OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR!"

Transkript

1 KÜTÜPHANE BÜLTEN YIL 2009 SAYI 5 OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! Kütüphanemizde Satranç Faaliyeti Kütüphanemizde Oyun Faaliyeti Kütüphanemizde nternet Eriflim mkân

2 çindekiler... çindekiler... çindekiler... OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! çindekiler... çindekiler KÜTÜPHANE BÜLTEN YIL 2009 SAYI 5 Kütüphanemizde Satranç Faaliyeti Kütüphanemizde Oyun Faaliyeti Kütüphanemizde nternet Eriflim mkân MT YAZ SAH B Özel Bahçelievler Fatih lkö retim Okulu Ad na Sahibi; Mustafa DURMAZ GENEL YAYIN YÖNETMEN Mehmet KARATAfi ED TÖR Güller TI LI Ömer SEYREK Ruhan BAfiAK YAPIM Myth Maker Media Design Büyükdere Cad. Arzu Ap. No:99 K:9 D:19 Mecidiyeköy/ ST Tel: Faks : CTP & BASKI FSF Printing House Ba lar Mevkii Firuzköy Cad. No:44 Avc lar - STANBUL Tel : Faks : ADRES Mahmutbey Cad. Üçevler Mevkii No:1 Bahçelievler- STANBUL Okuyan nsan Güçlüdür Türkiye nin Okuma Al flkanl Karnesi Anne Babalara Kitap Okuma Hakk nda Baz Öneriler Bunlar Biliyor Musunuz? ngiltere de Çocuk Ve Kitap liflkisi Nas l Bafll yor? Do ufltan kitap okurlar Kütüphaneye Üye Olan Bebekler... Genel Okur-Yazarl k Durumu K z ve Erkek Çocuklar Ne Tür Kitaplar Okuyor? Kitap Okur-Kütüphane lgisi Televizyon Sa l k Kadar Önemli! Sevgili Okuma Kitaplar m... Kitaplar n ste i Oku Oku Oku!!! Türklerin En Çok Korktu u Nesne Dünyadan Ve Bizden K sa K sa E-Kitap Ka t Ve Kitap Okul Kütüphanemizden Haberler Kitap Fuarlar Kitap-l k Okuma H z n z Belirleyin

3 OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! Okumak, do du u andan itibaren birçok e itim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili ö renme yoludur. Sahip olduklar bilgilerin %60 n bu yolu kullanarak edinen geliflmifl ülke toplumlar, günümüzde daha fazla okuma al flkanl na sahip olman n sa lad avantajlar her alanda yaflamaktad rlar. Geri kalm fl toplumlar n karfl laflt klar sorunlar n birço unun kayna nda ise e itimsizlik yer almaktad r. Bu toplumlarda kifliler, okuyarak geçirebilecekleri zamanlar ço unlukla yarars z u rafl larla geçirmektedirler. Oysa okuma al flkanl öncelikle kiflilerin kendisi için edinilmesi gereken bir al flkanl kt r. nsanlar binlerce y l önce yaz y bulduklar nda okumak ve yazmak, yaln zca olaylar n anlat m ve gelecek nesillere duyurulmas n amaçl yordu. Ancak günümüzün ça dafl insan, okuyarak kendini gelifltirecek ve yüceltecek bilince sahiptir. Okuyan insan, her sayfa çeviriflte dünyas n geniflleten ve uzaklar gören insand r. Okunan her kitap, insana bir dünya daha sunan, boyutlar farkl laflt ran ve bilinç veren bir ö retmendir. Okumakta oldu unuz bir kitap, o kitab n yazar n n derin duygular n, y llarca süren araflt rma sonuçlar n, bir ömrün tüm deneyimi ve do rular n size cömertçe sunar. Kitap en iyi dosttur, çünkü soru sormaz; yaln zca anlat r ve anlaman z bekler. Okumak, bir insan n yapabilece i en yararl, en mant kl ve en ö retici ifltir. Bir ay n z vererek okudu unuz bir kitap, size yüzlerce y ll k tarihsel bir oluflumu ya da binlerce y l önceki insan yaflam n anlatabilir. Bir konuya yaflam n vermifl bir yazar, sizin bu konuyu yaln zca okuyarak do rular bulman z sa layabilir. Her kitapta, konusunda uzmanlaflm fl bir kiflinin birikimleri sakl d r. nsan her okudu u kitapla, kiflili ine o insanlar n kiflili ini katar, bilgisini katlar. Ve yüce insan olmaya yaklafl r. Bu ifl için yaln zca ka t ve bask paras öder. Okuyan insan farkl d r. O, okumayan basit bir insandan çok daha fazla düflünmüfl, yorum yapm fl, elefltirmifl, sorgulam fl, sevmifl ve insan olman n hakk n vermifltir. Okuyan insan, her kitapla yeni bir insan katar bedenine, ve ayd n insan olmaya do ru yürür. Konulara farkl boyutlardan yaklafl r ve di er insanlardan farkl yorumlar yapar. Okuyan insan n yapt ifller bofl de ildir, çünkü o bilinçli ve derindir. Anlam fl ve anlamaktad r. Okuyan insan güçlüdür, ve okudu u her kitapla gücüne güç katar. TÜRK YE N N OKUMA ALIfiKANLI I KARNES Nüfusun % 88 i okur-yazar. Türkiye nin temel okur-yazarl k düzeyi iyi durumda. K zlar n okullaflma oran her alanda erkek ö rencilerin alt nda. Okul öncesi e itimden en az yararlananlar köy okullar. En kalabal k s n flar n bulundu u kent stanbul. Okuma ilgileri kentlere ve bölgelere göre farkl l klar gösteriyor. Gazete ve çocuk dergisi okuma al flkanl yok. Nüfusun % 40 hayat boyunca hiç kütüphaneye gitmiyor. Gençlerin % 70 i hiç okumuyor. Yetiflkin nüfusun % 95 i yaln zca televizyon seyrediyor, % 5 i televizyon seyretmenin yan s ra kitap okuyor. Türkiye de düzenli kitap okuma al flkanl oran binde 1. 03

4 ANNE VE BABALARA K TAP OKUMA HAKKINDA BAZI ÖNER LER Çocuklar genelde okumay ö renmek için can atarlar. Çevreleri metinlerle dolu oldu undan, onlar çözme ve anlama merak çocuklarda çok yüksektir. Yetiflkinler bu ilgiyi gelifltirmek için baz yöntem ve davran fllarla Öneriler... Öneriler... Öneriler... Baz Öneriler... Öneriler... yard mc olabilirler: Kitaplara yol göstermekte kendileri örnek olabilirler, kitap okumas n ve hikaye anlatmas n güzel bir gelenek haline getirebilirler. flte birkaç öneri. Kitap Okuyun: En verimli okuma teflviki çocuklara düzenli bir flekilde kitap okuyup kitap sevgisini uyand rmakt r. Çocuklara kitap okuyarak gelecekteki okuma hevesinin temelini atm fl bunun yan s ra çocu un sabr n, srar n, konsantre olabilme yetene ini ve dil becerisini gelifltirmifl olursunuz. Çocuklar n za kitap okurken baz önemli öneriler: Yeterince zaman ay r n. Kitaplar seçerken çocu un tercihini göz önünde bulundurun. Kitap okumay birlikte yapt n z, rahat ve güzel bir al flkanl k haline getirin. Film seyretmek yerine birlikte koltu a veya yata a uzan p kitaba bakabilir, hikaye okuyabilir da anlatabilirsiniz. Çocuklar sizinle birlikte olmaktan ve kitap okumaktan çok zevk al rlar. Okumay ö renmifl olsalar bile, yine de sizinle birlikte kitap okumaktan vazgeçmek istemezler. Hikaye anlat n: Yaln z kitap okumak de il, hikaye anlatmak da çok önemlidir. Hikaye anlatmay güncel hayat n za yerlefltirin: bulafl k y karken, banyoda, yemek piflirirken, araba kullan rken hikayeler anlat n. Çocuklar küçüklüklerini anlatan, hatta anne-babalar veya nine ve dedeleri çocuk oldu u zamanlardan bahseden hikayelere bay l rlar. Güncel yaflad klar n z da hikayeye yerlefltirebilirsiniz. Ya da o an yaflad n z ortamdan yola ç k p, örne in bulafl k y karken kafl k ve çatal n maceralar n ya da küvette sünger ve ördekci in ilk karfl laflmalar n n hikayesini anlatabilirsiniz. Kitaplar üzerine konuflun: Hem okurken hem anlat rken çocu unuzla diyalog kurma f rsat ndan yararlan n. Okumak monolog (tek yönlü) de il diyalog (karfl l kl ) fleklinde olmal d r. Böylece küçük çocuklar da konuflmay mükemmel bir flekilde gelifltirebilir. Ayr ca çocuklarla kitaplar üzerine konuflmak anne-babalara ufak ve büyük çocuklar n neler ile meflgul olduklar n, okuduklar ve gördüklerini ne derece kavrayabildiklerini gösterir. çerikleri nas l de erlendirdikleri hakk nda bilgi vermektedir de Erfurt Üniversitesi'nde yap lan bir araflt rma, 6 ila 10 yafl aras ndaki çocuklar n anne-babalar ile birlikte hikayeler ve kitaplar üzerine konuflmak istediklerini ortaya koymufltur. Okunulan hakk nda ne kadar çok konuflulmuflsa yeniden okuma dürtüsünün o kadar kuvvetli oldu u saptanm flt r. Çocu unuzla okunulan üzerine konuflun. B rak n kitaplardaki resimleri çocu unuz size aç klas n. Resimli kitaptaki nesneleri adland rmak konuflma ö renmede önemli bir ad md r. Zaman zaman okuman za ara verin ki çocu unuz anlamad fleyleri sorma f rsat bulsun. Hikayelerdeki olan bitenlerle, kendi gerçek hayat n zdaki benzeri deneyimlerle ba lant kurun. Okudu unuz hikayenin devam n çocu unuzla birlikte düflleyin. Kitaplar bilmece oyunu gibi de kullan n Bu sayfada senin görmedi in bir fley görüyorum ya da kitapta gördü ünüz resimlere kafiye yap n: Top yuvarlak -tencere s ms cak... 04

5 Çocu unuzun baflar l bir okuyucu olmas n sa lay n: Okumak zevk vermelidir. Çocuk al flt rmalarda fazla zorlan rsa, okuma istemi çok çabuk kaybolur. Çocuklar erken yaflta kitap kullanmaya al flt r n Çocuklar n evde, yuvada, s n fta, okul ve kütüphanede çeflitli metinlere ulaflmalar gerekir. Seçme olana olan çocuklar genelde di erlerinden daha fazla okurlar. Kitaplar hem e lenmeye hem de bilgi edinmeye kullan rlar. Uzmanlar çocuk oturabildi i andan itibaren onunla yafl na uygun resimli kitaplara bakmay öneriyorlar. Çocu unuzla kitap olan yerlere gidin. Ufak çocuklar kütüphaneye ve kitapç ya birlikte götürüp ona kitap seçme imkan tan y n. Kütüphanelerde bin bir çeflit kitap aras nda seçme olana n z vard r. Oradaki ücretsiz dan flmanl kdan da yararlan n. Çocu unuzla birlikte çocuk kütüphanelerinde ve kitapç larda düzenlenen okuma saatlerine kat l n. Kendiniz kitap okuyor musunuz? E er okumuyorsan z yaln zca çocuklar n za verdi iniz kitap oku önerisi bofla gider. Kitap okuman n yetiflkinlerin günlük hayatlar nda önemli bir rol oynad n çocuklar görebilmelidir. Anne-babalar çocuklar n n okuma al flkanl edinmesinde en önemli destekleyicileridir. Aile hayat nda kitap okumak ne derece do al ise, çocuklar okuma al flkanl n o derece benimserler. Çocuklar tüm duyular yla ö renmelidir. Çeflitli maddelerden harfler yapabilirsiniz; yere s ralad n z harflerle kelimeler kurabilirsiniz. Kelimelerde harf arama oyunlar da çok elverifllidir. sterseniz parma n zla s rtlar n za - karfl l kl bir flekilde - kelimeler yaz n ve ne yaz ld n bulmaya çal fl n. Günlük hayatta da çocu unuzla okuma yazma al flt rmalar yapabilirsiniz. Al flverifl listesi yaparken, dükkanda malzemeleri ararken çocu unuzdan yard m isteyin. Birlikte sokak adlar n, afiflleri ve araba üstündeki reklamlar okuyun. Ufak çocuklar için resim ve kelime parçalar ndan oluflan kitaplar çok elverifllidir; örne in elma a aç kavram n n bir elma resmi ve a aç kelimesinden oluflmas gibi. Çocuklar okuyanla birlikte, okuyor takliti yapmaya bay l rlar. Metinler bafllang çta basit ve rahat okunulabilir olmal d r. Yeni okumaya bafllayan çocuklar böylece kendi baflar lar n görürler ve bütün bir hikayeyi, bütün bir kitab yaln z bafl na okuyabilmenin gururunu duyarlar. Yeni okumaya bafllayan çocuklar için f kralar k sa ve güldürücü olduklar için çok elverifllidir. Yetiflkinleri güldürmek veya flafl rtmak çocuklar çok sevindirir. Çocu unuz istemiyorsa onu sesli okumaya zorlamay n. Bu yeni okumaya bafllayan çocu unuzu bask alt na sokabilir. Okuyan çocuktan yard m, ilgi ve övgüyü esirgemeyin. Çocu unuzu okumaya teflvik edin Çocu unuzun en çok ilgilendi i konular n hangileri oldu unu ö renip, kitaplar ona göre seçin. Çocu unuz okumaya fazla ilgi göstermese bile okuma merak n futbol veya bilgisayar ile ilgili metinlerle uyand rabilirsiniz (Bu önerileri çocuklarla yapt m z söyleflilerde elde ettik). Çocu unuza güvenin. Çocu unuzun hiç kitap sevmedi i dönemler geçirdi ini kabul edin. Özellikle ergenlik ça nda baflka bofl zaman faaliyetleri önem kazanabilir. Bu, gençler ileride hiç bir zaman kitap okumayacaklar anlam na gelmez. Fazla bask yapan anne babalar karfl tepki oluflturabilirler. Televizyon ve bilgisayar yasaklayarak çocu umuzu heyecanl bir kitap okuyucusu yapamay z. En iyisi tüm medyalardan yararlanmak ve baz dönemlerin geçici oldu unu bilmektir. Çocu unuzu yaz yazmaya teflvik edin Yarat c l k ve üreticilik deneyimi büyük bir zevk ve e lence kayna d r. lkokul çocuklar nda bile okuma ve yazma deneyimi aras nda bir ba vard r. Çocuklar yaz yazarken hem dil hem konuflma yeteneklerini gelifltirmektedirler. Çocu unuzu yaz yazmaya teflvik edin. Bu, ister kendi düflledi i hikayeler, isterse duydu u hikayeyi size tekrar anlatmas, gördü ü filim ve televizyon dizilerinin devam n hayal etme veya günlük tutma fleklinde (özel, aile, seyahat, kitap günlükleri)olabilir. 05

6 en çok! BUNLARI -Almanya' da kifli bafl na düflen ortalama okuma oran 23 dakikadan 18 dakikaya düflünce devlet adamlar telafllanmaya bafllam fllar. Bu oran n saniyelerde seyretti i Türkiye'de hangi endifleyi hissediyorsunuz? -Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama tirajla bas l rken, Türkiye'de bu rakam civar nda bas lmaktad r. - Geliflmifl ülkelerde kifli bafl na düflen y ll k kitap al m, ortalama 100 ABD dolar, Türkiye'de ise bu rakam 10 ABD dolar n n alt ndad r. - Türkiye'de her 100 kifliden sadece 4,5 kifli kitap okuyor. - Japonya'da y lda 4 milyar 200 milyon kitap bas l yor. Türkiye'de sadece 23 milyon. - Birleflmifl Milletler nsani Geliflim Raporu'nda, kitap okuma oran nda Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulundu u 173 ülke aras nda 86. s rada. - Japonya'da kifli bafl na düflen kitap say s y lda 25, Fransa'da 7 Türkiye'de ise 12 bin 89 kifliye 1 kitap düflüyor. - Türkiye'de yüksek ö renim görenlerin oran 1965'e göre 14 kat artt. Ama Yüksek Ö renim mezunlar n n kitap okuma oran 1965'in de alt nda kald. en büyük!! B L YOR MUSUNUZ? Türkiye'de Okuma ve zleme Oranlar Dergi okuma oran Kitap okuma oran Gazete okuma oran Radyo dinleme oran Tv izleme oran Dünyada Bir Y lda Ders Kitaplar Hariç Bas lan Kitap Say s Amerika Almanya ngiltere Fransa Brezilya Türkiye en yafll.. % 4 % 4,5 % 22 % 25 % TÜRK YE'DE YILLARA GÖRE KARfiILAfiTIRMA Kütüphane Say s Kitap Say s Okuyucu Say s Kay tl Üye Say s Ödünç Verilen Kitap Say s Sat n Al nan Kitap Say s ülke aras nda yap lan araflt rmada ülke insanlar n n günlük okuma oranlar n bulmufllar. Sonuç bizim aç m zdan çok kötü.almanya 24 dakikayla birinci gelirken ayn s ralamada Türkiye'deki oran n 12 saniye oldu u görülmüfltür.hatta Almanya'da kifli bafl günlük okuma süresi 18 dakikayla düfltü ünde Alman devleti okuma seferberli i ilan etmifltir., statistiklere göre televizyon karfl s nda en çok vakit geçiren ikinci ülke biziz. lk s rada Amerika var.ama Amerikal o kadar çok TV izlemesine ra men okumaya da vakit bulabiliyor. Türk insan n n TV karfl s nda günde ortalama 4 saat geçirdi ini, kitap okumak için yaln zca 20 saniye ay rd n. statistiklere göre Türkiye'de senede 6 kifliye bir kitap düfltü ünü 06 biliyor musunuz?

7 Do ufltan kitap okurlar ngiltere de Çocuk - Kitap liflkisi Nas l Bafll yor? E er bir gün yolunuz ngiltere ye düflerse, ifle kitap dükkanlar ndaki çocuk kitaplar bölümünü gezerek bafllaman z öneririm. Gününüzün ne kadar renkli ve hareketli geçti ini göreceksiniz. S f r yafltan bafllay p gençlik edebiyat na kadar s n fland r lm fl raflardaki rengarenk ve albenisi yüksek kitaplar, insanda hepsini birden sat n alma ve oturup çocu uyla birlikte okuma iste i uyand r yor. Kumafl parçalar yla süslenmifl kitaplar, plastik olanlar, kal n kartondan yap lanlar, üç boyutlular, yapay kürklerle bezenmifl olanlar ve daha niceleri Saymakla bitmez elbette. ngiltere toplumunda çocuklara verilen önem ve de erin yaflam n her alan yla birlikte, edebiyata da yans d n görebilirsiniz. Çocu u kitapla, do umdan çok k sa süren sonra tan flt rmakla ifle bafllan yor burada. Bebekler elleriyle nesneleri kavrayabilmeye bafllad klar an minik kitaplar tutuflturuluyor elerline. Her sa l k kontrolünde içi kitap dolu bir hediye çanta ile ayr l yor çocuklar sa l k oca ndan. Diflleri ç kmaya bafllad nda, damaklar n kafl yabilmeleri için difl kafl ma kitaplar veriliyor. Bebek, elindeki minik kitab bir süre kemirmeye çal flt ktan sonra sayfalardaki resimlerle oynamaya ve konuflmaya bafll yor kendi diliyle Bu kitapç klar n kenarlar na ilifltirilmifl bir ip sayesinde, kitab bebek arabas na ya da annenin çantas n n kenar na tutturabiliyorsunuz. S ra banyoya geldi inde, yumuflak plastikten yap lm fl, ço unlukla dört befl sayfadan oluflan bol renkli banyo kitaplar ile, hem y kanmak, hem de kitap okumak çok keyifli bir hale geliyor. Böylece günlük yaflam n her an nda kitaplar n z da sizinle olabiliyor. Yafllar biraz daha ilerleyip Nursey ad verilen krefllere bafllad klar nda ise art k yavafl yavafl kendi kitap seçimlerini yapmaya bafll yorlar. Play Scholl (yani Oyun Okulu)da denilen bu krefllere, üç yafl n tamamlam fl her çocuk devam ediyor.bu okul öncesi etkinlikte çocu un daha çok yarat c gücünü destekleyici, dil ve sosyal geliflimini düzenleyici programlar uygulan yor.resimli boyama kitaplar, el becerilerine ve sanata yönelik çal flmalar, toplu halde oynanan oyunlar ve kitap okuma günleri e itimlerinin en önemli parçalar Kütüphaneye Üye Olan Bebekler... Daha bebekken kütüphaneye üye olabiliyor çocuklar. Seçmifl olduklar kitaplar n kayb ndan veya zarar görmesinden ise sorumlu tutulmuyorlar. Yani bu kitaplar n paras ödettirilmiyor. Yeter ki okusunlar! Kütüphanelerdeki çocuk bölümleri tamamen ayr ve ba ms z.yerler yumuflak hal larla kapl ve kitaplar n sergilendi i stantlar çocuklar n boyuna göre düzenlenmifl. Bu bölümün duvarlar nda çocuklar n yapt resimlerden oluflturulmufl minik resim sergileri ve yeni kitaplar n tan t mlar n n yap ld panolar var. Haftada bir gün okuma günleri düzenleniyor ve bu günlerde çocuklar n rahatça oturabilmeleri ve öyküleri dinleyebilmeleri için ayr bir bölüm yap lm fl. Bu podyumda minik koltuklar ve yer minderleri var. Kütüphanenin her köflesinde yine çocuklar n boylar na göre haz rlanm fl minik masalar ve bilgisayarlar var. Bu bilgisayarlardan ücretsiz olarak internete giriliyor. 3 hafta için 16 tane kitab çocu unuz ya da bebe iniz için ödünç alabiliyorsunuz. Bu kitaplara sesli kitaplar da dahil Müzik CD si ya da DVD almak istedi inizde, üzerlerinde yazan ücretleri ödeyerek bir haftal na kiralayabiliyorsunuz. Dan flma masalar na konmufl, duvarlara ve panolara as lm fl küçük el ilanlar yla kütüphanelerde yap lan tüm etkinliklerden haberdar ediliyorsunuz. 07

8 GENEL OKUR-YAZARLIK DURUMU Türkiye de nüfusun % 88 i okur-yazar yafl grubu okullaflma oran k zlarda % 87.2, erkeklerde yafl ve üstü nüfusun % 17.2 si okuma-yazma bilmiyor. 25 yafl ve üstü nüfusun % 71.8 i ilkokul mezunu. 25 yafl üstü kad nlarda ise bu oran % 27.4 Okul ça erkek çocuklarda okullaflma oran % 96.6, k z çocuklarda % 93 K zlar n okullaflma oran her alanda, erkek ö rencilerin alt nda. E itim süresi uzad kça k zlar n okullaflma oran düflüyor. KIZ ve ERKEK ÇOCUKLAR NE TÜR K TAPLAR OKUYOR? K zlar ö retmenleri, erkekler aileleri model al yor. K zlar erkeklerden daha çok kitap okuyor. K zlar hikâye, erkekler çizgi roman seviyor. Ders d fl nda k z ve erkeklerde düzenli kitap okuma oran : Erkekler %72.8 K zlar % 86 K TAP OKUR-KÜTÜPHANE LG S Nüfusun yüzde 40 hayat boyunca hiç kütüphaneye gitmiyor. (Birkaç kez gidenlerin oran % 31) Kütüphaneye gidenlerin yaln zca % 8 i kitap okuma amac yla gidiyor. htiyaç maddeleri s ralamas nda kitap 235 inci s rada. Uluslararas ortalamada, ö rencilerin ço unun evlerinde 25 ten fazla kitap var. Türkiye de, ö rencilerin yaln zca % 19 u,25 ten fazla kitaba sahip. Son on y lda ( ) kitapç lar n ço u k rtasiyeci oldu. K rtasiyeci raflar n n % 85 i k rtasiye, % 15 i kültür kitab na ait. Türkiye de kitaba y lda harcanan para 45 sent. TELEV ZYON Nüfusun %95 i televizyon seyrediyor, %5 i televizyon seyretmenin yan s ra kitap okuyor. Türk toplumunda televizyon okumay ikincillefltirmifltir. 08 Türkiye de televizyon yay nlar n n bafllad 1968 den 2005 y llar aras nda çocuk ve gençlik yay nlar n n çeflidinde sürekli art fl oldu. Televizyon sonras gazetelerin kitap kültürüne katk s azald. Türkiye de haftal k televizyon seyretme süresi 20.2 saat. Televizyonda nitelikli kitap programlar n n say s az. Televizyon, gazete okumay % 20; dergi ve kitap okumay % 22 azalt yor.

9 SA LIK KADAR ÖNEML! Kütüphaneler d fl nda çok dikkatimi çeken bir baflka konu da, sa l k ocaklar nda bulunan ve hem sa l k görevlisi, hem de sosyal görevli olarak çal flan kiflilerin olmas Bunlar, gerek kütüphaneler ve sosyal kültür merkezleriyle, gerekse Anne Çocuk Grubu ad alt nda toplanm fl yerel gruplarla iletiflim kurman z sa layarak evinize kadar gelip sizi ziyaret ediyor.örnek kitapç klar ve el ilanlar b rakarak, okuma, oyun ve drama gruplar na yönlendiriyor. Bu etkinliklerin yap ld yerlerden bir tanesi Oyuncak Kütüphaneleri. Benim için yeni bir kavram olan bu konuyla ilgili izlenimlerimi, bir baflka say da paylaflmak isterim. Kitab, insanlar n evlerine kadar getiren bir baflka sistem de mobil kütüphaneler Haftan n belli günlerinde her yeri dolaflarak yer yer konaklayan bu kocaman otobüslerin içinde kitaptan internet ba lant s na, fotokopi makinesinden film ve müzik CD lerine kadar arad n z her fleyi bulman z mümkün. Yurt d fl ndaki çocuk kitaplar, çok kapsaml bir konu ngiltere de yaflad m için sizlere bu ülkedeki çocuk kitaplar ndan en genel hatlar yla söz etmeye çal flt m. Benzer örnek ve uygulamalar n ülkemizde de ço almas dile iyle (Okyanus dergisinden al nm flt r.) SEVG L OKUMA K TAPLARIM... O kitaplar aylara bölünmüfltü. K fl aylar na düflen parçalarda k fl resimleri vard. Sonra, o resimler gittikçe de iflirdi. Dallar, yavafl yavafl tomurcuklan r, a açlar çiçek açard. Paltolu çocuklar, paltolar n ç karmaya bafllard. O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaflmakta oldu unu hat rlat rd. Bazen kitaplar n son sayfas n açard m. Orada bir kelebek veya çiçekli dala konmufl bir kufl resmine dalar giderdim. Bu sayfalara ne zaman gelece iz? Bu sayfalar okuyaca m z günlere ne zaman kavuflaca z, diye düflünür dururdum. Oysa daha okulda y l n yar s na bile ulaflmam flt k. S n f m z n camlar n sert, ya murlu, k fl rüzgarlar sars yordu. Böyleyken ben kitaplardaki o resimlere bakt kça yaz tatilinin hayallerine kap lmaktan kendimi alamazd m. Neler düflünürdüm neler.. S navlar n bafllayaca günleri düfllerdim. Okuma dersinden hiç korkulur mu? Güzel bir may s günü, s nav odas na girecektim. Ö retmenim beni güler yüzle karfl layacakt. Önüme ç kan parçay okuyacakt m. Ben okurken d flardan kufllar ötüflecek yeni yapraklanm fl a açlar n salland klar görünecekti. Bahar yemifllerini satan sat c lar n sesleri, ça r flmalar duyulacakt. Ö retmenlerim okudu um parça ile ilgili sorular soracaklar, ben hemen cevaplar verecektim. Sonra «yeter» diyecekler, s nav odas ndan uçar gibi ç kacakt m. Okuma kitaplar ndaki son parçalara bakt kça bunlar düflünürdüm. Dost okuma kitaplar m. Onlarda neler yoktu? K sa pantolonlar diz kapaklar örtecek flekilde biraz geçen saçlar düzgünce taranm fl güler yüzlü çocuk resimleri vard. O kitaplarda temiz giyimli köylüler, babalar, analar vard. Bu insanlar n güzel resimleriyle doluydu okuma kitaplar m. Bu resimlerdeki insanlar güzel bir dünyan n insanlar yd. Kötülük bilmezlerdi, iyilikten baflka bir fley düflünmezlerdi. «Bizim gibi olun, iyilikten baflka bir fley düflünmeyin» derdi. Bu unutamad m eski okuma kitaplar ndan bugün bir tanesi bile yok. Onlar n flimdi hayalimdeki yapraklar m çevirirken yine de onlar eskitmemek istiyorum. Onlardan ezberimde kalan parçalar yer yer okuyorum. Bu yüzden yang nda yanm fl kitaplar gibi sayfalar n ço u eksik. Sevgili dost okuma kitaplar m, sizleri zamanla bu kadar özleyece imi hiç bilmezdim. Böyle olaca n bilseydim, birkaç n z olsun öbür kitaplar m n yan nda saklamaz olur muydum? Ziya Osman Saba 09

10 UFUK KALEMLER K TAPLARIN STE Kitaplar en iyi dost, en iyi arkadaflt r. Sana küsmez, dar lmaz ve sürekli bilgi verir. Ayr ca kitaplar okunmak ister. Bir elin onun tozunu silip, parmaklar n sayfalar aras nda dolaflmas n ister. Bir kitab en mutlu eden fley budur. ki çift gözün onu takip etmesidir. Kitaplar n hepsi t pk bir insan gibi ''Beni al, beni al! '' düflüncesine girer. Bir kitaba elini uzatt nda, onlar da o kitab n yerinde olmak isterler. Ama onlar hiç küsmez, dar lmazlar. Ümitle bizim onu almam z beklerler. flte kitaplar aras nda böyle bir rekabet vard r. Faydal, yararl olmak ve çeflitli arkadafllarla tan flmak isterler. Onlarla dost olup her gün belli bir saat buluflmak, okunmak isterler. flte kitaplar n iste i sadece budur. Sanki çok mu bir fley isterler? Ne var sanki onlarla tan fl p arkadafl olsak; onlar n hiç birini k rmay p, s rayla hepsini okusak. Ne kadar mutlu olurlar de il mi? Hem sadece onlar için de il, bizim için de bir mutluluk olur bu. Çünkü; kitaplar n yarar saymakla bitmez. Çok yarar vard r bizim için. O zaman hiç zaman kaybetmeden onlarla tan fl p dost olal m!.. Merve YILDIZ 7-A / 495 Kelime da arc m z n geliflmesi, bilgilerimizin artmas, hayal dünyam z n geliflmesi, güzel konuflmam z ve bunlar gibi birçok yararl fleyin gerçekleflmesi için kitap okumam z gerekir. Bu kitaplardan yararlanabilmek için kütüphaneleri kullanabiliriz. Örne in okul kütüphanemiz Bu y l kütüphanemize yeni gelen 200 adet kitaptan özellikle 1, 2, ve 3. s n flar olmak üzere okulumuzdaki her s n f faydalanmaktad r. Okulumuzun kütüphanesi, okulumuzun baflar l olmas nda önemli faktörlerden 10 OKU OKU OKU!!! biridir. Bu konuda bilinçli olan okul idaresi taraf ndan her y l kütüphanemize yeni kitaplar gelmektedir. Bu konuda okul idaremize teflekkür ederiz. K sacas kitaplar n ve kütüphanelerin bizlere çok faydas vard r. Bizi bu konuda bilinçlendiren okul idaresine teflekkür ederiz. Esmanur fiah N N ida KULAKO LU 7/D

11 Türklerin En Çok Korktu u Nesne Uzun y llard r gözlemledi im; ama kimselere söyleyemedi im, dillendirmekten çekindi im bir gerçek vard r. Gidip geldi im, misafir oldu um evlerde gözlerim kütüphanelere kayar, fark ettirmeden kitaplara bakar m. Gördü üm manzara ço u kez dehflet vericidir Pek ço unun sahibi üniversite mezunu olan bu evlerin kütüphaneleri, adamak ll yoksul ve zavall d r. Kupon biriktirerek edinilmifl bir, bilemedin iki tak m ansiklopedi, üç befl mesleki kitap, bir düzineyi geçmeyen dini eser, belki birkaç tane popüler roman... Hepsi bu kadar. Gözlerime inanmak, suizanda bulunmak istemem ve saf bir niyetle flöyle düflünürüm: Bunlar evdeki kitaplar n tamam olamaz. Buraya konulanlar sadece el alt nda bulundurulmak istenenlerdir. Kitaplar baflka bir odada, hususi bir mekanda olmal... Hakikaten böyle olmas n dilerim; ama fleytan akl m, pekala evdeki bütün kitaplar n burada bulunanlardan ibaret oldu unu, bunca zlar n da el sürülmemekten, bir çift gözün okflay c fl klar na hasret yaflamaktan muzdarip bulunduklar n bilir ve dertlenir. Baflta da dedim ya, bunu söylemeye, yazmaya asla dilim varmaz. Benim y llard r düflünüp de aç k edemedi im bu gerçe i dillendiren bir araflt rma, uluslararas bir anket yap ld n okudum bir gazetede. Sayfan n dibine s k flt r lm fl, hepi topu bir paragrafç k bir haberdi bu. Okuduklar m, beni hiç mi hiç flafl rtmad. Kendi bilgilerimin do rulanmas ndan mutlu mu oldum? Hay r, aksine bir günah n, bir kusurun ortaya ç kmas ndan yüzü k zaranlara mahsus bir irkilme, bir eziklik ve piflmanl k duydum. Haber, kelimesi kelimesine flöyleydi: "Uluslararas E itim Baflar lar n De erlendirme Kuruluflu'nun (IEA) aralar nda Türkiye'nin de bulundu u 34 ülkede yapt anket, Türk halk n n kitapla aras n n iyi olmad n ortaya koydu. Türkiye'deki evlerin yüzde 40' nda 10 ya da daha az say da kitap bulunuyor. 100'ün üzerinde kitap bulunan evlerin oran ise ancak yüzde 5'lerde kal yor. Türkiye, evlerdeki kitap say s nda anket kapsam ndaki tüm ülkelerin ortalamas n n alt nda kald." Bu anketten ç kan sonuç bana, Ahmet Hamdi Tanp nar' n, anlatt 'kitaptan korkan adam' hat rlatt. Tanp nar' n Erzurum'da tan d bu adam, eline kitap al nca k z l terler basan, s k nt dan patlayan garip bir yarat kt r. Kendisine bir kitap uzat l nca 'Ben kitap okumam ki!' diye feryat eden adam n kitap korkusu, herhalde bizim ülkemizde yaflayan insanlar n belirgin karakterlerinden biri haline gelmifltir. Okuma yazma bildi i halde evinde 10 kitap bulunduran adam n kitaba karfl tak nd bu 'so ukluk' baflka nas l izah edilebilir? Kitap korkusu nas l afl l r do rusu bilmiyorum; fakat kitap sevgisinin çocukluktan bafllad na flüphem yok. Burada Reflat Nuri Güntekin'in bir sözünü anmadan geçemeyece im. Çocuklu unda babas n n kütüphanesine girip kitaplar yerle bir eden, fare gibi kemiren, sayfalar n y rt p resimlerini kesen; bu yüzden de kendisine yasak konulan Reflat Nuri, ö retmenlik hayat boyunca çevresine hep flu tavsiyede bulunur: "B rak n çocuklar, kitaplar aras nda oynas nlar... Ne pahas na olursa olsun." Çocuklu unda kitap kemirmifl birinin kitaplardan korkmas, büyüdü ünde evine kitap sokmamas mümkün müdür? Bilirim, korkular, küskünlükler hele üzerinden y llar geçip katmerleflmiflse kolay silinmez; ama kitapla aras nda so ukluk bulunanlar için bar fla vesile olacak günler vard r. Kitap fuar böyle bir zamand r. fiimdi stanbul'da, Ankara'da kitap mevsimi. fieytan n baca n k r p kitap fuar na kadar bir gitmeli. fiöyle bir dolafl p kitaplara yaklaflmal, önce seyretmeli, sonra dokunup yavaflça okflamal. Sayfalar n aç p koklamal. Zarars z bir nesne oldu una kâni olduktan sonra hofla giden birkaç tanesini almal. Olur ya belki sevilir, hofllan l r; y k l r o so ukluk... Sonra evde geç de olsa bir kütüphane kurulur. Çoluk çocuk okur... Neden olmas n? Son bir tavsiye: Fuara mümkünse kitap hastas biriyle gitmek gerekir. O, kitaplar kucaklad kça sizin de ifltah n z aç l r, dayanamay p almaya bafllars n z. Ali ÇOLAK 11

12 DÜNYADAN VE B ZDEN KISA KISA Cepten Kitap Okuma Furyas Japonya'da cep telefonundan roman okuma merak bütün ülkeyi sard. Telefonu sadece iletiflim ve e lenme arac olmaktan ç karan bu yeni teknolojiyi, Japonlar ilgiyle karfl lad. Çok say da web sitesi, aralar nda klasikler ve en çok sat lanlar n da bulundu u yüzlerce roman, cep telefonuna kaydetme olana sunuyor. Cep telefonlar n n s v kristal ekranlar n n kalitesinin giderek artmas, bir parmak darbesiyle sayfa de iflmesi veya kal nan sayfada iflaret konmas gibi özellikler de bu yeni teknolojiyi daha e lenceli k l yor. Java uygulamal cep telefonlar na indirilebilen bu yeni teknoloji, Güney Kore ve Çin'de de giderek yay l yor. Japonya'da cep telefonundan roman okuyanlar n büyük bölümünü ise genç kad nlar oluflturuyor. Web sitesinde yaklafl k 150 kitap sunan 'Bunko Yomihodai' da flu anda 50 bin üyesinin bulundu unu aç klad. Türk Çocuklar Ne Kadar Kitap Okuyor? Türkiye'de Günde 50 Yeni Kitap Ç k yor... Araflt rma sonuçlar na göre, Uluslararas Okuma Becerilerinde Geliflim Projesi (PIRLS) çerçevesinde 35 ülke aras nda Türkiye'nin 28. s rada oldu u, ihtiyaç maddeleri s ralamas nda Türkiye'de kitab n 235. s rada yer ald, uluslararas ortalamada ö rencilerin evlerinde 25'ten fazla kitap bulunurken, Türkiye'de çocuklar n sadece yüzde 19'unun evinde 25'ten fazla kitaba sahip oldu u belirtildi. y lda kifli bafl yap lan kitap harcamas n n 45 cent oldu u, gençlerin yüzde 70'inin hiç kitap okumad, genel olarak düzenli kitap okuma al flkanl oran n n ise binde 1 oldu u bildirildi. Aç klamada, araflt rmaya göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 40' n n hayat boyunca kütüphaneye gitmedi i, yüzde 31'inin birkaç kez gitti i, kütüphaneye gidenlerin ise sadece yüzde 8'inin kitap okumak amac yla gitti i kaydedildi. 'Kitap okunmuyor' tespiti maziye kar fl yor. Art k Türkiye'de de her alandan, her konu bafll ndan çeviri ve özgün eserler bas l yor. Böylece okuyucu özel ilgi alan na giren kitaplar Türkiye'de de rahatl kla bulabiliyor. Türkiye Yay nc lar Birli i'nin verilerine göre yay n say s son befl y lda yaklafl k iki kat artt ve 2004'te 20 bine ulaflt. 12

13 e-kitap nedir? Elektronik kitap veya e-kitap her türlü bilgisayar çeflidinde okunabilmesi için özel olarak tasarlanm fl bir bilgisayar dosya format d r. e-kitap, kolayl kla internetten çekilebilecek, elektronik posta ile gönderilebilecek durumdad r. Ayr ca diskette ve cd-rom olarak da okura e-kitap her türlü masa üstü, diz üstü ve avuç içi e-kitap, bas l benzerinin bütün özelliklerini (kâ t hariç) kapsamakla birlikte ek olarak ses, görüntü (video) ve etkileflimli ba lant lar da içermektedir. Neden e- kitap? Yaz n dünyas son y llarda yeni bir kitap biçimi ile tan flm flt r. Kitap ile ilgili herkesin önünde yeni ufuklar açan bu yeni olgu 'elektronik kitap't r. Kâ da bas lmaya ihtiyaç duymadan, bir elektronik kitap okuyucusu veya bir bilgisayar yard m yla okunabilen elektronik kitaplar n bas l kitaplara göre baz avantajlar flöyle s ralanabilir: Kâ t, cilt, bask maliyetleri olmad için bas l kitaplara göre çok ucuzdur. Internet üzerinden da t labildikleri için istenen kitaba dakikalar içinde sahip olunabilir. Bas l kitaplar n karfl laflt da t m ve sergilenme imkân bulma s k nt lar yoktur. e-kitap nas l okunur? bilgisayardan ve özel e-kitap okuma aletlerinden okunabilir. Bu kitaplar de iflik formatlarda haz rlanabildi i için her birinin kendine ait okuyucular vard r. e-kitap n çok kolay güncellenmesi, kolay tafl nmas, depolanma sorununun olmamas, bask maliyetlerini ortadan kald rmas, ses, video ve etkileflim olanaklar n n bulunmas gibi birçok avantaj vard r. Depolanmas ve tafl nmas kolayd r. Kitap içinde sözcük taramas kolayca yap labilir. Ayr ca, ülkemizde edebiyata merakl, öykü, fliir, roman dal nda özgün eserler veren birçok yazar bulunmaktad r. Ne var ki ekonomik koflullar yüzünden yay nevlerimiz art k her zamankinden daha seçici davranmakta ve bu yazarlar n ancak çok küçük bir k sm eserlerini yay mlatma flans bulabilmektedir. Elektronik kitap bu aç dan da yay n dünyas n n önünde yeni bir ufuk açacak, birçok eser, maliyeti düflük olan elektronik kitap biçiminde yay mlanma flans bulabilecektir. e-kitap biçimleri: Çeflitli standartlarda e-kitap dosya formatlar olmas na ra men günümüzde kabul gören belli bafll iki e-kitap format vard r. Birincisi Microsoft firmas n n gelifltirdi i "Microsft Reader" program n n yard m ile okunan "lit" format, di eri ise masa üstü yay nc l kla u raflanlar n yak ndan tan d Adobe firmas n n gelifltirdigi "pdf" format d r. 13

14 KA IT VE K TAP Her gün üstüne yaz yazd m z, resimler çizdi imiz kâ t hakk nda hiç düflündünüz mü? S rlar m z gizleyen ve an lar m z paylaflt m z defterleri, sulu boya yapt m z resim kâ tlar n, uçurtmalar, hediye paketlerini, ansiklopedileri, kitaplar... Kâ t olmasayd bunlar n hiç biri olmayacakt. nsanlar n daima yaz ya ve resime meraklar oldu unu biliyoruz. Bunun nedeni düflüncelerimizi ve duygular m z ifade etme iste inden baflka bir fley de il. Bunun için ma ara duvarlar na bile resimler çizmifl insano lu. Koyun, ceylan gibi hayvanlar n derilerine, kilden tabletlere ve papirüs gibi bitkilerin yapraklar na yaz lar yazm fl. En sonunda da ka t yapmay keflfetmifl. Bir kitap hangi aflamalardan geçer? Bir kitab n yazardan okura ulafl ncaya kadar hangi aflamalardan geçti ine bir bakal m. Bütün kitaplar; bir yazar veya birkaç yazar n, duygu ve düflüncelerini yaz ya dönüfltürülmesiyle ortaya ç kar. Bazen bir yay nc, herhangi bir yazara ne tür alanda bir yaz istedi ini belirtir. Ço u zaman ise yazar, seçti i bir alanda araflt rmalar yaparak,düflüncelerini yaz ya dönüfltürür. Edebiyat türündeki kitaplarda ise araflt rma ve düflünceler kadar, duygular ve gelen ilham n aktar lmas da önemlidir. Yazar n flekillendirdi i bu yaz lar,bir kitap olacak hale gelince dosya olarak yay nevine ulafl r. Yay nevi, kitap dosyalar n yazardan al p baz teknik çal flmalar sonunda okura ulaflacak bir kitap haline dönüfltüren kurumdur. Yay nevine gelen kitap önerileri, yay n sorumlular taraf ndan incelenir ve yay n kurulunda de erlendirilir. E er kitap için bir resimleme gerekiyorsa, konuya uygun olarak bir çizerden resim çizmesi istenir. Bazen baflka görsel malzemeler de eklenebilir. Kitap dosyas n n bas lmas uygun görüldü ünde ise teknik süreç bafllar. Yaz lar el yaz s yla veya daktiloyla yaz lm flsa, bunlar bilgisayar ortam na geçirilir. Bu aktarma ifline dizgi denir. Dizgisi tamamlanan kitapta yaz m yanl fllar n n ve dil kural eksikliklerinin giderilmesi için kontroller yapmak gerekir. Bu kontrollerin bir k sm tasar mdan sonra da yap labilir. Bu iflleme ise tashih veya düzelti ad verilir. Kitab n sayfa tasar m, bilgisayarda oluflturulmufl flablonlar üzerinden yap l r. Bir kitap hangi yaz stiliyle yay nlanacaksa, ona uygun bir tasar m yap l r. Bu arada kitaba illüstrasyon, foto raf veya belge gibi görsel malzemeler de girecekse, bunlar da tasar ma eklenir. Bu arada kitab n kapa da ayr bir çal flma olarak sürer. Kitap kapa n n; içeri ini anlatan, konuya uygun,yazar ve kitap ad n rahatça okutan bir flekilde tasarlanmas önemlidir. 14 Tasar mlar tamamlanan kitap çal flmas, yay n program ndaki ak fla göre yay nevi sorumlusu olan editörler ve kitab n yazarlar taraf ndan da son kez kontrol edilir. Bütün tasar m ve kontrol çal flmalar tamamlanan kitap dosyas, bask ya haz r hale getirilir. Bunun için renkli olmayan kitaplar n ayd nger denilen ka da ç k fl al n rken; renkli kitaplar n ve kapaklar n ç k fllar film olarak al n r. Matbaa büyük ve gürültülü bir ortamd r. Kitab n bask s na uygun ka tlar, ka tç dan buraya getirilmifltir. Bir kitab n bask s, sizin elinizdeki haliyle tekli yapraklara yap lmaz. Bask makinelerine yerlefltirilen bu kal plarda küçük noktalar bulunur. Bu noktalar bask da kullan lan mürekkebin, boya kutular n n içinden al n p ka d n üzerine bas lmas n sa lar. Her farkl mürekkep için farkl tabakalar vard r. Kitap kaç adet bas lacaksa, buna göre o say da ka t düzenekten geçer. Üzerine onalt flar sayfan n bas ld bu büyük ka tlar, üzerindeki boyalar kuruduktan sonra uygun flekilde katlan r. Katlamas tamamlanan kitap bölümleri, sayfa numaralar na uygun olarak yan yana s ralan r. Sonra bir ciltleme makinesinde kapa yla da buluflturulup, son hali verilmifl olur. Art k kitap elinizdeki ölçülere ve s ralamaya dönüflmüfltür. Katlamadan do an fazlal klar n temizlenmesi için büyük matbaa b çaklar yla bunlar n etraf trafl lanabilir. Matbaadan ç kan ilk örnekler,yay nevine ulaflt r l r. Kitapta eme i geçenler yeni bir kitab ele alman n mutlulu unu yaflarlar. Matbaadaki ifllemi bitip paketlenen kitaplarsa önce yay nevinin deposuna gider. Oradan da okurlar yla buluflmak üzere kitapç lara ulaflt r l r. Belki o ay belki aradan y llar geçince kitap farkl farkl okurlara ulafl r.

15 EK M AYI K TAP SEVERLER M Z 2/A Ayflenur ÖNAL 1055 SAYFA 3/C Muhammed DA LAR 1014 SAYFA 4/A Ahmet Hakan ERSAN 1000 SAYFA 4/B Nesliflah YILMAZ 1000 SAYFA 6/C Sefa TAfiDELEN 1018 SAYFA OCAK AYI K TAP SEVERLER M Z 1/A Süeda fiah N 1135 SAYFA 2/B Celalettin CAN 1334 SAYFA 4/A Fat ma ULUÇAY 2469 SAYFA 4/B fiebnem BUDAN 1153 SAYFA 5/A Nurbahar PEHL VAN 1330 SAYFA 6/B Ali ELMALI 1311 SAYFA 6/C Aleyna KARAKOYUN 1127 SAYFA 6/C Senanur GÜZEL 1041 SAYFA 7/A Furkan KILIÇ 1206 SAYFA OKUL KÜTÜPHANEMİZDEN HABERLER / e itim ve ö retim y l na bafllarken okul kütüphanemize ö rencilerimizin seviyelerine uygun 2200 adet yeni kitap al nd. Her y l oldu u gibi bu y l da süreli yay n aboneliklerimiz yenilendi. Abone oldu umuz dergiler; Ebe-Sobe, Popüler Psikiyatr, Bilim Çocuk, Merakl Minik, Gonca, Kids, Chip, Genç Beyin Kitap Okuma statistikleri ise; Eylül - Ekim / Kas m - Aral k istatistiklerine bakt m zda; toplam 2235 adet kitap ödünç verilmifltir. Cinsiyetlere göre da l ma bakt m zda ise; erkek örencilerimizin k z ö rencilerimize göre daha fazla ödünç kitap ald n görmekteyiz. fiubat AYI K TAP SEVERLER M Z 2/A. Enver PANAYIR 1190 SAYFA 2/B Batuhan KARA 1858 SAYFA 3/A Melisa TAT 1236 SAYFA 4/A A. Hakan ERSAN 1770 SAYFA 4/B fiebnem BUDAN 1432 SAYFA 5/A M. Fatih fiah N 2315 SAYFA 5/B Ebru DÖNMEZ 1131 SAYFA MART AYI K TAP SEVERLER M Z 2/A Ahmet AKTAfi 1571 SAYFA 2/A Berkay B LGE 1433 SAYFA 2/A smail Enver PANAYIR 2272 SAYFA 2/A smail TUNCAY 1531 SAYFA 2/A Serhat Aslan SERTKAYA 1646 SAYFA 2/A Yaflar TIRAfi 1309 SAYFA 2/B As m SULU 1764 SAYFA 2/B Celalettin CAN 1149 SAYFA 2/B Elif Nida KAYADUMAN 1457 SAYFA 2/B Emre GAMSIZO LU 1779 SAYFA 4/B Fatma Nur ERO LU 2062 SAYFA 4/B Ömer GAMSIZO LU 1306 SAYFA 6/C Hayri GECÜ 1231 SAYFA e itim ö retim y l nda kütüphanemize 5 adet internet ba lant l bilgisayar kurulmufltur. Bu sayede ö rencilerimiz bilgiye daha h zl ve kolay bir flekilde ulaflabilmektedir. Ö rencilerimizin ödevlerini daha h zl ve keyifli bir flekilde yapmalar ve ders çal flabilmeleri için bilgisayarlara TTnet Vitamin al nm flt r. Eylül ve Ekim Ay içinde kütüphaneyi en çok kullanarak kitapkurdu olmay hak kazanan s n f m z 2 / A s n f d r. Kas m ve Aral k ay kitap kurdu olan s n f ise 2 / B s n f d r. Her ay kitap kurdu seçilen s n fla birlikte kütüphanede bir süre kitap okuduktan sonra pasta keserek kutlama yap yoruz. Ö rencilerimiz bir ay boyunca kütüphaneyi düzenli bir flekilde kullan p kitap okuyarak s n flar n birinci yapman n mutluluklar n yafl yorlar. Ayr ca okumaya geçerek kütüphaneden kitap alan birinci s n f ö rencilerine kütüphane taraf ndan kitap okuma belgesi verilmektedir. Bu sayede ö rencilerimizin daha fazla kitap okuyarak okuma h z n gelifltirmesi hedeflenmektedir. 15

16 K TAP FUARLARI Neden Kitap Fuar? Kitaplar sevme sevdirme ihtimaline zemin haz rlama Yay nevlerinin çok büyük bir k sm n ayn mekanda görebilme Baz sivil toplum kurulufllar n tan ma ve irtibata geçebilme (TÜYAP) Önceden yay nlanm fl kitaplar n yan nda yeni ç kan kitaplardan haberdar olabilme Birçok yazarla konuflma ve kitaplar n imzalatt rabilme % 40 a varan indirimle kitap sat n alabilme Çok say da seminerden, konferanslardan yararlanabilme (TÜYAP) fienliklerden yararlanabilme (Sultanahmet Fuar ) Kitap Fuarlar ndan Nas l Yararlan labilir? En az bir gününüzü ay r n. Daha önceden fuar etkinlik program n temin edin. (kitapç lardan, yay nevlerinden, çeflitli internet sitelerinden ö renilebilir.) Daha önceden almay düflündü ünüz kitaplar n listesini yan n za al n z. Fuar giriflinde fuar haritas n n al n z. Öncelikle yay nevlerini tespit edip, önce onlar n reyonlar n geziniz. Tüyap Fuar Kitapseverleri buluflturan 26'nc stanbul Kitap Fuar, 27 Ekim-4 Kas m'da Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Yazar-okur buluflmalar, söylefliler, dinletiler ve çeflitli konulardaki sergiler ile birçok kültürel etkinli e sahne olan fuara bu y l yaklafl k 500 yay nevi ve sivil toplum kuruluflu kat ld. Fuarda, kültür etkinlikleri ve imza günlerinde konuk yazarlar, sanatç, bilim adam, gazeteci ve politikac kitap yazarlar kitapseverlerle buluflma imkân buldu. Rahat ayakkab ve giysi tercih ediniz. E er pahal yiyece e ve içece e verece im paralar kitap sat n almaya aktar r m. diyorsan z yan n za su, meflrubat ve yiyecek al n z. Fuara girifl davetiyenizi unutmay n z. Yay nevlerinin bültenlerini, kataloglar n al n z ve bu dokümanlar fuarda, bir de evde inceleyiniz. (Okumay Sevdiren Kitap) / AL KARAÇAM Frankfurt Kitap Fuar Bu y l, Türkiye'nin onur konu u oldu u Frankfurt Kitap Fuar, her y l 10-14Ekim tarihleri aras nda düzenleniyor.bu y lki fuarda Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk aç l flta birer konuflma yapt. Fuarda, Türkiye yaklafl k 700 sanatç yla, 300 ayr etkinli e imza att. Paris Kitap Fuar Bu y l, 29.su düzenlenen Meksika'n n onur konu u oldu u fuar, her y l mart ay n n 3. haftas na kadar ziyaret edilebilir. Kitap fuar n, 160 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesi bekleniyor kat l mc ve 3000'e yak n yazar n kat lmas beklenen kitap fuar nda 4000'in üzerinde etkinlikle yazarlar kitaplar n imzalayacak. 16

17 K TAP-LIK SINIFIMIZDAK G ZEML Do rusu gizemli kifliyi merak etmekten, geceleri gözüme uyku girmez oldu. Teneffüslerde bu konuyu konufluyor ve gizemli kifliyi bulmaya çal fl yoruz. Evlerimize da ld ktan sonra konuflmalar m z telefonda devam ediyor. fiimdiden Jankat babas ndan yedi kere azar iflitti. Dilek annesinden say s n bilmedi i kadar çok, Kemiklerini k rar m senin! tehdidi ald. Bir tek Ya mur bu konuda zorluk çekmiyor. Çünkü odas nda pembe tüylü bir telefonu var ve annesi ona hiç k zm yor. Gizemli kiflinin art k ortaya ç kmas gerekti ini düflünüyoruz. Onu ikna etmek için teneffüslerde tahtaya Ne olur ortaya ç k yaz yoruz. Ç km yor! Gizemli kifli çok çetin bir ceviz olmal. MELEKÇE / U urböce i Yay nlar SARIKAMIfi KAR BOZGUNU fianl tarihimizde hüzünlü yapraklar da vard r ve belki de en unutulmaz, buzdan bir kor gibi yüreklerimizi da layan Sar kam fl Harekât 'd r. Osmanl 'n n sa dan soldan cephelere kofltu u bir zamanda, Türk askerinin, vatan n kurtarmak için mant k s n rlar d fl nda katland bu hazin yolculuk Türk tarihinin ve savafllar n n en ac olan d r. "Kar Bozgunu"; dondurucu so uklarda k r lan, açl kla bo uflan ve her fleyin bitti i noktada amans z hastal klar n pençesinde can çekiflen Mehmetçi in dillere destan kahramanl ve yürek burkan dram n n roman. Halide Alptekin, Hikmet Çavufllar n, Balkanl Receplerin, Seydalar n nezdinde, da lardan tafllardan yank lanan on binlerce vatan evlad n n buz tutmufl feryad n tafl yor kor gibi yanan m sralar na. Mehmetçi in her flart alt nda irade, cesaret ve disiplininden oluflan karakterini, var olma azmini, inanç ve fedakârl n anlatan Sar kam fl Kar Bozgunu Yitik Hazine Yay nlar ndan ç kt. Halide ALPTEK N/Yitik Hazine Yay nlar MATRAK BÖCEKLER Yaz geldi. Çay rlar, çimenler ve piknik alanlar sizin ço u zaman görmedi iniz minicik canl larla flenlendi. K n kanatl lar, centipedler, millipedler ve mantidler Bunlar n kaç tanesi size tan d k geldi? Böcek kültürünüz sadece kalorifer peteklerinde gördü ünz hamam böceklerinden, çiçekler üzerinde gezinen bal ar lar ndan, kar ncalardan ve yak fl kl uçuç böceklerinden mi ibaret? fiflfl!!! Bilimin ayak seslerini duyuyor musunuz? Matrak Böcekler okuma saham za yaklafl yor olmal. Peki, onlar nas l biliyorsunuz? renç canl lar? Korkunç yarat klar? Gereksiz hafleratlar? E er öyleyse bir okur için çok fazla ön yarg l s n z! Beter Böcek devri sona erdi, flimdi art k Matrak Böcekler dönemi. ddia ediyoruz: Bu kitap size kar ncay dahi incitmeyece iniz, örümceklere flapka ç karaca n z ve tespih böceklerinin yard m na koflaca n z bir bilinç kazand racak. Dahas Böceklerin duvar kâ tlar n n ard na neden sakland klar n, sümüklü böceklerin sahip olduklar yap flkan s v yla ne yapt klar n ve sineklerin kan n z nas l içti ini de bu matrak kitaptan ö renmeniz mümkün. Sevgili entomofobi sahipleri, tüm korkular n z bir kenara b rak n ve arkan za yaslan p masmavi kar nca akvaryumunuzun keyfini ç kar n. nan n bilim hiç bu kadar e lenceli olmam flt Nick ARNOLD/Timafl Yay nlar ÇOCU UMU NASIL YÖNLEND REB L R M Bu çal flma, Hayallerimizle gerçe i nas l buluflturabiliriz? sorusunun cevab olan bir çal flmad r. Çocu u etkileyip yönlendirmek; kendisini yönlendirebilen, özgüven sahibi çocuklar yetifltirmek için; yani p r l p r l bir nesil yetifltirmek için; çok say da uygulanm fl ve uygulanabilir, sonuç al c yollar, k sa tahlil ve örneklerle ve metodolojik bir flekilde sunmaktad r. Göreceksiniz ki; çocuklar n iyi yetifltirmek için aileler çaresiz de il. fiikayetçi oldu unuz bu dünyaya bakarken; gelece in dünyas n kuracak çocuklar sizin yetifltirmekte oldu unuzu unutmay n.alan nda bir ilk olan bu eserin fark n, okuyunca göreceksiniz. Ahmet MARAfiLI / Nesil Yay nlar I 17

18 ÖNER 1 Arkadafllar nla kitap oyunu: Ödünç Alma Sözleflmesi Arkadafllar na ödünç verdi in kitaplar n bir türlü geri dönmemesi çok can s k c olsa gerek. Fakat onlar n unutkanl klar n e lenceli bir oyuna dönüfltürebilirsin. Kitab vermeden önce aran zda bir sözleflme yapabilirisiniz. Sözleflmede flunlar yazabilirsiniz: Ben Bugün yani... tarihinde arkadafl mdan isimli bir kitab okumak için ald m. Okuduktan sonra hemen geri verece ime söz veriyorum. Çünkü kitaplar n çok de erli ve özel eflyalar olduklar n, ald m kitab n kendi kitapl n, arkadafllar n, evini ve arkadafl m özleyece imi biliyorum. Sözleflmeyi daha e lenceli hale getirmek istersen komik cezalar ekleyebilirsin. Örne in; E er kitab geri getirmezsem 100 y l uyuyay m, K rm z Bafll kl K z masal ndaki gibi avc ya yakalanay m, saat olunca ayakkab m merdivenlerde unutay m. Tüm bunlar yalansa burnum Pinokyo'dan da uzun olsun. 18 ÖNER 2 Anne baba ile kitap oyunu: Kitap Bankas Öyle bir banka düflün ki, paran n de eri kitapla ölçülsün. Okudukça hesab ndaki, para arts n. Hesab n büyüdükçe kitapl n da büyüsün. Böyle bir banka yok ki diyorsan hemen harekete geçmelisin. Önce ailendeki herkese bir hesap defteri haz rla. Kim bir kitap bitirirse onun hesab na iflle. Her ay sonunda bankan n özel müflterileri ile toplant yaparak,hesap durumlar n bildirebilirisin.bir banka müdürü ciddiyetiyle flunlar söyledi ini düflünsene: Baba, hesab nda bu ay hiç art fl olmam fl. San r m gelecek ay bunu telafi edeceksin. Kardeflimin hesab nda çok h zl bir yükselifl var; ne kadar çok okumufl böyle. Bankam z anneme özel teflekkür eder. Yeni ald kitaplarla sadece kendi hesab n de il, benim hesab m da zenginlefltirdi. Kendi hesap art fl n da gururla gösterece inden flüphem yok elbette. ÖNER 3 Kendi kendine kitap oyunu: Kitapl k Sakinleri Kelimelerle oynamay sever misin? Öyleyse, ifle kitapl ktan bafllayabilirsin. Okudu un kitaplara e lenceli isimler vererek onlar s n fland rabilirisin. Ama öyle masal, öykü, macera, fliir olarak de il!fi öyle yapabilirisin: Gülmekten kar n a r tanlar: Güldürü Kitaplar Gözüme toz kaçt kitaplar : Duygusal kitaplar Beni büyülüyenler; Sihirli, büyülü kitaplar Bunu hiç bilmiyordum kitaplar : lginç bilgiler veren kitaplar flte bu ilgimi çekti kitaplar Otomobil, uzay, M s r gibi, ilgi alanlar na yönelik kitaplar Bu cümleleri istedi in gibi ço altabilirisin.

19 OKUMA HIZINIZI BELİRLEYİN Bozkurtlar n Ölümü Gökte ay bu donanma gecesinin parlakl n bile geride b rakacak kadar olgun fl ld yor, ortal gün ortas nda oldu u gibi apayd n seçilecek bir hale getiriyordu. Ana caddeye aç lan dar sokaklardan birisi üzerinde bulunan bu ö renci pansiyonu tatil yüzünden çok tenha idi. Soka a bakan seddin üzerindeki tahta s ralarda alt yedi genç ciddi yüzlerle oturuyor, herkesin gülüp e lendi i, hiç de ilse aile oca nda bulundu u bu mutlu anda uzak yurt köflelerindeki evlerinde bulunmaman n verdi i keder, dalg n bak fllardan okunuyordu. Yemekten yeni dönmüfller, gelifli güzel s ralara iliflmifllerdi. çlerinden bir tanesi güzel yüzlü, kumral, ince bir k zd. Yumuflak ve sessiz duruflunda bir fliir ahengi sezilmesine ra men fen talebesiydi. Belki de bu sebeple çok az konufluyor, zaten tükenmifl gibi duran konuflmay canland rmaya teflebbüs etmiyordu. Hepsinden biraz ayr oturan uzunca boylu, oldukça iri bir arkadafllar ndan bir fley, biraz canl l k, biraz konuflma bekler gibi bir müddet sessiz oturup da onlar n konuflmad klar n görünce ceketinin cebinde ikiye katlanm fl ve elde tafl nmaktan y pranm fl bir kitap ç kararak tâ gözlerinin içine kadar sokup okuma a bafllad. Bu hareketi, o andaki durumla o kadar yak fl ks z düflmüfltü ki gençler istemeksizin gülüfltüler. çlerinden en ufak tefek görünen ve sesi de bir tuhaf ç kan ba rd. flte tam bir edebiyatç ya yaraflan poz! Yahu! fiu güzel tabiat seyretmek, hiç de ilse seyreder görünmek dururken insan gözlerini ziyan etmek pahas na kitap m okur?... (Metin, Nihal ATSIZ' n adl kitab n n girifl bölümünden al nm flt r.) Genel De erlendirme Dakikada okunan kelime say s Sonuç Yetersiz Vasat yi Okuyucu Mükemmel h zl okuyucu Ayr nt l De erlendirme Yetersiz: Yavafl bir okuyucusunuz. Ancak kendinizi yetifltirmek için birçok imkan n z var. H zl okuma tekniklerini ö renerek k sa sürede iyi ve h zl bir okuyucu olabilirsiniz. Vasat: Okuma seviyeniz ortalama düzeyde, ancak bununla yetinmeyip kendinizi gelifltirmenizde fayda var. En büyük probleminiz birçok okuyucu gibi a zla okuman z. H zl okuma teknikleriyle gözle okumay ö renebilir, h z n z art rabilirsiniz. yi Okuyucu: yi bir okuyucusunuz. E er çok okumak zorunda kalan bir insan de ilseniz bu seviyede kalman zda bir sak nca yok. Ancak h zl okuma tekniklerinin size kazand raca fleyler olabilir. Mükemmel H zl Okuyucu: Mükemmel okuyucusunuz. Sizi s n rlayan art k gözleriniz de il beyniniz. Yani bir anlamda üst s n rdas n z diyebiliriz. H zl okuma tekniklerine sizin ihtiyac n z yok. 19

20

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk

Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk Languages Fetullah Icyer Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk Otobiografik metinler ve bir ders modeli Seminar paper İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler 1 Giriş 2 1. Kitap Üzerine İncelemeler 3 1.1. İlk

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı