifl kurulufllar için Facebook ta ba fl toplama kam-

10 G R fi 13 panyas yürüttü ünde ortaya ç kt. Sonuç: K z l Haç bu kampanyada 793 bin dolar toplad. Harman, E er bu alana aç lmam fl olsayd k kampanyaya davet edilmezdik. Toplulu umuzu harekete geçirdik ve bizim için oy kullanmalar n söyledik diyor. Bu öykünün ilginç yan, K z l Haç n kontrol etme amac yla sosyal medyaya el atmas ama zamanla, aç kl n ve kendileriyle zaten ilgilenenlerle ilgilenmenin daha iyi oldu unu fark etmesiydi. Ama bir nokta kritikti: K z l Haç kap lar n bir gecede açmad. Kontrol etme güdüsünü, Harman n herkesin nas l davranmas gerekti ini gösteren yöntemleri, ilkeleri ve k lavuzlar belirlemesinden sonra b rakt. Bugün Harman, en üstteki baflkan ve genel müdür Gail McGovern dan bafllayarak bütün kuruluflun tam deste iyle çal - fl yor. Ve bu deste in etkisi, Ocak 2010 da Haiti depremi sonras nda K z l Haç mobil ba fl harekete geçirip üç günde, ço unlukla Facebook ve Twitter da bu kolay ba fl kanal n paylaflan insanlar sayesinde 10 milyon dolardan fazla toplad zaman kendini gösterdi. 4 Ayr ca K z l Haç, ba fllar n nas l kullan ld - ndan son durumun nas l oldu una kadar uzanan bütün sorular yan tlamak ve yard m çabalar hakk nda insanlara gerekli bilgiler vermek için de bu yeni kanallar kulland. K z l Haç kontrolü b rakarak ve sosyal teknolojileri kucaklayarak misyonunu etkili bir flekilde gerçeklefltirebilmiflti. BU K TABIN AMACI Aç k Liderlik, yöneticilerin baflar l olabilmek için kontrol çabalar n b rakmalar gerekti i hakk ndad r. Bu kitap, bildikleri dünya düzeninin, on befl y l önce hayal bile edilemeyen yeni araçlarla güçlenen müflteriler, çal flanlar ve ortaklar taraf ndan yerle bir edildi ini gören K z l Haç yöneticileri gibi liderler içindir. Bu liderler, daha fazla fleffafl n ve hakikili in kurulufllar na önemli yararlar sa layaca n bilirler ama bir yandan da bu tarz bir aç l - m n büyük risk tafl d korkusundan kurtulamazlar.

11 14 G R fi Bu kitap kurulufllara ve liderlerine, sosyal teknolojiyi benimsemede nas l daha aç k olabileceklerini göstermektedir. Bir önceki kitab m Groundswell in (Dip Dalga) b rakt yerden devam eden Aç k Liderlik, okurlara, bu yeni teknolojileri Facebook, Twitter, YouTube, Yammer, Jive, yeni mobil hizmetler ve daha birço u verimlilik, iletiflim ve hem kendileri hem de kurulufllar ad na karar almay gelifltirmek için nas l kullanabileceklerini gösteriyor. Josh Bernoff ile birlikte 2008 de Groundswell i yazd m zdan bu yana sürekli bu kitaptaki fikirler hakk nda konufluyorum ve kat lan say s befl ile befl bin aras nda de iflen yüzlerce ilgili dinleyici grubuna konuflma yapt m. nsanlar n ilk baflta, Web 2.0 ve sosyal teknolojiler hakk nda daha fazla bilgi sahibi olmak için Groundswell i okuduklar n gördüm. Ama ayn insanlar, çok geçmeden sosyal teknolojilerin gücüne eriflmenin en son teknolojiyi kavramakla ilgili olmad n anlad lar; önemli olan, oluflturmak istedikleri iliflki hakk nda net bir fikir gelifltirmeleriydi. Bu flekilde enerji ve güç toplam fl kifliler Groundswell i dikkatle okudular, incelediler ve kurulufllar nda sosyal teknolojilerden yararlanmaya bafllad lar. Bu arada birçok aksi insana rastlad - lar sosyal teknolojilerin yararlar n anlamalar na ve kabul etmelerine karfl l k yeni bir zihniyete ve yeni bir anlay fla haz r olmayan insanlard bunlar. Ya da karfl lar na, kitlelerle iletiflime girmenin flirketi tehlikeye sokaca ndan korkan bir yönetici ç kt. K sacas flirketlerini harekete geçirmeye çal flan bu kifliler, flirkette kitlelerle etkileflime girebilecek do ru kültürün ve daha önemlisi do ru liderli in bulunmad n fark ettiler. Bu konuya inanm fl sad k kifliler bana gelip çabalar n destekleyecek bir kitap yazmam istediler. Ama bu, sosyal teknolojiler üzerine bir çal flma olmamal yd. Yeni kitap yöneticilere, flirketlerini de ifltirme ve d fla açma yollar n anlatmal yd. Bir teknoloji ya da potansiyel bir iliflki ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir dijital strateji, flirket kültürü denen o yerinden oynamaz kütle karfl - s nda do ru organizasyon ve liderlik olmadan baflar l olamaz. Aç k olmak bir mantra veya felsefe de ildir; tersine gerçek sonuç getiren, iyi düflünülmüfl, s k bir strateji ve liderlik yaklafl m -

12 G R fi 15 d r. Müflterilerden rakiplere kadar herkesin tüm enformasyona eriflebilmesini ve tüm kararlara kat lmas n sa layan tam fleffafl k ve tam aç kl k da demek de ildir. Rekabet avantaj n korumak ve ifl yapma gücünü sürdürmek isteyen bir iflte, böyle bir gerçek d - fl afl r aç kl k, savunulamaz bir durumdur. Öte yandan, enformasyonun ve karar alman n merkezi kontrol alt nda oldu u ve herkesin her talimat sadece kusursuz olarak de il, mutlu bir flekilde de yerine getirdi i tam anlam yla kapal bir kurulufl da, yelpazenin di er ucunda yer alan, ayn derecede gerçek d fl bir durumdur. Greenpeace ten CIA ye kadar tüm kurulufllar, bir ucu tam kapal di er ucu tam aç k olan bu yelpazenin çeflitli noktalar nda yer al r. Dolay s yla daha fleffaf, daha hakiki ve benim favorim samimi olman z do rultusundaki ça r lar bir yana b rak n. Soru sizin fleffaf, hakiki ve samimi olman z de il, yeni teknolojiler karfl s nda kontrolü ne kadar b rakabilece iniz ve ne denli aç k olabilece inizdir. fieffafl k, hakikilik ve samimilik, aç k olma karar - n z n yan ürünleridir. DAHA FAZLA AÇIKLIK KAÇINILMAZ Müflterileriniz ve çal flanlar n z, sosyal ve di er yeni teknolojileri kullanma becerilerini gelifltirdikçe, sizi de daha aç k olman z ve belki kendinizi pek rahat hissetmeyece iniz flekilde kontrolü b - rakman z için zorlayacaklard r. Do al e iliminiz bu ak ma karfl koymak, geçici bir moda say p gelip geçmesini ümit etmek olabilir. Ama böyle olmayacak. Bu ak m kaç n lmaz olman n ötesinde, sizi ve kuruluflunuzu bugünden daha aç k olmaya zorlayacakt r. Geçmiflte kurulufl liderleri, yönetici ofislerine yerleflip ancak gerekli gördüklerinde d fla aç lma lüksüne sahiplerdi. Bugün her yerde enformasyon kaça var ve flirketlerde at lan yanl fl ad mlar saniyeler içinde internette yay labiliyor. Ve kuruluflla ilgisi olan herkes çal flanlar ve müflterilerden ortaklara kadar herkes fikirleri uygulanmad nda yorum yapmakta ve sinirlenmekte ken-

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Ekipyonetimi_2baski 1/9/14 10:56 AM Page 1 Ekip Yönetimi

Ekipyonetimi_2baski 1/9/14 10:56 AM Page 1 Ekip Yönetimi Ekip Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile

KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile KNOW-HOW KNOW-HOW Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN ile Geri Willigan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-40-7 Mnow-How 2007, Ram Charan Optimist Yay nlar Türkçe yay n haklar

Detaylı

KAZANMAK ST YORSANIZ

KAZANMAK ST YORSANIZ KAZANMAK ST YORSANIZ Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-47-9 Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe

Detaylı

ADIM ADIM PROJE YÖNET M

ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5655-27-3 Pearson Education Limited 2006

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden Entelektüel Sermaye ARGE Dan flmanl k 14. Ulusal Kalite Kongresi Entelektüel Sermaye Oluflturma, Etkili Yararlanma oturumu sponsoru ARGE Dan flmanl k n kongre kat l mc lar na arma an d r. ARGE Dan flmanl

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar : nsanlar kna Etmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI ÖRGÜTÜNÜZÜN VE YAfiAMINIZIN GELECE N YEN BAfiTAN YAZMAK Steve Zaffron Dave Logan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-605-5655-25-9 2009 by Steve Zaffron and Dave

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

PEK BU K M N ESER? Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor

PEK BU K M N ESER? Nas l Yeflil Üniversite Olunur? Biyoyak t Kar n Doyurur mu? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor Project1 11/3/10 11:48 AM Page 1 7 TL (KDV dahil) KASIM-ARALIK 2010 SAYI:6 Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A M PEK BU K M N ESER? IMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Geliyor Elektrikli Araçlar n Gelece i Nas

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı