Pratik ve dayan kl acil konutlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pratik ve dayan kl acil konutlar"

Transkript

1 YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve yal t m çözümleriyle di er projelerden ayr lan Ataköy Konaklar nda, Mardav n yal t m ürünleri kullan larak binalar n üflütüp hasta olmas engellendi. Ataköy Konaklar n n proje detaylar n Proje Müdürü Sinan Akal n ile görüfltük. Sayfa 4-5 Derya Köro lu ve Yeni Türkü Aslen mimarl k e itimi alan Derya Köro lu, tamam müzikle iliflkili geçen yaflam n, müzik anlay fl n, 1979 da kurulan ve kurucular aras nda yer ald Yeni Türkü grubunu anlatt. Sayfa 6-7 Bayilerimizin Arjantin tangosu Mardav bayileri, Nisan ay nda Arjantin in Buenos Aires flehrinde gerçeklefltirilen bayi toplant s nda bir araya geldi. Sayfa 3 Dow sponsorlu u ve Mardav iflbirli iyle üretilen Acil Müdahale Evleri ve Mobil Evler, afet bölgeleri, BM örgütüne ba l kurulufllar ve askeri birlikler taraf ndan kullan l yor. Mardav ve D&D Acil Müdahale Evleri A.fi., Dow un sponsorlu unda dünyan n ilk Acil Müdahale Evleri ile Mobil Evler konseptinin gelifltirilmesi ve üretiminde kurduklar stratejik iflbirli ini bir y ld r baflar yla sürdürüyor. Bu projeyi bafllatan ve gelifltiren Dow, projeye ürünleriyle katk sa laman n yan s ra ba flta bulunarak, çok güçlü bir sponsorluk deste i de veriyor. Üç kurum aras nda oluflturulan bu baflar l iflbirli i, D&D nin Amerikan K z lhaç, FEMA, ERRA (Pakistan Afet ve Yeniden Yap lanma Kurumu), Yeni Zelanda Ordusu, Kenya ve Türk yard m kurulufllar için yapaca yeni acil bar nma üniteleri projelerinde de sürecek. Üretiminde, ana malzeme olarak Mardav n yapt sandviç panellerin kullan ld Acil Müdahale Evleri ile Mobil Evler, rahatl kla paketlenerek dünyan n her yerine kolayca gönderilebiliyor. Altyap haz rl istemeden, hiçbir özel e itim ve özel araç gerektirmeden vas fs z kiflilerce çok k sa sürelerde kurulabiliyor. Modüler yap daki üniteler, istenildi i kadar geniflletilip uzat larak ya da birbirleriyle birlefltirilerek kamp ve hatta köy haline getirilebiliyor. Bugüne kadar yap lan benzerlerinden birçok üstün yanlar bulunan Acil Müdahale Evleri ve Mobil Evler, yaflam n birçok alan nda yayg n kullan m olana buluyor. Sayfa 4-5

2 De erli Müflterilerimiz, 2006 y l n n son Mardav Gazetesi ile sizlere tekrar merhaba diyorum. Gazetemizin bu say s ilk defa olarak sizlere elektronik ortamda ulaflt r ld. Elektronik posta kutunuza gönderilmifl olan postan n içinde yer alan linki seçti inizde Mardav Gazete nin tamam na ve bizim sizler ile paylaflmak istedi imiz konulara ulaflabileceksiniz. Bundan sonraki say lar m zda da sizlerle bu flekilde buluflaca z. Dünyan n en hafif kiremiti Kusursuz ve hafif çat lar için dünyan n en hafif kiremiti olan WorldRoof, Mardav n güçlü da t m a yla tüketicilerin kullan m na sunuldu. Her türlü konut, ticari bina, garaj, hayvan bar na gibi k rma çat ile projelendirilmifl çat lar, prefabrik binalar olmak üzere tüm çat larda kullan labilen WorldRoof Kiremitleri, çevre dostu polipropilen (PP) ve yüksek yo unluklu polietilen (HDPE) ile zenginlefltirilmifl geri dönüflümlü sentetik malzemeden üretildi. Çürüme, paslanma, krozyon gibi afl nmalara karfl son derece dayan kl olan WorldRoof Kiremitleri, uzun ömürlü olmalar ve her türlü hava koflulunda rahatl kla kullan labilmeleriyle dikkat çekiyor. Belçika Yap Araflt rmalar Enstitüsü (BBRI) taraf ndan s dayan m, termal flok ve UV yaflland rma testlerine tabi tutulan ve bu testlerden baflar yla geçen WorldRoof Kiremitleri nin önemli özellikleri aras nda flunlar yer al yor: Çok hafiftir / H zl ve kolay uygulanabilir / 10 C ve üzerindeki e imli çat larda kullan labilir / Çok kolay kesilip, ifllenebilir / -8 C - 50 C aras nda uygulama yap labilir / -30 C dereceye kadar dayan kl d r / UV dayan ml d r ve rengi solmaz / Mükemmel ses emme özelli i vard r / Çürümez, paslanmaz, sa lam ve dayan kl d r / Is yal t m na katk sa lar. Biz Mardav ailesi olarak Bilginin Paylafl m na çok önem veriyoruz. Paylafl lan bilgi, iyi analiz edilerek de erlendirildi inde ve hareket plan bu do rultuda haz rland nda ortak faydan n daha da artaca na inan yoruz. Yaflad m z mekânlarda konfor, o mekân kullanan insanlar n rahat ve sa l için en önemli kriterdir. Bir yap n n d fl esteti i, mekânlar n n kullan fll olarak tasarlanmas ve fl k o mekânda konforu sa laman n önemli kriterlerindendir. Bununla beraber üç önemli fiziksel faktör muhakkak sa lanmal d r. Bunlar, ortamdaki s cakl k, nem oran ve ortamdaki havan n hareketidir. Kendimizi rahat hissedebilmemiz için ortam s cakl n n derece aral nda, nem oran n n yüzde civar nda ve hava h z n n 25cm/sn den az olmas gerekir. Tüm bunlar sa lamak, binalar m z, yap fizi i kurallar çerçevesinde yal tmak ile mümkündür. Farkl s cakl ktaki iki ortam aras nda muhakkak, s transferini engelleyici önlemleri almak gerekir. Binalar m z n d fl ortama aç k en büyük yüzeylerini oluflturan d fl duvarlar m zda mantolama yap lmas, bu yönü ile çok önemlidir. BLUE SAFE MAV KALE D fl Duvar Yal t m Sistemi çözümümüz ile iç mekânlarda sa l kl ve konforlu yaflam flartlar n n oluflturulmas na katk da bulunuyoruz. BLUE SAFE MAV KALE çözümü ile beraber sundu umuz BLUE S DECOR dekoratif çözümlerimiz ise kentlerimizin mobilyalar olan binalar m za estetik güzellikler katmakta. Bu say m zda, hem yal t m hem de dekoratif çözümlerimizin beraberce uyguland Ataköy Konaklar Projesi ile ilgili röportaj bulacaks n z. Gazetemizin sayfalar aras nda, yine BLUE SAFE MAV KALE sistemlerinin kullan ld Çak l Villalar haberine ve bu konuda farkl illerde yapmaya devam etti imiz tan t m ve e itim seminerleriyle ilgili haber ve programlara yer veriliyor. Bu say m zda, iki yeni ürünümüz hakk nda bilgiler de yer al yor. Bunlardan biri Dünyan n en hafif kiremiti slogan yla sat fl na bafllad m z WorldRoof plastik esasl kiremitlerimiz. Bu ürünümüz ile beraber, Mardav n çözülmüfl paket sistemleri aras ndaki k rma çat çözümlerinde, s yal t m, su yal t m ve tüm aksesuarlar n yan s ra çat kaplama malzemesine de ulaflabileceksiniz. Di er yeni ürünümüz, hissedar m z Dow taraf ndan üretilen ve sat ld tüm ülkelerde pazar lideri konumundaki Great Stuff Pro markal dolgu malzemeleri. 360 derece aç yla kullan labilen modelleri sayesinde tüm rakiplerine göre bir ad m önde olan bu ürün, kalitesiyle Türkiye pazar nda da lider olacakt r. Türkiye asma tavan pazar nda önemli bir oyuncu olmam zda en büyük paya sahip Armstrong firmas n n Almanya daki tesislerine bayilerimiz ile beraber gerçeklefltirdi imiz ziyaret ve bu program kapsam ndaki renkli Amsterdam gezimiz ise gazetemizin bu say s nda sizler ile paylaflt m z güzel bir an m z. Her zaman bir ad m önde ve sizlere en iyiyi sunma yönündeki anlay fl m zla, yeni ürün ve hizmetlerimizle gelecek say lar m zda buluflmak üzere sizlere bol kazançl ifller diler ve gelecek güzel günlerde beraber olmay temenni ederim. Levent Pelesen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Köpük dolguda tam verimlilik Poliüretan hammadde üretiminde ve tedarikinde dünya çap nda lider olan Dow Chemical, tek komponentli nem ile kürlenen, optimum genleflme ve yap flma süresine sahip aerosol montaj ve dolgu köpü ü Great Stuff Pro ürün gam n piyasaya sürdü. H zl montaj ve dolgu gerektiren uygulamalar için en iyi çözümü sunan Great Stuff Pro ürün gam n n uygulama alanlar aras nda, pencere-do rama-kap montajlar, yap içindeki çatlak ve tesisat borusu onar mlar, s yal t m malzemeleri aras nda s köprüsü oluflturan boflluklar n doldurulmas yer al yor. Tümü 750 ml aerosol tüplerde kullan ma sunulan Great Stuff Pro ürün gam, Great Stuff Pro Regular (Standart kam fll köpük veya tabanca köpü ü), Great Stuff Pro 360 (Yüksek performansl her aç ile uygulanabilen kam fll köpük), Great Stuff Pro köpük tabancas ve tabanca temizleyicisinden olufluyor. Great Stuff Pro 360 nin piyasadaki di er ürünlerden ayr lan en önemli özelli ini, aerosol tüpün, 360, yani yatay, düfley ve tüm aç larda eflit performansta köpük yaratmas oluflturuyor. Benzer ürünlerde tüpün ters ve ergonomik olmayan flekilde tutulmas özellikle s k fl k alanlarda yap lan uygulamalarda kullan c ya s k nt yaflat rken, tüpün içindeki köpü ün de sonuna kadar kullan lmas n imkâns z k l yor. Standart ambalajlarda sunulan ürünlerin yaklafl k yüzde 10 u tüp içinde kal yor. Great Stuff Pro 360, tüpün ters tutulmas gereklili ini ortadan kald rarak, hangi aç ile tutulursa tutulsun 750 ml premiks köpü ün eksiksiz kullan lmas n sa layan pistonlu püskürtme mekanizmas ile üründen maksimum performans al nmas n sa l yor. Hülya l Çak l Villalar BLUE SAFE MAV KALE ile donand Hülya Avflar ve Konufl Yap ortakl yla yap lan Çak l Villalar nda s yal t m çözümü olarak BLUE SAFE MAV KALE D fl Cephe Mantolama Sistemleri tercih edildi. Mantolama sisteminin uygulamas ise, Mardav bayisi Yap zolasyon taraf ndan yap ld. Anadolu Yakas 'n n en güzel yerlerinden biri olan Riva'da, 10 flansl aileyi özledi i yaflama kavuflturan Çak l Villalar, flehrin karmaflas ndan uzak olmas na ra men, ana yollara ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yak nl yla oldukça merkezi bir yerde bulunuyor. stanbul'u bekleyen deprem riskine karfl tam anlam yla korunakl infla edilen Çak l Villalar, ekolojik villa anlay fl yla ve ahflap karkas sistemiyle tasarland. 8 bin 700 m 2 'lik bir alan üzerinde kurulan ve do ayla iç içe olan Çak l Villalar 'nda, 6 bin 500 m 2 'lik alan ise tamamen yeflillikler içinde b rak ld.

3 Bayilerimizin Arjantin tangosu Yal t m sektörünün öncü firmalar ndan Mardav n bayileri, Nisan ay nda Arjantin in Buenos Aires flehrinde gerçeklefltirilen bayi toplant s nda bir araya geldi. 75 kiflinin kat l m yla gerçekleflen toplant da, Mardav n yenilenen ve geliflen yap s bir kez daha vurgulan rken, 2005 y l n n baflar lar ile 2006 y l beklentileri ve planlar görüflüldü. Bayileri, toplant lar n yan s ra keyifli bir gezi program da bekliyordu. Çevre gezilerinin yan s ra Boca Juniour Stadyumu, San Martin Alan, Avenida Julio 9, Obelisk, Casa Rosada, Palermo Park, San Thelmo, La Recoletta, Eva Peron un mezar, Florida Al flverifl Caddesi, Pilar Kilisesi, eski ve yeni limanlar n bulundu u La Boca bölgesi, Metropolitan Katedrali, Kongre Saray, ve Colon Tiyatrosu ziyaret edildi. Delta / Tigre & San sidro daki tekne turunda ise, Buenos Aires in Rio de la Plata Nehri k y lar na kurulmufl olan yerleflim bölgeleri görüldü. Buenos Aires in ünlü gösteri yeri Piazzola Tango da gerçekleflen Gala Gecesi nde ise, verimli geçen 2005 y l n n baflar l bayilerine ödülleri verilirken, unutulmayacak tango gösterileri ve flovlarla dolu e lenceli bir gece geçirildi. BLUE SAFE MAV KALE Türkiye turunda Ustalar s n f AB kriterlerine uyum sa lamak isteyen Türkiye, inflaat sektöründe de bir tak m yeniliklere ayak uydurmak zorunda. AB normlar na göre, sertifikas olmayan inflaat iflçileri büyük projelerde görev alamayacak. Türkiye nin inflaat alan ndaki bu aç n BLUE SAFE MAV KALE s yal t m sistemleri kapat yor. Milli E itim Bakanl sertifikal D fltan Is Yal t m - Mantolama-Gelifltirme ve Uyum Kursu açan BLUE SAFE MAV KALE, AB standartlar na uygun yal t m ustalar yetifltiriyor. Hem teorik hem de uygulamal e itimin verildi i kurs, toplam bir hafta sürüyor. Usta kifliler taraf ndan yap lmad durumlarda s yal t m n n binaya sa lad faydalar n en aza indi i düflüncesinden hareketle, kursa kat lan ö renciler için özel s n flar ve uygulamal e itim merkezi haz rlayan BLUE SAFE MAV KALE, ustalara Avrupa yolunu da açm fl oluyor. Her e itim döneminde 24 ustan n e itimini amaçlayan kursta, talep oldu u takdirde bu say 30 a kadar ç kabiliyor. Bu e itim ustalara, hiçbir ücret talep etmeden veriliyor. Dow Chemical, Mardav ve Kalekim ortakl yla kurulan BLUE SAFE MAV KALE Is Yal t m Sistemleri, Serin yazlar, s cak k fllar için Türkiye turuna ç kt. Is yal t m sisteminin özelliklerini, sa lad olanaklar ve hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katk lar n anlatmak amac yla Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Uflak illerini ziyaret eden BLUE SAFE MAV KALE yetkilileri, yerel bas n n ve s yal t m sektörü çal flanlar n n yo un ilgisiyle karfl laflt. BLUE SAFE MAV KALE ye, illerde yay nlanan gazete ve televizyon programlar nda da genifl yer verildi. Yüzde 50 lik pazar pay ile yal t m sektöründe birinci s rada bulunan BLUE SAFE MAV KALE Is Yal t m Sistemleri nin yetkilileri, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Uflak ta düzenledi i davetlerde ise, hem firma hem de yal t m sektörü hakk nda bilgiler verdi. Tüm Türkiye yi s yal t m hakk nda e itmeyi amaçlayan BLUE SAFE MAV KALE nin Türkiye turu, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Amsterdam da unutulmaz dört gün Mardav n, Armstrong Asma Tavan Plakalar ve Tafl y c Sistem ürünleri için yapt kampanyaya kat lan Mardav bayileri, A ustos tarihleri aras nda Hollanda n n Amsterdam kentini gezdi. 14 Mardav bayisinin kat l m yla gerçeklefltirilen dört günlük gezide, Amsterdam kanal turunun yan s ra Amsterdam n Dam Meydan, Yel De irmeni, Leidseplein, Rembrantplein, Kraliyet Saray, Red Light Soka görülerek, Volendam Kasabas ve Marken turu yap ld. Gezi program n n bir gününde ise Armstrong un Almanya daki Münster fabrikas ziyaret edildi. Yap sektörünün önemli fuarlar nda Mardav çözümleri tan t ld Mardav, Mart tarihleri aras nda gerçeklefltirilen yap sektörünün iki önemli fuar nda bayileri ve ifl ortaklar yla birlikte yer ald. Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi nde 18. si düzenlenen Bursa Uluslararas Yap -Yaflam Fuar ve Kongresi ne bayisi zomet ile birlikte kat lan Mardav; bu y l üçüncüsü düzenlenen Çat ve Cephe Fuar nda da ifl orta Kalekim ile birlikte yer ald. Ayr ca, Yap 2006 stanbul Fuar na kat lan Mardav, yeni ürün Stoper Membran n Türkiye lansman n da bu fuarda gerçeklefltirdi. En iyi stand BLUE SAFE MAV KALE nin Çat ve Cephe Fuar nda, BLUE SAFE MAV KALE Mantolama Sistemleri nin 140 m 2 lik stand, tasar m yla tüm fuar kat l mc lar n n be enisini toplayarak Amac na En Uygun Stand kategorisinde birinci seçildi. CNR Uluslararas Fuar Merkezi nde düzenlenen ödül töreninde BLUE SAFE MAV KALE nin ödülünü Mardav Halkla liflkiler ve letiflim Yöneticisi Eda Noyan ile Kalekim Sat fl Müdürü Göksen Yedigüller ald. Mardav n gücü Yap 2006 da sergilendi Yap 2006 stanbul Fuar na kat lan Mardav, stand yla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. BLUE SAFE MAV KALE D fl Cephe Mantolama Sistemleri, Dow - Great Stuff, Armstrong, Decosa, Blue s Paneller, Worldroof, Blue Safe K rma Çat Aksesuarlar ürünlerinin referans görselleriyle birlikte sergilendi i Mardav stand n n ayr bir bölümünde de, Trespa-Kompakt Laminat D fl Cephe Giydirme Sistemleri, büyük uygulama alanlar yla yer ald. Yeni polimer bitümlü membran markas Stoper Membran n Türkiye lansman da bu fuarda yap ld. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye ye getiren Ergoland n üretim güvencesini ve yal t m uzman Mardav n güçlü da t m a n birlefltiren Stoper, do ru yal t m ve kaliteli üretimi tercih edenlere önemli avantajlar sunuyor.

4 Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve yal t m çözümleriyle di er projelerden ayr lan Ataköy Konaklar nda, Mardav n yal t m ürünleriyle binalar n üflüterek hasta olmas engellendi. Ataköy Konaklar n n proje detaylar n Proje Müdürü Sinan Akal n ile görüfltük. Ataköy Konaklar mantolama ile hastal ktan korunuyor Müteahhit firma olarak Delta Proje den k saca bahseder misiniz? Ataköy Konaklar projesi nas l do du? Bu projeyi di er konut projelerinden ay ran özellikler neler? Ataköy Konaklar, Ataköy ün kalan en güzel arsalar ndan biri üzerine infla edildi. Uzun y llard r üzerinde çal fl lan Ataköy Konaklar projesini, Toplu Konut daresi taraf ndan gelir paylafl m esas na göre sat fla ç kar lan araziyi alan alt flirketli konsorsiyum Delta Proje nflaat A.fi. ve Ortaklar hayata geçirdi. Delta Proje daha önce de Ataköy civar ndaki Yeflilköy, Yeflilyurt gibi semtlerde, üst gelir grubuna hitabeden toplu konut projeleri gerçeklefltiren bir firma oldu u için, bu projede de bu tecrübelerden fazlas yla yararlan ld. Dolay s yla proje, üst gelir grubuna hitap edecek, iyi, sa lam, konforlu, güvenli ve ça dafl bir yaflam alan yaratmay hedefliyordu. Özellikle sa laml yla ve güvenlik çözümleriyle benzeri projelerden ayr lan sitede, zemin sa laml konusunda çok uzman firmalarla iflbirli i yap ld. Temel tipi, fore kaz kl radye temel olan Ataköy Konaklar nda her binan n alt nda 58 ile 98 adet, çaplar aras nda de iflen yaklafl k 81 km uzunlu unda fore kaz kl radye temel yap ld. Statik Projeleri stanbul Teknik Üniversitesi taraf ndan kontrol edilen Ataköy Konaklar nda, bu nedenle deprem, bir korku de il, önlemi al nm fl bir do a olay olarak tan mlan yor.güvenli e maksimum önem verilen projede, kameral güvenlik sistemi, fotoselli araç geçifli, sesli ve görüntülü intercom sistemi kullan ld. Sitenin kesintisiz su ve elektri e sahip olabilmesi için gerekli her çözüm üretildi. htiyaç duyulabilecek her fleyin yer ald dairelerde konfor ve estetik aç s ndan mükemmel bir ifl ç kar ld. Büyük ço unlu u yaklafl k 270 m 2 büyüklü e sahip dairelerde en iyi malzemeler en iyi iflçilikle birlefltirilerek kullan ld. Ayr ca sitede, aç k ve kapal spor alanlar yla çok fonksiyonlu büyük bir sosyal tesis de infla edildi. Sitenin en önemli özelliklerinden biri de, hemen yan bafl nda büyük bir al flverifl merkezi ile bir ilkokulun bulunmas Buradaki binalar n konumlanmalar da çok önemli. Kent içi böylesi bir yaflam merkezinde kolay kolay bulunmayacak flekilde, binalar aras nda 40 metrelik bir mesafe olmas na özellikle dikkat edildi. Ayr ca sitenin alt nda, daha do rusu bloklar n aras nda da yeralt flehri olarak tan mlayabilece imiz oldukça büyük bir kapal otopark infla edildi. Proje ne kadarl k bir alan üzerine, kaç evi kapsayacak flekilde infla edildi? Evlerin büyüklükleri ve çeflitleriyle ilgili neler söylenebilir? Proje, 214 dönümlük bir arazi üzerine, toplam 58 bina olarak infla edildi. 51 bina, her kat nda iki dairenin bulundu u alt katl binalar olarak yap l rken; yedi tanesi de, her kat nda dört dairenin yer ald yedi katl bina olarak infla edildi. Toplam 950 konutun 612 tanesi 4+1, 322 tanesi 3+1, 14 konut 2+1, iki konut da dubleks olarak planland. nflaat ve mimarl k firmas baflta olmak üzere projede kimlerle çal fl ld? Ataköy Konaklar n n mimari projesi O uz nflaat ve Hüseyin Sar taraf ndan gerçeklefltirildi. Hüseyin Sar, özellikle Florya, Yeflilköy, Yeflilyurt taraf ndaki baflar l projelerde imzas olan tecrübeli bir mimar. Delta Proje nin mimarlar n n da, konseptin gelifltirilmesine katk lar oldu. Ataköy Konaklar n n statik projeleri Türkiye nin bu alandaki en tecrübeli firmalar ndan olan Probi taraf ndan, zemin etütleri ELC Grup taraf ndan, elektrik projeleri Tebafl Mühendislik taraf ndan, peyzaj tasar m ise DOPEM taraf ndan yap ld. Ayr ca Delta nflaat da 22 kiflilik çok kalabal k bir teknik kadroyla ve bu kadronun alt nda çal flan pek çok teknikerle bu projeyi gerçeklefltirdi. Yönetici, yönlendirici ve denetçi olarak görev yapan bu kadro içinde, 10 inflaat mühendisi, 6 mimar, 2 makine mühendisi, 2 elektrik mühendisi, bir harita mühendisi, bir tane de peyzaj mimar bulunuyor. D flar dan mantolamak suretiyle yal t m, tüm nitelikli ve prestijli konut projelerinin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Binay üflütmeden, hasta etmeden korumak fleklinde nitelenebilecek bu çözüm, s kay plar n büyük oranda azaltmak, yo uflma problemlerini tümden ortadan kald rmak gibi pek çok avantaj sa l yor.

5 PROJE KÜNYES Proje Ad Uygulay c Bayiler Yal t m Detay : Ataköy Konaklar : Enta nflaat / zoser nflaat : Temel perde yal t m / 1200 m 2 -Floormate200-4 cm Bodrum tavan yal t m / 1500 m 2 -Styrofoam IB-5 cm Mantolama / 70 bin m 2 -MAV KALE-5 cm Grenart Micro Kullan lan Malzeme : BLUE SAFE MAV KALE Shapemate IB xps s yal t m malzemesiyle oluflturulmufl BLUE SAFE MAV KALE paketini kulland k. Proje ne zaman tamamlanacak, flimdi hangi aflamada? Ataköy Konaklar projesi fiilen Ekim 2004 te bafllad ve konutlar n yüzde 70 lik bölümü tamamland. Nisan 2007 de, projenin, 197 bin m 2 lik alan n kaplayan konutlarla ilgili bölümü tamamlanacak. 40 bin küsür m 2 lik al flverifl merkezi ile 4 bin 800 m 2 lik okul bölümü ise Haziran 2008 de tamamlanacak. Projede hangi mimari özellikler ön planda tutuldu? Binalar m z n d fl cepheleri s ra d fl özellikler tafl yor. Özellikle piyasadaki inflaat ve müteahhitlik firmalar n n d fl cephe anlay fl n n de iflmesine yol açan ve de iflim konusunda öncülü ü üstlenen bu anlay fl, benzer baflka projelerde de örnek al nd. Mimar m z Hüseyin Sar, binalar n yap m nda hem eski stanbul mimarisini, hem de modern yap mimarisini kulland. Hem dairelerin iç mekânlar nda hem de apartmanlar n galerilerinde giriflten çat ya kadar ciddi bir ferahl k olmas na özellikle dikkat edildi. Binalarda, daire içlerine ferahl k katmas aç s ndan, camlar için çok genifl alanlar b rak ld. Binalara dekoratif olarak estetik bir güzellik katan camlar n tamam nda s cam kullan ld. Bu projede hangi Mardav ürünleri kullan ld? Yal t m uygulamalar için neden Mardav tercih edildi? D fl cephe mantolama sistemleri, tüm nitelikli ve prestijli konut projelerinin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Binay üflütmeden, hasta etmeden korumak diye niteledi im bu çözüm, s kay plar n büyük oranda azaltmak, yo uflma problemlerini tümden ortadan kald rmak gibi pek çok avantaj sa l yor. Zira tüketiciler de art k bu konuya önem veriyorlar, baya ilgileniyorlar ve yal t m n hem aile bütçesine hem de ulusal ekonomiye sa lad katk lar çok iyi biliyorlar. Hatta yal t m n hangi ürünlerle ve ne flekilde yap ld n bile ayr nt l bir biçimde ö renmeye çal fl yorlar. Bu iflin öncülü ünü de Mardav yapt. Yani d fltan yal t m, mantolama uygulamalar nda ve bu uygulamalara yönelik ürünlerde Mardav piyasan n en eskisi ve en tecrübelisi. Mardav ile özellikle mantolama konusunda birlikte çal flt k. fiimdiye kadar birlikte yürüttü ümüz tüm projelerde de Mardav dan çok memnun kald k. Tecrübeli oldu u kadar, sözünün arkas nda duran, ciddi, güvenilir de bir firma Mardav. Bu projede de d fl cephe yal t m ürünü olarak Mardav n Projelendirme noktas nda yal t mla ilgili nelere dikkat edildi? Farkl mekânlara göre yal t m uygulamalar nda da farkl l a gittiniz mi? Bu sorular n z n yan t, mimari anlamda binalar m z n d fl cephe detaylar yla oldukça ilgili. Binalar n d fl cephesinde, pek çok de iflik mimari detay, estetik bir bütünlük içinde yer al yor. Burada en çok, binalar n çok özel d fl mimarisine, hiçbir fleyden taviz vermeden, kolayl kla ve dört dörtlük bir mantolama yap labilir mi acaba diye tereddüt edildi. Ancak Mardav n ürünleri, özel çözümleri ile mantolama uygulamas n yapan Mardav bayilerinin tecrübeli teknik kadrosu, hiçbir soru iflareti oluflturmadan mükemmel bir flekilde bu tereddütleri çözdü. Böylece hem estetik görünümden hem de s yal t m sa layacak mantolama uygulamas ndan taviz verilmeden çal flmalar kolayl kla gerçeklefltirildi. Sadece mantolama de il, binadaki kompozit paneller, terrakota kaplamalar da düflünüldü ünde, bunlar n alt na da o estetik bütünlü ü ve konsepti bozmayacak flekilde yal t m uygulamalar yap ld. Dolay s yla binalar n s radan bir d fl cephe görünümü olmad için, özgün görünüme ra men yal t m uygulamalar da mükemmel bir flekilde yap ld. Payandalar, fugalar, süs kolanlar, süs çizgileri gibi mimari elemanlardan oluflan binan n d fl cephesinin çok hareketli bölümlerinde de BLUE SAFE MAV KALE paketi içindeki haz r çözümler kullan ld. Ayr ca Mardav a bu projeye özel xps malzemeler de ürettirildi. Ayr ca, bodrum perdelerinin ve bodrum tavanlar n n yal t m nda da Mardav ürünleri kullan ld. Projede kullan lan Mardav ürünlerinin büyüklü ü neydi? Yaklafl k 100 bin m 2 lik mantolama uygulamas için gereken yal t m malzemesi kullan ld. Bodrum tavanlar nda da, mantolama benzeri yal t m uygulamas yap ld. Bunun için de 45 bin m 2 lik xps malzemesi ve özel s va kullan ld. Bodrum perdelerinde ise 20 bin m 2 lik s yal t m malzemesi kullan ld. Acil evlerden kurulan köyler Tsunami sonras nda Endonezya da oluflan acil konut gereksinimi, DOW Chemical sponsorlu uyla Mardav ve D&D iflbirli iyle üretilen Acil Müdahale Evleri kullan larak karfl land. Özellikle do al afetlerin yaratt y k mlar nedeniyle, temel gereksinimlerini karfl layamayan genifl kitlelerin, bir an önce insanca bir yaflam olana na kavuflturulmas nda, acil konut ihtiyac en önemli sorunlardan biridir. Bu gibi durumlarda kurulacak geçici konutlar n kolay tafl nmas, çabuk ve rahat kullan labilmesi ve yeterince dayan kl olmas gerekir. Dow un sponsorlu unda, Mardav ve D&D Acil Müdahale Evleri A.fi., bu nitelikleri baflar yla karfl layan konutlar üretiyorlar. Bu iflbirli inin bir sonucu olan Acil Müdahale Evleri ve Mobil Evler, en son, tsunami felaketinde evleri zarar gören yüz binlerce aile için Uluslararas Göç Örgütü taraf ndan yap lan mobil köy projesi kapsam nda, Endonezya n n Nias adas na gönderildi. Proje sponsorlu unu Dow Chemical-Amerika n n yapt evlerde, yal t m malzemesi olarak, Mardav ve D&D Acil Müdahale Evleri nin stratejik proje partneri olan Dow Chemical n üretti i Styrofoam malzemeler kullan ld. Tamamen çelik olan ana yap s, sandviç paneller ve yarat c birleflme sistemi sayesinde güçlü, uzun ömürlü ayn zamanda pratik bir ürün olan D&D Acil Müdahale Evleri, yerel halk taraf ndan özel aletlere gerek kalmaks z n, k sa zamanda kuruldu. Bugün Dow köyleri olarak an lan, üç köy, Acil Müdahale Evleri kullan larak bir günde oluflturuldu. Afetlerde acil bar nma ünitesi olarak kullan lman n d fl nda, askeri, sosyal ve ticari alanlarda da giderek yayg nlaflan Acil Müdahale Evleri ile Mobil Evler, geçici okul, sa l k merkezi, mobil ofis, mobil banyo ve tuvalet blo u, depo, askeri ve sivil kamplar gibi çok çeflitli amaçlarla kullan labiliyor. Mardav n sandviç panellerinden üretilen üniteler, kolay tafl nabilmeleri, yer haz rl istemeden çabucak kurulabilmeleri ve dayan kl olmalar gibi üstün özellikleri nedeniyle uluslararas yard m kurulufllar, silahl kuvvetler ve Birleflmifl Milletler örgütü taraf ndan da tercih ediliyor.

6 RÖPORTAJ Fen Lisesi nde okumufl, Gazi Üniversitesi nde ö retim üyeli i yapm fl olman za karfl n, yaflam n z n yar s n müzik adam olarak geçirmiflsiniz ve yaflam n zdan müzi e tutkun oldu unuz anlafl l yor. Müzi e ilginiz çocukluk y llar nda m bafllad? Yar s de il tamam müzikle iliflkili geçti yaflam m n. Daha do rusu müzik ile iliflkim aileden geliyor. Ailede, özellikle de anne taraf mda çok k ymetli müzisyenler vard. Örne in, Dedemin büyük amcas Hac Arif Bey di. Annem de gitar çalard. Babam, bizzat müzikle u raflmam fl olmas na karfl n bizi hep destekledi. Bize hep Üniversiteyi oku, teknik adam ol ama müzikle de iliflkini hep sürdür derdi. Bu yüzden ben, müzikle iç içe bir aile yaflam ndan geliyorum. Fen lisesine gelince Orada da birincil u rafl m müzikti asl nda. Evet, Ankara Fen Lisesi çok fen a rl kl bir lise olarak aslen bilim adam yetifltirmek için kurulmufltur ama orada da ö retmenlerimiz taraf ndan müzikle ilgilenmemiz hep desteklendi. Ancak bunlardan daha önemli bir etken, bence dönemin kendisiydi. Ben, 1968 y l nda liseye bafllad m. O y llar dünyada, aflk n, bar fl n, romantik baflkald r n n egemen oldu u y llard. O y llarda insanlar n yaflamla ve düzenle çeliflkisi hep müzik yoluyla ifade edilirdi. Özellikle rock baflta olmak üzere, balatlar, Simon&Garfunkel, Joan Baez, Led Zeppelin gibi isimler çok modayd. flte ben de böyle bir ortamda ve böyle bir ailede melodika, gitar, ud gibi pek çok aleti çalmay ö rendim. Mimarl k alan nda e itim ald n z ama mimarl kla hiç ilginiz olmam fl gibi görünüyor. Neden? Üniversitede mimarl k e itimini seçmeniz bir tesadüf müydü? Mimarl seçmem, fen a rl kl bir e itim alm fl olmama karfl n, sanata kendimi daha yak n hissediyor olmamdan kaynakland. Mimarl k e itimi almama ra men gerçekten mimarl kla ilgili hiçbir fley yapmad m. Çünkü üçüncü s n fta, Türkiye de mimarl n önemine ve mimarlar n ifllevine iliflkin karamsar bir düflünceye kap lm flt m. Yine de mimarl k e itimi alm fl olmam n, bana, sanatsal tasar m aç s ndan önemli katk lar sa lad n düflünüyorum. Hatta mimari tasar mla müziksel tasar m n birbirine yak n oldu unu, birbirini ça r flt rd n düflünüyorum. Mimarl k yapmamaya karar verdikten sonra alan de ifltirip ODTÜ de ekonomi dal nda mast r yapt m. Mast r sonras nda da bir süre Gazi Üniversitesi nde Araflt rma Görevlisi olarak dersler verdim. Müzik, mimarl k, ekonomi bölümünde ö retim üyeli i ve yaz l m yöneticili i Bunlar n aras nda en az u raflt n z alan mimarl k, en çok u raflt n z alan da müzik diyebiliriz. Bu yelpazenin geniflli i ve çeflitlili i, ilgi alanlar n z n çok çeflitli olmas ndan m, yoksa müzikle u raflabilmek için para kazanma zorunlulu undan m kaynaklan yor? Ben asl nda bir hobi insan y m. Yaflam m boyunca para kazanmak için bir ifl yapmad m. Sevdi im iflleri yap p, o ifllerden para kazand m. Mast r bitirdi imde as l amac m, üniversitede kal p akademik kariyer yapmakt. O y llarda ODTÜ de doktora program Bilim için e itilmiflti onlar. Ama mayalar müzikle yo rulmufltu. Etnik formlar yepyeni bir anlay flla kullanarak yeni bir sanatsal duyarl l k yaratmak istiyorlard. Baflard lar da. Kirlenmeden, ticarileflmeden 27 y ld r sürdürüyorlar üretimlerini. Aslen mimarl k e itimi alan Derya Köro lu ile, tamam müzikle iliflkili geçen yaflam n, müzik anlay fl n, 1979 da kurulan ve kurucular aras nda yer ald Yeni Türkü grubunu konufltuk. olmad için, doktoram Ankara Siyasal da yapacakt m, tam böyle düflünürken YÖK geldi ve birçok de erli ö retim üyesi 1402 say l s k yönetim yasas nedeniyle üniversiteden at ld. Çok sevdi imiz, önemsedi imiz birçok ö retim üyesinin üniversiteden ç kar lm fl olmas, bana bilimsel kariyer yapmay anlams zm fl gibi hissettirdi. Bu nedenlerden dolay Yeni Türkü ye yo unlaflt k. Müzik çal flmalar m z gelifltirebilmek için stanbul a tafl nd k. Bu arada ben, matemati e çok merakl bir insan olarak bilgisayar yaz l mc l na merak sard m. Tess Bilgisayar da yaz l m müdürü olarak çal flmaya bafllad m de bu ifli b rakt m ama yaz l mla ilgimi uzunca bir süre freelance olarak sürdürdüm. fiimdi art k iflin yaz l m kanad yla u raflm yorum, sadece iyi bir bilgisayar kullan c s y m. Hem bilim hem de sanat insan olarak hangi etkinli i daha zor buluyorsunuz? ki alan karfl laflt rd n zda neler söyleyebilirsiniz? Bilimsel e itim almak, daha gerçekçi düflünme al flkanl kazand rmas aç s ndan bana çok fley katt diyebilirim. Öte yandan, bilimsel e itim almak, daha do rusu rasyonel düflünme al flkanl na sahip olmak insan biraz mutsuzlaflt r yor da Çünkü hayatla ilgili daha çok probleminiz olmaya bafll yor. Kentlerin maganda kültürüne teslim oldu u ve bilim yapman n bir avuç paral adama hizmet etmek anlam na geldi i bir dönemde, müzi i seçerek, bir anlamda daha içe dönük daha kendi dünyamda yaflamay tercih etmifl say l r m. Ancak böyle mutluyum. Bu durum, grubumuz dâhil çevremdeki müzikle u raflan pek çok insan için de geçerliydi, hepsi de bilimin de iflik dallar nda çok iyi e itim alm fl insanlard ve müzik, bizim için, bu hayat içinde en anlaml var olma biçimlerinden biriydi. Yapt m z müzikte yaratt m z de erin kayna biraz da buydu. Bizi en mutlu eden fley de, müzik arac l yla genifl kitlelere ulaflm fl olmam z, bu duygular onlarla paylaflm fl olmam zd. Bu nedenlerden dolay 1989 a kadar, belli bafll üniversitelerde bilinirdik ve dinleyici kitlemiz üniversite gençli iydi. Yeni Türkü, 1979 da kurulmufltu ama as l ç k fl n 1989 da yapt. Genifl kitleler, 1989 da Yeni Türkü yü keflfedince, o zamana kadar befl albüm ç karm fl bir grup olarak tan d bizi. Enteresan bir durumdu. Yeni Türkü, 12 Eylül den sonra ortaya ç kan birkaç iyi gruptan biriydi. Bu politik bir duruflun ürünü müydü yoksa rastlant sal bir fley miydi? Tabii ki bir rastlant ya da bir halkla iliflkiler çal flmas n n sonucu de ildi 12 Eylül sonras ortaya ç k fl m z 1971 sonras üniversiteye girmifl birisi olarak, zaten sol bir kültür içinde yetiflmifltik. Müzi imizde de bunu, daha do rusu hümanist bir anlay fl yans tmay amaçlad k her zaman. Ancak 1979 da ç kan ilk albümümüz Bu day n Türküsü nde bu çok belirginken, 12 Eylül sonras ç kard m z albümlerde ayn düzeyde belirgin de ildi. Çünkü o y llarda askeri darbenin anti demokratik bask lar alt ndayd k. Ancak biz hiçbir zaman sloganist ve ajitatif bir sanat anlay fl n izlemedik. fiark lar m zda, hüzün olsa da, gelecekten umutlu olmak çok belirgindi. Müzik art k birçok kategoriye bölünmüfl olarak ifade ediliyor. Eskiden bildi imiz caz, rock, klasik, pop gibi kategoriler d fl nda birçok kategoriden söz ediliyor. Hatta bu kategoriler de alt kategorilere ayr l yor. Bu nitelemeler içinde siz kendi müzi inizi nas l konumland r yorsunuz? Yorumlad n z eserlerde Türk enstrümanlar ile bat enstrümanlar n baflar yla sentezleyerek çok genifl kitlelere ulaflt n z. Ç k fl noktan zdaki hedefleriniz neydi? Bu hedeflerin ne kadar na ulaflt n z? Akdeniz Akdeniz albümüyle birlikte, bizim Akdenizli yönümüz de flark lar m zda belirginlik kazand. Bu fleçim bir tesadüf de ildi. Müzikal anlamda yapmak istedi imiz fleylerin, yani köklerimizden gelen müzi e bugünün tad n vermek anlay fl n n bir sonucuydu. Bu noktada bizim as l katk m z, o y llarda daha folklorik yap lan müzi i, daha makamsal formlara dönüfltürmek oldu. Türk Sanat Müzi i nin formlar ndan yararlanarak makamsal yap y öne ç karan flark lar yapan ilk müzisyenler olduk biz. O dönem için yeni ve önemli bir ad md. Bu çerçevede biz, hedefledi imiz fleylere ulaflt k diyebilirim. Hedefledi imiz derken, bize yön veren düflünceleri, ilkeleri, müziksel olarak somutlaflt rd k ve bunu kitlelere ulaflt rd k demek istiyorum. Türk Müzi i nin makamlar n, ritimlerini ve Türk Halk Müzi i nin duygular n bugünkü insan n duygu düzeyine uyarlayarak yeni formlar yaratt k. Bu formlar arac l yla insanlar n hayatlar nda bir yer edindik ve çok güzel paylafl mlar m z oldu. K saca ç kan sonuçtan yana mutluyuz diyebilirim Beste yaparken nas l çal fl rs n z? Örne in ilhama inan r m s n z? Beste yaparken, parçalar olufltururken, sözleri belirlerken temel ald n z kriterler neler? Yeni Türkü müzikleri, film müzikleri ve belgesel müzikleri, müzik içinde u raflt n z bu üç alanda kriterler ve çal flma flekli çok farkl lafl yor mu? Genellikle ilhamla, ço u müzisyende oldu u gibi geceleri bulufluyoruz Asl nda ilham demek çal flmak demektir. Çal flm yorsan z ilham da gelmez. Zaman zaman ara vermek ve kafan z baflka dünyalarda gezdirmek güzel sonuçlar do urabilir ama iflin temelinde her zaman için çal flmak vard r. Örne in Yedi Tepe stanbul dizisinde, ilham ile aram zda çok güzel bir buluflma gerçekleflti. Yani çal flman n yan s ra duygular n zla örtüflen projelerde ilham da daha çabuk geliyor. Film müziklerine gelince lk olarak 1982 de, Yeni Türkü kurucular ndan Selim Atakan ile birlikte Delikan ve Derman filmlerinin müzi ini yapt k. Ben ve Selim, ikimiz de sözsüz müzi e, enstrümantal müzi e afl k oldu umuz için, film müzi i yapmak müzik anlay fl m z özgürce yans tabilmemiz için iyi bir olanakt. Ancak yine de ben, Yeni Türkü öncesi yapt m müzik tarz na yak n, biraz daha mistik ö eler tafl yan, kendi duygular m temelinde s n rs zca hareket edebildi im, kendimi en özgür hissetti im alan olarak belgesel müziklerini yapmay severim. lk olarak 1986 y l nda TRT de yay nlanan Sanat m zla Anadolu belgeselinin müzi ini yaparak bafllad m bu serüvende, belgesel yapman n tad n doyas ya yaflad m diyebilirim. Ancak dizi müzikleri yapmak biraz daha ba lay c tabii ki, çünkü dizi müziklerinde do rudan beyaz ekran izleyicisinin ruhuna hitap

7 RÖPORTAJ etmek zorunda kal yorsunuz, bu da ba lay c bir fley. Yine de biz, Süper Baba dizisinin müzi ini yaparken, kendi müzi imizi çok iyi yans tabildik. Çünkü konu bizle örtüflüyordu. Yap mc lar da bu yüzden dizinin müzi ini bize yapt rm fllard. Ancak, dizi say s n n bu kadar artt ve nitelikli yap mlar n çok azald günümüz ortam nda, kiflisel olarak, dizi müzikleri konusunda seçici olmaya da özen gösteriyorum diyebilirim. Yapt n z fleyi pazara sürmeyi planlad n z anda, piyasa taraf ndan belirlenen bir tak m koflullarla da ister istemez karfl karfl ya geliyorsunuz. Kitle be enisini dikkate alarak kendi kriterlerinizden ödün verdi iniz oldu mu, yoksa her zaman bildi inizi mi okudunuz? Biz, ilk üç albümümüzü kendi cebimizden, kendi param zla karfl lad m z için kimseye müdanam z olmad. Zaten bunu amaçlam flt k. Sonraki çal flmalar m zda da bu özgür tavr m z sürdürdük diyebilirim. Bu tabii param z baflka yerden kazanm fl olmam z n sa lad önemli bir avantajd. Ancak flimdilerde müzik çok ticarileflti. Fakat flunu da belirtmek gerekiyor ki, bildi ini okumak güzel bir fley olmakla birlikte zaman zaman d flardan, kriterleri sizinle ayn olan, samimi ve elefltirel bir göze de ihtiyaç duyuyor insan. Böylesi k ymetli elefltirileri de her zaman önemsedik zaten. pod, walkman, diskman, cep telefonlar, mp3 player gibi yayg nlaflan müzik araçlar, insanlar n, özellikle de gençlerin yolda izde her yerde müzik dinlemesine yol açt. Siz bu geliflimi nas l de erlendiriyorsunuz? Sürekli müzik bombard man alt nda olmak, bir süre sonra müzi in anlam n n ve etkisinin kaybolmas na yol açmaz m? Enflasyondan öte bir kirlenme yaflad m z ortada. Do ru referanslar n kalmad ve her fleye bu kadar kolay ulafl l r bir dünyada, tabii ki sanatsal etkinlik de anlam kaymas na yani yozlaflmaya u ruyor. Ben insanlar n s k müzik dinlemesine karfl de ilim asl nda. Ama dinlenen fleyin belirli bir estetik be eni düzeyinde olmas gerekti ini düflünüyorum. Bu yüzden de tafl nabilir müzik araçlar, ya da nternet gibi ortamlar iyi kullanmak, do ru kullanmak gerekti ini düflünüyorum. Bugünkü ortam n en iyi yan, yerli ve yabanc konserlerin artm fl olmas bence. Böylece insanlar, sevdikleri sanatç larla daha yüz yüze iliflki kurabiliyorlar. Bu eskiden hiç yoktu. Geliflimin bu yönünü olumlu buluyorum. Müzik art k, halkla iliflkiler, klip endüstrisi, sansasyon, manipülasyon gibi sat fl araçlar yla pazarlanan bir pazar metas durumuna geldi. Bu de iflim ciddi, nitelikli müzik adamlar için tehdit oluflturuyor mu? Her fleyi rating ile ölçen medyan n, elindeki gücü çok kötü kulland na inan yorum. Tabii ki böylesi bir medya içinde yer almak sanat yapmak isteyen insan için çok kötü bir durum. Bu yüzden biz de asl nda böylesi ortamlardan kaçmaya çal fl yoruz. Kendimizi daha az kirlenmifl alanlarda var etmeye çal yoruz. Türkiye deki mimari geliflimi nas l de erlendiriyorsunuz? Sevdi iniz mimari yap lara ya da mimari projelere örnek verebilir misiniz? Kentlerin insani olarak biçimlendirilmesinde mimarlar m z n hiç etkin olamad klar n, mimaride öz olarak insandan uzaklaflma, biçimsel olana do ru bir kayma oldu unu düflünüyorum. Kentsel yap laflma, kentsel rant politikalar n n uzant s olarak gelifliyor. Bu yüzden de sürekli gökdelenler yap l yor. Zaten gökdelenlerin kente egemen olmas mimari bir kayg n n olmad n gösteriyor. Arada bir Gökova Akyaka köyündeki gibi mimari baflar örnekleri olsa da; mimari aç dan durumumuzun iyi oldu unu söyleyemem. Bir gününüz nas l geçiyor? Bu aralar ne üzerinde çal fl yorsunuz? Bu kadar yo un bir yaflam nas l planl yorsunuz? Planlam yorum, do rudan yap yorum... Daha çok çal flmakla geçiyor zaman m. Ki ben, ö rencilik y llar mdan beri hep sabahlara kadar çal fl r m. Bu da hep daha iyisini yapma iste inden kaynaklan yor. Sanki çok büyük fark yaratabilecekmiflim gibi, sürekli yapabilece imin en iyisini yapmak için çal fl yorum. Son dönemlerde, Yeni Türkü için birçok malzeme birikmifl olmas na karfl n kendi albümümüze yo unlaflamad k. Önümüzdeki bir iki ay içinde, kendi albümümüze daha çok yo unlaflmak istiyorum. Birçok müzik aletini kulland n z biliyoruz. Bu aletler içinde daha çok sevdi iniz hangisi? Müzik aleti çalmak, beste yapmak ve flark söylemek, bunlardan en çok hangisini seviyorsunuz? Neden? Beste yaparken ve sahnedeyken daha çok gitar mla birlikte olmama ra men hepsinin ayr bir yeri var diyebilirim. Asl nda ayr m yapamayacak kadar uzun y llar geçti üstünden ve her fley birbiriyle çok kaynaflm fl bir durumda. Sahnede, özellikle konserde söylerken de hâlâ ayn heyecanla ve coflkuyla söyleyebiliyorum. Do rusu hem kiflisel hem de grup olarak, müzi in ilgilendi imiz tüm alanlar na yönelik heyecan m z hiç kaybetmedik. Hâlâ büyük bir zevkle ve heyecanla müzi in içindeyiz. Dünyada ve Türkiye de sevdi iniz sanatç lar kimler? Eskilerin bendeki yeri pek de iflmemekle birlikte, rock üzerine çal flan gençleri, de iflik bir fleyler deneyen Duman, Mor ve Ötesi gibi baz gruplar, fiebnem Ferah, Göksel gibi müzisyen arkadafllar m be enerek dinliyorum. Kendi müzik tarz m d fl nda da a rl kl olarak rock ve dünya müziklerini dinliyorum diyebilirim. Özellikle de dünya müzikleri kategorisindeki deneysel baz çal flmalar ilgiyle takip ediyorum. Mayas müzikle yo rulmufl bir bilim insan Derya Köro lu, 1955 y l nda stanbul da do du. Ankara Fen Lisesi ni bitirdi. Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarl k Bölümü nden 1979 y l nda mezun oldu ve 1983 y l nda ODTÜ Ekonomi Bölümü nde yüksek lisans n tamamlad. Gazi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü nde asistan olarak 1984 y l na kadar çal flt y l nda stanbul a yerleflti ve bilgisayar yaz l m sektöründe Teleteknik ve TESS fiirketlerinin yaz l m yöneticili ini yapt y l na kadar Ana Brittannica, Temel Brittannica ansiklopedileri ve letiflim Yay nlar için çeflitli veri taban uygulamalar yazd. Ortaokul y llar nda bafllad müzik hayat n lise ve üniversite y llar nda da sürdü y l nda Selim Atakan ve Zerrin Atakan ile birlikte kurduklar Yeni Türkü grubu bünyesinde ç kan tüm albümlerde solo vokal, gitar, ba lama, vurmal çalg lar gibi sazlarda yer alan Köro lu, grubun bestelerinin büyük bir bölümüne de imzas n att y llar aras nda çeflitli yap mlarda müzik prodüktörlü ü yapt ve bir müzik stüdyosu kurdu. Yeni Türkü d fl nda, özellikle belgesel ve dizi film müzikleri yapt de bu çal flmalardan oluflan etnik-new age tarz ndaki enstrümantal parçalar, Musikarium adl albümünde yay nland.

8 Kongre & Sergi Mimarl k tasar m ve uygulamalar nda yap malzemesinin yerini, önemini vurgulamay ve belirlemeyi amaçlayan 3. Ulusal Yap Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Kas m tarihleri aras nda yap ld. Kongre, AB mevzuat na uyum sa lamak amac yla gerçekleflen düzenlemelerin mimarl k ve yap malzemesi alan için büyük önem tafl d öngörüsünden hareketle, bu süreci, yap malzemesi alan nda yer alan tüm aktörlerin yarar n gözeterek de erlendirebilmeyi amaçl yordu. Etkinlik, AB sürecinin getirece i yasal de iflikliklerle birlikte, nitelikli ve sürdürülebilir yap lar ile yap malzemeleri üretimi ve tüketimi için yeni aç l mlar getirebilmeyi hedefliyordu. Buildexpo Özbekistan Özbekistan Yap Ürünleri ve Teknolojileri Fuar Buildexpo Özbekistan, Kas m tarihleri aras nda Özbekistan n baflkenti Taflkent te düzenleniyor. Y lda bir kez düzenlen fuara, Uzfairtrade Fuar Merkezi ev sahipli i yap yor. Yap ürün ve malzemeleri ile yap teknolojilerinin sergilenece i fuarda, bu alanlarda hizmet veren pek çok firma yer al yor. Ayr nt l bilgi için Yapex Tadilat 2006 Antalya'da 'Yap da Sezona Haz rl k' fuar olarak geçen, yap güçlendirme, renovasyon ve restorasyon konular için uzman fuar olarak haz rlanan Yapex Tadilat 2006-Yap larda Bak m, Onar m ve Yenileme Fuar, Aral k tarihleri aras nda Antalya Expo Center da düzenleniyor. Çat, cephe, zemin ve izolasyon sorunlar, dekorasyon ve yap düzen-leme ihtiyaçlar ile yap yenileme iflleri konusunda uzman firmalar n yer alaca fuar n ana ziyaretçi kitlesini; tesis iflletmecileri, konut sahipleri, ma aza ve al flverifl merkezleri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler,üretici ve uygulamac bayiler, yap tekniker ve ustalar ile yap malzemesi sat c lar oluflturuyor. Detayl bilgi için: Yap 2006 zmir Fuar 1995 ten bu yana her y l düzenlenen ve yap sektörünün profesyonelleri için bu y l da önemli bir buluflma noktas oluflturacak Uluslararas Yap zmir Fuar 2006, Kas m tarihleri aras nda yap l yor. zmir Kültürpark Fuar Alan nda gerçeklefltirilen etkinlik, Türk yap malzemesi piyasas n n belkemi ini oluflturan 150'den fazla kat l mc s yla, yap profesyonellerine bu y l da en yeni malzeme, model ve teknolojileri sunmaya haz rlan yor. Bilgi için: 3. Çat & Cephe Kaplamalar Sempozyumu ÇATIDER taraf ndan organize edilen 3. Ulusal Çat & Cephe Kaplamalar nda Ça dafl Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, TÜ Mimarl k Fakültesi Taflk flla Yerleflkesi nde Ekim tarihleri aras nda yap ld. Sempozyum, çat ve cephe sistemlerinin araflt rma, gelifltirme, tasar m, yap m, kullan m ve dönüfltürme süreçlerinde hem malzeme hem de teknoloji alanlar nda bugüne kadar yap lm fl çal flmalar n sonuçlar n ilgili kesimlere aktarmay amaçl yordu. Türkiye de, çat ve cephelerle ilgili süreçlerde yer alan tasar mc lar, malzeme üreticileri ile da t c lar n, uygulamac lar, araflt rmac lar ve ilgili di er meslek gruplar n bir araya getiren sempozyum, görüfl ve bilgi paylafl m n n yan s ra sektörün geliflimine katk da bulunmay temel ald. Bu ba lamda, dünyadaki geçerli teknoloji ve standartlara ulaflabilmek ve yeni standartlar belirlemek için iflbirli i olanaklar n n gelifltirilmesi de hedeflendi. Detayl bilgi için: ACE Uluslararas nflaat Mühendisli inde Geliflmeler Kongresi (ACE 2006), Ekim tarihleri aras nda stanbul Y ld z Teknik Üniversitesi'nde gerçeklefltirildi. Kongre, Y ld z Teknik Üniversitesi, Bo aziçi Üniversitesi, Do u Akdeniz Üniversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Do u Teknik Üniversitesi taraf ndan, çeflitli disiplinlerden önde gelen araflt rmac ve uygulay c lar aras nda diyalog sa lamak için her iki y lda bir düzenleniyor. Mühendislik problemlerinden sosyal ve ekonomik problemlere kadar çeflitli konular tart flmay ve tüm dünyadan sektör çal flanlar ile akademisyenleri buluflturarak bilgi ve deneyim paylafl m sa lamay amaçlayan kongrenin konular aras nda; yap -deprem, geoteknik, hidrolik, k y -liman ve ulaflt rma mühendislikleri, inflaat teknolojisi ve yönetimi, yap malzemeleri, inflaat mühendisli inde hesaplama yöntemleri, inflaat mühendisli i uygulamalar yer ald. Bilgi için: Venedik Mimarl k Bienali 10. Uluslararas Venedik Mimarl k Bienali, 10 Eylül - 19 Kas m tarihleri aras nda, talya n n Venedik kentinde yap ld y l ndan bu yana düzenlenmekte olan Venedik Bienali bu sene de görsel sanatlar, tiyatro, müzik, dans gibi farkl disiplinleri bir araya getirdi ten bu yana kurumsal kimlik kazanan bienal etkinliklerinin, art k tüm y la yay lmas ve Venedik in kal c sergi merkezi ile kültür, sanat ve düflünce laboratuar na dönüflmesi amaçlan yor. Etkinliklerde, 63. Uluslararas Venedik Film Festivali, 50. Uluslararas Ça dafl Müzik Festivali, 4. Uluslararas Ça dafl Dans Festivali, 38. Uluslararas Tiyatro Festivali ve 10. Uluslararas Mimarl k Sergisi gerçekleflti. Bienalin bu seneki temas n Kentler, Mimarl k ve Toplum bafll oluflturuyordu. Bu bafll k alt nda göç, sürdürülebilirlik, flehirleflme, nüfus hareketi gibi konular, mimarlar ve yönetim iliflkisiyle ele al nd. Bilgi için: mtiyaz Sahibi: Serdar Bal Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Özden Timur T r ç Yay n Kurulu: Gülay Dindoruk, Eda Noyan Öztuna Sanat Yönetmeni: Aynur Kök Yönetim Adresi: Lida letiflim Hizmetleri Dikilitafl, Karanfil Sokak No: 1 Kat: 4 D: 10 Befliktafl, stanbul Tel: Faks: Web: Yay n Türü: Yerel Süreli Çimento Mühendisli i Yüksek Lisans Program Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i nin katk lar yla, Çimento Mühendisli i Lisansüstü E itim Program ODTÜ de ö renim y l nda bafll yor. Mühendislik bölümleri mezunlar na aç k olan program n, mühendislere, baflta çimento, seramik ve toprak endüstrilerine ba l kurulufllarda olmak üzere, çok daha genifl ifl olanaklar sa lamas hedefleniyor Güz yar y l nda bafllay p, 2008 Bahar yar y l nda bitecek olan disiplinleraras programda ODTÜ ö retim üyelerine ilaveten çimento endüstrisinden uzmanlar da görev alacak. Tezli veya Tezsiz seçeneklerin bulundu u programda mezunlar, Çimento Mühendisli inde Yüksek Lisans diplomas sahibi olacak. Program, halen bu endüstrilerde çal flan mühendislere de bilgilerini gelifltirme ve yenileme olana verecek. Programa kay t olmak için son baflvuru tarihi 28 Nisan Detayl bilgi için: Yap Katalo u 2006/2007 ç kt Türk yap sektörünün temel baflvuru kayna olan Yap Katalo u nun 17. si Yap Katalo u 2006/2007 ç kt. Yap malzemelerini, müteahhitlik ve proje hizmetlerini bilimsel, teknik ve ticari aç dan tüm ayr nt lar yla ilgili kurulufllara, teknik elemanlara ve tüketicilere tan tmak amac yla haz rlanan katalog, sektörün en önemli baflvuru kayna olma özelli ini sürdürüyor. Yerli-yabanc 382 firman n ürün ve hizmetlerinin yer ald katalog, ayr tak mlar halinde befl cilt Türkçe, befl cilt ngilizce ve CD-Rom olarak haz rland marka ve 1400 ürün tipinde on binlerce ürünü içeren katalogda yer alan bütün firmalar n ürün, hizmet, marka ve adres bilgilerine, Yap -Endüstri Merkezi'nin nternet sitesinden de ulafl labiliyor. ZODER taraf ndan hayata geçirilen Yal t m n Günlük Hayat m za Etkileri konulu karikatür yar flmas nda, brahim Tuncay n MAV KALE özel ödülü alan karikatürü. Mardav Merkez Ofis Bayar Cd. fiehit Mehmet Fatih Öngül Sk. Odak Plaza, A Blok, No: 5, Kat: 5, Kozyata, stanbul Tel: Faks: Web: MARDAV Gazete, 4 ayda bir yay nlan r. Al nt yap lmas izne ba l d r.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı