IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1"

Transkript

1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride arfliv malzemesi hâline gelecek arflivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolay bunlar n kayba u ramamas n, gerekli flartlar alt nda korunmalar n n temini ve millî menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kiflilerin ve ilmin hizmetinde de erlendirilmelerini, muhafazas na lüzum görülmeyen malzemenin ay klama ve imhas na dair usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (De iflik 22/02/2005 tarihli Yönetmeli in 1 inci maddesi ile)bu Yönetmelik, 28/9/1988 tarihli ve 3473 say l Muhafazas na Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De ifltirilerek Kabulü Hakk nda Kanunun 1 inci maddesinde say lan kurum ve kurulufllar kapsar. Tarifler Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a) Arfliv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayat n ilgilendiren ve en son ifllem tarihi üzerinden otuz y l geçmifl veya üzerinden onbefl y l geçtikten sonra kesin sonuca ba lanm fl olup, birinci maddede belirtilen kurulufllar n ifllemleri sonucunda teflekkül eden ve onlar taraf ndan muhafazas gereken, Türk Milletinin gelece ine tarihi, siyasî, sosyal, hukukî ve teknik de er olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet (*) Bilim Kurulu nun tarih ve 131 say l toplant s nda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olunmas na karar verilmifltir. IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

2 haklar ile milletleraras haklar belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili ifllem ve münasebetler bak m ndan tarihî, hukukî, idarî, askeri, iktisadî, dinî, ilmî edebî estetik, kültürel biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu ayd nlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayr ca ait oldu u devrin ahlâk, örf ve âdetlerini veya çeflitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yaz l evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, foto raf, film, ses ve görüntü band, bask ve benzeri belgeleri ve malzemeyi, b) Arflivlik malzeme: Yukar daki bentte say lan her türlü belge ve malzemeden zaman bak m ndan henüz arfliv malzemesi vasf n kazanmayanlarla, son ifllem tarihi üzerinden yüzbir y l geçmemifl memuriyet sicil dosyalar, Devletin gerçek ve tüzel kiflilerle veya yabanc devlet ve milletleraras kurulufllarla akdetti i ikili ve çok tarafl milletleraras antlaflmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kay tlar, ayn özellikteki vakfiyelerden ait olduklar kamu kurum ve kurulufllar ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait s n r kâ tlar gibi belgeleri, c) Birim arflivi: Kurum ve kurulufllar n görev ve faaliyetleri sonucu kendili inden teflekkül eden ve bu kurulufllar n çeflitli birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemifl olarak aktif bir biçimde ve günlük ifl ak m içinde kullan lan arflivlik malzemenin belirli bir süre sakland arfliv birimlerini (Mükelleflerin taflra, bölge ve yurt d fl kurulufllar nda bulunan arflivler de birim arflivi say l r.), d) Kurum arflivi: Kurum ve kurulufllar n, merkez teflkilâtlar içinde yer alan ve arfliv malzemesi ile arflivlik malzemenin, birim arflivlerine nazaran daha uzun süreli sakland merkezî arflivleri, e) Mükellefler: (De iflik 22/02/2005 tarihli Yönetmeli in 2 nci maddesi ile)28/9/1988 tarihli ve 3473 say l Muhafazas na Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De ifltirilerek Kabulü Hakk nda Kanunun 1 inci maddesinde say lan kurum ve kurulufllar, 2 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

3 f) Özel arflivler: Bu maddenin (a) bendinde belirtilen muhtevada olup da, kamu kurum ve kurulufllar d fl nda kalan gerçek kifliler ile tüzel kifliler elinde bulunan benzeri belgelerin meydana getirdi i arflivleri, g) Genel Müdürlük: Devlet Arflivleri Genel Müdürlü ü'nü ifade eder. K NC KISIM Arfliv Malzemesi ile Arflivlik Malzemenin Korunmas, Birim ve Kurum Arflivlerinde Saklanmas, Gizlili i ve Yararlanma Koruma Yükümlülü ü Madde 4- Mükellefler, ellerinde bulundurduklar ve Genel Müdürlü e teslim etmedikleri arfliv malzemesi ile arflivlik malzemeyi her türlü zararl tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler. Mükellefler, arfliv malzemesi ile arflivlik malzemenin korunmas ile ilgili olarak; a) Yang n, h rs zl k, rutubet, su bask n, toza ve her türlü hayvan ve haflarat n tahriplerine karfl gerekli tedbirlerin al nmas ndan, b) Yang na karfl, yang n söndürme cihazlar n n yang n talimat çerçevesinde daimî çal fl r durumda bulundurulmas ndan, c) Arflivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 aras nda tutulmas ndan, d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevî maddelerin kullan lmas ndan, IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 3

4 e) Y lda en az bir defa mikroorganizmalara karfl koruyucu tedbir olarak arfliv depolar n n dezenfekte edilmesinden f) Ifl k ve havaland rma tertibat n n elveriflli bir flekilde düzenlenmesinden, g) Is n n mümkün oldu u kadar sabit (kâ t malzeme derece aras nda) tutulmas ndan, sorumludurlar. Birim ve Kurum Arflivleri Madde 5- Mükellefler, belirli bir süre saklayacaklar arflivlik malzeme için Birim Arflivleri, daha uzun bir süre saklayacaklar arfliv malzemesi veya arflivlik malzeme için Kurum Arflivleri ni kurarlar. Mükellefler elinde bulunan arflivlik malzeme birim arflivlerinde 1-5 y l süre ile; arfliv malzemesi ise, kurum arflivlerinde y l süre ile saklan r. Arfliv Malzemesinin Gizlili i Madde 6- Mükellefler elinde bulunan ve cari oldu u dönemde gizli kabul edilmifl ve halen bu özelliklerini koruyan arfliv malzemesi Genel Müdürlü e geçtikten sonra da gizli kal r. Bu çeflit arfliv malzemesinin gizliliklerinin kald r lmas, mükelleflerin görüflü al nd ktan sonra Genel Müdürlü ün teklifi üzerine Baflbakanl k'ça kararlaflt r l r. Özel Arflivlerin Sat n Al nmas Madde 7- Kamu kurum ve kurulufllar d fl nda kalan gerçek ve tüzel kifliler elinde bulunan arfliv malzemesi gerekti inde, Genel Müdürlü ün tespit edece i de er üzerinden sat n al nabilir. Özel Arflivlerin Yurt D fl na zinsiz Ç kar lamayaca Madde 8- Özel arflivler veya arfliv malzemesi hüviyetindeki belgeler, her ne sebep ve suretle olursa olsun, toplu veya ayr parçalar hâlinde yurt d fl na izinsiz ç kar lamaz. Bu çeflit arfliv malzemesinin yurt d fl na ç kar labilmesi için gerekli izin, gerçek ve tüzel kiflilerin talebi üzerine Baflbakanl k'ça verilir. 4 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

5 Arflivlerden Yararlanma Madde 9- Genel Müdürlü ün yetki ve sorumlulu una geçmifl veya henüz geçmemifl olan arfliv malzemesinin asl hiç bir sebep ve suretle, arflivlerden veya bulunduklar yerlerden d flar ya verilemez. Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kiflilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakk n korunmas ve ispat gerekti inde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilir kifliler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir. Yararlanma Usul ve Esaslar Madde 10- (De iflik 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 1 inci maddesi ile) Genel Müdürlükten ve mükellefler elindeki araflt rmaya aç k arfliv malzemesinden yerli ve yabanc hakiki ve hükmi flah slar n yararlanmas, yükümlülükleri, arfliv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulan r. ÜÇÜNCÜ KISIM Birim Arflivi fllemleri Birim Arflivine Verilecek Malzemenin Ay r m ve Haz rlanmas Madde 11- Her y l n Ocak ay içerisinde, önceki y la ait arflivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. fllemi tamamlananlar, ifllemi devam edenler ve ifllemi tamamlanm fl olmas na karfl l k elde bulundurulmas gerekli olanlar fleklinde bir ay r ma tâbi tutulur. Ay r m ifllemlerini müteakip, arflive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde iflin ve malzemenin özelliklerine göre; a) Birimi, b) fllem y l (teflekkül etti i y l), c) Konu ve ifllem itibariyle aidiyeti, IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 5

6 d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik s ralama, küçük tarihten büyük tarihe do ru yap l r. Ekler için de, ayn usul uygulan r.) ve s ra numaras, esas al nmak suretiyle haz rlan r. Ancak, istisnaî bir kaide olarak, sicil dosyalar, sicil numaras (Kurum ve kurulufllarda, kurum sicil numaras na ilâveten, emekli sicil numaras da belirtilmelidir.) veya isim esas al nmak suretiyle haz rlan r ve arflivde de buna göre bir yerlefltirme yap l r. Ayr ca, kurum ve kurulufllar n, verilen hizmet itibariyle, özellik arz eden arfliv malzemesi veya arflivlik malzeme, bu kurulufl ve birimlerin kendi aras nda mutabakat sa lanmas ve dosya plan da dikkate al narak, hizmetin flekline ve malzemenin türüne göre gelifltirilecek geçerli bir sistem içerisinde -alfabetik, nümerik, kronolojik, tematik, co rafi ve benzeri- haz rlan r ve arfliv yerlefltirmesi yap l r. çerisinde tamamen veya k smen gizlilik derecesi tafl yan kamu evrak n n bulundu u dosya gömle inin, sa üst köflesine k rm z stampa mürekkebi ile Gizli damgas vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arflivde tasnif ve yerlefltirme s ras nda normal malzeme gibi iflleme tâbi tutulur. Gizlilik dereceli kamu evrak, ait oldu u dairesinde gizlili i kald r lmad kça, bu hüviyetini muhafaza eder. Gizlili i kald r lan malzemeye, Gizlili i Kald r ld damgas vurularak, gizlilik damgas iptal edilir. Uygunluk Kontrolü Madde 12- Ay r m sonucu, ifllemi tamamlanm fl ve birim arflivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde; a) Arflive devredilecek malzemenin ifllem y l itibariyle, aidiyetine göre kayd na mahsus Kay t Defteri veya Föyleri gözden geçirilerek, s ra numaralar nda atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmad na, 6 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

7 b) Bir aidiyet içerisinde, ayn mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kay t defteri veya föylerdeki kay tlar n düzeltilmek suretiyle birlefltirilip birlefltirilmedi ine, c) Dosya içerisinde bulunan evrak n, gerekti i biçimde dosyalan p dosyalanmad na, d) Klâsörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmifl numaralar n, birim ad n n, ait oldu u ifllem y l n n yaz l p yaz lmad na, e) Ciltli olarak saklanmas düflünülmüfl olanlar n, ciltlenip ciltlenmedi ine, f) Zarflanmas gerekenlerin, zarflan p zarflanmad na, g) Defterlerle, ciltlenmifl veya zarflanm fl olanlar n üzerine, devirden önce verilmifl numaralar n, birim ad n n, ait oldu u ifllem y l n n yaz l p yaz lmad na, h) fllem y l esas na göre düzenlenen kay t defterlerinin veya bu maksatla kullan lan föy ciltlerinin kapaklar n n etiketlenip etiketlenmedi ine, ) Sayfalar n ve eklerinin y rt k, kopuk veya eksik olup olmad na, bak l r, eksikler varsa tamamlan r. Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arflivi yetkili personelince müfltereken yap l r. Malzemenin Birim Arflivine Devri Madde 13- lgili birimlerce, her türlü ifllemi tamamlanm fl ve uygunluk kontrolü yap larak eksiklikleri giderilmifl arflivlik malzeme, müteakip takvim y l n n ilk üç ay içerisinde arflive devredilir. Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir s ra uygulan r. Bu s ran n tespitinde, birim arflivince ilgili üniteler aras nda mutabakat sa lan r. (Mülga ikinci f kra 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 2 nci maddesi ile) IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 7

8 Teslim ifllemleri ise, birim arfliv personeli taraf ndan yerine getirilir. Arflivlik malzeme, birim arflivine, uygunluk kontrolü yap lm fl olan kay t defterleri veya föyleri ile yap l r. Birim Arflivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme Madde 14- Resmî Gazete, kitap, broflür ve benzerleri, ilgili birimlerinde muhafaza edilir. Malzemenin Birim Arflivinde Tasnifi ve Yerlefltirilmesi Madde 15- Arfliv ve arflivlik malzeme birim arflivlerinde ifllem gördü ü tarihlerdeki aslî düzenleri bozulmadan saklan r. Bekleme süresini müteakip kurum arflivine ayn düzende teslim edilir. Taflra, bölge ve yurt d fl arflivlerinde yap lacak ay klama ve imha ifllemlerinden sonra, arflivdeki malzemenin tasnif ve yerlefltirilmesi 24 üncü madde hükümlerine göre yap l r. Malzemenin Birim Arflivinde Saklanma Süresi Madde 16- Mükellefler elinde bulunan arflivlik malzemenin, birim arflivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 y ld r. Birim Arflivinden Yararlanma Madde 17- Birimlerce, gerekti inde, görülmek veya incelenmek üzere, ancak d flar ya ç kar lmamak kayd yla, birim arflivinden dosya al nabilir. Birim arflivinden al nan dosya inceleme sonunda geri verilir. Birim Arflivinde Ay klama ve mha Madde 18- Birim arflivlerinde ay klama ve imha ifllemi yap lmaz. Ay klama ve imha ifllemleri kurum arflivinde yap l r. Ancak, mükelleflerin taflra, bölge ve yurt d fl kurulufllar nda ay klama ve imha ifllemleri, bu Yönetmeli in 22 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yap l r. Kurum Arflivine Devredilecek Malzemenin Ayr lmas Madde 19- Birim arflivinde saklanma süresini tamamlayan arflivlik malzeme, Kurum Arflivine Devredilecek olanlar fleklinde ayr l r. 8 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

9 Kurum Arflivine Devretme Madde 20- Birim arflivinde saklanma süresini tamamlayan arflivlik malzeme, kay t defterleri veya föyler ile kurum arflivine devredilir. Kurum Arflivi fllemleri Uygunluk Kontrolü Madde 21- Kurum arflivine devredilecek arflivlik malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksiklikleri varsa 12 inci maddede gösterilen biçimde tamamlan r. Kurum Arflivinde Ay klama ve mha Madde 22- Kurum arflivinde yap lacak ay klama ve imha ifllemleri, Bu Yönetmeli in dört ve beflinci k sm ndaki hükümlere göre yap l r. 24 üncü maddede aç kland üzere, kurum arflivinde yap lacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplar n n haz rlanmas, kurum arflivlerindeki muhafazas na lüzum görülmeyen ve ay klama ifllemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayr lmas ndan sonra yap l r. Damgalama Madde 23- Ay klama ve imha ifllemini müteakip, kurum arflivine devredilen malzeme, siyah stampa mürekkebi ve lastik damga kullan lmak kayd yla Kurum Arflivi damgas ile damgalan r. Damga, evraklar n, ön yüz sol üst köflesine, defterlerin ise, iç kapa n n ön yüz sol üst köflesine ve defterlerdeki belgelerin ayn flekilde sol üst köflesine bas l r. Bunlar d fl nda kalan di er tür arfliv malzemesine ise, yap flt r c etiket üzerine bas lm fl damga tatbik edilir. Malzemenin Kurum Arflivinde Tasnifi ve Yerlefltirilmesi Madde 24- Arflivlik malzeme (ve arfliv malzemesi), ifllem gördü ü tarihte meydana gelen teflekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esas na dayanan organik metotla (Provenance Sistemi) tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esas, arflivlere devredilen fonlar, bütünlüklerini bozmadan aslî düzeni ile b rakmakt r. IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 9

10 Arflivlik malzemenin ifllem gördü ü tarihlerdeki ait oldu u kurum, daire ve alt birimleri, hiyerarflik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrak bir araya getirilir. Tasnif ifllemleri, flu s ray takip eder: a) Önce, her daire ve alt birimlere ait evrak, tek tek elden geçirilerek ay rma ifllemi yap l r. Birimlerin evrak, ifllem gördükleri tarihlerdeki teflekkül ve münasebet biçimlerine uygun flekilde bir araya getirilir. Ay rma ifllemi, kurumun genel idarî yap flemas tespit edildikten sonra yap l r. Kesin tasnif, muhafazas na lüzum görülmeyen malzemenin ay klama ve imhas ndan sonra yap l r b) (De iflik 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 3 üncü maddesi ile)teflkilat flemas na göre, merkez teflkilat nda kurum, birim ve alt birime kadar; taflra teflkilat nda ise kurum, birim ve ilgili teflkilat n kodlar n n ayr ayr tespit edilmesi ifllemine geçilir. Teflkilat kodlar n n tespiti ifllemi veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdas Devlet Arflivleri Genel Müdürlü ü ile koordineli olarak yap l r. c) Ay r m yap lan evrak ve vesaikden, konu ve ifllem itibariyle aidiyeti ayn olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir. Evraka ekli olan harita, plân, proje ve benzerleri, as l evrak ve vesaikden ayr lmaz. Bu tür ekler, as l evrak ve vesaik ile birlikte ele al n r. Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrak n, da lmas na mani olmak, yerlerinin kaybolmas n önlemek ve aidiyetlerini sa lamak, dolay s yla kullan lmalar n kolaylaflt rmak için yaprak ve sayfalar numaraland r l r. Her dosyada, evraklar 1'den bafllamak üzere s ra numaras al r. Evrak n ekleri, kendi içerisinde say ld ktan sonra, as l evrak n ön yüzünün sol alt köflesine, adet olarak kurflun kalemle yaz l r. 10 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

11 d) Daha sonra, birimleri tespit edilmifl olan evrak ve vesaik, kendi içerisinde gün, ay ve y l s ras na göre, kronolojik s raya konur. Bu ifllem yap l rken, afla daki hususlar göz önüne al n r: i) Kronolojik s ralama ifllemi, küçük tarihten büyük tarihe do ru yap l r. Birden fazla eki bulunan evrak ve vesaikin, kronolojik s ralamas nda da ayn usul uygulan r. ii) Üzerinde yaln zca ay olup, günü belli olmayan evraklar, s ralamada, evrak n say s gibi ipucu olacak bir unsura sahip de ilse, bunlar bulunduklar ay n en sonuna, toplu olarak konulur. iii) Eski harfli belgelerdeki Hicrî ve Rumî tarihler, Milâdî tarihe çevrilerek al n r. iv) Baz eski harfli evrak ve vesaikde, tarihler, ay olarak üç parçaya bölünerek, Evâil, Evâs t ve Evâhir tabirleri ile kullan ld ndan; Evâil yaz l olanlar, ait olduklar ay n 10 uncu gününden sonraya, Evas t yaz fl olanlar, ait olduklar ay n 20 nci gününden sonraya; Evâhir yaz l olanlar ise, ait olduklar ay n 30 uncu gününden sonraya konulur. Üzerinde gün ve ay olmay p, sadece y l yaz l olanlar, ait olduklar y l n en sonuna konulur. v) Üzerinde yaz l bir tarih olmad hâlde, tahminî tarihlemesi yap lan evraklar da, ait olduklar y l n, ay ve günü belli olmayan evraklar aras na konulur. Tahmini tarihleme kayd, köfleli parantez içerisinde gösterilir. e) (De iflik paragraf 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 3 üncü maddesi ile)ay rma neticesinde, arfliv malzemesinin ait oldu u, kurumun daire baflkanl na kadar, daha önceden belirlenmifl kodlar n ihtiva eden, lâstikten yap lm fl "Arfliv Yer Damgas " (Ek: 1), evrak n ön yüz alt bölümüne siyah stampa mürekkebi kullan lmak suretiyle bas l r. Arfliv yer damgas nda, "Alt Birim Kodu"na kadar olan k s mlar de iflmeyece inden, bunlar n belirlenmifl kodlar, lâstik damgan n yap lmas s ras nda damgada yer al r. Ayn damgan n "Kutu veya Klâsör IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 11

12 Numaras ", "Dosya Numaras " ve "Evrak S ra Numaras " bölümleri ise kurflun kalemle doldurulur. Kutu Numaras bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konaca kutuya verilecek müteselsil numara yaz l r. Dosya Numaras bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yaz l r. Evrak S ra Numaras bölümüne ise, her bir dosyaya yerlefltirilecek evraklara verilecek s ra numaras yaz l r. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1'den bafllamak üzere s ra numaras al r. Arfliv Yer Damgas, aidiyet ve bütünlü ü sa lamas bak m ndan, evrak n eklerine de bas l r. Kodlamada, Kutu Numaras, Dosya Numaras ve Evrak S ra Numaras bölümleri, kurflun kalemle doldurulur. Boyal, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yaz yaz lmaz. f) Her bir dosya gömle i içerisine, o dosyada yer alacak evrak n dökümünü verecek, bir Dosya Muhteviyat Döküm Formu (Ek: 2) konacakt r. g) stenen belgelere süratli bir flekilde ulaflmay sa lamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerlefltirilece i kutular n (veya klasörlerin), s rtlar nda bulunan etiketler üzerine yukar da belirtilen kodlaman n, Evrak S ra Numaras hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (Ek:3), Dosya Numaras hanesine, bir kutuda yer alacak dosyalar n ilk ve son numaralar ile,ayr ca fllem Y l yaz l r. Ayn flekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlaman n Dosya S ra Numaras dahil, fllem y l kaydedilir. Ayr ca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi aras nda müteselsil numara alm fl olan evrak ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, fllem Y l hanesinin alt na, dosya ve dolay s yla kutu içerisinde yer alm fl olan bu tür evrak ve vesaikin alm fl oldu u müteselsil numaran n bafllang ç ve bitifl numaralar, aramada bir kolayl k unsuru olmas bak m ndan kaydedilir. Bunun için, 12 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

13 fllem Y l hanesinin alt nda bu numaralar n yer alaca bir bofl k s m b rak l r. h) Kutu ve dosyalara verilecek s ra numaralar, dosyalama sistemleri devam etti i sürece müteselsil olarak devam ettirilir. ) Bu tasnif sisteminde, ay rma ve tarihleme ifllemi tamamlanan evrak n, envanteri haz rlan r. Bunun için her evrak n veya ekleriyle birlikte evrak bütünlü ünün, mahiyeti hakk nda özeti ç kar l p fifllenir. i) Bütün bu ifllemler, daha sonra kataloglara geçirilir. j) Tasnifi tamamlanm fl olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek:4) (veya klâsörlere) konmufl olarak, gerekli flartlar haiz arfliv depolar nda ve madenî raflarda, tasnif plân na uygun olarak, bir yerlefltirme plân dahilinde yerlefltirilir. Bu yerlefltirmede, raflarda, çift tarafl ranzalar da dahil soldan sa a, gözlerde ise yukar dan afla ya do ru teselsül eden bir s ra dahilinde hareket edilir. Yerlefltirme ifllemi, arfliv deposuna girildi inde, sol taraftaki ilk raf n sol üst köflesinden bafllamak üzere yap l r. Bu ifllem, her raf grubu için tekrarlan r. Arfliv deposunun yerleflim flemas ç kar l r ve depo giriflinin uygun bir yerine as l r Bu tasnif sistemi, yaln zca klasik tip arfliv belgesi denilen evrak için söz konusudur. De iflik tür ve çeflitdeki malzemenin (film, foto raf, plâk, ses ve görüntü band, vb.) tasnifi, de iflik sistem ve ifllemlere göre yap l r. Malzemenin Kurum Arflivinde Saklanma Süresi Madde 25- Mükellefler elinde bulunan arfliv malzemesinin, kurum arflivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri birim arflivlerindeki saklanma sürelerine göre y l aras ndad r. IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 13

14 Malzemenin Envanterlerinin Ç kar lmas, Kataloglar n n Haz rlanmas Madde 26- Kurum arflivindeki arflivlik malzemenin ve arfliv malzemenin kullan lmas n kolaylaflt rmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri ç kar l r, kataloglar haz rlan r. Kurum Arflivinden Yararlanma Madde 27- Kurum arflivinden yararlanmada, bu Yönetmeli in 10 ve 17 inci madde hükümleri sakl d r. Genel Müdürlü e Devredilecek Malzemenin Ayr lmas ve Teslimi Madde 28- (De iflik f kra 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 4 üncü maddesi ile)kurum arflivi ile taflra, bölge ve yurt d fl arflivlerinde saklama süresini tamamlayan arfliv malzemesi "Genel Müdürlü e Devredilecekler" fleklinde ayr larak, haz rlanacak "Arfliv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5), varsa kay t defterleri ile birlikte en geç 1 y l içinde Devlet Arflivleri Genel Müdürlü üne devredilir. (Ek f kra 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 4 üncü maddesi ile) Elektronik ortamlarda kay tl arfliv malzemesinin devir ifllemlerinde Devlet Arflivleri Genel Müdürlü ü taraf ndan belirlenecek formatlara riayet edilir. Arfliv malzemesinden hangilerinin Genel Müdürlükçe teslim al n p, hangilerinin geçici veya sürekli olarak mükellefler elinde kalaca, mükelleflerin görüflü al nd ktan sonra Genel Müdürlükçe kararlaflt r l r. Mükelleflerin kendi arflivlerinde kalan arfliv malzemesi, bu Yönetmeli in 4 üncü maddesi hükümlerine tâbidir. Arfliv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi Madde 29- Ayn tür arfliv malzemesi, ayn form'a kaydedilir. De iflik türde arfliv malzemesi bulunmas hâlinde, herbiri için ayr form düzenlenir. 14 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

15 Form üzerindeki, teslim edilen arfliv malzemesinin; a) Birimi bölümüne, arfliv malzemesini devreden birimin ad, b) Türü bölümüne, dosya, defter, form, plân, program, model, foto raf, resim, film, plâk, görüntü band, ses band, damga vb. oldu u, c) fllem y l bölümüne, arfliv malzemesinin teflekkül etti i y l, d) Teflkilât kodu bölümüne, her dik dörtgen içine s ras yla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodlar yan ndaki kutu ve dosya bölümüne de, kutu ve dosya numaras, e) Envanter s ra numaras bölümüne, ekleri d fl nda, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil s ra numaras, f) fllem tarihi bölümüne, evrak n gün/ay/y l olarak ald tarih, g) Say bölümüne, evraka verilen say, h) Gizlilik derecesi bölümüne, evrak n gizli olup olmad (gizli evrak G k saltmas ile gösterilir.), ) Konusu bölümüne, o evrak n konusunu ifade edecek k sa aç klama, i) Adedi bölümüne, dosyalar için toplam yaz say s, defterler için toplam sayfa say s, di er tür belgeler için de toplam adet, j) Aç klama bölümüne, y pranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arfliv malzemesi ile ilgili olarak yap lmas gerekli aç klamalar, k) Evrak s ra numaras bölümüne, evrak n dosya içindeki s ra numaras, yaz l r. IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 15

16 DÖRDÜNCÜ KISIM Muhafazas na lüzum Kalmayan ve mha Edilecek Malzeme, Ay klama ve mha Komisyonlar mha fllemine Tabi Tutulmayacak Malzeme Madde 30- (De iflik 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 5 inci maddesi ile)cari ifllemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmalar belli sürelerde kanun ve di er mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci maddede say lan malzeme içerisinde yer alm fl dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuat n tayin etti i zaman s n r içerisinde ve/veya davan n sonuçlanmas na kadar ay klama ve imha ifllemine tabi tutulamazlar. mha Edilecek Malzeme Madde 31- mha edilecek malzeme, afla da gösterilmifltir. 1) fiekli ne olursa olsun, her çeflit tekit yaz lar, 2) Elle, daktilo ile veya bir baflka teknikle yaz lm fl her çeflit müsveddeler, 3) Resmî veya özel her çeflit zarflar (Tarihî de eri olanlar hariç), 4) Adlî ve idari yarg organlar ile PTT ve di er resmî kurulufllardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan al nd, tebli ve benzeri her çeflit ka tlar, PTT'ye zimmet karfl l nda verilen evrak n (koli, tel, adî ve taahhütlü zarf ve benzeri) kay t edildi i zimmet defterleri ve havale fiflleri, 5) Bilgi toplamak amac yla yap lan ve kesin sonucu al nan yaz flmalardan geriye kalanlar (anket soru kâ tlar, istatistik formlar, çeflitli cetvel ve listeler, bunlara ait yaz flmalar ve benzeri gibi haz rl k dokümanlar ), 6) Ayn konuda bir defa yaz lan yaz lar n her çeflit kopyalar ve ço alt lm fl örnekleri, 16 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

17 7) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmifl bir sonucun al nmas na yarayan her türlü ara yaz flmalar, 8) Bir örne i takip veya saklan lmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kurulufllara verilmifl her çeflit rapor ve benzerlerinin fazla kopyalar, 9) Ünite, daire, kurum ve kurulufllar aras nda yap lan yaz flmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluflta bulunan as llar d fl ndakilerin tamam, 10) Bir ünite, daire, kurum ve kurulufl taraf ndan yaz lan ve di er ünite, daire, kurum ve kurulufllara sadece bilgi maksad ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyalar, asl ilgili ünite, daire ve kurulufllarda bulunan raporlar ile ilgili mütalâalar n, di er ünite ve kurulufllarda bulunan kopya ve benzerleri, 11) D fl kurulufllardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broflür, kitap ve benzeri bas l evrak ve malzeme ile her türlü süreli yay ndan ve bas l olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler d fl nda kalanlar, kullan lmas na ve muhafazas na lüzum görülmeyen kitap, broflür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form de iflikli i sebebiyle kullan lmayan bas l evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler d fl ndakilerin tamam, 12) Demirbafl, mefruflat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yap lan yaz flmalardan sonucu al nan ve ifllemi tamamlanm fl yaz flmalar n fazla kopyalar, 13) fllemi tamamlanm fl bütçe teklif yaz lar n n fazla kopyalar, 14) Çal flma raporlar n n fazla kopyalar, 15) Yanl fl havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yap lan her türlü yaz flmalar, 16) Kanun, tüzük ve yönetmelik icab, belli bir süre sonra imhas gereken flifre, gizli emir, yaz ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmufl bulunan yaz flmalar, IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 17

18 17) simsiz, imzas z ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve flikâyetler, 18) Bilgi için gönderilmifl yaz lar, müteferrik ifller meyan nda, kesin bir sonuç do urmayan her türlü yaz flmalar, 19) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onaylar, izin dönüflü bilgi verme yaz lar, hasta sevk formlar, 20) mtihan duyurular, baflvurular, imtihan tutanaklar, imtihan yaz l kâ tlar, imtihan sonuç yaz lar ve duyuru cetvelleri, 21) Görev talepleri ve cevap yaz lar, iflleme konmam fl (h fzedilmifl) baflvurular ve yaz lar, 22) Daireler aras müteferrik yaz flmalar, vatandafllarla olan müteferrik yaz flmalar, 23) Vatandafllardan gelen istek, teklif, teflekkür yaz lar ve cevaplar, 24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri, 25) stifade edilmesi, onar lmas ve yeniden yerine konmas mümkün olmayan evrak ve benzerleri, 26) Her türlü cari ifllemlerde aktüalitesini kaybetmifl olup, de ersiz olduklar takdir edilenler ile, 27) Yukar da, genel tarifler içerisinde say lanlar d fl nda kal p da, bürokratik geliflmeler sonucunda, zamanla kendili inden teflekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasf tafl mayan, hukuki ve ilmi k ymeti bulunmayan, muhafazas na lüzum görülmeyenlerin, mhas na mükellefler bünyesinde kurulacak Ay klama ve mha Komisyonlar nca karar verilir. Mükelleflerce Yap lacak Ay klama ve mha Madde 32- Mükellefler elinde bulunan, kullan lmas na ve muhafazas na lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ay klama ve imhas, kurum arflivlerinde kendilerince yap l r. Bu hizmet yerine getirilirken, eski y llara ait malzemenin ay klanmas na öncelik verilir. 18 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

19 Kurum arflivi ay klama ve imha komisyonlar, çeflitli sebeplerle, zaman nda kurum arflivine intikal ettirilmemifl olup, muhafazas na lüzum kalmam fl malzemeyi ilgili birim arflivinde ay klama ve imha ifllemine tâbi tutup, arflivlik malzemeyi kurum arflivine intikal ettirirler. Ay klama ve mha Komisyonlar n n Teflkili Madde 33- Kurum arflivlerinde yap lacak ay klama ve imha ifllemleri için, arfliv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim âmirinin veya kurum arfliv sorumlusunun baflkanl nda, kurum arflivinden görevlendirilecek iki memur ile, malzemeleri ay klanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin âmiri taraf ndan görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve ayn zamanda ba l oldu u daire ve ünitenin verdi i hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teflkil olunacak 5 kiflilik bir Kurum Arflivi Ay klama ve mha Komisyonu kurulur. Mükellefler bünyesinde, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yer alm flsa, bu hizmetlerin sorumlusu veya sorumlular da, bu komisyona tabiî üye olarak kat l rlar. Taflra, bölge ve yurt d fl arflivlerinde yap lacak ay klama ve imha ifllemi için, arfliv hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite âmirinin baflkanl nda, varsa birim arfliv sorumlusu ve birim arflivinden, görevlendirilecek bir memur, yoksa bu ifllerde görevlendirilmifl sorumlu kifli ile malzemeleri ay klanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin âmiri taraf ndan görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teflkil olunacak 5 veya 4 kiflilik bir Ay klama ve mha Komisyonu kurulur. Yeterli personelin olmamas hâlinde, bu komisyon en az 3 kifliden teflkil olunur. Ay klama ve mha Komisyonlar n n Yetki ve Sorumluluklar Madde 34- Kullan lmas na ve muhafazas na lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhas, ay klama ve imha komisyonlar n n nihaî karar ile yap l r. Ancak, bu Yönetmeli in 38 inci madde hükümleri sakl d r. IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 19

20 Ay klama ve mha Komisyonlar n n Çal flma Esaslar Madde 35- Ay klama ve mha Komisyonlar, her y l n Mart ay bafl nda çal flmaya bafllar. Komisyonlar kullan lmas na ve muhafazas na lüzum görülmeyen malzemelerle, ay klanmas o y la devredilmifl malzemeleri ay klamaya tâbi tutarlar. (De iflik f kra 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 7 nci maddesi ile)komisyonlar üye tam say s ile toplan r ve kararlar n oy çoklu u ile al r. Oylar n eflit ç kmas halinde, söz konusu malzemenin muhafazas na karar verilmifl say l r. (Ek f kra 08/08/2001 tarihli Yönetmeli in 7 nci maddesi ile) mhas reddedilen malzeme sonraki y llarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir. BEfi NC KISIM mha fllemleri Ay klama ve Tasnif Madde 36- Ay klama ve imha komisyonlar nca ay klanan ve imhas na karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, y l, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve s ra numaras, imha edilece i y l, dosya plân esas olmak üzere ayr l r ve tasnif edilir. mha listesinin Düzenlenmesi Madde 37- mha edilecek malzeme için bunlar n özelli ine göre, teflekkül etti i birim, y l, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve s ra numaras ve dosya plân esas al nmak üzere iki nüsha olarak imha listesi haz rlan r. mha listeleri, ay klama ve imha komisyonlar n n baflkan ve üyeleri taraf ndan imzalan r. (De iflik f kra 22/02/2005 tarihli Yönetmeli in 3 üncü maddesi ile)mükellefler, ayn tür ve vas flara haiz malzemeyi, örneklerini 20 KANUN VE YÖNETMEL KLER IV/7

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Bu planın amacı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 16.5.1988/19816 Ek ve Değişiklikler: 1) 8.8.2001/24487 RG 2) 22.2.2005/25735 RG Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01 Nisan 01 Mart BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Satranç Federasyonunun arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin

Detaylı

Arşivleme İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com

Arşivleme İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com Arşivleme İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com Arşiv İşlemleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği: Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan

Detaylı

Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Tuşba Belediyesi birimlerinin arşivleme ve imha işlemlerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Tuşba Belediyesi birimlerinin arşivleme ve imha işlemlerini kapsar. TUŞBA BELEDİYESİ Arşiv Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Tuşba Belediyesi arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi, mevcut arşiv malzemesi

Detaylı

ARŞİV VE DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ

ARŞİV VE DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ ARŞİV VE DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ 3473 SAYILI KANUN Kanun Numarası : 3473 Kabul Tarihi : 29.09.1988 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 04.10.1988 Sayı: 19949 Amaç ve Kapsam Bu kanunun amacı, genel ve katma

Detaylı

T.C. DÜZCE İLİ GÖLYAKA BELEDİYESİ

T.C. DÜZCE İLİ GÖLYAKA BELEDİYESİ T.C. DÜZCE İLİ GÖLYAKA BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 2010 GÖLYAKA Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

Kapsam : Madde 2- Başkanlığın arşiv malzemesi ile arşivlik malzemesi hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam : Madde 2- Başkanlığın arşiv malzemesi ile arşivlik malzemesi hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Kapsam, Tarifler Amaç ve Dayanak : Madde 1- Bu Yönetmelik, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesi gereğince,

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 ARŞİV EVRAKLARININ İLK DURUMU 8 9 10 İMİD BÜNYESİNDE MUHAFAZA EDİLEN ARŞİV EVRAKLARININ GÜNCEL FİZİKİ DURUMU 11 12 13 14 15 248.362 Sayfa Evrak 16 17 18 19 20 21 ARŞİV VE DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Büyükşehir

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 19816

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 19816 Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler Resmî Gazete : 16.5.1988/19816 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Ek ve Değişiklikler: 1) 8.8.2001/24487 RG 2) 22.2.2005/25735 RG BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 16.5.1988/19816 Ek ve Değişiklikler: 1) 8.8.2001/24487 RG 2) 22.2.2005/25735 RG BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

ARŞİV PROSEDÜRÜ DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

ARŞİV PROSEDÜRÜ DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler Sayfa No 1 / 13 AMAÇ Arşiv prosedürünün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda arşivleme süreçlerinin yükümlülükler çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır. Bu prosedür 16.5.1988/19816 sayılı Devlet

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler Resmî Gazete DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK : 16.5.1988/19816 Ek ve Değişiklikler: 1) 8.8.2001/24487 RG 2) 22.2.2005/25735 RG BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sultangazi Belediyesi ne bağlı müdürlüklerin arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

MASKİ ARŞİV YÖNETMELİĞİ

MASKİ ARŞİV YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tarifler

ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tarifler Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 07.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21630 ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Arşiv Yönetmeliği 219 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatın faaliyetleri sonucu oluşan evrak ve

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1994 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1994 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Şubat 1994 PAZARTESİ Sayı : 21842 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Dayanak Amaç: Madde 1: Bu Yönergenin amacı İzmir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (9/1/1990 tarihli ve 20397 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 16 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü kurum arşivi ile akademik ve idari

Detaylı

.9000. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü K^/05/2012

.9000. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü K^/05/2012 K - Q CTSE-ISO-E.9000. T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sayı Konu : B091TKG1150001-010.06.01 / /3S>6 : Evrak, Dosya ve Tasnif İşlemleri K^/05/2012...TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE îlgi :Tapu

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Satranç Federasyonunun arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin saptanmasını,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARŞİV YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARŞİV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.01.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20395 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Uygulama Alanı Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci

Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü AYIKLAMA: 2 Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU ARŞİV MEVZUATI 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KASIM 2005 AYINDA GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ OLDUĞU (Arşiv Malzemesi) TESPİT VE DEĞRLENDİRME ÇALIŞMALARI

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe;

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe; MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 15/1990, 22/1994 ve 84/2007 Sayılı Yasalar) Madde 10 Altında Yapılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Arşiv Kurulu Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No:19 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2012 No: 28280 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Uygulama Alanı Madde 1- Amaç Bu Yönetmenliğin Amacı, Belediye Başkanlığı

Detaylı

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TESPİT VE DEĞRLENDİRME ÇALIŞMALARI DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU İMHA LİSTESİ AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ İLE İLGİLİ ÖRNEK YAZIŞMALAR

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü kurum arşivi ile akademik ve idari

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 UYGULAMA... 2 1.GENEL... 2 2. KLASÖRLERİN ETİKETLENMESİ... 3 3. KAYITLARIN SAKLANMASI, İMHASI VE BULUNABİLİRLİĞİ... 3 4. MANYETİK KAYITLARA İLİŞKİN HUSUSLAR... 4 EK-1 KAYITLAR

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi 2015 Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL - 2008 Zeytinburnu Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARġĠV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARġĠV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ : DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARġĠV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER MADDE 1 Bu Yönetmelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Birimleri ile bağlı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı