Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT8558 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT8558 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu PHILIPS CT8558 Kullanma kılavuzu PHILIPS CT8558 Kullanma talimati PHILIPS CT8558 Kullanıcı kılavuzu PHILIPS CT8558 Kullanıcı el kitabı PHILIPS CT8558 Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558

2 Manuel özet: Hazõr modunda veya telefon açõkken yan tulardan birine basõn. Çarõ geldiinde alt yan tua kõsa süreli basarak zil sesini kapatabilirsiniz. Tularõ kullanarak telefon numarasõnõ girin ve aramak için ( tuuna basõn. ( PIN kodunu girin Arama tuu C Kamera tuu Zil seviyesi ayarõ Arama yapma Aramayõ cevaplama Görüme sesini ayarlama Aramayõ sona erdirme Görümeyi reddetme Telefonunuz çaldõõnda ( tuuna basõn. modunda tuuna basõn. ileve ulamak için bu adõmlarõ tekrarlayõn., tuunu basõlõ tutun. Hazõr modunda tuuna basõn. + veya Rehber'i kullanma tularõyla ileri geri giderek listeyi tarayõn ve seçtiiniz ismi aramak için ( tuuna basõn. Hazõr modunda tuuna basõn. < Arama Listesi'ne erime Önceki menüye gitme + Hazõr modunda > tuuna basõn (alõcõyõ seçebilmeniz için isim listesi açõlõr). c tuuna basõn. 1 Telefonunuzu keþfedin Kamera'yõ Etkinletirme WAP'õ balatma Hazõr modunda tuuna basõn. C + veya - tularõna basõlarak, Etkinletirme/ 0 tuunu basõlõ tutun. Devre Dõõ Bõrakma, Açma/Kapama, bir deeri Azaltma/Artõrma gibi seçenekler arasõnda geçi yapõlõr. stediiniz özellik veya seçenee ulaõncaya kadar menü ve listeleri gözden geçirin. Bir listede gezinirken, ekranõn sa tarafõnda yer alan kaydõrma çubuu, listedeki gerçek konumunuzu gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarõnõ menü tuu ile seçebilir veya bu kullanma kõlavuzunun ilgili bölümlerinde açõklandõõ gibi ayarlayabilirsiniz. Menü gezgini Menü, ekranda görüntülenen dairesel bir simge döngüsüdür. Her simge telefonunuzun bir özelliini veya ilemini temsil eder. Tüm göstergeler ekrana sõmaz; görünmeyenler<veya>tuuyla kaydõrõlarak görünür. ekranda ekran Hazõr modundayken, tuuna basarak ana menüye eriebilirsiniz. < (saat yönünün tersine) veya > (saat yönüne) tuunu kullanõn istediiniz özellik veya ilem seçildiinde, tuuna basõn ya da iptal etmek için c tuuna basõn. Bu durumda baka bir alt menü veya liste belirir. Etkinlikler Bazõ etkinlikler hazõr modundaki ekranõ deitirebilir (cevapsõz arama, yeni mesaj, vb.). likili menüye erimek için, tuuna veya yeniden hazõr modu ekranõna dönmek için c tuuna basõn. 2 Telefonunuzu keþfedin Ýçindekiler 1. Baþlarken SIM kartý takýn... 1 Telefonu açma Tarih ve saati ayarlayýn.. 2 SIM kart rehberini kopyalama 2 Pili þarj etme 3 3. Menü aðacý Metin veya sayý girme T9 Metin Giriþi...

3 Bu nedir?.. 14 Nasõl kullanõlõr?..14 Standart metin giriþi SMS listesini silme Rehberi silme Arama listesini silme Listede hýzla dolaþma Temel özellikler....5 Rehbere ulaþma ve danýþma. 5 Arama yapma... 5 Aramayý cevaplama ve sona erdirme..

4 5 Resim çekme... 6 TV Slayt gösterisi.. 6 Gezinme ekraný 6 FotoTalk: Sesli klip ve resim gönderme...6 FotoCall: Arayaný görme ve duyma Ahizesiz arama. 7 Zil deðiþtirme...8 Telefonu sessiz moduna alma....8 Telefonu titreþim moduna alma.. 8 Cep telefonu numaranýzý okuma.8 Kulaklýk seviyesini ayarlama Mikrofonun sesini kapatma....9 Mikrofonun sesini açma....9 Görüþmeyi kaydetme.

5 Resim çekme 16 Nasýl yapýlýr Resim çekme. 17 Mod verileri için önizleme Resim çekme Klip modu: FotoTalk kullanõmõ...20 Resimlere göz atma.. 20 Arama alma...20 Arama yapma Ayarlar Genel Ayarlar Kare...

6 ..22 Efekt Modu Görüntü Modu Otoportre & Zamanlayõcõ Ýçindekiler i 6. Rehber.. 23 SIM kart rehberi Telefon rehberi Rehbere isim ekleme SIM kartta.24 Telefonda Telefon rehberine kayõt ekleme Numaralar...

7 ..25 FotoCall: Arayaný görme ve duyma Ýsimleri düzeltme ve yönetme SIM kartta Telefonda..27 Arama yapma Acil numara Baka numara 29 Sesler 30 Sessiz...30 Zil sesi.

8 .30 Ziller Yeni SMS uyarõsõ.30 Ekolayzer Tu tonlarõ Alarm sesi Titreim Ekran Animasyon Dõ ekran kontrastõ Ayarlar...

9 30 Aydõnlatma Duvar Kaõdõ Dõ Ekran Duvar Kaõdõ Hýzlý eriþim Hõzlõ tular Ses komutu Sesli arama Gezinme ekranõ.. 36 Güvenlik Sabit numaralar listesi Arama engelleme..

10 .. 37 Kodlarõ deitir PIN koruma Þebeke GPRS ekle ebekeye kayõt Tercihler.. 39 Eriim ayarlarõ Saat ve tarih...40 Saat ekranõ Tarihi ayarla

11 . 40 Tarih formatõ Saat dilimi Yaz saati Saati ayarla Dil Profiller...41 ii Ýçindekiler 8. Mesajlar SMS...43 SMS gönderme...

12 43 SMS okuma...44 SMS ayarlarõ..45 SMS arivi E-posta Ayarlar.47 E-posta yazma ve gönderme E-posta alma ve okuma Yayýn mesajý Hýzlý mesaj.. 55 MMS

13 ..55 MMS oluturma MMS alma Klasörleri yönetme..60 Ayarlar Cihazlarýn konumu Veri gönderme...63 Öe seçme. 63 Seçilen &oumuuml;ncü aramayý yanýtlama Konferans aramasý.. 89 Açýk arama aktarma

14 90 iv Ýçindekiler 1 Baþlarken Kullanmadan önce «Uyarõlar» bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun. Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satõcõnõzõn saladõõ geçerli bir SIM kartõ takmalõsõnõz. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranõzõ ve telefon numaralarõnõ ve mesajlarõ kaydedebildiiniz bir hafõzayõ içerir (bkz. "Rehber" Sayfa 23). Kartõn çentikli köesinin olmasõna dikkat edin. doru köede 3. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558

15 SIM kartý takýn 1. ekilde görüldüü gibi telefonun arka kapaõna bastõrõn ve çõkarmak için aaõya sürün. Bataryayõ batarya urumunu gösterir: arj sõrasõnda, 4 arj göstergesi deiir; her çubuk, yaklaõk % 25'lik doluluu temsil eder 4 çubuun hepsi hareketsiz hale geldiinde pil tam olarak arj olmutur; arj cihazõnõ artõk prizden çekebilirsiniz. ebekeye ve kullanõm artlarõna balõ olarak yakl. 2-4 saat arasõ bir görüme süresi ve yakl saat arasõ bekleme süresi salanõr. 2. Pil tam olarak arj edildikten sonra arj cihazõnõ cep telefonunuza balõ bõrakmak, telefonunuza bir zarar vermez. arj cihazõnõ kapamanõn tek yolu prizden çekmek olduundan, kolay eriilebilir bir AC elektrik prizi kullanõn. arj cihazõnõ bir IT güç kaynaõna takabilirsiniz (yalnõzca Belçika'da). 3. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayõ düünmüyorsanõz pili çõkarmanõzõ öneririz. Baþlarken 3 arj sõrasõnda telefon kullanabilirsiniz (arj cihazõna takõldõõnda titreim modunun Kapalý olacaõnõ unutmayõn). Pil tamamen boalmõsa, pil göstergesi ancak 2 veya 3 dakika arjdan sonra belirir. 4 Baþlarken 2 Temel özellikler Rehbere ulaþma ve danýþma Hazõr modunda - tuuna basõn. Seçilen rehbere (SIM veya telefon) Rehber balõ olarak ekranda görüntülenen içerik deiebilir: Bu konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bkz. "Rehber" Sayfa 23. Görüme sõrasõnda rehbere danõmak için,, tuuna basõp Ýsim listesi seçeneini seçin;, tuuna basõn ve - veya + tularõna basarak giriler arasõnda dolaõn. Arama ekranõna dönmek için c tuuna iki defa basõn. Belirli bir isme direkt ulamak için # tuuna basõn, ismin ilk harfini girin ve, tuuna basõn. Uluslararasõ aramalar için, * tuuna basõp basõlõ tutarak, uluslararasõ kod yerine «+» iareti girin. Rehberden nasõl arama yapõlacaõnõ örenmek için, bkz. "Arama yapma" Sayfa 28. Aramayý cevaplama ve sona erdirme Arama alõndõõnda, aboneliinize balõ olarak ve arayan bu bilginin iletilmesine izin vermise, numarasõ görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayõtlõysa (bkz. Sayfa 23), numara yerine kiinin ismi görüntülenir. 1. Aramayõ cevaplamak için ( tuuna basõn, tuuna basõn veya Etkin Kapak AÇIK konumunda ise (bkz. Sayfa 76) telefonu açõn. 2. Aramayõ reddetmek için ) tuuna basõn. "Yönlendirme" seçeneini etkinletirdiyseniz (bkz. Sayfa 76), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir. 3. Görümeyi sona erdirmek için ) tuuna basõn. Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. Sayfa 8). Herhangi Tuþla Yanýt özelliini seçtiyseniz (bkz. Sayfa 77), aramayõ herhangi bir tua () hariç) basarak cevaplayabilirsiniz. Arama yapma Hazõr modunda, tu takõmõnõ kullanarak telefon numarasõnõ girin. Hatalõ bir girii düzeltmek için c tuuna basõn. Numarayõ aramak için ( tuuna, kapamak için ) tuuna basõn. Temel özellikler 5 TV Slayt gösterisi Bu fonksiyonla Resim albümü'nde kayõtlõ resimlerinizi (otomatik slayt TV Slayt gösterisi gösterisi veya teker teker olmak üzere) opsiyon olarak sunulan TV balantõ kablosunu kullanarak bir televizyon ekranõndan veya telefonunuzun (iç) ana ekranõndan izleyebilirsiniz. 1. TV balantõ kablosunu televizyon cihazõnõn sarõ video yuvasõna (RCA) ve cep telefonunuzun audio yuvasõna balayõn ve ardõndan bir video kanalõnõ (CBVS) ayarlayõn. 2. Televizyon ekranõnda otomatik olarak standart resim belirir ve cep telefonunuzun ekranõnda ise TV Slayt gösterisi menüsü gösterilir. 3. Otomatik slayt gösterisini ayarlamak için telefonunuzun menüsünü kullanõn veya + veya - tularõna basarak resimleri manüel gösterin. TV balantõsõ sadece JPEG resimlerini VGA çözünürlüüne (640 x 480 piksel) kadar destekler. Bu fonksiyona ilikin ayrõntõlõ bilgi için bkz. "TV Slayt gösterisi" Sayfa 69. Resim çekme Cep telefonunuz resim çekmenize ve çektiiniz resimleri arkada veya tanõdõklarõnõza göndermenizi salayan bir kamerayla donatõlmõtõr. Bu konuya ilikin ayrõntõlõ bilgi için bkz. "Resim çekme" Sayfa 17. Gezinme ekraný Cep telefonunuzun navigasyon tularõyla ulaõlmasõ mümkün olan menüleri hazõr modunda beliren Gezinme ekranýna yansõtõlabilirsiniz. Bu fonksiyonun aktive/deaktive edilmesine ilikin ayrõntõlõ bilgi için bkz. Sayfa 36. FotoTalk: Sesli klip ve resim gönderme Gerek kamerayõ kullandõõnõz zaman, gerekse resim albümünden eriebileceiniz bu özellik size süratle resimden ve sesten oluan bir mesaj gönderme olanaõnõ salar. 1. Hazõr modunda ise, kamerayõ etkinletirmek için C tuuna basõn. Gerektiinde # tuuna basarak Klip moduna geçebilirsiniz. 2. Resim çekmek için C tuuna basõn, Ses kaydý penceresi otomatik olarak açõlõr. 6 Temel özellikler stediiniz ses veya mesajõ kaydedin. c tuuna basarak fonksiyonu terk edebilir veya, tuuyla kaydõ bitirebilirsiniz (maksimum kayõt süresi olan 30 saniyenin geçmesini de bekleyebilirsiniz). Ardõndan mesajõnõzõ MMS ile gönderin (daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. "MMS" Sayfa 55). Grup ayet sadece tek bir kii için oluturulacaksa Multimedya > Memo > Yeni tercihini de yapabilirsiniz. Arkadaõnõzõn sesini kaydedin ve bu kaydõ Melodi olarak ayarlayõn. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558

16 3. - FotoCall: Arayaný görme ve duyma Bu özellii ancak telefonunuzun rehberinden (SIM-kartõnõzõnkinden deil!) seçtiiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu özellik size bir ya da birden fazla ismi bir grup halinde toplama olanaõnõ salar. Bu gruptan biri telefon ettii zaman onunla birlikte ilgili resim de görünür ve bu grup için tespit edilmi olan melodi de duyulur. 1. Hazõr modundayken kamerayõ etkinletirmek için C tuuna basõn ve bir resim çekmek için C tuuna basõn. 2. Rehber > Rehber ayarlarý > Grup ayarlarý > Gruplar - seçeneklerini seçin. Gruplardan birinin adõnõ deitirin ve istediiniz Melodiyi, ardõndan da arkadaõnõzõn resmini seçin. tuuna basõn, telefon rehberinizden bir isim seçin, ve, tuuna basõn., tuuna basõn ve Grup seç - seçeneini seçerek yeni adlandõrdõõnõz grup ile balantõ kurun. Ahizesiz arama Kendi rahatõnõz ve güvenliiniz için ahizesiz arama yaparken, özellikle seviyeyi artõrõrken telefonu kulaõnõzdan uzaklatõrõn. 1. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz, bir kayõt seçin, sonraki menü gezginine erimek için, tuuna iki kere basõp Ahizesiz ara seçeneini seçin ve numarayõ çevirmek için, tuuna basõn. Telefondaki rehberi seçtiyseniz, standart numaranõn aranmasõyla aynõ yolu uygulayõn veya < veya > tularõna basõp listeden baka bir numara seçin;, tuuna basõp Ahizesiz ara seçeneini seçin. 2. Temel özellikler 7 Telefonda önceden varsa, ahizesiz moduna geçip geri dönmek için, tuuna iki kere basõn. Telefonu titreþim moduna alma Titreim Zil deðiþtirme 1., tuuna basõp 2. Ayarlar > Sesler > Melodi seçeneklerini seçin ve bir kere daha, tuuna basõn. Listeden zil seçmek için + veya seçeneklerinde hareket edin ve seçiminizi onaylamak için, tuuna basõn. Bir arama gelirken telefonunuzun titremesini istiyorsanõz, zili titreim moduna aaõdaki gibi getirebilirsiniz: 1. 2., tuuna basõp Ayarlar > Sesler > Titreþim seçeneini seçip, tuuna basõn. Açýk veya Kapalý seçeneklerini seçmek için + veya - tuunu oynatõn ve onaylamak için, tuuna basõn. Telefonu sessiz moduna alma Bir arama gelirken telefonunuzun çalmasõnõ istemiyorsanõz, zili sessiz Sessiz moda aaõdaki gibi getirebilirsiniz:, tuuna basõn ve Ayarlar > Sesler > Sessiz seçimini yapõp, ses düzeyi Açýk konumuna gelene kadar - tuuna basõn. Ayrõca, hazõr modunda ses düzeyi sessiz konumuna gelene kadar yan tua basabilirsiniz. Telefon geldii zaman zil sesinin ses düzeyini aynõ zamanda yandaki dümeyi aaõya bastõrarak da azaltabilirsiniz. Titreimin etkinletirilmesi, zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreim ilevini açõk tutmak istiyorsanõz, yukarõda anlatõldõõ ekilde Sessiz modunu etkinletirin. arj cihazõnõ taktõõnõzda titreim otomatik olarak devre dõõ kalõr. Cep telefonu numaranýzý okuma Kendi cep telefonunuzun numarasõnõ okumak için hazõr modundayken - tuuna basõn ve Numaralar'õ seçin, sonra, tuuna basõn, Göster'i seçin ve, tuuna tekrar basõn. SIM kartta bulunuyorsa telefon numaranõz görüntülenir. Yoksa, Yeni'yi seçip yönergeleri izleyin. 8 Temel özellikler Kendi numaranõz Rehberde kayõtlõysa, görüme sõrasõnda okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehbere ulama ve danõma" Sayfa 5. Görüþmeyi kaydetme Çou ülkede, görüme kaydõ yasal düzenlemelere tabidir. Görümenizi Görümeyi kaydetme kaydetmek istiyorsanõz, bunu karõ tarafa bildirmenizi ve yalnõzca o kabul ettiinde kaydetmenizi öneririz. Ayrõca, tüm kayõtlarõ gizli tutmanõz gerekir. Kayõt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" Sayfa 70). Bir görüme sõrasõnda görümeyi kaydetmek için: 1. Bir veya ezamanlõ olarak birden çok görüme sürmekteyken, arama menüsüne erimek için, tuuna basõn. 2. Konuþma kaydet'i seçin ve, tuuna basõn. Kayda son vermek için c,, tularõna basõn ya da telefonu kapatõn. 3. Her durumda ve telefonu kapatsanõz da bir düzenleme penceresi açõlarak yaptõõnõz kayda bir isim vermenizi olanaklõ kõlar. 4. Yapõlan ses kaydõnõ hafõzaya kaydetmek için, tuuna basõnõz, bu durumda Multimedya > Ses albümü - seçeneklerine ulamak olanaklõ olacaktõr. Kulaklýk seviyesini ayarlama Bir arama sõrasõnda ses düzeyini yükseltmek veya azaltmak için yandaki tuu aaõ yukarõ hareket ettirin. Mikrofonun sesini kapatma Sessiz Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karõnõzdaki sizi duyamaz. Arama sõrasõnda, tuuna basõn, Sessiz'i seçip, tuuna basarak onaylayõn. Arama sõrasõnda mikrofonun sesini açmak için, tuuna basõn, Sesli'yi seçip, tuuna basarak onaylayõn. Mikrofon sesli durumdadõr. Mikrofonun sesini açma Sesli Temel özellikler 9 Arama listesini silme Sil Rehberi silme Bir kerede rehberinizin tüm içeriini silmek için, tuuna basõn ve Rehber > Rehber ayarlarý > Rehberi sil'i seçin. Rehber içeriini silmek için, tuuna basõn. Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEL, yalnõzca telefonunuzdaki rehbere uygulanõr. Arama listenizi silmek için, tuuna basõn ve Arama Bilgileri > Arama listesi > Sil'i seçin. Arama listesini silmek için, tuuna iki kez basõn. SMS listesini silme Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için,, tuuna basõn ve Mesajlar > SMS > SMS oku > Tümünü sil'i seçin. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558

17 SMS listesini silmek için, tuuna iki kez basõn. Tüm SMS mesajlarõnõ SMS arþivi menüsünden de silebilirsiniz. Yeni mesajlarõn alõnabilmesi için hafõzada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir. Listede hýzla dolaþma Listelerde sayfa sayfa gezinmek için bir öeden dierine geçmek yerine + veya - tularõnõ kullanõn. Bu fonksiyon zil sesi listesinde kullanõlamaz. 10 Temel özellikler 3 Menü aðacý Aaõdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü aacõnõn (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanõ sõra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceiniz bölümlerin sayfa numaralarõ açõklanmaktadõr. Ayarlar s30 Sesler s30 Sessiz / Zil sesi / Ziller / Yeni SMS uyarõsõ / Ekolayzer / Tu tonlarõ / Alarm sesi / Titreim Ekran s31 Animasyon / Dõ ekran kontrastõ / Aydõnlatma / Duvar Kaõdõ / Dõ Ekran Duvar Kaõdõ Hõzlõ eriim s32 Hõzlõ tular / Ses komutu / Sesli arama / Gezinme ekranõ Güvenlik s36 Sabit numaralar listesi / Arama engelleme / Kodlarõ deitir / PIN koruma ebeke s38 GPRS ekle / ebekeye kayõt / Tercihler / Eriim ayarlarõ Saat ve tarih s40 Saat ekranõ / Tarihi ayarla / Tarih formatõ / Saat dilimi / Yaz saati / Saati ayarla Dil s41 Varolan dillerin listesi Profiller s41 Mesajlar s43 SMS s43 SMS gönderme / SMS okuma / SMS ayarlarõ / SMS arivi Menü aðacý 11 E-posta s47 Varolan her posta kutusu için Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder Yayõn mesajõ s54 Alõ / Konular / Bölge kodlarõ Hõzlõ mesaj s55 MMS s55 MMS oluturma / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar Multimedya s66 Resim albümü s66 Varolan resimlerin listesi Ses albümü s66 Varolan seslerin listesi Demo modu s70 Hafõza durumu s70 Memo s70 TV Slayt gösterisi s69 Elence s71 Euro dönütürücüsü s71 Hesap makinesi s71 Çalar saat s71 Ajanda s72 Duvar oyunu s74 JAVA s74 12 Menü aðacý Kõzõlötesi s63 Kamera s16 Rehber ayarlarõ Hepsini sil / Rehber seçme / Grup ayarlarõ / Telefona kopyala Operatör servisleri s87 Arama bilgileri s76 Arama ayarlarõ s76 Etkin kapak / Yönlendirme / Posta kutularõ / Otomatik arama / Herhangi bir tula cevaplama / Arama bekletme / Arayan Kimlii Arama listesi s78 Arama listesi / Sil Arama sayacõ s78 Rehber s23 sim listesini göster Servis numaralarõ Bu menüdeki numaralar operatöre ve abonelie balõdõr, lütfen operatörünüze danõõn. WAP s81 Servisler + Bu menü operatöre ve abonelie balõdõr, lütfen operatörünüze danõõn. Menü aðacý 13 4 Metin veya sayý girme Metin, ekranda iki farklõ yöntem kullanõlarak girilebilir: T9 Metin Girii veya standart metin girii kullanõlarak. Bunlara ek olarak sayõlar ve noktalama iaretleri için iki mod daha vardõr. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir. Nasýl kullanýlýr? Her bir tuun temsil ettii harfler ve simgeler aaõda verilmitir: 2Harf girme. T9 Metin Giriþi Bu nedir? T9 Metin Girii, mesajlar için kapsamlõ bir sözcük içeren akõllõ bir düzeltme modudur. Kolayca metin Tegic Euro. Pat. girmenize olanak verir. Bir sözcüü App yazmak için gereken her harfe karõlõk gelen tua yalnõzca bir kez basõlõr: tu vurularõ ile yapõlan giri takip edilir ve T9 tarafõndan önerilen sözcük düzeltme ekranõnda görüntülenir. Kullanõlan tulara göre birden çok sözcük varsa, girdiiniz sözcük vurgulanõr: listeyi taramak için < veya > tuuna basõn ve T9 yerleik sözlüü tarafõndan önerilen sözcüklerden istediinizi seçin (aaõdaki örnee bakõn). 9 < veya >, veya 1 c 0 * # Kelime önerileri listesinde gezinme. Girii onaylama. Bir girii silmek için kõsa bir ekilde basõn, tüm metni silmek için uzun süreli basõn. Standarttan küçük veya büyük harfe geçme. T9 kelime girme modundan standart moda ve rakam girme moduna geçme. Sembol ve noktalama iaretleri moduna geçme. Örnek: «home» sözcüðünü girme: tularõna basõn. Ekranda listenin ilk sözcüü görüntülenir: Good. >'a basarak sözcükleri tarayõn ve Home sözcüünü seçin. 14 Metin veya sayý girme 3. Home sözcüü seçimini onaylamak için veya 1 tuuna basabilirsiniz., Standart metin giriþi Temel metin giriine erimek istiyorsanõz, * tuunu kullanarak «Abc» temel metin giriini seçin. Bu yöntemde, istenen karaktere ulamak için birden fazla tua basõlõr: «h» harfi 4 tuunun ikinci harfidir, bu nedenle «h» girmek için tua iki kez basmanõz gerekir. Bu yöntemi kullandõõnõzda, bir tua harfin sõrasõ kadar basarsõnõz. Dolayõsõyla, standart giri modunda «Home» sözcüünü girmek için 4 4 (GHI), (MNO), 6 (MNO), 3 3 (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandõõnda, tuuna basõn. Harfler, sayõlar ve simgeler her bir tu üzerinde u ekilde bulunur: Kõsa basõn boluk _ # = < > ( ) & $ abc2à äåæç def 3éè g h i 4 ì jkl5 mno6ñòö p q r s7 tuv8üù wxyz9ø.0,/:;»'!? *+-% Uzun basõn Metin veya sayý girme 15 5 Resim çekme Cep telefonunuz, resim çekmenizi, çektiiniz resimleri telefonunuzun hafõzasõna kaydetmenizi, resimleri duvar kaõdõ olarak kullanmanõzõ ve arkada ve akrabalarõnõza göndermenizi salayan dijital kamerayõ destekler. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558

18 Kamera modunu deitirme VGA (640 x 480 piksel), Duvar Kaðýdý (128 x 160 piksel), Klip (128 x 160 piksel) ve FotoCall (96 x 64 piksel) arasõnda geçi yapmak yapmak için # tuuna basõn. veya > (sa) navigasyon tuuyla bir efektten dierine geçilir (sepya, kabartma vb.). Kamera etkinken tuuna basõn. Kamera etkinken tuuna basõn. Resmi çektikten sonra tuuna basõn. Resmi çektikten sonra tuuna basõn. Resmi çektikten sonra tuuna basõn. Nasýl yapýlýr... Kamerayõ etkinletirme/ devre dõõ bõrakma Etkinletirmek için C tuuna basõn VEYA, tuuna basarak Kamera menüsüne ulaõn. Devredõõ bõrakmak için c tuunu basõlõ tutun. VGA (aaõya bkz. "Kamera modu" ve "Yakõnlatõrma modu") hariç tüm modlarda + (yukarõ) veya - (aaõ) navigasyon tuuna basõn. Gece ve Normal modlarõ arasõnda geçi yapmak için * tuuna basõn. Özel efekt seçimi Kamera ayarlarõna erime Resim çekme Resmi kaydetme Resmi silme Resim çekme seçeneklerine erime < (sol), C C c, Yakõnlatõrma/ Uzaklatõrma Görüntü modunu deitirme 16 Resim çekme Zamanlayõcõyõ etkinletirme/ devre dõõ bõrakma 0 tuuna basõn. etmek için cep telefonunu 90o sola çevirin ve yatay pozisyonda tutun. Bu modda ekranõn sa alt köesinde VGA sembolü belirir. Kamerayla ilikilendirilmi menüde c tuunu basõlõ tutmak geçerli eylemi iptal eder ve sizi hazõr moduna geri götürür. Resim çekme Mod verileri için önizleme Kamera önizleme ekranõnõ göstermek için C tuuna basõnõz: Kameranõn lensi otomatik olarak odaklanõr ve ekranõn alt kõsmõnda (Yakýnlaþtýr, Efektler, Kamera modu, Fotoðraf çek) sembolleri ile üst kõsmõnda, etkinletirilmi olmalarõ artõyla, (Zamanlayýcý, Görüntü) fonksiyonlarõnõn sembolleri belirir. Bu bölümde anlatõlan tüm seçenekler ve tu basmalarõ yalnõzca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülendiinde geçerlidir. Herhangi bir fonksiyona ulamak için, tuuna da basõn (bkz. "Ayarlar" Sayfa 21). Kamera modu NAVGASYON TULARI OTOMATK OLARAK YATAY VE DKEY POZSYONA UYUM SALARLAR (önizleme, tua basmalar vb.) Duvar Kaðýdý (128 x 160 piksel) modundan Klip (128 x 160 piksel) moduna ve FotoCall (96 x 64 piksel) moduna geçmek için tüm dier fotoraf modlarõnda cep telefonunu dikey pozisyonda tutun ve * tuuna basõn. Seçtiiniz Kamera modu ekranõn sa alt köesinde görüntülenir. Klip moduyla fotoraf çekdikten sonra sesli mesaj kaydedebilirsiniz. Bu kamera moduna ilikin Normal formatta standart resim büyüklüü VGA (640 x 480 pikseldir). Tam ekran önizleme elde Resim çekme 17 ayrõntõlõ bilgi için bkz. "Klip modu: FotoTalk kullanõmõ" Sayfa 20. Yakýnlaþtýrma modu Görüntü modu Bu seçenee bütün modlarda ulaõlabilir: Klip ve Duvar Kaðýdý modlarõnda tek basamaklõ yakõnlatõrma (x2), VGA modunda çift basamaklõ yakõnlatõrma (x2 ve x4). Yakõnlatõrmak için ilk iki modda + veya navigasyon tularõna basõn. VGA modunda telefonu yatay pozisyonda tuttuunuz için + veya tularõnõ da kullanõn (bu tular, telefon dikey pozisyonda tutulduunda navigasyon tularõnõn < ve > ok iaretleridir). Yakõnlatõrma aktive edildiinde yakõnlatõrma simgesi vurgulanõr. Uzaklatõrma yalnõzca yakõnlatõrmadan sonra kullanõlabilir. Efektler ki kamera modu vardõr: Normal ve Gece modu. Iõk artlarõna balõ olarak * tuuyla istenilen moda geçebilirsiniz. Gece modu ekranõn üst kõsmõnda ay sembolüyle gösterilir. Resim çekme C tuþu ile Zamanlayõcõ seçenei Kapalý ise ve kamera etkinletirilmi ise C tuuyla VGA, Duvar Kaðýdý veya FotoCall resmi çekebilirsiniz. Resim otomatik olarak ekranda gösterilir. Ekranõn üst siyah çubuunda görüntülenen numara satõrõ gösterir. Resimler, «img_1.jpg», vs.'de 9999'a kadar adlandõrõlõr. Bu fonksiyonla mevcut efektlerden birini (örn. Sepya) seçebilirsiniz. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz "Efekt Modu" Sayfa 22. Zamanlayýcý Bu, 9999 adet resim çekebileceiniz anlamõna gelmez (bkz. aaõda "Resim sayõsõ") ve resimlerin, sildikleriniz dahil, 9999'a kadar numaralandõõnõ gösterir. Bundan sonra numaralandõrma 1'den balar. unlarõ yapmayõ seçebilirsiniz: c tuþuna Çektiiniz resmi silersiniz. basmakla C tuþuna Resmi hafõzaya kaydedersiniz. basmakla Bu seçenek Zamanlayýcý seçeneini Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõza olanak salar (daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. "Zamanlayõcõ ile"). Bu opsiyonu etkinletirmek için önizlemede 0 tuuna basõn. 18 Resim çekme, tuþuna basmakla c ya da C tuþuna basmakla Ulaõlabilir seçeneklerin listesine eriirsiniz - yani: Resim albümündeki resmi sil / Resmi deitir / MMS, Kýzýlötesi ya da E-posta ile gönder / Yeni bir resim çek - ki bu da sizi yeniden önizleme penceresine götürür. Önizleme moduna geri dönersiniz. Bip sesi uyarõlarõ kamera ayarlarõ kullanõlarak özelletirilerebilir. Herhangi bir sõrada, zamanlayõcõyõ durdurup önizleme moduna geri gitmek için c tuuna basõn veya yalnõzca zamanlayõcõyõ durdurmak için 0 tuuna basõn. 5. Resim çekildikten sonra önceki bölümün 2. maddesinden balayan yönergeleri izleyin. Portre moduyla Zamanlayýcý ile 3. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558

19 4. Zamanlayõcõ opsiyonunu Açýk konumuna getirin (yukarõya bkz.), ardõndan c tuuna basõn. Kamera önizleme ekranõnõn ana ekrandan (iç) dõ ekrana geçtii bir mesajla size bildirilir: Telefonu kapatõn, alt menteeleri üzerine koyun ve resmi en iyi ekilde almak için telefonu pozisyonlandõrõn (dõ ekrandaki önizleme resmi aynadaki gibi ters görünür). Geri sayõmõ balatmak için yan tulardan birine basõn. Geri sayma -10 saniyede balar (bu deer deitirilemez). Resim çekilmeden 3 saniye önce bir bip sesi çõkar, sonra resim gerçekten çekildiinde de bir daha bip sesi çõkar. Bu modda açõk telefonu kendinize doru tutarak kendi resminizi çekebilirsiniz. 1. Portre opsiyonu Açýk ise (bkz. Sayfa 18) etkinletirmek için C tuuna basõn. 2. Bir parmaõnõzõ C tuunun üzerine koyun ve açõk telefonu kol uzunluu kadar mesafede yüzünüzden uzak tutun. 3. Resmi çekmek için ardõndan C tuuna basõn. Resim sayýsý Telefona kaydedebileceiniz resim sayõsõ yapõlandõrdõõnõz ayarlara balõ olarak deiir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyüktür. Çektiiniz resmi kaydetmek için yeterli hafõza yoksa bir mesaj sizi uyarõr. Bu durumda, yeni resmi kaydetmeden önce verileri (resim, ses, vb.) silmeniz Resim çekme 19 gerekir. Telefonunuzdaki bo hafõza miktarõnõ örenmek için Multimedya > Hafýza durumu'nu seçin. Klip modu: FotoTalk kullanýmý Klip oluþturma Resim çekmeden önce Klip modunu ayarlamanõz halinde FotoTalk fonksiyonunu kullanabilirsiniz: Bu fonksiyonla hõzlõ bir ekilde resim + sesli klip oluturabilir ve arkada ve tanõdõklarõnõza gönderebilirsiniz. 1. Hazõr modunda ise, kamerayõ etkinletirmek için C tuuna basõn. 2. Resim çekmek için C tuuna basõn, Ses kaydý penceresi otomatik olarak açõlõr. 3. stediiniz ses veya mesajõ kaydedin. c tuuna basarak fonksiyonu terk edebilir veya, tuuyla kaydõ bitirebilirsiniz (maksimum kayõt süresi olan 30 saniyenin geçmesini de bekleyebilirsiniz). Opsiyonlar Klibi Göstermeye yarar. Oluturulan klibi MMS veya E-posta MMS veya E- ile Göndermeye yarar. Bu posta ile opsiyonlardan birini seçtiinizde gönder ilgili uygulama otomatik olarak balatõlõr. Klibi göster Resimlere göz atma Kaydettiiniz resimler otomatik olarak Multimedya > Resim albümü menüsüne kaydedilir. Grafik görüntüye erimek için listeden bir resim seçip > tuuna basõn. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için + veya - tuuna, resmi Göndermek, Silmek, Deðiþtirmek, Çevirmek veya Yeniden isim vermek için, tuuna basõn. Metin listesine geri dönmek için < tuuna basõn. Resim rötuuna ilikin ayrõntõlõ bilgi için "Resim albümü" Sayfa 66. bkz. Klip modu opsiyonlarõna ulamak için, tuuna basõn. Opsiyonlar unlardõr: Oluturulan klibi Kaydetmeye yarar: Klibi kaydet Resim, Resim albümü'ne, kaydedilen ses ise Ses albümü'ne kaydedilir. Klibi deðiþtir Oluturulan klibi Deðiþtirmeye yarar. Arama alma Kamerayõ kullanõrken bir arama aldõõnõzda: 1. Aramaya yanõt vererek kamerada gerçekletirilen tüm ilemlerden çõkõlõr: resim önizleme, resim çekme, zamanlayõcõ, seçeneklere göz atma vb. Aramayõ bitirdiinizde telefonunuz hazõr moduna döner. Henüz kaydetmediiniz resimler kaybolur. 20 Resim çekme 2. Aramanõn reddedilmesi de kamerayla ilikili eylemlerden çõkmanõzõ neden olur ve sizi önizleme ekranõna döndürür. Genel Ayarlar Saat/Tarih Arama yapma Telefon edebilmek için önce c tuuna uzunca süre basarak hazõr - moduna geri dönmeniz icap eder. Sonra, arama yapmak için numarayõ girip veya rehberden isim seçip aramak için ( tuuna basõn ve kapatmak için ) tuuna basõn. Çekilen resimle birlikte kaydedilecek verileri ayarlamaya yarar: Saat/Tarih, Sadece Tarih veya hiçbiri. Kamera modu Kamera daha önce etkinletirildii takdirde bu ayara önizleme modunda da direkt ulaõlabilir. Bu fonksiyonla VGA (128 x 160 piksel) modundan Duvar Kaðýdý (128 x 160 piksel) modundan Klip (128 x 160 piksel) moduna ve FotoCall (96 x 64 piksel) moduna geçebilirsiniz. Seçtiiniz Kamera modu ekranõn sa alt köesinde görüntülenir. Resim kalitesi Ayarlar Yukarõda anlatõlan dorudan önizleme penceresinde yapabileceiniz ayarlarõn yanõ sõra dier ayarlarõ yapmanõzõ salayan birkaç menü vardõr. Bunlara ulamak için kamera etkinken, tuuna basõn. Tüm durumlarda bir seçenek seçip bu modu kullanarak çekilecek bir sonraki resme geçmek için, tuuna veya iptal etmek için c tuuna basõn. Kamera uygulamasõna son verirken, tespit etmi olduunuz ayarlar hafõzaya kaydedilir ve siz deitirmediiniz müddetçe, kamerayõ her yeniden kullanõõnõzda bu ayarlar hazõr olur. Aaõdaki görüntü kalitesi ayarlarõndan birini seçmenize olanak verir. Düþük, Orta, Yüksek. Sesler Hem Alarm hem de Klik sesleri bu menüden ayarlanõr. Alarm, resim çekilmeden 3 saniye önce, klik sesi ise resim çekilirken duyulur. Her iki ayar için u ekilde hareket edin: Açýk opsiyonunu seçin ve, ile mevcut sesler listesine ulaõn. stediiniz sesi seçin ve etkinletirmek için, tuuna basõn. Resim çekme 21 Sil (Reset) Bu fonksiyonla tüm ayarlarõ tekrar standart deerlere getirebilirsiniz., tuuna basarak onaylayõn. Kare Çekilen resime listede sunulan karelerden birini seçerek uygulanmasõna yarar. Bir Çerçeve seçildiinde mod otomatik olarak 128 x 160 piksele ayarlanõr. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558

Manuel özet:...1 SIM kartý takýn........ 1 Telefonu açma....... 1 Tarih ve saati ayarlayýn...

Manuel özet:...1 SIM kartý takýn........ 1 Telefonu açma....... 1 Tarih ve saati ayarlayýn... Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT3558/AKTSA0TR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT3558/AKTSA0TR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558/ABUSATP2

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558/ABUSATP2 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT8558/ABUSATP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT8558/ABUSATP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: Kamera merceği ve renkli dõş ekran

Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: Kamera merceği ve renkli dõş ekran Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: Kamera merceği ve 4.000 renkli dõş ekran Yan tuşlar (ses) ( Arama tuşu C Kamera tuşu 65.000 renkli ana ekran Gezinti ve, tuşlar Kapatma tuşu ve ) açõk/ kapalõ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT7688/000000EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT7688/000000EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AWTSA0TR

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AWTSA0TR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT3558/AWTSA0TR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT3558/AWTSA0TR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3308/00SREURO http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016657

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3308/00SREURO http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016657 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Arama ve Wap ( tuşu Kamera* ve m tuşu Tuş takımı Ekran Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açık/kapalı tuşu c C tuşu Mikrofon * İsteğe bağlı, kamera bir aksesuardır, standart paket içinde

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Telefon un arkası: kamera nın lensi ve 4 000 renkli harici ekran Yan tuşlar (ses) ( Çağrı tuşu Ckamera tuşu 65 000 renkli ana ekran Gezinti ve, tuşları Kapat ve ) açık/kapalı tuşları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P990 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285808

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P990 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285808 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P990 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P990 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5358/AMUSA0P2

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5358/AMUSA0P2 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5358/AMUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5358/AMUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin f radyo tuşu

Telefonunuzu keþfedin f radyo tuşu Telefonunuzu keþfedin f radyo tuşu Yan tuşlar (ses) Arama ve Wap ( tuşu Kamera ve m tuşu* Tuş takõmõ b tuşu Ekran Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuşu c tuşu Mikrofon * İsteğe bağlõ, kamera bir

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin m MMS tuşu

Telefonunuzu keþfedin m MMS tuşu Telefonunuzu keþfedin m MMS tuşu Yan tuşlar (ses) Arama ve Wap ( tuşu C Kamera tuşu Tuş takõmõ b tuşu Ekran Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuşu c tuşu Mikrofon Philips sürekli olarak ürünlerini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT0192BLK http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016620

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT0192BLK http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016620 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Arama ve WAP ( tuşu Kamera ve C tuşu Tuş takõmõ Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuşu Mikrofon Ekran c İptal ve kilitleme tuşu Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Sol komut tuşu - Hazır modu - WAP işlevini başlatmak için kısa bir şekilde basın. Çağrı bölümü - Çağrıyı reddedip sona erdirmek için basın. Kilit ve C Tuşu Hazır modu - Tuş takımını

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Kulaklık Ekran Hazır modunda saat, tarih, şebeke ismi ve pil şarj seviyesi görüntülenir. "Çağrı" tuşu ( Bir çağrıya cevap vermek veya ekranda görüntülenen ismi ya da numarayı aramak

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Komut tuşlarõ Kapak Gezinti tuşu Yan tuş Tuş takõmõ Komut tuşlarõ Kulaklõk Ekran Mikrofon Melodiler listesine doğrudan erişim SMS oku menüsüne doğrudan erişim Çağrõ tuşu OK tuşu Kapatma

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Telefonun arka kısmı: hoparlör, kamera Sol seçenek Seçme tuşu Kulaklık çıkışı Mikrofon 65 000 renkli ana ekran Navigasyon ve, tuşları Sağ seçenek Kapatma, iptal ve açma/ Alfasayısal

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Ekran Telefonunuzu keşfedin Kamera* ve m tuşu Arama ve Wap ( tuşu Yan tuşlar Tuş takõmõ btuşu Gezinti ve,tuşu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuşu c tuşu Mikrofon * İsteğe bağlõ, kamera bir aksesuardõr, standart

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X640 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805307

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X640 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805307 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P910I için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P910I tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART 735 http://tr.yourpdfguides.com/dref/918502

Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART 735 http://tr.yourpdfguides.com/dref/918502 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ipromelodi Okul Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

ipromelodi Okul Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri ipromelodi Okul Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No Melodi Kontrol Sistemi Nedir? 3 Nerelerde Kullanılır? 3 Programda Kullanılan Terimler ve Anlamları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM

E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM E620.book Page 1 Friday, May 27, 2005 9:01 AM * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT9A9KBLK

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT9A9KBLK Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin

Telefonunuzu keþfedin Telefonunuzu keþfedin Kalem Telefonun arka tarafõ: Kamera- Objektif 65.000 renkli dokunmatik ekran ( Çağrõ kabulü T tuşu Mikrofon Kamera tuşu, yanal Gezinti ve, tuşu Bitirme ve ) Açma/ Kapama c tuşu Tuş

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

ipromelodi Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

ipromelodi Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri ipromelodi Melodi Kontrol Sistemi İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No Melodi Kontrol Sistemi Nedir? 3 Nerelerde Kullanılır? 3 Programda Kullanılan Terimler ve Anlamları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 07/2003. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Nedir? Movie Maker ile, bilgisayarınızda yer alan fotoğraf ve videolarınızı kullanarak, bunlar üzerinde düzenlemeler, değişiklikler yapabilir, müzik dosyaları ekleyebilir, mikrofon

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2 Sistem Gereçleri! Donanõm: IBM PC & uyumlu PC, Notebook USB ba"lantõ kablosu #!letim Sistemi: Windows98/SE, Windows Me,

2 Sistem Gereçleri! Donanõm: IBM PC & uyumlu PC, Notebook USB balantõ kablosu #!letim Sistemi: Windows98/SE, Windows Me, ! UYARILAR! Cihazõ ezmeyiniz veya yüksek bir yerden dü!ürmeyiniz! Oynatõcõyõ a!õrõ sõcak yada so"uk, kirli yada tozlu alanlarda kullanmayõnõz. Güne! õ!õnlarõna direk maruz bõrakmayõnõz.! Bilgi kaybolmasõna

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı