ÇALIfiMA L fik LER TAR H

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIfiMA L fik LER TAR H"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2658 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1624 ÇALIfiMA L fik LER TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet MAKAL (Ünite 1, 4-6) Arfl.Gör. Nail DERTL (Ünite 2) Arfl.Gör. Onur Can TAfiTAN (Ünite 2) Doç.Dr. Seyhan ERDO DU (Ünite 3) Doç.Dr. Aziz ÇEL K (Ünite 7, 8) Editör Prof.Dr. Ahmet MAKAL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Ö r.gör.dr. Zekiye Rende Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Çal flma liflkileri Tarihi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Temmuz 2012

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Temel Kavram ve Yöntem Sorunlar... 1 G R fi... 3 TEMEL KAVRAM VE SORUNLAR... 3 B R SOSYAL B L M DALI OLARAK TAR H... 5 ÇALIfiMA L fik LER TAR H VE OLGULARI... 5 TAR H ARAfiTIRMALARINDA KURAM... 7 TAR HTE NEDENSELL K... 8 TAR H LE TAR HÇ, BUGÜN LE GEÇM fi... 9 ÇALIfiMA L fik LER VE FARKLI KURAMSAL YAKLAfiIMLAR Kurumsal Yaklafl mlar Kurum ve Kurumsallaflma ÇALIfiMA L fik LER N N KURUMSALLAfiMASININ Ö ELER Çal flma liflkilerinin Kurumsallaflmas nda Devletin Rolü D flsal Dinamiklerin Etkisi TAR HTE DÖNEMLEfiT RME ÇALIfiMA L fik LER TAR H N N DÖNEMLEfiT R LMES Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Dünyada Çal flma liflkileri: Sanayi Devrimi nden 1945 e Kadar G R fi SANAY DEVR M VE ÜCRETL ÇALIfiMA L fik S N N YAYGINLAfiMASI Sanayi Devrimi ve Çal flma liflkileri Sanayi Devrimi Sonras Çal flma Koflullar Frans z Devrimi ve Liberalizmin Egemenli i B REYSEL ÇALIfiMA L fik LER NDE DEVLET N MÜDAHALES SEND KALARIN GEL fi M VE TOPLU ÇALIfiMA L fik LER N N KURUMSALLAfiMASI Sendikalar n Do uflu ve Sendikalar Yasaklay c Düzenlemeler ngiltere de Sendikalar n Do uflu ve lk Yasaklamalar Fransa da Sendikalar n Do uflu ve lk Yasaklamalar Almanya da Sendikalar n Do uflu ve lk Yasaklamalar ABD de Sendikalar n Do uflu ve lk Yasaklamalar Sendikal Özgürlüklerin ve Sendikalar n Süreklilik Kazanmas ngiltere de Sendikalar n Süreklilik Kazanmas Fransa da Sendikalar n Süreklilik Kazanmas Almanya da Sendikalar n Süreklilik Kazanmas ABD de Sendikalar n Süreklilik Kazanmas Endüstri liflkilerinde Kurumsallaflma Giriflimleri ve Dünya Savafllar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler ngiltere de Endüstri liflkilerinin Kurumsallaflmas Fransa da Endüstri liflkilerinin Kurumsallaflmas Almanya da Endüstri liflkilerinin Kurumsallaflmas ABD de Endüstri liflkilerinin Kurumsallaflmas Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Dünyada Çal flma liflkileri: 1945 Y l ndan Günümüze Kadar G R fi LER N SONU: KAP TAL ZM N ALTIN ÇA I Dünya Savafl Sonras Fordist Sistem Dünya Savafl Sonras Keynesçilik Dünya Savafl Sonras nda Endüstri liflkileri Endüstri liflkilerinde Ülke Gruplamalar Neo-Korporatizm Çat flmac liflkiler Fordizmin ve Keynesçili in Gerilemesi LERDEN GÜNÜMÜZE ÇALIfiMA L fik LER Sonras Dönemin Temel Özellikleri Teknolojik Dönüflüm ve Esnekleflme Yeni Uluslararas fl Bölümü Sermaye Birikiminin Malileflmesi Özellefltirme Devletin Rolünde De iflim Küreselleflme Döneminde Çal flma liflkileri Küreselleflme Döneminde Sendikalar n Gücünde Azalma Küreselleflme Sürecinde flverenler ve Toplu liflkiler Küreselleflme Döneminde Çok Uluslu fiirketler ve Çal flma liflkileri.. 72 Küreselleflme Döneminde Hükümetler ve Yasal Çerçeve Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Osmanl mparatorlu u nda Çal flma liflkileri...78 G R fi N CEL AÇIDAN ÜCRETL LER Tar m Kesimindeki Ücretliler Sanayi Kesimindeki Ücretliler Sanayi Say m Sonuçlar na Göre flçilerin Niceli i Sanayi Say m D fl ndaki Bilgiler Devlete Ait Sanayi Kurulufllar Hizmetler Kesimindeki flçiler... 83

5 çindekiler v Madencilik Kesimindeki Ücretliler nflaat flçileri Ücretlilerin Niceli ine liflkin De erlendirme N TEL AÇIDAN ÜCRETL LER figücünün ETN K YAPISI ÜCRETL LER N ÇALIfiMA KOfiULLARI Ücret Düzeyleri ve Ücretlilerin Yaflam Standartlar Kad n ve Çocuk flçiler ve Ücretleri Kad n ve Çocuk flçiler Kad n ve Çocuk flçilerin Ücretleri Çal flma Süreleri SOSYAL GÜVENL K Aile çi Yard mlaflmalar Dinsel Yard mlar Meslek Kurulufllar çerisindeki Uygulamalar Modern Anlamdaki Sosyal Güvenlik Uygulamalar B REYSEL ÇALIfiMA L fik LER N N HUKUKSAL ÇERÇEVES : MECELLE.. 94 fiç ÖRGÜTLENMELER Girifl Öncesi Dönemde flçi Örgütlenmeleri Sonras Dönemde flçi Örgütlenmeleri fiç HAREKETLER Girifl Öncesindeki flçi Hareketleri flçi Hareketleri Grevlerin Sonuçlar SONRASI DÖNEMDE GERÇEKLEfiT R LEN HUKUKSAL DÜZENLEMELER Tarihli Tatil-i Eflgal Kanunu (TEK) Tarihli Cemiyetler Kanunu (CK) BA IMLI ÇALIfiANLARI KORUYUCU SOSYAL POL T KA ÖNLEMLER Madencilik Sektöründeki Önlemler Di er Koruyucu Önlemler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Türkiye de Tek Parti Döneminde Çal flma liflkileri: S YASET VE ÇALIfiMA L fik LER ÇALIfiMA L fik LER N N KT SAD TEMELLER ÜCRETL LER N N CEL VE N TEL VARLIKLARI flçi Kesiminin Nicel Varl fl statistikleri Kad n ve Çocuk flçiler Kamu Kesimi stihdam ndaki Geliflmeler ÇALIfiMA L fik LER N N HUKUKSAL ÇERÇEVES ÜN TE

6 vi çindekiler Ere li Kömür Havzas na liflkin Yasalar (1921) Anayasas Hafta Tatili Kanunu (1924) Takrir-i Sükûn Kanunu (1925) Medeni Kanun (1926) Borçlar Kanunu (BK) (1926) Umumi H fz s hha Kanunu (1930) Türkiye de Türk Vatandafllar na Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakk nda Kanun (1932) Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu (1935) fi KANUNU ( K) (1936) K nun Önemi K nun Ç kar lmas nda Etkili Olan Faktörler Sosyal Faktörler ktisadi Faktörler Siyasal Faktörler K nun Ç kar lmas nda Etkili Olan D flsal Faktörler Uluslararas Çal flma Örgütü nün (UÇÖ) Etkileri Avrupa daki Otoriter Rejimlerin Etkileri K nun kili Karakteri Yasan n Kapsam Alan ve S n rl l klar Bireysel fl liflkileri Alan ndaki Düzenlemeler Toplu fl liflkileri Alan ndaki Düzenlemeler Grev ve Lokavt Konusundaki Düzenlemeler flçi Temsilcili i Kurumuna liflkin Düzenlemeler fl Uyuflmazl klar n n Halli Konusundaki Düzenlemeler K Kapsam ndaki Genifllemeler ve flçi Say s ndaki Art fl Çal flma Mevzuat n n Uygulanma ve Denetim Aç s ndan De erlendirilmesi CEM YETLER KANUNU (1938) DÜNYA SAVAfiI YILLARINDAK GEL fimeler VE M LLÎ KORUNMA KANUNU Millî Korunma Kanunu Uygulamalar SOSYAL GÜVENL K ALANINDAK GEL fimeler Kamu Kesiminde Çal flanlara Yönelik Sosyal Güvenlik Uygulamalar ÜCRETLERDEK GEL fimeler Kamu Kesimi Çal flanlar n n Maafl ve Ücretlerine liflkin Geliflmeler Memur Maafllar ndaki Geliflmeler Kamu Kesimindeki flçi Ücretlerine liflkin Geliflmeler Kad n ve Çocuk flçilerin Ücretlerine liflkin Geliflmeler De iflik Kurumsal Düzenlemelerin Ücret Düzeyi Üzerindeki Etkileri D ER ÇALIfiMA KOfiULLARI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

7 çindekiler vii Türkiye de Çok Partili Dönemde Çal flma liflkileri: S YASET VE ÇALIfiMA L fik LER DP ve Çal flma liflkileri CHP ve Çal flma liflkileri ÇALIfiMA L fik LER N N KT SAD TEMELLER Yeni Bir Döneme Geçerken ktisat Politikalar nda Temel De iflmeler GSMH daki Geliflmeler GSMH n n ve stihdam n Sektörel Da l m ndaki Geliflmeler ÜCRETL LER N N CEL VE N TEL VARLIKLARI K Kapsam na Giren flçi Say s ndaki Geliflmeler Kamu Kesiminde Memur ve flçi stihdam na liflkin Geliflmeler Kad n flçilere liflkin Geliflmeler Kad nlar n flgücüne Kat lma Oranlar Kad n flgücünün Sektörel ve Mesleki Da l m Kad n flgücünün Statü Da l m ve Ücretliler K Kapsam na Giren Kad n flçiler Kamu Görevlisi Kad nlar n Durumu ÇALIfiMA L fik LER N N KURUMSALLAfiMASINA L fik N GEL fimeler Devletin Örgütlenmesi Çal flma Bakanl n n Kuruluflu fl ve flçi Bulma Kurumu nun Kuruluflu Çal flma liflkilerinin flçi ve flveren Taraflar n n Örgütlenmesine liflkin Hukuksal Çerçeve Cemiyetler Kanunu nda De ifliklik (1946) TAR HL VE 5018 SAYILI fiç VE fiveren SEND KALARI VE SEND KA B RL KLER HAKKINDA KANUN (SEND KALAR KANUNU) (SK) ç Koflullar D fl Koflullar Temel Felsefesi Temel Düzenlemeleri Sendikalar n Kuruluflu Sendikalar n Faaliyet Alanlar Sendikalar Kanunu ve Uluslararas Normlar Toplu Pazarl k ve Greve liflkin Geliflmeler SEND KAL ALANDAK GEL fimeler Sendika ve Sendikal flçi Say s ndaki Geliflmeler flveren Kesiminin Örgütlenmesine liflkin Geliflmeler Sendikal Hareketin Geliflimi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Ülkenin Sosyo-ekonomik, Siyasal ve Kültürel Koflullar Mevzuat ve Yönetimin Uygulamalar Sendikalar n Denetimi Siyaset Yasa flverenlerin Sendikal Harekete Karfl Tavr Sendikal Hareketin Liderlik, Kadro, E itim ve Mali Sorunlar ÜN TE

8 viii çindekiler B REYSEL ÇALIfiMA L fik LER ALANINA YÖNEL K HUKUKSAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR K nun Kapsam nda Geniflleme K nda Yap lan Di er De ifliklikler fl Mahkemeleri Kanunu (1950) flçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde Ücret Ödenmesi Hakk nda Kanun (1951) Bas n Mesle inde Çal flanlarla Çal flt ranlar Aras ndaki liflkilerin Tanzimi Hakk nda Kanun (Bas n K) (1952) Garson ve Benzeri flçilerin Hizmet Karfl l klar Hakk nda Kanun (1953) Ö le Dinlenmesi Kanunu (1954) Deniz fl Kanunu (1954) Devlet ve Ona Ba l Müesseselerde Çal flan flçilere lave Tediye Yap lmas Hakk nda Kanun (1956) Y ll k Ücretli zin Kanunu (1960) Çal flma Mevzuat n n Uygulanma ve Denetim Aç s ndan De erlendirilmesi SOSYAL GÜVENL K ALANINDAK GEL fimeler flçi Sigortalar Kurumu nun ve De iflik Sigorta Kollar n n Kuruluflu Memurlar n Sosyal Güvenli ine liflkin Geliflmeler: Emekli Sand TÜRK YE-ULUSLARARASI ÇALIfiMA ÖRGÜTÜ L fik LER UÇÖ nün Türk Çal flma Mevzuat na Etkileri ÜCRETLERDEK GEL fimeler Öncesi Dönemde Ücretler Döneminde Ücretler Tar m ve malat Sanayiinde Ücretler Kamu Kesimi Çal flanlar n n Maafl ve Ücretlerine liflkin Geliflmeler Memur Maafllar ndaki Geliflmeler: Dönemine liflkin De erlendirme Kamu Kesimindeki flçi Ücretleri: Dönemindeki Geliflmeler Kamu Kesiminde Memur ve flçi Olarak Çal flanlar Aras ndaki Gelir Farkl l klar na liflkin Bir De erlendirme Kad n flçilerin Ücretlerine liflkin Geliflmeler Türkiye Genelinde Kad n flçilerin Ücretlerine liflkin Geliflmeler Kurumsal Düzenlemelerin Ücretler Üzerindeki Etkileri Asgari Ücret Saptamalar Toplulukla fl htilaflar D ER ÇALIfiMA KOfiULLARI Çal flma Süreleri Çal flma Yafl flçi Sa l ve fl Güvenli i Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

9 çindekiler ix Türkiye de Çal flma liflkilerinde Kurumsallaflma: G R fi ÇALIfiMA L fik LER N ÇEVRELEYEN VE ETK LEYEN KOfiULLAR Siyaset ve Çal flma liflkileri Çal flma liflkilerinin Toplumsal ve ktisadi Temelleri ktisadi Politikalar ve Geliflmeler Sosyal-S n fsal Yap da De iflim: flgücü, flçilik ve Ücretliler ÇALIfiMA L fik LER N N KURUMSALLAfiMASI Toplu Çal flma liflkilerine Yönelik Yasal Düzenlemeler Anayasas ve 275 Say l Sendikal Yasalar ve 657 Say l Yasalar Bireysel Çal flma liflkileri SOSYAL TARAFLARIN ÖRGÜTLENMES VE L fik LER Sendikalaflma Sendikal Geliflmeler flveren Örgütleri Toplu fl Sözleflmeleri ve Ücretler Sosyal Taraflar Aras ndaki liflkiler flyeri Düzeyindeki liflkiler Çal flma Meclisi Toplumsal Anlaflma fiç HAREKETLER Grevler Grev D fl Eylemler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Çal flma liflkilerinde Esneklik ve Kurals zlaflma: G R fi ÇALIfiMA L fik LER N ÇEVRELEYEN VE ETK LEYEN KOfiULLAR ktisatta Liberalizm Siyasette Anti-Liberalizm: 24 Ocak ve 12 Eylül Sosyal-S n fsal Yap da Yaflanan Geliflmeler: stihdam ve Ücretliler ÇALIfiMA L fik LER NDE ESNEKLEfiME SÜREC Toplu Çal flma liflkilerinde Yaflanan Geliflmeler Eylül Döneminin Yasal Düzenlemeleri Anayasas : Sendikal Haklara Ayr nt l S n rlamalar ve 2822 Say l Yasalar Kamu Görevlilerinin Sendikal Haklar ve 4688 Say l Yasa Bireysel Çal flma liflkilerinde Yaflanan Geliflmeler fl Güvencesi ve 4857 Say l fl Yasas SOSYAL TARAFLARIN ÖRGÜTLENMES VE L fik LER Sendikal Geliflmeler ÜN TE 8. ÜN TE

10 x çindekiler Sendikalaflma Oranlar flveren Örgütleri TOPLU fi SÖZLEfiMELER VE ÜCRETLER YHK Dönemi Kamu Kesimi Toplu Pazarl k Süreci Genel Olarak Toplu Sözleflmeler Ücretler fiç HAREKETLER : GREV VE GREV DIfiI EYLEMLER Grevler Grev D fl Eylemler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

11 Önsöz xi Önsöz Sosyal bir bilim dal olarak tarih in iki temel ifllevi var. Bunlardan biri, geçmifl i anlamak, di eri ise geçmiflin bir ürünü olarak bugün ü anlamam za yard mc olmak. Tarih ile çal flma iliflkileri disiplininin kesiflim alanlar nda yer alan çal flma iliflkileri tarihi ise çal flma iliflkileri alan n n geçmiflinde yer alan olgular saptayan, toplumsal sonuç ve etkilerine göre de erlendirerek iflleyen, sonuçlar na ulaflt ran; böylece de bu alanda bafllang çtan günümüze kadar meydana gelen geliflimi ortaya koyan bir sosyal bilgi alan olarak karfl m za ç k yor. Bu çerçevede, çal flma iliflkileri alan n n bugününü anlayabilmek, ancak ve ancak onun geçmiflini anlayabilmekle mümkün oluyor, bunun için ise çal flma iliflkileri tarihinin katk lar na ihtiyac m z var. flte, elinizdeki Çal flma liflkileri Tarihi kitab nda yer alan ünitelerde, dünyada ve Türkiye de bafllang çtan bugüne iflçi-iflveren iliflkisinin de iflik boyutlar incelenerek, geçmiflten günümüze uzanan yola fl k tutuluyor. Kitapta yer alan 7 ünitenin 2 sinde dünyada, 5 inde ise Osmanl mparatorlu u da dahil olmak üzere Türkiye de çal flma iliflkileri alan ndaki tarihsel geliflimi de- iflik boyutlar yla ve bütüncül bir tarih anlay fl yla ele al yoruz. Alana iliflkin temel kavramlar ve yöntem sorunlar n kitab n girifl niteli indeki 1. Ünite sinde ele alarak, ö rencilerimizi di er ünitelerdeki bilgilere haz rlaman n uygun olaca n düflündüm. Bugüne kadar, Türkiye çal flma iliflkileri tarihinin de iflik dönemlerine iliflkin olarak, içlerinde kendi çal flmalar m n da bulundu u kitaplar yay nlanm flt ; ancak elinizdeki kitap, çal flma iliflkileri tarihini gerek Türkiye, gerekse dünya itibariyle bafllang çtan günümüze kadar getiren içeri i ile bu alanda bir ilk olma niteli ini tafl yor. Bu özelli iyle, kitab n büyük bir ihtiyac giderece ini ve sevgili Aç k Ö retim Fakültesi ö rencileri kadar, bu alanda ö renim gören di er ö rencilerin alana yönelik bilgi ihtiyaçlar n karfl lamaya da katk da bulunaca n düflünüyorum. Çal flma liflkileri Tarihi ni ba ms z bir ders olarak Aç k Ö retim Fakültesi program na koyarak, böyle bir kitab n oluflumuna olanak sa layan Anadolu Üniversitesi yöneticilerine teflekkür ediyorum. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Lisans Program Koordinatörü Prof.Dr. Ufuk Ayd n a ve kendileriyle ayn bölümde ders veriyor olmaktan mutluluk duydu um Anadolu Üniversitesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü ndeki de erli meslektafl ve dostlar ma da bu vesileyle teflekkür etmek benim için bir zevktir. S n rl bir zaman içerisinde, fedakârl klarda bulunarak kitab n yetiflmesi için üstün bir gayret gösteren ve ünitelerini tamamlayan de erli meslektafllar m Seyhan Erdo du, Aziz Çelik, Nail Dertli ve Onur Can Tafltan a teflekkürlerim ise her fleyin üzerindedir. Kitab n de erli ö rencilerimize yararl olmas n diliyorum. Editör Prof.Dr. Ahmet Makal Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

12 1ÇALIfiMA L fik LER TAR H Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir sosyal bilim dal olarak tarih ve olgular n tan mlayabilecek, Çal flma iliflkileri tarihi ve olgular n anlatabilecek, Tarihte seçicilik ve tarihsel olgular aç klayabilecek, Çal flma iliflkileri tarihinde kurumlar n önemini ve geliflimini aç klamak, Tarih incelemelerinde dönemlefltirmenin anlam ve gereklili ini de erlendirebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Çal flma liflkileri Çal flma liflkileri Tarihi Çal flma liflkileri Tarihinin Dönemlefltirilmesi flgücünün Statü Da l m çindekiler Tarih Tarihin Olgular Tarihsel Olgular Tarihte Dönemlefltirme Tarihte Nedensellik Çal flma liflkileri Tarihi Temel Kavram ve Yöntem Sorunlar G R fi TEMEL KAVRAM VE SORUNLAR B R SOSYAL B L M DALI OLARAK TAR H ÇALIfiMA L fik LER TAR H VE OLGULARI TAR H ARAfiTIRMALARINDA KURAM TAR HTE NEDENSELL K TAR H LE TAR HÇ, BUGÜN LE GEÇM fi ÇALIfiMA L fik LER VE FARKLI KURAMSAL YAKLAfiIMLAR ÇALIfiMA LKELER N N KURUMSALLAfiMASININ Ö ELER TAR HTE DÖNEMLEfiT RME ÇALIfiMA L fik LER TAR H N N DÖNEMLEfiT R LMES

13 Temel Kavram ve Yöntem Sorunlar G R fi Çal flma iliflkileri alan n n, konular itibariyle de iflik sosyal disiplinlerle yak n iliflkide olmas, bir baflka deyiflle disiplinler aras bir karakter tafl mas, özellikle tarih boyutunda yap lacak çal flmalar aç s ndan daha da önem kazanmaktad r. Bu nedenle, çal flma iliflkileri alan n di er sosyal disiplinlerden yal t lm fl biçimde anlamak olanakl de ildir ve alan n ayn zamanda siyasal, iktisadi ve toplumsal boyut- lar yla ve bütüncül bir yaklafl m içerisinde ele al nmas gerekir. Biz, elinizdeki Çal flma liflkileri Tarihi kitab nda yer alan ünitelerimizde, dünyada ve Türkiye de ça- DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M l flma iliflkileri tarihinin geliflimini böyle bütüncül bir yaklafl m içerisinde ele al yoruz. Di er taraftan, tüm tarih araflt rmalar nda araflt rmac n n karfl s na SORU ç kan yöntemsel sorunlar, çal flma iliflkileri tarihi söz konusu oldu unda, daha da fazlas yla SORU mevcuttur. Özellikle Türkiye çal flma iliflkileri tarihi alan ndaki çal flmalar n yetersizli i, bu sorunlar n yeterince tart fl lmam fl ve çözülememifl olmas sonucunu da D KKAT D KKAT do urmaktad r. Bütün bu nedenlerle, kitab m z n ilk ünitesini çal flma iliflkileri tarihi alan na iliflkin temel kavramlar ile yöntem sorunlar na ay rman n ve bunlar üzerinde etrafl ca durman n, di er 7 ünitede ele ald m z konular n daha iyi anlafl lmas na katk da bulunaca n düflünüyor ve Ünite 1 de çal flma iliflkileri, tarih ve AMAÇLARIMIZ çal flma iliflkileri tarihine iliflkin baz kavram ve yöntem sorunlar n tart fl yoruz. AMAÇLARIMIZ Bu ünitedeki konular, Ahmet Makal n Osmanl mparatorlu u nda K Çal flma T A P liflkileri: bafll kl kitab nda kapsaml olarak ele al nmaktad r. TEMEL KAVRAM VE SORUNLAR TELEV ZYON flgücü, Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan, iktisadi faaliyete kat lan k sm d r (Zaim, 1997: 124). flgücü içerisindeki insanlar, ya fiilen çal flmaktad rlar ya da aktif biçimde ifl aramaktad rlar. flgücü kavram yla ayn anlama gelmek üzere, aktif nüfus ve faal nüfus kavramlar da kullan lmaktad r. flgücü NTERNET içerisinde yer alan kifliler, statüleri itibariyle birbirlerinden farkl l klar göstermektedir. Günümüzün endüstrileflmifl toplumlar itibariyle iflgücü statü aç s ndan de erlendirildi inde, karfl m za dört ana kategori ç kmaktad r (Ekin, 1976: 27-32): a. Ücretliler (iflçiler), b. flverenler, c. Kendi hesab na (ba ms z) çal flanlar, d. Ücretsiz aile iflçileri. K T A P TELEV ZYON NTERNET

14 4 Çal flma liflkileri Tarihi Çal flma iliflkileri, iflgücü içerisindeki farkl statü kategorileri aras ndaki, üretim sürecinden kaynaklanan iliflkilerdir. Ücretliler ya da ayn anlama gelmek üzere iflçiler, baflkas na ait bir iflte, ücret veya maafl karfl l çal flanlard r. Bu ba lamda, ücretlilerin ba ml olarak çal flt klar iflverenin devlet ya da özel bir flah s olmas, kavram n içeri i itibariyle bir farkl l k getirmedi inden, her iki kesim de ücretliler kategorisi içinde düflünülmektedir. Yan nda ücret karfl l iflçi çal flt ran kiflilere iflveren, bunlar n oluflturdu u kategoriye de iflverenler denilmektedir. Ücretliler ve iflverenler, bir madalyonun iki yüzü gibi, birbirlerini tamamlayan, bir arada var olan kategorilerdir. Bu kategorilerden biri olmadan, di erinin varl n düflünmek olanakl de ildir. flgücü içerisinde, kendileri ücret karfl l nda bir iflverene ba ml olarak çal flmayan, ancak yanlar nda ücret karfl l iflçi de istihdam etmeyen, buna karfl l k, kendilerine ait sermayeyi kullanarak ve kendi iflgüçleri ile üretim sürecine kat lan kifliler, kendi hesab na çal flanlar ya da ayn anlama gelmek üzere ba ms z çal flanlar kategorisini oluflturmaktad r. Di er taraftan ücretsiz aile iflçileri, kendilerine ait olmayan, ama aileye ait üretim araçlar yla, ama ücret geliri elde etmeksizin çal flan kendine özgü bir kategori oluflturur. Bu kesim, ücret karfl l nda bir iflverene ba ml olarak çal flmad klar için ücretliler kategorisine, yanlar nda ücret karfl l iflçi istihdam etmedikleri için iflverenler kategorisine, çal flmalar n kendi sahip olduklar sermaye ve ifl güçleri ile sürdürmedikleri için de kendi hesab na çal flanlar kategorisine girmez. Türkiye de dahil olmak üzere, geliflmekte olan ülkelerde, özellikle tar m kesiminde genifl bir ücretsiz aile iflçileri kesimi bulunmaktad r. Çal flma iliflkileri tarihi aç s ndan bak ld nda, tarihin de iflik dönemlerinde, iflgücünün farkl statü kategorilerinden olufltu u saptanabilmektedir. Bir baflka deyiflle, iflgücü içerisindeki statüler, tarihin belirli dönemlerine karfl l k gelmektedir. Örne in yüzy l Avrupas nda iflgücü yukar daki statü kategorilerinden çok, feodal beyler ile onlar n çal flt rd serflerden oluflmaktayd. Oysa günümüzde, belirli ülkelerde 4 lü kategorilefltirmemiz d fl nda çal flan ve çal flt ran kategorileri bulunmakla birlikte, bunlar n iflgücü içerisindeki a rl klar n n azalm fl veya ortadan kalkm flt r. O halde, iflgücü içerisindeki statü kategorilerinin mutlak ve evrensel olmad klar, tarihsel süreç içerisinde durmaks z n de iflime u rad klar söylenmelidir. Dolay s yla, belirli statülerin varl ve gösterdi i da l m, belirli tarihsel koflullara ve dönemlere karfl l k gelmektedir. flgücünün statü da l m nda zaman içerisinde sanayileflme sürecine koflut olarak gözlenen en temel e ilim, ücretlilerin oran n n art fl göstermesi, buna karfl l k kendi hesab na çal flanlar ile ücretsiz aile iflçilerinin oran n n düflüfl göstermesidir (Bu oluflum ve nedenleri konusunda, Ekin, 1968: ). En genel hatlar yla çal flma iliflkileri kavram iflgücü içerisindeki farkl statüler aras nda kurulan iliflkiler olarak tan mlanabilir. Bu iliflkileri, di er insani iliflkilerden ay rt etmek için, tan ma üretim sürecinden kaynaklanan iliflkiler ifadesini eklemek de gereklidir. Belirli bir toplumda, belirli bir dönemde, iflgücü içerisindeki farkl kategoriler aras nda kurulan çal flma iliflkilerinin saf bir biçimde bulunmamas, çeflitlilik göstermesi do ald r. Bir baflka deyiflle, ayn anda, birbirinden farkl çal flma iliflkileri bir arada bulunabilmektedir. Örne in yukar da belirtti imiz gibi, feodal dönemde, baflat çal flma iliflkisi feodal beylerle serfler aras ndaki iliflki olmakla birlikte, iflgücü içerisinde iflçilere ve iflverenlere, dolay s yla bu kategoriler aras ndaki iliflkiye de rastlanabilmektedir. Ancak burada belirleyici olan, kategorilerin toplam içindeki a rl klar olmaktad r. 18. yüzy lda Bat Avrupa ülkelerinde yaflanan Sanayi Devrimi ile, iflgücü içerisinde genifl bir iflçi ve iflveren kesimi oluflmufl ve çal flma iliflkileri, giderek bu iki kesim aras nda kurulan iliflkilere dönüflerek, endüstrileflmifl toplumlardaki baflat çal flma iliflkisi halini alm flt r.

15 1. Ünite - Temel Kavram ve Yöntem Sorunlar 5 Di er taraftan, çal flma iliflkileri kavram, iflçilerle iflverenler aras ndaki iliflkiyi gösteren kavramsal içeri ine ilave olarak, bu iliflkiyi inceleyen bir sosyal disiplin olarak da kullan lmaktad r. Bu disiplinin ana konusu, iflgücü içerisindeki iki statü yani ücretliler ile iflverenler aras nda kurulan iliflkilerdir. Çal flma iliflkileri, bir sosyal disiplin olarak, bu iliflkiyi de iflik yönleriyle ele al r. Örne in ifl hukuku kapsam nda, ücretlilerle iflverenler aras ndaki iliflkinin hukuksal boyutu; çal flma ekonomisi kapsam nda, bu iliflkilerin ekonomik boyutu; çal flma sosyolojisi ve çal flma psikolojisi kapsam nda ise bu iliflkilerin sosyolojik ve psikolojik boyutlar incelenir. Bu çerçevede, çal flma iliflkileri, ücretliler ile iflverenler aras ndaki baflat çal flma iliflkisinin de iflik boyutlar n inceleyen bir disiplin olarak tan mlanabilir. B R SOSYAL B L M DALI OLARAK TAR H En k sa ifadesiyle, tarih bir bilim dal d r. Genel kabul gören bir s n flamaya göre, bilimler do a bilimleri ve sosyal bilimler olarak iki ana kategoride ele al nmaktad r. Bu çerçevede, tarih bir sosyal bilim olarak de erlendirilmelidir. Tarih; iktisat, sosyoloji, psikoloji, iflletme gibi di er sosyal bilim dallar ile karfl laflt r ld nda, onlarla benzerlikleri yan nda, farkl l klar ve kendine özgü metodolojik sorunlar da oldu u da görülür. Tarihi di erlerinden ay ran en önemli özellik, ad na geçmifl dedi imiz zaman dilimiyle ilgilenmesidir. Buna karfl l k, tarihin, bugünü anlamam - za yard mc olmak ve gelecek için öngörülerde bulunmak gibi, onun bilim olma niteli inden kaynaklanan ifllevleri de vard r. Bir anlamda, tarih çal flmalar nda temel amaç, geçmiflin aç klanmas na dayanarak, bugünü anlamak t r. Bu ba lamdad r ki, büyük tarihçi Febvre, Tarih, geçmiflin ve bugünün incelenmesidir demektedir (Braudel, 1985: 82). Bir baflka ünlü tarihçi olan Carr n ifadesiyle de, Geçmifl, bizim için, bugünün fl nda anlafl labilir ve bugünü tümüyle ancak geçmiflin fl - nda anlayabiliriz. nsan n geçmifl toplumu anlamas n ve bugünün toplumuna daha çok egemen olmas n sa lamak, tarihin çifte ifllevidir (Carr, 1987: 74). Febvre in Tarih, geçmiflin ve bugünün incelenmesidir ifadesini aç klay n z, tarih geçmifl yan nda niçin bugünün de incelenmesidir? ÇALIfiMA L fik LER TAR H VE OLGULARI DÜfiÜNEL M Çal flma iliflkileri ni iflgücü içerisindeki de iflik statü kategorileri aras nda, üretim sürecinden kaynaklanan iliflkiler olarak tan mlad m zda, çal flma SORU iliflkileri tarihi de bu iliflkinin de iflik yönleriyle, geçmifl dedi imiz zaman diliminde ilgilenen, çal flma iliflkilerinin zaman içerisindeki de iflimini konu alan bir sosyal bilgi alan D KKAT olarak belirginleflmektedir. Bu anlamda, çal flma iliflkileri tarihi, iki sosyal disiplinin, yani tarih ve çal flma iliflkileri nin kesiflim alanlar nda yer alan bir bilgi alan olmaktad r. 1 DÜfiÜNEL M Çal flma iliflkileri tarihi, çal flma iliflkilerinin SORU geçmifl dedi imiz zaman dilimindeki de iflimiyle ilgilenen bir sosyal bilgi alan d r. D KKAT Çal flma iliflkileri tarihi, niçin tarih ile çal flma iliflkilerinin kesiflim alanlar nda yer alan AMAÇLARIMIZ bir bilgi alan olarak nitelenmektedir? AMAÇLARIMIZ 2 Tarih geçmifl ad verilen zaman dilimi ile ilgilenen bir bilim DÜfiÜNEL M K T Adal P olarak tan mland nda, tarihin geçmiflte ne ile ilgilendi ini de sorgulamak gerekecektir. Bu sorunun en özlü ve k sa cevab, tarihin geçmiflin olgular SORU ile ilgilendi idir. Bir baflka deyiflle, tarihin hammaddesi ya da malzemesi, geçmiflin olgular d r. Bu TELEV ZYON olgular n niteli i üzerinde ise tarihçi Collingwood un sözlerini aktarmak yeterli D KKAT olacakt r. Collingwood önce Tarih ne tür fleyler arar? diye sormakta, sonra da SIRA NTERNET S ZDE DÜfiÜNEL M K T A P SORU TELEV ZYON D KKAT NTERNET AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2312 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1309 TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI Yazarlar Prof.Dr. Fatmagül BERKTAY (Ünite 1) Prof.Dr. Y ld z ECEV T (Ünite 2) Prof.Dr. Ayfle

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM Yazarlar Doç.Dr. lker YILMAZ (Ünite 2, 4, 5) Yard.Doç.Dr. Ali ERSOY (Ünite 3) Yard.Doç.Dr. Ays n KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

DAVRANIfi B L MLER -II

DAVRANIfi B L MLER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2760 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1718 DAVRANIfi B L MLER -II Yazarlar Prof.Dr. Melek GÖREGENL (Ünite 1, 6, 8) Yrd.Doç.Dr. Aysel KAYAO LU (Ünite 2-4) Prof.Dr. Asude

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2294 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1291 ADALET MESLEK ET. Yazar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2294 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1291 ADALET MESLEK ET. Yazar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2294 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1291 ADALET MESLEK ET Yazar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN Editör Yrd.Doç.Dr. Elif UZUN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) Editörler Emekli Büyükelçi Temel SK T Yrd.Doç.Dr. Betül YÜCE DURAL

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2544 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1515 ULUSLARARASI KT SAT TEOR S Yazarlar Prof.Dr. Erol Y BOZKURT (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Özgür TONUS (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Güzin ERLAT

Detaylı