EGE ÜNİVERSİTES İ EDEBİYAT FAKÜLTES İ DEKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE ÜNİVERSİTES İ EDEBİYAT FAKÜLTES İ DEKANLIĞINA"

Transkript

1 "Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt ı'nı n Arazi Edinimi ve Tazminat Süresine Halkın Katılım ı" Başlıkl ı SED Raporu'nun Ege Üni. Görevlendirmesiyle Değerlendirilmesi Raporu (Rapor) (27 Ocak 2003) E.Ü. Rektörlüğü'ne. EGE ÜNİVERSİTES İ EDEBİYAT FAKÜLTES İ DEKANLIĞINA İZMİR Konu: say ı ve tarihile Mühendislik Fakültesi Dekanlığı na, oradan da tarihle Edebiyat Fakültesi Dekanlığına gönderilerek; tarafı ma değerlendirilmesi için verilen "Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt ı'nı n Arazi Edinimi ve Tazminat Süresine Halkın Katılım ı" başlıkl ı SED Raporunun Değerlendirilmesi hakkında. Ad ı geçen Rapor, tarih ve 0001 say ı ile BTC HPBH Şirketi tarafı ndan Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne ulaştırılm ış ve yukarıdaki say ı ve tarihleri izleyerek Edebiyat Fakültesi'ne gönderilmiştir. "Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt ı'nı n Arazi Edinimi ve Tazminat Süresine Halkın Katılım ı" başlıkl ı Yeniden Yerleş im Eylem Planı (YYEP) için geri bildirim raporu ektedir. Gereğini saygıları mla arzederim. H.Neşe Özgen, Doç. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Böl. Toplumsal Yap ı ve Değişme ABD. Bşk. Bornova/ İzmir

2

3 "BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI'NIN ARAZ İ EDİNİMİ VE TAZMİNAT SÜRESİNE HALKIN KATILIMI" BAŞLIKLI YENİ DEN YERLEŞİ M EYLEM PLANI (YYEP) İÇİN GER İ BİLDİRİM RAPORU : Bilindiği üzere, kamusal alt-yap ı yatırımlar ı da dahil olmak üzere, sosyal alanı etkileyebilecek olan her tür büyük çapl ı konsonsiyum, yatırım ve iş letmelerin planlama ve kurulma aşamalarında; ÇED Raporlarının yan ı sı ra Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporlar ı da dikkate alınmaya başlamış tır. SED Raporlar ı, bu değişmelerden etkilenme olasıl ığı bulunan tüm grup ve tarafların, zararların ı en aza indirilmesini ve projelerin 'insan' ve 'sosyal yaşam alanlar ı ' ile birlikte değerlendirilmesini hedefleyen bir yeni girişimdir. SED Raporlar ı; özellikle uluslarası finans gerektiren büyük çapta yatırımlarda; uluslaras ı kuruluşların (BM gibi) sözleş me kurallar ı gereğince, finans kayna ğı olan kuruluşların da yükümlülüğü olduğ undan; bu kuruluşlardan ülkeye ve yatırıma dair tüm finans akışın ı ve finansa iliş kin karar süreçlerini de etkilemekte ve hatta belirlemektedir Bu nedenle SED Raporlar ı, aynı zamanda Türkiye'nin taraf olduğu ve imza koyduğu tüm uluslaraas ı sözleş melerin de; Proje başlangıcında ve süresince yerine getirildiğinin göstergeleri olmaktadı r. Bu amaçla; Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru hattının tarafları ndan ve etkilenenlerinden birisi olarak, Türkiye tarafını n; bu Proje için SED Raporunu talep etmesi ve hazırlatmas ı son derece önemli bir olumlu geliş medir. Desteklenmesi ve SED sonuçlarının dikkatle izlenerek, projelerin gözden geçirilmesi gereklidir. SED Raporlarının; projelere ve sonuçlarından BM kavramlar ı ile 'etkilenenlere'; Dünya Bankas ı kavramlar ı ile 'payda ş'lara yönelik değerlendirme ve yorumlar ı ile birlikte, tüm taraf olanların geri bildirimine sunulmas ı da; yine ikinci bir olumlu gelişmedir. Bu çabanın da dikkatle değ erlendirilmesi, geri bildirimlerin dikkate alınmas ı; ve Projenin ve inşanın her aşamasının şeffaflaş mas ı bir zorunluluktur ve desteklenmeliir. Projenin yukarıda anılan iki olumlu özelliğ i ile birlikte, Fakültemiz ve Bölümümüz; BTC HPBH Şirketi'nin BTC Projesinin Türkiye-SED Raporunun; aşağı daki hususlarda dikkatinin çekilmesinin yerinde ve gerekli olacağın ı öngörmektedirler 1 : 1) NEDEN KATILIMCILIK NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 2) KATILIMCILIĞIN ÖNGERE Ğİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİ R KALKINMA ANA AKIM ŞEMASI KATILIMCILIK NEDİR? BM ÖLÇÜTLERİ A-RAPORUN KAPSADIĞI SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLENDİ RME DÜZEYLER İ VE FORMATLARI AÇISINDAN Rapor, Projenin Türkiye sınırlar ı içindeki kapsama alanın ı 1070 km olarak proje tahmini ömrünü 40 yıl, etkilediği hane halkın ı da yaklaşı k ve etkilenen kişi sayıs ı kişi ve 293 yerleşim birimi olarak ifade etmektedir. (S: 5). Hattı n kalınl ığı Türkiye'de 28 metre koridoru( hassas alanlarda bu geniş lik daha az nehir ve geçişlerde daha fazla olacaktır) içermektedir; bundan baş ka Türkiye'de 52 vana istasyonu; 4 pompa istasyonu; 1 başınç düş ürme tesisi; ve 2 ölçüm istasyonu da yer 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Ekonomi???Merkezi Müdür ve Ziraat. Bş k Prof. Dr. Tayfun Özkaya'nın 'Tarımsal Yapıların Analizine İlişkin Çekinceler' hususundaki raporu ektedir.

4 alacak; boru hattının her iki tarafında 7 metre sağlık koruma şeridi bulunacaktı r. Proje maliyeti 2.9 milyar ABD dolar ı olan tesis tamamlandığında günde yaklaşı k bir milyon varil petrolün hattın içinde olmas ı beklenmektedir. Projeden etkilenecek HH sayısı içinde 5970 mülk ve 3017 zilyetlik; 1080 kirac ı hane ve 50 kadar gayri resmi kullanıcı hane tespit edilmiştir. Sonuçlar ı ve etkileri son derece geni ş kapsaml ı olan bu tesissin dikkatle inşas ı ve korunmas ı esastır. 1-Raporda s:5'te hh sayıs ı 17716, ancak s:6 T2.1 de ise olarak verilmiştir. Bu say ı 1.6 da Bilgi notu 1,1 de kiş i olarak verilmektedir. Toplam net HH sayısının kesinleştirilmesi zorunludur. 2-S0 6 T.2.1 de verilen 5970 HH mülk, 3017 HH zilyetlik sayılar, ı EK te "Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Bedeli Ödemeleri hakkında Rehber" kısmı nda ise bu kez arazi sahibi olarak kişi ve zilyetlikte 1130 kiş i verilmektedir. Öte yandan Kısım 6 T.6.1'de toplam etkilenen mülk sahibi sayıs ı olarak verilmekte; bu farklılık dipnotta ayn ı haneden ortak mülkiyet ile açıklanmaktadır. Bu rakamları n da açıklığa kavuşturulmas ı hayat ı öneme haizdir. 3- Ayn ı şekilde Yönetici Özeti kısm ı. s:8 T.2.2'de toplam satın alı nacak daimi arazi miktar ı 101 Ha, EK' te "Arazi Edinimi ve Kamulaştı rma Bedeli Ödemeleri Hakkında Rehber" kısmında ise ha, Kısı m 1.7 de ise 3 nolu dipnotta 938 ha olarak ifade edilmektedir. Kamulaştırma ve SED sonuçlar ı açısından bu kısı m da açıklığa kavuşturulmalıdır. 4-Bu kısımdan olarak raporun uzunluğu dikkate alınmas ı gereken bir dezavantajdır. Örneğin 3. Kısım: Politika ve Yasal Çerçeve ve 5. Kısım: kamulaştı rma işlemleri bölümleri, ekte verilmesi gereken ve rapor içinde yer almayacak, uluslarası hükümler ve Türkiye'de geçerli olan baz ı kanun hükümlerinin tam metinledir. 5- SED Raporu etkilenecek sosyal yapılar olarak dikkate alınm ış olan çeş me, sulama kanal ı ve ağaçlar gibi ya da ormancılı k gelirleri ve meralar ve kültürel varlıklar gibi alanların etki değerlendirme raporların ı da; Ceyhan Deniz Terminalinin Balıkçılık Faaliyetlerine etkisini ölçen rapora benzer ayrıntıl ı raporlar olarak SED içinde yer almalıdır. Bu kısımlarda özetle ifade edilen; örneğ in ' 'Türbe-Mezar Gibi Kültürel Varlıklaraın Kayb ı kısmında (6.16.1) olduğ u gibi 'Aksama halinde tercih edilen yol güzergahında değişiklik yapılacağına ilişkin bilgiler SED içinde ayrıntılı olarak yer almalıdır. 6- SED raporunun başlangıcında yer almas ı gereken en önemli husus "Alternatif güzergahlar arasındaki tercih nedenlerinin" açıklanmasıdır. Bilindiğ i üzere SED gibi taraf devletleraras ı sözleşmelerin geçerliliğ i ve finans desteklerinin karar verme süreçlerinde belirleyici önemi son dece yüksek olan raporların temel şartlar ı : "tarafların/etkilenenlerin ve paydaşların yaşamsal koşullarındaki her tür değiş iklik hakkında bilgilenme ve karar mekanizmalarına katılma hakk ı ve sorumluluğ unun" yani katılımcılık süreçlerinin açıkça gerçekleşmesi zorunluluğ udur. Bu durum, etkilenenlerin "tüm tercih süreçleri bittikten sonra durumdan haberdar edilmesi" ile ikame edilemez. SED sisteminin temel lojiği; katılımc ı mekanizmaları n harekete geçirilmesidir.. B-RAPIORUN D KKATE ALDI I ALANLARIN ET K SORUNLARI: İ Ğ İ ÖRNEKLEM TARAFLAR İNSAN-KÜLTÜR VB.

5 3) RAPORUN İNSAN YAKLAŞIMI VE İNSAN KAYNAĞIOLMA HALİNİ N SOSYAL YAPI İÇİN DEZAVANTAJLARI 4) MÜLKİYETE İNDİRGENM İŞ İNSAN 5) MÜLK SAHİPLİĞİNİN ÇEŞİTL İ BİÇİMLERİ 6) BORU HATTININ GEÇT İĞİ ARAZININ TAM TANIMLANMAMASI 7) ÖRNEKLEM VE VER İ EKSİKLİĞİ 8) MAĞDUR GRUPLAR ANALİZİ 9) GENDER HASSASİYETİNİN YOKLUĞU 10) ORMAN VE HAZİNE VARLIKLARININ DİKKATE ALINMAMASI 11) GÜVENLİK VE GÜVENLİKE İLGİL İ SEÇİMLER 12) EN UYGUN SEÇİM ANALİZLER İ ŞEFFAF DEĞİL 13) ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANLARI SED İÇİNDE OLMALIDIR 14) KÖY ORTAK MÜLKİYETLER İ VE KÖYÜN SOSYAL HAFIZASI 15) HAK SAVUNMA VE SAVUNMAYI SÜRDÜRME MEKANİZMELERİ 16)

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. ŞEKİLLER... ii. KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1. 1.1. Projenin Temeli... 1-1

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. ŞEKİLLER... ii. KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1. 1.1. Projenin Temeli... 1-1 BÖLÜM 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1 1.1. Projenin Temeli... 1-1 1.2. Projenin Yürütülmesi için Yapılan Anlaşmalar... 1-3 1.3. Proje Özeti...

Detaylı

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım KAZALARIN ÖNLENMESİ VE AFETLERE HAZIRLIKLI OLMA ANKARA, 2014 Çok Paydaşlı Sağlık

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU K. HALKIN KATILIMI ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yusufeli

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri

ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri Ek F-1: Ek F-2: Geçmiş ÇED Çalışmalarındaki Paydaş Görüşlerinin Özeti Yetkili Makamlar ile Yapılan Paydaş Katılım Toplantılarının Tutanakları

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: DİKA-11-KÖA-02 Son Başvuru Tarihi: 16/09/2011 Saati:

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR. Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1

TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR. Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1 TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1 Sayın Konuklar, Bayanlar, Baylar, Türkiye Ziraat Mühendisliği V.Teknik Kongresi çerçevesi içinde ele alınması planlanan

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

12. MALİYETLER VE BÜTÇE

12. MALİYETLER VE BÜTÇE 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2015-2019 STRATEJİK PLANI BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı İçindekiler 4 5 8 10 Bakan Mesajı Genel Müdürün Mesajı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sunuşu Bir Bakışta

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI TOKİ' NİN TASARIM İLKELERİNİN, TOKİ KONUT UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İRDELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

Türkiye de ETF Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hizmeti. Yüklenicinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin projedeki oranı %

Türkiye de ETF Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hizmeti. Yüklenicinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin projedeki oranı % Ref 2 Proje başlığı Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi Türkiye 450.000 EURO LOT 1: 200.000 EURO LOT 2: 250.000 EURO Türkiye de ETF Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hizmeti (yararlanıcı) ve yasal statüsü

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM-Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı