E itimde Haklar m Var!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E itimde Haklar m Var!"

Transkript

1 E itimde Haklar m Var!

2

3 E itimde Haklar m Var! Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında dile getirilen görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

4

5 çindekiler I. Hak nedir? 03 II. E itim hakk nedir? 07 III. E itimde haklar nelerdir? 11 a. Her çocuk e itim hakk ndan eflit olarak yararlanmal 13 b. En önemlisi senin yarar n 14 c. E itim, yaflam n ve geliflimini desteklemeli 15 d. Dinlenebilmeli, bofl zamanlar n de erlendirebilmeli, oyun oynayabilmelisin 16 e. E itim ortamlar sa l kl olmal 17 f. Görüfllerin dikkate al nmal, görüfllerini özgürce ifade edebilmelisin 18 g. Derneklere üye olabilmeli, arkadafllar nla bar fl içinde toplanabilmelisin 19 h. Bilgi ve belgeye eriflebilmelisin 20 i. Özel yaflam na sayg gösterilmeli 21 j. E itim ortamlar fliddet içermemeli 22 IV. Haklar n gerçekleflmiyorsa 23 a. Okulda kimlerden destek alabilirsin? 25 b. Zor durumlarda neler yapabilirsin? 25 V. Notlar 29

6 Biz ona aram zda mavi diyoruz. Mavi, çok enerjik, konuflkan ve nefleli. Biraz da bilmifl, ama hakk n aramada üzerine yok. Ço u spreyin aksine çevreye zararl da de il. Biz ona k saca sar diyoruz. Sar, çok iyi niyetli ve mant kl. Sorun çözmeye de bay l yor. Pek bar flç l Çevreye de çok düflkün. Bizi hep flafl rt yor, her durumda ne kadar da sakin Biz ona k rm z ad n verdik. Tüm arkadafllar gibi o da çevre dostu. K rm z, hep merakl, hep heyecanl. Fikrini söylemeye pek hevesli. Biz ona yeflil diyoruz. Yeflil çok al ml ve ak ll. Çok bilgili, bildiklerini paylaflmaya da hevesli. Çevrecilikten asla ödün vermiyor.

7 Hak Nedir? 03

8 00

9 Bölüm 1 Hak nedir? Kitab n içindekiler sayfas n gördün mü? Çocuklar n e itim ile ilgili birçok hakk anlat lacakm fl. Ama ben bilmiyorum hak tam olarak nedir. Çok merak ettim. Ya sen? Ben biliyorum, hemen söyleyeyim. Hakk n olmas demek, senin belirli bir fleyi yapabilmen ve baflkalar ndan o fleyi yapabilmen için gerekli koflullar sana sa lamalar n isteyebilmen demek. Kimi zaman devlet, kimi zaman ailen, bazen de okulundaki müdür, yöneticiler, ö retmenler, di er görevliler. Peki baflkalar kim? Peki, merak ettim, bir çocuk hangi haklara sahip oldu unu nas l bilecek? Haklar ö retmenler, aileler, arkadafllar gibi birçok kifli anlatabilir. Çocuklar isterlerse haklar n araflt rarak da ö renebilir. Bu konuda kitaplar ve internet siteleri var. Önemli bir kaynak da, neredeyse dünyadaki her devletin imzalad Çocuk Haklar Sözleflmesi. 05

10 E itimde Haklar m Var! Ben okudum onu! Tüm dünya çocuklar haklar n kullanabilsinler diye imzalanm fl, de il mi? Tam 191 devlet söz vermifl, çocuklar korunsun, ihtiyaç duyduklar fleylere ulafls n ve yaflamlar hakk nda söz sahibi olsunlar diye. Türkiye de 1995 te onaylam fl. Bana da tan d k geldi flimdi. Çok say da hak vard orada ama birbirinden ay rmak zor olabiliyor. Mutlu bir yaflam için hepsinin olmas gerekiyormufl. Öyle ya, sa l k hakk n kullanamazsan e itim hakk n nas l tam olarak kullanabilirsin ki? Çok hakl s n, bu kitap da bundan bahsediyor zaten. Bir çocu un en temel haklar ndan olan e itim hakk n n onun di er haklar yla da ilgisi oldu unu anlat yor. Bu kitab yazanlar istemifl ki e itimleri s ras nda sahip olduklar haklar bilmek isteyen çocuklar için bir kaynak olsun. Çocuklar, haklar gerçekleflmiyorsa neler yapabileceklerini bilsin. 06

11 E itim Hakk Nedir? 07

12 00

13 Bölüm 2 E itim hakk nedir? Hak nedir, neden haklar m var biraz daha iyi biliyorum flimdi. Ama e itim hakk tam olarak ne anlamad m. Benim tan d m çocuklar okula gidiyor, bu yetmez mi? Türkiye'de ve dünyada okula gidemeyen çocuklar da var. Biliyor muydun? Ayr ca, okula gitseler bile bu yetmiyor. Çocuklar n kaliteli bir e itim alma ve okullar nda sayg görme haklar da var. Yani nas l olmal e itim? Merak ettim. E itim, her fleyden önce, çocuklar n kiflili ini, becerilerini, yeteneklerini gelifltirmesine yard mc olmal. Ailelerine, kendilerinin ve baflkalar n n kültürlerine sayg lar n da art rmal. 09

14 E itimde Haklar m Var! Bu arada e itim, çocuklar n insan haklar na ve temel özgürlüklere sayg s n da gelifltirmeli, haklar n kullanabilmelerine yard mc olmal. Anlay fl, bar fl, hoflgörüyü, eflitli i, dostlu u, sorumluluklar n benimsemifl, do al çevreye sayg l bireyler olmalar n sa lamal. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 28. maddesi eğitiminle ilgili çok önemli bir hakkından bahsediyor. Bu maddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aşağıdaki şifreyi çözmen gerekiyor. Şifreyi doğru çözüp çözmediğini merak ediyorsan kitaptaki tüm bulmacaları çözdükten sonra en arka sayfaya bak. Peki, böyle bir e itim sadece çocuklar n m hakk? Kaliteli bir e itim almak ve e itimi s ras nda sayg görmek her yafltaki kiflinin sahip oldu u bir hak olmal bence. Bence de! Zaten büyükler de böyle düflünmüfl. Bu kitab yazanlar da bunu biliyor ama önceli i ilkö retim ça ndaki çocuklara vermek istemifller. 10

15 E itimde Haklar Nelerdir? 11

16

17 a. Her çocuk e itim hakk ndan eflit olarak yararlanmal Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? Hiçbir çocuk ayr mc l a u ramamal. Ayr mc l k, bir kifli veya gruba baz özellikleri nedeniyle farkl davran lmas d r. Oysa dünyada, Türkiye'nin her yerinde ve senin okulundaki tüm çocuklar ayn haklara sahip ve eflit davran lmay hak ediyor. Hangi durumlarda EŞİTLİK olmalı? Öğrenmek istiyorsan aşağıdaki bulmacayı çözebilirsin: Sözcükler soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yerleştirilmiş olabilir ama hepsi düz bir çizgidedir. Hak sözcüğünü biz senin yerine bulduk, bulman gereken sözcükler bir büyük cümlenin bölümleri olan aşağıdaki satırlarda saklı: Yaşın kaç olursa olsun, Irkın ve rengin ne olursa olsun, Hangi dili konuşursan konuş, Sağlık ve engel durumun ne olursa olsun, Görüşlerin ne olursa olsun, Doğduğun veya ailenin geldiği ülke, yaşadığın ülke neresi olursa olsun Ailenin özellikleri, sosyal ve maddi koşulları nasıl olursa olsun, Cinsiyetin ne olursa olsun, Hangi dine veya inanca sahip olduğun da fark etmeksizin, eğitime erişme, kaliteli bir eğitim alma ve eğitim alırken saygı görme hakkın var! Bu demek de il ki sana ve di er tüm çocuklara tamamen ayn flekilde davran lmal, t pat p ayn hizmetler sunulmal. Önemli olan e itimin her çocu un farkl ihtiyaçlar na göre verilmesi ki herkes olabilece i en iyi insan olsun, sahip oldu u potansiyeli istedi i flekilde sonuna kadar kullanabilsin. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesi diyor ki çocuk hakları, bütün çocuklar içindir. Örne in, okulundaki fiziksel koflullara bakal m. Senin veya okulundaki baz çocuklar n bedensel veya zihinsel engeli olabilir. Engeli ne olursa olsun her çocuk okul içinde rahatça hareket edebilmeli, okuldaki farkl odalardan yararlanabilmeli. Örne in okulundaki merdivenler Merdivenlerde korkuluk olmas görme engelli bir çocuk için ne kadar yararl. Merdivenlere, bir rampa koyulmas da tekerlekli sandalye kullanan bir çocuk için çok önemli. Unutma ki ö retmenlerinden, müdürden eflit ilgi ve sayg görmek ve iyi bir e itim almak senin ve tüm yafl tlar n n hakk. Bir okul yöneticisi veya ö retmen, bir çocu a cinsiyeti, dini, engeli, veya baflka özellikleri nedeniyle olumsuz davran fllarda bulunmamal. Ders kitaplar ve ö retmeninin derste anlatt klar da önemli. Anlat lanlar sana veya ailene ait bir özellikten kötü bir biçimde bahsetmemeli, sahip oldu un bir özellikten dolay kendini kötü hissetmene yol açmamal. Çocuk Hakları Sözleşmesi nin 23. maddesi diyor ki engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. 13

18 E itimde Haklar m Var! b. En önemlisi senin yarar n Herkesin, öncelikle senin için iyi ve yararl olan düflünmesi ve kararlar buna göre almas, iflleri buna uygun yapmas gerekti ini biliyor muydun? Nasıl bir eğitim aldığına, okuluna, okulda kullandığın araç-gereçlere, okulda verilen hizmetlere ilişkin alınan tüm kararlarda ve yapılan tüm işlerde, senin ihtiyaçlarına ve senin için neyin yararlı olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Okulunun farkl odalar nda, senin sa l n ya da güvenli ini tehlikeye atacak hiçbir fley yer almamal. Araç ve gereçler sa l kl ve senin rahatça kullanabilece in flekilde olmal. Okulun buralar planlarken neyin senin sa l na en çok yarar sa layaca n, sunaca etkinlik seçeneklerini haz rlarken hangi etkinliklerin senin geliflimine en çok katk da bulunaca n ilk önce düflünmeli. Senin yarar na oldu unu düflündü ün etkinlikler konusunda sen de fikrini söylemekten çekinmemelisin. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi senin ihtiyaçların ile ilgili önemli bir şey söylüyor. Bu maddede verilen mesaj aşağıda, şifreyle yazılmış sözcük grubunda saklı. Her rakam bir sesli harfi temsil ediyor. 1NC2 Ç3C4KL5R6N Y5R5R6 Sözcük grubunun ne dediğini buldun mu? Sence bu ne anlama geliyor? Bu sözcük grubundaki sayısal değerlerin toplamı Karadeniz'de bir ilimizin trafik kodudur. Bulabildin mi bu ili? Örnek olarak okulunun bahçesini ele alal m. Okulundaki görevliler, bahçeyi ilgilendiren kararlar al rken, bahçeyi kurar ve donat rken, öncelikle senin için neyin yararl oldu unu düflünmeli, seni ve okulundaki di er tüm çocuklar okul bahçesinde de her türlü zarardan korumay bir ilke edinmeli, senin gereksinimlerine ve görüfllerine kulak vermeli. Bir di er örnek okul servisleri Bahçede park etmeleri daha kolay olsa bile, oras senin dinlenme ve oyun alan n, öncelik senin haklar na verilmeli. Müdürler ve ö retmenler de sen ve di er çocuklar için neyin yararl oldu una önem vermeli, rehberlik görevlileri ve ailen ile birlikte sizin yarar n z için çal flmal. Örneğin, bahçede kullanılan malzemelerin senin için sağlıklı ve kullanışlı olmaları, güzel görünmelerinden veya ucuz olmalarından daha önemli. 14

19 Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? c. E itim, yaflam n ve geliflimini desteklemeli Sence de çok önemli bir hak de il mi yaflaman ve geliflmen? Yaflama ve geliflme hakk n sadece hayatta kalman veya boyunun uzamas anlam na gelmiyor. E itimin sana sadece bilgi aktarmakla yetinmemeli, ayn zamanda kiflili ini, zihinsel ve bedensel yeteneklerini gelifltirmene yard mc olmal. l - d = e e + c = ğ ğ - f =? Çocuk Hakları Sözleşmesi nin?. maddesi, yaşama ve gelişme hakkının ısrarla üzerinde duruyor ve bu gerçekleşmezse diğer hakların da tam olarak gerçekleşemez diyor. Bu sözleşmenin kaçıncı maddesi olabilir? Bunu, yandaki işlemi yaparak bulabilirsin. Örneğin a harfi 1 i, z harfi 29 u temsil ediyor. Bu maddeyi yeniden okuyup ne demek istediğini arkadaşlarınla tartışır mısın? Okulundaki hiçbir fley güvenli ini, hayat n tehlikeye atmamal, sa l n hep korunmal. Örne in, seni ve di er tüm ö rencileri tehlikelerden, yang n, deprem, sel gibi afetlerden korumak, okulunun görevleri aras nda. Okullar yap l rken, bina, s n flar, di er odalar, yatakhane, vb. yerler çocuklar n güvenli i, sa l, yafl ve geliflim özellikleri dikkate al narak infla edilmeli. Okulunda ayd nlatma, havaland rma, s tma ve di er tesisat güvenli ve sa l kl olmal. S n flarda ö renci bafl na düflen alan, oturdu un s ran n yeri, flekli ve derste kullan lan malzemeler de geliflimini olumsuz bir flekilde etkilememeli. Sana ve okulundaki tüm çocuklara güvenli içme suyu sunulmas ve okulundaki yiyecek ve içeceklerin sa l kl olmas da temel bir hakk n. Gelişmen sadece sınıfta derslerini öğrenmen demek değil. Yeteneklerini keşfetmene, öğrendiklerini uygulamana ve kendini geliştirmene uygun etkinliklere ve ortamlara ihtiyacın var. Örneğin, güvenli bir bahçede, doğayla iç içe oldukça, oyunlar oynadıkça, diğer çocuklarla arkadaşlık ettikçe, hem fiziksel olarak gelişirsin hem de bireysel ve sosyal yeteneklerini geliştirebilirsin. Tüm çocuklar n, okullar nda, kütüphane, laboratuvar ve bilgisayar odalar gibi yerlere sahip olma hakk var. Kütüphanelerde her türlü araflt rmay yapabilece in yeterli kaynak, laboratuvarlarda deneyler için gerekli malzeme ve aletler ve bilgisayar odalar nda yeterli say da ve gerekli donan mda bilgisayarlar olmas da geliflimin için önemli. Kimi derslerini veya ders d fl zaman n spor salonunda, tiyatro, müzik, dans gibi etkinlikler için ayr lm fl odalarda geçiriyorsun. Okulunda yeterli donan ma sahip böyle yerlerin olmas farkl yeteneklerini gelifltirmen için çok önemli. Okulundaki rehberlik hizmetleri, hem seni tavsiyelerle yönlendirebilir hem de senin aç ndan ters giden bir fleyi fark edip bu konuda seninle, ö retmenlerinle ve ailenle birlikte sorunlar n çözmek için çal flabilir. Okulunda yeterli say da ö retmen olmal ve bu ö retmenler senin geliflimine katk da bulunabilecek bilgi ve becerilere sahip olmal. 15

20 E itimde Haklar m Var! d. Dinlenebilmeli, bofl zamanlar n de erlendirebilmeli, oyun oynayabilmelisin Oyunlar n geliflimin ve e itimin için çok önemli oldu unu biliyor musun? Peki, bunlar n senin hakk n oldu unu biliyor musun? E itim sadece ders, ödev ve s nav demek de ildir. Bofl zaman n olmal, istedi in oyun ve e lenceler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere kat labilmelisin. Ancak bu flekilde her yönden sa l kl geliflebilirsin. Sanma ki oyun sadece küçük çocuklar n hakk. Oyun senin de hakk n ve kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gibi e itiminin bir parças olabilir. Ödev yapmak ve s navlara çal flmak bütün zaman n almamal, dinlenmeye, oyun oynamaya ve kendini gelifltirebilece in baflka etkinliklere kat lmaya da zaman n ve enerjin kalmal. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 31. maddesi diyor ki dünyadaki tüm çocukların ve senin dinlenme ve boş zaman hakkın, yaşına uygun oyun, eğlence ve sanat etkinliklerine, kültürel yaşama serbestçe katılma hakkın var. Okulun dinlenmene, oyun oynamana, farkl etkinliklere kat lmana elveriflli, stressiz, güvenli ve sa l kl yerlere sahip olmal. Okulunun bahçesi, kütüphane ve spor salonu gibi yerler bu aç dan ilk akla gelenler. Diyelim ki hava çok s cak veya çok so uk, ya da can n bahçeye ç kmak istemiyor, o halde okulda bofl zamanlar n nerede geçiriyorsun? Okulunda, tüm ö rencilerin dinlenmek, bofl zamanlar n de erlendirmek ve oyun oynamak için kullanabilece i bir yer olmal. Buras, kendi bafl na, arkadafllar nla, üyesi oldu un ö renci kulübündekilerle güvenli, sa l kl ve verimli bir biçimde zaman geçirebilmene uygun olmal. Örneğin, bahçe, rahatça ve güvenli bir biçimde dinlenmene, boş zamanlarını geçirmene ve oyun oynamana uygun olmalı. Bahçede, yaşına ve farklı gereksinimlerine uygun oyun araçları olmalı. Hepiniz farkl özelliklere sahip ayr birer bireysiniz. stekleriniz, yetenekleriniz, ihtiyaçlar n z farkl olabilir. Spor salonu ve farkl kültürel ve sanatsal çal flmalara ve gösterilere ev sahipli i yap labilecek çok amaçl salon tüm bu farkl l klar gözetmeli. Bu yerler, tüm ö rencilerin eriflip, eflit oranda yararlanabilece i yerler olmal. 16

21 Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? e. E itim ortamlar sa l kl olmal Sa l k hizmetleri almak tüm çocuklar n sahip oldu u yaflama ve geliflme hakk n n önemli bir boyutu. Okulunda senin ve tüm ö rencilerin sa l n korumak için malzemelerin ve araç-gerecin bulundu u bir yere ihtiyaç var. Buras sa l k personeline sahip bir revir de olabilir, nöbetçi ö retmeninin kullanaca bir ecza dolab da. E er okulunda bir revir varsa, bu odadan sorumlu sa l k personeli olmas, buran n temiz tutulmas ve gerekli malzeme ile ilaçlara sahip olmas sa l n ve geliflimin aç s ndan çok önemli. Ayr ca okulundaki ecza dolab nda da gerekli ilkyard m malzemeleri ve ilaçlar her zaman bulunmal. Önemli bir fley de, okulunda gerekli afl lar n ve sa l k muayenelerinin düzenli bir flekilde yap l yor olmas. Okul içindeki ufak yaralanmalar ya da di er hafif hastal klarda okulunda tedavi edilebilmelisin. Bir ö rencinin daha ciddi bir sorunu veya uzun tedavi gerektiren bir hastal varsa, okul onu bir sa l k kurulufluna yönlendirmeli. Ayr ca, acil bir durumda, okul yöneticisi ya da ö retmenlerinden biri seni bir sa l k merkezine götürmekle sorumlu. Kantin ve yemekhane gibi yerlerin sa l n tehlikeye atmamas gerekli. Sunulan yiyecek ve içecekler sa l kl ve besleyici olmal, son kullanma tarihi geçmifl g dalar asla sat lmamal. Kullan lan tost makinesi, tencere, vb. tüm araçlar n temiz olmas çok önemli. Bu alanlarda çal flan görevlilerin temiz olmalar da sa l n için çok önemli. Okulunun kantini ve yemekhanesi, okul müdürü ve müdür yard mc s taraf ndan düzenli bir flekilde denetlenmeli. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 24. maddesi diyor ki Her un hizm inden rlanma hakkı vardır. Cümlenin tamamını anlayabildin mi? Ayr ca, okulunda tuvaletlerin temiz ve sa l kl olmas zorunlu. Örne in, tuvalet ka d, sabun ve su kesinlikle bulundurulmal. Okuldaki ö renci say s na yetecek say da tuvalet olmal ve tuvaletler s k s k temizlenmeli. Okulunda çöpleri atabilece iniz kutular n olmas, çöplerin düzenli ve güvenli bir biçimde yok edilmesi ve okulun temiz tutulmas, sa l k hakk n için çok önemli. Okulundaki su tesisat da sa lam ve temiz olmal. Ayr ca, yedek su depolar da bulundurulmal. İlkyardım ve güvenlik önlemleri alan, farklı tehlikelerle baş etmeye hazırlıklı bir okul senin hakkın. Okul görevlileri gerekli bilgiye ve araçlara sahip olmalı ki seni koruyabilsinler. Aynı zamanda sana ve arkadaşlarına tehlike durumunda yapılması gerekenleri de anlatmalılar. 17

22 E itimde Haklar m Var! f. Görüfllerin dikkate al nmal, görüfllerini özgürce ifade edebilmelisin E itiminle ve okulunla ilgili seni etkileyen konularda görüfllerini özgürce ifade edebilmelisin ve okuldaki yetiflkinler seni dinlemeli, bu haklar na sayg göstermeli. Örne in, s n fta ö retmeninin ve ders kitaplar n n anlatt klar senin görüfllerini ve yaflam n etkiliyor. Bu da sana s n fta ö rendiklerinle ilgili neler düflündü ünü ve hissetti ini söyleme hakk veriyor. Ö retmenin ve okulundaki di er yetiflkinler de senin bu konuda söylediklerini dikkate almal. fade özgürlü ünü ne flekilde istersen öyle kullanabilirsin. Tabii ki baflkalar n n haklar n çi nemeden. Örne in, görüfllerini konuflarak, yazarak, flark söyleyerek, resim yaparak ifade edebilirsin. Müdür ve öğretmenlerinin seni ve aileni eğitiminle ilgili bilgilendirme ve sizlerin görüşlerini alma sorumluluğu var. Tabii ki okul yöneticileri ve öğretmenlerinin bilgisi ve deneyimi çok, ama unutma ki senin görüşlerin de çok değerli ve büyüklerin seni dinlenmeli. Rehberlik, görüfllerini rahatça ifade edebildi in ve görüfllerinin önyarg s z bir biçimde ve senin yarar n ön planda tutularak dinlendi i bir yer olmal. Rehber ö retmenine belki de baflka kimseye anlatamad n fleyler anlat yorsun, bafl na olumsuz bir fley geldi inde, bir seçim yapman gerekti inde ondan yard m istiyorsun. O da sana kendini özgürce ifade etmek için olanak tan mal, güven vermeli ve sayg duymal. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesi diyor ki görüşlerini serbestçe ifade etme, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahipsin. Bu hakla bağlantılı diğer haklarından bazıları ise diyor ki başkalarına zarar vermemek şartıyla, duygu ve düşüncelerini istediğin şekilde açıklamaya, kendi düşünceni geliştirmeye ve istediğin inanca sahip olmaya da hakkın var. Seni büyüten yetişkinlerin de sana yol gösterme hakkı var. Nas l ki bir arkadafl n n düflüncesinden kötü bir biçimde bahsetme hakk n yoksa, arkadafllar n n, ö retmeninin veya ders kitaplar n n da senin düflündüklerini, inand klar n yok saymaya veya kötü görmeye hakk yok. Okulda ilgini çeken kulübe üye olmak, komisyonlarda yer almak, okul meclisinde veya disiplin uygulamalar ndan sorumlu kurulda yer almak, senin okul yönetimi ve yaflam na kat lma yollar ndan baz lar. Okulun sana bunlar ve benzer yollar sunmal. 18

23 Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? g. Derneklere üye olabilmeli, arkadafllar nla bar fl içinde toplanabilmelisin Bu hakk n okulda çeflitli flekillerde kullanabilirsin. Okulunda var olan ö renci kulüplerine üye olabilir, okul dergisi ç karabilir, arkadafllar nla ilginizi çeken bir konuda konuflmak, çal flmalar yapmak için bir araya gelebilirsiniz. Ortak ilginiz spor olabilir, insan haklar veya çevre olabilir. fiark söylemek, dans etmek, resim yapmak, yaz yazmak gibi fleyler ilginizi çekiyor olabilir. Bu tarz çal flmalar yapmak istedi inizde ö retmenleriniz de size yard mc olmal ve yol göstermeli. Okulunuzda ihtiyac n za uygun odalar kullan m n za aç k olmal. Bu hakkını gerçekleştirebilmen için öncelikle okulunda seni etkileyen konularda, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin, senin ve arkadaşlarının görüşlerini dinliyor ve size görüşlerinizi farklı biçimlerde ifade etme özgürlüğü veriyor olması gerektiğini de anımsamışsındır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesinin sesli harfleri kaybolmuş. Maddeyi öğrenmek için bu harfleri bulup yerleştirmelisin. _RK_D_ŞL_R_NL_ B_R_Ş _Ç_ND_ T_PL_N_B_LM_, D_RN_K K_R_B_LM_ Y_ D_ D_RN_KL_R Y_ OLM_ H_KK_N V_R Çocuklar n derneklere üye olmalar ya da dernek kurmalar yla ilgili farkl ülkelerde farkl uygulamalar var. Türkiye de 12 yafl ndan itibaren çocuk derneklerine üye olabilir, 15 yafl ndan itibaren bir çocuk derne inin yönetim kurulunda görev alabilirsin. 19

24 E itimde Haklar m Var! h. Bilgi ve belgeye eriflebilmelisin S n f nda birçok farkl ders görüyorsun. Ö retmenlerin, önceden belirlenmifl olan ders plan na ba l kalarak dersi anlat yor ve gerekli bilgileri sana ulaflt r yor. Senin bu bilgilere ve bu bilgilerin yer ald kitaplara, resimlere, internet sitelerine, gazetelere, dergilere ve benzer materyallere eriflme hakk n var. Aşağıdaki cümlenin ikinci yarısında Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesinin ne söylediği yazıyor ama harfler karışmış. Maddenin konusunu bulmak istiyorsan harfleri doğru biçimde dizmen gerekiyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesi diyor ki sağlığın ve gelişimin için, İ G B L İ E V E L G E E B Y E İ R E Ş B İ M L E S İ N İ L _ Kütüphane, laboratuvar ve bilgisayar odalar okuldaki en büyük bilgi kaynaklar n n oldu u yerler. Buralarda, yafl na uygun istedi in kitab okuma, istedi in ansiklopediden bilgi edinme, deney malzemelerini kullanarak ö retmenin kontrolünde deneyler yapma ya da interneti kullanma hakk n var. Peki ya ö retmeninin önerdiklerinden farkl kaynaklardan da bilgi edinmek, yeni fleyler ö renmek istiyorsan? Evet, buna da hakk n var, ama tabii bu kaynaklar yafl na uygun oldu u sürece. Okulundaki yetkili kifliler, sen interneti kullan rken olumsuz etkilenmemen ve güvenli inin sa lanmas için baz kurallar koymak durumunda, bunlar dikkate almay unutma. Ödevlerini ya da s nav ka tlar n ö retmenin not verdikten sonra görmek isteyebilirsin. Okula kay t yapt rd nda ve okula devam ederken müdür ya da ö retmenler senin hakk nda baz bilgiler ve belgeler tutarlar. Örne in adresin, derslerinden ald n notlar, ailen hakk nda baz bilgiler Bu bilgileri neden vermen gerekti ini ve bu bilgileri kimin görebildi ini bilmeye hakk n var. Okuldaki kararlara katılım hakkının da olduğunu söylemiştik. Bu hakkı kullanabilmek için de bazı bilgilere erişmen gerekebilir. Diyelim ki öğrenci meclisinde veya bir kulüpte yer alıyorsun. Peki bu grupların nasıl çalıştıklarına, haklarına ve sorumluluklarına ilişkin bilgin var mı? Ayrıca diyelim ki bir seçim yapman gerekiyor, belli bir dersi seçeceksin veya okulun senden bir anket için gönüllü olmanı istiyor. Bu durumlarda, doğru kararlar alabilmen, doğru seçimler yapabilmen için konuyla ilgili bilgi ve belgelerin sana verilmesi gerekir. 20

25 Bölüm 3 E itimde haklar nelerdir? i. Özel yaflam na sayg gösterilmeli Okula gelirken yan nda neler getiriyorsun? Çanta, kalem, defter, kitap Bu eflyalar sana ait özel eflyalar ve sen okuldayken genellikle s randa ya da dolab nda durur. Baz özel durumlar d fl nda, ö retmenlerin, okuldaki di er yetiflkinler ya da arkadafllar n senin iznin olmadan bu özel eflyalar kar flt ramaz. Özel yaflam na sayg hakk sadece eflyalar nla s n rl de ildir. Arkadafllar n ya da ö retmenin ile bir s rr n paylaflm fl olabilirsin. Senin iznin olmadan hiç kimse bu s rr baflkas na anlatmamal. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 16. maddesinin ne dediğini öğrenmek istiyorsan aşağıdaki cümleyi tamamlaman gerekiyor. Her iki beyaz kutu arasında bir sözcük var ama sözcüklerin bazı harfleri yok. Sarmalın dışından başlayarak doğru harfleri yerleştir ve cümleyi tamamla. H_Ç K_MS Ş_M_Z. S_N_ R_Z_L H_Y_T_N_ K_ K_Ç_K D_Ş_R_M_Z, _N_R_N_ K_R_M_Z, Okula kay t olmaya gitti inde ve okula devam ederken, senin ya da ailenin yaflam na ait baz bilgileri okul müdürü ya da ö retmenler ile paylaflmak baz durumlarda yararl d r. Ancak, kimse seni özel yaflam n ile ilgili bilgileri paylaflmaya zorlamamal. E er paylaflman gerekiyorsa, okulundaki görevliler bu bilgiyi neden istediklerini anlafl l r bir flekilde sana ve ailene anlatmal. Ayr ca bu bilgileri daha sonra kimlerin görece i ile ilgili de bilgi vermeliler. Sana ait özel bilgileri alan yetkililer bu bilgileri senin ve ailenin izni olmadan baflka kimse ile paylaflmamal. Öğretmenlerin özel yaşamınla ilgili bilgileri sadece senin yararın için kullanabilir. Başkalarının sana farklı davranmasına yol açabilecek bilgiler vermekten, seni duygusal olarak incitebilecek davranışlardan kaçınmalılar. Benzer bir biçimde, diyelim ki ödevinde veya sınavında bazı hatalar yaptın veya belki de düşük bir not aldın, öğretmenin bunları seninle yalnızken konuşmayı tercih etmeli. Öğretmenin ve okulundaki diğer yetişkinler seni üzebilecek davranışlardan kaçınmalı. Bunu istemek senin hakkın. Bazen arkadafl m zla, ailemizle, ö retmenlerimizle ya da kendimizle ilgili birtak m sorunlar yaflar z. Okulda bu sorunlar çözerken rehber ö retmenler çocuklara yard m eder. Onlarla sorunlar n konuflmak için kendini rahat hissedece in özel bir yer olmal d r. Konufltuklar n, baflka kimsenin duymamas n istedi in, kendinle ilgili ve sadece rehber ö retmeninle paylaflt n bilgiler olabilir. Verdi in bu bilgiler senin özel dosyanda tutulmal ve baflkalar ile paylafl lmamal. Verdi in bilgiler, geçerli bir nedenle baflkalar ile paylafl lacaksa, paylaflmadan önce sana ve ailene bilgi verilmesi gerekti ini unutma. Okulundaki herkes, çocuk veya yetiflkin, birbirinin özel yaflam na sayg göstermeli, birbirini baflkalar n n yan nda küçük düflürmemeye gayret etmeli. Kendi özel yaflam na gösterilmesini istedi in sayg y sen de arkadafllar na ve okuldaki di er görevlilere göstermeyi unutma. 21

26 E itimde Haklar m Var! j. E itim ortamlar fliddet içermemeli Tüm çocuklar n, her yerde, her türlü fliddetten korunmaya hakk var. Bu okulunda geçirdi in zaman için de geçerli. Hiç kimsenin sana bedensel, duygusal veya ruhsal olarak zarar veren davran fllarda bulunmaya hakk yok. Buna, ailen, okulundaki tüm yetiflkinler ve arkadafllar n da dahil. Kaliteli bir e itim alma hakk n ve e itimin s ras nda sayg görme hakk n okulundaki tüm mekanlar n her türlü kötü davran fltan ar nd r lmas n gerektirir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin?. maddesi diyor ki hiç kimse çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamaz. Yukarıdaki madde sözleşmenin kaçıncı maddesi olabilir? Bunu, aşağıdaki işlemi yaparak bulabilirsin ::0 = 06 x :. = =? Bar flç l bir okul ortam senin ve tüm arkadafllar n n hakk. fiiddet deyince sadece kulak çekme veya tokat gibi bedenine zarar veren fleyler gelmesin akl na. Seninle alay edilmesi ve hakarete u raman gibi davran fllar da asl nda farkl fliddet türleri. Ek olarak 36. madde de diyor ki hiç kimse kendi çıkarları için çocukları kullanamaz. Okul yönetimi, hem idareciler, ö retmenler ve personel ile ö renciler aras nda yaflanabilecek fliddet içeren davran fllar hofl görmemeli hem de ö renciler aras nda yaflanabilecek kötü davran fl ve kavgalar önlemeli. Okulda kimse birbirine kötü davranmamal, müdür, ö retmen ve ö renciler böyle durumlara engel olmak için ellerinden gelen her fleyi yapmal. Okulundaki disiplin uygulamaları öğrencileri incitecek ve öğrencilerin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına zarar verecek şeyler içermemeli. Bu uygulamalarla ilgili öğrencilerin velilerine de haber verilmeli. Okulundaki disiplin uygulamaları, bedensel ceza içermemeli, seni aşağılamamalı ve onurunu zedelememeli. E er okulda bafl na böyle bir fley gelirse unutma ki yard m almaya da hakk n var. 22

27 Haklar n Gerçekleflmiyorsa... 23

28

29 Bölüm 4 Haklar n gerçekleflmiyorsa... üzgünüm... destek alıyorum... haklarımı biliyorum ve daha iyi hissediyorum... E itiminle ilgili baz haklar n okudun. Peki ya okulunun bu haklar n gerçeklefltirmen için uygun olmad n düflünüyorsan ne yapabilirsin? Okulunda destek alabilece in, sana haklar n kullanmada yard mc olabilecek kifliler olmal. Bu bölümde ilk olarak bunlar anlataca z. Ancak bir de öyle durumlar var ki onlar n çözümü daha zor olabilir, k r lm fl ve incitilmifl olabilirsin. flte o durumlarda neler yapabilece inden de bahsedece iz. a. Okulda kimlerden destek alabilirsin? b. Zor durumlarda neler yapabilirsin? Diyelim ki okulunda bir veya birkaç hakk n gerçeklefltiremedi ini fark ettin. lk olarak ne yapabilirsin? Kendini en çok kime yak n hissediyorsun, kime güven duyuyorsun, düflün bakal m. Bu kifli s n f ö retmenin olabilir, rehber ö retmen ya da müdür ve yard mc lar olabilir. Tabii ki her konuda ailene de dan flabilir, onlardan öneri ve yard m alabilirsin. Okulundaki rehberlik hizmetinden biraz daha bahsetmekte yarar var. Rehber ö retmenler ve dan flmanlar yaflad n sorunlar bir uzman ile paylaflman ve bu sorunlara çare araman için var. Seninle birlikte okulda ya da ailende yaflad n soruna çözüm arar, ilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak e itimin ve gelecekte seçece in meslek ile ilgili seni yönlendirirler. Okulundaki rehberlik ve dan flma biriminin temel amac, her çocu un e itimden en üst düzeyde yararlanmas d r. Rehber ö retmenler ve dan flmanlar birçok konuda bafl na geleni ilk olarak anlataca n ve birlikte çözüm arayaca n kifliler olabilir. Okulunda, ö rencilerin deneyimlerini de erlendirmelerine ve e itimleri üzerinde söz sahibi olmalar na, yani kat l m haklar n gerçeklefltirmelerine olanak tan yan bir topluluk olmal. Bu ö renci toplulu u kimi okulda okul meclisi kimi okulda ise ö renci kurulu ad n tafl yor. Okul meclisi/ ö renci kurulu çeflitli konulardaki görüfllerini ve taleplerini okulundaki yetiflkinlerle paylaflmana arac olabilir. Bazen okulda olumsuz bir davran flla karfl laflabilirsin. fiiddete u rad ysan, sa l kl bir yaflam için temel ihtiyaçlar n giderilmiyorsa, birisi seni kendi ç karlar için kulland ysa ve seni fiziksel, duygusal veya baflka bir biçimde incittiyse, senin daha fazla incinmeden bir çözüme yönlendirilmen çok önemli. Bazen bu olumsuz davran fllar yasal anlamda da suç olabilir. En do rusu yine, okulunda veya evinde kendini en yak n hissetti in, en güvendi in yetiflkine bafl na gelenleri anlatmak. Okulundaki rehber ö retmen, senin fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak olumsuz etkileyen bir davran flla karfl laflt n ö rendikten sonra gerekli önlemleri almas gereken kifliler aras nda. Fiziksel ya da duygusal olarak biri seni incittiyse yaflad n flehirdeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nu ve/veya baroyu arayabilirsin. Bu yerlerde sorununu dinleyip seni do ru kifli ve kurumlarla ba lant ya sokacak sosyal hizmet uzmanlar ve avukatlar var. Birçok baroda, özellikle çocuk haklar üzerine çal flan avukatlar da var. Alo 183 ü hiç duydun mu peki? Bu numaray Türkiye nin her yerinden istedi in saatte arayabilir, sana zarar veren durumla ilgili yard m alabilirsin. 25

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER 1. DÜNYA YUMURTA ÜRET M N N BAZI ÖZELL KLER Tablo1.1: Dünya Yumurta Üretimi (1970 2007) YIL YUMURTA (1000 Ton) 1970 Yılı=100 1970 19.544 100 1975 22.238 114 1980 26.225 134

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR 1 LKYARDIM NED R? Herhangi bir hastal k veya kaza sonucu ya am tehlikeye girmi olan ki iye, Olay yerinde, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) İSTANBUL ADANA ANKARA EDİRNE ESKİŞEHİR ANTALYA MANİSA HATAY TEKİRDAĞ ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA YALOVA KAYSERİ DENİZLİ KIRIKKALE SAMSUN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA ANKARA ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK EDİRNE ANTALYA HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ KAYSERİ SAKARYA YALOVA AYDIN BALIKESİR ISPARTA BOLU KIRIKKALE BİLECİK ORDU

Detaylı