Brüksel Lahanas. fialgam. Dereotu. Tere

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Brüksel Lahanas. fialgam. Dereotu. Tere"

Transkript

1 Sebzeler Biber Sebzeler Domates Sebzeler Maydanoz Sebzeler Nane Sebzeler fialgam Sebzeler Brüksel Lahanas Sebzeler Brokoli Sebzeler Havuç Sebzeler Kuflkonmaz Patl cangiller ailesindendir. Sivri, çarliston, dolmal k, domates biberi tipleri vard r. Meyveleri kullan l r. Meyvelerinin biçimi, rengi, irili i, ac l bitki çeflidine göre de iflir. Kökleri topra ın yüzeyine daha yakındır. Ana gövdesinde 6-8 yaprak gelifltikten sonra 2-3 dal oluflturacak biçimde dallan r. Böylece çok say da dal oluflur ve geniflleyerek büyür. Çeflidine göre yüksekli i cm ye kadar ulaflabilir. Patl cangiller ailesindendir. Meyveleri kullan l r. En önemli özelli i, gövdenin suyla ya da toprakla temas eden yerlerinden de kökler oluflturmas d r. Gövdesinin geliflme durumuna göre yer ve s r k olmak üzere iki tipi vard r. Yer domatesinde, yapraklar geliflip meyveler olufltuktan sonra bitki toprak üzerine e ilir ve yay larak geliflir. S r k çeflidinden olanlardaysa gövde s n rs z büyüyebilir. Seralarda metre boyunda domates bitkileri oluflabilir. Maydanozgiller ailesindendir. Yapraklar kullan l r. Yapraklar sapl, parçal ve koyu yeflil, düz ya da k v rc k olabilir. Çiçekleri genellikle sar msı yeflildir ve bir çiçek toplulu u gibi bir arada bulunurlar. Ball babagiller ailesindendir. Yapraklar kullan l r. Yan kökler daha fazla geliflti inden kök yap s saçak kök görünümündedir. Köklerin büyük bir bölümü toprakta cm derinli e yay l r. Yapraklar n rengi genellikle aç k ya da koyu yeflildir. Baz türlerde de, antosiyan denen k rm z renk maddesi bulundu undan mordur. Yapraklarda bulunan ya lar bitkinin kendine özgü kokusunu verir. Tüylü, mor ya da morumsu beyaz çiçekleri olur. Hardalgiller ailesindendir. Toprak alt ndaki fliflkin yumrular kulan l r. Kökleri, cm derinli e iner. Ana kökü, yan köklerden daha fazla geliflerek kaz k kök halini al r. Yan kökleri de cm lik bir alana yay l r. Kökle gövde aras ndaki bölümde besin maddelerinin birikmesiyle bir k sm toprak içinde, bir k sm d flar da ya da bütünüyle d flar da olan yuvarlak, oval ya da uzun biçimli yumrular oluflur. Hardalgiller ailesindendir. Genellikle yar m ya da bir metre boyunda olabilen bitkinin dallanmam fl gövdesi üzerinde çok say da yaprak bulunur. Bu yapraklar, birbiri üzerine s k ca sar larak birkaç santimetre çap nda küçük bafl lar olufltururlar. Bir bitkide adet bafl oluflabilir. Bunlar, bitkinin tüketti imiz kısımlarıdır. Fazla derine gitmeyen, yüzeysel bir kök sistemi vard r. Hardalgiller ailesindendir. Kal n ve etli çiçek saplar ndan oluflan bir bafl üzerinde çok say da yeflil renkli çiçek tomurcuklar vard r. Bu k s mlar yeriz. Bafl n n çap 5-25 cm, a rl da gr aras nda de iflir. Maydanozgiller ailesindendir. Etli kökleri kullan l r. Beyaz, turuncu, kahverengi ve siyah renkte kökleri olan çeflitleri vard r. Toprak üzerinde rozet fleklinde ince parçal yapraklar ve toprak alt nda etlenerek geliflen 5-7 cm uzunlu unda kaz k kökü vard r. Gövdesi çok küçük oldu undan toprak yüzeyinde yaln zca yapraklar göze çarpar. Zambakgiller ailesindendir cm boylanabilir. lkbaharda, toprak alt nda bulunan ve rizom da denilen köklerden oluflan sürgünleri kullan l r. Yapraklar, bitkinin uzun gövdesini örten zar ms küçük pullar biçiminde olup çabuk dökülür. Sebzeler Ravent Sebzeler Sar msak Sebzeler Ispanak Sebzeler Karnabahar Sebzeler Kereviz Sebzeler Semizotu Sebzeler Patates Sebzeler So an Sebzeler P rasa Karabu daygiller ailesindendir. Yaprak saplar özellikle salatalarda kullan l r. Gövde, ilk önce topra n üst k sm nda oluflur. Yumru gövde, etli köklerle birlikte bir besin deposu organ d r. Devaml yaprak ve kök oluflur. Yaprak sap genifl ve oluklu olur. Yapraklar da genifl ve parçal d r. Zambakgiller ailesindendir. Difllerinin topra a ekilmesiyle üretilir. Difller ekildikten sonra, diflin sivri k sm ndan sürgün ucu büyümeye bafllar. Bitki cm oldu unda, kök bo az nda bir fliflkinlik belirir. Bu fliflkinlikten sar msak diflleri oluflur. Bunlar, salata ve de iflik yemeklerde kullan l r. Kazaya giller ailesindendir. Zay f köklere sahip olup, çok küçük gövde üzerinde dallanan çok say da yapraklar vard r. K sa sürede yetiflen yeflil yapraklar tüketilir. Hardalgiller ailesindendir. Yenen k sm, çiçek tablas nda henüz açmam fl çok say da çiçe in bulundu u k s md r. Çiçek tablas genellikle dar, elips fleklinde, uzunca biçimli yapraklarla sar lıdır. Bafllangıçta beyaz renkli olan çiçekleri daha sonra koyulafl r. Sebze olarak beyazken tüketilir. Maydanozgiller ailesindendir. Köklerini salata haz rlarken, yapraklar n çorba, sos ve salatalarda kullan r z. Yaprak kerevizi ve kök kerevizi olmak üzere iki çeflidi vard r. Yaprak kerevizin, kökü yumru ba lamaz ve yaprak saplar uzun olur. Kök kerevizinin de, yaprak saplar k sa ve kökü yumrulu olur. Semizotugiller ailesindendir. Mayhofl tatta yapraklar salatalarda kullan l r. Küçük olan gövdesi toprak üzerinde yat k, yapraklar saps z ve etlidir. Saçak kökleri vard r. Patl cangiller ailesindendir. Bitki, toprakla ya da suyla temas eden yerlerinden de kökler oluflturur. Bu nedenle üretim aflamas nda gövde toprakla örtülür. Böylece toprak alt nda çok say da yumru oluflur ve bu yumrular yemeklerde kullan l r. Yemeklik, cips ve k zartmal k gibi adlarla an lan çok say da çeflidi vard r. Zambakgiller ailesindendir. So an ve taze sürgünü yenir. Kökleri, gövdeden tek tek ç kar ve cm kadar derine inebilir. Gövdesi, köklerin ç kt noktayla etli yapraklar aras nda kalan k s md r. Toprak yüzeyine yak n yerde oluflan so anlar iç içe birçok yapraktan oluflur. Zambakgiller ailesindendir. So an ve sürgünleri yenir. Bol saçakl kökleri, çok küçük gövdesi vard r. Yapraklar daima içte oluflur ve biri di erinin içinden ç kar. Yaprak taban n n geniflleyerek gövdeyi sard k s m olan yaprak k n uzundur. Yaprak gövdesinin rengi, dip k sm nda beyazken, üst tarafa do ru gittikçe yeflile döner. Sebzeler Bamya Sebzeler Kabak Sebzeler Marul Sebzeler Alabafl Sebzeler Tere Sebzeler Dereotu Sebzeler H yar Sebzeler Roka Sebzeler Patl can Ebegümecigiller ailesindendir. Meyveleri kullan l r. Bitki boyu 200 cm ye kadar uzayabilir. Pembemsi sar renkli çiçek açar. Gövdesi, yapraklar ve meyvelerinin üzeri tüylüdür. Meyveleri uzun, sivri uçlu ve köfleli kapsül biçimindedir. Kabakgiller ailesindendir. Meyveleri kullan l r. Gövdeleri sürünücü olup silindir biçimindedir. Yapraklar tüylü, büyük, böbrek biçimindedir. Çiçekler sar ms, turuncu renkli ve büyüktür. Meyvesi silindirik, beyaz mt rak, etli k s m beyaz ms d r. Meyveleri çok tohumludur. Çekirdekleri beyaz, sert kabuklu ve oval biçimdedir. Papatyagiller ailesindendir. Taze yapraklar salatalarda kullan l r. Yerden cm yükselebilir. Tüysüz, sar çiçekleri olur. Yeflil yapraklar kesildi inde süte benzer bir s v akar. Zaten yapraklar % 95 oran nda su içerir. ç içe geçmifl biçimde görünen yapraklar çok gevrek ve lezzetli olur. Hardalgiller ailesindendir. Tenis topu ya da golf topu büyüklü ünde olan yumru biçimli gövdesi kullan l r. Tohum ekiminden sonra, di er lahanalardan farkl olarak gövde dokular n n kal nlaflmas yla yumru k sm toprak üstünde oluflur. Yumru rengi yönünden aç k yeflil ve maviye çalan eflatun renkli olmak üzere iki gruba ayr l r. Hardalgiller ailesindendir. Lezzetli olan yapraklar salatalarda kullan l r. Gövdesi dallanm fl otsu yap dad r. Yapraklar, bafllang çta bir yaprak dal nda birçok yaprak içeren rozet görünümünde olur. Zamanla gövde uzunlamas na, cm kadar boylan r. Yeflil ya da mavimsi yeflil yapraklar, uzun, oval, kenarlar de iflik biçimlerde diflli yap dad r. Maydanozgiller ailesindendir. Yaprak ve dallar salata ve yemeklere tat ve koku vermesi için kullan l r. Sap k sm yeflil ve ortas bofltur. Ifl ns görünümdeki yapraklar çok parçal dır. Kabakgiller ailesindendir. Meyvesi kullan l r. Sürünücü ve sar l c bir bitkidir. Meyveleri tohumlu ve tohumsuz olabilir. Yapraklar genifl, parçal ve serttir. Salatal k da denir. Hardalgiller ailesindendir. Çok güzel kokan genç yapraklar salatalarda kullan l r. 50 cm ye kadar boylanabilir. Her bo umda bir yaprak bulunur ve yapraklar aras nda belli bir aç olur. Sar mtrak çiçekleri sap n ucunda salk m biçimindedir. Patl cangiller ailesindendir. Meyveleri kullan l r. 1,5 m ye kadar boylanabilir. Sap tüylü, dikenli ve dall olur. Yapraklar uzun; mor ya da siyah ms renkteki meyveleri de uzunca ya da yuvarlak olur. Çiçekleri mor ve beyaz renktedir.

2 Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt n Ahmet nam Adnan Kurt Cihan Saçl o lu Yay n Koordinatörü Zuhal Özer Teknik Koordinatör Duran Akca Redaksiyon Zeynep Tozar Araflt rma ve Yaz Grubu Gülgûn Akbaba Alp Ako lu Tu ba Can Deniz Candafl Meltem Y. Coflkun Bülent Gözcelio lu Gökhan Tok Serpil Y ld z Elif Y lmaz Asl Zülâl Grafik Tasar m Hülya Y lmazcan Fulya Koçak Ayflegül Do an Bircan Okur liflkileri Vedat Demir Zehra fien Figen Akdere brahim Aygün dari Hizmetler Kemal Çetinkaya Yaz flma Adresi Bilim Çocuk Dergisi Atatürk Bulvar /No: 221/ Kavakl dere/06100/ankara Tel (312) (Yaz flleri) Tel (312) (Yaz flleri) Tel (312) (TÜB TAK Santral) Faks (312) (Yaz flleri) e-posta Internet Sat fl-abone-da t m Tel (312) Faks (312) ISSN Fiyat TL. (3 YTL) (KDV dahil) Bask Promat Bas m Yay n A. fi. Reklam Tel : (312) (312) Faks : (312) Da t m: Merkez Da t m A.fi. Bilim Çocuk Sevgili Okurlar m z, Bu keçiler çok ak ll ym fl me er. Üstelik a zlar n n tad n da bilirlermifl. En güzel otlar seçer, afiyetle yerlermifl. nsanlar da pek ak ll ym fl. Onlar da keçileri izlemifller. Bakm fllar ki keçiler her otu yemeyip yaln zca baz lar n yiyorlar, hemen keçilerin yedikleri otlar n tad na bakm fllar ve anlam fllar onlar n ne kadar ak ll ca seçimler yapt klar n. O gün bugündür hep keçileri ölçü alm fllar ve onlar n yedikleri otlar yemifller. Biz de çok merak ettik bu ot iflini. Yollara düfltük ve otlar n çok zengin oldu u bir yere, Datça ya gittik. Orada yaflayan insanlardan otlara iliflkin bilgiler ald k. Bunlardan hangi yemekleri yapt klar n, ne tip çaylar haz rlad klar n ö rendik. Me er ne kadar da çok ot varm fl yiyebilece imiz. Yeme i, salatas, çay bir yana, otlar çok daha farkl amaçlarla kulland klar n da gördük. Örne in, delikanl otu denilen bir otu bayramlarda okullar süslemede kullan rlarm fl ya da keçiboynuzunun tohumlar ndan oje yap p t rnaklar na sürerlermifl. Gördük ki orada yaflayanlar için otlar her fley olmufl. Onlar, böylesine de erli kaynaklara sahip olduklar için kendilerini flansl saym fllar. Biz de bu gezimiz s ras nda do ay, farkl bir gözle bir kez daha tan d k. Bize sundu u olanaklar n s n rs zl n yeniden hissettik. Ülkemizde bulunan bitki türlerinin zenginli ini yeniden fark ettik. çimize büyük bir heyecan doldu. Oradan ayr ld m zda yedi imiz otlar n lezzetli tad vard. Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR

3 10 22 Bilim Çocuk Kartlar 3 Ç NDEK LER Ne Var Ne Yok 4 6. Bulufl fienli i 8 Datça da Bitki Peflinde! 10 Genlerin fiark s Ulusal Gökyüzü Gözlem fienli i 18 Diller 20 Dinozorlara Ne Oldu? 22 Bilimi Yaratanlar 26 Say Saymak Yaz n n Atas m? 28 fiifrelerin Dünyas 30 Unuturum Sanma Sak n! 34 Neredesin Porsuk? 36 Spor Yap yoruz 40 Do ada Bu Ay 42 Gözlem Defterinizden 44 Gökyüzü Günlü ü 46 Evde Bilim 47 Elektronun Serüvenleri 48 Bulufl Atölyesi 50 Gezegenimiz ve nsanlar 51 Bilgisayar Dünyas ndan Sorun Söyleyelim 53 Düflünerek E lenelim 54 Satranç Oynuyoruz Mektup Kutusu 57 Sizden Gelenler 58 Buket Anlat yor 60 Kitap Kurdu 62

4 Bilim Çocuk Kartlar yla Sebzeleri Tan yoruz... Size, birkaç sebze ad say n deseler, akl n za ilk olarak domates, biber, patl can, kabak gelebilir. Birkaç tane daha sayman z istenirse, fasulye, bezelye, lahana diyebilirsiniz. Birkaç tane daha Maydanoz, dereotu, bakla... Sebzeler saymakla bitmeyecek kadar çok. Peki, hangi özellik dikkate al narak bu besinlere sebze ad verilmifl? Hemen belirtelim, sebze Farsça bir sözcük olan sebz den türetilmifl ve anlam da yeflil demek. Dolay s yla yeflillerin, yani bitkilerin dünyas nda çiçekler, kökler, saplar, yapraklar, meyveler gibi bitkinin farkl bölümlerinin genel ad sebze. Bu farkl bölümlerin hepsinin ortak özelli iyse bitkilerinin otsu olmas. Bir de odunsu bitkiler var. Bunlar n da çiçeklerinin çeflitli bölümleri döllenmeden sonra meyve olarak gelifliyor. Sonuç olarak meyveler de bitkilerin tohumlar n tafl yan oluflumlara verilen ad. Dolay s yla domatesin kendisi meyve, bitkisi otsu oldu undan sebze olarak nitelendiriliyor. Marul, k v rc k, bafl salata yani aysberg gibi bitkiler de otsu ve sebze olarak tüketiliyorlar. Sebzeler kendi aralar nda da s n fland r l rlar. Otsu bitkinin besin olarak yararland m z bölümüne göre kök sebzeler, yaprak sebzeler, so an sebzeler, yumru sebzeler gibi bir s n fland rma söz konusu. Örne in, havuç, turp ve flalgam kök; kuflkonmaz, alabafl ve lahana, gövde; patates ve yerelmas yumru; so an ve sar msak so an; spanak, paz, marul, yaprak; kabak, h yar ve domates meyve; enginar ve karnabahar da çiçek sebzeler. Bütün sebzeler çi olarak ya da piflirilerek yenebiliyor. sterseniz flimdi kartlar n za bir göz at n ve seçti iniz sebzelerle kendinize bir ziyafet çekin. Örne in, patatesi hafllay p yan na domates ve biber ekleyip ola anüstü lezzetli ve bir o kadar da sa l kl bir ö le yeme i haz rlayabilirsiniz Kartlar Haz rlayan: Gülgûn Akbaba AÜ Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Köksal Demir e katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. Bilim Çocuk 3

5 NEne VARvar NEne YOKyok Do a Dostu Bakteriler Do um günü partilerinde ve pikniklerde en fazla kullan lan malzemeler tek kullan ml k plastik bardak ve tabaklard r. Ne var ki, bu kullan m kolay plastik malzemeler, do ada çok uzun süre çözünmeden kal yorlar ve kirlili- e yol aç yorlar. Bu soruna bir çare arayan bir grup biliminsan, bakterilerden yararlanmay düflünmüfl. Toprakta yaflayan bir tür bakteri sayesinde, köpük olarak da adland r lan polistrenden yap lan bu malzemeleri, do ada daha çabuk çözünebilen baflka plastiklere dönüfltürmeyi baflarm fllar. Amerikan Yeflil Kimya Enstitüsü baflkan Paul Anastas, polistrenin yeniden kullan m n n çok az oldu unu söylüyor. Bu nedenle, polistren malzemelerinin bu yöntemle yeniden kullan m daha kolay sa lanabilen baflka plastiklere dönüfltürülmesi çok önemli. Her y l tüm dünyada 14 milyon ton polistren üretiliyor ve bunun yaln zca % 1 i yeniden kullan labilir hale getiriliyor. Geri kalan polistren at klarsa, çöp alanlar nda biriktiriliyor. Anastas, kulland m z fleyler at k haline gelmeden önce, onlar nas l yeniden kullan labilir k laca m z düflünmemizin çok yararl olaca- n söylüyor. Kaynak: Kar ncalar n Soya ac Ç kar ld Piknik yaparken kedi ve köpekler d fl nda bize efllik baflka hayvanlar da var: Kar ncalar! Yiyeceklerimizin üstünde, bacaklar m zda ama en çok da çiçekli bitkilerin çevresinde dolafl rlar. Biliminsanlar, bu çal flkan hayvanlar n soya ac n ç karm fllar. Bu sayede t pk aile iliflkilerinde oldu u gibi, kar nca türlerinin de birbirleriyle olan iliflkilerini ortaya koyabilmek daha kolay olmufl. Bu yöntem sayesinde araflt rmac lar, farkl türden kar ncalar n ne kadar zaman önce ortaya ç kt klar n hesaplayabilmifller. Buna göre araflt rmay yapan biliminsanlar, yeni tür kar ncalar n yeryüzünde boy göstermeye bafllamas n n yeni tür çiçekli bitkilerin ortaya ç k - fl yla ayn döneme rastlad n ortaya ç karm fllar. Bu da dinozorlar n hâlâ yeryüzünde yaflad klar yaklafl k 100 milyon y l öncesine denk geliyor. Yeni tür çiçekli bitkiler, kar ncalara hem besin kayna hem de bar nak sa layarak, o dönemde birçok tür yok olurken kar ncalar n soylar n sürdürebilmelerine de olanak tan m fl. Kaynak: 4 Bilim Çocuk

6 NEne VARvar NEne YOKyok Oyuncak Ciddi Bir fiey Olabilir Amerikan Kimya Birli i geçti imiz y l bir yar flman n duyurusunu yapm flt. Yar flmac lar, konuya uygun olarak kimyayla ilgili birbirinden ilginç uyuncaklar yapm fllar. Yar flman n Oyuncak Coflkusu adl bölümünde birinci, Yeflil Makine adl bulufllar yla Bridgewater Üniversitesi ekibi olmufl. Yeflil Makine, birbirini tetikleyip bafllatan befl farkl kimyasal tepkime zincirini gerçeklefltirebiliyor. ki dakika içinde asitler ya da çözünürlük gibi kavramlar renkli s v lar, ampuller, hava kabarc klar gibi malzemeler yard m yla gösterebiliyor. Bu oyunca n en önemli özelliklerinden biri de, tamamen yeflil kimya mant na uygun tasarlanm fl olmas. Yeflil kimyada amaç, at k ve kirlili i önlemek. Yeflil Makine, do aya zarar vermeyen maddelerle tepkimeler bafllat p sonuçta yine do aya zarar vermeyen ürünler elde etmek üzere tasarlanm fl. Yaklafl k 100 dolar harcayarak yapt klar bulufllar n n birinci olmas yla 2000 dolarl k ödül kazanan ö renciler, bu paray okullar n n kimya bölümüne bilgisayarlar al nmas için kullanm fllar. Kaynak: KoflBot Hizmetinizde Reflekslerimizi kontrol eden sinir hücreleri örnek al narak yola ç k larak tasarlanan bilgisayar yaz l m yard m yla bir robot yap ld. Bu robot, bugüne de in yap lan tüm iki ayakl robotlar n hepsinden daha h zl yürüyor. Biyolojiden esinlenen bu bilgisayar modeli, KoflBot (RunBot) adl robotun yaln zca ad m atmas n sa lam yor, ayn zamanda ad mlar n h zland rmas n da sa l yor. skoçya daki Stirling Üniversitesi nden Tao Geng in gelifltirdi i 23 cm boyundaki robot henüz koflam yor. Ancak yavafl ad mlar atarken 3 dakikadan k sa bir süre içinde bir insan n h zl yürüyüfl temposuna yak n bir h zda yürümeye bafllayabiliyor. ki ayakl baflka birçok robottan farkl olarak KoflBot, bilgisayar komutlar olmaks z n kendi bafl na hareket edebiliyor. Robot, ayaklar ndaki ve kalças ndaki alg lay c lar sayesinde uygun hareketleri yapabiliyor. KoflBot un ayak bileklerinde hareket yok, ancak ayaklar tek bir noktadan yere de iyor. Bu sayede aya yere de di i anda sinir hücreleri, di er baca n kalça ve dizinde bir tepki oluflturuyorlar. Böylece di er ayak ad m atmak üzere harekete geçmifl oluyor. Kaynak: Bilim Çocuk 5

7 NEne VARvar NEne YOKyok Küçük Sinemac lardan Büyük Filmler Yar flmas Uluslararas stanbul Çocuk Filmleri Festivali (IICFF), küçük sinemac lar n düfllerinin peflinde. Bu kapsamda bu y l ikincisi düzenlenen yar flmaya, 6-15 yafl aras küçük sinemac lar n kat l m bekleniyor. Yar flmaya gönderilecek filmler 6-8, 9-10, ve olmak üzere dört ayr yafl grubunda de erlendirilecek. Yar flmaya herhangi bir konuda çekti iniz ve süresi 10 dakikay geçmeyen filmlerle kat labilirsiniz. Son baflvuru tarihi 23 Haziran 2006 olan yar flma sonuçlar, 14 Kas m 2006 tarihinde Uluslararas stanbul Çocuk Filmleri Festivali (IICFF) aç l fl galas nda belli olacak ve kazanan filmler Festival gösterim program nda yer alacak. Yar flmaya ilgi duyan küçük sinemac lar okullar ndan, IICFF merkez ofisinden, adresinden ya da numaral telefonu arayarak ayr nt l bilgi edinebilirler. Kartall Çocuklar Bar fl n Resmini Boyad 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram etkinlikleri kapsam nda stanbul un Kartal ilçesinde yaflayan çocuklar bar fl n resmini yapt lar. Yafllar 7 11 aras nda olan ve Kartal da bulunan çeflitli okullarda okuyan 190 çocu un 100 m 2 lik tuval üzerine yapt klar bu resim, Guiness Rekorlar Kitab na girmeye aday. 22 Nisan sabah Kartal Stadyumu nda ressam Yücel Dönmez in eflli inde ve izleyiciler önünde gerçekleflen bu güzel çal flma, 23 Nisan günü çocuklar n sevgi, bar fl ve güvenli bir gelecek isteklerini dile getirdikleri bir yürüyüflle Kartal da yaflayanlarla paylafl ld. 6 Bilim Çocuk

8 NEne VARvar NEne YOKyok Deniz Papa an Pafin 23 Nisan Çocuklarla Kutlad! Türkiye nin çocuklar için ilk gezici kitabevi Deniz Papa an Pafin, 23 Nisan da çocuklar n bayram sevincine ortak oldu. Gezici otobüsün 23 Nisan kutlamalar kapsam ndaki ilk dura Kemerburgaz yak nlar ndaki Pirinççiköy lkö retim Okulu oldu. Zeynep Mutlu E itim Vakf Kemer Koleji deste iyle gerçekleflen bu ziyarette ö renciler Pafin i ziyaret ettiler, projeyle ve kitaplarla ilgili bilgiler ald lar. Be- endikleri kitaplar n kendilerine arma an edilmesinin ard ndan Pafin den ayr lan çocuklar, unutamayacaklar bir gün yaflad lar. Bir buçuk y lda 50 bin çocu a ulaflan Deniz Papa an Pafin, sevimli otobüsüyle her yafltan çocu a kitap tafl maya devam ediyor. Düzenledi i kampanyalarla kitap gereksinimi olan okul ve kütüphanelere destek veriyor, okullar aras ndaki yard mlaflmaya katk da bulunuyor. Her çocuk okumal d r fikrinden yola ç k larak oluflturulan ve tüm Türkiye çocuklar na arma an edilen bu proje, çocuklar okumay yaflamlar n n bir parças haline getirmeye davet ediyor. Bu konuda ayr nt l bilgiye adresinden eriflebilirsiniz. Titan da Kum Tepeleri Var! Satürn ün uydusu Titan ve Dünya birbirlerine ne kadar uzak olurlarsa olsunlar bir benzerlikleri var. Uzay arac Cassini den çekilen radar görüntüleri, Titan da t pk Dünya dakiler gibi rüzgârla biçimlenmifl kum tepeleri oldu unu gösteriyor. Afrika, Avustralya ya da Arabistan daki çöllere benzer bir görüntü oluflturan bu kum tepeceklerinin boyu yaklafl k 150 metre. Bu tepecikler, Titan n yap s hakk nda da bir miktar bilgi edinmemizi sa lad. Her fleyden önce Titan n yüzeyinde uzun süredir su olmad n söyleyebiliriz. E er su olsayd, çöllerdeki gibi kum tepeciklerinin oluflmas n engellerdi. Henüz tam olarak bu tepeciklerin nas l bir maddeden olufltu u bilinmiyor, ancak araflt rmac lar n iki öngörüsü var. Birincisi, donmufl su, di eri de petrolün kimyasal yap s nda oldu u gibi karbon y nlar. Biliminsanla-r n n bir baflka öngörüsüyse, bu tepelere yol açan fleyin, Satürn ün yerçekiminin Titan etkilemesi. T pk Dünya ve Ay aras ndaki gelgitler gibi, bu çekim nedeniyle Titan n atmosferinde oluflan rüzgârlar tepeleri biçimlendiriyor. Kaynak: Elif Y lmaz Bilim Çocuk 7

9 6. Bulufl fienli i yaklafl yor! fienli imiz bu y l, 2 3 Haziran 2006 tarihlerinde, Ankara da, Alt npark ta yap lacak. Hepinizin bildi i gibi, bu y lki flenlikte, buluflçular yafllar na göre üç farkl gruba ay rd k: lkö retim okullar 1., 2. ve 3. s n flar birinci grubu, 4. ve 5. s n flar ikinci grubu, 6., 7. ve 8. s n flar üçüncü grubu oluflturuyor. Buluflçular, bu y lki flenli e, tak mlar halinde kat l yorlar. Her tak m, en az iki, en çok befl ö renciden olufluyor. Biliyorsunuz, her tak m n bir de tak m koçu var. Tak m koçu, bir ö retmen ya da evdeki bir büyü ünüz olabilir. Geçti imiz haftalarda, bulufl flenli imize kat lmak isteyen buluflçular n baflvurular birer birer elimize ulaflt. Tüm buluflçular, bulufllar yla birlikte 2-3 Haziran da Alt npark a bekliyoruz. 8 Bilim Çocuk Bulufl fienli i ne kat lmak için, kat l mc lar m - z n, baflvuru formlar n en geç 18 May s 2006 Cuma gününe kadar dergimize posta ya da e-postayla ulaflt rmas gerekti ini belirtmifltik. Bu say m zda baflvuru formunu yay mlam yoruz. Ancak, baflvuru formuna, nternet te, adresinden, Duyurular bölümüne t klayarak ulaflabilirsiniz. Bu adreste, baflvuru formuyla birlikte, bulufl konular yla ilgili bilgiler de bulunuyor. Bu y lki bulufl flenli inde, ilkö retim okullar 1., 2. ve 3. s n flar n konusu, yepyeni bir müzik aleti tasarlamak. Buluflçular m z, Müzik Aleti Yapal m bafll alt nda, birbirinden e lenceli müzik aleti tasar mlar yapt lar. Yar flma s ras nda, tak mlar s rayla sahneye ç karak kendi tasarlad klar müzik aletleriyle bir müzik parças n seslendirecekler. 4. ve 5. s n flar n konusu, En A r Kim Tafl r? Buluflçular m zdan, yaln zca gazete kâ d ve bant kullanarak özel bir yap tasarlamalar n istedik. Bu yap, olabildi ince hafif olmal ; ancak olabildi ince de çok yük tafl mal. Bu konuda da birbirinden ilginç tasar mlar yapt buluflçular m z. fienlikte düzenlenecek yar flmada, bu tasar mlar n her biri, üzerlerine yük konarak denenecek. 6., 7. ve 8. s n flar n konusuysa, En Yavafl Kim ner? olarak belirlenmiflti. Buluflçular, en yavafl arac tasarlamak için kollar s vad lar. Üstelik, bu arac n, çap en çok 10 santimetre olan bir küre biçiminde olmas gerekiyor. fienli in ilk günü gerçeklefltirilecek yar flmada, 6., 7. ve 8. s n flar n bulufllar, 3 metre uzunlu unda, 20 derece e imli, ham ahflaptan bir rampa üzerinde s nanacak. Her yafl grubunun birinci, ikinci ve üçüncülerine, çeflitli arma anlar verece iz. Ancak, amac m z elbette yaln zca yar flmak ve kazanmak de il! Yar flmay, flenli in e lenceli bir bölümü olarak görüyoruz, amac m z her fleyden önce e lenmek ve emek verip üretti imiz bulufllar m z öteki kat l mc larla ve flenli e gelen konuklar m zla paylaflmak olacak. fienli e gelen kat l mc lar m z bulufllar n yar flt racaklar dedik. Ancak, flenli imiz yaln zca yar flmalardan olufl-

10 muyor. Bulufl fienli i nde, birbirinden ilginç ve e lenceli atölye çal flmalar da düzenlenecek. Ça dafl Heykeltrafllar Derne i nden (ÇHD) sanatç lar, resim ve heykel gibi dallarda üç farkl atölye çal flmas yürütecekler flenlik s ras nda. Ancak, bizden söylemesi, bu atölye çal flmalar nda sürprizlerle karfl laflmaya haz r olun. Ankara Foto raf Sanatç lar Derne i (AFSAD) da bilimle sanat n iç içe geçti i e lenceli atölye çal flmalar haz rlad bizler için. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi de atölye çal flmalar düzenleyecek konuklar m z aras nda yer al yor. Do a Derne i, Ankara Üniversitesi Biyoloji Toplulu u, Koç Müzesi Müzebüs Gezici Bilim Sergisi, Renko Fizik Oyunlar ve Deneyleri, Türk Patent Enstitüsü nden uzmanlar da atölye çal flmalar ve sergilerle Bulufl fienli i ne konuk olacaklar. Bulufl fienli inde, çeflitli gösteriler de yer alacak, bunlardan biri de, kapan fl partisinde gerçeklefltirilecek Ke- KeÇa, (Kendin Kendini Çal) beden perküsyonu atölyesi. Porof. Zihni Sinir adl çizgi karakterin yarat c s rfan Sayar, bu y l da bizleri yaln z b rakmayarak flenli imize birbirinden e lenceli, birbirinden yarat c bulufllar yla kat l yor. fienlikte, Bilim Çocuk Dergisi nin düzenleyece i atölye çal flmalar nda da kat l mc lar yarat c l klar n kullanarak farkl sorunlara yeni çözümler getirmeyi deneyecekler. 6. Bulufl fienli i nin yap laca Alt npark, Ankara n n Ayd nl kevler semtinde, kolay ulafl labilen bir yerde bulunuyor. Ankara n n merkezi K z - lay dan ve çeflitli semtlerden Alt npark a hem Belediyeye ait, hem de özel halk otobüsleriyle ulafl - labiliyor. Park n içinde, yeme-içme gereksinimlerinin karfl lanmas aç s ndan farkl seçenekler bulunuyor. Alt npark taki olanaklar ve ulafl mla ilgili olarak, nternet te, adresinden daha ayr nt l bilgi al nabilir. Alt npark n adresiyse flöyle: rfan Bafltu Caddesi No: 142 Ayd nl kevler Ankara. Bulufl fienli i nde buluflmak üzere! Hepinizi flenli imize bekliyoruz. Yar flma Program 2 Haziran 2006 Cuma 11:00 Yar flma: 6., 7. ve 8. S n flar Bulufllar n Yar flt r yor 15:00 Yar flma: 4. ve 5. S n flar Bulufllar n Yar flt r yor 3 Haziran 2006 Cumartesi 11:00 Yar flma: 1., 2., 3. S n flar Bulufllar n Yar flt r yor 16:00 Ödül 0 Töreni ve Kapan fl Partisi * Aç l fl, 2 Haziran 2006 Cuma saat 10:00 da. * 0Ödül töreni ve kapan fl partisiyse 3 Haziran 2006 Cumartesi saat 16:00 da letiflim adresi: 6. Bulufl fienli i / Atatürk Bulvar No: Kavakl dere/ankara Telefon: / e-posta: Bilim Çocuk 9

11 Datça da Bitki Peflinde Çobanotunun çay yap l yor. Ayr ca bu bitki çok yumuflak oldu undan, tavuklar n kuluçka yataklar na konuluyor. Ege yle Akdeniz nerede buluflur, biliyor musunuz? Ülkemizin, hatta dünyan n eflsiz güzellikte yerlerinden biri olan Datça Yar madas nda. Datça Yar madas nda do a sürprizlerle doludur. Bu ilkbahar, yollara düfltük ve sizin için Datça Yar madas na gittik. Datça ya gitti imizde bizi bir süredir orada yaflayan arkadafl m z Bilge Kahramanyol karfl lad. Bilge, bize Datça n n do as n anlatmaya bafllar bafllamaz bir keflif gezisi yapmaya karar verdik. Keflfimiz, yar madan n Akdeniz e bakan taraf nda bulunan Palamutbükü Köyü ne gidiflimizle bafllad. Köye gitti imizde yaln zca etkileyici do ay görmekle kalmad k, orada yaflayan insanlarla tan flt k ve onlardan birçok bilgi ö rendik. 10 Bilim Çocuk

12 Palamutbükü Keçinin Yedi i Her Otu Yeriz! Datçal çocuklar için bitkiler bir yandan da oyun demek. Foto rafta görülen delikanl otu bayramlarda okullar süslemek için kullan l yor. Anadolu da yaflayan insanlar, özellikle de Egeliler için bitkiler, yaflam n vazgeçilmez bir parças. Ege de pazar yerlerine gitti inizde binbir çeflitte bitkinin sat ld n görebilirsiniz. Datça Yar - madas da Ege ye özgü bitkilerin çok zengin oldu- u yerlerden biri. Palamutbükü Köyü ne yapt - m z gezide yenebilir bitkileri inceledik ve orada yaflayan insanlar n bunlar nas l kulland klar n ö rendik. Palamutbükü nde ilk tan flt m z insanlardan biri Mehmet Canözü oldu. Güleryüzlü ve hoflsohbet Mehmet Amca, yörede yaflayan herkes gibi, yenebilen bitkilerden ot diye söz ediyordu. Ona, otlarla beslenmenin nas l bir geçmifli oldu unu sorduk. Mehmet Amca, bize Ege de zaten var olan ot yemeklerinin kinci Dünya Savafl s ras nda daha çok önem kazand n anlatt. Dedi ine göre bölgede farkl otlar n yiyecek olarak kullan lmas savafl zaman nda artm fl. Türkiye de savafl sonunda ciddi bir k tl k bafl göstermifl. Ne ekilecek tohum ne de ekilenleri sat n alacak kimse bulunabiliyormufl. Bu k tl k, 1950 li y llarda da sürmüfl. Zorluk çeken Anadolu insan parlak zekâs n kullanarak bu durumu atlatmay baflarm fl. Ne mi yapm fl? Hayvanlar n izlemifl ve hangi otlar yediklerini ö renmifl. Hayvanlar n yediklerini insanlar da yiyebilir düflüncesiyle otlar toplamaya ve besin olarak kullanmaya bafllam fl. Egelilere hangi otlar yediklerini sordu unuzda keçinin yedi i her otu yeriz yan t n al rs n z. Gerekten de Datçal lar böyle söylüyor. Meray, sepetini koluna takt ve birlikte bitkileri keflfe ç kt k. Dönüflte de toplad m z bitkileri birlikte ay klad k. Bu arada da bol bol bilgi ald k. Yenebilen bitkilerle ilgili bilgilerin kuflaktan kufla a aktar lmas Datçal lar için çok önemli. Bu sayede do adaki bitkilerden nas l yararland klar n çocuklar da ö renip uygulayabiliyor. Bilim Çocuk 11

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus) A açlar - 2 Zeytin A ac (Olea europaea) A açlar - 2 Defne A ac (Laurus nobilis) A açlar - 2 ncir A ac (Ficus carica) A açlar - 2 Yalanc Akasya (Robinia pseudoacacia) A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

Detaylı

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya Baharat Çeflitleri Anason Baharat Çeflitleri K rm z Biber Baharat Çeflitleri Çemen Baharat Çeflitleri Çörekotu Baharat Çeflitleri Sak z Baharat Çeflitleri Kakao Baharat Çeflitleri Demirhindi Baharat Çeflitleri

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL. Bilim Çocuk. Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi

Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL. Bilim Çocuk. Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi Bilim Çocuk Ayl k Popüler Bilim Dergisi Mart 2008 Say 123 3 YTL Bilim Çocuk Kartları Hubbleble Uzay Teleskopu Maketi Derginizle Birlikte Benim Adım Bokböceği Hubble Uzay Teleskopu nun Gözünden n Evren

Detaylı

NEne VARvar NEne YOKyok

NEne VARvar NEne YOKyok NEne VARvar NEne YOKyok Ak ll Saat Sabahlar uyanmakta güçlük çekenlere bir müjdemiz var! MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Laboratuvarlar nda üretilen Clocky adl saat sayesinde art k okula ya da

Detaylı

TÜRK YE DE GDO. Yaflam n On Bilmecesi... Süper K talar n Dans... ddial Devler... Diamanyetik Yükselme...

TÜRK YE DE GDO. Yaflam n On Bilmecesi... Süper K talar n Dans... ddial Devler... Diamanyetik Yükselme... EK M 2004 S A Y I 4 4 3 3.500.000TL. 212110 2004/10 TÜRK YE DE GDO 43 Yaflam n On Bilmecesi... Süper K talar n Dans... ddial Devler... Diamanyetik Yükselme... 9 771300 338001 Ücretsiz H zland r c lar Ekiniz

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

C L T 3 6 S A Y I 4 2 6

C L T 3 6 S A Y I 4 2 6 A Y L I K P O P Ü L E R B L M D E R G S C L T 3 6 S A Y I 4 2 6 Benim mânevi miras m ilim ve ak ld r" Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan Prof. Dr. Nam k Kemal Pak Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

C L T 3 7 S A Y I 4 3 5

C L T 3 7 S A Y I 4 3 5 A Y L I K P O P Ü L E R B L M D E R G S C L T 3 7 S A Y I 4 3 5 Benim mânevi miras m ilim ve ak ld r" Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

C L T 3 6 S A Y I 4 2 7

C L T 3 6 S A Y I 4 2 7 A Y L I K P O P Ü L E R B L M D E R G S C L T 3 6 S A Y I 4 2 7 Benim mânevi miras m ilim ve ak ld r" Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan Prof. Dr. Nam k Kemal Pak Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

fibroblast ya hücresi

fibroblast ya hücresi insan hücreleri böbreküstü bezlerindeki salg hücreleri akyuvar (lökosit) goblet hücresi alyuvar (eritrosit) fibroblast olgunlaflmam fl kemik hücresi (osteoblast) kalp kas hücresi sinir hücresi (nöron)

Detaylı

Geçen doğum gününüzden beri yaşamınızda neler değişti? Boyunuz uzadı mı? Kilonuz arttı mı? Daha önce kendi başınıza yapamadığınız şeyleri artık yapabiliyor musunuz? Yoksa büyüdünüz mü? Peki, büyümek nasıl

Detaylı

magellan Uzaya gönderilifl y l 1989 A rl 1035 kg

magellan Uzaya gönderilifl y l 1989 A rl 1035 kg deep space 1 galileo hubble uzay teleskopu uluslararas uzay istasyonu magellan mariner 2 2001 mars odyssey sojourner yüzey arac pioneer uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar

Detaylı

Raflit Gürdilek. Araflt rmac, sonuçta kutu itmekte

Raflit Gürdilek. Araflt rmac, sonuçta kutu itmekte B L M VE TEKN LOJ HABERLER Raflit Gürdilek Teknoloji Yapay Embriyodan Yapay Hayvanlar Zürih Üniversitesi nden bir yapay zeka uzman, bir bilgisayar simulasyonunda yapay embriyolar kullanarak, kaslar, duyular

Detaylı

Paleontoloji. Memelilerin Minik Atas. Raflit Gürdilek

Paleontoloji. Memelilerin Minik Atas. Raflit Gürdilek B L M VE TEKN LOJ HABERLER Raflit Gürdilek Paleontoloji Memelilerin Minik Atas Erken Jurasik dönemde dev dinozorlar koca a açlar n tepelerindeki yapraklar yemekle meflgulken, memelilerin atalar ne yap

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle.

BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 3 Nisan-May s-haziran 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Yaflam kayna m z olan oksijenin sa l m z için zararl olabilece ini hiç düflünmüfl müydünüz? Asl nda dünya atmosferindeki oksijen molekülleri, ayn zamanda,

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor 218 ODTÜLÜLER BÜLTEN MAYIS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06)

Detaylı