ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2014"

Transkript

1 ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2014 Resmi İstatistik Programı Yayınıdır A Publication of Official Statistics Programme T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Republic of Turkey, Ministry of Justice General Directorate of Judicial Record and Statistics

2 ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2014 Resmi İstatistik Programı Yayınıdır A Publication of Official Statistics Programme T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Republic of Turkey, Ministry of Justice General Directorate of Judicial Record and Statistics

3 ADALET İSTATİSTİKLERİ 2014 Judicial Statistics Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü For questions about contents of the publication General Directorate of Judicial Record and Statistics Tel: +90 (312) Faks-Fax: +90 (312) İnternet Internet E-posta Yayın No 9 Publication Number Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü General Directorate of Judicial Record and Statistics Tuna Cad. No: ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. General Directorate of Judicial Record and Statistics reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara Tel: +90 (312) * Faks-Fax: +90 (312) Ağustos 2015 August 2015 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumsal ve ekonomik konularla ilgili al nacak her karar ve yap lacak her türlü yat r mda istatistiksel bilgilerin önemi yads namaz bir gerçektir. Doğru ve çabuk karar almada gerekli bilgiyi sağlamak ve bilgi çağ n n gereği olan yenileşmeye ve gelişmeye aç k olmak, ülkemizin bugünü ve geleceği için önemlidir. Gelişme ve değişme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflerin başar ya ulaşmas nda güncel ve ayn zamanda güvenilir verilere gereksinim giderek artmakta, ulusal ve uluslararas stratejik hedeflerin belirlenmesinde ve bu hedeflerin başar s n n ölçülmesinde doğru, güncel ve güvenilir istatistiklere ihtiyaç duyulmaktad r. Bilgiyi oluşturmaya yarayan istatistikî veriler, geçmişi daha iyi anlaman n, bugünü daha objektif ve doğru kavraman n, geleceği plânlaman n en önemli say sal anahtarlar d r. Ham olarak hiçbir nitelik taş mayan verileri, en kaliteli şekilde değerlendiren istatistik; belirsizlikleri yok etmede bize yard mc olmaktad r. Günümüzde bilginin doğru yorumlanmas nda ve karar alma sürecinde, gerek araşt rmac lar n gerekse karar al c lar n çal şmalar nda, istatistikî verileri etkin olarak kulland klar gözlemlenmektedir. Bu kapsamda, bilgiyi toplama ve bilgiyi değerlendirmenin öneminin bilincinde olan Genel Müdürlüğümüzce, Resmî İstatistik Program çerçevesinde değişkenler belirlenerek veriler toplanmakta; temin edilen güvenilir, uluslararas standartlara uygun, tarafs z, kaliteli, k yaslanabilir, tutarl ve zamanl verilerle istatistikî bilgi kaynağ oluşturularak karar al c lara yol gösterilmektedir. Adalet istatistikleri; hukuk ve adalet sistemimizde yer alan say sal verilerin yorumlanarak ileriye dönük tahminlerin yap lmas ve bu hususta sistemin ilerleyişine dair politikalar n belirlenmesi çerçevesinde karar al c lar için rehber niteliğindedir. Genel Müdürlüğümüzce her sene düzenli olarak ç kar lan Adalet İstatistikleri yay n, adalet sistemimizde var olan düzenin aksayan yönlerini ortaya koymakta ve gereken çözümlerin üretilmesi hususunda öncü rolü üstlenmektedir. Adalet İstatistikleri 2014 kitab ile Türk yarg s n n 2014 y l işleyişi ortaya konularak fark ndal k yarat lm ş ve Bakanl ğ m z iç hizmetlerinde yararlan lan istatistikî bilgiler, her y l olduğu gibi hukukçular n, bilim adamlar n n, ulusal ve uluslararas tüm kullan c lar n değerlendirmelerine sunulmuştur. Yarg teşkilât m z n son10y ll k faaliyetini ortaya koymas ve yarg alan nda fark ndal ğ n artt r lmas nda öncü rol üstlenen Adalet İstatistikleri 2014 adl eserin, doktrin ve uygulamaya faydal olmas n temenni eder ve bu yay n n haz rlanmas nda emeği geçenleri tebrik ederim. The importance of the statistical information in each decision and each kind of investment related to the social and economic issues is an undeniable fact.to give the necessary information for making a correct and prompt decision and to be open for innovation and development are important for the present and future of our country. The requirement for up-to-date and also reliable information is gradually increasing in determination of the development and objectives for changing and the accomplishment of these objectives and it is needed for correct, up-to-date and reliable statistics for determining the international strategic objectives and measuring the successes of these objectives. The statistical data useful for creating information is the most important numerical keys for understanding the past better, perceiving this day more objectively and correctly.the statistics assessing qualifiedly data having no qualification has helped us to eliminate the uncertainties. Both the researchers and the decision makers are seen to use efficiently the statistical data in their studies in the authentic interpretation of the information and resolution process at the present time. In this framework, the data has been collected by determining the variables within the framework of The Official Statistics Programme by our General Directorate being conscious of collecting and assessing information; the decision makers have been leaded by forming a statistical information source by means of the reliable, conforming the international standards, objective, qualified, comparable, consistent and timely data. The judicial statistics; have the characteristics of guide within the framework of making the forward-looking predictions and determining policies concerning the progress of the system by commenting the numeric data in the legal and judicial system. The publication of Judicial Statistics published regularly by our General Directorate every year has revealed the halting points of the available order in our judicial system and played a leading role in producting the necessary solutions. The book of Judicial Statistics 2014 has raised awareness by revealing the 2014 functioning of Turkish jurisdiction and the statistical information used in internal services of our Ministry has been presented for the consideration of lawyers, scientists, all national and international users as it does every year. I wish that Judicial Statistics 2014 playing a leading role in revealing the activities of our judicial department in the last decade and raising awareness in jurisdiction will be useful for doctrine and application and congratulate those who contributed for preparing this publication. Kenan İPEK Adalet Bakan Minister of Justice III

5 Introduction Sunuş SUNUŞ INTRODUCTION Bir ülkenin gelişmesine yönelik doğru politikalar n belirlenmesi için en önemli unsurlardan biri, doğru ve zamanl bilgiye sahip olmakt r. Bilimsel metotlarla elde edilmiş güvenilir istatistikler olmaks z n doğru kararlar al nmas, k sa veya uzun vadeli plânlar yap lmas düşünülemez. Küreselleşen dünyada bilgi toplumlar, çağ n gerekliliklerini yerine getirmek ad na yapt ğ araşt rmalarda istatistik biliminden faydalanmaktad r. Nitekim, belirli bir alana ilişkin sonuç ç karmak ve buna bağl olarak plân ve düzenleme yapmak için adlî, idarî, malî, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda toplanan verilerin s n fland r lmas, çözümlenmesi ve yorumlanmas nda istatistik büyük önem arz etmektedir. Having correct and well-timed information is one of the most important factors in order to determine true policies for development of a country. It is not imaginable to make correct decisions and plans in short and long term without credible statistics which is collected with scientific methods. In globalizing world, information societies use statistics in their researches in order to fulfill the necessities of time. Thus, statistics has great importance in classifying, analyzing and interpreting data collected in judicial, administrative, financial, cultural, scientific and social fields in order to make a deduction for a special field and make plans and arrangements accordingly. Bu kapsamda istatistik, bilgi toplumlar n n yolunu ayd nlatmada en önemli araçlardan biri olarak karş m za ç kmakta, toplumu bir bütün hâlinde değerlendirmekte ve adalet alan na da ş k tutarak, adalet istatistiklerinin oluşmas na olanak sağlamaktad r. Adalet istatistikleri; suç niteliği taş yan eylemlerin savc l k ve mahkemeleri ilgilendiren say sal dökümleri ile diğer başvuru ve davalar n veri kay tlar ndan oluşmaktad r. Genel Müdürlüğümüz, Bakanlar Kurulu Karar uyar nca haz rlanan Resmî İstatistik Program na ait verilerin toplanmas, düzenlenmesi ve yorumlanmas nda, adalet teşkilât m zdaki güvenilir ve güncel bilgilerin analizi ile geleceğe yönelik trendi göstererek, belirsizlikleri anlamam z kolaylaşt rmak suretiyle doğru kararlar al nmas n sağlama hususundaki bu görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. In this context, statistics is one of the most important instruments in order to light the way of information societies, also evaluates the society in a body and enables creating judicial statistics with lighting justice field. Judicial statistics consists of data records of other cases and requests, with numeric data concerning public prosecutor's offices and courts of acts which constitute a crime. Our Directorate General ideally does it's duty in collecting, editing and interpreting data which belongs to Official Statistics Programme prepared in accordance with the decree of Council of Ministers and helping us to understand uncertainties by showing the trend for future with analysis of the current and reliable information of judicial organization. Adalet İstatistikleri 2014 yay n, adalet ve hukuk sisteminin y llar aras ndaki dönemi ve bu y llara ait verilerin ileriye yönelik işleyişinin kaliteli bir şekilde yap land r lmas na imkân sağlayan istatistikî sonuçlar içermektedir. Dolay s yla, tutulan istatistikî veriler çerçevesinde haz rlanan bu eser, geçmişi daha iyi anlaman n ve analiz etmenin, bugünü daha objektif ve doğru bir şekilde kavraman n ve geleceği en iyi şekilde öngörerek plânlaman n anahtar olarak isimlendirilebilir. Nitekim, bu anahtarlar sayesinde geleceğe yönelik bilinçli ad mlar n at lmas söz konusu olabilecektir. "Judicial Statistics 2014" publication contains the statistical results which enable configure with quality for forward process of data which belongs justice and law system for the period between the years Therefore, this work which is prepared with statistical data can be named as a key for understanding and analyzing the past better, apprehending today more objectively and correctly and planning future by predicting. By means of these keys conscient step for the future will be taken. Bu vesileyle yay n n, ulusal ve uluslararas kişi, kurum ve kuruluşlar n istatistik taleplerini karş lama yönünden faydal olacağ na olan inanc m belirtir, kitab n haz rlanmas nda emeği geçenlere, adalet teşkilât ad na teşekkür eder, bundan sonraki çal şmalar nda başar lar dilerim. On this wise, I state my belief that this publication will be useful for covering the demands of both national and international persons, institutions and organizations and extend my thanks on behalf of judicial organization for those who contributed the preparation of this book and wish success for their next work. Basri BAĞCI Hâkim Müsteşar V. Judge Undersecretary V

6 Contents İçindekiler İÇİNDEKİLER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword Sunuş V Introduction İçindekiler VII Contents Grafik, Harita ve Tablo Listesi VIII List of Graphics, Maps and Tables Simge ve K saltmalar XV Symbols and Abbreviations Aç klama XVI Explanation I. Tarihi Tablolar, I. Historical Tables, II. Adalet İstatistikleri, 2014 II. Judicial Statistics, Adalet Teşkilat Judicial Organization 2. Cumhuriyet Başsavc l klar Chief Public Prosecutors' Offices 3. Mahkemeler Courts Ceza Mahkemeleri 78 The Criminal Courts Hukuk Mahkemeleri 186 The Civil Courts İdari Mahkemeler 204 The Administrative Courts VII

7 Grafik, Harita ve Tablo Listesi List of Graphics, Maps and Tables GRAFİK, HARİTA ve TABLO LİSTESİ LIST OF GRAPHICS, MAPS and TABLES I. Tarihi Tablolar, I. Historical Tables, Sayfa Page Grafik Graph 1 Yarg tay Ceza Genel Kurulu ve ceza dairelerinin iş durumu, Yarg tay Hukuk Genel Kurulu ve hukuk dairelerinin iş durumu, Activities of the General Board of Criminal Department and criminal departments of the Supreme Court, Activities of the General Board of Civil Department and civil departments of the Supreme Court, Dan ştay Birinci Daire'nin iş durumu, Activities of the First Department of the Council of State, Dan ştay dava dairelerinin iş durumu, Activities of the lawsuit departments of the Council of State, Cumhuriyet başsavc l klar soruşturma evresi iş durumu, Activities of the Chief Public Prosecutors' Offices at the investigation stage, Ceza mahkemelerinin iş durumu, Activities of the criminal courts, Hukuk mahkemelerinin iş durumu, Activities of the civil courts, İdari mahkemelerin iş durumu, Activities of the administrative courts, Mahkemelerdeki (ceza, hukuk ve idari) hakim say s ve bir hakime düşen dava say s, Number of judges in the courts (criminal, civil and administrative) and cases per judge, Tablo Table 1 Yarg tay Cumhuriyet Başsavc l ğ iş durumu, Activities of the Chief Public Prosecutors' Office of the Supreme Court, Yarg tay dava daireleri iş durumu, Activities of the lawsuit departments of the Supreme Court, Dan ştay daireleri iş durumu, Activities of the departments of the Council of State, Soruşturma evresi Cumhuriyet başsavc l klar iş durumu, Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavc l klar na gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devreden faili meçhul dosyalar, Activities of the Chief Public Prosecutors' Offices at the investigation stage, Cases of unknown offenders brought, judged and postponed until next year in the investigation stage of the Chief Public Prosecutors' Offices Cumhuriyet başsavc l klar nda infaz için verilen ilamlar, Karar türüne göre Cumhuriyet başsavc l klar soruşturma evresinde karara bağlanan dosyalardaki suç say s, Decree for execution rendered at the Chief Public Prosecutors' Offices, Number of crimes in judged cases in the investigation stage of the Chief Public Prosecutors' Offices by decision types, VIII

8 List of Graphics, Maps and Tables Grafik, Harita ve Tablo Listesi Sayfa Page 8 Cumhuriyet başsavc l klar nda faili meçhul olup da zamanaş m sonuna kadar, daimi aramaya al nan dosyalarda verilen kararlar, Mahkemelerin (ceza, hukuk ve idari) iş durumu, Mahkemelerdeki (ceza, hukuk ve idari) hakim say s, mahkemelere gelen ve bir hakime düşen dava say s, Mahkeme türüne göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalar n gelen davalara oran (%), Mahkeme türüne göre ceza mahkemelerine gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devreden davalardaki san klar, Decisions judged in cases pending until the expiration of time limit due to unknown offender at the Chief Public Prosecutors' Offices, Activities of courts (criminal, civil and administrative), Number of judges in the courts (criminal, civil and administrative), cases brought to courts and cases per judge, Ratio of cases judged at the criminal courts to cases brought by type of court (%), Accused persons in cases brought, judged and transferred to the following year at the criminal courts by type of court, II. Adalet İstatistikleri, 2014 II. Judicial Statistics, Adalet Teşkilat 1. Judicial Organization Grafik Graph 1. 1 Karar türüne göre Yarg tay Ceza Genel Kurulu ve ceza dairelerinde karara bağlanan ceza davalar, Karar türüne göre Yarg tay Hukuk Genel Kurulu ve hukuk dairelerinde karara bağlanan hukuk davalar, Karar türüne göre ilk derece incelenen davalar, Criminal cases judged at the General Board of Criminal Department and criminal departments of the Supreme Court by type of judgement, Civil cases judged at the General Board of Civil Department and civil departments of the Supreme Court by type of judgement, Cases of the first instance by type of judgement, Karar türüne göre temyizen incelenen davalar, Cases of appeal by type of judgement, 2014 Tablo Table 1. 1 Anayasa Mahkemesi personel durumu, Personnel of the Constitutional Court, Anayasa Mahkemesi'ne gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devredilen iptal ve itiraz davalar, Anayasa Mahkemesi'ne Yarg tay Cumhuriyet Başsavc l ğ nca siyasi partiler hakk nda aç lan ihtar ve kapatma davalar, Actions of annulment and objection brought, judged and postponed until next year at the Constitutional Court, Actions of caution and closing about political parties filed by the Supreme Court to Constitutional Court, 2014 IX

9 Grafik, Harita ve Tablo Listesi List of Graphics, Maps and Tables Sayfa Page 1. 4 Anayasa Mahkemesi'ne gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devredilen siyasi parti mali denetimi, Anayasa Mahkemesi'ne yap lan bireysel başvuru say lar, Cases brought, judged and postponed until next year at the Constitutional Court regarding financial supervision of political parties, Number of individual application made to Constitutional Court, Yarg tay personel durumu, Personnel of the Supreme Court, Yarg tay iş durumu, Activities of the Supreme Court, Dan ştay personel durumu, Personnel of the Council of State, Dan ştay dava daireleri iş durumu, Activities of the lawsuit departments of the Council of State, Dava konusuna göre Dan ştay dava dairelerine gelen, karara bağlanan ve gelecek y la devredilen davalar, Dan ştay dava dairelerinde karar türüne göre karara bağlanan davalar, Dan ştay dava dairelerine göre y l içinde davan n aç lmas nda yürütmeyi durdurma istemli dava say s ile geçmiş y llardan devredilenler dahil karara bağlanan davalar, Dan ştay Birinci Daire'de dava konusu ve karar türüne göre karara bağlanan davalar, Dan ştay Birinci Daire'de 4483 ve 2547 Say l Kanun'a göre karara bağlanan dosyalar n incelenme nedeni, derecesi ve davac lar, Dan ştay Birinci Daire'de 4483 ve 2547 Say l Kanun'a göre karara bağlanan dosyalardaki san klar n suç ve karar türü, Cases brought, judged and postponed until next year at the lawsuit departments of the Council of State by subject of case, Cases judged at the lawsuit departments of the Council of State by type of judgement, Cases related to the demand of stay of execution at the time of filing cases within the year and judged cases included transferred cases from the past years by lawsuit departments of the Council of State, Cases judged at the First Department of the Council of State by subject of case and type of judgement, Reason for examination and level of review of the files judged at the First Department of the Council of State by the Law No and 2547 and plaintiffs, Type of judgement and crime of the accused persons in the files judged at the First Department of the Council of State by the Law No and 2547, Yüksek Hakem Kurulu personel ve iş durumu, Personnel and activities of the High Board of Arbitration, Uyuşmazl k Mahkemesi personel ve iş durumu, Savc, hakim ve Adalet Bakanl ğ 'nda çal şan diğer personel say s, Personnel and activities of the Court of Jurisdictional Disputes, Number of prosecutors, judges and other personnel in the Ministry of Justice, Baro bulunan illerde baroya kay tl avukatlar, Lawyers registered with the Bar Association by province, Adli T p Kurumu ihtisas kurullar ve ihtisas daireleri iş durumu, Activities of the specialized boards and specialized departments of the Council of Forensic Medicine, 2014 X

10 List of Graphics, Maps and Tables Grafik, Harita ve Tablo Listesi Sayfa Page 1.21 Adli T p Kurumu şube müdürlüklerinin iş durumu, Activities of the directorates of the Council of Forensic Medicine, Askeri Adalet Teşkilat personel durumu, Personnel of the Military Judicial Organization, Askeri Adalet Teşkilat iş durumu, Activities of the Military Judicial Organization, Askeri ceza ve tutukevine giren, ç kan tutuklu ve hükümlüler, Arrested and convicts received into and discharged from military prison and detention house, İBBS 3. düzeye göre noterliklerin işlem türü, Type of notary transactions by SR, level 3, İBBS 3. düzeye göre noterlikler, Notary publics by SR, level 3, İcra müdürlüklerinin iş durumu, Activities of the enforcement directories, Cumhuriyet Başsavc l klar 2. Chief Public Prosecutors' Offices Grafik Graph 2. 1 Karar türüne göre Cumhuriyet başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Türk Ceza Kanunu uyar nca Cumhuriyet başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Judgements rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices by types of decision, Decisions rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices in accordance with TCL, Özel Kanunlar uyar nca Cumhuriyet başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, Judgements rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices in accordance with special laws, 2014 Tablo 2. 1 İBBS 3. düzeye göre Cumhuriyet başsavc l klar soruşturma evresi iş durumu, Cumhuriyet başsavc l klar nda soruşturma evresinde uyruğuna göre şüpheliler, Cumhuriyet başsavc l klar nda soruşturma evresinde uyruğuna göre mağdur veya müştekiler, TCK ve özel kanunlar uyar nca Cumhuriyet başsavc l klar nda soruşturma evresinde şüpheliler hakk nda verilen kararlar, 2014 Table Activities at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices by SR, level 3, Suspects by nationality at the investigation stage at Chief Public Prosecutors' Offices, Victims or complainants by nationality at the investigation stage at Chief Public Prosecutors' Offices, Decisions rendered for suspects at the investigation stage at the Chief Public Prosecutors' Offices in accordance with TCL and special laws, 2014 XI

11 Grafik, Harita ve Tablo Listesi List of Graphics, Maps and Tables Sayfa Page 2.5 İBBS 3. düzeye göre Cumhuriyet başsavc l klar nda faili meçhul olup da zamanaş m sonuna kadar daimi aramaya al nan dosyalar, Cases pending until the expiration of time limit due to unknown offender at the Chief Public Prosecutors' Offices by SR, level 3, İBBS 3. düzeye göre Cumhuriyet başsavc l klar ilamat işleri, Procedures related with decree of the Chief Public Prosecutors' Offices by SR, level 3, Mahkemeler 3. Courts Ceza Mahkemeleri - Hukuk Mahkemeleri İdari Mahkemeler The Criminal Courts - The Civil Courts The Administrative Courts Grafik Graph 3. 1 Türk Ceza Kanunu ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerine aç lan davalardaki suç oran, Türk Ceza Kanunu uyar nca ceza mahkemelerine aç lan davalardaki suçlar, 2014 [TCK madde gruplar na göre] 3. 3 Özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerine aç lan davalardaki suçlar, Ratio of offences in cases filed at the criminal courts under Turkish Criminal Law and special laws, Offences in cases filed at the criminal courts under Turkish Criminal Law, 2014 [According to article groups of TCL] Offences in cases filed at the criminal courts under special laws, Ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalardaki san klar n karar türü, Types of judgement for accused persons in cases judged at criminal courts, Seçilmiş dava konusuna göre hukuk mahkemelerine aç lan davalar, Cases filed at the civil courts by type of selected subject of case, Hukuk mahkemelerinde karara bağlanan davalardaki karar türü, Types of judgement in cases judged at the civil courts, İdari mahkemelerin iş durumu, Activities of the administrative courts, 2014 Harita Map 3. 1 İBBS, 3. düzeyde, Türk Ceza Kanunu'na göre ceza mahkemelerine aç lan davalarda ilk s ray alan suç, İBBS, 3. düzeyde, özel kanunlara göre ceza mahkemelerine aç lan davalarda ilk s ray alan suç, The most frequently committed offence in cases filed at the criminal courts by the Turkish Criminal Law at SR, level 3, The most frequently committed offence in cases filed at the criminal courts by special laws at SR, level 3, 2014 XII

12 List of Graphics, Maps and Tables Grafik, Harita ve Tablo Listesi Sayfa Page 3. 3 İBBS, 1. düzeyde, Türk Ceza Kanunu'na göre ceza mahkemelerine aç lan davalarda ilk üç s ray alan suçlar (%), İBBS, 1. düzeyde, özel kanunlara göre ceza mahkemelerine aç lan davalarda ilk üç s ray alan suçlar (%), The first three committed offences in cases filed at the criminal courts by the Turkish Criminal Law at SR, level 1 (%), The first three committed offences in cases filed at the criminal courts by special laws at SR, level 1 (%), 2014 Ceza Mahkemeleri The Criminal Courts Tablo Table 3. 1 Mahkeme türüne göre ceza mahkemelerindeki dava say s, Number of cases at the criminal courts by type of court, Mahkeme ve karar türüne göre karar say s, Number of decisions by types of court and judgement, İBBS 3. düzeye ve ilçelere göre ağ r ceza mahkemelerindeki dava say s, Number of cases at the high criminal courts by SR, level 3 and districts, İBBS 3. düzeyde, mahkeme türüne göre ceza mahkemelerindeki dava say s, Ceza mahkemelerinde yaş grubu ve uyruğuna göre san klar, Ceza mahkemelerinde uyruğuna göre mağdur veya müştekiler, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerine aç lan davalarda uyruk ve yaş grubuna göre san klar n işlediği suç say s, Number of cases at criminal courts by type of court at SR, level 3, Accused persons at the criminal courts by age group and nationality, Victims or complainants at criminal courts by nationality, Number of offences committed by accused persons by nationality and age groups in cases filed at the criminal courts under TCL and special laws, Ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalar n karar türü, uyruk ve yaş grubuna göre san klar n karar say s, Number of decisions rendered for accused persons by types of judgement, nationality and age groups in cases judged at criminal courts, İBBS 3. düzeye göre ceza mahkemelerine aç lan davalardaki suç say s, Mahkeme türüne göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalardaki karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen mahkumiyet karar say s, Number of offences in cases filed at the criminal courts by SR level 3, Number of decisions in cases judged at criminal courts by types of courts, Number of sentence decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, 2014 XIII

13 Grafik, Harita ve Tablo Listesi List of Graphics, Maps and Tables Sayfa Page 3.12 TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen hapis cezas karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen adli ve idari para cezas karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen hapis cezas erteleme karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen güvenlik tedbiri uygulama karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen diğer mahkumiyet karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen beraat karar say s, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen hükmün aç klanmas n n geri b rak lmas karar say s, Number of imprisonment sentence decisions rendered for accused persons according to nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of decisions of judicial and administrative fine rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of suspension of imprisonment decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of decisions of applying security measure rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of other imprisonment sentence decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of acquittal decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, Number of postponement of announcing a judgement decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, TCK ve özel kanunlar uyar nca ceza mahkemelerinde, uyruk ve yaş grubuna göre san klar hakk nda verilen mahkumiyet, beraat ve hükmün aç klanmas n n geri b rak lmas kararlar d ş ndaki diğer karar say s, Number of other decisions except imprisonment, acquittal, postponement of announcing a judgement decisions rendered for accused persons by nationality and age groups at the criminal courts in accordance with TCL and special laws, 2014 Hukuk Mahkemeleri Tablo The Civil Courts Table 3.20 İBBS 3. düzeyde, mahkeme türüne göre hukuk mahkemelerindeki dava say s, Hukuk mahkemelerine aç lan dava konusu, davac ve daval lar, Hukuk mahkemelerinde mahkeme ve karar türüne göre verilen karar say s, Dava konusu ve karar türüne göre hukuk mahkemelerindeki karar say s, Number of cases at the civil courts by types of court at SR, level 3, Subjects of cases filed, plaintiffs and defendants at the civil courts, Number of decisions rendered at the civil courts by type of court and judgement, Number of decisions at the civil courts by subject of case and type of judgement, 2014 XIV

14 Symbols and Abbreviations Simge ve Kısaltmalar Sayfa Page İdari Mahkemeler The Administrative Courts Tablo Table 3.24 Bölge idare mahkemelerinin iş durumu, Activities at district administrative courts, Karar türüne göre bölge idare mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Mahkemenin bulunduğu ile göre idare mahkemelerinin iş durumu, Mahkemenin bulunduğu il ve karar türüne göre idare mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Dava konusuna ve karar türüne göre idare mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Mahkemenin bulunduğu ile göre vergi mahkemelerinin iş durumu, Mahkemenin bulunduğu il ve karar türüne göre vergi mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Dava konusuna ve karar türüne göre vergi mahkemelerinde karara bağlanan davalar, Cases judged at district administrative courts by type of judgement, Activities at administrative courts by province where the court is located, Cases judged at administrative courts by province where the courts are located and type of judgement, Cases judged at administrative courts by subjects of case and type of judgement, Activities at tax courts by province where the court is located, Cases judged at tax courts by province where the court is located and type of judgement, Cases judged at tax courts by subjects of case and type of judgement, 2014 Simge ve K saltmalar Symbols and Abbreviations Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Türkiye Cumhuriyeti T.C. T.R. Republic of Turkey Türk Ceza Kanunu TCK TCL Turkish Criminal Law Terörle Mücadele Kanunu TMK LFAT Law on Fight Against Terrorism Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu HSYK HCJP High Council of Judges and Prosecutors Yükseköğretim Kurulu YÖK YÖK Council of Higher Education İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas İBBS SR Statistical Regions Ulusal Yarg Ağ Projesi UYAP UYAP National Judiciary Network Project Ceza Muhakemesi Kanunu CMK CCP Code of Criminal Procedure Say l Kanun SK SL Law No Yürütmenin durdurulmas YD SE Suspension of Execution XV

15 Açıklama Explanation AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Giriş 1. Introduction Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de geleceğin, ihtiyaçlar doğrultusunda doğru olarak şekillendirilmesi, geçmişin doğru analiz edilmesi ile mümkündür. Hukuk sistemimizin işleyişi ile ilgili eksikliklerin ve aksakl klar n giderilip düzeltilmesi, ileriye yönelik plan ve programlar n yap lmas, yeni projelerin üretilmesi sürecinde bu alanla ilgili olarak göstergelere ihtiyaç duyulacağ yads namaz bir gerçektir. Bu göstergelerin hesaplanmas nda kullan lan verilerin önemli bir k sm n adalet istatistiklerinde bulmak mümkündür. Adalet istatistikleri yay n, adli birimlere ait verileri, yarg daki davalar n seyri ile suç ve suçluluk hareketleri ve ülke genelindeki dağ l m n, davalardaki karar türlerini, san k, müşteki, mağdur ve taraflara ilişkin bilgileri içermektedir. In order to form future within the course of needs, the past should be analysed well in our country, like in the other countries of the world. It is an undeniable fact that, to overcome deficiencies and shortcomings in the operation of our law system, to make future plans and programmes in the process of new projects, people need some indicators related to that field. It is possible to find significant part of these data used to account these indicators in judicial statistics. Judicial statistics contains data on supreme courts, course of cases, crime and criminality trends and their distribution on the country level, information on decision types, accused persons, complainants, victims and parties in cases. 2. Tarihçe 2. Background Adli istatistik verileri, Adalet Bakanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağl şube müdürlüğü taraf ndan derlenmekte iken, bu görev 1979 y l nda kurulan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne verilmiş ve ilk kez 1982 y l nda adalet istatistikleri y ll ğ kapsam nda yay mlanm şt r. While judicial record data were kept by a department affiliated to the General Directorate of Criminal Affairs, Ministry of Justice. This responsibility was given to the General Directorate of Judicial Record and Statistics which was established in 1979 and the first judicial statistics yearbook was published in y l nda Devlet İstatistik Enstitüsü ile veri al ş-verişi konusunda mutabakata var lm ş ve her y l Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü taraf ndan mahkemeler, Cumhuriyet savc l klar ve icra müdürlüklerinden derlenen ve yay mlanan veriler ayr ca enstitüye iletilmiştir. Farkl laşan ve artan bilgi talepleri doğrultusunda ve değişen mevzuat n etkisiyle istatistik formlar revize edilmiş, ayr ca yeni istatistik formlar geliştirilerek yay n n içeriği sürekli genişletilmiştir say l Türkiye İstatistik Kanunu'na dayan larak haz rlanan ve tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlüğe giren Resmi İstatistik Program (RİP) gereği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) taraf ndan yay nlanmakta olan "Adalet İstatistikleri" yay n na ait veri derleme ve yay mlama sorumluluğu, Adalet Bakanl ğ Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Buna göre 2006 y l ndan itibaren "Adalet İstatistikleri" yay n, TÜİK ile işbirliği içinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü taraf ndan haz rlanmaktad r. In 1986, an agreement was reached on data exchange between General Directorate and State Institute of Statistics. Therefore, General Directorate compiled data from courts, Public prosecutors' offices and enforcement directorates and published yearly. The data were also given to the Institute. With the various and increasing request of information and with the influence of the current legislation, the statistical forms have been revised, new forms have been developed and the content of publication has constantly been widened. The responsibility of data compilation and publication belonging to the publication "Judicial Statistics" being published by Turkish Statistical Institute in accordance with Official Statistics Programme abbreviated as RIP and implemented after being published in the Official Gazzette dated and numbered prepared on the basis of Turkish Statistics Law No has been set upon the Ministry of Justice General Directorate of Judicial Record and Statistics. Accordingly, as of 2006, the publication "Judicial Statistics" is being prepared by General Directorate of Judicial Record and Statistics in cooperation with Turkish Statistical Institute. XVI

16 Explanation Açıklama 3. Amaç 3. Purpose Amaç, yarg sisteminde ve adalet mekanizmas nda geleceğe yön verebilmek ad na, çağ n gereklerine paralel olarak ileriye yönelik plan ve programlar n yap lmas, ihtiyaçlara cevap verecek tedbirlerin zaman nda al nmas n n sağlanmas, karar al c lar n, araşt rmac lar n ve diğer ulusal ve uluslararas kullan c lar n veri taleplerinin karş lanmas d r. The purpose of this study is to be a future guide for legal system and justice mechanism by making plans and programmes parallel to the requirements of the age and enable timely precautions that will meet the needs, and provide data required by decision makers, researches and national and international users. 4. Kapsam 4. Coverage Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerdeki mahkemeler, Cumhuriyet savc l klar ve icra müdürlükleri ile Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan ştay, Uyuşmazl k Mahkemesi, Askeri Yarg tay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanl ğ Askeri Adalet İşleri Başkanl ğ, Yüksek Hakem Kurulu, Türkiye Noterler Birliği ve Adli T p Kurumu'na ait bilgileri kapsamaktad r. Veriler 06 Nisan 2015 tarihi itibariyle Ulusal Yarg Ağ Bilişim Sistemi'nden elektronik ortamda al nm şt r. Bu tarihten sonra adli birimlerce yap lan güncellemeler yay nda kapsam d ş b rak lm şt r. The data on courts, public prosecutors' offices, enforcement directorates in provinces and districts all over Turkey along with the Constitutional Court, the Supreme Court, the Council of State, Court of Jurisdictional Disputes, Military Supreme Court, Military High Administrative Court, the Ministry of National Defence, the Department of Military Justice Affairs, High Arbitration Committee, Turkish Notary Public Union, Council of Forensic Medicine are included in the publication. The data have been obtained in electronic media from National Judiciary Network Information System as of 06 April The updates conducted by judicial units following this date have been omitted from the publication. 5. Yöntem 5. Method Veri derleme tekniği: 2008 y l ve öncesinde Cumhuriyet savc l klar, adli ve idari mahkemeler ile icra müdürlüklerine ait bilgiler, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce istatistik formlar kullan larak tam say m esas na göre posta yoluyla derlenmiş, editkod işlemi, veri kayd, analizi ve raporlamas yap larak Genel Müdürlüğün web sayfas nda ve bas l ortamda y ll k olarak yay mlanm şt r. Adalet istatistikleri kapsam nda derlenen bilgilerden mahkemeler, Cumhuriyet Savc l klar, icra müdürlüklerine ait bilgiler, Adalet Bakanl ğ taraf ndan yürütülmekte olan Ulusal Yarg Ağ Projesi (UYAP) kapsam nda da yer almaktad r. Bu nedenle 2009 y l ndan itibaren Adalet İstatistikleri yay n ndaki bu bilgiler, UYAP veri taban nda mevcut olan adli birim kay tlar na dayal olarak elde edilmektedir y l nda veri derleme tekniğindeki bu değişim nedeniyle baz verilerin tan m nda önceki y llara göre farkl l klar oluşmuştur. Bu nedenle verilerin bir önceki y l ile karş laşt rmas nda bu durum gözönüne al nmal d r. Örneğin; 2008 y l ve öncesinde ceza ve hukuk mahkemelerinde esas dosyas nda bir dava türü say l rken, 2009 y l nda esas dosyas nda bulunan dava türlerinin tamam say lm şt r. Ayr ca 2009 y l verilerinde, hakk nda hapis cezas ile birlikte para cezas verilen san k say s na ait bilgiler birlikte değerlendirilmiştir. Data compiling method: In the year 2008 and before, the information belonging to Public prosecutors' offices, judicial and administrative courts, Enforcement Directorates were compiled by mail through complete count method and published yearly on the web and in printed form by the General Directorate after edit-coding process on data, data recording, analysis and reporting. The information concerning courts, Public Prosecutors' Offices and Enforcement Directorates is also present within the content of National Judiciary Network Project (UYAP) being implemented by the Ministry of Justice. Therefore, as of 2009, the information in the Judicial Statistics Publication have been obtained on the basis of judicial unit records existent in National Judiciary Network database. Differences have occured in the description of certain data due to this change in data-compilation method in 2009 in comparison with previous years. Therefore, this condition needs to be taken into consideration in the comparison of the data with the previously present data. For example; while one type of case used to be counted in the file of principal in criminal and civil courts in the year 2008 and before, all types of cases have been counted in the file of principal in the year Further more, the information belonging to the number of accused persons upon whom a judicial fine along with imprisonment was imposed has been assessed altogether. XVII

17 Açıklama Explanation Adalet istatistikleri kapsam nda değerlendirilen, Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan ştay, Uyuşmazl k Mahkemesi, Askeri Yarg tay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanl ğ Askeri Adalet İşleri Başkanl ğ, Yüksek Hakem Kurulu, Türkiye Noterler Birliği ve Adli T p Kurumu'na ait veriler, Genel Müdürlüğümüz'ce posta yoluyla y ll k olarak, kurumlar n idari kay tlar ndan tablo şeklindeki formlarla derlenerek yay na dahil edilmiştir. Data evaluated in the content of judicial statistics on the Constitutional Court, the Supreme Court, the Council of State, the Court of Jurisdictional Disputes, the Military Supreme Court, the Military High Administration Court, the Ministry of National Defence Military Justice Affairs Department, High Arbitration Committee, Turkish Notary Public Union, Council of Forensic Medicine has been annually compiled via mail from administrative records of instittutions with forms as tables by our the General Directorate and included in the publication. 6. Tan m ve Kavramlar 6. Definitions and Concepts Anayasa Mahkemesi: Kanunlar n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün Anayasa'ya şekil ve esas bak mlar ndan uygunluğunu denetler (Anayasa, Mad. 148). Yarg tay: Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yarg merciine b rakmad ğ karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (Anayasa, Mad. 154). Dan ştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yarg merciine b rakmad ğ karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Dan ştay, davalar görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nca gönderilen Kanun tasar lar hakk nda düşüncesini bildirmek, tüzük tasar lar n ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek, idari uyuşmazl klar çözümlemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir (Anayasa, Mad. 155). Askeri Yarg tay: Askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayr ca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalar na ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (Anayasa, Mad. 156). Askeri Yüksek İdare Mahkemesi: Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazl klar n yarg denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir (Anayasa, Mad. 157). Uyuşmazl k Mahkemesi: Adli, idari ve askeri yarg mercileri aras ndaki görev ve hüküm uyuşmazl klar n kesin olarak çözümlemeye yetkilidir (Anayasa, Mad. 158). The Constitutional Court: The Constitutional Court reviews the constitutionality of laws, government decrees with the power of law and the by-laws of the Turkish Grand National Assembly (Constitution, Art. 148). The Supreme Court: The Supreme Court is the court of last instance for reviewing the decisions and verdicts rendered by courts of law and in matters not referred by law to other courts of law. It has first and final jurisdiction in specific cases defined by law (Constitution, Art. 154). The Council of State: The Council of State is the court of last instance for reviewing the decisions and verdicts rendered by administrative courts and in matters not referred to other courts of administration by law. It has first and final jurisdiction in specific cases defined by law. The Council of State hears and settles administrative disputes and suits; expresses opinions on draft laws submitted by the Prime Minister and Council of Ministers; examines draft regulations, specifications and contracts of consessions; and discharges other duties as prescribed by law (Constitution, Art. 155). The Military Supreme Court: The Military Supreme Court is the court of the last instance to review decisions and verdicts rendered by military courts. Furthermore, it hears specific cases as a court of the first and last instance involving military matters as prescribed by law (Constitution, Art. 156). The Military High Administrative Court: The Military High Administrative Court is the court of the first and the last instance to review disputes appeared by administrative procedures related to the military service and military person even if it is caused by the nonmilitary authorities (Constitution, Art. 157). The Court of Jurisdictional Disputes: The Court of Jurisdictional Disputes is empowered to settle disputes among juridical, administrative, and military courts arising from disagreements on jurisdictional matters and verdicts (Constitution, Art.158). XVIII

18 Explanation Açıklama Yüksek Hakem Kurulu: Grevin ve lokavt n yasak olduğu veya ertelendiği işler ile yerlerdeki uyuşmazl klarda toplu sözleşme görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanmamas üzerine toplu sözleşmenin imzalanmas na mutlak anlamda yetkili ve Yarg tay' n iş davalar na bakan dairesininin başkan n n başkanl ğ nda toplanan bir kuruldur (2822 say l Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Mad. 52 ve devam ). Adli T p Kurumu: Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli t p uzmanl ğ ve yan dal uzmanl ğ programlar ile görev alan na giren konularda diğer adli bilimler alanlar nda sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programlar uygulamak üzere Adalet Bakanl ğ 'na bağl Adli T p Kurumu kurulmuştur (2659 say l Adli T p Kurumu Kanunu, Mad. 1). High Arbitration Committee: High Arbitration Committee is a committee chaired by the Supreme Court, Head of Department responsible for Cases of Labour and is fully authorized in signing of the collective agreement where disputes arise because strike and lockout are prohibited or postponed, and an agreement is not made for a certain period of time (Law on Collective Labour Agrement, Strike and Lockout No. 2822, Art. 52). Division of Forensic Medicine: Division of Forensic Medicine is an institution, which is affiliated to the Ministry of Justice. It has been established in order to function as an expert on judicial matters, arrange programmes on forensic medicine expertism and minor branch expertism and organize symposiums, conferences and similar activities in the field concerned and other judicial sciences and apply educational programmes related to such (Law on Division of Forensic Medicine No. 2659, Art. 1). Muayene türleri, Adli T p Kurumu taraf ndan 2013 y l nda güncellenmiştir. Askeri Adalet İşleri Başkanl ğ : Askeri mahkemelerin idari işleri ile askeri savc l klar n bütün işlemleri Milli Savunma Bakan 'n n gözetimine tabidir. Bu görev Bakanl k Askeri Adalet İşleri Başkanl ğ arac l ğ ile yürütülür (353 say l Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yarg lama Usulü Kanunu, Mad. 35). Türkiye Noterler Birliği: Noterlik mesleğinin amaçlar na uygun bir şekilde görülmesini, mesleğin gelişmesini ve meslektaşlar aras nda birlik ve yard mlaşmay sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip birliktir. Birliğin merkezi Ankara'dad r (1512 say l Noterlik Kanunu, Mad. 163). Types of examination have been updated by Division of Forensic Medicine in The Department of Military Justice Affairs: The administrative affairs of military courts and all procedures of military public prosecutors offices are under the supervision of the National Defence Minister. This assignment is implemented through the Department of Military Justice Affairs (Law on Establishment of Military Courts and Trial Procedures No. 353, Art. 35). Turkish Notary Public Union: Turkish Notary Public Union enables the implementation of the profession of Notaryship appropriate to its purpose, makes progress in the profession, and enables unity and assistance among colleaques. Turkish Notary Public Union is in the nature of a public institution and has a legal entity. The headquarter of the Union is in Ankara (Notaryship Law No. 1512, Art. 163). İcra Müdürlüğü: İlaml, ilams z icra takipleri ile iflas ve talimat işlerine bakmakla görevlendirilmiş adli bir birimdir. Enforcement Directory: Enforcement Directory is a judicial unit assigned to deal with enforcement process with and without judgement, process of bankruptcy and rogatory Say l Kanun: Türk Ceza Kanunu. Law No. 5237: Turkish Criminal Law Say l Kanun: Memurlar n ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun. Law No. 4483: Law pertaining to trials of civil servants and other public officers Say l Kanun: Ceza Muhakemesi Kanunu. Law No. 5271: Code of Criminal Procedure Say l Türk Ceza Kanunu, mad. 50: Mahkemece k sa süreli hapis cezas, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yarg lama sürecinde duyduğu pişmanl ğa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezas na veya tedbire çevrilebilir. Turkish Criminal Code No. 5237, art. 50: The court, after taking into account the characteristics of the offence and personality, social and economic situation of the offender and any remorse he/she expresses during the trial process, may substitute a short-term imprisonment for a judicial fine or a measure. XIX

ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013

ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013 ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013 Resmi İstatistik Programı Yayınıdır A Publication of Official Statistics Programme T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Republic

Detaylı

ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2007

ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2007 ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2007 Resmi İstatistik Programı Yayınıdır A Publication of Official Statistics Programme T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Republic

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR STRUCTURE OF THE INSTITUTION It is a judiciary in the 2nd

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2013 2014 ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES Ağustos August - Ekim - October Ekim October GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2016-17 AKADEMİK YILI ÖNEMLİ TARİHLER 2016-17 ACADEMIC YEAR IMPORTANT DATES Temmuz July Ağustos August, Ekim,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010)

IÇINDEKILER. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) IÇINDEKILER Prof. Dr. Sabih ARKAN (Enstitü Müdürü) Açılış Konuşması 1 Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI (Rekabet Kurumu Başkanı) Açılış Konuşması 3 BİRİNCİ GÜN (15 Ekim 2010) Özge İÇÖZ Düzenlemeye Tabi Sektörlerdeki

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2015/ 16 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2016 OCAK

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983 Law 32/1983 Properties of the Treasury About the law Law 32/1983 About the law The law was passed on 20 May 1983 by the Assembly of the Turkish Federated State of Cyprus which operated under the Constitution

Detaylı

Yargı Örgütü (LAW 110) Ders Detayları

Yargı Örgütü (LAW 110) Ders Detayları Yargı Örgütü (LAW 110) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yargı Örgütü LAW 110 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

(3) Azerbaycan Azerbaijan (3) (2) Kazakistan Kazakhistan (2)

(3) Azerbaycan Azerbaijan (3) (2) Kazakistan Kazakhistan (2) Fakülte İngilizce Hazırlık Sınıfı Faculty Education Preparatory Class Dört yıl süreyle Jandarma Fakültesinde eğitim görecek öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimlerini vermek, temel disiplin anlayışını

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 2017-18 AKADEMİK YILI ENSTİTÜ TAKVİMİ 2017-18 ACADEMIC YEAR INSTITUTE CALENDAR Temmuz July Ağustos August, Ekim,

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) Türkiye de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, bilimsel incelemeler,

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ Flora elemanları ve kara avcılığı kanunu kapsamında olmayan fauna elemanları ile ilgili Türkiye de bilimsel araştırma yapmak isteyen yabancı

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı