DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir Eskişehir SMMMO /79

2 SEMİNER KONU BAŞLIKLARI 1- ENVANTER VE DEĞERLEME İŞLEMLERİ: Bilanço Günü Muhasebe İçi ve Muhasebe Dışı Envanter Tanımı Envanter Listelerinin Şekli Envantere İlişkin Yaptırımlar Değerleme Ölçüleri 2/79

3 2- DÖNEM SONUNDA YAPILACAK DEĞERLEME ve ENVANTER İŞLEMLERİ: Kasa Hesabı Verilen ve Alınan Çekler / Senetler Hesabı Banka Hesapları Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Alacak ve Borçlar Hesabı Ortaklar Cari Hesabı Stoklar Hesabı Personel ve İş Avansları Duran Varlıklar Hesapları 3/79

4 3- AMORTİSMAN İŞLEMLERİ: Amortisman Tablolarının Oluşturulması ve Amortisman Defteri Cari Yıl Amortismanlarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi Kıst Amortisman Uygulaması Sabit Kıymet Yenileme Fonu Satılan Varlıklardan Elde Edilen Kar / Zarar Hesabı 4/79

5 4- KARŞILIKLARIN AYRILMASI: Şüpheli Alacaklar Karşılığı Değeri Düşen Mallar Karşılığı Çalışan Personel Hakları Karşılığı Kamuya Olan Borç Karşılıkları Belgesi Gelmemiş Gider Karşılıkları Dava Karşılıkları Vergi Karşılıklarının Ayrılması 5/79

6 5- ÖZELLİKLİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Yapılacak İşlemler Mal Teslim Edilmeden Kesilen Faturalar Fiili İhraç Tarihi ve Gelir Kaydı Devlet Paylarının Tahakkuk Ettirilmesi 6/79

7 6- MUHASEBE YANSITMA KAYITLARININ YAPILMASI: Maliyet Kayıtlarının Yansıtılması Faaliyet/Finansman Giderlerinin Yansıtılması Dönem Karının Yansıtılması Dönem Kazancından Mahsup Edilecek Vergiler Bilanço Hesaplarının Düzenlenmesi 7/79

8 7- DÜZENLENMESİ GEREKEN MALİ TABLOLAR: Hangi Esasa Göre Finansal Tablo Temel Mali Tablolar ve Dipnotları Ek Mali Tablolar Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olanlar 8/79

9 8- MALİ TABLOLARA İLİŞKİN ANALİZ HÜKÜMLERİ: Ortakların Borçlanabilme Sınırı Borca Batıklık Durumu Kamu İhale Kurumu Rasyoları Finansman Gider Kısıtlaması 9/79

10 9- KAPANIŞ İŞLEMLERİ: Kapanış Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Defterlerin Yazdırılması Yıllık Beyannamelerin Verilmesi Yevmiye Defterinin Noter Kapanış Tasdikinin Yaptırılması 10/79

11 ÇALIŞMA TAKVİMİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Y.K. Karar Defterinin Kapanış Tasdiki 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 31 Ocak 14 Şubat 28 Şubat Finansal Tabloların Hazırlanması Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Genel Kurulların Yapılması Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri 15 Mart 25 Mart 31 Mart 25 Nisan 14 Mayıs 30 Haziran 11/79

12 1- ENVANTER VE DEĞERLEME İŞLEMLERİ: Dönem Başı Bilançosu / Yevmiye Defteri Kaydı / Defteri Kebir Hesaplarını Sınıflama Genel Geçici Mizan Envanter İşlemleri Kesin Mizan Dönem Sonu Finansal Tabloları

13 Bilanço Günü Bilanço Günü deyimi gerek TTK. na göre, gerekse de VUK. na göre bilançoların düzenlendiği hesap döneminin son gününü ifade etmektedir. Bir önceki dönemin kapanış bilançosundaki değerler ile faaliyet döneminin açılış bilançosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır. (TTK Mad: 78) 13/79

14 Envanter Tanımı: Türk Ticaret Kanunu nun 66 ncı maddesinde her tacir, ticari işletmesinin açılışında; taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. 14/79

15 Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. denilmiştir. Vergi Usul Kanunu nun 186 ncı maddesinde ise envanter çıkarmanın, bilanço günündeki; mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek olduğu hüküm altına alınmıştır. 15/79

16 Görüldüğü üzere envanter, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin hem miktar hem de tutar olarak tespitine yönelik bir işlemdir. Miktar tespiti fiili ve kaydi sayım ile, tutar tespiti ise, bulunan miktarlara VUK da yer alan değerleme ölçüleri kullanılmak suretiyle yapılır. 16/79

17 Envanter Listeleri: Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır. Şu kadar ki, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim edebilir. 17/79

18 Bu takdirde envanter listelerinin: Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması; Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi; Envanter çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili tarafından imzalanması; Aynen envanter defteri gibi saklanması; şarttır. Yukarıdaki esaslara göre envanter listeleri tanzim edenler, envanter defterine listeler muhteviyatını icmalen kaydederler. (VUK Madde:188) 18/79

19 Envantere İlişkin Yaptırımlar: i. Re sen Takdir Sebebi Olması: Gerek bilanço esasına göre defter tutanların, gerekse de emtia üzerine iş yapan işletme hesabı esasına göre defter tutanların çıkarması zorunlu olan emtia envanterinin, emtia cins ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi içermesi gerektiğinden, emtia envanterine dahil edilen kıymetlerden bir veya bir kaçında cins veya miktar bakımından noksanlık saptanması, ilgililerin dönem kazançlarının gerçeğe uygun belirlenmediğine ilişkin delil bulunduğunu gösterir. Envanterlerden saptanan bu noksanlığın, yükümlüler tarafından hukuken geçerli nedenlerle açıklanabilmesi gerekir. Bu yolda yeterli açıklama yapılamaması halinde, noksanlık matraha alınmak suretiyle ilgilinin re sen vergilendirilmesini gerektirir. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ) 19/79

20 ii. İdari Para Cezası: T.T.K. 562 nci maddesinde; Kanunun 66 ncı maddesindeki usule aykırı olarak envanter çıkarılmasının 4,000 TL idari para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. 20/79

21 Genel Olarak Değerleme: Değerleme, muhasebe dışı envanterin fiziki sayımdan sonraki ikinci aşamasını oluşturur ve fiziki sayımları yapılmış olan iktisadi kıymetlerin bilanço günündeki parasal kıymetlerinin belirlenmesidir. TTK na göre bilanço kalemlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerlenmesi gerekmektedir. Ancak TTK nun 64/5 inci maddesine göre; Bu Kanunun envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez. 21/79

22 VUK. na Göre Değerleme: Vergi Usul Kanunu nun 258 inci ve müteakip maddelerinde, bilançoda yer alan aktif ve pasif kıymetlerin ne şekilde değerleneceği her bir iktisadi kıymet açısından hüküm altına alınmıştır. Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Tespit, mükelleflerce VUK nunda yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan değerleme işlemi, Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir. 22/79

23 i. Değerleme Ölçüleri: Vergi Usul Kanunu nun 261 inci maddesinde, değerlemenin, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılacağı belirtilmiştir. Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf değeri Mukayyet değer İtibari değer Vergi değeri Rayiç bedel Emsal bedeli ve ücreti. 23/79

24 ii. Değerleme Yöntemleri: Fiili Maliyet İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Ortalama Maliyet 24/79

25 2- DÖNEM SONUNDA YAPILACAK DEĞERLEME ve ENVANTER İŞLEMLERİ: Her hesap dönemi sonu itibariyle Muhasebe İçi ve Muhasebe Dışı Envanter olarak da nitelendirebileceğimiz tespit ve değerleme işlemleri kapsamında, bilanço kalemlerinin aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulması gerekmektedir. 25/79

26 Kasa Hesabı: Kasa Sayım Tutanağı Dövizli Mevcutların Değerlemesi Kasa Fazlalıkları 26/79

27 Verilen ve Alınan Çekler / Senetler Hesabı: Alınan ve Verilen Çekler / Senetler Listesi Dövizli Çeklerin / Senetlerin Değerlemesi 27/79

28 Senetlerin Reeskontu Reeskont Tutarı = (Nominal Değer X Faiz Oranı X Gün Sayısı) (Faiz Oranı X Gün Sayısı) (Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 11,75) (VUK G.T. 238) 28/79

29 Banka Hesapları: Banka Mutabakat Yazıları yada Hesap Ekstreleri Kredi Bakiyeleri ve Ödeme Planlarının Tespiti Dövizli Mevcutların Değerlemesi Vadeli Mevduatların Değerlemesi Kredi Faizlerinin Tahakkuku 29/79

30 Menkul Kıymetlerin Değerlemesi: Menkul Kıymetler VUK nun 279 uncu maddesine göre aşağıda belirtilen değerleme ölçülerine göre değerlenir. 30/79

31 MENKUL KIYMET Hisse Senedi DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ Alış Bedeli Yatırım Fonu Katılma Belgesi (A Tipi) Yatırım Fonu Katılma Belgesi (B Tipi) Alış Bedeli Borsa Rayici (Dönem Sonu Değeri) Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Eurobondlar Özel Sektör Tahvilleri Repo ve Ters Repo İşlemleri Borsa Rayici Borsa Rayici Borsa Rayici ( Kur Farkları Dahil) Borsa Rayici / Kıst Getiri Kıst Getiri 31/79

32 Alacak ve Borçlar Hesabı: Cari Hesap Mütabakatları: İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir. Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz. Her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır. 32/79

33 Dövizli Alacak / Borçların Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi Şüpheli Alacaklar Mütabakatı Vazgeçilen Alacaklar Değersiz Alacaklar Hareket Görmeyen Hesap Bakiyeleri Takip Eden Yılda Gelen Faturalar 33/79

34 Ortaklar Cari Hesabı: Adatlandırma Yoluyla Faiz Yürütülmesi Fatura Kesilmesi Katma Değer Vergisi Hesaplanması 34/79

35 Stoklar Hesabı: Stok Sayım Tutanakları Stokların Değerlemesi Kur Farklarından Stoklara Pay Verilmesi Kredi Faizlerinden Stoklara Pay Verilmesi Ekonomik Değeri Olan Hurdaların Değerlemesi 35/79

36 Personel ve İş Avansları: Avans Ödemelerinde Tevkifat 36/79

37 Duran Varlıklar Hesapları: Maddi Duran Varlıklar Tespiti 37/79

38 Duran Varlıkların Değerlemesi İktisadi işletmeler dahil bilimum maddi ve gayri maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler de girer; Makine ve tesisatın gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler. Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler. (İlgili Madde: VUK 269, 271, 272) (İlgili G.T. 143, 163) İnşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makine ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine geçer.

39 Kredi Faizlerinin Duran Varlıkların Maliyetine Eklenmesi: Kur Farklarının Maliyete Eklenmesi / Düşülmesi: Faiz Giderleri İle Faiz Gelirlerinin Netleştirilmesi:

40 3- AMORTİSMAN İŞLEMLERİ: Amortisman Tablolarının Oluşturulması ve Amortisman Defteri (Ekonomik Ömür Esasına Göre): Cari Yıl Amortismanlarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: Kıst Amortisman Uygulaması (Binek Otolar): Sabit Kıymet Yenileme Fonu: Satılan Varlıklardan Elde Edilen Kar / Zarar Hesabı: 40/79

41 4- KARŞILIKLARIN AYRILMASI: Şüpheli Alacaklar Karşılığı: Şirket Avukatından Yazılı Bilgi Alınması: 41/79

42 Cari Yıl Karşılıklarının Ayrılması: Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır. (Teminatlı alacaklar hariç) 42/79

43 Önceki Yıllarda Ayrılan Karşılıkların Durumu: Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir. (VUK Madde: 373 ) 43/79

44 Değeri Düşen Mallar Karşılığı: Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. (VUK Madde: 262 ve 274 ) 44/79

45 Çalışan Personel Hakları Karşılığı: Kıdem Tazminatı Karşılığı İzin Hakları Karşılığı Karşılıklar ve Fiili Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi 45/79

46 Kamuya Olan Borç Karşılıkları: Kamuya Olan Borçların Tespiti Gecikme Zamlarının Tahakkuku İhtilaflı Borçların Tahakkuku ve Muhasebe Kaydı 46/79

47 Belgesi Gelmemiş Gider Karşılıkları: Elektrik Faturası, Telefon Faturası, Su Faturası, Faiz Faturası vb. 47/79

48 Dava Karşılıkları: * Şirketin Açtığı Davalar * Şirkete Karşı Açılan Davalar 48/79

49 Vergi Karşılıklarının Ayrılması: Ticari Kardan Mali Kara Geçiş Tablosu Oluşturulmalıdır. Vergi Matrahı = Ticari Kar + KKEG Vergi İstisna/ İndirimi 49/79

50 Beyanname üzerinde gösterilmek kaydıyla aşağıdaki şekilde ödenecek vergi tutarına ulaşılacaktır. 50/79

51 Ticari Kara Eklenecek Unsurlar (K.K.E.G.): Ödenen G.Z., G.F., P.Z. ve Her Türlü Para Cezaları, Binek Oto M.T.V., Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılıkları, Özel İletişim Vergileri, Yapılan Bağış ve Yardımlar, Vadesinde Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Primleri (Hangi Primler?), Geçmiş Yıl Vergileri / Özel Vergiler 51/79

52 Ticari Kardan İndirilecek Unsurlar: Fiilen Ödenen Sosyal Güvenlik Primleri, Fiilen Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları, Ar-Ge İndirimi, Sponsorluk Harcamaları Bağış ve Yardımlar Vergiden İstisna Kazançlar, -İştirak Kazançları, -Emisyon Primi Kazançları, -Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı, -Yurtdışı İnş. ve Onarım İşlerinden Sağ. Kazançlar, -Serbest Bölge Kazançları, -Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kazançları, -Uluslararası Gemi Sicili Kazanç İstisnası, -Yurtdışı Hizmet Gelirleri İstisnası -Yatırım İndirimi İstisnası 52/79

53 * Yatırım İndirimi İstisnası 193 sayılı Kanun un geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25 ini aşamaz. biçimindeki cümle, Anayasa Mahkemesinin günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Dolayısıyla GVK nun 69 uncu maddesine göre; tarihi itibariyle mevcut olup kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamamış yatırım indirimi tutarları herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın o tarihteki mevzuat hükümlerine göre gelir/kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 53/79

54 * İndirimli Kurumlar Vergisi İstisnası: Vergi İndirimine ilişkin yasal düzenleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32/A maddesinde yer almaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32/A maddesiyle düzenlenen vergi indiriminden kimlerin yararlanabileceği konusunda Bakanlar Kurulu na yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulunca yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre; Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesine bağlanmış; büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırım sahibi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi indirimi uygulamasından yararlanabileceklerdir. Ancak aynı maddenin 8 inci fıkrasında bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır hükmü yer aldığından gelir vergisi mükellefleri de vergi indiriminden yararlanabileceklerdir. 54/79

55 Geçmiş Yıllar Mali Zararları - Beş Yıl Geçmemek, - Beyannamede Gösterilmek Koşuluyla. beyannamede indirim konusu yapılabilir 55/79

56 5- ÖZELLİKLİ DURUMLAR: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Yapılacak İşlemler: Geçici Kabul Tutanaklarının Temin Edilmesi Stopaj Tutarlarının Ödendiğinin Teyid Edilmesi Müşterek Giderlerin Dağılımı Amortisman Dağılımı KDV de Vergiyi Doğuran Olay Tarihi Nakit Fazlalıklarından Elde Edilen Gelirlerin Beyanı 56/79

57 Mal Teslim Edilmeden Kesilen Faturalar: Gelir Tahakkukları Gider Tahakkukları 57/79

58 İhracat İşlemlerinde İntaç Tarihi ve Gelir Kaydı: Devlet Paylarının Tahakkuk Ettirilmesi: İrtifak Hakkı Maden Hakkı 58/79

59 6- MUHASEBE YANSITMA KAYITLARININ YAPILMASI: Maliyet Hesaplarının Yansıtılması: 711, 721, , , /79

60 Faaliyet / Finansman Giderlerinin Yansıtılması: , , 661, /79

61 Dönem Karının Yansıtılması: Dönem Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergi / 591 Dönem Net Kar/Zarar 61/79

62 Dönem Kazancından Mahsup Edilecek Vergiler: Ödenen Geçici Vergi Tutarı Tevkif Yoluyla Ödenen Vergiler /79

63 7- DÜZENLENMESİ GEREKEN MALİ TABLOLAR: Hangi Esaslara Göre Finansal Tablo: Tacirlerin çıkarmak zorunda oldukları açılış bilançosu ile Yılsonu Finansal Tabloları nın tabi oldukları özel hükümler TTK nun nci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ancak bu bölümde düzenlenen hükümler asgari hükümler olup, Kanunun 514 üncü maddesinde; Türkiye muhasebe standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolara atıf yapılmıştır. 63/79

64 KGK. yayınladığı bir kararla; 660 sayılı KHK da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına, Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar vermiştir. 64/79

65 Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, VUK. nun 175 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. (TTK Mad:64/5) Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (VUK. Mad:175) 65/79

66 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ne göre; aşağıdaki mali tabloların düzenlenmesi gerekmektedir. 66/79

67 Temel Mali Tablolar ve Dipnotlar: Gelir Tablosu Bilanço Satışların Maliyeti Tablosu Dipnotlar 67/79

68 Ek Mali Tablolar: Nakit Akım Tablosu Özvarlıklar Değişim Tablosu Kar Dağıtım Tablosu 68/79

69 Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olanlar: 2013 yılı Aktif Toplamı TL nin ve Net Satışlar Toplamı TL nin altında kalan işletmeler yukarıda belirtilen ek mali tabloları düzenlemek zorunda değildir. Ancak ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler, verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine söz konusu tablolardan sadece Kar Dağıtım Tablosu nu ekleyeceklerdir. UFRS ye Göre Finansal Tablo Düzenleyecek Olanlar: 69/79

70 8- MALİ TABLOLARA İLİŞKİN ANALİZ HÜKÜMLERİ: Ortakların Borçlanabilme Sınırı: Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin; serbest yedek akçeleri ve karı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamazlar. (TTK Mad:358) 70/79

71 Serbest yedek akçe: Genel kanuni yedek akçelerin sermayenin yarısını aşan kısmı ile Kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçelerdir. (Avans Kar Payı Dağıtımı Hakkında Tebliğ) Serbest Yedek Akçeler + Dağıtılmamış Karlar > Geçmiş Yıl Zararları Aksi takdirde Kanunun 562 nci maddesine göre, pay sahiplerine borç verenler üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. 71/79

72 Borca Batıklık Durumu: Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. (TTK Mad: 376/1) (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) / 2 < Zararlar Toplamı ( ) / 2 = 70 < 80 72/79

73 Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. (TTK Mad: 376/2) (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) / 3 < Zararlar Toplamı ( = 140 / 2/3 93 > 80 73/79

74 Şirket aktiflerinin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer, Asliye Ticaret Mahkemesi ne bildirir ve şirketin iflasını ister. (TTK Mad:376/3) Esas sermayenin kaybı ya da borca batık olma hâllerinde anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler kıyas yoluyla Ltd. Şti. ye de uygulanır. (TTK Mad: 633) 74/79

75 Kamu İhale Kurumu Rasyoları: cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, gerekir. 75/79

76 Finansman Gider Kısıtlaması: 6322 Sayılı Kanunun 6 ve 37 nci maddeleriyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan değişiklikler ile; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10 unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı ticari karın tespitinde indirim olarak kabul edilmez hükmü getirilmiştir. 76/79

77 9- KAPANIŞ İŞLEMLERİ: Kapanış Muhasebe Kayıtlarının Yapılması: : : : : /79

78 Defterlerin Yazdırılması: Yıllık Beyannamelerin Verilmesi: Kesin Mizanın Gönderilmesi: Yevmiye Defterinin Noter Kapanış Tasdikinin Yaptırılması: 78/79

79 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 79/79

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI Mali tabloların işletmenin ve işletme ile ilgili tarafların yararlanmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine katkıda bulunma. İşletme organizasyonuna katkı

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2014 A. MURAT YILDIZ - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

VUK VE TFRS/UFRS AÇISINDAN DEĞERLEME HÜKÜMLERİ FARKLARI

VUK VE TFRS/UFRS AÇISINDAN DEĞERLEME HÜKÜMLERİ FARKLARI VUK VE TFRS/UFRS AÇISINDAN DEĞERLEME HÜKÜMLERİ FARKLARI I- GİRİŞ Değerlemenin mikro ve makro ekonomik tüm olaylar içerisinde gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, bu ilişkilerde ortak

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR I. 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

SİRKÜLER RAPOR 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR I. 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.12.2009 Sirküler No: 2009/92 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR I. 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Dönem

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR 1 Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR I. 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Dönem sonu işlemleri geçici

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ Şibli GÜNEŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİNİN KONUSU Maddi vergi kanunlarında, en önemli aşama verginin konusunun ortaya konmasıdır. Vergini konusu denilince, verginin

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 12 MART 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DEĞERLEME

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı Kurum Kazancının Hesaplanması Kurum kazancı nasıl belirlenir? Kurum kazancının hesaplanmasında indirilecek ve indirilemeyecek giderler nelerdir? Hazırlayan : VOLKAN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı