Uluslararas Eskiflehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararas Eskiflehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri www.yunusemre.gov.tr www.yunusemrefest.com"

Transkript

1 Eskiflehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası ESK fieh R YUNUS EMRE nsanl k tarihinin ilk ça lar ndan bu güne binlerce kültürü ba r nda yaflatan, büyük mutasavv f velî Yûnus Emre nin flehri Eskiflehir de Eskiflehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftas çerçevesinde bu y l ilki düzenlenen Tasavvuf Müzikleri Festivali, 2-7 May s 2011 tarihleri aras nda, Eskiflehir Osman Gazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi salonlar nda gerçekleflecek, halka aç k Festival konserleri, ücretsiz olarak izlenebilecek. XIII. yüzy lda Anadolu da yaflayan Hac Bektafl- Velî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Yûnus Emre, Türk tasavvuf düflünce ve anlay fl n n Anadolu co rafyas nda ayr renkler bulmas n sa lam fllard r. Festival, dünya tasavvuf müziklerini tan tmay, tasavvufî hayat n farkl co rafyalardaki yerel kültürlerle karfl l kl etkileflimleri sayesinde ulaflt benzersiz çeflitlili i vurgulamay ve müzi in etkili gücü sayesinde Müslüman halklar ve medeniyetler aras ndaki diyalogu en üst seviyede sa lamay amaçlamaktad r. Festivalin ilk y l program haz rlan rken bir müzikal form ve uygulama olarak zikir gelene inin temel özellikleri sergilenmek istenmifl ve tasavvufî anlay flta kad nlar n önemine vurgu yap lmaya çal fl lm flt r. Tasavvuf Müzikleri Festivali nin dünyan n önemli festivalleri aras na girmesi için yo un çaba gösterilmektedir. Tasavvuf Müzikleri Festivali Düzenleme Kurulu Mehmet K l çlar (Vali, Kültür, Sanat ve Turizm Vakf Baflkan ) Nurullah Naci Kalkanc (Vali Yard mc s ) Soner fienel (Mahmudiye Kaymakam, Kültür, Sanat ve Turizm Vakf Müdürü) Ali Osman Gül ( l Kültür ve Turizm Müdürü) Dr. Timuçin Çeviko lu (Kültür Bakanl Sanatç s, Festival Sanat Yönetmeni) Tasavvuf Müzikleri Festivali Haz rl k Komitesi Festivalin Sanat Yönetmeni Dr. Timuçin Çeviko lu nun yard mc l klar n Feridun Gündefl ve Burak Kaynarca üstlenmifllerdir. Teknik uygulamalar ise Muammer Ero lu, smet Filizfidano lu ve Halil brahim Günefl yürütmektedir.

2 2 May s 2011 Pazartesi Gnawa Âyini Maâlem Hamid el Kasri FAS Eski zamanlarda baflta Moritanya olmak üzere Kuzey Afrika n n tümünde yerleflik bir etnik grubun ad olan Gnawa, bugün yerel halk n ba l oldu u tasavvufî ak mlar adland rmak için kullan lmaktad r. Arap-Bedevî geleneklerinin özgün bir bileflimi olmakla beraber Afrika etkisini de yo un bir flekilde hissettiren bu ak mlar, bugün baflta Fas ve Cezayir olmak üzere Kuzey Afrika n n tümünde yayg n bir flekilde yaflamaktad r. Gnawa müzik ve dans n n slâm öncesi dönemin animist geleneklerinden esinlendi i söylenebilir. Müzik ve dans, bu inan fllara mensup Afrika toplumlar nda hastal klar iyilefltirmek ve bir vecd hâli yaratarak ruhlarla irtibata geçmek için yap lan törenlerle benzerlik içindedir. Derdeba ad da verilen Gnawa Âyinleri, insan rûhunu hemen sar veren, h zl ve heyecanl ritimleri ve bu ritimlere uygun akrobatik danslar içerir. Gnawa Âyinleri, maâlem ünvân tafl yan ustalar taraf ndan idare edilir. Maâlemler, dînî müzikleri yerel dillerde hajhuj, guimbri ya da tidinit ad verilen telli bir saz eflli inde sesleriyle icrâ ederler. Âyine kat lan di erleri ise davullar ve krakeb ad verilen zillerle, maâleme efllik ederek söylediklerini tekrarlarlar. Köklü bir Gnawa ailesinin mensûbu olarak Fas n kuzeyindeki Ksar El-Kebir de do an Maâlem Hamid El Kasri, bu müzi in günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biridir. Dünyan n birçok ülkesinde Gnawa müzi ini sergileyen sanatç, ayn zamanda guimbri saz n n önde gelen icrâc lar ndand r. Hamid El Kasri ve 8 seçkin icrâc n n yer ald topluluk, renkli giysileri, h zl ritimleri ve heyecanl akrobatik danslar ile tüm dünyada ilgiyle izlenen ve be eni toplayan derdeba sûfî gelene ini sahneye tafl yor.

3 ESK fiEH R YUNUS EMRE 3 May s 2011 Sal Deba Deba Mayotte, Afrika aç klar nda Mozambik ile Madagaskar aras nda küçük bir adad r. K ta Afrikas üzerinden gelen sûfî ak mlar n etkisiyle slâmlaflm fl olan Mayotte nin dînî ve günlük hayat nda, sûfî gelenekleri oldukça önemli bir yer tutar. MAYOTTE Bu geleneklerin en önemlilerinden biri olan deba, sadece kad nlar n ifltirak etti i dînî bir toplant ve bu toplant da yap lan Afrika müzik ve danslar ndan esinlenmifl bir tür zikirdir. Baflta Ramazan ay olmak üzere di er baz önemli günlerde, içeri i günün anlam na uygun olarak de ifliklik gösteren bu zikir, ayn zamanda inan fl ve gelene in kuflaklar aras nda iletimini sa layan, kad nlar n bir araya geldi i önemli bir sosyal yap d r. Eskiflehir Yunus Emre Deba, Afrika halklar na özgü melodi, ritim ve danslar eflli inde okunan Kur ân- Kerîm e dayal Arapça metinler ve çeflitli menkîbelerden oluflur. Parlak renkli yerel k yafetler içindeki han mlar n yer de ifltirmeden, nârin hareketlerle ritme efllik ettikleri danslar, zerâfet ve uyumun mükemmel bir bileflimi olarak göze çarpar. Sadece bendir ve zillerin kullan ld, insan rûhunu saran müzikleri ile deba, kendine özgü, orijinal ve ilgi çekici bir kültürel de erdir. Mayotte adas ndan gelen 13 han mdan oluflan ve ayn ad tafl yan topluluk, köklü deba gelene ini sahneye tafl yor.

4 ESK fiEH R YUNUS EMRE 4 May s 2011 Çarflamba Qawwali Mehr Ali & Sher Ali Qawwal PAK STAN X. yüzy lda Çifltî (Chishti) derviflleri aras nda ortaya ç kan ve günümüze kadar de iflim göstererek gelen Kavvalî (Qawwali), dînî mesajlar müzik yard m ile nakletmeyi ve bir çeflit rûhî coflkunluk, yani vecd hâli meydana getirerek dinleyenleri Yüce Yarat c ya yaklaflt rmay amaçlar. Büyük mutasavv f velîlerin fliirleri ile Hint müzik gelene inin bir bileflimi olan bu müzi in tüm dünyada tan nmas n sa layan ünlü sanatç merhûm Nusrat Fateh Ali Khan (Nusret Fatih Ali Han) d r. Festivale kat lan kavvalî toplulu unun bafl nda bulunan Mehr Ali (Mer Ali) ve Sher Ali (fier Ali) kardefllerin müzikal flecereleri Nusrat Fateh Ali Khan a dayan r. 10 kifliden oluflan Mehr Ali & Sher Ali Qawwal Toplulu u, harmonyumlar ve tabla eflli inde insan sesleriyle icrâ edilen bu bafl döndürücü müzi i geleneksel tarzda icrâ eden ender topluluklardand r. Eskiflehir Yunus Emre

5 5 May s 2011 Perflembe Sûfî Müzik ve Danslar Sanggar Seni Seulaweuet ENDONEZYA Dünyan n en genifl Müslüman nüfusunu bar nd ran Endonezya, inanç bak m ndan büyük çeflitlilik ve zenginli e sahiptir. Sûfî ak mlar n etkisiyle yay lan slâm, Sumatra (Sumatera) ve özellikle Açe (Aceh) de yo unlukla yaflanmaktad r. Bölgede yaflayan sûfîlerin törenlerinde yayg n olarak icrâ edilen Tari Rapa i Geleng, Tari Saman, Tari Seudati gibi danslar, müzikçi ve dansç lar n her birinin ayr ayr icrâ ettikleri parçalar n bir bütünü oluflturmas gibi özellikleriyle bölgedeki slâm d fl di er geleneklerle benzerlikler gösterir. Ayr ca gittikçe h zlanan ritimleri ve topluca tekrarlanan sözlü bölümleri, di er zikirlerle ortak noktalar olarak göze çarpar. Rapa i Geleng, bölgede rapa i ad verilen bendirlerle yap l r. Tari Saman Bin eller dans nda ise tek s ra hâlinde dizilen dervifller, ilâhîleri ellerini bedenlerine vurmak suretiyle oluflturduklar ritimler eflli inde okurlar. Bu esnada ellerin havada çizdi i kavisler, âhenkli ve etkileyici görüntüler oluflturur. Festivale Endonezya dan kat lacak olan Said Rahmat yönetimindeki 18 kifliden oluflan Sanggar Seni Seulaweuet, dünyan n henüz tan maya bafllad bu orijinal kültürü sahneye tafl yor.

6 6 May s 2011 Cuma ran Klâsik Tasavvuf Müzi i Mohammad Reza Lotfi & Shayda Ensemble RAN ran Klâsik Müzi i nin esas, belki de en iyi mistik fliir gelene inde bulunabilir. Tarih boyunca bölge sakinleri felsefî ve sanatsal anlay fllar n fliir ve müzik arac l ile ifâde etmifllerdir. ran Klâsik Müzi i nin makâm sistemi dastgâh ve ezgi hazînesi redif, fliirdeki ölçüler temel al narak, fliire efllik etmek ve fliirdeki uhrevî dünyaya fl k tutmak için gelifltirilmifltir. Haftan n yedi gününü hat rlatan yedi dastgâh n her biri, bu müzi in insanlar n günlük hayatlar yla olan yak nl n gösterir. Adlar ise tarihî süreklili in bir iflâretidir (fiûr, Mâhûr, Humâyûn, Navâ, Segâh, Çahârgâh ve Râst-Pençgâh). Sonuç olarak bu sistem, anlat lan hikâyelerde kullan lan sanatsal dilin, kelime da arc n ve dilbilgisini teflkîl eder. Ayn zamanda bu hikâyeler ço u kez ranî esteti in temelini oluflturur. E er gazel naz m flekli, ran fliir gelene inin en parlak mücevheri ise, redife dayal ezgiler de gazelin esrâr n en iyi flekilde ortaya ç karan müzik çeflididir. Klâsik müzikteki anlat m tarzlar, kendi dünyas n tan mlamak için ço u kez mecâzî anlat mlar ve gizemli sözlere baflvuran flairin mesaj n en iyi flekilde iletmek üzere gelifltirilmifltir. Melodik cümlelerin eflit olmayan uzunluklar ve usûlleri, fliirde kullan lan vezin esas al narak tasarlanm flt r. crâ esnâs nda, müzik önce bir hiçlikte bafllay p yavafl yavafl fl a ve ayd nl a do ru yönelir. Müzi i ve efllik etti i fliirleri dinlerken bir gizem dünyas gözler önüne serilir. Kuzeydo u ran n Gorgan flehrinde do an Mohammad Reza Lotfi (Muhammed R za Lütfi), erken yafllarda müzi e bafllam fl, Abdollah Davami (Abdullah Devâmî), Said Hormozi (Said Hurmûzî), Ali Akbar Shahnazi (Ali Ekber fiehnâzî) ve Nour Ali Boroumand (Nûr Ali Burûmend) gibi ran n birçok ünlü müzisyeninden dersler alarak redif, tar ve setar ö renmifltir. Lotfi, ran Klâsik Müzi i nin hemen tüm sazlar n en üst düzeyde icrâ etmekte, bilhassa tar ve setar n en büyük icrâc lar ndan biri olarak gösterilmektedir. Gelene e ba l l ve bu konudaki titizli i ile tan nan Lotfi, mezuniyetinden sonra bir süre Tahran Konservatuar nda bölüm baflkanl yapm fl ve gelene in devam n sa lamak amac yla birçok ö renci yetifltirmifltir. 80 li y llarda ran dan ayr larak talya ve ABD de çal flmalar n sürdüren Lotfi, daha sonra yeniden ran a dönmüfltür. Lotfi, Mohammad Reza Shajarian (Muhammed R za fieceryan), Shahram Nazeri (fiehram Nazerî), Hossein Alizadeh (Hüseyin Alizâde) ve merhûm Parviz Meshkatian (Perviz Meflkâtiyan) ile baraber ran Klâsik Müzi i nin son dönemdeki en büyük üstâdlar ndan biri olarak kabûl edilir. Mohammad Reza Lotfi, Festival e 9 seçkin han m sanatç dan oluflan kendi kurdu u Shayda Ensemble ile kat lacak.

7 7 May s 2011 Cumartesi Yûnus Emre lâhîleri ve Semâ Âyini Konya Türk Tasavvuf Müzi i Toplulu u Yusuf Kayya TÜRK YE Dr. Timuçin Çeviko lu Festival Sanat Yönetmeni Türk Tasavvuf Müzi i, repertuarlardaki eser say s bak m ndan baflta Yûnus Emre olmak üzere Niyâzî-i M srî, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi büyük mutasavv f velîlerin manzûm sözleriyle bestelenmifl eserlerden oluflur. Bu eserlerin beste formu olarak en yayg n olanlar çeflitli amaçlarla bestelenen lâhî ler, en hacimli olanlar ise semâya efllik amac yla bestelenen Mevlevî Âyinleri dir. Semâ, sözcük olarak iflitmek anlam ndad r. Mevlevîler aras nda ise, mûsikî na melerini dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmek anlam na gelir. Sembolik olarak kâinât n oluflumunu, insan n âlemde diriliflini, Yüce Yarat c ya olan aflk ile harekete geçiflini ve kullu unun idrâkine vararak, nsan- Kâmil yani Olgunlaflm fl nsan olmaya yöneliflini anlat r. Semâ ayakta, sessizce ve dönerek yap lan bir zikirdir. Semâzenler her dönüflte içlerinden sessizce Allah diyerek zikrederler. Kültür ve Turizm Bakanl n n 1990 y l nda kurdu u Konya Türk Tasavvuf Müzi i Toplulu u, bu müzi in tek resmî toplulu udur. Topluluk, Konya da düzenlenen Hz. Mevlânâ y Anma Haftas ndaki programlar d fl nda, Mevlânâ Kültür Merkezi nde gerçeklefltirdi i periyodik konserlerde Tasavvuf Müzi i örnekleri sunmakta ve Semâ Âyini icrâ etmektedir. Ayr ca yurtiçi ve d fl nda yapt say s z programlarla Türk Tasavvuf Müzi i gelene ini tan tmaktad r. Toplulu un yönetmeni Yusuf Kayya Kütahya da do mufl, erken yafllardan itibaren gelene in günümüzdeki son temsilcilerinden neyzen Ahmed Yakubo lu dan ney meflk etmifltir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyat Bölümü nden mezun olduktan sonra TRT ye girmifl, Ankara Radyosu nda neyzen ve Müzik Dairesi nde uzman olarak görev yapm flt r y l nda Kültür ve Turizm Bakanl Konya Türk Tasavvuf Müzi i Toplulu u na neyzen olarak nakleden Kayya, 2004 y l ndan beri topluluk genel yönetmenli i görevini yürütmektedir. Türkiye nin en önemli müzik icrâ kurumlar ndan biri olan Konya Türk Tasavvuf Müzi i Toplulu u iki bölümden oluflacak program n n birinci bölümünde Yûnus Emre Hz. nin sözleriyle bestelenmifl eserlerden örnekler sunacak, ikinci bölümde ise Semâ Âyini icrâ edecektir.

KONYA ULUSLARARASI M ST K MÜZ K FEST VAL

KONYA ULUSLARARASI M ST K MÜZ K FEST VAL KONYA ULUSLARARASI 8. 22-30 Eylül 2011 M ST K MÜZ K FEST VAL Mistikli in da a tafla sindi i kadîm flehir Konya da, 22-30 Eylül tarihlerinde dünya mistik müzikleri yank lan yor. Rüzgârlar nda ney sesi iflitilen,

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL Intangible Cultural Heritage as a Resource for History Studies Ayd n Sefa AKAY* ÖZET nsanl n ortak kültürel miras n n korunmas amac

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

Türk - Afrika Sosyokültürel liflkileri Muhammed Bakari Çev. Hasan Öztürk Tarihi arka plan Türkiye ve Afrika aras ndaki sosyal ve kültürel iliflkilerin kökleri 1923 y l nda Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflundan

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette...

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette... DUYURU YELKEN OKULU Belediyesi Yelken Okulu kay tlar devam ediyor... Ayr nt l bilgi için: Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Belediyesi Gençlik Merkezi letiflim Merkezi Say : 6 - Ocak 2010 Baflbakan

Detaylı

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S. Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik

TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S. Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S nisan - may s 2009 say : 12 Seçim fiark lar Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik Sinan Akç l ve Düm Tek Tek fieref Tafll ova Yasemin

Detaylı

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor 218 ODTÜLÜLER BÜLTEN MAYIS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06)

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz r ve yeminlidir.

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı