YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 TV deki dizilere çekidüzen verilsin Çelik: Ýntibak genel bir zam deðil u3 u8 Nurlu gençlerin Diclekent buluþmasý u4 Baþkandan HÝV li kan savunmasý LPG li araçlar yine tehlike saçacak Buzul daðýnýn altýnda büyük keþif u8 u3 u YILINDAKÝ ALIÞVERÝÞLERDE KREDÝ KARTIYLA 546 MÝLYAR LÝRA HARCADIK nha be ri say fa 10 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr DERÝN KAVGA KIZIÞTI MÝT YÖNETÝCÝLERÝNÝN KCK SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÝFADEYE ÇAÐRILMASI, ÝKÝ BUÇUK YIL ÖNCE BAÞLATILAN, AMA YÜRÜMEYEN AÇILIM SÜRECÝNÝN ÝYÝCE ÇIKMAZA GÝRDÝÐÝ ÞEKLÝNDE YORUMLANIYOR. ÇATIÞMADA 4 PKK LI ÖLDÜ Çukurca da bir þehit, 6 yaralý u Hak ka ri nin Çu kur ca il çe sin de bir as ker þe hit ol du. Sal dý rý i le il - gi li a çýk la ma ya pan Hak ka ri Va - li si Tür ker, ge ce 49. Sý nýr ta þý Sý - nýr Bir li ðine a teþ a çýl dý ðý ný, çý - kan ça týþ ma da bir on ba þý nýn þe - hit ol du ðu nu ve 6 as ke rin de ya - ra lý ol du ðu nu bil dir di.n9 da ABD GAZETESÝ WALL STREET JOURNAL: TÜRKÝYE ULUSLARARASI GRUP KURMAYA ÇALIÞIYOR Tür ki ye ne yap mak is ti yor? MÝT ÝN PKK ÝLE YÜRÜTTÜÐÜ TEMASLAR SORGULANACAK umýt yö ne ti ci le ri nin KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da i fa de ver me ye çað rýl - ma sý i le baþ gös te ren ge ri lim sü rer ken, PKK i le ku ru lan te mas la rýn, Os lo gö - rüþ me le ri nin ve ö zerk lik sö zü ve ril di ði id di a la rý nýn sor gu la ma ko nu su ol - ma sý, 2009'da gün de me ge ti ri lip Ha bur o la yý i le ke sin ti ye uð ra yan ve ar ka - sý gel me yen açýlým sürecinin iyice çýkmaza girdiði þeklinde yorumlanýyor. ASIL HEDEF HÜKÜMET, GELÝÞMELERDEN HSYK DA RAHATSIZ utar týþ ma la rýn bir bo yu tu nu MÝT'le Em ni yet'in bir ka na dý a ra sýn da ki çe kiþ - me o luþ tu rur ken, a sýl he de fin hü kü met ol du ðu be lir ti li yor. Baþ sav cý yý da hi dev re dý þý bý ra ka rak a lý nan i fa de ye ça ðýr ma ka ra rý nýn HSYK'da da ra hat sýz lýk do ður du ðu di le ge ti ri li yor ve ö zel yet ki li mah ke me le re neþ ter gi ri þi mi nin bu geliþme üzerine gün de me ge ti ril me si manidar bulunuyor. nha be ri say fa 8 de Uludere de Heron görüntüleri izlenecek u TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu U lu de re Alt Ko mis yo nu Baþ - ka ný Ýh san Þe ner, U lu de re de ki o la ya da ir il gi li ku rum dan He ron gö rün tü le ri - ni ta lep e de cek le ri ni söy le di. Þener olayla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliðinin oluþmasýnýn önüne geçmek istediklerini belirtti. nha be ri say fa 9 da DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: TEDAVÝ GÖRÜYORDU Yýl maz Öz tu na ve fat et ti u Tür ki ye Ga ze te si Baþ ya za rý Yýl - maz Öz tu na te da vi gör dü ðü An - kara Gü ven Has ta ne sinde dün sa - bah sa at le rin de ve fat et ti. Öz tu na, bu gün Ýs tan bul Fa tih Ca mi inde ký - lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar dýn - dan Zin cir li ku yu da bu lu nan a i le kab ris ta ný na def ne di le cek. n9 da u ABD nin ö nem li ga ze te le rin den Wall Stre et Jo ur nal Tür ki ye nin Su ri ye re ji mi ü ze rin de bas ký kur mak a ma - cýy la en ký sa sü re de u lus la ra ra sý bir grup kur mak is te di - ði ni ö ne sür dü. Söz ko nu su ha ber de, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun, An ka ra nýn, Su ri ye de ki o lay la - ra se yir ci ka la ma ya ca ðý ný, Su ri ye yi ken di ka de ri ne bý ra - ka ma ya ca ðý ný ve bu kap sam da bu grup ta yer a la cak dev let le rin, Su ri ye de ki ih ti lâ fý çöz me ye ça lýþ mak i çin, hýz lý bir þe kil de Tür ki ye ya da böl ge de ki baþ ka bir ül ke de top lan ma la rý ge rek ti ði ni söy le di ði i fa de e dil di. n7 de Su ri ye iç sa va þa sü rük len me me li nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN YAZISI SAYFA 3 TE Sar kozy de Med ve dev i a ra dý ufran sa Cum hur baþ ka ný Ni co - las Sar kozy, Rus ya Dev let Baþ ka - ný Di mit ri Med ve dev i a ra ya rak, Su ri ye ko nu sun da A rap Bir li ði pla ný na tam des tek ver me si ni is te di. Da ha ön ce Er do ðan da Med ve dev i a ra mýþ tý. n7 de Türkiye nin yapmasý gereken ncevher ÝLHAN IN YAZISI SAYFA 9 DA 30 Haziran a kadar devir yok u Mý sýr ge çi ci hü kü me ti nin Baþ ba ka ný Ke mal Gen zu ri, Yük sek As ke rî Kon se yin, gö re - vi ni 30 Ha zi ran 2012 ta ri hin de dev re de ce ði ni ve bun dan ön ce bir de vir iþ le mi ol ma ya ca ðý ný söy le di. nha be ri say fa 7 de Bir Þam-ý Þerif güzellemesi nþükrü BULUT'UN YAZISI SAYFA 7 DE TÜRKÝYE KAR ALTINDA utrakya da yollar kapandý uzincirsiz araçlar mahsur kaldý Be de li biz ö dü yo ruz u Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Su - ri ye nin ka de ri ön ce Su ri ye li le ri il gi len di rir ve sa de ce Su ri ye li le rin, Su ri ye hal ký nýn i ra - de si dir. Ý kin ci o la rak Su ri ye nin kom þu la rý o lan A rap ül ke le ri ni ve A rap ol ma yan tek kom þu su o lan Tür ki ye yi il gi len di rir. Çün - kü be de li ni biz ö dü yo ruz bü tün bu ge liþ - me le rin. Da ha ön ce I rak ta ya þa nan ge ri - lim le rin de be de li ni ö de dik de di. ENS TÝ TÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da ISSN FO TOÐ RAF: A A uyolcu otobüsü devrildi: 1 ölü nha be rleri say fa 6 da

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T He ves le ri ni ze u yup da a da let ten ay rýl ma yýn. E ðer ha ki ka ti de ðiþ ti rir ve þa hit lik ten ve ya a da let ten yüz çe vi rir se niz, þüp he siz ki Al lah yap týk la rý ný zýn hep sin den ha ber dar dýr. Nisa Sû re si: 135 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Se ni se ven kim se ye sen de o na o lan sev gi ni bil dir. Çün kü bu, sev gi yi da ha da sað lam laþ tý rýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 26/ Ha di s-i Þe rif Me â li Ri sâ le-i Nur, ke li me ve cüm le le riy le nur-u Kur ân dan dýr Ri sâ le-i Nur, ke li me ve cüm le le - riy le nur-u Kur ân dan ve Nur-u Mu ham me dî den (asm) ge len e ze lî ve e be dî bir Nur ol du ðu na þe ha - det e di yor. O da Kur ân a men su - bi ye ti ve has bir tef si ri ci he tiy le ve bu i ti bar la se mâ vî dir, ar þî dir. Mus ta fa Sun gur un Mü da fa a sý dýrf yon A ðýr ce za Mah ke me si ned di a ma ka mý, be nim de Nur cu lar A ce mi ye ti ne da hil o lup hal ký hü kû met a ley hi ne teþ vik et ti ðim id di a sýy la ce za lan dý rýl ma mý is ti yor. Ev ve lâ: Nur cu lar ce mi ye ti di ye bir ce mi yet yok tur. Ve ben böy le bir ce mi ye te men sup de ði lim. Ben bin üç yüz el li se ne den be ri her a sýr da üç yüz el li mil yon men sup la rý bu lu nan ve kâ i na týn me dar-ý if ti ha rý o lan Haz ret-i Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn kur du ðu mu az zam ve nu ra nî ve bü tün in san lýk i çin e be dî sa a det ve se lâ me ti müj de le yen kud sî ve Ý lâ hî Ýs lâ mi yet ce mi ye ti ne men su bum. El ham dü lil lâh, o nun e vâ mir-i kud si ye si ne de bü tün kuv ve tim le i ta at et me ye az met mi þim. Ta le be li ði hak kým da bir suç sa yý lan Ri sâ le-i Nur i se, ba na di nî ve i ma nî va zi fe le ri mi öð re ten ve Ýs lâ mi ye tin en yü ce ve en mu kad des bir din ve be þe rin ye gâ ne me dar-ý sa a de ti ol du ðu nu ve Kur ân i se bü tün var lýk la rýn sa hi bi, her yer de ha zýr, nâ zýr; zer re ler den yýl dýz la ra, gü neþ le re ka dar bü tün mev cu dat i da re-i e ze li ye sin de bu lu nan Zât-ý Zül ce lâ lin bir emr-i Ý lâ hî si, e zel ve e bed ve bü tün hâ di sat i hâ ta-i na za rýn da bir e ser-i mu' ci zâ ne si ve Kur ân bü tün ki tap la rýn fev kin de kýrk ve cih le mu 'ci ze ve sa a det-i e be di ye yi nev-i be þe re müj de le me siy le müþ tak la rý e be di yen ken di ne min net tar ký lan bir Þems-i Ser me dî nin bir mü kâ le me-i e ze li ye si ve Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn Hâ lýk-ý Kâ i nat ta ra fýn dan gön de ril miþ, bü tün hal ve ah vâ liy le bü tün in san la rýn en ek me li, en sa dýk ve en yü ce si ve ke mâ lât ça en yük se ði ve ge tir di ði Ýs lâ mi yet nu ruy la in san la ra en bü yük müj de yi ve en kud sî te sel li yi bah þe den ve on dört as rý ve be þe rin beþ ten bi ri si ni sal ta nat-ý mâ ne vi ye sin de i da re e den ve bin üç yüz yýl dan be ri ge len bü tün üm me tin ka zan dý ðý se va býn bir mis li o nun def ter-i ha se na tý na ge çen ve kâ i na týn se beb-i vü cu du, Ha bi bul lah ol du ðu nu, hem â hi ret, Cen net ve Ce hen ne min kat i yen hak ve mu hak kak ol du ðu nu ha ri ka bür han lar la ve par lak hüc cet ler le is pat e den bir mu 'ci ze-i Kur ân dýr. Ri sâ le-i Nur i se, ke li me ve cüm le le riy le nur-u Kur ân dan ve Nur-u Mu ham me dî den (asm) ge len e ze lî ve e be dî bir Nur ol du ðu na þe ha det e di yor. O da Kur ân a men su bi ye ti ve has bir tef si ri ci he tiy le ve bu i ti bar la se mâ vî dir, ar þî dir. Ýþ te hal ký hü kû met a ley hi ne teþ vik e di ci zan ne di len Ri sâ le-i Nur, bü tün Söz le ri, bü tün Lem a ve Þu â la rý ve bü tün Mek tu ba týy la ha ka ik-i Ý lâ hi ye ve de sâ tir-i Ýs lâ mi ye yi ve es rar-ý Kur â ni ye yi ders ve ri yor. A ca ba böy le muh te rem ve çok yük sek ve ah lâk ve fa zi le ti ve ha ka ik-i i ma ni ye yi kat î ders ve ren Ri sâ le-i Nur u o ku mak ve o nun e be dî sa a det ler bah þe den ya zý la rý ný is tin sah et mek ve ya bir mü mi nin is ti fa de si i çin Ý mân ci he tin de o na hiz met et mek bir suç mu dur? Hal ký hü kû met a ley hi ne teþ vik mi dir? Ve böy le mü ba rek ve mu az zam bir e se rin mü el li fi ve ke mâ lât-ý in sa ni ye nin zir ve-i bâ lâ sýn da, en yük sek bir mer te be-i Ý mân ve ah lâk ve fa zi let le mü ceh hez bir nur â bi de si ni zi ya ret ve bu a sýr da i yi lik ve doð ru luk la ve sar sýl maz Ý mân ve i ti kad la rýy la Ýs lâ mi yet þe re fi ni ve Kur ân ýn ha ka i ki ni ko ru yan ve yük sel ten ve Al lah ýn rý za sý ný ka zan mak tan baþ ka ga ye le ri ol ma yan Ri sâ le-i Nur ta le be le riy le Ý mân ve Kur ân yo lun da kar deþ lik pey dâ et mek bir ce mi yet kur mak mý dýr? A ca ba han gi te miz ve â dil vic dan lar bu na ce za ve re bi lir? Þu â lar, On Dör dün cü Þu â, s. 475 Ak de niz Ü ni ver si te si ta le be le riy le Ri sâ le-i Nur o ku ma la rý ma il.com u zu ra, sa a de te, se vinç le re gark H ol mak, ha yýr la, i yi lik le, gü zel lik le ve müj de ler le be ra ber ol mak; ve bü yük bir ü mit ve ar zu i le, her ke sin bu de ðer ler le be ra ber bir lik i çe ri sin de ol ma sý dün ya ve a hi re tin en gü zel, en bü yük, en hoþ ve zevk li hal le ri, ga ye le ri ve he def le ri dir. Bu he lâ ket ve fe lâ ket as rý nýn so nu gö rü nen tü ne lin den; ay dýn lýk la ra, ý þýk la ra, nur la ra ba ka bil mek, bir ve be ra ber ol mak in san lýk i çin lâ zým o lan en bü yük bir me se le, en mü him bir o lay dýr. Ýn san lýk ta ba ka la rý i çin de hu zur ve sa a de tin öð re ti le ce ði, doð ru ve is ti ka met ü ze re bir ha ya ta ha zýr lan ma sý ge re ken en ö nem li ta ba ka, ço cuk la rý mýz ve genç le ri miz dir. Genç ler le be ra ber ol ma yý, genç li ði mi zi on la rýn â yi ne le rin de ye ni den gör me yi ve ya þa ma yý Ce nâb-ý Hak geç ti ði miz gün ler de biz le re de ye ni den tat týr dý. Ra hat sýz lý ðý mýz yü zün den üç ay dýr be ra ber o la ma dý ðým, o ku ma ve soh bet prog ram la rý na iþ ti rak e de me di ðim bir za man da te le fo nu muz çal dý. Te le fon da ki ses: A ða bey, biz An tal ya dan Bur sa ya o ku ma prog ra mý i çin on beþ ki þi lik ü ni ver si te gru bu o la rak gel dik. Si zin mü za ke re li ders ler i çin ö zel di zayn et tir di ði niz ders sa lo nun da Ri sâ le-i Nur O ku ma la rý ko nu lu soh be ti ni ze iþ ti rak et mek ve si zi zi ya ret et mek is ti yo ruz di yor du. An tal ya vak fý, Ha san Bu lut A ða be yi mi ze Buy run bek li yo ruz de mek ten baþ ka bir þey di ye me dik El bet te bü yük bir mem nu ni yet ve se vinç le Kü çük Bu lut un da a ra la rýn da bu lun du ðu ü ni ver si te li ar ka daþ la rý mýz la ta nýþ týk. Reh ber le ri Er do ðan Ak de mir Ho ca mýz la bir lik te, ders le ri ni, o kul la rý ný, An tal ya yý ko nuþ tuk. Be di üz za man Sa id Nur sî, o nun Ri sâ le-i Nur O ku ma la rý, Ri sâ le-i Nur ne dir, Ri sâ le-i Nur un ma hi ye ti ve Nur Ta le be le ri nin ö zel lik le ri baþ lýk la rý al týn da soh be ti mi ze baþ la dýk. Genç li ðin de Ý lâ hî bir sevk ve is ti ka met le, üç ay gi bi ký sa bir sü re i çin de le dün ni yat il mi ni, ha ka ik-i eþ ya yý, es rar-ý kâ i na tý, hik met-i Ý lâ hi ye nin maz ha ri yet le ri ni öð ren me ye, ya þa ma ya ve öð ret me ye nâ il o lan Be di üz za nam Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk Nur-u Mu ham me dî den (asm) in i kas e den bir nur la i lim â le min de par la yan ve bü tün ci hân-ý il me mey dan o ku ya rak i man, ir fan neþ re den Be di üz za man Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk. Feyz-i il mi nin de rin li ði ni, nur-u hik me ti nin ve be yan la rý nýn ber rak lý ðý ný, her ke sin an la tý þý na uy gun ge len be lið an la tým la rý ný ko nuþ tuk Kur ân dan o tuz üç a det â ye tin ilm-i ci fir le i þa ret et ti ði e ser le rin mü el li fi, ri sâ le tin bir mir at-ý mü cel la sý, þe ce re-i ri sâ le tin bir son mey ve-i mü nev ve ri ve li san-ý ri sâ le tin ir si yet nok ta sýn da en son de han-ý ha ki ka ti Be di üz za man Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk Her as rýn ba þýn da ge len zat lar gi bi di nin e mir le ri ni, as lý na uy gun, ilk ve ger çek an la tým la rýy la tak vi ye ve tah kim e den, di nin ha ki kat ve as li ye ti ni iz har ve o na ka rýþ tý rýl mak is te ni len ba týl fi kir le ri or ta dan kal dý ran, di ne ya pý lan hü cum la ra si per o lan, Al lah ýn e mir le ri ni i ka me ve ah kâm-ý Ý lâ hi ye nin þe ra fet ve ul vi ye ti ni iz har ve i lân e den Be di üz za man Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk. Ben li ði, e na ni ye ti a yak lar al tý na a la rak; ah kâm-ý Kur â ni ye yi ve sün net-i Re su lul lah ý (asm) e sas tu ta rak, mil le tin ve in san lý ðýn ma ne vî has ta lýk la rý nýn ma hal le ri o lan ak lýn, ru hun, kal bin ve lâ ti fe-i ma ne vi ye le ri nin mu ha fa za sý na, te da vi si ne bü tün gü cüy le ça lý þan Be di üz za man Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk Baþ ka hiç bir kay nak tan de ðil, yal nýz ca Kur ân dan ne be an e den Ri sâ le-i Nur dan o ku duk ve ko nuþ tuk Ta sav vur de ðil tas dik o lan; tes lim de ðil, i man o lan; ma ri fet de ðil, tas dik o lan; tak lit de ðil, tah kik o lan; il ti zam de ðil, iz an o lan; ta sav vuf de ðil, ha ki kat o lan; dâ vâ de ðil, dâ vâ i çin de bür han o lan Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Hik me tin ba ba sý gi bi ze kâ ve tin den do la yý hak lý bir ün va na sa hip o lan Ýbn-i Si na nýn A kýl bu na yol bu la maz de di ði haþ ri, a hi re ti, öl dük ten son ra di ril me yi yüz de yüz ha ki ka tiy le an la - Gençlerle, ak lýn ve fel se fe nin bü tün güç ve gay ret le riy le pe þi ne düþ tük le ri var lý ðýn, â le min ya ra tý lý þý nýn; kâ i na týn týl sý mý nýn, ya - ra tý lýþ þif re le ri nin çö zül dü ðü, an la týl dý ðý; a kýl la rý hay ret te bý ra - ka cak þe kil de Kur ân ýn i câz lý i zah la rý ný an la tan Ri sâ le-i Nur u, Nur Talebeliðini ko nuþ tuk tan Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Ke lâm il mi nin ve be lâ ga tin da hi si Sa d-ý Taf ta za nî nin an cak kýrk sa hi fe i le tef si rin de kýs mî i za hý na mu vaf fak o la bil di ði cüz-i ih ti yar ve Ka der mev zu u nun bi zim gi bi üm mî ve i lim tah sil et me yen le re ak len, man tý ken i zah ve is pat e dil di ði, Ri sâ le-i Nur dan Yir mi Al týn cý Sö zün Ý kin ci Meb ha sý nýn i ki say fa sý ný ko nuþ tuk Ak lýn ve fel se fe nin bü tün güç ve gay ret le riy le pe þi ne düþ tük le ri var lý ðýn, â le min ya ra tý lý þý nýn; kâ i na týn týl sý mý nýn, ya ra tý lýþ þif re le ri nin çö zül dü ðü, an la týl dý ðý; a kýl la rý hay ret te bý ra ka cak þe kil de Kur ân ýn i câz lý i zah la rý ný an la tan, i çin de Yir mi Dör dün cü Mek tub un yer al dý ðý Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk A tom la rýn (zer re le rin) ha re ket le ri ni, zi kir ve tes bih le ri ni, u bu di yet le ri ni an la tan Yir mi Do ku zun cu Söz ün, O tu zun cu Söz ün muk nî i zah la rý nýn ol du ðu Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Ce nâb-ý Hak rý zýk ve ri ci, ter bi ye e di ci Rabb-i Ra hi mi miz ol ma sý ha se biy le biz le re, ya rat tý ðý her þe ye çok ya kýn ol du ðu hal de; biz le rin, ya rat tý ðý þey le rin Ken di sin den had siz de re ce u zak ol du ðu nun ak len ve man tý ken i zah ve is pat la rý nýn ya pýl dý ðý On Al týn cý Söz ün ve O tuz Ý kin ci Söz ün be yan la rý nýn bu lun du ðu Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Haþr-i A zam da bü tün ha yat sa hip le ri nin di ril til me si nin Ce nâb-ý Hakk ýn kud re ti nok ta-i na za rýn da bir nef sin ya ra týl ma sý ka dar ko lay ve bir ol du ðu nun ve bu na þir kin mü da ha le si nin im kân sýz ol du ðu nun is pat e dil di ði, sýrr-ý vah de ti nin yer al dý ðý Yir min ci Mek tub u muh te vî Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Hiç bir kay na ða mü ra ca at e dil me den, en sa hih na kil ve ri va yet le rin an la tý mýy la, ke ra met kâ râ ne ya zý lan Mu' ci zat-ý Ah me di ye Ri sâ le si On do ku zun cu Mek tub u ve On do ku zun cu Söz de an la tý lan E fen di mi zi (asm) ko nuþ tuk En mü kem mel ve ben zer siz bir þe kil de Kur ân ýn an la týl dý ðý, biz zat Kur ân ýn mu' ci ze o lu þu nun i zah ve is bat e dil di ði Yir mi Be þin ci Söz ü ko nuþ tuk Ký sa bir ik ram ve ev li ya çor ba sý i çi min den son ra soh be ti mi zin Ri sâ le-i Nur Ta le be le riy le a lâ ka lý bö lü mü ne de vam e di yo ruz, An tal ya Ak de niz Ü ni ver si te si öð ren ci si mi sa fir kar deþ le ri miz le Hiz me ti ga ye e di nen Nur Ta le be ri nin, bi rin ci der ce de ih lâs ve sa da ka ta sa hip ol ma la rý ge rek ti ði ni ko nu þu yo ruz Çok o ku ma ya gay ret e den, çok o ku yan ve o ku duk la rý ný te fek kür-ü i ma nî i le nef si ne, â le me i lân e de bi len Nur Ta le be le ri ni ko nu þu yo ruz. Se fa hat te, da lâ let te, sa pýk lýk ve din siz lik te i nat e den le rin ve bu tu zak la ra dü þen le rin im da dý na ko þan; on la ra i man-kur ân ha ki kat le ri nin tef si ri Ri sâ le-i Nur u, Be düz za man ýn an la tým la rý ný su nan Nur Ta le be le ri nin ö zel lik le ri ni ko nu þu yo ruz Ken di a ra la rýn da is ti þa re e de bi len, sa mi mî ve iç ten lik sa hi bi hiz met gö nül lü le ri ni da i ma nef si ne ter cih e de bi len Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri ni ko nu þu yo ruz. Mi sa fir kar deþ le ri mi zin Ri sâ le-i Nur la il gi li su âl le ri ve ver di ði miz ce vap lar dan: Ri sâ le-i Nur un e sas al dý ðý kay nak lar ne ler dir? Kur ân ýn mer te be-i ar þî sin den ik ti bas o lu nan ve il ha men vu zuh bu lan Ri sâ le-i Nur, ne gar býn fen le rin den ve fel se fe sin den; ne de þar kýn i lim le rin den a lýn mýþ de ðil dir. Kur ân ýn ma lý dýr ve doð ru dan doð ru ya Kur ân ýn bir mu 'ci ze-i ma ne vi ye si dir. Ri sâ le-i Nur dan kim ler is ti fa de e de bi lir, an la þýl ma sý zor mu dur? Baþ ka hiç bir za man da gö rül me miþ bir ö zel li ðe sa hip o lan Ri sâ le-i Nur, kim se den ders o la rak a lýn ma dý ðý gi bi müþ kü lat lý, zah met li ta al lüm ve e ði ti me de lü zum kal ma dan, her kes ken di ken di ne tah sil ve bil gi le ri ni el de e de bi li yor. Ya ni her kes ken di a dý na bir i lim o la rak, zor luk çek me den Ri sâ le-i Nur un be yan et ti ði bil gi le re sa hip o la rak za ma nýn mü him ve ha ki kat li bir â li mi o la bi lir. Ri sâ le-i Nur u an la ya bil mek i çin ne ka dar za man o na ça lýþ mak ge re kir? Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Be di üz za man ýn on beþ se ne lik tah sil le el de e de bi le cek i lim ve ma lû mat la ra üç ay gi bi ký sa bir za man da mu vaf fak ol ma sý mi sül lü; Ri sâ le-i Nur u on beþ haf ta an la ya rak o ku yup, el de e de bi len zat lar da hi za ma nýn mü him bir â li mi o la bi lir ler. Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri nin he de fi ne dir? Yol dan çý kan; tuð yan, fi ra vun luk, in kâr ve da lâ let ce re yan la rýy la se fa he te, dün ya pe rest li ðe, ma la, ta ma ha, fü cu ra ta, gü nah la ra dü þen le re; Ri sâ le-i Nur ve Nur Ta le be le ri Kur ân â yet le ri nin ö zel lik le bu as rýn in sa ný na ba kan, hi tap e den vec hi nin mu' ci ze vî i þa ret ve be yan la rý ný tef si ren, taf si len ve va zýh bir þe kil de is tih raç e de rek, a çýk la ya rak, bil di re rek sa de ce mü min le ri de ðil, bü tün in san lý ðý ve sa ir din men sup la rý ný, din-i hak ký an la ma ya, ha las ve se lâ me te, kur tu lu þa çýk ma la rý na ça lý þý yor, gay ret ve hiz me tin de bu lu nu yor lar Ri sâ le-i Nur ha ki kat le ri nin ki þi ye ve in san lý ða fay da la rý ne dir? Mad di ya týn gaf let le bu lu þa rak pe ri þan et ti ði, boþ luk, hiç lik ve yok luk va di le rin de in let ti ði, da lâ le tin en in ce tu zak la rý na dü þü rü len in san lý ðý, Ý lâ hî din men sup la rý ný, tev hid eh li mü min le ri mad dî, ma ne vî dü þü rül dük le ri var ta lar dan, hal ve du rum lar dan ha yat-ý mad di ye le ri ve ha yat-ý ma ne vi ye le riy le ha lâs e den, kur ta ran ve hu zur do lu, se vinç do lu, sa a det li za man la ra ka vuþ tu ran; Ri sâ le-i Nur dur. Ri sâ le-i Nur ö lüm hak kýn da ne der? Ehl-i da lâ let, i nan ma yan ve in kâr e den in san la rýn id di a la rý nýn ak si ne ö lü mün bir yok ol mak, deh þet li, vah þet li ve zu lü mat lý bir da ra ða cý ol mak du ru mun dan; e be dî, zevk li, lez zet li, ik ram ve ih san sa ray la rý nýn bu lun du ðu bir mem le ke te sev ki yat; bir müj de li, mü ba rek ter his tez ke re si ol du ðu nu an la tan Ri sâ le-i Nur dur. Ri sâ le-i Nur un hak ka ni ye ti ne de lil o la cak ma ne vî i þa ret ler mev cut mu dur? En am Sû re si 122. â yet ve bu me â lin ben ze ri â yet le rin be yan et ti ði i þa rî, ri ya zî ma na la rý nýn þek liy le ve Ha did Sû re si 28. â ye tin de be yan o lu nan Ka ran lýk lar i çin de si ze bir nur ih san e de ce ðim, o nur i le doð ru yo lu bu lup on da gi de si niz za hi ri mâ nâ la rý i ti ba riy le i þa ret ve be þâ ret-i Kur â ni ye de i fa de e di len Ri sâ le-i Nur da i re si nin i çi ne gi ren ler teh li ke de o lan i man la rý ný kur ta rý yor lar. Ve i man i le kab re gi ri yor lar ve cen ne te gi de cek ler di ye müj de ve ri yor lar. E vet ba zý va kit o lur ki bir ne fer gör dü ðü hiz met i çin bir mü þi rin fev ki ne çý kar, bin ler de re ce kýy met a lýr. Ýn san lýk i çin en bü yük hal le dil me si ge re ken me se le yi ve en bü yük müj de yi, Ri sâ le-i Nur biz le re bil di ri yor Ve ay rý lýk vak ti ne u la þý yo ruz Cid dî, dik kat li, gay yur An tal ya dan ge len mi sa fir le ri mi ze bi rer Fa tih ve Fe tih ki ta bý im za la ya rak on lar la baþ ka bir Ri sâ le-i Nur O ku ma la rýn da bu luþ mak ü ze re ve da la þý yo ruz.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 28 S K. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Dizilere çekidüzen isteði TÜRK DÝYANET VAKIF-SEN, RTÜK'TEN, DÝZÝLERDE MASUM ÞEKÝLDE ÝÞLENEN UYUÞTURUCU, ÝÇKÝ KULLA- NIMI VE AÝLE YAPISINI BOZUCU ÇARPIK ÝLÝÞKÝLERÝN KULLANILMASINA KARÞI TEDBÝR ALINMASINI ÝSTEDÝ. TÜRK Di ya net Va kýf-sen, Baþ ba kan lýk, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý i le Rad yo ve Te le viz yon Üst Ku ru lu (RTÜK) na baþ vu ru ya pa rak, di zi ler de ma sum þe kil de iþ le nen u yuþ tu ru cu, iç ki kul la ný mý ve a i le ya pý sý ný bo zu cu çar pýk i liþ ki le rin kul la nýl ma sý na kar þý tedbir a lýn ma sý ný is te di. Türk Di ya net Va kýf Sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal, ba zý di zi le rin top lum sal e roz yo na yol aç tý ðý ný be lir te rek, Di zi ler de iç ki kul la ný mý na ve çar pýk i liþ ki le rin top lu mun gö zü nün i çi ne so kul ma sý na dur den me si HA BER LER Ba lý ke sir li öð ren ci le re U NES CO da ö dül nbalikesýr'ýn Ed re mit il çe si ne bað - lý Zey tin li bel de sin de ki Na im Sü ley ma - noð lu Ýl köð re tim o ku lu öð ren ci le ri Göz - de Kork maz, Yan ký Rý za Ez gin, Bur cu Ko ca er, Be güm Ke si ci ve E ce Er kol un re sim li çev re ci gün lük ler te ma lý dün - ya ça pýn da ki ya rýþ ma da ka zan dý ðý ö - dül, Pa ris te ki U NES CO nun mer ke zin - de dü zen le nen tö ren le ve ril di. U NES - CO nun hi ma ye sin de ve Pa na so nic e - lek tro ni ðin kat ký la rýy la or ga ni ze e di len ya rýþ ma ya dün ya nýn bir çok ye rin den yüz ler ce öð ren ci ka týl dý. En do nez - ya dan Je amy ma Paz sa Na ta su war - na nýn bü yük ö dü lü ka zan dý ðý ya rýþ ma - da, öð ren ci o ku lu ö dül le ri ne Türk öð - ren ci le rin ya ný sý ra Ken ya, Su u di A ra - bis tan, Su ri ye, Vi et nam, Ko lom bi ya, Po lon ya, El Sal va dor, Al man ya, Çin - den öð ren ci ler lâ yýk gö rül dü. En i yi gün lük ö dü lü i se Pe ru, Þi li, Ja pon, Pa - na ma ve Bre zil ya lý öð ren ci le re ve ril di. Öð ren ci o ku lu ö dül le ri ni ka za nan Türk öð ren ci le ri ne 5 bin e u ro pa ra ö dü lü nün ya ni sý ra pla ket ve ril di. Pa ris / a a A lan ya da o kul lar va tan daþ la ra a çý lý yor ntürkýye ça pýn da baþ la tý lan O kul lar Ha yat Ol sun Pro je si çer çe ve sin de A - lan ya Kay ma kam lý ðý, Mil lî E ði tim Mü - dür lü ðü, il çe ve bel de be le di ye baþ - kan la rý a ra sýn da pro to kol im za lan dý. Pro je kap sa mý na a lý nan 19 o ku lun ders lik le ri, kü tüp ha ne le ri, bil gi tek no - lo ji sý nýf la rý, çok a maç lý sa lon la rý, kon - fe rans ve spor sa lon la rý, bah çe le ri haf - ta son la rý ve yaz ta til le rin de va tan daþ - la rýn kul la ný mý na a çý la cak. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý ve Tür ki ye Be le di ye ler Bir li ði ta ra fýn - dan or tak la þa yü rü tü len O kul lar Ha - yat Ol sun Pro je si A lan ya Ýl çe Mü dür lü - ðü top lan tý sa lo nun da ka tý lým cý la ra ta ný týl dý. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na bað - lý Ha yat Bo yu Öð ren me Ge nel Mü dür - lü ðü ta ra fýn dan il ve il çe le re gön de ri - len pro je kap sam da A lan ya Kay ma ka - mý Hu lu si Do ðan, Ýl çe Mil lî E ði tim Mü - dü rü Ýb ra him Kö se oð lu, A lan ya Or man Ýþ let me Mü dü rü Ci hat Yý ký cý ve bel de be le di ye baþ kan la rý pro to kol im za la dý. A lan ya da 19 o kul pro je ye da hil e dil di. Pro je çer çe ve sin de bu o kul la rýn ders - lik le ri, kü tüp ha ne le ri, bil gi tek no lo ji sý - nýf la rý, çok a maç lý sa lon la rý, kon fe rans ve spor sa lon la rý, bah çe le ri haf ta son - la rý ve yaz ta til le rin de va tan daþ la rýn kul la ný mý na a çý la cak. An tal ya / ci han Kupon No: 29 ge re ki yor. Di zi ler de si ga ra ya gös te ri len has sa si ye tin, iç ki ve çar pýk i liþ ki ler i çin de gös te ril me li. de di. Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin ve RTÜK Baþ ka ný Da vut Dur sun a gön de ri len baþ vu ru ya zý la rýn da, a i le nin top lu mun te mel ta þý ol du ðu na dik kat çe kil di. Ýs lâm di ni nin, a i le nin ko run ma sý ný, top lu mun ta ma mý nýn ko run ma sý o la rak gör dü ðü ha týr la tý la rak, ço cuk la rýn be den sað lýk la rý ya nýn da ruh sað lýk la rý nýn da ko run ma sý ge rek ti ði i fa de e dil di. ENGELLÝLERÝN 29 Nisan da yapýlacak Özürlü Memur Seçme Sýnavý na (ÖMSS) hazýrlanmalarý için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Millî Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) iþbirliðiyle ücretsiz kurslar düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðünün giriþimleri sonucunda ÖMSS ye hazýrlýk için MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan Halk Eðitim Merkezlerinde kurslar açýlmasýna yönelik çalýþmalarda son aþamaya gelindi. MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilecek kurslar, Halk Eðitim Merkezleri ve uygun görülecek diðer merkezlerde düzenlenecek. TMMOB Ma ki na Mü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A li Ek ber Ça kar, yak la þýk 3 mil yon 500 bin LPG li a ra cýn gü ve ni lir li ði ni art týr ma yý sað la yan Pe ri yo dik Kon trol le re e sas LPG/CNG Sýz dýr maz lýk Ra po ru zo run lu lu ðu nun bir ge nel ge i le kal dý rýl ma sý nýn, ka mu can ve mal gü ven li ði a çý sýn dan va him so nuç lar do ðu ra ca ðý nýn bi lin me si ge rek ti ði ni sa vun du. Ça kar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý Ka ra yo lu Dü zen le me Ge nel Mü dür lü ðü nün il gi li ge nel ge siy le a raç mu a ye ne is tas yon la rýn da LPG ve CNG ta ký lý a raç lar i çin Gaz Sýz dýr maz lýk Ra po ru a ran ma sý zo run lu lu ðu nun kal dý rýl dý ðý ný, gaz sýz dýr maz lýk ra po ru bu lun ma ma sý nýn i se a ðýr GENÇLERÝN RUH SAÐLIÐININ BOZULMASINA SEBEP OLUYOR Baþvurularda, Anayasa da Devlet, gençleri alkol düþkünlüðünden, uyuþturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alýþkanlýklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alýr hükmü bulunduðu da hatýrlatýldý. Günümüzde, bazý televizyon yayýnlarýnýn, özellikle gençlerin beden saðlýklarý yanýnda ruh saðlýklarýnýn da bozulmasýna sebep olduðu ifade edildi. Özellikle masum gibi görünen ve her saatte yayýnlanan program ve dizilerde þiddet, uyuþturucu, içki kullanýmý ve aile yapýsýný bozucu çarpýk iliþkilerin normal gösterilmesi gibi yayýnlara sýkça rastlandýðý belirtildi. Bu durumun önüne geçilmesi için gerekli tedbir ve giriþimlerin yapýlmasý istendi. Baþvurular ile ilgili bir deðerlendirme yapan Türk Diyanet Vakýf-Sen Genel Baþkaný Nuri Ünal, Özellikle dizilerde içki kullanýmýna ve çarpýk iliþkilerin toplumun gözünün içine sokulmasýna dur denmesi gerekiyor. Dizilerde sigaraya gösterilen hassasiyet, içki ve çarpýk iliþkiler için de gösterilmelidir. Özellikle, bazý diziler bu halleriyle toplumsal erozyona yol açýyorlar. Biz bu konuda gerekli tedbirlerin alýnmasýný istiyoruz. diye konuþtu. Ankara / aa Engellilere memurluk kursu baþlýyor ku sur dan ha fif ku sur a dö nüþ tü rül dü ðü nü ha týr lat tý. Bu du ru mun, LPG li a raç kul la ný cý la rý nýn key fi ye ti ne yol aç tý ðý ný ve 2012 yý lý O cak a yý ba þýn dan i ti ba ren gaz sýz dýr maz lýk test le rin de cid dî bir dü þüþ ger çek leþ ti ði ni be lir ten Ça kar, þun la rý kay det ti: Bu ye ni uy gu la ma i le 2005 yý lýn dan ön ce ki de ne tim siz or ta ma ge ri dö nül müþ, ö zel lik le son ye di yýl dýr ger çek leþ ti ri len sis tem li, di sip lin li de ne tim sa ye sin de o lu þan yay gýn gü ve ni lir lik or ta dan kalk ma ya, hal kýn can ve mal gü ven li ði cid dî bir þe kil de teh dit e dil me ye baþ lan mýþ týr. Bu uy gu la ma, al ter na tif LPG/CNG ya ký tý kul la nan a raç la rýn i ma la tý, ta di la tý, mon ta jý ve pe ri yo dik kon trol le ri nin u lus la r a ra sý stan dart la ra uy gun o la rak ya pýl ma sý ný sað la yan Bi - Sýnav dört grupta; genel özürlüler (ortopedik, süreðen, ruhsal ve duygusal, dil ve konuþma bozukluðu olan özürlüler gibi), görme özürlüler, iþitme özürlüler ve zihinsel özürlüler kategorilerinde gerçekleþtirileceði için sýnava yönelik kurslar da buna göre düzenlenecek. Hazýrlýk kurslarýna, lise ve dengi okul mezunu, ön lisans mezunu ve lisans mezunu olanlar baþvurabilecek. Eðitimler sonucunda kursiyerlere ÖMSS ye yönelik yeterliliklerin kazandýrýlmasý ve kursiyerlerin baþarý oranýnýn arttýrýlmasý hedefleniyor. Program süresi 216 ile 360 saat arasýnda olacak. Ücretsiz yapýlacak kurslar için il ve ilçelerdeki Halk Eðitim Merkezlerine baþvurular baþladý. Ankara / aa TMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Ça kar, bu uygulamanýn "ge rek ka mu i da re si, ge rek il gi li sek tör, ge rek se il gi li es naf ve hal ký çok o lum suz et ki le ye ceðini" savundu. LPG li a raç lar yi ne teh li ke sa ça cak E-e tüt pro je si ha ya ta geç ti MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý Bil gi Ýþ lem Da i re si ta ra fýn dan ha zýr la nan e-e tüt pro je si Ka ra man da ha ya ta ge çi ril di. Ýlk uy gu la ma nýn Sam sun da ya pýl dý ðý ný be lir ten Ka ra man Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Be kir Ak soy, son sý nýf öð ren ci le ri ne yö ne lik il de de uy gu lan ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Son sý nýf öð ren ci le ri ne YGS ve LYS ye ha zýr lýk a þa ma sýn da yar dým ve des tek o lun ma sý nýn a maç lan dý ðý ný di le ge ti ren Ak soy, Bil gi Ýþ lem Grup Baþ ka ný Vol kan Ak çay ta ra fýn dan baþ la tý lan ee tüt pro je si i le öð ren ci le ri mi ze fýr sat e þit li ði ge ti ril di. Öð ren ci le ri mi zin e-e tüt prog ra mýn dan fay da la na ca ðý na o lan i nan cým son suz dur. de di Ak soy, ders le rin her Pa zar te si, Çar þam ba ve Cu ma ak þam sa at sa at le ri a ra sýn da ol du ðu nu, fe rans.meb.gov.tr/sam su ne tut si te si ü ze rin den mi sa fir gi ri þi ya pý la rak ta kip ya pý la bi le ce ði ni söy le di. Ka ra man / ci han lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba kan lý ðý nýn A raç la rýn Ý mal Ta dil ve Mon ta jý Hak kýn da Yö net me lik hü küm le ri ne a çýk bir ay ký rý lýk o luþ tur mak ta dýr. Yak la þýk 3 mil yon 500 bin LPG li a ra cýn gü ve ni lir li ði ni arttýr ma yý sað la yan Pe ri yo dik Kon trol le re e sas LPG/CNG Sýz dýr maz lýk Ra po ru zo run lu lu ðu nun bir ge nel ge i le kal dý rýl ma sý nýn, ka mu can ve mal gü ven li ði a çý sýn dan va him so nuç lar do ðu ra ca ðý ve ba zý ki þi ve ku rum la rý zan al týn da bý ra ka ca ðý bi lin me li dir. A li Ek ber Ça kar, ge rek ka mu i da re si ge rek il gi li sek tör ge rek se il gi li es naf ve hal ký çok o lum suz et ki le ye cek o lan bu uy gu la ma i le can ve mal gü ven li ði nin de bü yük öl çü de ris ke so kul du ðu gö rü þü nü i fa de et ti. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Su ri ye iç sa va þa sü rük len me me li Beþ þar E sad, ge çen sene A ðus tos a yýn da Þam a son bir u ya rý zi ya re tin de bu lu nan Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le kar þý lýk lý o tu rup gö rü þür ken ver di ði gö rün tü nün bir ben ze ri ni, çatýþmala rýn i yi ce ký zýþ tý ðý bir nok ta da Rus Dý þiþ le ri Ba ka ný i le de tek rar la dý. Ba kan Lav rov un a çýk la dý ðý na gö re, E sad o na da þid de ti dur dur ma, re form la rý hýz lan dýr ma ve mu ha le fet le di ya log sö zü ver di. Hat tâ bu gö rüþ me den son ra mu ha le fet le Mos ko va da gö rü þe cek he ye ti o luþ tur du. An cak kim ler den mey da na gel di ði be lir siz mu ha le fet bu hu sus ta da ha ön ce a çýk la dý ðý red tav rý ný de vam et ti ri yor. Ve re ji min uy gu la dý ðý on ca sý ký ted bi re rað men mu ha lif ey lem le rin Þam ýn mer ke zi ne ka dar u laþ ma sý, bil has sa ABD kay nak lý E sad ýn gün le ri sa yý lý id di a la rý nýn ger çe ðe dö nüþ me yo lu na gir di ði ni bil di ren i þa ret ler gi bi gö rü nü yor. Za ten son dö nem de or ta ya a tý lan ha ber le rin ço ðu bu mak sa da ma tuf. Mu ha le fet fi lan ca ye ri e le ge çir di id di a la rýn dan, E sad ýn a i le si giz li ce kaç mak ü ze rey ken fark e di lip mu ha lif le rin a te þi ne ma ruz kal dý ðý i çin ge ri dön dü ve son o la rak Su ri ye or du su kan dil ge ce si Hu mus ta yi ne kat li am yap tý, ca mi yýk tý ha ber le ri ne ka dar... Bil has sa kan dil kat lia mý ha be ri nin te tik le yi ci et ki si ni, Þam ýn jet ya lan la ma sý, E sad ýn ca mi de dua e der ken çe kil miþ gö rün tü le ri ve baþ lan gýç ta du yu ru lan ö lü sa yý sý nýn bi lâ ha re çok da ha a þa ðý la ra çe kil me si da hi ha fif le tip a zal ta ma dý. Zin cir le me tep ki ler ard çý dal ga lar la sü rü yor. Su ri ye de, ül ke yi Lib ya ya ben zet me yi a maç la yan bir pla nýn yü rür lü ðe ko nul du ðu ve bu na pa ra lel bir psi ko lo jik ha re kâtýn yü rü tül dü ðü a çýk. Bü yük ih ti mal le E sad ý da dev re dý þý bý rak mýþ gi bi gö rü nen Ba as kad ro la rý nýn si lâh lý is yan cý lar la mü ca de le ge rek çe siy le sür dür dük le ri o pe ras yon lar da ter sin den bu pla na hiz met e di yor. Rus ya ve Çin in BM Gü ven lik Kon se yi ne ge ti ri len yap tý rým tek li fi ni ve to et me le ri pla nýn he de fe u laþ ma sý ný en gel le ye bi lir mi? Hay li zor gi bi. Ön ce ABD nin, son ra di ðer Ba tý ve hat tâ ba zý A rap ül ke le ri nin Þam da ki tem sil ci lik le ri ni bo þalt ma la rý ne yin ha ber ci si? Sa de ce E sad yö ne ti mi nin dip lo ma tik o la rak da tec ri di mi ön gö rü lü yor, yok sa ça týþ ma la rýn da ha da ký zý þa ca ðý mý? Pe ki, böy le bir a þa ma da Ý ran Dev let Te le viz yo nu Press TV de or ta ya a tý lan ABD ve Ba tý lý güç le rin pla ný na gö re, Türk or du su Su ri ye ye gi rip mu ha lif le ri si lâh lan dý ra cak, Ýs ra il de Þam a a it as ke rî te sis le ri vu ra cak id di a sý na ne de me li? Ke za, Lib ya da ki ça týþ ma lar sü rer ken bu ül ke ye gi dip pro vo ka tör ce me saj lar ve ren A me ri ka lý ne o con Se na tör McCa in in þim di de Su ri ye i çin arz-ý en dam e de rek A me ri ka mu ha lif le ri si lâh lan dýr ma lý çað rý sý yap ma sý ne an la ma ge li yor? Mu ha lif ler za ten si lâh lan dý rýl mý yor mu? Böy le bir hen gâ me de Tür ki ye nin, gi de rek týr man dý rý lan ve bütün böl ge i çin çok teh li ke li so nuç lar do ðu ra bi le cek o lan ge ri li mi ya týþ týr ma ya yö ne lik a kýl cý, ger çek çi ve sað du yu lu po li ti ka lar uy gu la ma sý ge re kir ken, tam ter si ne tri bün le re yö ne lik ha ma sî me saj lar ver me si doð ru mu? Ge li nen nok ta da E sad a yö nel ti len Men dak ka duk ka, Hu mus un er ve ya geç he sa bý so ru la cak gi bi sin den me saj la rýn, bi ri le rin ce o luþ tu rul mak is te nen pro vo kas yon ve linç or ta mý ný ký zýþ týr mak dý þýn da, çö zü me na sýl bir kat ký sý o la bi lir? Bi lin di ði gi bi, ya kýn lar da yi ne Tür ki ye den E sad a Kad da fi nin deh þet ve ri ci a ký be tin den ders al ma sý ge re ði ni ha týr la tan i kaz lar gön de ril miþ ti. Oy sa Tür ki ye den bek le nen, dip lo ma si di li ne de uy ma yan böy le siv ri ve ya ký þýk sýz söy lem ler le köp rü le ri at mak ye ri ne, Rus ya nýn üst len me ye ça lýþ tý ðý mis yo na ta lip o lup bu nun ge re ði ne uy gun po li ti ka lar la ça re bul ma ya ça lýþ mak ol ma lý. Þa yet E sad çe kil me ye zor la na cak sa, bu nun, Kad da fi ör ne ðin de ya þan dý ðý gi bi vah þi bir linç tar zýn da de ðil, o la bil di ðin ce kan sýz ve ba rýþ çý bir yol la ger çek leþ me si i çin gay ret sarf e dil me li. Ki, Su ri ye on yýl lar bo yu i çin den çý ka ma ya ca ðý ve baþ ta Tür ki ye ol mak ü ze re bü tün böl ge yi et ki le ye cek bir iç sa vaþ fe lâ ke ti ne sü rük len me sin.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Sa id Nur sî ve M. Ke mal El ham dü lil lah na sip ol du, bu haf ta da ye ni bir ki tap la hu zur la rý nýz da yýz: Sa id Nur sî ve M. Ke mal Ga ze te miz baþ ya za rý ve ge nel ya yýn mü dü rü Kâ - zým Gü leç yüz ün ka le me al dý ðý ve geç ti ði miz ay lar - da Ye ni As ya da ya yýn la nan bir di zi ya zý da ha ni - ha yet ki tap laþ tý. Ýd di a mýz o ki, da ha ga ze te miz de neþ ri sü rer ken ki tap laþ ma sý ta lep le ri ge len e ser, ge - rek fi zi kî ge rek se muh te vî yön le riy le siz o ku yu cu la - rý mý zý pek tat min e de cek gi bi. Ge le lim e se rin be lir gin ö zel lik le ri ne 10,5x17,5 cm e bat lý ve 140 say fa lý e se rin ka pak ya zý sý da þöy le: Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki - ye sin de top lu mun i nanç ve fi kir dün ya sýn da son de - re ce et ki li ol muþ bir i man, te fek kür ve mü ca de le a da - mý. M. Ke mal i se, Cum hu ri yet dev ri nin ilk cum hur - baþ ka ný, in ký lâp la rýn mi ma rý ve Sa id Nur sî nin i nanç - la rý na ta ma men zýt bir dün ya gö rü þü nün tem sil ci si, tat bi kat çý sý./be di üz za man ýn M. Ke mal hak kýn da ki dü þün ce le ri ne ler di, o nun fik ri yat ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? M. Ke mal ve ta kip çi le ri o na, hiz - me ti ne ve ta le be le ri ne kar þý na sýl bir ta výr ta kýn dý lar? Gü nü müz de ki du rum ne?.. Siz de tak dir e der si niz ki, is miy le ve ka pak ya zý - sýy la bi ze te sir et ti ði gi bi si zi de he ye can lan dý ra ca ðý - ný um du ðu muz, â de ta yýl lar dýr bek len di ði in ti ba ý - ný ve ren bir ça lýþ ma, söz ko nu su. E se rin ba riz hu su si yet le ri nin ar dýn dan bi raz da muh te va sýn dan bah set mek ge re kir se þu not la rý dü - þe bi li riz: E ser, Sa id Nur sî ve Mus ta fa Ke mal i le Sa id Nur sî Hak lý Çýk tý baþ lýk lý i ki bö lüm den mey da na BULMACA YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Me ka ni ðin kuv vet, ha re ket, e ner ji a ra sýn da ki i liþ ki le ri ni in ce le yen da lý, de vim bi li mi. - (Tersi) Yemek. 2. Giy si, yor gan çar þa fý, yas týk ký lý fý vb.nin ge re ken be lir li yer le ri ne düð me nin ge çi ri le bil me si i çin ip - lik le ö rü le rek, par ça ge çi ri le rek ve ya bi ye i le ya pý lan kü - çük ya rýk. - Ý yi lik, lü tuf, ih san. 3. Han gi þey an la mýn da. - A ðaç lýk lý yol. - An ne. 4. Bi ri ni ve ya bir þe yi bul ma ya ça lýþ - mak. - Bo yun e ðen, ken di ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý ra - kan. 5. E ge' de bir an tik þehir. - Bü yük ve sert taþ küt le si. 6. Ýs tem. 7. An lam ba ký mýn dan bir bir le riy le il gi li cüm le - le ri bir bi ri ne bað la yan bir söz. - Düz, a çýk ve ge niþ yer, mey dan, sa ha. 8. Ýs tek u yan dýr mak i çin kul la ný lan bir söz. - E vet an la mýn da. 9. Bil gi ver mek, i zah et mek. 10. Um - ma, ü mit et me. - Ýs te me, ar zu et me, ta lep et me. 11. A - part ma nýn ký sa ya zý lý þý. - Tür ki ye'nin tra fik te ki ru mu zu. - Sa hil ler de ye ti þen, ke res te si çü rük bir çe þit çam. 12. Ýs tik - ge li yor. Son da i se ko nuy la il gi li, bel ge ni te li ðin de i ki a det ek yer a lý yor. E se rin ilk bö lü mü, tek, fa kat u zun bir ya zý dan mü te þek kil. Bu bö lüm de ta ma men Sa id Nur sî ve Mus ta fa Ke mal in ta nýþ ma sý ve bi lâ ha re ge li þen ha di se ler zin ci ri an la tý lý yor. Ýþ te, bu bö lü mün a ra baþ lýk la rý: Bu kah ra man ho ca bi ze lâ zým dýr!, Be - di üz za man-m. Ke mal tar týþ ma sý, Mus ta fa Ke - mal in tek lif le ri, Son gö rüþ me, Þeyh Sa id e ya - zý lan mek tup, De ha-i as ke rî, Ý man hiz me ti, El le ço ðal tý lan 600 bin e ser, Be þin ci Þuâ, Deh - þet li a da mýn mu hab be ti, Sev me mek suç mu?, Ýn ký lâp lar, M. Ke mal o a dam!, Lo zan da ki pa - zar lýk lar, Ve Ri sâ le-i Nur Gör dü ðü nüz gi bi, ki ta býn o mur ga sý ný teþ kil e den bi rin ci bö lü mün a ra baþ lýk la rý bi le çar pý cý! E se rin i kin ci bö lü mü i se, ilk bö lü mü ta mam la yý cý ma hi yet te, ko nuy la il gi li ya zý la rýn bir ne vî der le me si. Ýþ te o ra da ki ya zý lar: Sa id Nur sî hak lý çýk tý, Sa id Nur sî den M. Ke mal e: Na pol yon u ör nek al ma!, Se lâ had din Ey yu bî, Na maz kýl ma yan ha in dir! sö - zü ne ma kam da söy len di?, Be di üz za man ve dev - rim ler, Ýn ký lâp ku sur la rý, Sa id Nur sî din dar cum - hu ri yet çi, Din ve M. Ke mal, Kur ân ve M. Ke mal, E zan ve M. Ke mal, Pa ris ten ge len so ru, Cum hu - ri yet hut be si, Kur ân ve Lo zan, M. Ke mal e Lord Cur zon sem pa ti si, San sür le nen mek tup, Bo zu lan deh þet li plân, Bir Ça nak ka le ef sa ne si, Ö lüm süz - lük?, Ma ter ya lizm sü re ci, Ý man-hür ri yet, kü für-is - tib dat, De ðer ler ça týþ ma sý, Genç lik ne re ye?, Ýf lâs e den mo del ler, Sa id Nur sî ve üç a dam, Ha san A li Yü cel: Tek en gel, Ri sâ le-i Nur!, Nur cu luk ve Ke - ma list ler, Din der sin de din dar A ta türk al dat ma ca - sý, Ceb ra il, Þey tan la ba rý þa maz!.. Ge rek bi rin ci bö lüm de ki a ra baþ lýk lar ge rek se de i kin ci bö lüm de ki ko nu baþ lýk la rý ü ze rin den muh te - va sý ný da de tay lý o la rak ver di ði miz iþ bu e ser, çok kul la ný lan kli þe ta bir le, ez ber le ri bo za cak bir ki tap o la cak in þal lah. Siz a ziz o ku yu cu la rý mýz dan mü him bir ri ca mýz, a dý üs tün de, Sa id Nur sî-m. Ke mal mü ca de le si ni ak ta ran bu e se ri o la bil di ðin ce çok ça te min e de rek, ko nu ya vâ kýf ol ma sý ný di le di ði niz kim se le re a le la ce - le u laþ týr ma nýz. Zi ra ehl-i i ma nýn i man ve hür ri - yet dâ vâ sý na mý na, bu, bü yük bir ge rek li lik! E MITT te Ka ra göz ta ný tý la cak ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür AÞ, ya rýn baþ la ya cak 16. Do - ðu Ak de niz U lus la ra ra sý Tu rizm ve Se ya hat Fu a rý nda (E MITT) ge le - nek sel gös te ri sa nat la rýn dan Ka ra - göz ü ta ný ta cak. Kül tür AÞ den ya - pý lan a çýk la ma ya gö re, E KÝN ve I - TE Gro up ta ra fýn dan bu yýl 16 ncý sý dü zen le nen ve TÜ YAP ta ya rýn baþ la ya cak tu rizm fu a rý E MITT 12 Þu bat a ka dar sü re cek. Mi sa fir le ri ni Hall 2 Stant 2640 ta ya zý lý ve gör sel ya yýn la rýy la kar þý la - ya cak o lan Kül tür AÞ, Hall 5 te de ge le nek sel gös te ri sa nat la rýn dan Ka ra göz ü, Ka ra göz ün Dün ya sý ad lý ser giy le ka tý lým cý la rýn be ðe ni si - ne su na cak. Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý sa nat çý sý Ha ya li Su at Ve - ral ýn ser gi si, fu ar bo yun ca a çýk ka - la cak. Ha ya li Su at Ve ral, 11 Þu - bat ta Ka ra de niz Sa lo nu nda Ka ra - göz gös te ri si i le zi ya ret çi le re ke yif li da ki ka lar ya þa ta cak. 16. E MITT Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ü re teç. - Din ku ral la rý na ay ký rý o lan, di nî ba kým dan ya sak o lan, he lâl kar þý tý. 2. Her han gi bir þe ye gö re da ha ö te de o lan yer, ge ri kar þý tý. - Bir - kaç ki þi nin o tu ra bi le ce ði ge niþ - lik te kol tuk, çek yat. 3. Ni kel e le - men ti nin sim ge si. - Ka nýn ren gi, ký zýl, kýr mý zý. - Li ce' nin ses siz le ri. 4. Ký sýr lýk, ve rim siz lik. - U zun ca bir ha týr la ma ni da sý. 5. Dar ve ka lýn ca tah ta. - Bir be sin mad de - si. - Sýh hî te si sat ta su bo ru su nu üç yön lü kul la na bil me du ru mu - na ge ti ren par ça. 6. Di þi sý ðýr. - Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. - Yý lýn ü çün cü a yý An lam ba ký mýn dan bir bir le riy le il gi li cüm le le ri bir bi ri ne bað la yan 9 bir söz. - Sa çý dö kül müþ o lan (kim se). - U tan ma, u tanç duy - 10 ma. 8. Çift çi ücretli çalýþaný. - Ba þý dar be ler den ko ru mak i çin sert leþ ti ril miþ sen te tik mad de ler den ya pýl mýþ sað lam baþ lýk. 9. Can lý, ne þe li kim se. - No bel yum e le men ti nin sim ge si. - Ma vi. 10. Ta yin et mek. - Har ca ma, tü ket me, kul lan ma BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H Ý L A S A L A B Ý B Ý L E R Ý T Ý Y E S E L A Ý A L Ý L E lâl Mar þý þa i ri mi zin i sim le ri. Do ðu Ak de niz U lus lar a ra sý Tu - rizm ve Se ya hat Fu a rý, 9 Þu bat 2012 ta ri hin de TÜ YAP ta ka pý la rý - ný zi ya ret çi le ri ne a ça cak. Ay rý ca, Ýs tan bul un kül tü rel, coð ra fî ve sa - nat sal gü zel lik le ri ni yurt i çin de ve yurt dý þýn da ta nýt mak i çin kül tü - rel or ga ni zas yon lar dan ya yým cý lýk fa a li yet le ri ne, mü ze iþ let me ci li - ðin den a çýk a lan rek lâm cý lý ðý na, kül tü rel me kân iþ let me ci li ðin den u lu sal ve u lus lar a ra sý pa nel, sem - poz yum ve fes ti val le re u za nan ge - niþ bir yel pa ze de or ga ni zas yon lar ger çek leþ ti ren Kül tür A.Þ. kül tür dün ya mý za ka zan dýr dý ðý ya yýn la rý - ný fu ar da zi ya ret çi le rin be ðe ni si ne su na cak. Kül tür Sa nat Ser vi si A F E T E K Ü B A L A K O S A L A T Ý R E N T P Ü Y E M A R A R A B A N Ý Z A M E S Ü R E R A Z A S Ý T A Þ A K A L Ý M A N E L E M A N Ý K E L R T E M E L N B E E Ý T H K E L Ý K NURLU GENÇLER Diclekent te BÝR ARAYA GELDÝ DÝ YAR BA KIR Dic le kent genç le ri Nur lu Bir Prog ram dü zen le di. Fark lý bir he ye can ge çir dik le ri ni ak ta ran Di yar ba kýr lý genç ler bir haf ta lý ðý na da ol sa dün ya meþ ga le - sin den, sý nav stre sin den, in ter net ve te le viz yo nun cez be di ci or ta - mýn dan sýy rýl ma fýr sa tý ya ka la ya - bil dik le ri ni ak tar dý lar. Genç ler, fi - rak sýz ba ki þey le ri bul mak ni ye tiy - le in zi va ya gi ren Üs tad la rý nýn bu et va rý ný bir neb ze de ol sa ya þa mak ü ze re týp ký A na do lu da ki di ðer kah ra man ar ka daþ la rý gi bi bir a ra - ya gel me yi ter cih et tik le ri ni söy le - di ler. Böy le si nur lu prog ram lar, bel ki bir se ne de el de e de bi le ce ði - miz ma ne vî bir ka zanç sað la ma - mý zýn ya ný sý ra iç ti maî ha ya tý mý za da þe kil ver me bað la mýn da cid dî kat ký lar sað la mak ta di yen genç ler, ken di le rin den prog ra mý de ðer len - dir me le ri ni is te di ði miz de i se þu i fa de le ri kul lan dý lar: ÜS TA DIN MA NE VÎ ÞAH SI NI DA HA YA KIN DAN TA NI DIK 14 ya þýn da ki Yu suf Bi lal, O ku ma prog ra mý sa ye sin - de ar ka daþ lar la o lan sa mi mi ye ti miz da ha da art tý. Du â ve tes bi hat ko nu sun da ek sik lik le ri mi ta mam la - dým, na ma zýn ö ne mi ni kav ra dým ve bun dan böy le 5 va kit na ma zý dü zen li bir þe kil de ký la ca ðým in þal lah þek lin de ko nuþ tu. Ýlk kez Ri sâ le-i Nur la ra bu ka dar yo ðun la þa bil dim di yen Re cep i se söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Ýlk kez bir ri sâ le bi tir dim. Na maz ko nu sun da ki ek sik lik le ri mi ta mam la dým. Ar ka daþ lar la o lan yar dým laþ ma an la yý þý mýz ge liþ ti. Mu ham med Hü se yin de, bu prog - ram la, Üs ta dýn ma ne vî þah sý ný ve Ri sâ le-i Nur la rý da ha i yi ta ný ma fýr - sa tý ya ka la dý ðý ný, kar deþ li ðin ne de re ce kuv vet li bir düs tur ol du ðu nu ya þa ya rak öð ren di ði ni ak tar dý. Bu ma ne vî at mos fer den ay rýl ma nýn ken di si ne hü zün ver di ði ni i fa de e den Ö mer in ar dýn dan sö zü a lan DÝYARBAKIR DÝCLEKENT TE BÝR ARAYA GELEN NURLU GENÇLÝK BÝR HAFTA BOYUNCA RÝSÂLE-Ý NUR LARI OKUYARAK ÜSTAD SAÝD NURSÎ YÝ DAHA ÝYÝ ANLADIKLARINI KAYDETTÝLER. Diyarbakýrlý gençler, fi rak sýz ba ki þey le ri bul mak ni ye tiy le in zi va ya gi ren Üs tad la rý nýn bu et va rý ný bir neb ze de ol sa ya þa mak ü ze re týp ký A na do lu da ki di ðer kah ra man ar ka daþ la rý gi bi bir a ra ya gel me yi ter cih et tik le ri ni söy le di ler. Programa katýlmaktan son derece memnun olan gençler, Okuma programý sayesinde arkadaþlarýmýzla diyaloðumuz daha da arttý dediler. Muðla da sema gösterisi KÜLTÜR ve Turizm Bakanlýðý Konya Türk Tasavvuf Müziði Topluluðu nun Muðla da gerçekleþtirdiði sema gösterisine vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Muðla Valiliðinin himayesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi nde Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðünce düzenlenen faaliyette ilk olarak Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü Konya Devlet Tiyatrosu tarafýndan, Aþka Dair adlý oyun sahnelendi. Mevlânâ nýn hayatý ile Mevlevîliði anlatan sunumun ardýndan Kültür ve Turizm Bakanlýðý Konya Türk Tasavvuf Müziði Topluluðu sema gösterisi gerçekleþtirdi. Yoðun ilgi dolayýsýyla gösterinin yapýldýðý salona giremeyen vatandaþlar, gösteriyi kültür merkezi giriþine kurulan dev ekrandan izledi. Muðla / aa Zül küf i se þu i fa de le ri kul lan dý: Prog ra ma geç ka týl ma ma rað - men, þu nu an la dým ki, sos yal ha - ya ta þe kil ver me a çý sýn dan der sa - ne hayatý ol duk ça ö nem li. Mu - ham med Sa id i se duy gu la rý ný, Ri - sâ le-i Nu run ö nem li bir düs tu ru o lan müsbet ha re ke tin ö ne mi ni öð ren dim þek lin de i fa de et ti. RÝ SÂ LE-Ý NUR LA RA BAÐ LI LI ÐIM ART TI Mah sun i se, her ge çen gün Ri sâ - le-i Nur la ra o lan bað lý lý ðý nýn art tý - ðý ný söy ler ken, Bi lal, na ma zý da ha sa mi mi yet le kýl ma yý öð ren di ði ni kay det ti. Üs ta dýn ma ne vî þah sý ný da ha ya kýn dan ta ný ma fýr sa tý bul - dum di yen Ser can ýn ar dýn dan A - ra fat da, Üs ta dý ve Ri sâ le-i Nu ru da ha ye ni ta ný ma fýr sa tý bul dum. Bun dan son ra ki prog ram lar i çin in þal lah te mel o luþ tu ra cak bu prog ram sa ye sin de ak lým - da ki bir çok so ru ce vap bul dum de di. Ü ni ver si te sý nav - la rý nýn yak laþ tý ðý bu dö nem de dün ye vî leþ me be lâ sýn dan bir haf ta lý ðý na da ol sa sýy rýl dý ðý nýn al tý ný çi zen Mus ta fa i - se, Ri sâ le-i Nur der ya sýn dan a de ta ab-ý ha yat su yu iç - me miz ha se biy le ha yat-ý uh re vi ye ye yak laþ mak bi ze ü - zün tü de ðil mut lu luk ve ri yor de di. Ah met, ru hun da ki bü yük boþ lu ðun an cak as rýn sa hi bi o lan Ri sâ le-i Nur lar sa ye sin de dol du ru la bi le ce ði ni an la dý ðý ný i fa de e der ken, en son sö zü a lan Ab dur ra him i se duy gu la rý ný þu þe kil de ak tar dý: Ak lým - da ki þüp he ler den ve kal bim de ki tat min e dil me miþ duy gu lar dan an cak Ri sâ le-i Nur lar i le meþ gul o la rak kur tu la bi le ce ði min id ra ki ne var dým. Böy le si prog ram la rýn de va mý ve bu prog ram lar da e me ði ge çen her ke se ha yýr duâ sý söz le riy le ta mam la yan genç ler, ha yat la rý nýn bun dan son ra ki kýs mý nýn prog ra mýn göl ge sin de þe kil le ne ce ði ne da ir gü zel te men ni ler le bir son ra ki prog ram da bu luþ mak ü ze re ay rýl dý lar. Di yar ba kýr / Ye ni As ya OYUNCU DEMET AKBAÐ: Cannes da ödül alan kýymete biniyor FÝLM Arasý Dergisi nin Þubat sayýsýna konuk olan oyuncu Demet Akbað, çarpýcý açýklamalar yaptý. Gülcan Tezcan ýn sorularýný cevaplayan Akbað, son olarak rol aldýðý Kurtuluþ; Son Durak filminden sinema gündemine kadar birçok konuda ilginç tesbitlerde bulundu. Türk yönetmenlere ancak yurt dýþýndan ödül aldýktan sonra deðer verildiðini hatýrlatan ünlü oyuncu, Bu çok tuhaf deðil mi? diye sordu. Demet Akbað, þunlarý söyledi: Cannes da bir film ödül alýnca hepimizin haberi oluyor. Yabancýlar deðer verince biz Nuri Bilge Ceylan a, böyle kýymetli bir adam sahip olduðumuzu anladýk. Aa bizde de bir Nuri Bilge Ceylan varmýþ dedik. Ama bizim gözümüze onlar soktu Nuri Bilge Ceylan ý. Onlar bize Nuri Bilge önemli bir adam dedi. Çok tuhaf deðil mi? Orada kýymete bindi önce. Þimdi yine ayný tarz filmler yapýyor, ama artýk yabancýlar onayladý diye biz de onaylýyoruz onu. Ne kadar aðýr, ne kadar uzun, aslýnda bizim sinemada gülmekten hoþlanan seyircimize göre ne kadar yavaþ film de yapsa, artýk o Nuri Bilge Ceylan seyircinin gözünde. Kültür Sanat Servisi

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ri sâ le-i Nur, Kur ân ýn be yan la rý nýn bir mu ci ze e se ri ol du ðu nu, e de bi ya týn en in ce nok ta la rý ný bün ye sin de ta þý dý ðý ný i zâh ve is pat e der. Ay ný za man da, ha dî sin de sa nat ve be lâ ðat cep he si ni zi hin le re nak þe der. Þöy le ki: Bal kan lar ve mer hum Va mýk Az ra lý Bal kan lar i ri li u fak lý dev let ler den mey da na ge len ve çe þit li ýrk la rýn da bir lik te ya þa dý ðý top rak par ça sý. Sýrt la rýn da Ma ca ris tan, Ro man ya, A vus tur ya, Ý tal ya ve Tür ki ye var dýr. Os man lý Dev le ti Bal kan lar da tak ri ben 550 yýl hü küm ran lýk sür müþ tür. Çok çe þit li ýrk lar ve grup la rýn bu lun du ðu bu di yar lar da kim se nin bur nu ka na ma mýþ týr. Par ça lan dýk tan son ra Hit ler an cak 4 yýl ka la bi li yor. Yu gos lav ya Ti to dö ne mi ve a ka bin de yýl lar da Bos na-her sek kat li âm la rý ve Av ru pa nýn göz le ri ö nün de yüz bin ler ce ve ço ðun lu ðu Müs lü man o lan ma sum ki þi nin hun har ca kat li â mý. Mer hum Meh med  kif bi le Ben ki Ar na vud um iþ te pe ri þan yur dum de me ye ka dar git miþ tir. Os man lý hün kâ rý Sul tan Re þad, hay ra ný ol du ðu ve bü yük say gý duy du ðu Hz. Be di üz za man ý 7 Ha zi ran 1911 de ya ný na a la rak 3 haf ta yý i çi ne a lan se ya hat ve hiz met te; Se la nik ve Ti ran ü ze rin den tren le Üs küp e gi der. Sul tan Re þad o ra da yi ne Be di üz za man Haz ret le ri nin tav si ye si ne u ya rak ( Med re se tüz zeh ra pro je si nin ha ya ta geç me si i çin) Üs küp Ü ni ver si te si nin te me li ni a tar. Pro je tek ke li me i le Hu cu rat Sû re si 10 ncu â yet ve Sü nu hat ve Mü nâ za rât Ri sâ le le ri nin ö ze ti, vs. 92 yýl son ra Ey lül 2003 te Bos na Her sek dev let baþ ka ný mer hum A li ya Ýz zet be go viç in da nýþ man la rýn dan Prof. Ce ma led din La tiç Os man lý viz yo nu ve Bal kan lar ad lý kon fe rans ta ki ko nuþ ma sýn da di yor ki: Keþ ke 1911 yýl la rýn da ki Sa id Nur sî nin Med re sü tü z-zeh ra pro je si ha ya ta geç sey di, biz ler Av ru pa ya kar þý bu hal le re düþ mez dik. O kul la rý mýz da ve e ði tim sis te mi miz de bi zi a ya ða kal dý ra cak ve dýþ dün ya i le re ka be te gö tü re cek mo del ve çý kýþ yo lu Sa id Nur sî nin Med re se tü z-zeh ra pro je si dir. di yor. (Ba sýn, Ye ni As ya 2003) Bu tesbit le ri per çin le ye cek bir i ki ha tý rat la ma ka le mi bi tir mek is te rim. Bi rin ci si, 1960 son ra la rýn da Ýs tan bul dan mer hum Zü be yir Gün dü zalp A ða bey Kon ya ya bir ha ber gön der di: Üs küp di ya rý nýn â lim Nur Ta le be le rin den Va mýk Az ra lý ge li yor, Hac ca gi di yor lar, ka fi le ler Kon ya dan ge çe cek, a lâ ka dar o lu nuz. Bu luþ tuk, bir lik te ol duk ve ha tý ra týn da: Te me lin a týl dý ðý gün be nim ho cam o ra day dý. He yet te Os man lý sa rýk lý, cüb be li ka vuk lu ho ca lar var dý. Bal kan la rýn ehl-i i lim zat la rý, Bal kan la rýn mu kad de ra tý ve Dün ya ha di sa tý ve â hir za man a lâ met le ri i le il gi li su al ler sor muþ lar, o â lim ler, el le ri i le Hz. Be di üz za man ý gös ter miþ ler. Fa kat Be di üz za man ýn üs tün de ki li bas ken di þark yö re si nin li ba sý i miþ, ya ni ho ca kis ve si de ðil. A ka bin de so ru la ra tek tek ve ga yet be lið ve muk nî ce vap la rý kar þý sýn da bi zim di ya rýn ho ca la rý hay ret te kal mýþ lar ve hat ta Sul tan Re þad bu su âl ve ce va býn bir çok kýs mý na þa hit ol muþ ve hay ran lýk la sey ret miþ.. Mer hum Va mýk Az ra lý A ða bey de va mýn da biz le ri dö ne rek de di ki: Kar daþ la rým, yük sek bir da ðýn di bin de ki ler o da ðýn haþ me ti ni ve bü yük lü ðü nü gö re mez ler. Ýþ te Üs tad ve Ri sa le-i Nur böy le ma ne vî bir haþ met li dað, biz o nu Üs küp ten Bal kan lar dan da ha i yi gö re bi li yo ruz ve o na çok muh ta cýz, bü tün ta le be le ri me ho cam dan va si yet ders ve ri yo rum. Bal kan la rýn kur tu lu þu o nun bü yük ga ye si o lan Med re se tü z-zeh ra pro je si dir. Ýn þa al lah za man la bi zim di yar da, ya ni Üs küp te ha ya ta ge çe cek tir. Yok sa so nu muz hüs ran ve pe ri þan dýr, vs. Ý kin ci ha tý ra tým i se, ha len ha yat ta o lan o nun müm taz ta le be le rin den Pi riþ ti ne þeh ri nin Si nan Pa þa Ca mi i'nin i ma mý Nus ret Mo ri na i le mü lâ ki ol duk. Mü lâ ki o lu þu muz da þöy le ge liþ ti De mi rel hü kü met le ri za ma nýn da Kon ya Kül tür ve Tu rizm Der ne ði baþ kan lý ðýn da fi i len or ga ni ze sin de ve tak di min de bu lun du ðum U lus lar a ra sý Kur ân-ý Ke rim ya rýþ ma sý na baþ or ga ni za tör Se na tor Fey zi Ha lý cý Be yin ri ca sýy la Nus ret Mo ri na yý da Bal kan dev let le ri a dý na da hil et tik. Nus ret Mo ri na da Ho ca sý Va mýk Az ra lý yý te yid e de rek de di ki; E vet ben ho ca mýn va si ye ti i le hut be den hep Be di üz za man Haz ret le ri nin U huv vet ve Ýh lâs Ri sâ le le ri ni o kur dum, böy le lik le Müs lü man lar da bir lik be ra ber lik mey da na gel sin. Baþ ka çý kýþ yo lu muz yok tu. Ni te kim ha di sat ol du ðu gi bi çýk mýþ ve çýk ma ya de vam e di yor. Tek rar mü lâ ki ol mak ü mi diy le. Kur ân ýn belâgatýný açýklayan belâgat þaheseri sadeleþtirilemez! - Kur ân ýn e de bî cep he sin den; baþ ta lâf zý nýn fe sâ ha tin den/a çýk lý ðýn dan, - Se lâ se tin den (a ký cý lý ðýn dan), - Naz mý nýn ce zâ le tin den (ke li me le ri in ce lik ve ka lýn lýk la rý na gö re; gü zel, a kýl lý ve re ka ket siz an lat ma sýn dan), - Mâ nâ la rý nýn be lâ ga tin den (Ne za man, ne re de, ki me, na sýl, ne þe kil de i fâ de ve hi tap et mek ge rek ti ðin den), - Mef hum la rý nýn be dâ a tin den (e þi ve ben ze ri ol ma yýp, hay ret ve ri ci tar zýn dan), - Maz mun la rý nýn be râ a tin den (em sal le rin den haþ met li, üs tün, gü zel, i lim ve ha ki kat çe yük sek ol ma sýn dan), - Üs lû bu nun ga râ be tin den do ðan bâ ri ka-i be yâ ný (a çýk i fâ de ve net an la tý mý)... - A cîb sa na tý nýn nak þý nýn be yâ ný ný, ga rip bir san at li sâ ný ný nýn tek ra rý nýn hiç bir za man in sa ný u san dýr ma ma sý nýn sýr la rý ný a çýk lar. - Kur ân; lâf zýn da, mâ nâ sýn da, ah kâm da, il min de, ma kà sý dý ný öl çü lü i fâ de et ti ði... - Lâf zý nýn pek ge niþ ih ti mal le ri ba rýn dýr dý ðý ný, be la ða týn bü tün un sur la rý ný ta þý dý ðý... - Lâf zý nýn ku þa tý cý lý ðý, - Mâ nâ sý nýn ge niþ li ði, - Hük mü nün kap sam lý lý ðý, - Ýl mi nin de rin li ði, - Ga ye sin de ki öl çü ve den ge si, bir çok ha ki ka ti bün ye sin de top la dý ðý be yan e di lir. Her as rýn an la yý þý nýn de re ce si, e de bî rüt be si, hem her a sýr da ki ta ba ka la rýn ye te nek de re ce le ri, rüt be-i ka bi li yet le ri nis be tin de nur lu fe yiz ler ver di ði ni... Kur ân e de bi ya tý nýn be diî zevk a çý sýn dan in san ru hu na ne ler ver di ði ni ve so nuç la rý ný i zâh ve is pat e der. 1 Ýþ te, Kur ân ýn bu ö zel lik le ri ni is pat i le i zah e dip a çýk lar ken; ken di si de bu ha ki kat le rin pa rýl tý la rý ný, sý zýn tý la rý ný ta þýr. O nu sa de leþ tir mek de mek, bu ha ki kat ler den sý yý rýp, or ta da bý rak mak de mek tir. Bu i se o na hiz met de ðil, bi la kis he zi met tir. Kur ân ýn be lâ ga tý ný a çýk la yan be lâ gat þa he se ri sa de leþ ti ri le mez! Dip not: 1- Söz ler, s. 674, Nurlarý sýradanlaþtýrma çabasý (6) Nur'un li sâ nýna mü da ha le, ulvî mâ nâ yý bo zar, kudsî te si ri ký rar, tek ra ren o ku (n)ma ihtiyaç ve ar zu sunu ta ru mar e der Su âl: Be di üz za man Haz ret le ri, he nüz ha yat ta i ken Ri sâ le i Nur'un li sâ ný ný de ðiþ tir me ye da ir ni yet ve te þeb büs ler hak kýn da ne ler söy le miþ ve ne gi bi tav si ye ler de bu lun muþ? Ce vap: Bu me se le, müs ta kil ki tap hac min de baþ lý ba þý na bir a raþ týr ma ko nu su dur. Biz, bu di zi ya zý çer çe ve sin de ký sa ca de ðin me ye ça lý þa lým. Ön ce lik le, ay ný mâ nâ ve mak sa dý ih ti va e den su âl le rin biz zat Hz. Be di üz za man'a tev cih e dil di ði ni en baþ ta ha týr lat mýþ o la lým. Hz. Üs tad da, mad dî ve mâ ne vî câ nip ten ken di si ne tev cih e di len su âl le re ga yet muk nî deli ller le ce vap ve rip i zâ hat ta bu lun muþ tur. Ö zet le de ni li yor ki: Bü tün bu Ri sâ le ler de, bü tün de rin ha ka ik, tem si lât va sý ta sýy la en â mi ve üm mî o lan la ra ka dar ders ve ri li yor." (Bar la Lâ hi ka sý, YAN, Ýst. 2002, s. 16) Ke zâ, þun lar i fa de e di li yor: Ri sâ le i Nur un me sâ i li i lim le, fi kir le ve kas tî bir ih ti yar i le de ðil, ek se ri yet i mut la ka i le sü nû hat, zu hû rat, ih ta rât i le o lu yor. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s.163) Hem, te lif ih ti ya rý mýz da hi lin de de ðil. (A ge, s. 105) Bun lar gi bi, Nur Kül li ya týn da yer a lan da ha pek çok i fa de ve i ba re var dýr ki, Kur'ân'ýn fey zin den ne be an e den sü nû hat, zu hû rat, il ha mât ve ih ta rât i le te lif e di len Ri sâ le i Nur'un fýt rî, ul vî li sâ ný na Be di üz za man Haz ret le ri nin ken di si da hi ka lem ka rýþ týr mak tan ve ih ti ya rý i le mü da ha le et mek ten þid det le ka çýn mýþ týr. Ay ný þe kil de, baþ ka sý nýn ka lem ka rýþ týr ma sý na da ka ti yen ra zý ol ma mýþ týr. Bu nun la be ra ber, çe þit li ta rih ler de bu hu sus ta ba zý ge liþ me ler ya þan mýþ ve bun la ra kar þý da ay ný tarz ü ze re ge re ken i za hat ta bu lun muþ lar dýr. Ýþ te, bun lar dan bir kaç mi sâl... Bü yük Do ðu'nun tah ri fat lý neþ ri ya tý Bu me yan da en çar pý cý mi sâl ler den bi ri, 1952 de þa ir Ne cip Fa zýl'ýn yö ne ti min de ki Bü yük Do ðu mec mu a sý nýn yap mýþ ol du ðu neþ ri yat týr. Ne cip Fa zýl, Ri sâ le i Nur dan ba zý me - tin le ri ken di i ni si ya ti fiy le de ðiþ ti re rek (bir ci het te, Be di üz za man'ýn li sâ ný ný tez yif i le ken di e de bî e na ni ye ti ni ko nuþ tu ra rak) mec mu a sýn da neþ re di yor du. Bu ge liþ me ü ze ri ne, Üs tad Be di üz za man ta le be le ri ni ha re ke te ge çi re rek ya pý lan neþ ri ya tý dur dur ma ci he ti ne gi der. Zi ra, tâ ba þýn dan be ri be yan e dil miþ tir ki: * Ke mâl i e deb ü ze re ya zýl mýþ o lan Ri sâ le i Nur, e de bi yat sat mý yor. * Ke mâl i te vâ zu ve terk i e nâ ni yet der si ni ve ren Ri sâ le i Nur, hiç bir e nâ ni ye tin mü da ha le si ni ka bul et mi yor. * Mâ nâ yý e sas a lan Ri sâ le i Nur, e de bin de ðil, fa kat e de bi ya týn kà nun la rý na yer yer mu ha le fet e di yor. Nur'da ki kud sî, ul vî, sýr lý, týl sým lý ha ki kat ler, e de bi ya týn dar ka lýp la rý na sýð mý yor, sýð dý rý la mý yor. Sýð dýr ma ya ça lý þan lar, is ter is te mez mâ nâ yý fe dâ e di yor. Bu na i se, hiç kim se nin hak ký yok tur. Ýþ te, bu ve ben ze ri ge rek çe le re is ti na den ha re ke te ge çen Cey lan ve Zü be yir gi bi Nur'un has þâ kird le ri, yaz dýk la rý ne zâ ket yük lü mek tup lar la Ne cip Faz ýl bu te þeb bü sün den vaz ge çir me ye ça lýþ mýþ lar dýr. Bediüzzaman, hemen her meselede oluðu gibi, Nur'un lisânýna iliþilmesi meselesinde de, her ke sin de re ce si ne gö re im - ti ha na tâ bi tu tul du ðu þu fâ ni â - lem de "Ak la ka pý a çar; fa kat ih - ti ya rý el den al maz" düs tû ruy la ha re ket e de rek, ha ki ka ti veciz bir sûrette i zâh e tmeye çalýþýr. Ýþ te, Kah ra man Zü be yir'in mek tu bun dan ba zý pa saj lar: Ne cip Fa zýl Bey, "Þu in ce nok ta yý siz gi bi ta sav vuf eh li ne arz e de riz ki: Ri sâ le i Nur, Be di üz za man Haz ret le ri nin i ra de ve ih ti ya rý i le te lif e di len bir e ser de ðil dir. Za man za man þe dit ih ti yaç sý ra la rýn da, ih tar ý Rab ba ni ve il ham ý Ý lâ hî i le yaz dý rý lan Kur ân ý Ha kîm in bir mu ci ze i mâ ne vi ye si dir. "Bu hüc cet li ve a þi kâr ha ki ka te na za ran, al lâ me i ci han bir mü el lif da hi, Ri sâ le i Nur un bir cüm le sin de bi le de ði þik lik yap ma ya as la ce sa ret e de mez. "Si zin 'Ý de o loc ya Ör gü sü' ve di ðer ya zý la rý nýz da baþ ka mu har rir le re ben ze mi yor. Si zin si ze has üs lû bu nuz, o ku yu cu la rý nýz ü ze rin de bir te sir bý ra ký yor. Bu nun la be ra ber, 'Ý de o loc ya Ör gü sü' i çin de ba zý kim se ler, 'Muð lak, a ðýr, an la þýl mý yor...' der ler. Bu de yiþ ler ü ze ri ne bi ri si kalk sa da, si zin o ya zý la rý ný zý mâ nâ bo zul ma sa da hi cüm le ler de de ði þik lik ve me tin i çin de i za ha ta kal kýþ sa, ha ri ka o lan üs lû bu nu zun has sa si ye ti ni büs bü tün kay bet miþ o la cak týr. Bu na kat iy yen mü sa a de et mez si niz ya Fa ra za ses çý kar ma sa nýz, o ya zý lar da ki üs lû bun cid di yet ve de ðe ri i le a lýþ kan lýk pey da e den biz ler he men i ti raz e de riz. "Bir fikr i be þer ya zý sýn da ki de ði þik lik ler üs lû bu ta ma men bo zu yor sa, il ham ý Ý lâ hî i le te lif e di len e ser le re be þer fik ri nin mah sû lü o lan söz ler ka rýþ tý ðý za man, o þâ he ser le rin ne de re ce ren ci de o la ca ðý ný, iz an ve id ra ki ni ze ha va le e di yo rum. (Bkz: Ba dýl lý, Ab dül ka dir; Sa de leþ tir me As rî Bir Tah rif tir, s. 18) On lar ca say fa yý dol du ran i zah lar ne ti ce sin de, Ne cip Fa zýl, bu te þeb bü sün den vaz geç miþ tir. * * * Bir di ðer mi sâl þu dur: Hz. Üs tad'ýn Nur un mâ ne vî a vu ka tý di ye tal tif e di len bü yük â lim Ah med Fey zi E fen di, tâ 1949'da Üs tad Be di üz za man a mek tup ya za rak Genç lik Reh be ri ni da ha i yi an la þýl sýn di ye "sa de leþ ti re rek" ya yýn la mak ar zu sun da ol du ðu nu arz e der. Ne var ki, Üs tad Be di üz za man bu i þe ra zý ol ma dý ðý ný be yan i le þu i fa de yi kul la nýr: An cak, o e se re be nim im za mý de ðil, ken di im za ný a tar sýn. (A ge, s. 41) Ü çün cü bir mi sâl, yi ne ta le be le rin den o lan Hüs rev E fen di nin 1955 te Mu ha ke mat i sim li e ser ü ze rin de yap mýþ ol du ðu ta sar ruf la il gi li ha tý ra dýr. Muh te rem Ab dül ka dir Ba dýl lý, ay ný i sim li e se rin de neþ ret miþ ol du ðu bu ha tý ra yý þu þe kil de nak le di yor: "Hüs rev Al týn ba þak, Be di üz za man ýn da ha ön ce ken di si ne il ti fa ten ve ril miþ tan zim i zin le ri ne bi na en 'Mu ha ke mat bu ha liy le an la þýl maz' di ye rek sa de leþ ti re rek mum lu kâ ðý da ba sýp Be di üz za man a gön de rir. Mu ha ke mat ýn ye ni ha li ni gö ren Be di üz za man, Hüs rev E fen di ye ye ni va zi fe ler ve re rek Mu ha ke ma týn neþ ri ni dur du rur. Son ra ta le be le ri ni top la ya rak, 'Siz ha kem o lun. Ba kýn, þu ra da ben þu mâ nâ yý kas tet miþ tim; fa kat o, ba ký nýz baþ ka þe kil de an la mýþ ve yaz mýþ. O hal de bu þe kil de Mu ha ke mat o la rak neþ ri ca iz mi dir?' di ye so rar. Gö rü lü yor ki, Üs tad Be di üz za man, her ke sin de re ce si ne gö re im ti ha na ta bi tu tul du ðu þu fâ ni â lem de "Ak la ka pý a çar; fa kat ih ti ya r ve iradeyi el den al maz" düs tû ruy la ha re ket e de rek, ha ki ka ti i zah e di yor.... Dü þün dü rü cü bir nok ta M. A li Bu lut'un "ha ber7.com"da çý kan son ya zý sýn da rast la dý ðým a þa ðý da ki i fa de si, be ni bir hay li dü þün dür dü. Bu nu siz le rin de ýt tý la ý na sun mak is te dim. Ýþ te o i fa de: "O kur la rým, 'AK Par ti nin en bü yük ba þa rý sý, Nur ce ma at le ri ni, Mil lî Gö rüþ çü bir çiz gi den ge len bir si ya sî e ki bi des tek le me ye ik na et miþ ol ma sý dýr ' de di ði mi bi lir ler. E vet, AK Par ti nin ar ka sýn da ki en güç lü da ya nak lar dan bi ri de Nur ce ma at le ri nin des te ði i di. O des tek bit ti ðin de, AK Par ti nin bir vu ruþ luk ca ný ka lýr. Bu nu za man gös te re cek." Dü þün dü ren nok ta þu dur: AKPar ti, Nur ce ma at le ri ni ha ki ka ten Mil lî Gö rüþ çü çiz gi den ge len bir si ya sî e ki bi des tek le me ye ik na et miþ mi dir? Ve, bu ce ma a tin des te ði ke sil di ðin de, ik ti dar par ti si nin "bir vu ruþ luk ca ný ka lýr" mý? TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Canlý bir duâ örneði E yüp Bey: Duâ la rý mý zýn ka bu lü ko nu sun da ya þan mýþ ör nek ler var mý dýr? Kur â nda, Rah me tim her þe yi ku þat mýþ týr 1 bu yu ran Ce nâb-ý Hak, bir Ha dis-i Kud sî de, Ku lum Be ni na sýl ta nýr sa o nun la öy le mu â me le e de rim 2 bu yu rur. Bu ve bu na ben zer çok sa yý da â yet ve ha dis bi ze Al lah ýn rah me ti ni müj de le ye rek bi zi sým sý cak ku cak lar, bi zi duâ ya, i ba de te ve ü mi de dâ vet e der. Duâ la rý mý zýn ka bu lü ko nu sun da çok sa yý da ya þan mýþ can lý ör nek el bet te var dýr: Pey gam ber E fen di miz (asm) Rabb in den bil di ri yor: Kul bir gü nah iþ le di ðin de, Al lah ým! Gü na hý mý ba ðýþ la! di ye piþ man lýk la ba ðýþ lan mak di ler se Mü ba rek ve Yü ce Al lah bu yu rur ki: Ku lum bir gü nah iþ le di de, Ken di si nin gü na hý ba ðýþ la yan ve bu gü nah la ken di ni so rum lu tu ta cak Rabb i bu lun du ðu nu bil di bu yu rur. Son ra kul, e lin de ol ma dan tek rar ha tâ iþ ler de, Yâ Rabb im! Be nim gü na hý mý ba ðýþ la! der se, Mü ba rek ve  lî o lan Al lah: Ku lum bir gü nah iþ le di de, Ken di si nin gü na hý ba ðýþ la yan ve bu gü nah la so rum lu tu ta cak ol du ðu nu bil di. bu yu rur. Son ra kul dö ner tek rar gü nah iþ ler. A ma ni ha yet piþ man o lur ve: Ey Rabb im, Gü na hý mý ba ðýþ la! di ye ya ka rýr. Mü ba rek ve Yü ce o lan Al lah bu yu rur ki: Ku lum bir gü nah yap tý da, Ken di si nin gü na hý ba ðýþ la yan ve bu gü nah la mu a he ze e de cek Rabb i bu lun du ðu nu bil di. Ben de ku lu mu ba ðýþ la dým bu yu rur. 3 Ýs lâm bi zi hep Rab bi mi ze yön len di rir. Kul her ko nu da, her ba þý der de gir di ðin de, her za man ve her hal de ha li sa ne ve iç ten lik le duâ et mek le mü kel lef tir. Be di üz za man ýn i fa de siy le: Du â u bu di ye tin ru hu dur ve ha lis bir i ma nýn ne ti ce si dir. Çün kü duâ e den a dam duâ sýy la gös te ri yor ki: Bü tün kâ i na ta hük me den bi ri si var ki, en kü çük iþ le ri me ýt tý lâý var ve bi lir. En u zak mak sut la rý mý ya pa bi lir. Be nim her ha li mi gö rür, se si mi i þi tir. Öy ley se, bü tün mev cu da týn bü tün ses le ri ni i þi ti yor ki, be nim se si mi de i þi ti yor. Bü tün o þey le ri O ya pý yor ki, en kü çük iþ le ri mi de O'n dan bek li yo rum, O'n dan is ti yo rum. 4 Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm) bu yur du ki: Siz den ön ce ki ka vim ler den bi ri sin de bir gün er kek ler den üç ki þi lik bir gu rup yo la çýk tý. Ge ce le mek i çin bir ma ða ra ya sý ðýn dý lar. Der ken, dað dan ko pan bü yük bir ka ya par ça sý on la rýn ü ze ri ne ma ða ra nýn að zý ný ka pat tý. Bir bir le ri ne bak tý lar; Al lah a sý ðýn mak tan ve duâ et mek ten baþ ka ça re le ri yok tu. Bir bir le ri ne, Si zi an cak sâ lih a mel le ri niz le duâ et me niz kur ta rýr! de di ler. Ýç le rin den bi ri: Al lah ým! Be nim yaþ lý bir a nam ve ba bam var dý. Ak þam o lun ca ben on lar dan ev vel ne ço luk-ço cuk, ne de hiz met çi le rim den hiçbi ri si ne bir þey i çir mez dim. Bir gün hay van la rý mý ot la ta cak a ðaç lýk bir yer a ra mak ar zu su be ni u zak la ra gö tür dü. On la rýn uy ku sa at le ri ne ka dar ge ri dö ne me dim. Gel di ðim za man on la rýn ak þam süt le ri ni sað dým. Fa kat on la rý u yu muþ hal de bul dum. Ken di le ri ni u yan dýr ma yý ve on lar dan ev vel ço luk-ço cuk ve hiz met çi le ri me ak þam sü tü i çir me yi hoþ gör me dim. Ço cuk la rým a yak la rý mýn et ra fýn da að la þýr ken ben süt bar da ðý e lim de ol du ðu hal de, on la rýn u yan ma sý ný gö ze te rek þa fak sö ke si ye ka dar ye rim de bek le dim. Ni ha yet u yan dý lar. Ak þam süt le ri ni iç ti ler. Al lah ým! E ðer ben þu yap tý ðý mý Se nin rý zan i çin yap mýþ sam, þu ka ya dan do la yý düþ tü ðü müz sý kýn tý yý gi der de di. Ka ya bi raz a çýl mýþ tý. Fa kat çýk ma la rý i çin ye ter li de ðil di. Di ðe ri: Al lah ým! Be nim am ca mýn bir ký zý var dý. O ba na in san la rýn en se vim li si i di. O nu çok þid det li se vi yor ve ar zu e di yor dum. Bir kýt lýk se ne sin de o ba na gel di. Ken di si ni ba na tes lim et me si kar þý lý ðýn da o na yüz yir mi al týn ve re ce ði mi söy le dim. Ýs te ði mi ka bul et ti. Fa kat tam mu ra dý ma e re ce ðim za man da, Al lah tan kork! de di. O nu çok sev di ðim ve ar zu la dý ðým hal de bý rak tým. Al týn la rý da o na bý rak tým. Ya Rab! E ðer ben þu yap tý ðý mý sýrf Se nin rý zan i çin yap mýþ sam i çin de bu lun du ðu muz sý kýn tý yý bi ze a çý ver de di. Ka ya bi raz da ha a çýl mýþ tý. Fa kat o a ra lýk tan dý þa rý ya çýk ma ya im kân bu la mý yor lar dý. Ü çün cü sü de þöy le yal var dý: Al lah ým! Ben bir ta kým a me le ler ki ra la mýþ tým. Bi ri si ha riç di ðer le ri nin üc ret le ri ni ken di le ri ne ver dim. O ki þi hak ký ný al ma dan bý ra kýp git ti. Ben de o nun pa ra sý ný o nun na mý na ça lýþ tý rýp ço ðalt tým. O ka dar ki, çok mal mey da na gel di. Bir za man son ra a dam gel di ve: Ey Ab dul lah, ba na üc re ti mi ver! de di. Ben de: De ve, sý ðýr, ko yun ve hiz met çi... Þu gör dük le ri nin hep si se nin dir de dim. A dam: Ey Ab dul lah, be nim le eð len me de di. Ben: Se nin le a lay et mi yo rum de dim. Bu nun ü ze ri ne mal la rýn hep si ni a lýp, gö tür dü git ti. On lar dan hiç bir þey bý rak ma dý. Al lah ým! E ðer ben yap tý ðý mý sýrf Se nin rý zan i çin yap mýþ sam, bu lun du ðu muz þu sý kýn tý yý biz den gi der de di. Ni ha yet ka ya ta ma men a çýl dý ve ma ða ra dan yü rü ye rek çýk tý lar. 5 Dipnotlar: 1- A râf Sû re si, 7/ Bu hâ rî, Tev hîd, R. Sâ li hîn, Mek tu bat, s R. Sâ li hîn, 12.

6 Y 6 YURT HABER Milyon yumurtayý heder etmek Önsanýn zalimliðinin ve hodgamlýðýnýn neticesi olarak bir taraftan arzý fesada verecek fiiller içerisine girmekte, diðer taraftan da hasis menfaati için Levazimatý beytiyye hükmünde olan hayvanlarýn da neslini tüketmenin peþindedir. Bu havyan türlerinden birisi de balýklardýr. Ýnsanýn hayatýný idame etmesi için gerekli olmasýna raðmen günümüz insaný balýk türüne de iyi davranmamaktýr. Örnek olarak Ýstanbul Boðazýnýn tamamýnda yasak olan ve denizin dibini tarayarak hem yavrulara zarar veren hem de küçük balýklarý toplayan trol tekneleri. Bu konuda çok ciddî problemler yaþandýðýndan dolayý trol avcýlýðý yapan bir kiþi, trol avcýlýðý yapýlmasýna karþý mücadele eden Rumeli Kavaðý Su Ürünleri Kooperatifi Baþkanýný geçen hafta gözünden vurdu. Bu konu ile ilgili Ýstanbul su ürünleri kooperatifler baþkaný Erdoðan Kartal, kaçak balýk avcýlýðý trolde rantýn çok büyük olduðunu, bu yöntemle bir gecede 75 bin lira para kazanýldýðýný söylemiþ. Ayrýca su ürünleri kanununa göre idarî para cezalarý ön görüldüðünü, bu suçun kamu suçu sayýlmadýðýný, söylemiþ. 1 Birinci olarak balýklarýn nerdeyse neslini bitirecek bir fiil nasýl kamu suçu olmaz? Kendi arazinizden izinsiz aðaç kesmek dahi suç teþkil ederken... Ýkincisi, sahil güvenlik ve deniz polisine nasýl yakalanmazlar? Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu Hayvanlara eziyet edilmemesi bakým ve korunmasý konusunda Baþbakanýmýz talimat verdi diyerek bu konu ile ilgili komisyon kurulacaðýný söylemiþ 2 Ýnþallah balýklar da dikkate alýnýr. Kooperatif baþkanlarýna göre geçen yýllarda tane olan trol teknelerinin bu yýl 300 leri bulduðu tesbit edilmiþ. Görülüyor ki tedbir alýnmazsa Ýstanbul Boðazýný kurutacaklar. Aslýnda balýða karþý bu millet farklý bir deðer vermiþtir. Belki de balýðýn Hz. Yunus a (a.s) bir denizaltý þekline girmesinden, Ýbrahim in (a.s) ateþten kurtuluþu ve Balýklý Göldeki balýklara insanýmýzýn saygýsý... Yine Nice balýklý göller vardýr ki, insanýmýz onlara el dahi sürmeden sadece dýþardan izler. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de balýklarla ilgili olarak onlarýn kanaatlerini örnek göstererek Balýklarýn vaziyet-i kanaatkâranesi demektedir. 3 Ýnsan hayatýnýn devamýný balýklarýn varlýðýna baðlayarak þunlarý da söylemektedir: Su kýsmýný þenlendiren balýktýr. Ýnsanýn ehli sevahil kýsmýnýn kýsmý azamýnýn medar-ý taayyüþleri balýktýr. Mühim bir medar-ý ticareti de balýktýr. Zira, ne vakit balýk milyon yumurtayý birden doðurmazsa, o vakit insan yaþayamaz, hayat sukut eder. 4 Yine onlarýn denizde beslenmelerine dikkat çekerek En zayýf en aptal en iyi beslenen meyve kurtlarý ve balýklardýr. 5 Ayrýca aþýrý avlanma balýklarýn neslinin tükenmesine sebep olmasýnýn dýþýnda, manevî olarak da þöyle bir zararý vardýr. Balýk cinsinin yumurtalarýnýn çokluðu onlarýn tür olarak arzý istila ederek Esma-i Hüsnayý izhar edip Cenâb-ý Allah a sonsuz bir ibadet etme iþtiyaklarý vardýr, bu engellenmiþ olur. Dipnotlar: 1- çevre haberleri. 2- sentezhaber.com, 4 Þubat Lem alar, Bediüzzaman Said Nursî, Lem alar, Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Bediüzzaman Said Nursî, 65. Ka na li zas yon ka zý sýn da ka fa ta sý ke mi ði bu lun du MA NÝ SA NIN Sa ru han lý il çe - sin de, ka na li zas yon ça lýþ ma - sý sý ra sýn da ka fa ta sý ve kol ke mi ði bu lun du. A lý nan bil - gi ye gö re, Cum hu ri yet Ma - hal le si Nif li Ha lil E fen di So - kak ta, bir e vin tý ka nan ka - na li zas yon bo ru su nu aç mak i çin be le di ye e kip le rin ce baþ la tý lan ka zý ça lýþ ma sýn da, bir kol ke mi ði i le ka fa ta sý na rast lan dý. Or ta ya çý kan bu - lun tu lar ü ze ri ne du rum Sa - ru han lý Cum hu ri yet Sav cý lý - ðý na bil di ril di. Ka zý ça lýþ ma - la rý dur du ru la rak böl ge gü - ven lik þe ri diy le çev ril di. Bu - lu nan ke mik ler DNA tes ti i - çin Ýz mir Ad lî Týp Ku ru mu - na gön de ril di. Sa ru han lý Be - le di ye Baþ ka ný Hü se yin Ya - ra lý, yap tý ðý a çýk la ma da, ke - mik le rin u zun yýl lar ön ce es - ki me zar lýk tan dol gu a maç lý ge ti ri len top rak la gel miþ o la - bi le ce ði ni i fa de e de rek, Du - rum ad lî ma kam la ra bil di ril - di ve sav cý lýk so ruþ tur ma baþ lat tý de di. Ka zý ya pý lan böl ge de ya þa yan Ýs ma il Ar - tuç i se bu ra nýn 1950 li yýl lar - da çift lik a ra zi si ol du ðu nu, da ha son ra yer le þim a la ný na dö nüþ tü rül dü ðü nü bil dir di. Sa ru han lý / a a Dosya No: 2010/641 ESAS. Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Taþýnmaz An tal ya Ý li, Kaþ Ýl çe si, Ka ra dað Kö yü, Na ma zi ý taþ Mev ki i 333 a da 4 par sel no lu ta þýn maz dýr. Ta þýn maz 6694,87 m 2 a la na sa hip o lup ta ma mý sa tý þa çýk mak ta dýr. Ta þýn maz tar la vas fý na sa hip ol mak la bir lik te köy yer le þim sa ha sý i çe ri sin de kal mak ta - dýr.ta þýn maz ü ze rin de ta rým sal ü re tim i çin ih ti yaç du yu lan ya pý lar i le ta rým sal ü rün le - rin ü re til dik ten son ra kul la ný la bi le cek her han gi bir ya pý bu lun ma mak ta dýr. Ta þýn maz ge nel i ti ba riyle % 3-4 eðime sa hip bir ze min ve to pog raf ya ya sa hip tir. Ta þýn maz kil li - kum lu- mil li, taþ sýz, de rin ve rim li bir top rak ya pý sý na sa hip tir ve 5578 sa yý lý Top - rak Ko ru ma ve A ra zi Kul la ný mý Ka nun la rýn da tar la vas fýn da ki mut lak ta rým a lan la rý i çin be li rle nen mi ni mum par sel bü yük lü ðü 20 de kar o lup ta þýn maz bu ne den le his se li o la - rak sa tý la maz ve da ha kü çük par ça la ra in faz e di le mez. Muhammen Bedeli : ,44 TL Satýþ Saati : 09:30-09:40 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da KAÞ HÜ - KÜ MET KO NA ÐI Ö NÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü KAÞ HÜ KÜ MET KO - NA ÐI Ö NÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir (ÝÝKm. 126) B: 7872 T. C. KAÞ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/1455 TAL. Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Antalya ili Kaþ Ýlçesi Çav dýr Kö yü 105 a da 5 par sel no lu ta þýn maz dýr. Ta þýn ma zýn a la - ný 11296,11 m 2 o lup ta þýn ma zýn ta ma mý Ra ma zan CA NER a dý na ka yýt lý dýr. Ta þýn maz u - zun yýl lar dan be ri tar la bit ki le ri ye tiþ tir mek su re ti i le ta rým a maç lý o la rak kul la nýl mýþ o - lup ev se ra ve tar la vas fý na sa hip tir. Ta þýn maz % 1-3 e ði me sa hip Ak de niz top ra ðý o lan kil li- mil li- kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. U la þým yo lu mev cut tur. Ta þýn maz yol su e - lek trik hiz met le rin den fay da lan mak ta dýr. Ta þýn maz i çe ri sin de bir i ki kat lý 2 a det ya pý mev cut tur, tek kat lý ya pý 78 m 2 a la na sa hip o lup yýð ma ya pý o la rak ya pýl mýþ týr. 2 kat lý ya pý 73 m 2 o lup top lam 146 m 2 a la na sa hip tir. Ta þýn maz i çe ri sin de 3950 m 2 a la na sa hip yay ça tý lý plas tik tü nel se ra bu lun mak ta dýr. Muhammen Bedeli : ,70 TL Satýþ Saati : 13:30-13:35 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk artýr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da KAÞ HÜ - KÜ MET KO NA ÐI Ö NÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len de ðe rin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü KAÞ HÜ KÜ MET KO - NA ÐI Ö NÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. 20/01/2012 (Ý ÝK m.126) B: 7869 T. C. KAÞ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Metin Çam'ýn oðlu Said Çamile Leyla Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, Genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Buca, Þirinyer, Üçyol Merkez Yeni Asya Okuyucularý / ÝZMÝR Baþ kan lar Af yon da bu lu þa cak MARMARA BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝÐÝ BULUNAN 230 BELEDÝYE BAÞKANI, TECRÜBE PAYLAÞIMI VE ÝSTÝÞARE TOPLANTI- LARININ YANI SIRA BELEDÝYECÝLÝK SÝSTEMÝNDEKÝ YENÝ GELÝÞMELERÝ 21 ÞUBAT SALI GÜNÜ AFYON'DA MASAYA YATIRACAK. MAR MA RA Be le di ye ler Bir li ði ta ra fýn dan dü - zen le nen Be le di ye ler de Ye ni Ge liþ me ler ve Uy - gu la ma ya Yan sý ma la rý: 2011 Yý lý De ðer len dir me Top lan tý sý Af yon Ko rel Ho tel de ger çek leþ ti ri - le cek. 21 Þu bat Sa lý gü nü Mar ma ra Be le di ye ler Bir li ði ve Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe nin a çý lýþ ko nuþ ma sýy la baþ la ya cak ve üç gün sü re cek de ðer len dir me prog ra mý kap - sa mýn da, be le di ye baþ kan la rý a ra sýn da tec rü be pay la þý mý ve is ti þa re top lan tý la rý nýn ya ný sý ra be - le di ye ci lik sis te min de ki ye ni ge liþ me ler de ma - sa ya ya tý rý la cak. Prog ram kap sa mýn da Uz man E ðit men Sýt ký As lan han ta ra fýn dan Be le di ye ci - lik te Halk la Ý liþ ki ler ko nu sun da be le di ye baþ - kan la rý na yö ne lik bil gi len dir me de ya pý la cak. AL TE PE: OR TAK A KIL LA HA RE KET E DÝ YO RUZ Mar ma ra Be le di ye ler Bir li ði ne ü ye li ði bu - lu nan 230 be le di ye baþ ka ný nýn ka tý la ca ðý prog ram la il gi li a çýk la ma ya pan Bir lik Baþ ka - ný ve Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re - cep Al te pe, E ði tim ko nu sun da re fe rans a lý - nan bir bir lik ha li ne gel di ði miz tüm Tür ki ye ta ra fýn dan ka bul e dil mek te. Be le di ye baþ kan - la rýy la ya pa ca ðý mýz top lan tý lar da, hem Bir lik bün ye sin de ger çek leþ ti ri le cek e ði tim prog - ram la rý, hem de Türk be le di ye ci lik sis te min - de ki ye ni ge liþ me ler le il gi li is ti þa re de bu lu nu - yor, or tak a kýl la ha re ket e di yo ruz. Hiç bir þe - kil de si ya sî par ti ve gö rüþ ay rý mý gö zet me di - ði miz gi bi, bü yük be le di ye kü çük be le di ye ön ce li ði de yap mý yor, bütün be le di ye le ri mi - zin so run la rý na ve ta lep le ri ne e ði li yor, bi zi a - þan so run la rý da An ka ra ya ta þý ya rak çö züm o dak lý bir ça lýþ ma i da re si or ta ya ko yu yo ruz di ye ko nuþ tu. Bur sa / Ye ni As ya Çýð düþ me ris ki art tý, yol u la þý ma ka pa týl dý TUN CE LÝ-ER ZÝN CAN ka ra yo lu u la þý ma ka pa týl dý. Ka ra - yol la rý 86. Þu be Þe fi Ay do ðan Er gün, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, Tun ce li de et ki li o lan kar ya ðý þý son - ra sýn da Tun ce li-er zin can ka ra yo lu nun 22 i le 50. ki lo met - re le ri a ra sýn da çýð düþ me ris kin art tý ðý ný, bu sebep le ted - bir a ma cýy la sa bah sa at le ri ne ka dar ka ra yo lu nun u la þý - ma ka pa týl dý ðý ný bil dir di. Tun ce li-er zin can ka ra yo lu na bu dö nem i çe ri sin de 40 ýn ü ze rin de çýð düþ tü ðü nü vur - gu la yan Er gün, Tun ce li mer kez ve il çe le rin de 7 Þu - bat tan i ti ba ren et ki li ol ma ya baþ la yan kar ya ðý þýy la ak - þam sa at le rin den i ti ba ren buz lan ma ve çýð düþ me ris ki art tý. Va tan daþ la rý mý zýn can ve mal gü ven li ði ni ko ru mak a ma cýy la Tun ce li-er zin can ka ra yo lu nu Pü lü mür il çe sin - den ve Tun ce li þe hir çý ký þýn dan i ti ba ren u la þý ma ka pat týk. Sa bah er ken sa at le rin de e kip le ri mi zin ya pa ca ðý yol kont - ro lün den son ra ka ra yo lun da u la þý ma en gel bir du rum ol - ma ma sý du ru mun da yo lu tek rar çift ta raf lý o la rak u la þý - ma a ça ca ðýz i fa de le ri ni kul lan dý. Tun ce li / a a TE KÝR DAÐ DA, yo ðun kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla Sa ray, Vi ze ve Çer - kez köy ka ra yo lu, u la þý ma ka pan dý. Sa ray Kay ma kam lý ðý ta ra fýn dan ku ru lan kriz ma sa sýn dan a lý nan bil gi ye gö re, ön ce ki gün ak þam sa - at le rin den i ti ba ren baþ la yan kar ya ðý þý et ki si ni ar ttý ra rak fýr tý na ya dö nüþ tü. Çer kez köy ve Sa ray ka ra - yo lu yo ðun kar ya ðý þý ve ti pi yü - zün den u la þý ma ka pan dý. Ka ra yol - la rý e kip le ri, yo lu tra fi ðe aç mak i çin yo ðun ça ba gös te rir ken, ö zel lik le Bü yük yon ca lý i le Sa ray Bað lar mev ki sin de bek le yen a raç lar u zun kuy ruk o luþ tur du. Yet ki li ler, bu yo lu kul la na cak o lan sü rü cü le ri ha va þart la rý dü ze le ne ka dar tra fi ðe çýk ma ma la rý ko nu sun da u ya rý yor. Em ni yet güç le ri kö tü ha va þart - la rý dolayýsýyla a raç la rýn ge çi þi ne i - zin ver mez ken, o lum suz ha va þart - la rý yü zün den, Sa ray il çe mer ke zi baþ ta ol mak ü ze re, ba zý yer le þim bi rim le rin de za man za man e lekt - rik ke sin ti le ri ya þan dý. Ö te yan dan, kar ya ðý þý nýn et ki li ol du ðu Sa ray ve Vi ze il çe le ri ne bað lý çok sa yý da köy yo lu da u la þý ma ka - pan dý. Yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla yol la rýn ka pan dý ðý Ký yý köy de i se bir ka na ma lý has ta Ký yý köy Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na bað lý e kip ler ta ra fýn - dan Sa ray Dev let Has ta ne si ne ge ti - ril di. Has ta nýn ha ya tî teh li ke si nin ol - ma dý ðý öð re nil di. Te kir dað / a a MA NÝ SA Ýl Gý da Ta rým ve Hay - van cý lýk Mü dür lü ðü çift çi bil gi len - dir me sis te mi (SMS) üc ret siz o la - rak hiz met ve ri - yor. Çift çi ler ta ra - fýn dan bü yük rað - bet gö ren Üc ret - siz SMS Bil gi len - dir me Sis te mi ne ye ni ka tý lým lar sa - ye sin de an lýk o la - rak bil gi len di ri len çift çi le rin sa yý sý her ge çen ar tý yor. Ak hi sar Gý da Ta - rým ve Hay van cý lýk Mü dü rü Meh - met A kif Þen yü rek Ma ni sa Ýl Mü - dür lü ðün ce uy gu la ma ya ko nu lan bil gi len dir me sis te mi ne ka yýt lý çift - çi sa yý sý nýn il ge ne lin de çift - çi ye u laþ tý ðý ný, ü rün baz lý o la rak i se ü züm, zey tin, hu bu bat, ki raz ve pa - muk ü re ti ci si nin SMS bil gi len dir - me sis te min den fay da lan dý ðý ný be - lirt ti. Þen yü rek Ak hi sar dan çift çi miz bil gi len dir me sis te mi ne ka yýt lý dýr. Du yu ru la rý mý zý SMS yo - luy la bütün çift çi le ri mi zin GSM te le fon la rý na u laþ tý ra bil me yi he - d e f l i y o r u z. Çift çi le ri mi zi Ýl çe Mü dür lü - ðü müz i le ir ti - bat ku ra rak ka - yýt la rý ný gün cel - le me ye ça ðý rý - yo ruz. Gün cel - le me yap tý ra cak çift çi le ri mi zin ya nýn da, sis te - me ilk kez ka - yýt yap tý ra cak çift çi le ri miz de ve no lu sa bit te le fon nu ma ra la rý mýz dan iþ - lem yap tý ra bi lir ler. de di. Ma ni sa da bit ki sel ü rün ler de ki has ta lýk ve za rar lý lar i le ya pý lan mü ca de le - nin da ha et kin yü rü tül me si ve i laç - la ma za man la rý, me te o ro lo jik u ya - rý lar, des tek le me ö de me le ri hak kýn - da ki du yu ru lar hýz lý ve et kin o la rak çift çi le rin cep te le fon la rý na gön de - ri li yor. Ma ni sa / Er han Çe lik Trak ya da yo ðun kar ya ðý þý ve ti pi Tun ca Köp rü sü u la þý ma a çýl dý BUL GA RÝS TAN IN Har man lý böl ge sin de ki Ý - vo no va Ba ra jý nýn çök me si ü ze ri ne de bi le ri ar ta rak E dir ne de yer yer taþ kýn la ra sebep o - lan Tun ca ve Me riç ne hir le ri nin de bi sin de ki dü þüþ de vam e di yor. DSÝ 11. Böl ge Mü dür - lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, ön ce ki gün dü þü þe ge çen Tun ca Neh ri nin de bi si ta van yap tý ðý 213 met re küp/sa ni ye se vi ye sin den 95 met re küp/sa ni ye se vi ye le ri ne ge ri le di. Dün taþ kýn sý ný rý o lan 1400 met re küp/sa ni - ye se vi ye le ri ne çý kan Me riç Neh ri nin de bi si i se sa bah öl çüm le rin de 1290 met re küp/sa - ni ye se vi ye le ri ne çe kil di ði gö rül dü. Bu a ra da, Ka ra a ðaç Ma hal le si yle kent mer ke zi ne u la - þý mý sað la yan Tun ca Köp rü sü nde kü çük a - raç ge çi þi ne de i zin ve ril me ye baþ la dý. E dir - ne / a a Zin cir siz 8 a raç yol da mah sur kal dý MA NÝ SA NIN Gör des il çe sin de et ki li o lan kar ya ðý þý dolayýsýyla Gör des-ak hi sar ka ra - yo lu nun Fun da cýk mev ki in de u la þým sað la - na mý yor. A lý nan bil gi ye gö re, il çe de hayatý o - lum suz et ki le yen yo ðun kar ya ðý þý yü zün den Gör des-ak hi sar ka ra yo lu nun 10. ki lo met re - sin de ki Fun da cýk mev ki si u la þý ma ka pan dý. Zin cir siz 8 a ra cýn yol da mah sur kal dý ðý öð re - ni lir ken, ka ra yol la rý ve jan dar ma e kip le ri nin yo lun a çýl ma sý ve a raç la rýn kur ta rýl ma sý i çin ça lýþ ma baþ lat tý ðý bil di ril di. Gör des / a a Yol cu o to bü sü dev ril di: 1 öl ü, 20 ya ra lý KON YA DA yol cu o to bü sü nün dev ril me si so nu cu 1 ki þi öl dü, 20 ki þi ya ra lan dý. Kon - ya nýn Çum ra il çe sin den yo la çý kan Cen giz Çe lik yö ne ti min de ki 42 PM 403 plâ ka lý yol - cu o to bü sü, Kon ya-ka ra man ka ra yo lu nun 9. ki lo met re sin de kar ya ðý þý dolayýsýyla kay - gan la þan yol da sü rü cü nün di rek si yon ha ki - mi ye ti ni kay bet me si so nu cu dev ril di. Ka za - da o to büs te bu lu nan yol cu lar dan Ha kan Ü - nal (25) o lay ye rin de öl dü. Ya ra la nan 20 ki - þi, am bu lans lar la Kon ya da ki fark lý has ta ne - le re kal dý rýl dý. Ya ra lý la rýn ço ðun lu ðu nun ha ya tî teh li ke si nin bu lun ma dý ðý öð re nil di. Ka za dolayýsýyla yol da u la þým u zun bir sü re kon trol lü o la rak sað lan dý. Kon ya / a a Çift çi bil gi len dir me sis te mi ne il gi ar tý yor Meh met A kif Þen yü rek TEBRÝK Muhterem abimiz Ömer Faruk Topçu ile Gülcan Topçu Hanýmefendinin Muhammet Yusuf Sait ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne, Baba ve Dede'yi tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ali Ýhsan ve Rukiye Nur Azýlý

7 ABD NÝN ö nem li ga ze te le rin den Wall Stre et Jo ur nal (WSJ), Tür ki ye nin Su ri ye re ji mi ü ze rin de bas ký kur - mak a ma cýy la en ký sa sü re de u lus la ra ra sý bir grup kur mak is te di ði ni ö ne sür dü. Ýs tan bul mah reç li ha - ber de, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun Su ri - ye de ki kri ze i liþ kin a çýk la ma la rý na yer ve ril di. Söz ko - nu su ha ber de, Da vu toð lu nun, An ka ra nýn, Su ri - ye de ki o lay la ra se yir ci ka la ma ya ca ðý ný ve Su ri ye yi ken di ka de ri ne bý ra ka ma ya ca ðý ný ve bu kap sam da bu grup ta yer a la cak dev let le rin, Su ri ye de ki ih ti lâ fý çöz - me ye ça lýþ mak i çin, hýz lý bir þe kil de Tür ki ye ya da böl - ge de ki baþ ka bir ül ke de top lan ma la rý ge rek ti ði ni söy - le di ði i fa de e dil di. Ha ber de Da vu toð lu nun, U lus la r a ra sý gru ba, BM Gü ven lik Kon se yi nde (BMGK) Su - ri ye ka rar ta sa rý sý ný ve to e den Rus ya ve Çin in da hil o - lup o la ma ya ca ðý ný a çýk ça söy le me di ði ni, an cak Tür ki - ye nin gru bun müm kün ol du ðu ka dar ge niþ ol ma sý ný is te di ði ni be lirt ti ði vur gu lan dý. Wall Stre et Jo ur nal ga ze te si nin ha be rin de, a na list le rin, An ka ra nýn söz ko nu su u lus la r a ra sý grup tek li fi ne i liþ kin gö rüþ le ri - ne de yer ve ri lir ken, a na list le rin, BMGK nýn haf ta so - nu Su ri ye yle il gi li ka ra rý ka bul et me me si nin ar dýn dan Böy le bir gru bun, BM dý þýn da Þam ü ze rin de ki dip lo - ma tik bas ký yý ar ttýr mak i çin bir plat form gö re vi ni gö - re bi le ce ði ni söy le dik le ri ya zýl dý. A na list le rin, Was hing ton ý zi ya ret e de cek Da vu toð - lu nun, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton i le ya pa - ca ðý gö rüþ me le rin in sa ni mü da he le nin ya ra rý ve lo jis - tik zor luk la rý ü ze ri ne yo ðun laþ ma sý ný bek le dik le ri ne i - liþ kin gö rüþ le ri de ha ber de yer al dý. New York / a a BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM) Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Su ri ye ye or tak ö zel tem sil ci gön de ril me si o la sý lý ðý ný tar týþ mak i çin A - rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi i - le gö rüþ tü. Ban, A rap Bir li ði Ge nel Sek re - te ri nin Su ri ye ye tek rar göz lem ci gön der - me yi plan la dý ðý ný ve BM i le or tak tem sil ci a tan ma sý fik ri ne sý cak bak tý ðý ný söy le di. El A ra bi i le ö nü müz de ki gün ler de ay rýn tý la rý gö rü þe cek le ri ni be lir ten Ban, Su ri ye ko nu - su na dip lo ma tik yol lar dan çö züm bu lun - ma sý i çin her tür kat ký yý sað la ma ya ha zýr ol duk la rý ný i fa de et ti. Ban, BM Gü ven - lik Kon se yi nin Su ri ye de si vil - le rin öl dü - rül me si ni dur dur mak i çin or tak la þa bir ka - rar a la ma ma sýn dan duy du ðu ra hat sýz lý ðý da di le ge tir di. Rus ya ve Çin, Cu mar te si gü nü Su ri ye de ki þid de tin der hal so na er - me si çað rý sýn da bu lu nan ve Su ri ye re ji mi ta ra fýn dan ya pý lan in san hak la rý ih lâl le ri ni ký na yan ka rar ta sa rý sý ný ve to et miþ ti. Ban, Gü ven lik Kon se yi nin or tak ka rar a la ma - ma sý nýn Su ri ye hü kü me ti ne si vil le ri he def a lan sal dý rý la rý ko nu sun da ce sa ret ver di ði ni söy le di. Su ri ye de bin ler ce ki þi nin so ðuk - kan lý lýk la öl dü rül dü ðü nü i fa de e den Ban, haf ta so nu si vil le rin ya þa dý ðý yer le re a ðýr si lâh lar la sal dý rý dü zen le nen Hu mus ta þahit ol du ðu muz deh þet ve ri ci a cý ma sýz lýk, ö - nü müz de ki gün ler de da ha da kö tü þey le rin ya þa na ca ðý ný gös te ri yor de di. Ül ke de ya þa - nan þid det o lay la rý ný ka bul e di le mez o la rak ta ným la yan Ban, Su ri ye de gi de rek kö tü le þen du ru mun bütün böl ge yi et ki le ye bi le ce ði u ya - rý sýn da bu lun du ve bu teh li ke li gi di þa ta son ver mek i çin da ha kaç ki þi nin öl me si ge re kir de di. Birleþmiþ Milletler / a a DÜN YA Veto rahatsýzlýðý A RAP BÝR LÝ ÐÝ GE NEL SEK RE TE RÝ NE BÝL EL A RA BÝ Ý LE GÖ RÜ ÞEN BM GE NEL SEK RE TE RÝ BAN, BM GÜ VEN LÝK KON SE YÝ'NÝN SU RÝ YE'DE SÝ VÝL LE RÝN ÖL DÜ RÜL ME SÝ NÝ DUR DUR MAK Ý ÇÝN OR TAK LA ÞA BÝR KA RAR A LA MA MA SIN DAN DUY DU ÐU RA HAT SIZ LI ÐI DA DÝ LE GE TÝR DÝ. Y 7 s.bu id nur si.de Bir Þam-ý Þe rif gü zel le me si Zi hin le rin deh þet li ið fa li, hip no tik a let le rin bü - yük te si ri ve glo bal sa vaþ çe te si nin med ya ya yap tý ðý de va sa ya tý rým lar dan o la cak ki, bir çok zi hin de Su ri ye me se le si mü þev ve þi ye ti ni ko ru yor. Bü yük Or ta do ðu Pro je si nin mi li tan ic ra at çý sý Con do le ez za Ri ce ýn A rap ba ha rý de nen ha re ke ti biz 2002 de prog ra ma al mýþ týk. Bu gün kü ge liþ me - ler prog ra mýn tat bik te ol du ðu nu gös te ri yor i fa - de si ne rað men bun ca ih ti lâl ve kat li âm la ra ba har di ye bil mek na sýl bir mu ha ke me nin e se ri? Gü nü - müz de li be ral ge çi nen dün kü Mark sist ya zar la rýn bu ha re ket ler i çin ýs rar la A rap dev ri mi ta bi ri ni kul lan ma la rý da, i pin u cu nun ih ti lâl i le ma ne vî in - ký lâ bý bir bi ri ne ka rýþ tý ran Ýh van ve Se le fî ler de ol - ma dý ðý ný gö ste ri yor. Tah rir i a te þe ve ren A me ri - ka lý ve Ýn gi liz ak ti vist le rin yan gý ný mey dan dan so - ka ða ta þý ma gay ret le ri ne tu tuk la ma i le ce vap ve - ren Mý sýr da ki ge liþ me ler de ih ti lâ lin a na to mi si ni az çok i zah et miþ ol ma lý. MED YA MI ZIN HA BER KAY NA ÐI El-Ce zi re nin ma hi ye ti ni hâ lâ bil me yen ler in ter - ne te mü ra ca at e de bi lir ler. Fran sa lý Ya hu di kar deþ - ler, Ka tar E mi ri ve A me ri ka da ye tiþ miþ ün lü NLP uz ma ný, Har vard lý ih ti lâl ci pro fe sör, di ji tal med ya i le dev rim le ri ger çek leþ ti ren or ga ni zas yon lar. Ýþ te ya lan, al dat ma, mü ba lâ ða, cer be ze, si hir, man ye - tiz ma ve hip no tiz ma yý Do ha dan A rap dün ya sý na bo ca e den bir med ya ku ru lu þu dur El-Ce zi re. BM de Su ri ye i le il gi li ka rar gö rü þü lür ken Hu mus so kak la rýn da ki ça týþ ma da ö len alt mýþ kü sur ki þi yi El-Ce zi re 330 o la rak ve ri yor du. Su ri ye Mil lî Mec li si nin hi kâ ye si de ö nem li dir. Var sýn Su ri yeli ler bu na Ýs tan bul Mec li si de sin ler. BOP un gö rev le rin den bi ri de ken di a jan ve yan - daþ la rýn dan mec lis ler ha zýr la mak de ðil mi? Af ga - nis tan da Kar za i, I rak ta Al la vi ve Ma li ki i le be ra - ber Ta la ba ni ve Bar za ni.. Lib ya da Mah mud El Cib ril. Bü tün bu ki þi le ri mil lî mec lis le rin ri ya set le - ri ne ge ti ren ler kim ler di? Pe ki, Su ri ye Hür Su bay - la rý a dý al týn da ki is yan cý la rýn ül ke miz de ne i þi var - dý? On la rýn tec hiz ve ta li miy le ne den biz il gi le ni - yor duk? Ab dül ha kim Bel hac ýn Ha tay da ki va zi fe si ne i di? Bun la rý bil mek A rap ba ha rý ný ür kü te ce ðin - den, med ya mý zýn kýy met li e di tör le ri yal nýz ca El- Ce zi re den al dý lar ha ber le ri. Ya lan, cer be ze ve ta raf gi ra ne ha ber... Su ri ye or - du sun dan ay rýl dý ðý id di a e di len ge ne ral Ýn gi liz med ya sý na; Su ri ye or du su nun za yi at dolayýsýyla ve si lâh ih ti ya cýn dan çö ke ce ði ni söy lü yor. A kýl ve man týk sa hip le ri, Su ri ye nin ki min le sa vaþ tý ðý ný, 2500 as ker ve gü ven lik gö rev li si nin ki min kar þý - sýn da kay bet ti ði ni ve Fa ce bo ok lar da ya yýn la nan a - ðýr si lâh la rýn Ha ma, Hu mus ve Da ra'ya na sýl ta - þýn dý ðý ný el bet te so ra cak lar dýr. Fa kat bi zim ki le rin bir kýs mý hip no tik uy ku da, di ðer le ri ni de ta raf gir - lik kör et miþ. Bel hac la rýn ko mu ta sýn da ki kes kin ni þan cý lar dan ve iç sa vaþ çý kar ma ya ça lý þan ak ti - vist ler den bu med ya bah se de mez. BOP, ÝT TÝ HAD-I ÝS LÂ M'A KAR ÞI BÝR PRO JE DÝR Ýt ti had-ý Ýs lâm pro je si nin ta rih çe si Ý kin ci Meþ - rû ti ye te ka dar da ya nýr. Se la nik li ler ha ne da ný 31 Mart ta sor gu la dý ðý Be di üz za man ý Ýt ti had-ý Ýs - lâm dü þün ce sin den do la yý da yar gý la ya cak tý. Ri - sâ le-i Nur Ta le be le ri BOP u it ti had-ý Ýs lâm kar - þý tý bi lir ler. Hat ta Ye ni As ya bu hu sus ta ki tap neþ ret ti. Mil let le r a ra sý res mî ku ru luþ la rýn çark - la rý a ra sý na rüþ vet, hi le ve med yay la gi re rek on - la rý iþ le mez ha le ge ti ren le ri Ah met Da vu toð lu bi zden da ha i yi bi lir. O nun da þi kâ yet le ri var. Su ri ye ye mü da ha le et mek is te yen i ra de nin it ti - had-ý Ýs lâ mý en gel le me ye yö ne lik ol du ðu çok bel li. Su ri ye nin top rak bü tün lü ðü Tür ki ye i çin ha ya tî ö ne me ha iz dir. BOP un 10 se ne ön ce ha - zýr lan mýþ ye þil ku þak ha ri ta la rýn da Su ri ye' nin ku ze yi Kür dis tan a, gü ne yi Ür dün e bý ra kýl mýþ. Bu deh þet li plan ger çek leþ ti ril di ðin de; Türk le re, Fars lý la ra, A rap la ra kar þý ha sým ha li ne ge ti ril me - ye ça lý þý lan Kürt le re ve on lar la bir lik te he pi mi ze ku ru lan tu zak lar çok da ha net or ta ya çý ký yor. KA TAR OR TAK LI ÐI SO NA ER ME LÝ Kom þu la rýy la sý fýr prob lem li dýþ si ya se ti mi zin bu gün ve ya rý ný mý zý yer le bir e de cek þe kil de in fi - lâ kýn dan en di þe e di yo ruz. E ðer Þam-ý Þe rif in ka - de ri Bað dat, Bas ra, Bin ga zi, Trab lus garp ve Ka - bil e dö ner se, mü seb bip le ri ka bir le rin de de sa va - þýn a te þin de ya na cak lar dýr. O gün ler de þu po li ti - ka lar dan Tür ki ye ye ge le cek za ra rýn fa tu ra la rý bed duâ la ra dö nü þe cek tir. BOP ta ge ri dur mak AKP i çin mað lû bi yet de ðil, þe ref ve iz zet tir. En az Hil lary Clin ton ka dar o la lým ve Troç ki ci ne o con - la rýn yak tý ðý a te þi sön dür me ye ça lý þa lým. Gü cü - müz yet mi yor sa ge ri du ru þu mu zu i lân e de lim. Ö - nü müz de pe ri þan Af ga nis tan, kül ha ne ye dön müþ I rak ve kan re van i çin de ki Ku zey Af ri ka du rur - ken, Þam-ý Þe rif in de gü na hý na gir me ye lim. U - nut ma ya lým ki, hiç bir de vir de düþ ma nýn yar dý - mýy la Müs lü man lar hür ri yet le ri ne ka vu þa ma mýþ - lar dýr. Ýh ti lâl ler bi zi de mok ra si ye gö tür mez. BM Gü ven lik Kon se yi (BMGK), Su ri ye buh ra ný i le il gi li Fas ta ra fýn dan ha zýr - la nan ta sa rý yý 4 Þu bat 2012 ak þa mý oy la dý. An - cak Beþ þar E sad yö ne ti mi nin ay rýl ma sý i le so - nuç la na cak ka rar ta sa rý sý, 13 leh te o ya kar þý Rus ya ve Çin'in ve to et me si i le ka bul e dil me - di. Böy le ce A rap Bir li ði'nin Su ri ye buh ra ný i le il gi li gi ri þi mi ba þa rý sýz ol du. U lus la r a ra sý i liþ ki ler de i ki ku tup lu sis te - min da ðýl ma sý i le "Güç Den ge si" ve bu na bað lý o la rak güç kul la ný mý da ha ö nem li ha le gel miþ tir. Ni te kim böl ge de, u lus la r a ra sý sis - te min ak tör le ri güç le ri nis pe tin de bir nü fuz mü ca de le si ne gir miþ ler dir. Gü nü müz de ül - ke le rin u lus la r a ra sý i liþ ki ler de ki a ðýr lý ðý, sa - hip ol duk la rý as ke rî po tan si yel i le de ya kýn - dan il gi li dir. Do la yý sýy la böl ge de ki nü fuz mü - ca de le sin de as ke rî ve stra te jik güç ö nem ta þý - mak ta dýr. Bu a lan da ABD i le e þit ol ma sa da Rus ya hâ lâ kon van si yo nel gü cü nü ve cay dý rý - cý lý ðý ný ko ru mak ta dýr son ra sý her yýl dü zen li o la rak ya yýn la nan ve ül ke le rin si lâh - lan ma o ran la rý hak kýn da dün ya öl çe ðin de bir mu ka ye se im kâ ný su nan GMI (Glo bal As ke - rî leþ me En dek si)'ye gö re Rus ya; Ýs ra il, Sin ga - pur ve Su ri ye'den son ra dör dün cü sý ra da yer al mak ta dýr. Ta biî bu ra da þu nu da ha týr lat - mak ta ya rar var: En deks ha zýr la nýr ken as ke rî har ca ma la rýn Gay rî Sa fi Yur ti çi Hâ sý la (GSYH)'ya, sað lýk har ca ma la rý na, nü fu sa vb. o ran la rý göz ö nün de bu lun du rul muþ tur. ABD 663 mil yar do lar lýk as ke ri büt çe si i le dün ya da ki as ke rî har ca ma la rýn % 43'ü nü ger çek leþ tir mek te dir. ABD, dün ya da hâ lâ en yük sek mik tar da as ke rî har ca ma lar da bu lu - nan ül ke ol ma sý na rað men, bu en deks te an - cak o tu zun cu sý ra da yer al mak ta dýr. Bü yük borç ba ta ðýn da bu lu nan Yu na nis tan as ke rî har ca ma en dek sin de Tür ki ye'den 18 ba sa - mak yu ka rý da ve Gü ney Kýb rýs Rum Yö ne ti - mi i le bir lik te ilk on i çin de yer al mak ta dýr (http://www.bicc.de.). Tür ki ye, Su ri ye i le il gi li ka rar ta sa rý sý nýn BM Gü ven lik Kon se yi'nde ka bul e dil me si ni is ti yor du. Ni te kim Baþ ba kan Er do ðan, Rus ya Dev let Baþ ka ný Di mit ri Med ve dev i le Su ri - ye'de ki ge liþ me le ri e le al dý ðý te le fon gö rüþ me - sin de, Rus ya'nýn BM'de ki ka rar ta sa rý sý ný ve to et me si dolayýsýyla duy du ðu ü zün tü ve en di þe yi i fa de et miþ tir. Rus ya Dev let Baþ ka ný Med ve dev i se kri zin çö zü mü nün Su ri ye li le re bý ra kýl ma sý - ný, dýþ mü da ha le le re kar þý ol duk la rý ný di le ge tir - miþ tir. Rus ya Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin de Su - ri ye hal ký nýn ken di ka de ri ni ken di si nin ta yin et me si ge rek ti ði ni a çýk la mýþ týr. Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov i se, BM Gü ven lik Kon - se yin de ki oy la ma son ra sý Þam'a gi de rek E sad'la gö rüþ tü. Lav rov, Rus ya'nýn Su ri ye buh ra ný i le il gi ba rýþ çý bir çö züm is te di ði ni ve çö zü mün de dý þa rý dan mü da ha le i le de ðil Su ri ye li le rin ken - di le ri ta ra fýn dan bu la na bi le ce ði ni i fa de et ti. Rus ya ve Çin'in Gü ven lik Kon se yi'nde ta sa - rý yý ve to et me le ri, E sad yö ne ti mi ne des tek o - la rak al gý lan mýþ týr. Fran sa, he nüz ka rar ta sa rý - sý BM Gü ven lik Kon se yi'nde oy lan ma dan ön - ce ta sa rý nýn ka bul e dil me me si du ru mun da, Rus ya'nýn ta rih ö nün de a ðýr bir so rum lu luk ta þý ya ca ðý u ya rý sý ný yap mýþ tý. Ba tý ka mu oy la - rýn da Rus ya ve Çin'in Su ri ye po li ti ka sý na yö - ne lik o lum suz tep ki de vam et mek te dir. Hat ta Su ri ye'de bun dan son ra a ka cak kan dan, Beþ - þar E sad ka dar Rus ya ve Çin'i so rum lu tu tan bir ka na at de or ta ya çýk mýþ týr. Su ri ye i le il gi li ka rar ta sa rý sý nýn BM Gü - ven lik Kon se yi'nde ka bul e dil me me si ü ze - ri ne, Tür ki ye, ye ni bir yol ha ri ta sý ü ze rin de ça lýþ mak ta dýr. Tür ki ye, A rap ve Ba tý lý hü - kü met le rin yer a la ca ðý u lus la r a ra sý Su ri ye kon fe ran sý nýn en ký sa za man da top lan ma sý i çin ça ba la mak ta dýr. An cak Ku zey'de ki kom þu muz Rus ya, þim di lik i ni si ya ti fi al mýþ gö rü nü yor. Rus ya ve Çin, Su ri ye buh ra ný ko nu sun da tu tu mu nu "iç iþ le ri ne mü da ha - le et me me" il ke si i le a çýk la mak ta dýr. Çin dýþ po li ti ka sý nýn ön ce li ði, böl ge den pet rol ar zý nýn ke sin ti ye uð ra ma ma sý dýr. Su ri ye yö ne ti mi nin dýþ mü da ha le i le son lan dý rýl - ma sý, böl ge de Ý ran mer kez li ge ri li mi a lev - len di re bi le cek tir. Bu sebep le Çin, Rus ya i le bir lik te ka rar ta sa rý sý ný ve to et miþ tir. So nuç o la rak: Rus ya'nýn böl ge ye yö ne lik po li ti ka sý, so ðuk sa vaþ son ra sý dö nem de böl ge de ya þa nan nü fuz mü ca de le si nin bir te za hü rü bi çi min de de ðer len di ri le bi lir. Rus - ya'nýn tu tu mun da ne ka dar ýs rar e de ce ði ni i se Su ri ye'de ki o lay la rýn bun dan son ra ki ge - liþ me sey ri be lir le ye cek tir. Türkiye, Suriye için yeni yol haritasý hazýrlýyor DOÇ. DR. COÞKUN TOPAL Karadeniz Teknik Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Sar kozy, Med ve dev den Su ri ye i çin des tek is te di n FRAN SA Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar - kozy, Rus ya Dev let Baþ ka ný Di mit ri Med - ve dev den, Su ri ye ko nu sun da A rap Bir li ði pla ný na Tam des tek ver me si ni is te di. Sar kozy, bu ak þam Med ve dev i le yap tý ðý te le fon gö rüþ me sin de Su ri ye de ki son ge - liþ me le ri de ðer len dir di. Ely se e Sa ra yý ndan ba sý na ya pý lan a çýk la ma da Sar kozy nin, Med ve dev e, Su ri ye de si vil hal ka yö ne lik þid de tin so na er di ril me si ko nu sun da Þam yö ne ti mi ne ya pý lan bas ký nýn art ma sý nýn ge rek li li ði ni vur gu la dý ðý bil di ril di. Rus ya Dev let Baþ ka ný Med ve dev de Ö zel lik le BM de, Su ri ye de ki kri zin çö zü mü ko nu - sun da a ce le, tek yan lý tedbir ler den ka çý nýl - ma sý çað rý sýn da bu lun du. Krem lin Sa ra - yý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Med ve dev in, Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov un Þam da Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad i le yap tý ðý gö rüþ me ko nu sun da bil gi ver di - ði de be lir til di. Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný A - la in Jup pe de yap tý ðý a çýk la ma da, ül ke si - nin, Su ri ye re ji mi nin þid de ti so na er dir - mek ko nu sun da Rus ya ya ver di ði ta ah hüt - le re ke sin lik le i nan ma dý ðý ný be lir te rek, Mos ko va yö ne ti mi nin Su ri ye ko nu sun da ya nýl gý i çin de ol du ðu nu gö rü þü nü di le ge - tir miþ ti. Paris-Moskova / a a Ý ran Dý þiþ le ri Ba ka ný Yar dým cý sý Þam da n SU RÝYE Dý þiþ le ri Ba ka ný Ve lid Mu al lim ve Ý ran Dý þiþ le ri Ba ka ný Yar dým cý sý Hü se - yin E mir Al dül ra him Þam da bir a ra ya gel di. Su ri ye nin Sa na ha ber a jan sý, Mu al - lim in Ab dül ra him e, uy gu la ma ya ko nul - ma sý plan la nan re form prog ra mý i le Su ri - ye nin, Su ri ye hal ký nýn ve ku rum la rý nýn ma ruz kal dý ðý, ya ban cý ta raf la rýn des tek le - di ði te rör grup la rý nýn sal dý rý sý ko nu sun da bil gi ver di ði ni du yur du. Ý ran lý Ba ka nýn i se Ý ran ýn re form la ra des tek ver di ði ni, yö ne - ti min ve Su ri ye hal ký nýn mev cut du ru - mun üs te sin den ge le ce ðin den e min ol - duk la rý ný söy le di ði bil di ril di. Þam / a a Mý sýr da 30 Ha zi ran dan ön ce ik ti dar dev ri yok n MISIR ge çi ci hü kü me ti nin Baþ ba ka ný Ke mal Gen zu ri, Yük sek As ke ri Kon se yin, gö re vi ni 30 Ha zi ran 2012 ta ri hin de dev re - de ce ði ni ve bun dan ön ce bir de vir iþ le - mi ol ma ya ca ðý ný söy le di. Gen zu ri, dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Mý sýr da - ki ge çiþ dö ne mi nin de Yük sek As ke rî Kon se yin yet ki le ri ni 30 Ha zi ran da dev - ret me si i le bir lik te son bu la ca ðý ný be - lirt ti. Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri i çin a day lýk baþ vu ru su nun 10 Mart ta baþ la - ya ca ðý ný ha týr la tan Gen zu ri, ay ný ta rih ler - de a na ya sa ya pa cak o lan kon se yin de tes - bit e di le ce ði ni kay det ti. Kahire / a a Ýs ma il Ha ni ye Ý ran a gi di yor n GAZZE Baþ ba ka ný Ýs ma il Ha ni ye nin bu gün Ý ran ý zi ya ret e de ce ði bil di ril di. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re Ý ran hü kü me ti yet ki li le ri, Fi lis tin li li de rin Ý ran Cum hur - baþ ka ný Yar dým cý sý Mu ham med Rý za Ra - hi mi ta ra fýn dan ka bul e di le ce ði ni be lirt ti, an cak zi ya re tin i çe ri ði ne i liþ kin ay rýn tý lý bil gi ver me di. Ý ran ba sý ný da Ha ni ye nin Ý - ran lý yet ki li ler le te mas lar da bu lu na ca ðý ný ve Tah ran Ü ni ver si te si nden fah ri dok to ra a la ca ðý ný yaz dý. Ha ni ye ye ya kýn kay nak lar i se ha li ha zýr da Kör fez ül ke le ri ge zi sin de o - lan Fi lis tin li li de rin Ý ran zi ya re ti ni doð ru la - ya ma ya ca ðý ný bil dir di. Fi lis tin ga ze te si El Ku düs, Kör fez ül ke si li der le ri nin Ha ni - ye den Tah ran a zi ya re ti ni ip tal et me si ni is te dik le ri ni yaz dý. Ankara / a a Su ri ye'de ya ra lý lar ye ter li týb bî yar dý mý a la mý yor SINIR Ta ný ma yan Dok tor lar Ör gü tü, Su ri ye de re jim kar þý tý gös te ri ler sý - ra sýn da ya ra la nan la rýn ye ter li týb bî yar dý mý a la ma dý ðý ný bil dir di. Ör gü tün baþ ka ný Ma ri e-pi er re Al li e, Su ri ye de ya ra lý la rýn ve dok tor la rýn gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan tu tuk lan ma ve iþ ken ce gör me ris kiy le kar þý kar þý ya ol du - ðu nu be lirt ti. Ül ke den ay rý lan 10 Su ri ye li ya ra lý ve 5 dok tor la ya pý lan mü - lâ ka ta da ya nan ör güt, ya ra lý la rýn ço ðu nun tu tuk lan mak tan ya da iþ ken ce gör mek ten kork tuk la rý i çin dev let has ta ne le ri ne gi de me di ði ni, dok tor la rýn ya ra lý la rý a part man da i re le rin de, çift lik ler de ya da ö zel kli nik ler de te da vi et me ye ça lýþ tý ðý ný vur gu la dý. Su ri ye de ça lýþ ma sý na i zin ve ril me yen ör güt, bir kaç ya ra lý nýn kom þu ül ke ler de i yi þart lar da te da vi gör me im kâ ný bul du - ðu nu be lirt ti. A dý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen bir dok tor i se gü ven lik güç - le ri nin der me çat ma has ta ne le re bi le sal dýr dý ðý ný ve bun la rý yýk tý ðý ný, ev le re gi re rek i lâç ya da týb bî mal ze me a ra dý ðý ný söy ler ken, baþ ka bir dok tor ya ra - lý lar da da yak ve e lek tro þok iz le ri ne rast la dýk la rý ný, bir ki þi nin e lek tro þok dolayýsýyla öl dü ðü nü gör dü ðü nü i fa de et ti. Paris / a a Tür ki ye, Su ri ye de ne yap mak is ti yor? Sýnýr Tanýmayan Doktorlar Örgütü Baþkaný Allie, Suriye de yaralýlarýn ve doktorlarýn güvenlik güçleri tarafýndan tutuklanma ve iþkence görme riskiyle karþý karþýya olduðunu belirtti.

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HA BER Ýç ten i çe kav ga Doð ru su, Hiç bir þey es ki si gi bi ol ma ya cak de ni lir di, a ma bu ka da rý da bek len mi yor du. Tür ki ye yi i da re e den le rin ver dik le ri gö rev ge re ði, te rö rü so na er dir mek mak sa dýy la gö rüþ me - ler ya pan is tih ba rat men sup la rý i fa de ver me ye çað - rýl dý. Ne ti ce si ne o lur sa ol sun, þa þýr tý cý ge liþ me ler ya þan dý ðý ný söy le mek müm kün. En i yi si nin, pen ce re ler den sey re dip iç le ri ne gir - me mek ol du ðu nu ka bul le; bu tar týþ ma la rýn a ðýr bir be de li o la bi le ce ði ak la ge li yor. Da ha ön ce ka - mu o yu na sý zan ya da sýz dý rý lan ve te rör ör gü tü nün tem sil ci le riy le ya pý lan giz li gö rüþ me ler bir da ha o kun du ðun da kav ga nýn çok er ken baþ la dý ðý söy le - ne bi lir. ( Os lo gö rüþ me le ri nin met ni i çin bkz.: Ta - raf, 9 Þu bat 2012) Bü tün bu kav ga la rý, Tür ki ye nin sür dür dü ðü te - rör le mü ca de le den ay rý dü þün mek ya nýl tý cý o lur. Çe þit li va ad ler le baþ la tý lan Gü ney do ðu a çý lý mý nýn i yi yö ne ti le me di ði ni Tür ki ye yi i da re e den yet ki li ler de i fa de e di yor. A çý lým la yo la çý kýl dýk tan son ra ge - li þen ha di se ler, me se le yi çok fark lý nok ta la ra gö tür - dü. Öy le ki, bir dö nem a çý lý mý des tek le yen ler p rim ya par ken, son ra sýn da kar þý çý kan lar tas vip gör dü. Bu gel-git ler a ra sýn da o lan yi ne Tür ki ye ye ol du. Bir yan dan kan ak ma ya de vam et ti, ö te yan dan ha - ma set p rim yap tý. Yar gý, is tih ba rat teþ ki la tý, hü kü met ve em ni yet a - ra sýn da ya þa nan lar Bu ra sý Tür ki ye, o lur böy le ha - di se ler di yen le ri bi le þa þýrt tý. Si ya sî i ra de nin gö rev - len dir di ði ki þi le rin i fa de ye çað rýl ma sý ik ti da ra, bir ba ký ma Ka rar a lýr ken yal nýz de ðil sin me sa jý da ver miþ o lu yor. Ba ký nýz, her þey na sýl bir an da herc-ü merc o la - bi li yor? Baþ ba ka nýn Sa lý gü nü TBMM Grup Top - lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma yý ha týr la yýn. De ðil mu - ha le fe te, kom þu ül ke le rin i da re ci le ri ne bi le dü zen ve ri yor du. A ra dan bir i ki gün ge çin ce yar gý ce na - hýn dan a tý lan ye ni bir a dým gün de mi ta ma men de - ðiþ tir di. Hü kü met, me mur la rý na sa hip çý ký yor a - ma yi ne de bir be lir siz lik var. Bü tün bun lar Tür ki ye de sis te min sað lam te mel - le re o tur ma dý ðý ný gös ter mez mi? Ö zel yet ki li sav - cý la rýn al dý ðý bir ka rar dan, ilk ba kýþ da da ha üst se - vi ye de o lan yö ne ti ci le rin ha be ri ol mu yor. Ön ce in - kâr, son ra ik rar, ka bul ve doð ru la ma ge li yor. Va - tan da þýn, ya þa nan lar kar þý sýn da ka fa sý ka rýþ mak la kal mý yor, i þin i çin den çý kýl maz bir hal a lý yor. Ya þa nan son kav ga yý yo rum la yan Ah met Al tan þöy le de miþ: (Baþ ba kan Er do ðan) Ben dev le te sa hi bim de - dik çe skan dal dan skan da la sü rük le ni yor. Biz Er do - ðan ý bo þu na e leþ tir mi yo ruz, bu ra da dev le te sa hip o lun maz, bu ra da sa hip o lu na cak bir dev let yok, bu ra da hu ku ka ve de mok ra si ye sa hip o lu nur ve hu kuk çiz gi si i çin de bir dev le tin te me li ye ni den a - tý lýr. Er do ðan on yýl lýk ik ti dar se rü ve ni ne bir bak - sýn, ne za man AB kri ter le ri ni be nim se diy se ka zan - dý, ne za man AB kri ter le rin den u zak laþ týy sa o nun da ül ke nin de ba þý be la ya gir di. (...) Bu da ðý nýk lýk ta - ki bir dev le tin ne za man ne ya pa ca ðý bun dan son ra hiç bel li ol maz. Bir an ön ce bu dev le ti hu kuk çiz gi - sin de to par la maz sa, her gün ye ni bir skan dal la, ye - ni bir fa ci ay la kar þý la þý rýz. (Ta raf, 9 Þu bat 2012) Tür ki ye de a dil bir sis te me ih ti yaç var. A da le ti, sis te min te me li ne yer leþ ti re cek a dým lar a týl ma dýk - tan son ra ki þi le rin ve ku rum la rýn i yi li ði ye ter li ol - mu yor. Sis tem öy le sað lam ve a dil ol ma lý ki, kö - tü le rin e lin de bi le i yi ne ti ce ler ver sin. Tür ki ye yi i - da re e den ler ön ce bu nu sað la ma lý. Bu yol da, Ko - pen hag Kri ter le ri nden, AB ü ye li ði yo lun dan ge çi - yor, An ka ra Kri ter le rin den de ðil... Ka pý ku le ka pan dý, Ham za bey li de kuy ruk o luþ tu nka PI KU LE Sý nýr Ka pý sý nýn a raç tra fi ði ne ka pa lý ol - ma sý ve Bul ga ris tan ýn a ðýr kýþ þart la rý se be biy le, Ham - za bey li Sý nýr Ka pý sý na yön len di ri len TIR la rýn ge çi þi ni ya vaþ lat ma sý TIR kuy ru ðu na se bep ol du. Trak ya Güm - rük ve Ti ca ret Böl ge Mü dü rü Kap tan Ký lýç, yap tý ðý a çýk - la ma da, Ka pý ku le Sý nýr Ka pý sý nýn Me riç Neh ri nin taþ - ma sý so nu cu Bul ga ris tan ta ra fýn dan Pa zar te si gü nün - den bu ya na a raç ka bul e dil me di ði ni, Ham za bey li Sý nýr Ka pý sý nýn i se ön ce ki gün TIR tra fi ði ne a çýl dý ðý ný ha týr - lat tý. Ký lýç, Ka pý ku le Sý nýr Ka pý sý nýn ka pa lý ol ma sý se be - biy le Ham za bey li ne yön len di ri len TIR la rýn, Bul ga ris - tan ýn ül ke sin de ki a ðýr kýþ þart la rýn dan do la yý ya vaþ ka - bul et ti ði ni bu yüz den Ham za bey li Sý nýr Ka pý sý nda TIR kuy ru ðu o luþ tu ðu nu kay det ti. Yak la þýk 320 TIR Ham - za bey li Sý nýr Ka pý sý ö nün de 8 ki lo met re kuy ruk o luþ tur - du. E dir ne nin yük sek ke sim le rin den Ham za bey li Sý nýr Ka pý sý nýn bu lun du ðu böl ge de ha va sý cak lýk la rý nýn sý fý - rýn al týn da 10 de re ce ye ka dar düþ me si se be biy le pek çok TIR a rý za yap tý. Sü rü cü ler a rý za nýn gi de ril me si i çin ta mir ci ler le bir lik te uð ra þý yor. Bu a ra da, a lý nan bil gi ye gö re, Bul ga ris tan ýn El ho vo il çe sin den son ra yol la rýn ka - pa lý ol du ðu i çin TIR la rýn, El ho vo dan son ra tra fik te sey ret me le ri ne i zin ve ril mi yor. Bul ga ris tan da yol aç ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. E dir ne / a a BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, MÝT yö ne ti ci le ri ni i fa de ye çað rýl ma sý na i liþ kin, Be - nim gör dü ðüm, or ta ya çý kan þey le re bak tý ðý - nýz da iþ le nen her han gi bir suç yok. Ya pý lan bir va zi fe var de di. Boz dað, TBMM de ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin, MÝT yö - ne ti ci le ri nin i fa de ye çað rýl ma sý ve bu nun la il - gi li yo rum lar ko nu sun da gö rü þü nü sor ma sý ü ze ri ne Boz dað, ga ze te ler de yer a lan ha ber ler dý þýn da bu ko nuy la il gi li net bil gi le rin da ha he - nüz a çýk lan ma dý ðý ný be lir te rek, Te rör le mü - ca de le e den gö rev li le ri mi ze en bü yük des te ði MÝT ver mek te dir. Çün kü, MÝT in va zi fe si te - rör ör güt le ri nin i çe ri si ne sýz mak, on lar dan bil - gi al mak, ey lem plan la rý ný, pa ra, si lah ve te rö - rist trans fer le ri ni, i çe ri de ve dý þa rý da des tek le - ri ni ve ça lýþ ma la rý ný ya kýn dan ta kip et mek za - ten bu teþ ki lâ týn bi rin ci de re ce de gö re vi dir di ye ko nuþ tu. Ül ke nin gü ven li ðiy le il gi li ve - ri len gö rev le ri yap ma nýn MÝT in ya sa i le ve ril miþ va zi fe si ol du ðu nu vur gu la yan Boz - dað, þun la rý söy le di: Bu va zi fe si ni ya par ken te rör ör güt le ri nin i çi ne sýz mýþ ol ma sý o nun yi ne ken di gö re vi dir. Dün ya nýn her ye rin de is tih ba rat ör güt le ri ça lýþ ma lar ya par ken bu min val ü ze rin de ça lý þýr lar. A ma yar gý la ma ve so ruþ tur ma lar da ki min bu min val ü ze - rin de gö rev ya pýp yap ma dý ðý ný ti tiz lik le a - yýr mak ve bu hu ku ku uy gu lar ken, ka nu nu uy gu lar ken de te rö rist i le te rö rist ol ma ya ný a yýr mak, bu yar gý te ra zi si ni e lin de tu tan yar gý gö re vi ni ya pan la ra a it bir va zi fe dir. A - ma siz bu nu yap maz, el ma i le ar mu du bir - bi ri ne ka rýþ tý rýr sa nýz, o za man bu nok ta da gö re vi ni ya pan, ca ný pa ha sý na ül ke si i çin hiz met e den in san la rý, te rör ör gü tü i le iþ - bir li ði ya pý yor di ye it ham nok ta sý na gi di le - bi lir ki bu da fev ka la de yan lýþ týr. Ben o nun i çin so ruþ tur ma nýn þu a þa ma da or ta ya çý - kan bil gi le ri çer çe ve sin de, bir hu kuk çu ki þi o la rak bu so ruþ tur ma nýn i þin doð ru su hu - ku ki man tý ðý ný hâ lâ an la mýþ de ði lim. Or ta ya çý ka cak ve ya a çýk la na cak bil gi ler, bel ge ler çer çe ve sin de da ha sað lýk lý bir de ðer - len dir me ya pa bi le ce ði ni be lir ten Boz dað, Be - nim gör dü ðüm, or ta ya çý kan þey le re bak tý ðý - nýz da iþ le nen her han gi bir suç yok. Ya pý lan bir va zi fe var. Bu va zi fe nin suç ol du ðu na da ir yo - rum lar gö rü yo rum. Hal bu ki suç lar yo rum lar la o luþ tu rul maz, ka nun lar la o luþ tu ru lur de di. BAÞ BA KAN YAR DIM CI SI BOZ DAÐ, MÝT YÖ NE TÝ CÝ LE RÝ NÝN Ý FA DE YE ÇAÐ RIL MA SI Ý LE ÝL GÝ LÝ, OR TA YA ÇI KAN ÞEY - LE RE BA KIL DI ÐIN DA ÝÞ LE NEN HER HAN GÝ BÝR SUÇ OL MA DI ÐI NI, YA PI LAN BÝR VA ZÝ FE OL DU ÐU NU SÖY LE DÝ. KUDÜS ve Ci va rýn da ki Os man lý Mi ra - sý ný Ko ru ma ve Ya þat ma Der ne ði (MÝ RA SI MIZ) yö ne ti ci le ri, Ye ni As - ya yý zi ya ret et ti. MÝ RA SI MIZ Der ne ði Baþ ka ný Mu ham med De mir ci, der ne - ðin Halk la Ý liþ ki ler So rum lu su Ra ma - zan Er bay ve Ba sýn So rum lu su Ni hat Top çu dan o lu þan he yet, ga ze te mi zin Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kut lu lar ý zi - ya ret e de rek der nek ça lýþ ma la rý hak - kýn da bil gi ver di ler. Müs lü man la rýn, ö zel lik le de Os man lý to run la rý nýn Ku - düs gi bi kut sal e ma net le re sa hip çýk - ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den De mir ci, Bu bi linç le 2008 yý lýn da Mi ra sý mýz Der ne ði ni kur duk. Ku düs ve Ci va rýn - da ki Os man lý Mi ra sý ný Ko ru ma ve Ya - þat ma Der ne ði o la rak Mes cid-i Ak sa, Ku düs ve ci va rýn da ki mi ra sý mý zý ko - ru mak ve ya þat mak i çin fa a li yet le ri mi - zi sür dür mek te yiz de di. Ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kut lu lar da Ye ni As ya nýn da Fi lis tin ve Ku düs ben ze ri ko nu sun da has sas ol du ðu nu, Ku düs ün hür ri ye ti ne ka - vuþ ma sý i çin neþ ri yat o la rak des tek ver dik le ri ni i fa de e de rek der ne ðe ça - lýþ ma la rýn da mu vaf fa ki yet ler di le di. MÝ RA SI MIZ Der ne ði yö ne ti ci le ri, zi - ya ret son ra sýn da Kut lu lar a Mes cid-i Ak sa tab lo su he di ye e der ken, Kut lu lar da ya yýn la rý mýz dan he di ye ler sun du. Ýs tan bul / Ye ni As ya MÝ RA SI MIZ Der ne ði nden Ye ni As ya ya zi ya ret Ký zý lay Baþ ka ný ndan HIV li kan sa vun ma sý ntürk Ký zý la yý Ge nel Baþ ka ný Ah met Lüt fi A kar, bir ba ðýþ çý nýn ver di ði kan dolayýsýyla HIV bu la þan i ki ki þi - nin vefat et ti ði o lay la il gi li bir so rum lu luk la rý ol ma - dý ðý ný sa vun du. A kar, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn - da Türk Ký zý la yý nýn ü zün tü i le kar þý la dý ðý bir o lay la kar þý kar þý ya ol duk la rý ný i fa de e de rek, HIV li kan ve - ri len ve vefat e den va tan daþ la rýn a i le le ri ne baþ sað lý ðý di le ðin de bu lun du. A kar, o lay da, ka nýn ba ðýþ çý ta ra - fýn dan vü cu dun da en fek si yon et ke ni ol du ðu hal de test le rin ne ga tif bu lun du ðu pen ce re dö ne min de ve ril di ði i çin bu du ru mun or ta ya çýk tý ðý ný bil dir - di.a kar, O lay ba ðýþ çý nýn dol dur du ðu form da ek sik bil gi ver me sin den kay nak lan mak ta dýr id di a son da bu lun du. Türk Ký zý la yý nýn yö net me lik ge re ði ba ðýþ - la nan kan la rý He pa tit B, He pa tit C, HIV ve Si fi lis test le rin den ge çir di ði ni i fa de e den A kar, bu test ler ya pýl ma dan kan la rýn has ta ne le re gön de ril me si gi bi bir du ru mun söz ko nu su ol ma dý ðý ný kay det ti. A kar, Türk Ký zý la yý nýn bu bu laþ ma da hiç bir tak si ra tý, ek - si ði söz ko nu su de ðil dir. Sað lýk Ba kan lý ðý mý zýn da bu iþ le a lâ ka lý hiç bir ek si ði, pro se dü rel ve di ðer ba kým - lar dan ve ba lý söz ko nu su de ðil dir de di. An ka ra / a a CHP'li Top rak: Ya þa nan lar ik ti dar sa va þý nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Er do ðan Top rak, MÝT, em ni yet, yar gý ek se nin de ya þa nan o lay la rýn bu - ra lar da bir ik ti dar sa va þý nýn ya þan mak ta ol du ðu iz le ni - mi ni ver di ði ni be lirt ti. Top rak, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma - da MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ýn i fa de ye çað rýl ma sý ný de ðer len dir di. AKP ik ti da rý nýn dev le te yö ne lik stra te ji - si nin, o nun ku rum la rý ný ken di ve sa ye ti al tý na al mak ol - du ðu nu sa vu nan Top rak, an cak ö nem li o la nýn ku rum - la rý ve sa yet al tý na al mak de ðil, on la rýn eþ gü düm i çin de ça lýþ ma la rý ný sað la mak ol du ðu nu vur gu la dý. Top rak, þun la rý kay det ti: MÝT, em ni yet, yar gý ek se nin de ya þa - nan o lay lar bu ra lar da bir ik ti dar sa va þý nýn ya þan mak ta ol du ðu iz le ni mi ni ver mek te dir. Ki min han gi ku ru mu e le ge çir di ði bu ül ke nin ve hal ký mý zýn u mu run da de ðil. A na mu ha le fet o la rak bi zim ve bü tün yurt taþ la rýn bek - le di ði, ku rum la rýn a na ya sal çer çe ve de, de mok ra si, in - san hak ve öz gür lük le ri çer çe ve sin de fa a li yet yü rüt me - si dir. E ðer bir ül ke nin yar gý sý i le gü ven li ði ni sað la mak la yü küm lü ku rum la rý ken di i çin de bir ik ti dar mü ca de le si ve ça týþ ma sý ya þý yor sa o ül ke çö ker. Bu ta ri hi u ya rý yý yap mak bi zim gö re vi miz dir. An ka ra / a a 2B ta sa rý sý ko mis yo n da be nim sen di norman ö zel li ði ni yi tir miþ, 2B a ra zi si o la rak bi li - nen Ha zi ne a ra zi le ri nin sa tý þý ný ön gö ren ka nun ta sa - rý sý, Ba yýn dýr lýk, Ý mar, U laþ týr ma ve Tu rizm Ko mis - yo nun da be nim sen di. Ko mis yon, AKP Ýs tan bul Mil - let ve ki li Ýd ris Gül lü ce Baþ kan lý ðýn da top la na rak, Or - man Köy lü le ri nin Kal kýn ma la rý nýn Des tek len me si ve Ha zi ne A dý na Or man Sý nýr la rý Dý þý na Çý ka rý lan Yer - le rin De ðer len di ril me si i le Ha zi ne ye A it Ta rým A ra - zi le ri nin Sa tý þý Hak kýn da Ka nu nu Ta sa rý sý ný ta li ko - mis yon o la rak e le al dý. Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý sý Ma hir Kü çük, ta sa rý hak kýn da ko mis yon ü ye le ri ne bil gi ver di. CHP An tal ya Mil let - ve ki li Yýl dý ray Sa pan, Ýs tan bul a ya pý la cak ü çün cü bo - ðaz köp rü sü ci va rýn da ki 2B a ra zi le ri nin ya kýn za man - da kim ler ta ra fýn dan a lýn dý ðý ný ve bun la rýn da ha son - ra ne o la ca ðý ný sor du. AKP Ri ze MÝl let ve ki li Nus ret Bay rak tar, bu a ra zi le rin ger çek be de li ü ze rin de sa týl - ma sý du ru mun da dev le tin 6 mil yar de ðil 26 mil yar TL ge lir el de e de ce ði ni be lir te rek, An cak hü kü me tin a ma cý bu ra dan ge lir el de et mek de ðil bir sos yal ya ra yý gi der mek tir de di. Bay rak tar, a ra zi le rin, ra yiç be del le - ri nin yüz de 70 i ü ze rin den de ðil, yüz de 40 ya da 50 si ü ze rin den sa tý þý nýn ya pýl ma sý nýn doð ru o la ca ðý ný sa - vun du. AKP Ha tay Mil let ve ki li Ha cý Bay ram Tür - koð lu da a ra zi le rin ra yiç be de lin yüz de 50 si a lý na rak sa týl ma sý nýn uy gun o la ca ðý ný be lir te rek, va de li sa týþ - lar da tak sit sa yý sý nýn u za týl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan, or man ö zel li ði ni yi tir miþ, 2B a ra zi si o la rak bi li nen Ha zi ne a ra zi le ri nin sa tý þý ný ön gö ren ta sa rý, ko mis yon da be nim sen di. An ka ra / a a TBMM Ýç tü zü ðü de ði þik li ði tek li fi ne i liþ - kin Da nýþ ma Ku ru lun da uz laþ ma sað la - na ma dý. Da nýþ ma Ku ru lu top lan tý sý nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap - la yan AKP Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca nik li, Da nýþ ma Ku ru lun da gün dem le il gi li her kes ka na a ti ni be lirt ti. Or tak bir nok ta da bu lu þa ma dýk. Þim di her kes ken di ö ne ri si ni ge ti re cek de di. Ca nik li, baþ ka bir so ru ü ze ri ne Tek lif te, 19. mad de nin ge ri çe kil me si da yat ma o lur. E sas ve rim li li ði sað la ya cak mad de 19. mad de. Ý þin kal bi o ra sý. Kal bi ni çý ka rýn a týn, ol maz. Ýç tü zük gö rüþ me le ri de vam e de cek di ye ko nuþ tu. Nu ret tin Ca nik li, grup ö ne ri le rin de Ge nel Ku ru lun cu ma, cu mar te si ve pa zar gün le ri ça lýþ ma sý ný ön gör dük le ri ni be lirt ti. CHP Grup Baþ - kan ve ki li Mu har rem Ýn ce i se Uz laþ ma yok. Biz di re ni þe, mil le tin kür sü sü nü ko - ru ma ya de vam e de ce ðiz de di. Ýn ce ay - rý ca, yap týk la rý nýn kür sü iþ ga li o la rak ad lan dý rý la ma ya ca ðý ný, mil le tin kür sü - sü nü ko ru ma ya ça lýþ týk la rý ný söy le di. CHP Grup Baþ kan ve ki li E mi ne Ül ker Tar han i be, TBMM Ýç tü zü ðü nün de ðiþ - ti ril me si ne i liþ kin tek li fin 19. mad de si çe kil me di ði tak dir de, bu ko nu da hu kuk - sal plat form da ya pýl ma sý ge re ken her þe - yi ya pa cak la rý ný söy le di. An ka ra / a a Boz dað: Suç yok, va zi fe var BU PAR LA MEN TO Ý ÇÝ FÝ Ý LÎ BÝR DAR BE BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Boz dað, TBMM Ge nel Ku ru lu nda dün CHP li mil let ve kil le ri nin kür sü yü iþ gal et me si ne i liþ kin, o la rak da þun la rý söy le di: Bu, par la men to ya ya kýþ ma mak ta dýr, de mok ra - si mi ze ya kýþ ma mak ta dýr, mil le ti mi zin ev lât la rý na da ya kýþ ma mak ta dýr. Bu e sa sýn da par la men to i çi fi i lî bir dar be dir. Par la men to da mu ha le fe tin se si - nin ký sýl ma sý di ye bir þey ke sin lik le söz ko nu su de ðil. Dü zen le me e þit,her ke se uy gu la na cak ge nel bir dü zen le me dir. CHP, ey lem le rin par ti si o la rak gö rü lü yor ve Mec lis i ey lem a la ný na çe vi ri yor. Bu - nu de mok ra si miz a çý sýn dan sa kýn ca lý gö rü yo ruz. CHP, son dö nem ler de par la men to da a de ta mi li - tan de mok ra si ör nek le ri ni ve ri yor. An ka ra / a a MÝ RA SI MIZ Der ne ði Baþ ka ný De mir ci ve beraberindekiler, ga ze te mi zin Ým ti yaz Sa hi bi Kut lu lar'ý zi ya ret e de rek der nek ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ver di. FO TO: MU RAT SA YAN Ýç tü zü kte uz laþ ma yok Çe lik: Ýn ti bak ge nel bir zam de ðil ÇALIÞMA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, in ti bak dü zen le me si nin ge nel bir zam an la mý ta þý ma dý ðý ný söy le di yý lýn dan ön ce e mek li o lan la rýn ma aþ la rý ný dü zelt me yi ön gö ren ve in ti bak ta sa rý sý o la rak ad lan dý rý lan ya sa ta sa rý sý nýn, TBMM Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da ya pý lan gö rüþ me le rin ar dýn dan alt ko mis yo na sevk e dil di. Ta sa rý ya i liþ kin bil gi ve ren Ba kan Çe lik, in ti bak ko nu su nun tüm e mek li le re bir zam, po pü list yak la þým de - ðil, hak sýz lýk la rý gi de ri ci, a da le ti sað la yý cý bir yön tem ol du ðu nu an lat tý. Çe lik, þun la rý söy le - di: Bu çer çe ve de 2000 yý lý ön ce si SSK e mek li le ri i le 2002 Ni san-ha zi ran dö ne mi Bað-Kur e mek li le rin den o lu þan top lam 2 mil yon 700 e mek li mi ze ge liþ me hý zýn dan pay ve ril me si sað la na cak týr. Bu e mek li le ri mi zin ma aþ la rý ta sa rýy la bir lik te ye ni den he sap la na cak. Ye ni he sap la nan ay lýk, ö den mek te o lan ay lýk tan dü þük i se mev cut ay lý ðýn ö den me si ne de vam e de ce ðin den hiç kim se nin ay lý ðýn da bir dü þüþ ol ma ya cak týr. Ýn ti bak ge nel bir zam de ðil dir. Do la yý sýy la bü tün e mek li ay lýk se vi ye le ri nin ka yýt sýz ve þart sýz ar tý rýl ma sý gi bi bir du rum söz ko nu su de ðil dir. Böy le bir bek len ti o luþ tu rul ma sý da doð ru de ðil dir. An ka ra / a a HABERLER

9 Y HA BER 9 Türkiye nin yapmasý gereken Kon se yi nde ve to su, u lus la r a ra sý Su ri ye ta sa rý sý nýn BM Gü ven lik gün de mi al tüst et ti. Tes bit þu ki, Su ri ye ta sa rý sý nýn mas ke len miþ a sýl a ma cý nýn yap tý rým lar la as ke rî mü da ha le ye or tam o luþ tur ma sý, Su ri ye ye dýþ mü da ha le en di þe le ri ni art tý rýp çö zü mü zo ra so ku yor. Ýl ginç o lan, Tür ki ye hü kû me ti nin, va tan daþ la rý nýn din daþ ve ak ra ba ol du ðu, or tak ta rih ve kül tü rü pay laþ tý ðý Su ri ye i le stra te jik ve e ko no mik i liþ ki ler den a za de, kral dan zi yâ de kral cý po li ti ka lar la ta sa rý nýn çýk ma ma sý na ha yýf lan ma sý Van da bin ler ce dep rem ze de nin a yaz da yaz lýk ça dýr lar da a þý rý so ðuk lar da ha yat ta kal ma mü ca de le si ver di ði bir za man da, hü kû me tin mül te ci kamp la rý ný Ki lis e kay dý ra rak, Su ri ye sý ný rýn da öz gür Su ri ye or du su i çin on bin ki þi lik pre fab rik þe hir in þa et ti ði sü reç te, Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn Bü tün Su ri ye hal ký ný bek li yo ruz i fa de si tu haf kaç mý yor mu? Ne var ki, du rum git tik çe çýk ma za gi rer ken, An ka ra nýn, da ha baþ tan ta raf o lup, si lâh lý Su ri ye mu hâ le fe ti ne top rak la rý ný a ça rak her tür lü des te ði ver me si, Þam yö ne ti mi i le mu hâ lif ler a ra sýn da a ra bu lu cu luk þan sý ný e lin den a lý yor. Hal bu ki Tür ki ye nin çö züm i ni si ya ti fi ni Yýl maz Öz tu na ve fat et ti nes KÝ Mil let ve ki li, ga ze te ci-ya zar Yýl maz Öz tu na (82) An ka ra da ve fat et ti. Tür ki ye Ga ze te si baþ ya za rý da o lan Öz tu na, 4 gün ön ce so lu num yol la rýn da mey da na ge len bir ra hat sýzlýðý dolayýsýyla kal dý rýl dý ðý An ka ra Gü ven Has ta ne sin de vefat et ti. Öz tu na, bu gün Fa tih Ca mi i nde öð le vak ti ký lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Zin cir li ku yu Me zar lý ðý nda def ne di le cek. 20 Ey lül 1930 Ýs tan bul do ðum lu o lan Öz tu na, 1969 da A da let Par ti si nden Kon ya Mil let ve ki li se çil miþ ti. Yýl maz Öz tu na, Sul tan I I. Ab dül ha mid e i a de-i i ti bar ya pan, o nun her ke sim ta ra fýn dan ta nýn ma sý ný sað la yan ta rih çi o la rak da bi li nir. Türk ta ri hi ni genç ne sil le re sev di ren pek çok e ser ka le me a lan Öz tu na, 60 tan faz la e ser bý rak tý. Ýstanbul / aa Mer sin de 10 a raç kun dak lan dý nmer SÝN DE park ha lin de ki 10 a raç kun dak lan dý. A raç la rý kun dak la dýk la rý id di a sýy la 2 ki þi gö zal tý na a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, To ros lar il çe si Tur gut Tür kalp Ma hal le si nde ki çe þit li so kak lar da park ha lin de bu lu nan 10 a raç, ü zer le ri ne ben zin dö kü le rek a te þe ve ril di. A raç la rýn yan dý ðý ný gö ren ki mi a raç sa hip le ri su i le sön dür me ye ça lýþ tý. O la yýn bil di ril me si ü ze ri ne ge len it fa i ye e kip le ri, a raç la rý sön dür dü. A raç lar da ha sar mey da na ge lir ken, ma hal le sa kin le ri du ru ma tep ki gös ter di. Po lis, a raç la rý kun dak la dýk la rý id di a sýy la o lay ye ri ya kýn la rýn da bi sik let li 2 ki þi yi gö zal tý na al dý. Mersin / aa A bi-kar deþ li ðin 20. yýl dö nü mü ntür KÝ YE i le Kýr gý zis tan a ra sýn da dip lo ma tik i liþ ki le rin ku rul ma sý nýn 20. yýl dö nü mü do la yý sýy la Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ve Kýr gý zis tan Cum hur baþ ka ný Al maz bek A tam ba yev me saj te a ti sin de bu lun du lar. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, A tam ba yev e gön der di ði me sa ja, Sa yýn Cum hur baþ ka ný, a ziz kar de þim söz le riy le baþ la yan Cum hur baþ ka ný Gül, ba ðým sýz lý ðý ný ka zan dý ðý gün den bu ya na her za man kar deþ Kýr gýz hal ký nýn ya nýn da yer a lan Tür ki ye nin, Kýr gý zis tan da de mok ra si nin yer leþ me si, hu ku kun üs tün lü ðü nün ve is tik ra rýn te si si yö nün de ki ça ba la ra güç lü des te ði nin ka rar lý lýk la sür dü rü le ce ði ni bil dir di. Kýr gý zis tan Cum hur baþ ka ný A tam ba yev de Gül e gön der di ði ve De ðer li A ða bey hi ta býy la baþ la dý ðý me sa jýn da, dip lo ma tik i liþ ki le rin ku ru lu þu nun 20. yýl dö nü mü nü en de rin duy gu la rýy la kut la dý ðý ný i fa de et ti.a tam ba yev, me sa jýn da Çað daþ Kýr gý zis tan ýn ba ðým sýz lý ðý ný ilk ta ný yan Tür ki ye nin dev le ti mi zin ge liþ me si ne ver mek te ol du ðu her tür lü des tek ten do la yý þük ran la rý mý vur gu la mak is ti yo rum de di. An ka ra / aa cev ni as ya.com.tr üst len me si ve kriz son ra sýn da rol al ma sý i çin, ön ce lik le ça týþ ma nýn ta ra fý ol ma ma sý ge re ki yor YE NÝ Ý NÝ SÝ YA TÝF NE? An cak An ka ra nýn bu viz yon dan u zak, i yi kom þu luk i liþ ki le ri ve u lus la r a ra sý hu kuk norm la rýy la bað daþ ma yan tek bo yut lu po li ti ka lar la Su ri ye ye yap tý rým lar a ve mü da ha le ye ha hiþ kâr po li ti ka la rý, a ra bu lu cu luk mis yo nu nun ö nün de en bü yük en gel. Yan lýþ po li ti ka lar de vam e di yor. BM de Su ri ye ta sa rý sý nýn çýk ma ma sý fi yas ko sun dan ya ký nan ve u lus la r a ra sý câ mi a yý Su ri ye ye o pe ras yo na ça ðý ran Baþ ba kan ýn par ti si nin son grup top lan tý sýn da baþ la tý la ca ðý ný du yur du ðu Su ri ye ye i liþ kin Tür ki ye nin ye ni i ni si ya ti fi de bu ta raf lý po li ti ka la rýn kýs ka cýn da kal mak ta. Al tý gün sü re cek res mî A me ri ka zi ya re ti ön ce sin de, Was hing ton la NA TO dan Kýb rýs a ve Su ri ye ye ka dar bir çok ko nu yu e le a la ca ðýz di yen Da vu toð lu nun, NTV den Nil gün Bal kaç ýn so ru la rý na ver di ði ce vap ta, Su ri ye de Tür ki ye nin yol ha ri ta sý o la rak A rap Li gi i le BM Gü ven lik Kon se yi nin i çin de ol du ðu Su ri ye ye yap tý rým ve mü da ha le cep he si yle o luþ tu ru la cak ye ni te mas gru bu ndan bah set me si, bu nun i fa de si. Baþ ba kan ve Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn or ta ya at tý ðý ye ni Su ri ye i ni si ya ti fi he nüz de tay la rý a çýk lan ma dý ðý hal de ne den Ba tý ba sý nýn da öv gü ler a lý yor? Ýn gi liz The Da ily Te leg raph, Tür ki ye, ye ni bir i ni si ya tif plan lý yor baþ lý ðý al týn da, An ka ra ve Was hing ton un gü ven li (tam pon) böl - müdahale de baþý çekmek Türkiye nin yapmasý gereken, Suriye ye yaptýrýmlar da ve deðil, baþta Ýran olmak üzere Suriye nin komþularýnýn da katýlacaðý, Þam yönetimi ile Suriye muhâlefetini, ev sahipliðinde bir araya getirip, diyalogla çözüm arayýþýna öncülük etmektir. ge ve u çu þa ya sak böl ge yi de ðer len dir dik le ri ni ya zý yor. NA TO i le A rap ül ke le ri a ra sýn da ki iþ bö lü mü nü na za ra ve ren ga ze te, Er do ðan ýn sö zü nü et ti ði Tür ki ye nin ye ni i ni si ya ti fi nin, Su ri ye mu ha le fe ti nin si lâh lan dý rýl ma sý ve is yan cý grup la rý ko ru mak a ma cýy la tam pon böl ge ve u çu þa ya sak böl ge pro je si nin Türk hü kû me ti nin ö nün de ki en ha ya tî ko nu ol du ðu nu kay de di yor. Ke za Los An ge les Ti mes, dip lo mat la ra at fen Ba tý-a rap-türk it ti fa ký di ye ni te len dir di ði ye ni Su ri ye i ni si ya ti fi nin baþ lý ca a ma cý nýn, Þam ýn sa vaþ ey le mi say dý ðý, Su ri ye yi ka o sa sü rük le ye cek iç ça týþ ma lar da si lâh lý mu hâ le fe ti or ga ni ze et mek ve gü - ven li böl ge ler a dý al týn da tam pon böl ge ler o luþ tur mak ol du ðu nu bil di ri yor KOM ÞU LUK HU KU KU Oy sa ya ný ba þýn da ki kom þu sun da a ra bu lu cu luk ve hâ mi lik, ec ne bi ler den zi yâ de en ev vel Tür ki ye ye dü þer. Þam la kar deþ lik ten düþ man lýk rad de si ne va ran An ka ra, Was hing ton, Lon dra ve Pa ris en deks li po li ti ka la rý bir ya na bý ra kýp, ya ban cý güç le ri yap tý rým la ra ve as ke rî mü da ha le ye ça ðýr mak tan vaz geç me li. Bir an ön ce Su ri ye de a ra bu lu cu luk i ni si ya ti fi ni al ma lý. Si ya sî ik ti dar, I rak ve Af ga nis tan iþ ga lin den son ra, Su ri ye si lâh lý mu ha le fe ti yle bir lik te iþ gal ci kü re sel güç le rin bu ül ke yi iþ ga li ne res men dâ ve ti ye çý kar ma ma lý. BM yi da hi a þýp ya ban cý lar a dý na dev re ye gi re rek ec ne bi plâ ný na a ra cý lý ða so yun ma ma lý. Tür ki ye nin yap ma sý ge re ken, Su ri ye ye yap tý rým lar da ve mü da ha le de ba þý çek mek de ðil, baþ ta Ý ran ol mak ü ze re Su ri ye nin kom þu la rý nýn da ka tý la ca ðý, Þam yö ne ti mi i le Su ri ye mu hâ le fe ti ni, ev sa hip li ðin de bir a ra ya ge ti rip, di ya log la çö züm a ra yý þý na ön cü lük et mek tir. Her han gi bir dýþ mü da ha le ol mak sý zýn, Su ri ye nin iç di na mik le riy le me se le le ri ni çöz me si ne yar dým cý ol mak týr. Ta raf ol mak de ðil, ta raf lar a ra sýn da si ya sî ba rýþ ze mi ni ni o luþ tur ma ya ça lýþ mak týr. Kri tik sü reç te Tür ki ye nin stra te jik ger çek lik le i nanç bir li ði hak ký ve kom þu luk hu ku kuy la et kin ve yön len di ri ci bir ro lü üst len me si, böl ge ba rý þý ve is tik ra rý a çý sýn dan fev ka lâ de ö nem li. ÇUKURCA DA ASKERÎ BÝRLÝÐE SALDIRI: 1 ÞEHÝT, 6 YARALI ÇU KUR CA DA AS KE RÎ BÝR LÝ ÐE A TEÞ A ÇAN TE RÖ RÝST LER E GÜ VEN LÝK GÜÇ LE RÝ KAR ÞI LIK VERDÝ. ÇA TIÞ MA DA 1 AS KER ÞE HÝT OL DU, 6 AS KER YA RA LAN DI, 4 TE RÖ RÝST DE Ö LÜ E LE GE ÇÝ RÝL DÝ. HAK KÂ RÝ NÝN Çu kur ca il çe sin de te rö rist ler ce as ke ri bir li ðe dü zen le nen sal dý rý da 1 as ker þe hit ol du, 6 as ker de ya ra lan dý. Ça týþ ma da, 4 te rö rist ö lü e le ge çi ril di. Hak kâ ri Va li si Mu am mer Tür ker, yap tý ðý a çýk la ma da, te rö rist ler ce sa at sý ra la rýn da Çu kur ca il çe si 49 no lu sý nýr ta þýn da ki as ke rî bir li ðe yö ne lik a teþ a çýl dý ðý ný söy le di. Tür ker, Te rör ör gü tü ü ye le ri nin ilk a te þin de 1 as ke ri miz þe hit ol du, 6 as ke ri miz i se ya ra lan dý. Gü ven lik güç le ri mi zin kar þý lýk ver me si ü ze ri ne yak la þýk 1,5 sa at ça týþ ma de vam et ti. Te rö rist le rin ge ce nin ka ran lý ðýn dan fay da la na rak kaç ma sý nýn ar dýn dan ya pý lan a ra ma ta ra ma fa a li yet le rin de 4 te rö rist ö lü o la rak e le ge çi ril miþ tir de di. Va li Tür ker, o lay dan son ra böl ge de ge niþ çap lý o pe ras yon baþ la týl dý ðý ný bil dir di. 9'U ÖLÜ 12 TERÖRÝST ELE GEÇÝRÝLDÝ Bu arada, Bin göl Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, dün sa at sý ra la rýn da, a lý nan bir is tih ba rat doð rul tu sun da gü ven lik güç le ri nin mer kez I lý ca lar bel de sin de bir e ve o pe ras yon dü zen le di ði be lir til di. A çýk la ma da, O pe ras yon so nu cun da 3 ör güt men su bu nun sað, 9 ör güt men su bu nun da ö lü o la rak e le ge çi ril di ði an la þýl mýþ týr. O lay ye rin de 9 Ka laþ ni kof, 5 el bom ba sý, 1 ro ke ta tar, 2 M-16 ve bir mik tar C-4 pat la yý cý mad de, bir bü yük ve bir kü çük tel siz i le çok sa yý da ör güt sel do kü man e le ge çi ril miþ tir de nil di. 9 ÞEHÝDE 3 TUTUKLAMA Öte yandan Hak kâ ri de gü ven lik güç le ri nin te rör ör gü tü PKK nýn kýr sal ya pý lan ma sý na yö ne lik dü zen le di ði o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 12 ki þi den 3 ü tu tuk lan dý. Ö zel Yet ki li Van cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði nin 9 as ke rin þe hit ol du ðu 17 A ðus tos 2011 ta ri hin de ki as ke rî kon vo ya dü zen le nen te rör sal dý rý sýy la il gi li yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da 4 gün ön ce Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý ve Em ni yet Mü dür lü ðü Ö zel Ha re kât e kip le ri nin or tak o pe ras yo nun da gö zal tý na a lý nan 12 ki þi iþ lem le ri nin ar dýn dan ön ce ki gün Van a sevk e dil di. Ö zel Yet ki li Sav cý lýk ta ra fýn dan i fa de le ri a lý nan zan lý lar tu tuk lan ma is te miy le nö bet çi mah ke me ye sevk e dil di. Ge ce geç sa at le re ka dar sü ren sor gu la ma nýn ar dýn dan zan lý lar dan 3 ü tu tuk lan dý, 9 ki þi i se tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Hakkâri - Bingöl / aa Þehit jandarma onbaþý Metin Çetin'in Rize'de yaþayan ailesi, acý haber üzerine üzüntüye boðuldu. FOTOÐRAF: CÝHAN TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu U lu de re Alt Ko mis yo nu Baþ ka ný Ýh san Þe ner, U lu de re de ki o la ya da ir il gi li ku rum dan He ron gö rün tü le ri ni ta lep e de cek le ri ni söy le di. AKP Or du Mil let ve ki li Ýh san Þe ner, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, o lay la il gi li ka mu o yun da bil gi kir li li ði nin o luþ ma sý nýn ö nü ne geç mek is te dik le ri ni be lirt ti. O lay la il gi li He ron gö rün tü le ri ni il gi li ku rum dan is te yip, iz le ye cek le ri ni bil di ren Þe ner, Bu gö rün tü le ri iz le mek i çin de A sel san dan 3 uz man ta le bi miz söz ko nu su. Yi ne Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn 29 A ra lýk 2011 de si te sin de ya yýn la dý ðý res mi a çýk la ma sý nýn 3. mad de sin de be lirt ti ði çe þit li kay nak lar dan a lý nan is tih ba rat ve tek nik a na liz ler so nu cu i ba re si nin ge rek tir di ði bil gi le ri de il gi li ku rum dan a la ca ðýz de di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Tef tiþ Ku ru lu nun yap tý ðý in ce le me ra po ru nu da ta lep e de cek le ri ni di le ge ti ren Þe ner, þöy le de vam et ti: A da let Ba kan lý ðýn dan, Þýr nak i li ne bað lý il çe ler de sav cý lýk lar ca a çý lan ka çak çý lýk dâ vâ la rýy la il gi li son 5 yýl lýk is ta tis tik le ri is te ye ce ðiz. Bil gi Tek no lo ji le ri Ku ru mun dan o lay da kur tu lan 4 ki þi i le biz ta bu ru ve il gi li le ri a ra dýk di yen 2 ki þi nin te le fon ka yýt la rý ný is te ye ce ðiz. Yi ne il gi li ku rum lar dan TERHÝSÝNE 2,5 AY KALMIÞTI HAK KÂ RÝ NÝN Çu kur ca il çe sin - de ki te rö rist sal dý rý da þe hit o lan jan dar ma on ba þý Me tin Çe tin in Ri ze de ki a i le si nin e vin de yas var. Te rö rist ler ce Hak kâ ri de as ke rî bir li ðe dü zen le nen sal dý rý da þe hit o lan 22 ya þýn da ki Me tin Çe tin in Ri ze de Ye ni köy Ma hal le si Si te ler So kak Be le di ye Ev le rin de ya þa - yan a i le si, Va li Yar dým cý sý Mus ta - fa Er ka yý ran, Ýl Jan dar ma Ko mu - ta ný Al bay Tur han Ta lu ve Ri ze Þe hit A i le le ri Der ne ði Baþ ka ný Ke - mal Ak su nun ver di ði a cý ha ber ü - ze ri ne ü zün tü ye bo ðul du. Göz - yaþ la rý na ha kim o la ma yan ba ba Ah met Çe tin, oð lu nun ter hi si ne 75 gün kal dý ðý ný be lir te rek, Ne ya pa lým, tak dir böy le i di. Di ðer oð lum as ker den gel me den bu oð lum as ke re git miþ ti. Yak la þýk 2 yýl dýr a i le miz de as ker var de di. Oð lu nun li se yi bi tir dik ten son ra bir sü re ders ha ne ye de vam et ti - ði ni, an cak o ku ma ya cað ný be lir - te rek as ke re git ti ði ni an la tan ba - ba Çe tin, þun la rý söy le di: A ce mi bir li ði ni Ha tay da yap mýþ tý. Son o la rak 2 gün ön ce te le fon la ko - nuþ tuk. Na sýl sýn de dim, i yi yim ba ba, kar var. Si ga ra iç me me i - zin ver mi yor lar, zor la ný yo rum de di. Ben de doð ru su nu ya pý yor - lar de dim. Dün ya yý yýk sak ha in le - ri se vin di re ce ðiz. O nun i çin bir þe - ye ge rek yok. Va ta na bir kur ban da bi zim ol sun. Rize / aa Ko mis yo n He ron gö rün tü le ri ni iz le ye cek ö len le rin o top si ra por la rý ný ve vu ku at lý nü fus ka yýt ör nek le ri ni a la ca ðýz. Ýn san sýz ha va a raç la rý nýn el de et ti ði gö rün tü le rin kay de dil di ði o da la rýn gü ven lik ka me ra sý gö rün tü le ri ni ta lep e de ce ðiz. Bun dan son ra ki sü reç te ko mis yo nun U lu de re de ger çek leþ tir di ði ça lýþ ma la rýn ka yýt çö züm le ri nin ya pý la ca ðý ný ak ta ran Þe ner, E li miz de ki bil gi ler der len dik ten son ra ko mis yon ü ye le rin ce yi ne a çýk ka lan bir ko nu var sa ek bil gi ta le bi, il gi li ku rum lar dan söz ko nu su o la bi lir. Bu ka rar la rýn ta ki bi ni ya pa rak ra po ru mu zu en ký sa sü re de ta mam la ma yý plan lý yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / aa mka ni as ya.com.tr Su ri ye de o lup bi ten ler Su ri ye a de ta kan gö lü ha li ne ge ti ril di. Su ri ye de ya þa nan lar yü rek le ri bur ku yor. Yüz ler ce ma sum in san ço luk ço cuk de me den öl dü rü lü yor. Týp ký I rak ta, Lib ya da, Mý sýr da ol du ðu gi bi A rap ba ha rý de ni len fa kat A rap ký þý na dö nü þen bir o yun ne ti ce sin de o luk o luk kan a ký yor. Cu ma na ma zý çý ký þý, kan dil gü nü bi le on lar ca in san çý kan ça týþ ma lar da öl dü rü lü yor. Her gün ö len le rin, ye tim ve ök süz ka lan la rýn sayý sý ar tý yor. Þe hir ler yý ký lý yor. Su ri ye li ak ti vist ler den Ha lid E bu Sa bah ýn yar dým çýð lý ðý as lýn da o ra da ya þa yan ma sum Su ri ye li le rin se si o la cak ni te lik te. E bu Sa bah, Ev ler ha van to pu ve tank a te þi i le bom ba la ný yor. Ýn san lar ö lü yor, çok sa yý da ya ra lý var. Hu mus kan gö lü ha li ne gel di. Ýn san lar ca mi le ri dol du rup Al lah a yal va rý yor. Çün kü bi ze yar dým e den hiç kim se yok. Ne den kim se bi zim se si mi zi duy mu yor? Ýn san lar ne re de? Bu na da ha ne ka dar ses siz ka lý na cak? þek lin de di ye rek me de nî dün ya dan yar dým is ti yor lar. «««Bü tün bun lar o lur ken ge li þen o lay lar te dir gin e di ci bo yut la ra ge li yor. ABD bü yü kel çi lik per so ne li ni ge ri ça ðýr dý. Ýn gil te re, Ý tal ya, Ýs pan ya, Hol lan da, Fran sa bü yük el çi le ri ni ge ri çek ti. Di ðer Av ru pa ül ke le ri de sý ra da. Rus ya ve Çin i se Be þþar E sad yö ne ti mi ni des tek li yor. Bu nu BM top lan tý sýn da da gös ter di ler. Ba tý lý ül ke le rin bü yü kel çi lik le ri ni çek me si bir o pe ras yon ha zýr lý ðý o la rak yo rum la ný yor. Öy le bir ha va hâ kim ki, her an pat la ma ya ha zýr ha le ge lin di. El ler te tik te, bom ba yük lü u çak lar kalk ma ya ha zýr, her an bir ha va sal dý rý sý baþ la ya cak Þu a þa ma da akl-ý se lim sa hi bi ül ke ler den bek le nen bu na mey dan ver me mek tir. Ýn þal lah böy le bir bü yük yan lý þa da ha dü þül mez. Baþ ba kan Er do ðan i se, Ye ni bir gi ri þim baþ lat mak tan bah set ti. Zi ra, Lib ya da ve Mý sýr da ya þa nan lar dün ya nýn gö zü ö nün de. Mü da ha le ler son ra sýn da dü zel me ol ma dý, kan dur ma dý, ter si ne ka rý þýk lýk da ha da art mýþ du rum da. Dý þa rý dan mü da ha le a kan ka ný da ha da art tý ra cak ve iç ça týþ ma la rý kö rük le ye cek tir. Dip lo ma si yön tem le ri de nen me li ve ül ke le rin me se le yi ken di i çin de aþ ma sý na yar dým cý o lun ma lý dýr. Da ha ön ce I rak ta, Af ga nis tan da ye ni dö nem de de Lib ya ve Mý sýr da gö rül dü ki, dý þa rý dan mü da ha le ler de mok ra si ve öz gür lük ge tir mek ten çok ül ke le ri par ça la ra bö lü yor, o ül ke nin in san la rý na a it o lan kay nak lar pay la þý lý yor, kan dur dur mak bir ya na da ha faz la kan ak ma sý na sebep o lu yor. «««Tür ki ye nin bu a þa ma da ki po li ti ka sý ný e leþ ti ri len ler ol du ðu ka dar bir an lam ve re me yen ler de var. Haf ta i çi ya pý lan grup top lan tý la rýn da li der le rin Tür ki ye nin Su ri ye po li ti ka sý i le il gi li yap týk la rý a çýk la ma lar da bu nu gös te ri yor. Baþ ba kan Er do ðan ýn çok sert ve ma sa ya yum ruk vu ra rak yap tý ðý a çýk la ma da E sad a men dak ka duk ka de di. Çok sert i fa de ler kul lan dý. Ý sim ver me den ka til, ca ni, dik ta tör, fi ra vun, zor ba di ye de vam et ti. Þun dan hiç kim se nin en di þe si ol ma sýn, bu gün ba ba la rýn i zin den, o dik ta tör le rin, fi ra vun la rýn i zin den gi den ler de hak et tik le ri ni mut la ka bu la cak lar dýr di ye söz le ri ni sür dür dü. El bet te Su ri ye de Müs lü man la rýn öl dü rül me si ne ses siz ka lý na maz. O ra da ya pý lan lar hiç bir þe kil de tas vip e di le mez, hiç bir þey le i zah da e di le mez. An cak Tür ki ye nin bu ka dar sert söz ler le, ta bi ri ca iz se kral dan çok kral cý dav ran ma sý na bir an lam ve ri le mi yor. Ya pý lan yo rum lar da, þu so ru ya ce vap a ra ný yor. San ki ABD ve ba zý Ba tý ül ke le ri nin að zýy la ko nu þu lu yor. Hat ta on lar dan da ha faz la tep ki gös te ri li yor. Bu sa de ce kom þu luk la i zah e di le bi lir mi? Bu nun se be bi ne dir? Þu a þa ma dan son ra ö zel lik le Tür ki ye nin bir ha va sal dý rý sý ya da baþ ka tür lü bir mü da ha le ye i zin ver me me si ge re ki yor. Çün kü bu, böl ge nin i yi ce ka rýþ ma sý, bel ki de Tür ki ye nin de sa va þýn i çi ne çe kil me si an la mý na ge le bi lir. I rak ta ve Af ga nis tan da Müs lü man ve kar deþ ka ný dö kül dü, hiç de ðil se bu ra da bu na mey dan ver me mek lâ zým. Sað du yu nun hâ kim ol ma sý i çin ça lýþ mak ge re kir. Hem kar þý ta ra fý a ðýr þe kil de suç la mak di ya lo ðun ka pý sý ný ka pa týr ve ken di ne düþ man mey da na ge ti rir. En ö nem li si de Su ri ye de ka rý þýk lý ðý yi ne Su ri ye hal ký bi tir me li. Ge le cek le ri ni ken di le ri ta yin et me li dir. TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Ömer Faruk Topçu'nun Muhammet Yusuf Sait adýný verdikleri bir çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hâk'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz. Emek Üniversiteli Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA

10 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 9 ÞUBAT ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 97,95 ÖN CE KÝ GÜN 98,10 DÜN 662 ÖN CE KÝ GÜN 663 DO LAR DÜN 1,7569 ÖN CE KÝ GÜN 1,7475 DÜN 2,333 ÖN CE KÝ GÜN 2,3199 p p p p EKONOMÝ 10 Y HABERLER Bahçelievler'de Kendi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor TL+SSK Tel: 0(212) Gsm: (0532) (0530) DOSYA NO: 2010/1192 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adeti önemli özellikleri Rize ili Arde þen il çe si I þýk lý Kö yü 2821 Par sel, cilt 29 Say fa no: 2821'de ka yýt lý 10928,51 m 2 a lan lý ta þýn ma zýn ta ma mý çay bah çe si o lup borç lu a dý na ka yýt lý 2/4 his se si ,81 TL be del i le a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. SATIÞ ÞARTLARI 1. Satýþ 06/04/2012 günü saat saatleri ara sýn da 2821 Par sel Sa yý lý ta þýn - maz Pa zar Ad li ye si ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e - di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le - ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma zsa en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak þar tý i le 16/04/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka - rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur, þu ka dar ki ar týr ma be de li nin tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin ta þýn ma zýn yu kar da ya zý lý tah mi ni de ðe ri nin yüz de yir mi nis pe tin de pey ak çe si ve ya bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu tev di et me le ri la - zým dýr. Bu ta þýn maz ü ze rin de hak ký o lan a la cak lý ve ya il gi li den ar týr ma ya iþ ti ra ki ha lin - de a la ca ðý meþ kur nis bet red de sin de i se ay rý ca pey ak çe si ve te mi nat a ran maz. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. %... KDV, tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf larý a lý cý ya a it tir, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ler ü ze rin de ki hak la rý - ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se be bi o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, Bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname ilan tarihinden itiba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/1192 Sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 30/01/2012 B: 8100 T. C. PAZAR ÝCRA VE ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TAZÝYE Siverek eþrafýndan, hayatýný iman ve Kur'ân hizmetleriyle geçiren muhterem aðabeyimiz Hacý Kâmil Küçükbayrak'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet, ailesine sabr-ý cemil niyaz ederiz. Adýyaman Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ nnüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Ali Olgun nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mahmut Ulubaþ Dosya No: 2011/8050 E. Örnek No 27* Satýþýna karar verilen taþýnmazýn evsafý, kýymet ve nitelikleri; Manisa Merkez 1. Anafartalar mah. 410 ada, 19 parsel, 56 paftada kayýtlý, 1.kat 1 nolu baðýmsýz bölümden ibaret ta þýn maz, Ma ni sa 1.A na far ta lar Ma h. Er gen Cad. No: Kat. 1 no lu da i re ad re sin de o lup, gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, 3 o da sa lon, mut fak, ban yo, wc i le hol den o luþ mak ta dýr. Da i re nin ön cep he de bal ko nu ar ka cep he de i se bal kon i le be ra ber kul la ný lan 40 m 2 a lan lý te ra sý bu lun mak ta dýr. Bal kon da de mir kor ku luk var dýr. Sa lon i le o da la rýn yer dö þe me le ri la mi nant par ke, hol, mut fak i le ban yo, wc yer dö þe - me le ri se ra mik kap lý dýr. Ban yo wc du var la rý ta va na ka dar fa yans kap lý dýr. Wc, ip tal e di - le rek de po ya dö nüþ tü rül müþ tür. Ta van lar sý va lý du var lar i se sa ten al çý sý va lý ve plas tik bo ya lý dýr. Ýç ka pý lar ah þap ka pý o la rak ya pýl mýþ týr. Pen ce re doð ra ma la rý a lü min yum doð ra ma o la rak ya pýl mýþ týr. Mut fak alt ve üst tez gâ hý ve ha zýr mut fak o la rak ya pýl mýþ - týr. Tez ga hý mer me rit tir. Do ðal gaz i le ý sý týl mak ta dýr. Da i re nin e lek tri ði ve su yu bað lý dýr. Yak la þýk kul la ným a la ný 130 m 2 dir. Ta þýn ma zýn ya pý mýn da kul la ný lan mal ze me i le iþ çi lik na - za ra a lýn dý ðýn da ve çar þý ve a lýþ ve riþ böl ge sin de ol ma sý, va li lik, be le di ye i le ta pu ve ka das - tro mü dür lük le ri ne yü rü me me sa fe sin de ol ma sý i le tüm ö zel lik le ri dik ka te a lý na rak ta þýn - maz ,00.TL. mu ham men be del le sa tý þa su nul muþ tur. Satýþ þartlarý : 1- Satýþ 20/03/2012 günü saat: 10:00-10:05'de Ma ni sa 6.Ýc ra Mü dür lü ðü nün Ma ni sa A da let Sa ra yý 1.kat no lu sa týþ (Mü za ye de) sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý - la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 30/03/2012 gü nü yi ne Ma ni - sa 6.Ýc ra Mü dür lü ðü nün Ma ni sa A da let Sarayý 1.kat no lu sa týþ (Mü za ye de) sa lo - nun da be lir ti len sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la ca ðý ný ve tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar - týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2 - Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta hak kuk e de cek (% 1) K.D.V. dam ga ver gi si, ta pu a lým harç ve mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler i le ta pu sa tým harç la rý ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer - rüt fa i zi den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le - rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve mündericatýný kabili etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/8050 Esas sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalar ilan olunur. 31/01/2012 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: 8117 T.C. MANÝSA 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Kart la 546 mil yar li ra har ca dýk KREDÝ KARTI VE BANKA KARTLARIYLA 2011 DE YAKLAÞIK 546 MÝLYAR LÝRA HARCADIK. DOLAR BAZIN- DA 314 MÝLYAR DOLARA DENK GELEN HARCAMA TUTARI YUNANÝSTAN EKONOMÝSÝNDEN BÜYÜK. TÝM an ke t so nuç la rý ný a çýk layacak TÜR KÝ YE Ýh ra cat çý - lar Mec li si (TÝM) 2012 nin ilk ih ra cat - çý e ði lim an ke ti so - nuç la rý ný bu gün a - ç ý k l a y a c a k. TÝM den ya pý lan a - çýk la ma ya gö re, TÝM Baþ ka ný Meh - met Bü yü kek þi, ih - ra cat çý fir ma la rýn ge nel e ko no mi ve ih ra cat hak kýn da ki ger çek leþ me ve bek len ti le ri ni or - ta ya koy duk la rý an ke tin so nuç la - rý ný Dýþ Ti ca ret K o m p l e k s i n d e dü zen le ne cek ba - sýn top lan tý sýn da pay la þa cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya 2012 beklenildiði kadar zor bir yýl ol ma ya bi lir nýs TAN BUL Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ - ka ný Ta nýl Kü çük, Kü re sel e ko no mi de, ser ma ye a ký þý ný ra di kal bi çim de et ki le ye cek ge liþ me ler ya - þan ma dý ðý tak dir de, 2012 de bü yü me de ön gö rü len o ran ya ka la na bi le ce ði gi bi, hat ta da ha yük sek o - ran lar bi le söz ko nu su o la bi lir. Ký sa ca, 2012, e ko - no mi de bek len di ði ka dar zor bir yýl ol ma ya bi lir de di. Kü çük, Ý SO E ko no mik Du rum Tes pit An ke - ti 2011 i kin ci ya rý so nuç la rý ve 2012 ilk ya rý bek - len ti le ri ni a çýk la dý ðý ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý ko - nuþ ma da, i kin ci ya rý da ki nis pi ya vaþ la ma ya rað - men, ü re tim ve ih ra cat ar tý þý nýn yýl bo yun ca de - vam et ti ðin ve 2011 i yüz de 8 i a þan bir bü yü me o - ra ný i le ka pat ma nýn ne re dey se ke sin leþ ti ði ni vur - gu la dý. Kü çük, e ko no mik prog ram da 2012 i çin bü yü me ön gö rü sü nün yüz de 4 ol du ðu na i þa ret e - de rek, þun la rý kay det ti: Bu nok ta da þu nu ha týr lat - ma lý yýz ki, son yýl lar da ki tab lo, kay nak gi ri þi de vam et ti ði sü re ce Tür ki ye de bü yü me nin sür dü ðü ne i - þa ret et mek te dir. Do la yý sýy la, kü re sel e ko no mi de, ser ma ye a ký þý ný ra di kal bi çim de et ki le ye cek ge liþ - me ler ya þan ma dý ðý tak dir de, 2012 de bü yü me de ön gö rü len o ran ya ka la na bi le ce ði gi bi, hat ta da ha yük sek o ran lar bi le söz ko nu su o la bi lir. Ký sa ca, 2012, e ko no mi de bek len di ði ka dar zor bir yýl ol - ma ya bi lir. Kü çük, i yim ser bu lu na bi le cek bu yak - la þý mýn ö te sin de, 2012 nin, ta le bin ya vaþ la ma sý, fa - iz o ran la rý nýn ar týþ e ði li mi ne gir me si, kur lar da ki yu ka rý doð ru ha re ke tin de vam et me si gi bi, ü re ti mi o lum suz et ki le ye bi le cek ba zý risk ler ta þý dý ðý nýn da a çýk ol du ðu nu kay det ti. Ýs tan bul / a a mil yar do lar yabancý ya tý rým bek leniyor nu LUS LA RA RA SI Ya tý rým cý lar Der ne ði (YA SED) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýz zet Ka ra ca, 2012 yý - lýn da Tür ki ye ye mil yar do lar a ra sýn da doð - ru dan ya ban cý ya tý rým ger çek leþ me si ni bek li yo - ruz de di. YA SED Ba ro met re An ke ti so nuç la rý YA SED Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýz zet Ka ra ca, Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ad nan Nas ve Ge nel Sek - re ter Öz lem Öz yi ðit ta ra fýn dan ba sýn top lan tý sýy la a çýk lan dý. Ya tý rým la rýn kü re sel ge liþ me ler le pa ra lel git ti ði ni be lir te rek, þun la rý söy le di: 2011 yý lý na bak tý ðý mýz da, 12 mil yar do la rý ilk 11 ay o la rak doð ru dan ya tý rým o la rak ta mam la dýk. A ra lýk he - nüz çýk ma dý, a ma her hal de mil yar do lar ci - va rýn da bir yer de bi ti re ce ðiz. Bu, 2011 in, 2010 a gö re da ha i yi geç ti ði ni gös te ri yor bi ze de bek len ti miz, bu nu mil yar do lar a ra sýn da de - vam e de ce ði þek lin de. Do la yý sýy la Tür ki ye ye gü - ven de vam e di yor. Bu nun ar ka sýn da ki te mel ne - den de, Tür ki ye nin çok yük sek bü yü me ye sa hip ol ma sý. Bü yü me nin ih ti ya cý o la rak ar týk Tür ki - ye de ba zý ka pa si te yet me me ye baþ la dý. Do la yý sýy la i la ve hat ya tý rým la rý, i lâ ve ma ki ne ya tý rým la rý tüm þir ket le ri miz de de vam e di yor. Kü re sel ge liþ me le - re gö re, Tür ki ye de ki ya tý rým la rýn de va mý nýn da ay ný o ran da et ki le ne ce ði ni be lir ten Ka ra ca, A ma e ðer geç ti ði miz 6 ay da ki gi bi bir e ko no mi yö ne ti - mi de vam et ti ri le bi lir se, ya tý rým la rýn Tür ki ye ye gel me me si i çin ben çok bir ne den ol du ðu nu dü - þün mü yo rum di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya TTNET Tek no lo ji Va di si Pro je si baþ la tý yor nttnet, fi kir sa hi bi gi ri þim ci ler le ya tý rým cý la rý TTNET ça tý sý al týn da bu luþ tur mak i çin; Fik ri ni - zin Ya nýn da TTNET Var slo ga nýy la TTNET Tek no lo ji Va di si pro je si ni ha ya ta ge çi ri yor. TTNET a çýk la ma sý na gö re, TTNET Tek no lo ji Va di si pro je si; sek tör de ye ni ü rün ve ser vis le rin su nul ma sý na imkân sað la ma nýn ya ný sý ra her sek - tör den iþ fi kir le ri ni de ðer len dir me yi a maç lý yor. Ýþ fik ri ne sa hip gi ri þim ci ler ve ya tý rým cý lar, TTNET ta ra fýn dan tek no lo ji va di si.com.tr web ad re sin de bu luþ tu ru la cak. Ýþ fik ri o lan la rýn gi ri - þim ci ler bö lü mün den ka yýt o la rak sis te me sun - du ðu fi kir ler, ön ce lik le TTNET in pro fes yo nel e - kip le ri ta ra fýn dan ön de ðer len dir me ye a lý na cak ve bu a þa ma yý ge çen fi kir ler ya tý rým cý la rýn be ðe ni si ne su nu la cak. Ye ni iþ fi kir le rin den ya rar lan mak is te - yen ya tý rým cý lar i se web si te sin de ki ya tý rým cý lar kýs mýn dan sis te me ka yýt o la bi le cek ve i sim le ri ya da þir ket i sim le ri si te de yer a la cak, TTNET Tek - no lo ji Va di si nde gi ri þim ci li ði des tek le yen po tan si - yel bir ya tý rým cý o la rak bi li ne cek ve ye ni iþ fi kir le ri - ne u la þa bi li yor o la cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya ÝS TAN BUL Ti ca ret Ü ni ver si te - si (Ý TÝ CÜ) i le Lon dra mer kez li fi nans þir ke ti CFT Fi nan ci als Li mi ted a ra sýn da, ge le ce ðe yö - ne lik tü rev e ði tim hiz met le ri - nin sað lan ma sý ve Tür ki ye de tra der ye tiþ tir mek gi bi ye ni e ði tim a la ný nýn o luþ tu rul ma sý ve sek tö re ka zan dý rýl ma sý a ma - cýy la iþ bir li ði an laþ ma sý im za - lan dý. Ý TÝ CÜ E mi nö nü Yer leþ - ke si nde dü zen le nen im za tö re - nin de ko nu þan Ý TÝ CÜ Rek tö rü Na zým Ek ren, pro je de i ki ku ru - mun da e ðit men kad ro su nun en et ki li þe kil de kul la ný la ca ðý ný be lir te rek, Bu pro jey le Ýs tan - bul Fi nans Mer ke zi nin ni te lik li e le man ih ti ya cý nýn kar þý lan ma - sý na ö nem li bir kat ký da bu lu na - ca ðýz de di. Tra der la rýn, tah vil, bo no, MTA ve tü rev ü rün le rin fi nan sal ens trü man yo luy la a lý - nýp sa týl ma sýn dan so rum lu ki - þi ler ol du ðu na i þa ret e den Ek - ren, tra der e ði ti mi nin son de - re ce ö nem li ol du ðu nu di le ge - tir di. Ek ren, ül ke a çý sýn dan bu de re ce ö nem arz e den tra der e ði ti mi nin ya ný sý ra dýþ ti ca ret - le il gi li tüm ka lem le ri öð ret - mek is te dik le ri ni kay de de rek e ði tim prog ra mý ný ki þi, ku rum ve ku ru luþ la rýn ih ti yaç du ya - ca ðý þe kil de be lir le ye bi le cek le - ri ni i fa de et ti. E ði tim prog ra - mý nýn ge niþ bir þe kil de an la tý la - ca ðý 18 Þu bat ta ya pý la cak kon - fe ran sa da dik ka ti çe ken Ek ren, e ði tim prog ram la rý na ka tý la cak tra der la ra Ý TÝ CÜ ve CFT Fi - nan ci als o nay lý ser ti fi ka la rýn ve ri le ce ði ni ve bu ra da ba þa rý lý o la cak öð ren ci le re Ýs tan bul Fi - nans Mer ke zin de iþ im ka ný sað la na ca ðý ný da söz le ri ne ek le - di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ö ZAK Glo bal Hol ding ça tý sý al týn da ki Ö zak GYO nun hal ka ar zýy la il gi li An - ka ra 9. Ý da re Mah ke me si yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý ve rir ken, Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu (SPK) ka ra ra i ti raz et - ti. Ö zak Gay ri men kul Ya tý rým Or tak lý - ðý AÞ nin Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat - for mu na (KAP) gön der di ði a çýk la ma - da, SPK ta ra fýn dan ön ce ki gün þir ke te gön de ri len ya zý da, An ka ra 9. Ý da re Mah ke me si nin il gi li dos ya sýn da da va a çýl dý ðý, a çý lan da va da þir ket pay la rý nýn hal ka ar zý ve port föy iþ let me ci li ði bel - ge si ve ril me si ne i liþ kin ku rul ka ra rý nýn ip ta li i le yü rüt me si nin dur du rul ma sý na ka rar ve ril di ði nin a çýk lan dý ðý be lir til di. Bu ka ra ra Ku rul ta ra fýn dan i ti raz e dil - di ði nin bil di ril di ði ve ya tý rým cý nýn hak ve men fa at le ri nin ko ru na bil me si i çin ge re ði nin ri ca e dil di ði be lir ti len a çýk la - ma da, þun lar kay de dil di: Bi lin di ði ü - ze re pay la rýn Ku rul kay dý na a lýn ma sý - na ve sa tý þý na i liþ kin iþ lem ler SPK ta ra - fýn dan ya yým la nan I No: 40 pay la rýn ku rul kay dý na a lýn ma sý na ve sa tý þý na i - liþ kin e sas lar teb li ði hü küm le ri ne gö re ya pýl mak ta, hal ka arz iþ le mi bu teb lið - de yer a lan hü küm ler çer çe ve sin de ger çek leþ ti ril mek te dir. Þu an da ki sü reç ta lep top la ma a þa ma sýn da o lan bir sü - reç tir ve he nüz arz a þa ma sý na ge çil miþ de ðil dir. An ka ra 9. Ý da re Mah ke me si ta ra fýn dan a lý nan ka rar çer çe ve sin de SPK ta ra fýn dan dâ vâ i le il gi li sa vun ma - lar ha zýr lan mýþ o lup, mah ke me si ne su - nul muþ tur. Sa vun ma i le bir lik te An ka - ra 9. Ý da re Mah ke me si ta ra fýn dan yü - rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý nýn kal - dý rýl ma sý bek len mek te dir. E sa sen ta lep top la ma iþ lem le ri ne de vam e dil me si ha lin de, hal ka arz iþ le mi ni ta mam la - yan da ðý tým iþ lem le ri nin o nay lan ma sý iþ le mi nin 10 Þu bat 2012 ta ri hin de me - sai sa a ti bi ti min den son ra ya pý la ca ðý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, da ðý tým lis te le - ri o nay lan ma dan ya tý rým cý la rýn za rar gör me ih ti ma li de bu lun ma mak ta dýr. Bü tün bun la ra rað men, da ðý tým lis te le - ri nin o nay lan ma a þa ma sý na ka dar ge - çe cek sü re i çe ri sin de, ya tý rým cý la rýn o - la sý ka yýp la rý þir ke ti miz ta ra fýn dan te - la fi e di le cek tir. Ýs tan bul / Ye ni As ya KRE DÝ kar tý ve ban ka kart la rýy la 2011 yý lýn da yak la þýk 546 mil yar li ra har can dý. Ban ka la ra ra sý Kart Mer ke - zi (BKM), 2011 yý lý kart lý ö de me le re i liþ kin ve ri le ri BKM Ge nel Mü dü rü So ner Can ko nun ka týl dý ðý ba sýn top lan tý sýy la a çýk la dý. Ve ri le re gö re, 2011 yý lýn da bir ön ce ki se ne ye gö re, kre di kart la rýy la ya pý lan har ca ma lar yüz de 24, ban ka kart la rý i le ya pý lan har ca ma lar i se yüz de 54 ar týþ gös ter - di. Kre di kart la rý i le yýl bo yun ca top - lam 2 mil yar 278 mil yon a det iþ lem i le 290 mil yar 634 mil yon li ra lýk har - ca ma ya pýl dý yý lý i le kar þý laþ tý - rýl dý ðýn da iþ lem a de din de yüz de 11 o ra nýn da ar týþ kay de dil di de ban ka kart la rýy la ya pý lan iþ lem le rin a de di 1 mil yar 69 mil yon a de di bu - lur ken, ban ka kar tý iþ lem le ri nin ci ro - su 255 mil yar 80 mil yon li ra ol du. 2011, ön ce ki yýl i le kar þý laþ tý rýl dý ðýn - da, ban ka kart la rý nýn iþ lem a de din de yüz de 15 o ra nýn da ar týþ gö rül dü. EN ÇOK HAR CA MA ABD DE YA PIL DI Ya ban cý ban ka la ra a it ban ka ve kre di kar tý iþ lem hac min de, yüz de 18 o ra nýn da ar týþ sað lan dý. BKM 2011 yý lý ve ri le ri ne gö re, ya ban cý ban ka la ra a it ban ka ve kre di kart - la rýy la Tür ki ye de ya pý lan iþ lem ler so nu cun da 7,8 mil yar do lar dö viz gir di si sað lan dý. Bu tu tar, 2010 yý lý i le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da yüz de 18 o - ra nýn da ar týþ la Tür ki ye ye gi ren dö viz mik ta rý nýn her ge çen yýl art - tý ðý göz len di. Yer li ban ka ve kre di kart la rý i le yurt dý þýn da ya pý lan har ca ma la ra ba kýl dý ðýn da, bu har - ca ma ka le min de geç ti ði miz yýl la ra gö re yüz de 33 o ra nýn da ar týþ gö - rü lür ken, 2011 yý lýn da yurt dý þýn - da en çok har ca ma ABD de ya pýl - dý. ABD nin ar dýn dan en çok har - ca ma ya pý lan di ðer ül ke ler sý ra sýy - la Ýn gil te re, Ý tal ya, Fran sa ve Al - man ya ol du. Ýs tan bul / a a E-TÝ CA RET TE PA HA LI Ü RÜN LER SE ÇÝL DÝ BKM 2011 yýl so nu ve ri le ri ne gö re, Tür ki ye de ki kre - di kar tý sa yý sý 51 mil yon 360 bin 809 a det, ban ka kar tý sa yý sý 81 mil yon 879 bin 926 a det, o to ma tik vez ne ma ki ne si (ATM) sa yý sý 32 bin 462 a det, sa týþ nok ta sý ter mi na li (POS) sa yý sý i se 1 mil yon 976 bin 843 a det ol du. Ve ri ler, 2011 yý lý ve ri le ri nin hýz lý ve ko lay a lýþ ve riþ o la na ðý sað la yan e-ti ca re ti ter cih e - den le rin her ge çen gün art tý ðý ný gös ter di. BKM 2011 ve ri le ri ne gö re, 2011 so nu i ti ba rýy la yer li kre di kart la rý i le yer li ve ya ban cý si te ler de 135 mil yon a - de din de ve 22 mil yar li ra tu ta rýn da e-ti ca ret iþ le mi ger çek leþ ti ril di yý lý i le 2011 yý lý e-ti ca ret ci ro su kar þý laþ tý rýl dý ðýn da e-ti ca ret te yüz de 57 o ra nýn da ar týþ gö rül dü. Har ca ma ci ro sun da ki ar tý þýn iþ lem a de di nin ü ze rin de o lu þu, bu yýl e-ti ca ret har ca ma - la rýn da da ha pa ha lý ü rün le rin se çil di ði ni or ta ya ko - yu yor yý lýn da iþ lem ba þý na 147 li ra har ca nýr - ken, 2011 yý lýn da bu de ðer 164 li ra o la rak ger çek - leþ ti. Geç ti ði miz yýl in ter net ü ze rin den en faz la te - le ko mü ni kas yon, ha va yol la rý ve e lek tro nik eþ ya sek tör le ri ne yö ne lik e-ti ca ret iþ le mi ya pýl dý. YUNANÝSTAN EKONOMÝSÝ KADAR Kredi kartý ve banka kartlarýyla 2011 yýlýnda toplamda yaklaþýk 546 milyar liralýk ticarî hacim yaratýldý. Türkiye dolar bazýnda 314 milyar dolarlýk harcama yaptý yýlýnda Yunanistan ekonomisinin büyüklüðünün 305 milyar dolar olduðu dikkate alýndýðýnda, Yunanistan ekonomisi kadar harcama yapýlmýþ oldu. Ö ZAK GYO: Ya tý rým cý lar za ra ra uð ra týl ma ya cak Ý TÝ CÜ, Fi nans Mer ke zi i çin ni te lik li e le man ye tiþ ti re cek

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Hepimizin utancý Bumerang SU RÝ YE DE KÝ ça týþ ma lar gi de rek bü yü yor, in san za yi a týn da ö nem li ar týþ var. Bir an ön ce a kan kan dur du rul ma ya cak o lur sa, Su ri ye, da ha kap sam lý bir iç sa vaþ i çi ne sü rük le nir ken mez hep ça týþ ma sý böl ge ye ya yýl ma is ti da dý gös te re bi lir. Dra ma tik bir bi çim de böl ge ül ke le ri ken di le rin den bek le nen per for man sý, i ra de yi ve ba si re ti gös te re me di ler. En baþ ta Ý ran ve Tür ki ye, Su ri ye sý na vý ný kay be den i ki ül ke o la rak ö ne çýk tý. Mil li ref leks ler ve her i ki ül ke de a leyh te yü rü tü len ka mu dip lo ma si si stra te ji le ri ve pro pa gan da la rýn re to rik le ri bir ke na ra bý ra ký la cak o lur sa, her i ki ül ke nin bir bi rin den fark la rý nýn ol ma dý ðý or ta ya çýk tý. Bir bir le ri ni suç lu yor lar a ma, i ki si nin de du ru mu ten ce re di bin ka ra, se nin ki ben den ka ra mi sa li. Oy sa ak lý ba þýn da o lan her kes, Tür ki ye ve Ý ran ýn mu ta ba ka ta var ma sý du ru mun da Su ri ye de iþ le rin bu nok ta ya gel me den çö zü le bi le ce ði ni a yan be yan gö rü yor du. Ý ran, E sed ve ya kýn çev re si ü ze rin de bas ký uy gu la say dý, bir a ra for mül le kriz at la tý la bi lir ve i ki ta ra fýn ma kul bu la ca ðý ta rih ler de ge nel se çim le re gi di lir, ye ni bir a na ya sa ya pý mý nýn ö nü a çý lýr dý. Tah ran, 1982 de ki bü yük ha ta sý ný tek rar la yýp Su ri ye mu ha le fe tiy le di ya log kur ma dý, Ba as re ji mi gö zü nü kýrp ma dan Müs lü man öl dü rür ken gör mez lik ten gel di. Bu, Ýs lam Dev ri mi ne bü yük göl ge dü þür müþ tü, bu gün de öy le de þu sö zün an la mý ný i yi öð ren miþ tik: Ü çün cü Dün ya ül ke le rin de bü yük dev rim ler o lur, a ma Dý þiþ le ri ve Ma li ye ba kan lýk la rý de ðiþ mez. Ma li ye ba kan lý ðý bir mik tar de ðiþ miþ ti, a ma ma a le sef Dý þiþ le ri nin ta kip et ti ði o kör re el po li tik tu tum de ðiþ me di. An ka ra ba þýn dan be ri Su ri ye po li ti ka sýn da yan lýþ yol iz le di. Sa kin güç, yu mu þak güç, ti ca ret, vi ze mu a fi ye ti, ko nu þa rak, an la þa rak ve top lum sal de ði þim eþ li ðin de po li tik de ði þi mi yö ne te rek böl ge ye Sün ni ge le ne ðin tem kin mo de li ni ö ne re cek ken, ABD ve Kör fez ül ke le ri nin et ki sin de kri zi de rin leþ tir di; mu ha le fe tin mi li ta ri ze ol ma sý nýn ö nü ne geç me di, bir Eðer Türkiye ve Ýran, kendi aralarýnda anlaþabilseydi, an da si vil gös te ri ler si lah lý mü ca de le ye dö nüþ tü. Þim di ler de yi ne Tür ki ye nin en bü yük ö vün cü A me ri ka i le i liþ ki le ri nin en üst ve en i yi dü zey de ol ma sý dýr. Bir se ne ön ce si ne gö re çok da ha dra ma tik bir tab lo i le kar þý kar þý ya bu lu nu yo ruz: Ge ri de e sas oð lan lar ýn kü re sel stra te ji le ri ne gö re böl ge ül ke le ri i ki cep he ye ay rýl dý: Bir yan da Rus ya ve Çin in gö re ce des te ði ni ar ka sý na al mýþ bu lu nan Ý ran, I rak, Su ri ye, Lüb nan ve ABD i le Ýs ra il e öf ke pat la ma sý ya þa yan A rap so kak la rý; di ðer yan da Tür ki ye, Ýs ra il, Su u di A ra bis tan, Ür dün ve Kör fez ül ke le ri. Hiç renk ver me yen ve þim di lik iç so run la rý ný çöz me ye ça lý þan Mý sýr i se bek le me de. Cep he leþ me ür kün tü ve ri ci, iç ka rar tý - cý. Böl ge sel en teg ras yo na gi di yor ken bir an da düþ man kamp la ra bö lün dük. Lüb nan Stra te jik A raþ týr ma lar Mü dü rü Mu ham med Nu red din, Tür ki ye nin Su ri ye ye ya pa ca ðý bir as ke rî mü da ha le du ru mun da, Ý ran, I rak, Su ri ye ve Lüb nan la bir an da sa va þa gir me yi gö ze al ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor. I rak iþ ga lin de ve Lib ya nýn bom ba lan ma sý ön ce sin de hep böl ge ül ke le ri Ýs lam ba rýþ gü cü o luþ tu rup kriz böl ge le ri ne mü da ha le et sin de dik. Ta bii ki mü da ha le den ön ce dip lo ma tik yol la rý so nu na ka dar kul lan mak la zým. E ðer Tür ki ye ve Ý ran, ken di a ra la rýn da an la þa bil sey di, Su ri ye de bun ca kan dö kül mez di. Ni te kim o cak a yý nýn baþ la rýn da Ý ran ý zi ya ret e den Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu þun la rý söy le di: Ý ran, Su ri ye so ru nu nun çö zü mün de rol oy na ya bi lir, Ý ran ýn bu ko nu da Su ri ye yö ne ti mi nez din de ge rek li tav si ye ler de bu lun ma sý nýn sü re ce bü yük kat ký ya pa ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Böl ge ül ke le ri nin i ki bü yük ül ke si Tür ki ye ve Ý ran, bu iþ bir li ði ni ba þa ra ma dý. Dar u lu sal çý kar la rý ný, dýþ dün ya an gaj man la rý ný, mez hep ta as su bu nu a þa ma dý lar. Þim di Ba tý lý lar, yi ne kur ta rý cý sý fa tý yla Su ri ye nin ü ze ri ne bin ler ce ton bom ba yað dý ra cak, Lib ya da ol du ðu gi bi bu gün ö len le rin on lar ca ka tý ma sum in san ö le cek, alt ya pý tah rip e di le cek. Ve ya Tür ki ye yi be la lý, u tanç ve ri ci bir mü da ha le ye zor la ya cak lar. Ý yi lik Al lah tan, kö tü lük biz den. Biz ler bu kö tü lü ðe müs ta hak o lu yo ruz ki, sü rek li ba þý mý za ge li yor. Tür ki ye, Ý ran, A rap Bir li ði, Ýs lam Kon fe ran sý Ýþ bir li ði fark et mez. A run a ley na! A li Bu laç / Za man, AKP NÝN yak la þýk 10 yýl lýk ik ti da rý ný, es ki ik ti dar sa hip le ri nin yer le ri ni terk et me mek i çin di ren me le ri, ye ni le rin de es ki ler le ik ti da rý pay laþ ma ya ya naþ ma ma la rý o la rak ö zet le ye bi li riz. Bu çe kiþ me ö zel li ke son 5 yýl da i yi ce ký zýþ tý ve es ki ler mut lak bir þe kil de mað lup ol du lar. Fa kat Tür ki ye de ik ti dar sa vaþ la rý bit me di, be nim ye ni tür ik ti dar sa vaþ la rý o la rak ta ným la dý ðým, a lý þýk ol ma dý ðý mýz tür den re ka bet, kö þe kap ma ca, ça týþ ma ve hat ta sa vaþ la ra ta nýk ol duk, o lu yo ruz. Bu nun ne de ni, ül ke nin son beþ yý lýn da bi rin ci de re ce de be lir le yi ci o lan bir si ya si it ti fa kýn ça týr da ma ya baþ la ma sý dýr. Bu si ya si it ti fa kýn bi le þen le ri nin, ken di le riy le bir lik te ha re ket et me ye ya naþ ma yan he men her ke si tas fi ye et tik ten son ra ik ti dar sah ne sin de yal nýz ka lýn ca bir bir le riy le mü ca de le et me ye baþ la dýk la rý ný pe ka la i le ri sü re bi li riz. Ye ni tür ik ti dar sa vaþ la rý MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan, es ki Müs te þar Em re Ta ner ve es ki Müs te þar Yar dým cý sý A fet Gü neþ in KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da þüp he li o la rak sav cý lý ða i fa de ver me ye çað rýl ma la rý; he men ar dýn dan Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü nde ki üst dü zey de ki gö rev den al ma lar bu ye ni tür ik ti dar sa vaþ la rý nýn ye ni saf ha la rý o la rak kar þý mý za çý ký yor lar. Bu id di a mý te mel len dir mek i çin bir kaç ha týr lat ma yap mak is te rim: 1) Ge rek es ki, ge rek þim di ki MÝT müs te þar la rý nýn Ab dul lah Ö ca lan ve PKK i le te mas la rý ný dev le tin bil gi, o nay ve teþ vi ði ol ma dan yü rüt müþ ol ma la rý im kan sýz dýr. Za ten Baþ ba kan Er do ðan da bu nu de ði þik ve si le ler le di le ge tir di. 2) Ku rum dý þýn dan ol ma sý na rað men genç yaþ ta MÝT in ba þý na ge ti ri len Ha kan Fi dan, AKP hü kü me ti nin gü ven lik bü rok ra si si i çin de en çok gü ven di ði i sim le rin bel ki de ba þýn da ge li yor. 3) MÝT, U lu de re Ro bos ki fa ci a sý nýn ar dýn dan ba zý çev re ler ta ra fýn dan çok sert bir þe kil de e leþ ti ril di, Baþ ba kan da bun la ra ne re dey se ay ný sert lik te kar þý lýk ver di. Da ha son ra dev le tin zir ve si nin, Özel yetkili mahkemeler baþta olmak üzere bu yeni yargý düzeni Suriye de bunca kan AKP nin ürünüdür. dökülmezdi. ku ru luþ yýl dö nü mün de MÝT kam pü sü nü bir lik te zi ya ret et me le ri hem ku ru mun, hem Fi dan ýn i ti ba rý ný güç len dir me yo lun da bir jest ti. 4) Hü kü me tin þu gün ler de bi rin ci ön ce li ði Su ri ye. Ar dýn dan Ý ran ge li yor. Tam da böy le bir dö nem de MÝT in ve müs te þa rý nýn (Fi dan ýn Ý ran ýn nük le er ça lýþ ma la rý ko nu sun da ö zel o la rak uz man ol du ðu nu bi li yo ruz) bu þe kil de gün de me ge li yor ol ma sý nýn si ya si ik ti da rýn en son is te ye ce ði bir ge liþ me ol du ðu a çýk týr. 5) Hü kü met her ne ka dar bel li bir sü re dir Kürt so ru nun da bas ký po li ti ka la rý ný ö ne çý kar mýþ ol sa da, so ru nun mü za ke re ler yo luy la çö zü mü se çe ne ði ni tam o la rak çö pe at mýþ de ðil. Hat ta kent ler ve kýr sal a lan da ki yo ðun o pe ras yon la rý, mü za ke re a þa ma sý na geç me den ön ce bir tür mýn tý ka te miz li ði o la rak gö ren ler de var. Do la yý sýy la Ö ca lan ve PKK i le gö rüþ me nin bu þe kil de kri mi na li ze e dil me si nin Kürt so ru nu nun çö zü mü ne her han gi bir kat ký sý ol ma ya ca ðý a çýk týr. U zun þi kâ yet çi kuy ru ðu E ðer sav cý nýn Fi dan, Ta ner ve Gü neþ i KCK so ruþ tur ma sýn da þüp he li o la rak çað rýl ma sý bun dan di ye lim ki 6-7 yýl ön ce ol say dý, yar gý nýn yü rüt me ye di re ni þi nin ye ni bir ör ne ði o la rak gö rür ve bu bi lek gü re þin de ki min ga lip ge le ce ði ni bek ler dik. A ma bu sü re zar fýn da yar gý da çok a ma çok þey de ðiþ ti. Ar týk ki lit nok ta lar da hü kü me tin ca ný ný a cý ta bi le cek iþ lem ler ya pa bi le cek sav cý ve yar gýç la rýn bu lun ma dý ðý ný bi li yo ruz; bu tür þey le ri gö nül le rin den ge çi ren ler bu lun sa da hi bu ce sa re ti gös te re me ye cek le ri, gös ter se ler bi le ba þa rý lý o la ma ya cak la rý a çýk týr. Tam da bu nok ta da ya zý mý zýn baþ lý ðý na ge li yo ruz: Bu me rang, ya ni ge lip sa hi bi ni vu ran si lah. E vet, ö zel yet ki li mah ke me ler baþ ta ol mak ü ze re bu ye ni yar gý dü ze ni AKP nin ü rü nü dür. Ve ye ni Tür ki ye nin ye ni yar gý sý ndan þi ka yet e den le rin o luþ tur du ðu o u zun kuy ru ða si ya si ik ti dar da da hil ol mak ü ze re dir. Son o la rak Ýl ker Baþ buð o la yýn da, dev le tin te pe sin den ge len tu tuk suz yar gý lan sýn ve Yü ce Di van da yar gý lan sýn ta lep le ri nin hiç bi ri ger çek leþ me di. Ha kan Fi dan o la yýn da da hü kü met ten hay ret ni da la rý yük se li yor fa kat bun la rýn so nuç a lý cý o lup ol ma ya ca ðý ke sin de ðil. Ke sin o lan, ye ni tür ik ti dar mü ca de le le ri nin da ha da þid det le ne rek sür me ih ti ma li nin hay li yük sek ol du ðu. Ru þen Ça kýr / Va tan, TEÞEKKÜR 31 Ocak 2012 tarihinde ebediyete uðurladýðýmýz Duayen Sendikacý, Hizmet Eri, Gerçek bir Mü'min ve Gerçek bir Demokrat olan MUSTAFA BAÞOÐLU'nun vefatý nedeniyle acýmýzý paylaþan baþta Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül ve 9. Cumhurbaþkanýmýz Süleyman Demirel olmak üzere Cenaze töreni ve Defin konusuyla baþýndan sonuna bizzat ilgilenen Deðerli Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Kýymetli Ailesi'ne Cenaze törenine katýlarak bizleri yalnýz býrakmayan; TBMM Baþkanýmýz Sayýn Cemil Çiçek'e, Baþbakan Yardýmcýmýz Sayýn Bülent Arýnç'a, Gümrük ve Ticaret Bakanýmýz Hayati Yazýcý'ya, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Binali Yýldýrým'a, Çevre ve Þehircilik Bakaný Sayýn Erdoðan Bayraktar'a, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e, Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'a Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'a TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya Milli Savunma Eski Bakaný Vecdi Gönül'e, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanlarý Murat Baþesgioðlu ve Yaþar Okuyan'a Devlet Eski Bakaný Faruk Nafiz Özak'a MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'ye Saadet Partisi Genel Baþkaný Sayýn Mustafa Kamalak'a, BBP Genel Baþkaný Sayýn Mustafa Destici'ye, DP Parti Genel Baþkaný Sayýn Namýk Kemal Zeybek'e, Saadet Partisi Eski Genel Baþkaný Recai Kutan'a Milletvekillerimize, Baþbakanlýk Müsteþarý Sayýn Efkan Ala'ya, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Hüseyin Tanrýverdi'ye, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Nihat Matkap'a, Ankara Valimiz Sayýn Alaaddin Yüksel'e, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Ý. Melih Gökçek'e, TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu'ya, Yönetim Kurulu Üyeleri Pevrul Kavlak, Ergün Atalay, Ramazan Aðar ve Nazmi Irgat'a, TÜRK-ÝÞ Eski Baþkanlarý Sayýn Bayram Meral ve Salih Kýlýç'a, TÜRK-ÝÞ'e üye Sendikalarýmýzýn Genel Baþkan ve Yöneticilerine, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen Türkiye Saðlýk Ýþçileri Sendikasý Þube Baþkan, yönetici ve üyelerine, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'ya, Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay'a ve Yönetim Kurulu Üyelerine, HAK ÝÞ Konfederasyonumuz Genel Baþkaný Mahmut Arslan ve üye sendikalarýmýzýn Genel Baþkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, SSK Eski Genel Müdürü Zekai Özcan'a, çeþitli il ve ilçelerden gelen belediye baþkanlarýmýza, sivil toplum kuruluþlarýnýn deðerli üyelerine, basýnýmýzýn deðerli temsilcilerine, gerek cenaze törenlerine iþtirak eden, gerekse sendikamýza, Merhumun evine gelerek taziye ziyaretinde bulunanlara, telgraf, telefon ve faks yoluyla taziyede bulunan tüm sevenlerine ve adlarýný sayamadýðýmýz bütün ÝHVAN KARDEÞLERÝNE DOSTLARINA Merhum Baþkanýmýzýn cenaze defnine kadar yardýmlarýný esirgemeyen Sendikamýz Eski Basýn Müþaviri Sultan Kara'ya, sonsuz minnet ve þükranlarýmýzý sunar, teþekkür ederiz. MEKÂNI CENNET OLSUN Ailesi ve Saðlýk Ýþçileri Adýna TÜRKÝYE SAÐLIK ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI YÖNETÝM KURULU T. C. HATAY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2012/46 Esas. Da va cý MA LÝ YE HA ZÝ NE i le KA NU NÝ KAY YIM HA TAY DEF TER DA RI a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ta pu ip ta li Ve Tes - cil (Ga ip lik Ne de niy le Ha zi ne A dý na Tes cil) da va sý ne de niy le; Ha tay An tak ya 3. mýn tý ka da ka in 1977 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn ma li ki Hav ran Ke çe ci ký zý MER YEM'in ta þýn ma zý nýn 10 yýl dan u zun sü re dir ya sal kay yým o la rak a tan mýþ Ha tay Def ter da rý ta ra fýn dan i da re e dil di ði be lir ti le rek, TMK.m. 588 ge re ðin ce bu pay la rýn ha zi ne a dý na tes ci li ne ka rar ve ril me si is te nil miþ tir. Nü fus kay dý bu lun ma yan, bu gü ne ka dar sað o lup ol ma dý ðý ve ad re si tes pit e di le me yen da va ko nu su ta þýn ma zýn ma li ki Hav ran Ke - çe ci ký zý MER YEM'den ha be ri o lan la rýn ve ya ye ri ni bi len ve bu ki þi yi ta ný yan la rýn AL TI AY i çe ri sin de, Ha tay 2. As li ye Hu kuk Mah ke me si - nin 2012/46 e sas sa yý lý dos ya sý na ha ber ver me le ri TMK.588 i le 32 ve 33. mad de le ri ge re ðin ce Ý LAN o lu nur B: 7950 SEMÝNERE DÂVET Konu: Avrupa ve Ýslâm Demokrasisi Konuþmacý: Þükrü Bulut (Araþtýrmacý Yazar) Tarih: 11/02/2012 Cumartesi Saat: 15:30 Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði Yer : Yeni Asya Vakfý Seminer Salonu Cemal Tosyalý Caddesi. No: 117. Süleymaniye / ÝSTANBUL Ýrtibat: (0505) Not: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr.

12 12 ENSTÝTÜ Y Hazýrlayan: e-posta: R i s a le- i Nur di li ve sa de leþ ti ril me me se le si Ri sâ le-i Nur her ke sin her bir me se le si ni tam o la rak an la ya ma dý ðý, fa kat hiç bir o ku yu cu nun da is ti fa de siz kal ma dý ðý en te re san bir e ser dir. Ya ni her ke sin dü ze yi ne gö re is ti fa de et ti ði, fa kat ön yar gý sýz ve sa mi mî bir yö ne liþ le da ha çok is ti fa de ve is ti fa za e de bil di ði bir kay nak týr. E le al dý ðý me se le le rin de rin li ði ve in ce li ði, bu de rin lik ve in ce li ðin ge rek tir di ði ke li me ve kav ram ha ri ta sý ilk baþ lar da bi zi þa þýr ta bi lir, a lý þýl mý þýn dý þýn da bir me tin le kar þý kar þý ya ol du ðu mu zu bi ze his set ti re bi lir. Ge nel de e ser le re, o e ser le rin bes len di ði kay nak la rýn di li yan sýr. Ri sâ lei Nur di li i çin de ay ný þe yi söy le mek müm kün dür. Ri sâ le-i Nur mü el li fi ki min ta li min den geç miþ se, kim den ders al mýþ sa, ne i le yoð rul muþ sa, e ser le rin de kul lan dý ðý di lin de on lar dan ne be an e dip çýk ma sý ga yet tabiîdir. Ben Re sul-i Ek rem in der siy le ve Kur ân-ý Ha kim in ta li miy le an la dým ki 1 di yen Be di üz za man, ma nen der sin den ve ta li min den geç ti ði kay nak la rý a çýk ça be lirt mek te dir. De mek ki Ri sâ le-i Nur Kur â nî ve Ne be vî ter mi no lo ji yi kul lan mýþ týr. Ri sâ le-i Nur di li nin o mur ga sý ný Kur ân a ve sün ne te a it ke li me, kav ram ve te rim ler o luþ tur mak ta dýr. Çün kü Ri sâ le-i Nur un i zah ve is pat et ti ði ve ü ze rin de tah þi dat yap tý ðý a na ko nu lar, Kur ân ýn ve Re sul-i Ek rem in de (asm) ü ze rin de en çok dur du ðu ve bah set ti ði tev hid, ha þir, nü büv vet, a da let ve i ba det gi bi ko nu lar dýr. Me se lâ bun lar dan ha þir ko nu su ne re dey se Kur ân ýn üç te bi ri si ni teþ kil et mek te dir. Hz. Pey gam ber in de (asm) tev hid den son ra en bü yük dâ vâ sý ha þir ve a hi re tin i zah ve is pa tý ol muþ tur. Do la yý sýy la bu son de re ce ö nem li ve de rin me se le le rin mü te kâ mil an lam da i zah ve is pa tý an cak o ko nu la ra a it ke li me ve kav ram lar la müm kün o la cak týr. Kur ân ve sün net le hem hal o lan Sa id Nur sî nin dü þün ce sin de ve ya zýl ma sý na ve si le ol du ðu Ri sâ le-i Nur di li nin mer ke zin de bu kav ram la rýn yer al ma sý a de ta ka çý nýl maz ol muþ tur. Nur sî nin de vam lý o ku du ðu ve ö zel bir ö nem at fet ti ði Cev þe nü l-ke bir, Hz. Pey gam ber in (asm) ha ri ka bir mü na ca tý dýr. Cev þe nü l-ke bir Ce nâb-ý Hakk ý bin bir is miy le tav sif ve ta rif e der. Ya ni baþ tan ba þa te fek kü rî bir es ma ü l-hüs na der si dir. On da ki te fek kü rî ru hun es ma ka lýp la rýy la, es ma ke li me le riy le Ri sâ le-i Nur di li ne nü fuz et me me si dü þü nü le mez. Kur ân Arþ-ý A zam dan, Ýsm-i A zam dan ve her is min mer te be-i a za mýn dan gel di ði gi bi, Hz. Pey gam ber de (a.s.m.) bü tün i sim le rin mer te be-i a za mý nýn maz ha rý dýr. 2 Bü tün bu kud sî kay nak lar dan bes le nen Ri sâ le-i Nur di li de baþ tan so na es ma ü l-hüs na i le ö rül müþ, o nun la bo yan mýþ ve o nu ders ver mek te dir. Me se lâ 30. Lem a o lan Ýsm-i A zam ri sâ le si Hz. Ý mam-i A li nin Ýsm-i A zam o la rak ka bul et ti ði Ferd, Hay, Kay yum, Ha kem, Adl, Kud düs i sim le ri ni de rin le me si ne tef sir et mek te dir. Ri sâ le-i Nur da tev hid ve ha þir gi bi ko nu la rýn da es ma i le i zah ve is pat e dil di ði ni gör mek te yiz. Kâ i nat da bin bir Ý lâ hî is min yan sý dý ðý bü yük bir ay na dýr. Bu bü yük ay na nýn kü çük bir ö ze ti o lan in san i se kâ i nat ta te cel lî e den Ý lâ hî i sim le rin o dak nok ta sý dýr. Ri sâ le-i Nur ge liþ tir di ði dil i le Al lah-in san-kâ i nat mü na se bet le ri ni bi ze an lat mak ta dýr. Var lýk dün ya sý nýn di li ni keþ fe de rek o nu ko nuþ tur mak ta, o nun (var lýk dün ya sý nýn) bin bir dil le Ya ra tý cý ya na sýl ta nýk lýk et ti ði ni a çýk la mak ta dýr. Kâ i nat tan Ya ra tý cý sý ný so ran bir sey ya hýn göz lem le ri nin an la týl dý ðý  ye tü l-küb ra ri sâ le sin de her bir var lý ðýn na sýl di le gel di ði ne bu ri sâ le nin say fa la rý a ra sýn da ge zi nin ce þa hit o lu yo ruz. Kâ i nat ta ki her bir un sur ma ri fe tul la hý ders ve ren, Al lah ý ta ný tan say fa lar o la rak a çý lýr ö nü mü ze. Kâ i nat baþ tan ba þa o ku na bi lir bü yük bir ki ta ba in ký lâp e der. Hal di li kal (ko nuþ ma) di li ne dö nü þür ri sâ le say fa la rýn da:.en baþ ta, gök le rin nur yal dýz la nan o gü zel yü zü gö rü nür: Ba na bak, a ra dý ðý ný sa na bil di re ce ðim der. O da ba kar gö rür ki 3 Son ra, o se ya hat-i fik ri ye ye a lý þan o mü te fek kir mi sa fi re, kü re-i arz li san-ý hâ liy le di yor ki: Gök te, fe za da, ha va da ne ge zi yor sun? Gel, ben sa na a ra dý ðý ný ta nýt tý ra ca ðým. Gör dü ðüm va zi fe le ri me bak ve say fa la rý mý o ku. O da ba kar, gö rür ki: 4 Son ra dað lar ve sah ra lar, se ya hat-ý fik ri ye de bu lu nan o yol cu yu ça ðý rý yor lar, say fa la rý mý zý da o ku di yor lar. O da ba kar gö rür ki 5 Son ra o yol cu, dað da ve sah ra da fik riy le ge zer ken, eþ car ve ne ba tat â le mi nin ka pý sý o na a çýl dý. O nu i çe ri ye ça ðýr dý lar: Gel da i re miz de de gez, ya zý la rý mý zý da o ku de di ler. O da gir di, gör dü ki 6 Son ra, se ya hat-i fik ri ye de bu lu nan o me rak lý ve te rak ki i le zev ki ve þev ki ar tan dün ya yol cu su, ba har bah çe sin den bir ba har ka dar bir gül des te-i ma ri fet ve i man a lýp ge lir ken, hay va nat ve tu yur â le mi nin ka pý sý ha ki kat bin o lan ak lý na ve ma ri fe ta þi na o lan fik ri ne a çýl dý. Yüz bin ay rý ay rý ses ler le ve çe þit çe þit dil ler le o nu i çe ri ye ça ðýr dý lar. Buy run de di ler. O da gir di ve gör dü ki 7 Ve ha ke zâ Böy le lik le  ye tü l-küb ra ri sâ le sin de Sa id Nur sî bi zi kâ i na týn di li ne a þi na kýl mak ta, var lýk ke li me le riy le ya zý lan bu dev lev ha lar da ma ri fe tul lah ders le riy le baþ ba þa bý rak mak ta dýr. O ku yup te fek kür e de lim di ye. Bu nun la da ye tin mez Sa id Nur sî. E li miz den tu tup bi zi var lýk la rýn e sa sý o lan zer re ler â le mi ne gö tü rür, on lar la ta nýþ tý rýr, on la rýn di li ni de öð re tir bi ze. Söz ler i sim li ki ta bý nýn 30. Sö zün Ý kin ci Mak sa dýn da tam on say fa lýk bir ba his a çar zer re ler dün ya sý na. O kü çü cük dil le riy le ve kü çük dün ya la rýy la bü yük ha ki kat ler den ha ber ver dik le ri ni öð re tir bi ze. A be si yet e sa sý na da ya nan fel se fe nin ka ra göz lü ðüy le ba kýl dý ðýn da te sa dü fe bað lý an lam sýz ha re ket ler o la rak gö rü len zer re le rin ha re ket le ri ger çek te ya ra tý cý la rý nýn var lý ðý ný ve bir li ði ni bin ler dil ler i le hay ký ran, hik met li, an lam lý, dü zen li, gö rev aþ kýn dan ge len dö nü þüm ler ol du ðu nu fý sýl dar kalp ve fi kir ku la ðý mý za. Zer re Ri sâ le si Se be Sû re si nin 3. â ye ti nin bir tef si ri dir. Da ha doð ru su bu â yet te ge çen zer re ke li me si nin yo ru mu dur. Sa id Nur sî nin i fa de siy le Þu â ye tin pek bü yük ha zi ne sin den bir mis kal zer re mik ta rýn da, ya ni zer re san duk ça sýn da o lan cev he ri gös te rir. 8  ye tü l-küb ra Ri sâ le si de Ýs ra Sû re si nin 44. â ye ti nin kâ i nat ay na sýn da kar þý lýk bu lan yo ru mu dur. Ha þir Ri sâ lesi o lan 10. Söz e bak tý ðý mýz da bu ra da da Rum Sû re si nin 50. â ye ti nin kâ i nat i le ve Es ma-i Hüs na i le bað lan tý la rý nýn ku ru la rak yo rum lan dý ðý ný gör mek te yiz. Bu, çok o ri ji nal, çok fark lý, a lý þýl mý þýn dý þýn da bir me tot tur, bir ke þif tir. Al lah ýn kâ i nat ki ta býn da ki â yet le riy le Kur ân â yet le ri a ra sýn da ki u yu mu or ta ya ko yan bir me tod, bir o ku ma bi çi mi. Kur ân da ki ha ki kat le rin kâ i na ta na sýl kök sal dý ðý nýn göz ler ö nü ne se ril me si dir. Kur ân ýn bah set ti ði ger çek le ri, kâ i nat ki ta bý nýn þahitliðinden mah rum bý rak ma ma ça ba sý dýr. Bu, ger çek ten ye ni bir yak la þým dýr. Ri sâ le-i Nur la rý, A rap ça ya ter cü me e den de ðer li i lim a da mý Ýh san Ka sým Sa li hi nin ta bi riy le Kâ i na tý o ku ma da ye ni bir dil dir. (Fas ta Ni san ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan sem poz yum da ki ko nuþ ma sýn dan.) RÝ S LE-Ý NUR DÝ LÝ AN LA ÞIL MAZ MI DIR? Ri sâ le-i Nur her ke sin her bir me se le si ni tam o la rak an la ya ma dý ðý, fa kat hiç bir o ku yu cu nun da is ti fa de siz kal ma dý ðý en te re san bir e ser dir. Ya ni her ke sin dü ze yi ne gö re is ti fa de et ti ði, fa kat ön yar gý sýz ve sa mi mî bir yö ne liþ le da ha çok is ti fa de ve is ti fa za e de bil di ði bir kay nak týr. E le al dý ðý me se le le rin de rin li ði ve in ce li ði, bu de rin lik ve in ce li ðin ge rek tir di ði ke li me ve kav ram ha ri ta sý ilk baþ lar da bi zi þa þýr ta bi lir, a lý þýl mý þýn dý þýn da bir me tin le kar þý kar þý ya ol du ðu mu zu bi ze his set ti re bi lir. He men her ri sâ le o ku yu cu su nun ilk mu ha ta bi yet ler de ya þa dý ðý þey ler dir bun lar. Fa kat, bü tün bun lar ge çi ci dir, ye ter ki, o ku yu cu ka rar lý ve sa mi mî ol sun. Bi raz gay ret, bi raz ka fa yor ma, bi raz bu ha ki kat ler le hem hal ol ma bu an la þýl maz de ni len prob le mi ko lay lýk la aþ ma mý za ve si le o la cak týr. Bu ta nýþ ma ev re si bu þe kil de a þýl dýk tan son ra ri sâ le di li ne bir mu hab bet o lu þur i çi niz de ve ar týk o nu bý rak mak is te mez si niz. Çün kü bir ke re o nun ta dý na var mýþ sý nýz dýr. On da ki ha ki kat le rin ma ne vî bün ye ni zin za ru rî gý da la rý ol du ðu nu biz zat tec rü be et miþ si niz dir. Ar týk on lar, al dýk ça lez zet ve ren be sin le re dö nü þür. Ak lýn, kal bin, ru hun ve bir çok lâ ti fe le rin ma ne vî gý da la rý, i man ha ki kat le rin de bu lun mak ta dýr. Ri sâ le-i Nur i se i man ha ki kat le ri nin i za hý dýr. El bet te ri sâ le ler de ha vas sý il gi len di ren, on la ra hi tap e den çet re fil li ko nu lar da yok de ðil dir. El bet te bu gi bi ko nu la rý or ta la ma bir o ku yu cu an la mak ta zor la na bi lir. Ri sâ le le rin sa de ce bi ze hi tap et me di ði ni bil me miz ve ka bul len me miz ge re kir. E ðer ha vas sa a it ko nu la ra da ta lip sek bu da im kân sýz de ðil dir. Da ha çok meþ gu li yet le ve an la ma ça ba la rý na hýz ver mek le bu na u laþ mak müm kün dür. Ri sâ le-i Nur un bir ö zel li ði de ted ri si ne al dý ðý a mi bir o ku yu cu yu â lim de re ce si ne çý kar mak týr. Ri sâ le-i Nur mek te bi ne a mi gi rip â lim çý kan in san sa yý sý az de ðil dir. Me se lâ üm mî i ken â lim le rin i þi ni gö ren ve Kur ân ha ki kat le ri ne kar þý bir þehrin (Is par ta nýn) u ya ný þý na se bep o lan A dil ce vaz lý Be kir A ða bu nun en be lir gin ör nek le rin den bi ri si dir. 9 Ö zel lik le Es ki Sa id dö ne mi ne a it Mu ha ke mat, Ý þâ râ tü l-ý caz ve kýs men Mes ne vî-i Nu ri ye gi bi e ser le ri bu zor an la þý lan gru ba da hil et mek müm kün dür. Bu e ser le rin an la þýl maz ol duk la rý ný, bu se bep le o ku yu cu bu la ma ya ca ðý ný ve za yi o lup gi de cek le ri ni dü þü nen ve bu na ü zü len i yi ni yet li in san la rýn var ol duk la rý ný bi li yo ruz. Hat ta bu ko nu da ki kay gý la rý ný Es ki Sa id dö ne min de Be di üz za man a bir þe kil de i let tik le ri ni, yi ne Be di üz za man ýn be yan la rýn dan öð re ni yo ruz. Sa id Nur sî nin bu ko nuy la il gi li söy le dik le ri de en te ra san dýr: Ma lûm ol sun ki, ba na de ni li yor: in san lar di yor lar mýþ ki; o nun e ser le ri nin çok yer le ri ni an la ya mý yo ruz. Böy le ka lýr sa, bu e ser le rin za yi ol ma sýn dan kor ku lur. Ben de de rim: Her þe yin a nah ta rý e lin de o lan Ce nâb-ý Hakk ýn iz niy le in þal lah za yi ol ma ya cak lar dýr. Ve bir za man ge le cek ek ser din dar mü te fek kir ler on la rý an la ya cak lar dýr. Çün kü bu ri sâ le ler de ki ek ser me se le le ri nef sim le tec rü be et tim. Fur kan-ý Ha kîm in ba na i ta et miþ ol du ðu i lâç lar dýr. Bu nun la be ra ber müm kün dür ki, sa ir in san lar, be nim bi ta ma mi ha an la dý ðým gi bi an la ma sýn lar. Hem de ben sü nû hât-ý kal bi yem de, i za hat i çin ta sar ruf yap mý yo rum ki, tah ri rin den ge len acz ve tað yi rin den ge len havf do la yý sýy la an cak kal bi me doð du ðu gi bi ya zý yo rum. 10 Ö zel lik le, Ve bir za man ge le cek, ek ser din dar mü te fek kir ler on la rý an la ya cak lar dýr cüm le si, ha vas ta bak ta sý na ba kan en te lek tü el bir bi ri ki min ri sâ le ler de mev cut ol du ðu nu, bu de rin li ðin on lar ta ra fýn dan fark e di le ce ði ni müj de le mek te dir.

13 Y ENSTÝTÜ 13 U zun za man dýr ger çek leþ ti ri len ve ar týk bir ge le nek ha li ni a lan U lus la r a ra sý Be di üz za man Sem poz yum la rý bu müj de nin ta hak ku ku nok ta sýn da a tý lan ö nem li a dým lar dýr. Ge rek Ýslâm dün ya sýn dan, ge rek se Av ru pa ve A me ri ka dan bu sem poz yum la ra ka tý lýp teb lið ler su nan mü te fek kir ler ri sâ le ler de ki bu en te lek tü el mi ra sý keþ fe dip in san lý ðýn ya ra rý na sun ma ya ça lýþ mak ta dýr lar. As lýn da ri sâ le le re mu ha tap her in san ta ba ka sý, a vam ol sun ha vas ol sun, san ki ri sâ le le rin sýrf ken di le ri ne hi tap et ti ði ni, a sýl mu ha ta býn ken di le ri ol du ðu nu zan ne der ler. Bir ay dýn, en te lek tü el bir na zar la ri sâ le le ri in ce le di ðin de ri sa le le rin ger çek mu ha ta bý nýn a vam de ðil ha vas ol du ðu çý ka rý mýn da bu lu na bi li yor. Be di üz za man ýn yaz dýk la rý ve yap týk la rý a va mî ve u mu mî þey ler de ðil dir. A va mý ve u mu mu da hiç þüp he siz ki de rin den il gi len di ren, a ma son de re ce hu su sî þey ler dir; bir sil ki niþ, di ri liþ ve var o luþ pro je si dir. O yüz den Be di üz za man ýn a sýl mu ha tap la rý ha vas týr. Be di üz za man he ves i çin de ðil, ha vas i çin yaz mýþ týr ve ya þa mýþ týr. 11 Bir en te lek tü e lin pen ce re sin den ba kýn ca bu tes bit yan lýþ de ðil dir. Ri sâ le-i Nur di li nin ku þa tý cý lý ðý ný ve ih ti þa mý ný da bel ki an cak bu en te lek tü el ba kýþ la fark et mek müm kün dür. Be di üz za man an cak â lim, a rif ve ha kîm fi gür le ri nin ö zel lik le ri ni ü ze rin de ba rýn dý ran bir ki þi nin ya pa bi le ce ði bir þey yap mýþ týr. Ý ki dil ge liþ tir miþ tir. Bi rin ci dil, ken di ne mah sus ge liþ tir di ði Türk di li dir. Bu Türk çe bu gün Tür ki ye de hiç kim se nin va kýf ol ma dý ðý, a ma en faz la vu ku fi yet kes bet me ye ih ti yaç his set ti ði miz muh te þem ve mu az zam bir Türk çe dir; hem e ti mo lo jik, hem lin gu is tik, hem de se man tik ya pý sý a çý sýn dan sa de ce Be di üz za man a mah sus, sem bo lik ve me ta fo rik ya pý sý a çý sýn dan son de re ce de rin ve zen gin bir dil dir ve Türk çe nin bir a nýt-e se ri, þa hi ka sý dýr. Be di üz za man ýn Türk çe nin bir a nýt-e se ri ni, bir þa hi ka sý ný or ta ya koy ma sý ný sað la yan a sýl þey, kur du ðu i kin ci dil dir. Bi rin ci dil va sý ta dýr; i kin ci va sa ta a it tir. Bu i ki dil bir bi riy le kop maz bir ir ti bat ha lin de dir; bi ri ol ma dan ö te ki de ol maz ve var o la maz. Bu i kin ci dil, bü tün bir Ýslâm me de ni ye ti bi ri ki mi ni, mün ha sý ran da tef sir, ha dis, a ka id, fý kýh, ke lâm, ta sav vuf, fel se fe, ta rih, gra mer, man týk, li san gi bi i lim ler den mü te þek kil bü tün bir Ýslâm dü þün ce si ge le ne ði ni ha re ke te ge çi re rek ku rul muþ bir dil dir. Dün ya ve ha yat ta sav vu ru mu zun kay na ðý ný o luþ tu ran kav ram la rý mý zýn Ýslâmî bir dü þün ce in þa sý a me li ye si i le þif re le ne rek ye ni den de þif re e dil me ça ba sý dýr bu. Me de ni ye ti mi zin sol ma ya yüz tu tan di li ni, bu di le ha ya ti ye ti ni ka zan dý ran ru hu, ruh kö kü nü kav ra ya bil mek ve ye ni den ü re te bil mek i çin Be di üz za man ý ta ný mak zo run da yýz. 12 Bu coð raf ya lar da, a vam ol sun ha vas ol sun, bü tün bir Ýslâm top lu mu nun a it ol duk la rý me de ni yet ve Ýslâm dü þün ce mi ra sýy la bað la rý ko pa rýl mýþ týr. Ne sil ler ken di me de ni yet le ri ne, ken di kut sal la rý na ya ban cý laþ tý rýl mýþ týr. Bir ay dý ný mýz, Ri sâ le-i Nur di li nin ko pa rý lan bu bað la rý ye ni den na sýl ba þa rýy la te sis et ti ði ni, bu di lin kut sa lýn mâ nâ sý na ter cü man lýk et me nok ta sýn da na sýl bir ye te ne ðe ha iz ol du ðu nu mü kem mel bir tesbit le þöy le i fa de et mek te dir: Sa id Nursî nin di li, man tý kî kur gu ve kav ram se çi mi ve kul la ný mý a çý sýn dan muh te þem dir. 13. yüz yýl Türk çe si nin ye ni Müs lü man la þan bir top lu mun ih ti yaç la rý na pa ra lel o la rak A rap ça-türk çe bir lik te li ði ne da ya lý me lez bir ni te lik ta þý ma sý gi bi; Sa id Nursî nin Türk çe si nin de Ýslâmî o lan her þey le bað la rý ko pa rýl mýþ bir kit le nin bu dil i le ba ðý ný ye ni den ku ra bil mek gi bi as lî bir sem bo lik ko du var dýr. Bu yüz den de, Or to doks dil bi li mi a çý sýn dan yan lýþ lýk lar i çer se de, a ma cý a çý sýn dan son de re ce fonk si yo nel bir ni te li ðe sa hip tir. Bu gün bu ül ke de Ýslâm dü þün ce mi ra sý nýn di li bir þe kil de ya þý yor sa, bun da ri sa le di li ön ce lik li pa ya sa hip tir. Ý la hî ma ri fe tin bil gi si ni es te tik ve te o rik bo yut la rýy la so ðu ran ve bu nu sö zel leþ ti ren bir di le sa hip o lan ri sâ le di li nin kut sa lýn an la mý na ter cü man lýk ya pa bil me ka bi li ye ti, ký yas lan ma ya cak bir seç kin li ðe sa hip tir. 13 E dip, þa ir ve dü þün ce a da mý Se zai Ka ra koç un da Ri sâ le-i Nur un bu top rak lar da yap tý ðý bü yük hiz me tin a vam ve ha vas ü ze rin de ic ra et ti ði te si rin de rûnî li ðiy le il gi li þu tes pi ti kay da de ðer dir: Ri sâ le-i Nur un son de re ce et ki li bir se si ve üs lu bu var dýr. Bir ba ký ma, Ri sâ le-i Nur, tek ba þý na, bir Ýslâm kül tü rü kül li ya tý dýr. O nun, A na do lu da o ku ma mýþ in san dan ay dýn in sa na ka dar bü yük bir küt le yi ye ni den Ýslâm kül tü rü ve i nan cýy la e ðit ti ði ni, a de ta A na do lu da ye ni bir kül tür a ký mý do ður du ðu nu ve bir kül tür sa va þý na gir di ði ni gör me mek müm kün de ðil dir. 14 De mek ki Ri sâ le-i Nur, o ku muþ, o ku ma mýþ her sý nýf in sa nýn is ti fa de e de bi le ce ði bir dil le ya zýl mýþ týr. Yok sa ye di den yet mi þe her yaþ tan ve her kat man dan yüz bin ler ce in sa nýn Ri sâ le-i Nur a yö ne liþ le ri ni na sýl i zah e de bi li riz? Ri sâ le-i Nur a vam ve ha vas her ke se hi tap e den bir Kur ân tef si ri ol du ðu i çin Kur ânî ha ki kat ler den her ke sin ra hat lýk la is ti fa de e de bi le ce ði ba zý me tod la rý ken di i çin de ge liþ tir miþ tir. Me se lâ A rap ça ve Fars ça ba zý ke li me le rin Türk çe kar þý lýk la rý ný cüm le ve ya pa rag raf i çin de ve re rek a de ta bir iç lü gat o luþ tur muþ tur. Bun dan mak sat hem an la ma yý ko lay laþ týr mak hem de Kur ân di liy le bi zi ta nýþ tý ra rak me se le nin ger çek kay na ðý na gö tür mek tir. Da ha ön ce i fa de et ti ði miz gi bi Kur â nî ha ki kat ler an cak Kur â nî ter mi no lo ji i le ger çek an lam da an la þý lýr. Sa id Nursî nin bi linç li ve kas tî bir ter cih le Kur ânî te rim le ri kul lan dý ðý a çýk týr. Kur ân di li ni u nut tur ma mak, mu ha fa za et mek a maç lan mýþ týr. Ýç lü gat lan dýr ma ya bir kaç ör nek: Se ver, mu hab bet e der (s. 620) Ge rek, lâ zým (s. 621) Ma hir, us ta (s. 623) Tev kif ve dur dur ma (s. 624) Ýs ti nad e der da ya nýr (s. 627) Ýn ce ve da kik (s. 627) Ge niþ, vü sat li (s. 508) Vah þi, hiç þe hir gör me miþ (s. 508) Hâ li dir, boþ tur (s. 508) Ha kir, kü çük (s. 508) Nar dan, a teþ ten (s. 508) Nur dan, ý þýk tan (s. 508) 15 Sa id Nur sî nin kul lan dý ðý di ðer bir me tod da Kur ân dan al dý ðý tem sil (A na lo ji) me to du dur. Kur ân bü tün in san lý ða hi tap et ti ði i çin her ke sin an la ya bi le ce ði bir þe kil de zor ve de rin me se le le ri tem sil ler yo luy la an lat mýþ týr. Tem sil ve ör nek len dir me Kur ânî bir me tot tur. Bu na biz zat Kur ân bir â ye tiy le i þa ret e der: An la sýn lar di ye Al lah in san la ra mi sal ler ve rir. (Ýb ra him Sû re si, 25) Sa id Nursî de Ri sâ le-i Nur lar da a dý na Tem si lat-ý Kur âni ye de di ði bu me to du ör nek a lýp çok ça kul lan mýþ týr. Baþ ta Söz ler ki ta bý ol mak ü ze re, Mek tu bat, Lem a lar, Þuâ lar gi bi ne re dey se bü tün e ser le rin de bu me to du kul lan mýþ týr. Bu me tod, en zor ve an cak ha vas sýn an la ya bi le ce ði en de rin me se le le ri her ke sin is ti fa de si ne sun ma nok ta sýn da çok ö nem li im kân lar sun muþ tur. Bü tün bu ri sâ le ler de bü tün de rin ha ka ik, tem si lat va sý ta sýy la en a mi ve üm mî o lan la ra ka dar ders ve ri li yor. Hal bu ki o ha ka i kin ço ðu nu, bü yük â lim ler tef him e dil mez de yip de ðil a va ma, bel ki ha vas sa da bil di re mi yor lar. 16 Tem sil le rin Ri sâ leler de ki ro lü çok yön lü dür. Ba zen u zak ha ki kat le ri en ya kýn gös te ren bir dür bün, ba zen en da ðý nýk me se le le rin top lat tý rýl dý ðý bir va sý ta, ba zen en yük sek ha ki kat le re ko lay lýk la u laþ tý ran bir mer di ven, ba zen gay bî ha ki kat le re a çý lan bir pen ce re o la rak kar þý mý za çý kar. Tem sil le rin bu fev ka lâ de ko lay laþ tý rý cý ö zel lik le rin den do la yý i ma nî ve Ýslâmî e sas la ra þu hu da ya kýn bir i man ha li ni ka zan dý rýr in sa na. Böy le lik le a kýl i le be ra ber ve him ve ha yal hat ta ne fis ve he va tes li me mec bur ol du ðu gi bi, þey tan da hi tes lim-i si lâ ha mec bur o lur. 17 Sa id Nur sî, Ý caz-ý Kur ân ýn en par lak ay na sý o lan tem si la týn þu a la rý nýn Ri sa le-i Nur un ya zý la rý na da yan sý dý ðý ný ve bu nun ken di si i çin Al lah ýn bir ih sa ný ol du ðu nu söy ler. 18 SA ÝD NUR SÎ SA DE LEÞ TÝR ME Ý ÞÝ NE NA SIL BAK MIÞ TIR? A ca ba Ri sâ le-i Nur na sýl ya zýl mýþ ve ya yaz dý rýl mýþ týr? Kes bî mi, yok sa veh bî bir i lim i le mi yaz dý rýl mýþ týr? Yok sa hem kes bî, hem de veh bî bir i lim i le mi? Han gi si da ha a ðýr ba sý yor? Nursî ha yat ta i ken sa de leþ tir me gi ri þim le ri ol muþ mu dur? Ol muþ sa, bu na kar þý Nursî nin tav rý na sýl ol muþ tur? Bu gün Ri sâ le-i Nur u sa de leþ tir me gi ri þi min de bu lu nan lar Sa id Nursî nin ha ya týn dan ve ya Ri sâ le-i Nur dan bu na ce vaz bu la bil miþ ler mi dir? Sa ný rým sa de leþ tir me tar týþ ma la rý ný sað - lýk lý bir ne ti ce ye bað la mak i çin bu so ru la rýn ce vap la rý ný kay na ðýn dan; ya ni Sa id Nursî nin ha ya týn dan ve Ri sâ le-i Nur dan bu lup or ta ya koy mak ge rek mek te dir. Sa id Nursî nin da ha genç li ði nin er ken dö nem le rin de Ýslâm a a it sek sen-dok san te mel ki ta bý ha fý za sý na a lýp ez ber le di ði ni, ay rý ca mo dern ça ðýn fen ve fel se fe siy le de meþ gul ol du ðu nu Ta rih çe-i Ha yat ýn dan öð re ni yo ruz. Ya ni hem po zi tif hem de di nî i lim le re va kýf bir þah si yet o lan Be di üz za man da, kes bî i lim zi ya de siy le mev cut tur. Fa kat bu nun la bir lik te bir ger çek da ha var dýr. O da ri sâ le le ri yaz dý rýr ken ya nýn da Kur ân dan baþ ka hiç bir ki ta býn bu lun ma dý ðý ger çe ði dir. 19 Nursî, kes bî il min bu nok ta da Kur ân ha ki kat le ri ne u laþ mak i çin bir mer di ven gö re vi gör dü ðü nü ve sa de ce bir ha zýr lýk dev re si o luþ tur du ðu nu be lir tir. Ri sâ le-i Nur da ki ha ki kat le rin i se bun dan da ha ö te bir þey ol du ðu nu, Kur ân ýn mu' ci ze-i ma ne vi ye sin den feyz ve il ham yo luy la a lý nan nur lar ol du ðu nu bil di rir. 20 Ýl ha mat, sü nû hat, ih ta rat Ri sâ le-i Nur un te li fin de ek se ri yet i ti ba riy le vu ku bu lan hal ler dir. Sa id Nursî bu du ru mu Ri sâ le-i Nur un bir kaç ye rin de a çýk ça i fa de e der: Ri sâ le-i Nur un me sa i li i lim le, fi kir le ve kas tî bir ih ti yar i le de ðil, ek se ri yet-i mut la ka i le sü nu hat, zu hu rat, ih ta rat i le o lu yor. 21 Ha ka i ka Sezai Karakoç: Ri sâ le-i Nur un son de re ce et ki li bir se si ve üs lû bu var dýr. Bir ba ký ma, Ri sâ le-i Nur, tek ba þý na, bir Ýslâm kül tü rü kül li ya tý dýr. O nun, A na do - lu da o ku ma mýþ in san dan ay dýn in sa na ka dar bü yük bir küt le yi ye ni den Ýslâm kül tü rü ve i nan cýy la e ðit ti ði ni, a de ta A na do lu da ye ni bir kül tür a ký mý do ður du ðu nu ve bir kül tür sa va þý na gir di ði ni gör - me mek müm kün de ðil dir. da ir me sa il de kül li yat la rý ve ba zan da taf si lat la rý su nû hat-ý il ha mi ye ne vin den ol du ðun dan he men u mu mi yet le þüp he siz dir, kat i dir. 22 Hem te lif, ih ti ya rý mýz da hi lin de de ðil. 23 Ýslâmi yet e o lan hü cum la rý a kim bý ra kan Sa id Nursî gi bi bir mü el li fi el bet te da hi bir mü fes sir-i Kur ân ve o nun il mi nin veh bi ve va si ol du ðu na e ser le ri o lan Nur Ri sâ le le ri nin bir ha yat bo yun ca o kun ma ya lâ yýk ha ri ka bir þa he ser ol du ðu na þüp he e dil mez. 24 Ri sâ le-i Nur i çin Be di üz za man Kur ân ýn bir mu' ci ze-i ma ne vi si dir der. Bu ta ným la ma ri sâ le ler de çok zik re di lir. Yak la þýk o la rak 120 ci va rýn da bu tarz i fa de ler gö rül mek te dir. Ri sâ le-i Nur lar, Kur ân-ý Mu' ci zu l-be ya nýn bu a sýr da bir mu' ci ze-i ma ne vi si o lan yük sek ve par lak bir tef si ri dir. (Nursî, Söz ler, s. 716) cüm le si bu nun ör nek le rin den bi ri si dir. Mu 'ci ze-i ma ne vî ve ya i caz-ý ma ne vî ta bi riy le i fa de e dil mek is te nen ma ne vî ve mâ nâ ci he tin de ki mu' ci ze lik tir. Bu i fa de Kur ân ýn mu' ci ze o lan ma ne vî ve mâ nâ ci he tin den il ham yo luy la ge len bir ký sým mu' ci ze vî ha ki kat lar an la mý ný i fa de e der. (Gü neþ ten ay na ya yan sý yan pa rýl tý ve te cel li le ri gi bi.) Ya ni Ri sâ le-i Nur be þe rî ve kes bî bir i lim i le de ðil, bel ki veh bî bir i lim i le ya zýl mýþ - týr, do la yý sýy la be þe rî il min ta sar ruf e de me ye ce ði ha ki kat lar dýr. (Ri sâ le-i Nur un Ma hi ye ti ve Sa de leþ tir me Me se le si, s ) Bel ki bu se bep ten do la yý Be di üz za man ken di si ni Ri sâ le-i Nur un bir ta le be si o la rak ka bul e di yor ve ya zýl ma sý na ve si le ol du ðu e ser le ri tek rar tek rar o ku ma ih ti ya cý ný his se di yor. Bir ya zar ken di yaz dý ðý bir e se ri yir mi, o tuz, kýrk de fa o kur mu? Be di üz za man o ku du ðu na gö re bu e ser le ri ken di fik ri nin mah su lü o la rak de ðil, Kur ân dan ge len ha ki kat ler o la rak gö rü yor de mek tir. Sa id Nur sî, bâ zan bir ta le be si ne Ri sâ le-i Nur dan o ku yu ver mek ni me ti ni lût fet ti ði za man der ki: Bu be nim der sim dir. Ben ken dim i çin o ku yo rum. Bu ri sâ le yi þim di ye ka dar bel ki yüz de fa o ku mu þum. Fa kat, þim di ye ni gö rü yo rum gi bi tek rar o ku ma ya ih ti yaç ve iþ ti yâ kým var. 25 Ve yi ne bel ki bu se bep ten do la yý ken di si da hi Ri sâ le-i Nur a ta sar ruf et mek ten, mü da ha le et mek ten çe ki ni yor, hat ta kor ku yor: Hem de ben sü nû hat-ý kal bi yem de, i za hat i çin ta sar ruf ya pa mý yo rum ki, tah ri rin den ge len acz ve tað yi rin den ge len havf do la yý sýy la An cak kal bi me doð du ðu gi bi ya zý yo rum. 26 SA DE LEÞ TÝR ME YE BE DÝ ÜZ ZA MAN IN TEP KÝ SÝ Be di üz za man ýn sað lý ðýn da sa de leþ tir me gi ri þim le ri ol muþ mu dur? Ol muþ sa, Nursî bun la rý na sýl kar þý la mýþ týr? Be di üz za man ve Ri sâ le-i Nur ko nu sun da a raþ týr ma la ra ha ya tý ný a da mýþ, bu mev zu da en çok ve sað lýk lý bel ge le re sa hip ve yi ne bu ko nu da e pey e ser ver miþ o lan ve ha yat ta i ken Be di üz za man ý bir kaç de fa zi ya ret et miþ o lan Ab dül ka dir Ba dýl lý nýn sa de leþ tir me i le il gi li tes bit le ri þöy le dir: Ýlk baþ lar da Hz. Üs tad ba zý ta le be le ri ne ri sâ le le rin tan zim ve cüm le di zi liþ le ri vs i çin bir çok ke re i zin ve mü sa de le ri va rid ol muþ sa da, 1949 dan i ti ba ren hem i fa de le riy le hem de dav ra nýþ la rýy la bu ka pý yý ka pa dý ðý gi bi, ay ný ta rih le re rast la yan sa de leþ tir me ye a it ba zý ni yet ve te þeb büs ler kar þý sýn da da ke sin tu tu mu nu gös ter miþ tir. 27 Mev zuy la il gi li ya þan mýþ ha di se le re ba ka lým: 1- Be di üz za man ta ra fýn dan Nur un ma ne vî a vu ka tý o la rak il ti fat gö ren e dib ve â lim in san Ah med Fey zi (Kul) E fen di 1949 yý lýn da Af yon hap sin de Be di üz za man a mek tup ya za rak Genç lik Reh be ri ni sa de leþ ti re rek ya yýn la mak ar zu sun da ol du ðu nu arz e din ce, Be di üz za man bu i þe ra zý ol ma dý ðý ný þu cüm ley le i fa de e der: An cak o za man be nim im za mý de ðil, ken di im za ný a tar sýn Be di üz za man 1955 te ta le be si Hüs rev Al týn ba þak a Mu ha ke mat i sim li e se ri ni Kur ân hat týy la tek si ri i çin gön de rir. Hüs rev Al týn ba þak i se Be di üz za man ýn da ha ön ce ken di si ne il ti fa ten ve ril miþ tan zim i zin le ri ne bi na en Mu ha ke mat bu ha liy le an la þýl maz di ye rek sa de leþ ti re rek mum lu kâ ðý da ba sýp Be di üz za man a gön de rir. Mu ha ke mat ýn ye ni ha li ni gö ren Be di üz za man, Hüs rev Al týn ba þak a ye ni gö rev ler ve re rek Mu ha ke mat ýn neþ ri ni dur du rur. Son ra ta le be le ri ni top la ya rak, Siz ha kem o lun. Ba kýn þu ra da ben þu mâ nâ yý kas tet miþ tim, fa kat o, ba ký nýz baþ ka þe kil de an la mýþ ve yaz mýþ týr. O hal de bu þe kil de Mu ha ke mat o la rak neþ ri ca iz mi dir? di ye so rar Þu ör nek de þa ir ve e dip Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek i le il gi li dir de Ne cip Fa zýl Ri sâ le-i Nur dan ba zý me tin le ri sa de leþ ti re rek Bü yük Do ðu mec mu a sýn da neþ ret me ye baþ lar. Bu nun ü ze ri ne Be di üz za man ta le be le ri ni ha re ke te ge çi re rek neþ ri ya tý dur du rur. Be di üz za man ýn ta le be le rin den Cey lan Ça lýþ kan i le Zü be yir Gün dü zalp, ko nuy la il gi li o la rak Ne cip Fa zýl a u zun mek tup lar ya zar lar. 33 say fa lýk Zü be yir Gün dü zalp in mek tup la rýn dan bir par ça yý ik ti bas e de lim: Þu in ce nok ta yý siz gi bi ta sav vuf eh li ne arz e de riz ki; Ri sâ le-i Nur Be di üz za man Haz ret le ri nin i ra de ve ih ti ya rý i le te lif e di len bir e ser de ðil dir. Za man za man þe dit ih ti yaç sý ra la rýn da ih tar-ý Rab ba nî ve il ham-ý Ý lâ hî i le yaz dý rý lan Kur ân-ý Ha kim in yir min ci a sýr da ki bir mu' ci ze-i ma ne vi ye si dir. Bu hüc cet li ve a þi kâr ha ki ka te na za ran; al lâ me-i ci han bir mü el lif da hi, Ri sâ le-i Nur un bir cüm le sin de bi le de ði þik lik yap ma ya as la ce sa ret e de mez. Si zin Ý de o loc ya Ör gü sü ve di ðer ya zý la rý nýz da baþ ka mu har rir le re ben ze mi yor. Si zin si ze has üs lû bu nuz, o ku yu cu la rý nýz ü ze rin de bir te sir bý ra ký yor. Bu nun la be ra ber, Ý de o loc ya Ör gü sü nü ba zý kim se ler, muð lak, a ðýr, an la þýl mý yor der ler. Bu de yiþ ler ü ze ri ne bi ri si kalk sa da, si zin o ya zý la rý ný zý, mâ nâ bo zul ma sa da hi cüm le ler de de ði þik lik ve me tin i çin de i za ha ta kal kýþ sa, ha ri ka o lan üs lû bu nu zun has sa si ye ti ni büs bü tün kay bet miþ o la cak týr. Bu na kat iy yen mü sa a de et mez si niz ya Fa ra za ses çý kar ma sa nýz, o ya zý lar da ki üs lû bun cid di yet ve de ðe ri i le a lýþ kan lýk pey da e den biz ler he men i ti raz e de riz. Bir fikr-i be þer ya zý sýn da ki de ði þik lik ler, üs lû bu ta ma men bo zar sa; il ham-ý Ý lâ hî o lan e ser le re be þer fik ri nin mah su lü söz ler ka rýþ tý ðý za man, o þa he ser le rin ne de re ce ren ci de o la ca ðý ný, iz an ve id ra ki ni ze ha va le e di yo rum. 30 SO NUÇ Ri sâ le-i Nur, Al lah, kâ i nat, in san, ha yat, ö lüm, vb. gi bi en te mel me se le le re Kur ânî bir pers pek tif le i zah lar ge ti ren bir yo rum lar kül li ya tý dýr. Bu kül li ya týn, o nu baþ ka e ser ler den a yý ran, ken di ne öz gü, güç lü bir man tý ða ve sað lam bir ör gü ye sa hip, çok fonk si yo nel bir di li var dýr. Bu dil, bu ha liy le gü zel, an lam lý ve et ki li dir. Ýn sa ný il gi len di ren en te mel me se le ler an cak böy le bir li san la i fa de e di le bi lir. Do la yý sýy la sa de leþ tir me an la mýn da met nin as lý na ya pý la cak bir mü da ha le o nu bo zar. O nu o ol mak tan çý ka rýr. Baþ ka bir þey ya par. O þe ye de ar týk Ri sâ le-i Nur de mek müm kün ol maz. O de rin lik, o ha lâ vet, o te sir, o ruh ka çar, kay bo lur. Ge ri ye ku ru, ya van, ruh suz, zevk siz ke li me ler yý ðý ný ka lýr. Dip not lar: 1. Nursî, Sa id, Þuâ lar, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ger many, s Nursî, Sa id, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ger many, 1994, s Nursî, Sa id, Â ye tü l-küb ra, Ye ni As ya Neþ - ri yat, Ýs tan bul, 2000, s. 22). 4. A ge., s A ge., s A ge., s A ge., s Nursî, Sa id, Söz ler, Ye ni As ya Neþ, Ýst, 2002, s Nursî, Sa id, Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ - ri yat, Ýs tan bul, 1994, s. 45). 10. Nursî, Sa id, Mes ne vî-i Nu ri ye, Ab dul ka dir Ba dýl lý Ter cü me si, Ýs tan bul, 1998, s. 256). 11. Kap lan, Yu suf, Ye ni Þa fak Ga ze te si, Kap lan, Yu suf, Agm. 13. Yýl dýz, Ah met, Ýk ti dar Her þey De ðil dir, Ka - ra ka lem Ya yýn la rý, Ýs tan bul, 2004, s Ka ra koç, Se za i, Ýslâm ýn Di ri li þi, Di ri liþ Ya - yýn la rý, Ýs tan bul, 1986, s Ri sâ le-i Nur un Ma hi ye ti ve Sa de leþ tir me Me se le si, Ýt ti had Ya yýn cý lýk, Ýs tan bul, 1994, s Nursî, Sa id, Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., Ýst, 2002 s. 16). 17. Nursî, Sa id, Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, Ye ni As ya Neþ, Ýst., 2002, s. 209). 18. Nursî, Sa id, Mek tu bat, Ye ni As ya Neþ ri - yat, Ger many, 1994, s Nursî, Sa id, Ta rih çe-i Ha yat, Ye ni As ya Neþ., Ýst., s Nursî, Sa id, Sik ke-i Tas dik-i Gay bi,ye ni As ya Neþ ri yat, Ger many, 1994, s Nursî, Sa id, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ger many, 1994, s. 163; Bar la Lâ - hi ka sý, s. 17, 97, Nursî, Sa id, Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ger many, 1994, s Nursî, Sa id, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ger many, 1994, s Gün dü zalp, Zü be yir, Kon fe rans, Söz ler, Ye ni As ya Neþ, Ger many, 1994, s A ge., s Nursî, Sa id, Mes ne vî-i Nu ri ye, çev. Ab - dül ka dir Ba dýl lý, Ýs tan bul, 1996, s Ba dýl lý, Ab dül ka dir, Ri sâ le-i Nur un Ne þir Ta rih çe si, Ti maþ Ya yýn la rý, Ýs tan bul,1987, s A ge., s Ba dýl lý, Ab dül ka dir, Sa de leþ tir me As ri Bir Tah rif tir, ta rih siz, s Ba dýl lý, Ab dül ka dir, Sa de leþ tir me As ri Bir Tah rif tir, ta rih siz, s

14 14 SPOR Y Trabzonspor evinde G.Antep'le oynuyor TRABZONSPOR ile Gaziantepspor bugün Hüseyin Avni Aker Stadý'nda yapacaklarý maçla ligde 52. kez karþý karþýya gelecek. Tecrübeli hakem Mustafa Kamil Abitoðlu'nun yöneteceði karþýlaþma saat 20.00'de baþlayacak. Bugüne kadar iki takým arasýnda yapýlan 51 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüðü bulunuyor. 14 karþýlaþmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrýldý. Trabzonspor 89 kez rakip fileleri havalandýrýrken, kalesinde 47 gol gördü. Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadý'da Gaziantepspor ile yaptýðý 25 maçýn 19'unda galip geldi. 5 kez beraberlikle sahadan ayrýlan Karadeniz ekibi, rakibi karþýsýnda tek maðlubiyet aldý. Real Madrid Van Persie'nin peþinde ÝSPANYOL spor ga ze te le ri, Ar se nal'in Hol lan da lý for ve ti Ro bin Van Per si e'yi Re al Mad rid ve Bar ce lo - na ta kým la rý nýn is te di ði i le ri sür dü. Mar ca ga ze te si, ''he def: Van Per si e'' baþ lý ðý al týn da ver di ði ha ber de ö zel lik le Re al Mad rid'in, Hol lan da lý fut bol cu nun pe þin de ol du ðu nu sa vun du Ha zi ran'ýn da Ar - se nal i le söz leþ me si so na e re cek o lan 28 ya þýn da ki Van Per si e'nin Re al Mad rid tek nik di rek tö rü Jo se Mo u rin ho ta ra fýn dan u zun sü re dir iz len di ði ve Por te kiz li tek nik a da mýn bu fut bol cu yu be ðen di ði be lir til di. Bu se zon Ar se nal i le 22 go lü bu lu nan Van Per si e'nin, Re al Mad rid'de Ar jan tin li Hi gu a in'in ye - ri ne al ter na tif o la rak dü þü nül dü ðü kay de dil di. Hidayet'ten 3, Ömer Aþýk'tan 8 sayý NBA'DE Orlando Magic, evinde oynadýðý maçta ligin güçlü ekiplerinden Miami Heat'i yendi ve 25 maçta 16. galibiyetini aldý. Magic'te 27 sayý kaydeden Ryan Anderson en skorer isim olurken, galibiyeti getiren isim, 25 sayý 24 ribaund ile oynayan Dwight Howard oldu. Ev sahibi ekibin Türk basketbolcusu Hidayet Türkoðlu geceyi 3 sayý 7 asist ile tamamladý. Öte yandan Ömer Aþýk'ýn 8 sayý ve 8 ribauntla oynadýðý karþýaþma Chicago Bulls, New Orleans Hornets'i yendi. SÜPER LÝG'DE BU HAFTA 10 Þubat Cuma: Trabzonspor-Gaziantepspor: M. Kamil Abitoðlu 11 Þubat Cumartesi: Gençlerbirliði-Mersin Ýdmanyurdu: Ýlker Meral Galatasaray-Kayserispor: Özgür Yankaya 12 Þubat Pazar: Ýstanbul B.Belediye-Ankaragücü: Çaðatay Þahan Orduspor-Medical Park Antalyaspor: Tolga Özkalfa Samsunspor-Eskiþehirspor: Hüseyin Göçek Manisaspor-Bursaspor: Kuddusi Müftüoðlu Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Fýrat Aydýnus Atletico Madrid gözünü BURAK YILMAZ'A DÝKTÝ TRABZONSPOR GOLCÜSÜ BURAK YILMAZ'IN, ARDA TURAN'IN DA FORMASINI GÝYDÝÐÝ ÝSPANYA'NIN ATLETÝCO MADRÝD TAKIMI TARAFINDAN YAKIN TAKÝBE ALINDIÐI BÝLDÝRÝLDÝ. SÜ PER Lig'de 25 gol - le gol kral lý ðý ya rý þýn - da bi rin ci sý ra da bu - lu nan Trab zos por lu Bu rak Yýl maz, Ar da Tu ran'ýn da for ma sý - ný giy di ði Ýs pan ya'nýn At le ti co Mad rid ta ký - mý ta ra fýn dan ya kýn ta ki be a lýn dý. Türk ba sý nýn da yer a lan id - di a la rý Ýs pan ya'ya ta - þý yan AS ga ze te si, Dün i ki say fa ver di ði ha ber de, At le ti co Mad rid ku lü bü nün Fal ca o ve Ad ri an'ýn ya ný na ü çün cü bir for vet is te di ði ni ve ilk op si yo nun Bu rak Yýl - maz ol du ðu nu yaz dý. Bu rak'ýn 25 gol le Av ru pa gol kral lý ðý sý ra - la ma sýn da da 5. ol du ðu na dik kat çe ken Ýs pan yol ga ze te si, Türk fut bol cu nun bon - ser vis be de li ni 5 mil yon Av ro o la rak id di a et ti. As ga ze te si, Bu rak'ýn bon ser vi si nin dü þük ol ma sý nýn At le ti co Mad rid ku lü - bü nün bu fut bol cu ya yo ðun laþ ma sý ný sað la dý ðý ný ö ne sür dü. Ha ber de, Bu rak'ýn me na je ri A li E ge sel'in de At le ti co Mad - rid'in trans fer gö rüþ me le rin de bu lun du ðu id di a la rý ný doð ru la dý ðý be lir til di. Atletico'nun transfer gündemine giren Burak Yýlmaz'ýn bonservis ücretinin 5 milyon avro olduðu ileri sürüldü. TÜRK LER AR DA Ý ÇÝN GE LÝ YOR Ö te yan dan Ar da Tu ran'ýn At le ti co Mad rid'de ol ma sý se be biy le çok sa yý da Türk fut bol se ver le rin At le ti co ma çý ný iz le me ye Mad rid'e gel di ði de Ýs pan yol ba sý nýn da yer al dý. Þu bat'ýn son haf ta - sýn da oy na na cak At le ti co Mad rid-bar - ce lo na ma çý i çin i se þim di den re zer vas - yon la rýn ya pýl dý ðý, Tür ki ye'den ge le cek bir gru bun Vi cen te Cal de ron sta dýn da lo ca al dý ðý bi le i le ri sü rül dü. Yýldýz Holding Baþkan yardýmýcýsý Ali Ülker, GSStore'nin açýlýþýnda Fatih Terim'le bir araya geldi. ÜLKER-G.SARAY ÝÞBÝRLÝÐÝNE DEVAM YILDIZ Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý A li Ül ker Ga la ta sa ray Ku lü bü i - le 2005 yý lýn da baþ la yan iþ bir li ði nin ö ne mi - ne de ði ne rek, Dün ya da ol du ðu gi bi, Tür ki - ye de de fut bol ge niþ kit le le rin il gi si ni çe ken en po pü ler spor dal la rýn dan bi ri. Ül ker o la - rak bas ket bol ta ký mý na 5 yýl, 7 yýl dýr da fut - bol ta ký mý na des tek ver di ði miz ve ver me ye de vam et ti ði miz Ga la ta sa ray Spor Ku lü bü Podolski'ye yýlda 5 milyon avro nalmanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takýmlarýndan FC Köln'ün, futbolcusu Lukas Podolski'ye sözleþmesini uzatmasý durumunda yýllýk 5 milyon avro önerdiði belirtildi. Bild gazetesinin haberinde, FC Köln'ün kýsa bir süre sonra, 2013 yýlýna kadar sözleþmesi bulunan Podolski'ye yeni bir sözleþme teklifinde bulunmak istediði bildirildi. Köln'ün, þu an yýllýk vergiler dahil 3,3 milyon avro kazanan yýldýz oyuncunun sözleþmesini 2015 yýlýna kadar artý 1 yýl opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yýl uzatmak istediði ifade edildiði bildirildi. PAPA'YA ÇIKACAK U E FA Av ru pa Li - gi'nde Ý tal ya'nýn La - zi o ta ký mýy la eþ le þen, mil li fut bol cu Ar da Tu ran'ýn da for ma sý - ný giy di ði At le ti co Mad rid, Ro ma'ya git - ti ðin de Va ti kan'da Pa pa 16. Be ne dik tus ta ra fýn dan ka bul e di - le cek. 16 Þu bat Per - þem be gü nü Ro ma O lim pi yat Sta dý'nda La zi o i le U E FA Av - ru pa Ku pa sý'nda kar - þý la þa cak o lan At le ti - co Mad rid'in se ya hat prog ra mý, Pa pa'nýn ka bu lün den do la yý de ðiþ ti ril di. At le ti co Mad rid ta ký mý nýn Sa lý ak þa mý Ro ma'ya gi de ce ði ve Çar þam ba sa ba hý Va ti kan'da Pa pa 16. Be ne dik tus ta ra fýn dan ka bul e - di le ce ði bil di ril di. Ýs pan yol ta ký mý bu za - ma na ka dar 3 kez bir Pa pa ta ra fýn dan ka - bul e di lir ken, son o la rak 2003 yý lýn da 2. John Pa ul i le gö rü þül müþ tü. At le ti co Mad rid ku lü bü nün yö ne ti ci le ri ve fut - bol cu la rý ka bul sý ra sýn da Pa pa'ya he di ye - ler su nup, ka to lik dün ya sý nýn ru ha ni li - de rin den ha yýr du a sý a la cak. STOCH FORVETLERÝ KISKANDIRIYOR Stoch'un bu sezon 8 golü bulunuyor. FE NER BAH ÇE'DE,Sü per Lig'in i kin ci ya rý sýn da ki per for man - sýy la ta ký mý nýn ö nem li i sim le - rin den bi ri si o lan Mi ros lav Stoch, at tý ðý gol ler le sa rý la ci - vert li e kip te ki for vet le ri kýs - kan dý rý yor. Lig de ki mü ca de le - si ni li der Ga la ta sa ray'ýn 3 pu - an ge ri sin de 2. sý ra da sür dü - ren Fe ner bah çe'de, kap tan A - lex i le bir lik te ta ký mýn en gol - cü fut bol cu su (8 gol) o lan Stoch, or ta ya koy du ðu per for - mans la ta raf tar la rýn da be ðe - ni si ni top lu yor. Fe ner bah - çe'nin li gin 13. haf ta sýn da An - ka ra gü cü'nü 4-2 yen di ði ma - çýn 18. da ki ka sýn da at tý ðý gol, ''Ül ker A yýn Go lü'' ya rýþ ma sýn - da A ra lýk a yý nýn en gü zel go lü se çi len Slo vak fut bol cu, O cak a yý ya rýþ ma sýn da da 2 gü zel go lüy le 3 a day a ra sýn da bu lu - nu yor. Stoch, ta ký mý nýn O cak a yýn da oy na dý ðý lig maç la rýn da at tý ðý gol ler i çe ri sin den, ta raf - tar lar ca en gü ze li nin se çi le ce ði ya rýþ ma da, 21. haf ta da Kay se - ris por'u 4-0 yen dik le ri ma çýn 77. da ki ka sýn da ve 23. haf ta da Mer sin Ýd man yur du'nu 2-1 yen dik le ri mü ca de le nin 39. da ki ka sýn da at tý ðý gol ler le a - day lar a ra sý na gir di. O cak a yý ya rýþ ma sý nýn di ðer a day la rý, 18. haf ta Or dus por (1-1) ma - çý nýn 50. da ki ka sýn da at tý ðý gol le Em re Be lö zoð lu ve 20. haf ta da ki Ma ni sas por (2-1) mü ca de le si nin 55. da ki ka sýn da at tý ðý gol le Ca ner Er kin ol du. Ya rýþ ma da en i yi go lü se çen 20 Fe ner bah çe li ta raf tar, sa rý la ci - vert li e ki bin an tren ma ný ný iz - le me ve fut bol cu lar la fo toð raf çek tir me þan sý ya ka la yýp, Ül - ker ü rün le rin den o lu þan he di - ye pa ket le ri nin sa hi bi o la cak. i le bir çok fark lý pro je ye im za a tý yo ruz. 90 lý yýl la rýn so nun da GS alt ya pý sý o kul bi na sý nýn ya pýl ma sý na des tek ver dik, TT A re na nýn do ðu tri bü nü ne a dý mý zý ver dik. Þim di de, dü zen le ye ce ði miz il gi çe ki ci et kin lik ler le, Ga la ta sa ray ta raf tar la rý nýn ye ni bu luþ ma nok ta sý o la ca ðý na i nan dý ðý mýz Ül ker Fan - zo ne un da i çin de yer al dý ðý te si sin hiz me te gir me sin den mut lu luk du yu yo ruz de di. HABERLER Basketbol Federasyonu Baþkaný Turgay Demirel, federasyonun yeni logosunun tanýtýmýný yaparken, yeni kurumsal kimlik ve anlayýþlarýyla gelecek için hazýr ve kararlý olduklarýný söyledi. Basketbolda dünyanýn en iyi 6. ülkesi Türkiye ntür KÝ YE Bas ket bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Tur gay De mi rel, Tür ki ye'yi bas ket bol da güç mer ke zi ha li ne ge tir me yi he def le dik le ri ni ve ar týk u lus la ra ra sý þam pi - yo na lar da al týn ma dal ya ka zan mak is te dik le ri ni söy le - di. De mi rel, gö re ve gel dik le rin de ver dik le ri söz le rin ta - ma mý ný tut tuk la rý ný i fa de e de rek, ''Türk bas ket bo lu 20 yýl i çin de çok bü yük i ler le me kay det ti. Biz gö re ve gel - di ði miz de Türk bas ket bo lu nu dün ya nýn en i yi ilk 10 ül ke si a ra sý na so ka ca ðý mý zý söy le dik. Þu an da FI BA sý - ra la ma sýn da 6. du rum da yýz'' de di. Tür ki ye'de ki ge rek er kek, ge rek ka dýn lig le ri nin Av ru pa'nýn en ka li te li lig - le ri ha li ne gel di ði ni an la tan De mi rel, bu or ga ni zas yon - la rý da ha da ge liþ tir me yi is te dik le ri ni söy le di. Tur gay De mi rel, Tür ki ye'nin bu gün dün ya nýn en güç lü bas - ket bol ül ke le rin den bi ri ol du ðu nu kay de de rek, ''Ö nü - müz de ki he def, al týn ma dal ya dýr'' i fa de si ni kul lan dý. Efsanevî spor giyim markasý Wrangler 2012'ye hýzlý girdi nefsanevý spor gi yim mar ka sý Wrang ler, 2012 ilk - ba har yaz se zo nun da sel ved ge de ni mi ye ni den can lan - dý rýr ken, 70 le rin ru hu nu yan sý tan fla re pa ça la rýn da ge ri dö nü þü nü müj de li yor. Ko lek si yon da Sel ved ge ve te miz yý ka ma lar dan il ham a lan kon tras çiz gi le ri ö ne çý ký yor, çiz gi li de tay lar ye ni ü rün çe þit le ri ne ha kim o - lu yor. Wrang ler 2012 se zo nu i le er kek ler i çin "Sel ved - ge Dö ne mi" ni baþ la tý yor. Ye ni bir mo del o lan E van dar ke si mi i le her ke sin gi ye bi le ce ði bir je an ko nu mu - na yer le þi yor. Je an lar de yý ka ma lar, bel li ba zý vin ta ge de tay lar i le in ce iþ len miþ, te miz bir gö rü nüm su nu yor. Wrang ler, 30'u aþ kýn mar ka sý i le dün ya nýn li der gi yim þir ke ti VF Cor po ra ti on'ýn bir mar ka sý dýr. SEIKO atletizmin nabzýný Ýstanbul'da tutuyor nýstanbul'un ev sahipliði yapacaðý Dünya Salon Atletizm Þampiyonasý, 9-11 Mart 2012 tarihleri arasýnda Ataköy Atletizm Spor Salonunda gerçekleþecek ve SEIKO bu Þampiyonada süre ölçme hizmeti verecek. Böylece Türk sporseverler de SEIKO'nun süre ölçmedeki üstün tecrübesini, 60 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 4*400 bayrak koþularý, 60 m engelli, yüksek atlama, gülle atma, uzun atlama, üç adým atlama, sýrýkla atlama musabakalarýnda ülkemizde gözlemleme fýrsatý bulacaklar. BP Türkiye 5 millî sporcuya sponsor oldu ntürkýye'deký fa a li yet le ri nin 100. yý lý ný kut la yan BP i le Tür ki ye Mil li O lim pi yat Ko mi te si a ra sýn da spon sor luk an laþ ma sý im za lan dý. Spon sor luk çer çe ve sin de BP Tür - ki ye 2016 so nu na ka dar Tür ki ye Mil li O lim pi yat Ta ký - mý na e ner ji spon so ru ol du. BPTür ki ye, Mil li O lim pi yat Ta ký mý nda bu lu nan 5 mil li spor cu yu da des tek le ye ce ði ni a çýk la dý. Des tek le ne cek spor cu lar; Rý za Ka ya alp (gü reþ), Naz lý Çað la Dö ner taþ (yel ken), Gül þah Ko ca türk (ju do), Me te Bi nay (hal ter) ve Gök su Üç taþ (cim nas tik) ol du.

15 Y Çiçeklerinizi kýþýn cama yaklaþtýrmayýn ÇÝÇEKLER evlerin vazgeçilmez süslerinden birisi. Ancak kýþ aylarýnda en çok þikayet edilen hususlar arasýnda çiçeklerin kurumasý geliyor. Çiçek yetiþtiricisi Ahmet Taþ, bunun sebebini çok basit bir nedene baðlýyor. Taþ, çiçeklerin güneþ almasý için hemen camýn dibine konulduðunu, bunun yanlýþ bir davranýþ olduðunu belirterek þu bilgileri veriyor: Kýþ aylarýnda camlarýn önünde soðuk hava akýmlarý oluþuyor. Bu akým bitkiye zarar veriyor. Çiçeðin zamanla önce yapraklarý dökülüyor, daha sonra kuruyor. dedi. Taþ, çiçeklerin ve ev içi süs bitkilerinin kurumamalarý için þu tavsiyelerde bulunuyor: Bitkiler için ýsý, nem ve ýþýk dengesi çok önemli. Bitkiler direk ýþýðý deðil, dolaylý güneþ ýþýðýný sever. Dolayýsýyla cam önüne direkt güneþ ýþýðý geliyorsa bitkileri oraya koymamamýz gerekiyor. Iþýk alan ancak doðrudan güneþ ýþýðý almayan yerlere yerleþtirilmesi bitkilerin ömrünü uzatýyor. Sakarya / cihan AÝLE - SAÐLIK 15 ÇOCUKLARDA DEPRESYON ARKADAÞSIZLIK DEPRESYONA SÜRÜKLEMÝYOR, DEPRESYON ARKADAÞTAN EDÝYOR. ÇOCUKLARDA depresyonun uzun vadede arkadaþlýk kurma ve mevcut arkadaþlýðý korumayý olumsuz etkilediði bildirildi. Psikoloji dergisi Child Development de sonuçlarý yayýmlanan bir araþtýrmaya göre, depresyona, sosyal iletiþimdeki problemler sebep olmuyor, aksine depresyon dolayýsýyla insanlarýn sosyal iletiþimi zayýflýyor. Amerikalý bilim adamlarýnýn 4. sýnýf öðrencileri arasýnda yaptýðý ve üç yýl süren araþtýrmada, depresyon belirtileri gösteren çocuklarla çevresindekilerin daha fazla alay ettiði, bir süre sonra da o çocuðun giderek daha az sevildiði ortaya çýktý. Depresif çocuklarýn bu yaklaþým dolayýsýyla ya kendisini tamamen geri çekerek temastan kaçýndýðýný ya da alaya alýndýðý ortamda kalmaya çalýþtýðýný belirten uzmanlar, her iki durumun da çocuðun uzun vadede yaþýtlarýyla saðlýklý bir iliþki kurmasýný engellediðini kaydetti. Uzmanlar, özellikle, yaþýtlarýyla iliþkilere çok önem veren ön ergenlik çaðýndaki çocuklarýn geliþimi açýsýndan bu durumun tehlike oluþturabileceðini ifade etti. Ankara / aa Erkek çocuklarý daha çok travma geçiriyor TABÝATLARI gereði hareketli, meraklý, tehlikeleri yeterince deðerlendirmeden hareket eden çocuklarýn sýklýkla travmaya maruz kaldýðý ve travmalarýn hâlâ yüksek oranda sakatlýða ve ölüme yol açabildiði belirtildi. Beyin Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Ercüment Barlas, acil servislere baþvurular içinde enfeksiyonlardan sonra ikinci sýrada travmalarýn yer aldýðýný kaydetti. Erkek çocuklarýn kýzlardan daha fazla travma geçirdiðine dikkat çeken Op. Dr. Ercüment Barlas, en sýk travma sebebinin trafik kazalarý olduðunu dile getirdi. Hafif diye adlandýrýlan travmalarda birkaç saniyelik bayýlma, baþ aðrýsý, þiþlik dýþýnda sorun olmayacaðýný anlatan Op. Dr. Barlas, aðýr travmalar arasýnda da yüksekten düþme ve araç içi trafik kazalarý gibi vak'alarýn olduðunu söyledi. Bu tip travmalarýn felçlere ve ölüme neden olduðunu vurgulayan Bursa Özel Bahar Hastanesi nden Beyin Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Ercüment Barlas þunlarý kaydetti: Çarpma durumlarýnda þiþmeyi önlemek için 20 dakika süre ile çarpmanýn olduðu bölgeye soðuk kompres yapmanýz ve sonra bir süre çocuðunuzu yakýndan izlemeniz gerekmektedir. Çocuðunuzun bilinci yerinde ise ve size cevap verebiliyorsa, çarpma hafiftir ve bu durumda genellikle baþka bir teste veya film çekilmesine gerek yoktur. Özellikle þuuru kapalý yatýyorsa baþ pozisyonunu deðiþtirmeden doktorun gelmesi beklenmelidir. Bursa / cihan Çocuðunuz acýdan veya korkudan aðlayabilir, fakat bu 10 dakikadan fazla sürmemelidir. Sürerse daha ciddî bir travmanýn belirtileri olabilir, hemen acil servise götürmeniz gerekir. Ý yi huy lu ra him tü mö rü ne a me li yat sýz çö züm ÖZEL Ba har Has ta ne si rad yo lo ji kli ni ði dok tor la rý, i yi huy lu ra him tü mör le ri ni a me li yat sýz bir þe kil de te da vi et me ye baþ la dý. Ya pý lan iþ le min so nu cun da has ta lar a nes te zi al ma dý ðý gi bi er te si gün nor mal ha ya tý na de vam e de bi li yor. Bur sa Ö zel Ba har Has ta ne si Rad yo lo ji Uz ma ný Dr. Nu rul lah Do ðan, te da vi de son yýl lar da yay gýn la þan yön te min Gi ri þim sel Rad yo log lar ta ra fýn dan uy gu la nan Myom Em bo li zas yo nu ol du ðu nu söy le di. Dr. Do ðan, Myom hak kýn da þu bil gi le ri ver di: Do ður gan lýk ça ðýn da ki ka dýn lar da en sýk rast la nan ve ge ni tal sis te mi nin en sýk gö rü len i yi huy lu ra him tü mör le ri ne de nir. Ya pý lan a raþ týr ma lar da 35 ya þýn ü ze rin de ki her üç ka dý nýn bi rin de i yi huy lu ra him tü mö rü (mi yom) tes bit e dil miþ tir. Myom la rýn çap la rý 1-15 cm a ra sýn da de ði þe bi lir. Kü çük çap lý myom lar ge nel lik le ra hat sýz lýk ya rat maz ken bo yut la rý art týk ça a det dü zen siz li ði, kan sýz lýk, ka rýn að rý sý, sýk id ra ra çýk ma ve ka býz lýk gi bi þi kâ yet ler o luþ tu rur lar. Bu yön tem i le has ta nýn hem a nes te zi al ma dý ðý ný hem de ka rýn böl ge sin de a me li yat i zi ol ma dý ðý ný an la tan Dr. Do ðan, An gi o ya par gi bi ka sýk a tar da ma rýn dan gi re rek Myom u bes le yen da ma rý iç ten tý ka yan bir mad de ve ri yo ruz. Da ma rý tý ka nan tü mör, bes le ne me di ði i çin za man la kü çü lüp e ri yor. Bu yön te min en ö nem li a van taj la rý, has ta ge nel a nes te zi al mak tan kur tu lu yor. Has ta nýn kar nýn da her han gi bir a me li yat ke si si ol mu yor. Ký sa sü re de nor mal ha ya tý na dö ne bi li yor ve ay rý ca bu yön te min yüz de gi bi yük sek bir ba þa rý o ra ný mev cut tur. de di. Ya kýn za ma na ka dar Myo mu o lan ka dýn lar da cer ra hi dý þýn da ki tek te da vi se çe ne ði nin hor mon te da vi ol du ðu nu vur gu la yan Dr. Do ðan þöy le de vam et ti: An cak bu te da vi er ken me no poz o luþ tur du ðu i çin baþ ta ke mik e ri me si ol mak ü ze re bir çok sý kýn tý ya yol a çý yor du. Ay rý ca i yi leþ ti ri ci et ki le ri ka lý cý ol ma dý ðýn dan hor mon te da vi si ke si lin ce, mi yom lar hýz la tek rar bü yü yor lar dý. Bu ne den le ka dýn la rýn ço ðu a me li yat dý þýn da baþ ka se çe nek le ri ol mu yor du. Bur sa / ci han

16 Bu zul al týn da bü yük ke þif ST. PE TERS BURG mer kez li bir a raþ týr ma ens ti tü sün de gö rev li Rus mü hen dis ler, Gü ney Kut bu nda ö nem li bir keþ fe im za at tý. Sý cak lý ðýn ek si 90 de re ce ye dek düþ tü ðü bir or tam da ça lý þan mü hen dis ler, buz ta ba ka sý ný son daj la 4 ki lo met re del me yi ba þar dý. Bi li m a dam la rý, buz ta ba ka sý nýn di bin de Lük sem burg un yak la þýk 6 ka tý bü yük lü ðün de bir gö lün yat tý ðý ný ra dar lar la tesbit et ti. Bu de rin lik te su yun sý vý hal de bu lun ma sý, da ha de rin de ki ka ya ya ta ðý nýn sý cak lý ðý na ve üst te ki buz ta ba ka sý nýn uy gu la dý ðý mu az zam bü yük lük te ki ba sýn ca bað la ný yor. Vos tok ad lý gö lün tah mi nen 20 mil yon yýl dýr dün ya nýn at mos fe riy le te ma sa geç me di ði a çýk lan dý. Gü ney Kut bu nda buz küt le si al týn da gö mü lü 300 ü aþ kýn göl ol du ðu dü þü nü lü yor. Göz lem ci ler, Rus e ki bin ba þa rý sý ný Ku tup lar da ki en ö nem li ke þif ler den bi ri o la rak ta ným lý yor. Göl den a lý nan nu mu ne le rin Gü ney Kut bu nun geç miþ te ki ya pý sý ve ik li mi hak kýn da ki lit ö nem de i puç la rý ver me si bek le ni yor. Bu a ra da, buz la rýn al týn da gö mü lü sý vý su küt le sin de ne tip can lý or ga niz ma lar la kar þý la þý la ca ðý da bü yük me rak ko nu su. Mil yon lar ca yýl dýr at mos fer le te ma sa geç me yen göl de ki mik ro or ga niz ma la rýn bu za man zar fýn da dün ya da kin den çok da ha fark lý bir sü re ce uð ra dý ðý ve ye ni þe kil ler al dý ðý tah min e di li yor. Nu mu ne ler ü ze rin de ki a raþ týr ma, dün ya dý þýn da ha ya týn na sýl þe kil le ne bi le ce ði ko nu sun da i puç la rý ve re bi lir. bbcturk ce.com Bur dur da bir za man lar 300 ki þi nin ek mek ka pý sý o lan Ba kýr cý lar Çar þý sý nda 2 ka lay cý ve bir ba kýr cý kal dý. FOTOÐRAF: CÝHAN Saðlýklý ömrün sýrrý bakýr kaplar ESKÝ ÝNSANLARIN SAÐLIK SIRRININ BAKIR KAPLARDA GÝZLÝ OLDUÐUNU ANLATAN HASAN USTA, "ÞÝMDÝ VATANDAÞLARIMIZ BAKIRIN ÖNEMÝNÝ ANLADI. ÇÜNKÜ BUNDAN SENE EVVEL KANSER, ALZHEÝMER HASTALIÐI BU KADAR YAYGIN DEÐÝLDÝ" DEDÝ. SON ba kýr us ta la rýn dan Ha san Ým rak (68), ge li þen tek no lo ji kar þý sýn da mes le ði ni a yak ta tut ma ya ça lý þý yor. Bur dur A teþ li Sa nat lar Çar þý sý nda ba ba mes le ði ni sür dü ren Ým rak, ken din den son ra ba kýr us ta sý nýn kal ma ya ca ðý ný söy lü yor. 7 ya þýn da baþ la dý ðý ba kýr cý lýk ta 61 yýl ça lýþ tý ðý ný an la tan Ým rak, Bun dan 20 se ne ön ce Bur dur da 200 ta ne ba kýr cý ve ka lay cý var dý. Hat ta o da mýz var dý. Ben de o da baþ kan lý ðý ya pý yor dum. Di ðer il ler den va tan daþ lar Bur dur a ge lir, ba kýr ih ti ya cý ný bu ra da gö rür dü. Bur dur un ba kýr cý lý ðý böl ge ye hi tap e der di. A lü min yum ve çe lik çý kýn ca Bur dur ba kýr cý lý ðý bit ti. de di. Es ki in san la rýn sað lýk sý rý nýn ba kýr kap lar da giz li ol du ðu nu an la tan Ha san us ta, A lü min yu mun kap lar kan ser ve al za hi mer has ta lý - ðý na se bep ol du ðu i çin va tan daþ lar ta ra fýn dan ar týk kul la nýl mý yor. Þim di va tan daþ la rý mýz ba ký rýn ö ne mi ni an la dý. Çün kü bun dan se ne ev vel kan ser, al za hi mer has ta lý ðý bu ka dar yay gýn de ðil di. þek lin de ko nuþ tu. Bur dur Be le di ye si a ra cý lý ðýy la kurs aç týk la rý ný, fa kat kim se nin baþ vur ma dý ðý ný an la tan Ým rak, O kul 8 yý la çýk tý ðý i çin a ra e le man gel mi yor. Ýþ du ru mu gü zel, yurt dý þý na da ba kýr kap ve ka zan lar gön de ri yo rum. Gel sin ler bu i þe sa hip çýk sýn lar. Ben de bý ra kýn ca bu yö re de ba kýr cý kal ma ya cak. i fa de le ri ni kul lan dý. Bur dur da bir za man lar 300 ki þi nin ek mek ka pý sý o lan Ba kýr cý lar Çar þý sý nda 2 ka lay cý ve bir ba kýr cý kal dý. Burdur / cihan Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Trak ya EMÝTT e gö rü cü ye çý ký yor DÜN YA NIN en bü yük tu rizm fu ar la rýn dan o lan E MITT bu yýl E dir ne, Kýrk la re li ve Te kir dað ýn u lus la r a ra sý a re na da gö rü cü ye çýk ma sý na da a ra cý lýk e de cek. Üç de ni ze ký yý sý bu lu nan, ta bi at, ta rih ve kül tür üç ge nin de zen gin al ter na tif ler su nan üç i li miz, fu ar da ya pa cak la rý ta ný tým la tu rizm ci ve ya tý rým cý la rý böl ge nin tu rizm po tan si ye li ni de ðer len dir me ye dâ vet e de cek. Ta rih sel ve kül tü rel ö zel lik le riy le ül ke mi zin en renk li ve zen gin böl ge le rin den o lan Trak ya yý ta nýt mak a ma cýy la Trak ya Kal kýn ma A jan sý ça tý sý al týn da iþ bir li ði ya pan E dir ne, Kýrk la re li ve Te kir dað, E MITT fu a rýn da ki 324 met re ka re lik or tak stan dýn da ta biî zen gin lik le ri nin ya ný sý ra kül tü rel un sur lar la da dik kat çek me yi he def li yor. U NES CO Dün ya Kül tür Mi ra sý Lis te si ne gi ren Se li mi ye Ca mii i le tabiî bir dün ya mi ra sý o lan Kýrk la re li Lon goz Or man la rý nýn; Ýs tan bul a en ya kýn ya maç pa ra þüt a la ný o lan Uç mak de re i le Trak ya nýn E ge De ni zi bö lü mün de yer a lan E rik li da lýþ böl ge si nin bir lik te ta ný tý la ca ðý fu ar da Trak ya nýn bir bü tün o la rak sa hip ol du ðu tu rizm po tan si ye li ne dik kat çe ki le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Tam þarj olduðunda 100 km giden otomobiller 12 bin 500 euro'ya mal olacak. Katlanabilir otomobiller yollarda ÝKÝ ki þi lik kat la na bi lir e lek trik li o to mo bil ler Av ru pa da yol la ra çýk tý. Hi ri ko a dý ve ri len o to mo bil, 4 a det te ker lek i çi e lek trik li mo tor i le ça lý þý yor. MIT Med ya La bo ra tu a rý nda gö rev li a raþ týr ma cý lar ta ra fýn dan o luþ tu ru lan e lek trik li City Car kon sep tin den ge liþ ti ri len o to mo bil ler, Ýs pan ya nýn Bask böl ge sin de ki o to mo tiv þir ket le ri bir li ði ta ra fýn dan ti ca ri leþ ti ril di. O to mo bil de ge le nek sel ko num lu mo tor, kar ma þýk vi tes ku tu la rý ve ben zin de po su bu lun mu yor, e lek trik li mo tor lar te ker lek le rin i çi ne yer leþ ti ril miþ. Bu sa ye de a ra cýn ar ka ta ra fý ko lay bir þe kil de þa se nin al tý na kat la na bi li yor. Hi ri ko, kat lan dý ðýn da stan dart bir a ra ba nýn park et ti ði ye rin üç te bi ri ka dar yer kap lý yor. O to mo bil bir kez þarj e dil di ðin de 100 ki lo met re me sa fe kat e de bi li yor. Ti ca ri ü re ti me ö nü müz de ki yýl Ýs pan ya da baþ la na ca ðý be lirt tilirken, otomobillerin 12 bin 500 E u ro mal o la caðý kay de dil di.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı