YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 TV deki dizilere çekidüzen verilsin Çelik: Ýntibak genel bir zam deðil u3 u8 Nurlu gençlerin Diclekent buluþmasý u4 Baþkandan HÝV li kan savunmasý LPG li araçlar yine tehlike saçacak Buzul daðýnýn altýnda büyük keþif u8 u3 u YILINDAKÝ ALIÞVERÝÞLERDE KREDÝ KARTIYLA 546 MÝLYAR LÝRA HARCADIK nha be ri say fa 10 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr DERÝN KAVGA KIZIÞTI MÝT YÖNETÝCÝLERÝNÝN KCK SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÝFADEYE ÇAÐRILMASI, ÝKÝ BUÇUK YIL ÖNCE BAÞLATILAN, AMA YÜRÜMEYEN AÇILIM SÜRECÝNÝN ÝYÝCE ÇIKMAZA GÝRDÝÐÝ ÞEKLÝNDE YORUMLANIYOR. ÇATIÞMADA 4 PKK LI ÖLDÜ Çukurca da bir þehit, 6 yaralý u Hak ka ri nin Çu kur ca il çe sin de bir as ker þe hit ol du. Sal dý rý i le il - gi li a çýk la ma ya pan Hak ka ri Va - li si Tür ker, ge ce 49. Sý nýr ta þý Sý - nýr Bir li ðine a teþ a çýl dý ðý ný, çý - kan ça týþ ma da bir on ba þý nýn þe - hit ol du ðu nu ve 6 as ke rin de ya - ra lý ol du ðu nu bil dir di.n9 da ABD GAZETESÝ WALL STREET JOURNAL: TÜRKÝYE ULUSLARARASI GRUP KURMAYA ÇALIÞIYOR Tür ki ye ne yap mak is ti yor? MÝT ÝN PKK ÝLE YÜRÜTTÜÐÜ TEMASLAR SORGULANACAK umýt yö ne ti ci le ri nin KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da i fa de ver me ye çað rýl - ma sý i le baþ gös te ren ge ri lim sü rer ken, PKK i le ku ru lan te mas la rýn, Os lo gö - rüþ me le ri nin ve ö zerk lik sö zü ve ril di ði id di a la rý nýn sor gu la ma ko nu su ol - ma sý, 2009'da gün de me ge ti ri lip Ha bur o la yý i le ke sin ti ye uð ra yan ve ar ka - sý gel me yen açýlým sürecinin iyice çýkmaza girdiði þeklinde yorumlanýyor. ASIL HEDEF HÜKÜMET, GELÝÞMELERDEN HSYK DA RAHATSIZ utar týþ ma la rýn bir bo yu tu nu MÝT'le Em ni yet'in bir ka na dý a ra sýn da ki çe kiþ - me o luþ tu rur ken, a sýl he de fin hü kü met ol du ðu be lir ti li yor. Baþ sav cý yý da hi dev re dý þý bý ra ka rak a lý nan i fa de ye ça ðýr ma ka ra rý nýn HSYK'da da ra hat sýz lýk do ður du ðu di le ge ti ri li yor ve ö zel yet ki li mah ke me le re neþ ter gi ri þi mi nin bu geliþme üzerine gün de me ge ti ril me si manidar bulunuyor. nha be ri say fa 8 de Uludere de Heron görüntüleri izlenecek u TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu U lu de re Alt Ko mis yo nu Baþ - ka ný Ýh san Þe ner, U lu de re de ki o la ya da ir il gi li ku rum dan He ron gö rün tü le ri - ni ta lep e de cek le ri ni söy le di. Þener olayla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliðinin oluþmasýnýn önüne geçmek istediklerini belirtti. nha be ri say fa 9 da DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: TEDAVÝ GÖRÜYORDU Yýl maz Öz tu na ve fat et ti u Tür ki ye Ga ze te si Baþ ya za rý Yýl - maz Öz tu na te da vi gör dü ðü An - kara Gü ven Has ta ne sinde dün sa - bah sa at le rin de ve fat et ti. Öz tu na, bu gün Ýs tan bul Fa tih Ca mi inde ký - lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar dýn - dan Zin cir li ku yu da bu lu nan a i le kab ris ta ný na def ne di le cek. n9 da u ABD nin ö nem li ga ze te le rin den Wall Stre et Jo ur nal Tür ki ye nin Su ri ye re ji mi ü ze rin de bas ký kur mak a ma - cýy la en ký sa sü re de u lus la ra ra sý bir grup kur mak is te di - ði ni ö ne sür dü. Söz ko nu su ha ber de, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun, An ka ra nýn, Su ri ye de ki o lay la - ra se yir ci ka la ma ya ca ðý ný, Su ri ye yi ken di ka de ri ne bý ra - ka ma ya ca ðý ný ve bu kap sam da bu grup ta yer a la cak dev let le rin, Su ri ye de ki ih ti lâ fý çöz me ye ça lýþ mak i çin, hýz lý bir þe kil de Tür ki ye ya da böl ge de ki baþ ka bir ül ke de top lan ma la rý ge rek ti ði ni söy le di ði i fa de e dil di. n7 de Su ri ye iç sa va þa sü rük len me me li nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN YAZISI SAYFA 3 TE Sar kozy de Med ve dev i a ra dý ufran sa Cum hur baþ ka ný Ni co - las Sar kozy, Rus ya Dev let Baþ ka - ný Di mit ri Med ve dev i a ra ya rak, Su ri ye ko nu sun da A rap Bir li ði pla ný na tam des tek ver me si ni is te di. Da ha ön ce Er do ðan da Med ve dev i a ra mýþ tý. n7 de Türkiye nin yapmasý gereken ncevher ÝLHAN IN YAZISI SAYFA 9 DA 30 Haziran a kadar devir yok u Mý sýr ge çi ci hü kü me ti nin Baþ ba ka ný Ke mal Gen zu ri, Yük sek As ke rî Kon se yin, gö re - vi ni 30 Ha zi ran 2012 ta ri hin de dev re de ce ði ni ve bun dan ön ce bir de vir iþ le mi ol ma ya ca ðý ný söy le di. nha be ri say fa 7 de Bir Þam-ý Þerif güzellemesi nþükrü BULUT'UN YAZISI SAYFA 7 DE TÜRKÝYE KAR ALTINDA utrakya da yollar kapandý uzincirsiz araçlar mahsur kaldý Be de li biz ö dü yo ruz u Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Su - ri ye nin ka de ri ön ce Su ri ye li le ri il gi len di rir ve sa de ce Su ri ye li le rin, Su ri ye hal ký nýn i ra - de si dir. Ý kin ci o la rak Su ri ye nin kom þu la rý o lan A rap ül ke le ri ni ve A rap ol ma yan tek kom þu su o lan Tür ki ye yi il gi len di rir. Çün - kü be de li ni biz ö dü yo ruz bü tün bu ge liþ - me le rin. Da ha ön ce I rak ta ya þa nan ge ri - lim le rin de be de li ni ö de dik de di. ENS TÝ TÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da ISSN FO TOÐ RAF: A A uyolcu otobüsü devrildi: 1 ölü nha be rleri say fa 6 da

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T He ves le ri ni ze u yup da a da let ten ay rýl ma yýn. E ðer ha ki ka ti de ðiþ ti rir ve þa hit lik ten ve ya a da let ten yüz çe vi rir se niz, þüp he siz ki Al lah yap týk la rý ný zýn hep sin den ha ber dar dýr. Nisa Sû re si: 135 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Se ni se ven kim se ye sen de o na o lan sev gi ni bil dir. Çün kü bu, sev gi yi da ha da sað lam laþ tý rýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 26/ Ha di s-i Þe rif Me â li Ri sâ le-i Nur, ke li me ve cüm le le riy le nur-u Kur ân dan dýr Ri sâ le-i Nur, ke li me ve cüm le le - riy le nur-u Kur ân dan ve Nur-u Mu ham me dî den (asm) ge len e ze lî ve e be dî bir Nur ol du ðu na þe ha - det e di yor. O da Kur ân a men su - bi ye ti ve has bir tef si ri ci he tiy le ve bu i ti bar la se mâ vî dir, ar þî dir. Mus ta fa Sun gur un Mü da fa a sý dýrf yon A ðýr ce za Mah ke me si ned di a ma ka mý, be nim de Nur cu lar A ce mi ye ti ne da hil o lup hal ký hü kû met a ley hi ne teþ vik et ti ðim id di a sýy la ce za lan dý rýl ma mý is ti yor. Ev ve lâ: Nur cu lar ce mi ye ti di ye bir ce mi yet yok tur. Ve ben böy le bir ce mi ye te men sup de ði lim. Ben bin üç yüz el li se ne den be ri her a sýr da üç yüz el li mil yon men sup la rý bu lu nan ve kâ i na týn me dar-ý if ti ha rý o lan Haz ret-i Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn kur du ðu mu az zam ve nu ra nî ve bü tün in san lýk i çin e be dî sa a det ve se lâ me ti müj de le yen kud sî ve Ý lâ hî Ýs lâ mi yet ce mi ye ti ne men su bum. El ham dü lil lâh, o nun e vâ mir-i kud si ye si ne de bü tün kuv ve tim le i ta at et me ye az met mi þim. Ta le be li ði hak kým da bir suç sa yý lan Ri sâ le-i Nur i se, ba na di nî ve i ma nî va zi fe le ri mi öð re ten ve Ýs lâ mi ye tin en yü ce ve en mu kad des bir din ve be þe rin ye gâ ne me dar-ý sa a de ti ol du ðu nu ve Kur ân i se bü tün var lýk la rýn sa hi bi, her yer de ha zýr, nâ zýr; zer re ler den yýl dýz la ra, gü neþ le re ka dar bü tün mev cu dat i da re-i e ze li ye sin de bu lu nan Zât-ý Zül ce lâ lin bir emr-i Ý lâ hî si, e zel ve e bed ve bü tün hâ di sat i hâ ta-i na za rýn da bir e ser-i mu' ci zâ ne si ve Kur ân bü tün ki tap la rýn fev kin de kýrk ve cih le mu 'ci ze ve sa a det-i e be di ye yi nev-i be þe re müj de le me siy le müþ tak la rý e be di yen ken di ne min net tar ký lan bir Þems-i Ser me dî nin bir mü kâ le me-i e ze li ye si ve Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn Hâ lýk-ý Kâ i nat ta ra fýn dan gön de ril miþ, bü tün hal ve ah vâ liy le bü tün in san la rýn en ek me li, en sa dýk ve en yü ce si ve ke mâ lât ça en yük se ði ve ge tir di ði Ýs lâ mi yet nu ruy la in san la ra en bü yük müj de yi ve en kud sî te sel li yi bah þe den ve on dört as rý ve be þe rin beþ ten bi ri si ni sal ta nat-ý mâ ne vi ye sin de i da re e den ve bin üç yüz yýl dan be ri ge len bü tün üm me tin ka zan dý ðý se va býn bir mis li o nun def ter-i ha se na tý na ge çen ve kâ i na týn se beb-i vü cu du, Ha bi bul lah ol du ðu nu, hem â hi ret, Cen net ve Ce hen ne min kat i yen hak ve mu hak kak ol du ðu nu ha ri ka bür han lar la ve par lak hüc cet ler le is pat e den bir mu 'ci ze-i Kur ân dýr. Ri sâ le-i Nur i se, ke li me ve cüm le le riy le nur-u Kur ân dan ve Nur-u Mu ham me dî den (asm) ge len e ze lî ve e be dî bir Nur ol du ðu na þe ha det e di yor. O da Kur ân a men su bi ye ti ve has bir tef si ri ci he tiy le ve bu i ti bar la se mâ vî dir, ar þî dir. Ýþ te hal ký hü kû met a ley hi ne teþ vik e di ci zan ne di len Ri sâ le-i Nur, bü tün Söz le ri, bü tün Lem a ve Þu â la rý ve bü tün Mek tu ba týy la ha ka ik-i Ý lâ hi ye ve de sâ tir-i Ýs lâ mi ye yi ve es rar-ý Kur â ni ye yi ders ve ri yor. A ca ba böy le muh te rem ve çok yük sek ve ah lâk ve fa zi le ti ve ha ka ik-i i ma ni ye yi kat î ders ve ren Ri sâ le-i Nur u o ku mak ve o nun e be dî sa a det ler bah þe den ya zý la rý ný is tin sah et mek ve ya bir mü mi nin is ti fa de si i çin Ý mân ci he tin de o na hiz met et mek bir suç mu dur? Hal ký hü kû met a ley hi ne teþ vik mi dir? Ve böy le mü ba rek ve mu az zam bir e se rin mü el li fi ve ke mâ lât-ý in sa ni ye nin zir ve-i bâ lâ sýn da, en yük sek bir mer te be-i Ý mân ve ah lâk ve fa zi let le mü ceh hez bir nur â bi de si ni zi ya ret ve bu a sýr da i yi lik ve doð ru luk la ve sar sýl maz Ý mân ve i ti kad la rýy la Ýs lâ mi yet þe re fi ni ve Kur ân ýn ha ka i ki ni ko ru yan ve yük sel ten ve Al lah ýn rý za sý ný ka zan mak tan baþ ka ga ye le ri ol ma yan Ri sâ le-i Nur ta le be le riy le Ý mân ve Kur ân yo lun da kar deþ lik pey dâ et mek bir ce mi yet kur mak mý dýr? A ca ba han gi te miz ve â dil vic dan lar bu na ce za ve re bi lir? Þu â lar, On Dör dün cü Þu â, s. 475 Ak de niz Ü ni ver si te si ta le be le riy le Ri sâ le-i Nur o ku ma la rý ma il.com u zu ra, sa a de te, se vinç le re gark H ol mak, ha yýr la, i yi lik le, gü zel lik le ve müj de ler le be ra ber ol mak; ve bü yük bir ü mit ve ar zu i le, her ke sin bu de ðer ler le be ra ber bir lik i çe ri sin de ol ma sý dün ya ve a hi re tin en gü zel, en bü yük, en hoþ ve zevk li hal le ri, ga ye le ri ve he def le ri dir. Bu he lâ ket ve fe lâ ket as rý nýn so nu gö rü nen tü ne lin den; ay dýn lýk la ra, ý þýk la ra, nur la ra ba ka bil mek, bir ve be ra ber ol mak in san lýk i çin lâ zým o lan en bü yük bir me se le, en mü him bir o lay dýr. Ýn san lýk ta ba ka la rý i çin de hu zur ve sa a de tin öð re ti le ce ði, doð ru ve is ti ka met ü ze re bir ha ya ta ha zýr lan ma sý ge re ken en ö nem li ta ba ka, ço cuk la rý mýz ve genç le ri miz dir. Genç ler le be ra ber ol ma yý, genç li ði mi zi on la rýn â yi ne le rin de ye ni den gör me yi ve ya þa ma yý Ce nâb-ý Hak geç ti ði miz gün ler de biz le re de ye ni den tat týr dý. Ra hat sýz lý ðý mýz yü zün den üç ay dýr be ra ber o la ma dý ðým, o ku ma ve soh bet prog ram la rý na iþ ti rak e de me di ðim bir za man da te le fo nu muz çal dý. Te le fon da ki ses: A ða bey, biz An tal ya dan Bur sa ya o ku ma prog ra mý i çin on beþ ki þi lik ü ni ver si te gru bu o la rak gel dik. Si zin mü za ke re li ders ler i çin ö zel di zayn et tir di ði niz ders sa lo nun da Ri sâ le-i Nur O ku ma la rý ko nu lu soh be ti ni ze iþ ti rak et mek ve si zi zi ya ret et mek is ti yo ruz di yor du. An tal ya vak fý, Ha san Bu lut A ða be yi mi ze Buy run bek li yo ruz de mek ten baþ ka bir þey di ye me dik El bet te bü yük bir mem nu ni yet ve se vinç le Kü çük Bu lut un da a ra la rýn da bu lun du ðu ü ni ver si te li ar ka daþ la rý mýz la ta nýþ týk. Reh ber le ri Er do ðan Ak de mir Ho ca mýz la bir lik te, ders le ri ni, o kul la rý ný, An tal ya yý ko nuþ tuk. Be di üz za man Sa id Nur sî, o nun Ri sâ le-i Nur O ku ma la rý, Ri sâ le-i Nur ne dir, Ri sâ le-i Nur un ma hi ye ti ve Nur Ta le be le ri nin ö zel lik le ri baþ lýk la rý al týn da soh be ti mi ze baþ la dýk. Genç li ðin de Ý lâ hî bir sevk ve is ti ka met le, üç ay gi bi ký sa bir sü re i çin de le dün ni yat il mi ni, ha ka ik-i eþ ya yý, es rar-ý kâ i na tý, hik met-i Ý lâ hi ye nin maz ha ri yet le ri ni öð ren me ye, ya þa ma ya ve öð ret me ye nâ il o lan Be di üz za nam Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk Nur-u Mu ham me dî den (asm) in i kas e den bir nur la i lim â le min de par la yan ve bü tün ci hân-ý il me mey dan o ku ya rak i man, ir fan neþ re den Be di üz za man Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk. Feyz-i il mi nin de rin li ði ni, nur-u hik me ti nin ve be yan la rý nýn ber rak lý ðý ný, her ke sin an la tý þý na uy gun ge len be lið an la tým la rý ný ko nuþ tuk Kur ân dan o tuz üç a det â ye tin ilm-i ci fir le i þa ret et ti ði e ser le rin mü el li fi, ri sâ le tin bir mir at-ý mü cel la sý, þe ce re-i ri sâ le tin bir son mey ve-i mü nev ve ri ve li san-ý ri sâ le tin ir si yet nok ta sýn da en son de han-ý ha ki ka ti Be di üz za man Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk Her as rýn ba þýn da ge len zat lar gi bi di nin e mir le ri ni, as lý na uy gun, ilk ve ger çek an la tým la rýy la tak vi ye ve tah kim e den, di nin ha ki kat ve as li ye ti ni iz har ve o na ka rýþ tý rýl mak is te ni len ba týl fi kir le ri or ta dan kal dý ran, di ne ya pý lan hü cum la ra si per o lan, Al lah ýn e mir le ri ni i ka me ve ah kâm-ý Ý lâ hi ye nin þe ra fet ve ul vi ye ti ni iz har ve i lân e den Be di üz za man Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk. Ben li ði, e na ni ye ti a yak lar al tý na a la rak; ah kâm-ý Kur â ni ye yi ve sün net-i Re su lul lah ý (asm) e sas tu ta rak, mil le tin ve in san lý ðýn ma ne vî has ta lýk la rý nýn ma hal le ri o lan ak lýn, ru hun, kal bin ve lâ ti fe-i ma ne vi ye le ri nin mu ha fa za sý na, te da vi si ne bü tün gü cüy le ça lý þan Be di üz za man Sa id Nur sî yi ko nuþ tuk Baþ ka hiç bir kay nak tan de ðil, yal nýz ca Kur ân dan ne be an e den Ri sâ le-i Nur dan o ku duk ve ko nuþ tuk Ta sav vur de ðil tas dik o lan; tes lim de ðil, i man o lan; ma ri fet de ðil, tas dik o lan; tak lit de ðil, tah kik o lan; il ti zam de ðil, iz an o lan; ta sav vuf de ðil, ha ki kat o lan; dâ vâ de ðil, dâ vâ i çin de bür han o lan Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Hik me tin ba ba sý gi bi ze kâ ve tin den do la yý hak lý bir ün va na sa hip o lan Ýbn-i Si na nýn A kýl bu na yol bu la maz de di ði haþ ri, a hi re ti, öl dük ten son ra di ril me yi yüz de yüz ha ki ka tiy le an la - Gençlerle, ak lýn ve fel se fe nin bü tün güç ve gay ret le riy le pe þi ne düþ tük le ri var lý ðýn, â le min ya ra tý lý þý nýn; kâ i na týn týl sý mý nýn, ya - ra tý lýþ þif re le ri nin çö zül dü ðü, an la týl dý ðý; a kýl la rý hay ret te bý ra - ka cak þe kil de Kur ân ýn i câz lý i zah la rý ný an la tan Ri sâ le-i Nur u, Nur Talebeliðini ko nuþ tuk tan Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Ke lâm il mi nin ve be lâ ga tin da hi si Sa d-ý Taf ta za nî nin an cak kýrk sa hi fe i le tef si rin de kýs mî i za hý na mu vaf fak o la bil di ði cüz-i ih ti yar ve Ka der mev zu u nun bi zim gi bi üm mî ve i lim tah sil et me yen le re ak len, man tý ken i zah ve is pat e dil di ði, Ri sâ le-i Nur dan Yir mi Al týn cý Sö zün Ý kin ci Meb ha sý nýn i ki say fa sý ný ko nuþ tuk Ak lýn ve fel se fe nin bü tün güç ve gay ret le riy le pe þi ne düþ tük le ri var lý ðýn, â le min ya ra tý lý þý nýn; kâ i na týn týl sý mý nýn, ya ra tý lýþ þif re le ri nin çö zül dü ðü, an la týl dý ðý; a kýl la rý hay ret te bý ra ka cak þe kil de Kur ân ýn i câz lý i zah la rý ný an la tan, i çin de Yir mi Dör dün cü Mek tub un yer al dý ðý Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk A tom la rýn (zer re le rin) ha re ket le ri ni, zi kir ve tes bih le ri ni, u bu di yet le ri ni an la tan Yir mi Do ku zun cu Söz ün, O tu zun cu Söz ün muk nî i zah la rý nýn ol du ðu Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Ce nâb-ý Hak rý zýk ve ri ci, ter bi ye e di ci Rabb-i Ra hi mi miz ol ma sý ha se biy le biz le re, ya rat tý ðý her þe ye çok ya kýn ol du ðu hal de; biz le rin, ya rat tý ðý þey le rin Ken di sin den had siz de re ce u zak ol du ðu nun ak len ve man tý ken i zah ve is pat la rý nýn ya pýl dý ðý On Al týn cý Söz ün ve O tuz Ý kin ci Söz ün be yan la rý nýn bu lun du ðu Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Haþr-i A zam da bü tün ha yat sa hip le ri nin di ril til me si nin Ce nâb-ý Hakk ýn kud re ti nok ta-i na za rýn da bir nef sin ya ra týl ma sý ka dar ko lay ve bir ol du ðu nun ve bu na þir kin mü da ha le si nin im kân sýz ol du ðu nun is pat e dil di ði, sýrr-ý vah de ti nin yer al dý ðý Yir min ci Mek tub u muh te vî Ri sâ le-i Nur u ko nuþ tuk Hiç bir kay na ða mü ra ca at e dil me den, en sa hih na kil ve ri va yet le rin an la tý mýy la, ke ra met kâ râ ne ya zý lan Mu' ci zat-ý Ah me di ye Ri sâ le si On do ku zun cu Mek tub u ve On do ku zun cu Söz de an la tý lan E fen di mi zi (asm) ko nuþ tuk En mü kem mel ve ben zer siz bir þe kil de Kur ân ýn an la týl dý ðý, biz zat Kur ân ýn mu' ci ze o lu þu nun i zah ve is bat e dil di ði Yir mi Be þin ci Söz ü ko nuþ tuk Ký sa bir ik ram ve ev li ya çor ba sý i çi min den son ra soh be ti mi zin Ri sâ le-i Nur Ta le be le riy le a lâ ka lý bö lü mü ne de vam e di yo ruz, An tal ya Ak de niz Ü ni ver si te si öð ren ci si mi sa fir kar deþ le ri miz le Hiz me ti ga ye e di nen Nur Ta le be ri nin, bi rin ci der ce de ih lâs ve sa da ka ta sa hip ol ma la rý ge rek ti ði ni ko nu þu yo ruz Çok o ku ma ya gay ret e den, çok o ku yan ve o ku duk la rý ný te fek kür-ü i ma nî i le nef si ne, â le me i lân e de bi len Nur Ta le be le ri ni ko nu þu yo ruz. Se fa hat te, da lâ let te, sa pýk lýk ve din siz lik te i nat e den le rin ve bu tu zak la ra dü þen le rin im da dý na ko þan; on la ra i man-kur ân ha ki kat le ri nin tef si ri Ri sâ le-i Nur u, Be düz za man ýn an la tým la rý ný su nan Nur Ta le be le ri nin ö zel lik le ri ni ko nu þu yo ruz Ken di a ra la rýn da is ti þa re e de bi len, sa mi mî ve iç ten lik sa hi bi hiz met gö nül lü le ri ni da i ma nef si ne ter cih e de bi len Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri ni ko nu þu yo ruz. Mi sa fir kar deþ le ri mi zin Ri sâ le-i Nur la il gi li su âl le ri ve ver di ði miz ce vap lar dan: Ri sâ le-i Nur un e sas al dý ðý kay nak lar ne ler dir? Kur ân ýn mer te be-i ar þî sin den ik ti bas o lu nan ve il ha men vu zuh bu lan Ri sâ le-i Nur, ne gar býn fen le rin den ve fel se fe sin den; ne de þar kýn i lim le rin den a lýn mýþ de ðil dir. Kur ân ýn ma lý dýr ve doð ru dan doð ru ya Kur ân ýn bir mu 'ci ze-i ma ne vi ye si dir. Ri sâ le-i Nur dan kim ler is ti fa de e de bi lir, an la þýl ma sý zor mu dur? Baþ ka hiç bir za man da gö rül me miþ bir ö zel li ðe sa hip o lan Ri sâ le-i Nur, kim se den ders o la rak a lýn ma dý ðý gi bi müþ kü lat lý, zah met li ta al lüm ve e ði ti me de lü zum kal ma dan, her kes ken di ken di ne tah sil ve bil gi le ri ni el de e de bi li yor. Ya ni her kes ken di a dý na bir i lim o la rak, zor luk çek me den Ri sâ le-i Nur un be yan et ti ði bil gi le re sa hip o la rak za ma nýn mü him ve ha ki kat li bir â li mi o la bi lir. Ri sâ le-i Nur u an la ya bil mek i çin ne ka dar za man o na ça lýþ mak ge re kir? Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Be di üz za man ýn on beþ se ne lik tah sil le el de e de bi le cek i lim ve ma lû mat la ra üç ay gi bi ký sa bir za man da mu vaf fak ol ma sý mi sül lü; Ri sâ le-i Nur u on beþ haf ta an la ya rak o ku yup, el de e de bi len zat lar da hi za ma nýn mü him bir â li mi o la bi lir ler. Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri nin he de fi ne dir? Yol dan çý kan; tuð yan, fi ra vun luk, in kâr ve da lâ let ce re yan la rýy la se fa he te, dün ya pe rest li ðe, ma la, ta ma ha, fü cu ra ta, gü nah la ra dü þen le re; Ri sâ le-i Nur ve Nur Ta le be le ri Kur ân â yet le ri nin ö zel lik le bu as rýn in sa ný na ba kan, hi tap e den vec hi nin mu' ci ze vî i þa ret ve be yan la rý ný tef si ren, taf si len ve va zýh bir þe kil de is tih raç e de rek, a çýk la ya rak, bil di re rek sa de ce mü min le ri de ðil, bü tün in san lý ðý ve sa ir din men sup la rý ný, din-i hak ký an la ma ya, ha las ve se lâ me te, kur tu lu þa çýk ma la rý na ça lý þý yor, gay ret ve hiz me tin de bu lu nu yor lar Ri sâ le-i Nur ha ki kat le ri nin ki þi ye ve in san lý ða fay da la rý ne dir? Mad di ya týn gaf let le bu lu þa rak pe ri þan et ti ði, boþ luk, hiç lik ve yok luk va di le rin de in let ti ði, da lâ le tin en in ce tu zak la rý na dü þü rü len in san lý ðý, Ý lâ hî din men sup la rý ný, tev hid eh li mü min le ri mad dî, ma ne vî dü þü rül dük le ri var ta lar dan, hal ve du rum lar dan ha yat-ý mad di ye le ri ve ha yat-ý ma ne vi ye le riy le ha lâs e den, kur ta ran ve hu zur do lu, se vinç do lu, sa a det li za man la ra ka vuþ tu ran; Ri sâ le-i Nur dur. Ri sâ le-i Nur ö lüm hak kýn da ne der? Ehl-i da lâ let, i nan ma yan ve in kâr e den in san la rýn id di a la rý nýn ak si ne ö lü mün bir yok ol mak, deh þet li, vah þet li ve zu lü mat lý bir da ra ða cý ol mak du ru mun dan; e be dî, zevk li, lez zet li, ik ram ve ih san sa ray la rý nýn bu lun du ðu bir mem le ke te sev ki yat; bir müj de li, mü ba rek ter his tez ke re si ol du ðu nu an la tan Ri sâ le-i Nur dur. Ri sâ le-i Nur un hak ka ni ye ti ne de lil o la cak ma ne vî i þa ret ler mev cut mu dur? En am Sû re si 122. â yet ve bu me â lin ben ze ri â yet le rin be yan et ti ði i þa rî, ri ya zî ma na la rý nýn þek liy le ve Ha did Sû re si 28. â ye tin de be yan o lu nan Ka ran lýk lar i çin de si ze bir nur ih san e de ce ðim, o nur i le doð ru yo lu bu lup on da gi de si niz za hi ri mâ nâ la rý i ti ba riy le i þa ret ve be þâ ret-i Kur â ni ye de i fa de e di len Ri sâ le-i Nur da i re si nin i çi ne gi ren ler teh li ke de o lan i man la rý ný kur ta rý yor lar. Ve i man i le kab re gi ri yor lar ve cen ne te gi de cek ler di ye müj de ve ri yor lar. E vet ba zý va kit o lur ki bir ne fer gör dü ðü hiz met i çin bir mü þi rin fev ki ne çý kar, bin ler de re ce kýy met a lýr. Ýn san lýk i çin en bü yük hal le dil me si ge re ken me se le yi ve en bü yük müj de yi, Ri sâ le-i Nur biz le re bil di ri yor Ve ay rý lýk vak ti ne u la þý yo ruz Cid dî, dik kat li, gay yur An tal ya dan ge len mi sa fir le ri mi ze bi rer Fa tih ve Fe tih ki ta bý im za la ya rak on lar la baþ ka bir Ri sâ le-i Nur O ku ma la rýn da bu luþ mak ü ze re ve da la þý yo ruz.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 28 S K. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Dizilere çekidüzen isteði TÜRK DÝYANET VAKIF-SEN, RTÜK'TEN, DÝZÝLERDE MASUM ÞEKÝLDE ÝÞLENEN UYUÞTURUCU, ÝÇKÝ KULLA- NIMI VE AÝLE YAPISINI BOZUCU ÇARPIK ÝLÝÞKÝLERÝN KULLANILMASINA KARÞI TEDBÝR ALINMASINI ÝSTEDÝ. TÜRK Di ya net Va kýf-sen, Baþ ba kan lýk, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý i le Rad yo ve Te le viz yon Üst Ku ru lu (RTÜK) na baþ vu ru ya pa rak, di zi ler de ma sum þe kil de iþ le nen u yuþ tu ru cu, iç ki kul la ný mý ve a i le ya pý sý ný bo zu cu çar pýk i liþ ki le rin kul la nýl ma sý na kar þý tedbir a lýn ma sý ný is te di. Türk Di ya net Va kýf Sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal, ba zý di zi le rin top lum sal e roz yo na yol aç tý ðý ný be lir te rek, Di zi ler de iç ki kul la ný mý na ve çar pýk i liþ ki le rin top lu mun gö zü nün i çi ne so kul ma sý na dur den me si HA BER LER Ba lý ke sir li öð ren ci le re U NES CO da ö dül nbalikesýr'ýn Ed re mit il çe si ne bað - lý Zey tin li bel de sin de ki Na im Sü ley ma - noð lu Ýl köð re tim o ku lu öð ren ci le ri Göz - de Kork maz, Yan ký Rý za Ez gin, Bur cu Ko ca er, Be güm Ke si ci ve E ce Er kol un re sim li çev re ci gün lük ler te ma lý dün - ya ça pýn da ki ya rýþ ma da ka zan dý ðý ö - dül, Pa ris te ki U NES CO nun mer ke zin - de dü zen le nen tö ren le ve ril di. U NES - CO nun hi ma ye sin de ve Pa na so nic e - lek tro ni ðin kat ký la rýy la or ga ni ze e di len ya rýþ ma ya dün ya nýn bir çok ye rin den yüz ler ce öð ren ci ka týl dý. En do nez - ya dan Je amy ma Paz sa Na ta su war - na nýn bü yük ö dü lü ka zan dý ðý ya rýþ ma - da, öð ren ci o ku lu ö dül le ri ne Türk öð - ren ci le rin ya ný sý ra Ken ya, Su u di A ra - bis tan, Su ri ye, Vi et nam, Ko lom bi ya, Po lon ya, El Sal va dor, Al man ya, Çin - den öð ren ci ler lâ yýk gö rül dü. En i yi gün lük ö dü lü i se Pe ru, Þi li, Ja pon, Pa - na ma ve Bre zil ya lý öð ren ci le re ve ril di. Öð ren ci o ku lu ö dül le ri ni ka za nan Türk öð ren ci le ri ne 5 bin e u ro pa ra ö dü lü nün ya ni sý ra pla ket ve ril di. Pa ris / a a A lan ya da o kul lar va tan daþ la ra a çý lý yor ntürkýye ça pýn da baþ la tý lan O kul lar Ha yat Ol sun Pro je si çer çe ve sin de A - lan ya Kay ma kam lý ðý, Mil lî E ði tim Mü - dür lü ðü, il çe ve bel de be le di ye baþ - kan la rý a ra sýn da pro to kol im za lan dý. Pro je kap sa mý na a lý nan 19 o ku lun ders lik le ri, kü tüp ha ne le ri, bil gi tek no - lo ji sý nýf la rý, çok a maç lý sa lon la rý, kon - fe rans ve spor sa lon la rý, bah çe le ri haf - ta son la rý ve yaz ta til le rin de va tan daþ - la rýn kul la ný mý na a çý la cak. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý ve Tür ki ye Be le di ye ler Bir li ði ta ra fýn - dan or tak la þa yü rü tü len O kul lar Ha - yat Ol sun Pro je si A lan ya Ýl çe Mü dür lü - ðü top lan tý sa lo nun da ka tý lým cý la ra ta ný týl dý. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na bað - lý Ha yat Bo yu Öð ren me Ge nel Mü dür - lü ðü ta ra fýn dan il ve il çe le re gön de ri - len pro je kap sam da A lan ya Kay ma ka - mý Hu lu si Do ðan, Ýl çe Mil lî E ði tim Mü - dü rü Ýb ra him Kö se oð lu, A lan ya Or man Ýþ let me Mü dü rü Ci hat Yý ký cý ve bel de be le di ye baþ kan la rý pro to kol im za la dý. A lan ya da 19 o kul pro je ye da hil e dil di. Pro je çer çe ve sin de bu o kul la rýn ders - lik le ri, kü tüp ha ne le ri, bil gi tek no lo ji sý - nýf la rý, çok a maç lý sa lon la rý, kon fe rans ve spor sa lon la rý, bah çe le ri haf ta son - la rý ve yaz ta til le rin de va tan daþ la rýn kul la ný mý na a çý la cak. An tal ya / ci han Kupon No: 29 ge re ki yor. Di zi ler de si ga ra ya gös te ri len has sa si ye tin, iç ki ve çar pýk i liþ ki ler i çin de gös te ril me li. de di. Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin ve RTÜK Baþ ka ný Da vut Dur sun a gön de ri len baþ vu ru ya zý la rýn da, a i le nin top lu mun te mel ta þý ol du ðu na dik kat çe kil di. Ýs lâm di ni nin, a i le nin ko run ma sý ný, top lu mun ta ma mý nýn ko run ma sý o la rak gör dü ðü ha týr la tý la rak, ço cuk la rýn be den sað lýk la rý ya nýn da ruh sað lýk la rý nýn da ko run ma sý ge rek ti ði i fa de e dil di. ENGELLÝLERÝN 29 Nisan da yapýlacak Özürlü Memur Seçme Sýnavý na (ÖMSS) hazýrlanmalarý için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Millî Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) iþbirliðiyle ücretsiz kurslar düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðünün giriþimleri sonucunda ÖMSS ye hazýrlýk için MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan Halk Eðitim Merkezlerinde kurslar açýlmasýna yönelik çalýþmalarda son aþamaya gelindi. MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilecek kurslar, Halk Eðitim Merkezleri ve uygun görülecek diðer merkezlerde düzenlenecek. TMMOB Ma ki na Mü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A li Ek ber Ça kar, yak la þýk 3 mil yon 500 bin LPG li a ra cýn gü ve ni lir li ði ni art týr ma yý sað la yan Pe ri yo dik Kon trol le re e sas LPG/CNG Sýz dýr maz lýk Ra po ru zo run lu lu ðu nun bir ge nel ge i le kal dý rýl ma sý nýn, ka mu can ve mal gü ven li ði a çý sýn dan va him so nuç lar do ðu ra ca ðý nýn bi lin me si ge rek ti ði ni sa vun du. Ça kar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý Ka ra yo lu Dü zen le me Ge nel Mü dür lü ðü nün il gi li ge nel ge siy le a raç mu a ye ne is tas yon la rýn da LPG ve CNG ta ký lý a raç lar i çin Gaz Sýz dýr maz lýk Ra po ru a ran ma sý zo run lu lu ðu nun kal dý rýl dý ðý ný, gaz sýz dýr maz lýk ra po ru bu lun ma ma sý nýn i se a ðýr GENÇLERÝN RUH SAÐLIÐININ BOZULMASINA SEBEP OLUYOR Baþvurularda, Anayasa da Devlet, gençleri alkol düþkünlüðünden, uyuþturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alýþkanlýklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alýr hükmü bulunduðu da hatýrlatýldý. Günümüzde, bazý televizyon yayýnlarýnýn, özellikle gençlerin beden saðlýklarý yanýnda ruh saðlýklarýnýn da bozulmasýna sebep olduðu ifade edildi. Özellikle masum gibi görünen ve her saatte yayýnlanan program ve dizilerde þiddet, uyuþturucu, içki kullanýmý ve aile yapýsýný bozucu çarpýk iliþkilerin normal gösterilmesi gibi yayýnlara sýkça rastlandýðý belirtildi. Bu durumun önüne geçilmesi için gerekli tedbir ve giriþimlerin yapýlmasý istendi. Baþvurular ile ilgili bir deðerlendirme yapan Türk Diyanet Vakýf-Sen Genel Baþkaný Nuri Ünal, Özellikle dizilerde içki kullanýmýna ve çarpýk iliþkilerin toplumun gözünün içine sokulmasýna dur denmesi gerekiyor. Dizilerde sigaraya gösterilen hassasiyet, içki ve çarpýk iliþkiler için de gösterilmelidir. Özellikle, bazý diziler bu halleriyle toplumsal erozyona yol açýyorlar. Biz bu konuda gerekli tedbirlerin alýnmasýný istiyoruz. diye konuþtu. Ankara / aa Engellilere memurluk kursu baþlýyor ku sur dan ha fif ku sur a dö nüþ tü rül dü ðü nü ha týr lat tý. Bu du ru mun, LPG li a raç kul la ný cý la rý nýn key fi ye ti ne yol aç tý ðý ný ve 2012 yý lý O cak a yý ba þýn dan i ti ba ren gaz sýz dýr maz lýk test le rin de cid dî bir dü þüþ ger çek leþ ti ði ni be lir ten Ça kar, þun la rý kay det ti: Bu ye ni uy gu la ma i le 2005 yý lýn dan ön ce ki de ne tim siz or ta ma ge ri dö nül müþ, ö zel lik le son ye di yýl dýr ger çek leþ ti ri len sis tem li, di sip lin li de ne tim sa ye sin de o lu þan yay gýn gü ve ni lir lik or ta dan kalk ma ya, hal kýn can ve mal gü ven li ði cid dî bir þe kil de teh dit e dil me ye baþ lan mýþ týr. Bu uy gu la ma, al ter na tif LPG/CNG ya ký tý kul la nan a raç la rýn i ma la tý, ta di la tý, mon ta jý ve pe ri yo dik kon trol le ri nin u lus la r a ra sý stan dart la ra uy gun o la rak ya pýl ma sý ný sað la yan Bi - Sýnav dört grupta; genel özürlüler (ortopedik, süreðen, ruhsal ve duygusal, dil ve konuþma bozukluðu olan özürlüler gibi), görme özürlüler, iþitme özürlüler ve zihinsel özürlüler kategorilerinde gerçekleþtirileceði için sýnava yönelik kurslar da buna göre düzenlenecek. Hazýrlýk kurslarýna, lise ve dengi okul mezunu, ön lisans mezunu ve lisans mezunu olanlar baþvurabilecek. Eðitimler sonucunda kursiyerlere ÖMSS ye yönelik yeterliliklerin kazandýrýlmasý ve kursiyerlerin baþarý oranýnýn arttýrýlmasý hedefleniyor. Program süresi 216 ile 360 saat arasýnda olacak. Ücretsiz yapýlacak kurslar için il ve ilçelerdeki Halk Eðitim Merkezlerine baþvurular baþladý. Ankara / aa TMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Ça kar, bu uygulamanýn "ge rek ka mu i da re si, ge rek il gi li sek tör, ge rek se il gi li es naf ve hal ký çok o lum suz et ki le ye ceðini" savundu. LPG li a raç lar yi ne teh li ke sa ça cak E-e tüt pro je si ha ya ta geç ti MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý Bil gi Ýþ lem Da i re si ta ra fýn dan ha zýr la nan e-e tüt pro je si Ka ra man da ha ya ta ge çi ril di. Ýlk uy gu la ma nýn Sam sun da ya pýl dý ðý ný be lir ten Ka ra man Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Be kir Ak soy, son sý nýf öð ren ci le ri ne yö ne lik il de de uy gu lan ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Son sý nýf öð ren ci le ri ne YGS ve LYS ye ha zýr lýk a þa ma sýn da yar dým ve des tek o lun ma sý nýn a maç lan dý ðý ný di le ge ti ren Ak soy, Bil gi Ýþ lem Grup Baþ ka ný Vol kan Ak çay ta ra fýn dan baþ la tý lan ee tüt pro je si i le öð ren ci le ri mi ze fýr sat e þit li ði ge ti ril di. Öð ren ci le ri mi zin e-e tüt prog ra mýn dan fay da la na ca ðý na o lan i nan cým son suz dur. de di Ak soy, ders le rin her Pa zar te si, Çar þam ba ve Cu ma ak þam sa at sa at le ri a ra sýn da ol du ðu nu, fe rans.meb.gov.tr/sam su ne tut si te si ü ze rin den mi sa fir gi ri þi ya pý la rak ta kip ya pý la bi le ce ði ni söy le di. Ka ra man / ci han lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba kan lý ðý nýn A raç la rýn Ý mal Ta dil ve Mon ta jý Hak kýn da Yö net me lik hü küm le ri ne a çýk bir ay ký rý lýk o luþ tur mak ta dýr. Yak la þýk 3 mil yon 500 bin LPG li a ra cýn gü ve ni lir li ði ni arttýr ma yý sað la yan Pe ri yo dik Kon trol le re e sas LPG/CNG Sýz dýr maz lýk Ra po ru zo run lu lu ðu nun bir ge nel ge i le kal dý rýl ma sý nýn, ka mu can ve mal gü ven li ði a çý sýn dan va him so nuç lar do ðu ra ca ðý ve ba zý ki þi ve ku rum la rý zan al týn da bý ra ka ca ðý bi lin me li dir. A li Ek ber Ça kar, ge rek ka mu i da re si ge rek il gi li sek tör ge rek se il gi li es naf ve hal ký çok o lum suz et ki le ye cek o lan bu uy gu la ma i le can ve mal gü ven li ði nin de bü yük öl çü de ris ke so kul du ðu gö rü þü nü i fa de et ti. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Su ri ye iç sa va þa sü rük len me me li Beþ þar E sad, ge çen sene A ðus tos a yýn da Þam a son bir u ya rý zi ya re tin de bu lu nan Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le kar þý lýk lý o tu rup gö rü þür ken ver di ði gö rün tü nün bir ben ze ri ni, çatýþmala rýn i yi ce ký zýþ tý ðý bir nok ta da Rus Dý þiþ le ri Ba ka ný i le de tek rar la dý. Ba kan Lav rov un a çýk la dý ðý na gö re, E sad o na da þid de ti dur dur ma, re form la rý hýz lan dýr ma ve mu ha le fet le di ya log sö zü ver di. Hat tâ bu gö rüþ me den son ra mu ha le fet le Mos ko va da gö rü þe cek he ye ti o luþ tur du. An cak kim ler den mey da na gel di ði be lir siz mu ha le fet bu hu sus ta da ha ön ce a çýk la dý ðý red tav rý ný de vam et ti ri yor. Ve re ji min uy gu la dý ðý on ca sý ký ted bi re rað men mu ha lif ey lem le rin Þam ýn mer ke zi ne ka dar u laþ ma sý, bil has sa ABD kay nak lý E sad ýn gün le ri sa yý lý id di a la rý nýn ger çe ðe dö nüþ me yo lu na gir di ði ni bil di ren i þa ret ler gi bi gö rü nü yor. Za ten son dö nem de or ta ya a tý lan ha ber le rin ço ðu bu mak sa da ma tuf. Mu ha le fet fi lan ca ye ri e le ge çir di id di a la rýn dan, E sad ýn a i le si giz li ce kaç mak ü ze rey ken fark e di lip mu ha lif le rin a te þi ne ma ruz kal dý ðý i çin ge ri dön dü ve son o la rak Su ri ye or du su kan dil ge ce si Hu mus ta yi ne kat li am yap tý, ca mi yýk tý ha ber le ri ne ka dar... Bil has sa kan dil kat lia mý ha be ri nin te tik le yi ci et ki si ni, Þam ýn jet ya lan la ma sý, E sad ýn ca mi de dua e der ken çe kil miþ gö rün tü le ri ve baþ lan gýç ta du yu ru lan ö lü sa yý sý nýn bi lâ ha re çok da ha a þa ðý la ra çe kil me si da hi ha fif le tip a zal ta ma dý. Zin cir le me tep ki ler ard çý dal ga lar la sü rü yor. Su ri ye de, ül ke yi Lib ya ya ben zet me yi a maç la yan bir pla nýn yü rür lü ðe ko nul du ðu ve bu na pa ra lel bir psi ko lo jik ha re kâtýn yü rü tül dü ðü a çýk. Bü yük ih ti mal le E sad ý da dev re dý þý bý rak mýþ gi bi gö rü nen Ba as kad ro la rý nýn si lâh lý is yan cý lar la mü ca de le ge rek çe siy le sür dür dük le ri o pe ras yon lar da ter sin den bu pla na hiz met e di yor. Rus ya ve Çin in BM Gü ven lik Kon se yi ne ge ti ri len yap tý rým tek li fi ni ve to et me le ri pla nýn he de fe u laþ ma sý ný en gel le ye bi lir mi? Hay li zor gi bi. Ön ce ABD nin, son ra di ðer Ba tý ve hat tâ ba zý A rap ül ke le ri nin Þam da ki tem sil ci lik le ri ni bo þalt ma la rý ne yin ha ber ci si? Sa de ce E sad yö ne ti mi nin dip lo ma tik o la rak da tec ri di mi ön gö rü lü yor, yok sa ça týþ ma la rýn da ha da ký zý þa ca ðý mý? Pe ki, böy le bir a þa ma da Ý ran Dev let Te le viz yo nu Press TV de or ta ya a tý lan ABD ve Ba tý lý güç le rin pla ný na gö re, Türk or du su Su ri ye ye gi rip mu ha lif le ri si lâh lan dý ra cak, Ýs ra il de Þam a a it as ke rî te sis le ri vu ra cak id di a sý na ne de me li? Ke za, Lib ya da ki ça týþ ma lar sü rer ken bu ül ke ye gi dip pro vo ka tör ce me saj lar ve ren A me ri ka lý ne o con Se na tör McCa in in þim di de Su ri ye i çin arz-ý en dam e de rek A me ri ka mu ha lif le ri si lâh lan dýr ma lý çað rý sý yap ma sý ne an la ma ge li yor? Mu ha lif ler za ten si lâh lan dý rýl mý yor mu? Böy le bir hen gâ me de Tür ki ye nin, gi de rek týr man dý rý lan ve bütün böl ge i çin çok teh li ke li so nuç lar do ðu ra bi le cek o lan ge ri li mi ya týþ týr ma ya yö ne lik a kýl cý, ger çek çi ve sað du yu lu po li ti ka lar uy gu la ma sý ge re kir ken, tam ter si ne tri bün le re yö ne lik ha ma sî me saj lar ver me si doð ru mu? Ge li nen nok ta da E sad a yö nel ti len Men dak ka duk ka, Hu mus un er ve ya geç he sa bý so ru la cak gi bi sin den me saj la rýn, bi ri le rin ce o luþ tu rul mak is te nen pro vo kas yon ve linç or ta mý ný ký zýþ týr mak dý þýn da, çö zü me na sýl bir kat ký sý o la bi lir? Bi lin di ði gi bi, ya kýn lar da yi ne Tür ki ye den E sad a Kad da fi nin deh þet ve ri ci a ký be tin den ders al ma sý ge re ði ni ha týr la tan i kaz lar gön de ril miþ ti. Oy sa Tür ki ye den bek le nen, dip lo ma si di li ne de uy ma yan böy le siv ri ve ya ký þýk sýz söy lem ler le köp rü le ri at mak ye ri ne, Rus ya nýn üst len me ye ça lýþ tý ðý mis yo na ta lip o lup bu nun ge re ði ne uy gun po li ti ka lar la ça re bul ma ya ça lýþ mak ol ma lý. Þa yet E sad çe kil me ye zor la na cak sa, bu nun, Kad da fi ör ne ðin de ya þan dý ðý gi bi vah þi bir linç tar zýn da de ðil, o la bil di ðin ce kan sýz ve ba rýþ çý bir yol la ger çek leþ me si i çin gay ret sarf e dil me li. Ki, Su ri ye on yýl lar bo yu i çin den çý ka ma ya ca ðý ve baþ ta Tür ki ye ol mak ü ze re bü tün böl ge yi et ki le ye cek bir iç sa vaþ fe lâ ke ti ne sü rük len me sin.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı