TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE F E L S E F E. Prof. Dr. Tülin BUM N. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü. Yard. Doç. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE F E L S E F E. Prof. Dr. Tülin BUM N. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü. Yard. Doç. Dr."

Transkript

1 TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE F E L S E F E Prof. Dr. Tülin BUM N Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. Ahmet ARSLAN Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Doç Dr. lhami GÜLER Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dal Prof. Dr. Kenan GÜRSOY Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yard. Doç. Dr. Zerrin KURTOÚLU Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. Ahmet CEV ZC Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. Murat BELGE stanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karß laßt rmal Edebiyat Bölümü Prof. Dr. S. Seyfi ÖÚÜN Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Ali Yaßar SARIBAY Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Mustafa ERDOÚAN Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Mete TUNÇAY Bilgi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yard. Doç. Dr. Nilgün KILINÇ Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002/12-338) Meßrutiyet Caddesi, No Tepebaß / stanbul Telefon: (212) Telefax: (212)

2 2002, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de ißik 5846 say l FSEK uyar nca, kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir ßekil ve yöntemle ißlenmek, ço alt lmak, ço alt lm ß nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç ve ilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baßka teknik, ay sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. "Felsefe 2002" kitab n n 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13., 14. ve 15. bölümleri "Cours de Philosophie Terminales L, ES et S d André Vergez et Denis Huisman; Editions Nathan 1998" kitab n n 2., 1., 11., 5., 16., 13., 15., 17. ve 18. bölümlerinin aynen yap lm ß tercümesidir. "Felsefe 2002" kitab n n 4., 5., 7., 9., 10. ve 11. bölümleri "Cours de Philosophie, Compléments pour Terminales L et ES d André Vergez et Denis Huisman; Editions Nathan 1998" kitab n n 10., 11., 7., 14., 15. ve 16. bölümlerinin aynen yap lm ß tercümesidir. ISBN : Birinci Bask - / adet bas lm ßt r. Lebib Yalk n Yay mlar ve Bas m ßleri A.Þ.

3 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ißadamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuß, kamu yarar na çal ßan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, girißim, inanç ve düßünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm ß etkin bir devletin varoldu u Türkiye de, Atatürk ün ça daß uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n gelißmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay ß n n yerleßmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleßmesine ve iß dünyas n n evrensel iß ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal ß r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal ß r. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleßmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükselißini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüßlerini bilimsel çal ßmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüßlerden hareketle kamuoyunda tart ßma platformlar n n olußmas n sa lar. E itim sistemi ve e itim politikalar konular nda daha önce yap lm ß olan TÜS AD çal ßmalar n n ve bu arada örnek bir lise kitab olarak tasarlanm ß olan "Co rafya 2001" baßl kl raporun ard ndan, "Felsefe 2002" yine ayn çabay bu kez felsefe alan nda sürdürmeyi amaçlamaktad r. Yirmibirinci yüzy l küreßelleßmenin oldu u kadar kimlikler ve kültürler çeßitlili inin de yüzy l olarak önümüzde duruyor. Bilgi ve iletißim a lar n n güçlenmesi ve yayg nlaßmas, kimliklerin ve kültürlerin kendi üzerine kapanmas n tek baß na engelleyemiyor. Yeni büyük sistemler gelißtirmek anlam nda olmasa da, kendi kültürünü dünya ile ilißkilendirmek ve her ikisinin karß s nda da eleßtirel bir bak ß gelißtirebilmek için bugün toplumlar n felsefeye her zamankinden daha çok ihtiyac var. Bilim ve felsefe bir madalyonun iki yüzü gibidir. Felsefenin gelißtirdi i eleßtirel düßünce ve sorgulama becerisi sonunda bilimsel düßünce ve yenilikçi bulußlar n da temelini olußturmaktad r. Öte yandan, tarihte felsefe ve demokrasinin serüvenleri aras nda bir ortakl k bulunmas dikkat çekicidir. Felsefesiz bir kültür ve demokrasisiz bir toplum; her ikisi de kendi bilincine yükselmekte, kendini kavray p de erlendirmekte ve özgürlükleri açmakta güçlüklerle karß laß r. Bu ba lamda, yirmibirinci yüzy lda kendi üzerine kapal, dünyadan kopuk kalmamay seçen ve bu yolda Avrupa Birli i gibi uluslar ötesi bir olußuma üye olmak yoluyla kendini dünyaya açmay politik gündeminin merkezine yerleßtirmiß bir toplum olarak, gençlerimize dünya standartlar nda bir felsefe ö retimi sa lamam z özel bir öneme sahiptir. 3

4 "Felsefe 2002", Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Tülin Bumin in koordinatörlü ünde gerçekleßtirilmißtir. Haz rl k çal ßmalar kitab n çeviri ve telif bölümlerinin plan n n olußturulmas aßamas ndan itibaren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan ile ißbirli i içinde yürütülmüßtür. "Felsefe 2002" "I. Kitap" ve "II. Kitap" olarak iki ana bölümden olußmaktad r. "Bat Felsefe Gelene i: Ö reti ve Kavramlar Aç s ndan Yaklaß m" baßl n taß yan "I. Kitap", André Verges ve Denis Huisman n "Cours de Philosophie" (Edition Nathan, Paris 1990) adl kitab ndan, Türkiye deki lise felsefe program da göz önüne al narak seçilmiß bölümlerin Prof. Dr. Ahmet Arslan taraf ndan yap lan çevirisinden olußmaktad r. "Osmanl ve Türk Felsefe Gelene i: Dönemsel Yaklaß m" baßl n taß yan "II. Kitap" ise, bir Avrupa ülkesi için düßünülen lise felsefe programlar nda yer almayan ama Türkiye de e itim gören bir gencin kendi kültürünün önemli unsurlar n olußturan konulara ayr lm ßt r. Bu kitapta birincisinden farkl olarak dönemsel bir yaklaß m benimsenmiß ve bu çerçevede Türk ve slam kültüründe yer alan Bat tarz felsefeye yak n alanlara oldu u kadar, içinde felsefi boyutu da bar nd ran ya da en az ndan kendilerine felsefe ile bak lmas na ihtiyaç gösteren, Türkiye nin toplumsal tarihinde etkili olmuß düßünce ak mlar na da yer verilmißtir. Daha çok siyaset felsefesine ait konular olan bu son bölümler, felsefenin genç bir bireyin bir yurttaß olarak e itilmesine yapaca katk lar göz önüne alarak belirlenmißtir. "II. Kitap" n ilk bölümü olan "Yunan tarz nda felsefe veya saf felsefe gelene i" baßl kl bölümü Prof. Dr. Ahmet Arslan yazd. "Tanr bilimsel düßünce (Kelam) gelene i" bölümünü Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi (Kelam Anabilimdal ) ö retim üyesi Doç. Dr. lhami Güler in kaleminden okuyacaks n z. "Tasavvuf (mistik düßünce) gelene i" baßl kl bölümün yazar Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Kenan Gürsoy dur. "Siyasal bilgelik edebiyat gelene i" baßl kl bölümün yaz m n Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nin (Felsefe Bölümü) ö retim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Zerrin Kurto lu üstlendi. "Cumhuriyet Dönemi" öncesinin "Modernli e Geçiß Dönemi / Tanzimat ve meßrutiyetler" baßl kl son bölümünün yazar Prof. Dr. Ahmet Arslan d r. Uluda Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevizci, "Cumhuriyet Dönemi"nin ilk yaz s n, "Felsefenin kurumsallaßmas n n baßlang - c " baßl kl bölümü yazd. "Düßünce ak mlar " baßl alt nda "Ayd nlanmac l k", "Milliyetçilik", " slamc l k", "Liberalizm" ve "Solculuk"u de erlendirdik. Bu bölümlerin yazarlar, s ras yla, stanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Karß laßt rmal Edebiyat Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Murat Belge; Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ( Kamu Yönetimi Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Süleyman Seyfi Ö ün; Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (Kamu Yönetimi Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Ali Yaßar Sar bay; Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (Kamu Yönetimi Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdo an ve stanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Tarih Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Mete Tunçay oldular. II. Kitap n ve "Felsefe 2002"nin son bölümü "Sivil toplum hareketleri"nin de erlendirilmesine ayr ld. Bu bölümü de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü) ö retim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Nilgün Toker K l nç yazd. 4

5 Ç NDEK LER I. K TAP: BATI FELSEFE GELENEÚ : ÖÚRET VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAÞIM FELSEFEYE G R Þ B R NC BÖLÜM nsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat Büyü Teknik Din Bilim Sanat Bilim ve sanat aras nda mümkün yak nl klar Sanatla bilim aras ndaki karß tl k K NC BÖLÜM Felsefe nedir? Felsefe ve derin düßünme Teknik ve bilgelik Felsefi düßünme ve hayat B LG KURAMI (EP STEMOLOJ ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Do ruluk fikri, ak l-d ß, anlam Do runun do as, do ruluk ve gerçeklik Do ruluk apaç kl k m d r? Do ru, gerçe in kopyas m d r? Do ru fikir, baßar l fikir midir? Do ru, bir yarg lar sistemi içinde çelißki olmamas d r

6 çindekiler 2. Do runun varl, ßüphecilik (septisizm) lkça ßüphecili i ve descartesç ßüphe Yunanl ßüphecilerin kan tlar Ak lc l k ve hermenötik (yorum bilgisi): Do ruluk kategorisinden anlam kategorisine Ak lsal olan ve ak ll ca olan Ak lsal ve ak l-d ß Deneysel ak lsall kla ilgili yeni anlay ßlar: Popper a göre do rulanabilirlik ve "yanl ßlanabilirlik" Hermenötik (yorum bilgisi), anlam DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fikir ve yarg Kavram ve soyutlama Empirist bak ß aç s Biyolojik soyutlama kuram Ak lc soyutlama kuram Yarg Entelektüalist kuram radeci kuram Önerdi imiz çözüm B L M FELSEFES BEÞ NC BÖLÜM Bilimsel kavramlar n olußumu: Bilim ve teknik Bilimsel tutum insan için do al de ildir: O tarihin bir fethidir Comte un üç hal yasas Bilginin psikanalizi Alg dan bilime Bilimsel olay n inßa edilmesi Bilimsel bir kavram örne i: A rl k Bilim ile teknik aras ndaki ilißkiler lke farkl l Bilgi ile eylem aras ndaki mant ksal ilißkiler nsanbiçimci aç klama ve büyüsel eylem Fakat pozitif teknik, pozitif bilimden önce ortaya ç kar Bilim, tekni in ça r lar na cevap vermek için meydana gelir Teknikle bilim aras ndaki kesinti Ç kar gütmeyen bilim, teknikleri ilerletir Tekni in bilime yapt hizmetler

7 çindekiler VARLIK FELSEFES (ONTOLOJ ) ALTINCI BÖLÜM Uzay, zaman, tarih Uzay, zaman ve insani durum Uzay ve zamandaki olumsal durumum Zaman karß s ndaki güçsüzlü üm Uzay karß s nda gücüm Zaman n uzaylaßt r lmas Tümdengelimsel ak l ve somut süre Yeni bir paradoks: Zaman n üç an Bilincin hakim oldu u zaman Klasik bir problem: Zaman gerçek midir, yoksa zihinsel mi? Klasik realist kuramlar dealist kuramlar Sonuç Tarih YED NC BÖLÜM Varoluß Olmak fiilinin iki kullan m Öz ve varoluß Varolußun indirgenemezli i: Ontolojik kan t ve çürütülmesi Varl k bilmecesi Varl ktan varolußa Jean-Paul Sartre n varolußçulu u Varolußçuluk bir hümanizmdir nsan n aßk nl Varolan bir ßeyin do as yoktur AHLAK FELSEFES (ET K) SEK Z NC BÖLÜM Özgürlük Özgür irade bir gerçek mi yoksa efsane mi? Descartes ve dikkat özgürlü ü Maine de Biran a göre güç duygusu Nedensiz eylem Ahlak bilinci

8 çindekiler 2. Özgürlük zorunlulu un kabul edilmesi midir? Ça daß ak lc l a göre özgürlük Bir özgürlük felsefesi: Varolußçuluk nsani varoluß ve özgürlük nsan n aßk nl Kendinde, kendisi için, hiçlik: Özgürlük ve bilinç nsan ve tarih: Sartre ve marksizm Varolußçulu a karß ç k ß: Yap salc l k DOKUZUNCU BÖLÜM Ahlak ve mutluluk Ç kar ahlaklar Epikurosçu ahlak ngiliz faydac l Freud un bak ß aç s Ç kar ahlaklar n n eleßtirisi Duygu ahlaklar ONUNCU BÖLÜM Ödev Sosyolojik yorum Kant ahlak Kant n biçimcili i Kategorik buyru un sertli i Kant n mant kç l Metafizik ve ahlak aras ndaki ilißkiler S YASET FELSEFES ONB R NC BÖLÜM Hak ve ßiddet Ödev ve hak Do al hukuk ve pozitif hukuk Yasal ßiddet: Cezaland rma hakk ON K NC BÖLÜM Devlet Siyasal ö retiler Ulus

9 çindekiler SANAT FELSEFES (ESTET K) ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sanat Do a ve sanat Sanatsal yarat m Estetik seyir Güzel Platon dan Hegel e Kant esteti inin ana iddialar Güzel sanatlar D N FELSEFES ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tanr problemi Farkl tanr anlay ßlar ; tanr tan mazc l k Geleneksel tanr c l k (teizm) Panteizm Tanr tan mazc l k (ateizm) Bilinemezcilik (agnostisizm) "Ruh dini" Problemin dolayl olarak ortaya konulmas : Psikolojizmin etkileri Problemin do rudan ortaya konulmas : Tanr var m d r? Evrenin nedeni olarak tanr Evrendeki düzenin kayna olarak tanr Ontolojik kan t Ahlaksal kan tlar man problemi NSAN FELSEFES (FELSEF ANTROPOLOJ ) ONBEÞ NC BÖLÜM Felsefe ve antropoloji: nsan n gelece i problemi nsan n dinsel yorumu ve materyalist sald r Materyalizm eleßtirisi Problemin ça daß bir tarzda ortaya konulmas : nsan n sayg nl ve gelece i

10 çindekiler II. K TAP: OSMANLI VE TÜRK FELSEFE GELENEÚ : DÖNEMSEL YAKLAÞIM KLAS K DÖNEM ONALTINCI BÖLÜM Yunan tarz nda felsefe veya saf felsefe gelene i slam n klasik döneminde belli baßl felsefe etkinlikleri Felsefe kavram n n tarih içindeki de ißimi Felsefi yöntem ve ak l yürütme Yunan tarz nda felsefe gelene i Yunan tarz nda felsefe gelene inin temel iki tezi Felsefe-din, filozof-peygamber ilißkileri Yunan tarz nda felsefe gelene i ve slam olay Bat h ristiyan düßüncesinde iman-ak l problemi Müslüman filozoflar n klasik antik felsefi problemler karß s ndaki tutumlar Tanr problemi Varl k problemi Bilgi problemi Ahlak problemi Siyaset problemi ONYED NC BÖLÜM Tanr bilimsel düßünce (Kelam) gelene i slam teolojisinin do uß nedenleri lk teoloji ekolü Mu tezile Mu tezilenin ßahs nda teolojiye duyulan tepkiler Sünnili in teolojiyi benimsemesi ve ilk sünni ekoller Ahlaki iyi ve kötünün rasyonelli i-dinselli i Ezeli takdir sorunu (kader) Do al kötülükler ve Tanr n n mutlak iyi iradesi Tanr n n emirlerinde ve do ada nedensellik sorunu ONSEK Z NC BÖLÜM Tasavvuf (mistik düßünce) gelene i Tasavvuf ve felsefi bilgi Birlik prensibi ve ontolojik statüsü Tasavvuf düßüncesinde insan anlay ß

11 çindekiler ONDOKUZUNCU BÖLÜM Siyasal bilgelik edebiyat gelene i Siyasal teoloji Siyasal felsefe Siyasal bilgelik edebiyat Siyasal bilgelik edebiyat n n ana kayna : Kelile ve Dimne Siyasi bilgelik edebiyat n n slam dünyas ndaki örnekleri Siyasal bilgelik gelene inin siyasete ilißkin kavray ß Yönetici-toplum ilißkisi Yönetimin ilkesi: Adalet Halk n erdemi: taat Siyasal bilgelik edebiyat -siyasal teoloji ilißkisi MODERNL ÚE GEÇ Þ DÖNEM Y RM NC BÖLÜM Tanzimat ve meßrutiyetler Osmanl uygarl na toplu bak ß Osmanl modernleßmesinin özellikleri Osmanl modernleßmesinde felsefenin rolü Osmanl modernleßmesinin ana özelli i: Kurumsal ve kültürel ikicilik Osmanl modernleßmesinin en canl dönemi: kinci Meßrutiyet slam n modernleßtirilmesi veya modernist islamc l k Modernist islamc l n ana tezleri slam uygarl na karß bat uygarl Bat c l n en güçlü kolu: Pozitivizm Prens Sabahattin ve liberalizm Abdullah Cevdet ve köktenci bat c l k Modernli e geçiß döneminde sosyalizm ve marksizm Türk milliyetçili inin do ußu CUMHUR YET DÖNEM Y RM B R NC BÖLÜM Felsefenin kurumsallaßmas n n baßlang çlar Dergiler Cemiyetler Üniversiteler

12 çindekiler Y RM K NC BÖLÜM Düßünce ak mlar Ayd nlanmac l k Tan m ve tarihsel belirlenimleri Ayd nlanman n özellikleri ve s n rlar Ayd nlanma ve Osmanl Ayd nlanma ve Türkiye Cumhuriyeti Milliyetçilik Genel olarak milliyetçilik Osmanl ve milliyetçilik Modern Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçili i slamc l k slamc l k ak m n ortaya ç karan sebepler slamc l k ak m n n ilk temsilcileri slamc l k ak m n n politik boyutu Liberalizm Tan m ve tarihi Türkiye de liberalizm Solculuk Tan m ve tarihsel belirlenimleri Bat da solun olußmas ve gelißimi Osmanl toplumunda solculuk Cumhuriyet döneminde solculuk Halkç l ktan sosyal demokratl a Y RM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sivil toplum hareketleri Tan m ve kapsam Sivil toplum ve cumhuriyet projesi Çok partili dönemde sivil toplum hareketleri Özerk kurulußlar ve sorunlar sonras sivil toplum hareketleri

13 I BATI FELSEFE GELENEÚ ÖÚRET ve KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAÞIM

14 14

15 FELSEFEYE G R Þ

16 16

17 B R NC BÖLÜM nsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat Uzay ve zamanda yer alan uygarl klar n çeßitlili ine ra men bütün halklar n tekniklere, inançlara, büyüsel ve dinsel törenlere, estetik etkinliklere sahip olmuß bulunmalar dikkate de erdir. çerikleri bak m ndan de ißik olmalar na karß l k insan dehas n n her yerde var olan bu ifadeleri, dinsel, teknik, sanatsal (ve teknik ile bilimde bilimsel kayg n n tohum halinde bulunmas ölçüsünde bilimsel) biçim alt nda, kültürün, kayna n evrensel insan do as nda buldu unu göstermektedir. Kültürlerin bilançosunu ç karmak ve onlar çözümlemek ißini antropolojiye b rakarak filozof, insan kültürü üzerine derinlemesine düßünen bir adam olarak ortaya ç kmaktad r. Bütün kültürlerde ortak olan biçimler 1. Büyü Klasik tan mlarda insan genellikle ak ll bir hayvan olarak kabul edilir. Bununla birlikte onun etkinli inin en uzak görüntüleri kesinlikle ç lg nca eylemler gibi görünmektedir: Bütün ilkel toplumlarda büyücülük uygulamalar yayg n bir ßekilde kendilerini göstermektedir. Asl nda bu uygulamalar, bir say klama biçimi alt nda, bütün di er etkinliklerin, yani kültür, din, teknik, bilim ve sanat n büyük ölçüde kendisinden ç kt insan akl n n ilk görüntüsüdür. Öznel sembolizm ve büyü Düßmanlar n uzaktan öldürmek amac yla küçük heykelciklere i ne bat ran, ya mur ya d rmak için tarlalara birkaç damla su serpen, aßk iksirleri haz rlayan büyücü, büyünün tipik ve iyi bilinen örneklerini sunmaktad r. Hopi kabilesinden bir k z lderili, Hat ralar nda anne-babas n n kendisi do madan önce katlanmak zorunda kald klar büyü uygulamalar n anlatmaktad r. Büyücü, annesinin ikiz do uraca n haber vermißtir. Annesi ise tek bir çocuk istedi inden, büyücü onlar birleßtirmeye çal ß r: "Kap n n önünden bir avuç m - s r unu ald ve onu havaya serpti. Beyaz yünden iplik yapt, siyah yünden iplik yapt ve onlar birbirlerine sar p annemin sol bile ine dolad (.) Annem art k törenlerde gösterilen y lan resimlerine bakmamaktayd. Onun rahminde su y lan olup do umum an nda d ßar ç kmak için baß m indirmek yerine kald rmam tehlikesi vard. Annem hiçbir hayvana zarar vermemeye dikkat etmekteydi. Çünkü aksi takdirde sakat do abilirdim. E er canl bir varl n aya n kopar rsa elsiz veya sakat do abilirdim(.) Babam anneme yemesi için gelincik eti vermekteydi. Bundan amaç çevik olmam ve bu küçük hayvan n yuvas ndan ustaca ç kt gibi benim de annemin karn ndan kolayca d ßar ya süzülmemdi". Bu örnekler aç kça bize büyü denen say klaman n ne oldu unu göstermektedir. Büyücü psikolojik araçlarla do a üzerine etkide bulunur. O, okuyup üfleme ile rüzgarlar ve ya murlar y ld rmaya çal ß r. Ona göre dünya sözlerle kand r labilir, evcilleßtirilebilir ve yönlendirilebilir güçlerden meydana gelir. Dünya, ruhlarla doludur ve büyü "animizmin 17

18 nsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat stratejisi"nden baßka bir ßey de ildir. Salomon Reinach ßöyle demekteydi: "Büyücü, büyük ruhlar n konserinde orkestra ßefi gibidir". Büyüde öznel benzerlikler nesnel eylem araçlar olarak al n r: Sembolü ele geçiren, ayn zamanda nesneyi de ele geçirir. Kurumun gücü ve arzunun gücü Teknisyenin dünyay de ißtirme iradesi Gizli güçlerle ilißkiye girme Belli bir belirlenimcili e inanma Voltaire in inand gibi büyücü "do an n yapamad ßeyi yapman n s rr "n elinde tuttu u iddias nda olan biri midir? Asl nda ilkeller, do ayla do a-üstü aras nda pek bir ayr m yapmazlar. Bu ayr m ancak, bilimsel etkinlik, bizi do a yasas ve mekanik nedensellik fikriyle tan ßt rd nda aç k olacakt r. Büyücülük en az ndan büyücünün kendilerine egemen olma gücüne sahip oldu u gizli, bilinmeyen kutsal-d ß kuvvetlerin var oldu u fikriyle ilißkilidir. Büyünün bu esrarl ve gizli özelli ine ißaret eden olgu, büyücünün bildi i esrarl reçeteleri genel olarak yaln zca ö rencilerine vermesidir (ezoterik aktarma). Uygulamalar n n sürekli baßar s zl klar na ra men büyünün neden dolay varl n sürdürdü ünü anlamak, bir problemdir. Asl nda büyüyü devam ettiren ßey, doyurma iddias nda oldu u arzu ve tutkular n ßiddetidir. nsan n, yaßam ve ölümü, sa l k ve hastal, mutluluk ve felaketi düzenleyen güçlere hakim olma arzusu, tecrübenin ac derslerini karartacak ve unutturacak kadar güçlü olmußtur. Öte yandan büyünün kurumsal özelli i, toplumsal örgütlenmesi, törenlerin geniß yayg nl ve uygulay c lar n n itibar, baßar s zl klar n n ortaya ç karmas mümkün olan gözden düßmeyi büyük ölçüde önlemißtir. Ça daß bilimimizin bugün içinde bulundu u yükseklikten bakarsak büyü, bir rüyadan, hayali bir eylemden baßka bir ßey de ildir. Onun psikolojik ve sembolik yöntemleri, maddenin gerçek yasalar n görmezden gelmektedir. Bununla birlikte insan kültürü, kayna n tümüyle ilkel büyüde bulmaktad r. Teknik, büyücünün saçma reçetelerinde tohum halinde vard r. Çünkü büyücü her ßeyden önce ßeyleri de ißtirmek isteyen, dünyay, elinde hiçbir güç olmayan bir gözlemci olarak seyretmekle yetinmeyen bir adamd r. Büyücünün rüyas, insan, evrenin bir oyunca olmak yerine ona kendi yasas n dikte etme iddias na sahip bir yarat c haline dönüßtürür. Özü itibariyle teknikle ilgili ve Prometheusçu olan nedensellik fikri (Maurice Pradines neden, "yapand r" demekteydi) büyü ritüelinde en yüksek ölçüde mevcuttur. Þüphesiz büyücünün kendisine dayand nedensellik, hayalidir; en az ndan kendisi arac l yla madde üzerinde etkide bulunabilece imiz nedensellik, yanl ß olarak psikolojik nedensellik modeline göre, yani bizi ikna eden, korkutan, kand ran bir nedensellik olarak tasarlanm ßt r. Ancak onda teknik nedensellik talebi kendini göstermekte ve bu talep bütün baßar s zl klara ra men varl n sürdürmektedir. Büyünün say klamalar aras nda insan kendi gücüne olan inanc n ilan etmekten geri durmamaktad r. Din, en uzak köklerinde büyüyle s k s k ya ilißkili gibi görünmektedir. Büyü, "bütün biçimleri alt nda mistisizmin ilk kayna d r". Bu, büyünün do a-üstü alan na yönelik olmas demek de ildir. Çünkü büyücünün egemen oldu una inand güçler, do an n kendi güçleridir. Fakat büyü, büyücüyle ö rencilerini tüm do aya hayat veren güçle ilißki içine soktu u ölçüde bir mistisizmdir ve büyünün kendileriyle yak n ilißki içine girme iddias nda bulundu u güçlerin do al olmalar, onlar n gizli ve esrarl olmalar n ortadan kald rmaz. Görünmeyen bir dünyan n varl n tasdik etmesi ve insan n bu dünyaya kat labilece i, onunla yak n ilißkiye girebilece i iddias yla büyü, dini haz rlar. Ayn ßekilde büyü bilimin de kaynaklar ndan biridir. Bilimsel belirlenim fikri -olaylar n tesadüfen de il, belirli varl k koßullar na ba l olarak meydana geldikleri fikri- büyücünün inanc nda mevcuttur. En keskin görüßlü büyü tarihçilerinden biri olan George Frazer "Büyücü, ayn nedenlerin ßaßmaz bir biçimde her zaman ayn sonuçlar verece ine 18

19 nsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat inan r. O, daha güçlü bir meslektaß n n büyüsünün, kendi okuyup üflemelerine karß ç - k p onlar baßar s zl a u ratmamas koßuluyla, uygun büyünün eßlik etti i uygun seremoninin yerine getirilmesinin ard ndan, arzu edilen sonucun ortaya ç kaca na kesin olarak inan r," demektedir. O halde büyü belli bir ölçüde gerçek belirlenimcili in bilgisini haz rlayan hayali bir belirlenimcili in tasdikini gerektirir. Nihayet sanat n kendisinin de kayna hiç ßüphesiz büyüdür. lk yontular belki büyü yapmak için yarat lm ß heykelciklerdi. Tarih öncesi döneminde ma ara duvarlar na yap lm ß resimler büyü ritüeli ile ilißkili görünmektedir. Ma ara duvarlar üzerine çizilen av resimleri hemen hemen her zaman yaral veya tuza a düßürülmüß hayvanlar tasvir etmektedir. Bu tür sahneleri temsil ederek büyücünün, bereketli bir av güvence alt na ald - na inanm ß olmas muhtemeldir. Ayr ca bu resimlerde kad nlar genel olarak ßißman tasvir edilmektedirler. Bunun ise hiç ßüphesiz av hayvanlar n n bol olmas n, yani her zaman yenecek ßeyler bulunmas n güvence alt na alan berekete yönelik büyü törenleriyle ilißkisi vard r. Böylece ister teknik, ister din veya sanat söz konusu olsun, ortak büyüsel kaynaklar nda insan dehas n n bütün eserlerinin temel anlam n görmekteyiz. nsan hiçbir zaman görünüßlerin edilgin bir gözlemcisi olmakla yetinmemißtir. Alain in dedi i gibi o hiçbir zaman "insana bir ßey ö retmeyen tecrübe ya muru"nu biriktirmekle yetinmemißtir. nsan her zaman gerçek evreni aç klamak ve de ißtirmek için onunla aras na belli bir mesafe koymußtur. Hayvan n her zaman evrenin içine gömülü olmas na karß l k insan, egemenli i alt na almak amac yla, kendisini tasavvur etmek üzere evrenle aras na belli bir mesafe koymußtur. nsan n evren hakk nda gelißtirdi i ilk tasar mlar n mitolojik, ilk eylem reçetelerinin say klamaya benzer ßeyler olduklar do rudur. Ancak tam da ilkel fikirlerin bu hayali olma özelli i, evren sahnesinin ve kendi eylemlerinin önüne a priori tasar mlar n geçiren insan zihninin dinamikli ini ortaya koymaktad r. nsan, görmek ve maruz kalmakla yetinmeyip görünen ßeyin ötesinde görünüßlerin s rr n arayan, hayal eden, icat eden tek varl kt r. Böylece büyü, en kötü saçmalamalar nda bile akl n özerkli inin ilk tasla n vermektedir. lk tasavvurlar n büyüsel ißlevi nsana evrenle aras na mesafe koyar. 2. Teknik E er teknik, büyüden ayr l p farkl laßm ßsa ßüphesiz bu, sonuçlar n n ißlevi kadar (Baßar ölçütü, tesadüfi olarak yap lan teknik bir bulußu derhal korumaya yönelir) yöntemlerinin do as bak m ndan olmußtur. Ancak ilkel topluluklarda do al yöntemlerle esrarl güçleri kullanan insanlar n yöntemleri aras ndaki ayr m bizim için oldu u kadar aç k de- ildir. Örne in ateß yakmak için bir usulün keßfi, onu ilk bulanlar ßaßk nl a sürüklemiß olmal d r. ki çakmak taß n birbirine sürterek bir k v lc m meydana getirmek bir düßmana büyü yapmakla ayn ölçüde ola anüstü birßeydir. Tesadüfen bulunmuß bir formülün "kutsallaßt r lmas ", ateßin muhafaza edilmesini uzun zaman kußatm ß olan ritüel, bundan kaynaklanmaktad r. 1 Ancak baßlang çta büyülü törenlerle çevrili olmalar na ra men tek- Ayn zamanda do al ve büyüsel bir davran ß olan teknik 1 Yemekleri pißirmeye, s nmaya, geceyi ayd nlatmaya, etrafta dolaßan vahßi hayvanlar korkutmaya yarayan ateß, insan kültürünün en de erli kazan mlar ndan biri gibi görünmektedir. Ateßin insan zihni üzerindeki büyüleyici etkisi uzun zaman devam etmißtir. XVII. yüzy lda bile bir köyün sakinleri veya aileler de il, biraraya gelmiß insanlar grubunun sembolü olarak "ateßler"in say s göz önüne al nmaktayd. 19

20 nsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat nik reçetelerin ço unlu u, her zaman, önceleri bilinçli olmayan içgüdüsel pratiklerden do mußtur. Ço u zaman aletin, organ devam ettirdi i fark edilmißtir. Sopa, darbe indiren veya ay ran kolun devam d r. Olta, bükülmüß parma n devam d r. O halde tekni in biyolojik bir kayna vard r. O, ak ll bir varl kta, bütün canl varl klara özgü olan ortama uyumla ilgili kendili inden yöntemlerin gelißmesinden baßka birßey de ildir. Ancak, güçlerinden dolay ma rur olan insanl n coßkusunu besleme imkan na sahip olan büyü olmasayd, teknik, nefessiz kalma, hiçbir zaman ileriye gitmeksizin içgüdüsel al ßkanl klar düzeyinde tak l p kalma tehlikesiyle karß karß ya kal rd. Daha sonra bilim bir bak ma büyünün yerine geçmißtir. Öznel bak mdan onun ißlevi ayn d r: O, baßlang çta içgüdüsel bir pratikten baßka bir ßey olmayan tekni e insan n kendi damgas n vurur. leride, bilimin kendilerine sürekli artan bir etkililik kazand rarak kendili inden teknikleri nas l de ißtirdi i ve alt üst etti ini gösterme f rsat m z olacak. Fakat önce büyü, daha sonra bilim taraf ndan u rat ld bütün de ißmelere ra men teknik, biyolojik uyumun en ince yönteminden baßka bir ßey de ildir. Oswald Spengler ßöyle yazmaktad r: "Teknik, hayat n takti idir. Do aya hakim olmak için tasarlanan stratejilerde silahlar n en eskisi olan hileyle, bugün do aya karß kulland m z makinelerin modelleri aras nda ortak çizgiyi olußturan bir yol vard r". Teknik ilerlemeler ve toplumsal örgütlenme Teknik ve hümanizm Þimdilik tekni in insan kültürünün en parlak görüntülerinden biri oldu u fikrini akl - m zda tutal m. Geleneksel olarak ay rt edildikleri biçimde tarih öncesi dönemler tam da teknik ilerlemenin aßamalar yla tan mlanmaktad r: Yontma Taß Devri, Cilal Taß Devri, Maden Devri. Yaklaß k on bin y l önce karmaß k tar m-hayvan yetißtiricili i tekni inin ortaya ç k ß, belki ola anüstü sonuçlar bak m ndan insanl k tarihinin ana olay d r. nsan, bitkileri toplamakla yetinmek yerine ekip biçmeye, hayvanlar avlamak yerine yetißtirmeye baßlad gün, taklit etti i ve de ißtirdi i yarat c do an n yerine kendini geçirmißtir. Tar m ve hayvan yetißtiricili inin karß l kl olarak birbirlerini (hayvanlar beslemek için yemlik ot yetißtirmek, ekip biçmek ve ürün kald rmak için ise yük hayvan yetißtirmek zorunludur) ve derhal say s z teknikleri gerektirdiklerine ißaret edelim. Hayvan yetißtiricili i, çitle, duvarla çevrilmiß alanlar zorunlu k lar. Bu ise malzemelerin haz rlanmas ve taß nmas n gerektirir. Taß man n kendisi, yollar n, gemilerin vb. yap lmas n zorunlu k lar. Bu farkl tekniklerin düzenli ilißkileri, karmaß k bir toplumsal örgütlenme gerektirir ve iß bölümünü gerektirir. Tar m toplulu u, savunmas n örgütlemek zorundad r (kendi paylar na madenlerle ilgili araßt rmalar belirleyen askeri teknikler). Gruplar n yo- un olarak biraraya gelißi ve kaynaklar n art ß, yönetici bir soylular s n f na, çeßitli mesleklerin (çömlekçilik, dokumac l k, t pla ilgili teknikler) organizasyonuna, astronomiyle, takvim yap m ile meßgul olacak bir rahipler s n f n n ortaya ç k ß na yol açar. Teknik ilerlemenin, ruhsal hayat n zenginleßmesine imkan vermesi yan nda ruhsal hayat n zenginleßmesi de kendi pay na yeni tekniklere ihtiyaç gösterir. Akdeniz havzas nda oldu u gibi Çin de de yaz n n ortaya ç k ß dinsel ve siyasal kayg larla (tap naklar n defterlerini tutma, hanedanl klar listesi vb.) ilißkili görünmektedir. Bu birkaç örnek teknik ilerlemenin kültürün di er biçimleriyle s k s k ya ilißkili oldu unu göstermektedir. Ancak günümüzde tekniklerin ola anüstü gelißmesi, ço u kez bu gelißmeden kaynaklanan dengesizlik ve kayg lar ile birlikte (sanayileßme sonucu sula- 20

I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ

I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM İnsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat... 17 1. Büyü...17 2. Teknik...19 3. Din...21

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var.

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Proje Tan t m Neler yapaca z? stanbullu çocuklar binlerce y ll k efsanevi bir geçmişe

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Cümlelerin mantıksal özellikleri

Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümleler (önermeler) arasındaki mantıksal ilişkiler Gerektirme ör. P Q Bu bir köpektir. Bu bir hayvandır. Can arıyı öldürdü. Arı öldü. Tüm köpekler mordur. Köpeğim mor.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu Parlak buluş! Cinsel işlev bozukluklar yla ilgili Paris te düzenlenen büyük bir toplant ilaç satanlar için milyar dolarl k pazarlar yaratabilecek yeni bir hastal ğ tan

Detaylı

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 GENEL İLETİŞİM Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 İÇİNDEKİLER İletişimin tanımı İletişimin anlamı ve önemi İletişim süreci İşleyiş yönünden iletişim türleri İletişim türleri İletişim

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı