E itimde Haklar m Var!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E itimde Haklar m Var!"

Transkript

1 E itimde Haklar m Var!

2

3 E itimde Haklar m Var! Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında dile getirilen görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

4

5 çindekiler I. Hak nedir? 03 II. E itim hakk nedir? 07 III. E itimde haklar nelerdir? 11 a. Her çocuk e itim hakk ndan eflit olarak yararlanmal 13 b. En önemlisi senin yarar n 14 c. E itim, yaflam n ve geliflimini desteklemeli 15 d. Dinlenebilmeli, bofl zamanlar n de erlendirebilmeli, oyun oynayabilmelisin 16 e. E itim ortamlar sa l kl olmal 17 f. Görüfllerin dikkate al nmal, görüfllerini özgürce ifade edebilmelisin 18 g. Derneklere üye olabilmeli, arkadafllar nla bar fl içinde toplanabilmelisin 19 h. Bilgi ve belgeye eriflebilmelisin 20 i. Özel yaflam na sayg gösterilmeli 21 j. E itim ortamlar fliddet içermemeli 22 IV. Haklar n gerçekleflmiyorsa 23 a. Okulda kimlerden destek alabilirsin? 25 b. Zor durumlarda neler yapabilirsin? 25 V. Notlar 29

6 Biz ona aram zda mavi diyoruz. Mavi, çok enerjik, konuflkan ve nefleli. Biraz da bilmifl, ama hakk n aramada üzerine yok. Ço u spreyin aksine çevreye zararl da de il. Biz ona k saca sar diyoruz. Sar, çok iyi niyetli ve mant kl. Sorun çözmeye de bay l yor. Pek bar flç l Çevreye de çok düflkün. Bizi hep flafl rt yor, her durumda ne kadar da sakin Biz ona k rm z ad n verdik. Tüm arkadafllar gibi o da çevre dostu. K rm z, hep merakl, hep heyecanl. Fikrini söylemeye pek hevesli. Biz ona yeflil diyoruz. Yeflil çok al ml ve ak ll. Çok bilgili, bildiklerini paylaflmaya da hevesli. Çevrecilikten asla ödün vermiyor.

7 Hak Nedir? 03

8 00

9 Bölüm 1 Hak nedir? Kitab n içindekiler sayfas n gördün mü? Çocuklar n e itim ile ilgili birçok hakk anlat lacakm fl. Ama ben bilmiyorum hak tam olarak nedir. Çok merak ettim. Ya sen? Ben biliyorum, hemen söyleyeyim. Hakk n olmas demek, senin belirli bir fleyi yapabilmen ve baflkalar ndan o fleyi yapabilmen için gerekli koflullar sana sa lamalar n isteyebilmen demek. Kimi zaman devlet, kimi zaman ailen, bazen de okulundaki müdür, yöneticiler, ö retmenler, di er görevliler. Peki baflkalar kim? Peki, merak ettim, bir çocuk hangi haklara sahip oldu unu nas l bilecek? Haklar ö retmenler, aileler, arkadafllar gibi birçok kifli anlatabilir. Çocuklar isterlerse haklar n araflt rarak da ö renebilir. Bu konuda kitaplar ve internet siteleri var. Önemli bir kaynak da, neredeyse dünyadaki her devletin imzalad Çocuk Haklar Sözleflmesi. 05

10 E itimde Haklar m Var! Ben okudum onu! Tüm dünya çocuklar haklar n kullanabilsinler diye imzalanm fl, de il mi? Tam 191 devlet söz vermifl, çocuklar korunsun, ihtiyaç duyduklar fleylere ulafls n ve yaflamlar hakk nda söz sahibi olsunlar diye. Türkiye de 1995 te onaylam fl. Bana da tan d k geldi flimdi. Çok say da hak vard orada ama birbirinden ay rmak zor olabiliyor. Mutlu bir yaflam için hepsinin olmas gerekiyormufl. Öyle ya, sa l k hakk n kullanamazsan e itim hakk n nas l tam olarak kullanabilirsin ki? Çok hakl s n, bu kitap da bundan bahsediyor zaten. Bir çocu un en temel haklar ndan olan e itim hakk n n onun di er haklar yla da ilgisi oldu unu anlat yor. Bu kitab yazanlar istemifl ki e itimleri s ras nda sahip olduklar haklar bilmek isteyen çocuklar için bir kaynak olsun. Çocuklar, haklar gerçekleflmiyorsa neler yapabileceklerini bilsin. 06

11 E itim Hakk Nedir? 07

12 00

13 Bölüm 2 E itim hakk nedir? Hak nedir, neden haklar m var biraz daha iyi biliyorum flimdi. Ama e itim hakk tam olarak ne anlamad m. Benim tan d m çocuklar okula gidiyor, bu yetmez mi? Türkiye'de ve dünyada okula gidemeyen çocuklar da var. Biliyor muydun? Ayr ca, okula gitseler bile bu yetmiyor. Çocuklar n kaliteli bir e itim alma ve okullar nda sayg görme haklar da var. Yani nas l olmal e itim? Merak ettim. E itim, her fleyden önce, çocuklar n kiflili ini, becerilerini, yeteneklerini gelifltirmesine yard mc olmal. Ailelerine, kendilerinin ve baflkalar n n kültürlerine sayg lar n da art rmal. 09

14 E itimde Haklar m Var! Bu arada e itim, çocuklar n insan haklar na ve temel özgürlüklere sayg s n da gelifltirmeli, haklar n kullanabilmelerine yard mc olmal. Anlay fl, bar fl, hoflgörüyü, eflitli i, dostlu u, sorumluluklar n benimsemifl, do al çevreye sayg l bireyler olmalar n sa lamal. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 28. maddesi eğitiminle ilgili çok önemli bir hakkından bahsediyor. Bu maddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aşağıdaki şifreyi çözmen gerekiyor. Şifreyi doğru çözüp çözmediğini merak ediyorsan kitaptaki tüm bulmacaları çözdükten sonra en arka sayfaya bak. Peki, böyle bir e itim sadece çocuklar n m hakk? Kaliteli bir e itim almak ve e itimi s ras nda sayg görmek her yafltaki kiflinin sahip oldu u bir hak olmal bence. Bence de! Zaten büyükler de böyle düflünmüfl. Bu kitab yazanlar da bunu biliyor ama önceli i ilkö retim ça ndaki çocuklara vermek istemifller. 10

15 E itimde Haklar Nelerdir? 11

16

17 a. Her çocuk e itim hakk ndan eflit olarak yararlanmal Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? Hiçbir çocuk ayr mc l a u ramamal. Ayr mc l k, bir kifli veya gruba baz özellikleri nedeniyle farkl davran lmas d r. Oysa dünyada, Türkiye'nin her yerinde ve senin okulundaki tüm çocuklar ayn haklara sahip ve eflit davran lmay hak ediyor. Hangi durumlarda EŞİTLİK olmalı? Öğrenmek istiyorsan aşağıdaki bulmacayı çözebilirsin: Sözcükler soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yerleştirilmiş olabilir ama hepsi düz bir çizgidedir. Hak sözcüğünü biz senin yerine bulduk, bulman gereken sözcükler bir büyük cümlenin bölümleri olan aşağıdaki satırlarda saklı: Yaşın kaç olursa olsun, Irkın ve rengin ne olursa olsun, Hangi dili konuşursan konuş, Sağlık ve engel durumun ne olursa olsun, Görüşlerin ne olursa olsun, Doğduğun veya ailenin geldiği ülke, yaşadığın ülke neresi olursa olsun Ailenin özellikleri, sosyal ve maddi koşulları nasıl olursa olsun, Cinsiyetin ne olursa olsun, Hangi dine veya inanca sahip olduğun da fark etmeksizin, eğitime erişme, kaliteli bir eğitim alma ve eğitim alırken saygı görme hakkın var! Bu demek de il ki sana ve di er tüm çocuklara tamamen ayn flekilde davran lmal, t pat p ayn hizmetler sunulmal. Önemli olan e itimin her çocu un farkl ihtiyaçlar na göre verilmesi ki herkes olabilece i en iyi insan olsun, sahip oldu u potansiyeli istedi i flekilde sonuna kadar kullanabilsin. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesi diyor ki çocuk hakları, bütün çocuklar içindir. Örne in, okulundaki fiziksel koflullara bakal m. Senin veya okulundaki baz çocuklar n bedensel veya zihinsel engeli olabilir. Engeli ne olursa olsun her çocuk okul içinde rahatça hareket edebilmeli, okuldaki farkl odalardan yararlanabilmeli. Örne in okulundaki merdivenler Merdivenlerde korkuluk olmas görme engelli bir çocuk için ne kadar yararl. Merdivenlere, bir rampa koyulmas da tekerlekli sandalye kullanan bir çocuk için çok önemli. Unutma ki ö retmenlerinden, müdürden eflit ilgi ve sayg görmek ve iyi bir e itim almak senin ve tüm yafl tlar n n hakk. Bir okul yöneticisi veya ö retmen, bir çocu a cinsiyeti, dini, engeli, veya baflka özellikleri nedeniyle olumsuz davran fllarda bulunmamal. Ders kitaplar ve ö retmeninin derste anlatt klar da önemli. Anlat lanlar sana veya ailene ait bir özellikten kötü bir biçimde bahsetmemeli, sahip oldu un bir özellikten dolay kendini kötü hissetmene yol açmamal. Çocuk Hakları Sözleşmesi nin 23. maddesi diyor ki engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. 13

18 E itimde Haklar m Var! b. En önemlisi senin yarar n Herkesin, öncelikle senin için iyi ve yararl olan düflünmesi ve kararlar buna göre almas, iflleri buna uygun yapmas gerekti ini biliyor muydun? Nasıl bir eğitim aldığına, okuluna, okulda kullandığın araç-gereçlere, okulda verilen hizmetlere ilişkin alınan tüm kararlarda ve yapılan tüm işlerde, senin ihtiyaçlarına ve senin için neyin yararlı olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Okulunun farkl odalar nda, senin sa l n ya da güvenli ini tehlikeye atacak hiçbir fley yer almamal. Araç ve gereçler sa l kl ve senin rahatça kullanabilece in flekilde olmal. Okulun buralar planlarken neyin senin sa l na en çok yarar sa layaca n, sunaca etkinlik seçeneklerini haz rlarken hangi etkinliklerin senin geliflimine en çok katk da bulunaca n ilk önce düflünmeli. Senin yarar na oldu unu düflündü ün etkinlikler konusunda sen de fikrini söylemekten çekinmemelisin. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi senin ihtiyaçların ile ilgili önemli bir şey söylüyor. Bu maddede verilen mesaj aşağıda, şifreyle yazılmış sözcük grubunda saklı. Her rakam bir sesli harfi temsil ediyor. 1NC2 Ç3C4KL5R6N Y5R5R6 Sözcük grubunun ne dediğini buldun mu? Sence bu ne anlama geliyor? Bu sözcük grubundaki sayısal değerlerin toplamı Karadeniz'de bir ilimizin trafik kodudur. Bulabildin mi bu ili? Örnek olarak okulunun bahçesini ele alal m. Okulundaki görevliler, bahçeyi ilgilendiren kararlar al rken, bahçeyi kurar ve donat rken, öncelikle senin için neyin yararl oldu unu düflünmeli, seni ve okulundaki di er tüm çocuklar okul bahçesinde de her türlü zarardan korumay bir ilke edinmeli, senin gereksinimlerine ve görüfllerine kulak vermeli. Bir di er örnek okul servisleri Bahçede park etmeleri daha kolay olsa bile, oras senin dinlenme ve oyun alan n, öncelik senin haklar na verilmeli. Müdürler ve ö retmenler de sen ve di er çocuklar için neyin yararl oldu una önem vermeli, rehberlik görevlileri ve ailen ile birlikte sizin yarar n z için çal flmal. Örneğin, bahçede kullanılan malzemelerin senin için sağlıklı ve kullanışlı olmaları, güzel görünmelerinden veya ucuz olmalarından daha önemli. 14

19 Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? c. E itim, yaflam n ve geliflimini desteklemeli Sence de çok önemli bir hak de il mi yaflaman ve geliflmen? Yaflama ve geliflme hakk n sadece hayatta kalman veya boyunun uzamas anlam na gelmiyor. E itimin sana sadece bilgi aktarmakla yetinmemeli, ayn zamanda kiflili ini, zihinsel ve bedensel yeteneklerini gelifltirmene yard mc olmal. l - d = e e + c = ğ ğ - f =? Çocuk Hakları Sözleşmesi nin?. maddesi, yaşama ve gelişme hakkının ısrarla üzerinde duruyor ve bu gerçekleşmezse diğer hakların da tam olarak gerçekleşemez diyor. Bu sözleşmenin kaçıncı maddesi olabilir? Bunu, yandaki işlemi yaparak bulabilirsin. Örneğin a harfi 1 i, z harfi 29 u temsil ediyor. Bu maddeyi yeniden okuyup ne demek istediğini arkadaşlarınla tartışır mısın? Okulundaki hiçbir fley güvenli ini, hayat n tehlikeye atmamal, sa l n hep korunmal. Örne in, seni ve di er tüm ö rencileri tehlikelerden, yang n, deprem, sel gibi afetlerden korumak, okulunun görevleri aras nda. Okullar yap l rken, bina, s n flar, di er odalar, yatakhane, vb. yerler çocuklar n güvenli i, sa l, yafl ve geliflim özellikleri dikkate al narak infla edilmeli. Okulunda ayd nlatma, havaland rma, s tma ve di er tesisat güvenli ve sa l kl olmal. S n flarda ö renci bafl na düflen alan, oturdu un s ran n yeri, flekli ve derste kullan lan malzemeler de geliflimini olumsuz bir flekilde etkilememeli. Sana ve okulundaki tüm çocuklara güvenli içme suyu sunulmas ve okulundaki yiyecek ve içeceklerin sa l kl olmas da temel bir hakk n. Gelişmen sadece sınıfta derslerini öğrenmen demek değil. Yeteneklerini keşfetmene, öğrendiklerini uygulamana ve kendini geliştirmene uygun etkinliklere ve ortamlara ihtiyacın var. Örneğin, güvenli bir bahçede, doğayla iç içe oldukça, oyunlar oynadıkça, diğer çocuklarla arkadaşlık ettikçe, hem fiziksel olarak gelişirsin hem de bireysel ve sosyal yeteneklerini geliştirebilirsin. Tüm çocuklar n, okullar nda, kütüphane, laboratuvar ve bilgisayar odalar gibi yerlere sahip olma hakk var. Kütüphanelerde her türlü araflt rmay yapabilece in yeterli kaynak, laboratuvarlarda deneyler için gerekli malzeme ve aletler ve bilgisayar odalar nda yeterli say da ve gerekli donan mda bilgisayarlar olmas da geliflimin için önemli. Kimi derslerini veya ders d fl zaman n spor salonunda, tiyatro, müzik, dans gibi etkinlikler için ayr lm fl odalarda geçiriyorsun. Okulunda yeterli donan ma sahip böyle yerlerin olmas farkl yeteneklerini gelifltirmen için çok önemli. Okulundaki rehberlik hizmetleri, hem seni tavsiyelerle yönlendirebilir hem de senin aç ndan ters giden bir fleyi fark edip bu konuda seninle, ö retmenlerinle ve ailenle birlikte sorunlar n çözmek için çal flabilir. Okulunda yeterli say da ö retmen olmal ve bu ö retmenler senin geliflimine katk da bulunabilecek bilgi ve becerilere sahip olmal. 15

20 E itimde Haklar m Var! d. Dinlenebilmeli, bofl zamanlar n de erlendirebilmeli, oyun oynayabilmelisin Oyunlar n geliflimin ve e itimin için çok önemli oldu unu biliyor musun? Peki, bunlar n senin hakk n oldu unu biliyor musun? E itim sadece ders, ödev ve s nav demek de ildir. Bofl zaman n olmal, istedi in oyun ve e lenceler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere kat labilmelisin. Ancak bu flekilde her yönden sa l kl geliflebilirsin. Sanma ki oyun sadece küçük çocuklar n hakk. Oyun senin de hakk n ve kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gibi e itiminin bir parças olabilir. Ödev yapmak ve s navlara çal flmak bütün zaman n almamal, dinlenmeye, oyun oynamaya ve kendini gelifltirebilece in baflka etkinliklere kat lmaya da zaman n ve enerjin kalmal. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 31. maddesi diyor ki dünyadaki tüm çocukların ve senin dinlenme ve boş zaman hakkın, yaşına uygun oyun, eğlence ve sanat etkinliklerine, kültürel yaşama serbestçe katılma hakkın var. Okulun dinlenmene, oyun oynamana, farkl etkinliklere kat lmana elveriflli, stressiz, güvenli ve sa l kl yerlere sahip olmal. Okulunun bahçesi, kütüphane ve spor salonu gibi yerler bu aç dan ilk akla gelenler. Diyelim ki hava çok s cak veya çok so uk, ya da can n bahçeye ç kmak istemiyor, o halde okulda bofl zamanlar n nerede geçiriyorsun? Okulunda, tüm ö rencilerin dinlenmek, bofl zamanlar n de erlendirmek ve oyun oynamak için kullanabilece i bir yer olmal. Buras, kendi bafl na, arkadafllar nla, üyesi oldu un ö renci kulübündekilerle güvenli, sa l kl ve verimli bir biçimde zaman geçirebilmene uygun olmal. Örneğin, bahçe, rahatça ve güvenli bir biçimde dinlenmene, boş zamanlarını geçirmene ve oyun oynamana uygun olmalı. Bahçede, yaşına ve farklı gereksinimlerine uygun oyun araçları olmalı. Hepiniz farkl özelliklere sahip ayr birer bireysiniz. stekleriniz, yetenekleriniz, ihtiyaçlar n z farkl olabilir. Spor salonu ve farkl kültürel ve sanatsal çal flmalara ve gösterilere ev sahipli i yap labilecek çok amaçl salon tüm bu farkl l klar gözetmeli. Bu yerler, tüm ö rencilerin eriflip, eflit oranda yararlanabilece i yerler olmal. 16

21 Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? e. E itim ortamlar sa l kl olmal Sa l k hizmetleri almak tüm çocuklar n sahip oldu u yaflama ve geliflme hakk n n önemli bir boyutu. Okulunda senin ve tüm ö rencilerin sa l n korumak için malzemelerin ve araç-gerecin bulundu u bir yere ihtiyaç var. Buras sa l k personeline sahip bir revir de olabilir, nöbetçi ö retmeninin kullanaca bir ecza dolab da. E er okulunda bir revir varsa, bu odadan sorumlu sa l k personeli olmas, buran n temiz tutulmas ve gerekli malzeme ile ilaçlara sahip olmas sa l n ve geliflimin aç s ndan çok önemli. Ayr ca okulundaki ecza dolab nda da gerekli ilkyard m malzemeleri ve ilaçlar her zaman bulunmal. Önemli bir fley de, okulunda gerekli afl lar n ve sa l k muayenelerinin düzenli bir flekilde yap l yor olmas. Okul içindeki ufak yaralanmalar ya da di er hafif hastal klarda okulunda tedavi edilebilmelisin. Bir ö rencinin daha ciddi bir sorunu veya uzun tedavi gerektiren bir hastal varsa, okul onu bir sa l k kurulufluna yönlendirmeli. Ayr ca, acil bir durumda, okul yöneticisi ya da ö retmenlerinden biri seni bir sa l k merkezine götürmekle sorumlu. Kantin ve yemekhane gibi yerlerin sa l n tehlikeye atmamas gerekli. Sunulan yiyecek ve içecekler sa l kl ve besleyici olmal, son kullanma tarihi geçmifl g dalar asla sat lmamal. Kullan lan tost makinesi, tencere, vb. tüm araçlar n temiz olmas çok önemli. Bu alanlarda çal flan görevlilerin temiz olmalar da sa l n için çok önemli. Okulunun kantini ve yemekhanesi, okul müdürü ve müdür yard mc s taraf ndan düzenli bir flekilde denetlenmeli. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 24. maddesi diyor ki Her un hizm inden rlanma hakkı vardır. Cümlenin tamamını anlayabildin mi? Ayr ca, okulunda tuvaletlerin temiz ve sa l kl olmas zorunlu. Örne in, tuvalet ka d, sabun ve su kesinlikle bulundurulmal. Okuldaki ö renci say s na yetecek say da tuvalet olmal ve tuvaletler s k s k temizlenmeli. Okulunda çöpleri atabilece iniz kutular n olmas, çöplerin düzenli ve güvenli bir biçimde yok edilmesi ve okulun temiz tutulmas, sa l k hakk n için çok önemli. Okulundaki su tesisat da sa lam ve temiz olmal. Ayr ca, yedek su depolar da bulundurulmal. İlkyardım ve güvenlik önlemleri alan, farklı tehlikelerle baş etmeye hazırlıklı bir okul senin hakkın. Okul görevlileri gerekli bilgiye ve araçlara sahip olmalı ki seni koruyabilsinler. Aynı zamanda sana ve arkadaşlarına tehlike durumunda yapılması gerekenleri de anlatmalılar. 17

22 E itimde Haklar m Var! f. Görüfllerin dikkate al nmal, görüfllerini özgürce ifade edebilmelisin E itiminle ve okulunla ilgili seni etkileyen konularda görüfllerini özgürce ifade edebilmelisin ve okuldaki yetiflkinler seni dinlemeli, bu haklar na sayg göstermeli. Örne in, s n fta ö retmeninin ve ders kitaplar n n anlatt klar senin görüfllerini ve yaflam n etkiliyor. Bu da sana s n fta ö rendiklerinle ilgili neler düflündü ünü ve hissetti ini söyleme hakk veriyor. Ö retmenin ve okulundaki di er yetiflkinler de senin bu konuda söylediklerini dikkate almal. fade özgürlü ünü ne flekilde istersen öyle kullanabilirsin. Tabii ki baflkalar n n haklar n çi nemeden. Örne in, görüfllerini konuflarak, yazarak, flark söyleyerek, resim yaparak ifade edebilirsin. Müdür ve öğretmenlerinin seni ve aileni eğitiminle ilgili bilgilendirme ve sizlerin görüşlerini alma sorumluluğu var. Tabii ki okul yöneticileri ve öğretmenlerinin bilgisi ve deneyimi çok, ama unutma ki senin görüşlerin de çok değerli ve büyüklerin seni dinlenmeli. Rehberlik, görüfllerini rahatça ifade edebildi in ve görüfllerinin önyarg s z bir biçimde ve senin yarar n ön planda tutularak dinlendi i bir yer olmal. Rehber ö retmenine belki de baflka kimseye anlatamad n fleyler anlat yorsun, bafl na olumsuz bir fley geldi inde, bir seçim yapman gerekti inde ondan yard m istiyorsun. O da sana kendini özgürce ifade etmek için olanak tan mal, güven vermeli ve sayg duymal. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesi diyor ki görüşlerini serbestçe ifade etme, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahipsin. Bu hakla bağlantılı diğer haklarından bazıları ise diyor ki başkalarına zarar vermemek şartıyla, duygu ve düşüncelerini istediğin şekilde açıklamaya, kendi düşünceni geliştirmeye ve istediğin inanca sahip olmaya da hakkın var. Seni büyüten yetişkinlerin de sana yol gösterme hakkı var. Nas l ki bir arkadafl n n düflüncesinden kötü bir biçimde bahsetme hakk n yoksa, arkadafllar n n, ö retmeninin veya ders kitaplar n n da senin düflündüklerini, inand klar n yok saymaya veya kötü görmeye hakk yok. Okulda ilgini çeken kulübe üye olmak, komisyonlarda yer almak, okul meclisinde veya disiplin uygulamalar ndan sorumlu kurulda yer almak, senin okul yönetimi ve yaflam na kat lma yollar ndan baz lar. Okulun sana bunlar ve benzer yollar sunmal. 18

23 Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? g. Derneklere üye olabilmeli, arkadafllar nla bar fl içinde toplanabilmelisin Bu hakk n okulda çeflitli flekillerde kullanabilirsin. Okulunda var olan ö renci kulüplerine üye olabilir, okul dergisi ç karabilir, arkadafllar nla ilginizi çeken bir konuda konuflmak, çal flmalar yapmak için bir araya gelebilirsiniz. Ortak ilginiz spor olabilir, insan haklar veya çevre olabilir. fiark söylemek, dans etmek, resim yapmak, yaz yazmak gibi fleyler ilginizi çekiyor olabilir. Bu tarz çal flmalar yapmak istedi inizde ö retmenleriniz de size yard mc olmal ve yol göstermeli. Okulunuzda ihtiyac n za uygun odalar kullan m n za aç k olmal. Bu hakkını gerçekleştirebilmen için öncelikle okulunda seni etkileyen konularda, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin, senin ve arkadaşlarının görüşlerini dinliyor ve size görüşlerinizi farklı biçimlerde ifade etme özgürlüğü veriyor olması gerektiğini de anımsamışsındır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesinin sesli harfleri kaybolmuş. Maddeyi öğrenmek için bu harfleri bulup yerleştirmelisin. _RK_D_ŞL_R_NL_ B_R_Ş _Ç_ND_ T_PL_N_B_LM_, D_RN_K K_R_B_LM_ Y_ D_ D_RN_KL_R Y_ OLM_ H_KK_N V_R Çocuklar n derneklere üye olmalar ya da dernek kurmalar yla ilgili farkl ülkelerde farkl uygulamalar var. Türkiye de 12 yafl ndan itibaren çocuk derneklerine üye olabilir, 15 yafl ndan itibaren bir çocuk derne inin yönetim kurulunda görev alabilirsin. 19

24 E itimde Haklar m Var! h. Bilgi ve belgeye eriflebilmelisin S n f nda birçok farkl ders görüyorsun. Ö retmenlerin, önceden belirlenmifl olan ders plan na ba l kalarak dersi anlat yor ve gerekli bilgileri sana ulaflt r yor. Senin bu bilgilere ve bu bilgilerin yer ald kitaplara, resimlere, internet sitelerine, gazetelere, dergilere ve benzer materyallere eriflme hakk n var. Aşağıdaki cümlenin ikinci yarısında Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesinin ne söylediği yazıyor ama harfler karışmış. Maddenin konusunu bulmak istiyorsan harfleri doğru biçimde dizmen gerekiyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesi diyor ki sağlığın ve gelişimin için, İ G B L İ E V E L G E E B Y E İ R E Ş B İ M L E S İ N İ L _ Kütüphane, laboratuvar ve bilgisayar odalar okuldaki en büyük bilgi kaynaklar n n oldu u yerler. Buralarda, yafl na uygun istedi in kitab okuma, istedi in ansiklopediden bilgi edinme, deney malzemelerini kullanarak ö retmenin kontrolünde deneyler yapma ya da interneti kullanma hakk n var. Peki ya ö retmeninin önerdiklerinden farkl kaynaklardan da bilgi edinmek, yeni fleyler ö renmek istiyorsan? Evet, buna da hakk n var, ama tabii bu kaynaklar yafl na uygun oldu u sürece. Okulundaki yetkili kifliler, sen interneti kullan rken olumsuz etkilenmemen ve güvenli inin sa lanmas için baz kurallar koymak durumunda, bunlar dikkate almay unutma. Ödevlerini ya da s nav ka tlar n ö retmenin not verdikten sonra görmek isteyebilirsin. Okula kay t yapt rd nda ve okula devam ederken müdür ya da ö retmenler senin hakk nda baz bilgiler ve belgeler tutarlar. Örne in adresin, derslerinden ald n notlar, ailen hakk nda baz bilgiler Bu bilgileri neden vermen gerekti ini ve bu bilgileri kimin görebildi ini bilmeye hakk n var. Okuldaki kararlara katılım hakkının da olduğunu söylemiştik. Bu hakkı kullanabilmek için de bazı bilgilere erişmen gerekebilir. Diyelim ki öğrenci meclisinde veya bir kulüpte yer alıyorsun. Peki bu grupların nasıl çalıştıklarına, haklarına ve sorumluluklarına ilişkin bilgin var mı? Ayrıca diyelim ki bir seçim yapman gerekiyor, belli bir dersi seçeceksin veya okulun senden bir anket için gönüllü olmanı istiyor. Bu durumlarda, doğru kararlar alabilmen, doğru seçimler yapabilmen için konuyla ilgili bilgi ve belgelerin sana verilmesi gerekir. 20

25 Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? i. Özel yaflam na sayg gösterilmeli Okula gelirken yan nda neler getiriyorsun? Çanta, kalem, defter, kitap Bu eflyalar sana ait özel eflyalar ve sen okuldayken genellikle s randa ya da dolab nda durur. Baz özel durumlar d fl nda, ö retmenlerin, okuldaki di er yetiflkinler ya da arkadafllar n senin iznin olmadan bu özel eflyalar kar flt ramaz. Özel yaflam na sayg hakk sadece eflyalar nla s n rl de ildir. Arkadafllar n ya da ö retmenin ile bir s rr n paylaflm fl olabilirsin. Senin iznin olmadan hiç kimse bu s rr baflkas na anlatmamal. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 16. maddesinin ne dediğini öğrenmek istiyorsan aşağıdaki cümleyi tamamlaman gerekiyor. Her iki beyaz kutu arasında bir sözcük var ama sözcüklerin bazı harfleri yok. Sarmalın dışından başlayarak doğru harfleri yerleştir ve cümleyi tamamla. H_Ç K_MS Ş_M_Z. S_N_ R_Z_L H_Y_T_N_ K_ K_Ç_K D_Ş_R_M_Z, _N_R_N_ K_R_M_Z, Okula kay t olmaya gitti inde ve okula devam ederken, senin ya da ailenin yaflam na ait baz bilgileri okul müdürü ya da ö retmenler ile paylaflmak baz durumlarda yararl d r. Ancak, kimse seni özel yaflam n ile ilgili bilgileri paylaflmaya zorlamamal. E er paylaflman gerekiyorsa, okulundaki görevliler bu bilgiyi neden istediklerini anlafl l r bir flekilde sana ve ailene anlatmal. Ayr ca bu bilgileri daha sonra kimlerin görece i ile ilgili de bilgi vermeliler. Sana ait özel bilgileri alan yetkililer bu bilgileri senin ve ailenin izni olmadan baflka kimse ile paylaflmamal. Öğretmenlerin özel yaşamınla ilgili bilgileri sadece senin yararın için kullanabilir. Başkalarının sana farklı davranmasına yol açabilecek bilgiler vermekten, seni duygusal olarak incitebilecek davranışlardan kaçınmalılar. Benzer bir biçimde, diyelim ki ödevinde veya sınavında bazı hatalar yaptın veya belki de düşük bir not aldın, öğretmenin bunları seninle yalnızken konuşmayı tercih etmeli. Öğretmenin ve okulundaki diğer yetişkinler seni üzebilecek davranışlardan kaçınmalı. Bunu istemek senin hakkın. Bazen arkadafl m zla, ailemizle, ö retmenlerimizle ya da kendimizle ilgili birtak m sorunlar yaflar z. Okulda bu sorunlar çözerken rehber ö retmenler çocuklara yard m eder. Onlarla sorunlar n konuflmak için kendini rahat hissedece in özel bir yer olmal d r. Konufltuklar n, baflka kimsenin duymamas n istedi in, kendinle ilgili ve sadece rehber ö retmeninle paylaflt n bilgiler olabilir. Verdi in bu bilgiler senin özel dosyanda tutulmal ve baflkalar ile paylafl lmamal. Verdi in bilgiler, geçerli bir nedenle baflkalar ile paylafl lacaksa, paylaflmadan önce sana ve ailene bilgi verilmesi gerekti ini unutma. Okulundaki herkes, çocuk veya yetiflkin, birbirinin özel yaflam na sayg göstermeli, birbirini baflkalar n n yan nda küçük düflürmemeye gayret etmeli. Kendi özel yaflam na gösterilmesini istedi in sayg y sen de arkadafllar na ve okuldaki di er görevlilere göstermeyi unutma. 21

26 E itimde Haklar m Var! j. E itim ortamlar fliddet içermemeli Tüm çocuklar n, her yerde, her türlü fliddetten korunmaya hakk var. Bu okulunda geçirdi in zaman için de geçerli. Hiç kimsenin sana bedensel, duygusal veya ruhsal olarak zarar veren davran fllarda bulunmaya hakk yok. Buna, ailen, okulundaki tüm yetiflkinler ve arkadafllar n da dahil. Kaliteli bir e itim alma hakk n ve e itimin s ras nda sayg görme hakk n okulundaki tüm mekanlar n her türlü kötü davran fltan ar nd r lmas n gerektirir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin?. maddesi diyor ki hiç kimse çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamaz. Yukarıdaki madde sözleşmenin kaçıncı maddesi olabilir? Bunu, aşağıdaki işlemi yaparak bulabilirsin ::0 = 06 x :. = =? Bar flç l bir okul ortam senin ve tüm arkadafllar n n hakk. fiiddet deyince sadece kulak çekme veya tokat gibi bedenine zarar veren fleyler gelmesin akl na. Seninle alay edilmesi ve hakarete u raman gibi davran fllar da asl nda farkl fliddet türleri. Ek olarak 36. madde de diyor ki hiç kimse kendi çıkarları için çocukları kullanamaz. Okul yönetimi, hem idareciler, ö retmenler ve personel ile ö renciler aras nda yaflanabilecek fliddet içeren davran fllar hofl görmemeli hem de ö renciler aras nda yaflanabilecek kötü davran fl ve kavgalar önlemeli. Okulda kimse birbirine kötü davranmamal, müdür, ö retmen ve ö renciler böyle durumlara engel olmak için ellerinden gelen her fleyi yapmal. Okulundaki disiplin uygulamaları öğrencileri incitecek ve öğrencilerin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına zarar verecek şeyler içermemeli. Bu uygulamalarla ilgili öğrencilerin velilerine de haber verilmeli. Okulundaki disiplin uygulamaları, bedensel ceza içermemeli, seni aşağılamamalı ve onurunu zedelememeli. E er okulda bafl na böyle bir fley gelirse unutma ki yard m almaya da hakk n var. 22

27 Haklar n Gerçekleflmiyorsa... 23

28

29 Bölüm 4 Haklar n gerçekleflmiyorsa... üzgünüm... destek alıyorum... haklarımı biliyorum ve daha iyi hissediyorum... E itiminle ilgili baz haklar n okudun. Peki ya okulunun bu haklar n gerçeklefltirmen için uygun olmad n düflünüyorsan ne yapabilirsin? Okulunda destek alabilece in, sana haklar n kullanmada yard mc olabilecek kifliler olmal. Bu bölümde ilk olarak bunlar anlataca z. Ancak bir de öyle durumlar var ki onlar n çözümü daha zor olabilir, k r lm fl ve incitilmifl olabilirsin. flte o durumlarda neler yapabilece inden de bahsedece iz. a. Okulda kimlerden destek alabilirsin? b. Zor durumlarda neler yapabilirsin? Diyelim ki okulunda bir veya birkaç hakk n gerçeklefltiremedi ini fark ettin. lk olarak ne yapabilirsin? Kendini en çok kime yak n hissediyorsun, kime güven duyuyorsun, düflün bakal m. Bu kifli s n f ö retmenin olabilir, rehber ö retmen ya da müdür ve yard mc lar olabilir. Tabii ki her konuda ailene de dan flabilir, onlardan öneri ve yard m alabilirsin. Okulundaki rehberlik hizmetinden biraz daha bahsetmekte yarar var. Rehber ö retmenler ve dan flmanlar yaflad n sorunlar bir uzman ile paylaflman ve bu sorunlara çare araman için var. Seninle birlikte okulda ya da ailende yaflad n soruna çözüm arar, ilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak e itimin ve gelecekte seçece in meslek ile ilgili seni yönlendirirler. Okulundaki rehberlik ve dan flma biriminin temel amac, her çocu un e itimden en üst düzeyde yararlanmas d r. Rehber ö retmenler ve dan flmanlar birçok konuda bafl na geleni ilk olarak anlataca n ve birlikte çözüm arayaca n kifliler olabilir. Okulunda, ö rencilerin deneyimlerini de erlendirmelerine ve e itimleri üzerinde söz sahibi olmalar na, yani kat l m haklar n gerçeklefltirmelerine olanak tan yan bir topluluk olmal. Bu ö renci toplulu u kimi okulda okul meclisi kimi okulda ise ö renci kurulu ad n tafl yor. Okul meclisi/ ö renci kurulu çeflitli konulardaki görüfllerini ve taleplerini okulundaki yetiflkinlerle paylaflmana arac olabilir. Bazen okulda olumsuz bir davran flla karfl laflabilirsin. fiiddete u rad ysan, sa l kl bir yaflam için temel ihtiyaçlar n giderilmiyorsa, birisi seni kendi ç karlar için kulland ysa ve seni fiziksel, duygusal veya baflka bir biçimde incittiyse, senin daha fazla incinmeden bir çözüme yönlendirilmen çok önemli. Bazen bu olumsuz davran fllar yasal anlamda da suç olabilir. En do rusu yine, okulunda veya evinde kendini en yak n hissetti in, en güvendi in yetiflkine bafl na gelenleri anlatmak. Okulundaki rehber ö retmen, senin fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak olumsuz etkileyen bir davran flla karfl laflt n ö rendikten sonra gerekli önlemleri almas gereken kifliler aras nda. Fiziksel ya da duygusal olarak biri seni incittiyse yaflad n flehirdeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nu ve/veya baroyu arayabilirsin. Bu yerlerde sorununu dinleyip seni do ru kifli ve kurumlarla ba lant ya sokacak sosyal hizmet uzmanlar ve avukatlar var. Birçok baroda, özellikle çocuk haklar üzerine çal flan avukatlar da var. Alo 183 ü hiç duydun mu peki? Bu numaray Türkiye nin her yerinden istedi in saatte arayabilir, sana zarar veren durumla ilgili yard m alabilirsin. 25

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

2007 Y l Faaliyetleri

2007 Y l Faaliyetleri 2007 Y l Faaliyetleri çindekiler 1 Anne Çocuk E itim Vakf 2 Baflkan n Mesaj 6 Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 7 Dan flmanlar m z 10 AÇEV in Uygulad Programlar ve Gerçeklefltirdi i Çal flmalar 11 AÇEV

Detaylı

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken

Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Evdeki Eflyalar Nelerden Yap l r? nsanlar, ifllerini kolaylaflt racak, onlara zaman kazand racak eflyalar üretmifllerdir. Eflyalar; dayan kl l k, güzellik, tafl nabilirlik

Detaylı

Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar

Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 314-350 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar # Bu makale, 1-4 Kas m 2001 tarihinde Pamukkale de düzenlenen

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an:

E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an: E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an: Evangelischer Erziehungsverband e.v. Lister Meile 87 30161 Hannover Telefon (0511) 390881-0 Telefax (0511) 390881-16 www.erev.de

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

Sosyal çerme E itim K lavuzu

Sosyal çerme E itim K lavuzu STK çal flmalar E itim Kitaplar Dizisi ne hoflgeldiniz stanbul Bilgi Üniversitesi STK E itim ve Araflt rma Birimi nin, STK lar için düzenledi i kapasite gelifltirme e itimleri 2003 y l nda bafllamadan

Detaylı

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Girifl 2 Enerji E itimi Neden Gereklidir? 3 Okullarda Enerji Kullan m 3 Okullarda Enerji Verimlili i E itiminin Önemi 4 BÖLÜM I Enerjini Bofla Harcama! Kitab n n ncelenmesi

Detaylı

daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla,

daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar Aile hekimli ine geçifl sürecinde çok hareketli günler yafl yoruz. stanbul da 940 aile hekimli i noktas ve 3645 aile hekimi kadrosu söz konusu.

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bu kitapta foto raflar yla destek veren herkese teflekkür ederim. 2 BAfiLARKEN Ç NDEK LER Kurulma

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim N bag b1 EK M 2010 S:21 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi»SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim»» Süleyman Karaman:

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Yasemin ESEN (*) Özet Bu araflt rman n amac, sosyal bilgiler

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı