TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak SAYFADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak 2008 3. SAYFADA"

Transkript

1 TJ K N I N S E S Ocak 008 Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light 3. SAYFADA

2 A L W A Y S A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON G R O U N D S D I V I N E LIGHT E A G L E E Y E D F A N T A S T I C FELLOW MANILA MARLIN M O U N T A I N CAT OCEAN CREST OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO SRI PEKAN S T R I K E T H E G O L D S U N MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A C L A S S I C B I J O U D INDE B I N AJWAAD C O M M O N GROUNDS D I V I N E L I G H T E A G L E EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN MOUNTAIN CAT OCEAN CREST OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL R O Y A L A B J A R S E A HERO SRI PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED F O R W E S T B Y WEST A L W A Y S A C L A S S I C B I J O U D INDE BIN A J W A A D C O M M O N GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE EYED F A N T A S T I C F E L L O W MANILA MARLIN MOUNTAIN CAT OCEAN CREST OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL R O Y A L ABJAR S E A H E R O S R I PEKAN STRIK T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD C O M M O N G R O U N D S D I V I N E LIGHT EAGLE EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN MOUNTAI CAT OCEAN CREST O K A W A N G O R E D BISHOP RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO SRI PEKAN STRIKE T H E GOLD S U N M U S I C U N A C C O U N T E D FOR W E S T B Y W E S T A L W A Y S A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE E Y E D F A N T A S T I C FELLOW MANILA M A R L I N M O U N T A I N CAT OCEAN C R E S T OKAWANGO R E D B I S H O P RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA H E R O S R I PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC U N A C C O U N T E D F O R W E S T B Y WEST ALWAYS A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN M O U N T A I N C A T O C E A N CREST OKAWANGO RED B I S H O P RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO SRI PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A CLASSIC B I J O U D I N D E B I N AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN MOUNTAI CAT O C E A N C R E S T OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO S R I P E K A N S T R I K E T H E GOLD SUN M U S I C U N A C C O U N T E D FOR WEST B Y WEST ALWAYS A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE E Y E D F A N T A S T I C FELLOW M A N I L A MARLIN MOUNTAIN CAT OCEAN C R E S T OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA H E R O S R I PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN MOUNTAIN CAT OCEAN CREST OKAWANGO RED B I S H O P RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO SRI PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A 008 AYGIR KATALO U Yeni yay nlanan bu katalo u, TJK Bas n Bürosu na u rayarak veya Tel: / arac l yla ücretsiz temin edebilirsiniz

3

4 Yeni bir y la girdik Yeni bir yar fl mevsimi bafllad Asl nda gerçek yar fl sezonu baharla birlikte bafllayacak, stanbul mitingiyle Hepimizin de bildi i gibi zmir ve Adana yar fllar yla atlar m z s nma turlar n tamamlarlar ve büyük s navlar Veliefendi pistlerinde kendini gösterir. Tüm atç lar ve merakl lar iflte bu bahar günlerini beklerler, k fl sohbetleri yaparaktan. Bazen bu sohbetler hararetlenir büyük yar fllar n k fl favorileri belirlenir, çok defa erken iddialara bile girilir. Çok do ald r ki, bu iddialar hep flampiyonlar erken teflhis edebilmek için yap l r ve sonuçta herkes kendisine bir gurur pay ç karmak için çaba sarf eder. Bu bafllang c yapt ktan sonra, buradan tüm atç, yetifltirici, jokey, antrenör, apranti ve merakl lar kapsayan atç l k camiam za hay rl bir yar fl y l dileklerimizi sunuyoruz Bu arada biraz da yetifltiricili imizden söz etmekte yarar var. Yeni bir afl m mevsiminin aç l fl günlerindeyiz. Tüm ilgililer k sraklar için en uygun kan bulmak için çaba gösteriyor. Liste bafl olan ayg rlar m z n yan s ra, kulübümüzün son olarak ithal etti i ve yetifltiricilerimizin hizmetine sundu u Okawango ve Divine Light n da kat l m yla seçme flans n n biraz daha artt n söyleyebiliriz. Ayr ca s rada iki yeni namzet ayg r daha var. Onlar n da ithali k sa zamanda gerçekleflebilirse yetifltiricilerimiz rahat bir seçim imkan n bulacaklard r... Özetlersek, uzun sürecek yeni bir yar fl y l na giriyoruz Atç m zdan aprantimize kadar hepimiz heyecanla, umutla bak yoruz önümüzdeki günlere Geçen bir y la güle güle dedik. Yeni baflar lara do ru yol almak hepimizin iste i ve rüyas Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber slan r z ya an ya murda dizesini unutmayal m. Ya mur bitip günefl açt nda hep birlikte olal m. Bir fleyi daha unutmayal m. Güzel günler henüz yaflamad m z günlerdedir Hep ilerdeki günlerde Gelecek aya görüflmek üzere Ocak SAYFADA Zor günlerd i... 8 SAYFADA 0 07 nin flamp i yo n l a r Fra n s a n n flamp i yon difli tay Na ta g o ra Yurdumuza en son olarak ithal edilen ayg r m z Divine Light bu ayki kapa m z süslüyor. Burada resmini gördü ünüz K rdifli tay Natagora, Divine Light in Fransadaki baflar l yavrusudur. Ve ad geçen ülkede büyük oy fark ile 007 Cartier, Avrupa yafll flampiyon difli tay seçilmifltir. Dar s ülkemizde yetiflecek olan taylar n n bafl na... KAPAKTAK FOTOGRAF : YEN AYGIRIMIZ DIVINE LIGHT / ARDA OLGAÇ TJ K N I N S E S Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na Yasin Kadri EK NC Genel Yay n Dan flman Semiral B LBAfiAR Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Erkut DEL ORMAN Foto raflar Orhan Arda OLGAÇ Kadir Ç V C Yönetim Yeri TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, 3444 Bak rköy stanbul Tel: (0) / 93 Fax: (0) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n / Ayl k Bas m Ofset Yap mevi A.fi. TJ K N I N SES / 3

5 B a fl k a n l a Bir söylefli... Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci ile geçen fiubat ay seçimleri neticelenip yönetimi devrald günlerde, bir grup arkadafl m zla birlikte genel konular kapsayan bir sohbet yapm flt k... O günlerde bizlere, kulübümüzün maj n n yenilenmesi ve Vizyonunun genifllemesi gerekti inden söz etmekteydi... 0 y ll k bir geliflme program haz rlay p uygulamaya koymak istiyordu...daha sonraki günlerde çal flmalar n n bu yönde yo unlaflt n gözlemledik... Zaman ilerledi neredeyse aradan y la yak n süre geçti... Bu arada dergimiz bir geliflme perspektifi çerçevesinde yenilendi ve ça dafl bir görüntüye büründü... Bizler de aradan bu kadar süre geçtikten sonra, yeni bir y l n bafllang c nda, Baflkan Yasin Kadri Ekinci ile kapsaml bir söylefli yapmak için zaman n geldi ini düflündük ve kendisi ile görüflme f rsat n bulduk... Sorular m z ve cevaplar n siz okurlar m zla paylafl yoruz den neler bekliyorsunuz? Bu sorunun cevab n verecek olursam bir ayl k derginin sayfalar yetmez. Öncelikle toplam sat fl, sonra da karl l artt rmak gerekiyor ki böylelikle yat r mlar yapma imkan bulal m ve bu yat r mlarla da gelirimizi artt ral m. Biraz yumurta m tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi gözüküyor ama gerçek böyle. Sat fl artmadan karl l artt rmak, karl l artt rmadan yat r m yapmak mümkün de il. Yeni yat r m olmadan da arzulad m z yere ulaflmak mümkün d e i l. Bu sorunun en k sa cevab flöyle olurdu: 008 den beklentimiz 0 y ll k master plan n uygulanmas na bafllamak ve plandaki baz önemli ad mlar atmak d i y e b i l i r i z. 4 / TJ K N I N S E S

6 Planlanan yat r mlar içinde en önemli ve öncelikli olanlar hangileridir? Bu yat r mlardaki hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir? Planlanan yat r mlar konusunda önceli i stanbul un fl kland rmas alm fl durumdad r. Atç l k kamuoyu stanbul un acilen fl kland r lmas n istedi i için bu proje Adana fl kland rmas n n önüne geçti. Oysa Adana n n önde olmas toplam sat fl art fl aç s ndan bize daha büyük fayda getirecekti. Çünkü stanbul yaz yar fllar devam ederken Adana da da ilave gece yar fllar yapabilecektik. stanbul gece yar fllar n n aç l fl n 7 Temmuz Baflbakanl k Koflusu günü yapmay hedefliyoruz. S ras ile Adana, Bursa ve Ankara n n fl kland r lmas finansman bulur bulmaz g e r ç e k l e fl t i r i l m e l i d i r. kinci yat r m önceli imiz pistlerimiz. Kum pistlerimizi öncelikle Bursa dan bafllayarak yeni nesil pist haline getirmek istiyoruz. Çim pistlerimizin gerek drenajlar n gerekse çim kar fl mlar n mükemmel hale getirmeye çal flaca z. Sulama tesisatlar n otomatik hale getirmek amac nday z ve hipodromlar n elektronik olarak güvenliklerini temin etmeye ç a l fl a c a z. Uygulamay planlad n z aktiviteler için finansal yönden arzulad n z deste i bulabilecek m i s i n i z? Bu y lki yat r mlar gerçeklefltirebilir isek, yar fl günü say m z 530 güne ç kararak toplam ciromuzu,3 milyar YTL ye ulaflt rmaya çal flaca z. Kolay bir hedef de il bu. Geçen y l sat fllar m z yaklafl k %5 büyüdü. Bu büyümenin üzerine bir % 30 büyüme daha hedefleniyor ki y llard r % ler c var nda büyüdü ümüzü düflünürsek bunun iddial bir hedef oldu u ortaya ç kar. Ama iddial ya da de il hedeflerimiz büyükse gerçeklefltirmek zorunday z. Üstelik Türkiye ekonomik olarak % 5 büyümeyi hedefledi i bir dönemde yapmak zorunday z. Bunu gerçeklefltirdi imiz anda hem yat r mlar m zda kaynak sorumuz olmaz hem de atç lar m z n ikramiyelerini de iyilefltirme imkan buluruz. fiubat kongresi yaklafl yor, toplant lar süresince üyelerimize hangi konularda bilgi vermeyi düflünüyorsunuz? fiubat kongresi 007 de gerçekleflen çal flmalar n hesab n verme kongresidir. 007 bütçesine göre çal flt m z bir dönem oldu. Geçmifl yönetimin belirledi i bütçe düzeni içinde ciddi tasarruf yapmaya ve eksi bakiyeyi azaltmaya çal flt k. Di er taraftan yeniden yap lanmay gerçeklefltirmeye çal flt k ve uzun vadeli bir plan ve program oluflturmaya büyük enerji harcad k. Yapt klar m z gerekçeleri ile çal flma raporunda ve kongrede anlatmaya çal flaca z. 008 Bütçemiz 007 Aral k ay nda Bakanl k taraf ndan onayland. 008 itibari ile Yüksek Komiserler Kurulunun üç y ll k süresi doldu u için Ocak ay içinde yeniden belirlenecek. Bu y l planlamay çok iyi yapt m za inan yoruz. Dolay s ile yeni oluflacak Yüksek Komiserler Kurulu ile çok daha koordineli çal flmam z mümkün olacakt r. Planlar m z n hedeflerini iyi anlatabildi imiz takdirde her türlü deste i alabilece imize inan yoruz. TJK y kurumsal yönden yeniden yap land r yorsunuz.. Bu çal flmalar ve amaçlar hakk nda bilgiler verebilir m i s i n i z? Yeniden yap lanmam z büyük ölçüde Geçen y l s a t fl l a r m z % 5 büyüdü. Bu y l da b ü y ü m e y i d e v a m ettirebilir isek k a y n a k s o r u n u m u z o r t a d a n k a l k a c a k t r. bitti. Yeniden yap lanmadan bekledi imiz flu: kulübün profesyoneller taraf ndan planlan p, programlan p ça dafl düzeyde yönetilebilmesini sa lamak. Açacak olursak araflt rmaya gelifltirmeye zaman ay racak uluslararas iliflkileri üst düzeye kal c olarak tafl yacak, atç lar m z n yurt içinde ve d fl ndaki problemlerini çözecek, sorunlara çözüm üretecek de il sorunlar ortadan kald racak düzenlemeleri yapan; tüm çal flanlar n beyin gücü birli ini sa layarak ayn hedefe kilitlenmesini sa layan; uzun vadeli düflünen, planl çal flan profesyonel kadromuzla atç l m z hedefledi imiz noktaya getirmek. Bu noktada belirtmek isterim ki, profesyonel kadromuz en az bizim kadar bu heyecan duyuyor ve gayret ediyorlar. Bu vesile ile de Türkiye Jokey Kulübü çal flanlar na teflekkürü bir borç biliyorum. Bu çal flmalar meyvelerini verdi inde bundan hepimizin kazançl ç kaca ortadad r. Geçen say m zda bir jokeyimizle yapt m z röportajda, en be endi iniz hipodrom sorumuza tereddütsüz stanbul hipodrom unda at binmekten zevk duyuyorum cevab n alm flt k. Sizin hayalinizdeki hipodrom nas l olmal d r. stanbul Hipodromunu bu yönden ne gibi yenilikler bekliyor ve baflka s rada olan hipodromlar m z var m? stanbul Hipodromu bize göre de tart flmas z müstesna bir hipodromdur. Türkiye de büyük küçük bütün eküriler atlar n n stanbul da koflmas n isterler. Bundan daha do al bir istek olamaz. Ancak bu popülerli inin yan s ra yap lmas gerekenler var. Ancak bu kadar revaçta olan bir hipodromda tadilat, tamirat veya yenilenmesi için gerekenleri yapmak çok zor. Gerek alt yap olarak gerekse gece yar fllar na hipodromu haz rlamak için yap lmas gereken çok yat r m var. stanbul Hipodromunda hem yar fl seyretmek hem de yar fl koflmak bir ayr cal k haline getirilmelidir. Yar fl seyretmek isteyenlere, aylar önceden rezervasyon yapmak isteyecekleri bir ortam sa lanmal d r. stanbul hipodromunda isimlerini yazd rman n bir ayr cal k olaca, sponsorluk veya reklam için s ra beklendi i bir ortam n yarat lmas gerekmektedir. Bunlar n hiç biri hayal de ildir ve bilmenizi isterim ki gerçekleflecektir, gerçekleflmektedir. Yönetim Kurulu Baflkan oldu unuzdan bu yana günlük programlar n z nas l d ü z e n l i y o r s u n u z? Yönetime geldi imizden beri sadece bu Kurban Bayram nda on günlük bir tatil yapt m. Bu tatil s ras nda da Arjantin de Türkiye Jokey Kulübü ad na Say n Turgut Koyuncuo lu nun Arjantin Jokey Kulübü Baflkan ile dostlu u sayesinde program na koydurdu u kofluyu izleyip, haz rlam fl olduklar kupay verdim. Onun d fl nda haftan n yedi günü sabah 06:00 da bafllay p akflam 0:00 civar nda biten bir mesai düzeninde kulüpte çal fl yorum. Hedefledi imiz neticelere ulaflaca m z görmek beni çok motive ediyor. Bazen geceleri de evde çal fl yorum. Bu çal flmalar m z neticesinde atç lar m z mutlu edebilirsek bizim de mutlulu umuz sonsuz olacakt r. Kendinize, atlar n za, çiftli inize, zaman ay rabiliyor musunuz? Buna cevap vermeyeyim. Atlar m n ald neticeler sorunuzun cevab n veriyor zaten. fiaka bir yana Mustafa Kejanl o lu gece gündüz atlar mla ilgileniyor. Benim ilgilenmeme gerek b rakm yor. Ona da bu vesile ile teflekkür ediyorum. Devam 30. sayfada TJ K N I N SES / 5

7 O g u n l e r ZOR g u n l e r d i Sevgili büyü ümüz Nimet Üyken in haz rlam fl oldu u bu seri yaz lar geçmifl y llarda Günayd n Gazetesi ilavesi Doludizgin de yay nlanm flt. Kendisinin izniyle ve arflivlerden buldu umuz fotograflarla bir kere daha siz okurlar m za sunuyoruz. HAZIRLAYAN : N MET ÜYKEN Günümüzde yar fl yap lan kentlerimizde hipodromlar, en ucuz, en kaliteli ve en zevkli e lence merkezleri haline gelmifl bulunuyor. Piknik yap lacak bol a açl kl çimen alanlar, çeflmeler, temiz tuvaletler Ve bunlar n yan s ra büyük TV ekranlar ndan yar fllar izleme olana, elektronik giflelerden kolay bilet alma olas l, totalizatöre yak n bir müflterek bahis ekran Her fley iyi, merakl lar n rahat düflünülmüfl, restoranlar, büfeler, cafeler fiafl rmamak mümkün de il Daha önce yaflad m z günlere flöyle bir göz atal m bakal m n Tahtadan yap lm fl hakem ve komiserleri bar nd ran kuleler, n Bayrakla verilen startlar, n Bafl / Boyun biten yar fllar sonunda devaml protestolar, n Çiviye geçirilmifl teneke levhalara yaz l yar fl neticeleri, n Düz yol d fl nda, yar fllar n bariyersiz k o fl u l m a s, n Zil sesinden sonra indirilen tel kafesli, koparma biletli gifleler Baflkaca say lacak pek çok fley var kuflkusuz o günlerden bu günlere gelindi çok flükür Fakat bu gelifl hiç de kolay olmad Pek çok ar zal yollardan geçildi. Zaman zaman yar fllar n yap lmas sekteye u rad. Hatta bir ara yasaklanmak bile istendi. flte afla daki sat rlar mla sizlere bu zor günleri anlatmaya çal flaca m Y l: Ankara lkbahar At Yar fllar n n 8. ve son haftas bitmifl ve s ra stanbul a gelmiflti. Ancak al nan bir kararla stanbul bir hafta geciktirildi ve Ankara ya (Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyeti) yarar na 5 kofludan oluflan bir yar fl günü ilave edildi. Bu arada, stanbul için bir haftal k gecikmenin telafisi yoluna gidilmifl ve 3 Temmuz günü Veliefendi de, Turing ve Otomobil Kulübü taraf ndan motorsiklet ve otomobil yar fllar düzenlenmiflti. Böylece halk yar fl olmadan da Veliefendi nin yolunu tutmufl oluyordu. Aradaki hafta içinde stanbul Yar fllar n n daha dürüst flekilde cereyan için de baz tedbirler al nm flt. Bu cümleden olarak, antrenör ve jokeylere herhangi bir hile ve doping e alet olmayacaklar na dair imzal ve iki flahitli (taahhütname)ler haz rlan p imza ettirilmiflti. 0 Temmuz Pazar günü stanbul Yaz At Yar fllar bafllad. lk üç hafta normal flekilde geçtikten sonra, fieker Bayram dolay s yla, Perflembe günü bir ilave yar fl günü tertip edildi. Böylece stanbul da ilk defa haftada iki gün yar fl yap lm fl oluyordu. 3 Temmuz Pazar günü stanbul Yaz Yar fllar n n dördüncü hafta koflular yap lacakt. Araplara mahsus birinci koflu Veliefendi koflu sahas toprak pistinde bir yar fl bitiyor. Potodan sonra bariyerlerin olmad, foto muhabirlerinin sahan n içine kadar girdi i bir yerdi stanbul yar fl alan (yanda üstte). Tahta tribünlerin önü ve i ne atsan yere düflmez bir kalabal k. Yandaki fötr flapkal flah s zaman n n en meflhur at Adal n n sahibi Nuri Midilli dir (yanda). 6 / TJ K N I N S E S

8 yap ld ktan sonra s ra üç ve yukar yafll ngilizlere mahsus ikinci kofluya gelmiflti. Kofluya alt safkan kat l yordu. Bir hafta önce birinci olan Kontes favori, son koflular iyi olan Missouri de ona rakip olarak tutuluyordu. Ancak Missouri nin huysuz bir at oldu u da bilinmekteydi. Üzerinde ikili bahis bulunan bu kofluya ifltirak o gün için çok yüksekti. Bütün oynayanlar heyecanl, ayn zamanda starttan endifleliydiler. Nas l endiflelenmezlerdi ki bir hafta önce Marmara Koflusu nda çok berbet bir start verilmifl ve koflu tekrar edilmek zorunda kal nm flt. Ne var ki ilk defas nda birinci olan Citadel, ikinci seferinde de Adal y geçmifl ve ikili bahis 90 lira vermiflti. flte hipodromda atmosfer bu flekildeyken atlar piste ç kt lar. Kontes (63), Missouri (55), Afacan (5), Hovarda (48), Mimi (47), Belle Rose (47) kilo tafl yorlard. 800 metre start yerinde atlar bir hizaya geldikleri vakit bayrak indi. Mimi, binicisi Ekremle hemen bafla geçerken, Hovarda, Belle Rose, binicisi Reflat ve Afacan onu takip ettiler. Kontes ç kmakta tereddüt edip birkaç yüz metre sonra kofluya bafllarken Missouri hiç ç kmad. Ve koflu, Mimi / Belle Rose fleklinde bitti. Hakem kulesi önüne toplanan halk durumu protesto ediyor, her nas lsa bu çok sürprizle neticeyi bulan birkaç kifli de bir kenarda neticeyi bekliyordu. Komiserler Kurulu, koflunun muteber oldu unu ilan ettirince halk n protestosu artt ve iptal iptal sesleri yükselme e bafllad. Bu arada baz k zg n seyirciler, hakem kulesine, tafl ve m s r koçanlar atma a bafllad lar. Hakem kulesinin arkas ndaki tabelaya biletler iade diye yazan bir kifli bolca alk fl ald, ama, bu fazla uzun sürmedi ve hoparlörden Veliefendi de yar fl bafll yor. En üstteki her iki resimde de bayrakla verilen startlar görülüyor. Ring hakemi, R dvan Lüy ayn zamanda starterli i de üstlenirdi. Üst ve alttaki foto raflarda, daha sonradan yak lm fl olan hakem kulesini görüyorsunuz, en sa daki fötr flapkal, yazar m z Nimet Üyken dir. Alttaki resmin solunda balkonu görülen yer ise önemli kiflilerin kabul edildi i fleref tribünü gibi kullan lan bir mekand TJ K N I N SES / 7

9 (koflunun muteber) oldu u ilan edilince protestolar daha da fliddetlendi. Evvela müflterek bahis giflelerine hücum bafllad. Bereket veznedar ka t paralar, daha ilk protesto sesleri geldi i vakit, giflelerden kaç rm flt. Ne yetkililer, ne kolluk kuvvetleri, adeta basiretleri ba lanm fl hiçbir harekette bulunam yorlard. Giflelerdeki bozuk paralar ya malan rken, baz ard niyetliler sandalyeleri k rmaya, tribündeki tahtalar ve hatta hakem kulesini yakmaya bafllad lar. Sonra tfaiye geldi, ancak baz gözü dönmüfller hortumlar kestiler. Olaylar gece geç saatlara kadar devam etti. Ve koflular yasakland. Büyük çabalar ve ricalar sonucu 4 Eylül de stanbul Yar fllar yeniden, fakat yepyeni flartlarla, bafllad. Bu yang n, yeni bir devirin bafllamas na, ilkel gereç ve araçlardan modern mekanik techizatlanmaya yol açm flt. 950 de Türkiye Jokey Kulübü kuruldu. Ancak günün flartlar at yar fllar n n bu teflekkül taraf ndan yönetilmesine elveriflli de ildi. 953 de bir kanun kabul edildi: At yar fllar hakk nda kanun. Bu kanun ile Türkiye de at yar fllar tertiplemek ve yönetmek Yar fl Otoritesi ne (Tar m Bakanl ) veriliyor. Tar m Bakanl da mürakabesi alt nda bu yetkisini, atç l k ile ilgili bir kurulufla, Türkiye Jokey Kulübü ne belirli bir süre için devrediyordu. 953 Eylül ünde Jokey Kulüp resmen koflular n yönetimini ele ald. O zamana kadar, çeflitli formaliteler ve bürokratik engeller yüzünden gerçeklefltirilemeyen pek çok yenilik bir bir devreye sokuldu. Sonuçta daha cazip hale gelen yar fllara ra bet de gittikçe artmaya ve dolay s yla müflterek bahis cirosu da yükselmeye bafllad. 960 fiubat nda Ankara da Jokey Kulüp ün y ll k ola an kongresi yap ld. S ra dare Kurulu seçimine gelince Tar m Bakan Nedim Ökmen söz al p: Bu idare heyeti muvaffak olmufl bir kuruldur. Bir y l daha hizmetinden istifade etmemiz gerekir. deyince idare heyeti aynen devam etmifl oldu. Baflkan, Ethem Menderes; Genel Sekreter, Sad k Giz; Muhasip Üye, Fehmi Simsaro lu; Üyeler, Nurullah Tolon, sait Akson, Sadun At ve Burhan Karamehmet. lkbahar yar fllar 3 Mart ta zmir de bafllad ve 8 May s tan itibaren de Ankara da devam etti. Ancak Ankara daki koflular s ras nda üniversite olaylar bafllam flt ve gittikçe daha da hareketli günler geçiriliyor ve o arada s k yönetim de ilan edilmifl bulunuyordu. Yar flsever baz devlet ricali ve bu arada Ankara polis müdürü ile valinin garantisi ile yar fllar devam ediyordu. Sonunda 7 May s hareketi oldu ve Jokey Kulübü Yönetim Kurulu nun üç üyesi göz alt na al n nca yönetim dört kifliye indi. Ancak Sadun At da demokrat partili oldu u için, hakl olarak, (En üstte), Veliefendi de 946 y l nda yap lan bir koflunun son anlar nda çekilen bir foto raf görüyorsunuz. Arka plandaki bariyerler ngiliz ler zaman ndan kalma beton bariyerlerdir. Daha arka planda Veliefendi çay r ve bugünkü Z.Burnu evlerinin bulundu u yamaç görülüyor. (Ortada), Celal Bayar, Fikret Yüzatl, Saim Önhon ve arka planda Feridun Oruntak, bir yar fl aras sohbet ediyorlar. (Yanda), hakem kulesi yak n nda protestocular. 8 / TJ K N I N S E S

10 giriflimlerde bulunmaktan çakiniyor, Sait Akson un ise, yar fl konusunu, Milli Birlik Komitesi ndeki yetkili kiflilere, ancak teknik yönden izah edebilece i için fayda sa layaca san lm yordu. Zaten Jokey Kulübü hakk nda her çeflit ihbar ve suçlamalar n yap ld bir ortamda kulübün ve at yar flç l n n gerçek durumunu anlatabilmek oldukça zordu. Bir sürü imzal ve imzas z mektupla Milli Birlik Komitesi ne ihbarlar ya yor, Jokey Kulübü nün bir vurgun ve soygun yeri oldu u sureti haktan görünerek bildiriliyordu.ankara, zmir ve stanbul da maliyenin hesap uzmanlar faaliyete geçmifller kulübün bütün evrak ve defterlerini didik didik ediyorlard. Bu durumda üyelerinin bir bölümü tutuklanan kulüp yar fllar nas l yap lacakt. 8 ve 9 May s günleri koflular yap lmad. Böyle bir durumda yar fllar n devam n n sa lanmas ve Jokey Kulübü nün görevini sürdürmesi çok zordu. Ama bu baflar ld. O buhranl günlerde baflkanl üstlenen Fehmi Simsaro lu ve genel sekreter Burhan Karamehmet idare heyetinde bulunmamalar na ra men bilhassa Özdemir Atman ve Kemal Tamer in büyük feragat göstererek ola anüstü çabalar çok k sa sürede olumlu sonuç verdi ve Haziran ay n n ilk Perflembe si Ankara yar fllar tekrar bafllad. Ve 6 Haziran da Gazi Koflusu yap ld. Helene de Troie nin kazand bu kofluyu, Devlet Baflkan görevini sürdüren Orgeneral Cemal Gürsel de izledi. Aradan geçen zaman içinde Jokey Kulübü hakk nda söylenen ve tahmin edilen suiistimallere rastlanmam fl ve yar fl idaresi yavafl yavafl normale dönmeye bafllam flt. Ancak idare heyeti d fl nda birçok kulüp üyesi de tutuklanm fl ve yeni bir yönetim için kongreye gerek duymufltu. Temmuz Cumartesi günü Veliefendi deki lokalde ola anüstü kongre yap ld. Yeni idare heyeti seçimi (Fikret Yüzatl - Kemal Tamer Özdemir Atman Burhan Karamehmet Fehmi Simsaro lu William Giraud ve Dr. Michel Saviç) fleklinde sonuçland. dare kurulu ilk ald kararlardan birinde tasarruf tedbirleri olarak maafllardan indirim ve harc rahlarda k s nt yapt. 7 May s hareketi yar fllar az da olsa etkilemiflti. Daha bir süre idari soruflturmalar devam etti ama neticede hiçbir fley ç kmad. Jokey Kulüp muteber kiflili ini bir kere daha kan tlayarak yar fllar eski düzeninde devam ettirmeyi baflararak bu günlere gelmemizi sa lam fl oldu Helene de Troie n n kazand Gazi Koflusu ndan sonra Cemal Gürsel Pafla, kofluyu kazanan at n sahiplerinden Herve Giraud la sohbet ediyor. Ayn resimde sa da Burhan Karamehmet, solda Caroline Giraud, kazanan at n antrenörü Sedat Evliyazade ve Fehmi Simsaro lu görülüyorlar (üstte). Ad daima an lacak olan tan nm fl atç ve yetifltiricilerimizden Fehmi Simsaro lu ve damad Celal Yetkin bir yar fl sonras kazanan atlar Afacan ile birlikte. Soldaki at n Demetçik oldu unu tahmin ediyoruz (ortada). Atç l k camiam z n unutulmaz flahsiyetlerinden Sait Akson, kazand bir centilmen koflusundan sonra kupas n al rken geri plandaki Dr. Safiyettin Sakarya d r (yanda). Son olarak eski baflkanlar m zdan Özdemir Atman, genel sekreterlerimizden Ferit Tanacan ve Dr. Michel Saviç bir kupa seremonisinde görülüyorlar (yanda sa da). TJ K N I N SES / 9

11 Habe e r r BAKAN MEHMET MEHD EKER E PLAKET... Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i yöneticileri ile Safkan ngiliz At Sahipleri ve Yetifltiricileri Derne i yöneticileri Tar m Bakan Mehmet Mehdi Eker i ziyaret ederek gümüfl bir ay y ld zl tabak hediye etti. Ziyaretlerinden dolay duydu u memnuniyeti dile getiren Bakan Eker de atç l n giderek yükselen bir de er oldu unu belirterek yeni y l n camiaya hay rl olmas n diledi. TOPLU fi SÖZLEfiMES GÖRÜfiMELER BAfiLADI... Türkiye Jokey Kulübü ve iflçi sendikas Toleyis, TJK çal flanlar n n 008 ve 009 y llar n kapsayacak olan toplu ifl sözleflmesi için masaya oturdu. 4 Ocak Cuma günü Veliefendi Hipodromu fieref Salonu nda gerçeklefltirilen ilk oturumda, karfl l kl fikir al flveriflinde bulunuldu. Toplant ya TJK ad na Baflkan Yasin Kadri Ekinci, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ender Ayd ner, Genel Müdür Sinan Kalpakç o lu, Genel Müdür Yard mc s Deniz Ayde er ile nsan Kaynaklar Müdürü Murat Kuluöztürk kat ld. Toleyis sendikas ad na ise Genel Baflkan C Bak nd, Genel Baflkan Yard mc s Necati Aktafl ve Genel Sekreter Habib Karakufl un yan s ra flube temsilcileri haz r bulundular. Taraflar 4 fiubat 008 Pazartesi günü tekrar bir araya gelerek, sözleflme maddeleri üzerinde görüflmelere devam edecekler. 0 / TJ K N I N S E S

12 A ral k - Ocak G 3 ya r fl l a r... Her y l k fl sezonu, yar fllar n hafiflemesine neden olur... Bu defa da öyle oldu... Grup yar fllar azald... Hele G ve G yar fllar hemen hemen ortadan kalkt... Bizler de size iletmek üzere Grup 3 yar fllar na yöneldik... Aral k ve Ocak n bir k sm n kapsayan bu yar fllar sayfalar m z aras na ald k... zleyelim... HAZIRLAYAN : MUSL H DD N GURUP 5 / 6 / / 3/ 5 / 5 / B A S R K A R A B U C A K K O fi U S U K U B L A Y K O fi U S U R D A N Y E K O fi U S U G Ü Z E L Z M R K O fi U S U A D A N A K O fi U S U K U R T U L U fi K U P A S I K O fi U S U Kum pist 900 m ytl. Kum pist 000 m ytl. Kum pist 500 m ytl. Kum pist 600 m ytl. Kum pist 000 m ytl. Çim pist 400 m ytl. B a s ri Ka rabucak Ko fl u s u. Gold For Lady / D. Y ld z. Fairson / Ö. Y ld r m 3. Mummy s Love / S. Kaya 4. Delani / N. fien. Harputlu Gakkofl / N. fien. Impetus / H. Karatafl 3. My Guest / T. Ad flen 4. My Sea / M. Kaya. fiimfle ino lu / S. B o y r a z. Bozdo an / M. Kaya 3. Horasanl / S. Kaya 4. Tekelio lu / Ö. Y ld r m. Harputlu Gakkofl / N. fien. Nuh Baba / M. Kaya 3. Big Trouble / E. Y a l ç n 4. My Sea / S. Kaya. fiimfle ino lu / S. Boyraz. Bozdo an / M. Kaya 3. Horasanl / S. Kaya 4. Ak nc bey /. H. K e t m e. Fairson / Ö. Y ld r m. Mummy s Love / S. Kaya 3. Black Snake / B. Gökçe 4. Maverick / S. Boyraz M ü d d e t : F a r k l a r : / boy - boy - burun M ü d d e t : F a r k l a r : boy - uzak - boy M ü d d e t : F a r k l a r : bafl - 3 boy - 4 / boy M ü d d e t : F a r k l a r : /5 boy - 3 boy - bafl M ü d d e t : F a r k l a r : burun - / boy - burun M ü d d e t : F a r k l a r : uzak - / boy - / boy Aral k ay nda Adana sezonun ilk G3 yar fl Hasan Basri Karabucak ad na düzenlenen G3 yar fl oldu. Kum pistte koflulan bu G3 yar fl sezonun bu pistte en iyi koflan bir çok ismini de bir araya getirmiflti adeta. Kofluda at kay tl olmakla birlikte Shargar start almad. Koflu bafllang c ile birlikte Gold For Lady numaray alarak yar fl önde götürmeye bafllad. Onu takip eden isim Cassato idi ve bu ikili, 900 metrelik kofluda yaklafl k son sekiz yüze kadar bu flekilde geldikten sonra iç kulvardan ani bir hamle ile Özipek liderli i ald. Özipek. Bu flekilde son viraj lider döndükten sonra, herkesin gözlerini dikti i isim, yani Fairson n ataklar izlenmeye bafllad. Bu anlarda Mummy s Love ve Delani de geliyordu ki, birden ço u kiflinin birincili inden ümidini kesti i Gold For Lady, tekrar tazeleyerek gelip liderli i ald. D fl kulvardan ald liderli i de son metrelere kadar b rakmay p, 0,30 ganyan ile kazan rken, büyük favori Fairson da rakibinin ard ndan ikincili e raz oldu. TJ K N I N SES /

13 Ku b i l ay Ko fl u s u zmir k fl programlar ndaki en önemli koflulardan biri de flüphesiz Kubilay Koflusudur. Devrim flehidimizi bu vesile ile sayg ile an yoruz. Bu önemli koflu da bir gün önce Adana da düzenlenen G3 yar fl n n bir muadili niteli inde idi adeta. On at n kat ld yar flta, start ç k fl ile birlikte önde gitmeyi seven atlardan My Guest derhal gelip liderli i ald. Peflinde Big Trouble ve My Sea oldu u flekilde seyir alan kofluda son sekiz yüze do ru gelinirken de My Sea önünde liderli i koruyan My Guest oldu ve bu flekilde son düzlük dönüldükten sonra d fl kulvardan Harputlu Gakkofl ve iç kulvardan Impetus ata a kalkt lar. ki Royal Abjar yavrusunun mücadelesinden boy farkla galip ç kan ise Harputlu Gakkofl oldu. Kum pistte çok baflar l yar fllar bulunan Harputlu Gakkofl, bu yar fltan önce stanbul da G Byerley Turk Koflusunu da kazanarak ne kadar formda oldu unu göstermiflti. Harputlu Gakkofl, ayr ca bu yar fltaki galibiyeti ile zmir de 008 sezonun Grup yar fllar na da en büyük aday oldu unu gösteriyordu adeta. / TJ K N I N S E S

14 Ridaniye Koflusu Adana Yefliloba Hipodromu nda 8. yar fl gününde gerçekleflen Ridaniye Koflusu günün en önemli yar fl idi. Dört ve yukar yafll Arap atlar na yönelik bu kofluda dokuz isim 500 metre kum pistte mücadele verdiler. Akman n start almad kofluda Bozdo an yaklafl k iki boy sonra kofluya bafllad. Liderli i alan Günaltay, Ödemifl Efesi nin önünde yar fl önde götürmeye bafllad. Bu iki at arkalar nda rahat konumda takip eden fiimfle ino lu, bir süre sonra liderli i ald ve yar fl n bitimine de in bu konumunu kaybetmemek için düzlükte Horasanl ve Bozdo an n ataklar na karfl koymaya çal flt. Bu isimlerden özellik Bozdo an, fiimfle ino lu nun çok zorlasa da, bir bafl fark ile kazanan fiimfle ino lu oldu. Bu ikilinin ard nda ise yafll kurtlar Horasanl ve Tekelio lu üçüncülük ve dördünlü ü paylaflt lar. fiimfle ino lu bu kofludan evvel yine Adana da girdi i bir kofluyu lehine çevirmeyi baflarm flt. Çelebi in yavrusu kum pistte sergiledi i birbirinden güzel koflularla dikkat çekerken, babas n n zamans z ölümünü de yetifltiricili imiz için bir kay p oldu unu an msat yor adeta. TJK NIN SES / 3

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun TJK NIN SES Aral k 2007 Yeni Y l n z Kutlu Olsun Antalya da Sat l k Çiftlik Antalya / stanbul yolu üzerinde Antalya dan 120km uzakl kta. 2 Toplam 8 dönüm alanda 170m siding kaplamal... 2 2 yatak odas...

Detaylı

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak

Detaylı

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI TJK NIN SES EYLÜL / EK M 2009 SAYI 124 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ÖZEL SAYI Enternasyonal Yarışlar TURBO M LL GURURUMUZ OLDU Büyük kupalar sahiplerini buldu CUMHUR YET ve CUMHURBAfiKANLI

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro SAYFA 01 MUSTAFA DAL: Hiç unutulmayan flöhretler de il, iyi dostlar olduk Beline sar lan rakibini bile sürükledi Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Ekonomiyi canland racak bizleriz

Ekonomiyi canland racak bizleriz Ekonomiyi canland racak bizleriz Hasan Kondu Kondu Grup Yönetim Kurulu Baflkan Bir ekonomiyi canland racak olan üretim de il, pazarlamad r. Sataca n kifli ve kurumlar oldu u sürece her fleyin üretimini

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı