TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak SAYFADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak 2008 3. SAYFADA"

Transkript

1 TJ K N I N S E S Ocak 008 Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light 3. SAYFADA

2 A L W A Y S A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON G R O U N D S D I V I N E LIGHT E A G L E E Y E D F A N T A S T I C FELLOW MANILA MARLIN M O U N T A I N CAT OCEAN CREST OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO SRI PEKAN S T R I K E T H E G O L D S U N MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A C L A S S I C B I J O U D INDE B I N AJWAAD C O M M O N GROUNDS D I V I N E L I G H T E A G L E EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN MOUNTAIN CAT OCEAN CREST OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL R O Y A L A B J A R S E A HERO SRI PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED F O R W E S T B Y WEST A L W A Y S A C L A S S I C B I J O U D INDE BIN A J W A A D C O M M O N GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE EYED F A N T A S T I C F E L L O W MANILA MARLIN MOUNTAIN CAT OCEAN CREST OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL R O Y A L ABJAR S E A H E R O S R I PEKAN STRIK T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD C O M M O N G R O U N D S D I V I N E LIGHT EAGLE EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN MOUNTAI CAT OCEAN CREST O K A W A N G O R E D BISHOP RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO SRI PEKAN STRIKE T H E GOLD S U N M U S I C U N A C C O U N T E D FOR W E S T B Y W E S T A L W A Y S A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE E Y E D F A N T A S T I C FELLOW MANILA M A R L I N M O U N T A I N CAT OCEAN C R E S T OKAWANGO R E D B I S H O P RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA H E R O S R I PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC U N A C C O U N T E D F O R W E S T B Y WEST ALWAYS A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN M O U N T A I N C A T O C E A N CREST OKAWANGO RED B I S H O P RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO SRI PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A CLASSIC B I J O U D I N D E B I N AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN MOUNTAI CAT O C E A N C R E S T OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO S R I P E K A N S T R I K E T H E GOLD SUN M U S I C U N A C C O U N T E D FOR WEST B Y WEST ALWAYS A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE E Y E D F A N T A S T I C FELLOW M A N I L A MARLIN MOUNTAIN CAT OCEAN C R E S T OKAWANGO RED BISHOP RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA H E R O S R I PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON GROUNDS DIVINE LIGHT EAGLE EYED FANTASTIC FELLOW MANILA MARLIN MOUNTAIN CAT OCEAN CREST OKAWANGO RED B I S H O P RIVER SPECIAL ROYAL ABJAR SEA HERO SRI PEKAN STRIKE T H E GOLD SUN MUSIC UNACCOUNTED FOR WEST B Y WEST ALWAYS A 008 AYGIR KATALO U Yeni yay nlanan bu katalo u, TJK Bas n Bürosu na u rayarak veya Tel: / arac l yla ücretsiz temin edebilirsiniz

3

4 Yeni bir y la girdik Yeni bir yar fl mevsimi bafllad Asl nda gerçek yar fl sezonu baharla birlikte bafllayacak, stanbul mitingiyle Hepimizin de bildi i gibi zmir ve Adana yar fllar yla atlar m z s nma turlar n tamamlarlar ve büyük s navlar Veliefendi pistlerinde kendini gösterir. Tüm atç lar ve merakl lar iflte bu bahar günlerini beklerler, k fl sohbetleri yaparaktan. Bazen bu sohbetler hararetlenir büyük yar fllar n k fl favorileri belirlenir, çok defa erken iddialara bile girilir. Çok do ald r ki, bu iddialar hep flampiyonlar erken teflhis edebilmek için yap l r ve sonuçta herkes kendisine bir gurur pay ç karmak için çaba sarf eder. Bu bafllang c yapt ktan sonra, buradan tüm atç, yetifltirici, jokey, antrenör, apranti ve merakl lar kapsayan atç l k camiam za hay rl bir yar fl y l dileklerimizi sunuyoruz Bu arada biraz da yetifltiricili imizden söz etmekte yarar var. Yeni bir afl m mevsiminin aç l fl günlerindeyiz. Tüm ilgililer k sraklar için en uygun kan bulmak için çaba gösteriyor. Liste bafl olan ayg rlar m z n yan s ra, kulübümüzün son olarak ithal etti i ve yetifltiricilerimizin hizmetine sundu u Okawango ve Divine Light n da kat l m yla seçme flans n n biraz daha artt n söyleyebiliriz. Ayr ca s rada iki yeni namzet ayg r daha var. Onlar n da ithali k sa zamanda gerçekleflebilirse yetifltiricilerimiz rahat bir seçim imkan n bulacaklard r... Özetlersek, uzun sürecek yeni bir yar fl y l na giriyoruz Atç m zdan aprantimize kadar hepimiz heyecanla, umutla bak yoruz önümüzdeki günlere Geçen bir y la güle güle dedik. Yeni baflar lara do ru yol almak hepimizin iste i ve rüyas Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber slan r z ya an ya murda dizesini unutmayal m. Ya mur bitip günefl açt nda hep birlikte olal m. Bir fleyi daha unutmayal m. Güzel günler henüz yaflamad m z günlerdedir Hep ilerdeki günlerde Gelecek aya görüflmek üzere Ocak SAYFADA Zor günlerd i... 8 SAYFADA 0 07 nin flamp i yo n l a r Fra n s a n n flamp i yon difli tay Na ta g o ra Yurdumuza en son olarak ithal edilen ayg r m z Divine Light bu ayki kapa m z süslüyor. Burada resmini gördü ünüz K rdifli tay Natagora, Divine Light in Fransadaki baflar l yavrusudur. Ve ad geçen ülkede büyük oy fark ile 007 Cartier, Avrupa yafll flampiyon difli tay seçilmifltir. Dar s ülkemizde yetiflecek olan taylar n n bafl na... KAPAKTAK FOTOGRAF : YEN AYGIRIMIZ DIVINE LIGHT / ARDA OLGAÇ TJ K N I N S E S Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na Yasin Kadri EK NC Genel Yay n Dan flman Semiral B LBAfiAR Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Erkut DEL ORMAN Foto raflar Orhan Arda OLGAÇ Kadir Ç V C Yönetim Yeri TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, 3444 Bak rköy stanbul Tel: (0) / 93 Fax: (0) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n / Ayl k Bas m Ofset Yap mevi A.fi. TJ K N I N SES / 3

5 B a fl k a n l a Bir söylefli... Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci ile geçen fiubat ay seçimleri neticelenip yönetimi devrald günlerde, bir grup arkadafl m zla birlikte genel konular kapsayan bir sohbet yapm flt k... O günlerde bizlere, kulübümüzün maj n n yenilenmesi ve Vizyonunun genifllemesi gerekti inden söz etmekteydi... 0 y ll k bir geliflme program haz rlay p uygulamaya koymak istiyordu...daha sonraki günlerde çal flmalar n n bu yönde yo unlaflt n gözlemledik... Zaman ilerledi neredeyse aradan y la yak n süre geçti... Bu arada dergimiz bir geliflme perspektifi çerçevesinde yenilendi ve ça dafl bir görüntüye büründü... Bizler de aradan bu kadar süre geçtikten sonra, yeni bir y l n bafllang c nda, Baflkan Yasin Kadri Ekinci ile kapsaml bir söylefli yapmak için zaman n geldi ini düflündük ve kendisi ile görüflme f rsat n bulduk... Sorular m z ve cevaplar n siz okurlar m zla paylafl yoruz den neler bekliyorsunuz? Bu sorunun cevab n verecek olursam bir ayl k derginin sayfalar yetmez. Öncelikle toplam sat fl, sonra da karl l artt rmak gerekiyor ki böylelikle yat r mlar yapma imkan bulal m ve bu yat r mlarla da gelirimizi artt ral m. Biraz yumurta m tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi gözüküyor ama gerçek böyle. Sat fl artmadan karl l artt rmak, karl l artt rmadan yat r m yapmak mümkün de il. Yeni yat r m olmadan da arzulad m z yere ulaflmak mümkün d e i l. Bu sorunun en k sa cevab flöyle olurdu: 008 den beklentimiz 0 y ll k master plan n uygulanmas na bafllamak ve plandaki baz önemli ad mlar atmak d i y e b i l i r i z. 4 / TJ K N I N S E S

6 Planlanan yat r mlar içinde en önemli ve öncelikli olanlar hangileridir? Bu yat r mlardaki hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir? Planlanan yat r mlar konusunda önceli i stanbul un fl kland rmas alm fl durumdad r. Atç l k kamuoyu stanbul un acilen fl kland r lmas n istedi i için bu proje Adana fl kland rmas n n önüne geçti. Oysa Adana n n önde olmas toplam sat fl art fl aç s ndan bize daha büyük fayda getirecekti. Çünkü stanbul yaz yar fllar devam ederken Adana da da ilave gece yar fllar yapabilecektik. stanbul gece yar fllar n n aç l fl n 7 Temmuz Baflbakanl k Koflusu günü yapmay hedefliyoruz. S ras ile Adana, Bursa ve Ankara n n fl kland r lmas finansman bulur bulmaz g e r ç e k l e fl t i r i l m e l i d i r. kinci yat r m önceli imiz pistlerimiz. Kum pistlerimizi öncelikle Bursa dan bafllayarak yeni nesil pist haline getirmek istiyoruz. Çim pistlerimizin gerek drenajlar n gerekse çim kar fl mlar n mükemmel hale getirmeye çal flaca z. Sulama tesisatlar n otomatik hale getirmek amac nday z ve hipodromlar n elektronik olarak güvenliklerini temin etmeye ç a l fl a c a z. Uygulamay planlad n z aktiviteler için finansal yönden arzulad n z deste i bulabilecek m i s i n i z? Bu y lki yat r mlar gerçeklefltirebilir isek, yar fl günü say m z 530 güne ç kararak toplam ciromuzu,3 milyar YTL ye ulaflt rmaya çal flaca z. Kolay bir hedef de il bu. Geçen y l sat fllar m z yaklafl k %5 büyüdü. Bu büyümenin üzerine bir % 30 büyüme daha hedefleniyor ki y llard r % ler c var nda büyüdü ümüzü düflünürsek bunun iddial bir hedef oldu u ortaya ç kar. Ama iddial ya da de il hedeflerimiz büyükse gerçeklefltirmek zorunday z. Üstelik Türkiye ekonomik olarak % 5 büyümeyi hedefledi i bir dönemde yapmak zorunday z. Bunu gerçeklefltirdi imiz anda hem yat r mlar m zda kaynak sorumuz olmaz hem de atç lar m z n ikramiyelerini de iyilefltirme imkan buluruz. fiubat kongresi yaklafl yor, toplant lar süresince üyelerimize hangi konularda bilgi vermeyi düflünüyorsunuz? fiubat kongresi 007 de gerçekleflen çal flmalar n hesab n verme kongresidir. 007 bütçesine göre çal flt m z bir dönem oldu. Geçmifl yönetimin belirledi i bütçe düzeni içinde ciddi tasarruf yapmaya ve eksi bakiyeyi azaltmaya çal flt k. Di er taraftan yeniden yap lanmay gerçeklefltirmeye çal flt k ve uzun vadeli bir plan ve program oluflturmaya büyük enerji harcad k. Yapt klar m z gerekçeleri ile çal flma raporunda ve kongrede anlatmaya çal flaca z. 008 Bütçemiz 007 Aral k ay nda Bakanl k taraf ndan onayland. 008 itibari ile Yüksek Komiserler Kurulunun üç y ll k süresi doldu u için Ocak ay içinde yeniden belirlenecek. Bu y l planlamay çok iyi yapt m za inan yoruz. Dolay s ile yeni oluflacak Yüksek Komiserler Kurulu ile çok daha koordineli çal flmam z mümkün olacakt r. Planlar m z n hedeflerini iyi anlatabildi imiz takdirde her türlü deste i alabilece imize inan yoruz. TJK y kurumsal yönden yeniden yap land r yorsunuz.. Bu çal flmalar ve amaçlar hakk nda bilgiler verebilir m i s i n i z? Yeniden yap lanmam z büyük ölçüde Geçen y l s a t fl l a r m z % 5 büyüdü. Bu y l da b ü y ü m e y i d e v a m ettirebilir isek k a y n a k s o r u n u m u z o r t a d a n k a l k a c a k t r. bitti. Yeniden yap lanmadan bekledi imiz flu: kulübün profesyoneller taraf ndan planlan p, programlan p ça dafl düzeyde yönetilebilmesini sa lamak. Açacak olursak araflt rmaya gelifltirmeye zaman ay racak uluslararas iliflkileri üst düzeye kal c olarak tafl yacak, atç lar m z n yurt içinde ve d fl ndaki problemlerini çözecek, sorunlara çözüm üretecek de il sorunlar ortadan kald racak düzenlemeleri yapan; tüm çal flanlar n beyin gücü birli ini sa layarak ayn hedefe kilitlenmesini sa layan; uzun vadeli düflünen, planl çal flan profesyonel kadromuzla atç l m z hedefledi imiz noktaya getirmek. Bu noktada belirtmek isterim ki, profesyonel kadromuz en az bizim kadar bu heyecan duyuyor ve gayret ediyorlar. Bu vesile ile de Türkiye Jokey Kulübü çal flanlar na teflekkürü bir borç biliyorum. Bu çal flmalar meyvelerini verdi inde bundan hepimizin kazançl ç kaca ortadad r. Geçen say m zda bir jokeyimizle yapt m z röportajda, en be endi iniz hipodrom sorumuza tereddütsüz stanbul hipodrom unda at binmekten zevk duyuyorum cevab n alm flt k. Sizin hayalinizdeki hipodrom nas l olmal d r. stanbul Hipodromunu bu yönden ne gibi yenilikler bekliyor ve baflka s rada olan hipodromlar m z var m? stanbul Hipodromu bize göre de tart flmas z müstesna bir hipodromdur. Türkiye de büyük küçük bütün eküriler atlar n n stanbul da koflmas n isterler. Bundan daha do al bir istek olamaz. Ancak bu popülerli inin yan s ra yap lmas gerekenler var. Ancak bu kadar revaçta olan bir hipodromda tadilat, tamirat veya yenilenmesi için gerekenleri yapmak çok zor. Gerek alt yap olarak gerekse gece yar fllar na hipodromu haz rlamak için yap lmas gereken çok yat r m var. stanbul Hipodromunda hem yar fl seyretmek hem de yar fl koflmak bir ayr cal k haline getirilmelidir. Yar fl seyretmek isteyenlere, aylar önceden rezervasyon yapmak isteyecekleri bir ortam sa lanmal d r. stanbul hipodromunda isimlerini yazd rman n bir ayr cal k olaca, sponsorluk veya reklam için s ra beklendi i bir ortam n yarat lmas gerekmektedir. Bunlar n hiç biri hayal de ildir ve bilmenizi isterim ki gerçekleflecektir, gerçekleflmektedir. Yönetim Kurulu Baflkan oldu unuzdan bu yana günlük programlar n z nas l d ü z e n l i y o r s u n u z? Yönetime geldi imizden beri sadece bu Kurban Bayram nda on günlük bir tatil yapt m. Bu tatil s ras nda da Arjantin de Türkiye Jokey Kulübü ad na Say n Turgut Koyuncuo lu nun Arjantin Jokey Kulübü Baflkan ile dostlu u sayesinde program na koydurdu u kofluyu izleyip, haz rlam fl olduklar kupay verdim. Onun d fl nda haftan n yedi günü sabah 06:00 da bafllay p akflam 0:00 civar nda biten bir mesai düzeninde kulüpte çal fl yorum. Hedefledi imiz neticelere ulaflaca m z görmek beni çok motive ediyor. Bazen geceleri de evde çal fl yorum. Bu çal flmalar m z neticesinde atç lar m z mutlu edebilirsek bizim de mutlulu umuz sonsuz olacakt r. Kendinize, atlar n za, çiftli inize, zaman ay rabiliyor musunuz? Buna cevap vermeyeyim. Atlar m n ald neticeler sorunuzun cevab n veriyor zaten. fiaka bir yana Mustafa Kejanl o lu gece gündüz atlar mla ilgileniyor. Benim ilgilenmeme gerek b rakm yor. Ona da bu vesile ile teflekkür ediyorum. Devam 30. sayfada TJ K N I N SES / 5

7 O g u n l e r ZOR g u n l e r d i Sevgili büyü ümüz Nimet Üyken in haz rlam fl oldu u bu seri yaz lar geçmifl y llarda Günayd n Gazetesi ilavesi Doludizgin de yay nlanm flt. Kendisinin izniyle ve arflivlerden buldu umuz fotograflarla bir kere daha siz okurlar m za sunuyoruz. HAZIRLAYAN : N MET ÜYKEN Günümüzde yar fl yap lan kentlerimizde hipodromlar, en ucuz, en kaliteli ve en zevkli e lence merkezleri haline gelmifl bulunuyor. Piknik yap lacak bol a açl kl çimen alanlar, çeflmeler, temiz tuvaletler Ve bunlar n yan s ra büyük TV ekranlar ndan yar fllar izleme olana, elektronik giflelerden kolay bilet alma olas l, totalizatöre yak n bir müflterek bahis ekran Her fley iyi, merakl lar n rahat düflünülmüfl, restoranlar, büfeler, cafeler fiafl rmamak mümkün de il Daha önce yaflad m z günlere flöyle bir göz atal m bakal m n Tahtadan yap lm fl hakem ve komiserleri bar nd ran kuleler, n Bayrakla verilen startlar, n Bafl / Boyun biten yar fllar sonunda devaml protestolar, n Çiviye geçirilmifl teneke levhalara yaz l yar fl neticeleri, n Düz yol d fl nda, yar fllar n bariyersiz k o fl u l m a s, n Zil sesinden sonra indirilen tel kafesli, koparma biletli gifleler Baflkaca say lacak pek çok fley var kuflkusuz o günlerden bu günlere gelindi çok flükür Fakat bu gelifl hiç de kolay olmad Pek çok ar zal yollardan geçildi. Zaman zaman yar fllar n yap lmas sekteye u rad. Hatta bir ara yasaklanmak bile istendi. flte afla daki sat rlar mla sizlere bu zor günleri anlatmaya çal flaca m Y l: Ankara lkbahar At Yar fllar n n 8. ve son haftas bitmifl ve s ra stanbul a gelmiflti. Ancak al nan bir kararla stanbul bir hafta geciktirildi ve Ankara ya (Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyeti) yarar na 5 kofludan oluflan bir yar fl günü ilave edildi. Bu arada, stanbul için bir haftal k gecikmenin telafisi yoluna gidilmifl ve 3 Temmuz günü Veliefendi de, Turing ve Otomobil Kulübü taraf ndan motorsiklet ve otomobil yar fllar düzenlenmiflti. Böylece halk yar fl olmadan da Veliefendi nin yolunu tutmufl oluyordu. Aradaki hafta içinde stanbul Yar fllar n n daha dürüst flekilde cereyan için de baz tedbirler al nm flt. Bu cümleden olarak, antrenör ve jokeylere herhangi bir hile ve doping e alet olmayacaklar na dair imzal ve iki flahitli (taahhütname)ler haz rlan p imza ettirilmiflti. 0 Temmuz Pazar günü stanbul Yaz At Yar fllar bafllad. lk üç hafta normal flekilde geçtikten sonra, fieker Bayram dolay s yla, Perflembe günü bir ilave yar fl günü tertip edildi. Böylece stanbul da ilk defa haftada iki gün yar fl yap lm fl oluyordu. 3 Temmuz Pazar günü stanbul Yaz Yar fllar n n dördüncü hafta koflular yap lacakt. Araplara mahsus birinci koflu Veliefendi koflu sahas toprak pistinde bir yar fl bitiyor. Potodan sonra bariyerlerin olmad, foto muhabirlerinin sahan n içine kadar girdi i bir yerdi stanbul yar fl alan (yanda üstte). Tahta tribünlerin önü ve i ne atsan yere düflmez bir kalabal k. Yandaki fötr flapkal flah s zaman n n en meflhur at Adal n n sahibi Nuri Midilli dir (yanda). 6 / TJ K N I N S E S

8 yap ld ktan sonra s ra üç ve yukar yafll ngilizlere mahsus ikinci kofluya gelmiflti. Kofluya alt safkan kat l yordu. Bir hafta önce birinci olan Kontes favori, son koflular iyi olan Missouri de ona rakip olarak tutuluyordu. Ancak Missouri nin huysuz bir at oldu u da bilinmekteydi. Üzerinde ikili bahis bulunan bu kofluya ifltirak o gün için çok yüksekti. Bütün oynayanlar heyecanl, ayn zamanda starttan endifleliydiler. Nas l endiflelenmezlerdi ki bir hafta önce Marmara Koflusu nda çok berbet bir start verilmifl ve koflu tekrar edilmek zorunda kal nm flt. Ne var ki ilk defas nda birinci olan Citadel, ikinci seferinde de Adal y geçmifl ve ikili bahis 90 lira vermiflti. flte hipodromda atmosfer bu flekildeyken atlar piste ç kt lar. Kontes (63), Missouri (55), Afacan (5), Hovarda (48), Mimi (47), Belle Rose (47) kilo tafl yorlard. 800 metre start yerinde atlar bir hizaya geldikleri vakit bayrak indi. Mimi, binicisi Ekremle hemen bafla geçerken, Hovarda, Belle Rose, binicisi Reflat ve Afacan onu takip ettiler. Kontes ç kmakta tereddüt edip birkaç yüz metre sonra kofluya bafllarken Missouri hiç ç kmad. Ve koflu, Mimi / Belle Rose fleklinde bitti. Hakem kulesi önüne toplanan halk durumu protesto ediyor, her nas lsa bu çok sürprizle neticeyi bulan birkaç kifli de bir kenarda neticeyi bekliyordu. Komiserler Kurulu, koflunun muteber oldu unu ilan ettirince halk n protestosu artt ve iptal iptal sesleri yükselme e bafllad. Bu arada baz k zg n seyirciler, hakem kulesine, tafl ve m s r koçanlar atma a bafllad lar. Hakem kulesinin arkas ndaki tabelaya biletler iade diye yazan bir kifli bolca alk fl ald, ama, bu fazla uzun sürmedi ve hoparlörden Veliefendi de yar fl bafll yor. En üstteki her iki resimde de bayrakla verilen startlar görülüyor. Ring hakemi, R dvan Lüy ayn zamanda starterli i de üstlenirdi. Üst ve alttaki foto raflarda, daha sonradan yak lm fl olan hakem kulesini görüyorsunuz, en sa daki fötr flapkal, yazar m z Nimet Üyken dir. Alttaki resmin solunda balkonu görülen yer ise önemli kiflilerin kabul edildi i fleref tribünü gibi kullan lan bir mekand TJ K N I N SES / 7

9 (koflunun muteber) oldu u ilan edilince protestolar daha da fliddetlendi. Evvela müflterek bahis giflelerine hücum bafllad. Bereket veznedar ka t paralar, daha ilk protesto sesleri geldi i vakit, giflelerden kaç rm flt. Ne yetkililer, ne kolluk kuvvetleri, adeta basiretleri ba lanm fl hiçbir harekette bulunam yorlard. Giflelerdeki bozuk paralar ya malan rken, baz ard niyetliler sandalyeleri k rmaya, tribündeki tahtalar ve hatta hakem kulesini yakmaya bafllad lar. Sonra tfaiye geldi, ancak baz gözü dönmüfller hortumlar kestiler. Olaylar gece geç saatlara kadar devam etti. Ve koflular yasakland. Büyük çabalar ve ricalar sonucu 4 Eylül de stanbul Yar fllar yeniden, fakat yepyeni flartlarla, bafllad. Bu yang n, yeni bir devirin bafllamas na, ilkel gereç ve araçlardan modern mekanik techizatlanmaya yol açm flt. 950 de Türkiye Jokey Kulübü kuruldu. Ancak günün flartlar at yar fllar n n bu teflekkül taraf ndan yönetilmesine elveriflli de ildi. 953 de bir kanun kabul edildi: At yar fllar hakk nda kanun. Bu kanun ile Türkiye de at yar fllar tertiplemek ve yönetmek Yar fl Otoritesi ne (Tar m Bakanl ) veriliyor. Tar m Bakanl da mürakabesi alt nda bu yetkisini, atç l k ile ilgili bir kurulufla, Türkiye Jokey Kulübü ne belirli bir süre için devrediyordu. 953 Eylül ünde Jokey Kulüp resmen koflular n yönetimini ele ald. O zamana kadar, çeflitli formaliteler ve bürokratik engeller yüzünden gerçeklefltirilemeyen pek çok yenilik bir bir devreye sokuldu. Sonuçta daha cazip hale gelen yar fllara ra bet de gittikçe artmaya ve dolay s yla müflterek bahis cirosu da yükselmeye bafllad. 960 fiubat nda Ankara da Jokey Kulüp ün y ll k ola an kongresi yap ld. S ra dare Kurulu seçimine gelince Tar m Bakan Nedim Ökmen söz al p: Bu idare heyeti muvaffak olmufl bir kuruldur. Bir y l daha hizmetinden istifade etmemiz gerekir. deyince idare heyeti aynen devam etmifl oldu. Baflkan, Ethem Menderes; Genel Sekreter, Sad k Giz; Muhasip Üye, Fehmi Simsaro lu; Üyeler, Nurullah Tolon, sait Akson, Sadun At ve Burhan Karamehmet. lkbahar yar fllar 3 Mart ta zmir de bafllad ve 8 May s tan itibaren de Ankara da devam etti. Ancak Ankara daki koflular s ras nda üniversite olaylar bafllam flt ve gittikçe daha da hareketli günler geçiriliyor ve o arada s k yönetim de ilan edilmifl bulunuyordu. Yar flsever baz devlet ricali ve bu arada Ankara polis müdürü ile valinin garantisi ile yar fllar devam ediyordu. Sonunda 7 May s hareketi oldu ve Jokey Kulübü Yönetim Kurulu nun üç üyesi göz alt na al n nca yönetim dört kifliye indi. Ancak Sadun At da demokrat partili oldu u için, hakl olarak, (En üstte), Veliefendi de 946 y l nda yap lan bir koflunun son anlar nda çekilen bir foto raf görüyorsunuz. Arka plandaki bariyerler ngiliz ler zaman ndan kalma beton bariyerlerdir. Daha arka planda Veliefendi çay r ve bugünkü Z.Burnu evlerinin bulundu u yamaç görülüyor. (Ortada), Celal Bayar, Fikret Yüzatl, Saim Önhon ve arka planda Feridun Oruntak, bir yar fl aras sohbet ediyorlar. (Yanda), hakem kulesi yak n nda protestocular. 8 / TJ K N I N S E S

10 giriflimlerde bulunmaktan çakiniyor, Sait Akson un ise, yar fl konusunu, Milli Birlik Komitesi ndeki yetkili kiflilere, ancak teknik yönden izah edebilece i için fayda sa layaca san lm yordu. Zaten Jokey Kulübü hakk nda her çeflit ihbar ve suçlamalar n yap ld bir ortamda kulübün ve at yar flç l n n gerçek durumunu anlatabilmek oldukça zordu. Bir sürü imzal ve imzas z mektupla Milli Birlik Komitesi ne ihbarlar ya yor, Jokey Kulübü nün bir vurgun ve soygun yeri oldu u sureti haktan görünerek bildiriliyordu.ankara, zmir ve stanbul da maliyenin hesap uzmanlar faaliyete geçmifller kulübün bütün evrak ve defterlerini didik didik ediyorlard. Bu durumda üyelerinin bir bölümü tutuklanan kulüp yar fllar nas l yap lacakt. 8 ve 9 May s günleri koflular yap lmad. Böyle bir durumda yar fllar n devam n n sa lanmas ve Jokey Kulübü nün görevini sürdürmesi çok zordu. Ama bu baflar ld. O buhranl günlerde baflkanl üstlenen Fehmi Simsaro lu ve genel sekreter Burhan Karamehmet idare heyetinde bulunmamalar na ra men bilhassa Özdemir Atman ve Kemal Tamer in büyük feragat göstererek ola anüstü çabalar çok k sa sürede olumlu sonuç verdi ve Haziran ay n n ilk Perflembe si Ankara yar fllar tekrar bafllad. Ve 6 Haziran da Gazi Koflusu yap ld. Helene de Troie nin kazand bu kofluyu, Devlet Baflkan görevini sürdüren Orgeneral Cemal Gürsel de izledi. Aradan geçen zaman içinde Jokey Kulübü hakk nda söylenen ve tahmin edilen suiistimallere rastlanmam fl ve yar fl idaresi yavafl yavafl normale dönmeye bafllam flt. Ancak idare heyeti d fl nda birçok kulüp üyesi de tutuklanm fl ve yeni bir yönetim için kongreye gerek duymufltu. Temmuz Cumartesi günü Veliefendi deki lokalde ola anüstü kongre yap ld. Yeni idare heyeti seçimi (Fikret Yüzatl - Kemal Tamer Özdemir Atman Burhan Karamehmet Fehmi Simsaro lu William Giraud ve Dr. Michel Saviç) fleklinde sonuçland. dare kurulu ilk ald kararlardan birinde tasarruf tedbirleri olarak maafllardan indirim ve harc rahlarda k s nt yapt. 7 May s hareketi yar fllar az da olsa etkilemiflti. Daha bir süre idari soruflturmalar devam etti ama neticede hiçbir fley ç kmad. Jokey Kulüp muteber kiflili ini bir kere daha kan tlayarak yar fllar eski düzeninde devam ettirmeyi baflararak bu günlere gelmemizi sa lam fl oldu Helene de Troie n n kazand Gazi Koflusu ndan sonra Cemal Gürsel Pafla, kofluyu kazanan at n sahiplerinden Herve Giraud la sohbet ediyor. Ayn resimde sa da Burhan Karamehmet, solda Caroline Giraud, kazanan at n antrenörü Sedat Evliyazade ve Fehmi Simsaro lu görülüyorlar (üstte). Ad daima an lacak olan tan nm fl atç ve yetifltiricilerimizden Fehmi Simsaro lu ve damad Celal Yetkin bir yar fl sonras kazanan atlar Afacan ile birlikte. Soldaki at n Demetçik oldu unu tahmin ediyoruz (ortada). Atç l k camiam z n unutulmaz flahsiyetlerinden Sait Akson, kazand bir centilmen koflusundan sonra kupas n al rken geri plandaki Dr. Safiyettin Sakarya d r (yanda). Son olarak eski baflkanlar m zdan Özdemir Atman, genel sekreterlerimizden Ferit Tanacan ve Dr. Michel Saviç bir kupa seremonisinde görülüyorlar (yanda sa da). TJ K N I N SES / 9

11 Habe e r r BAKAN MEHMET MEHD EKER E PLAKET... Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i yöneticileri ile Safkan ngiliz At Sahipleri ve Yetifltiricileri Derne i yöneticileri Tar m Bakan Mehmet Mehdi Eker i ziyaret ederek gümüfl bir ay y ld zl tabak hediye etti. Ziyaretlerinden dolay duydu u memnuniyeti dile getiren Bakan Eker de atç l n giderek yükselen bir de er oldu unu belirterek yeni y l n camiaya hay rl olmas n diledi. TOPLU fi SÖZLEfiMES GÖRÜfiMELER BAfiLADI... Türkiye Jokey Kulübü ve iflçi sendikas Toleyis, TJK çal flanlar n n 008 ve 009 y llar n kapsayacak olan toplu ifl sözleflmesi için masaya oturdu. 4 Ocak Cuma günü Veliefendi Hipodromu fieref Salonu nda gerçeklefltirilen ilk oturumda, karfl l kl fikir al flveriflinde bulunuldu. Toplant ya TJK ad na Baflkan Yasin Kadri Ekinci, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ender Ayd ner, Genel Müdür Sinan Kalpakç o lu, Genel Müdür Yard mc s Deniz Ayde er ile nsan Kaynaklar Müdürü Murat Kuluöztürk kat ld. Toleyis sendikas ad na ise Genel Baflkan C Bak nd, Genel Baflkan Yard mc s Necati Aktafl ve Genel Sekreter Habib Karakufl un yan s ra flube temsilcileri haz r bulundular. Taraflar 4 fiubat 008 Pazartesi günü tekrar bir araya gelerek, sözleflme maddeleri üzerinde görüflmelere devam edecekler. 0 / TJ K N I N S E S

12 A ral k - Ocak G 3 ya r fl l a r... Her y l k fl sezonu, yar fllar n hafiflemesine neden olur... Bu defa da öyle oldu... Grup yar fllar azald... Hele G ve G yar fllar hemen hemen ortadan kalkt... Bizler de size iletmek üzere Grup 3 yar fllar na yöneldik... Aral k ve Ocak n bir k sm n kapsayan bu yar fllar sayfalar m z aras na ald k... zleyelim... HAZIRLAYAN : MUSL H DD N GURUP 5 / 6 / / 3/ 5 / 5 / B A S R K A R A B U C A K K O fi U S U K U B L A Y K O fi U S U R D A N Y E K O fi U S U G Ü Z E L Z M R K O fi U S U A D A N A K O fi U S U K U R T U L U fi K U P A S I K O fi U S U Kum pist 900 m ytl. Kum pist 000 m ytl. Kum pist 500 m ytl. Kum pist 600 m ytl. Kum pist 000 m ytl. Çim pist 400 m ytl. B a s ri Ka rabucak Ko fl u s u. Gold For Lady / D. Y ld z. Fairson / Ö. Y ld r m 3. Mummy s Love / S. Kaya 4. Delani / N. fien. Harputlu Gakkofl / N. fien. Impetus / H. Karatafl 3. My Guest / T. Ad flen 4. My Sea / M. Kaya. fiimfle ino lu / S. B o y r a z. Bozdo an / M. Kaya 3. Horasanl / S. Kaya 4. Tekelio lu / Ö. Y ld r m. Harputlu Gakkofl / N. fien. Nuh Baba / M. Kaya 3. Big Trouble / E. Y a l ç n 4. My Sea / S. Kaya. fiimfle ino lu / S. Boyraz. Bozdo an / M. Kaya 3. Horasanl / S. Kaya 4. Ak nc bey /. H. K e t m e. Fairson / Ö. Y ld r m. Mummy s Love / S. Kaya 3. Black Snake / B. Gökçe 4. Maverick / S. Boyraz M ü d d e t : F a r k l a r : / boy - boy - burun M ü d d e t : F a r k l a r : boy - uzak - boy M ü d d e t : F a r k l a r : bafl - 3 boy - 4 / boy M ü d d e t : F a r k l a r : /5 boy - 3 boy - bafl M ü d d e t : F a r k l a r : burun - / boy - burun M ü d d e t : F a r k l a r : uzak - / boy - / boy Aral k ay nda Adana sezonun ilk G3 yar fl Hasan Basri Karabucak ad na düzenlenen G3 yar fl oldu. Kum pistte koflulan bu G3 yar fl sezonun bu pistte en iyi koflan bir çok ismini de bir araya getirmiflti adeta. Kofluda at kay tl olmakla birlikte Shargar start almad. Koflu bafllang c ile birlikte Gold For Lady numaray alarak yar fl önde götürmeye bafllad. Onu takip eden isim Cassato idi ve bu ikili, 900 metrelik kofluda yaklafl k son sekiz yüze kadar bu flekilde geldikten sonra iç kulvardan ani bir hamle ile Özipek liderli i ald. Özipek. Bu flekilde son viraj lider döndükten sonra, herkesin gözlerini dikti i isim, yani Fairson n ataklar izlenmeye bafllad. Bu anlarda Mummy s Love ve Delani de geliyordu ki, birden ço u kiflinin birincili inden ümidini kesti i Gold For Lady, tekrar tazeleyerek gelip liderli i ald. D fl kulvardan ald liderli i de son metrelere kadar b rakmay p, 0,30 ganyan ile kazan rken, büyük favori Fairson da rakibinin ard ndan ikincili e raz oldu. TJ K N I N SES /

13 Ku b i l ay Ko fl u s u zmir k fl programlar ndaki en önemli koflulardan biri de flüphesiz Kubilay Koflusudur. Devrim flehidimizi bu vesile ile sayg ile an yoruz. Bu önemli koflu da bir gün önce Adana da düzenlenen G3 yar fl n n bir muadili niteli inde idi adeta. On at n kat ld yar flta, start ç k fl ile birlikte önde gitmeyi seven atlardan My Guest derhal gelip liderli i ald. Peflinde Big Trouble ve My Sea oldu u flekilde seyir alan kofluda son sekiz yüze do ru gelinirken de My Sea önünde liderli i koruyan My Guest oldu ve bu flekilde son düzlük dönüldükten sonra d fl kulvardan Harputlu Gakkofl ve iç kulvardan Impetus ata a kalkt lar. ki Royal Abjar yavrusunun mücadelesinden boy farkla galip ç kan ise Harputlu Gakkofl oldu. Kum pistte çok baflar l yar fllar bulunan Harputlu Gakkofl, bu yar fltan önce stanbul da G Byerley Turk Koflusunu da kazanarak ne kadar formda oldu unu göstermiflti. Harputlu Gakkofl, ayr ca bu yar fltaki galibiyeti ile zmir de 008 sezonun Grup yar fllar na da en büyük aday oldu unu gösteriyordu adeta. / TJ K N I N S E S

14 Ridaniye Koflusu Adana Yefliloba Hipodromu nda 8. yar fl gününde gerçekleflen Ridaniye Koflusu günün en önemli yar fl idi. Dört ve yukar yafll Arap atlar na yönelik bu kofluda dokuz isim 500 metre kum pistte mücadele verdiler. Akman n start almad kofluda Bozdo an yaklafl k iki boy sonra kofluya bafllad. Liderli i alan Günaltay, Ödemifl Efesi nin önünde yar fl önde götürmeye bafllad. Bu iki at arkalar nda rahat konumda takip eden fiimfle ino lu, bir süre sonra liderli i ald ve yar fl n bitimine de in bu konumunu kaybetmemek için düzlükte Horasanl ve Bozdo an n ataklar na karfl koymaya çal flt. Bu isimlerden özellik Bozdo an, fiimfle ino lu nun çok zorlasa da, bir bafl fark ile kazanan fiimfle ino lu oldu. Bu ikilinin ard nda ise yafll kurtlar Horasanl ve Tekelio lu üçüncülük ve dördünlü ü paylaflt lar. fiimfle ino lu bu kofludan evvel yine Adana da girdi i bir kofluyu lehine çevirmeyi baflarm flt. Çelebi in yavrusu kum pistte sergiledi i birbirinden güzel koflularla dikkat çekerken, babas n n zamans z ölümünü de yetifltiricili imiz için bir kay p oldu unu an msat yor adeta. TJK NIN SES / 3

15 Güzel Izmir Ko fl u s u zmir i simgeleyen koflulardan biridir Güzel zmir Koflusu ve ad gibi önemli ve güzel bir yar flt r. Bu flehirde bulunan ve kum pisti seven kaliteli yedi at n mücadelesinde start ç k fl nda bir problem yaflanmazken, liderli i alan isim My Sea oldu. Onu, Big Trouble ve Golden Sun takip ederken, di er s ralarda Alayel, Harputlu Gakkofl, Impetus ve Nuhbaba fleklinde seyir alan yar fl, uzun bir müddet My Sea nin liderli i ile devam etti. Sekizyüz start na do ru hamle yapan Big Trouble, My Sea den liderli i al rken, onun ard nda Nuhbaba oldu u flekilde son viraj dönüldükten sonra, bu ikilinin liderli i koruma çabalar na d fltan gelen Harputlu Gakkofl müdahale etti. Son yar fllar nda oldu u gibi karfl konulmaz bir flekilde ve rahatça potaya uzanan bu at birincilik serisine bir ilave yapmay baflararak gönüllerde taht kurdu adeta. kincilikte ise yafll kurt Nuhbaba yer ald ve bu kofludaki bu konumu ile takdir toplad. Tabi ki o da kum pistte çok klas yar fllar sergilemifl bir att r. Big Trouble ve My Sea de tabelan n di er s ralar n paylaflt lar ve zmir de bir önemli koflu daha sona ererken, genel kan Harputlu Gakkofl un ilk iki yar fl nda oldu u gibi zor geçilece i fleklinde oldu uydu. 4 / TJ K N I N S E S

16 Adana Ko fl u s u Adana sezonunda Arap atlar na yönelik Grup koflular ndan, 008 y l na ait ilk yar fl 5 Ocak günü Adana ad na düzenlenen G3 koflusu oldu. 0 at n kat ld mücadele adeta, bir nevi Ridaniye Koflusunu rövanfl gibiydi. Yaln z, orada mesafe 500, Adana koflusunda ise 000 metre olarak g e r ç e k l e fl m i fl t i r. Start ç k fl ile birlikte Bozdo an bir boy kadar geç ç kt ve liderli i alan isim Günaltay olurken, onu takip eden fiimfle ino lu oldu. Adeta Ridaniye Koflusunun benzeri bir flekilde cereyan eden yar flta Günaltay son viraj da lider dönse de düzlükte yine fiimfle ino lu hakim olurken, t pk o kofludaki gibi Bozo an n gayretleri izlendi. Bu iki at birincilik için k yas ya mücadele verdiler ve bitimde fark bu sefer bir burun olurken, kazanan yine fiimfle ino lu oldu. Ridaniye koflusundaki ikili s ras bozulmazken, üçüncülükte de t pk o kofluda ki gibi Horasanl yer ald. Dördüncülükte ise bu sefer Ak nc bey kendine yer buldu. fiimfle ino lu bu galibiyeti ile Adana da üçte üç yaparak dikkatleri üzerine toplamaya devam etti. TJ K N I N SES / 5

17 Kurtulufl Kupas Koflusu... Adana 008 sezonun en önemli yar fllar ndan biri olan Kurtulufl Koflusu, yeni y l n ilk cumartesi günü Yefliloba Hipodromu nda tertip edildi. Dört ve yukar yafll ngiliz atlar na mahsus bu yar flta yedi at mücadele verdi.geçen ay tertip edilen H.Basri Karabucak koflusuna kat lan bir çok ismin burada oluflu, adeta o koflunun bir rövanfl niteli i de tafl yordu. Toplu bir start ç k fl ile bafllayan kofluda Maverick bilinen stili ile hemen öne geldi. Onu takip eden isimler Gold For Lady ve ve Mummy s Love olurken, gerideki atlar da Blaze Of Speed, Fairson, Black Snake ve Monjal fleklinde s raland lar. Maverick öndeki temposunu son düzlü e kadar muhafaza etmeyi baflararak viraj lider dönse de, düzlükte yüklenen isimler Mummy s Love ve Fairson kontrolü ele ald lar. Bu isimlerden Fairson her metrede artan temposu ve karfl konulmaz fuleleriyle birincili e uzan rken, onun yaklafl k bir saniye gerisinde Mummy s Love ikincili e raz oluyordu. Bu koflu ile Fairson bir koflu öncesi geçildi i rakibinden adeta rövanfl da ald. Fairson kum pistte çok uzun süre geçilmedikten sonra, bunda evvelki üç koflusunda üç kez ikinci olup bu konumunu muhafaza edememiflti. Ama bu hakliyle bile ikincilikten 6 / TJK NIN SES Bir G3 yar fl olan Adana Kurtulufl Kupas, kum pist koflular n n speriyalisti olan Fairson taraf ndan çok rahat bir flekilde kazan ld. Atlar son üç yüze geldiklerinde ortadan yürüyüp bafla geçen Fairson, Royal Abjar n o lu oldu unu inkar etmiyordu. Genç atç m z Balkar Balkaro lu nu ve at n jokeyi Özcan Y ld r m kutluyoruz... düflmedi i ve onun ülkemizde kum pistte, en iyi performans gösteren atlardan biri oldu u unutulmamal d r. O da bugün için adeta kalitesini hat rlatt ve ikincilik serisine Kurtulufl Koflusu zaferi ile son verdi. Fairson, yavrular kum pistte çok güzel yar fllar koflan Royal Abjar n o ludur. Fairson n annesi Fair Tail de Gazi galibi olmay baflarm fl müstesna bir k srakt r. Fairson bu yar fl ile Adana da bu sezon tüm aç k yar fllara aday oldu unu bir kez daha gösterdi.

18 En üstteki fotografta yar fl sonras kupa seremonisini izliyoruz. Soldan sa a, lyas Karabulut ( l Genel Meclis Baflkan ), Balkar Balkaro lu, brahim Gazio lu, Alper Ak no lu (Çukurova Üniversitesi Rektörü), Aytaç Durak (Adana Büyükflehir Belediye Baflkan ), lhan At fl (Adana Valisi), Dengir Mir Mehmet F rat (AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Mersin Milletvekili), Ömer Topçu (Yüre ir Belediye Baflkan ). Ortada sa daki fotografta ise Aytaç Durak ve lhan At fl ile birlikte Nusret Balkaro lu na kupas n sunuyor. Yukar daki fotografta, Adana Hipodrom Müdürü Serdar Ayd n, misafirlerine hipodrom hakk nda gerekli bilgileri verirken... TJ K N I N SES / 7

19 0 0 7 N N fi A M P Geçen bir y l boyunca pek çok yar fl yap ld. Atlar birbirlerini geçebilmek için olanca güçlerini harcad lar. Onlar n içinde baz lar vard ki, aylar ilerledikçe baflar lar na baflar katt lar. Bir üst düzeydeki yar fllar kazand lar. Biz onlar geçen y l n flampiyonlar olarak haf zalar m zda daima sakl yaca z. Bu sayfalar m zda geçen y l n baflar l atlar n sizlere bir kere daha sunuyoruz... S a b rl Onu bu y lda zevkle izledik. Kentucky Derby galibi ayg r m z Strike The Gold un en iyi yavrusu. Güçlü düzlük sprinti ile her zaman göz okflayan parlak yar fllar yapt. Bugüne kadar sadece kendi jenerasyonunda de il hem ülkemizde hem de Dubai de kazand kofluda nice yaflça da büyük rakiplerini geçti. 007 y l nda ülkemizde Topkap Koflusu nu çok güçlü yabanc atlar geçerek büyük bir gurur yaflatt. Koflu bafllar nda yar fla adapte olmakta biraz zorlansa da bunu sanki rakiplerine avans vermek istedi i için yap yor. Halis Karatafl ile yar fllar nda bütünleflen safkan n Topkap Koflusu nda d fltan yapt etkili sprint uzun süre haf zalardan silinmeyecek nitelikteydi. 8 / TJ K N I N S E S

20 YONLARI Pan River Berraksu Inspector Arsenic Sab rl Tiramisu Ayabakan Peksoy zbatur Ufukbir Kafkasl B R NC L K B R NC L K B R NC L K B R NC L K B R NC L K B R NC L K B R NC L K B R NC L K B R NC L K B R NC L K B R NC L K TJK NIN SES / 9

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı