E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam"

Transkript

1 E T M - KÜLTÜR limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir. l genelinde toplam 540 (35 i özel) ilkö retim okulu ve 142 (16 s özel) lise ve dengi okul mevcuttur. C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam Okuma Yazma Bilmeyen Okuma Yazma Bilen Toplam Bir Okul Bitirmeyen lkokul lkö retim Ortaokul Ortaokul Dengi Meslek Okulu Lise Lise Dengi Meslek Okulu Yüksekö retim Mezuniyeti Bilinmeyen Okuma Yazma Durumu Bilinmeyen Kaynak: TÜ K 2000 Y l Nüfus Say m 2000 y l Genel nüfus say m sonuçlar na göre, ilimizde 6 ve üzeri yafl grubunda, okuma yazma bilenler i erkek(%53), i kad n (%47) olmak üzere kiflidir.Okuryazar nüfus oran Mersin de %89,16 iken Akdeniz Bölgesi nde %88,16; Türkiye de ise %87,30 dur.mersin, bu oranla Türkiye genelinde il olarak 22.s rada yer almaktad r. Okuryazar kad n nüfusun toplam kad n nüfusa oran il baz nda %83,88;Akdeniz Bölgesi nde %81,96; Türkiye de ise %80,62 dir.mersin, Türkiye s ralamas nda bu oranla 19.s radad r. Üniversite bitirenlerin okul bitirenlere oran, Mersin de %8,21; Akdeniz Bölgesi nde %8,28; Türkiye de ise %8,42 iken Mersin bu alanda Türkiye s ralamas nda 11.ildir. l baz nda okuma yazma bilmeyenler toplam kifli olup, il nüfusunun %10 unu oluflturmaktad r kifli ise okuma yazma bilmekle beraber bir ö renim kurumundan mezun olmam flt r. 28

2 Ö RET M YILI LKÖ RET M OKULU Ö RENC DURUMU* lçe Ad Okul Say s fiehir Köy Toplam Akdeniz Toroslar Yeniflehir Mezitli Anamur Ayd nc k Bozyaz Çaml yayla Erdemli Gülnar Mut TOPLAM *: Resmi ve Özel Okullar kapsamaktad r. fiehir Köy Toplam Ö retmen Say s Ö RET M YILI L SE Ö RET M Ö RENC DURUMU lçe Ad Genel Lise Meslek Liseleri Özel Lise Akdeniz Toroslar Yeniflehir Mezitli Anamur Ayd nc k Bozyaz Çaml yayla Erdemli Gülnar Mut TOPLAM ö retim y l nda genel lise ö renci say s bir önceki ö retim y l na göre %2 oran nda artarken, meslek liseleri ö renci say s %22 oran nda artarken; özel lise ö renci say s %20 oran nda azalm flt r. Toplam lise ö rencisi say s ise bir önceki ö retim y l na göre %8 oran nda artm flt r. 29

3 Ö RET M YILI ÖZEL OKUL DURUMU lçe Okul Ad Toroslar Özel Bahçeflehir lkö retim Okulu 269 Toroslar Özel Metin U ur Sar kaya Özel E itim Okulu 96 Toroslar Özel Berraksu Özel E itim Okulu 8 Yeniflehir Özel çel lkö retim Okulu 248 Yeniflehir Özel Toros lkö retim Okulu 545 Yeniflehir Özel Y ld r m Han lkö retim Okulu 530 Yeniflehir Özel Akdeniz Palmiye lkö retim Okulu 370 Yeniflehir Özel Güney Geliflim lkö retim Okulu 349 Yeniflehir Özel zem Özel E itim Okulu 49 Yeniflehir Özel Derin Alg Özel E itim Okulu 9 Yeniflehir Özel Lodos Özel E itim Okulu 6 Yeniflehir Özel Umuda Gülümse Özel E itim Okulu 11 Mezitli Özel Gün fl Özel E itim Okulu 135 Mezitli Özel Tek Ufuk Özel E itim Okulu 67 Mezitli Özel Tez Özel E itim Okulu 13 Anamur Özel Anamur lkö retim Okulu 113 Anamur Özel Tekalan lkö retim Okulu 217 Bozyaz Özel Y ld r mhan Aysal Aytaç lkö retim Okulu 114 Erdemli Özel Erdemli Y ld r mhan lkö retim Okulu 206 Erdemli Özel ODTÜ Gelifltirme Vakf Mersin lkö retim Okulu 196 Erdemli Özel TED Mersin lkö retim Okulu 403 Erdemli Özel Erdemli Gün fl Özel E itim Okulu 7 Mut Özel Mutlu lkö retim Okulu 155 Özel lkö retim Okulu 142 Özel Tafleli lkö retim Okulu 83 Özel Yükselen Göksu Özel E itim Okulu 10 Özel Bahar lkö retim Okulu 405 Özel Toros lkö retim Okulu 101 Özel Sev lkö retim Okulu 485 Özel Ça lkö retim Okulu 353 Özel Çukurova lkem lkö retim Okulu 94 Özel Makbule Ölçen Özel E itim Okulu 66 Özel Duymed Özel E itim Okulu 66 Özel Aksuna Özel E itim Okulu 16 Toroslar Özel Bahçeflehir Lisesi 138 Yeniflehir Özel çel Lisesi 225 Yeniflehir Özel Toros Lisesi 7 Yeniflehir Özel Toros Anadolu Lisesi 121 Yeniflehir Özel Toros Fen Lisesi 81 Yeniflehir Özel Y ld r m Beyaz t Lisesi 210 Yeniflehir Özel Y ld r m Han Lisesi 219 Yeniflehir Özel Akdeniz Palmiye Lisesi 160 Yeniflehir Özel Y ld r m Han Fen Lisesi 73 Erdemli TED Mersin Özel Lisesi

4 lçe Okul Ad Özel Lisesi 102 Özel Toros Anadolu Lisesi 47 Özel Amerikan Koleji 257 Özel Ça Lisesi 194 Özel Çukurova lkem Lisesi 15 Özel Ça Fen Lisesi 73 TOPLAM ö retim y l nda, Milli E itim Bakanl ndan kurum açma ve ö retime bafllama izni alarak faaliyet gösteren 49 özel okulda, toplam ö renci ö renim görürken, ö retim y l nda faaliyet gösteren özel okul say s 50, söz konusu okullarda ö renim gören ö renci say s ise dir Ö RET M YILI MESLEK OKULLARININ LÇELERE GÖRE DA ILIMI Okul Türü Akdeniz Toroslar Yeniflehir Mezitli Anamur Ayd nc k Erdemli Gülnar Mut Toplam Endüstri Meslek Lisesi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Çok Programl Lise (Erkek Tek. Ba l ) Mesleki ve Teknik E itim Merkezi K z Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Çok Programl Lise (Tic.Turz. Ba l ) mam Hatip Lisesi flitme Engelliler Çok Programl Lisesi Sa l k Meslek Lisesi TOPLAM Ö retim y l ç rakl k ve kalfal k e t m görenler n durumu E itim Veren lçeler Ç rak Ö renci Kalfa Ö renci Ö retmen Say s Akdeniz Anamur Erdemli Mut TOPLAM

5 ö retim y l nda Ç rakl k E itim Merkezlerinde ç rak, kalfa ö renci e itim görmektedir. Söz konusu dönemde ç rakl k e itimi alan ö renci say s, bir önceki ö retim y l na göre %9, kalfal k e itimi alan ö renci say s %10 oran nda azalm flt r Ö retim OKULLARA GÖRE Ö RETMEN VE Ö RENC durumu Okul Say s Ö retmen Say s Meslek Okullar Genel Lise Özel Lise lkö retim Okullar (Resmi) lkö retim Okullar (Özel) TOPLAM E T M SEV YES NE GÖRE OKUL, flube, Ö RETMEN VE DERSL K BAfl NA DÜflEN Ö RENC SAY S Ortaö retim E itim Seviyesi lkö retim Türkiye Mersin Genel Türkiye Mersin Mesleki ve Türkiye Teknik Mersin TOPLAM Okul 2008/2009 Ö retim Y l 2009/2010 Ö retim Y l fiube Ö retmen Derslik Okul fiube Ö retmen Derslik Türkiye Mersin limizde 2009/2010 ö retim döneminde ilkö retim e itim seviyesinde okul bafl na düflen ö renci say s nda 2007/2008 y l na göre art fl, flube ve ö retmen bafl na düflen ö renci say s nda azal fl oldu u, derslik bafl na düflen ö renci say s nda ise bir de iflim olmad gözlenmektedir. Söz konusu dönemde ortaö retimde ise okul ve derslik bafl na düflen ö renci say s nda 2007/2008 ö retim y l na göre art fl oldu u, flube bafl na düflen ö renci say s nda azal fl oldu u, ö retmen bafl na düflen ö renci say s nda ise bir de iflim olmad görülmektedir. Mersin de yüksek ö renim alan nda biri resmi (Mersin Üniversitesi), biri özel (Ça Üniversitesi) olmak üzere iki üniversite ve Orta Do u Teknik Üniversitesi ne ba l Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Selçuk Üniversitesi -Taflucu Meslek Yüksekokulu bulunmaktad r. 32

6 Ö RET M YILI MERS N ÜN VERS TES Ö RET M ELEMANI VE Ö RENC SAYISI Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Ad Ö retim Eleman Say s Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi ktisadi ve dari Bil. Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi T p Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eczac l k Fakültesi E itim Fakültesi Mimarl k Fakültesi Teknik E itim Fakültesi letiflim Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sa l k Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Devlet Konservatuar Beden E itimi Ve Spor Yüksekokulu Sa l k Yüksekokulu Tak Teknolojisi ve Tasar m Yüksekokulu Turizm flletmecili i Ve Otelcilik Yüksekokulu Yabanc Diller Yüksekokulu* Anamur Meslek Yüksekokulu Ayd nc k Meslek Yüksekokulu Erdemli Meslek Yüksekokulu Gülnar Meslek Yüksekokulu Mersin Meslek Yüksekokulu Mut Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamal Teknoloji ve flletmecilik Yüksekokulu Uygulamal Teknoloji ve flletmecilik Yüksekokulu 1 - Erdemli Uygulamal Teknoloji ve flletmecilik Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deniz Ticaret Meslek Yüksekokulu 7 74 Rektörlük 51 - TOPLAM *: Yabanc Diller Yüksekokulu nda e itim gören ö renciler, ste e Ba l veya Zorunlu Yabanc Dil Haz rl k program na kay tl ya da üniversitenin çeflitli yüksekokul ve fakültelerinde ortak zorunlu yabanc dil dersi alan ö renciler oldu undan, bu bölümün ö renci say lar verilmemifltir. Kaynak: Mersin Üniversitesi Rektörlü ü 33

7 Ö retim YILI MERS N ÜN VERS TES AKADEM K PERSONEL DERUMU Unvan Say s Profesör 114 Doçent 137 Yard mc Doçent 247 Ö retim Görevlisi 199 Okutman 132 Araflt rma Görevlisi 516 Uzman 48 TOPLAM Kaynak: Mersin Üniversitesi Rektörlü ü 1992 y l nda kurulan ve üç kampuse yerlefltirilen Mersin Üniversitesi nde toplam 11 fakülte, 3 enstitü, 20 yüksekokul bulunmaktad r ö retim y l nda ö rencinin ö renim gördü ü Mersin Üniversitesi nde 114 ü Profesör, 137 si Doçent, 247 si de Yard mc Doçent olmak üzere toplam ö retim eleman görev yapmaktad r. Mersin Üniversitesi akademik personel say s bir önceki ö retim y l na göre %8, ö renci say s ise %10 oran nda artm flt r Ö RET M YILI ODTÜ DEN Z B L MLER ENST TÜSÜ AKADEM K PERSONEL VE Ö RENC DURUMU Ana Bilim Dal Prof. Kimyasal Oflinografi Fiziksel Oflinografi Deniz Biyolojisi ve Bal kç l k TOPLAM Toplam Araflt rma Görevlisi 2 Ö retim Üyesi Say s Kaynak: Orta Do u Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Doç. Yrd. Doç. Toplam Master Doktora Toplam Erdemli de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü nde; Fiziksel ve Kimyasal Oflinografi, Deniz Jeolojisi ve Jeofizi i, Deniz Biyolojisi ve Bal kç l k Bölümleri mevcut olup, 10 ö retim üyesi bulunmakta ve 18 ö renci ö renim görmektedir Ö RET M YILI SELÇUK ÜN VERS TES S L FKE-TAfiUCU MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEM K PERSONEL DURUMU Unvan Say s Profesör 1 Yard mc Doçent 4 Ö retim Görevlisi 13 Okutman 4 Uzman 2 TOPLAM 24 Kaynak: Selçuk Üniversitesi -Taflucu Meslek Yüksekokulu 34

8 Ö RET M YILI SELÇUK ÜN VERS TES S L FKE-TAfiUCU MESLEK YÜKSEKOKULU Ö RENC DURUMU Bölümler Normal E itim kinci Ö retim ktisadi ve dari Programlar Bölümü Teknik Programlar Bölümü TOPLAM Kaynak: Selçuk Üniversitesi -Taflucu Meslek Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi -Taflucu Meslek Yüksekokulu nda, 24 ö retim üyesi bulunmakta ve u ktisadi ve dari Programlar Bölümü nde, 506 s Teknik Programlar Bölümü nde olmak üzere toplam ö renci ö renim görmektedir ö retim y l nda toplam ö renci say s nda bir önceki ö retim y l na göre %12 oran nda azal fl söz konusu olmufltur Ö RET M YILI ÇA ÜN VERS TES Ö RENC DURUMU Fakülte ve Yüksekokul Ad Personel Say s ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi 346 Hukuk Fakültesi 435 Meslek Yüksek Okulu 582 Sosyal Bilimler Enstitüsü 64 TOPLAM Kaynak: Ça Üniversitesi Rektörlü ü Ö RET M YILI ÇA ÜN VERS TES AKADEM K PERSONEL DURUMU Unvan Personel Say s Profesör Dr. 16 Doçent Dr. 4 Yard mc Doçent Dr. 24 Ö retim Görevlisi 18 Araflt rma Görevlisi 14 Okutman 49 TOPLAM 125 Kaynak: Ça Üniversitesi Rektörlü ü 1997 de Mersin ve Adana aras nda Yenice de kurulan ve Mersin e 35 km. uzakl kta olan Ça Üniversitesi nde, üç fakülte, bir yüksekokul ve bir enstitü bulunmaktad r ö retim y l nda ö rencinin e itimini sürdürdü ü Ça Üniversitesi nde 16 s Profesör, 4 ü Doçent, 24 ü Yard mc Doçent olmak üzere toplam 125 akademik personel görev yapmaktad r. Ça Üniversitesi ö renci say s, ö retim y l nda bir önceki ö retim y l na göre %19 artarken, akademik personel say s ise %8 oran nda azalm flt r. 35

9 L M Z N KÜLTÜREL DE ERLER Kültürel De erin Ad Yumuktepe Viranflehir (Soli-Pompeiopolis) St. Paul An t Gözlükule Kleopatra Kap s Eshab- Kehf Ma aras St. Paul Kuyusu Namrun Kalesi Akkale Kanl divane K zkalesi Kalesi Frederik Barbaros An t Jüpiter Tap na Narl kuyu Mozaik Müzesi Cennet Cehennem Ma aras Hagia Theklia Uzuncaburç Adamkayalar Meydanc k Kalesi Mut Kalesi Alahan Manast r Aynal göl Ma aras Kelenderis Çalt Ma aras Mamure Kalesi Anemurium Antik Kenti Köflebükü Ma aras Yeri Mersin Mersin Çaml yayla Erdemli Erdemli Erdemli Erdemli Gülnar Mut Mut Ayd nc k Ayd nc k Bozyaz Anamur Anamur Anamur Kaynak: l Kültür ve Turizm Müdürlü ü 36

10 MERS N L HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANELER NDE BULUNAN K TAP VE KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN OKUYUCU SAYISI* Halk Kütüphanesi Çocuk Kütüphanesi Kitap Say s Akdeniz Toroslar Mezitli Anamur Bozyaz Ayd nc k Gülnar Mut Erdemli Çaml yayla TOPLAM *: l Halk Kütüphanesine ba l olarak 1 adet Gezici Kütüphane bulunmaktad r. Kaynak: l Kültür ve Turizm Müdürlü ü Okuyucu Say s 37

YILI DARE FAAL YET RAPORU

YILI DARE FAAL YET RAPORU YILI DARE FAAL YET RAPORU Bilim gerçe i bilmektir. Yeni yüksekö retim stratejisi ile üniversiteler için yeni roller tanımlanmıfltır. Üniversiteler e itim-ö retim ve bilimsel arafltırma faaliyetlerinin

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

TUR ZM. 2009 YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER. Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak

TUR ZM. 2009 YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER. Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak 2009 1886 TUR ZM Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili Student Profile of Information Management Departments S. Serap Kurbano lu* Öz Bu makalede, Türkiye deki bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin ö renci

Detaylı

ISBN 978-605-89453-3-3 HAZIRLA ANLAR. statistik ub Müdü V. statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM

ISBN 978-605-89453-3-3 HAZIRLA ANLAR. statistik ub Müdü V. statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM 2009 2010 Greater Eskisehir Municipality) ISBN 9786058945333 HAZIRLA ANLAR Bilgi l m Dai si Ba kan Hüs yin OKC statistik ub Müdü V. A zu ÇEL K statistikçi Nihal ÇALI KAN u al ILDIRIM i Eski ehir sanayisi,

Detaylı

Kocaeli Ticaret Odası

Kocaeli Ticaret Odası Kocaeli Ticaret Odası Yayın No: 2013 / 6 Karabaş Mah. Ömer Türkçakal Cad. No:2 İzmit/Kocaeli Tel :0 262 322 30 10 (pbx) Fax: 0 262 321 69 18 koto @ koto.org.tr Hazırlayan : Ömer DİLER - Ekonomik Araştırma

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET 17 KULE EYLÜL 2006 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 8 9 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci Kulüpleri Mezunlar Derne i KU Store hizmetinizde Takvim Etkinlikler

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l 22-30 A ustos tarihlerinde Foça/

Detaylı

SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN.

SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. AL B L MLER ENST TÜSÜ FEN B L MLER ENST SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ fi DÜNYASI, YETK N VE YARATICI B REYLER N EL NDE YÜKSEL YOR. stanbul

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

(Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

(Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜN VERS TES Ö RET M ÜYEL NE YÜKSELT LME VE ATANMA KR TERLER (Ankara Devlet Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELT LME VE ATANMA BA VURUSU Ç N: Doçent unvan

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı