OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR!"

Transkript

1 KÜTÜPHANE BÜLTEN YIL 2009 SAYI 5 OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! Kütüphanemizde Satranç Faaliyeti Kütüphanemizde Oyun Faaliyeti Kütüphanemizde nternet Eriflim mkân

2 çindekiler... çindekiler... çindekiler... OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! çindekiler... çindekiler KÜTÜPHANE BÜLTEN YIL 2009 SAYI 5 Kütüphanemizde Satranç Faaliyeti Kütüphanemizde Oyun Faaliyeti Kütüphanemizde nternet Eriflim mkân MT YAZ SAH B Özel Bahçelievler Fatih lkö retim Okulu Ad na Sahibi; Mustafa DURMAZ GENEL YAYIN YÖNETMEN Mehmet KARATAfi ED TÖR Güller TI LI Ömer SEYREK Ruhan BAfiAK YAPIM Myth Maker Media Design Büyükdere Cad. Arzu Ap. No:99 K:9 D:19 Mecidiyeköy/ ST Tel: Faks : CTP & BASKI FSF Printing House Ba lar Mevkii Firuzköy Cad. No:44 Avc lar - STANBUL Tel : Faks : ADRES Mahmutbey Cad. Üçevler Mevkii No:1 Bahçelievler- STANBUL Okuyan nsan Güçlüdür Türkiye nin Okuma Al flkanl Karnesi Anne Babalara Kitap Okuma Hakk nda Baz Öneriler Bunlar Biliyor Musunuz? ngiltere de Çocuk Ve Kitap liflkisi Nas l Bafll yor? Do ufltan kitap okurlar Kütüphaneye Üye Olan Bebekler... Genel Okur-Yazarl k Durumu K z ve Erkek Çocuklar Ne Tür Kitaplar Okuyor? Kitap Okur-Kütüphane lgisi Televizyon Sa l k Kadar Önemli! Sevgili Okuma Kitaplar m... Kitaplar n ste i Oku Oku Oku!!! Türklerin En Çok Korktu u Nesne Dünyadan Ve Bizden K sa K sa E-Kitap Ka t Ve Kitap Okul Kütüphanemizden Haberler Kitap Fuarlar Kitap-l k Okuma H z n z Belirleyin

3 OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! Okumak, do du u andan itibaren birçok e itim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili ö renme yoludur. Sahip olduklar bilgilerin %60 n bu yolu kullanarak edinen geliflmifl ülke toplumlar, günümüzde daha fazla okuma al flkanl na sahip olman n sa lad avantajlar her alanda yaflamaktad rlar. Geri kalm fl toplumlar n karfl laflt klar sorunlar n birço unun kayna nda ise e itimsizlik yer almaktad r. Bu toplumlarda kifliler, okuyarak geçirebilecekleri zamanlar ço unlukla yarars z u rafl larla geçirmektedirler. Oysa okuma al flkanl öncelikle kiflilerin kendisi için edinilmesi gereken bir al flkanl kt r. nsanlar binlerce y l önce yaz y bulduklar nda okumak ve yazmak, yaln zca olaylar n anlat m ve gelecek nesillere duyurulmas n amaçl yordu. Ancak günümüzün ça dafl insan, okuyarak kendini gelifltirecek ve yüceltecek bilince sahiptir. Okuyan insan, her sayfa çeviriflte dünyas n geniflleten ve uzaklar gören insand r. Okunan her kitap, insana bir dünya daha sunan, boyutlar farkl laflt ran ve bilinç veren bir ö retmendir. Okumakta oldu unuz bir kitap, o kitab n yazar n n derin duygular n, y llarca süren araflt rma sonuçlar n, bir ömrün tüm deneyimi ve do rular n size cömertçe sunar. Kitap en iyi dosttur, çünkü soru sormaz; yaln zca anlat r ve anlaman z bekler. Okumak, bir insan n yapabilece i en yararl, en mant kl ve en ö retici ifltir. Bir ay n z vererek okudu unuz bir kitap, size yüzlerce y ll k tarihsel bir oluflumu ya da binlerce y l önceki insan yaflam n anlatabilir. Bir konuya yaflam n vermifl bir yazar, sizin bu konuyu yaln zca okuyarak do rular bulman z sa layabilir. Her kitapta, konusunda uzmanlaflm fl bir kiflinin birikimleri sakl d r. nsan her okudu u kitapla, kiflili ine o insanlar n kiflili ini katar, bilgisini katlar. Ve yüce insan olmaya yaklafl r. Bu ifl için yaln zca ka t ve bask paras öder. Okuyan insan farkl d r. O, okumayan basit bir insandan çok daha fazla düflünmüfl, yorum yapm fl, elefltirmifl, sorgulam fl, sevmifl ve insan olman n hakk n vermifltir. Okuyan insan, her kitapla yeni bir insan katar bedenine, ve ayd n insan olmaya do ru yürür. Konulara farkl boyutlardan yaklafl r ve di er insanlardan farkl yorumlar yapar. Okuyan insan n yapt ifller bofl de ildir, çünkü o bilinçli ve derindir. Anlam fl ve anlamaktad r. Okuyan insan güçlüdür, ve okudu u her kitapla gücüne güç katar. TÜRK YE N N OKUMA ALIfiKANLI I KARNES Nüfusun % 88 i okur-yazar. Türkiye nin temel okur-yazarl k düzeyi iyi durumda. K zlar n okullaflma oran her alanda erkek ö rencilerin alt nda. Okul öncesi e itimden en az yararlananlar köy okullar. En kalabal k s n flar n bulundu u kent stanbul. Okuma ilgileri kentlere ve bölgelere göre farkl l klar gösteriyor. Gazete ve çocuk dergisi okuma al flkanl yok. Nüfusun % 40 hayat boyunca hiç kütüphaneye gitmiyor. Gençlerin % 70 i hiç okumuyor. Yetiflkin nüfusun % 95 i yaln zca televizyon seyrediyor, % 5 i televizyon seyretmenin yan s ra kitap okuyor. Türkiye de düzenli kitap okuma al flkanl oran binde 1. 03

4 ANNE VE BABALARA K TAP OKUMA HAKKINDA BAZI ÖNER LER Çocuklar genelde okumay ö renmek için can atarlar. Çevreleri metinlerle dolu oldu undan, onlar çözme ve anlama merak çocuklarda çok yüksektir. Yetiflkinler bu ilgiyi gelifltirmek için baz yöntem ve davran fllarla Öneriler... Öneriler... Öneriler... Baz Öneriler... Öneriler... yard mc olabilirler: Kitaplara yol göstermekte kendileri örnek olabilirler, kitap okumas n ve hikaye anlatmas n güzel bir gelenek haline getirebilirler. flte birkaç öneri. Kitap Okuyun: En verimli okuma teflviki çocuklara düzenli bir flekilde kitap okuyup kitap sevgisini uyand rmakt r. Çocuklara kitap okuyarak gelecekteki okuma hevesinin temelini atm fl bunun yan s ra çocu un sabr n, srar n, konsantre olabilme yetene ini ve dil becerisini gelifltirmifl olursunuz. Çocuklar n za kitap okurken baz önemli öneriler: Yeterince zaman ay r n. Kitaplar seçerken çocu un tercihini göz önünde bulundurun. Kitap okumay birlikte yapt n z, rahat ve güzel bir al flkanl k haline getirin. Film seyretmek yerine birlikte koltu a veya yata a uzan p kitaba bakabilir, hikaye okuyabilir da anlatabilirsiniz. Çocuklar sizinle birlikte olmaktan ve kitap okumaktan çok zevk al rlar. Okumay ö renmifl olsalar bile, yine de sizinle birlikte kitap okumaktan vazgeçmek istemezler. Hikaye anlat n: Yaln z kitap okumak de il, hikaye anlatmak da çok önemlidir. Hikaye anlatmay güncel hayat n za yerlefltirin: bulafl k y karken, banyoda, yemek piflirirken, araba kullan rken hikayeler anlat n. Çocuklar küçüklüklerini anlatan, hatta anne-babalar veya nine ve dedeleri çocuk oldu u zamanlardan bahseden hikayelere bay l rlar. Güncel yaflad klar n z da hikayeye yerlefltirebilirsiniz. Ya da o an yaflad n z ortamdan yola ç k p, örne in bulafl k y karken kafl k ve çatal n maceralar n ya da küvette sünger ve ördekci in ilk karfl laflmalar n n hikayesini anlatabilirsiniz. Kitaplar üzerine konuflun: Hem okurken hem anlat rken çocu unuzla diyalog kurma f rsat ndan yararlan n. Okumak monolog (tek yönlü) de il diyalog (karfl l kl ) fleklinde olmal d r. Böylece küçük çocuklar da konuflmay mükemmel bir flekilde gelifltirebilir. Ayr ca çocuklarla kitaplar üzerine konuflmak anne-babalara ufak ve büyük çocuklar n neler ile meflgul olduklar n, okuduklar ve gördüklerini ne derece kavrayabildiklerini gösterir. çerikleri nas l de erlendirdikleri hakk nda bilgi vermektedir de Erfurt Üniversitesi'nde yap lan bir araflt rma, 6 ila 10 yafl aras ndaki çocuklar n anne-babalar ile birlikte hikayeler ve kitaplar üzerine konuflmak istediklerini ortaya koymufltur. Okunulan hakk nda ne kadar çok konuflulmuflsa yeniden okuma dürtüsünün o kadar kuvvetli oldu u saptanm flt r. Çocu unuzla okunulan üzerine konuflun. B rak n kitaplardaki resimleri çocu unuz size aç klas n. Resimli kitaptaki nesneleri adland rmak konuflma ö renmede önemli bir ad md r. Zaman zaman okuman za ara verin ki çocu unuz anlamad fleyleri sorma f rsat bulsun. Hikayelerdeki olan bitenlerle, kendi gerçek hayat n zdaki benzeri deneyimlerle ba lant kurun. Okudu unuz hikayenin devam n çocu unuzla birlikte düflleyin. Kitaplar bilmece oyunu gibi de kullan n Bu sayfada senin görmedi in bir fley görüyorum ya da kitapta gördü ünüz resimlere kafiye yap n: Top yuvarlak -tencere s ms cak... 04

5 Çocu unuzun baflar l bir okuyucu olmas n sa lay n: Okumak zevk vermelidir. Çocuk al flt rmalarda fazla zorlan rsa, okuma istemi çok çabuk kaybolur. Çocuklar erken yaflta kitap kullanmaya al flt r n Çocuklar n evde, yuvada, s n fta, okul ve kütüphanede çeflitli metinlere ulaflmalar gerekir. Seçme olana olan çocuklar genelde di erlerinden daha fazla okurlar. Kitaplar hem e lenmeye hem de bilgi edinmeye kullan rlar. Uzmanlar çocuk oturabildi i andan itibaren onunla yafl na uygun resimli kitaplara bakmay öneriyorlar. Çocu unuzla kitap olan yerlere gidin. Ufak çocuklar kütüphaneye ve kitapç ya birlikte götürüp ona kitap seçme imkan tan y n. Kütüphanelerde bin bir çeflit kitap aras nda seçme olana n z vard r. Oradaki ücretsiz dan flmanl kdan da yararlan n. Çocu unuzla birlikte çocuk kütüphanelerinde ve kitapç larda düzenlenen okuma saatlerine kat l n. Kendiniz kitap okuyor musunuz? E er okumuyorsan z yaln zca çocuklar n za verdi iniz kitap oku önerisi bofla gider. Kitap okuman n yetiflkinlerin günlük hayatlar nda önemli bir rol oynad n çocuklar görebilmelidir. Anne-babalar çocuklar n n okuma al flkanl edinmesinde en önemli destekleyicileridir. Aile hayat nda kitap okumak ne derece do al ise, çocuklar okuma al flkanl n o derece benimserler. Çocuklar tüm duyular yla ö renmelidir. Çeflitli maddelerden harfler yapabilirsiniz; yere s ralad n z harflerle kelimeler kurabilirsiniz. Kelimelerde harf arama oyunlar da çok elverifllidir. sterseniz parma n zla s rtlar n za - karfl l kl bir flekilde - kelimeler yaz n ve ne yaz ld n bulmaya çal fl n. Günlük hayatta da çocu unuzla okuma yazma al flt rmalar yapabilirsiniz. Al flverifl listesi yaparken, dükkanda malzemeleri ararken çocu unuzdan yard m isteyin. Birlikte sokak adlar n, afiflleri ve araba üstündeki reklamlar okuyun. Ufak çocuklar için resim ve kelime parçalar ndan oluflan kitaplar çok elverifllidir; örne in elma a aç kavram n n bir elma resmi ve a aç kelimesinden oluflmas gibi. Çocuklar okuyanla birlikte, okuyor takliti yapmaya bay l rlar. Metinler bafllang çta basit ve rahat okunulabilir olmal d r. Yeni okumaya bafllayan çocuklar böylece kendi baflar lar n görürler ve bütün bir hikayeyi, bütün bir kitab yaln z bafl na okuyabilmenin gururunu duyarlar. Yeni okumaya bafllayan çocuklar için f kralar k sa ve güldürücü olduklar için çok elverifllidir. Yetiflkinleri güldürmek veya flafl rtmak çocuklar çok sevindirir. Çocu unuz istemiyorsa onu sesli okumaya zorlamay n. Bu yeni okumaya bafllayan çocu unuzu bask alt na sokabilir. Okuyan çocuktan yard m, ilgi ve övgüyü esirgemeyin. Çocu unuzu okumaya teflvik edin Çocu unuzun en çok ilgilendi i konular n hangileri oldu unu ö renip, kitaplar ona göre seçin. Çocu unuz okumaya fazla ilgi göstermese bile okuma merak n futbol veya bilgisayar ile ilgili metinlerle uyand rabilirsiniz (Bu önerileri çocuklarla yapt m z söyleflilerde elde ettik). Çocu unuza güvenin. Çocu unuzun hiç kitap sevmedi i dönemler geçirdi ini kabul edin. Özellikle ergenlik ça nda baflka bofl zaman faaliyetleri önem kazanabilir. Bu, gençler ileride hiç bir zaman kitap okumayacaklar anlam na gelmez. Fazla bask yapan anne babalar karfl tepki oluflturabilirler. Televizyon ve bilgisayar yasaklayarak çocu umuzu heyecanl bir kitap okuyucusu yapamay z. En iyisi tüm medyalardan yararlanmak ve baz dönemlerin geçici oldu unu bilmektir. Çocu unuzu yaz yazmaya teflvik edin Yarat c l k ve üreticilik deneyimi büyük bir zevk ve e lence kayna d r. lkokul çocuklar nda bile okuma ve yazma deneyimi aras nda bir ba vard r. Çocuklar yaz yazarken hem dil hem konuflma yeteneklerini gelifltirmektedirler. Çocu unuzu yaz yazmaya teflvik edin. Bu, ister kendi düflledi i hikayeler, isterse duydu u hikayeyi size tekrar anlatmas, gördü ü filim ve televizyon dizilerinin devam n hayal etme veya günlük tutma fleklinde (özel, aile, seyahat, kitap günlükleri)olabilir. 05

6 en çok! BUNLARI -Almanya' da kifli bafl na düflen ortalama okuma oran 23 dakikadan 18 dakikaya düflünce devlet adamlar telafllanmaya bafllam fllar. Bu oran n saniyelerde seyretti i Türkiye'de hangi endifleyi hissediyorsunuz? -Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama tirajla bas l rken, Türkiye'de bu rakam civar nda bas lmaktad r. - Geliflmifl ülkelerde kifli bafl na düflen y ll k kitap al m, ortalama 100 ABD dolar, Türkiye'de ise bu rakam 10 ABD dolar n n alt ndad r. - Türkiye'de her 100 kifliden sadece 4,5 kifli kitap okuyor. - Japonya'da y lda 4 milyar 200 milyon kitap bas l yor. Türkiye'de sadece 23 milyon. - Birleflmifl Milletler nsani Geliflim Raporu'nda, kitap okuma oran nda Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulundu u 173 ülke aras nda 86. s rada. - Japonya'da kifli bafl na düflen kitap say s y lda 25, Fransa'da 7 Türkiye'de ise 12 bin 89 kifliye 1 kitap düflüyor. - Türkiye'de yüksek ö renim görenlerin oran 1965'e göre 14 kat artt. Ama Yüksek Ö renim mezunlar n n kitap okuma oran 1965'in de alt nda kald. en büyük!! B L YOR MUSUNUZ? Türkiye'de Okuma ve zleme Oranlar Dergi okuma oran Kitap okuma oran Gazete okuma oran Radyo dinleme oran Tv izleme oran Dünyada Bir Y lda Ders Kitaplar Hariç Bas lan Kitap Say s Amerika Almanya ngiltere Fransa Brezilya Türkiye en yafll.. % 4 % 4,5 % 22 % 25 % TÜRK YE'DE YILLARA GÖRE KARfiILAfiTIRMA Kütüphane Say s Kitap Say s Okuyucu Say s Kay tl Üye Say s Ödünç Verilen Kitap Say s Sat n Al nan Kitap Say s ülke aras nda yap lan araflt rmada ülke insanlar n n günlük okuma oranlar n bulmufllar. Sonuç bizim aç m zdan çok kötü.almanya 24 dakikayla birinci gelirken ayn s ralamada Türkiye'deki oran n 12 saniye oldu u görülmüfltür.hatta Almanya'da kifli bafl günlük okuma süresi 18 dakikayla düfltü ünde Alman devleti okuma seferberli i ilan etmifltir., statistiklere göre televizyon karfl s nda en çok vakit geçiren ikinci ülke biziz. lk s rada Amerika var.ama Amerikal o kadar çok TV izlemesine ra men okumaya da vakit bulabiliyor. Türk insan n n TV karfl s nda günde ortalama 4 saat geçirdi ini, kitap okumak için yaln zca 20 saniye ay rd n. statistiklere göre Türkiye'de senede 6 kifliye bir kitap düfltü ünü 06 biliyor musunuz?

7 Do ufltan kitap okurlar ngiltere de Çocuk - Kitap liflkisi Nas l Bafll yor? E er bir gün yolunuz ngiltere ye düflerse, ifle kitap dükkanlar ndaki çocuk kitaplar bölümünü gezerek bafllaman z öneririm. Gününüzün ne kadar renkli ve hareketli geçti ini göreceksiniz. S f r yafltan bafllay p gençlik edebiyat na kadar s n fland r lm fl raflardaki rengarenk ve albenisi yüksek kitaplar, insanda hepsini birden sat n alma ve oturup çocu uyla birlikte okuma iste i uyand r yor. Kumafl parçalar yla süslenmifl kitaplar, plastik olanlar, kal n kartondan yap lanlar, üç boyutlular, yapay kürklerle bezenmifl olanlar ve daha niceleri Saymakla bitmez elbette. ngiltere toplumunda çocuklara verilen önem ve de erin yaflam n her alan yla birlikte, edebiyata da yans d n görebilirsiniz. Çocu u kitapla, do umdan çok k sa süren sonra tan flt rmakla ifle bafllan yor burada. Bebekler elleriyle nesneleri kavrayabilmeye bafllad klar an minik kitaplar tutuflturuluyor elerline. Her sa l k kontrolünde içi kitap dolu bir hediye çanta ile ayr l yor çocuklar sa l k oca ndan. Diflleri ç kmaya bafllad nda, damaklar n kafl yabilmeleri için difl kafl ma kitaplar veriliyor. Bebek, elindeki minik kitab bir süre kemirmeye çal flt ktan sonra sayfalardaki resimlerle oynamaya ve konuflmaya bafll yor kendi diliyle Bu kitapç klar n kenarlar na ilifltirilmifl bir ip sayesinde, kitab bebek arabas na ya da annenin çantas n n kenar na tutturabiliyorsunuz. S ra banyoya geldi inde, yumuflak plastikten yap lm fl, ço unlukla dört befl sayfadan oluflan bol renkli banyo kitaplar ile, hem y kanmak, hem de kitap okumak çok keyifli bir hale geliyor. Böylece günlük yaflam n her an nda kitaplar n z da sizinle olabiliyor. Yafllar biraz daha ilerleyip Nursey ad verilen krefllere bafllad klar nda ise art k yavafl yavafl kendi kitap seçimlerini yapmaya bafll yorlar. Play Scholl (yani Oyun Okulu)da denilen bu krefllere, üç yafl n tamamlam fl her çocuk devam ediyor.bu okul öncesi etkinlikte çocu un daha çok yarat c gücünü destekleyici, dil ve sosyal geliflimini düzenleyici programlar uygulan yor.resimli boyama kitaplar, el becerilerine ve sanata yönelik çal flmalar, toplu halde oynanan oyunlar ve kitap okuma günleri e itimlerinin en önemli parçalar Kütüphaneye Üye Olan Bebekler... Daha bebekken kütüphaneye üye olabiliyor çocuklar. Seçmifl olduklar kitaplar n kayb ndan veya zarar görmesinden ise sorumlu tutulmuyorlar. Yani bu kitaplar n paras ödettirilmiyor. Yeter ki okusunlar! Kütüphanelerdeki çocuk bölümleri tamamen ayr ve ba ms z.yerler yumuflak hal larla kapl ve kitaplar n sergilendi i stantlar çocuklar n boyuna göre düzenlenmifl. Bu bölümün duvarlar nda çocuklar n yapt resimlerden oluflturulmufl minik resim sergileri ve yeni kitaplar n tan t mlar n n yap ld panolar var. Haftada bir gün okuma günleri düzenleniyor ve bu günlerde çocuklar n rahatça oturabilmeleri ve öyküleri dinleyebilmeleri için ayr bir bölüm yap lm fl. Bu podyumda minik koltuklar ve yer minderleri var. Kütüphanenin her köflesinde yine çocuklar n boylar na göre haz rlanm fl minik masalar ve bilgisayarlar var. Bu bilgisayarlardan ücretsiz olarak internete giriliyor. 3 hafta için 16 tane kitab çocu unuz ya da bebe iniz için ödünç alabiliyorsunuz. Bu kitaplara sesli kitaplar da dahil Müzik CD si ya da DVD almak istedi inizde, üzerlerinde yazan ücretleri ödeyerek bir haftal na kiralayabiliyorsunuz. Dan flma masalar na konmufl, duvarlara ve panolara as lm fl küçük el ilanlar yla kütüphanelerde yap lan tüm etkinliklerden haberdar ediliyorsunuz. 07

8 GENEL OKUR-YAZARLIK DURUMU Türkiye de nüfusun % 88 i okur-yazar yafl grubu okullaflma oran k zlarda % 87.2, erkeklerde yafl ve üstü nüfusun % 17.2 si okuma-yazma bilmiyor. 25 yafl ve üstü nüfusun % 71.8 i ilkokul mezunu. 25 yafl üstü kad nlarda ise bu oran % 27.4 Okul ça erkek çocuklarda okullaflma oran % 96.6, k z çocuklarda % 93 K zlar n okullaflma oran her alanda, erkek ö rencilerin alt nda. E itim süresi uzad kça k zlar n okullaflma oran düflüyor. KIZ ve ERKEK ÇOCUKLAR NE TÜR K TAPLAR OKUYOR? K zlar ö retmenleri, erkekler aileleri model al yor. K zlar erkeklerden daha çok kitap okuyor. K zlar hikâye, erkekler çizgi roman seviyor. Ders d fl nda k z ve erkeklerde düzenli kitap okuma oran : Erkekler %72.8 K zlar % 86 K TAP OKUR-KÜTÜPHANE LG S Nüfusun yüzde 40 hayat boyunca hiç kütüphaneye gitmiyor. (Birkaç kez gidenlerin oran % 31) Kütüphaneye gidenlerin yaln zca % 8 i kitap okuma amac yla gidiyor. htiyaç maddeleri s ralamas nda kitap 235 inci s rada. Uluslararas ortalamada, ö rencilerin ço unun evlerinde 25 ten fazla kitap var. Türkiye de, ö rencilerin yaln zca % 19 u,25 ten fazla kitaba sahip. Son on y lda ( ) kitapç lar n ço u k rtasiyeci oldu. K rtasiyeci raflar n n % 85 i k rtasiye, % 15 i kültür kitab na ait. Türkiye de kitaba y lda harcanan para 45 sent. TELEV ZYON Nüfusun %95 i televizyon seyrediyor, %5 i televizyon seyretmenin yan s ra kitap okuyor. Türk toplumunda televizyon okumay ikincillefltirmifltir. 08 Türkiye de televizyon yay nlar n n bafllad 1968 den 2005 y llar aras nda çocuk ve gençlik yay nlar n n çeflidinde sürekli art fl oldu. Televizyon sonras gazetelerin kitap kültürüne katk s azald. Türkiye de haftal k televizyon seyretme süresi 20.2 saat. Televizyonda nitelikli kitap programlar n n say s az. Televizyon, gazete okumay % 20; dergi ve kitap okumay % 22 azalt yor.

9 SA LIK KADAR ÖNEML! Kütüphaneler d fl nda çok dikkatimi çeken bir baflka konu da, sa l k ocaklar nda bulunan ve hem sa l k görevlisi, hem de sosyal görevli olarak çal flan kiflilerin olmas Bunlar, gerek kütüphaneler ve sosyal kültür merkezleriyle, gerekse Anne Çocuk Grubu ad alt nda toplanm fl yerel gruplarla iletiflim kurman z sa layarak evinize kadar gelip sizi ziyaret ediyor.örnek kitapç klar ve el ilanlar b rakarak, okuma, oyun ve drama gruplar na yönlendiriyor. Bu etkinliklerin yap ld yerlerden bir tanesi Oyuncak Kütüphaneleri. Benim için yeni bir kavram olan bu konuyla ilgili izlenimlerimi, bir baflka say da paylaflmak isterim. Kitab, insanlar n evlerine kadar getiren bir baflka sistem de mobil kütüphaneler Haftan n belli günlerinde her yeri dolaflarak yer yer konaklayan bu kocaman otobüslerin içinde kitaptan internet ba lant s na, fotokopi makinesinden film ve müzik CD lerine kadar arad n z her fleyi bulman z mümkün. Yurt d fl ndaki çocuk kitaplar, çok kapsaml bir konu ngiltere de yaflad m için sizlere bu ülkedeki çocuk kitaplar ndan en genel hatlar yla söz etmeye çal flt m. Benzer örnek ve uygulamalar n ülkemizde de ço almas dile iyle (Okyanus dergisinden al nm flt r.) SEVG L OKUMA K TAPLARIM... O kitaplar aylara bölünmüfltü. K fl aylar na düflen parçalarda k fl resimleri vard. Sonra, o resimler gittikçe de iflirdi. Dallar, yavafl yavafl tomurcuklan r, a açlar çiçek açard. Paltolu çocuklar, paltolar n ç karmaya bafllard. O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaflmakta oldu unu hat rlat rd. Bazen kitaplar n son sayfas n açard m. Orada bir kelebek veya çiçekli dala konmufl bir kufl resmine dalar giderdim. Bu sayfalara ne zaman gelece iz? Bu sayfalar okuyaca m z günlere ne zaman kavuflaca z, diye düflünür dururdum. Oysa daha okulda y l n yar s na bile ulaflmam flt k. S n f m z n camlar n sert, ya murlu, k fl rüzgarlar sars yordu. Böyleyken ben kitaplardaki o resimlere bakt kça yaz tatilinin hayallerine kap lmaktan kendimi alamazd m. Neler düflünürdüm neler.. S navlar n bafllayaca günleri düfllerdim. Okuma dersinden hiç korkulur mu? Güzel bir may s günü, s nav odas na girecektim. Ö retmenim beni güler yüzle karfl layacakt. Önüme ç kan parçay okuyacakt m. Ben okurken d flardan kufllar ötüflecek yeni yapraklanm fl a açlar n salland klar görünecekti. Bahar yemifllerini satan sat c lar n sesleri, ça r flmalar duyulacakt. Ö retmenlerim okudu um parça ile ilgili sorular soracaklar, ben hemen cevaplar verecektim. Sonra «yeter» diyecekler, s nav odas ndan uçar gibi ç kacakt m. Okuma kitaplar ndaki son parçalara bakt kça bunlar düflünürdüm. Dost okuma kitaplar m. Onlarda neler yoktu? K sa pantolonlar diz kapaklar örtecek flekilde biraz geçen saçlar düzgünce taranm fl güler yüzlü çocuk resimleri vard. O kitaplarda temiz giyimli köylüler, babalar, analar vard. Bu insanlar n güzel resimleriyle doluydu okuma kitaplar m. Bu resimlerdeki insanlar güzel bir dünyan n insanlar yd. Kötülük bilmezlerdi, iyilikten baflka bir fley düflünmezlerdi. «Bizim gibi olun, iyilikten baflka bir fley düflünmeyin» derdi. Bu unutamad m eski okuma kitaplar ndan bugün bir tanesi bile yok. Onlar n flimdi hayalimdeki yapraklar m çevirirken yine de onlar eskitmemek istiyorum. Onlardan ezberimde kalan parçalar yer yer okuyorum. Bu yüzden yang nda yanm fl kitaplar gibi sayfalar n ço u eksik. Sevgili dost okuma kitaplar m, sizleri zamanla bu kadar özleyece imi hiç bilmezdim. Böyle olaca n bilseydim, birkaç n z olsun öbür kitaplar m n yan nda saklamaz olur muydum? Ziya Osman Saba 09

10 UFUK KALEMLER K TAPLARIN STE Kitaplar en iyi dost, en iyi arkadaflt r. Sana küsmez, dar lmaz ve sürekli bilgi verir. Ayr ca kitaplar okunmak ister. Bir elin onun tozunu silip, parmaklar n sayfalar aras nda dolaflmas n ister. Bir kitab en mutlu eden fley budur. ki çift gözün onu takip etmesidir. Kitaplar n hepsi t pk bir insan gibi ''Beni al, beni al! '' düflüncesine girer. Bir kitaba elini uzatt nda, onlar da o kitab n yerinde olmak isterler. Ama onlar hiç küsmez, dar lmazlar. Ümitle bizim onu almam z beklerler. flte kitaplar aras nda böyle bir rekabet vard r. Faydal, yararl olmak ve çeflitli arkadafllarla tan flmak isterler. Onlarla dost olup her gün belli bir saat buluflmak, okunmak isterler. flte kitaplar n iste i sadece budur. Sanki çok mu bir fley isterler? Ne var sanki onlarla tan fl p arkadafl olsak; onlar n hiç birini k rmay p, s rayla hepsini okusak. Ne kadar mutlu olurlar de il mi? Hem sadece onlar için de il, bizim için de bir mutluluk olur bu. Çünkü; kitaplar n yarar saymakla bitmez. Çok yarar vard r bizim için. O zaman hiç zaman kaybetmeden onlarla tan fl p dost olal m!.. Merve YILDIZ 7-A / 495 Kelime da arc m z n geliflmesi, bilgilerimizin artmas, hayal dünyam z n geliflmesi, güzel konuflmam z ve bunlar gibi birçok yararl fleyin gerçekleflmesi için kitap okumam z gerekir. Bu kitaplardan yararlanabilmek için kütüphaneleri kullanabiliriz. Örne in okul kütüphanemiz Bu y l kütüphanemize yeni gelen 200 adet kitaptan özellikle 1, 2, ve 3. s n flar olmak üzere okulumuzdaki her s n f faydalanmaktad r. Okulumuzun kütüphanesi, okulumuzun baflar l olmas nda önemli faktörlerden 10 OKU OKU OKU!!! biridir. Bu konuda bilinçli olan okul idaresi taraf ndan her y l kütüphanemize yeni kitaplar gelmektedir. Bu konuda okul idaremize teflekkür ederiz. K sacas kitaplar n ve kütüphanelerin bizlere çok faydas vard r. Bizi bu konuda bilinçlendiren okul idaresine teflekkür ederiz. Esmanur fiah N N ida KULAKO LU 7/D

11 Türklerin En Çok Korktu u Nesne Uzun y llard r gözlemledi im; ama kimselere söyleyemedi im, dillendirmekten çekindi im bir gerçek vard r. Gidip geldi im, misafir oldu um evlerde gözlerim kütüphanelere kayar, fark ettirmeden kitaplara bakar m. Gördü üm manzara ço u kez dehflet vericidir Pek ço unun sahibi üniversite mezunu olan bu evlerin kütüphaneleri, adamak ll yoksul ve zavall d r. Kupon biriktirerek edinilmifl bir, bilemedin iki tak m ansiklopedi, üç befl mesleki kitap, bir düzineyi geçmeyen dini eser, belki birkaç tane popüler roman... Hepsi bu kadar. Gözlerime inanmak, suizanda bulunmak istemem ve saf bir niyetle flöyle düflünürüm: Bunlar evdeki kitaplar n tamam olamaz. Buraya konulanlar sadece el alt nda bulundurulmak istenenlerdir. Kitaplar baflka bir odada, hususi bir mekanda olmal... Hakikaten böyle olmas n dilerim; ama fleytan akl m, pekala evdeki bütün kitaplar n burada bulunanlardan ibaret oldu unu, bunca zlar n da el sürülmemekten, bir çift gözün okflay c fl klar na hasret yaflamaktan muzdarip bulunduklar n bilir ve dertlenir. Baflta da dedim ya, bunu söylemeye, yazmaya asla dilim varmaz. Benim y llard r düflünüp de aç k edemedi im bu gerçe i dillendiren bir araflt rma, uluslararas bir anket yap ld n okudum bir gazetede. Sayfan n dibine s k flt r lm fl, hepi topu bir paragrafç k bir haberdi bu. Okuduklar m, beni hiç mi hiç flafl rtmad. Kendi bilgilerimin do rulanmas ndan mutlu mu oldum? Hay r, aksine bir günah n, bir kusurun ortaya ç kmas ndan yüzü k zaranlara mahsus bir irkilme, bir eziklik ve piflmanl k duydum. Haber, kelimesi kelimesine flöyleydi: "Uluslararas E itim Baflar lar n De erlendirme Kuruluflu'nun (IEA) aralar nda Türkiye'nin de bulundu u 34 ülkede yapt anket, Türk halk n n kitapla aras n n iyi olmad n ortaya koydu. Türkiye'deki evlerin yüzde 40' nda 10 ya da daha az say da kitap bulunuyor. 100'ün üzerinde kitap bulunan evlerin oran ise ancak yüzde 5'lerde kal yor. Türkiye, evlerdeki kitap say s nda anket kapsam ndaki tüm ülkelerin ortalamas n n alt nda kald." Bu anketten ç kan sonuç bana, Ahmet Hamdi Tanp nar' n, anlatt 'kitaptan korkan adam' hat rlatt. Tanp nar' n Erzurum'da tan d bu adam, eline kitap al nca k z l terler basan, s k nt dan patlayan garip bir yarat kt r. Kendisine bir kitap uzat l nca 'Ben kitap okumam ki!' diye feryat eden adam n kitap korkusu, herhalde bizim ülkemizde yaflayan insanlar n belirgin karakterlerinden biri haline gelmifltir. Okuma yazma bildi i halde evinde 10 kitap bulunduran adam n kitaba karfl tak nd bu 'so ukluk' baflka nas l izah edilebilir? Kitap korkusu nas l afl l r do rusu bilmiyorum; fakat kitap sevgisinin çocukluktan bafllad na flüphem yok. Burada Reflat Nuri Güntekin'in bir sözünü anmadan geçemeyece im. Çocuklu unda babas n n kütüphanesine girip kitaplar yerle bir eden, fare gibi kemiren, sayfalar n y rt p resimlerini kesen; bu yüzden de kendisine yasak konulan Reflat Nuri, ö retmenlik hayat boyunca çevresine hep flu tavsiyede bulunur: "B rak n çocuklar, kitaplar aras nda oynas nlar... Ne pahas na olursa olsun." Çocuklu unda kitap kemirmifl birinin kitaplardan korkmas, büyüdü ünde evine kitap sokmamas mümkün müdür? Bilirim, korkular, küskünlükler hele üzerinden y llar geçip katmerleflmiflse kolay silinmez; ama kitapla aras nda so ukluk bulunanlar için bar fla vesile olacak günler vard r. Kitap fuar böyle bir zamand r. fiimdi stanbul'da, Ankara'da kitap mevsimi. fieytan n baca n k r p kitap fuar na kadar bir gitmeli. fiöyle bir dolafl p kitaplara yaklaflmal, önce seyretmeli, sonra dokunup yavaflça okflamal. Sayfalar n aç p koklamal. Zarars z bir nesne oldu una kâni olduktan sonra hofla giden birkaç tanesini almal. Olur ya belki sevilir, hofllan l r; y k l r o so ukluk... Sonra evde geç de olsa bir kütüphane kurulur. Çoluk çocuk okur... Neden olmas n? Son bir tavsiye: Fuara mümkünse kitap hastas biriyle gitmek gerekir. O, kitaplar kucaklad kça sizin de ifltah n z aç l r, dayanamay p almaya bafllars n z. Ali ÇOLAK 11

12 DÜNYADAN VE B ZDEN KISA KISA Cepten Kitap Okuma Furyas Japonya'da cep telefonundan roman okuma merak bütün ülkeyi sard. Telefonu sadece iletiflim ve e lenme arac olmaktan ç karan bu yeni teknolojiyi, Japonlar ilgiyle karfl lad. Çok say da web sitesi, aralar nda klasikler ve en çok sat lanlar n da bulundu u yüzlerce roman, cep telefonuna kaydetme olana sunuyor. Cep telefonlar n n s v kristal ekranlar n n kalitesinin giderek artmas, bir parmak darbesiyle sayfa de iflmesi veya kal nan sayfada iflaret konmas gibi özellikler de bu yeni teknolojiyi daha e lenceli k l yor. Java uygulamal cep telefonlar na indirilebilen bu yeni teknoloji, Güney Kore ve Çin'de de giderek yay l yor. Japonya'da cep telefonundan roman okuyanlar n büyük bölümünü ise genç kad nlar oluflturuyor. Web sitesinde yaklafl k 150 kitap sunan 'Bunko Yomihodai' da flu anda 50 bin üyesinin bulundu unu aç klad. Türk Çocuklar Ne Kadar Kitap Okuyor? Türkiye'de Günde 50 Yeni Kitap Ç k yor... Araflt rma sonuçlar na göre, Uluslararas Okuma Becerilerinde Geliflim Projesi (PIRLS) çerçevesinde 35 ülke aras nda Türkiye'nin 28. s rada oldu u, ihtiyaç maddeleri s ralamas nda Türkiye'de kitab n 235. s rada yer ald, uluslararas ortalamada ö rencilerin evlerinde 25'ten fazla kitap bulunurken, Türkiye'de çocuklar n sadece yüzde 19'unun evinde 25'ten fazla kitaba sahip oldu u belirtildi. y lda kifli bafl yap lan kitap harcamas n n 45 cent oldu u, gençlerin yüzde 70'inin hiç kitap okumad, genel olarak düzenli kitap okuma al flkanl oran n n ise binde 1 oldu u bildirildi. Aç klamada, araflt rmaya göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 40' n n hayat boyunca kütüphaneye gitmedi i, yüzde 31'inin birkaç kez gitti i, kütüphaneye gidenlerin ise sadece yüzde 8'inin kitap okumak amac yla gitti i kaydedildi. 'Kitap okunmuyor' tespiti maziye kar fl yor. Art k Türkiye'de de her alandan, her konu bafll ndan çeviri ve özgün eserler bas l yor. Böylece okuyucu özel ilgi alan na giren kitaplar Türkiye'de de rahatl kla bulabiliyor. Türkiye Yay nc lar Birli i'nin verilerine göre yay n say s son befl y lda yaklafl k iki kat artt ve 2004'te 20 bine ulaflt. 12

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

fl ve Yönetim Serisi 2

fl ve Yönetim Serisi 2 bofl sayfa fl ve Yönetim Serisi 2 D KKAT VÜCUDUNUZ KONUfiUYOR fl ve Yönetim Serisi 2 ELMA YAYINEV Genel Yay n Yönetmeni : Gaye Dinçel Editör : Demet Uyar Düzelti : Hayriye Gül, Reyhan Tutumlu, Tu ba Y

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı