fikencen N TIBB OLARAK BELGELEND R LMES NDE MUAYENE VE TANISAL NCELEME SONUÇLARININ KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fikencen N TIBB OLARAK BELGELEND R LMES NDE MUAYENE VE TANISAL NCELEME SONUÇLARININ KULLANILMASI"

Transkript

1 fikence ATLASI fikencen N TIBB OLARAK BELGELEND R LMES NDE MUAYENE VE TANISAL NCELEME SONUÇLARININ KULLANILMASI

2

3 fikence ATLASI fikencen N TIBB OLARAK BELGELEND R LMES NDE MUAYENE VE TANISAL NCELEME SONUÇLARININ KULLANILMASI Dr. Önder Özkal pç Adli T p Uzman Türkiye nsan Haklar Vakf (T HV) Dr. Ümit fiahin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Halk Sa l Uzman Türkiye nsan Haklar Vakf (T HV) Dr. Tükcan Baykal Pratisyen Hekim, Klinik Psikolog Türkiye nsan Haklar Vakf (T HV) Prof. Dr. fiebnem Korur Fincanc stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Adli T p Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Türkiye nsan Haklar Vakf (T HV) Prof. Dr. Fikri Öztop Ege Üniversitesi Patoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Veli Lök Ege Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi Anabilim Dal Emekli Ö retim Üyesi Türkiye nsan Haklar Vakf (T HV) Ç Z MLER Dr. Korkut Canpolat Pratisyen Hekim Dr. Halis Dokgöz Adli T p Uzman TÜRK YE NSAN HAKLARI VAKFI, 2007

4 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar, 52 stanbul, Aral k 2007 Editörler: Dr. Önder Özkal pç, Dr. Ümit fiahin Yazarlar: Dr. Önder Özkal pç, Dr. Ümit fiahin, Dr. Türkcan Baykal, Dr. fiebnem Korur Fincanc, Dr. Okan Akhan, Dr. Fikri Öztop, Dr. Veli Lök Çizerler: Dr. Korkut Canpolat, Dr. Halis Dokgöz, Kaya Ömer Oykut Katk da Bulunanlar: Dr. Metin Bakkalc, Dr. Semih Aytaçlar, Dr. Deniz Sevinç, Dr. fiükran rençin, Dr. Servet Çolak, Dr. Mazhar Çelikoyar, Dr. Levent Kutlu,, Dr. Mehmet Emin Yüksel, Dr. Mehmet Antmen, Dr. Sema lhan, Aytül Uçar, Hürriyet fiener, Engin Bodur, fiaban Dayanan, Evren Özer, Handan Taze, Seher Demir Bask ya Haz rl k Agora Kitapl Kapak Resmi Korkut Canpolat n bir heykelinden detay Kapak Mithat Ç nar Bask -Cilt dil Matbaac l k (0212) ISBN Bu eserde yer verilen olgular n önemli bir bölümü, bulgular ve tan sal inceleme örnekleri y llar aras nda Türkiye nsan Haklar Vakf Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri ne ve.ü. stanbul T p Fakültesi Adli T p Anabilim Dal Adli T p Poliklini i ne baflvuran iflkence ma durlar na aittir. Ayr ca iki uzmana ait baz kiflisel vakalara da yer verilmifltir. Atlasta yer alan foto raf, çizim, görüntüleme ve di er t bbi görsel malzemenin tüm haklar Türkiye nsan Haklar Vakf na aittir. Sadece t bbi e itim amaçl olarak ve T HV den önceden izin almak ve kaynak belirtmek kayd yla kullan lablir. Bu belge Avrupa Birli i nin maddi katk lar yla haz rlanm flt r. Bu belgenin içeri i yaln zca Türkiye nsan Haklar Vakf n n sorumlulu undad r ve hiçbir flekilde Avrupa Birli i nin duruflunu yans tt addedilemez.

5 Ç NDEK LER SUNUfi vii ÖNSÖZ ix BÖLÜM I G R fi BÖLÜM II fikence YÖNTEMLER Kaba dayak Falaka Ask Di er Pozisyonel flkenceler Elektrik fioku Bo ma Tecavüz ve Cinsel flkence So u a Maruz B rakma Yakma ve Sigara Söndürme flkencesi Hayvanlar n flkence Amaçl Kullan m Afl r Güç Kullan m BÖLÜM III-A fikencen N F Z KSEL BULGULARI MUAYENE Kaba dayak Falaka Ask Di er Pozisyonel flkenceler Elektrik fioku Bo ma Tecavüz ve Cinsel flkence So u a Maruz B rakma Yakma ve Sigara Söndürme flkencesi Hayvanlar n flkence Amaçl Kullan m Afl r Güç Kullan m

6 BÖLÜM III-B - fikencen N F Z KSEL BULGULARI TANISAL NCELEMELER Radyoloji Sintigrafi Histopatoloji Elektromiyografi BÖLÜM IV AYIRICI TANI Yalanc flkence Cilt Hastal klar Siyah Derililerin Muayenesi Kendi Eylemiyle Zarar Verme BÖLÜM V OLGU ÖRNEKLER flkence Öyküleri Cezaevi Operasyonlar ndan Olgular Çocuklarda flkence KAYNAKÇA

7 SUNUfi Türkiye nsan Haklar Vakf (T HV), kuruldu u 1990 y l ndan bu yana, gerek iflkence ma durlar na yönelik rehabilitasyon merkezleri yoluyla, gerekse dokümantasyon merkezi raporlar yla, insan haklar ve iflkencenin önlenmesi yolunda aral ks z olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. T HV, yine kuruluflundan bu yana iki profesyonel organizasyon olan Türk Tabipleri Birli i (TTB) ve Adli T p Uzmanlar Derne i (ATUD) ile birlikte t p ve insan haklar ihlalleriyle ilgili baflar l bilimsel çal flmalar ve e itim projeleri yürütmüfltür ve halen de bu ortak çal flmalar devam etmektedir. flkence iddialar n n belgelendirilmesi konusunda bu üç örgütün birlikte baflard en önemli çal flma Birleflmifl Milletler flkence ve Di er Zalimane, nsanl k D fl, Afla - lay c Muamele veya Cezalar n Etkili Biçimde Soruflturulmas ve Belgelendirilmesi çin El K lavuzu, yani stanbul Protokolü dür. T HV, TTB ve ATUD, birçok uluslararas örgütün ortak çabas n n ürünü olan bu çal flman n Türkiye deki öncüleridir. Ayr ca stanbul Protokolü nün iflkence soruflturmalar nda temel k lavuz olarak günlük rutin uygulamalara yerleflmesi için yine bu üç örgütün iflbirli i ile ülke çap nda pek çok baflar l e itim çal flmas yürütülmüfltür. Elinizdeki atlas da bu güzel iflbirli inin ürünlerinden biridir. Uzun y llard r iflkencenin t bbi olarak belgelendirilmesi konusunda detayl bir atlas haz rlanmas gündemde bulunmaktayd. K vançla söylemeliyiz ki bu boyutta ve kapsamda bir t bbi iflkence atlas dünyada ilktir. Bu çal flman n uluslararas iflbirli i ile gerekli de ifliklik ve eklemeler yap ld ktan sonra tüm dünyada konuyla ilgili çal - flan çevrelerin ulaflabilece i biçimde en k sa sürede tekrar bas laca n belirtmeliyim. Elinizde bulunan atlasta yay nlanan foto raf ve di er belgelerin büyük ço unlu u T HV arflivlerinden al nm fl olmakla birlikte, az say da belge de çeflitli kifli ve kurulufllardan temin edilmifltir. Atlas n haz rlanmas s ras nda T HV in 18 y ll k tarihi boyunca tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine baflvuran den fazla iflkence ma duruna ait 6000 i aflk n foto raf ve röntgen filmi taranm flt r. Bu atlas n iflkence soruflturmalar nda yer almas muhtemel adli t p uzmanlar na, çeflitli sa l k ünitelerinde adli hekimlik görevi üstlenen sa l k çal flanlar na, resmi iflkence soruflturmalar nda görev alan hukukçulara, iflkence davalar n takip eden avukatlara ve tüm insan haklar savunucular na faydal olmas n temenni ediyorum. flkencesiz, bar fl dolu bir Türkiye özlemiyle... Yavuz Önen T HV Yonetim Kurulu Baflkan vii

8

9 ÖNSÖZ Bu atlas n profesyonel okurlar n n çok iyi bildi i gibi iflkence muayenesi bir bütündür. Detayl bir iflkence öyküsü almadan, dikkatli ve sistemik bir fiziksel muayene yapmadan, dört dörtlük bir psikolojik de erlendirme için zaman ay rmadan iflkence muayenesi tamamlanamaz. Bu üç majör bileflenden herhangi birindeki eksiklik, iflkence iddias n n t bbi soruflturmas nda ciddi yetersizliklere yol açabilir. Bu nedenle elinizdeki atlasta örneklerine yer verdi imiz cilt bulgular ve tan sal inceleme sonuçlar her zaman bir bütünün parçalar olarak de erlendirilmek zorundad r. Detayl bir öykü ve psikolojik de erlendirmenin eksik oldu u durumlarda fiziksel bulgular yetersiz kalabilir. Bunun örneklerini atlas n de iflik bölümlerinde göreceksiniz. Bu atlasta, iflkencenin dökümantasyonu ve kan tlanmas ile iflkence ma durlar n n tedavi ve rehabilitasyonu çal flmalar n sürdürdü ümüz y llar içinde bir araya getirdi imiz görüntüleri sizlerle paylafl yoruz. Bunlar n, sadece bizim görebildiklerimiz içinde baflar l bir flekilde foto raflay p koruyabildiklerimiz oldu u unutulmamal - d r. Buzda n n büyük k sm hala suyun alt ndad r. flkence yapanlar genellikle iz b rakmamay hedeflerler. Hatta iz b rakmadan en fazla ac ve hasar verebilmek iflkenceciler için bir ustal k belirtisidir. Bu nedenle baflvurular n z n ço unda gözle görülür izler bulamayabilirsiniz. Radyolojik veya sintigrafik olarak pozitif bulgular elde edemeyebilirsiniz. Bu atlasta örneklerini gördü ünüz baz apaç k iflkence olgular yla karfl laflan hekimler kadar flansl olamayabilirsiniz. stanbul Protokolü nde de belirtildi i gibi, gözle görülür fiziksel bir izin bulunamamas, iflkence yap lmad anlam na gelmez. Tan sal incelemelerden elde edilen bulgular n ya da psikolojik kan tlar n olmamas da yine iflkence yap lmad anlam na gelmiyor. Unutulmamal - d r ki, travma sonras stres bozuklu u gibi tamamen psikolojik olan ya da kronik a r sendromu gibi fiziksel muayene ya da tan sal incelemeler sonucunda belgelenmesi son derece güç olan, ama iflkence ma durlar nda çok s k rastlanan baz sorunlar da, iflkencenin soruflturulmas ve rehabilitasyonuyla u raflan hekimlerin s kl kla karfl laflt - durumlar aras ndad r. *** Bir Birleflmifl Milletler belgesi olan stanbul Protokolü ne göre, devletler gözalt prosedürleri ile ilgili uluslararas sözleflmelere ve normlara uymak zorundad rlar. Bir kiflinin gözalt na al nmas ile ilgili uluslararas standartlara ayk r l k varsa, iflkencenin yap ld n ispatlama yükümlü ü iflkence gördü ünü iddia eden flahsa ait de- ildir. lgili devlet, uluslararas gözalt standartlar na uymam flt r ve iflkencenin yap lmad n ispatlamakla yükümlüdür. srail, bu aç dan ilginç bir örnek oluflturuyor. fiubat 2008 itibariyle srail de yasal olarak incommunicado tutukluluk süresi 90 gündür. srail güvenlik güçleri, bir flüpheliyi yasalara uygun bir flekilde, ailesi ve avukatlar da dahil olmak üzere hiç kimseye göstermeden 90 gün süreyle gözalt nda tutabilir. Halbuki kaba dayak s ras nda oluflabilecek baz hasarlar, örne in kulak zar perforasyonlar n n 1-2 mm den daha küçük olanlar 7-14 gün içinde iyileflir. flte tam da bu yüzden, stanbul Protokolü gözalt na alma usul ve uygulamas uluslararas standartlara uymayan devletleri iflkencenin olmad n kan tlamakla yükümlü k lm flt r. *** Atlasta bafll ca iflkence yöntemlerinin tan m ve çizimlerini, belli bafll iflkence yöntemleriyle uyuflan cilt bulgular n, radyolojik ve histopatolojik tetkik sonuçlar n, ay r c tan da önem tafl yan baz durumlar ve baz özel olgulara ait örnekleri bulacaks n z. Olgu örnekleri aras nda çocuklara iflkence uygulanmas ve cezaevi operasyonlar nda yaflanan yaralanmalara özel bölüm ayr lm flt r. Bu olgular da Türkiye nsan Haklar Vakf n n arflivinden al nm flt r. Bu atlas, sadece iflkence iddialar n n araflt r lmas ve soruflturulmas için de il, adli t p temel e itimi s ras nda da yararlan labilecek çeflitlilikte ve miktarda travma lezyonu foto raf içermektedir. flkencenin belgelendirilmesinde önemli olan, görünmeyen izlerin tespiti ve görünen izlerin gerçekçi yorumudur. Saptanan her bulgu ile ilgili ayr düflünmek ve bulgular n bütününün anlat lan iflkence iddialar ile uyumlu olup olmad konusunda yorum yapmak gerekir. Örne in bu atlasta yer verdi imiz çok say da ba ve kelepçe izi aras ndan birinin, dikkatli bak ld nda kiflinin kelepçe ile ellerinden as l olarak tutuldu u ifadesiyix

10 le uyumlu oldu u görülebilir. Bu tür detaylar, bazen bir davan n seyrini de ifltirebilir. Bu atlas yay nlamaktaki amac m z, iflkencenin t bbi bulgular konusunda fazla deneyimi olmayan hekimlerin en az ndan görsel bir temele ve iflkence iddialar n sorgulamalar n sa layabilecek belli bir nosyona sahip olmalar n sa lamak, adli t p uzmanl k e itimi alm fl hekimlerin ise mesleki olarak sahip olduklar sorgulama bilgi ve becerilerini, en az ndan iflkence konusuyla ilgili olarak zenginlefltirmektir. flkence izlerini dökümante etmenin en önemli basamaklar ndan biri de, saptanan lezyonlar n rutin olarak ve profesyonel kalitede foto raf n n çekilmesidir. Adli t p standartlar na uygun foto raflar adli soruflturmaya her zaman çok yard mc olmaktad r. Yine elinizdeki atlas n bir atlas olmaktan ç k p bir ders kitab na dönüflmemesi ve çok hacimli olmamas için konuyla ilgili yaz lar mümkün oldu u kadar k sa tutmaya, gerekli yerlerde stanbul Protokolü nden k sa al nt larla yetinmeye çal flt k. flkence izlerinin dökümantasyonuyla ilgili daha detayl bilgileri stanbul Protokolü ve T HV Tedavi ve Rehabiltasyon Merkezleri raporlar baflta olmak üzere pek çok yay nda bulabilirsiniz. *** Bu atlas meslektafllar m z ve hocalar m z Dr. Türkcan Baykal, Prof. Dr. fiebnem Korur Fincanc, Prof. Dr. Okan Akhan, Prof. Dr. Fikri Öztop ve Prof. Dr. Veli Lök ün de erli katk lar ve önerileri ile tamamlad k. Atlas n haz rlanmas s ras nda Aytül Uçar, Hürriyet fiener ve Evren Özer baflta olmak üzere, T HV temsilciliklerinde çal flan tüm arkadafllar m z n s n rs z deste ini gördük. Radyoloji uzman dostlar m z Dr. Semih Aytaçlar ve Dr. Deniz Sevinç baz radyolojik görüntülerin de erlendirilmesinde katk da bulundular. Prof. Dr. Fikri Öztop, konuyla ilgili patoloji preperatlar n bir araya getirdi ve elektik yan klar n n evrelendirilmesi üzerine en son bulufllar n dünyada ilk kez bu atlas arac l yla yay nlad. De erli KBB uzman Dr. Mazhar Çelikoyar, kiflisel arflivinden çok de erli bir görüntüyü bizlerle paylaflt. Dr. Korkut Canpolat ve Dr. Halis Dokgöz, özgün çizimleriyle atlas m z n kalitesini gerçekten çok artt rd - lar. Sevgili fiaban Dayanan n konu ile ilgili foto raflar da bu çal flmaya özel bir de er katt. Anmadan geçemeyiz ki, T HV Genel Sekreteri sevgili dostumuz Dr. Metin Bakkalc n n sürekli teflviki ve müspet telafl olmasa, herhalde bu çal flmay tamamlayamazd k. Her fleye ra men eksiklerimizin olabilece inin bilincindeyiz. Bu atlasa yönelik elefltirileriniz, ileride daha iyisini yapmak do rultusunda yazarlar teflvik edecektir. Bu atlas n iflkence iddialar n n belgelendirilmesi ile ilgili olarak çal flan adli t p uzmanlar na, cezaevi doktorlar na, adli muayeneleri yapmakla yükümlü hekimlere, hukukçulara ve tüm insan haklar savunucular na yararl olmas n umuyoruz. flkencenin yeryüzünden silindi i gelecek günlerde, bu atlas n tarihi bir belgeden ibaret kalmas n tüm kalbimizle diliyoruz. Dr. Önder Özkal pç Dr. Ümit fiahin Aral k, 2007 x

11 BÖLÜM I G R fi

12

13 Adalet iyilefltirir... flkencenin cezas z b rak lmas ve iflkencecilerin korunmas, bütün dünyada iflkencenin ortadan kald r lmas n n önündeki en önemli engeldir. Bu nedenle iflkence iddialar n n kan tlanmas, iflkencenin önlenmesi için kritik öneme sahiptir. flkence iddialar n soruflturan hukukçular, t bbi bulgular n iflkence öyküsüyle uyumunu inceleyen adli t p uzmanlar ve di er hekimler sadece adaletin yerine gelmesine de il, iflkencenin ortadan kald r lmas na da katk da bulunmufl olurlar. flkence gören kiflilerin tedavi ve rahabilitasyonu alan nda çal flan hekimler ve sa l kç lar, bir yandan iflkence dolay s yla fiziksel ve ruhsal sa l k sorunlar yaflayan ma durlara sa l k hizmeti verir ve yard mc olurlarken, bir yandan da iflkencenin varl n ve kifli üzerinde b rakt izlerin ortaya konmas n sa larlar. Bu nedenle sadece adli soruflturmalarda yer alan kurumlarda çal flan hekimler ve di er meslek mensuplar de il, iflkence ma durlar na hizmet veren ve dünyan n pek çok ülkesinde çal flmalar n sürdüren tedavi ve rehabilitasyon merkezleri de, t bbi hizmet vermenin yan s ra iflkencenin belgelenmesini sa layarak iflkencenin önlenmesi çal flmalar na da katk da bulunmufl olurlar. T p alan nda iflkence ma durlar yla ilgili çal flan uzmanl k alanlar n n s n r yoktur. Adli t p uzmanlar ve psikiyatrlar, a r tedavisiyle ve kas iskelet sistemi sorunlar yla u raflan ortopedistler, fizik tedavi uzmanlar, algologlar ve di er hekimler, dermatologlar, sahada adli hekimlik hizmeti veren pratisyen hekimler, cezaevlerinde çal flan doktorlar ve benzer alanlardaki sa l k çal flanlar günlük pratikleri içinde iflkence ma durlar yla karfl - laflabilirler. Bu nedenle birinci ad m iflkencenin varl konusunda bir fark ndal a sahip olmakt r. Dünyada ve Türkiye de flkence Son y llarda terörle mücadele ad alt nda srail ve ABD nin de içinde oldu u pek çok ülke taraf ndan iflkence uygulamalar n n yasal hale getirilmeye çal fl ld ve yayg nt r ld bilinmektedir. Savafl, iflgal ve çat flmalar, iflkenceyi eredike etti ini söyleyenler de dahil olmak üzere pek çok ülkenin iflkence uygulamalar na devam etmeleriyle paralel bir flekilde sürmektedir. Bunun bir örne i de Guantanamo ve Ebu Garip cezaevlerindeki uygulamalard r. Türkiye nsan Haklar Vakf n n Türkiye de 1980 askeri darbesini izleyen dönemde yapt çal flmalar, ülkemizde 1 milyonun üzerinde iflkence ma durunun oldu- unu göstermektedir. Kararl flekilde izlendi i aç klanan s f r tolerans politikalar na ra men Türkiye de de son y llarda iflkencede art fl oldu u insan haklar örgütlerinin 3

14 2006 ve 2007 raporlar nda ortaya konmaktad r. Bu nedenle sa l k alan nda çal flan herkes, hastalarda rastlad klar, eski ya da yeni travmayla iliflkisi olabilecek her türlü sa l k sorununun iflkenceyle ilgili olabilece ini hat r nda tutmal d r. Adli soruflturma basamaklar nda yer ald klar için iflkence gördü ü iddias nda bulunan hastalarla daha fazla karfl laflma durumunda olan hekimler kadar, kliniklerde çal flan hekimlerin de iflkencenin ciddi bir sorun olarak varl n sürdürdü ü konusunda bilinçli olmas, bir t bbi bulgunun iflkenceye ba l oldu unu saptaman n ilk ad m d r. flkence, sadece gözalt merkezlerinde yap lmaz. Dünyada iflkenceyle mücadelede kullan lan en önemli uluslararas hukuk metni olan Birleflmifl Milletler in 1984 tarihli flkenceye Karfl Sözleflme sinde (United Nations Convention Against Torture) iflkence flöyle tan mlanm flt r: Bir kifliden veya üçüncü bir flah stan bilgi almak, o kiflinin veya üçüncü bir flahs n itiraf etmesini sa lamak, o kifliyi veya üçüncü bir flahs iflledi i veya iflledi inden flüphelenilen herhangi bir eylemden dolay cezaland rmak, her tür ay r mc l ktan kaynaklanan herhangi bir nedenle söz konusu kifliyi veya üçüncü bir flahs korkutmak veya zorlamak amac yla, kamu görevlisi veya resmi görevli olarak hareket eden herhangi bir flahs n r zas, emri veya göz yummas yla, söz konusu kifliye ac vermek veya can n yakmak kast yla yap lan zihinsel ve/veya fiziksel herhangi bir hareket iflkencedir. Yasal müeyyidelerin do al veya arizî sonucu olarak çekilen ac, iflkence kapsam na dahil de ildir. Dünya Tabipler Birli i ise Ekim 1975 de Tokyo da yap lan 29 uncu Genel Kurulu nda iflkenceyi flöyle tan mlam flt r: flkence, yaln z bafl na ya da bir yetkilinin emri alt nda davranan bir ya da birden çok say da kiflinin, bilgi edinmek, itiraf almak ya da bir baflka nedenle, kas tl, sistemli ya da düflüncesiz biçimde, bir baflka kifliye zor kullanarak, ona fiziksel ya da ruhsal yönden ac çektirmesidir. Her ne kadar sorgu esnas nda ve cezaevlerinde yap - lan iflkence, geleneksel olarak da iflkence olarak bilinen ve hala s k rastlanan bir uygulama olsa da, Birleflmifl Milletler in tan m nda, nerede olursa olsun cezaland rma amaçl olarak resmi görevlilerin uygulad fliddet de iflkence kapsam na girmektedir. Burada sadece orant l l k ilkesi nedeniyle neyin iflkence, neyin kötü muamele olarak tan mlanaca tart fl labilir. Bu tart flma atlas n afl r güç kullan m n n tart fl ld IIIA-11. bölümünde ayr nt l olarak yap lm flt r. Sonuç olarak ister gözalt nda, ister bir sokak gösterisi s ras nda olsun, kiflinin bir flekilde özgürlü ünden mahrum b rak lmas sa lanarak (bu gözalt na almak veya cezaevinde tutmak olabilece i gibi, polis arac na bidirmek, kollar ndan tutarak veya kelepçeleyerek yakalamak, birkaç güvenlik görevlisinin bir kifliye müdahalesi, hatta kaç rma gibi yollarla olabilir) resmi bir görevli taraf ndan istemli biçimde uygulanan ve orant s z güç içeren, fiziksel ve/veya psikolojik unsur tafl yan her türlü fliddet kullan m, bu atlas n s n rlar içinde de erlendirilmifltir. Dolay s yla bu atlasta, adli soruflturma sürecinde kan tlanmas gereken ve t bbi bulgular da yukar da sözünü etti imiz flekilde hekimler taraf ndan yorumlanan iflkence sorunu, baflka bir yerde insan haklar mücadelesi yapanlar ve hukukçular için olabilece i gibi, genel olarak hekimler için t bbi bir alan olarak ele al nm flt r. Foto raflama flkencenin t bbi olarak belgelendirilmesinde foto raflama çok önemlidir. Yeni olmufl bir iflkence iddias yla gelen kiflide yap lmas gereken ilk ifllemlerden biri hemen mevcut lezyonlar n foto raf n n çekilmesidir. Foto raflama, adli t bbi muayenenin rutin bir parças olmak zorundad r. Bu, muayeneyi gerçeklefltiren hekimin kendini korumas aç s ndan da önemli olabilir. Hatta kiflinin vücudunda herhangi bir lezyon yoksa, adli soruflturma aç s ndan lezyon olmad n n belgelenmesi de önemlidir. Elbette hem t bbi muayene, hem de foto raf çekimi s ras nda, kiflinin foto raflaman n yararlar ve varsa muhtemel zararlar konusunda bilgilendirilip, onam n n al nmas esast r. Kifli foto raf n n çekilmesini reddederse, bu imzas al narak belgelenmelidir. E er bir hekim sürekli olarak iflkenceye maruz kalm fl ya da iflkenceye maruz kalma riski tafl yan kiflilerle karfl lafl yorsa, yani adli t p uzman ysa veya adli t p hizmeti yapan bir hekim ya da cezaevi hekimi ise, muayeneyi gerçeklefltirdi i birimde çekilen foto raflar n tamamen hekimin kontrolunun alt nda oldu u bir foto raf ünitesi oluflturmas ya da böyle bir foto raf ünitesi ile iflbirli- i içinde çal flmas önemlidir. Hekim, kendi kontrolünde bir foto raf birimi olsun ya da olmas n, kendini adli foto rafç l k konusunda gelifltirmekle yükümlüdür. Hekimin e itimli foto rafç lar n oldu u bir birimle birlikte çal flt durumlarda bile, kendisinin çekim yapmas n gerektirecek koflullar olabilir. 4

15 lk muayene an nda kaliteli bir foto raf makinesi yoksa, hekim o s rada elinde olan her türlü görüntü tespit cihaz ile (ki bu örne in kameras olan bir cep telefonu olabilir) lezyonlar o an için tespit etmeli, daha sonra da ayn lezyonlar n daha iyi bir foto raf makinas ile çekilmesi için giriflimde bulunmal d r. Çünkü en kötü foto raf bile, hiç çekilmemifl foto raftan iyidir. Muayene biriminin içinde ya da yak n nda fl k koflullar önceden test edilmifl ve eldeki makinalarla deneme foto raflar çekilmifl bir mekan n olmas, foto raf çekilirken renk skalas, cetvel ve tarih bildiren iflaretlerin kullan lmas, adli soruflturman n kalitesini art rmak için önemlidir. Yine dijital ya da geleneksel foto raf makinalar ile çekilmifl olan foto raflar n emanate al n p güvenli inin sa lanmas ve negatiflerin ya da bask lar n fl ktan, s caktan ya da baflka bir d fl etkiden bozulmas n önleyecek, ama dosya arand nda da hemen bulunacak bir dosyalama sistemine gidilmesi önemlidir. Dijital foto raflar n da orjinal hali bozulmadan saklanaca bir sistem oluflturulmal d r. Unutulmamal d r ki, iflkence iddialar ile ilgili mahkeme süreçleri uzun y llar sürmektedir. Bu yüzden çekilen foto raflar koruma ve saklama sistemi, uzun y llar sonra foto raflar n delil de erini kaybetmeyece i bir sistem olmak zorundad r. Dijital foto rafç l kta çekilen makinayla kaydedilen otantik kayd n ve makinan n verdi i otantik numaralar n hiç de ifltirilmeden, makinayla çekilen hiç bir karenin de silinmeden saklanmas, soruflturma makam na iletilecek foto raf kopyalar n n otantik kay ttan kopya edilerek üretilmesi, mümkünse bu tür foto raflar n kontrolu sadece çok az say da kiflide olan ve güvenlikli yerlerde saklanan hard disklerde saklanmas ve bu hard diskin d fl etkilerden uzak tutulmas önemlidir. Dijital foto raflar n, makinan n özellikleri uygunsa, ham (raw) formatta çekilmesi ve bu flekilde saklanmas da önerilebilir. Bu atlas n temelini, iflkence iddias yla baflvuran olgular n foto raflanabilmifl ve bu foto raflar n saklanabilmifl olmas oluflturmaktad r. Ayn fley iflkencenin kan tlanmas için, ya da iflkence ma durunun tedavi ve rahabilitasyonu amac yla yap lan görüntüleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlar için de geçerlidir. flkence Atlas n n Bölümleri flkence Atlas nda kullan lan olgu hikayelerinin, muayene ve tetkik sonuçlar n n ve görsel kay tlar n büyük ço unlu u Türkiye nsan Haklar Vakf Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri ne y llar aras nda baflvuran kiflilere aittir. Atlasta.Ü. stanbul T p Fakültesi Adli T p Anabilim Dal Adli T p Poliklini i nin arflivine ait ve kiflisel arflivlerden al nan birkaç olgu da kullan lm flt r. Kullan lan tüm t bbi kay tlarda kiflinin kimli i ve muayeneyi yapan hekim ve klini in ismi ile birkaç istisna d fl nda tarihler gizlenmifltir. Atlas n yaz lmas nda e itsel amaçlarla iki farkl yöntem kullan lm flt r: Birinci yöntem iflkencenin t bbi bulgular n n, ilgili oldu u iflkence yöntemine göre s n flanmas ve ayn iflkence yöntemiyle ilgili benzer bulgular n bir arada verilmesidir. Görüntüleme ve laboratuar tetkik yöntemlerinin bulgular ise kendi içinde s n flanm flt r. Bu yap l rken gerekli yerlerde foto raf ya da tetkik sonucunun ait oldu- u olgunun gördü ü iflkencenin ayr nt lar ve di er t bbi bulgular na iliflkin k sa bilgiler verilmifltir. kinci yöntem ise bir olguya ait farkl bulgular n, olgunun iflkence öyküsü ve gerekli t bbi bulgular yla birlikte, vaka sunumu tekni ine daha yak n bir flekilde bir araya getirildi i olgu öyküleri bölümünde kullan lm flt r. Bu bölümde daha çok özelli i olan olgulara yer verilmifltir, ancak bir olgunun hem foto raf, hem de tetkik sonuçlar n n bir arada kullan lmas her zaman mümkün olmam flt r. Atlas n ikinci bölümünde iflkence yöntemleri derlenmifltir. Yöntemlere iliflkin olarak stanbul Protokolü ve T HV raporlar baz al narak verilen bilgilerin yan s ra, özgün çizimlere de yer verilmifltir. flkencenin nas l yap ld n n, uygulanan fliddetin biyomekanik ve fiziksel sonucunun anlafl lmas, bulgular n yorumlanmas için kritik öneme sahiptir. Atlas n üçüncü bölümü iki alt bölüme ayr lm flt r. Birinci alt bölümde (IIIA) foto raflara yer verilmifltir. Bu foto raflar bir iflkence ma duru muayene edildi inde karfl lafl labilecek, ço u tipik olan cilt bulgular n yans tmaktad r. kinci alt bölümde ise (IIIB), radyolojik (röntgen, bilgisayarl tomografi ve MR), sintigrafik, histopatolojik ve elektrofizyolojik bulgular (EMG) dört alt bölümde bir araya getirilmifltir. Atlas n dördüncü bölümü ay r c tan ya ayr lm flt r. flkence iddialar soruflturulurken karfl lafl labilen ve her zaman ak lda tutulmas gereken yalanc iflkence iddialar, cilt hastal klar, siyah derili ma durlar n muayenesine dair özellikler ve kendi eylemiyle bedenine zarar veren kiflilerle ilgili baz önemli noktalar bu bölümde derlenmifltir. Son bölümde ise baz özel olgu örnekleri bir araya getirilmifltir. Bu olgular iflkence öyküleri, cezaevi operasyonlar ndan olgular ve çocuklarda iflkence alt bafll klar nda s n fland r lm flt r. 5

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı