UTO 2015 / 039. Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması. B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UTO 2015 / 039. Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması. B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması"

Transkript

1

2 UTO 2015 / 039 EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT İTB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA Telefon : Faks: e-posta : TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN TEKNİK ONAYIN TİPİ İsmi Aterpor Asmolen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Sahibi Atermit Endüstri ve Ticaret A.ġ. Kriterler Hakkında Yönetmelik Kullanım amacı Üretim tesisi Geçerlilik süresi Sayfa ve ek sayısı DöĢeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok BarıĢ Mah / 4 Sok. No:14/ Gebze/Kocaeli 22/04/2015 ten, 22/04/2020 ye kadardır. Madde:9/1 STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN 1 Ek dahil toplam 13 sayfa TEYİT SİSTEMİ:(3) Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması B-s1,d0 RE 120, REI 90 Basınç dayanım sınıfı Bükme dayanımı Geometrik toleranslar CS(10)30 50 kpa L3, W3, T2, S5, P3

3 I YASAL DAYANAK VE GENEL ŞARTLAR 1. ĠĢbu UTO , ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından aģağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiģ ve yayımlanmıģtır: sayılı Ürünlere ĠliĢkin Temel Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik. 2. ĠĢbu UTO, ĠTB AraĢtırma Kurumu nun izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO da belirtilen üretim tesisinden baģkasına verilemez, devredilemez. 3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre iģbu UTO, ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından askıya alınır veya iptal edilir. 4. UTO nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dâhil olmak üzere, tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı ĠTB AraĢtırma Kurumu nun yazılı izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broģürlerindeki metinler ve çizimler, vb.) UTO ile çeliģmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir. 5. UTO, Türkçe yayımlanır. BaĢka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir, bu çeviri ĠTB AraĢtırma Kurumu nun onayı ile kullanılabilir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

4 II UTO YU İLGİLENDİREN ÖZEL KOŞULLAR 1. Yapı Malzemesinin Tanımı ve Kullanım Amacı 1.1. Yapı Malzemesinin Tanımı Aterpor Asmolen, genleģtirilmiģ polistiren (EPS) kullanılarak imal edilmiģ, döģemelerde dolgu malzemesi olarak kullanılan, prizma Ģekilli (diģsiz) asmolen bloklardır. Aterpor asmolen; TS EN Standardına uygun olarak üretilmiģ 20 mm kalınlığında ve 1300 kg/m 3 yoğunluğunda sıva alçısı veya TS EN 520 Standardına uygun olarak üretilmiģ, 40 mm çapında çelik vida ve dübel ile sabitlenmiģ, 3000 x 4010 x 100 mm boyutlarında alçı levha tavan kaplaması ile birlikte en az 70 mm kalınlığında ve 2030 kg/m 3 yoğunluğunda Ģap uygulanarak kullanır. Ürünün uygulama esasları, Madde 5.2 kısmında ayrıntılı olarak tarif edilmiģtir Kullanım Amacı Bu teknik onaya konu olan Aterpor asmolen, binalarda statik çalıģmaya katılmadan beton sarfiyatını ve yapı ölü yüklerini azaltmak amacıyla döģeme dolgu malzemesi olarak kullanılır. Aterpor asmolen kullanılarak inģa edilen döģeme sistemlerinde yerinde döküm beton kullanılır. 2. Yapı Malzemesinin Özellikleri ve Doğrulama Metotları Teknik onaya konu olan Aterpor Asmolen in, ilgili temel gerekler kapsamında kullanım amacına uygunluğunun ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından belirlenmesinde, mevcut ulusal mevzuat ve üretici beyanları esas alınarak tanımlanan ilgili test ve tetkikler kullanılmıģtır. Beyan edilen kullanım amacına uygunluğun sağlanması için yangın durumunda emniyet ve kullanımda eriģilebilirlik ve güvenlik temel gerekleri kapsamında inceleme yapılmıģ olup, sistem özellikleri ve doğrulama metotları aģağıda gösterilmiģtir. Bu sistemin kullanım yeri ve amacı açısından; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 1 1 kısmında tanımlanmıģ diğer temel gerekler kapsamında değerlendirilmesine gerek görülmemiģtir Yangın Durumunda Emniyet Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2 gereği yapıda kullanılacak asmolen blokların yangına tepki ve dayanım sınıflarının belirlenmesi gerekir Yangına Tepki Tablo 1 de Aterpor asmolen ürününü oluģturan EPS malzemesinin ve EPS asmolenin tavan kaplaması olarak kullanılan alçı sıva ve alçı levha malzemeler ile birlikte TS EN Standardına göre yangına tepki sınıflar gösterilmiģtir Temmuz 2013 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 1 kısmında tanımlanmış temel gerekler: Mekanik dayanım ve stabilite, Yangın durumunda emniyet, Hijyen sağlık ve çevre, Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik, Gürültüye karşı koruma, Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası, Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı temel gerekleridir. 2 9 Eylül 2009 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

5 Tablo 1: Ürün yangına tepki sınıfı Malzeme Standart Yangına tepki sınıfı EPS TS EN E Alçı sıva tavan kaplamalı sistem Alçı levha taban kaplamalı sistem TS EN TS EN B-s1,d0 B-s1,d Yangına Dayanım Tablo 2 de Aterpor asmolenin tavan kaplaması olarak kullanılan alçı sıva ve alçı levha malzemeler ile birlikte TS EN Standardına göre yangına tepki sınıflar gösterilmiģtir. Tablo 2: Ürün yangına tepki sınıfı Malzeme Standart Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplamalı sistem Alçı levha taban kaplamalı sistem TS EN RE 90, REI 90 TS EN RE 120, REI 90 TS EN ve 2 Standartlarına göre yangına tepki ve dayanım sınıfları belirlenen döģeme sistemi çizimi Ek 1 kısmında gösterilmiģtir Kullanımda Erişilebilirlik ve Güvenlik Basınç Dayanımı Asmolen blokların %10'luk Ģekil değiģtirmede basınç gerilmesi (σ10), TS EN 826 standardına göre belirlenir. Aterpor asmolen bloklara ait %10'luk Ģekil değiģtirmede ortalama basınç gerilmesi 35,13 kpa olup, bloklar TS EN Standardı Madde Çizelge 3 e göre CS(10)30 sınıfındadır Bükme Dayanımı Asmolen bloklarında bükme dayanımı (σb) TS EN Standardına göre belirlenir. Aterpor asmolen blokların bükme dayanımı seviyesi 71,88 kpa dır Geometri: Asmolen blokların uzunluğu, geniģliği, anma kalınlığı, gönyeden sapma ve düzey düzgünlüğü özellikleri ile ilgili deney standartları, tolerans değerleri ve TS EN Standardına göre bu özelliklerle ilgili tolerans değerleri Tablo 3 te gösterilmiģtir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

6 Tablo 3: Aterpor asmolen geometrik özellikler Özellik Standart Tolerans Tolerans sınıfı Uzunluk TS EN 822 ± % 0,6 veya ± 3mm L3 GeniĢlik TS EN 822 ± % 0,6 veya ± 3mm W3 Anma kalınlığı TS EN 823 ± 2mm T2 Gönyeden sapma TS EN 824 ± 5 mm/m S5 Yüzey düzgünlüğü TS EN 825 3mm P3 3. Uygunluğun ve Performansın Değerlendirilmesi ile G İşaretlemesi 3.1. Uygunluk teyit sistemi Avrupa Komisyonu nun 2001/596/EC sayılı kararı ile revize edilmiģ, 1999/91/EC sayılı kararına göre uygunluk belgelendirmesi için teyit sistemi (3) olarak belirlenmiģtir. Belirtilen teyit sistemine göre G iģaretlemesi için bu ürüne uygunluk değerlendirilmesi yapılacaktır. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Ek 1(E) 3 ye göre, uygunluk değerlendirmesinde imalatçı ile uygunluk değerlendirme kuruluģunun görevleri aģağıda belirtildiği gibidir. Ġmalatçıya düģen görevler: Fabrika üretim kontrolünü yapmak BaĢlangıç tip deneylerini yapmak 3.2. Teknik Onay kapsamında İmalatçıya yüklenen sorumluluklar İmalatçının sorumlulukları Fabrika üretim kontrolü Ġmalatçı, üretimin iç kontrolünü sürekli sağlar ve üretimde kullandığı bütün gereklilikleri ve hükümleri (politikaları, prosedürleri ve kontrol planına göre elde edilen sonuçları) sistematik bir biçimde kayıt altına alır. Fabrika üretim kontrolü; hammaddelerin kontrolünü, üretim süreci kontrolünü ve üretim sonrası kontrol süreçlerini içerir. Ġmalatçı, kontrol planında belirtilen Ģartnameye uygun hammaddeleri kullanır. Kayıtlar en az aģağıdaki bilgileri içerir: Ürün ve hammaddelerin adı, Muayene ve kontrol yöntemi, Üretim tarihi, parti numarası ve ürünün muayene tarihi, Muayene sonucu ve kontrol planında belirtilen referans değer/aralık, Fabrika üretim kontrolünden sorumlu kiģinin imzası Kayıtlar, imalatçı tarafından en az beģ (5) yıl saklanır. Fabrika üretim kontrolüne yönelik hangi deneylerin ne sıklıkla yapılacağı ve tolerans değerleri ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından muhafaza edilen fabrika üretim kontrol planında yer alır. Ġmalatçı; Tablo 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 da gösterilen performans değerlerinin sağlanmasına iliģkin fabrika üretim kontrol sistemine uygun olarak üretimi sürdürmek ve sistemin montajı ile ilgili esasları ara ve son kullanıcılara bildirmekle yükümlüdür. 3 6 Temmuz 2009 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

7 Başlangıç Tip Deneyleri Fabrika üretim kontrol planında herhangi bir değiģiklik olmadığı takdirde, bu Teknik Onayın verilmesi aģamasında ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından yapılan deneyler baģlangıç tip deneyi olarak kabul edilir 4. Üretimde değiģiklik olması durumunda ayrıca yapılması öngörülen baģlangıç tip deneyler ĠTB AraĢtırma Kurumu nun ve onaylı laboratuarın mutabakatı ile yapılır Uygunluk değerlendirme kuruluşunun sorumlulukları Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç muayenesi yapılarak belgelendirilmesi Uygunluk Değerlendirme KuruluĢu, imalatçının fabrika üretim kontrol planına uygun davranıp davranmadığını, üretim kontrolünü sağlamak için gerekli dokümantasyonu oluģturup oluģturmadığını ve her üretim için bu dokümantasyonu etkin Ģekilde kullanıp kullanmadığını kontrol eder, onaylar ve belgelendirme yapar G İşaretlemesi G iģareti ürünün ambalajına iliģtirilir. G iģareti, aģağıdaki bilgilerle birlikte bulunur. Uygunluk Değerlendirme KuruluĢu no: Firma:(Ġmalatçının adı veya tescilli markası) Adres:(Ġmalatçının kayıtlı adresi) Fabrika:(Ürünün imal edildiği fabrikanın adı ve tescilli markası) G iģaretinin iliģtirildiği yıl: (ĠĢaretin basıldığı yılın son iki basamağı) OYYY-OXXX: (OYYY-KuruluĢ no, OXXX-KuruluĢ tarafından verilen belge no) UTO no: (ĠTB UTO 2015/039) G Uygunluk Beyanında bulunacak ilave bilgiler: Yangına tepki sınıfı, yangına dayanım sınıfı, basınç dayanım sınıfı, bükme dayanımı (min), uzunluk toleransı, geniģlik toleransı, anma kalınlığı toleransı, gönyeden sapma toleransı, yüzey düzgünlüğü toleransı 4. Ürünün kullanım amacına uygunluğuna ilişkin bilgiler 4.1. Üretim Üretim esasları, fabrika üretim kontrol planında yer alır. Bu kontrol planı ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından muhafaza edilir. Talep edilmesi halinde, uygunluk değerlendirme sürecinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütecek kuruluģa verilir. Üretim kontrol planındaki bilgilerin gizliliği esastır İTB Araştırma Kurumu nun yapacağı veya yaptıracağı kontroller ĠTB AraĢtırma Kurumu, standardı olmayan yeni ürüne dair yayımlanan bu Teknik Onaya konu malzemelerin Fabrika Üretim Kontrol Planından sapma olup olmadığını kontrol eder veya ettirir. Kontroller sonucu tespit edilen bulgular, teknik onayın yenilenmesi, askıya alınması veya iptali hususunda kullanılır. 4 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 7-1(ç) ve Madde ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

8 5. İmalatçı ve kullanıcılar için önemli hususlar 5.1. Paketleme, nakliye ve depolama Ürünlerin uzun süre depolanması gerektiğinde, kuvvetli güneģ ıģığından korunması gerekir. Uzun süre güneģ ıģığına maruz kalması durumunda yüzey ve boyutlarda bozulmalar olduğu gözlenebilir. Doğrudan ve sürekli olarak temas ettiği yüzey sıcaklığının 75 C yi aģması durumunda, yumuģama ve takibinde geri dönüģümü olmayan boyut değiģikliği ve mekanik mukavemetinde zayıflamalar gözlenebilir. Solventlerle doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Yanıcı maddelerden uzak, temiz ve düz bir zeminde depolanmalıdır. Nakliye esnasında zeminin düz olması ve araç içerisinde eğer varsa yabancı malzemelerin ürüne zarar verebilecek etkilerinin bertaraf edilmesi gerekir. Ürünler deformasyon oluģumuna yol açacak yük etkilerine maruz bırakılmamalıdır.araç üzeri kapalı olmalı, branda üzerine halat/spanzet çekilmemelidir. Branda sabitlemesi kenar lastikleri ile gerçekleģtirilmelidir. Ürünler güneģe doğrudan maruz bırakılmamalıdır. Ürünlerin uzun süre ambalajlarından çıkarılmıģ halde depolanması gerekiyorsa, üzerlerinin açık renk örtü ile kaplanması fayda sağlayacaktır. Etiketsiz ürün kullanılmamalıdır Ürün uygulanması Betonun altında bulunan taģıma kiriģlerinin arasına Aterpor Dolgu konularak, demirler yerleģtirildikten sonra beton dökülür ve dökülen betonun üstüne Ģap atılarak zemin oluģturulur. Aterpor Dolgu nun alt yüzeyine ise; önce ince bir kat sıva atılır, sıvanın üstüne sıva filesi konulur, file sıva sonrası çatlama riskini ortadan kaldırılır.filenin üstüne uygun niteliklerde sıva atılır. Son olarak da tavana boya uygulanır. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

9 6. Kaynaklar TS EN 822, Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-uzunluk ve geniģlik tayini, TSE, Ankara TS EN 823, Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-kalınlık tayini, TSE, Ankara TS EN 824, Isı yalıtım malzemeleri-binalar için gönyeden sapma tayini, TSE, Ankara TS EN 825, Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-yüzey düzlüğünün tayini, TSE, Ankara TS EN 826, Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Basınç davranıģının tayini, TSE, Ankara TS EN 12089, Isı yalıtım malzemeleri - Bina için - Bükülme özelliklerinin tayini, TSE, Ankara TS EN 13163, Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - GenleĢtirilmiĢ polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller Özellikler, TSE, Ankara TS EN , Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karģısındaki davranıģ deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma, TSE, Ankara TS EN , Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç), TSE, Ankara TS EN , Öndökümlü beton mamuller - DiĢli döģeme sistemleri - Bölüm 1: KiriĢler, TSE, Ankara Acicbe B. ve Dağ, O., 2015, Yangın dayanım performans sınıflandırılma raporu, ERA Yangın Test Laboratuarı, Kocaeli Yüzer, G. ve Dağ, O., 2015, Yangına karģı tepki sınıflandırma raporu, ERA Yangın Test Laboratuarı, Kocaeli İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Teknik Kurulu nun tarih 052 no lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır. Sinan SOMER İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Genel Müdür ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

10 Ek 1: DöĢeme ayrıntıları Alçı Sıva Kaplamalı Döşeme Aterpor asmolen döģemenin alçı sıva ile kaplanmasıyla oluģturulmuģ döģeme sistemi bileģenleri aģağıda belirtilmiģtir. C25/30 Beton: Boyutlar: 3000 x 5400 x 300 mm Yoğunluk: 2307,84 kg/m 3 Nem: % 3,93 Paspayı: 25 mm B 420 C çelik donatı: Çap: Ana kiriģ için; 12 mm montaj donatısı, 14 mm taģıyıcı donatı ve nervürlü kiriģler için; 12 mm montaj donatısı, 14 mm taģıyıcı donatı YerleĢim: Dikeyde; 22 montaj donatısı, 11 taģıyıcı donatı ve yatayda; 34 montaj donatısı, 10 taģıyıcı donatı EPS Asmolen Nominal yoğunluk: 10 kg/m 3 Boyutlar: 400 x 4000 x 230 mm (g x u x k) (3 adet) (Her dolgu 4 adet 1 m uzunlukta EPS den oluģmuģtur.) TS EN e göre yangına tepki sınıfı: E Beton Ģap kaplama Yoğunlu: 2030,25 kg/m 3 Nem: % 4,06 Kalınlık: 70 mm Alçı sıva döģeme alt kaplama Alçı sıva kalınlığı 20 x 15 x 3000 (g x d x u) boyutlarında, betona monte edilmiģ 4 adet alüminyum anolarla ayarlanmıģtır. Alçı fiberglas alçı filesi üzerine uygulanmıģtır. Yoğunlu: 1300 kg/m 3 Nem : % 6,5 Kalınlık: 20 mm DöĢeme sistemi detayları ġekil 1 ve 2 de gösterildiği gibidir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

11 ġekil 1: Alçı sıva tavan kaplama sistemi kullanılmıģ döģeme çizimi ġekil 2: Alçı sıva kaplamalı döģeme en kesit görünümü ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

12 Alçı Levha Kaplamalı Döşeme Aterpor asmolen döģemenin alçı levha ile kaplanmasıyla oluģturulmuģ döģeme sistemi bileģenleri aģağıda belirtilmiģtir. C25/30 Beton: Boyutlar: 3000 x 5400 x 300 mm Yoğunluk: 2307,84 kg/m 3 Nem: % 3,93 Paspayı: 25 mm B 420 C çelik donatı: Çap: Ana kiriģ için; 12 mm montaj donatısı, 14 mm taģıyıcı donatı ve nervürlü kiriģler için; 12 mm montaj donatısı, 14 mm taģıyıcı donatı YerleĢim: Dikeyde; 22 montaj donatısı, 11 taģıyıcı donatı ve yatayda; 34 montaj donatısı, 10 taģıyıcı donatı EPS Asmolen Nominal yoğunluk: 10 kg/m 3 Boyutlar: 400 x 4000 x 230 mm (g x u x k) (3 adet) (Her dolgu 4 adet 1 m uzunlukta EPS den oluģmuģtur.) TS EN e göre yangına tepki sınıfı: E Beton Ģap kaplama Yoğunlu: 2030,25 kg/m 3 Nem: % 4,06 Kalınlık: 70 mm Asma tavan sistemi 1. Alçı levha asma tavan sistemi Boyutlar: 3000 x 4010 x 100 mm (g x u x k) 2. Ġskelet: C profiller 40 mm çapında çelik vida ve dübel ile sabitlenmiģtir. Galvanizli çelik C profil o Boyutlar: 60 x 27 x 0,5 x 4010 mm (g x y x k x u) o Konum: 9 adet merkezden merkeze mesafe 400 mm Galvanizli çelik U profil o Boyutlar: 28 x 27 x 0,5 mm (g x y x u) o Konum: tavan kenar kısımlarında 3. Alçı levha Boyutlar 1200 x 2500 x 12,5 mm (g x u x k) (ana paneller) 1200 x 500 x 12,5 mm (g x u x k) (yan paneller) 410 x 2500 x 12,5 mm (g x u x k) (yan panel) 410 x 500 x 12,5 mm (g x u x k) (yan panel) Nominal yoğunluk: 712 kg/m 3 TS EN e göre yangın sınıfı: A2-s1,d0 Kağıt kaplama birim alan ağırlığı: 200 gr/m 2 Sabitleme: Merkezden merkeze 250 mm aralıklarla 35 mm çapında çelik vida ile sabitlenmiģtir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

13 4. Askı çubuğu: Galvanizli çelik Boyutlar: 3 x 600 mm Konum: C profilleri üzerinde merkezden merkeze 50 mm aralıklarla Sabitleme: Askı çubukları, beton döģemeye M6 x 50 mm ölçülerinde çelik dübeller ile sabitlenmiģtir. 5. Askı maģası: Askı maģaları askı çubukları ile asılmıģtır. Galvanizli çelik Boyutlar: 60 x 100 x 1 mm (g x u x k) 6. Agraf: C profilleri ile sabitlenmiģtir. Galvanizli çelik Boyutlar: 30 x 360 x 1 mm (g x u x k) Konum: Her C profiline 2 adet 7. Derz dolgu: Kendiliğinden yapıģan fiberglas derz kağıdı ile uygulanmıģtır (75 kg/m 2 ) Alçı bazlı derz dolgu Islak yoğunluk: 720 kg/m 3 Sarfiyat: 0,4 kg/m DöĢeme sistemi detayları ġekil 3 ve 4 ye gösterildiği gibidir. ġekil 3: Alçı levha tavan kaplama sistemi kullanılmıģ döģeme çizimi ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

14 ġekil 4: Alçı levha kaplamalı döģeme en kesit görünümü ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

15 UTO 2015 / 040 EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT İTB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA Telefon : Faks: e-posta : TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN TEKNİK ONAYIN TİPİ İsmi Aterpor Asmolen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Sahibi Özgür Atermit Sanayi Ticaret A.ġ. Kriterler Hakkında Yönetmelik Kullanım amacı Üretim tesisi Geçerlilik süresi Sayfa ve ek sayısı DöĢeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok Sakarya Cad. Bozalan Mevkii No:8 YazıbaĢı Torbalı / Ġzmir 22/04/2015 ten, 22/04/2020 ye kadardır. Madde:9/1 STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN 1 Ek dahil toplam 13 sayfa TEYİT SİSTEMİ:(3) Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması B-s1,d0 RE 120, REI 90 Basınç dayanım sınıfı Bükme dayanımı Geometrik toleranslar CS(10)30 50 kpa L3, W3, T2, S5, P3

16 I YASAL DAYANAK VE GENEL ŞARTLAR 1. ĠĢbu UTO , ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından aģağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiģ ve yayımlanmıģtır: sayılı Ürünlere ĠliĢkin Temel Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik. 2. ĠĢbu UTO, ĠTB AraĢtırma Kurumu nun izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO da belirtilen üretim tesisinden baģkasına verilemez, devredilemez. 3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre iģbu UTO, ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından askıya alınır veya iptal edilir. 4. UTO nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dâhil olmak üzere, tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı ĠTB AraĢtırma Kurumu nun yazılı izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broģürlerindeki metinler ve çizimler, vb.) UTO ile çeliģmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir. 5. UTO, Türkçe yayımlanır. BaĢka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir, bu çeviri ĠTB AraĢtırma Kurumu nun onayı ile kullanılabilir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

17 II UTO YU İLGİLENDİREN ÖZEL KOŞULLAR 1. Yapı Malzemesinin Tanımı ve Kullanım Amacı 1.1. Yapı Malzemesinin Tanımı Aterpor Asmolen, genleģtirilmiģ polistiren (EPS) kullanılarak imal edilmiģ, döģemelerde dolgu malzemesi olarak kullanılan, prizma Ģekilli (diģsiz) asmolen bloklardır. Aterpor asmolen; TS EN Standardına uygun olarak üretilmiģ 20 mm kalınlığında ve 1300 kg/m 3 yoğunluğunda sıva alçısı veya TS EN 520 Standardına uygun olarak üretilmiģ, 40 mm çapında çelik vida ve dübel ile sabitlenmiģ, 3000 x 4010 x 100 mm boyutlarında alçı levha tavan kaplaması ile birlikte en az 70 mm kalınlığında ve 2030 kg/m 3 yoğunluğunda Ģap uygulanarak kullanır. Ürünün uygulama esasları, Madde 5.2 kısmında ayrıntılı olarak tarif edilmiģtir Kullanım Amacı Bu teknik onaya konu olan Aterpor asmolen, binalarda statik çalıģmaya katılmadan beton sarfiyatını ve yapı ölü yüklerini azaltmak amacıyla döģeme dolgu malzemesi olarak kullanılır. Aterpor asmolen kullanılarak inģa edilen döģeme sistemlerinde yerinde döküm beton kullanılır. 2. Yapı Malzemesinin Özellikleri ve Doğrulama Metotları Teknik onaya konu olan Aterpor Asmolen in, ilgili temel gerekler kapsamında kullanım amacına uygunluğunun ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından belirlenmesinde, mevcut ulusal mevzuat ve üretici beyanları esas alınarak tanımlanan ilgili test ve tetkikler kullanılmıģtır. Beyan edilen kullanım amacına uygunluğun sağlanması için yangın durumunda emniyet ve kullanımda eriģilebilirlik ve güvenlik temel gerekleri kapsamında inceleme yapılmıģ olup, sistem özellikleri ve doğrulama metotları aģağıda gösterilmiģtir. Bu sistemin kullanım yeri ve amacı açısından; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 1 1 kısmında tanımlanmıģ diğer temel gerekler kapsamında değerlendirilmesine gerek görülmemiģtir Yangın Durumunda Emniyet Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2 gereği yapıda kullanılacak asmolen blokların yangına tepki ve dayanım sınıflarının belirlenmesi gerekir Yangına Tepki Tablo 1 de Aterpor asmolen ürününü oluģturan EPS malzemesinin ve EPS asmolenin tavan kaplaması olarak kullanılan alçı sıva ve alçı levha malzemeler ile birlikte TS EN Standardına göre yangına tepki sınıflar gösterilmiģtir Temmuz 2013 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 1 kısmında tanımlanmış temel gerekler: Mekanik dayanım ve stabilite, Yangın durumunda emniyet, Hijyen sağlık ve çevre, Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik, Gürültüye karşı koruma, Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası, Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı temel gerekleridir. 2 9 Eylül 2009 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

18 Tablo 1: Ürün yangına tepki sınıfı Malzeme Standart Yangına tepki sınıfı EPS TS EN E Alçı sıva tavan kaplamalı sistem Alçı levha taban kaplamalı sistem TS EN TS EN B-s1,d0 B-s1,d Yangına Dayanım Tablo 2 de Aterpor asmolenin tavan kaplaması olarak kullanılan alçı sıva ve alçı levha malzemeler ile birlikte TS EN Standardına göre yangına tepki sınıflar gösterilmiģtir. Tablo 2: Ürün yangına tepki sınıfı Malzeme Standart Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplamalı sistem Alçı levha taban kaplamalı sistem TS EN RE 90, REI 90 TS EN RE 120, REI 90 TS EN ve 2 Standartlarına göre yangına tepki ve dayanım sınıfları belirlenen döģeme sistemi çizimi Ek 1 kısmında gösterilmiģtir Kullanımda Erişilebilirlik ve Güvenlik Basınç Dayanımı Asmolen blokların %10'luk Ģekil değiģtirmede basınç gerilmesi (σ10), TS EN 826 standardına göre belirlenir. Aterpor asmolen bloklara ait %10'luk Ģekil değiģtirmede ortalama basınç gerilmesi 35,13 kpa olup, bloklar TS EN Standardı Madde Çizelge 3 e göre CS(10)30 sınıfındadır Bükme Dayanımı Asmolen bloklarında bükme dayanımı (σb) TS EN Standardına göre belirlenir. Aterpor asmolen blokların bükme dayanımı seviyesi 71,88 kpa dır Geometri: Asmolen blokların uzunluğu, geniģliği, anma kalınlığı, gönyeden sapma ve düzey düzgünlüğü özellikleri ile ilgili deney standartları, tolerans değerleri ve TS EN Standardına göre bu özelliklerle ilgili tolerans değerleri Tablo 3 te gösterilmiģtir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

19 Tablo 3: Aterpor asmolen geometrik özellikler Özellik Standart Tolerans Tolerans sınıfı Uzunluk TS EN 822 ± % 0,6 veya ± 3mm L3 GeniĢlik TS EN 822 ± % 0,6 veya ± 3mm W3 Anma kalınlığı TS EN 823 ± 2mm T2 Gönyeden sapma TS EN 824 ± 5 mm/m S5 Yüzey düzgünlüğü TS EN 825 3mm P3 3. Uygunluğun ve Performansın Değerlendirilmesi ile G İşaretlemesi 3.1. Uygunluk teyit sistemi Avrupa Komisyonu nun 2001/596/EC sayılı kararı ile revize edilmiģ, 1999/91/EC sayılı kararına göre uygunluk belgelendirmesi için teyit sistemi (3) olarak belirlenmiģtir. Belirtilen teyit sistemine göre G iģaretlemesi için bu ürüne uygunluk değerlendirilmesi yapılacaktır. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Ek 1(E) 3 ye göre, uygunluk değerlendirmesinde imalatçı ile uygunluk değerlendirme kuruluģunun görevleri aģağıda belirtildiği gibidir. Ġmalatçıya düģen görevler: Fabrika üretim kontrolünü yapmak BaĢlangıç tip deneylerini yapmak 3.2. Teknik Onay kapsamında İmalatçıya yüklenen sorumluluklar İmalatçının sorumlulukları Fabrika üretim kontrolü Ġmalatçı, üretimin iç kontrolünü sürekli sağlar ve üretimde kullandığı bütün gereklilikleri ve hükümleri (politikaları, prosedürleri ve kontrol planına göre elde edilen sonuçları) sistematik bir biçimde kayıt altına alır. Fabrika üretim kontrolü; hammaddelerin kontrolünü, üretim süreci kontrolünü ve üretim sonrası kontrol süreçlerini içerir. Ġmalatçı, kontrol planında belirtilen Ģartnameye uygun hammaddeleri kullanır. Kayıtlar en az aģağıdaki bilgileri içerir: Ürün ve hammaddelerin adı, Muayene ve kontrol yöntemi, Üretim tarihi, parti numarası ve ürünün muayene tarihi, Muayene sonucu ve kontrol planında belirtilen referans değer/aralık, Fabrika üretim kontrolünden sorumlu kiģinin imzası Kayıtlar, imalatçı tarafından en az beģ (5) yıl saklanır. Fabrika üretim kontrolüne yönelik hangi deneylerin ne sıklıkla yapılacağı ve tolerans değerleri ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından muhafaza edilen fabrika üretim kontrol planında yer alır. Ġmalatçı; Tablo 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 da gösterilen performans değerlerinin sağlanmasına iliģkin fabrika üretim kontrol sistemine uygun olarak üretimi sürdürmek ve sistemin montajı ile ilgili esasları ara ve son kullanıcılara bildirmekle yükümlüdür. 3 6 Temmuz 2009 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

20 Başlangıç Tip Deneyleri Fabrika üretim kontrol planında herhangi bir değiģiklik olmadığı takdirde, bu Teknik Onayın verilmesi aģamasında ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından yapılan deneyler baģlangıç tip deneyi olarak kabul edilir 4. Üretimde değiģiklik olması durumunda ayrıca yapılması öngörülen baģlangıç tip deneyler ĠTB AraĢtırma Kurumu nun ve onaylı laboratuarın mutabakatı ile yapılır Uygunluk değerlendirme kuruluşunun sorumlulukları Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç muayenesi yapılarak belgelendirilmesi Uygunluk Değerlendirme KuruluĢu, imalatçının fabrika üretim kontrol planına uygun davranıp davranmadığını, üretim kontrolünü sağlamak için gerekli dokümantasyonu oluģturup oluģturmadığını ve her üretim için bu dokümantasyonu etkin Ģekilde kullanıp kullanmadığını kontrol eder, onaylar ve belgelendirme yapar G İşaretlemesi G iģareti ürünün ambalajına iliģtirilir. G iģareti, aģağıdaki bilgilerle birlikte bulunur. Uygunluk Değerlendirme KuruluĢu no: Firma:(Ġmalatçının adı veya tescilli markası) Adres:(Ġmalatçının kayıtlı adresi) Fabrika:(Ürünün imal edildiği fabrikanın adı ve tescilli markası) G iģaretinin iliģtirildiği yıl: (ĠĢaretin basıldığı yılın son iki basamağı) OYYY-OXXX: (OYYY-KuruluĢ no, OXXX-KuruluĢ tarafından verilen belge no) UTO no: (ĠTB UTO 2015/039) G Uygunluk Beyanında bulunacak ilave bilgiler: Yangına tepki sınıfı, yangına dayanım sınıfı, basınç dayanım sınıfı, bükme dayanımı (min), uzunluk toleransı, geniģlik toleransı, anma kalınlığı toleransı, gönyeden sapma toleransı, yüzey düzgünlüğü toleransı 4. Ürünün kullanım amacına uygunluğuna ilişkin bilgiler 4.1. Üretim Üretim esasları, fabrika üretim kontrol planında yer alır. Bu kontrol planı ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından muhafaza edilir. Talep edilmesi halinde, uygunluk değerlendirme sürecinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütecek kuruluģa verilir. Üretim kontrol planındaki bilgilerin gizliliği esastır İTB Araştırma Kurumu nun yapacağı veya yaptıracağı kontroller ĠTB AraĢtırma Kurumu, standardı olmayan yeni ürüne dair yayımlanan bu Teknik Onaya konu malzemelerin Fabrika Üretim Kontrol Planından sapma olup olmadığını kontrol eder veya ettirir. Kontroller sonucu tespit edilen bulgular, teknik onayın yenilenmesi, askıya alınması veya iptali hususunda kullanılır. 4 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 7-1(ç) ve Madde ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

02.01.2014 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ. Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi. İktisadi İşletmenin Yükümlülükleri. Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar

02.01.2014 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ. Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi. İktisadi İşletmenin Yükümlülükleri. Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Performans Beyanı

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN YMY - Yönetmelik AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi nin (Construction Products Directive - CPD)

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26420 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26420 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26420 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin

Detaylı

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı: 24870

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı: 24870 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı:

Detaylı

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.21 03.01.2012 01 04/03/2013 AÇIKLAMA

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.21 03.01.2012 01 04/03/2013 AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 1/19 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB

Detaylı

Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal. Düzenlemeler Hakkında Tebliğ

Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal. Düzenlemeler Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 6 Aralık 2006 Çarşamba Sayı : 26368 Resmi Gazete 29 Ağustos 2007 Çarşamba - Sayı : 26628 Bayındırlık ve iskân bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti

Detaylı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İlgili AB Direktifleri ( İngilizce ) : 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC Açıklama: 87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifi seri

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 12 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27844 TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAKKINDA

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Basınçlı kaplar sızdırmaz özellikli tank ve depolardır. (TSE)'ye göre, "Basınçlı kap, 0.490.105 Pa(=0.5 atü) ve daha yüksek üst

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının sağlanmasına yönelik temel mevzuat (89/106/EEC) Construction

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 708 Nisan 2010 ICS 77.140.60 ÇELİK - BETONARME İÇİN - DONATI ÇELİĞİ Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcing steel TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 03.01.2012 2 07.04.2014 2011/305/AB CPR çıkartıldı

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 01 16.07.2014 Ürünlerin her biri için ilk tip testi analizleri, ürün gözetimi, FÜK, ilk tetkik, gözetim tetkiki ve G işaretinde olması gerekenler yeniden

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0057-3 ISI YALITIMCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0057-3 ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0057-3 ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı ÖNSÖZ Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

YAPILARDA MALZEME DENETİMİ

YAPILARDA MALZEME DENETİMİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı YAPILARDA MALZEME DENETİMİ İBRAHİM TUNCER Seramik Mühendisi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Elemanı

Detaylı