Pratik ve dayan kl acil konutlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pratik ve dayan kl acil konutlar"

Transkript

1 YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve yal t m çözümleriyle di er projelerden ayr lan Ataköy Konaklar nda, Mardav n yal t m ürünleri kullan larak binalar n üflütüp hasta olmas engellendi. Ataköy Konaklar n n proje detaylar n Proje Müdürü Sinan Akal n ile görüfltük. Sayfa 4-5 Derya Köro lu ve Yeni Türkü Aslen mimarl k e itimi alan Derya Köro lu, tamam müzikle iliflkili geçen yaflam n, müzik anlay fl n, 1979 da kurulan ve kurucular aras nda yer ald Yeni Türkü grubunu anlatt. Sayfa 6-7 Bayilerimizin Arjantin tangosu Mardav bayileri, Nisan ay nda Arjantin in Buenos Aires flehrinde gerçeklefltirilen bayi toplant s nda bir araya geldi. Sayfa 3 Dow sponsorlu u ve Mardav iflbirli iyle üretilen Acil Müdahale Evleri ve Mobil Evler, afet bölgeleri, BM örgütüne ba l kurulufllar ve askeri birlikler taraf ndan kullan l yor. Mardav ve D&D Acil Müdahale Evleri A.fi., Dow un sponsorlu unda dünyan n ilk Acil Müdahale Evleri ile Mobil Evler konseptinin gelifltirilmesi ve üretiminde kurduklar stratejik iflbirli ini bir y ld r baflar yla sürdürüyor. Bu projeyi bafllatan ve gelifltiren Dow, projeye ürünleriyle katk sa laman n yan s ra ba flta bulunarak, çok güçlü bir sponsorluk deste i de veriyor. Üç kurum aras nda oluflturulan bu baflar l iflbirli i, D&D nin Amerikan K z lhaç, FEMA, ERRA (Pakistan Afet ve Yeniden Yap lanma Kurumu), Yeni Zelanda Ordusu, Kenya ve Türk yard m kurulufllar için yapaca yeni acil bar nma üniteleri projelerinde de sürecek. Üretiminde, ana malzeme olarak Mardav n yapt sandviç panellerin kullan ld Acil Müdahale Evleri ile Mobil Evler, rahatl kla paketlenerek dünyan n her yerine kolayca gönderilebiliyor. Altyap haz rl istemeden, hiçbir özel e itim ve özel araç gerektirmeden vas fs z kiflilerce çok k sa sürelerde kurulabiliyor. Modüler yap daki üniteler, istenildi i kadar geniflletilip uzat larak ya da birbirleriyle birlefltirilerek kamp ve hatta köy haline getirilebiliyor. Bugüne kadar yap lan benzerlerinden birçok üstün yanlar bulunan Acil Müdahale Evleri ve Mobil Evler, yaflam n birçok alan nda yayg n kullan m olana buluyor. Sayfa 4-5

2 De erli Müflterilerimiz, 2006 y l n n son Mardav Gazetesi ile sizlere tekrar merhaba diyorum. Gazetemizin bu say s ilk defa olarak sizlere elektronik ortamda ulaflt r ld. Elektronik posta kutunuza gönderilmifl olan postan n içinde yer alan linki seçti inizde Mardav Gazete nin tamam na ve bizim sizler ile paylaflmak istedi imiz konulara ulaflabileceksiniz. Bundan sonraki say lar m zda da sizlerle bu flekilde buluflaca z. Dünyan n en hafif kiremiti Kusursuz ve hafif çat lar için dünyan n en hafif kiremiti olan WorldRoof, Mardav n güçlü da t m a yla tüketicilerin kullan m na sunuldu. Her türlü konut, ticari bina, garaj, hayvan bar na gibi k rma çat ile projelendirilmifl çat lar, prefabrik binalar olmak üzere tüm çat larda kullan labilen WorldRoof Kiremitleri, çevre dostu polipropilen (PP) ve yüksek yo unluklu polietilen (HDPE) ile zenginlefltirilmifl geri dönüflümlü sentetik malzemeden üretildi. Çürüme, paslanma, krozyon gibi afl nmalara karfl son derece dayan kl olan WorldRoof Kiremitleri, uzun ömürlü olmalar ve her türlü hava koflulunda rahatl kla kullan labilmeleriyle dikkat çekiyor. Belçika Yap Araflt rmalar Enstitüsü (BBRI) taraf ndan s dayan m, termal flok ve UV yaflland rma testlerine tabi tutulan ve bu testlerden baflar yla geçen WorldRoof Kiremitleri nin önemli özellikleri aras nda flunlar yer al yor: Çok hafiftir / H zl ve kolay uygulanabilir / 10 C ve üzerindeki e imli çat larda kullan labilir / Çok kolay kesilip, ifllenebilir / -8 C - 50 C aras nda uygulama yap labilir / -30 C dereceye kadar dayan kl d r / UV dayan ml d r ve rengi solmaz / Mükemmel ses emme özelli i vard r / Çürümez, paslanmaz, sa lam ve dayan kl d r / Is yal t m na katk sa lar. Biz Mardav ailesi olarak Bilginin Paylafl m na çok önem veriyoruz. Paylafl lan bilgi, iyi analiz edilerek de erlendirildi inde ve hareket plan bu do rultuda haz rland nda ortak faydan n daha da artaca na inan yoruz. Yaflad m z mekânlarda konfor, o mekân kullanan insanlar n rahat ve sa l için en önemli kriterdir. Bir yap n n d fl esteti i, mekânlar n n kullan fll olarak tasarlanmas ve fl k o mekânda konforu sa laman n önemli kriterlerindendir. Bununla beraber üç önemli fiziksel faktör muhakkak sa lanmal d r. Bunlar, ortamdaki s cakl k, nem oran ve ortamdaki havan n hareketidir. Kendimizi rahat hissedebilmemiz için ortam s cakl n n derece aral nda, nem oran n n yüzde civar nda ve hava h z n n 25cm/sn den az olmas gerekir. Tüm bunlar sa lamak, binalar m z, yap fizi i kurallar çerçevesinde yal tmak ile mümkündür. Farkl s cakl ktaki iki ortam aras nda muhakkak, s transferini engelleyici önlemleri almak gerekir. Binalar m z n d fl ortama aç k en büyük yüzeylerini oluflturan d fl duvarlar m zda mantolama yap lmas, bu yönü ile çok önemlidir. BLUE SAFE MAV KALE D fl Duvar Yal t m Sistemi çözümümüz ile iç mekânlarda sa l kl ve konforlu yaflam flartlar n n oluflturulmas na katk da bulunuyoruz. BLUE SAFE MAV KALE çözümü ile beraber sundu umuz BLUE S DECOR dekoratif çözümlerimiz ise kentlerimizin mobilyalar olan binalar m za estetik güzellikler katmakta. Bu say m zda, hem yal t m hem de dekoratif çözümlerimizin beraberce uyguland Ataköy Konaklar Projesi ile ilgili röportaj bulacaks n z. Gazetemizin sayfalar aras nda, yine BLUE SAFE MAV KALE sistemlerinin kullan ld Çak l Villalar haberine ve bu konuda farkl illerde yapmaya devam etti imiz tan t m ve e itim seminerleriyle ilgili haber ve programlara yer veriliyor. Bu say m zda, iki yeni ürünümüz hakk nda bilgiler de yer al yor. Bunlardan biri Dünyan n en hafif kiremiti slogan yla sat fl na bafllad m z WorldRoof plastik esasl kiremitlerimiz. Bu ürünümüz ile beraber, Mardav n çözülmüfl paket sistemleri aras ndaki k rma çat çözümlerinde, s yal t m, su yal t m ve tüm aksesuarlar n yan s ra çat kaplama malzemesine de ulaflabileceksiniz. Di er yeni ürünümüz, hissedar m z Dow taraf ndan üretilen ve sat ld tüm ülkelerde pazar lideri konumundaki Great Stuff Pro markal dolgu malzemeleri. 360 derece aç yla kullan labilen modelleri sayesinde tüm rakiplerine göre bir ad m önde olan bu ürün, kalitesiyle Türkiye pazar nda da lider olacakt r. Türkiye asma tavan pazar nda önemli bir oyuncu olmam zda en büyük paya sahip Armstrong firmas n n Almanya daki tesislerine bayilerimiz ile beraber gerçeklefltirdi imiz ziyaret ve bu program kapsam ndaki renkli Amsterdam gezimiz ise gazetemizin bu say s nda sizler ile paylaflt m z güzel bir an m z. Her zaman bir ad m önde ve sizlere en iyiyi sunma yönündeki anlay fl m zla, yeni ürün ve hizmetlerimizle gelecek say lar m zda buluflmak üzere sizlere bol kazançl ifller diler ve gelecek güzel günlerde beraber olmay temenni ederim. Levent Pelesen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Köpük dolguda tam verimlilik Poliüretan hammadde üretiminde ve tedarikinde dünya çap nda lider olan Dow Chemical, tek komponentli nem ile kürlenen, optimum genleflme ve yap flma süresine sahip aerosol montaj ve dolgu köpü ü Great Stuff Pro ürün gam n piyasaya sürdü. H zl montaj ve dolgu gerektiren uygulamalar için en iyi çözümü sunan Great Stuff Pro ürün gam n n uygulama alanlar aras nda, pencere-do rama-kap montajlar, yap içindeki çatlak ve tesisat borusu onar mlar, s yal t m malzemeleri aras nda s köprüsü oluflturan boflluklar n doldurulmas yer al yor. Tümü 750 ml aerosol tüplerde kullan ma sunulan Great Stuff Pro ürün gam, Great Stuff Pro Regular (Standart kam fll köpük veya tabanca köpü ü), Great Stuff Pro 360 (Yüksek performansl her aç ile uygulanabilen kam fll köpük), Great Stuff Pro köpük tabancas ve tabanca temizleyicisinden olufluyor. Great Stuff Pro 360 nin piyasadaki di er ürünlerden ayr lan en önemli özelli ini, aerosol tüpün, 360, yani yatay, düfley ve tüm aç larda eflit performansta köpük yaratmas oluflturuyor. Benzer ürünlerde tüpün ters ve ergonomik olmayan flekilde tutulmas özellikle s k fl k alanlarda yap lan uygulamalarda kullan c ya s k nt yaflat rken, tüpün içindeki köpü ün de sonuna kadar kullan lmas n imkâns z k l yor. Standart ambalajlarda sunulan ürünlerin yaklafl k yüzde 10 u tüp içinde kal yor. Great Stuff Pro 360, tüpün ters tutulmas gereklili ini ortadan kald rarak, hangi aç ile tutulursa tutulsun 750 ml premiks köpü ün eksiksiz kullan lmas n sa layan pistonlu püskürtme mekanizmas ile üründen maksimum performans al nmas n sa l yor. Hülya l Çak l Villalar BLUE SAFE MAV KALE ile donand Hülya Avflar ve Konufl Yap ortakl yla yap lan Çak l Villalar nda s yal t m çözümü olarak BLUE SAFE MAV KALE D fl Cephe Mantolama Sistemleri tercih edildi. Mantolama sisteminin uygulamas ise, Mardav bayisi Yap zolasyon taraf ndan yap ld. Anadolu Yakas 'n n en güzel yerlerinden biri olan Riva'da, 10 flansl aileyi özledi i yaflama kavuflturan Çak l Villalar, flehrin karmaflas ndan uzak olmas na ra men, ana yollara ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yak nl yla oldukça merkezi bir yerde bulunuyor. stanbul'u bekleyen deprem riskine karfl tam anlam yla korunakl infla edilen Çak l Villalar, ekolojik villa anlay fl yla ve ahflap karkas sistemiyle tasarland. 8 bin 700 m 2 'lik bir alan üzerinde kurulan ve do ayla iç içe olan Çak l Villalar 'nda, 6 bin 500 m 2 'lik alan ise tamamen yeflillikler içinde b rak ld.

3 Bayilerimizin Arjantin tangosu Yal t m sektörünün öncü firmalar ndan Mardav n bayileri, Nisan ay nda Arjantin in Buenos Aires flehrinde gerçeklefltirilen bayi toplant s nda bir araya geldi. 75 kiflinin kat l m yla gerçekleflen toplant da, Mardav n yenilenen ve geliflen yap s bir kez daha vurgulan rken, 2005 y l n n baflar lar ile 2006 y l beklentileri ve planlar görüflüldü. Bayileri, toplant lar n yan s ra keyifli bir gezi program da bekliyordu. Çevre gezilerinin yan s ra Boca Juniour Stadyumu, San Martin Alan, Avenida Julio 9, Obelisk, Casa Rosada, Palermo Park, San Thelmo, La Recoletta, Eva Peron un mezar, Florida Al flverifl Caddesi, Pilar Kilisesi, eski ve yeni limanlar n bulundu u La Boca bölgesi, Metropolitan Katedrali, Kongre Saray, ve Colon Tiyatrosu ziyaret edildi. Delta / Tigre & San sidro daki tekne turunda ise, Buenos Aires in Rio de la Plata Nehri k y lar na kurulmufl olan yerleflim bölgeleri görüldü. Buenos Aires in ünlü gösteri yeri Piazzola Tango da gerçekleflen Gala Gecesi nde ise, verimli geçen 2005 y l n n baflar l bayilerine ödülleri verilirken, unutulmayacak tango gösterileri ve flovlarla dolu e lenceli bir gece geçirildi. BLUE SAFE MAV KALE Türkiye turunda Ustalar s n f AB kriterlerine uyum sa lamak isteyen Türkiye, inflaat sektöründe de bir tak m yeniliklere ayak uydurmak zorunda. AB normlar na göre, sertifikas olmayan inflaat iflçileri büyük projelerde görev alamayacak. Türkiye nin inflaat alan ndaki bu aç n BLUE SAFE MAV KALE s yal t m sistemleri kapat yor. Milli E itim Bakanl sertifikal D fltan Is Yal t m - Mantolama-Gelifltirme ve Uyum Kursu açan BLUE SAFE MAV KALE, AB standartlar na uygun yal t m ustalar yetifltiriyor. Hem teorik hem de uygulamal e itimin verildi i kurs, toplam bir hafta sürüyor. Usta kifliler taraf ndan yap lmad durumlarda s yal t m n n binaya sa lad faydalar n en aza indi i düflüncesinden hareketle, kursa kat lan ö renciler için özel s n flar ve uygulamal e itim merkezi haz rlayan BLUE SAFE MAV KALE, ustalara Avrupa yolunu da açm fl oluyor. Her e itim döneminde 24 ustan n e itimini amaçlayan kursta, talep oldu u takdirde bu say 30 a kadar ç kabiliyor. Bu e itim ustalara, hiçbir ücret talep etmeden veriliyor. Dow Chemical, Mardav ve Kalekim ortakl yla kurulan BLUE SAFE MAV KALE Is Yal t m Sistemleri, Serin yazlar, s cak k fllar için Türkiye turuna ç kt. Is yal t m sisteminin özelliklerini, sa lad olanaklar ve hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katk lar n anlatmak amac yla Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Uflak illerini ziyaret eden BLUE SAFE MAV KALE yetkilileri, yerel bas n n ve s yal t m sektörü çal flanlar n n yo un ilgisiyle karfl laflt. BLUE SAFE MAV KALE ye, illerde yay nlanan gazete ve televizyon programlar nda da genifl yer verildi. Yüzde 50 lik pazar pay ile yal t m sektöründe birinci s rada bulunan BLUE SAFE MAV KALE Is Yal t m Sistemleri nin yetkilileri, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Uflak ta düzenledi i davetlerde ise, hem firma hem de yal t m sektörü hakk nda bilgiler verdi. Tüm Türkiye yi s yal t m hakk nda e itmeyi amaçlayan BLUE SAFE MAV KALE nin Türkiye turu, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Amsterdam da unutulmaz dört gün Mardav n, Armstrong Asma Tavan Plakalar ve Tafl y c Sistem ürünleri için yapt kampanyaya kat lan Mardav bayileri, A ustos tarihleri aras nda Hollanda n n Amsterdam kentini gezdi. 14 Mardav bayisinin kat l m yla gerçeklefltirilen dört günlük gezide, Amsterdam kanal turunun yan s ra Amsterdam n Dam Meydan, Yel De irmeni, Leidseplein, Rembrantplein, Kraliyet Saray, Red Light Soka görülerek, Volendam Kasabas ve Marken turu yap ld. Gezi program n n bir gününde ise Armstrong un Almanya daki Münster fabrikas ziyaret edildi. Yap sektörünün önemli fuarlar nda Mardav çözümleri tan t ld Mardav, Mart tarihleri aras nda gerçeklefltirilen yap sektörünün iki önemli fuar nda bayileri ve ifl ortaklar yla birlikte yer ald. Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi nde 18. si düzenlenen Bursa Uluslararas Yap -Yaflam Fuar ve Kongresi ne bayisi zomet ile birlikte kat lan Mardav; bu y l üçüncüsü düzenlenen Çat ve Cephe Fuar nda da ifl orta Kalekim ile birlikte yer ald. Ayr ca, Yap 2006 stanbul Fuar na kat lan Mardav, yeni ürün Stoper Membran n Türkiye lansman n da bu fuarda gerçeklefltirdi. En iyi stand BLUE SAFE MAV KALE nin Çat ve Cephe Fuar nda, BLUE SAFE MAV KALE Mantolama Sistemleri nin 140 m 2 lik stand, tasar m yla tüm fuar kat l mc lar n n be enisini toplayarak Amac na En Uygun Stand kategorisinde birinci seçildi. CNR Uluslararas Fuar Merkezi nde düzenlenen ödül töreninde BLUE SAFE MAV KALE nin ödülünü Mardav Halkla liflkiler ve letiflim Yöneticisi Eda Noyan ile Kalekim Sat fl Müdürü Göksen Yedigüller ald. Mardav n gücü Yap 2006 da sergilendi Yap 2006 stanbul Fuar na kat lan Mardav, stand yla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. BLUE SAFE MAV KALE D fl Cephe Mantolama Sistemleri, Dow - Great Stuff, Armstrong, Decosa, Blue s Paneller, Worldroof, Blue Safe K rma Çat Aksesuarlar ürünlerinin referans görselleriyle birlikte sergilendi i Mardav stand n n ayr bir bölümünde de, Trespa-Kompakt Laminat D fl Cephe Giydirme Sistemleri, büyük uygulama alanlar yla yer ald. Yeni polimer bitümlü membran markas Stoper Membran n Türkiye lansman da bu fuarda yap ld. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye ye getiren Ergoland n üretim güvencesini ve yal t m uzman Mardav n güçlü da t m a n birlefltiren Stoper, do ru yal t m ve kaliteli üretimi tercih edenlere önemli avantajlar sunuyor.

4 Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve yal t m çözümleriyle di er projelerden ayr lan Ataköy Konaklar nda, Mardav n yal t m ürünleriyle binalar n üflüterek hasta olmas engellendi. Ataköy Konaklar n n proje detaylar n Proje Müdürü Sinan Akal n ile görüfltük. Ataköy Konaklar mantolama ile hastal ktan korunuyor Müteahhit firma olarak Delta Proje den k saca bahseder misiniz? Ataköy Konaklar projesi nas l do du? Bu projeyi di er konut projelerinden ay ran özellikler neler? Ataköy Konaklar, Ataköy ün kalan en güzel arsalar ndan biri üzerine infla edildi. Uzun y llard r üzerinde çal fl lan Ataköy Konaklar projesini, Toplu Konut daresi taraf ndan gelir paylafl m esas na göre sat fla ç kar lan araziyi alan alt flirketli konsorsiyum Delta Proje nflaat A.fi. ve Ortaklar hayata geçirdi. Delta Proje daha önce de Ataköy civar ndaki Yeflilköy, Yeflilyurt gibi semtlerde, üst gelir grubuna hitabeden toplu konut projeleri gerçeklefltiren bir firma oldu u için, bu projede de bu tecrübelerden fazlas yla yararlan ld. Dolay s yla proje, üst gelir grubuna hitap edecek, iyi, sa lam, konforlu, güvenli ve ça dafl bir yaflam alan yaratmay hedefliyordu. Özellikle sa laml yla ve güvenlik çözümleriyle benzeri projelerden ayr lan sitede, zemin sa laml konusunda çok uzman firmalarla iflbirli i yap ld. Temel tipi, fore kaz kl radye temel olan Ataköy Konaklar nda her binan n alt nda 58 ile 98 adet, çaplar aras nda de iflen yaklafl k 81 km uzunlu unda fore kaz kl radye temel yap ld. Statik Projeleri stanbul Teknik Üniversitesi taraf ndan kontrol edilen Ataköy Konaklar nda, bu nedenle deprem, bir korku de il, önlemi al nm fl bir do a olay olarak tan mlan yor.güvenli e maksimum önem verilen projede, kameral güvenlik sistemi, fotoselli araç geçifli, sesli ve görüntülü intercom sistemi kullan ld. Sitenin kesintisiz su ve elektri e sahip olabilmesi için gerekli her çözüm üretildi. htiyaç duyulabilecek her fleyin yer ald dairelerde konfor ve estetik aç s ndan mükemmel bir ifl ç kar ld. Büyük ço unlu u yaklafl k 270 m 2 büyüklü e sahip dairelerde en iyi malzemeler en iyi iflçilikle birlefltirilerek kullan ld. Ayr ca sitede, aç k ve kapal spor alanlar yla çok fonksiyonlu büyük bir sosyal tesis de infla edildi. Sitenin en önemli özelliklerinden biri de, hemen yan bafl nda büyük bir al flverifl merkezi ile bir ilkokulun bulunmas Buradaki binalar n konumlanmalar da çok önemli. Kent içi böylesi bir yaflam merkezinde kolay kolay bulunmayacak flekilde, binalar aras nda 40 metrelik bir mesafe olmas na özellikle dikkat edildi. Ayr ca sitenin alt nda, daha do rusu bloklar n aras nda da yeralt flehri olarak tan mlayabilece imiz oldukça büyük bir kapal otopark infla edildi. Proje ne kadarl k bir alan üzerine, kaç evi kapsayacak flekilde infla edildi? Evlerin büyüklükleri ve çeflitleriyle ilgili neler söylenebilir? Proje, 214 dönümlük bir arazi üzerine, toplam 58 bina olarak infla edildi. 51 bina, her kat nda iki dairenin bulundu u alt katl binalar olarak yap l rken; yedi tanesi de, her kat nda dört dairenin yer ald yedi katl bina olarak infla edildi. Toplam 950 konutun 612 tanesi 4+1, 322 tanesi 3+1, 14 konut 2+1, iki konut da dubleks olarak planland. nflaat ve mimarl k firmas baflta olmak üzere projede kimlerle çal fl ld? Ataköy Konaklar n n mimari projesi O uz nflaat ve Hüseyin Sar taraf ndan gerçeklefltirildi. Hüseyin Sar, özellikle Florya, Yeflilköy, Yeflilyurt taraf ndaki baflar l projelerde imzas olan tecrübeli bir mimar. Delta Proje nin mimarlar n n da, konseptin gelifltirilmesine katk lar oldu. Ataköy Konaklar n n statik projeleri Türkiye nin bu alandaki en tecrübeli firmalar ndan olan Probi taraf ndan, zemin etütleri ELC Grup taraf ndan, elektrik projeleri Tebafl Mühendislik taraf ndan, peyzaj tasar m ise DOPEM taraf ndan yap ld. Ayr ca Delta nflaat da 22 kiflilik çok kalabal k bir teknik kadroyla ve bu kadronun alt nda çal flan pek çok teknikerle bu projeyi gerçeklefltirdi. Yönetici, yönlendirici ve denetçi olarak görev yapan bu kadro içinde, 10 inflaat mühendisi, 6 mimar, 2 makine mühendisi, 2 elektrik mühendisi, bir harita mühendisi, bir tane de peyzaj mimar bulunuyor. D flar dan mantolamak suretiyle yal t m, tüm nitelikli ve prestijli konut projelerinin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Binay üflütmeden, hasta etmeden korumak fleklinde nitelenebilecek bu çözüm, s kay plar n büyük oranda azaltmak, yo uflma problemlerini tümden ortadan kald rmak gibi pek çok avantaj sa l yor.

5 PROJE KÜNYES Proje Ad Uygulay c Bayiler Yal t m Detay : Ataköy Konaklar : Enta nflaat / zoser nflaat : Temel perde yal t m / 1200 m 2 -Floormate200-4 cm Bodrum tavan yal t m / 1500 m 2 -Styrofoam IB-5 cm Mantolama / 70 bin m 2 -MAV KALE-5 cm Grenart Micro Kullan lan Malzeme : BLUE SAFE MAV KALE Shapemate IB xps s yal t m malzemesiyle oluflturulmufl BLUE SAFE MAV KALE paketini kulland k. Proje ne zaman tamamlanacak, flimdi hangi aflamada? Ataköy Konaklar projesi fiilen Ekim 2004 te bafllad ve konutlar n yüzde 70 lik bölümü tamamland. Nisan 2007 de, projenin, 197 bin m 2 lik alan n kaplayan konutlarla ilgili bölümü tamamlanacak. 40 bin küsür m 2 lik al flverifl merkezi ile 4 bin 800 m 2 lik okul bölümü ise Haziran 2008 de tamamlanacak. Projede hangi mimari özellikler ön planda tutuldu? Binalar m z n d fl cepheleri s ra d fl özellikler tafl yor. Özellikle piyasadaki inflaat ve müteahhitlik firmalar n n d fl cephe anlay fl n n de iflmesine yol açan ve de iflim konusunda öncülü ü üstlenen bu anlay fl, benzer baflka projelerde de örnek al nd. Mimar m z Hüseyin Sar, binalar n yap m nda hem eski stanbul mimarisini, hem de modern yap mimarisini kulland. Hem dairelerin iç mekânlar nda hem de apartmanlar n galerilerinde giriflten çat ya kadar ciddi bir ferahl k olmas na özellikle dikkat edildi. Binalarda, daire içlerine ferahl k katmas aç s ndan, camlar için çok genifl alanlar b rak ld. Binalara dekoratif olarak estetik bir güzellik katan camlar n tamam nda s cam kullan ld. Bu projede hangi Mardav ürünleri kullan ld? Yal t m uygulamalar için neden Mardav tercih edildi? D fl cephe mantolama sistemleri, tüm nitelikli ve prestijli konut projelerinin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Binay üflütmeden, hasta etmeden korumak diye niteledi im bu çözüm, s kay plar n büyük oranda azaltmak, yo uflma problemlerini tümden ortadan kald rmak gibi pek çok avantaj sa l yor. Zira tüketiciler de art k bu konuya önem veriyorlar, baya ilgileniyorlar ve yal t m n hem aile bütçesine hem de ulusal ekonomiye sa lad katk lar çok iyi biliyorlar. Hatta yal t m n hangi ürünlerle ve ne flekilde yap ld n bile ayr nt l bir biçimde ö renmeye çal fl yorlar. Bu iflin öncülü ünü de Mardav yapt. Yani d fltan yal t m, mantolama uygulamalar nda ve bu uygulamalara yönelik ürünlerde Mardav piyasan n en eskisi ve en tecrübelisi. Mardav ile özellikle mantolama konusunda birlikte çal flt k. fiimdiye kadar birlikte yürüttü ümüz tüm projelerde de Mardav dan çok memnun kald k. Tecrübeli oldu u kadar, sözünün arkas nda duran, ciddi, güvenilir de bir firma Mardav. Bu projede de d fl cephe yal t m ürünü olarak Mardav n Projelendirme noktas nda yal t mla ilgili nelere dikkat edildi? Farkl mekânlara göre yal t m uygulamalar nda da farkl l a gittiniz mi? Bu sorular n z n yan t, mimari anlamda binalar m z n d fl cephe detaylar yla oldukça ilgili. Binalar n d fl cephesinde, pek çok de iflik mimari detay, estetik bir bütünlük içinde yer al yor. Burada en çok, binalar n çok özel d fl mimarisine, hiçbir fleyden taviz vermeden, kolayl kla ve dört dörtlük bir mantolama yap labilir mi acaba diye tereddüt edildi. Ancak Mardav n ürünleri, özel çözümleri ile mantolama uygulamas n yapan Mardav bayilerinin tecrübeli teknik kadrosu, hiçbir soru iflareti oluflturmadan mükemmel bir flekilde bu tereddütleri çözdü. Böylece hem estetik görünümden hem de s yal t m sa layacak mantolama uygulamas ndan taviz verilmeden çal flmalar kolayl kla gerçeklefltirildi. Sadece mantolama de il, binadaki kompozit paneller, terrakota kaplamalar da düflünüldü ünde, bunlar n alt na da o estetik bütünlü ü ve konsepti bozmayacak flekilde yal t m uygulamalar yap ld. Dolay s yla binalar n s radan bir d fl cephe görünümü olmad için, özgün görünüme ra men yal t m uygulamalar da mükemmel bir flekilde yap ld. Payandalar, fugalar, süs kolanlar, süs çizgileri gibi mimari elemanlardan oluflan binan n d fl cephesinin çok hareketli bölümlerinde de BLUE SAFE MAV KALE paketi içindeki haz r çözümler kullan ld. Ayr ca Mardav a bu projeye özel xps malzemeler de ürettirildi. Ayr ca, bodrum perdelerinin ve bodrum tavanlar n n yal t m nda da Mardav ürünleri kullan ld. Projede kullan lan Mardav ürünlerinin büyüklü ü neydi? Yaklafl k 100 bin m 2 lik mantolama uygulamas için gereken yal t m malzemesi kullan ld. Bodrum tavanlar nda da, mantolama benzeri yal t m uygulamas yap ld. Bunun için de 45 bin m 2 lik xps malzemesi ve özel s va kullan ld. Bodrum perdelerinde ise 20 bin m 2 lik s yal t m malzemesi kullan ld. Acil evlerden kurulan köyler Tsunami sonras nda Endonezya da oluflan acil konut gereksinimi, DOW Chemical sponsorlu uyla Mardav ve D&D iflbirli iyle üretilen Acil Müdahale Evleri kullan larak karfl land. Özellikle do al afetlerin yaratt y k mlar nedeniyle, temel gereksinimlerini karfl layamayan genifl kitlelerin, bir an önce insanca bir yaflam olana na kavuflturulmas nda, acil konut ihtiyac en önemli sorunlardan biridir. Bu gibi durumlarda kurulacak geçici konutlar n kolay tafl nmas, çabuk ve rahat kullan labilmesi ve yeterince dayan kl olmas gerekir. Dow un sponsorlu unda, Mardav ve D&D Acil Müdahale Evleri A.fi., bu nitelikleri baflar yla karfl layan konutlar üretiyorlar. Bu iflbirli inin bir sonucu olan Acil Müdahale Evleri ve Mobil Evler, en son, tsunami felaketinde evleri zarar gören yüz binlerce aile için Uluslararas Göç Örgütü taraf ndan yap lan mobil köy projesi kapsam nda, Endonezya n n Nias adas na gönderildi. Proje sponsorlu unu Dow Chemical-Amerika n n yapt evlerde, yal t m malzemesi olarak, Mardav ve D&D Acil Müdahale Evleri nin stratejik proje partneri olan Dow Chemical n üretti i Styrofoam malzemeler kullan ld. Tamamen çelik olan ana yap s, sandviç paneller ve yarat c birleflme sistemi sayesinde güçlü, uzun ömürlü ayn zamanda pratik bir ürün olan D&D Acil Müdahale Evleri, yerel halk taraf ndan özel aletlere gerek kalmaks z n, k sa zamanda kuruldu. Bugün Dow köyleri olarak an lan, üç köy, Acil Müdahale Evleri kullan larak bir günde oluflturuldu. Afetlerde acil bar nma ünitesi olarak kullan lman n d fl nda, askeri, sosyal ve ticari alanlarda da giderek yayg nlaflan Acil Müdahale Evleri ile Mobil Evler, geçici okul, sa l k merkezi, mobil ofis, mobil banyo ve tuvalet blo u, depo, askeri ve sivil kamplar gibi çok çeflitli amaçlarla kullan labiliyor. Mardav n sandviç panellerinden üretilen üniteler, kolay tafl nabilmeleri, yer haz rl istemeden çabucak kurulabilmeleri ve dayan kl olmalar gibi üstün özellikleri nedeniyle uluslararas yard m kurulufllar, silahl kuvvetler ve Birleflmifl Milletler örgütü taraf ndan da tercih ediliyor.

6 RÖPORTAJ Fen Lisesi nde okumufl, Gazi Üniversitesi nde ö retim üyeli i yapm fl olman za karfl n, yaflam n z n yar s n müzik adam olarak geçirmiflsiniz ve yaflam n zdan müzi e tutkun oldu unuz anlafl l yor. Müzi e ilginiz çocukluk y llar nda m bafllad? Yar s de il tamam müzikle iliflkili geçti yaflam m n. Daha do rusu müzik ile iliflkim aileden geliyor. Ailede, özellikle de anne taraf mda çok k ymetli müzisyenler vard. Örne in, Dedemin büyük amcas Hac Arif Bey di. Annem de gitar çalard. Babam, bizzat müzikle u raflmam fl olmas na karfl n bizi hep destekledi. Bize hep Üniversiteyi oku, teknik adam ol ama müzikle de iliflkini hep sürdür derdi. Bu yüzden ben, müzikle iç içe bir aile yaflam ndan geliyorum. Fen lisesine gelince Orada da birincil u rafl m müzikti asl nda. Evet, Ankara Fen Lisesi çok fen a rl kl bir lise olarak aslen bilim adam yetifltirmek için kurulmufltur ama orada da ö retmenlerimiz taraf ndan müzikle ilgilenmemiz hep desteklendi. Ancak bunlardan daha önemli bir etken, bence dönemin kendisiydi. Ben, 1968 y l nda liseye bafllad m. O y llar dünyada, aflk n, bar fl n, romantik baflkald r n n egemen oldu u y llard. O y llarda insanlar n yaflamla ve düzenle çeliflkisi hep müzik yoluyla ifade edilirdi. Özellikle rock baflta olmak üzere, balatlar, Simon&Garfunkel, Joan Baez, Led Zeppelin gibi isimler çok modayd. flte ben de böyle bir ortamda ve böyle bir ailede melodika, gitar, ud gibi pek çok aleti çalmay ö rendim. Mimarl k alan nda e itim ald n z ama mimarl kla hiç ilginiz olmam fl gibi görünüyor. Neden? Üniversitede mimarl k e itimini seçmeniz bir tesadüf müydü? Mimarl seçmem, fen a rl kl bir e itim alm fl olmama karfl n, sanata kendimi daha yak n hissediyor olmamdan kaynakland. Mimarl k e itimi almama ra men gerçekten mimarl kla ilgili hiçbir fley yapmad m. Çünkü üçüncü s n fta, Türkiye de mimarl n önemine ve mimarlar n ifllevine iliflkin karamsar bir düflünceye kap lm flt m. Yine de mimarl k e itimi alm fl olmam n, bana, sanatsal tasar m aç s ndan önemli katk lar sa lad n düflünüyorum. Hatta mimari tasar mla müziksel tasar m n birbirine yak n oldu unu, birbirini ça r flt rd n düflünüyorum. Mimarl k yapmamaya karar verdikten sonra alan de ifltirip ODTÜ de ekonomi dal nda mast r yapt m. Mast r sonras nda da bir süre Gazi Üniversitesi nde Araflt rma Görevlisi olarak dersler verdim. Müzik, mimarl k, ekonomi bölümünde ö retim üyeli i ve yaz l m yöneticili i Bunlar n aras nda en az u raflt n z alan mimarl k, en çok u raflt n z alan da müzik diyebiliriz. Bu yelpazenin geniflli i ve çeflitlili i, ilgi alanlar n z n çok çeflitli olmas ndan m, yoksa müzikle u raflabilmek için para kazanma zorunlulu undan m kaynaklan yor? Ben asl nda bir hobi insan y m. Yaflam m boyunca para kazanmak için bir ifl yapmad m. Sevdi im iflleri yap p, o ifllerden para kazand m. Mast r bitirdi imde as l amac m, üniversitede kal p akademik kariyer yapmakt. O y llarda ODTÜ de doktora program Bilim için e itilmiflti onlar. Ama mayalar müzikle yo rulmufltu. Etnik formlar yepyeni bir anlay flla kullanarak yeni bir sanatsal duyarl l k yaratmak istiyorlard. Baflard lar da. Kirlenmeden, ticarileflmeden 27 y ld r sürdürüyorlar üretimlerini. Aslen mimarl k e itimi alan Derya Köro lu ile, tamam müzikle iliflkili geçen yaflam n, müzik anlay fl n, 1979 da kurulan ve kurucular aras nda yer ald Yeni Türkü grubunu konufltuk. olmad için, doktoram Ankara Siyasal da yapacakt m, tam böyle düflünürken YÖK geldi ve birçok de erli ö retim üyesi 1402 say l s k yönetim yasas nedeniyle üniversiteden at ld. Çok sevdi imiz, önemsedi imiz birçok ö retim üyesinin üniversiteden ç kar lm fl olmas, bana bilimsel kariyer yapmay anlams zm fl gibi hissettirdi. Bu nedenlerden dolay Yeni Türkü ye yo unlaflt k. Müzik çal flmalar m z gelifltirebilmek için stanbul a tafl nd k. Bu arada ben, matemati e çok merakl bir insan olarak bilgisayar yaz l mc l na merak sard m. Tess Bilgisayar da yaz l m müdürü olarak çal flmaya bafllad m de bu ifli b rakt m ama yaz l mla ilgimi uzunca bir süre freelance olarak sürdürdüm. fiimdi art k iflin yaz l m kanad yla u raflm yorum, sadece iyi bir bilgisayar kullan c s y m. Hem bilim hem de sanat insan olarak hangi etkinli i daha zor buluyorsunuz? ki alan karfl laflt rd n zda neler söyleyebilirsiniz? Bilimsel e itim almak, daha gerçekçi düflünme al flkanl kazand rmas aç s ndan bana çok fley katt diyebilirim. Öte yandan, bilimsel e itim almak, daha do rusu rasyonel düflünme al flkanl na sahip olmak insan biraz mutsuzlaflt r yor da Çünkü hayatla ilgili daha çok probleminiz olmaya bafll yor. Kentlerin maganda kültürüne teslim oldu u ve bilim yapman n bir avuç paral adama hizmet etmek anlam na geldi i bir dönemde, müzi i seçerek, bir anlamda daha içe dönük daha kendi dünyamda yaflamay tercih etmifl say l r m. Ancak böyle mutluyum. Bu durum, grubumuz dâhil çevremdeki müzikle u raflan pek çok insan için de geçerliydi, hepsi de bilimin de iflik dallar nda çok iyi e itim alm fl insanlard ve müzik, bizim için, bu hayat içinde en anlaml var olma biçimlerinden biriydi. Yapt m z müzikte yaratt m z de erin kayna biraz da buydu. Bizi en mutlu eden fley de, müzik arac l yla genifl kitlelere ulaflm fl olmam z, bu duygular onlarla paylaflm fl olmam zd. Bu nedenlerden dolay 1989 a kadar, belli bafll üniversitelerde bilinirdik ve dinleyici kitlemiz üniversite gençli iydi. Yeni Türkü, 1979 da kurulmufltu ama as l ç k fl n 1989 da yapt. Genifl kitleler, 1989 da Yeni Türkü yü keflfedince, o zamana kadar befl albüm ç karm fl bir grup olarak tan d bizi. Enteresan bir durumdu. Yeni Türkü, 12 Eylül den sonra ortaya ç kan birkaç iyi gruptan biriydi. Bu politik bir duruflun ürünü müydü yoksa rastlant sal bir fley miydi? Tabii ki bir rastlant ya da bir halkla iliflkiler çal flmas n n sonucu de ildi 12 Eylül sonras ortaya ç k fl m z 1971 sonras üniversiteye girmifl birisi olarak, zaten sol bir kültür içinde yetiflmifltik. Müzi imizde de bunu, daha do rusu hümanist bir anlay fl yans tmay amaçlad k her zaman. Ancak 1979 da ç kan ilk albümümüz Bu day n Türküsü nde bu çok belirginken, 12 Eylül sonras ç kard m z albümlerde ayn düzeyde belirgin de ildi. Çünkü o y llarda askeri darbenin anti demokratik bask lar alt ndayd k. Ancak biz hiçbir zaman sloganist ve ajitatif bir sanat anlay fl n izlemedik. fiark lar m zda, hüzün olsa da, gelecekten umutlu olmak çok belirgindi. Müzik art k birçok kategoriye bölünmüfl olarak ifade ediliyor. Eskiden bildi imiz caz, rock, klasik, pop gibi kategoriler d fl nda birçok kategoriden söz ediliyor. Hatta bu kategoriler de alt kategorilere ayr l yor. Bu nitelemeler içinde siz kendi müzi inizi nas l konumland r yorsunuz? Yorumlad n z eserlerde Türk enstrümanlar ile bat enstrümanlar n baflar yla sentezleyerek çok genifl kitlelere ulaflt n z. Ç k fl noktan zdaki hedefleriniz neydi? Bu hedeflerin ne kadar na ulaflt n z? Akdeniz Akdeniz albümüyle birlikte, bizim Akdenizli yönümüz de flark lar m zda belirginlik kazand. Bu fleçim bir tesadüf de ildi. Müzikal anlamda yapmak istedi imiz fleylerin, yani köklerimizden gelen müzi e bugünün tad n vermek anlay fl n n bir sonucuydu. Bu noktada bizim as l katk m z, o y llarda daha folklorik yap lan müzi i, daha makamsal formlara dönüfltürmek oldu. Türk Sanat Müzi i nin formlar ndan yararlanarak makamsal yap y öne ç karan flark lar yapan ilk müzisyenler olduk biz. O dönem için yeni ve önemli bir ad md. Bu çerçevede biz, hedefledi imiz fleylere ulaflt k diyebilirim. Hedefledi imiz derken, bize yön veren düflünceleri, ilkeleri, müziksel olarak somutlaflt rd k ve bunu kitlelere ulaflt rd k demek istiyorum. Türk Müzi i nin makamlar n, ritimlerini ve Türk Halk Müzi i nin duygular n bugünkü insan n duygu düzeyine uyarlayarak yeni formlar yaratt k. Bu formlar arac l yla insanlar n hayatlar nda bir yer edindik ve çok güzel paylafl mlar m z oldu. K saca ç kan sonuçtan yana mutluyuz diyebilirim Beste yaparken nas l çal fl rs n z? Örne in ilhama inan r m s n z? Beste yaparken, parçalar olufltururken, sözleri belirlerken temel ald n z kriterler neler? Yeni Türkü müzikleri, film müzikleri ve belgesel müzikleri, müzik içinde u raflt n z bu üç alanda kriterler ve çal flma flekli çok farkl lafl yor mu? Genellikle ilhamla, ço u müzisyende oldu u gibi geceleri bulufluyoruz Asl nda ilham demek çal flmak demektir. Çal flm yorsan z ilham da gelmez. Zaman zaman ara vermek ve kafan z baflka dünyalarda gezdirmek güzel sonuçlar do urabilir ama iflin temelinde her zaman için çal flmak vard r. Örne in Yedi Tepe stanbul dizisinde, ilham ile aram zda çok güzel bir buluflma gerçekleflti. Yani çal flman n yan s ra duygular n zla örtüflen projelerde ilham da daha çabuk geliyor. Film müziklerine gelince lk olarak 1982 de, Yeni Türkü kurucular ndan Selim Atakan ile birlikte Delikan ve Derman filmlerinin müzi ini yapt k. Ben ve Selim, ikimiz de sözsüz müzi e, enstrümantal müzi e afl k oldu umuz için, film müzi i yapmak müzik anlay fl m z özgürce yans tabilmemiz için iyi bir olanakt. Ancak yine de ben, Yeni Türkü öncesi yapt m müzik tarz na yak n, biraz daha mistik ö eler tafl yan, kendi duygular m temelinde s n rs zca hareket edebildi im, kendimi en özgür hissetti im alan olarak belgesel müziklerini yapmay severim. lk olarak 1986 y l nda TRT de yay nlanan Sanat m zla Anadolu belgeselinin müzi ini yaparak bafllad m bu serüvende, belgesel yapman n tad n doyas ya yaflad m diyebilirim. Ancak dizi müzikleri yapmak biraz daha ba lay c tabii ki, çünkü dizi müziklerinde do rudan beyaz ekran izleyicisinin ruhuna hitap

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı