TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE F E L S E F E. Prof. Dr. Tülin BUM N. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü. Yard. Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE F E L S E F E. Prof. Dr. Tülin BUM N. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü. Yard. Doç. Dr."

Transkript

1 TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE F E L S E F E Prof. Dr. Tülin BUM N Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. Ahmet ARSLAN Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Doç Dr. lhami GÜLER Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dal Prof. Dr. Kenan GÜRSOY Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yard. Doç. Dr. Zerrin KURTOÚLU Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. Ahmet CEV ZC Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. Murat BELGE stanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karß laßt rmal Edebiyat Bölümü Prof. Dr. S. Seyfi ÖÚÜN Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Ali Yaßar SARIBAY Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Mustafa ERDOÚAN Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Mete TUNÇAY Bilgi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yard. Doç. Dr. Nilgün KILINÇ Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002/12-338) Meßrutiyet Caddesi, No Tepebaß / stanbul Telefon: (212) Telefax: (212)

2 2002, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de ißik 5846 say l FSEK uyar nca, kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir ßekil ve yöntemle ißlenmek, ço alt lmak, ço alt lm ß nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç ve ilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baßka teknik, ay sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. "Felsefe 2002" kitab n n 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13., 14. ve 15. bölümleri "Cours de Philosophie Terminales L, ES et S d André Vergez et Denis Huisman; Editions Nathan 1998" kitab n n 2., 1., 11., 5., 16., 13., 15., 17. ve 18. bölümlerinin aynen yap lm ß tercümesidir. "Felsefe 2002" kitab n n 4., 5., 7., 9., 10. ve 11. bölümleri "Cours de Philosophie, Compléments pour Terminales L et ES d André Vergez et Denis Huisman; Editions Nathan 1998" kitab n n 10., 11., 7., 14., 15. ve 16. bölümlerinin aynen yap lm ß tercümesidir. ISBN : Birinci Bask - / adet bas lm ßt r. Lebib Yalk n Yay mlar ve Bas m ßleri A.Þ.

3 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ißadamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuß, kamu yarar na çal ßan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, girißim, inanç ve düßünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm ß etkin bir devletin varoldu u Türkiye de, Atatürk ün ça daß uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n gelißmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay ß n n yerleßmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleßmesine ve iß dünyas n n evrensel iß ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal ß r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal ß r. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleßmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükselißini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüßlerini bilimsel çal ßmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüßlerden hareketle kamuoyunda tart ßma platformlar n n olußmas n sa lar. E itim sistemi ve e itim politikalar konular nda daha önce yap lm ß olan TÜS AD çal ßmalar n n ve bu arada örnek bir lise kitab olarak tasarlanm ß olan "Co rafya 2001" baßl kl raporun ard ndan, "Felsefe 2002" yine ayn çabay bu kez felsefe alan nda sürdürmeyi amaçlamaktad r. Yirmibirinci yüzy l küreßelleßmenin oldu u kadar kimlikler ve kültürler çeßitlili inin de yüzy l olarak önümüzde duruyor. Bilgi ve iletißim a lar n n güçlenmesi ve yayg nlaßmas, kimliklerin ve kültürlerin kendi üzerine kapanmas n tek baß na engelleyemiyor. Yeni büyük sistemler gelißtirmek anlam nda olmasa da, kendi kültürünü dünya ile ilißkilendirmek ve her ikisinin karß s nda da eleßtirel bir bak ß gelißtirebilmek için bugün toplumlar n felsefeye her zamankinden daha çok ihtiyac var. Bilim ve felsefe bir madalyonun iki yüzü gibidir. Felsefenin gelißtirdi i eleßtirel düßünce ve sorgulama becerisi sonunda bilimsel düßünce ve yenilikçi bulußlar n da temelini olußturmaktad r. Öte yandan, tarihte felsefe ve demokrasinin serüvenleri aras nda bir ortakl k bulunmas dikkat çekicidir. Felsefesiz bir kültür ve demokrasisiz bir toplum; her ikisi de kendi bilincine yükselmekte, kendini kavray p de erlendirmekte ve özgürlükleri açmakta güçlüklerle karß laß r. Bu ba lamda, yirmibirinci yüzy lda kendi üzerine kapal, dünyadan kopuk kalmamay seçen ve bu yolda Avrupa Birli i gibi uluslar ötesi bir olußuma üye olmak yoluyla kendini dünyaya açmay politik gündeminin merkezine yerleßtirmiß bir toplum olarak, gençlerimize dünya standartlar nda bir felsefe ö retimi sa lamam z özel bir öneme sahiptir. 3

4 "Felsefe 2002", Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Tülin Bumin in koordinatörlü ünde gerçekleßtirilmißtir. Haz rl k çal ßmalar kitab n çeviri ve telif bölümlerinin plan n n olußturulmas aßamas ndan itibaren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan ile ißbirli i içinde yürütülmüßtür. "Felsefe 2002" "I. Kitap" ve "II. Kitap" olarak iki ana bölümden olußmaktad r. "Bat Felsefe Gelene i: Ö reti ve Kavramlar Aç s ndan Yaklaß m" baßl n taß yan "I. Kitap", André Verges ve Denis Huisman n "Cours de Philosophie" (Edition Nathan, Paris 1990) adl kitab ndan, Türkiye deki lise felsefe program da göz önüne al narak seçilmiß bölümlerin Prof. Dr. Ahmet Arslan taraf ndan yap lan çevirisinden olußmaktad r. "Osmanl ve Türk Felsefe Gelene i: Dönemsel Yaklaß m" baßl n taß yan "II. Kitap" ise, bir Avrupa ülkesi için düßünülen lise felsefe programlar nda yer almayan ama Türkiye de e itim gören bir gencin kendi kültürünün önemli unsurlar n olußturan konulara ayr lm ßt r. Bu kitapta birincisinden farkl olarak dönemsel bir yaklaß m benimsenmiß ve bu çerçevede Türk ve slam kültüründe yer alan Bat tarz felsefeye yak n alanlara oldu u kadar, içinde felsefi boyutu da bar nd ran ya da en az ndan kendilerine felsefe ile bak lmas na ihtiyaç gösteren, Türkiye nin toplumsal tarihinde etkili olmuß düßünce ak mlar na da yer verilmißtir. Daha çok siyaset felsefesine ait konular olan bu son bölümler, felsefenin genç bir bireyin bir yurttaß olarak e itilmesine yapaca katk lar göz önüne alarak belirlenmißtir. "II. Kitap" n ilk bölümü olan "Yunan tarz nda felsefe veya saf felsefe gelene i" baßl kl bölümü Prof. Dr. Ahmet Arslan yazd. "Tanr bilimsel düßünce (Kelam) gelene i" bölümünü Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi (Kelam Anabilimdal ) ö retim üyesi Doç. Dr. lhami Güler in kaleminden okuyacaks n z. "Tasavvuf (mistik düßünce) gelene i" baßl kl bölümün yazar Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Kenan Gürsoy dur. "Siyasal bilgelik edebiyat gelene i" baßl kl bölümün yaz m n Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nin (Felsefe Bölümü) ö retim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Zerrin Kurto lu üstlendi. "Cumhuriyet Dönemi" öncesinin "Modernli e Geçiß Dönemi / Tanzimat ve meßrutiyetler" baßl kl son bölümünün yazar Prof. Dr. Ahmet Arslan d r. Uluda Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevizci, "Cumhuriyet Dönemi"nin ilk yaz s n, "Felsefenin kurumsallaßmas n n baßlang - c " baßl kl bölümü yazd. "Düßünce ak mlar " baßl alt nda "Ayd nlanmac l k", "Milliyetçilik", " slamc l k", "Liberalizm" ve "Solculuk"u de erlendirdik. Bu bölümlerin yazarlar, s ras yla, stanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Karß laßt rmal Edebiyat Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Murat Belge; Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ( Kamu Yönetimi Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Süleyman Seyfi Ö ün; Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (Kamu Yönetimi Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Ali Yaßar Sar bay; Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (Kamu Yönetimi Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdo an ve stanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Tarih Bölümü) ö retim üyesi Prof. Dr. Mete Tunçay oldular. II. Kitap n ve "Felsefe 2002"nin son bölümü "Sivil toplum hareketleri"nin de erlendirilmesine ayr ld. Bu bölümü de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü) ö retim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Nilgün Toker K l nç yazd. 4

5 Ç NDEK LER I. K TAP: BATI FELSEFE GELENEÚ : ÖÚRET VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAÞIM FELSEFEYE G R Þ B R NC BÖLÜM nsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat Büyü Teknik Din Bilim Sanat Bilim ve sanat aras nda mümkün yak nl klar Sanatla bilim aras ndaki karß tl k K NC BÖLÜM Felsefe nedir? Felsefe ve derin düßünme Teknik ve bilgelik Felsefi düßünme ve hayat B LG KURAMI (EP STEMOLOJ ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Do ruluk fikri, ak l-d ß, anlam Do runun do as, do ruluk ve gerçeklik Do ruluk apaç kl k m d r? Do ru, gerçe in kopyas m d r? Do ru fikir, baßar l fikir midir? Do ru, bir yarg lar sistemi içinde çelißki olmamas d r

6 çindekiler 2. Do runun varl, ßüphecilik (septisizm) lkça ßüphecili i ve descartesç ßüphe Yunanl ßüphecilerin kan tlar Ak lc l k ve hermenötik (yorum bilgisi): Do ruluk kategorisinden anlam kategorisine Ak lsal olan ve ak ll ca olan Ak lsal ve ak l-d ß Deneysel ak lsall kla ilgili yeni anlay ßlar: Popper a göre do rulanabilirlik ve "yanl ßlanabilirlik" Hermenötik (yorum bilgisi), anlam DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fikir ve yarg Kavram ve soyutlama Empirist bak ß aç s Biyolojik soyutlama kuram Ak lc soyutlama kuram Yarg Entelektüalist kuram radeci kuram Önerdi imiz çözüm B L M FELSEFES BEÞ NC BÖLÜM Bilimsel kavramlar n olußumu: Bilim ve teknik Bilimsel tutum insan için do al de ildir: O tarihin bir fethidir Comte un üç hal yasas Bilginin psikanalizi Alg dan bilime Bilimsel olay n inßa edilmesi Bilimsel bir kavram örne i: A rl k Bilim ile teknik aras ndaki ilißkiler lke farkl l Bilgi ile eylem aras ndaki mant ksal ilißkiler nsanbiçimci aç klama ve büyüsel eylem Fakat pozitif teknik, pozitif bilimden önce ortaya ç kar Bilim, tekni in ça r lar na cevap vermek için meydana gelir Teknikle bilim aras ndaki kesinti Ç kar gütmeyen bilim, teknikleri ilerletir Tekni in bilime yapt hizmetler

7 çindekiler VARLIK FELSEFES (ONTOLOJ ) ALTINCI BÖLÜM Uzay, zaman, tarih Uzay, zaman ve insani durum Uzay ve zamandaki olumsal durumum Zaman karß s ndaki güçsüzlü üm Uzay karß s nda gücüm Zaman n uzaylaßt r lmas Tümdengelimsel ak l ve somut süre Yeni bir paradoks: Zaman n üç an Bilincin hakim oldu u zaman Klasik bir problem: Zaman gerçek midir, yoksa zihinsel mi? Klasik realist kuramlar dealist kuramlar Sonuç Tarih YED NC BÖLÜM Varoluß Olmak fiilinin iki kullan m Öz ve varoluß Varolußun indirgenemezli i: Ontolojik kan t ve çürütülmesi Varl k bilmecesi Varl ktan varolußa Jean-Paul Sartre n varolußçulu u Varolußçuluk bir hümanizmdir nsan n aßk nl Varolan bir ßeyin do as yoktur AHLAK FELSEFES (ET K) SEK Z NC BÖLÜM Özgürlük Özgür irade bir gerçek mi yoksa efsane mi? Descartes ve dikkat özgürlü ü Maine de Biran a göre güç duygusu Nedensiz eylem Ahlak bilinci

8 çindekiler 2. Özgürlük zorunlulu un kabul edilmesi midir? Ça daß ak lc l a göre özgürlük Bir özgürlük felsefesi: Varolußçuluk nsani varoluß ve özgürlük nsan n aßk nl Kendinde, kendisi için, hiçlik: Özgürlük ve bilinç nsan ve tarih: Sartre ve marksizm Varolußçulu a karß ç k ß: Yap salc l k DOKUZUNCU BÖLÜM Ahlak ve mutluluk Ç kar ahlaklar Epikurosçu ahlak ngiliz faydac l Freud un bak ß aç s Ç kar ahlaklar n n eleßtirisi Duygu ahlaklar ONUNCU BÖLÜM Ödev Sosyolojik yorum Kant ahlak Kant n biçimcili i Kategorik buyru un sertli i Kant n mant kç l Metafizik ve ahlak aras ndaki ilißkiler S YASET FELSEFES ONB R NC BÖLÜM Hak ve ßiddet Ödev ve hak Do al hukuk ve pozitif hukuk Yasal ßiddet: Cezaland rma hakk ON K NC BÖLÜM Devlet Siyasal ö retiler Ulus

9 çindekiler SANAT FELSEFES (ESTET K) ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sanat Do a ve sanat Sanatsal yarat m Estetik seyir Güzel Platon dan Hegel e Kant esteti inin ana iddialar Güzel sanatlar D N FELSEFES ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tanr problemi Farkl tanr anlay ßlar ; tanr tan mazc l k Geleneksel tanr c l k (teizm) Panteizm Tanr tan mazc l k (ateizm) Bilinemezcilik (agnostisizm) "Ruh dini" Problemin dolayl olarak ortaya konulmas : Psikolojizmin etkileri Problemin do rudan ortaya konulmas : Tanr var m d r? Evrenin nedeni olarak tanr Evrendeki düzenin kayna olarak tanr Ontolojik kan t Ahlaksal kan tlar man problemi NSAN FELSEFES (FELSEF ANTROPOLOJ ) ONBEÞ NC BÖLÜM Felsefe ve antropoloji: nsan n gelece i problemi nsan n dinsel yorumu ve materyalist sald r Materyalizm eleßtirisi Problemin ça daß bir tarzda ortaya konulmas : nsan n sayg nl ve gelece i

10 çindekiler II. K TAP: OSMANLI VE TÜRK FELSEFE GELENEÚ : DÖNEMSEL YAKLAÞIM KLAS K DÖNEM ONALTINCI BÖLÜM Yunan tarz nda felsefe veya saf felsefe gelene i slam n klasik döneminde belli baßl felsefe etkinlikleri Felsefe kavram n n tarih içindeki de ißimi Felsefi yöntem ve ak l yürütme Yunan tarz nda felsefe gelene i Yunan tarz nda felsefe gelene inin temel iki tezi Felsefe-din, filozof-peygamber ilißkileri Yunan tarz nda felsefe gelene i ve slam olay Bat h ristiyan düßüncesinde iman-ak l problemi Müslüman filozoflar n klasik antik felsefi problemler karß s ndaki tutumlar Tanr problemi Varl k problemi Bilgi problemi Ahlak problemi Siyaset problemi ONYED NC BÖLÜM Tanr bilimsel düßünce (Kelam) gelene i slam teolojisinin do uß nedenleri lk teoloji ekolü Mu tezile Mu tezilenin ßahs nda teolojiye duyulan tepkiler Sünnili in teolojiyi benimsemesi ve ilk sünni ekoller Ahlaki iyi ve kötünün rasyonelli i-dinselli i Ezeli takdir sorunu (kader) Do al kötülükler ve Tanr n n mutlak iyi iradesi Tanr n n emirlerinde ve do ada nedensellik sorunu ONSEK Z NC BÖLÜM Tasavvuf (mistik düßünce) gelene i Tasavvuf ve felsefi bilgi Birlik prensibi ve ontolojik statüsü Tasavvuf düßüncesinde insan anlay ß

11 çindekiler ONDOKUZUNCU BÖLÜM Siyasal bilgelik edebiyat gelene i Siyasal teoloji Siyasal felsefe Siyasal bilgelik edebiyat Siyasal bilgelik edebiyat n n ana kayna : Kelile ve Dimne Siyasi bilgelik edebiyat n n slam dünyas ndaki örnekleri Siyasal bilgelik gelene inin siyasete ilißkin kavray ß Yönetici-toplum ilißkisi Yönetimin ilkesi: Adalet Halk n erdemi: taat Siyasal bilgelik edebiyat -siyasal teoloji ilißkisi MODERNL ÚE GEÇ Þ DÖNEM Y RM NC BÖLÜM Tanzimat ve meßrutiyetler Osmanl uygarl na toplu bak ß Osmanl modernleßmesinin özellikleri Osmanl modernleßmesinde felsefenin rolü Osmanl modernleßmesinin ana özelli i: Kurumsal ve kültürel ikicilik Osmanl modernleßmesinin en canl dönemi: kinci Meßrutiyet slam n modernleßtirilmesi veya modernist islamc l k Modernist islamc l n ana tezleri slam uygarl na karß bat uygarl Bat c l n en güçlü kolu: Pozitivizm Prens Sabahattin ve liberalizm Abdullah Cevdet ve köktenci bat c l k Modernli e geçiß döneminde sosyalizm ve marksizm Türk milliyetçili inin do ußu CUMHUR YET DÖNEM Y RM B R NC BÖLÜM Felsefenin kurumsallaßmas n n baßlang çlar Dergiler Cemiyetler Üniversiteler

12 çindekiler Y RM K NC BÖLÜM Düßünce ak mlar Ayd nlanmac l k Tan m ve tarihsel belirlenimleri Ayd nlanman n özellikleri ve s n rlar Ayd nlanma ve Osmanl Ayd nlanma ve Türkiye Cumhuriyeti Milliyetçilik Genel olarak milliyetçilik Osmanl ve milliyetçilik Modern Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçili i slamc l k slamc l k ak m n ortaya ç karan sebepler slamc l k ak m n n ilk temsilcileri slamc l k ak m n n politik boyutu Liberalizm Tan m ve tarihi Türkiye de liberalizm Solculuk Tan m ve tarihsel belirlenimleri Bat da solun olußmas ve gelißimi Osmanl toplumunda solculuk Cumhuriyet döneminde solculuk Halkç l ktan sosyal demokratl a Y RM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sivil toplum hareketleri Tan m ve kapsam Sivil toplum ve cumhuriyet projesi Çok partili dönemde sivil toplum hareketleri Özerk kurulußlar ve sorunlar sonras sivil toplum hareketleri

13 I BATI FELSEFE GELENEÚ ÖÚRET ve KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAÞIM

14 14

15 FELSEFEYE G R Þ

16 16

17 B R NC BÖLÜM nsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat Uzay ve zamanda yer alan uygarl klar n çeßitlili ine ra men bütün halklar n tekniklere, inançlara, büyüsel ve dinsel törenlere, estetik etkinliklere sahip olmuß bulunmalar dikkate de erdir. çerikleri bak m ndan de ißik olmalar na karß l k insan dehas n n her yerde var olan bu ifadeleri, dinsel, teknik, sanatsal (ve teknik ile bilimde bilimsel kayg n n tohum halinde bulunmas ölçüsünde bilimsel) biçim alt nda, kültürün, kayna n evrensel insan do as nda buldu unu göstermektedir. Kültürlerin bilançosunu ç karmak ve onlar çözümlemek ißini antropolojiye b rakarak filozof, insan kültürü üzerine derinlemesine düßünen bir adam olarak ortaya ç kmaktad r. Bütün kültürlerde ortak olan biçimler 1. Büyü Klasik tan mlarda insan genellikle ak ll bir hayvan olarak kabul edilir. Bununla birlikte onun etkinli inin en uzak görüntüleri kesinlikle ç lg nca eylemler gibi görünmektedir: Bütün ilkel toplumlarda büyücülük uygulamalar yayg n bir ßekilde kendilerini göstermektedir. Asl nda bu uygulamalar, bir say klama biçimi alt nda, bütün di er etkinliklerin, yani kültür, din, teknik, bilim ve sanat n büyük ölçüde kendisinden ç kt insan akl n n ilk görüntüsüdür. Öznel sembolizm ve büyü Düßmanlar n uzaktan öldürmek amac yla küçük heykelciklere i ne bat ran, ya mur ya d rmak için tarlalara birkaç damla su serpen, aßk iksirleri haz rlayan büyücü, büyünün tipik ve iyi bilinen örneklerini sunmaktad r. Hopi kabilesinden bir k z lderili, Hat ralar nda anne-babas n n kendisi do madan önce katlanmak zorunda kald klar büyü uygulamalar n anlatmaktad r. Büyücü, annesinin ikiz do uraca n haber vermißtir. Annesi ise tek bir çocuk istedi inden, büyücü onlar birleßtirmeye çal ß r: "Kap n n önünden bir avuç m - s r unu ald ve onu havaya serpti. Beyaz yünden iplik yapt, siyah yünden iplik yapt ve onlar birbirlerine sar p annemin sol bile ine dolad (.) Annem art k törenlerde gösterilen y lan resimlerine bakmamaktayd. Onun rahminde su y lan olup do umum an nda d ßar ç kmak için baß m indirmek yerine kald rmam tehlikesi vard. Annem hiçbir hayvana zarar vermemeye dikkat etmekteydi. Çünkü aksi takdirde sakat do abilirdim. E er canl bir varl n aya n kopar rsa elsiz veya sakat do abilirdim(.) Babam anneme yemesi için gelincik eti vermekteydi. Bundan amaç çevik olmam ve bu küçük hayvan n yuvas ndan ustaca ç kt gibi benim de annemin karn ndan kolayca d ßar ya süzülmemdi". Bu örnekler aç kça bize büyü denen say klaman n ne oldu unu göstermektedir. Büyücü psikolojik araçlarla do a üzerine etkide bulunur. O, okuyup üfleme ile rüzgarlar ve ya murlar y ld rmaya çal ß r. Ona göre dünya sözlerle kand r labilir, evcilleßtirilebilir ve yönlendirilebilir güçlerden meydana gelir. Dünya, ruhlarla doludur ve büyü "animizmin 17

KOMÜNAR. May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50. Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi. Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r

KOMÜNAR. May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50. Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi. Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r KOMÜNAR 2005 Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi NDEK LER... DÜ ÜNCE DÜNYASININ EVR MSEL GEL...3 THRACILI

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

"Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonras, olmayan zaman ve mekân m!" Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3

Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonras, olmayan zaman ve mekân m! Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3 NDEK LER... Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3 Tarih Olarak Toplum Evrenin Kendi Fark na Varma Hamlesidir...11 nsan Dü üncesi En Geni Kullan m Kapasitesine Toplumsall kça Ula r...23 Yap lanan ve Yap land

Detaylı

I. Ortado u daki çat ßmalar n kökenleri

I. Ortado u daki çat ßmalar n kökenleri I. Ortado u daki çat ßmalar n kökenleri A N A H T A R S Ö Z C Ü K S YON ST Kudüs kentine hakim bir tepenin ad olan Sion sözcü ünden türetilmißtir. 1. Filistin de bir Yahudi devleti kurulmas n sa lamak

Detaylı

Hakikatin Özgürlük Aç...3. Özgürlükle Bulu acakt r...15. PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27. Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz...

Hakikatin Özgürlük Aç...3. Özgürlükle Bulu acakt r...15. PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27. Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz... NDEK LER... Hakikatin Özgürlük Aç...3 2009 Y n Kazan mlar 2010 da Özgürlükle Bulu acakt r...15 PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27 Ahlak z Toplumsall zd r...33 Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz...48

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

Ortakl k Kültürü. Prof. Dr. Nurullah GENÇ. YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE

Ortakl k Kültürü. Prof. Dr. Nurullah GENÇ. YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE Ortakl k Kültürü Prof. Dr. Nurullah GENÇ YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE Yönetim Kitapl : 6 ISBN 978-975-7215-70-7 2007, Her hakk mahfuzdur. dan izin almak veya kaynak gösterilmek suretiyle

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN 978-975- 343-620-5

Detaylı

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E S YAS PART LER YASASI TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN nönü Üniversite SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli i nin KAMU YÖNET M ANAB L M DALI çin Öngördü ü YÜKSEK L SANS TEZ Olarak Haz

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Yüksek Lisans Tezi EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMO Yayın No: EK/2012/515 ISBN: 978-605-01-0395-3 E-KİTAP 1954 TMMOB

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI Þubelerimizden HABERLER Adana ADANA BÜYÜKÞEH R BELED YES NE YAPILAN Z YARET olan baz ißlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere ayk r olarak kamu kurumlar nca yap lmas konular konußulmußtur. Bu konuda Odam

Detaylı

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu.

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu. SUNUÞ Sevkuthan Nevsuhan Örgütlenme ile ilgili ilk dosyam za geçen say m zda yer verdik. Geçen say m zda, örgütlenme önündeki engelleri, sendikalar m z n s cak deneyimlerini içeren yaz lar yla yorumlad

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı